Está en la página 1de 125

MANUAL

FICHAS DE SEGURIDADE QUÍMICA -


DOCUMENTO INTERACTIVO PARA A
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
SOBRE SUBSTANCIAS PERIGOSAS

Dirección Xeral de Protección Civil


Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
XUNTA DE GALICIA
ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1

1. FICHAS INTERNANCIONAIS DE SEGURIDADE QUÍMICA 2

1.1.VERSIÓN EN ESPAÑOL 2
1.1.1. CONTIDOS DAS FICHAS 3
1.1.2. CRITERIOS DE BUSCA 4
1.2. VERSIÓN EN INGLÉS 12
1.2.1. CONTIDOS DAS FICHAS 13
1.2.2. CRITERIOS DE BUSCA 15

2. INFORMACIÓN ADICIONAL 16

2.1. GUÍA NIOSH 16


2.1.1. CONTIDOS DAS FICHAS 23
2.1.2. CRITERIOS DE BUSCA 24
2.2. EPA – AEGLS 33
2.2.1. CONTIDOS 34
2.2.2. CRITERIOS DE BUSCA 36

ANEXO 1. CASO PRÁCTICO: CLORURO DE METILENO 37

A1.1. FICHAS INTERNACIONAIS 37


A1.1.1. VERSIÓN EN ESPAÑOL 37
A1.1.2. VERSIÓN EN INGLÉS 40
A1.2. INFORMACIÓN ADICIONAL 45
A1.2.1. FICHAS NIOSH 45
A1.2.2. AEGL 102
ANEXO 2. CASO PRÁCTICO: ÁCIDO CLORHÍDRICO 103

A2.1. FICHAS INTERNACIONAIS 103


A2.1.1. VERSIÓN EN ESPAÑOL 103
A2.1.2. VERSIÓN EN INGLÉS 105
A2.2. INFORMACIÓN ADICIONAL 110
A2.2.1. FICHAS NIOSH 110
A2.2.2. AEGL 119

ANEXO 3. DEFINICIÓNS 120


ACRÓNIMOS
ACGIH The American Conference of Governmental Industrial Hygienists
Conferencia Americana de Hixienistas Industriais do Goberno
AEGL Acute Exposure Guideline Levels
Niveis-Guía de Exposición. Fonte: EPA
CAS Chemical Abstract Service
Fonte: The American Chemical Socety, Sociedade Americana de Química
CE Comunidade Europea
DOT United States Department of Transportation
Departamento do Transporte dos Estados Unidos
EINECS European Inventory of Existing Commercial Substances
Inventario Europeo das Substancias Comerciais Existentes
EPA United States Environmental Protection Agency
Axencia de Protección Medioambiental dos Estados Unidos
ICSC International Chemical Safety Cards
Fichas Internacionais de Seguridade Química, FISQ
Fonte: Proxecto do “Programa Internacional de Seguridade Química”
IDLH Immediately Dangerous to Life and Health Concentrations
Concentración Inmediatamente Perigosa para a Vida e a Saúde, IPVS. Fonte: NIOSH
ILO International Labour Organization
Organización Internacional do Traballo das Nacións Unidas
NIOSH Nacional Institute for Occupational Safety and Health (Centers for Disease Control and
Prevention, U. S. Department of Health & Human Services)
Instituto Nacional de Seguridade e Saúde Ocupacional (Centro para o Control e a
Prevención de Enfermidades, Departamento de Saúde e Servicios Humanos dos Estados
Unidos).
OSHA Occupational Safety & Health Administration
Administración da Seguridade e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos
PEL-TWA Permisible exposure limit expressed as a time-weighted average
Límite de exposición permisible, expresado como a media no tempo. Fonte: OSHA
REL Recommended exposure limit
Límite de exposición recomendado. Fonte: NIOSH
RTECS The Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
Rexistro de Efectos Tóxicos das Substancias Químicas. Fonte: NIOSH
TLV Threshold limit value
Valor límite limiar. Fonte: ACGIH
UN United Nations
INTRODUCCIÓN

A aplicación FICHAS DE SEGURIDADE QUÍMICA -


DOCUMENTO INTERACTIVO PARA A OBTENCIÓN DE
INFORMACIÓN SOBRE SUBSTANCIAS PERIGOSAS está constituída
por unha serie de vínculos a partir dos que se accede á información sobre substancias
perigosas.

Neste manual explícase como se estructura a información e a forma de acceder á


mesma.

- Página 1 -
1. FICHAS INTERNANCIONAIS DE SEGURIDADE QUÍMICA

A primeira parte da aplicación son as FICHAS INTERNACIONAIS DE


SEGURIDADE QUÍMICA.

1.1.VERSIÓN EN ESPAÑOL

Premendo sobre o link “Versión en español1”, accédese á seguinte páxina web.

1
Web: http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/spanish.htm
(Para volver a este manual, peche a nova ventá).

- Página 2 -
1.1.1. CONTIDOS DAS FICHAS

Fichas Internacionais de Seguridade Química


ICSC:
NOME DA SUBSTANCIA (e sinónimos)
Fórmula química
Masa molecular:
Nº CAS
Nº RTECS
Nº ICSC
Nº NU
Nº CE
TIPOS DE PRIMEIROS AUXILIOS/
PERIGOS/ SINTOMAS
PERIGO/ PREVENCION LOITA CONTRA
AGUDOS
EXPOSICION INCENDIOS
INCENDIO
EXPLOSION
EXPOSICION
INHALACION
PEL
OLLOS
INXESTA
VETIDOS E FUGAS ALMACENAMENTO ENVASADO E ETIQUETADO

VEASE Ó DORSO INFORMACION IMPORTANTE

• ESTADO FISICO; ASPECTO • RISCO DE INHALACION


• PERIGOS FISICOS • EFECTOS DE EXPOSICION DE
DATOS
IMPORTANTES • PERIGOS QUIMICOS CURTA DURACION
• LIMITES DE EXPOSICION • EFECTOS DE EXPOSICION
VIAS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA

PROPIEDADES
FISICAS
DATOS
AMBIENTAIS
NOTAS

INFORMACION ADICIONAL

NOTA LEGAL IMPORTANTE:

- Página 3 -
1.1.2. CRITERIOS DE BUSCA

Nesta páxina a busca pode facerse segundo diferentes criterios:

CRITERIO LINK OBSERVACIÓNS


INDICE de SUSTANCIAS QUIMICAS y
Nome da substancia
SINONIMOS (RECOMENDADO) Criterios válidos para
Número CAS INDICE de NUMEROS CAS tódalas substancias
Número ICSC INDICE de NUMEROS ICSC
Número CE INDICE de NUMEROS CE
Criterios QUE NON
Número EINECS INDICE de NUMEROS EINECS
RECOLLEN tódalas
Número RTECS INDICE de NUMEROS RTECS
substancias
Número UN INDICE de NUMEROS NU

En función da información dispoñible para a busca, comezarase premendo sobre


o link correspondente.

• INDICE de SUSTANCIAS QUIMICAS y SINONIMOS2. Premendo sobre este


link, accédese a unha páxina web con 25 arquivos correspondentes ás 25 letras del
abecedario (non existen os do Ñ):

2
Web: http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspnsyn.htm
(Para volver a este manual, peche a nova ventá).

- Página 4 -
Desta forma, búscanse as substancias, ordenadas alfabeticamente. Así,
premendo sobre la letra A, accédese á seguinte páxina, en la que, para cada
substancia aparecen los seguintes números:
ICSC
Nº CAS
Nº CE
Nº FISQ

Nesta páxina, para unha substancia determinada, premendo sobre o código


do ICSC correspondente accédese á ficha de seguridade, dos que os seus contidos
detállanse no Apartado 1.1.1.

- Página 5 -
• INDICE de NUMEROS CAS3:

Premendo sobre este índice, accédese a unha páxina de consulta na que as


substancias están ordenadas polo seu número CAS.

Nesta páxina, para unha substancia con un número CAS determinado,


premendo sobre o código do ICSC correspondente accédese á ficha de seguridade,
da que os seus contidos detállanse no Apartado 1.1.1.

3
Web: http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspncas.htm
(Para volver a este manual, peche a nova ventá).

- Página 6 -
• INDICE de NUMEROS ICSC4 (Archivo medio)

Premendo sobre este índice, accédese a unha páxina de consulta na que as


substancias están ordenadas polo seu número ICSC.

Nesta páxina, para unha substancia con un número ICSC determinado,


premendo sobre ese código, accédese á ficha de seguridade, da que os seus contidos
detállanse no Apartado 1.1.1.

4
Web: http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspnicsc.htm
(Para volver a este manual, peche a nova ventá).

- Página 7 -
• INDICE de NUMEROS CE5 (Archivo pequeño)

Premendo sobre este índice, accédese a unha páxina de consulta na que as


substancias están ordenadas polo seu número CE.

Nesta páxina, para unha substancia con un número CE determinado,


premendo sobre o código do ICSC correspondente, accédese á ficha de seguridade,
da que os seus contidos detállanse no Apartado 1.1.1.

5
Web: http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspnec.htm
(Para volver a este manual, peche a nova ventá).

- Página 8 -
• INDICE de NUMEROS EINECS6 (Archivo pequeño)

Premendo sobre este índice, accédese a unha páxina de consulta na que as


substancias están ordenadas polo seu número EINECS.

Nesta páxina, para unha substancia con un número EINECS determinado,


premendo sobre o código do ICSC correspondente, accédese á ficha de seguridade,
da que os seus contidos detállanse no Apartado 1.1.1.

6
Web: http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspneics.htm
(Para volver a este manual, peche a nova ventá).

- Página 9 -
• INDICE de NUMEROS RTECS7 (Archivo pequeño)

Premendo sobre este índice, accédese a unha páxina de consulta na que as


substancias están ordenadas polo seu número EINECS.

Nesta páxina, para unha substancia con un número RTECS determinado,


premendo sobre o código do ICSC correspondente, accédese á ficha de seguridade,
da que os seus contidos detállanse no Apartado 1.1.1.

7
Web: http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspnrtec.htm
(Para volver a este manual, peche a nova ventá)

- Página 10 -
• INDICE de NUMEROS NU8 (Archivo pequeño)

Premendo sobre este índice, accédese a unha páxina de consulta na que as


substancias están ordenadas polo seu número NU.

Nesta páxina, para unha substancia con un número NU determinado,


premendo sobre o código do ICSC correspondente, accédese á ficha de seguridade,
da que os seus contidos detállanse no Apartado 1.1.1.

8
Web: http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspnun.htm
(Para volver a este manual, peche a nova ventá)

- Página 11 -
1.2. VERSIÓN EN INGLÉS

Premendo sobre “Versión en inglés9”, accédese á páxina que se presenta a


continuación.

Trátase das Fichas de Seguridade Química Internacionais (Internacional


Chemical Safety Cards, ICSC) do Centro Internacional de Información de Seguridade e
Saúde Ocupacional (Internacional Occupational Safety and Health Information Centre,
CIS) da Oficina Internacional do Traballo (International Labour Organization, ILO).

9
Web:
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/inde
x.htm
(Para volver a este manual, peche a nova ventá).

- Página 12 -
1.2.1. CONTIDOS DAS FICHAS

Con respecto á versión en español das Fichas Internacionais de Seguridade


Química, a versión en inglés incorpora unha información adicional. Esta información é
unha explicación interactiva dos símbolos de perigo, las frases de risco e as frases de
seguridade. Na información relativa ó almacenamento e etiquetado (“Packaging &
labelling”) aparece, para cada substancia e por este orden, a información
correspondente a:

ƒ O símbolo de perigo;
ƒ A/s frase/s de risco; e,
ƒ A/s frase/s de seguridade.

PACKAGING & LABELLING

F+ Symbol
R: 12
S: (2-)9-16-33

Así, premendo sobre cada un dos vínculos, accédese á explicación dos códigos.
Por exemplo, ó premer sobre F+ Symbol , ábrese a seguinte fiestra na que aparece o
pictograma correspondente ó símbolo F+ e na que se indica que se trata dunha
substancia extremadamente inflamable:

- Página 13 -
Ó premer sobre R: 12 , ábrese a seguinte fiestra na que aparece o significado da
frase de risco R – 12 (extremadamente inflamable):

Por último, ó premer sobre S: (2-) , ábrese unha fiestra na que se presenta o
significado da frase de seguridade S – 2 (Mantéñase fóra do alcance dos nenos):

- Página 14 -
1.2.2. CRITERIOS DE BUSCA

Nesta páxina, a busca pode realizarse introducindo o nome da substancia, o


número ICSC (co formato nnnn), ou o número CAS (no formato nnnn-nn-n). Premendo
no botón de busca, “SEARCH”, accédese ó índice de substancias das que os seu nome,
número ICSC ou número CAS coincidan co introducido como criterio de busca.

A busca pode realizarse tamén mediante a inicial do nome das substancias


químicas. Así, premendo sobre o “A”, ábrese a seguinte páxina10 () na que aparece o
índice de tódalas substancias das que os seu nome comeza por A:

10
Web:
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/a_in
dex.htm
(Para volver a este manual, peche a nova ventá)

- Página 15 -
2. INFORMACIÓN ADICIONAL

2.1. GUÍA NIOSH

A guía de peto de NIOSH (NIOSH Pocket Guide, NPG) é unha fonte de


información xeral sobre seguridade e saúde industrial. Trátase dunha guía que aínda
que non contén unha análise de tódolos datos, sí presenta información clave para
substancias ou grupos de substancias (cianuros, fluoruros ou compostos de manganeso,
por exemplo) que se poden atopar no entorno dos traballadores. Trátase de información
útil para recoñecer e controla-los perigos das substancias

Para acceder a esta guía, o usuario debe premer sobre NIOSH Pocket Guide to
Chemical Hazards11, e abrirase a páxina:

11
Web: http://www.cdc.gov/niosh/npg/npg.html
(Para volver a este manual, peche a nova ventá)

- Página 16 -
No apartado de CONTIDOS12 da páxina (Contents) o primeiro vínculo
(Introduction) condúcenos á páxina na que se presenta unha introducción ás Fichas
NIOSH (criterios de busca e aclaración sobre os contidos das Fichas):

12
Web: http://www.cdc.gov/niosh/npg/pgintrod.html
(Para volver a este manual, peche a nova ventá)

- Página 17 -
- Página 18 -
- Página 19 -
- Página 20 -
- Página 21 -
- Página 22 -
2.1.1. CONTIDOS DAS FICHAS

NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards


Nome da substancia CAS

Fórmula química RTECS

Synonyms & Trade Names DOT ID & Guide


(Sinónimos e nomes comerciais)
NIOSH REL:
Exposure Limits (Límites de exposición)
OSHA PEL†:
IDLH Conversion
Physical Description (DESCRICIÓN FÍSICA)
MW: BP: FRZ: Sol:
(Peso molecular) (Temperatura de (Temperatura de fusión, (Solubilidade en auga a
ebulición, ºF) ºF) 68ºF)
VP: IP: RGasD:
(Presión de vapor, (Potencial de (Densidade relativa do
mmHg) ionización, eV) gas)
Fl.P: UEL: LEL:
(Temperatura flash, ºF) (Límite superior de (Límite inferior de
explosividade) explosividade)
Incompatibilities & Reactivities (Incompatibilidade e Reactividade)
Measurement Methods (Métodos de medida) NIOSH; OSHA
Personal Protection & Sanitation First Aid (See procedures) (Procedementos de
(Protección Persoal e Sanitaria) emerxencia despois do contacto)

Important additional information about respirator selection


Respirator Recommendations (Recomendacións de respiración)
NIOSH
Up to 5 ppm:
Up to 10 ppm:
Emergency or planned entry into unknown concentrations or IDLH conditions:
Escape:
Exposure Routes
Symptoms
Target Organs
See also: INTRODUCTION See ICSC CARD: 0126 See MEDICAL TESTS: 0044

- Página 23 -
2.1.2. CRITERIOS DE BUSCA

A segunda parte dos contidos da guía son os índices de busca:

Index of Chemical Names and Synonyms (RECOMENDADO)


Index of Chemical Names
Index of Chemical Abstract Numbers (CAS)

Premendo sobre cada un deles, accédese a diferentes páxinas, como se explica a


continuación.

