Está en la página 1de 30

c 

  c

Vida militar
Antecedente a la Independencia

VV
V V VV V

O 
  


 
 V

O  
     
       
     !  "# $ % & 

 '   () O#&   *  

        "# 
     +   " , '
 ! -  .  !    
  "   /    
 O'    #   "
 !      ).

0  #  "    ,


  & "  !    
  ) "  !     ")
!   O  + ") 
 Los Derechos del hombre ! , 1  
 ( / , ' ()    2  
$  ( &.

1 '   # ) "    
1)        
       
 .
    
 )    3   )
 #     4
      )
      
    
  ) # +  + )
 

)  5 + )  
    )
#  #   -   
#   ) ( 

6    
      

+ ) )     
    
 #   
    
      
     

  ) 
     # 
   # 
   · · 7  
     


8       
  ) 
 8  # 
     
 

9      
   · ·   
     
     )
    

8     
   + l a a 8
   
  
    
 )  

 )  8  
       
       +)!
 )  4     
)   $ .

O )   
%   "  
  ,       0!
  
%  ' :  
%  & ( 
       & /
 .

0  ! !  )  & 
        
   .

    %   


 
    , !  ;" 
$      O  
  1 -  * #  .  ! % 
  
    &  
   , #   2   
     .

1 '   "" -     


 &       )
  #      # .

£isión a Londres

 VV V


V V
V V V

 !   &  ! !   .


    "  O O2 "
  $& ! +    "
       ,  
Vell on  ! "    ) ).

O ) +)! !    # O' + 
 & ('&       
  ,   $   !" 
    / + "  ")
#  "      
 .

      )  


 / +        !
!&    # -  
!   .

0  <  !    
 Apsley House      
    ) !"   !  !& .

         


    ) &     
    #    
  !  "  
  .

O      #!   


      $  ( 
  +)! &   
        .

O ) +)!  !     


   #    ! 
 !& .

àolívar durante la Primera República

V

V VV

 V VVV  ! V

; ' !       


+)!   ›hphre   / *   
.

 !& & & "  !  (


      &  ) ' Avon 

  
 )     , 0 
  '  /.

(  &    , ( / ('
        
  ) ") !   &
 ›ocedd P r c      
   ) !   
  El P ro de Venezuel.

+)!       !   


!&   * #    ;
         = 
        )  
      &.

 >    &  (  ! 


   "  )  ! 
     +)! &  
          
  . O ) (      !
   ! /  .

1 ' +)! & !    O !


    (   #  &
        
 (  ,  1   & 
&.
D    )  
      )
)      
     

    
(     
     + )
  )  

8     
     
 

+ )    ) 
     
 4 )   
 )    Dom o
(on y  nzar un desesperado aaque frona sobre e caso que fracasó,
+o) ar decdó abandonar a paza por v)a mar)ma, ogrando escapar a duras penas.

Ese aconecmeno, undo a voeno erremoo de 26 de marzo de 1812, ncnó a


baanza a favor de os reasas y aunque hubo muchos que creyeron que aún se pod)a
segur a ucha, (randa capuó e 26 de #uo de 1812 por encargo de ongreso, en e
raado de 8a Vcora, que nsauró nuevamene e domno españo sobre Venezuea.

E 30 de #uo de 1812, (randa egó a 8a Guara con a nencón de embarcarse en a


nave ngesa a en medo de un ambene en e que pocos sab)an que as
negocacones con (oneverde por as que muchos ofcaes repubcanos se sneron
raconados se hab)an ncado por órdenes de ongreso y no por deseos de (randa.

Por eo, cuando (randa se hospedaba en casa de corone (anue (ar)a asas,
comandane de a paza, se enconró con un grupo numeroso, en e que se conaban don
(gue Peña y Smón +o)var, que o convenceron de que se quedara, por o menos una
noche, en a resdenca de asas.

A as dos de a madrugada, enconrándose (randa profundamene dormdo, asas,


Peña y +o)var se nrodu#eron en su habacón con cuaro sodados armados, se
apoderaron precavdamene de su espada y su psoa, o desperaron y con rudeza e
ordenaron que se evanara y vsera, ras o cua o engrearon y o enregaron a
españo (oneverde.

