Está en la página 1de 7
 
Dj lbv`stlijclób lbvfducrj j s`r`s muojbfs
Dj lbv`stlijclób `b cujdqul`r rjoj sl`opr` lbvfducrj j s`r`s muojbfs `b elh`r`bt`s rfd`s1 cfof r`jdlzjefr`s (lbv`stlijefr`s), pjrtlclpjbt`s (sua`tfs e`d `stuelf) y/f usujrlfs (e`se` slopd`s d`ctfr`s e` dfs lbhfro`s `b elstlbtfs hfrojtfs mjstj qul`b`s utldlzjb dfs r`pfrt`s pjrj e`sjrrfddjr bu`vjs lbv`stlijclfb`s f tfojr e`clslfb`s). @b `d cjsf e` djs cl`bcljs e` dj sjdue, djs jeolblstrjtlvjs y sfcljd`s, f jqu`ddjs efbe` s` cfbsle`rjb prfc`sfs `b dfs qu` pjrtlclpjb lbelvleufs, dj lopdlcjclób `s `b dfs tr`s pjp`d`s. X`jofs jdiubjs cu`stlfb`s ìtlcjs r`sp`ctf j cjej rfd.
Jsp`ctfs ìtlcfs e` dfs s`r`s muojbfs cfof pjrtlclpjbt`s
Cfof pjrtlclpjbt`s djs p`rsfbjs sfb o`elejs, fgs`rvjejs, `vjdujejs y/f jbjdlzjejs. Jub cujbef `stjs tjr`js s`jb lbelr`ctjs (pfr `a`opdf1 r`vlslób e` r`ilstrfs `scfdjr`s, cjrtjs y ojt`rljd`s juelfvlsujd`s), s` d`s lbvfducrj. \ e`se` du`if, tl`b`b e`r`cmfs cfof sua`tfs e` ub `stuelf. [fr `ddf, dfs jsp`ctfs ìtlcfs sfb suojo`bt` r`d`vjbt`s.
W`sp`tf j dfs e`r`cmfs e` dfs pjrtlclpjbt`s
Ufefs dfs s`r`s muojbfs bjc`ofs dlgr`s y cfb dfs olsofs e`r`cmfs. E`g`ofs s`r trjtjefs cfb leìbtlcf r`sp`tf, hrjt`rbleje y elibleje. @stfs prlbclplfs cfbslibjefs `b dj E`cdjrjclób Pblv`rsjd e` dfs E`r`cmfs Muojbfs e` :<5=, iuïjb dj lbv`stlijclób `b tfejs djs elsclpdlbjs (G`dd, 7;;=).
7
cjpïtudf
Dj ìtlcj `b dj lbv`stlijclób
 
7
CJ[ïUPDF 7
 
Dj ìtlcj `b dj lbv`stlijclób
Ujd efcuo`btf y vjrlfs prlbclplfs ìtlcfs `b djs cl`bcljs hu`rfb r`hfrzjefs `b irjb pjrt` cfof cfbs`cu`bclj e`d Cóelif e` Bur`og`ri, e`sjrrfddjef `b :<59, y `d cujd, j su  v`z, r`sudtó e`d aulclf j 73 cl`btïhlcfs bjzls qu` mjgïjb r`jdlzjef `xp`rlo`btfs jtrfc`s cfb elh`r`bt`s prlslfb`rfs e` cjopfs e` cfbc`btrjclób (Durl`, 7;:;).
:
J pjrtlr e` `btfbc`s, s` mjb i`b`rjef elv`rsfs efcuo`btfs cfof dj E`cdjrjclób e` M`dslbnl e` :<85 y ftrfs cóelifs ìtlcfs y e` cfbeuctj qu` cfbsle`rjb qu` dfs pjrtlclpjbt`s `b ubj lbv`stlijclób tl`b`b jd o`bfs dfs sliul`bt`s e`r`cmfs1
7
 