ƒ ÍNDICE DE NOMES DE SUBSTANCIAS E SINÓNIMOS13


(recomendado)

Coñecendo o nome da substancia, ó premer sobre a opción Index of


Chemical Names and Synonyms, accédese á páxina:

13
Web: http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0000.html
(Para volver a este manual, peche a nova ventá)

- Página 24 -
Premendo sobre cada un dos intervalos de iniciais (A-D, E-H, I-N y O-
Z), accédese a catro páxinas web en cada unha das que as substancias aparecen
ordenadas alfabeticamente.

Así, premendo sobre “Chemical Names and Synonyms A-D14”, accédese


a unha páxina na que aparecen ordenados alfabeticamente os nomes das
substancias das que as súas iniciais van do A ó D, ambos incluídos:

Nesta páxina, premendo sobre o nome de unha substancia determinada,


accédese á súa Ficha de Seguridade, da que os seus contidos preséntanse no
Apartado 2.1.1.

14
Web: http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0000-a.html
(Para volver a este manual, peche a nova ventá)

- Página 25 -
ƒ ÍNDICE DE NÚMEROS CAS

Si se coñece o número CAS da substancia da que se está buscando a súa


Ficha de Seguridade, a opción máis adecuada é premer sobre Index of
Chemical Abstract Numbers (CAS)15. De este xeito, accédese á páxina

15
Web: http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html
(Para volver a este manual, peche a nova ventá)

- Página 26 -
Nesta páxina as substancias están ordenadas polo seu número CAS,
aínda que, para acceder á Ficha de Seguridade dunha substancia con un número
CAS determinado, hai que premer sobre o número da guía correspondente (que
aparece na columna “Guide”).

O contido das fichas ás que se accede de esta maneira, preséntase no


Apartado 2.1.1.

- Página 27 -
A continuación especifícase a información adicional (respecto das Fichas
Internacionais) que proporcionan as Fichas NIOSH:

ƒ RTECS:

O primeiro vínculo destas fichas é o número do Rexistro de Efectos


Tóxicos das substancias (The Registry of Toxic Effects of Chemical Substances,
RTECS). Premendo sobre un RTECS determinado accédese ó mesmo.

Por exemplo, para o Diclorometano, aparece: RTECS PA805000016 . Ó


premer sobre ese vínculo, accédese á seguinte información:

16
Web: http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/pa7ad550.html
(Para volver a este manual, peche a nova ventá)

- Página 28 -
- Página 29 -
ƒ IDLH:

Partindo das Fichas NIOSH pode accederse ós valores orixinais e revisados das
Concentracións Inmediatamente Perigosas para a Vida e a Saúde, IPVS (Immediately
Dangerous to Life or Health Concnetrations, IDLH).

Deste xeito, ó premer no vínculo See: IDLH INDEX17 na Ficha de Seguridade,


accédese a unha páxina na que aparece o índice das substancias, ordenadas
alfabeticamente, cos seus correspondentes IDLHs:

17
Web: http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html
(Para volver a este manual, peche a nova ventá)

- Página 30 -
Ó premer sobre o nome da substancia, accédese a unha explicación de tódolos
índices determinados por diferentes organismos, tal e como se ve a continuación para o
caso del acetaldehído:

- Página 31 -
ƒ PRIMEIROS AUXILIOS (FIRST AID):
No referente ós primeiros auxilios, nas Fichas NIOSH aparecen unha serie
de códigos tal e como se mostra a continuación:
First Aid (See procedures)
Eye: Irrigate immediately
Skin: Water flush immediately
Breathing: Respiratory support
Swallow: Medical attention immediately

Premendo sobre See procedures18 , accédese a unha páxina na que aparece


a explicación de cada un dos posibles códigos correspondentes ós primeiros
auxilios:

18
Web: http://www.cdc.gov/niosh/npg/firstaid.html
(Para volver a este manual, peche a nova ventá)

- Página 32 -
2.2. EPA – AEGLs

Ó premer en “EPA – AEGLs19”, accédese á páxina da Axencia Medioambiental


dos Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA) na que se proporcionan,
para un certo número de substancias, os AEGLs.

Trátase da páxina que se pode ver a continuación:

19
Web: http://www.epa.gov/oppt/aegl/chemlist.htm
(Para volver a este manual, peche a nova ventá)

- Página 33 -
2.2.1. CONTIDOS

A información á que se accede nesta páxina pode dividirse en dúas partes:

- AEGLs propostos.
- AEGLs definitivos.

Nos dous casos, os valores dos AEGLs, danse de forma tabulada, para tempos
de exposición de 10 min, 30 min, 60 min, 4 h y 8h:

NOME DA SUBSTANCIA Nº CAS


ppm
10 min 30 min 60 min 4 hr 8 hr
AEGL 1
AEGL 2
AEGL 3

Así por exemplo, para o acetonitrilo, os AEGLs proporcionados pola EPA non
son definitivos:

Acetonitrile 75-05-8 (Proposed)


ppm
10 min 30 min 60 min 4 hr 8 hr
AEGL 1 13 13 13 13 13
AEGL 2 310 310 230 130 100
AEGL 3 650 650 490 280 210

Technical Support Document in preparation. Please check back later.

- Página 34 -
Pola contra, no caso do Cloro, os AEGLs proporcionados pola EPA son
definitivos, como se ve a continuación:

Chlorine 7782-50-5 (Final)


ppm
10 min 30 min 60 min 4 hr 8 hr
AEGL 1 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
AEGL 2 2.8 2.8 2.0 1.0 0.71
AEGL 3 50 28 20 10 7.1

Technical Support Document

Para aquelas substancias das que os seus AEGLs sexan definitvos, pode
accederse a un documento técnico (Technical Support Document20), cos seguintes
contidos:

- Introducción á determinación dos AEGLs.


- Datos de toxicidade en humanos.
- Datos de toxicidade en animais.
- Outras consideracións especiais.
- Análisis de datos para o AEGL – 1.
- Análisis de datos para o AEGL – 2.
- Análisis de datos para o AEGL – 3.
Referencias.

20
Web: http://www.epa.gov/oppt/aegl/tsd56.pdf
(Para volver a este manual, peche a nova ventá)

- Página 35 -
2.2.2. CRITERIOS DE BUSCA

Nesta páxina a busca pode facerse mediante o número CAS da substancia:

Ou mediante o nome da substancia:

- Página 36 -
ANEXO 1. CASO PRÁCTICO: CLORURO DE METILENO

A1.1. FICHAS INTERNACIONAIS

A1.1.1. VERSIÓN EN ESPAÑOL

Fichas Internacionales de Seguridad Química


DICLOROMETANO ICSC: 0058

DICLOROMETANO
Cloruro de metilo
Dicloruro de metilo
DCM
CH2Cl2
Masa molecular: 84.9
Nº CAS 75-09-2
Nº RTECS PA8050000
Nº ICSC 0058
Nº NU 1593
Nº CE 602-004-00-3
TIPOS DE
PELIGROS/ SINTOMAS PRIMEROS AUXILIOS/
PELIGRO/ PREVENCION
AGUDOS LUCHA CONTRA INCENDIOS
EXPOSICION
Combustible en condiciones En caso de incendio en el
específicas. Desprende humos entorno: están permitidos todos
INCENDIO
(o gases) tóxicos e irritantes los agentes extintores.
en caso de incendio.
Riesgo de incendio y explosión En caso de incendio: mantener
(véanse Peligros Químicos). fríos los bidones y demás
EXPLOSION
instalaciones rociando con
agua.
EXPOSICION ¡EVITAR TODO CONTACTO!
Vértigo, somnolencia, dolor de Ventilación, extracción Aire limpio, reposo, respiración
cabeza, náuseas, pérdida del localizada o protección artificial si estuviera indicada y
• INHALACION
conocimiento, debilidad, respiratoria. proporcionar asistencia médica.
muerte.
Piel seca, enrojecimiento, Guantes protectores y traje de Quitar las ropas contaminadas,
• PIEL sensación de quemazón. protección. aclarar y lavar la piel con agua
y jabón.
Enrojecimiento, dolor, Gafas ajustadas de seguridad, Enjuagar con agua abundante
quemaduras profundas pantalla facial o protección durante varios minutos (quitar
• OJOS graves. ocular combinada con la las lentes de contacto si puede
protección respiratoria. hacerse con facilidad) y
proporcionar asistencia médica.
Dolor abdominal, (para mayor No comer, ni beber, ni fumar Enjuagar la boca, NO provocar
• INGESTION información véase Inhalación). durante el trabajo. Lavarse las el vómito, dar a beber agua
manos antes de comer. abundante, reposo.

- Página 37 -
DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO
Ventilar. Recoger, en la medida de lo posible, Separado de metales, Envase irrompible; colocar el envase
el líquido que se derrama y el ya derramado (véanse Peligros Químicos), frágil dentro de un recipiente
en recipientes herméticos, absorber el líquido alimentos y piensos. irrompible, cerrado. No transportar con
residual en arena o absorbente inerte y Mantener en lugar fresco. alimentos y piensos. símbolo Xn
trasladarlo a un lugar seguro. NO permitir que Ventilación a ras del suelo. R: 40
este producto químico se incorpore al S: (2-)23-24/25-36/37
ambiente. (Protección personal adicional: traje Clasificación de Peligros NU: 6.1
de protección completo incluyendo equipo Grupo de Envasado NU: III
autónomo de respiración). CE:

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las


ICSC: 0058
Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994

Fichas Internacionales de Seguridad Química


DICLOROMETANO ICSC: 0058
ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por
Líquido incoloro, de olor característico.
PELIGROS FISICOS inhalación, a través de la piel y por
El vapor es más denso que el aire.ingestión.
D RIESGO DE INHALACION
Como resultado del flujo, agitación,
A etc., se pueden generar cargas Por evaporación de esta sustancia a 20°C
T electrostáticas. se puede alcanzar muy rápidamente una
O PELIGROS QUIMICOS concentración nociva en el aire.
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA
En contacto con superficies calientes
S o con llamas esta sustancia se DURACION
descompone formando humos tóxicos La sustancia irrita los ojos, la piel y el
tracto respiratorio. La ingestión del líquido
y corrosivos. Reacciona violentamente
I con metales tales como aluminio, puede originar aspiración dentro de los
M pulmones con riesgo de neumonitis
magnesio, sodio, potasio y litio, bases
P química. La exposición podría causar
y oxidantes fuertes, originando peligro
O de incendio y explosión. Ataca a disminución de la conciencia. La
R exposición podría causar la formación de
algunas formas de plástico, caucho y
T recubrimientos. carboxihemoglobina.
EFECTOS DE EXPOSICION
A LIMITES DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA
N 3
TLV (como TWA): 50 ppm; 174 mg/m El contacto prolongado o repetido con la
T A2 (ACGIH 1993-1994). piel puede producir dermatitis. La
E sustancia puede afectar al sistema
S nervioso central y al hígado, dando lugar
a una enfermedad degenerativa del
cerebro y a un aumento del tamaño del
hígado. Esta sustancia es posiblemente
carcinógena para los seres humanos.

Punto de ebullición: 40°C Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2.9


Punto de fusión: -95.1°C Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a
Densidad relativa (agua = 1): 1.3 20°C (aire = 1): 1.9
PROPIEDADES Solubilidad en agua, g/100 ml a Temperatura de autoignición: 640°C
FISICAS 20°C: 1.3 Límites de explosividad, % en volumen en el
Presión de vapor, kPa a 20°C: 47.4 aire: 14-25%
Coeficiente de reparto octanol/agua como
log Pow: 1.25

- Página 38 -
Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería
DATOS
prestarse atención especial a los organismos acuáticos.
AMBIENTALES

NOTAS
El fumar tiene un efecto aditivo en la formación de monóxido de carbono en la sangre. Bajo
ciertas condiciones pueden desarrollarse mezclas combustibles vapor/aire difíciles de
inflamar. La adición de pequeñas cantidades de una sustancia inflamable o el aumento del
contenido de oxígeno en el aire mejora notablemente la combustibilidad. El consumo de
bebidas alcohólicas aumenta el efecto nocivo. Está indicado examen médico periódico
dependiendo del grado de exposición. La alerta por el olor es insuficiente. NO utilizar cerca
de un fuego, una superficie caliente o mientras se trabaja en soldadura.
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-720
Código NFPA: H 2; F 1; R 0;
INFORMACION ADICIONAL
FISQ: 3-092 DICLOROMETANO

ICSC: 0058 DICLOROMETANO


© CCE, IPCS, 1994

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible


uso de esta información. Esta ficha contiene la opinión colectiva del
Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
NOTA LEGAL
requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado
IMPORTANTE:
por la clasificación europea, actualizado a la vigésima adaptación de la
Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por el Real
Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

Advertencia © INSHT

- Página 39 -
A1.1.2. VERSIÓN EN INGLÉS

- Página 40 -
International Occupational Safety and Health Information Centre (CIS)

[List of Chemicals] [Risk Notes] [Risk Phrases] [Safety Phrases] [Danger Symbols]

DICHLOROMETHANE ICSC: 0058


April 2000

Methylene chloride
DCM

CAS No: 75-09-2 CH2Cl2


RTECS No: PA8050000 Molecular mass: 84.9
UN No: 1593
EC No: 602-004-00-3

TYPES OF
HAZARD / ACUTE HAZARDS / SYMPTOMS PREVENTION FIRST AID / FIRE FIGHTING
EXPOSURE

Combustible under specific conditions. In case of fire in the surroundings: use appropriate
FIRE Gives off irritating or toxic fumes (or extinguishing media.
gases) in a fire.