A cambo de ese aco de racón, e españo Francsco-Anono de Yurbe y Hérz


acceder)a a dare a +o)var e savoconduco que ése e hab)a socado para exarse en
e exran#ero, con e especa favor de (oneverde. En esa ocasón, e #efe españo hzo
que se vera e aco de haber enregado a (randa como un servco a esado españo3
a al l
llía 
aal a
al aña
la
 aa
a.
‘l £anifiesto de Cartagena

"VV
V V

O 
  
  
V

+)! & (!   =   =   


&      Ñesús, Mrí y Ñosé # 
, ' $'2 - # ( ;)&   
).

; '     ! /  


  ")  =
 #  
 ")  
 !) ,  !& ).  
    Mnes o de Cr en  "& 
 )    ! ) 1 - 
 & 2"  ! /    
&    .

'    )    ! 


 !     O'  #! 
 .

O )   +)!    ! 


      
"  
 +   &) #   .

O  +)!   ! ' 1 


      ! & 
        )
(  !&       .

     !   
/ +  1 - ?4  ! 
    &  ?.
O   (   / 1 
     &  
&. 1  +)! !  & / 
 !  /  1! .

   "   &  + 


    =   >  &   
'     /   
    +   ;!  .

;  "   > !    
     & !   
  !& &. 1 +)! )  &
 &        
  !  &.

èuerra a muerte
O 
   
 V

 V
V#V$%V&VVV

; '  &   ! / +)!  


     O.

O      >   
 O !&     !& " (' 
 )  '    " 
 . O )      !& )
 @ @    ('.
V

 VV VV VV


V

-  & +)! &   


  ")   ! !    
 ! . $ +)!    &  
       & 
    .

   +)! !   "  


"&    A   >  '  
 (   /  ) ) @
@     .

O  +)!  &    


 )   . ! !  +)!
   & '  
!    !   !  
  #       
 2#     .

    !  ! 


 2      .

$         


 , ' +!   !)    : 
   1     
!& &   #.

 & +)!     


+!         ! 
 #        
 #      .

O   !      +!
  +)!   &  " ?
!&  #  :  & 0 (  &
  +! .

  ' +)! #   '2 !  


  " ?   "   
   &      
+! .

;   & +!    


 +)! "  O +   
 :    !   !   
  .  +)!   =*  
 :   (.

1   0 -  &  "  


 )    )   : 
? !& #   (   .
0     ! 
 !     !&
 )  )  ) +)!   
! .

     /! +" 
 !"      
 " +)!  (   " .

‘stadía en Jamaica

 VV V


V
V


V V V V V' V

  
   V

·   +)!    : 


 !  ! /    
'   )    ! .

      / " 


  #   !&  !
/ %   : +)!  · ·
    1!  ! / 
  +)!     /O  
   #  :  +)!   . 

 +)!  0 $  )  & 


   1! .

O        


! /  " ,  L Decouver e   
:   *     )  " A 
  *  ,    
   )  2  2  .

 "     O'  


   & 2    $ 
 (      Colomb
  &    )   
  ).

0   +)!       


 )      !  
 "          
    !!) !    ) 
.
O  /  )   
       !  
+)!     )  
&  2 .

‘stadía en Haití

 ' B) ") !    $
        . 1 
+)!  B)   & 2 
" &     ) O2 1.

 %   * +)!  , B)   '
        =:   .
 +)!  , )    
  )    )    
   )   ' ! 
.

O)   / "  2 O 
+ +)! & 2 )  2 
   => &  A    ( 
 &) !   .

àolívar y la èran Colombia

(#VVV& VV

O 
  
 V

; '   0 -  &   


! /  +)! !  2 
   !     
  .

0 2 !    &  


 ! )      &
    )   &  
      O' )  #
   )    ) 
repúbca grande y fuere para poder desafar as preensones de cuaquer poenca
mpera.

