Está en la página 1de 51

Y

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

EL CHINO DE HOY

Soluciones del

CUADERNO DE EJERCICIOS I

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

2
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 1
()
1) Marcar los tonos segn la grabacin.
.
1. a1 a3
2. o2 o4
3. e2 e4
4. i1 i4
5. u2 u3
6. u1 u4

7. ao1 o ao4 o
8. ai1 i ai3 i
9. ian1 in ian4 in
10. in1 n in4 n
11. ing3 ng ing4 ng
12. uan1 unuan3 un

2) Agregar la parte consonntica a las slabas segn la grabacin.


.
1. za1 z zha1 zh
2. da2 d ta2 t
3. ca1 c cha1 ch
4. ga1 g ka1 k
5. ba3 b pa3 p
6. de1 d te1 t
7. bo4 b po4 p
8. tie1 ti die1 di
9. jiang1 jing qiang1 qing

10. guo1 gu kuo1 ku


11. zu3 z zhu3 zh (en el
workbook escriben mal ua1 u)
12. ju3 j qu3 q
13. gui1 gu kui1 ku
14. guai4 gui kuai4 kui
15. gua3 gui kua3 ku
16. duo1 du tuo1 tu

3) Agregar el pinyin que falta de acuerdo a la grabacin.


.
1. huan1ying2 hunyng
2. ni3 n
3. zai4jian4 zijin
4. ming2tian1 mngtin

5. ming2zi mngzi
6. jiao4 jio
7. shen2me shnme
8. guo2 gu

4) Marcar los tonos de las palabras segn la grabacin.


.
1. chun1tian1 chntin
2. fa1yin1 fyn
3. jian1nan2 jinnn
4. Zhong1guo2 Zhnggu

5. shen1ti3 shnt
6. jia1shu3 jish
7. guan1zhao4 gunzho
8. hua1dian4 hudin

6Completar el siguiente dilogo haciendo el papel de B.


. B
BNi3 hao3 N ho
B Xie4xie Xixie
BWo3 jiao4 Ma3 Ding1. W jio M Dng
BMa3 Ding1 shi4 Xi1ban1ya2 ren2. M Dng sh Xbny rn.

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

3
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 2
()
1) Marcar los tonos segn la grabacin.
.
1. zhe1 zh zhe3 zh
2. shi2 sh shi3 sh
3. shei1 shi shei4 shi
4. hen2 hn hen4 hn
5. dou1 du dou4 du
6. fang1 fng fang2 fng
7. jiang1 jing jiang4 jing
8. piao2 pio piao3 pio

9. liang2 ling liang3 ling


10. ka1 k ka3 k
11. fei1 fi fei2 fi
12. yao2 yo yao3 yo
13. bu3 b bu4 b
14. cha2 ch cha4 ch
15. qing2 qng qing3 qng
16. zuo3 zu zuo4 zu

2) Agregar la parte consonntica a las slabas segn la grabacin.


.
1. qiang1 qing jiang1 jing
2. qian1 qin jian1 jin
3. xiao1 xio qiao1 qio
4. qiong2 qing xiong2 xing
5. jun1 jn xun1 xn
6. quan4 qun juan4 jun
7. gui4 gu kui4 ku

8. gun3 gn kun3 kn
9. jiu3 ji xiu3 xi
10. que4 qu xue4 xu
11. juan1 jun jian1 jin
12. kan4 kn kang4 kng
13. xing1 xng xiang1 xing
14. jia1 ji xia1 xi

3) Marca los tonos de acuerdo a la grabacin.


.
1. bu4 b shuo1 shu
2. bu4 b hei1 hi
3. bu4 b mang2 mng
4. bu4 b lai2 li

5. bu4 b hao3 ho
6. bu4 b mai3 mi
7. bu4 b yao4 yo
8. bu4 b cuo4 cu

4) Hacer el dictado de la grabacin.


.
1. qing2 zuo4 qng zu
2. fang2jian1 fngjin
3. yao4 cha2 yo ch
4. bu2yao4 ka1fei1 b yo kfi

5. shen1ti3 hen3 hao3 shnt hn ho


6. wo3 de ming2zi w de mngzi
7. ta1men hen3 mang2 tmen hn
mng

5) Marcar los tonos de las palabras segn la grabacin.


.
1. xian1hua1 xinhu
2. chun1han2 chnhn
3. ming2nian2 mngnin
4. shi2yi1 shy
5. sheng1ci2 shng c
6. yao1qiu2 yoqi

7. you2ju2 yuj
8. hong2cha2 hngch
9. feng1jing3 fngjng
10. xiu1li3 xil
11. ping2guo3 pnggu
12. mei2you3 miyu

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

4
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

6) Escuchar la grabacin y completar el dilogo.


