Está en la página 1de 4

FALACIA DE RAIZ

Οὐκ οἴδατε ὅτι ᾧ παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους εἰς ὑπακοήν, δοῦλοί ἐστε ᾧ ὑπακούετε, ἤτοι ἁμαρτίας εἰς
θάνατον, ἢ ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην;
Χάρις δὲ τῷ θεῷ, ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, ὑπηκούσατε δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς·
ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ.
(Rom 6:16-18 BYZ)
Falacia: algunos niegan que el v18 no se refiere a siervo o esclavo.
1.- Generalmente se trata el pasaje en el lenguaje de Pablo, de ambos usos o sentidos.
Καὶ ὅ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ. (John 14:13 BYZ)
Falacia: algunos la usan la palabra para tener la idea de que pueden demandar o “decretar” todo
cuanto se les ocurra.
2.- en términos generales el sentido de exigencia por encima de la voluntad de Dios no lo denota.
Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς
αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. (Joh 3:16 BYZ)
Falacia: algunos se basan en que la palabra todo usada en el pasaje se refiere a universalmente
todo.
3. En el contexto del pasaje se aclara la condición de lo que implica la palabra “todo”
ANACRONISMO SEMANTICO
Προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν
ἐκκλησίαν τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος. (Act 20:28 BYZ)
Falacia: el cambio de la palabra apacentar por regular o gobernar a la iglesia daría un mal
entendimiento del pasaje en cuanto a la labor de los líderes. Como si estuvieran por encima de los
demás.
1.- la idea es cuidar de la iglesia pues el líder tiene una gran responsabilidad.
Αγαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν, καθὼς εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή. (3Jo 1:2 BYZ)
Falacia: usar la palabra “prosperado” en términos modernos, lo usan para la predicación de la
teología de la prosperidad.
2.- cuando el anciano escribe a Gayo lo hace en sentido general a que le vaya bien y no solo se
enfoca o hace énfasis en lo material.
Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ χριστοῦ, υἱοῦ Δαυίδ, υἱοῦ Ἀβραάμ.
(Mat 1:1 BYZ)
Falacia: anacrónicamente si se usa la palabra origen en lugar de genealogía podría mal entenderse
el propósito del evangelista para quien está escribiendo.
3.- la intención del autor es transmitir al pueblo mayormente judío sobre de quien es hijo Jesús desde
la perspectiva de su pueblo.
OBSOLENCIA SEMANTICA

Obed Cahuich
Διὸ γνωρίζω ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι θεοῦ λαλῶν λέγει Ἀνάθεμα Ἰησοῦν· καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν,
Κύριον Ἰησοῦν, εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ. (1Co 12:3 BYZ)
Falacia: el uso de esta palabra es mas bien conocida en el lenguaje religioso mas que el moderno y
como tal su significado
1.- generalmente se usa como maldición o maldito. Aunque en el pasado se ha usado como ofrenda.
Μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρίμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου.
(1Ti 3:6 BYZ)
Falacia: el termino en el uso actual es para muchos desconocidos, lo cual puede confundir en cuanto
al significado de los requisitos de obispos y diáconos.
2.- el termino usado en la nueva versión internacional, explica mas claramente el sentido de la
palabra usada. Aunque en ambos significa lo mismo la palabra en la versión 60 ya es de un lenguaje
más antiguo.
καὶ αἰσχρότης, καὶ μωρολογία, ἢ εὐτραπελία, τὰ οὐκ ἀνήκοντα· ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία. (Eph 5:4 BYZ)
falacia: podría dar a entender engaño o estafa.
3.- en las nuevas versiones su uso general es el de decir groserías.
APELACION A SIGNIFICADOS DESCONOCIDOS O IMPROBABLES
Μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ ἔβαλεν κατ᾽ αὐτῆς ἄνεμος τυφωνικός, ὁ καλούμενος Εὐροκλύδων·
(Act 27:14 BYZ)
Falacia: podría significar algo que no es tan preciso tal como aparece por su nombre.
Ἢ δι᾽ ἡμᾶς πάντως λέγει; Δι᾽ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐπ᾽ ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾷν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς
ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ᾽ ἐλπίδι. (1Co 9:10 BYZ)
Falacia: el termino esperar podría alegorizarse, dando una interpretación a modo.
Καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν
περιέβαλον αὐτόν, (John 19:2 BYZ)
Falacia: el color podría ser usado como símbolo, añadiendo alguna interpretación de ello que no
necesariamente sea probable.
APELAR DESCUIDADAMENTE A MATERIAL QUE ESTA EN SEGUNDO PLANO.
Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἀπῆλθεν πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης.
(Mat 14:25 BYZ)
Falacia: centrarse solamente en que Jesús caminara sobre el mar y dar idea de algún simbolismo
que quizá el texto no esté manejando.
Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.
(Mat 6:33 BYZ)
Falacia: dar prioridad solamente a la recompensa, olvidando lo que se pide y como se pide.
καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη, ὁμοία κρυστάλλῳ. Καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ
θρόνου τέσσαρα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν.
Obed Cahuich
(Rev 4:6 BYZ)
Falacia: las ideas secundarias pueden ser mal interpretadas debido a que algunas palabras no están
limitadas.