8a dea de crear una nacón seme#ane hzo que +o)var uvera un ob#evo po)co
mucho más ampo y eso en defnva e movó a acuar de una manera dferene a as
anerores.
 
 l bi c pr c p lí ic 

Ya en a sa de Jamaca, +o)var hab)a expueso a dea de conformar a oomba como


un pa)s que deb)a hacerse readad. oncuyó que para converr a dea de oomba en
una nacón vabe y cre)be hac)a faa crear un goberno cenrazado capaz de coordnar
as accones necesaras para resguardar as froneras y agunar a os dsnos puebos
de a Amérca Hspana como garan)a de a ndependenca.

Aunque e proyeco de oomba como nacón o deazó en readad Francsco de


(randa durane sus accones precursoras, fue +o)var quen uvo e méro de rescaar
ese proyeco de baú de os recuerdos de sus prmeros conacos con E Precursor en
8ondres y de evaro a cabo conra veno y marea hasa su muere.

Para garanzar a berad de aquea oomba, +o)var consderaba va consegur


cuano anes e conro sobre Venezuea para mpedr que os españoes a uzaran
como pueso de avanzada en erra frme para sus campañas de reconqusa por o que
decdó emprender esa area como ago proraro.

As) desembarcó en a sa de (argara a medados de 1816 decddo a ograr desde e


prncpo e reconocmeno de su derazgo y después de obener un éxo nca con e
)der oca Juan +ausa Arsmend preparó a campaña para berar e connene.

A medda que pasaba e empo +o)var uvo que dar con persona#es que hab)an
ganado su generaao a ravés de a accón pero que por e po de guerra que se hac)a en
ese momeno acabaron acepando a Jefaura Suprema de +o)var como un ma
necesaro para poder derroar a os españoes hasa que a a arga su derazgo fue
ndscudo.

8a consodacón de derazgo supremo facó e conro de orene venezoano y a


nsaacón de +o)var en Angosura (hoy udad +o)var), que ra#o consgo e
nevabe y argo enfrenameno con as fuerzas expedconaras de genera españo
Pabo (oro y a organzacón de os mecansmos eemenaes para que e goberno
pudese funconar.

Para enonces e E#érco españo ya se enconraba muy desgasado después de a arga


campaña de reconqusa reazada a o argo de Amérca y aunque e genera (oro era
un comandane mar muy capaz que nenó por odos os medos paar a suacón
no pudo evar que sus ropas ncaran un eno pero nevabe decve debdo a a faa
de recursos y de refuerzos para cubrr as ba#as que sufr)an.

Ya en 1818, a suacón de e#érco españo en Venezuea se hzo nsosenbe y


(oro se vo obgado a rerar agunas de sus fuerzas de a Nueva Granada para
nenar conener a +o)var. Para enonces a suacón po)ca y mar era o basane
    &    )   "
  % ›upremo Con reso de l Repúblc O .

Campaña libertadora en la Nueva èranada


O 
  


 V

 V
V)V* VV" V V VV VV+ V

,#V' VV+ V VVVV VV+ V V V V-)V V


 VV
V
V

"VV.% VVV#VV"/VV"V

O      ! !  


   !   "&   
 +)!  & $  1 0  !
/ &  #    
  .

VV) /V

1 2 ) ! /    


!   (   & 
  O  O   ! 
     !  ! 
 0    0 
+)!   +    ;! 
 !.

O ")    0 )  ! 


       +)!  
   !  ! /.

,  ! ' & )


 . =   %  O   
Persevernce  Tr re   !   
Le n Br nc   +)!  *   %  
e ongreso de Angosura, aconecmeno en e que pronuncó una de sus me#ores
composcones po)cas, e Dscurso de Angosura, en e que hac)a un anáss cr)co de
a suacón, expon)a e rumbo a segur para fundar a repúbca y anuncaba e proyeco
de a onsucón de úcua que fue promugada en e ongreso de úcua en 1821.

E resuado de ese ongreso fue e nacmeno ofca de a -epúbca de oomba,


conocda como a Gran oomba, medane a promugacón de a 
a
al
Cla y cuya exensón abarcó en ese momeno os erroros de a Nueva Granada
y Venezuea que se dvden po)camene en res deparamenos3 undnamarca
(+ogoá), Venezuea (aracas) y Quo (Quo).