Risk of fire and explosion (see Chemical Prevent build-up of electrostatic charges In case of fire: keep drums, etc., cool by spraying
EXPLOSION Dangers). (e.g., by grounding). with water.

EXPOSURE PREVENT GENERATION OF MISTS!

- Página 41 -
STRICT HYGIENE!
Dizziness. Drowsiness. Headache. Nausea. Ventilation, local exhaust, or breathing Fresh air, rest. Artificial respiration may be needed. Refer
Inhalation Weakness. Unconsciousness. Death. protection. for medical attention.

Dry skin. Redness. Burning sensation. Protective gloves. Protective clothing. Remove contaminated clothes. Rinse and then wash
Skin skin with water and soap.

Redness. Pain. Severe deep burns. Safety goggles, face shield or eye protection in First rinse with plenty of water for several minutes
Eyes combination with breathing protection. (remove contact lenses if easily possible), then take to a
doctor.

Abdominal pain. (Further see Inhalation). Do not eat, drink, or smoke during work. Wash Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Give plenty of
Ingestion hands before eating. water to drink. Rest.

SPILLAGE DISPOSAL PACKAGING & LABELLING


Ventilation. Collect leaking and spilled liquid in sealable containers as far as Xn Symbol Do not transport with food and
possible. Absorb remaining liquid in sand or inert absorbent and remove to R: 40 feedstuffs.
safe place. Personal protection: filter respirator for organic gases and S: (2-)23-24/25-36/37
vapours. UN Hazard Class: 6.1
UN Pack Group: III

Xn
: EU symbol for harmful (Xn) subtances

Risk Phrase 40
Limited evidence of a carcinogenic effect.
Risk Phrases (R) The phrase has been changed by ATP 28 (6 August 2001). The corresponding phrase used in earlier
cards reads: Possible risk of irreversible effects.

(2-) : Keep out of the reach of children


23: Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer).
S 24/25: Avoid contact with skin and eyes.
36/37: Wear suitable protective clothing and gloves.

- Página 42 -
EMERGENCY RESPONSE SAFE STORAGE
Transport Emergency Card: TEC Separated from metals (see Chemical Dangers), food and feedstuffs. Cool. Ventilation along the floor.
(R)-61S1593
NFPA Code: H2; F1; R0

IMPORTANT DATA
Physical State; Appearance Routes of exposure
COLOURLESS LIQUID, WITH CHARACTERISTIC ODOUR. The substance can be absorbed into the body by inhalation and by ingestion.

Physical dangers Inhalation risk


The vapour is heavier than air. As a result of flow, agitation, etc., electrostatic charges A harmful contamination of the air can be reached very quickly on evaporation of
can be generated. this substance at 20°C.

Chemical dangers Effects of short-term exposure


On contact with hot surfaces or flames this substance decomposes forming toxic and The substance is irritating to the eyes, the skin and the respiratory tract. Exposure
corrosive fumes. Reacts violently with metals such as aluminium powder and magnesium could cause lowering of consciousness. Exposure could cause formation of
powder, strong bases and strong oxidants causing fire and explosion hazard. Attacks carboxyhaemoglobin.
some forms of plastic rubber and coatings.
Effects of long-term or repeated exposure
Occupational exposure limits Repeated or prolonged contact with skin may cause dermatitis. The substance may
TLV: 50 ppm as TWA; A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to have effects on the central nervous system and liver. This substance is possibly
humans); BEI issued; (ACGIH 2004). carcinogenic to humans.
MAK: Carcinogen category: 3A; (DFG 2004).

PHYSICAL PROPERTIES ENVIRONMENTAL DATA


Boiling point: 40°C This substance may be hazardous in the environment; special attention
Melting point: -95.1°C should be given to ground water contamination.
Relative density (water = 1): 1.3
Solubility in water, g/100 ml at 20°C: 1.3
Vapour pressure, kPa at 20°C: 47.4
Relative vapour density (air = 1): 2.9
Relative density of the vapour/air-mixture at 20°C (air = 1): 1.9
Auto-ignition temperature: 556°C
Explosive limits, vol% in air: 12-25
Octanol/water partition coefficient as log Pow: 1.25

- Página 43 -
NOTES
Addition of small amounts of a flammable substance or an increase in the oxygen content of the air strongly enhances combustibility.
Depending on the degree of exposure, periodic medical examination is suggested.
The odour warning when the exposure limit value is exceeded is insufficient.
Do NOT use in the vicinity of a fire or a hot surface, or during welding.
R30 is a trade name.
Card has been partly updated in April 2005. See section Occupational Exposure Limits.

IPCS Prepared in the context of cooperation between the International Programme on Chemical Safety and the European
International Commission
Programme on © IPCS 2004
Chemical Safety

LEGAL NOTICE Neither the EC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the EC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information.

Updated by {ModOper}. Approved by {ModAppr}. Last update: {ModDate}

For further information please contact the International Occupational Safety and Health Information Centre
at Tel: +41.22.799.6740, Fax: +41.22.799.8516 or E-mail: cis@ilo.org

[ SafeWork Home | Protection Home ]

[ ILO Home | ILO Sitemap | About the ILO | Contact ]

Copyright © 1996-2005 International Labour Organization (ILO) - Disclaimer

- Página 44 -
A1.2. INFORMACIÓN ADICIONAL

A1.2.1. FICHAS NIOSH

NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards


Methylene chloride CAS 75-09-2

CH2Cl2 RTECS PA8050000

The Registry of Toxic Effects of Chemical Substances


Methane, dichloro - RTECS #: PA8050000 - CAS #: 75-09-2
UPDATE: November 2004 MW: 84.93 MF: CH2Cl2
NOTE:
TOXICITY DATA HAVE NOT BEEN EVALUATED. OMISSION OF A SUBSTANCE OR NOTATION DOES NOT IMPLY ANY RELIEF
FROM REGULATORY RESPONSIBILITY.
TABLE OF CONTENTS:
1. SYNONYMS:
2. SKIN AND EYE IRRITATION DATA:
3. MUTATION DATA:
4. REPRODUCTIVE EFFECTS DATA:
5. TUMORIGENIC DATA:
6. ACUTE TOXICITY DATA:
7. OTHER MULTIPLE DOSE DATA:
8. REVIEWS:
9. STANDARDS AND REGULATIONS:
10. NIOSH DOCUMENTATION AND SURVEILLANCE:
11. STATUS IN FEDERAL AGENCIES:
12. REFERENCES:

SYNONYMS:
Aerothene MM Methylene chloride
Chlorure de methylene (French) (ACGIH:OSHA)
Dichloromethane Methylene dichloride
Dichloromethane (DOT:OSHA) Metylenu chlorek (Polish)
F 30 (chlorocarbon) NCI - C50102
Freon 30 Narkotil
HCC 30 R 30
Khladon 30 R30 (refrigerant)
Methane dichloride RCRA waste number U080
Methylene bichloride Solaesthin
Methylene chloride Soleana VDA
Solmethine
SKIN AND EYE IRRITATION DATA AND REFERENCES:
ROUTE/ ORGANISM DOSE EFFECT REFERENCE
EJTXAZ
Eye rabbit 162 mg moderate 9,171,1976

TXCYAC
Eye rabbit 10 mg mild 6,173,1976

- Página 45 -
Eye rabbit 500 mg/24 hour mild 85JCAE -,88,1986

EJTXAZ
Skin rabbit 810 mg/24 hour severe 9,171,1976

Skin rabbit 100 mg/24 hour moderate 85JCAE -,88,1986

MUTATION DATA AND REFERENCES:


SYSTEM TEST ROUTE/ORGANISM/TISSUE DOSE REFERENCE
TECSDY
cytogenetic analysis hamster lung 1 µmol/L
13,205,1987
MUREAV
cytogenetic analysis hamster ovary 6,628 mg/L
116,361,1983
27,760
mg/m3/6
EMMUEG
cytogenetic analysis Inhalation mouse hour/2
15,221,1990
week-
intermittent
EMMUEG
cytogenetic analysis Inhalation mouse 0.5 ppb
39,69,2002
EMMUEG
cytogenetic analysis Inhalation rat 0.5 ppb
39,69,2002
MUREAV
DNA damage hamster ovary 3,000 ppm
367,143,1996
1,000
MUREAV
DNA damage human lung µmol/L/3
538,41,2003
hour
CRNGDP
DNA damage mouse liver 400 µmol/L
15,991,1994
4,000 ppm/6
CRNGDP
DNA damage Inhalation mouse hour-
15,991,1994
continuous
MUREAV
DNA damage Oral mouse 1,720 mg/kg
419,13,1998
TCMUD8
DNA damage Oral rat 1,275 mg/kg
9,61,1989
CRNGDP
DNA damage rat liver 30 µmol/L
15,991,1994
5,000 ppm/1
MUREAV
DNA inhibition hamster lung hour-
81,203,1981
continuous
5,000 ppm/1
MUREAV
DNA inhibition human fibroblast hour-
81,203,1981
continuous
6,300 ppm
(+/-
mutation in EMMUEG
Escherichia coli enzymatic
microorganisms 20,211,1992
activation
step)

- Página 46 -
5,700 ppm
(+/-
mutation in MUREAV
Salmonella typhimurium enzymatic
microorganisms 56,245,1978
activation
step)
27,760
mg/m3/6
EMMUEG
micronucleus test Inhalation mouse hour/2
15,221,1990
week-
intermittent
mutation in mammalian MUREAV
hamster ovary 3,000 ppm
somatic cells 367,143,1996
1,300 EVSRBT
morphological transform hamster embryo
µL/plate 25,75,1982
0.1 mg/L/21
day (-
EMMUEG
morphological transform mouse fibroblast enzymatic
35,300,2000
activation
step)
ITCSAF
morphological transform rat embryo 160 µmol/L
14,290,1978
other mutation test MUREAV
hamster ovary 6,628 mg/L
systems 116,361,1983
8,250 MUREAV
phage inhibition capacity Escherichia coli
µg/well 260,349,1991
5,000 ppm/1
sister chromatid MUREAV
hamster lung hour-
exchange 81,203,1981
continuous
13,880
mg/m3/6
sister chromatid EMMUEG
Inhalation mouse hour/2
exchange 15,221,1990
week-
intermittent
sex chromosome loss and MUREAV
Oral Drosophila melanogaster 125 mmol/L
nondisjunction 90,91,1981
EMMUEG
specific locus test Inhalation mouse 0.5 ppb
39,69,2002
EMMUEG
specific locus test Inhalation rat 0.5 ppb
39,69,2002
REPRODUCTIVE EFFECTS DATA AND REFERENCES:
ROUTE/ ORGANISM DOSE EFFECT REFERENCE
lowest published toxic
concentration: 1,250 Reproductive: Specific developmental TXAPA9
Inhalation mouse
ppm/7 hour (6-15 day abnormalities: Musculoskeletal system 32,84,1975
pregnant)
lowest published toxic Reproductive: Effects on newborn: TXAPA9
Inhalation rat
concentration: 4,500 Behavioral 52,29,1980

- Página 47 -
ppm/24 hour (1-17 day
pregnant)
lowest published toxic Reproductive: Specific developmental
concentration: 1,250 abnormalities: Musculoskeletal system TXAPA9
Inhalation rat
ppm/7 hour (6-15 day Reproductive: Specific developmental 32,84,1975
pregnant) abnormalities: Urogenital system
TUMORIGENIC DATA AND REFERENCES:
ROUTE/ORGANISM DOSE EFFECT REFERENCE
lowest published toxic Tumorigenic: Carcinogenic by
concentration: 2,000 RTECS criteria NTPTR* NTP-TR-
Inhalation mouse
ppm/5 hour/2 year- Lung, Thorax, or Respiration: 306,1986
continuous Tumors
Tumorigenic: Carcinogenic by
lowest published toxic
RTECS criteria
concentration: 122,400 NTIS** PB86-
Inhalation mouse Lung, Thorax, or Respiration:
mg/kg/102 week- 187903/AS
Tumors
intermittent
Liver: Tumors
lowest published toxic
Tumorigenic: Carcinogenic by
concentration: 3,500
Inhalation rat RTECS criteria FAATDF 4,30,1984
ppm/6 hour/2 year-
Endocrine: Tumors
intermittent
lowest published toxic
Tumorigenic: Neoplastic by
concentration: 122,400 NTIS** PB86-
Inhalation rat RTECS criteria
mg/kg/103 week- 187903/AS
Skin and Appendages: Tumors
intermittent
lowest published toxic Tumorigenic: Neoplastic by
concentration: 102,000 RTECS criteria NTIS** PB86-
Inhalation rat
mg/kg/102 week- Skin and Appendages: Tumors 187903/AS
intermittent Blood: Leukemia
ACUTE TOXICITY DATA AND REFERENCES:
ROUTE/ORGANISM DOSE EFFECT REFERENCE
lowest
Eye: Increased intraocular pressure
published VCVGH* -
Eye rabbit Eye: Conjunctiva irritation
toxic dose: ,323,1990
Eye: Corneal damage
0.25 mL/kg
lowest
published
Behavioral: General anesthetic
lethal
Behavioral: Ataxia AHBAAM
Inhalation cat concentration:
Nutritional and Gross Metabolic: Body 116,131,1936
43,400
temperature decrease
mg/m3/4.5
hour
lowest
published Eye: Miosis (pupilliary constriction)
lethal Vascular: BP lowering not characterized in NIHBAZ
Inhalation dog
concentration: autonomic section 191,1,1949
14,108 ppm/7 Lung, Thorax, or Respiration: Dyspnea
hour
Inhalation guinea pig lowest N/R FLCRAP

- Página 48 -
published 1,197,1967
lethal
concentration:
5,000 ppm/2
hour
lethal
concentration
VCVGH* -
Inhalation guinea pig (50 percent N/R
,320,1990
kill): 40,200
mg/m3/6 hour
lowest
published
toxic
VCVGH* -
Inhalation guinea pig concentration: Behavioral: General anesthetic
,320,1990
21,000
mg/m3/45
minute
lowest
published Behavioral: Altered sleep time (including change
toxic in righting reflex)
ABHYAE
Inhalation human concentration: Behavioral: Somnolence (general depressed
43,1123,1968
500 ppm/1 activity)
year- Cardiac: Change in rate
intermittent
lowest
published
toxic SCIEAS
Inhalation human Behavioral: Euphoria
concentration: 176,295,1972
500 ppm/8
hour
lowest
published
toxic
VCVGH* -
Inhalation human concentration: Behavioral: General anesthetic
,321,1990
69,600
mg/m3/30
minute
lowest
published
toxic
Peripheral Nerve and Sensation: Paresthesia VCVGH* -
Inhalation human concentration:
Eye: Conjunctiva irritation ,321,1990
25,000
mg/m3/8
minute
lowest
published
toxic
VCVGH* -
Inhalation human concentration: Gastrointestinal: Nausea or vomiting
,321,1990
8,000
mg/m3/30
minute
lethal NIHBAZ
Inhalation mouse N/R
concentration 191,1,1949

