Está en la página 1de 60

EL ENEAGRAMA Y EL SEXO

EL ENEAGRAMA Y EL SEXO
TIPOS DE PERSONALIDAD Y EL SEXO.
Primera parte:No hay tema que depierte m! paio"e y atra##i$" que e% e&o. E"
toda %a pe%'#u%a y %a T.(.) e iempre %a parte que m! #apta %a
ate"#i$". Ge"era%me"te e pie"a que #ua%quier tema #omie"*a a
po"ere di+ertido) apaio"a"te) atra#ti+o #ua"do e ha,%a de e&o)
pero et! #%aro que eto e e-." e% tipo que %o per#i,e. Ahora
utede +er!" que %a im!-e"e o" %%amati+a) %a idea e que e
o,er+e /utame"te
eo que produ#e") u e"orme poder.
0oy tomar1 e% e&o #omo %o tomamo a diario) dede %a pero"a%idad
o e" 2u"#i$" de e%%a.
No %o tomar1 e" e"tido e+o%uti+o) "o e" e% +erdadero e"tido de %a
pa%a,ra) eto e) e% dee"+o%+imie"to de% hom,re e" %a dire##i$" de %a
adquii#i$" por u propio e2uer*o de u"a #o"#ie"#ia uperior y de %a
%i,era#i$" de u 2uer*a y 2a#u%tade %ate"te 345. A' #omo tampo#o
e" u 2u"#i$" pro#reati+a) i"o que tomaremo a% e&o #omo p%a#er)
ya ea que %o pro+oque o "o) m! ,ie" #omo parte de% uo que ha#e
%a 2a%a pero"a%idad) %a parte m! ima-i"aria y po%ar de %o ere
huma"o. A' 6e% hiteriqueo7 e" %a #o"quita de% e&o opueto) %a
+a"idad) e% ' por e% "o y e% "o #ua"do e ') de% quiero "o quiero) e%
e&#i,i#io"imo o %a i"hi,i#i$") %a 2a%ta de "atura%idad) o" a%-u"o de
%o i"-redie"te que aque%%a #o"%%e+a. No o#uparemo e"to"#e de%
modo de a#er#amie"to e&ua% de #ada tipo de pero"a%idad.
345Peter Oupe"8y) 9" Nue+o Mode%o de% 9"i+ero.
Tomemo para empe*ar e% ".mero 4) +a%ora %o que e #orre#to o
i"#orre#to e" %a itua#i$") i ,ie" %o ha#e #omo pu"to 2o#a% de u
ate"#i$" e" u +ida e" -e"era%) e" parti#u%ar e" u"a re%a#i$" e&ua%
+a a tomar e" #ue"ta %o #orre#to o i"#orre#to "o $%o #omo potura
2'i#a i"o tam,i1" +a%ora#i$" mora% o "ormati+a. E" %o potura 2'i#a
iempre e %o +e er-uido #o" %a epa%da re#ta) y e de upo"er que
%e importa mu#ho que u miem,ro e +ea ,ie" parado) eto e %o
per2e#to. :o" repe#to a %o mora% e dedu#e que "o +a a ha#er a%-o
reprimido "u"#a y #omo +a a etar muy preo#upado mu#ho me"o
dei"hi,ire) dado que para 1% o e%%a e u"a #ueti$" de ha#er %o que
et! ,ie" y "o iempre te"er e&o e ha#er a%-o ,ue"o e" %a #a,e*a
de u"a pero"a) e muy pro,a,%e que ie"ta a%-o de #u%pa. Por otro
%ado e" #ao de dar e" e% ,%a"#o #o" %a pero"a /uta) u 2orma de er
%a +a a#tuar de modo poei+a y +a a e"tir #e%o por e% er deeado.
E" #ao de trai#i$" o perder%a +a a e"tir ira.
;:u!% e u poi#i$" pre2erida< :
Eta potura ayuda a %o-rar para e% 9"o %a u"idad deeada #o" e%
otro) %a #ua% puede dar%e mu#ho p%a#er.
Paemo a% tipo ".mero = u pu"to 2o#a% de ate"#i$" e e"2o#a e" e%
deeo de apro,a#i$") ete me#a"imo 2u"#io"a para todo u
re%a#io"e) todo %o d'a) pero i ,ie" pare#er'a que +a ha#er todo %o
que ea para %%amar %a ate"#i$" de% otro e" u"a re%a#i$" e&ua%) #omo
por e/emp%o rea%i*ar u" 6trip7) "o) m! ,ie" "o +a a#tuar hata
e"tire querido > a) e eto %o que %e +a a dar e-uridad y +a a er e%
diparador para dei"hi,ire. A." a') 1te tipo de pero"a%idad et!
muy preo#upada dar y o,reprote-er a %a pare/a) %o #ua% puede
reu%tar a,or,e"te y muy dema"da"te. Dede a2uera e %o +e #omo
muy depe"die"te de %a pare/a y %o o") #omo i 2uera e% #e"tro de u
+ida. E e% tipo de pero"a que i "o %%e-a a% or-amo e ie"ta po#o
querida. Lo do -e"era%me"te reprime" %a e&prei$" de %o que %e
-utar'a.
;:u!% e %a potura de% do< :
E u"a potura que puede ayudar a dar y dar p%a#er) a #o"di#i$" que
e" #ao de% hom,re arri,a "o %o ha-a autom!ti#ame"te) iempre y
#ua"do "o e pierda" a ' mimo.
E% tipo N.mero ?: u pu"to 2o#a% de %a ate"#i$" et! e" que re#i,a"
ate"#i$" de %o que ha#e") e de#ir +a" a dar p%a#er) pero e +a" a
e"tir ,ie" i e %e di#e que %o hi#iero" ,ie". So" +a"idoo) a"te
todo +a" a querer -utar) %e importa mu#ho %a 2orma 2'i#a) %a
,e%%e*a y i e a,e ,e%%o o ,e%%a e muy di2'#i% %%e-ar a e%%o) m! ,ie"
e ma"tie"e" e" poe) e e% #ao de e&hi,i#io"imo de %a +iri%idad.
Ma"tie"e" iempre %a ima-e".
Eta e %a ima-e" que %e ie"ta:
Ete tipo de pero"a%idad tie"e #omo #e"tro de u +ida e% e&o) e"
#ao de "o poder te"er%o ue%e" e"tire dedi#hado) "e#eita" que
e% otro %e de+ue%+a u ima-e". E" ete #ao e% otro e u"
#omp%eme"to de u pero"a%idad 3ima-i"aria5.
EL ENEAGRAMA Y EL SEXO
TIPOS DE PERSONALIDAD Y EL SEXO.
4era. Parte y ?era.Parte
Se-u"da parte:
La atra##i$" e&ua% puede de@"ire #omo u" etado de% #e"tro e&ua%
poiti+o que i"du#e a% a#er#amie"to #o" e% e&o opueto #o" e%
prop$ito de de %%e+ar a #a,o u"a re%a#i$" e&ua%) pero m!
pre#iame"te etamo trata"do %a re%a#i$" mediada por %a
pero"a%idad de #ada tipo y a#er#!"do"o m!) trata"do de +er %a
parte ima-i"aria.
A% repe#to de %a e&ua%idad di#e P. Oupe"8y di#e:
Dede e% pu"to de +ita ordi"ario) a% #rear e% amor) eto e) a% #rear %a
di+ii$" de %o e&o y todo %o que e re%a#io"a #o" e%%a) %a "atura%e*a
peri-ue o%o u"a @"a%idad: %a #o"ti"ua#i$" de %a +ida. Pero au" dede
e% pu"to de +ita ordi"ario e per2e#tame"te #%aro) y "o puede ha,er
"i"-u"a duda o,re e%%o) que %a "atura%e*a ha #reado e" e% hom,re
mu#ho m!6amor7 de% que e "e#eario para e% prop$ito de %a
#o"ti"ua#i$" de %a +ida. Todo ete e&#ede"te de amor
de,e er -atado e" a%-u"a 2orma. Y ,a/o %a #o"di#io"e ordi"aria
e uti%i*ado para er tra"2ormado e" otra emo#io"e y e" otra
#%ae de e"er-'a) que #o" 2re#ue"#ia o" #o"tradi#toria) pe%i-roa
dede e% pu"to de +ita de %a e+o%u#i$") pato%$-i#a) i"#ompati,%e
u"a #o" %a otra) y detru#ti+a.
Si 2uera poi,%e #a%#u%ar %a pequeAa propor#i$" de e"er-'a e&ua% que
e uti%i*ada para %a #o"ti"ua#i$" de %a +ida) #ompre"der'amo e%
pri"#ipio ,!i#o de mu#ho de %o a#to de %a "atura%e*a. La
"atura%e*a #rea u"a i"me"a prei$") u"a i"me"a te"i$") para
a%#a"*ar #ierto o,/eti+o) pero de he#ho uti%i*a para e% %o-ro de ete
o,/eti+o o%o u"a 2ra##i$" i"@"iteima% de %a e"er-'a #reada. Y i"
em,ar-o i" eta i"me"a aBue"#ia de 2uer*a e% o,/eti+o ori-i"a%
pro,a,%eme"te "o er'a a%#a"*ado) y %a "atura%e*a "o podr'a ha#er
que %o hom,re %a ir+iera" y que u epe#ie %a #o"ti"uara"
ir+ie"do. Lo hom,re empe*ar'a" a re-atear #o" %a "atura%e*a) a
po"er #o"di#io"e) a e&i-ir #o"#eio"e) a pedir ate"ua"te) y %a
"atura%e*a te"dr'a que #o"de#e"der. La -ara"t'a #o"tra eto e e%
e&#ede"te de e"er-'a que #ie-a a% hom,re) que %o ha#e e#%a+o) que
%o o,%i-a a er+ir %o prop$ito de %a "atura%e*a e" %a
#ree"#ia de que e ir+e a ' mimo) a u propia paio"e) a u
propio #o"trario) ha#e que e% hom,re #rea que ir+e a %o prop$ito
de %a "atura%e*a) #ua"do e" rea%idad e po"e ,a/o e% yu-o de u
propia paio"e y deeo. 345
:o"ti"uemo #o" e% tipo ".mero C) a,emo que ete tipo e
#ara#teri*a por te"er ima-i"a#i$" #reati+a que puede etar %i-ada a%
deeo y u"a 2orma de a%e/are de% do%or e re2u-iare e" u i"timidad.
(i+e u rea%idad #omo %a de u" artita que "o et! dipueto a +e"der
u o,ra por po#a p%ata) y eto e porque #o"idera que e" u
i"terior hay m! rique*a) e %a rique*a de %o ueAo idea%e que
empa%ide#e" %a rea%idad. Pre@ere eparare a "o er importa"te para
e% otro.
La ima-e" que hemo dedi#ado a 1te ".mero e:
La #reo #o"+e"ie"te porque "o hay p%a#er m!
-ra"de que e% que puede propor#io"are a i mimo) #urioame"te %o
#o"e#ta #o" %a e&ua%idad ori-i"aria. E u"a de u #ara#ter'ti#a
a%e/are de %a +ida diaria para +a%orar%a dado que re#ha*a %a ruti"a. De
eta 2orma #ump%e #o" aque%%o de a-ra"dar %a #a%idad de %o aue"te y
dimi"uir %a #a%idad de% pree"te.
E% tipo ".mero D: i di+idimo e% dia-rama e" do parte Ra#io"a% e
Irra#io"a%
e% ".mero D e e"#ue"tra de% %ado ra#io"a%) e" %a e-uidi%%a e e%
primero de% %ado ra#io"a%) e"te"dido #omo #omie"*o de
ra*o"amie"to) m! de% %ado po"er ra*o"amie"to a% i"ti"to) de eta
2orma de@e"de u epa#io de que "o ea i"+adido o toma dita"#ia)
pero e" uar e% di#er"imie"to #omo 2orma de de%imitar e% yo) %e +a a
#otar e"tre-are) y "o +a a er poei+o. Su miedo e "o er
#ompete"te.
La ima-e" que %e #a%*a:
E% tipo ".mero E e pro,a,%e que ea a% tipo que m! %e #uete
re%a#io"are ta% +e* por de#o"@a"*a) dado que %a #ara#ter'ti#a de %a
2o#a%i*a#i$" de u ate"#i$" e ,u#ar i"te"#io"e o#u%ta de %o
dem!. Tie"e u" 2uerte ape-o a u ima-i"a#i$" "e-ati+a de% tipo
peimita) que %%e+a a% #e"tro e&ua% a i"hi,ire. E" #ao de
re%a#io"are e de 2orma%i*ar %a re%a#i$" i" i"+e"ti+a e&ua%) m!
,ie" adopta"do h!,ito ruti"ario. Le e"#a"tar'a 2u"dire #o" e% er
amado pero e %imita a %o #o"o#ido. La 2oto que e" ete #ao er'a
2ue"te de p%a#er para e% E e:
continuar...
345P. D. Oupe"8y) 9" Nue+o Mode%o de 9"i+ero) :apitu%o
EL ENEAGRAMA Y EL SEXO
TIPOS DE PERSONALIDAD Y EL SEXO.
Ter#era parte:
:omo p%a"teamo e" %a primera parte ete etudio etamo trata"do
%a re%a#i$" e&ua% mediada por %a pero"a%idad de #ada tipo y
a#er#!"do"o m!) trata"do de +er %a parte ima-i"aria.
0a,%a"do de FtipoF) G. I. Gurd/ieG di/o u" d'a:
HSi %a -e"te pudiera +i+ir e" u ee"#ia) u" tipo de hom,re iempre
e"#o"trar'a a% tipo de mu/er que %e #orrepo"de) y "u"#a ha,r'a u"a
#o"/u"#i$" equi+o#ada de tipo. Pero %a -e"te +i+e e" u pero"a%idad
que tie"e u propio i"teree) u propio -uto. Ito "o tie"e"
"ada e" #om." #o" %o i"teree y %o -uto de %a ee"#ia. E" ta%
#ao) %a pero"a%idad e e% reu%tado de% tra,a/o equi+o#ado de %o
#e"tro.
Por eta ra*$") puede "o querer %o que %a ee"#ia quiere J y querer
pre#iame"te %o que %a ee"#ia "o quiere. E a' #omo #omie"*a e%
#o"Bi#to e"tre %a ee"#ia y %a pero"a%idad. La ee"#ia a,e %o que
deea) pero "o %o puede e&p%i#ar. La pero"a%idad "o quiere "i o'r%a y
"o toma e" #ue"ta para "ada u deeo. E%%a tie"e u propio
deeo) y a#t.a a u ma"era. Pero a%%' termi"a u poder. Depu1 de
eto) de u"a u otra ma"era %a do ee"#ia) %a de% hom,re y %a de %a
mu/er) tie"e" que +i+ir /u"ta. Y e odia". E" ete #ampo) "o hay
#omedia poi,%eK de toda ma"era) e %a ee"#ia) e% tipo) que
@"a%me"te toma e% ma"do y de#ide.
FY e" ta% #ao) "ada e puede ha#er "i por %a ra*$") "i por e% #!%#u%o.
Ni por LamorM) porque e" e% e"tido rea% de %a pa%a,ra e% hom,re
me#!"i#o "o puede amar J e" 1%) e%%o ama o e%%o "o ama.
E% tipo ".mero N e+ita e% do%or) e% #ompromio
por eo #omo e#ape dearro%%a u"a 2re"1ti#a +ida e&ua%. Su 2o#o de
ate"#i$" e de+'a por ao#ia#io"e p%a#e"tera) pero di2ere"te a% tipo
ei e optimita. Teme depe"der de a%-uie") por %o ta"to e"ta,%a
re%a#io"e uper@#ia%e. :omparte" todo) pero ma"tie"e" u"a puerta
a,ierta a otra poi,i%idade. E de upo"er que et!" a,ierto a
toda %a poi#io"e #o" Be&i,i%idad y i" i"hi,i#i$". La e"ua%idad %o
ha#e e"tir iempre /o+e") por %o ta"to %e #ueta e"te"der que e%
tiempo e %e e#apa para madurar.