7ambén e ongreso procamó, en dcembre de 1821, a +o)var Presdene de a


-epúbca y a Francsco de Paua Sanander11 como Vcepresdene de forma que «as
-epúbcas de Venezuea y a Nueva Granada quedan desde ese d)a reundas en una
soa ba#o e )uo goroso de -epúbca de oomba».

(enras ano, +o)var segu)a preparando a nvasón mar de Nueva Granada


raando de manener os deaes de a campaña en secreo por o que su duracón,
caracer)scas, fecha de nco y acance eran daos desconocdos, o cua conrbu)a a
aumenar e facor sorpresa y a mprevsbdad de aaque.

(oro esaba a correne de a egada de a 8egón +ránca a Angosura ba#o e


mando de James -ooke e nuyó que e sguene paso ógco de +o)var ser)a unr
fuerzas con José Anono Páez, desacado )der rebede de 8os 8anos, por o que ras
anazar a suacón decdó aacar e prncpa reduco rebede neogranadno en
asanare con ropas a mando de corone José (ar)a +arrero que fueron hosgadas
consanemene por as ropas de Genera Sanander medane áccas de guerra que
fueron desgasando a as fuerzas de a ·a
españoa.

8a egada de a época de uvas hzo os camnos nransabes y as operacones


mares df)ces por o que os españoes decderon repegarse ane a ógca de que e
enemgo har)a o msmo.

Sn embargo, e desarroo de os aconecmenos hac)an presenr o peor a Genera


(oro ya que su E#érco expedconaro, exhauso y sn recb)r refuerzos desde hac)a
mucho empo, esaba combaendo conra fuerzas mares efcaces de as que se
desconoc)a su capacdad rea.

Es enonces cuando +o)var reazó una de sus hazañas mares más desacadas, e Paso
de os Andes, que reazó en una esacón poco propca y que se consderaba mposbe
con os medos de a época. E df)c avance de as ropas paroas se produ#o a ravés
de Páramo de Psba, hasa dar acance a os reasas e 25 de #uo de 1819 en a +aaa
de Panano de Vargas, en a cua a ropa reasa fnamene huyó, suacón que e
permó a os paroas egar a a cudad de 7un#a e d)a 4 de agoso.

A) se reúne con as ropas paroas que esaban ba#o e mando de Sanander en a
pobacón de 7ame (acuamene ubcada en e deparameno de Arauca), en donde
comenza a campaña beradora de a Nueva Granada.
  +)!       
 . + !)  )    
      !    " 
 +   ) " ! .

  !   #  + + 


  %    )  !   
 + "  +    !
 +)!  #' !.

 ! 0 )    ; /
 (   "  +   
#'     ) 
 .

Campañas finales

VV0) -V

; 2      . =: 


#  =  +      
! ! !  #'    
!  ( =: #  =>   !
&.

;  +     


/ %   =
 !    +)! 
       !
 ")  #  , ' ,) ?.
-'  ' 0 +)!  /  #'  
, /  2  / .

; '  ! O , ' 0  &  


+ 1"" =:   ==  0' . 
  ! +)!   "  #' & O 
 ! 1  ")   = # 
 =   , ' 0 () 1  
 = #.
V

' VVV V VV VVVV V


V)V$%VV V
( V VV( V111V& ) V V

 =A #  == +)! !   0 () / 
      1.  '  
  "'  0 () !! O
 +)!   "    
0'   O 1.  => +)! &  
 /       
 )     0   . 
   
  =:   
   ! .

 A   =: +)! 0 #  #'  


+ ,). O )&  !4 ! , ' ,) ?
   ' @ ,).  +)!@ !  
  )      
    4 ' ?  B
    O'   .

 %   =: 0 &   #'  


+ O"    0'.

àolívar como estratega

(   +)!    


 !   #' 2     
'     . 0 +)!  
      "   .
0        ) 
   #). 0    
& !  "   ! L'École de ›orèze 
    .

0     !   


) &    '2 
     )   
 !& Cc requerdD  )  .

(   "& '   +)! & 


  1  Cc requerdD   
       
     $  1 
  · !     
(!     ) & ") 
  !      ) .Cc requerdD

;    +)! B  1  /
 / , '  2    
# 2  ( 0#   /. 0
       ( " 
 =:    "     .