- Página 49 -
(50 percent
kill): 14,400
ppm/7 hour
lowest
published
toxic VCVGH* -
Inhalation mouse Behavioral: General anesthetic
concentration: ,307,1990
32,500
mg/m3/2 hour
lethal
concentration
VCVGH* -
Inhalation mouse (50 percent N/R
,320,1990
kill): 49,100
mg/m3/6 hour
lethal
concentration
VCVGH* -
Inhalation mouse (16 percent N/R
,320,1990
kill): 53,000
mg/m3/6 hour
lethal
concentration
VCVGH* -
Inhalation mouse (50 percent N/R
,320,1990
kill): 54,000
mg/m3/2 hour
lethal
concentration
VCVGH* -
Inhalation mouse (84 percent N/R
,320,1990
kill): 75,000
mg/m3/2 hour
lethal
concentration
VCVGH* -
Inhalation mouse (50 percent N/R
,320,1990
kill): 56,220
mg/m3/7 hour
lowest
published
VCVGH* -
Inhalation mouse toxic Behavioral: General anesthetic
,320,1990
concentration:
40,000 mg/m3
lowest
published
toxic Behavioral: Somnolence (general depressed VCVGH* -
Inhalation mouse
concentration: activity) ,320,1990
17,000
mg/m3/2 hour
lethal
concentration
TPKVAL
Inhalation rat (50 percent N/R
15,64,1979
kill): 52
gm/m3
Inhalation rat lethal N/R VCVGH* -

- Página 50 -
concentration ,320,1990
(50 percent
kill): 76,000
mg/m3/4 hour
lethal
concentration
VCVGH* -
Inhalation rat (50 percent N/R
,320,1990
kill): 52,000
mg/m3/6 hour
lowest
published
VCVGH* -
Inhalation rat toxic Behavioral: General anesthetic
,320,1990
concentration:
50,000 mg/m3
lowest
published
toxic
Endocrine: Adrenal cortex hyperplasia VCVGH* -
Inhalation rat concentration:
Behavioral: Alteration of classical conditioning ,320,1990
1,000
mg/m3/30
minute
lowest
published
lethal
Inhalation rabbit N/R JIHTAB 26,8,1944
concentration:
10,000 ppm/7
hour
lethal dose (50
TXAPA9
Intraperitoneal dog percent kill): N/R
10,119,1967
1,274 mg/kg
lethal dose (50
AGGHAR
Intraperitoneal mouse percent kill): N/R
18,109,1960
437 mg/kg
lethal dose (50
ENVRAL
Intraperitoneal rat percent kill): N/R
40,411,1986
916 mg/kg
lowest
published Blood: Methemoglobinemia- VCVGH* -
Intraperitoneal rat
toxic dose: Carboxhemoglobinemia ,320,1990
510 mg/kg
lowest Lung, Thorax, or Respiration: Structural or
published functional change in trachea or bronchi NTIS**
Intratracheal rat
lethal dose: Lung, Thorax, or Respiration: Acute pulmonary OTS0520615
350 mg/kg edema
lowest
published QJPPAL
Intravenous dog N/R
lethal dose: 7,205,1934
200 mg/kg
lowest
VCVGH* -
Intravenous mouse published Kidney, Ureter, and Bladder: Other changes
,320,1990
toxic dose:

- Página 51 -
133 mg/kg
lowest Liver: Other changes
published Biochemical: Enzyme inhibition, induction, or VCVGH* -
Intravenous rat
toxic dose: change in blood or tissue levels: Cytochrome ,320,1990
1,000 mg/kg oxidases (indlucing oxidative phosphrylation)
lowest
published QJPPAL
Oral dog N/R
lethal dose: 3 7,205,1934
gm/kg
lethal dose (50
VCVGH* -
Oral dog percent kill): N/R
,320,1990
3,000 mg/kg
Peripheral Nerve and Sensation: Paresthesia
lowest
Behavioral: Somnolence (general depressed
published
Oral human activity) 34ZIAG -,390,1969
lethal dose:
Behavioral: Convulsions or effect on seizure
357 mg/kg
threshold
Kidney, Ureter, and Bladder: Changes in tubules
lowest
(including acute renal failure, acute tubular
published YAKUD5
Oral man necrosis)
toxic dose: 36,575,1994
Blood: Normocytic anemia
1,429 µL/kg
Nutritional and Gross Metabolic: Changes in: Fe
lethal dose (50 EVHPAZ
Oral mouse percent kill): N/R 106(Suppl
873 mg/kg 2),497,1998
lethal dose (16
VCVGH* -
Oral mouse percent kill): N/R
,320,1990
620 mg/kg
lethal dose (84
VCVGH* -
Oral mouse percent kill): N/R
,320,1990
1,650 mg/kg
lethal dose (50
FAONAU
Oral rat percent kill): Behavioral: Ataxia
48A,94,1970
1,600 mg/kg
lethal dose (50
VCVGH* -
Oral rat percent kill): N/R
,320,1990
985 mg/kg
lethal dose (16
VCVGH* -
Oral rat percent kill): N/R
,320,1990
800 mg/kg
lethal dose (84
VCVGH* -
Oral rat percent kill): N/R
,320,1990
2,200 mg/kg
lowest
Kidney, Ureter, and Bladder: Changes in tubules
published VCVGH* -
Oral rat (including acute renal failure, acute tubular
toxic dose: ,321,1990
necrosis)
237.8 mg/kg
lowest HBTXAC
Oral rabbit N/R
published 1,94,1955

- Página 52 -
lethal dose:
1,900 mg/kg
lethal dose (50
VCVGH* -
Oral rabbit percent kill): N/R
,320,1990
2,000 mg/kg
lethal dose (50
TXAPA9
Subcutaneous mouse percent kill): N/R
4,354,1962
6,460 mg/kg
lowest
published QJPPAL
Subcutaneous rabbit N/R
lethal dose: 7,205,1934
2,700 mg/kg
Gastrointestinal: Ulceration or bleeding from
lethal dose (50
unreported route stomach ESKGA2
percent kill):
mouse Gastrointestinal: Ulceration or bleeding from 28,P31,1982
4,770 mg/kg
small intestine
lethal dose (50
GISAAA
unreported route rat percent kill): N/R
53(6),78,1988
5,350 mg/kg
lethal dose (50
unreported route GISAAA
percent kill): N/R
rabbit 53(6),78,1988
1,225 mg/kg

OTHER MULTIPLE DOSE DATA AND REFERENCES:


ROUTE/ORGANISM DOSE EFFECT REFERENCE
lowest published toxic Behavioral: Food intake (animal)
concentration: 1,000 Musculoskeletal: Other changes NTIS** AD746-
Inhalation dog
ppm/24 hour/7 week- Related to Chronic Data: Death in the 295
continuous "MULTIPLE DOSE" data type field
Behavioral: Hallucinations, distorted
lowest published toxic
perceptions NTIS**
Inhalation dog concentration: 5,000 ppm/6
Behavioral: Ataxia OTS0555748
hour/12 week- intermittent
Behavioral: Antipsychotic
Liver: Other changes
lowest published toxic
Biochemical: Metabolism AIHAAP
Inhalation guinea pig concentration: 552 ppm/6
(intermediary): Lipids including 37,345,1976
hour/5 day- intermittent
transport
Behavioral: Food intake (animal)
lowest published toxic
Nutritional and Gross Metabolic:
concentration: 5,000 NTIS** AD746-
Inhalation monkey Weight loss or decreased weight gain
ppm/24 hour/32 day- 295
Related to Chronic Data: Death in the
continuous
"MULTIPLE DOSE" data type field
lowest published toxic
concentration: 13,000 Related to Chronic Data: Death in the NTPTR* NTP-
Inhalation mouse
ppm/6 hour/19 day- "MULTIPLE DOSE" data type field TR-306,1986
intermittent
lowest published toxic Liver: Changes in liver weight APTOA6
Inhalation mouse
concentration: 150 ppm/24 Endocrine: Changes in spleen weight 59,73,1986

- Página 53 -
hour/30 day- continuous Biochemical: Enzyme inhibition,
induction, or change in blood or tissue
levels: Other esterases
lowest published toxic
Liver: Changes in liver weight
concentration: 5,000 TXAPA9
Inhalation mouse Nutritional and Gross Metabolic:
ppm/24 hour/7 day- 23,660,1972
Weight loss or decreased weight gain
continuous
Liver: Changes in liver weight
lowest published toxic Endocrine: Changes in spleen weight
APTOA6
Inhalation mouse concentration: 300 ppm/24 Biochemical: Enzyme inhibition,
59,73,1986
hour/90 day- continuous induction, or change in blood or tissue
levels: Other esterases
Lung, Thorax, or Respiration: Other
changes
Biochemical: Enzyme inhibition,
lowest published toxic
induction, or change in blood or tissue TOLED5
Inhalation rat concentration: 3,700 ppm/5
levels: Phosphatases 7,41,1980
hour/4 week- intermittent
Biochemical: Enzyme inhibition,
induction, or change in blood or tissue
levels: Dehydrogenases
Liver: Other changes
lowest published toxic Kidney, Ureter, and Bladder: Changes
concentration: 5,000 in tubules (including acute renal failure, NTIS** AD746-
Inhalation rat
ppm/24 hour/14 week- acute tubular necrosis) 295
continuous Kidney, Ureter, and Bladder: Changes
in bladder weight
lowest published toxic Liver: Changes in liver weight
NTPTR* NTP-
Inhalation rat concentration: 8,400 ppm/6 Related to Chronic Data: Death in the
TR-306,1986
hour/13 week- intermittent "MULTIPLE DOSE" data type field
Kidney, Ureter, and Bladder: Other
changes
lowest published toxic Blood: Methemoglobinemia-
RCOCB8
Inhalation rat concentration: 500 ppm/6 Carboxhemoglobinemia
32,535,1981
hour/2 week- intermittent Biochemical: Enzyme inhibition,
induction, or change in blood or tissue
levels: Other enzymes
lowest published toxic Behavioral: Food intake (animal)
HOCHE8
Inhalation rat concentration: 1,000 ppm/2 Liver: Other changes
8,64,1990
hour/3 week- intermittent Blood: Other changes
Brain and Coverings: Other
lowest published toxic degenerative changes
TXCYAC
Inhalation rat concentration: 1,000 ppm/6 Biochemical: Neurotransmitters or
29,293,1984
hour/3 day- intermittent modulators (putative): Dopamine at
other sites
lowest published toxic Kidney, Ureter, and Bladder: Changes
DCTODJ
Oral mouse dose: 1,862 mg/kg/2 week- in tubules (including acute renal failure,
6,563,1983
intermittent acute tubular necrosis)
lowest published toxic Liver: Hepatitis (hepatocellular
FCTOD7
Oral mouse dose: 52,740 mg/kg/90 day- necrosis), zonal
24,943,1986
continuous Liver: Fatty liver degeneration
Oral rat lowest published toxic Liver: Hepatitis (hepatocellular FCTOD7

- Página 54 -
dose: 14,940 mg/kg/90 day- necrosis), zonal 24,943,1986
continuous Liver: Fatty liver degeneration
Behavioral: Fluid intake
lowest published toxic
Liver: Fatty liver degeneration FCTOD7
Oral rat dose: 91 gm/kg/2 year-
Nutritional and Gross Metabolic: 24,951,1986
continuous
Weight loss or decreased weight gain
lowest published toxic
Liver: Other changes GTPZAB
Skin rat dose: 39,270 mg/kg/17
Liver: Changes in liver weight 26(5),41,1982
week- intermittent

REVIEWS:
ORGANIZATION STANDARD REFERENCE
American Conference of Governmental
DTLVS*
Industrial Hygienists (ACGIH) Threshold time-weighted average 50 ppm
TLV/BEI,2003
Limit Value
American Conference of Governmental
Confirmed Animal Carcinogen with DTLVS*
Industrial Hygienists (ACGIH) Threshold
Unknown TLV/BEI,2003
Limit Value
International Agency for Research on Cancer IMEMDT
Animal Sufficient Evidence
(IARC) Cancer Review 41,43,1986
International Agency for Research on Cancer IMEMDT
Animal Sufficient Evidence
(IARC) Cancer Review 71,251,1999
International Agency for Research on Cancer IMEMDT
Human Inadequate Evidence
(IARC) Cancer Review 41,43,1986
International Agency for Research on Cancer IMEMDT
Human Inadequate Evidence
(IARC) Cancer Review 71,251,1999
International Agency for Research on Cancer IMEMDT
Group 2B
(IARC) Cancer Review 71,251,1999
TOLED5
TOXICOLOGY REVIEW
127,135,2002
TOLED5
TOXICOLOGY REVIEW
138,9,2003
MUREAV
TOXICOLOGY REVIEW
543,201,2003
STANDARDS AND REGULATIONS:

ORGANIZATION STANDARD
REFERENCE
Environmental Protection Agency (EPA) PESTICIDE SUBJECT TO
Federal Insecticide, Fungicide, and REGISTRATION OR RE- FEREAC 54,7740,1989
Rodenticide Act (FIFRA) 1988 REGISTRATION
Environmental Protection Agency (EPA)
Federal Insecticide, Fungicide, and PESTICIDES: Cancelled RBREV* -,263,1998
Rodenticide Act (FIFRA) 1998 STATUS OF
Mine Safety and Health Administration time-weighted average 500 ppm
DTLVS* 3,171,1971
(MSHA) STANDARD - air (1750 mg/m3)