La ima-i"a#i$" de i e que e eter"o au"que "o e %o p%a"tee.
E% tipo ".mero O e tie"e" u"a idea de '
mimo que iempre e ie"te" poderoo o uperiore e" e% e"tido
de autoridad por i etu+iera a"te u" ad+erario) %o dimi"uye de
e"trada. E #omo e% /e2e) e e% que a,e) e e% que di#e #omo e
ha#e" %a #oa a#omodada a 1%) hay que a#%arar que 1ta
autou@#ie"#ia e i"depe"die"te de% ro%) que etamo ha,%a"do de u
potura me"ta% a"te %a #oa) a"te %a re%a#io"e e&ua%e e" eta
etapa de madure de% tipo e e% ma#ho o %a hem,ra a e#a. Importa
%%e+ar e% domi"io de% otro y "o motrare +u%"era,%e que e a %o que
m! teme. Ge"era%me"te a u a%rededor e +e %a mu/er que o,ede#e)
que "o e %o mimo #o" quie" e #omparte. E e% #ao de% e-o a%
er+i#io de% e&o y e predomi"a"te e" u +ida. Teme" er
#o"tro%ado. Su #ora*a e dura) e" #ao de que e %e #ai-a patea para
u i"teree.
E% tipo ".mero P ,u#a 2u"dire #o" e% otro) e #ooperador) e"i,%e e
a##ei,%e. Le teme e% ai%amie"to. E% "ue+e e" u e&tremo e %a
#o"#ie"#ia i"-e"ua) e de#ir #are#e de #r'ti#a o de pare#er propio) i
u #ao er'a e% de u" er dearro%%ado te"dr'a e" #e"tro e&ua%
equi%i,rado)
Tra"mutado) pero -e"era%me"te e i"2a"ti% y e de/a 2a%ear por %a
aparie"#ia. No e ha#e +a%er) teme que %e o,repae %a itua#i$" o
que 1% mimo e&p%ote. 0a#er e% amor #o" u" "ue+e puede er muy
ua+e e i"te"o a' #omo todo %o #o"trario u" ,a,oo > a.
M! ade%a"te trataremo e% e&o #o" e% tra,a/o de %o otro #e"tro.
A% repe#to Gurd/ieG "o ade%a"ta:
Quiiera ha#er%e #ompre"der d$"de etri,a e% mayor ma% y e% 2a#tor
pri"#ipa% de "uetra e#%a+itud. No e e" e% e&o mimo) i"o e" e%
a,uo de% e&o. Pero #ai "u"#a e #ompre"de %o que i-"i@#a e%
a,uo de% e&o. No e trata aqu' de e&#eo e&ua%e o de
per+erio"e e&ua%e. Ita o" $%o 2orma re%ati+ame"te
i"o2e"i+a de% a,uo de% e&o. No) e i"dipe"a,%e #o"o#er muy
,ie" %a m!qui"a huma"a para #ompre"der %o que e e% a,uo de%
e&o) e" e% e"tido +erdadero de eta e&prei$". I"di#a e% tra,a/o
equi+o#ado de %o #e"tro e" u re%a#io"e #o" e% #e"tro e&ua%K
e" otro t1rmi"o) %a a##i$" de% e&o opera"do a tra+1 de %o otro
#e"tro) y %a a##i$" de %o otro #e"tro opera"do a tra+1 de% #e"tro
e&ua% o para er toda+'a m! pre#io) i"di#a e% 2u"#io"amie"to de%
#e"tro e&ua% #o" %a ayuda de e"er-'a pretada por %o otro #e"tro y
e% 2u"#io"amie"to de %o otro #e"tro #o" %a ayuda de e"er-'a
pretada por e% #e"tro e&ua%.
E% Serm$" de %a Mo"taAa por Mauri#e Ni#o%%
De#'amo que hay im,o%o-'a que ha#e" u" pue"te e"tre e% Ser y e%
a,er) que eta,%e#e" u"a u"i$" e"tre e% a,er y e% Ser 3Gurd/ieG e"
Rra-me"to5 ete e e% #ao de %a par!,o%aK
EL LENG9ASE DE LAS PARATOLAS
Ahora e"te"damo que %a par!,o%a e u" tipo de im,o%o-'a que
ayuda a eta,%e#e u"a "e&o e"tre %o i"te%e#tua% y %o #e"tro
uperiore #o" u" %e"-ua/e pi#o%$-i#o para +e"#er %a ,arrera.
E% Serm$" de %a Mo"taAa
E" e% Serm$" de %a Mo"ta"a) :rito #omie"*a por de#ir%e a %o
di#ipu%o "o %o que de,e" ha#er) i"o %o que de,e" er a"te de
poder -a"ar e% rei"o de %o #ie%o. Ete erm$" #omie"*a #o" %a
pa%a,ra: FTie"a+e"turado %o po,re e" ep'ritu porque de e%%o e
e% rei"o de %o #ie%oF. :rito ha,%a a#er#a de %o que e% hom,re de,e
er) a%ude a %o que tie"e) primero) que %%e-ar a er e" i mimo. E%
hom,re de,e pro#urar er muy di2ere"te e" i mimo a"te de
a%#a"*ar e% rei"o. Tie"e que #am,iar de me"te) #am,iar e" i mimo)
y %%e-ar a er Fpo,re e" ep'rituF) ea #ua% 2uere e% i-"i@#ado de eta
e&traAa 2rae. La primera Tie"a+e"tura"*a) e-u" e %a %%ama) y %a
o#ho reta"te) eta" diri-ida) e" aparie"#ia) a %o di#'pu%o de
:rito y "o a %a mu%titud. La pa%a,ra #o" que #omie"*a e% #apitu%o
qui"to de% E+a"-e%io de Mateo e&prea":
FY +ie"do %a -e"te) u,i$ a% mo"teK y e"t!"doe e %%e-aro" a 1% u
di#'pu%o. Y a,rie"do %a ,o#a) %e e"eAa,a di#ie"do:
LTie"a+e"turado %o po,re e" ep'ritu porque de e%%o e e% rei"o de
%o #ie%oM.F 3Mat. () 4U?.5
E" Lu#a e"#o"tramo u"a +erio" a,re+iada y a%-o di2ere"te de %a
Tie"a+e"tura"*aK e me"#io"a" ta" o%o #uatro) y eto depu1 que
:rito ha e#o-ido a u do#e di#'pu%o e" %a mo"taAa y ha
de#e"dido a% %%a"o. De eta #uatro Tie"a+e"tura"*a) %a primera
di#e:
FTie"a+e"turado +ootro %o po,re) porque +uetro e e% rei"o de
Dio.F 3Lu#. (I) =V.5
Dede que Lu#a me"#io"a a %o po,re) mu#ho o" %o que ha"
pe"ado que eto quiere de#ir er +erdaderame"te po,re) er po,re
a% pie de %a %etra. Pero e" Mateo e di#e:
FTie"a+e"turado %o po,re e" ep'ritu) pue de e%%o e e% rei"o de
%o #ie%oF. Y "adie podr! #reer que %o %itera%me"te po,re #are#e" de
or-u%%o i e" ete e"tido e toma ete +er'#u%o.
:omo +amo) pue) a e"te"der eta e&prei$" Fpo,re e" ep'ritu<F E"
%a tradu##io" %itera% de% ori-i"a% ha%%amo que %a e&prei$" "o e
Fpo,re e" epirituF) i"o Fme"di-o de% epirituF. Que i-"i@#a er
me"di-o de% epiritu< E%imi"emo por #omp%eto %a "o#io" de que
quiere
de#ir er u" me"di-o o er po,re a% pie de %a %etra. 0ay otra pa%a,ra
e" %o E+a"-e%io que e tradu#e #omo po,re y que i-"i@#a er
+erdaderame"te po,re) #omo e" e% #ao de %o die*mo de %a +iudaK
e" ete u#edido e pree"ta a %a mu/er #omo u"a pero"a e"
rea%idad i"di-e"te)
po,re e" e% e"tido %itera%) pero que da m! que %o otro. Ahora ,ie"K
dede que Mateo ha,%a de er po,re e" ep'ritu e% i-"i@#ado de
Fri#oF e" Lu#a "o puede er otra #oa que Fri#o e" ep'rituF. 9"
triu"2o o,re u" ri+a%) u"a me/ora e" %a itua#i$" pero"a%) u"a
re#ompe"a) u" "e-o#io i"te%i-e"te) todo eto #o"tituye u"
#o"ue%o. Pero i e" e% 2o"do de i mimo e% hom,re ie"te que e
"ada) que "o a,e "ada) que "o mere#e "ada) i e que a"he%a
#ompre"der ma y er di2ere"te) i e" rea%idad e ie"te +a#io y
deea er a%-o) e"to"#e) de he#ho) e" u me"te) e" u epiritu) e"
u #ompre"i$"
) per#i,e u propia i-"ora"#ia) u propia "adidad) y e" ta% #ao e u"
Fpo,re e" ep'rituF. Eta +a#io y ai puede er harto. Sa,e y re#o"o#e
u i-"ora"#ia) y ai puede oir %a e"eAa"*a de% rei"o. Pero i eta
%%e"o de i Fmimo) . #omo podra oir a%-o< Se oye a i mimo todo e%
tiempo. :rito i-ue ha,%a"do to#a"te a %o que u" hom,re de,e er) i
e que +a a a#er#are a u" "i+e% uperior e" i mimo) a% "i+e% que e
%%ama e% rei"o.
FTie"a+e"turado ea" %o que %%ora") porque e%%o te"dr!"
#o"o%a#i$".F
No e 2!#i% de air eta idea de que u"o puede re#i,ir u"a ayuda
i"ter"a y #o"ue%o por e% mero he#ho de ir #o"tra i mimo. Pero i e
que hay u" "i+e% uperior de do"de pro#ede %a di#ha #o" %a #ua% %e e
a u"o poi,%e #omu"i#are) e"to"#e eta idea "o tie"e "ada de
e&traordi"ario. FTie"a+e"turado %o que %%ora"F i-"i@#a que %a di#ha
o %a 2e%i#idad puede %%e-ar%e a %a pero"a dede aque% "i+e% uperior
de% rei"o iempre que %%ore) iempre que ea po,re e" ep'ritu. Pero
de,e a#ao upo"ere que e% hom,re tie"e que ir por e% mu"do
,aAado e" %a-rima) %%ora"do a,iertame"te o +etido de %uto< Eta
idea e a,o%utame"te impoi,%e e" +ita de %o que :rito e"eAa e"
e% #apitu%o i-uie"te de Mateo) e% #apitu%o e&to) e" e% que u,raya
que e% hom,re de,e ha#er%o todo e" e#retoK ha#er u %imo"a e"
e#reto) ayu"ar e" e#reto) y "o ha#er "ada e" ra*$" de u amor
propio a @" de o,te"er u"a a%a,a"*a) u" ha%a-o o u" merito a %o o/o
de %o dema. E" u" e"tido %itera% u"o %%ora u muerto. Pero
per#i,ir que u"o mimo et! muerto e %%orar e" u" e"tido
pi#o%$-i#o. La ter#era Tie"a+e"tura"*a di#e:
FTie"a+e"turado %o ma"o) porque e%%o re#i,ir!" %a tierra por
heredad.F
E" e% ori-i"a%) %a pa%a,ra WXYZ[) que ha ido tradu#ida a Fma"oF e
rea%me"te %o opueto a %a pa%a,ra e"o/ado o ree"tido. Quiere de#ir
ama"ado) ha#ere do#i%) de %a mima ma"era #omo e ama"a a u"
a"ima% a%+a/e 3rea##io"e i"ti"ti+a5. 0eredar %a tierra i-"i@#a a#a
%e-ar %a tierra otor-ada a% hom,re de% rei"o.
La #uarta Tie"a+e"tura"*a di#e:
FTie"a+e"turado %o que tie"e" ham,re y ed de /uti#ia) porque
e%%o er!" harto.F y e re@ere a aque%%o que a"he%a" #ompre"der %o
que e %a ,o"dad de er) %o que apira" a% #o"o#imie"to de %a (erdad
que #o"du#e a% hom,re a u" "i+e% uperior. So" aque%%o que) a% e"tir
u "adidad) u i-"ora"#ia) a% e"tir que eta" muerto e" u er
i"ter"o) a"he%a" %a e"e\a"*a de %a (erdad que poee e% hom,re
uperior) apira" e-uir%a y deea" a,er %o que e e% Tie" e" e% "i+e%
de% rei"o de %o #ie%o. Sie"te" ham,re de Tie" y ed de (erdad. La
u"io" de eta do #oa e" e% hom,re %e ha#e te"er aque%%a armo"ia
i"ter"a que e %%ama /uti#ia.
La qui"ta Tie"a+e"tura"*a di#e: FTie"a+e"turado %o
mieri#ordioo) porque e%%o a%#a"*ar!" mieri#ordia.F
9"o de %o i-"i@#ado de eto e que a me"o que perdo"emo %o
pe#ado de otro "o podemo eperar mieri#ordia a%-u"a para
"ootro mimo e" re%a#i$" a "uetra propia e+o%u#i$". E" #ierto
e"tido) te"er mieri#ordia e a,er y ad+ertir que aque%%o que u"o
#o"de"a e" %o otro e a%-o que tam,i1" %%e+a e" i mimoK o ea) e
+er %a +i-a e" e% o/o
propio: e +ere a ' mimo e" %o otro y a %o otro e" u"o mimo.
E eta u"a de %a ,ae ma pra#ti#a de %a mieri#ordia
La e&ta Tie"a+e"tura"*a di#e:
FTie"a+e"turado %o de %impio #ora*$") porque e%%o +er!" a Dio.F
Litera%me"te) er puro de #ora*o" i-"i@#a ha,er pur-ado e% #ora*$")
ha,er%o %impiado por medio de u"a pur-a. A"te todo) e re@ere a "o
er u" hip$#rita. Trata a#er#a de %a #orrepo"de"#ia e"tre %o i"ter"o y
%o e&ter"o que tie"e que ha,er e" e% hom,re. Trata repe#to a u"
etado emo#io"a% que e puede a%#a"*arK e" ete etado e per#i,e
dire#tame"te %a rea%idad de %a e&ite"#ia de Dio media"te %a #%aridad
de +iio" que permite u" e"te"dimie"to emo#io"a% puro) pue
"ootro "o o%o e"te"demo #o" %a me"te. E% ape#to emo#io"a% de%
hom,re) #ua"do e ha%%a %%e"o de tur,a#io"e o,re i mimo e ha%%a
o#ure#ido) eta e" ti"ie,%a y "o puede #ump%ir u 2u"#io" de reBe/ar
e% "i+e% uperior. :ua"do queda %impio) e% #ora*o" +e) o ea que
#ompre"de %a e&ite"#ia de u" "i+e% uperior) %a e&ite"#ia de Dio) %a
rea%idad de %a e"eAa"*a de :rito.
La eptima Tie"a+e"tura"*a di#e:
FTie"a+e"turado %o pa#i@#adore) porque e%%o er!" %%amado hi/o
de Dio.F
:rear %a pa* de"tro de u"o mimo e etar %i,re de %a dearmo"ia
i"ter"a) de %a #o"tradi##io"e y de %o ditur,io i"timo. 0a#er %a
pa* #o" %o otro e o,rar iempre partie"do de% Tie" que hay e"
"ootro mimo y "o a2errare a %a di2ere"#ia de opi"io" "i di#utir
o,re %o di2ere"te pu"to de +ita o teoria que iempre #rea"
dea+e"e"#ia)
dea#uerdo. Si %a -e"te o,rae apoya"doe e" e% Tie" y "o e" %a
di+er-e"#ia reu%ta"te de %a teoria y de %o pu"to de +ita) o ea
de %a di2ere"te idea que hay a#er#a de %a (erdad) todo eria"
pa#i@#adore.
Si-ue" otra do Tie"a+e"tura"*a que e" eta ,re+e #o"idera#i$"
podemo tomar%a /u"ta) porque am,a e re@ere" a %a a##i$" m!
a%%! y por e"#ima de% amor propio) y de% e"timie"to
de merito que %%e+a.