.
BZhe4 shi4 Ma3 Ding1 de ba4ba. Zh sh M Dng de bba.
BZhe4 bu2 shi4 Ma3 Ding1 de ma1ma. Zh b sh M Dng de mma.
BZhe4 shi4 wo3 de fang2jian1. Zh sh w de fngjin.
BMa3 Ding1 de fang2jian1 hen3 piao4liang4.
M Dng de fngjin hn pioling.
BMa3 Ding1 de ba4ba bu2 yao4 cha2, yao4 ka1fei1.
M Dng de bba b yo chyo kfi
BMa3 Ding1 ma1ma de shen1ti3 hen3 hao3.
M Dng mma de shn t hn ho.

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

5
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 3
()
1) Marcar los tonos segn la grabacin.
.
1. zha2 zh zha3 zh
2. zhe1 zh zhe2 zh
3. she2 sh she3 sh
4. re3 r re4 r
5. zhu3 zh zhu4 zh

6. zhui1 zhu zhui4 zhu


7. zhuan1 zhun zhuan3 zhun
8. zhuang1 zhung zhuang4
zhung

2) Agregar la parte consonntica de las siguientes slabas.


.
1. biao1 bio piao1 pio
2. gao3 go kao3 ko
3. ban1 bn bang1 bng
4. tang3 tng dang3 dng
5. gong4 gng kong4 kng

6. duo1 du tuo1 tu
7. juan4 jun quan4 qun
8. cun1 cn chun1 chn
9. zun1 zn zhun1 zhn

3) Aadir el pinyin que le falta.


.
1. zhu4 nar3 zh nr
2. shi2er4 lou2 shr lu
3. san1 yao1 liu4 hao4 sn yo li ho
4. dian4hua4 hao4ma3 dinhu
hom

5. duo1duo3 dusho
6. ming2pian4 mngpin
7. xue2xiao4 xuxio
8. ka1fei1guan3 kfigun

5) Marcar los tonos de las siguientes palabras de acuerdo a la grabacin.


.
1. xi3huan1 xhun
2. huan1ying2 hunyng
3. xi1fang1 xfng
4. xi1wang4 xwng
5. hao4ma3 hom
6. hao3han4 hohn

7. dian3cai4 dinci
8. dian4hua4 dinhu
9. mai3hua1 mihu
10. mai4hua4 mihu
11. zen3me znme
12. zhe4me zhme

6) Completar el dilogo de acuerdo a la grabacin.


.
BWo3 bu2 zhu4 bei3jing3 da4xue2.
W b zh bijng dxu.

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

6
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

BWo3 zhu4 xue2xiao4 pang2bian1.


W zh xuxio pngbin.
BMa3 Ding1 zhu4 xue2xiao4 li3bian1.
M Dng zh xuxio lbin.
BYou3. Yu.
B63152789

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

7
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 4
()
1) Agregar la parte voclica.
.
1. ca1 c 11. zai4 zi
2. cang1 cng 12. zeng4 zng
3. cao1 co 13. zui4 zu
4. cong1 cng 14. zun1 zn
5. cou4 cu 15. sai4 si

6. cuan4 cun 16. sao1 so


7. cui4 cu 17. song4 sng
8. cun2 cn 18. sui4 su
9. cuo1 cu 19. sun1 sn
10. za3 z 20. sang3 sng

2) Agregar la parte voclica segn la grabacin.


.
1. cu1 c cou3 cu

5. juan4 jun quan4 qun

2. zou3 zu zuo4 zu

6. jie4 ji xie4 xi

3. cui1 cu chui1 chu

7. xue2 xu que2 qu

4. jiao1 jio qiao1 qio

8. qing3 qng qin1 qn

3) Aadir en pinyin que falta.