@stjr lbhfrojefs e`d prfpósltf e` dj lbv`stlijclób, `d usf qu` s` mjrê e` dfs r`sudtjefs fgt`blefs y djs cfbs`cu`bcljs qu` pu`e` t`b`r `b sus vlejs.
B`ijrs` j pjrtlclpjr `b `d `stuelf y jgjbefbjrdf `b cujdqul`r ofo`btf qu` jsï df cfbsle`r`b cfbv`bl`bt`, jsï cfof b`ijrs` j prfpfrclfbjr lbhfrojclób.
Cujbef s` utldlzj lbhfrojclób suolblstrjej pfr `ddfs f qu` lbvfducrj cu`stlfb`s lbel- vleujd`s, su jbfblojtf e`g` s`r ijrjbtlzjef y fgs`rvjef pfr `d lbv`stlijefr (Fie`b, 7;;=g). [fr `a`opdf, pfe`ofs usjr ejtfs e` ub c`bsf slb t`b`r qu` p`elr dj jprfgj-clób e` tfej dj pfgdjclób lbcdulej, p`rf `stfs ejtfs bf sfb lbelvleujd`s bl p`rsfbjd`s. Cfostfcn (7;:3), e`Wfcm` y e`Wfcm` (7;;<) y Yl`rsoj y Aurs (7;;=) le`btlhlcjb efs jsp`ctfs r`djclfbjefs cfb tjd`s e`r`cmfs1
Cfbs`btlol`btf f jprfgjclób e` dj pjrtlclpjclób. Je`oês e` cfbfc`r su pjp`d `b ubj lbv`stlijclób `sp`cïhlcj, `s b`c`sjrlf qu` dfs pjrtlclpjbt`s prfpfrclfb`b `d cfbs`btl-ol`btf `xpdïcltf jc`rcj e` su cfdjgfrjclób (pr`h`r`bt`o`bt` pfr `scrltf) (Fw`bs, 7;:;). Djs hfrojs e` jprfgjclób e`g`b jejptjrs` j dfs r`qu`rlol`btfs d`ijd`s e` dj dfcjdleje efbe` s` dd`v` j cjgf dj lbv`stlijclób (`b vjrlfs pjïs`s bf `xlst` tfejvïj ubj r`iudjclób `b dj ojt`rlj, `btfbc`s e`g`ofs `xpdlcltjr `b `d efcuo`btf jdif jsï cfof1 \f ―bfogr` e` dj p`rsfbj― cfbsl`btf f jpru`gf pjrtlclpjr `b `d `stuelf ―bfogr` e` `st`― e` ojb`rj vfdubtjrlj y `b `d pd`bf usf e` ols hjcudtje`s hïslcjs y o`btjd`s…). @b `d cjsf e` o`bfr`s e` `eje s` r`qul`r` dj jutfrlzjclób e` dfs pjer`s e` hjoldlj f tutf-r`s y e` dfs prfplfs blúfs f aóv`b`s pjrtlclpjbt`s (pfr `scrltf). Sl, je`oês, s` lbvfducrj j ubj f vjrljs lbstltuclfb`s, s` r`qul`r` tjoglìb e` dj jprfgjclób e` su r`pr`s`btjbt` d`ijd (pfr `a`opdf, `b `scu`djs, `opr`sjs, jsfcljclfb`s, c`btrfs e`pfrtlvfs f cfo`rclj-d`s). J v`c`s, pfr cu`stlfb`s e` tl`opf, pfe`ofs t`b`r ubj sfdj hfroj cfb dj d`y`bej f hrjs` e` jbu`bclj y `spjclfs pjrj qu` cjej pjrtlclpjbt` dj hlro` (hfrojtf cfd`ctlvf). @stf `s ouy cfoñb `b `bcu`stjs. E` liujd ojb`rj, `b ubj pjrt` e`d cu`stlfbjrlf s` pu`e` jir`ijr ub gr`v` o`bsja`1 —`d r`spfbe`r j `st` cu`stlfbjrlf lopdlcj su jutfrlzj-
:
 Dfs jcusjefs `stjgjb `bcjg`zjefs pfr Njrd Grjbet, oìelcf p`rsfbjd e` Mltd`r. E` dfs := cfbe`bjefs s` jmfrcó j sl`t` y dfs :: r`stjbt`s r`clgl`rfb cfbe`bjs e`se` el`z júfs mjstj cje`bj p`rp`tuj (Cfrfbjef, Jdhjrf  y Wjoïr`z, 7;;8).
7
 [fr `a`opdf1 Um` G`dofbt W`pfrt e` :<9< (surilef j pjrtlr e` dfs `xc`sfs e` `xp`rlo`btfs e` dj CLJ), Um` @tmlcjd Iule`dlb`s hfr Iffe W`s`jrcm [rjctlc` e` dj Jssfcljtlfb fh Sfcljd Jbtmrfpfdfilsts fh tm` PN jbe tm` Cfoofbw`jdtm (JSJ) (:<<<), Lbt`rbjtlfbjd @tmlcjd Iule`dlb`s hfr Glfo`elcjd W`s`jrcm Lbvfdvlbi Muojb Suga`cts (`b 7;;7), Um` Cfe`1 Stjbejres fh Cfbeuct, [`rhfrojbc` jbe @tmlcs hfr Burs`s jbe Olewlv`s (e` 7;;=) y Um` Jo`rlcjb [sycmfdfilcjd Jssfcljtlfb's @tmlcjd [rlbclpd`s fh [sycmfdfilsts jbe Cfe` Cfbeuct (7;:;), `d cujd `s r`vlsjef p`rlóelcjo`bt` e`se` `d e`c`blf e` :<8;. Su pêilbj `s1 mttp1//www.jpj.fri/`tmlcs/cfe`/lbe`x.jspx.
 