FTie"a+e"turado %o que pade#e" pere#u#i$" por #aua de %a
/uti#ia) porque de e%%o e e% rei"o de %o #ie%o. FTie"a+e"turado
er1i #ua"do o +ituperare" y o peri-uiere") y di/ere" de +ootro
todo ma% por mi #aua) mi"tie"do. FG$*ao y a%e-rao) porque +uetra
mer#ed e -ra"de e" %o #ie%o: que a' peri-uiero" a %o pro2eta
que 2uero" a"te que +ootro.F 3Mat. () 4VU4=.5
F]Ay de +ootro #ua"do todo %o hom,re di/ere" ,ie" de +ootro^F
3Lu#. (I) ==) =?) =E.5
:omo e" toda y e" #ada u"a de %a Tie"a+e"tura"*a) :rito ha,%a
e" eta a#er#a de% hom,re) quie" tra u" pro%o"-ado tra,a/o
pi#o%$-i#o e" i mimo #omie"*a a deear a%-o que eta ma a%%a de
u amor propio. 0a,%a a#er#a de% hom,re que ya "o +i+e #e"trado e"
u amor propio) i"o que eta ,u#a"do e% medio de huir de e%.
Pue #ua%quiera que ea %a #aua de% amor propio y por muy ,ue"a
que ea u"a pero"a a% "i+e% de ee amor) que e e% "i+e% de todo)
e&ite u" -ra" pro,%ema pi#o%o-i#o a#er#a de% #ua% :rito ha,%o de
i""umera ma"era y #o" repe#to a %o #ua% mu#ho e i"tiero"
o2e"dido. E% amor propio) que e %o ad/udi#a todo a u"o mimo) "o
puede %%e-ar a% "i+e% de% rei"o) y e" %a Tie"a+e"tura"*a podemo
ad+ertir %o que e% hom,re tie"e que %%e-ar a er) a er e" i mimo) y
e" u" e"tido #omp%etame"te diti"to a% hom,re de amor propio) a%
hom,re de merito y de +irtud) a"te que pueda iquiera +i%um,rar e%
rei"o.
Dr. Mauri#e Ni#o%% E% Nue+o 0om,re
E% Mediador
E"ea-rama. Tipo%o-'a Nue+e
E% Mediador
E% Mediador
:ara#ter'ti#a ee"#ia% 6perdida7
Perdimo de +ita %a e&ite"#ia de% amor i"#o"di#io"a%) do"de todo
omo de i-ua% importa"#ia y 2ormamo parte de u" todo
:ree"#ia #ompe"atoria
E% mu"do "o #o"+ierte e" pero"a de po#a importa"#ia y e&i-e u"a
adapta#i$"
Etrate-ia re%a#io"ada #o" e% 2o#o de ate"#i$"
O%+idare de i mimo y ,u#ar a#ti+ame"te %a e"a#i$" de
perte"e"#ia. De#uidar prioridade pero"a%e por re#%amo e&ter"o
La trampa
Tu#ar e&ter"ame"te y "o i"ter"ame"te %a #omodidad y %a armo"'a
Ge"eradore de e"er-'a
La i"er#ia 3pere*a5 ha#ia u"o mimo. La e"er-'a diri-ida ha#ia %o
dem! y u"a +ariedad de reemp%a*o y utitu#io"e a %a prioridade
propia.
Lo que e trata de e+itar
Lo #o"Bi#to y %a i"#omodidad. 0a#er %o que %o dem! pre@ere"
para e+itar er re#ha*ado.
Ape#to poiti+o
Mediador por e&#e%e"#ia) #ompre"i+o) #o" a#titud de apoyo a %o
dem!) adapta,%e
La parado/a
La "e-%i-e"#ia ha#ia i mimo e" ,.queda de %a #omodidad produ#e
i"#omodidad
:ami"o a% dearro%%o
. Se"tire importa"te
. :rear %imite y prioridade
. Amare a i mimo #omo amamo a %o dem!
. A#eptar %a i"#omodidad y e% #am,io #omo parte de %a +ida
Lo ee"#ia%
Todo perte"e#emo de i-ua% ma"era a u" etado de amor
i"#o"di#io"a% y de u"i$".
La premia ,!i#a:
Queda e#o"dido) e"tre te%o"e) e% pri"#ipio 2u"dame"ta% que todo
2ormamo parte de u" etado de amor i"#o"di#io"a% y u"i$". E"
#o"e#ue"#ia) e %%e-a a #reer que e% mu"do #o"idera a %a -e"te
i"i-"i@#a"te y que para poder perte"e#er y adquirir u"a e"a#i$"
de #omodidad y #o"2ort hay que 2uio"are #o" %o dem! y diipar %a
e"er-'a #o" o,/eto de utitu#i$". A% mimo tiempo) e dearro%%$ %a
i"er#ia 3auto o%+ido5 a#er#a de u propia prioridade y %'mite. Por %o
ta"to) %a ate"#i$" e diri-e a %o dem! y a% mu"do que "o rodea.
La #ueti$" #e"tra% para %a #ura#i$"
Todo "ootro) "o $%o %o mediadore) a +e#e te"demo a
#e"trar"o e" e% e"tor"o que "o rodea y o%emo rea##io"ar a %o
e+e"to y a %a pero"a de% mu"do e&terior. Para %o mediadore) %a
#ueti$" #e"tra% e perder e% #o"ta#to #o" u yo i"terior para poder
adaptare a% medio am,ie"te y a#ti+ar %a 2ui$" #o" %o dem!.
Mediadore %u#ha" 2u"dame"ta%me"te #o" %a o,te"#i$" o
re#upera#i$" de u" er eparado.
Si tu ere u" Nue+e) tu tarea pri"#ipa% e %o-rar etar depierto y
a%erta para ti mimo U %itera%me"te amarte a ti mimo dede u" pu"to
de re2ere"#ia pero"a% que "o tie"e utituto. Tu #ami"o a %a #ura#i$"
#o"ite e" eta,%e#er tu propia prioridade y %'mite de tiempo e"
%u-ar de #aer e" %a #omodidad de a#ti+idade e#u"daria. E
2u"dame"ta% apre"der a reitir er i"Bue"#iado por otro.
Sei #ompromio para etimu%ar %a #ura#i$" y e% #re#imie"to de %o
Mediadore
Pra#ti#ar %a idea de amarte a ti mimo #omo ama a %o dem!
Aumir repo"a,i%idad de tu propio ,ie"etar y tu +a%or
Re#%amar u" yo eparado
Eta,%e#er y repetar tu propia a-e"da y prioridade
A#eptar e% ma%etar y e% #o"Bi#to #omo parte de %a +ida
Re#o"o#er %a ira e" u m.%tip%e 2orma y +er%a #omo u"a eAa% de
que te ie"te +io%ado 3i-"orado) "o e#u#hado5
E% Prote#tor
E"ea-rama. Tipo%o-'a O#ho
E% Prote#tor
0e%e" Pa%mer
:ara#ter'ti#a ee"#ia% 6perdida7
Se ha perdido e% #o"#epto de que #ada u"o de "ootro #omie"*a e"
u" etado de i"o#e"#ia y puede per#i,ir %a +erdad e" %o dem!
:ree"#ia #ompe"atoria
Ete e u" mu"do #rue% e i"/uto) do"de %o 2uerte e apro+e#ha" de
%o i"o#e"te e impo"e" u #ree"#ia pero"a%e o,re %o dem!
Etrate-ia re%a#io"ada #o" e% 2o#o de ate"#i$"
0a#ere 2uerte y poderoo para er repetado. Impo"er u +erdade
y deeo pero"a%e. 9ti%i*ar e% e"o/o y %a #o"2ro"ta#io"e #ua"do
ea "e#eario. O#u%tar y "e-ar %a +u%"era,i%idad. La ate"#i$" e diri-e
ha#ia e% poder) e% #o"tro% y %a i"/uti#ia.
La trampa
Pre+a%e#er por medio de% poder y %a i"+u%"era,i%idad
Ge"eradore de e"er-'a
9"a -ra" %u/uria y apetito por %a +ida y %o e&#eo > %a pero"a%idad
re#i,e u"a e"orme #ar-a de e"er-'a
Lo que e trata de e+itar
De,i%idad) e"tire +u%"era,%e y i" poder
Ape#to poiti+o
(a%or) Suti#ia) ma-"a"imidad) i"te"idad
La parado/a
E% poder #rea u"a 2uer*a que +a e" #o"tra de% poder. La +e"-a"*a
%%e+a a a#to reta%iatorio. O#u%tar %a +u%"era,i%idad #rea
+u%"era,i%idad.
:ami"o de% dearro%%o
. Re#uperar %a i"o#e"#ia
. Apre"der a ap%i#ar %a 2uer*a apropiada e" #ada itua#i$"
. Ser #o"#ie"te de% impa#to que e e/er#e o,re %o dem!
. Apre#iar %a #ree"#ia de %o dem!
. Re+e%ar e"timie"to de +u%"era,i%idad
Lo ee"#ia%
Re#uperar %a ha,i%idad de e"2o#ar #ada itua#i$" #o" u"a perpe#ti+a
2re#a) i" pre/u*-ar o ap%i#ar poder e" ma"era e&#ei+a. Re#o"o#er
que %o dem! puede" %%e-ar a te"er ra*$"
La premia ,!i#aQueda e#o"dido) e"tre te%o"e) e% pri"#ipio
2u"dame"ta% de que #ome"*amo e" u" etado de i"o#e"#ia i"
#u%pa,i%idad) y que podemo per#i,ir %a +erdad e" %o dem!. E"
#o"e#ue"#ia) e %%e-a a #reer que e% mu"do e u" %u-ar duro e
i"/uto do"de %o ma 2uerte e apro+e#ha" de %o ma d1,i%e. :omo
reu%tado) ha apre"dido a prote-erte y a -a"arte e% repeto
#o"+erti1"dote e" 2uerte y poderoo y o#u%ta"do %a +u%"era,i%idad. A%
mimo tiempo) ha dearro%%ado u"a -ra" e"er-'a e"ua%. La
ate"#i$" e diri-e a %a i"/uti#ia #ometida y a %a a##i$" requerida
e" #ada i"ta"#ia.
La #ueti$" #e"tra% para %a #ura#i$"
A #aua de que %o Prote#tore #ree" que de,e" er 2uerte y
poderoo) y de2e"der %a +erdad y %a /uti#ia a#ti+ame"te) %a i"o#e"#ia
puede pare#er a%-o i"+ero'mi%. Eto i-"i@#a que de,e" apre"der a
e"trar e" #ada "ue+a itua#i$" que %a +ida %e pree"ta) i" per/ui#io
o moti+a#io"e re%a#io"ada #o" e% "i+e% de poder) dipueto a
apre#iar %a di2ere"#ia y dare #ue"ta de que #ada u"o e dueAo de
u +erdad.
Para ha#er eto) de,e" apre"der a moderar %a e"er-'a a+aa%%a"te)
i"ti"ti+a y "otar #omo eta e"er-'a dea2'a %o %'mite) #$mo puede
er e&#ei+a) y #$mo a2e#ta a %o dem!. E "e#eario apre"der
e&a#tame"te %a #a"tidad de 2uer*a apropiada para #ada itua#i$" y
pra#ti#ar %a ha,i%idad de retraar %a te"de"#ia o %a ur-e"#ia de ir de%
impu%o a %a a##i$" #o" e% eti%o de 6todo o "ada.7
Sei #ompromio para etimu%ar %a #ura#i$" y e% #re#imie"to de %o
Prote#tore
Notar y moderar %a i"te"idad) e% e&#eo y e% impa#to
Retardar %a a##i$" y #o"iderar %a #o"e#ue"#ia
O,er+ar e% eti%o Ftodo o "ada7
Dare #ue"ta de que e% +erdadero poder pro+ie"e de %a ap%i#a#i$"
ade#uada o propor#io"a% de %a 2uer*a
Redu#ir %a "e-a#i$" y permitire e"tire +u%"era,%e
Apre#iar %a #ree"#ia y %a +u%"era,i%idad de %o dem!
Apre"der a +a%orar +erdade opueta y di2ere"#ia de opi"i$"
E% Epi#.reo
E"ea-rama. Tipo%o-'a Siete
E% Epi#.reo
0e%e" Pa%mer
:ara#ter'ti#a ee"#ia% 6perdida7
Se perdi$ %a e&perie"#ia de e"tir %i,reme"te e% epe#tro #omp%eto de
poi,i%idade a +i+e"#iar #o" i"te"idad por medio de %a
#o"#e"tra#i$" ote"ida
:ree"#ia #ompe"atoria
E% mu"do %imita y #aua 2rutra#io"e de %a #ua%e e poi,%e e#apar
Etrate-ia re%a#io"ada #o" e% 2o#o de ate"#i$"
P%a"ear +i+e"#ia p%a#e"tera %%e"a de poi,i%idade poiti+a.
Ima-i"ar y parti#ipar e" a#ti+idade 2a#i"a"te y e&perie"#ia
a-rada,%e. :o"#e"trar %a ate"#i$" e" oportu"idade y op#io"e
m.%tip%e.
La trampa
:reer que e puede e+itar e% u2rimie"to ma"te"ie"do u"a +ida
di+ertida e idea%i*ada
Ge"eradore de e"er-'a
La -u%a por idea i"terea"te y e&perie"#ia p%a#e"tera) e" e%
pree"te y e" e% 2uturo
Lo que e trata de e+itar
Rrutra#io"e) retri##io"e) %imita#io"e) quedare e"redado e" u2rir
itua#io"e do%oroa
Ape#to poiti+o
Di+ertido) optimita) i"-e"ioo) ama"te de %a +ida
La parado/a
E% ,u#ar %o poiti+o y e% e+itar e% %ado o#uro de %a +ida e por #ierto
%imita"te. Tratar de e+itar e% do%or y e% u2rimie"to trae do%or y
u2rimie"to.
:ami"o e% dearro%%o
. Dare #ue"ta que ,u#ar o%ame"te %o poiti+o reu%ta %imita"te
. :omprometere y #ump%ir %o #ompromio
. Simp%i@#ar) +i+ir p%e"ame"te e% mome"to pree"te
. Apre"der a te"er ma #o"idera#i$" por %o dem!
. Permitire e"tir e% do%or y %a emo#io"e dea-rada,%e
Lo ee"#ia%
Re#o"o#er e% e#apimo e" e% !+ido deeo de pro#urar e&perie"#ia y
#rear p%a"e idea%i*ado para e% 2uturo. Re#uperar %a idea de a#eptar
%a +ida p%e"ame"te e" e% mome"to pree"teK ta"to e% u2rimie"to) e%
miedo y %a %imita#io"e #omo e% p%a#er) %a di#ha y %a poi,i%idade
e&ite"te.
La premia ,!i#a:
Queda e#o"dido) e"tre te%o"e) e% pri"#ipio 2u"dame"ta% de que
todo #ome"*amo #o" %a 2e e" "ootro mimo) e" %o dem! y e"
e% u"i+ero. E" #o"e#ue"#ia) e %%e-a a #reer que e% mu"do e
pe%i-roo) %%e"o de ame"a*a e imprede#i,%e) y que "o puede ha,er
#o"@a"*a e"tre %a pero"a. Por %o ta"to) e trata de e/er#er #o"tro% y
e"tir u"a mayor e-uridad media"te %a o,te"#i$" 3o e% dea2'o5 de %a
e-uridad y e+itar 3o e"2re"tar5 daAo a tra+1 de %a +i-i%a"#ia) e%
i"terro-atorio y %u#ha"do 3o e#apa"do5 pe%i-ro. A% mimo tiempo) e
+a" dearro%%a"do e% miedo y %a duda) o u" #uetio"amie"to #o"ta"te
o,re poi,%e ame"a*a a %a e-uridad pero"a%. La ate"#i$")
"atura%me"te) +a a %o pe%i-ro y a ima-i"are %o peor que podr'a
o#urrir y #omo ha#er%e 2re"te.