·     ! +)!   


      " "  
' )    Cc requerdD  
.

èobernante del Perú

 

VVV$ V
V

 V
VV V#V0 V( - V

+)!        =>  )


Chmborzo   ! !   - 
1 & , ' $ 0"&  ! ! 
  / ! 2  /   # 
 ==. O "    , ' + · ' 
· ·    1.= O )   
  @  @>  '   
"  #'    · · ) 
  .:

  +)!  & , '  -! OE * 


  1  · ·  )   
 ·#. -! OE   !      
 . (      2 
   ) 1   
         
    0 +)!.   # 
!     !.A

 #'  )      ) F


  ,) O"  O G. 1   
 -! OE  & #'  )     
   F  1  O " 
 #G. O      ! 
&  F    ) G +)! 
   1! =

H  .

+)!  · ·     


,#       
su e#érco y ser capaz de vencer a reasa (que en e manfeso ras a baaa de Jun)n,
+o)var se #acaba de derroar ras 14 años de runfos conra os ndependensas).
7orre 7age cumpe ese encargo pero, paraeamene, es acusado por +o)var de
negocar con e Vrrey 8a Serna a expusón de 8berador y obener as) a penud de
su mandao.

A margen de esas nrgas, e 5 de febrero de 1824, as ropas bovaranas de as


foraezas de aao perenecenes a a expedcón beradora, acaudadas a mando
de un sargeno de apedo (oyano, se evanan en mo)n de aao argumenando faa
de pago a os sodados. Esa subevacón beró a os presos españoes que esaban
recudos en a Foraeza de -ea Fepe y es enregó as nsaacones y as defensas
de puero. 8as fuerzas reasas ocuparon 8ma e 29 de febrero, para más arde repegar
su fuerza prncpa a a serra cenra y sosener una guarncón en e aao, cuyas
defensas quedaron ba#o e mando de mar españo de José -amón -od, en as que se
e refugaron varas faccones paroas, ncusve e msmo 7orre 7age que se quedar)a
en a Foraeza de -ea Fepe donde muró a año sguene en e so de aao.

Ane a faa de respuesa de presdene 7orre 7age, e ongreso o depone e 10 de


febrero y enrega a +o)var odo e poder po)co y mar.18 Aco segudo, e ongreso
se auonmoa y enra en receso hasa que e 8berador o convoque.19 +o)var se
convró en a únca y máxma auordad en e Perú, nombrando como únco (nsro
Genera a José Fausno Sánchez arrón.20 +o)var nombrado #efe supremo, vovó a
Pavca y ordenó e repege generazado de e#érco undo a 7ru#o y Huamachuco.


^ rci dlrci 

Desde Pavca, +o)var empeza as accones para aumenar e E#érco 9ndo
8berador de Perú. Nombra como #efes prncpaes de e#érco undo a os generaes
grancoombanos Sucre, órdova y 8ara. Nngún peruano formó pare de esado mayor
sendo que sóo e genera José de 8a (ar esuvo a cargo de a rama peruana de
é#erco. Eo se deb)a a que e 8berador no sen)a apreco por os peruanos a como se
muesran en dversas caras que envó.

Hram Paudng, un marno ngés escrbó en sus noas de a bácora que


supuesamene +o)var e refró sobre os peruanos @a

a

l
 
ía

ala a
l.
a
 
 

a... 
 lía alaaíl a
@, pero en
recenes acaracones se ha de#ado enrever que esas aseveracones uveron orgen
ane a enud y demora de os peruanos a reacconar por su emancpacón, pero ésa
aseveracón cae en oa conradccón con a gaard)a demosrada en a baaa nava de
E aao, como hecho fna que encumbró a a recén creada nacón peruana como una
repúbca.21

+o)var escrbó nsruccones precsas sobre odo o referdo a a arma de e#érco, en
sus caras ncuyó nsruccones desde cómo hacer as correas y cómo herrar os
cabaos. As) ordenó que os #efes mares omaran de nore peruano os recursos
necesaros, a mayor)a fueron obendos medane amenaza y oros fueron smpemene
arrebaados de sus dueños. 8a orden de +o)var respeco a uzar a rqueza que hubere
en as gesas do ugar a abusos y saqueos por pare de os #efes mares
grancoombanos.
;       . (
/ / #        
     "  & 
    &    14 
  #  , ' -.