- Página 55 -
8 hour time-weighted average
Occupational Safety and Health 500 ppm;
Administration (OSHA) Permissible Exposure ceiling concentration 1000 ppm; CFRGBR 29,1910.1000,1994
Limit (General Industry) peak concentration 2000 ppm/5
minute/2 hour
Occupational Safety and Health
Administration (OSHA) Permissible Exposure see 56 FR 57036 CFRGBR 29,1926.55,1994
Limit (Construction)
Occupational Safety and Health
8 hour time-weighted average
Administration (OSHA) Permissible Exposure CFRGBR 29,1915.1000,1993
500 ppm (1740 mg/m3
Limit (Shipyards)
Occupational Safety and Health
8 hour time-weighted average
Administration (OSHA) Permissible Exposure CFRGBR 41,50-204.50,1994
500 ppm (1740 mg/m3)
Limit (Federal Contractors)
time-weighted average 100 ppm (350 mg/m3), Carcinogen,
Occupational Exposure Limit - AUSTRALIA
JAN1993
Occupational Exposure Limit - AUSTRIA MAK 100 ppm (360 mg/m3), Suspected Carcinogen, JAN1999
time-weighted average 50 ppm (174 mg/m3), Carcinogen,
Occupational Exposure Limit - BELGIUM
JAN1993
Occupational Exposure Limit - DENMARK time-weighted average 35 ppm (122 mg/m3), Skin, JAN1999
time-weighted average 100 ppm (350 mg/m3), short term
Occupational Exposure Limit - FINLAND
exposure limit 250 ppm (870 mg/m3), JAN1999
VME 50 ppm (180 mg/m3), VLE 100 ppm, continuous3
Occupational Exposure Limit - FRANCE
Carcinogen, JAN1999
Occupational Exposure Limit - GERMANY MAK 100 ppm (360 mg/m3), Carcinogen, JAN1999
Occupational Exposure Limit - HUNGARY short term exposure limit 10 mg/m3, Carcinogen, JAN1993
Occupational Exposure Limit - THE
MAC-TGG 350 mg/m3, 2003
NETHERLANDS
Occupational Exposure Limit - NORWAY time-weighted average 35 ppm (125 mg/m3), JAN1999
Occupational Exposure Limit - THE
time-weighted average 500 ppm (1740 mg/m3), JAN1993
PHILIPPINES
MAC(time-weighted average) 20 mg/m3, short term exposure
Occupational Exposure Limit - POLAND
limit 50 mg/m3, JAN1999
time-weighted average 100 ppm, short term exposure limit 50
Occupational Exposure Limit - RUSSIA
mg/m3, JAN1993
NGV 35 ppm (120 mg/m3), KTV 70 ppm (250 mg/m3), Skin
Occupational Exposure Limit - SWEDEN
JAN1999
Occupational Exposure Limit - MAK- week 100 ppm (360 mg/m3), KZG- week 500 ppm (1800
SWITZERLAND mg/m3), JAN1999
time-weighted average 500 mg/m3, short term exposure limit
Occupational Exposure Limit - THAILAND
1000 mg/m3, JAN1993
Occupational Exposure Limit - TURKEY time-weighted average 500 ppm (1740 mg/m3), JAN1993
Occupational Exposure Limit - UNITED time-weighted average 100 ppm (350 mg/m3), short term
KINgDOM exposure limit 300 ppm, SEP2000

- Página 56 -
Occupational Exposure Limit IN American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ARGENTINA, BULGARIA, COLOMBIA, (ACGIH) Threshold Limit Value;
JORDAN, KOREA Confirmed Animal Carcinogen with Unknown
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
Occupational Exposure Limit IN NEW
(ACGIH) Threshold Limit Value
ZEALAND, SINGAPORE, VIETNAM
Confirmed Animal Carcinogen with Unknown

NIOSH DOCUMENTATION AND SURVEILLANCE:

ORGANIZATION STANDARD or SURVEY


REFERENCE
National Institute for Occupational Safety and Health
Carcinogen lowest feasible NIOSH* DHHS
(NIOSH) Recommended Exposure Level TO
concentration #92-100,1992
METHYLENE CHLORIDE-air
National Occupational Hazard Survey 1974: Hazard
Code: 47270;
Number of Industries 374;
National Occupational Hazard Survey 1974
Total Number of Facilities 89,025;
Number of Occupations 192;
Total Number of Employees Exposed 975,696
National Occupational Exposure Survey 1983:
Hazard Code: 47270;
Number of Industries 363;
Total Number of Facilities 87,086;
National Occupational Exposure Survey 1983
Number of Occupations 212;
Total Number of Employees Exposed 1,438,196;
Total Number of Female Employees Exposed
352,536

STATUS IN FEDERAL AGENCIES:


ORGANIZATION REFERENCE
ATSDR TOXICOLOGY PROFILE (NTIS** PB/2000/108026)
EPA GENETOX PROGRAM 1988, Positive: Cell transform.-RLV F344 rat embryo
EPA GENETOX PROGRAM 1988, Positive: Histidine reversion-Ames test
EPA GENETOX PROGRAM 1988, Positive: S cerevisiae gene conversion; S cerevisiae-homozygosis
EPA GENETOX PROGRAM 1988, Positive: S cerevisiae-reversion
EPA GENETOX PROGRAM 1988, Negative: D melanogaster Sex-linked lethal
EPA TSCA Section 8(b) CHEMICAL INVENTORY
FEREAC
EPA TSCA 8(a) PRELIMINARY ASSESSMENT INFORMATION, FINAL RULE
47,26992,82
EPA TSCA Section 8(d) unpublished health/safety studies
On EPA IRIS database
EPA TSCA TEST SUBMISSION (TSCATS) DATA BASE, JANUARY 2001
NIOSH CURRENT INTELLIGENCE BULLETIN 46, 1986

- Página 57 -
NIOSH Analytical Method, 1994: Methylene chloride, 1005
NIOSH Analytical Method, 1996: Volatile organic compound, 2549
NCI Carcinogenesis Studies (inhal);clear evidence:mouse,rat
NTP 10th Report on Carcinogens,2002:Reasonably anticipated to be a human carcinogen
OSHA ANALYTICAL METHOD #80
REFERENCES:
CODEN REFERENCE
34ZIAG "Toxicology of Drugs and Chemicals," Deichmann, W.B., New York, Academic Press, Inc., 1969
"Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia,
85JCAE
Avicenum, 1986
Abstracts on Hygiene. (Bureau of Hygiene and Tropical Diseases, Keppel St., London WC1E 7HT,
ABHYAE
UK) V.1- 1926-
Archiv fuer Gewerbepathologie und Gewerbehygiene. (Berlin, Ger.) V.1-18, 1930-61. For publisher
AGGHAR
information, see IAEHDW.
Archiv fuer Hygiene und Bakteriologie. (Munich, Fed. Rep. Ger.) V.101-154, 1929-71. For
AHBAAM
publisher information, see ZHPMAT.
American Industrial Hygiene Association Journal. (AIHA, 475 Wolf Ledges Pkwy., Akron, OH
AIHAAP
44311) V.19- 1958-
Acta Pharmacologica et Toxicologica. (Copenhagen, Denmark) V.1-59, 1945-86. For publisher
APTOA6
information, see PHTOEH
Code of Federal Regulations. (U.S. Government Printing Office, Supt. of Documents, Washington,
CFRGBR
DC 20402)
Carcinogenesis (London). (Oxford Univ. Press, Pinkhill House, Southfield Road, Eynsham, Oxford
CRNGDP
OX8 1JJ, UK) V.1- 1980-
Drug and Chemical Toxicology. (Marcel Dekker, 270 Madison Ave., New York, NY 10016) V.1-
DCTODJ
1977/78-
The Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs) booklet issues by
DTLVS*
American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), Cincinnati, OH, 1996
European Journal of Toxicology and Environmental Hygiene. (Paris, France) V.7-9, 1974-76. For
EJTXAZ
publisher information, see TOERD9.
Environmental and Molecular Mutagenesis. (Alan R. Liss, Inc., 41 E. 11th St., New York, NY
EMMUEG
10003) V.10- 1987-
ENVRAL Environmental Research. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1967-
Eisei Kagaku. Hygienic Chemistry. (Nippon Yakugakkai, 2-12-15 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 150,
ESKGA2
Japan) V.1- 1953-
EHP, Environmental Health Perspectives. (U.S. Government Printing Office, Supt of Documents,
EVHPAZ
Washington, DC 20402) No.1- 1972-
Environmental Science Research. (Plenum Pub. Corp., 233 Spring St., New York, NY 10013) V.1-
EVSRBT
1972-
Fundamental and Applied Toxicology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1-
FAATDF
40, 1981-97. For publisher information, see TOSCF2
FAONAU FAO Nutrition Meetings Report Series. (Rome, Italy) No.?-57, 1948-77. Discontinued.

- Página 58 -
Food and Chemical Toxicology. (Pergamon Press Inc., Maxwell House, Fairview Park, Elmsford,
FCTOD7
NY 10523) V.20- 1982-
Federal Register. (U.S. Government Printing Office, Supt. of Documents, Washington, DC 20402)
FEREAC
V.1- 1936-
FLCRAP Fluorine Chemistry Reviews. (Marcel Dekker, 270 Madison Ave., New York, NY 10016) V.1- 1967-
Gigiena i Sanitariya. For English translation, see HYSAAV. (V/O Mezhdunarodnaya Kniga,
GISAAA
113095 Moscow, USSR) V.1- 1936-
Gigiena Truda i Professional'nye Zabolevaniya. Labor Hygiene and Occupational Diseases. (V/O
GTPZAB Mezhdunarodnaya Kniga, 113095 Moscow, USSR) V.1-36, 1957-1992. For publisher information,
see MTPEEI
HBTXAC "Handbook of Toxicology," 4 vols., Philadelphia, W.B. Saunders Co., 1956-59
Hochudoku. (Nippon Hochudoku Gakkai, c/o Kyushu Daigaku Igakubu Hoigaku Kyoshitsu, 3-1-1
HOCHE8
Maidashi, Higashi-ku, Fukuoka, 812, Japan) V.8- 1990-
IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk of Chemicals to Man. (WHO
IMEMDT
Publications Centre USA, 49 Sheridan Ave., Albany, NY 12210) V.1- 1972-
ITCSAF In Vitro. (Rockville, MD) V.1-20, 1965-85. For publisher information, see ICDBEO.
Journal of Industrial Hygiene and Toxicology. (Cambridge, MA) V.18-31, 1936-49. For publisher
JIHTAB
information, see AEHLAU.
Mutation Research. (Elsevier Science Pub. B.V., POB 211, 1000 AE Amsterdam, Netherlands) V.1-
MUREAV
1964-
NIHBAZ National Institutes of Health, Bulletin. (Bethesda, MD)
National Institute for Occupational Safety and Health, U.S. Dept. of Health, Education, and
NIOSH* National Institute of Occupational Safety and Health, U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare,
Reports and Memoranda.
National Technical Information Service. (Springfield, VA 22161) Formerly U.S. Clearinghouse for
NTIS**
Scientific & Technical Information.
National Toxicology Program Technical Report Series. (Research Triangle Park, NC 27709)
NTPTR*
No.206-
Quarterly Journal of Pharmacy & Pharmacology. (London, UK) V.2-21, 1929-48. For publisher
QJPPAL
information, see JPPMAB.
Status of Pesticides in Registration, Reregistration, and Special Review (Rainbow Report), Special
RBREV* Review and Reregistration Division Office of Pesticide Programs U.S. Environmental Protection
Agency, 401 M. Street, S.W., Washington, D.C. 20460, Spring 1998
Research Communications in Chemical Pathology and Pharmacology. (PJD Pub. Ltd., P.O. Box
RCOCB8
966, Westbury, NY 11590) V.1- 1970-
Science. (American Assoc. for the Advancement of Science, 1333 H St., NW, Washington, DC
SCIEAS
20005) V.1- 1895-
Teratogenesis, Carcinogenesis, and Mutagenesis. (Alan R. Liss, Inc., 41 E. 11th St., New York, NY
TCMUD8
10003) V.1- 1980-
Toxicological and Environmental Chemistry. (Gordon & Breach Science Pub. Inc., 1 Park Ave.,
TECSDY
New York, NY 10016) V.3(3/4)- 1981-
Toxicology Letters. (Elsevier Science Pub. B.V., POB 211, 1000 AE Amsterdam, Netherlands) V.1-
TOLED5
1977-
TPKVAL Toksikologiya Novykh Promyshlennykh Khimicheskikh Veshchestv. Toxicology of New Industrial

- Página 59 -
Chemical Substances. For English translation, see TNICS*. (Izdatel'stvo Meditsina, Moscow,
USSR) No.1- 1961-
Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802)
TXAPA9
V.1- 1959-
TXCYAC Toxicology. (Elsevier Scientific Pub. Ireland, Ltd., POB 85, Limerick, Ireland) V.1- 1973-
"Vrednie chemichescie veshestva, galogenproisvodnie uglevodorodov". (Hazardous substances:
VCVGH*
Galogenated hydrocarbons) Bandman A.L. et al., Chimia, 1990.
Gekkan Yakuji. Pharmaceuticals Monthly. (Yakugyo Jihosha, Inaoka Bldg., 2-36 Jinbo-cho,
YAKUD5
Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101, Japan) V.1- 1959-

RTECS Compound Description:


Agricultural Chemical
Tumorigen
Drug
Mutagen
Reproductive Effector
Human Data
Primary Irritant
Click Here for Additional Information about RTECS
Synonyms & Trade Names DOT ID & Guide
Dichloromethane, Methylene dichloride 1593 160
NIOSH REL: Ca See Appendix A
Exposure Limits
OSHA PEL: [1910.1052] TWA 25 ppm ST 125 ppm
APPENDIX A – NIOSH Potential Occupational Carcinogens

New Policy

For the past 20 plus years, NIOSH has subscribed to a carcinogen policy that was published in 1976 by Edward J. Fairchild, II, Associate Director
for Cincinnati Operations, which called for "no detectable exposure levels for proven carcinogenic substances" (Annals of the New York Academy of
Sciences, 271:200-207, 1976). This was in response to a generic OSHA rulemaking on carcinogens. Because of advances in science and in approaches to
risk assessment and risk management, NIOSH has adopted a more inclusive policy. NIOSH recommended exposure limits (RELs) will be based on risk
evaluations using human or animal health effects data, and on an assessment of what levels can be feasibly achieved by engineering controls and
measured by analytical techniques. To the extent feasible, NIOSH will project not only a no-effect exposure, but also exposure levels at which there may
be residual risks. This policy applies to all workplace hazards, including carcinogens, and is responsive to Section 20(a)(3) of the Occupational Safety
and Health Act of 1970, which charges NIOSH to ". . .describe exposure levels that are safe for various periods of employment, including but not limited
to the exposure levels at which no employee will suffer impaired health or functional capacities or diminished life expectancy as a result of his work
experience."

The effect of this new policy will be the development, whenever possible, of quantitative RELs that are based on human and/or animal data, as well
as on the consideration of technological feasibility for controlling workplace exposures to the REL. Under the old policy, RELs for most carcinogens
were non-quantitative values labeled "lowest feasible concentration (LFC)." [Note: There are a few exceptions to LFC RELs for carcinogens (e.g., RELs
for asbestos, formaldehyde, benzene, and ethylene oxide are quantitative values based primarily on analytical limits of detection or technological
feasibility). Also, in 1989, NIOSH adopted several quantitative RELs for carcinogens from OSHA's permissible exposure limit (PEL) update.]

Under the new policy, NIOSH will also recommend the complete range of respirators (as determined by the NIOSH Respirator Decision Logic) for
carcinogens with quantitative RELs. In this way, respirators will be consistently recommended regardless of whether a substance is a carcinogen or a
non-carcinogen.