La #ueti$" #e"tra% para %a #ura#i$"
La tarea de %o Sei e m! o,+ia y dire#ta que %a de %a tipo%o-'a
reta"te. E% "iAo que ha e&perime"tado e% mu"do #omo pe%i-roo)
imprede#i,%e y ame"a*a"te) y #ay$ "atura%me"te e" e% miedo y %a
duda) "e#eita re#uperar %a 2e y %a #o"@a"*a e" i mimo) e" otra
pero"a y e" e% mu"do. La 2e e u" %ar-o #ami"o a re#orrer para e%
Lea% e#1pti#o ya que %a 2e de,e apare#er a"te de %a prue,a.
Eto i-"i@#a quedare #o" itua#io"e que auta" y #u%ti+ar e% +a%or
de e-uir ade%a"te a pear de e"tir e% miedo. E importa"te "otar
#ua"do apare#e ete temor y reitir e% impu%o de a%e/are de% miedo
3e% h!,ito 2$,i#o5 o de dea@ar %o que produ#e miedo 3e% h!,ito
#o"tra2$,i#o5
E" am,o #ao) e% #ami"o ha#ia e% dearro%%o paa por e-uir
ade%a"te e" medio de %a duda y e% temor. Apre"der a #o"@ar e" %o que
t. ya a,e) y re#ordar que "o e "e#eario te"er prue,a #o"ta"te
para etar e-uro.
Sei #ompromio para etimu%ar %a #ura#i$" y e% #re#imie"to
Re#uperar %a 2e e" ' mimo) e" %o otro y e" e% u"i+ero
Apre"der a diti"-uir impreio"e rea%e de proye##io"e
Re"u"#iar a %a ,.queda de #erte*a y #o"tro% #omo u" utituto de %a
2e
Ta%a"#ear %a te"de"#ia a dar%e u" -iro "e-ati+o a itua#io"e #o"
perpe#ti+a poiti+a
A#eptar e% miedo y e-uir ade%a"te
Ser tu propia autoridad
E% E#1pti#o Lea%
E"ea-rama. Tipo%o-'a Sei
E% E#1pti#o Lea%
0e%e" Pa%mer
:ara#ter'ti#a ee"#ia% 6perdida7Se ha perdido %a +erdad ee"#ia% de
te"er 21 e" i mimo) e" %o dem! y e" e% u"i+ero
:ree"#ia #ompe"atoria
E% mu"do e pe%i-roo) %%e"o de ame"a*a. No e puede #o"@ar e" %a
-e"te. 0ay que ,u#ar o dea@ar %a e-uridad pero"a%) y e+itar o
e"2re"tar itua#io"e de rie-o.
Etrate-ia re%a#io"ada #o" e% 2o#o de ate"#i$"
Etar +i-i%a"te) #uetio"ar o dudar. E#a"ear aque%%o que podr'a %%e-ar
a 2a%%ar. Tu#ar e"tire e-uro dea@a"do %a e-uridad y e"2re"ta"do
%o pe%i-ro 3potura a"ti2$,i#a5 o trata"do de e"tire e-uro y i"
rie-o e+ita"do e% pe%i-ro 3potura 2$,i#a5.
La trampaLa ,.queda de u"a #erte*a tota% para %a #ua% /am!
e&itir!" prue,a u@#ie"te
Ge"eradore de e"er-'aE% miedo re%a#io"ado #o" todo %o pe%i-ro y
rie-o poi,%e de e"#o"trar
Lo que e trata de e+itarSe"tire impote"te o i" 2uer*a a"te e%
pe%i-ro. Para eto e re#urre a dea@ar a %a autoridad 3potura
a"ti2$,i#a5 o etar de a#uerdo #o" %a autoridad 3potura 2$,i#a5.
Ape#to poiti+oDete#tar poi,%e itua#io"e pe%i-roa) -ra"
e"tido de %a i"tui#i$") %ea%tad) #o"idera#i$" por %o dem!
La parado/aLa ,.queda de demaiada #erte*a e" u" mu"do i"#ierto
-e"era au" ma i"#ertidum,re y a"iedad
:ami"o a% dearro%%o. A#eptar %a i"e-uridad #omo parte de %a +ida
. Dearro%%ar i"ter"ame"te %a 2a#u%tad de te"er #o"@a"*a e" u"o
mimo) e" %o dem! y e" e% mu"do e"tero
. Re#o"o#er que %a pe%ea o e% e#ape o" rea##io"e a% miedo
. O,er+ar e% miedo y e% temor y apre"der a #a%mar%o
. Se-uir ade%a"te a pear de %o miedo
Lo ee"#ia%
Re#uperar %a #o"@a"*a e" u"o mimo) e" %o dem! y e" e% mu"do y
apre"der a o,re%%e+ar #o" #ierta #omodidad %a aue"#ia de %a #erte*a
tota%.
La premia ,!i#a:
:Queda e#o"dido) e"tre te%o"e) e% pri"#ipio 2u"dame"ta% de que
todo #ome"*amo #o" %a 2e e" "ootro mimo) e" %o dem! y e"
e% u"i+ero. E" #o"e#ue"#ia) e %%e-a a #reer que e% mu"do e
pe%i-roo) %%e"o de ame"a*a e imprede#i,%e) y que "o puede ha,er
#o"@a"*a e"tre %a pero"a. Por %o ta"to) e trata de e/er#er #o"tro% y
e"tir u"a mayor e-uridad media"te %a o,te"#i$" 3o e% dea2'o5 de %a
e-uridad y e+itar 3o e"2re"tar5 daAo a tra+1 de %a +i-i%a"#ia) e%
i"terro-atorio y %u#ha"do 3o e#apa"do5 pe%i-ro. A% mimo tiempo) e
+a" dearro%%a"do e% miedo y %a duda) o u" #uetio"amie"to #o"ta"te
o,re poi,%e ame"a*a a %a e-uridad pero"a%. La ate"#i$")
"atura%me"te) +a a %o pe%i-ro y a ima-i"are %o peor que podr'a
o#urrir y #omo ha#er%e 2re"te.
La #ueti$" #e"tra% para %a #ura#i$"
La tarea de %o Sei e m! o,+ia y dire#ta que %a de %a tipo%o-'a
reta"te. E% "iAo que ha e&perime"tado e% mu"do #omo pe%i-roo)
imprede#i,%e y ame"a*a"te) y #ay$ "atura%me"te e" e% miedo y %a
duda) "e#eita re#uperar %a 2e y %a #o"@a"*a e" i mimo) e" otra
pero"a y e" e% mu"do. La 2e e u" %ar-o #ami"o a re#orrer para e%
Lea% e#1pti#o ya que %a 2e de,e apare#er a"te de %a prue,a.
Eto i-"i@#a quedare #o" itua#io"e que auta" y #u%ti+ar e% +a%or
de e-uir ade%a"te a pear de e"tir e% miedo. E importa"te "otar
#ua"do apare#e ete temor y reitir e% impu%o de a%e/are de% miedo
3e% h!,ito 2$,i#o5 o de dea@ar %o que produ#e miedo 3e% h!,ito
#o"tra2$,i#o5
E" am,o #ao) e% #ami"o ha#ia e% dearro%%o paa por e-uir
ade%a"te e" medio de %a duda y e% temor. Apre"der a #o"@ar e" %o que
t. ya a,e) y re#ordar que "o e "e#eario te"er prue,a #o"ta"te
para etar e-uro.
Sei #ompromio para etimu%ar %a #ura#i$" y e% #re#imie"to
Re#uperar %a 2e e" ' mimo) e" %o otro y e" e% u"i+ero
Apre"der a diti"-uir impreio"e rea%e de proye##io"e
Re"u"#iar a %a ,.queda de #erte*a y #o"tro% #omo u" utituto de %a
2e
Ta%a"#ear %a te"de"#ia a dar%e u" -iro "e-ati+o a itua#io"e #o"
perpe#ti+a poiti+a
A#eptar e% miedo y e-uir ade%a"te
Ser tu propia autoridad
E% O,er+ador
E"ea-rama. Tipo%o-'a :i"#o
E% O,er+ador
0e%e" Pa%mer
:ara#ter'ti#a ee"#ia% 6perdida7
Se ha perdido %a e"a#i$" de om"i#ie"#iaK e% a,er que e&ite u"a
amp%ia pro+ii$" de #o"o#imie"to y e"er-'a a,u"da"te para todo
:ree"#ia #ompe"atoria
E% mu"do e&i-e demaiado y da muy po#o) #rea"do %a poi,i%idad de
e#ae* de re#uro
Etrate-ia re%a#io"ada #o" e% 2o#o de ate"#i$"
Prote-ere de i"truio"e y dema"da de#o"e#t!"doe de %o
e"timie"to. Pretar ate"#i$" a %a i"truio"e y tomar dita"#ia para
poder o,er+ar. :o"+ertire e" autou@#ie"te) prote-er %a pri+a#idad
y %imitar %o deeo.
La trampa
:reer que %a autou@#ie"#ia %o-rar! e% "o "e#eitar "ada de %o dem!
Ge"eradore de e"er-'a
A+ari#ia por e%eme"to ee"#ia%e que podr'a" %%e-ar a e#aear)
#omo er tiempo para etar o%o y a#umu%a#i$" de #o"o#imie"to
Lo que e trata de e+itar
La i"truio"e y %a e&i-e"#ia de %o dema que produ#e" u"
de-ate de e"er-'a o %a e"a#i$" de e"tire i"ade#uado
Ape#to poiti+o
Guardi!" de e#reto y #o"@de"#ia) e&perto #o" amp%io
#o"o#imie"to) #a%mo dura"te %a #rii) #apa#idad de apre#iar %a
imp%i#idad
La parado/a
EmpeAare e" adquirir autou@#ie"#ia %%e+a a etar de#o"e#tado de
%o re#uro "atura%e e impide %a poi,i%idad de "utrire
:ami"o a% dearro%%o
. Se"tir %a emo#io"e de% mome"to
. Perma"e#er #o"e#tado e" %u-ar de dita"#iare
. Permitir %a e"trada de m! -e"te a% #'r#u%o prote-ido
. Re+e%ar i"2orma#i$" pero"a%) e&preare
. Parti#ipar e" a#ti+idade 2'i#a
Lo ee"#ia%
Re#uperar %a #o"e&i$" #o" %a e"er-'a +ita% que %a +ida o2re#e y #o" %o
e"timie"to de% #ora*$") y re#ordar que e&ite u"a amp%ia pro+ii$"
"atura% de e"er-'a y de re#uro.
La premia ,!i#a:
Queda e#o"dido) e"tre te%o"e) e% #o"#epto de que e&ite u"a amp%ia
pro+ii$" de #o"o#imie"to) de i"2orma#i$" y de %a e"er-'a que
"e#eitamo para u,itir. E" #o"e#ue"#ia e %%e-a a #reer que e%
mu"do e&i-e demaiado a %a pero"a y %e da muy po#o a #am,io.
Por %o ta"to e% :i"#o e #o"+ierte e" u"a pero"a pri+ada y auto
u@#ie"te para prote-ere de %a i"truio"e y de %a poi,%e 2a%ta de
re#uro. Tam,i1" e apre"de a %imitar %o deeo y "e#eidade) y a
a#umu%ar #o"o#imie"to. A% mimo tiempo e dearro%%a u" tipo de
a+ari#ia e" %a #o"er+a#i$" de% tiempo) e"er-'a e i"2orma#i$". Por
upueto) %a ate"#i$" eta diri-ida a %a i"truio"e y a poder tomar %a
dita"#ia ade#uada para poder o,er+ar.
La #ueti$" #e"tra% para %a #ura#i$"
Si ,ie" todo te"emo u"a #ierta preo#upa#i$" por u"a pote"#ia%
e#ae* ) por "o te"er u"a #o"e&i$" emo#io"a% ade#uada o por u"a
2a%ta de umi"itro para ote"er %a +ida y e% ,ie"etar) para %o
o,er+adore eto e #o"+irti$ e" e% tema #e"tra%. E" #o"e#ue"#ia
%o o,er+adore e re2u-ia" e" %a me"te) epar!"doe de %o
e"timie"to y dema"da emo#io"a%e. A' #o"er+a" u e"er-'a
media"te %a redu##i$" de %a "e#eidade y e" ,u#a de %a
autou@#ie"#ia. Lo que %o :i"#o "o e da" #ue"ta e que eta a#titud
%o %%e+a a u"a +ida o%itaria y empo,re#ida.
9"a #ura#i$" i-"i@#a i"+ertir ete pro#eo) au"que pueda %%e-ar a
er #o"traprodu#e"te a %a 2orma e" que ha apre"dido a e"tire
#$modo e" e% mu"do. A+a"*a"do ha#ia u"a +ida e"er-i*a"te y %a
#rea#i$" de u" #o"ta#to a2e#ti+o repree"ta" %o pro,%ema #%a+e
para e% dearro%%o. A% permitire e&perime"tar %o e"timie"to) %a
+i+e"#ia y %a #o"e&io"e) %a e"er-'a +ita% er! m! a##ei,%e.
Sei #ompromio para etimu%ar %a #ura#i$" y e% #re#imie"to
Re#o"o#er y deha#ere de %a a+ari#ia por e% tiempo) e% epa#io) %a
e"er-'a y e% #o"o#imie"to
A"imare a e"tir %o e"timie"to y +i+ir %a +ida p%e"ame"te) au"que
eto "o ea %a #o"du#ta i"ti"ti+a
Etar pree"te) y e"#o"trar modo de #o"e#tare #o" %o dem!
:ompartir y dar a %o dem!) y a% mimo tiempo re#i,ir e% apoyo de %a
-e"te
Re#o"o#er que e&ite" amp%io re#uro) y pra#ti#ar a,u"da"#ia
Dare #ue"ta de %a e&ite"#ia y %a Buide* de %a e"er-'a u"i+era% para
ati2a#er %a "e#eidade rea%e de %a +ida
E% Rom!"ti#o
E"ea-rama. Tipo%o-'a :uatro
E% Rom!"ti#o
0e%e" Pa%mer
:ara#ter'ti#a ee"#ia% 6perdida7Se ha perdido %a e&perie"#ia de u"a
i"te"a #o"e&i$" ori-i"a% #o" e% u"i+ero e" u tota%idad
:ree"#ia #ompe"atoria0ay a%-o de +ita% importa"#ia que et!
2a%ta"do o que et! aue"te) eto de,e er re#uperado para a%i+iar u"
do%oroo e"timie"to de de@#ie"#ia y 2a%ta de #o"e&i$"
Etrate-ia re%a#io"ada #o" e% 2o#o de ate"#i$"La ,.queda de%
amor idea%i*ado o de %a itua#io"e que %o har!" e"tir amado)
'"te-ro y "ue+ame"te #omp%eto. E"2oque de ate"#i$" e" %a
emo#io"e i"te"a re%a#io"ada #o" aque%%o que per#i,e #omo
importa"te o aue"te.
La trampaTratar de e"#o"trar %o epe#ia% e idea% e" e% amor o e" %a
itua#io"e para %o-rar e"tire '"te-ro y #omp%eto
Ge"eradore de e"er-'aLa e"+idia y e% a"he%o a%ime"ta" %a ,.queda
de aque%%o que "o pare#e "e#eario para que %a +ida te"-a e"tido y
ea ati2a#toria
Lo que e trata de e+itarLa +u%-aridad) %a de@#ie"#ia y %a
i"i-"i@#a"#ia
Ape#to poiti+oOrie"ta#i$" #reati+a) apaio"ado) emp!ti#o) #o"
i"te"idad emo#io"a%
La parado/aLa ,.queda de %o aue"te perpetua %a i"ati2a##i$" de %o
que e% pree"te ,ri"da
:ami"o a% dearro%%o
:o"#e"trare e" %o ape#to poiti+o de% pree"te
Ma"te"er u"a %i"ea de a##i$" #o"ta"te pee a %a Bu#tua#io"e de
emo#io"e i"te"a
Re#o"o#er que %o e"timie"to "o o" %a ."i#a rea%idad
(a%orar %o "orma% y %o #otidia"o
Lo ee"#ia%Re#uperar %a idea de +i+ir e% mome"to pree"te e" u
tota%idad y +a%orar e% aqu' y e% ahora. A#eptare a i mimo ta% #omo
e) i" %a "e#eidad de e"tire u"a pero"a epe#ia% y ."i#a.