 =     - +)!  !  #' 


   =.

"   #' !


 1    =: ") & - 
?. A     ,)  ) #' 
  !&  1. %     
! 1  ! O".

-ictador del Perú

 V
V#V0 VV

w   O" +)! ") !  


 .== 1 ! , ' $ 0"&   
 !&  ) B   ( 
B   · B (  /. 0
  1 &      
    #  #  ' 1
,    .    +)! 
&       ) 
&   .

 
  =*  '     +)!
 ! !.       !  
  
 &.=> ;    & 
 A.

  /    


 !    '   #
 O 1.

 =
  =*   O +)! !  
  / )  
  .=: 0
embargo, ese d)a no se pudo naugurar e nuevo congreso ya que e 8berador no esaba
conforme con a ncorporacón de agunos dpuados como Francsco Xaver de 8una
Pzarro quen fue eeco por e deparameno de Arequpa. -ecén en e mes de abr se
ogra reunr e ongreso pero sus sesones premnares fracasan ya que e goberno
decaró no vádos os poderes de os dpuados de Arequpa, 8ma, usco y oras
provncas.25

E 26 de mayo de 1826, e goberno rera a os muncpos e derecho de eegr a sus


auordades26 y poco después decrea que os prefecos convoquen a os coegos
eecoraes de as provncas para que, cada una, apruebe drecamene a onsucón
Vaca eaborada por Smón +o)var que o nombraba como Presdene Vaco.

E 4 de sepembre de 1826, +o)var se embarca en e bergan)n @C


 @ con
dreccón a oomba de#ando en e Perú un @onse#o de Goberno@ cuya msón era
ograr a vgenca de a onsucón Vaca.25 +o)var no regresar)a más a Perú. E
onse#o de Goberno no ogró que a ore Suprema de Perú apruebe a onsucón
Vaca y e nombrameno de +o)var como Presdene Vacco por o que recurró
a abdo de 8ma que, presonado, do vadez a as acas de os coegos eecoraes y
da uz verde a a promugacón de a onsucón.28 Esa consucón sóo uvo
vgenca hasa e 26 de enero de año sguene cuando cae e onse#o de Goberno y se
convocan nuevas eeccones.

Durane su goberno, +o)var do cumpmeno a acuerdo de @reposcones@ de e#érco


grancoombano, en vrud de os cuaes se deb)a reponer a ése as ba#as que sufrera
durane as baaas bradas en e Perú, no sóo por mueres en campo de baaa sno
ambén por desercones y enfermedad. Para eo, e 8berador ordenó e recuameno
forzoso de peruanos para a formacón de ropas y su poseror env)o a Venezuea, eo
se do menras se manen)an en e Perú as ropas grancoombanas.

E 8berador resuyó e 7rbuo nd)gena 29 esabecendo su @reduccón a mono que


se pagaba en 1820@, conrbucón que deb)an pagar os nd)genas peruanos por e sóo
hecho de ser nd)genas. José de San (ar)n hab)a abrogado esa conrbucón e 25 de
agoso de 1821 por o que a norma no hzo sno rensaurar un pago ya proscro. Por
oro ado, prohbó a ma30 y se garanzó como en as oras nacones recenemene
ndependzadas a berad de venres, con a cua se garanzaba que os h#os de
escavos que srveran y se crcunscrbesen y uveran en embarazo a sus esposas os
h#os de esas unones nacer)an bres, y aqueos sodados que en anerordad fuesen
escavos, se es conceder)a su berad, como recompensa por sus eaes servcos a a
causa beradora.