.
1. ping2guo3 pnggu
2. xiang1jiao1 xingjio
3. duo1shao qian2 dushao qin
4. pi2jiu3 pji
5. yi4ping2 ypng ( En el workbook escriben mal yi1 y )
5) Marque los tonos de las siguientes palabras.
.
1. you3 yi4si yu ysi

6. he1 niu2nai3 h nini

2. wen4 wen4ti2 wn wnt

7. jiang3 gu4shi jing gshi

3. xie3 di4zhi3 xi dzh

8. tan2 tian1qi tn tinqi

4. chuan1 yi1fu chun yfu

9. chi1 wu3fan4 ch wfn

5. mai3 ke3le4 mi kl

10. zuo4 lian4xi2 zu linx

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

8
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 5
()
1) Marcar los tonos segn la grabacin
.
1. gu3 g gu4 g
2. gua1 gu gua4 gu
3. gui3 gu gui4 gu
4. guan1 gun guan3 gun
5. gun3 gn gun4 gn
6. ke1 k ke3 k
7. kua3 ku kua4 ku
8. kui1 ku kui4 ku

9. kou3 ku kou4 ku
10. he1 h he4 h
11. hu1 h hu2 h
12. hua2 hu hua4 hu
13. hui1 hu hui2 hu
14. huan3 hun huan4 hun
15. huang2 hung huang4 hung

2) Aadir la parte consonntica de las siguientes slabas


.
1. gong1 gng 10. kuai4 kui
2. kong4 kng 11. guang1 gung
3. gen3 gn 12. huang1 hung
4. hen3 hn 13. rong2 rng
5. gang1 gng 14. long2 lng

6. kang1 kng 15. rao3 ro


7. hao3 ho 16. lao3 lo
8. kao3 ko 17. tang2 tng
9. guai4 gui 18. fang2 fng

3) Marcar los tonos segn la grabacin


.
1. Chang2cheng2 Chngchng

5. sheng1huo2 xi2guan4 shnghu

2. xiang3 qu4 xing q

xgun

3. bi3jiao4 yuan3 bjio yun

6. qing3 fang4xin1 qng fngxn

4. fu4jin4 you3 che1zhan4 fjn yu

7. zhu4yi4 shen1ti3 zh y shnt

chzhn

8. chang2 da3 dian4hua4 chng d


dinhu

5) Agregar el pinyin faltante.


.
1. xing1qi1 liu4 xngq li

7. bu4 xi2guan4 b xgun

2. mei3tian1 mitin

8. bi3jiao4 yuan3 bjio yun

3. jin1tian1 jntin

9. hen3 yuan3 hn yun

4. hou4tian1 hutin

10. fu4jin4 fjn

5. zuo2tian1 zutin

11. zi4xing2che1 zxngch

6. che1zhan4 chzhn

12. hao3de hode

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

9
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 6

()
1) Unir las palabras
.

estudiar
s
qu
t
ser

estudiante
yo
espaol
China
chino

2) Rellenar los espacios en blanco


.
1

3) Determinar la ubicacin correcta de las palabras


.
B1

C5

A2

B6

B3

C7

B4

B8

.
1F-
2V
3F -
4F -
5V
6F -
7F -
8V

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

10
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

5) Complete las oraciones con las palabras ofrecidas.

.
1

6) Formar oraciones con el correspondiente orden.

.
1

7) Traducir al chino.

.
1

8) Aprender a escribir los siguientes caracteres.

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

11
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 7

()
.

ste, sta
pas
amigo
qu
profesor

no
ensear
persona
ella
tambin

.
1
2
3
4
5
6
7
8

.
C1
C2
B3
B4
B5

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

12
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

B6
B7
C8

.
1
2

3
4
5
6
7
8

.
1V
2F
3F
4F
5V
6V
7F
8V

.
1
2
3
4

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

13
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

5
6
7
8

.
1
2
3
4
5
6
7
8

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

14
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 8
()
.

pap
l
hermana mayor
trabajar
mam

mdico
dnde
hospital
estar
quin

.
1
2
3
4
5
6
7
8

.
A1
C2
A3
B4
A5

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

15
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

A6
B7
B8

.
1
2
3
4
5
6
7
8

.
1F
2F
3V
4F
5F
6V
7F
8V

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

16
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

.
1
2
3
4
5
6
7
8

.
1
2
3
4
5
6
7
8

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

17
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 9

()
.
enfermera
llamarse
nombre
gracias
hacer

muy
ocupado
todos
guapa
y

.
1
2
3
4
5
6
7
8

.
B1

B5

C2

B6

B3

A7

A4

B8

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

18
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

.
1
2
3
4
5
6
7
8

.
1F
2F
3V
4V
5V
6F
7F
8V


1
2
3
4

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

19
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

5
6
7
8

.
1
2
3
4
5
6
7
8

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

20
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 10

()
.
mi traje
su abrigo
nombre de quin
jersey de la abuela
profesor del hermano mayor
su lavadora
ropa sucia del hermanito
el hospital de pap