La premia ,!i#a:
Queda e#o"dido) e"tre te%o"e) e% etado ori-i"a% de u"a #o"e&i$"
pro2u"da y #omp%eta #o" %o dem! y #o" e% mu"do que "o rodea. E"
#o"e#ue"#ia) e %%e-a a #reer que e% mu"do te a,a"do"a y que a%-o
importa"te et! aue"te. Por %o ta"to e% :uatro e %a"*a a %a ,.queda
de u" amor idea% o itua#i$" per2e#ta para que e pueda e"tir
"ue+ame"te amado) e"tero y #omp%eto. Eta ,.queda de aque%%o
que e ta" epe#ia%) ."i#o y i"-u%ar produ#e e"timie"to de e"+idia
y aAora"*a por %o que e idea%i*a y e i"a%#a"*a,%e. Por upueto) %a
ate"#i$" e diri-e a %o que eta 2a%ta"do.
La #ueti$" #e"tra% para %a #ura#i$"
La iro"'a e que) ,u#ar e" e% mu"do e&terior %o idea%) o %a pro2u"da
#o"e&i$" emo#io"a%) o %a tota% ati2a##i$" do"de "o hay aue"#ia de
%o primordia%) ir+e para perpetuar e% di%ema de% Rom!"ti#o. La
,.queda #orre#ta) e" %o %u-are i"#orre#to o%o #rea e"timie"to
de de@#ie"#ia y aAora"*a.
Le tra,a/o pri"#ipa% de %o :uatro #o"ite e" dare #ue"ta que e%
e"timie"to i"ter"o de e"tire #omp%eto y e"tero pro+ie"e de u"a
a#epta#i$" de %o que eta aqu' y ahora) de %o que te"-o y "o %o que
me 2a%ta > dede %o i"ter"o a %o e&ter"o) y "o de a2uera para ade"tro.
La dei%uio"e y %a de@#ie"#ia o" u"a parte de %a +ida) y "o
i"di#adore de %a de@#ie"#ia de% er.
Sei #ompromio para etimu%ar %a #ura#i$" y e% #re#imie"to de %o
Rom!"ti#o
A#eptar que %a rea%idad y e% e"timie"to de e"tire #omp%eto e&ite
ahora e" e% pree"te
Pra#ti#ar apre#iare a i mimo. :o"iderar aque%%o que eta pree"te
y "o %o que et! aue"te. Re#ordar %o que 6e7 y "o %o que 6"o e.7
Reitir de/are domi"ar por e"timie"to i"te"o y Bu#tua"te) i"
de/ar de re#o"o#er que o" e"timie"to aut1"ti#o.
Ma"te"er u" rum,o pare/o) i"#%uo a"te %a pree"#ia de e"timie"to
i"te"o
Apre#iar %o #otidia"o e" %u-ar de #o"iderar%o a,urrido
De#o"e#tar %a autoetima de %a "e#eidad de er epe#ia% o
e&traordi"ario
E% Rea%i*ador
E"ea-rama. Tipo%o-'a Tre
E% Rea%i*ador
0e%e" Pa%mer
:ara#ter'ti#a ee"#ia% 6perdida7Se ha perdido %a #o"e&i$" #o" %a
epera"*a u"i+era% que di#e todo %o que de,e ha#ere er! rea%i*ado
de a#uerdo #o" %a %eye y pri"#ipio u"i+era%e
:ree"#ia #ompe"atoria
E% mu"do re#ompe"a e% ha#er y "o e% er. La pero"a o" amada
por %o que ha#e" y "o por quie"e o"
Etrate-ia re%a#io"ada #o" e% 2o#o de ate"#i$"
O,te"er 1&ito) %o-ro y u"a ,ue"a ima-e") ya que e% amor pro+ie"e
de %a apro,a#i$" por e% tra,a/o rea%i*ado. :o"#e"trare e" o,/eti+o y
meta) y e-uir iempre ha#ia ade%a"te i" pretar ate"#i$" a %a
emo#io"e
La trampa
La #ree"#ia que u" a%to -rado de e@#ie"#ia ae-urara e% 1&ito) e%
re#o"o#imie"to) e% amor y %a a#epta#i$" de %o dem!
Ge"eradore de e"er-'a
E% auto e"-aAo) %a a%tera#i$" de %a ima-e" e&ter"a y e% re%ato de u"a
hitoria -a"adora #omo medio para %o-rar %o o,/eti+o p%a"teado.
E% e"-aAo a i mimo #o" repe#to a %o e"timie"to rea%e
Lo que e trata de e+itar
Ser u" 2ra#ao) i"#apa#itare por e"tir emo#io"e rea%e 3e% miedo
i"#o"#ie"te de "o er #apa* de a%#a"*ar %a meta @/ada5
Ape#to poiti+o
Triu"2ador) #ompete"te) e"tuiata y %'der
La parado/a
E% 1&ito e" e% mu"do e&ter"o "o ,rida "i ati2a##i$" i"ter"a "i
e"timie"to +erdadero de ,ie"etar pero"a%
:ami"o a% dearro%%o
. Moderar e% ritmo
. Etar a,ierto a e"tir %a emo#io"e
. :ompre"der que u" 2ra#ao "o e u" deatre
Lo ee"#ia%
Re#uperar %a +erdad que di#e que e% amor %%e-ar! ha#ia ti por quie"
ere y "o por %o que ha#e.
La premia ,!i#a:
Queda e#o"dido) e"tre te%o"e) e% etado ori-i"a% de te"er epera"*a
e" que todo 2u"#io"a y e rea%i*a de a#uerdo a %a %ey u"i+era%. E"
#o"e#ue"#ia) e %%e-a a #reer que %o que e ha#e depe"de de %o
e2uer*o i"di+idua%e de #ada pero"a. Se apre"de a -a"are e%
amor) %a a#epta#i$" y e% re#o"o#imie"to por tra,a/ar i"te"ame"te
para er e% me/or y ma"te"er u"a ,ue"a ima-e". A% mimo tiempo) e
dearro%%a u"a -a%opa"te e"er-'a de autoUe"-aAo para que et1 de
a#uerdo #o" %a ima-e" de 1&ito y apro,a#i$". La ate"#i$")
"atura%me"te) +a ha#ia %a tarea y %o %o-ro.
La #ueti$" #e"tra% para %a #ura#i$"
La tarea de %o Rea%i*adore e e+itar que %a +ida e #o"+ierta e" u"a
u#ei$" de tarea. Lo Rea%i*adore "o o" ere huma"o i"o ere
6ha#ie"te7. A' que %a imp%e re#eta que aqu' pre#ri,imo e
ami"orar %a +e%o#idad %o u@#ie"te #omo para permitir que u
e"timie"to pueda" aBorar y dare #ue"ta de que re#i,imo e% amor
y %a a#epta#i$" por er y "o por ha#er.
La tipo%o-'a Tre depe"de" de %a 2uer*a a#ti+a y de#o"2'a" etar e"
etado re#epti+o. Preo#upado por %a produ##i$" y e% 1&ito) har!" %o
que e "e#eario para %%e-ar a %a meta) adapta"do autom!ti#ame"te
u ima-e" para #o"+ertire e" %o que #o"idera" traer! %a
re#ompe"a. Aqu' e do"de e"tra e" /ue-o e% e"-aAo . Lo Tre
tie"de" a tomar ata/o y) a +e#e 6ma"e/a"7 %a +erdad para %o-rar e%
o,/eti+o) %o #ua% tie"e e"tido ya que %a ate"#i$" e #e"tra e" %o-rar %a
apro,a#i$" y %a #rea#i$" de u"a ima-e" de 1&ito a tra+1 de %a
rea%i*a#i$" de tarea.
Sei #ompromio para etimu%ar %a #ura#i$" y e% #re#imie"to de %o
Rea%i*adore
Ami"orar e% ritmo y permitir que %o e"timie"to aBore"
A#eptar %o e"timie"to) re#orda"do que e" u" pri"#ipio ur-ir!"
duda y a"iedade
Dearro%%ar %a empat'a y %a #ompre"i$"
Dearro%%ar %a re#epti+idad y %a pa#ie"#ia
Ser i"#ero #o"i-o y #o" u emo#io"e rea%e
Permitire 2ra#aar
E% Dador
E"ea-rama. Tipo%o-'a Do
E% Dador
0e%e" Pa%mer
:ara#ter'ti#a ee"#ia% 6perdida7
Perdimo %a e&perie"#ia de u"a +erdad ee"#ia% que "o di#e que
toda %a "e#eidade er!" ati2e#ha por medio de u"a +o%u"tad
u"i+era%) que upera %a +o%u"tad i"di+idua%
:ree"#ia #ompe"atoria
Para re#i,ir hay que dar. Para er amado hay que er "e#eitado
Etrate-ia re%a#io"ada #o" e% 2o#o de ate"#i$"
Sati2a#er %a "e#eidade propia ie"do .ti% y ,ri"da"do
a#ti+ame"te a %o dem!. Pretar ate"#i$" a %o dem! y reprimir %o
deeo pero"a%e
La trampa
Se"tire ,ie" a tra+1 de ati2a#er %a "e#eidade de %o dem!
Ge"eradore de e"er-'a
E% or-u%%o de er "e#eitado e i"dipe"a,%e. Poeer %a e"i,i%idad de
a,er %o que quiere" %o dem! #o" mayor #%aridad que e%%o mimo
Lo que e trata de e+itar
De#ep#io"ar a %o dem!) e"tire de+a%ori*ado. No er ,ie" +ito o
er re#ha*ado por -e"te importa"te y de a%to preti-io
Ape#to poiti+o
Ge"eroo) e"i,%e) #o%a,orador) e"er-1ti#o
La parado/a
La %i,ertad y %a ati2a##i$" pero"a% "o e %o-ra" a tra+1 de dar a
%o dem!. E% etar de#o"e#tado de %a "e#eidade y deeo propio
pree"ta u" o,t!#u%o para %a poi,i%idad de e%e-ir %i,reme"te y
e"tire ati2e#ho
:ami"o a% dearro%%o
. Pretar ate"#i$" a "e#eidade y deeo pero"a%e
. Apre"der a re#i,ir
. Nutrir mi YO eparado de %o dem!
. Dearro%%ar i"depe"de"#ia y auto"om'a
Lo ee"#ia%
Dare #ue"ta que e% amor "o depe"de de er "e#eitado. Dearro%%ar
%a humi%dad que pro+ie"e de "o a,er #%arame"te que de,emo dar
#omo tam,i1" de% etar e" u"a itua#i$" e" que e "e#eita de %o
dem!.
La premia ,!i#a:
Queda e#o"dido) e"tre te%o"e) e% #o"#epto de que todo
ati2a#emo "uetra "e#eidade de u"a ma"era %i,re y equitati+a.
Por %o ta"to) %a #ree"#ia e que hay que dar para re#i,ir) y que para
er amado hay que er "e#eitado. Se apre"de a ati2a#er %a
"e#eidade pero"a%e ie"do "e#eitado por %o dem! y ha#ie"do
%o que e%%o quiere" o "e#eita") #o" %a epera"*a de que e%%o har!"
%o mimo por "ootro. A% mimo tiempo) e dearro%%a" e"timie"to
de or-u%%o de er i"dipe"a,%e. La ate"#i$") "atura%me"te) +a a %a
"e#eidade y a %o deeo de %o otro.
La #ueti$" #e"tra% para %a #ura#i$"Lo dadore de,e" re#uperar u
%i,ertad 2re"te a %a tira"'a de u" mu"do impu%ado por "e#eidade)
que $%o aprue,a de e%%o y %o ama) i ati2a#e" %a "e#eidade de
%o dem!. Por %o ta"to) e% dearro%%o de u" yo eparado e #o"+ierte
e" u"a propueta di2'#i%. Dado que %a "e#eidade de %o dem! y %o
deeo o" i"@"ito) %o dadore "u"#a %%e-a" a te"er u" e"tido de
u propia %i,ertad y "u"#a adquiere" %a #apa#idad de de#idir i
deea" ati2a#er o "o %a "e#eidade de %o dem!.
Para e"tire %i,re) %o dadore de,e" apre"der a dar o%ame"te %o
"e#eario y "ada ma. Tam,i1" de,e" apre"der a pretar ate"#i$" a
u propia "e#eidade) y a re#i,ir de %o dem!. 9ted 3 e% do5
de,e dare #ue"ta de que) e" .%tima i"ta"#ia) u "e#eidade er!"
ati2e#ha por u" orde" u"i+era% y que %a autoetima "o depe"der!
de er e% a-e"te de ati2a##i$" de %o dem!. Re#i1" e"to"#e podr!
dar #o" %a pura a%e-r'a de dar por e% imp%e p%a#er de dar) %i,reme"te
y #o" amor.
Sei #ompromio para etimu%ar %a #ura#i$" y e% #re#imie"to de %o
Dadore
Dearro%%e y ma"te"-a u" yo) eparado e i"te-rado
Pra#tique deha#ere de% or-u%%o de e"tire i"dipe"a,%e
Apre"da a dar y re#i,ir %i,reme"te i" or-u%%o "i e&pe#tati+a
O,er+e eAa%e de u "e#eidade reprimida preta"do ate"#i$" a
%a apari#i$" de emo#io"e #omo i"di#adore de que u "e#eidade
"o et!" ie"do ati2e#haE"#ue"tre u" ,a%a"#e e"tre %a 2uer*a
a#ti+a que +a diri-ida ha#ia %a "e#eidade de %o otro #o" %a 2uer*a
re#epti+a que permite que u "e#eidade ea" ati2e#ha.Pae
tiempo a o%a para dearro%%ar u propio i"teree y e% e"tido de
u" yo eparado
E% Per2e##io"ita
E"ea-rama. Tipo%o-'a 9"o
E% Per2e##io"ita
0e%e" Pa%mer


:ara#ter'ti#a ee"#ia% 6perdida7
Perdimo %a e&perie"#ia de u"a +erdad ee"#ia% que "o di#e que
todo omo 2u"dame"ta%me"te u"o #o" %o dem! y per2e#to ta%
#ua% omo
:ree"#ia #ompe"atoria
Ete mu"do /u*-a y #ati-a e% 6ma%7 #omportamie"to) por %o ta"to
hay que -a"are e% amor y e% repeto ie"do ta" ,ue"o y per2e#to
#omo ea poi,%e
Etrate-ia re%a#io"ada #o" e% 2o#o de ate"#i$"
:ompararme #o" otro. Notar errore y #orre-ir%o. :o"te"er e% e"o/o
y %o impu%o. Tratar de e&hi,ir e% ma a%to -rado de repo"a,i%idad
y #orre##i$"
La trampa
Etar #o"ta"teme"te trata"do de -a"arme e% repeto por o,rar
#orre#tame"te
Ge"eradore de e"er-'a
Ira) ree"timie"to y #u%pa a"te aque%%o que pare#e i"#orre#to o que "o
eta de a#uerdo #o" %a a%ta e&i-e"#ia que me impo"-o
Lo que e trata de e+itar
:ometer errore) de#o"tro%are) %%e-ar a etar ta" equi+o#ado hata
perder %a i"te-ridad pero"a%
Ape#to poiti+o
La i"te-ridad) %a preo#upa#i$" por me/orar) er ap%i#ado y di%i-e"te)
er repo"a,%e
La parado/a
Si ,ie" pare#iera er que e&ite u"a o%a ma"era de ha#er %a #oa
,ie" > %a me/or ma"era U e&ite" m.%tip%e repueta y o%u#io"e
#orre#ta. A +e#e) %o #orre#to "o e "e#eariame"te %o me/or.