En e ámbo de a organzacón de Esado, +o)var reempazo e 6 de marzo de 1824 a


@Aa ámara de Jusca@ que hab)a reempazado, por orden de San (ar)n, a a
Audenca de 8ma. Esa ámara do orgen a a ore Superor de 8ma y, uego de a
baaa de Ayacucho, do ugar a a ore Suprema de Jusca.31 +o)var nombró como
presdene de ésa a (anue 8orenzo de Vdaurre, quen de#ó varos escros aamane
haagueños haca e 8berador. Sn embargo, a como pasó en e #uco que se evó
adeane por e asesnao de +ernardo de (oneagudo donde +o)var nerrogó
drecamene a os sospechosos y esabecó sus condenas, e 8berador e#erc)a dreca
n#erenca en a ore Suprema. 7ambén creó a ore Superor de Jusca de 7ru#o,32
a ore Superor de Jusca de Arequpa33 y a ore Superor de Jusca de usco.34
+)! !    
 >*   >A     
 cole os bolvrnos.  ; ?  1 
   1. 2      
   !.      
        ! ! 
")    .> 

;  &   +)! &   . 


      #'  
 !   1 "   II  
 '     =*J   ! 
 )  . +)!  )   
#  .

;  #      . O ) 


    $ I!  1&  ( " 
 O () / /  " 
$ K,! ( ! "  )  #
 #   · · () +. O 
      + (.

0 +)! ")   2  ! /  /


  == F    1 G  =*
    O 1   - +)!.

Vida política

( V 
V VV2 VV V"V0. V V V V

V V(VV

 A   =* 0   O 1   


-  +! " +)!.   =A  
   +)! . ·'  =A +)! !  
1   " '.

  &    ! 


  ")  >
  =A 1  
vaco e 30 de novembre de ese año, pero e 8berador no acepó. Sendo nombrado
Presdene de Perú e genera Andrés de Sana ruz e 28 de enero de 1825.

Pero a parr de 1825 debdo a rvadades personaes enre os generaes de a


revoucón, expoaron confcos po)cos que ermnaron por desrur as perspecvas
de una unón sudamercana por a cua +o)var hab)a uchado.

Ya en Venezuea, nduó a os compromedos en a osaa y e 1 de enero de 1825


sosuvo en e cargo de #efe superor cv y mar a Páez. -eformó os esauos de a
9nversdad de aracas (acua 9nversdad enra de Venezuea) y se drgó a Sana
fe de +ogoá e 5 de #uo sguene para convocar una convencón que deb)a crear una
nueva consucón y e resabecmeno de a concorda nacona después de as baaas
conra os españoes y as dscordas enre os pardos. +o)var no regresó nunca a
Venezuea.

8a convencón se reunó en Ocaña e 9 de abr de 1828, desde e comenzo de a


reunón, os assenes se dvderon en res fraccones3 a prmera esaba drgda por e
genera, Francsco de Paua Sanander, Vcepresdene de a Gran oomba que
defend)a una concepcón federasa de goberno4 a segunda, capaneada por e propo
Smón +o)var, abogaba por un goberno enra4 y, por úmo, una ercera, a de os
ndependenes, en a cua maban Joaqu)n (osquera y os ndefndos. 8a
onvencón fracasó porque nnguna de as propuesas para una nueva consucón fue
acepada4 por esa razón, os segudores de +o)var resoveron ausenarse de Ocaña e 10
de #uno de 1828 y a reunón se quedó sn e quórum regamenaro.

reyendo que medane su accón podr)a mponer e orden y manener a unón de a


Gran oomba, +o)var se decara a s) msmo dcador e 25 de agoso de 1828,
medane e Decreo Orgánco de a Dcadura y queda aboda a Vcepresdenca de a
-epúbca.

E 25 de sepembre de 1828, en +ogoá, se evó a cabo un aenado conra su vda,


conocdo como a onspracón Sepembrna, de a cua resuó eso gracas a a ayuda
de su compañera senmena, (anuea Sáenz, queña que recbó en 1821 a orden de
@Caallall@ de genera José de San (ar)n y que a ra)z de suceso con
+o)var fue amada por é3 @8a 8beradora de 8berador@. +a#o a venana de a
resdenca de +o)var, frene a acua 7earo oón, por donde reazó su escape, fue
puesa una paca con a
nscrpcón de cuadro aera.