3
W`sp`tf j dfs e`r`cmfs e` dfs pjrtlclpjbt`s
clób pjrj pjrtlclpjr `b `d pr`s`bt` `stuelf‟. @d cfbs`btlol`btf e`p`be` e` quì tjb `h`ctlvfs s`jofs jd pr`s`btjr dfs fga`tlvfs e` dj lbv`stlijclób. Jslolsof, sl vjofs j irjgjr j dfs pjrtlclpjbt`s (juelf y vle`f), `ddfs e`g`b jprfgjr tjd jcclób. Ufef df jbt`-rlfr jpdlcj tjoglìb cujbef s` usj lbt`rb`t pjrj r`cfd`ctjr ejtfs ` lbhfrojclób.
@b @stjefs Pblefs, y e` jcu`ref cfb OcButt `t jd. (7;;=), dfs hfroudjrlfs e` cfbs`b-tlol`btf lbhfrojef utldlzjefs e`g`b cfbt`b`r ubj jhlrojclób cfbtube`bt` y cdjrj e` qu` dj pjrtlclpjclób `s vfdubtjrlj.
Cfbhle`bcljdleje y jbfblojtf. S` r`hl`r` j qu` bf s` r`v`d` dj le`btleje e` dfs pjrtl-clpjbt`s bl s` lbelqu` e` qulìb`s hu`rfb fgt`blefs dfs ejtfs (Fie`b, 7;;=c y N`bb`ey, 7;;=). [fr `a`opdf, `b ub `stuelf e`d cdloj frijblzjclfbjd qu` mjc` pjt`bt`s jsp`ctfs e`dlcjefs e` ubj `opr`sj cfof dj ofrjd lbt`rbj y dj oftlvjclób, bf r`sudtj cfbv`-bl`bt` s`újdjr `d bfogr` e` dj frijblzjclób, sjdvf qu` jsï df sfdlclt`b dj elr`ctlvj y dfs r`pr`s`btjbt`s e` dfs trjgjajefr`s. @b `d cjsf e` ubj lbv`stlijclób cujdltjtlvj `b qu` s` ojblhl`stjb s`btlol`btfs prfhubefs, dj cfbhle`bcljdleje e`g` s`r jgsfdutj, yj qu` `s ubj prfo`sj qu` s` mjc` j dfs pjrtlclpjbt`s. @b ubj fcjslób, `d jutfr prlbclpjd e` `stj fgrj `h`ctuó ub `stuelf sfgr` cdloj djgfrjd y dfs elr`ctlvfs qulsl`rfb qu` d`s prf-pfrclfbjrj dfs bfogr`s e` qul`b`s mjgïjb `vjdujef e`shjvfrjgd`o`bt` j dj `opr`sj, pfr supu`stf, dj b`ijtlvj j tjd p`tlclób hu` rftubej, df qu` sliblhlcó dj r`bubclj lbo`-eljtj y slb cfbc`slfb`s. Urjlclfbjr dj cfbhljbzj e` dfs pjrtlclpjbt`s `s ubj s`rlj vlfdj-clób j dfs prlbclplfs e` dj ìtlcj y dj ofrjd… `s lbjc`ptjgd`. @b `d cjsf e` dfs ojt`rljd`s e` juelf y vle`f, `stfs bubcj pferêb s`r ofstrjefs j p`rsfbjs ja`bjs jd `qulpf e` lbv`stlijclób, cuyfs ol`ogrfs s` cfoprfo`t`b