:ami"o a% dearro%%o
. E"te"der que te"er ra*$" y etar e" %o #orre#to "o e parte de%
orde" "atura%
. Pra#ti#ar %a #ompai$" ha#ia i mimo
. Re#o"o#er y mi"imi*ar %a +o* de% #r'ti#o i"ter"o
. De/ar tiempo %i,re para di+eri$" y re%a/a#i$"
. A#eptarme ta% #ua% oy
Lo ee"#ia%
Re#uperar %a e"a#i$" de %a e&ite"#ia de u"a per2e##i$" e" %o
o,/eto y %a pero"a que i"#%uye %a a#epta#i$" de %a di2ere"#ia)
errore) deeo "atura%e y e% 6%ado o#uro7
La premia ,!i#a:
Queda e#o"dido e"tre te%o"e e% #o"#epto de que todo omo u"o
y omo per2e#to ta% #ua% omo. E" #o"e#ue"#ia) e #ree que "o
omo a#eptado ta% #ua% omo) y que e% mu"do /u*-a y #ati-a e%
ma% #omportamie"to. Se apre"de a -a"ar e% repeto y e% amor ie"do
,ue"o) #orri-ie"do errore y #ump%ie"do %o requiito de %a me"te
#r'ti#a. A me"udo ha" ido reprimida "e#eidade y deeo
pero"a%e) y a% mimo tiempo e 2uero" #rea"do ree"timie"to) e
reprimi$ %a ira y %a #u%pa por impu%o) e% ma% #omportamie"to y %o
que e #o"idera #omo a%-o ma%o. La ate"#i$") "atura%me"te) +a a %o
que et! ma% y a #orre-ir o me/orar %o que ea "e#eario.
La #ueti$" #e"tra% para %a #ura#i$"
Para poder #urare y etimu%ar e% #re#imie"to pero"a%) %o que
"e#eita u" Per2e##io"ita a er me"o domi"ado por %o di#tado de
u me"te #r'ti#a y) #o" e% tiempo) re#uperar %a e"a#i$" de er u"
i"di+iduo i"di+ii,%e y #omp%eto. Eto i-"i@#a e"te"der y apre#iar
que todo aque%%o que #o" 2re#ue"#ia e /u*-a #omo Fequi+o#adoF e
e" rea%idad Fdi2ere"teF porque e de+'a de u idea% ima-i"ado. Lo
Per2e##io"ita de,e" apre"der a o,er+ar u me"te #r'ti#a y
eparar%a de u autoetima. La di@#u%tad "o pro+ie"e de te"er a%to
et!"dare o demaiada "orma) i"o de% poder imp%a#a,%e de%
#riti#o i"ter"o e" determi"ar %a autoetima y di#tar e% #uro de %a
+ida.
Sei #ompromio para etimu%ar %a #ura#i$" y e% #re#imie"to de %o
Per2e##io"ita
Pra#ti#ar %i,erare de %a domi"a#i$" de %a me"te #r'ti#a
Apre#iar %o errore) %a equi+o#a#io"e y %a imper2e##io"e #omo
di2ere"#ia
O,er+ar e% #o"ta"te mo"itoreo a tra+1 de %a #ompara#io"e
3,ue"o _ ma%o) per2e#to _ imper2e#to5
A#eptar que %a ira y %a #u%pa "o eAa%a" a%-o Fi"a#epta,%eF e" e%
#omportamie"to 3a me"udo %o que et! prohi,ido5
I"#orporar %a pr!#ti#a de a#eptar y perdo"ar 3"o $%o me/orar5
I"#orporar e% i"ti"to y e% deeo
ESTADO DE RE:OGIMIENTO: Gurd/ieG por Sea""e
de Sa%*ma""
PROR9NDI`AR EN LO Q9E G9RDSIERR LLAMATA:
ESTADO DE RE:OGIMIENTO
Ne#eito re-rear todo e% tiempo y pro2u"di*ar e" %o que
Gurd/ieG
%%ama,a Le% etado de re#o-imie"toM hata que e +ue%+a
i"dipe"a,%e
para m'. E u" etado e" e% #ua% todo mi #e"tro trata" de
po"ere
de a#uerdo para #o"o#er ee er que Lyo oyM. Todo %o
#e"tro e
i"terea" e" %a mima pre-u"taK e #uetio"a") e a#er#a"
y e re#o-e".
:ua"do et!" +erdaderame"te /u"to) yo puedo LerM y
puedo
ha#er a%-o #o"#ie"teme"te) $%o #ua"do e%%o et!" /u"to.
:ua"do etoy e" mi etado ordi"ario) oy tomado por %a
ao#ia#io"e
de %o .%timo que ha to#ado mi amor propio: %a +a"idad o %a
e"+idia.
Eto #o"tituye mi pe"amie"to i"#o"#ie"te. :ua"do etoy
e"
etado de re#o-imie"to) te"-o otra #a%idad de
pe"amie"toK mi pe"amie"to
"o di+a-a) "o e a%e de m'. :o" %a ao#ia#io"e) di+a-a)
pero #ua"do me re#o/o) e queda e" m'. Tampo#o mi
e"timie"to e
proye#ta. Etoy o#upado e" e"tir que Lyo oyM. :ua"do
etoy re#o-ido)
mi pe"amie"to et! #o"#ie"te) pero $%o #ua"do etoy
re#o-ido.
Quiero apre"der a etar e" u" etado m! re#o-ido) pero "o
puedo)
porque mi pe"amie"to) mi e"a#i$" y mi e"timie"to "o
et!" armo"i*ado
e" u"a mima a##i$". Te"-o u"a e"a#i$" de mi #uerpo)
pero mi e"timie"to e i"di2ere"te a e%%a. Pie"o e" m') pero
mi #uerpo
et! o#upado e" otra #oa. Y i" em,ar-o) e eo %o que
oy: u" #uerpo)
u" pe"amie"to) u" e"timie"to. Lo 1) pero "o puedo
e"tir%o
a% mimo tiempo. E%%o "o tie"e" %a mima i"te"idad "i
et!" orie"tado
e" %a mima dire##i$". Me ie"to di+idido) i"e-uro.
A% +er%o) a%-u"a te"io"e #ae" y me e"#ue"tro me"o e"
%a uper@#ie.
Mi ate"#i$" e m! pe"etra"te) +a ha#ia %a pro2u"didade.
Yo me re%a/o) "o por e% he#ho de re%a/arme) i"o porque
mie"tra m!
ue%to) m! 2uerte e ha#e e% mo+imie"to de re#o-erme) de
reu"irme
#o"mi-o mimo. Me re%a/o) me ue%to) para e"tirme
#o"te"ido e"
m' mimo. Me #o"#e"tro e" e% pu"to do"de mi
pe"amie"to %%e-a"
y depare#e". Miro m! a%%!. No trato de uprimir %o
pe"amie"to.
(eo que o" om,ra) o" 2a"tama. Lo de/o Botar. No
tie"e" uta"#ia.
La uta"#ia et! e" %a 2ue"te.
La me"te e #apa* ahora de u" +erdadero i%e"#io) de u"a
tra"qui%idad.
Si" ea tra"qui%idad de %a me"te) que) a partir de u propia
a#ti+idad)
ha +ito 2ormare u" #e"tro eparado de% reto que %a
%imita)
e%%a "u"#a er! #apa* de #o"o#er u propio mo+imie"to. Y
u mo+imie"to
e i"me"o) demeurado. Nuetro i"trume"to de
,.queda
e "uetra me"te) ta"to a' que e%%a "o e de/a u-etio"ar
por %a repueta
ya he#ha. ;Puede %a me"te etar e" u" etado de "o
a,er<)
;puede etar e" u" etado que ea +erdad) imp%eme"te u"
he#ho y
"o u"a a@rma#i$"< Si e%%a puede perma"e#er 2re"te a eo)
a#eptar%o
#omo u"a +erdad) e"tire po,re e" #o"o#imie"to) %a me"te
puede e"
rea%idad etar e" u" etado de "o a,er que e %a m! a%ta
2orma de
pe"amie"to. E"to"#e) %a me"te e +ue%+e a-uda)
pro2u"da) #%ara)
i" %'mite) y puede re#i,ir a%-o "ue+o.
Etoy aqu') tra"qui%o) i" a,er %o que oy) i" ha#er
e2uer*o repetido
por a,er%o. (eo que e% a,er "o puede er atrapado. Mi
me"te
e ha +ue%to tra"qui%a) i" mo+imie"to) re%a#io"ada #o" u"a
e"a#i$"
de ea tra"qui%idad y #o" u" e"timie"to de ee etado de
er. E u"a
tra"qui%idad) "o u" +a#'o. E" ee etado de re#o-imie"to)
u"a rea%idad
#omie"*a a o,rar e" m'. No oy yo quie" %a #o"o#e) i"o
e%%a %a que
e ha#e #o"o#er. Para de/ar que u a##i$" o,re) ie"to %a
"e#eidad
de o%tar y de re%a/arme "atura%me"te. Todo mi #e"tro
o" m! e"i,%e)
m! a-udo) m! pe"etra"te. 0ay #apa de m' mimo que
"u"#a he pe"etrado. A% +er%o) me ha-o %i,re.
RE:9ERDO DEL SELR > RE:9ERDO DE SI > SITTING.
9"o de %o e/er#i#io que e"eAa,a Gurd/ieG para re#ordar e% e%2
#o"it'a e"
%a reUu"i$" de "uetro Yoe media"te e% e/er#i#io de"omi"ado
i"tie"do)
mira"do y e#u#ha"do.
Eta 2orma de re#ordar reu%ta e@#a* i pre+iame"te) por %a
maAa"a) e pra#ti#a u" e/er#i#io epe#ia%. Eta pr!#ti#a) e% e/er#i#io
mati"a%)
tie"e mu#ho ,e"e@#io y #o"du#e dire#tame"te a e"tir) mirar y
e#u#har. E%
e/er#i#io mati"a% e de,e rea%i*ar a"te de que %a me"te #omie"#e a
o#upare
de otro au"to. 0ay que e"tare er-uido e" u"a i%%a #$moda.
:erramo %o
o/o. Dura"te %o primero e-u"do pretamo ate"#i$" a% he#ho de
que u"o
e e"#ue"tra a%%' y re%a/are. Ahora diri/amo "uetra ate"#i$" a% pie
dere#ho)
preta"do p%e"a ate"#i$" a #ua%quier e"a#i$" que e" ete mome"to
e
ma"i@ete e" di#ho pie. No hay que re#ha*ar "i tratar de ma"te"er
"i"-u"a
e"a#i$". Paado a%rededor de medio mi"uto modi@#amo e% 2o#o
ate"#io"a%
paa"do a %a mitad i"2erior de %a pier"a dere#ha. Depu1 paamo a
%a mitad
uperior de %a pier"a dere#ha) %ue-o a %a ma"o dere#ha y a'
e-uimo #o" e%
a"te,ra*o dere#ho) %a mitad uperior de% ,ra*o dere#ho) %ue-o a
tra+1 de%
#uerpo paamo a %a parte uperior de% ,ra*o i*quierdo y e-uimo
ha#ia a,a/o
hata %%e-ar a% pie i*quierdo. No hay que paar a otra parte de% #uerpo
mie"tra
u"o "o haya te"ido a%-." #o"ta#to #o" #ada u"a de %a parte
pre#ede"te. A
eta a%tura de% e/er#i#io mati"a%) u"o empie*a a e&perime"tar e%
e"a"#hamie"to de %a etre#he* ate"#io"a% que #o"du#e
dire#tame"te a %a
2orma de re#uerdo de% e%2 que %%amamo e"tir) mirar y e#u#har.
Para eo)
u"a +e* que u"o ha per#i,ido e% pie i*quierdo hay que amp%iar e% 2o#o
ate"#io"a% i"tie"do imu%t!"eame"te %o do pie) am,a pier"a)
%a do
ma"o) %o do a"te,ra*o y %a do parte uperiore de %o ,ra*o.
Depu1)
mie"tra e i-ue" per#i,ie"do %o ,ra*o y %a pier"a) e e#u#ha
a#ti+ame"te #ua%quier o"ido que e produ*#a e" e% e"tor"o)
ma"te"ie"do u"a
a#titud me"ta% de e#u#ha p%e"a y #o" #urioidad) de #ua%quier o"ido
mie"tra
u"o per#i,e) #o" e% mimo tipo de #urioidad) %o ,ra*o y %a pier"a.
Depu1
a,rimo ua+eme"te %o o/o para mirar a#ti+ame"te a%rededor) de
modo que
u"o et1 i"tie"do) e#u#ha"do y mira"do imu%t!"eame"te. Ahora
u"o et!
pra#ti#a"do u"a 2orma de re#ordar e% e%2. E" %a pr!#ti#a item!ti#a
de %a
o,er+a#i$" de% e%2) e de,e mirar y e#u#har #o" toda %a
2a#u%tade) ya
ea" %a 2a#u%tade emo#io"a%e) #orpora% _ i"ti"ti+a e i"te%e#tua%e.
9"o et! re#orda"do u e%2. 0ay que #o"ti"uar i"tie"do) mira"do y
e#u#ha"do e% reto de% d'a. E% o,/eti+o #o"ite e" %%e-ar a dearro%%ar
ta%
ha,i%idad que u"o pueda re#ordar u e%2 e% reto de u +ida.
EL DESPERTAR DEL SELR :0ARLES TART
Pre-u"ta%e a Gurd/ieG UN o r a S a , a t e r
E/er#i#io de o,er+are a u"o mimo
Se-." Gurd/ieG) ha,r'a que pra#ti#ar%o a %o %ar-o de %a +ida)
a,ord!"do%o -radua%me"te) depu1 de a%-u"o d'a de prepara#i$"
pre%imi"ar. (aria +e#e a% d'a) dura"te a%-u"o mi"uto #ada hora) e
trata de de#ri,ire a u"o mimo #o" pa%a,ra e&p%'#ita y #o"#ia)
pero e&prea"do tam,i1" que u"o mimo puede e" ee mome"to er
#o"#ie"te. Se puede #ome"*ar #ada de#rip#i$" por Laqu' y ahoraM)
o ,ie" por Le" ete pre#io mome"toM. 0ay que de/ar que %a ate"#i$"
e dep%a#e de u" o,/eto a otro) o de u"a pero"a a otra) o ha#ia
otro o,/eto) a% a-rado de #ada u"o) "ota"do ,ie" %a "atura%e*a de %o
que e mira +erdaderame"te) e de#ir) %o que retie"e %a ate"#i$" de
u"o e" ee mome"to.
Pero hay que mirar %o que hay a%rededor) y hay que 2ormu%ar)
i%e"#ioame"te para u"o mimo o e" +o* a%ta #ua"do e et! o%o)
#ada e&perie"#ia #o"#ie"te) i" omitir "ada) di#i1"doe: Laqu' y
ahora oy #o"#ie"te deHM o Lahora y aqu' oy #o"#ie"te de queHMK
e de#ir) hay que "otar a% mimo tiempo %o e"timie"to) emo#io"e)
pe"amie"to e" re%a#i$" a %a pero"a) o,/eto o a#o"te#imie"to que
atrae %a ate"#i$" y) por e%%o) dare u"o #ue"ta de que e #o"#ie"te.
Depu1 e ha#e u"a 2ormu%a#i$" e&a#ta de %o que e o,er+a: Leto
me -uta _ me di-utaHM) o ,ie" Lie"to ha#ia e%%a) 1% o eto) %a
emo#i$" o e% pe"amie"to deHM. Se ha de di2ere"#iar e"tre %a
di+era parte de e"timie"to o pe"amie"to: Le eto e" 1%) e%%a o
eo %o que me -uta _ me di-utaHM. Tam,i1": Lpie"o eto a#er#a
de e%%a) 1% o eoM.