.
1
2
3
4
5
6
7
8

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

21
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

.
1A
B
2A
B
3A
B
4A
B
5A
B
6A
B
7A
B
8A
B

.
A1
C2
C3
C4
C5
B6

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

22
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

B7
B8

.
1
2
3
4
5
6
7
8

.
1
2
3
4
5
6
7
8

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

23
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

.
1
2
3
4
5
6
7
8

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

24
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 11

()
.
tomar caf

tomar t

comer queso

comer frutas

tomar leche

tomar cerveza

comer pan

comer huevos

.
1A
B
2A
B
3
4
5A
B

.
C1
C2
C3
C4

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

25
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

B5
B6
A7
C8

.
1
2
3
4
5
6
7
8A
B

.
1
2
3
4
5
6

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

26
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

7
8

.
1

.
1
2
3
4
5
6
7
8

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

27
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

LECCIN 12

()
.

.
1A
B
2B
B
3B
B
4A
B
5B
B

.
B
B
B

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

28
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

.
1
2
3
4
5
6
7

.
,

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

29
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 13

()
.
azul

marca

cunto

mil

gris

telfono mvil

dinero

ciento

.
1
2
3
4
5

.
1
2
3
4
5

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

30
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

.
1
2
3
4
5
6

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

31
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 14

()
.
1A
B
2A
B
3A
B
4A
B
5A
B
6A
B

.
1F
2V
3F
4F
5V

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

32
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

.
1
2
3
4
5

.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

.
1A

2B

3B

4A

.
1
2
3

5B

6A

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

33
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

4
5
6

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

34
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 15

()
.
comunicacin

fcil-cmodo

tienda

all

estacin de metro

banco

qu piso?

urbanizacin

.
1
2
3
4

.
1
2
3
4
5
6
7
8

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

35
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

.
1
2
3
4
5
6
7
8

.
1
2
3
4
5
6

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

36
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 16

w.

()
.
cumpleaos
pasado maana
fiesta
semana
tiempo

participar
noche
empezar
este ao
sin falta, con seguridad

.
1
2
3
4
5
6
7
8

(En China cuando preguntamos la edad de los mayores, decimos ms bien:

pero en el libro no ensean esta palabra ().

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

37
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 1 7

()
.

ahora

cada da

levantarse de la cama

por la maana

inquietarse

el parecer de alguien

dormir

por la noche

No importa,

nopasa nada

.
1
2
3
4
5
6
7
8

dar clases

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

38
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

.
1B
2B
3B
4B
5B
6B

.
1
2
3
4
5

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

39
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 18

()
.
1

11

12

13

14

10

15

.
1
2
3
4
5
6

.
1

.
1
2

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

40
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

3
4
5
6

.
1
2
3
4
5
6

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

41
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 19

()
.
1

.
1//

10

11

4/

12

13

/
15
16
14

7
8

.
1F
2V
3F
4V
5V
6F

.
1
2
3

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

42
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

4
5
6

.
1
2
3
4
5
6

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

43
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 20

()
.

.
1
2
3
4
5
6
7
8

.
1F
2F
3V
4V
5F
6V

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

44
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

.
1B
2B
3B
4A
5C

.
1
2
3
4
5
6

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

45
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 21

()
.
1A
2A
3A
4A
5A
6B
7B
8B

.
1
2
3
4 TACO
5
6

.
1X
2V
3F

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

46
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

4V
5F
6V

.
1

.
1
2
3
4
5
6

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

47
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 22

()
.
1
2
3
4
5
6
7

1B
2A
3A
4B
5B
.
1
2
3
4
5

.
1
2
3
4
5

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

48
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 23
()
.
1F
2F
3V
4V
5V
6F

.
1C
2C
3B
4A
5A

.
1
2
3
4
5
6

.
1
2
3
4
5
6

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

49
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 24
()
.
123456

.
1
2
3

4
5
6

.
1B

2A
3B

4C
5A
6A

.
1
2
3
4
5
6
(Creemos que poner no es muy correcto y que es un error del libro. Es mejor poner
)

.
1F
2F
3V

4V
5F
6F

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

50
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Leccin 25
()

.
1B
2A
3B
4B
5B


1
2
3
4
.
1F
2V
3F
4F
5V
6F

.
1
2
3
4
5

5
6
7
8

w.

A B B Y Y.c

om

w.

A B B Y Y.c

F T ra n sf o

re

to

bu

rm

he
k
lic
C

lic

he

51
om

PD

ABB

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

1
2
3
.

4
5
6

w.

A B B Y Y.c

om