Old Policy

In the past, NIOSH identified numerous substances that should be treated as potential occupational carcinogens even though OSHA might not have
identified them as such. In determining their carcinogenicity, NIOSH used the OSHA classification outlined in 29 CFR 1990.103, which states in part:

Potential occupational carcinogen means any substance, or combination or mixture of substances, which causes an increased incidence of benign and/or
malignant neoplasms, or a substantial decrease in the latency period between exposure and onset of neoplasms in humans or in one or more experimental
mammalian species as the result of any oral, respiratory or dermal exposure, or any other exposure which results in the induction of tumors at a site other
than the site of administration. This definition also includes any substance which is metabolized into one or more potential occupational carcinogens by
mammals.
When thresholds for carcinogens that would protect 100% of the population had not been identified, NIOSH usually recommended that occupational

- Página 60 -
exposures to carcinogens be limited to the lowest feasible concentration. To ensure maximum protection from carcinogens through the use of respiratory
protection, NIOSH also recommended that only the most reliable and protective respirators be used. These respirators include (1) a self-contained
breathing apparatus (SCBA) that has a full facepiece and is operated in a positive-pressure mode, or (2) a supplied-air respirator that has a full facepiece
and is operated in a pressure-demand or other positive-pressure mode in combination with an auxiliary SCBA operated in a pressure-demand or other
positive-pressure mode.

Recommendations to be Revised

The RELs and respirator recommendations for carcinogens listed in this edition of the Pocket Guide still reflect the old policy. Changes in the RELs
and respirator recommendations that reflect the new policy will be included in future editions.

IDLH Ca [2300 ppm] See: 75092 Conversion 1 ppm = 3.47 mg/m3

Methylene chloride - IDLH Documentation


CAS number: 75092

NIOSH REL: None established; NIOSH considers methylene chloride to be a potential occupational carcinogen as defined by the OSHA carcinogen
policy [29 CFR 1990].

Current OSHA PEL: 500 ppm TWA, 1,000 ppm CEILING,

2,000 ppm 5minute MAXIMUM PEAK IN ANY 2 HOURS

1989 OSHA PEL: Same as current PEL

19931994 ACGIH TLV: 50 ppm (174 mg/m3) TWA, A2

Description of substance: Colorless liquid with a chloroformlike odor.

LEL: . . . 13% (10% LEL, 13,000 ppm)

Original (SCP) IDLH: 5,000 ppm

Basis for original (SCP) IDLH: Negherbon [1959] reported that a 10minute exposure to 2,330 ppm produces vertigo in man [Lehmann et al. 1936].
However, Sax [1975] stated that at 2,300 ppm there was no feeling of dizziness during 1hour exposures. Thienes and Haley stated that no dizziness, but
slight nausea, is caused by exposure to 2,300 ppm for 1 hour and that methylene chloride is not lethal at 25,000 ppm. Considering the data cited above,
an IDLH of 5,000 ppm is chosen.

Shortterm exposure guidelines: None developed

ACUTE TOXICITY DATA: Lethal concentration data:

Adjusted 0.5-
Species Reference LC50 (ppm) LCLo (ppm) Time Derived value
hr LC (CF)
----- 5,000 2 hr 8,000 ppm (1.6) 800 ppm
G. pig Clayton 1967

Fiz Akt Vesh 24,929 ppm


Rat 24,929 ----- 30 min 2,493 ppm
1975 (1.0)
Heppel et al. 24,000 ppm
Rabbit ----- 10,000 7 hr 2,400 ppm
1944 (2.4)

Lehmann et al. 25,820 ppm


Cat ----- 12,295 4.5 hr 2,582 ppm
1936 (2.1)

von Oettingen 34,560 ppm


Mouse 14,400 ----- 7 hr 3,456 ppm
1949 (2.4)
von Oettingen 33,859 ppm
Dog ----- 14,108 7 hr 3,386 ppm
1949 (2.4)

Human data: Volunteers exposed at 1,000 ppm for 2 hours had carboxyhemoglobin levels in excess of those permitted in industry from exposure to
carbon monoxide alone [Stewart et al. 1972]. A 10minute exposure at 2,330 ppm has produced vertigo [Lehmann et al. 1936]. However, it has also been
reported that no feeling of dizziness was noted after 1 hour of exposure to 2,300 ppm [Sax 1975]. It has been stated that no dizziness, but slight nausea,

- Página 61 -
is caused by exposure to 2,300 ppm for 1 hour and that methylene chloride is not lethal at 25,000 ppm [Thienes and Haley].

Revised IDLH: 2,300 ppm

Basis for revised IDLH: The revised IDLH for methylene chloride is 2,300 ppm based on acute inhalation toxicity data in humans [Sax 1975]. [Note:
NIOSH recommends as part of its carcinogen policy that the "most protective" respirators be worn for methylene chloride at any detectable
concentration.]

REFERENCES:

1. Clayton JW [1967]. Fluorocarbon toxicity and biological action. Fluor Chem Rev 1:197252.

2. Fiz Akt Vesh [1975]; 7:3536 (in Russian).

3. Heppel LA, Neal PA, Perrin TL, Orr ML, Porterfield VT [1944]. The toxicology of dichloromethane (methylene chloride). I. Studies on effects of
daily inhalation. J Ind Hyg Toxicol 26(1):816.

4. Lehmann KB, SchmidtKehl L, Ruf H, Crescitelli, Dahl, Eppinghausen, Eshe, Falker, Grotefendt, Junkenita, Maier, Mergner, Pantehtsch, Schlitzer,
Shoenes, Spettmann, Wirges, Bamsreiter, Benninger, Lazarus, Manasse, Kummeth, Reuss, Schwarzweller [1936]. Die 13 wichtisgsten
chlorkohlenwasserstoffe der fettreihe vom standpunkt der gewerbehygiene (The 13 most important chlorinated hydrocarbons of the aliphatic series from
the standpoint of occupational medicine). Arch Hyg Bakteriol 116:131200 (translated).

5. Negherbon WO [1959]. Handbook of toxicology. Vol. III. Insecticides, A compendium. WrightPatterson Air Force Base, OH: U.S. Air Force, Air
Research and Development Command, Wright Air Development Center, Aero Medical Laboratory, WADC Technical Report 5516, p. 485.

6. Sax NI [1975]. Methylene chloride. In: Dangerous properties of industrial materials. 4th ed. New York, NY: Van Nostrand Reinhold Company,
p. 921.

7. Stewart RD, Fisher TN, Hosko JJ, Peterson JE, Baretta ED, Dodd HC [1972]. Carboxyhemoglobin elevation after exposure to dichloromethane.
Science 176:295296.

8. Thienes CH, Haley TJ [?].

9. von Oettingen WF [1949]. Studies on the relation between the toxic action of chlorinated methanes and their physicohemical properties. NIH Bulletin
191:185.

Go back to the Documentation for Immediately Dangerous To Life or Health Concentrations (IDLHs)

This page was last updated : 8/16/96

Physical Description
Colorless liquid with a chloroform-like odor. [Note: A gas above 104°F.]
MW: 84.9 BP: 104°F FRZ: -139°F Sol: 2%
VP: 350 mmHg IP: 11.32 eV Sp.Gr: 1.33
Fl.P: ? UEL: 23% LEL: 13%
Combustible Liquid
Incompatibilities & Reactivities
Strong oxidizers; caustics; chemically-active metals such as aluminum, magnesium powders, potassium & sodium;
concentrated nitric acid
Measurement Methods
NIOSH 1005, 3800; OSHA 59, 80
See: NMAM or OSHA Methods

NIOSH 1005

- Página 62 -
- Página 63 -
- Página 64 -
- Página 65 -
NIOSH 3800

OSHA 59

Technical Links > Sampling & Analytical Methods > Index

METHYLENE CHLORIDE
Method no.: 59
Matrix: Air
Target concentration: 1 and 500 ppm (500 ppm is the PEL)
Procedure: Samples are collected by drawing a known volume of air through
specially prepared sampling tubes that contain three 350-mg
sections of coconut shell charcoal. Analysis of the samples is by
GC/FID following desorption of the individual charcoal sections
with carbon disulfide.
Recommended air volume
and sampling rate: 10 L at 0.05 L/min
Reliable quantitation limit: 29 ppb
Standard errors of
estimate at 1 ppm
and 500 ppm (Section 4.7.): 6.2 (1 ppm, 80% RH, ambient storage)
5.6 (500 ppm, 80% RH, ambient storage)
Status of method: A sampling and analytical method which has been subjected to the
established evaluation procedures of the Organic Methods

- Página 66 -
Evaluation Branch.
Date: April 1986 Chemist: Kevin J. Cummins
Organic Methods Evaluation Branch
OSHA Analytical Laboratory
Salt Lake City, Utah

1. General Discussion

1.1. Background
1.1.1. History The current OSHA PEL for methylene chloride is based on its toxic effects at high dose levels (Ref.
5.1.). OSHA is now reviewing this standard because of new evidence obtained from an animal inhalation study
indicating that methylene chloride is carcinogenic to rodents (Ref. 5.2.). The goal of this study was to develop a
sampling method that could be used to monitor either low or high levels of methylene chloride in the workplace for a
longer period of time. This new method is designed to accommodate sampling needs for methylene chloride both at
the current 500-ppm PEL level and at a much lower level in the event that a new standard is promulgated. The
sampling device recommended in this method consists of a single sample tube which contains three 350-mg sections
of charcoal. A two-section sampling tube containing a large front section and a smaller back section was not
evaluated because the autosampler vials used for routine analysis at the OSHA Laboratory are too small to contain
700 mg of charcoal. The sampling capacity of this new sampling tube for methylene chloride is greater than the
current NIOSH sampling method which uses two standard size (100-mg front and 50-mg back sections) coconut shell
charcoal tubes in series. The recommended air volume that can be sampled with the new method is 10 L, while the
maximum recommended air volume for the NIOSH method is only 2.5 L (Ref. 5.3.). The sampling capacity of the
NIOSH method is inadequate at high humidity. An immediate breakthrough of both methylene chloride and methyl
chloroform from the first sample tube occurred when a test atmosphere containing PEL levels of methylene chloride
and methyl chloroform was sampled at 80% relative humidity (Section 2.4.). Reduced sampling capacity for
methylene chloride with high humidity has also been reported in another study investigating the collection of solvent
mixtures on charcoal (Ref. 5.5.). Since the recommended sampling tube contains a comparatively large amount of
charcoal, migration of methylene chloride to the backup charcoal section upon storage is minimized (Section 4.7.).
Sample migration is a more severe problem with the NIOSH method, and is prevented by separating the two sample
tubes following sampling. Air samples collected with the NIOSH method under conditions of high humidity and high
exposure will result in sample breakthrough to the second tube. Under these circumstances, migration of methylene
chloride to the back section of the second sample tube will occur during storage. Consequently, the amount of
methylene chloride measured in this section after storage could be due to either sample breakthrough, or sample
migration. The desorption of the large charcoal sections used in the recommended sampling method produces a
significant amount of heat which results in the volatilization of carbon disulfide and methylene chloride. Low sample
recoveries and poor reproducibility are observed if samples are analyzed with standards prepared in carbon
disulfide alone. Analytical standards for this method are prepared over charcoal in order to eliminate the need to
correct for methylene chloride losses in the samples.

1.1.2. Toxic effects (This section is for information only and should not be taken as the basis of OSHA policy.) The
current permissible exposure limit (PEL) for methylene chloride is 500 ppm for an 8-h time weighted average (TWA)
exposure. The standard also includes a 1000 ppm ceiling, and a maximum peak of up to 2000 ppm for 5 min in a 2-h
period. In 1976, NIOSH recommended that the PEL be reduced to 75 ppm for a work shift of up to 10 h per day, 40 h
per week, with a 500-ppm short-term exposure limit (STEL) over a 15-min period. These recommendations were
based on evidence which indicates that methylene chloride can cause central nervous system effects and elevated
carbon monoxide levels in the blood (Ref. 5.1.). Methylene chloride is a volatile liquid which is readily absorbed into
the body by the lung. The odor threshold in humans varies, but above 300 ppm it is easily detectable by most
individuals (Ref. 5.5.). Methylene chloride is absorbed through the skin and can produce dermatitis (Ref. 5.6.). It is
also an irritant, and can produce burns if splashed on the skin or in the eyes and not promptly removed. In high
doses methylene chloride is a mild narcotic. Its use in painting has been reported to cause "headaches, giddiness,
stupor, irritability, numbness, and tingling in the limbs" (Ref. 5.5.). High exposures to methylene chloride have been
reported to cause death in industrial situations. However, if the exposure is terminated before anesthetic death
occurs, a complete recovery is observed. Prolonged exposure to high concentrations of methylene chloride has
resulted in liver and kidney changes in some species of animals. Cats exposed to 7200 ppm of methylene chloride for
4 to 8 days over a 4 week period had kidney and liver changes. Dogs and guinea pigs exposed to 10,000 ppm
methylene chloride for 4 h a day for 7-1/2 weeks suffered liver injuries, although monkeys, rats and rabbits were not
similarly affected. Liver changes in rats have been reported upon exposure to 500-3500 ppm methylene chloride for 6
h per day, five days per week for up to two years. Workers exposed to both methylene chloride and methanol have

- Página 67 -
CO by incorporating in their recommendation for a standard a formula for methylene chloride exposure which was
dependent on the level of CO present in the air (Ref. 5.1.). Methylene chloride may also be metabolized in humans to
CO2 via a glutathione-dependent enzyme system which is present in the cytosol fraction of the cell (Ref. 5.7.). The
extent of metabolism of methylene chloride in humans via the cytosolic mechanism is unclear. EPA recently reported
that methylene chloride cannot be classified as a human carcinogen using the International Agency for Research on
Cancer (IARC) criteria. They concluded that additional testing is needed to "clarify more adequately the
carcinogenic potential of DCM for humans." (Ref. 5.7.) Since the release of this EPA report, an inhalation study of
methylene chloride with mice and rats at levels ranging from 0 to 4,000 ppm methylene chloride for 6 h per day, five
days per week for 102 weeks has been completed. It was concluded from this study that "there was some evidence of
carcinogenicity of dichloromethane for male F344/N rats as shown by increased incidence of benign neoplasms of the
mammary gland. There was clear evidence of carcinogenicity of dichloromethane for female F344/N rats as shown by
increased incidence of benign neoplasms of the mammary gland. There was clear evidence of carcinogenicity of
dichloromethane for male and female B6C3F1 mice, as shown by increased incidences of alveolar/bronchiolar
neoplasms and of hepatocellular neoplasms." (Ref. 5.2.) EPA is currently re-evaluating the carcinogenic status of
methylene chloride based on this new information. 1.1.3. Potential workplace exposure Methylene chloride is
produced either by the chlorination of methane, or by the hydrochlorination of methanol to methyl chloride with the
subsequent chlorination of methyl chloride. In 1984 a total of 607 million lbs of methylene chloride were produced in
the United States (Ref. 5.8.). Methylene chloride is used mainly as a solvent in paint removers, as a propellant in
aerosol preparations, as a solvent degreasing agent, and as a foam blowing agent. Industries which use methylene
chloride include the pharmaceutical, electronics, synthetic fiber, photographic film, plastics, adhesives, and ink
industries. Recently an EPA study estimated that 1.02 million workers in the United States are exposed to methylene
chloride (Ref. 5.10.). This number differs greatly from an earlier NIOSH estimate of 70,000 (Ref. 5.1.).