pfr `scrltf j bubcj r`v`djr dj le`btl-eje e` dfs pjrtlclpjbt`s bl `bs`újr dfs ojt`rljd`s. S` e`g`b iujrejr `b ub duijr s`iu-rf y e`strulrs` `b ub tl`opf rjzfbjgd`. Dfs pjrtlclpjbt`s e`g`b e`clelr cuêbef `dlolbjrs`. [fr df jbt`rlfr, `b dj lbv`stlijclób s` utldlzjb s`ueóblofs y bf bfogr`s r`jd`s e` dfs sua`tfs lbvfducrjefs.Ftrf `d`o`btf lopfrtjbt` `s `d r`sp`tf j dj prlvjcleje e` dfs pjrtlclpjbt`s, bf pfe`ofs `btrfo`t`rbfs `b djs vlejs e` djs p`rsfbjs (Fie`b, 7;;=j). Cujbef s` hldoj jgl`rtjo`bt` (pfr `a`opdf, `b ub pjrqu` f ub c`btrf cfo`rcljd), pfr df r`iudjr djs cfbeuctjs e` djs p`rsfbjs sfb pñgdlcjs (fgs`rvjejs pfr ftrfs) y bf `s ubj sltujclób crïtlcj (e` m`cmf, djs cêojrjs e` s`iurleje irjgjb e` hfroj p`rojb`bt` `d cfopfrtjol`btf e` dfs lbelvleufs qu` trjbsltjb pfr `d duijr). Slb `ogjrif, e`btrf e` ub mfijr, `b ubj `scu`dj f ub mfspltjd, e`g`ofs fgt`b`r dj jutfrlzjclób e` dfs
 ijt`n``p`rs
 y e` dfs pjrtlclpjbt`s, qul`b`s jd prlbclplf `stjrêb cfbscl`bt`s e`d m`cmf, p`rf pjudjtlbjo`bt` s` fdvlejrêb e` `st`. Bfrojdo`bt` bf s` jh`ctj dj cjdleje e` dfs r`sudtjefs sl s` prfc`e` cfb culejef y prfh`slfbjdlsof.@d lbv`stlijefr `stê fgdlijef j prft`i`r j dfs pjrtlclpjbt`s e` rl`sifs, ejúfs y jo`bj- zjs qu` puel`rjb jhrfbtjr `ddfs y `d `qulpf e` lbv`stlijclób (Fie`b, 7;;=`). Cujdqul`r cu`stlób qu` dfs pu`ej jh`ctjr hïslcj y/f o`btjdo`bt`, e` ojb`rj lrr`v`rslgd` f jñb r`-  v`rslgd`, e`g` cjbc`djrs`.
3
 
3
 @st` prlbclplf `s cfbfclef jopdljo`bt` cfof —bf ojd`hlc`bclj‟ ` lbcduy` cu`stlfb`s hïslcjs, pslcfdóilcjs y ofrjd`s (lbcduy`bef dj r`putjclób) (Ijrzób-Cjstrlddób y [ìr`z-Wfo`rf (7;:8) y Fie`b, 7;;=e).

Recompense su curiosidad

Todo lo que desea leer.
En cualquier momento. En cualquier lugar. Cualquier dispositivo.
Sin compromisos. Cancele cuando quiera.
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505