Para #ome"*ar) e de,e o,er+ar y pretar ate"#i$" a %o
a#o"te#imie"to e&ter"o per#i,ido por %o e"tido) pero i"
uprimir e% reto de e&perie"#ia. M! tarde) e ad/u"ta %a
o,er+a#i$" imu%t!"ea de %o a#o"te#imie"to y pro#eo i"teriore:
ao#ia#io"e) pe"amie"to) emo#io"e) e"a#io"e) te"io"e
mu#u%are) ueAo) et#. 0ay que diti"-uir %o di2ere"te pro#eo
i"ter"o #o"ider!"do%o u"o a u"o e" re%a#i$" a %o otro) y
#o"#e"tr!"doe dura"te #ierto tiempo o,re #ada u"o de e%%o: por
e/emp%o) o,re %a emo#io"e y e"timie"to a% pri"#ipio) %ue-o o,re
%o pe"amie"to) depu1 o,re %a te"io"e mu#u%are u otra
rea##io"e #orpora%e) et#. 0ay que e-uir #ada u"o de %o
a#o"te#imie"to e&ter"o e i"ter"o que u"o ao#ia) re#o"o#ie"do)
#o" e% m!&imo de deta%%e) %o di+ero o,/eto y a#o"te#imie"to.
9"o de,e #o"e-uir) tam,i1") er #o"#ie"te de %a trama e"tera de%
a#o"te#imie"to o a#o"te#imie"to dram!ti#o) #uya parte
#ompo"e"te) de"tro de u"o mimo) o" %a rea##io"e pero"a%e.
L%e-ado ee mome"to) e de,e ma"te"er dura"te e% m!&imo tiempo
%a pree"#ia de %a #o"tata#i$" o e"a#i$" de Laqu' y ahora oy
#o"#ie"te deH y o,er+o a#ti+ame"teHM) %a e"a#i$" de
a#tua%idad) de pree"#ia de %o que o#urre) %a #o"tata#i$" de que %a
#o"#ie"#ia e&ite +erdaderame"te o que) e" todo #ao) puede e&itir
#o" u" po#o de e2uer*o) y por ta"to) u"o e&ite tam,i1". E pre#io
ae-urare de que e u"o mimo quie" et! +i+ie"do eta
e&perie"#ia) que e u"o mimo quie" %a pro+o#a) quie" %a ha#e
rea##io"ar) quie" ha#e e% e2uer*o de -ra,ar%a e" %a memoria.
Se-." Gurd/ieG) hay que pretar ate"#i$" ta"to a %a e&perie"#ia
o,er+ada #omo a %a e&perie"#ia i"ter"a) a,tra#ta y me"ta%e)
%a emo#io"e e"time"ta%e y %a e"a#io"e #orpora%e: %o que
atrae a u"o ha#ia e% paado) %o que %o empu/a ha#ia e% 2uturo) %o que
u"o deea +er %%e-ar o de,e %%e-ar) o %o que %%e-a epo"t!"eame"te)
%o que u"o i"+o#a de 2orma +o%u"taria y) e" #o"e#ue"#ia) pro+o#a %a
rea%i*a#i$") y aque%%o de %o que u"o trata de e#apar.
La o,er+a#io"e propueta $%o o" u"a prepara#i$" para e%
e/er#i#io de o,er+a#i$" de u"o mimo. E %a pr!#ti#a %o que permite
e-uir e% +ie/o #o"e/o de L#o"$#ete a ti mimoM.
O,er+are a u"o mimo imp%i#a pretar ate"#i$" a todo %o que u"o
pie"a) ie"te) di#eK a %a ma"era #omo u"o ha,%a) #a%%a) -eti#u%aK a %a
2orma #omo u"o ,e,e) e queda de pie) e ie"ta) #ome) de#a"a) e"
de@"iti+a) e mue+e.
A medida que u"o +a apre"die"do a o,er+are a ' mimo m!
e@#a*me"te) hay que empe*ar a atri,uir %o que e o,er+a a %o
di2ere"te #e"tro) #uya rea##i$" e +aria,%e. Eto quiere de#ir que)
por e/emp%o) i u"o e o,er+a #erra"do %o puAo) #ompre"der! que
#o"tituye u"a a#ti+idad de% #e"tro motor. Si a%-o pro+o#a "!uea)
e e% #e"tro i"ti"ti+o e% que rea##io"a. Si e e% o%or de u"a Bor %o que
e per#i,e por %a "ari*) e e% #e"tro emo#io"a%) paio"a% y e"time"ta%
e% que e po"e e" 2u"#io"amie"to.
0a,r'a que tomar "ota #ada d'a %a o,er+a#io"e. Si" er o,%i-atorio)
Gurd/ieG a#o"e/a,a ta% pr!#ti#a. Si e ha#e) puede +ere que %a
a"ota#io"e que e e#ri,e" o,re ete e/er#i#io "o o" %a mima
que e a"otar'a" e" u" diario "orma%. Lo importa"te e dare #ue"ta
de que %o de#u,rimie"to que ha#e u"o mimo de %o he#ho) o"
"ue+o. Ete diario "o e u" reume" deta%%ado de %o que e ha#e
dura"te e% d'a) i"o de %o que e ha o,er+ado o,re %a a#tua#i$" de
%o #e"tro a% e/e#utar u 2u"#io"e) o,re %a a#titude) ya ea"
e&ter"a o i"ter"a) ha#ia di2ere"te a#o"te#imie"to de% d'a. E
de#ir) repree"ta %a re+e%a#i$" de #$mo e #o"du#e #ada u"o) que e
e+ide"#ia a tra+1 de %a o,er+a#i$" de u"o mimo. 0ay que er
a,o%utame"te i"#ero #o"i-o mimo o,re %o que e ha de#u,ierto)
i"#%uo i e a%-o repu-"a"te. E% reume" diario por e#rito de,e er
+er'di#o. 9" e/emp%o puede a#%arar %a di2ere"#ia e"tre u" diario
ordi"ario y e% reume" de %a auto o,er+a#i$": i u"o o,er+a que
#ada +e* que +e u" me"di-o e" %a #a%%e) e% #uerpo e %e po"e te"o)
%o o/o ,u#a" mirar a otra parte y u"o e da #ue"ta de que et!
de#idido a "o e#u#har peti#i$" a%-u"a) eto e u"a o,er+a#i$" a
a"otar) i" deta%%e de#ripti+o e&ter"o. Por e% #o"trario) e" u"
diario "orma%) e e#ri,ir'a m! ,ie" #u!"ta +e#e y d$"de e ha
+ito a% me"di-o) e" qu1 etado) qu1 aparie"#ia te"'a y qu1 ra*o"e
poe'a u"o para "o dar%e "ada. Gurd/ieG #ome"ta que e&ite" iete
#o"di#io"e i"dipe"a,%e para u"a o,er+a#i$" #orre#ta y
apro+e#ha,%e:
U Si" #r'ti#a "i #ome"tario.
U Si" #am,io "i #o"tro% de u ma"i2eta#i$".
U Si" a"!%ii.
U E" e% mome"to pree"te.
U :o" e% re#uerdo de u"o mimo 3autopree"#ia5.
U :o" todo %o e"tido poi,%e.
U Todo e% tiempo y e" toda parte.
E" %a o,er+a#i$" per2e#ta de u"o mimo) u"o e +ue%+e #o"#ie"te
de% he#ho de que
Lte"-o u" #uerpoM y tam,i1" de que Lete #uerpo "o oy yoM) pero
Le" ete mome"to
parti#ipamo e" %a ma"i2eta#i$" i-uie"teHM. Ta% o,er+a#i$" de u"o
mimo #ompre"de
%a #omp%eta #o"#ie"#ia de todo %o pe"amie"to y emo#io"e y de
toda %a
rea##io"e de% #uerpo que %o a#ompaAa) e de#ir) a#titud) -eto)
mo+imie"to)
e&preio"e de %a +ita) to"o de %a +o*) et#. Lo e"tido de,e"
depertare y ha" de
parti#ipar: %a +ita) e% o'do) e% o%2ato) e% -uto y e% ta#to) i"#%uo %a
#o"#ie"#ia de %a
e"a#io"e de temperatura) #am,io de #o%or) preio"e e"tida)
pree"#ia de
e#re#io"e) a' #omo %a #o"#ie"#ia de% ritmo y de %a pro2u"didad de
%a repira#i$") y %a
amp%itud y 2re#ue"#ia de %o %atido de% #ora*$" y de% pu%o.
N o r a S a , a t e r
Pre-."ta%e a Gurd/ieG
Tra,a/o e" #a%ma y e"a#i$" de u"o mimo
Ete e/er#i#io de,e pra#ti#are todo %o d'a) pre2ere"teme"te por %a
maAa"a)
ta" pro"to #omo ea poi,%e depu1 de %e+a"tare. E e% Ltra,a/o e"
#a%maM. A"te de
#ome"*ar e% e/er#i#io propiame"te di#ho) e .ti% preparare dura"te
u"o d'a de %a
ma"era i-uie"te:
A"te de %e+a"tare por %a maAa"a) u"o ha de #o"#e"trare e" u
#uerpo y de,e i"te"tar
er #o"#ie"te de toda %a e"a#io"e que e pree"ta". 0ay que
de/ar que %a ate"#i$"
e paee por #ada parte de% #uerpo) dede %a #a,e*a hata %o pie.
9"o de,e "otar de
qu1 parte de% #uerpo e #o"#ie"te) y #o" qu1 #%aridad e i"te"idad.
0ay que "otar toda
%a parte que pare#e" #a%ie"te o 2r'a) %o pequeAo do%ore o
te"io"e mu#u%are
i".ti%e. :ua"do u"o e da #ue"ta de e%%a) hay que de/ar%a por e%
mome"to) i" i"te"tar
re%a/are prematurame"te. E" pri"#ipio) hay que %%e-ar a er
#o"#ie"te de %a itua#io"e
y de u %'mite pre#io.
9"a +e* %e+a"tado) dura"te e% aeo) hay que i"te"tar ma"te"ere
#o"#ie"te de %a
e"a#io"e epo"t!"ea de% #uerpo: ;e m! 2!#i% e"tir %a
e"a#io"e de u"a parte
de% #uerpo #ua"do e et! e" mo+imie"to o #ua"do e et! e"
repoo< A medida que
u"o e +ue%+e #ada +e* m! #o"#ie"te de %a di2ere"te e"a#io"e
y mo+imie"to de%
#uerpo) e de,e #ome"*ar a "otar i e e"#ue"tra" #om,i"a#io"e
e"tre %a di2ere"te
e"a#io"e y te"io"e) e de#ir) %o a#o"te#imie"to que +a"
/u"to) que
apare"teme"te 2orma" u" todo que e ie"te a% mimo tiempo.
Se de,e "otar i-ua%me"te i) de tiempo e" tiempo) u"o retie"e e%
a%ie"to o i"#%uo de/a de
repirar dura"te u" tiempo m! o me"o #orto) y i e a#ompaAa de
a%-u"a e"a#i$" o
te"i$" epe#ia%. ;E&ite u"a re%a#i$" e"tre %a modi@#a#io"e de%
ritmo repiratorio y %a
mirada< ;:u!"do e e2uer*a e" e#u#har) e" o'r me/or< ;:u!"do e
e&perime"ta
a%-u"a e"a#i$" i"$%ita e" %a pie%< ;Qu1 otra #om,i"a#io"e de
e"a#io"e
de#u,re<
Tra rea%i*ar #orre#tame"te ta% prepara#i$") e paa a% e/er#i#io
propiame"te di#ho) %a
e"a#i$" de% #uerpo o de u"o mimo. De,e e/e#utare) de er
poi,%e) u" par de +e#e
a% d'a) depu1 de %e+a"tare y a"te de a#otare.
0ay que e"tare ,ie" dere#ho) o,re u"a i%%a dura) #o" %a epa%da
re#ta) %o pie
de#a"a"do @rmeme"te o,re e% ue%o) /u"to) y %a pa%ma de %a
ma"o o,re %o
mu%o) ta" #er#a de %a rodi%%a #omo ea poi,%e. Lo dedo de,e"
diri-ire ha#ia
ade%a"te) pero "o ha" de perma"e#er r'-idoK e% '"di#e) para%e%o a%
mu%o) y %o otro
dedo) #o%o#ado i" te"i$" a #ada %ado. La #a,e*a de,e etar e"
equi%i,rio o,re %a
#o%um"a +erte,ra%) er-uida) pero i" te"i$" "i ri-ide#e. :ua"do u"o
#omie"*a e%
e/er#i#io) u" #o/'" #o%o#ado e"tre %a epa%da y %a i%%a ayuda a ote"er
%a #o%um"a
+erte,ra% ,ie" re#ta. E% #uerpo de,e perma"e#er dite"dido) i"
#aere de %a i%%a) y e%
ep'ritu de,e tra"qui%i*are. La mirada de,e diri-ire ha#ia de%a"te) y
rep%e-are e%
me"t$" ha#ia e% #ue%%o) pero i" te"i$" a%-u"a.
A #o"ti"ua#i$") e #ierra" %o o/o. Se re%a/a" todo %o m.#u%o e" %a
medida de %o
poi,%e) #ome"*a"do por %o pequeAo m.#u%o 2a#ia%e. E m! 2!#i%
i %o o/o)
#errado tra %o p!rpado) mira" ha#ia a,a/o.
:ua"do u"o et! e-uro de que todo %o m.#u%o de% #uerpo e ha"
re%a/ado por
#omp%eto) hay que +eri@#ar a." e% etado de %o m.#u%o 2a#ia%e)
de% #ue%%o) de %o
hom,ro y de% reto de %a arti#u%a#io"e. E"to"#e hay que diri-ir
toda %a ate"#i$" o,re
e% ,ra*o dere#ho. 9"o %%e-a a er #o"#ie"te de% ,ra*o e"tero) dede
%a pu"ta de %o
dedo hata e% hom,ro. 0ay que tomare e% tiempo "e#eario)
ae-urare ,ie" de que e
e&perime"ta e" e2e#to) e" ea parte de% #uerpo) u"a e"a#i$" a %a
#ua% "o e et!
ha,ituado. Se a,e que u"o tie"e u" ,ra*o dere#ho @/a"do %a
ate"#i$" e" e% ,ra*o. A
partir de que u"o e #o"#ie"te de% ,ra*o dere#ho) hay que retirar
.,ita y
#omp%etame"te %a ate"#i$") y %%e+ar%a o,re %a pier"a dere#ha: e e
#o"#ie"te de %a
pier"a e"tera) dede %a pu"ta de %o dedo hata e% mu%o y %a i"-%e
dere#ha.
E" %a medida de %o poi,%e) hay que %%e-ar a LerM %a pier"a dere#ha.
No hay que permitir
que "ada #oe&ita #o" e%%a e" e% #o"#ie"te. No e de,e te"er pria)
pero u"a +e*
#o"#ie"te de %a e"a#i$" de toda %a pier"a) e de,e retirar u"a +e*
m! %a ate"#i$" y
@/ar%a) de %a mima ma"era) o,re %a pier"a i*quierda. Depu1)
#ua"do u"o et!
preparado) hay que retirar %a ate"#i$" de %a pier"a y %%e+ar%a a% ,ra*o
i*quierdo) y #ua"do
e haya #o"e-uido) de#ire i"teriorme"te) e" i%e"#io y #o"
#o"+i##i$": L1 que etoy
aqu'M.
De "ue+o e repite e% pro#eo) pero eta +e* i"te"ta"do #o"er+ar %a
e"a#i$" e" #ada
miem,ro ta"to tiempo #omo ea poi,%e.
Nu"#a hay que permitir que deapare*#a %a e"a#i$" e" #o"tra de %a
+o%u"tad. Eta
e-u"da +e* e) a me"udo) m! 2!#i% que %a primera y e tie"e %a
#o"#ie"#ia de u"a
#ierta e"a#i$" e" #ada miem,ro. La e"a#i$" e&perime"tada e
e&prea de ma"era
di2ere"te de u"a pero"a a otra.