1.1.4. Physical properties (Ref. 5.10. unless indicated otherwise)

CAS no.: 75-09-2


molecular weight: 84.92
boiling point (760 mm Hg): 40.4°C
specific gravity (20°C): 1.320
flash point: none
explosive limits (25°C,
volume in air): 14-25%
solubility (H2O, 20°C): 13.2 g/kg
vapor pressure (0°C): 147 mm Hg
(20°C): 349 mm Hg
(30°C): 511 mm Hg
odor: penetrating, ether-like
synonyms (Ref. 5.1.): dichloromethane, methylene dichloride, methylene
bichloride
molecular formula: CH2Cl2

1.2. Limit defining parameters (The analyte air concentrations listed throughout this method are based on an air
volume of 10 L and a 1-mL desorption volume. Air concentrations listed in ppm are referenced to 25°C and 760 mm
Hg.)

1.2.1. Detection Limit of the analytical procedure:

The detection limit of the analytical procedure is 0.99 ng per injection. This is the amount of analyte which gives a
peak height which is approximately 5 times the height of a nearby peak. (Section 4.1.)

1.2.2. Detection limit of the overall procedure

The detection limit of the overall procedure is 0.99 µg per sample (29 ppb or 94 µg/m3). This is the amount of analyte
spiked on the sampling device which allows recovery of an amount of analyte equivalent to the detection limit of the
analytical procedure. (Section 4.2.)

1.2.3. Reliable quantitation limit

- Página 68 -
The reliable quantitation limit is 0.99 µg per sample (29 ppb or 94 µg/m3). This is the smallest amount of analyte
which can be quantitated within the requirements of a recovery of at least 75% and a precision (±1.96 SD) of ±25%
or better. (Section 4.2.)

The reliable quantitation limit and detection limits reported in the method are based upon optimization of the
instrument for the smallest possible amount of analyte. When the target concentration of an analyte is exceptionally
higher than these limits, they may not be attainable at the routine operating parameters.

1.2.4. Sensitivity

The sensitivity of the analytical procedure over a concentration range representing 0.5 to 2 times both target
concentrations based on the recommended air volume is 200 area units per µg/mL. (Section 4.4.) The sensitivity will
vary with the particular instrument used in the analysis.

1.2.5. Recovery

The recovery of methylene chloride from samples collected at the 1 and 500 ppm level at 80% RH and used in a 17-
day storage test remained above 90.5% and 101% respectively. (Section 4.7.) The recovery of analyte from the
collection medium during storage must be 75% or greater.

1.2.6. Precision (analytical method only)

The pooled coefficients of variation obtained from replicate determinations of analytical standards at 0.5, 1, and 2
times the target concentration are 0.017 and 0.008 at the 1- and 500-ppm levels respectively. (Section 4.3.)

1.2.7. Precision (overall procedure)

The precision at the 95% confidence level obtained from the ambient storage tests of samples collected at 80% RH
are ±12.1% and ±11.0% at the 1- and 500-ppm levels respectively (Section 4.7.). This includes an additional 5% for
sampling error. The overall procedure must provide results at the target concentration that are ±25% or better at
the 95% confidence level.

1.2.8. Reproducibility

Six samples, spiked by liquid injection, and a draft copy of this procedure were given to a chemist unassociated with
this evaluation. The average recovery was 99.0% with a standard deviation of 3.8%. (Section 4.8.)

1.3. Advantages

1.3.1. A 10-L air volume can be sampled with this method.

1.3.2. The analysis is sensitive and precise over a broad range of exposures.

1.4. Disadvantages

The sample tubes are not commercially available at the present time.

2. Sampling Procedure

2.1. Apparatus
2.1.1. Samples are collected with a personal sampling pump that can be calibrated within ±5% of the recommended
flow rate with the sampling tube in line.

2.1.2. Samples are collected on 6-mm i.d. × 8-mm o.d. × 13 cm long glass tubes packed with three sections of 350 mg
lot 120 coconut shell charcoal (SKC Inc., Eighty-Four, PA). Small silanized glass wool plugs are used to separate and
contain the charcoal within the sample tube.

2.2. Reagents: None required

- Página 69 -
2.3. Sampling technique

2.3.1. Attach the sampling tube to the sampling pump with flexible tubing and place the sample tube in the
employee's breathing zone. Record the time at which sampling was initiated.

2.3.2. After sampling, remove the sample tube and firmly place plastic caps on both ends of the sample tube. Record
the time at which sampling was completed.

2.3.3. Seal the sample tube with OSHA Form 21 seals in such a manner that the caps cannot be removed without
breaking the seal.

2.3.4. Submit a least one blank sample tube with each sample set.

2.3.5. Record the sample air volumes (in liters of air) for each sample, and list any potential interferences.

2.4. Breakthrough

The sampling capacity of the front and middle 350-mg sections of the recommended sample tube was determined by
sampling a test atmosphere of 1000 ppm methylene chloride at ambient temperature (22°C) and 80% RH. The 5%
breakthrough air volume was determined to be 22.4 L. This is the air volume sampled that results in an downstream
concentration which is 5% of the upstream concentration. These results are presented in Section 4.5., and a
representative breakthrough curve is shown in Figure 4.5.

2.5. Desorption efficiency

The average desorption efficiencies of a 350-mg section of coconut shell charcoal at the 1- and 500-ppm level were
87.2% and 91.4% respectively. These values were determined relative to standards prepared in the absence of
charcoal. Because the desorption of the large charcoal sections produces a large amount of heat, some carbon
disulfide, methylene chloride, and internal standard are lost due to evaporation. The results reported here reflect
losses due both to evaporation and to adsorption. These desorption efficiency results are not used in the
determination of sample results since standards are prepared over charcoal in order to obtain consistency between
both samples and standards. (Section 4.9.)

2.6. Stability of desorbed samples: The stability of desorbed samples was determined by reanalyzing storage samples
which were first analyzed the previous day. The original analysis resulted in an average recovery of 105% (Section
4.5.). Reanalysis of these samples resulted in an average recovery of 108% (Section 4.6.).

2.7. Recommended air volume and sampling rate

2.7.1. The recommended air volume is 10 L.

2.7.2. The recommended sampling rate is 0.05 L/min.

2.8. Safety precautions (sampling)

2.8.1. Attach the sampling equipment to the employees in a manner that will not interfere with work performance or
safety.

2.8.2. Follow all safety procedures that apply to the work area being sampled.

3. Analytical Procedure

3.1. Apparatus:
3.1.1. A GC equipped with an FID detector. A Hewlett-Packard Model 5840A GC was used in this evaluation.

3.1.2. A GC column capable of separating methylene chloride from the solvent and any interferences. A 20-ft × 1/8 in.
stainless steel column packed with 10% SP-1000 on 80/100 mesh Supelcoport was used in this evaluation.

- Página 70 -
3.1.3. An electronic integrator or some other suitable means of measuring peak areas or peak heights. The HP Model
5840A GC equipped with an integration system was used in this evaluation.

3.1.4. Auto sampler vials with a minimum internal volume of 1.8 mL. Glass crimp-top vials for use with Hewlett-
Packard autosamplers were used in this evaluation.

3.1.5. Various pipets, syringes and volumetric flasks were used for standard preparation.

3.1.6. A 1-mL dispenser for adding carbon disulfide to the sample vials was used in this evaluation.

3.1.7. A 1-mL syringe was used to transfer standard solutions to the autosampler vials.

3.1.8. A 3/4-in. × 5-in. × 12-in. aluminum block containing an 11-mm diameter × 20-mm deep holes was used as a
sample tray holder for the desorption of samples and the preparation of standards. The aluminum tray was used to
help maintain the samples at reduced temperature during the desorption process.

3.2. Reagents

3.2.1. Methylene chloride was used for standard preparation and for vapor generation. Methylene chloride,
Mallincrodt Inc. Chromar Grade (Paris, Ky) was used in this evaluation.

3.2.2. Carbon disulfide containing 1 µL of cymene per mL of carbon disulfide was used for sample desorption. Glass-
distilled carbon disulfide obtained from EM Science (Cherry Hill, NJ) and p-cymene from Eastman Kodak
(Rochester, NY) were used in this evaluation.

3.3. Standard preparation

3.3.1. Prepare concentrated stock solutions of methylene chloride in carbon disulfide using pipets or microliter
syringes to add the methylene chloride to volumetric flasks. Dilute the stock solution in volumetric flasks with the
carbon disulfide desorbing solution to obtain at least three standard solutions in a concentration range of
approximately 0.5 to 2 times the PEL.

3.3.2. Transfer 350-mg portions of coconut shell charcoal of the same lot used to collect the air samples to
autosampler vials. Place a crimp cap over each vial (do not seal the vials), and then place the vials in an aluminum
sample tray in a freezer for cooling.

3.3.3. Remove the aluminum sample tray from the freezer after allowing the vials to thoroughly cool (minimum of 30
min). Use a 1-mL syringe to slowly add 1.0 mL of standard solution to each standard vial at a maximum flow rate of
0.1 mL/s to avoid sample loss from overheating.

3.3.4. Seal the vials with crimp caps and shake the vials vigorously for 3 to 5 s. Wait 30 min, reshake them and place
them in the GC autosampler tray for analysis.

3.3.5. Ensure that the amount of methylene chloride found in the sample is within the range of the standards.
Prepare additional standards if necessary.

3.4. Sample preparation

3.4.1. Carefully transfer each section of the sample tube to separate vials. Remove the plastic cap from the sample
tube carefully to avoid loss of charcoal since the sample tube may be under pressure. Discard the glass wool plugs
used to separate the sample sections.

3.4.2. Place a crimp cap over each sample vial (do not seal the vials) and place the sample vials in an aluminum
sample tray holder in the freezer along with the standard vials containing charcoal.

3.4.3. Remove the aluminum sample tray from the freezer after allowing the vials to thoroughly cool (minimum of 30
min). Use a 1-mL dispenser to slowly add 1.0 mL of the desorbing solution to each sample vial at a maximum flow
rate of 0.1 mL/s to avoid sample loss from overheating.

- Página 71 -
3.4.4. Seal the vials with crimp caps and shake the vials vigorously for 3 to 5 s. After allowing the vials to sit for 30
min, reshake them and place them in the GC autosampler tray for analysis.

3.5. Analysis

GC conditions

zone temperatures
oven: 100°C for 5 min, program to 180°C at
20°C/min, hold for 5 min
injector: 175°C
detector: 200°C

carrier gas flow rates: 25 mL/min (nitrogen)


detector gas flow rates: 22 mL/min (hydrogen)
250 mL/min (air)

injection volume: 1 µL

column: 20-ft × 1/8-in o.d. stainless steel, 10% SP-1000 on 80/100 mesh
Supelcoport

retention times:

methylene chloride: 6.0 min


cymene: 12.0 min

chromatograms: Figures 3.5.1. and 3.5.2.

3.6. Interferences (analytical)

3.6.1. Ensure that potential interferences reported by the industrial hygienist do not interfere with the analysis.

3.6.2. If possible, modify GC parameters to eliminate interferences.

3.7. Calculations

3.7.1. Prepare a calibration curve by plotting µg/mL of methylene chloride observed versus µg/mL of methylene
chloride expected. A linear least squares fit is used to determine the concentration of methylene chloride in each
sample.

3.7.2. Determine the total mass of methylene chloride per sample by summing the amounts of methylene chloride
found in the front, middle, and back sections. Subtract the amount found in the blank, if any, from this total.

3.7.3. Calculate the air concentration for each sample using the following formulae. No desorption efficiency
correction is applied to these results since standards are prepared over charcoal.

mg/m3 = (µg methylene chloride)/(liters of air sampled)

ppm = (mg/m3)(24.46)/(84.92)

where 24.46 is the molar volume at 25°C and 760 mm Hg


84.92 is the molecular weight of methylene chloride

3.8. Safety precautions (analytical)

- Página 72 -
3.8.1. Avoid skin contact and inhalation of all chemicals.

3.8.2. Restrict the use of chemicals to a fume hood if possible.

3.8.3. Wear safety glasses and a lab coat at all times while in the lab area.

4. Backup Data

4.1. Detection limit of the analytical procedure: The detection limit of the analytical procedure is 0.99 ng per
injection. This is the amount of analyte which gives a peak whose height is approximately 5 times the height of a
nearby peak. This result is based on a 1-µL injection of a standard solution as recommended in the analytical
procedure. A chromatogram of the detection limit is shown in Figure 4.1.

4.2. Detection limit of the overall procedure and reliable quantitation limit data

The detection limit of the overall procedure and the reliable quantitation limit are 0.99 µg per sample (29 ppb or 94
µg/m3). An injection size of 1 µL, as recommended in the analytical procedure, was used in this determination. Six
vials, each containing 350 mg of lot 120 coconut shell charcoal, were spiked with 7.5 µL of a 132.5 µg/mL methylene
chloride standard (0.99 µg), and then analyzed several hours later.

Table 4.2. Detection limit of the Overall Procedure and Reliable Quantitation Limit Data

µg recovered % recovery statistics

0.95 95.6
1.04 105
0.95 95.6 = 97.8
0.95 95.6 SD = 3.9
0.95 95.6 1.96 = 7.6
SD
0.99 95.6

4.3. Precision: The precision of the analytical method was determined at both 1 and 500 ppm for methylene chloride.
Standards prepared at 0.5, 1, and 2 times the target concentration were each injected six times. The precision for this
method was improved with the use of an internal standard. Therefore, the results reported in Tables 4.3.1. and 4.3.2.
are expressed in concentration units and have been corrected by the internal standard.

Table 4.3.1. Precision Data (0.5 to 2 ppm)

× target conc. 0.5× 1× 2×


µg/mL 18.56 37.11 74.23

amount found, 18.56 36.77 71.47


µg/mL 18.68 37.07 71.54
18.46 36.95 71.91
19.33 37.27 72.46
19.42 37.05 72.30
19.35 36.88 72.04
18.97 37.00 71.95
SD 0.44 0.17 0.40
CV 0.023 0.0047 0.0055
= 0.017

- Página 73 -
Table 4.3.2. Precision Data (250 to 1000 ppm)

× target conc. 0.5× 1× 2×


µg\mL 8615 17230 33140

amount found, 8884 17230 35360


µg/mL 8797 17240 35270
8814 17220 35050
8741 17190 36100
8752 17220 36000
8615 17120 35970
8803 17200 35630
SD 53 44 450
CV 0.0060 0.0026 0.013
= 0.0080

4.4. Sensitivity data

The sensitivity over the range of 0.5 to 1000 ppm is about 200 area counts per µg/mL of methylene chloride. This is
the slope obtained from a linear plot of concentration of methylene chloride versus response in area units. (Figures
4.4.1. and 4.4.2.)