› ›› 
 VV

SI VAAS (I-A7O-9S VIA( SA897IS

Q9A SESE 8I+E-AVI7

PA7E- SA8VA7O-E PA7-IAE

› 

+o)var ncamene nenó
perdonar a os que fueron IN NEFANDA NO7E SEP7E(+-INA
consderados como
conspradores, membros de a AN (DXXVIII 38
faccón @sanandersa@.
DE7EN7E, ESPE7ADO-, 9N (O(EN7O
Evenuamene se decdó
someeros a a #usca marca, Y (I-A E8 89GA- PO- DONDE SE SA8VÓ
después de a cua deberon ser
fusados os acusados de ser os E8 PAD-E Y
drecos mpcados, agunos sn
que quedara penamene 8I+E-7ADO- DE 8A PA7-IA
esabecda su responsabdad.
E msmo Francsco de Paua › 

Sanander, quen hab)a sabdo
con aneacón de a conspracón EN 8A NEFANDA NOHE SEP7E(+-INA !"#$%$&&
y no se hab)a opueso
drecamene a ea por sus
dferencas con +o)var, paró a exo.

Después de os hechos, +o)var sguó gobernando en un ambene enrarecdo,


acorraado por dspuas fracconaes y sufrendo de ubercuoss. 8a revueas
connuaron. Perú se decaró en conra de +o)var y su Presdene José de 8a (ar
nvadó Guayaqu mas fue vencdo por Anono José de Sucre en a baaa de 7arqu e
25 de febrero de 1829. Venezuea se procamó ndependene e 13 de enero de 1830 y
José Anono Páez ocupó a presdenca de ese pa)s deserrando a +o)var.

+o)var dmó de a presdenca e 20 de enero de 1830 en e ongreso Admrabe pero


esa no fue acepada hasa e 4 de mayo de 1830 concedéndoe una pensón de 3.000
pesos anuaes.

Soo y desengañado, +o)var emprende un va#e desnado haca Jamaca y Europa pero
su enfermedad se o mpdó, y hubo de acogerse a a amsad y proeccón de un
españo, don Joaqu)n de (er y +en)ez, que o nvó a quedarse en a Quna de San
Pedro Ae#andrno, cerca de a cudad de Sana (ara, en e deparameno de
(agdaena.

£ d


Presidente de VenezuelaV
D   V   V
VV VV3VVVV.VV
Cristóbal MendozaV José Antonio PáezV
4V

Presidente de la Gran ColombiaV


D  V  V
VV VV5VV4VV
NingunoV Domingo CaycedoV

)VV31V
" 6V i t do d l úV
 6V
Jos B n do d To 
And s d S nt C u! V
VVVV4VVVV V
Tl V VV

Lib t do d Bolivi V


" 6V 6V
 VVVV7VV5VV
Nin uno - Alto úV Antonio Jos d Su V
 VV7V


V VV#VV VV VVV 
V#+ V-#  V

+)! 1  /  &  %   .


; :
)   1 1  +! 
 /  =*.

£uerte

 VV" V8 VV ! V V# VVVV


V
   >
+)!  +     
)     !  !#  "# 
 . !   ;  !) +)! 
  ' )  !!  . # 
    "  + 
  .  #  ( (   
   / (  O"    
+)!. O  !      
!&     & 
 . ! !  +)!   !
  .

+)!  0 (       >


 
 ! )  ) (  +     
     )  
&     L  +)!
!       
      .

$  0 +)!    >


 :
 . A l un y res mnu os de l rde mur el sol de Colomb &
  .  #   
      + ) 0 (  
   "  := 
  )  & '  )  
 .

( VV V
V V V VVVV& VV ! V V
V
V 
VV V V VV#!VV ! VVV9#:;V
V

( VV
V V V
V

( V 
VV V
V" VV) /VV

1 '   /    


  )    
    >    
  ! / &  ) # & 
  $  1 0 F  2G 
!& , ' O 1&  , , ' $  !.

0 # "    0) ·  


  " !  +)!  & 
 . O)    "  !
  1  =   A   O
/& +.>%

 A # =

   +)! 2"  
 !& B "!&      
     . ·' & 
O;. O      "" 
 !)   '     "" 
 cedrllo llnero   &   .:
: O
 ) =: # =

 ! +  - +! 
&    0 +)!  &  
    '  % =.:=

0 
  
V