Está en la página 1de 6

Frases en Chino muy Útiles.

Frases en Español Frases en Chino Escritura China


Saludos: Da3 zhao1 hu4:
打招呼:
¡Hola! Ni3 hao3!
你好
¡Buenos Días! zǎo shàng hǎo/ zǎo
早上好/早
¡Buenas Tardes! Xia4 wu3 hao3!/ Wan3 shang4 hao3!
下午好!/ 晚上好!
¡Bienvenido(s)! (al saludar a alguien) Huan2 ying2!
欢迎!
¿Cómo estás? Ni3 hao3
你好!
Estoy bien, ¡gracias! Hen3 hao3! Xie4 xie4
很好! 谢谢!
¿Y tú? Ni3 ne1?
你呢?
Bien/ Más o menos. Yi1 ban1
好/一般。
Muchas Gracias. Xie4 xie4
谢谢!
¡De nada! / ¡No hay de que! huan2 ying2!
欢迎!
¡Oye, amigo! Hai4! Peng2 you4
嗨! 朋友!
¡Te extrañé tanto! Duo1 xiang3 ni3 ya4
多想你呀!
¿Qué hay de nuevo? You3 shen2 me xi1 qi2 de?
有什么希奇的!
No mucho. Mei2 you2!
没有!
¡Buenas Noches! Wan3 an1
晚安
¡Nos vemos después! dài huì ér jiàn
待会儿见
¡Adiós! zài jiàn
再见
Ayuda e Indicaciones Bang1 zhu4 ji3 zhi3 yin3:
帮助及指引:
Estoy perdido. Wo3 mi2 lu4 le.
我迷路了。
¿Le puedo ayudar? You3 shen2 me xu1 yao4 wo3 bang1 ni3 de?
有什么需要我帮你的?
¿Me puede ayudar? Ni3 ken3 bang1 zhu4 wo3 ma?
你肯帮助我吗?
¿Dónde está (el baño/ la farmacia)? (Xi3 shou3 jian1/yao4 fang2) zai4 na3 li3?
(洗手间/药房) 在哪里?
¡Siga derecho! ¡Luego de vuelta a la Zhi2 wang3 qian2 zou3! Zuo3/you4 guai3
izquierda/ derecha! wan1 dao4!
直往前走! 左/右拐弯到!
Estoy buscando a Anna. Wo3 zai4 zhao3 ān nà.
我在找安娜。
¡Un momento por favor! Qing3 deng3 yi1 xia4!
请等一下!
¡Espere por favor! (al teléfono) Qing3 shao1 hou4!
请稍后!
¿Cuánto cuesta esto? Zhe4 duo1 shao3 qian2?
这多少钱?
Disculpe ...! (al pedir algo) Qing3 wen4!
请问!
Disculpe! (al pasar) Bao4 qian4!
抱歉!
¡Venga con migo! Gen1 wo3 lai2!
跟我来!
Información Personal: Ge4 ren2 zi1 liao4:
个人资料:
Habla (Español/ Chino)? Ni3 hui4 shuo1 (xī bān yá yu2/ han4 yu2)
ma2?
你会说 (西班牙语/汉语)
吗?
Sólo un poco. Hui4 yi1 dian3 dian3.
会一点点。
¿Cuál es su nombre? Ni3 jiao4 shen2 me ming2 zi4?
你叫什么名字?
Mi nombre es…. Wo3 jiao4……
我叫...
Sr..../ Sra...… / Srta.… ……Xian1 sheng/……Nü3 shi4/……Xiao3
jie2
...先生/...女士/...小姐
¡Gusto en conocerlo! Ni3 hao3!
你好!
¡Es usted muy amable! Ni3 zhen1 hao3!
你真好!
¿De dónde es usted? Ni3 cong2 na3 li lai2?
你从哪里来?
Soy de (España/ China) Wo3 cong2 (xī bān yá / zhong1 guo1) lai2.
我从 (西班牙/中国) 来。
Soy (español) Wo3 shi4……( xī bān yá) ren2.
我是…… (西班牙) 人。
¿Dónde vive? Ni3 zai4 na3 li zhu4?
你在哪里住?
Vivo en (Japón/ China) Wo3 zai4 (rì běn / fa3 guo1) zhu4.
我在 (日本/法国) 住。
¿Le gusta a usted aquí? Zhe4 li zhu4 de guan4 ma?
这里住得惯吗?
China es un país maravilloso Zhong1 guo2 shi4 ge4 mei3 hao3 de guo2 jia1.
中国是个美好的国家。
¿A qué se dedica? Ni3 shi4 gan4 shen2 me de?
你是干什么的?
Trabajo como (traductor) Wo3 shi4 (fan1 yi2).
我是(翻译)。
Me gusta el Chino Wo3 xi3 huan1 han4 yu3.
我喜欢汉语。
Aprendo Chino desde hace un mes Wo3 xue2 han4 yu3 yi1 ge4 yue4 le.
我学汉语一个月了。
¡Oh! ¡Qué bien! O4! Tai4 hao3 la4!
噢! 太好啦!
¿Cuántos años tiene? Ni3 ji3 sui4 le?
你几岁了?
Tengo (veinte, treinta…) años. Wo3 (er4 shi2/ san1 shi2) sui4 le.