CAPITULO 2 FALACIAS GRAMATICALES.


1.- AORISTO
- es sin lugar, indefinido, simplemente se refiere a la acción misma sin especificar si la acción es
única, repetida, ingresiva, instantánea, pasada o cumplida.
- incluso en el indicativo, donde el aoristo normalmente se refiere a alguna acción del pasado, no se
puede confiar en lo pasado del tiempo.
-la presencia de un verbo aoristo no significa que la acción no se única, o que no este localizada en
un tiempo pasado o sea temporalmente puntual.
- tiene una forma semántica menos definida que otros tiempos
- gramaticaliza la conceptualización que un autor o hablante hace de un evento como suceso
completo.
2.- LA PRIMERA PERSONA DEL SUBJUNTIVO
- el subjuntivo deliberativo es el uso de una primera persona singular o plural de subjuntivo en frases
interrogativas que tratan de lo que es necesario, deseable, posible o dudoso.
-es intramuros, o sea la primera persona que denota el subjuntivo del verbo plantea una cuestión que
debe ser respondida por ella misma ¿Qué hare?
- la primera persona no se pregunta a si misma, sino a otra persona buscando una respuesta directa.
-busca como mecanismo introductorio de una declaración, sin pretender que alguien de fuera realice
ningún tipo de deliberación o de investigación para dar una respuesta.
-las distinciones sistemáticas deben resolverse dentro del campo de la semántica y de la pragmática.
3.- LA VOZ MEDIA
- tiene una amplia variedad de implicaciones, a veces es deponente, a veces se usa para indicar
acción reflexiva.
-a veces la voz media se utiliza cuando un sujeto actúa para el mismo
- a veces la voz media sugiere que el sujeto permite que se haga algo.
- la voz media de un verbo con una voz activa tiene un ámbito semántico distintivamente contrario al
que tiene la voz activa.
-cada voz media debe ser examinado individualmente.
4.- CONDICIONALES
- se resalta la realidad de la suposición, pero no la realidad del contenido que se asume.

Obed Cahuich
-la condicional de tercer tipo simplemente indica futuro sin ninguna implicación sobre posibilidad o
imposibilidad, probabilidad o improbabilidad en su cumplimiento.
-toda apódosis tiene significado futuro.
- si el marco temporal no se establece con referencia al hablante, sino con referencia al cumplimiento
de la prótasis, entonces el tiempo del verbo de la apódosis si es importante para la cuestión de las
relaciones temporales.
- el presente de la apódosis hacer referencia a una acción que es futura respecto al tiempo de la
prótasis no contemporánea con él.
5.- EL ARTICULO
- el griego no tiene un articulo indefinido, y su artículo definido a mendo funciona de forma muy
diferente al uso que se hace del articulo definido o indefinido de otros idiomas.
-uno de los usos de articulo definido es especificar, hacer que un sustantivo sea definido. El segundo
uso general del artículo, es que es genérico. se debe tener cuidado a la hora de sacar conclusiones
de la mera presencia o ausencia del artículo.
-solo el contexto y la sensación que se gana con experiencia en el texto griego servirá como control
adecuado del articulo griego.
-si un articulo gobierna dos sustantivos plurales unidos por kai no hay razón para pensar que los dos
sustantivos hacen referencia a la misma cosa, incluso aunque el articulo los agrupe juntos para que
en ciertos aspectos funcionen como una sola entidad.
- la regla de colwell comienza con el criterio de lo definido y después desarrolla su categorización.
6.- RELACIONES DE TIEMPO
- las falacias exegéticas y teológicas surgen de en esta área cuando se sacan conclusiones sin
prestar la atención adecuada a las relaciones entre frase y frase que se establecen normalmente en
las formas verbales.
- las relaciones gramaticales de las palabras también influyen en el estudio.
- el conjunto de las palabras como frases u oraciones deben ser estudiados en todas sus relaciones.

Obed Cahuich