9"a +e* m!) hay que e2e#tuar e% re#orrido #omp%eto de% #i#%o) e
de#ir) ,ra*o dere#ho)
pier"a dere#ha) pier"a i*quierda) ,ra*o i*quierdo) y %%e+ar e"to"#e %a
ate"#i$" o,re e%
reto de% #uerpo) dede %o $r-a"o e&ua%e hata %a #a,e*a)
e2or*!"doe e" ma"te"er
eta e"a#i$" de% #uerpo e"tero dura"te ta"to tiempo #omo ea
poi,%e. Depu1) hay
que retirar%a #omp%etame"te a"te de que deapare*#a por e%%a
mima. :ua"do e haya
#o"e-uido) hay que de#ire de "ue+o i"teriorme"te y #o" u"a -ra"
#o"+i##i$": Lie"to
que oy ahoraM. Dura"te am,a +e#e) paa"do de u"a parte de%
#uerpo a %a i-uie"te)
e retira %a ate"#i$" de %a parte e"tida y) e"to"#e) e #ea de e"tir.
E" %a ter#era y
.%tima +e* ha#e 2a%ta e% e2uer*o de "o perder %a e"a#i$" de %a
di2ere"te parte de%
#uerpo paa"do de u"a parte a otra. E de#ir) #ua"do e e2e#t.a e%
repao) "o hay que
retirar toda %a ate"#i$") i"o que hay que -uardar %a ate"#i$"
u@#ie"te para #o"ti"uar
i"tie"do %a parte La,a"do"adaM hata e% @"a% de% e/er#i#io. De eta
ma"era) #ua"do e
e2e#t.a e% pro#eo #omp%eto de% #uerpo) %a pero"a e #o"#ie"te a%
mimo tiempo de %a
e"a#i$" de #ada parte de% #uerpo y de% #uerpo #omo u" todo. 0ay
que -uardar eta
e"a#i$" -%o,a% e% m!&imo tiempo a"te de retirar %a ate"#i$" y
termi"ar e% e/er#i#io.
La ter#era y .%tima +e* e e2e#t.a de %a ma"era i-uie"te:
Se diri-e %a ate"#i$" o,re e% pu%-ar de %a ma"o dere#ha) y i e
poi,%e) hay que %%e-ar a
er #o"#ie"te i"#%uo de u uAaK depu1) o,re e% '"di#e y) u"o tra
otro) o,re e% reto
de %o dedo de %a ma"o. E"to"#e) hay que de/ar u"a parte de %a
ate"#i$" e" %o dedo y
paar a %a pa%ma) depu1) a% doro de %a ma"o) y de ah') a% puAo. Se
#o"ti".a -uarda"do
u"a parte de %a ate"#i$" e" #ada parte a,a"do"ada a medida que e
u,e a %o %ar-o de%
,ra*o: a"te,ra*o) #odo) ,ra*o) hom,ro y a&i%a. La pero"a de,e er
#o"#ie"te) e" ee
mome"to) de% e"tero ,ra*o dere#ho) dede %a uAa hata %a pu"ta
de% hom,ro y %a a&i%a.
Depu1) hay que e"2o#ar %a ate"#i$" pro-rei+ame"te e" e"tido
i"+ero) e de#ir)
#ome"*a"do por e% hom,ro y termi"a"do por %o dedo. 9"a +e* que
e ha retirado
#omp%etame"te %a ate"#i$" de% ,ra*o) hay que reemp%a*ar%a de -o%pe
por %a ate"#i$" a%
,ra*o e"tero y #o"ti"uar ie"do #o"#ie"te de %a e"a#i$" de ete
,ra*o) mie"tra u"o
#o"ti".a e% e/er#i#io e2e#tua"do e% mimo pro#eo para e% reto de
miem,ro 3pier"a
dere#ha) pier"a i*quierda) ,ra*o i*quierdo5.
Se #o"ti".a pro,a"do %a e"a#i$" e" %o #uatro miem,ro) y e @/a %a
ate"#i$" o,re %o
$r-a"o e&ua%e e&ter"o e i"ter"o. E" ee mome"to) e a+a"*a
dede %o ,a/o ha#ia %o
a%to de% #uerpo u,ie"do por %a #o%um"a +erte,ra% y i"tie"do e%
re#orrido e" #ada "i+e%
u#ei+o: epa%da) #otado) +ie"tre) pe#ho) #ue%%o y) a% @"a%) %a
#a,e*a.
E" re%a#i$" a %a #a,e*a) e empie*a por %a e"a#i$" de% me"t$") e%
%a,io i"2erior) %a
e"#'a y %o die"te de %a parte i"2erior) %a %e"-ua) e% pa%adar y e%
i"terior de %a ,o#a) %a
e"#'a y %o die"te de %a parte uperior) e% %a,io uperior) %a me/i%%a
dere#ha) %a me/i%%a
i*quierda) %a "ari*) e% o/o dere#ho) e% o/o i*quierdo y %a 2re"te. L%e-ado
a ete pu"to) e
ie"te %a #ara por e"tero) #omo u"a m!#ara. Se paa a %a 2re"te) e%
#uero #a,e%%udo) %a
ore/a dere#ha) %a ore/a i*quierda y %a "u#a. Se retie"e %a e"a#i$" de%
#uerpo e"tero
3e&tremidade) tro"#o) #ue%%o y #a,e*a5 dura"te ta"to tiempo #omo
ea poi,%e. E"to"#e)
a"te de retirar %a ate"#i$" de% #uerpo) u"o e di#e a ' mimo de %a
mima 2orma que e"
pro#eo a"teriore: Laqu') ahora) yo oyM. 9"a +e* a#a,ado e%
e/er#i#io de e"a#i$"
#orpora%) hay que er #o"#ie"te de que u"o mimo e quie" ha
rea%i*ado e% e2uer*o de
diri-ir %a ate"#i$" o,re u #uerpo por propia +o%u"tad. 0ay que etar
e-uro de
a#ordare iempre que "i"-u"a otra pero"a puede diri-ir e% #uerpo
de u"o "i #o"tro%ar %a
propia ate"#i$". S$%o u"o mimo) e% yo) e #apa* de ha#er%o.
E" ta% etado de a,er) de e"tir e% yo que rea##io"a) e #ua"do
+erdaderame"te e
#omie"*a a e&perime"tar) a er #o"#ie"te. Eto e %%ama Lre#ordare
a u"o mimoM)
Ler #o"#ie"te de u"o mimoM) Lpree"#ia de u"o mimoM o
Le"a#i$" de u"o
mimoM. Ete etado e muy epe#ia%) y #ua"do %a pero"a %%e-a #o"
1&ito a pro,ar%o) a
e"tir%o) ta% etado e puede re#o"o#er e" e% 2uturo por u L-utoM
parti#u%ar y i"-u%ar.
0ay que ha#er e% e2uer*o de a#ordare de di#ho -uto para er #apa*
de #o"e#tar%o) a
+o%u"tad) toda %a +e#e que u"o e o%+ida de querer etar e" ee
etado.
E% e2uer*o de pra#ti#ar e% e/er#i#io para %%e-ar a er #o"#ie"te de %a
e"a#i$" de%
#uerpo) y "o o%+idare de ha#er%o) e% Ltra,a/o e" #a%maM) pro#ura u"
,e"e@#io
i"etima,%e) e-." e% pe"ador) #uyo +a%or e i"de#i,%e y m.%tip%e. A%
pri"#ipio) e
impoi,%e o,te"er %a e"a#i$" #orpora% i" u" e2uer*o #o"#ie"te.
La e"a#i$"
L"orma%M "u"#a e me#!"i#a) #omo %o o" e% do%or u otra mo%etia.
E% o,ree2uer*o
#o"#ie"te imp%i#a %a +o%u"tad y %e permite a u"o adquirir%a #o" eta
di#ip%i"a) #omo ha#e
u" 2aquir) pero i-"ora"do %a reta"te poi,i%idade de dearro%%o de
%o #e"tro
emo#io"a% y de% pe"amie"to. Gurd/ieG opi"a que u"o de %o pu"to
importa"te de ete
e/er#i#io tie"de a que u"o e epare #o"ta"te e i"#o"#ie"teme"te
de %a e"a#i$" de
ueAo a-rada,%e. E%%o impide e/e#utar e% e/er#i#io de 2orma #orre#ta)
e de#ir)
#o"#ie"teme"te) ya que dede que %a ate"#i$" e #aptada por u"
ueAo) %a pero"a
#omie"*a a ima-i"ar que #o"ti".a tra,a/a"do) au"que e" rea%idad "o
%o et! ha#ie"do. E%
ueAo i"#o"#ie"te #o"tituye u" pro#eo i".ti% y "o #o"du#e a%
dearro%%o de u"o mimo.
Otra #ir#u"ta"#ia a e+itar mie"tra e et! pra#ti#a"do e% e/er#i#io
o" %o pe"amie"to
que ditrae" %a ate"#i$" y %a #o"#e"tra#i$" o,re e% #uerpo y u
e"a#io"e. E" ee
#ao) hay que de#ire a u"o mimo: Ldete"te) d1/ame ha#er mi
tra,a/o ahora y te de/ar1
ha#er %o que quiera m! tardeM. Lo ee"#ia% de ete e/er#i#io e "o
permitir que %o
pe"amie"to e o#upe" de otra #oa m! que de %a e&perie"#ia
propia de %a e"a#i$"
de% #uerpo:
E&perime"tar u"a e"a#i$" "o e %o mimo que per#i,ir u"
e"timie"to o emo#i$") pe"ar
o a,er. La pero"a pie"a y #o"o#e #o" u ep'ritu me"ta% o
i"te%e#tua%) %a pero"a ie"te
#o" %a paio"e) emo#io"e y e"timie"to) pero #o"ta#ta #o" e%
mu"do a tra+1 de %o
e"tido) i"ter"o y e&ter"o. Se puede de#ir que eto tre tipo
di2ere"te de e&perie"#ia
tie"e" %u-ar -ra#ia a tre #e"tro diti"to: e% #e"tro a#ti+o) e% #e"tro
pe"ador y e% #e"tro
emo#io"a%) e"time"ta% y paio"a%. Para rea%i*ar e% e2uer*o de e"tirK
e "e#eario que %a
pero"a e e"#ue"tre tra"qui%a) e% #uerpo dite"dido) y e% ep'ritu e"
repoo. Ni"-u"a parte
de% #uerpo de,e etar r'-ida "i #ripada. Para e%%o) hay que @/are e"
%o m.#u%o 2a#ia%e)
ya que a me"udo) #ua"do e ha#e u" e2uer*o #ua%quiera) %a #e/a e
#o"trae" y %a 2re"te
e arru-a. No e de,e permitir que e%%o e produ*#a) i"o que hay que
re%a/ar %o m.#u%o
i" %a 2u"#i$" i"mediata de ma"te"er e% #uerpo e" %a poi#i$"
deeada.
Puede er de ayuda repetire) i%e"#ioa e i"teriorme"te) %a orde" de
que %a ate"#i$" e
poe o,re %a di2ere"te parte de% #uerpoK por %o me"o) a% pri"#ipio)
e%%o 2a#i%ita e-uir e%
orde" #orre#to de pro-rei$" de %a #o"#ie"#ia de e"a#i$" #orpora%.
Eto impide tam,i1")
e" -ra" medida) que apare*#a u" etado de ueAo. Si a% rea%i*ar e%
e/er#i#io u"o "ota que
+a a dormire o tie"e e"a#i$" de om"o%e"#ia) hay que #ami"ar do
o tre +e#e
a%rededor de% aie"to y re#ome"*ar.
A%-u"a pero"a ie"te" u #uerpo m! 2!#i%me"te i diri-e" u o/o
ha#ia %a parte
o,re %a #ua% e #e"tra %a ate"#i$") y a' %%e-a" a er #o"#ie"te de %a
e"a#i$") o ,ie"
ima-i"a" 3+iua%i*a"5 eta parte me"ta%me"te. Eto e de mu#ha
ayuda) o,re todo
#ua"do e #omie"*a a pra#ti#ar e% e/er#i#io de tra,a/o e" #a%maK pero
"o e pre#io que %a
#a,e*a e i"#%i"e o e dep%a#e de u poi#i$" de equi%i,rio o,re %a
#o%um"a +erte,ra%.
Se-." Gurd/ieG) e "e#eario #ompre"der que %a @"a%idad de%
e/er#i#io #o"ite e" %%e-ar
a er #o"#ie"te de %a e"a#i$" #orpora% "orma%) iempre pree"te
e" e% #uerpo. Ite "o
e u" e/er#i#io de +iua%i*a#i$"Uima-i"a#i$") y "o hay que de+iare
de ee @"K er #apa*
de +iua%i*ar de u"a ma"era 2!#i% y #o"+e"ie"te #o"tituye u"a
+e"ta/a e" todo tra,a/o
i"terior.
E% e/er#i#io de re#ordare a u"o mimo #omie"*a #o" e% emp%eo
i"te"#io"ado de %a
2a#u%tad de diri-ir) a +o%u"tad) %a ate"#i$" de u"o mimo o,re u"a
parte determi"ada de%
#uerpo y) a% mimo tiempo) de a,er que Lyo etoyM aqu' para ha#er
pre#iame"te eo) y
que %o ha-o ahora por Lm' mimoM) e" e% mome"to pree"te y a#tua%)
por LmiM propia
+o%u"tad y a% er+i#io de LmiM a%,edr'o. :ua"do e %%e-a a te"er 1&ito)
i"#%uo u"a o%a
+e*) e"to"#e u"o ya e e"#ue"tra e" e% #ami"o de e"tir y de LerM)
"o importa d$"de "i
e" qu1 mome"toK de a,er que LoyM.
Ete o,/eti+o "o tie"e por qu1 er di2'#i% de a%#a"*ar. Rue Gurd/ieG
quie" ha,%$ primero de
Lre#ordare a ' mimoM y quie" eAa%$ ete o%+ido e" e% hom,re) a'
#omo e% primero e"
propo"er a u a%um"o e/er#i#io que permit'a" e"trar e" ee etado.
A"te de Gurd/ieG)
"i"-." pi#$%o-o %o ha,'a remar#ado) pero a partir de 1%) "umeroa
e#ue%a de
pi#o%o-'a y de eoterimo %o ha" adoptado) "orma%me"te i"
re2ere"#ia a%-u"a a
Gurd/ieG.
:ua"do u"a pero"a pra#ti#a di#ho e/er#i#io a me"udo #o" e% @" de
adquirir u"a -ra"
2a#i%idad por e"tir) %%e-ar a er #o"#ie"te y te"er %a e"a#i$" de%
#uerpo) de,e rea%i*ar
e% e2uer*o up%eme"tario de a%#a"*ar) a% mimo tiempo) e% etado de
re#ordare a '
mimo dura"te todo e% e/er#i#io.
Ee etado de te"er #o"#ie"#ia de u"o mimo imu%t!"eame"te a %a
#o"#ie"#ia de %a
e"a#i$" de% #uerpo) e de"omi"a Letado de re#o-imie"toM. 0ay
que -uardar%o e%
m!&imo tiempo poi,%e) i" de/ar que %a e"a#i$" #orpora%
deapare*#a "i dimi"uya
#o"tra %a +o%u"tad de u"o mimo. E" e% mome"to e" que %a e"a#i$"
de% #uerpo
#omie"*a a de,i%itare) hay que retirar %a ate"#i$" de %a propia
de#ii$". Se de,e ha#er
a,er a% #uerpo que e u"o mimo e% maetro) y "o a% re+1:
Nu"#a hay que permitir a u"a +o%u"tad #ua%quiera que pre+a%e*#a
o,re "uetra +o%u"tad.
La umii$" a %a +o%u"tad de otro $%o #o"du#e a %a perdi#i$") y "u"#a
a %a #o"#ie"#ia
o,/eti+a.
:ua"do %a pero"a ha adquirido e% -uto de re#ordare a ' mima y
a,e #$mo %%e-ar
r!pidame"te a %a #o"#ie"#ia de %a e"a#i$" #orpora%) e de#ir) a
e"trar a +o%u"tad e" e%
etado de re#o-imie"to) e de,e" ma"te"er %o o/o a,ierto dura"te
todo e% tra,a/o e"
#a%ma.
N o r a S a , a t e r)
Pre-."ta%e a Gurd/ieG