我(二十/三十)岁了。
Tengo que irme. Wo3 gai1 zou3 le.
我该走了。
¡Vuelvo en seguida! Wo3 guo4 yi1 hui2r jiu4 hui2 lai2!
我过一会儿就回来!
Deseos: Zhu4 fu2:
祝福:
¡Buena Suerte! Zhu4 ni3 hao3 yun4!
祝你好运!
¡Feliz Cumpleaños! Zhu4 ni3 sheng1 ri1 kuai4 le4!
祝你生日快乐!
¡Feliz Año Nuevo! Xin1 nian2 kuai4 le4!
新年快乐!
¡Feliz Navidad! Sheng4 dan4 kuai4 le4!
圣诞快乐!
¡Felicidades! Zhu4 he4/Gong1 xi3!
祝贺/恭喜!
¡Provecho! (en comidas) Qing3 yong4 can1!
请用餐!
Me gustaría visitar China algún día Zong3 you3 yi1 tian1 wo3 hui4 qu4 zhong1
guo2.
总有一天我会去中国。
Saludos a Anna de mi parte Ti4 wo3 xiang4 (ān nà) wen4 hao3.
替我向 (安娜) 问好.
¡Salud! (al estornudar) Gan3 mao4 le, mei2 shi4 ba?
感冒了,没事吧?
¡Buenas Noches y Dulces Sueños! Wan3 an1 & zuo4 ge4 mei3 meng4!
晚安&做个美梦!
Malentendidos: Wu4 hui4:
误会:
¡Disculpe! (si no se escuchó algo) Dui4 bu4 qi3!
对不起!
Lo siento (al errar) Bao4 qian4!
抱歉!
¡No hay problema! Mei2 wen4 ti2!
没问题!
¿Puede repetirlo? Shen4 me? Zai4 shuo1 yi1 bian4!
什么! 再说一遍!
¿Puede hablar más despacio? Qing3 zai4 shuo1 yi1 bian4!
请再说一遍!
¡Escríbalo por favor! Qing3 ji4 xia4!
请记下!
¡No comprendo/entiendo! Wo3 bu4 dong3!
我不懂!
¡No lo sé! Wo3 bu4 zhi1 dao4!
我不知道!
No tengo idea. Wo3 ye3 bu4 zhi1 dao4!
我也不知道!
¿Cómo se dice eso en Chino? Na4 zai4 han4 yu3 li jiao4 shen2 me?
那在汉语里叫什么?
¿Qué significa "ni hao" en Español? "ni hao" zai4 ying1 yu3 li zen3 me shuo1?
“ni hao”在英语里怎么说?
¿Cómo se dice "por favor" en Chino? "Please" zai4 han4 yu3 li zen3 me shuo1?
“Please”在汉语里怎么说?
¿Qué es esto? Zhe4 shi4 shen2 me?
这是什么?
Mi chino es malo. Wo3 han4 yu3 shuo1 de bu4 hao2.
我汉语说的不好。
Necesito practicar mi Chino. Wo3 xu1 yao4 lian4 xi2 han4 yu3.
我需要练习汉语。
¡No se preocupe! Bie2 dan1 xin1!
别担心!
Expresiones y Palabras: Biao3 da2 ji2 yan2 ci2:
表达及言辞:
Bien/ Mal/ Regular – más o menos. Hao3/ zao1/ yi1 ban1
好/糟/一般
Grande/ Pequeño Da4/ xiao3
大/小
Hoy/ Ahora Jin1 tian1/ xian4 zai4
今天/现在
Mañana/ Ayer Ming2 tian1/ zuo3 tian1
明天/昨天
Sí/ No Shi4/ bu4
是/不
¡Aquí tiene! (al dar algo) Na2 qu4!
拿去!
¿Le gusta? Ni3 xi3 huan1 ma?
你喜欢吗?
¡En verdad me gusta! Tai4 hao3 la4!
太好了!
Tengo hambre/ sed. Wo3 e4 le/ Wo3 ke1 le.
我饿了/我渴了。
Por la mañana/ tarde/ en la noche. Zao3 shang4/wan3 shang4/ye4 li.
早上/晚上/夜里
Ese/ Aquel. Aquí/Allá Zhe4/ na4. Zhe4 li/ Na4 li
这/那。这里/那里
Yo/ Tú. Él/ Ella. Wo3/ ni3. Ta3/ ta3
我/你。他/她
¡De veras! Dang4 zhen1?
当真?
¡Mire! Kan4!
看!
¡Dese prisa! Kuai4 dian3!
快点!
¿Qué? ¿Dónde? Shen4 me? Na3 li?
什么? 哪里?
¿Qué hora es? Ji3 dian3 le?
几点了?
Son las 10:00, las 07:30pm. Shi3 dian3 le. Qi1 dian3 ban4.
十点了。七点半。
¡Deme este! Gei1 wo3!
给我!
¡Yo te/le amo! Wo3 ai4 ni3!
我爱你!
Estoy mareado. Wo3 you3 dian3 bu4 shu1 fu.
我有点不舒服。
Necesito un doctor. Wo3 yao4 kan4 yi1 sheng1.
我要看医生。
Uno, Dos, Tres yi1, er4, san1
一、二、三
Cuatro, Cinco, Seis Si4, wu3 liu4
四、五、六
Siete, Ocho, Nueve, Diez Qi1, ba1, jiu3, shi2
七、八、九、十

También podría gustarte