4.5. Breakthrough

Sample capacity was determined by placing an adsorbent tube or section of adsorbent in the sample stream, and then
measuring the concentration of methylene chloride in the effluent with a gas chromatograph equipped with a gas
sampling valve. The GC was equipped with a 10-ft × 1/8-in. o.d. stainless steel column packed with 10% SP-1000 on
80/100 mesh Supelcoport. The injector, oven, and detector temperatures were 150°C, 110°C, and 200°C respectively.
Nitrogen was used as the carrier gas at a flow rate of about 20 mL/min. Hydrogen and air flow rates were 30 and 250
mL/min respectively for the FID detector.

The sample capacity of coconut shell charcoal for methylene chloride at low levels is not greatly affected by the
presence of other solvents in the atmosphere. Reported in Table 4.5.1. are the 5% breakthrough air volumes
determined with 100-mg front sections of SKC lot 120 coconut shell charcoal sample tubes obtained by sampling test
atmosphere mixtures of methylene chloride in the presence of either toluene, isopropanol, or methyl chloroform. The
5% breakthrough air volume at 80% RH and ambient temperature (23.5°C) for the front section of a lot 120 SKC
coconut shell charcoal sample tube was 7.2 L with a 2.6 ppm methylene chloride atmosphere, and 6.6 L with a test
atmosphere of 2.4 ppm methylene chloride containing 150 ppm toluene. Breakthrough air volumes obtained from
sampling a test atmosphere of 90 ppm methylene chloride in the presence of either 150 ppm toluene, 150 ppm
isopropanol, or 120 ppm methyl chloroform ranged from 4.7 to 5.0 L.

Table 4.5.1. Capacity of the Front Section of Lot 120 SKC Sample Tube (100 mg) (80% RH and Ambient
Temperature)

methylene chloride additional solvent 5% breakthrough


(ppm) (ppm) volume (L)

2.4 0 7.2
2.4 150 (toluene) 6.6
13 0 7.6
13 150 (toluene) 5.9
90 0 5.0
90 150 (toluene) 5.0
90 150 (isopropanol) 4.8
90 150 (methyl chloroform) 4.7

- Página 74 -
Breakthrough studies were performed with a number of adsorbents in an effort to find an adsorbent which would
have a higher capacity than coconut shell charcoal for methylene chloride. Petroleum base charcoal was found to
have a lower capacity for methylene chloride than coconut shell charcoal. Ambersorb XE-347, a synthetic
carbonaceous adsorbent, had a sample capacity considerably less than coconut shell charcoal at low relative
humidity. At high relative humidity the sample capacities of both coconut shell charcoal and the Ambersorb material
were similar, since the sample capacity of Ambersorb XE-347 was not affected by the presence of water. Carbotrap,
a graphitized carbon black, had no measurable capacity for methylene chloride. The effects of increased relative
humidity on the sampling capacity of coconut shell charcoal are reported in Table 4.5.2. The 5% breakthrough air
volume for a standard size SKC sample tube (both front and back sections) was 7.7 L when used to sample an
atmosphere containing 610 ppm methylene chloride and 310 ppm methyl chloroform at low relative humidity (7%).
At high relative humidity (80%), approximately 30% of the concentration of both methylene chloride and methyl
chloroform passed through the sampler within a period of 3 min or less. Consequently the use of two standard size
sample tubes in series will result in immediate breakthrough to the second sample tube under these conditions.

Table 4.5.2. Capacity of Lot 120 SKC Sample Tube (100-mg Front/50-mg Back Section) at Different Levels of
Relative Humidity (720 ppm Methylene Chloride/310 ppm Methyl Chloroform)

relative humidity 5% breakthrough


(%) volume (L)

7 7.7
37 7.8
80 immediate breakthrough

The capacity of both the front and middle 350-mg sections of the recommended sampling tube for this method was
determined with a test atmosphere of 1000 ppm methylene chloride at ambient temperature (22°C) and 80% RH at a
sampling rate of 0.11 L/min. The concentration of methylene chloride can vary dramatically in the work
environment during a work shift. Under these conditions a large dose of methylene chloride can be collected on the
sample tube at the beginning of a sample period, with little or no exposure occurring for the remainder of the
sampling period. Because methylene chloride migrates on charcoal, the ability of the recommended sampling method
to retain a large dose of methylene chloride obtained at the beginning of the sample period was evaluated. Sample
tubes which were spiked with a mass of methylene chloride approximately equivalent to a 500-ppm, 10-L air sample
were analyzed after 10 L of moist air were drawn through them. Eighteen sample tubes were each spiked with 13.2
µL of methylene chloride and then approximately 10 L of 80% RH air at 23°C were drawn through each tube. Six of
the samples were analyzed the same day, and the remaining 12 samples were capped and stored at ambient
temperature. The remaining samples were analyzed in groups of six at one week intervals over the next two week
period. The results are reported in Tables 4.5.3.- 4.5.5. The average recovery was 104% (SD = 3.0%) with no storage,
104% (SD = 4.7%) after one week storage, and 105% (SD = 3.7%) after two weeks storage. No methylene chloride
was detected in any of the back sections of the sample tubes.

Table 4.5.3. Retention Efficiency of Sample Tube Spiked with 17.6 mg of Methylene Chloride (10 L of 80% RH Air
Sample, No Storage)

% recovery by section*
sample no. front middle total

1 97.0 0.9 97.9


2 102 2.3 104
3 102 4.2 106
4 101 2.6 104
5 106 0.1 106
6 104 1.0 105
= 104
SD = 3.0
* No methylene chloride detected on back section.

- Página 75 -
Table 4.5.4. Retention Efficiency of Sample Tube Spiked with 17.6 mg of Methylene Chloride (10 L of 80% RH Air
Sample, One-Week Storage)

% recovery by section*
sample no. front middle total

1 79.7 17.0 96.7


2 89.0 12.9 102
3 87.3 15.6 103
4 84.9 19.8 105
5 88.8 22.3 111
6 84.2 20.6 105
= 104
SD = 4.6
* No methylene chloride detected on back section.
Table 4.5.5. Retention Efficiency of Sample Tube Spiked with 17.6 mg of Methylene Chloride (10 L of 80% RH Air
Sample, Two-Week Storage)

% recovery by section*
sample no. front middle total

1 76.7 21.9 98.6


2 81.1 24.5 106
3 84.6 24.6 109
4 83.5 23.9 107
5 77.1 26.2 103
6 80.5 25.6 106
= 105
SD = 3.9
* No methylene chloride detected on back section.

4.6. Stability of desorbed samples: The stability of desorbed samples was determined by reanalyzing samples which
had been analyzed the previous day. Prior to reanalysis the samples had sat in the GC autosampler tray for about 18-
24 h. For reanalysis fresh standards were prepared although the sample vials were not recapped. The average
percentage recovery upon reanalysis was 108%. The average percentage recovery of the original analysis was 105%
(Table 4.5.5.).

Table 4.6. Stability of Desorbed Samples (Two-week storage samples of Table 4.5.5. reanalyzed 18 to 24 h after initial
analysis)

% recovery by section*
sample no. front middle total

1 88.3 24.4 113


2 87.1 25.0 112
3 85.6 25.3 111
4 85.1 24.8 110
5 67.9 27.2 95.1
6 83.1 25.4 108
= 108
SD = 6.7
* No methylene chloride detected on back section.

- Página 76 -
4.7. Storage: Sample stability was determined by collecting samples from 1- and 500-ppm test atmospheres at both
low (5-6%) and high (80-90%) relative humidity. The test atmospheres were generated with a vapor generation
system which consisted of a source of clean, dry dilution air, a controlled-temperature water bath containing a water
bubbler, a mixing chamber, and a six-port sampling manifold. Methylene chloride was metered into the system with
a Sage Instruments Inc. Model 355 syringe pump (Orion Research Inc., Cambridge, MA) which was gravimetrically
calibrated with isopropanol. The interior surfaces of the system consisted entirely of glass and Teflon with the
exception of rubber O-rings in the valves. High humidity conditions were prepared by passing the dilution air
through the water bubbler before combining it with methylene chloride. For low humidity sampling, the water
bubbler was by-passed and the dry dilution air mixed directly with the methylene chloride vapor. The 500-ppm test
atmosphere was prepared by adding methylene chloride directly to the air stream. The 1 ppm test atmosphere was
generated by diluting a portion of the concentrated air stream with a second volume of air, and directing the excess
concentrated air stream to waste. Calibrated rotameters and mass flow meters were used to determine the air
volumes used in the system. The relative humidity was monitored with an Model 911 Dew-All Digital Analyzer
(EG&G, Waltham, MA). A total of 36 samples were collected under each set of conditions by collecting 10-L air
samples at a flow rate of approximately 0.2 L/min. Six of these samples were analyzed that same day. The remaining
30 samples were split into two groups of fifteen samples for storage. One group was stored in a laboratory drawer at
ambient temperature (21-23°C), and the other group was stored in a refrigerator at 5°C. At 3- or 4- day intervals,
three sample were selected from each group of storage samples for analysis. The percentage recovery with the time
stored for each sample is reported in Tables 4.7.1. through 4.7.4. These results are presented graphically in Figures
4.7.1. through 4.7.8.

Table 4.7.1. Storage Tests (1 ppm at 6% RH)

storage % recovery
time
(days) (refrigerated) (ambient)

0 92.6 93.9 92.7 91.3 94.0 94.7


3 94.7 97.8 101 96.2 98.1 99.1
7 92.7 94.4 91.3 93.6 92.1 93.9
11 94.4 94.7 83.0 92.1 93.9 94.2
14 93.4 94.1 92.6 92.8 97.8 98.8
18 90.5 91.0 86.3 91.8 84.0 89.7

Table 4.7.2. Storage Tests (1 ppm at 80% RH)

storage % recovery
time
(days) (refrigerated) (ambient)

0 97.1 93.1 99.2 95.7 96.8 93.1


3 93.1 96.3 96.5 93.6 96.8 101
6 96.3 98.7 106 97.3 100 97.6
10 94.7 94.7 86.9 95.5 86.9 84.8
14 89.3 94.4 94.7 91.5 93.6 88.8
17 91.2 92.5 88.5 93.9 94.9 85.6

- Página 77 -
Table 4.7.3. Storage Tests (500 ppm at 5% RH)

storage % recovery
time
(days) (refrigerated) (ambient)

0 102 103 102 102 101 104


3 104 104 102 100 94.7 94.0
7 101 101 100 101 101 98.9
10 102 103 103 103 101 104
14 102 96.2 101 98.3 102 99.6
17 103 101 99.0 99.6 98.9 98.6

Table 4.7.4. Storage Tests (500 ppm at 90% RH)


storage % recovery
time
(days) (refrigerated) (ambient)

0 103 103 101 102 97.3 97.3


3 97.3 97.3 104 96.4 100 102
6 104 104 102 101 100 99.3
10 99.1 96.8 100 102 97.1 98.1
13 106 103 99.8 101 100 99.6
17 102 98.8 99.5 --- 99.1 97.3

4.8. Reproducibility data: Six samples were prepared by injecting microliter quantities of methylene chloride into the
front section of the sample tube. The samples were stored at 5°C prior to the analysis. This analysis was performed
by a chemist unassociated with the evaluation. The results are given in Table 4.8.

Table 4.8.Reproducibility
sample no. µg expected µg found % found

1 5302 5485 103


2 10604 11020 104
3 13255 13423 101
4 13255 12656 95.5
5 15906 16150 102
6 18557 17641 95.1
= 100
SD = 3.9

4.9. Desorption efficiency

Desorption efficiencies were determined at both the 1 and 500 ppm level based on a 10-L air sample. At the 1-ppm
level, each of six sections of 350 mg coconut-shell charcoal contained in glass vials, were spiked with 5 µL of a 7069
µg/mL solution of methylene chloride (35.3 µg) in carbon disulfide. Similarly at the 500-ppm level, each of six
charcoal sections was spiked with 13.2 µL of methylene chloride (17.6 mg). After allowing the sections to sit for
several hours, each sample was desorbed with carbon disulfide containing cymene as an internal standard and
analyzed along with standards which were prepared in the same manner as the samples except that no charcoal was
added to the standard vials. The results are reported in Table 4.9.1. These results reflect a loss due to evaporation of
methylene chloride because of the heat generated in the desorption process, and not simply an adsorption effect.

- Página 78 -
Table 4.9.1. Desorption Efficiency

µg/sample 35.3 17600


ppm 1 500

desorption 83.5 86.8


efficiency, % 80.1 84.9
99.1 93.0
88.2 93.6
84.6 94.8
88.0 95.6

87.2 91.4
SD 6.5 4.5

Figure 3.5.1. Chromatogram of methylene chloride at 1 ppm level (10 L air sample.)

Figure 3.5.2. Chromatogram of methylene chloride at 500 ppm level (10 L air sample).

- Página 79 -
Figure 4.1. Chromatogram of methylene chloride at detection limit (0.99 ng per injection).

Figure 4.4.1. Calibration curve of methylene chloride at 1 ppm level.

Figure 4.4.2. Calibration curve of methylene chloride at 500 ppm level.

- Página 80 -
Figure 4.5. Breakthrough curve obtained using the front and middle sections of the sampling tube to sample a 1000-
ppm atmosphere of methylene chloride at 22°C and 80% RH at a sampling rate of 0.11 L/min.

Figure 4.7.1. Ambient storage test for samples collected from a 1 ppm atmosphere at 23°C and high humidity (80%
RH).

Figure 4.7.2. Refrigerated storage test for samples collected from a 1 ppm atmosphere at 23°C and high humidity
(80% RH).

- Página 81 -
Figure 4.7.3. Ambient storage test for samples collected from a 500 ppm atmosphere at 22°C and high humidity
(90% RH).

Figure 4.7.4. Refrigerated storage test for samples collected from a 500 ppm atmosphere at 22°C and high humidity
(90% RH).

Figure 4.7.5. Ambient storage test for samples collected from a 1 ppm atmosphere at 22°C and low humidity (6%
RH).

- Página 82 -
Figure 4.7.6. Refrigerated storage test for samples collected from a 1 ppm atmosphere at 22°C and low humidity (6%
RH).

Figure 4.7.7. Ambient storage test for samples collected from a 500 ppm atmosphere at 22°C and low humidity (5%
RH).

- Página 83 -
(5% RH).

5. References

5.1. "Criteria for a Recommended Standard...Occupational Exposure to Methylene Chloride", U.S. Department of
Health, Education, and Welfare, National Institute for Occupational Safety and Health: Cincinnati, OH, 1976.

5.2. "National Toxicology Program. 1985 NTP Technical Report on the Toxicology and Carcinogenesis Studies of
Dichloromethane in F344/N Rats and B6C3F1 Mice.", U.S. Department of Health and Human Services, Public
Health Service, National Institutes of Health.

5.3. "NIOSH Manual of Analytical Methods", 3rd ed.; U.S. Department of Health and Human Services, Public
Health Service, Centers for Disease Control, NIOSH: Cincinnati, OH, Feb. 1984; Vol. 2, Method 1005.

5.4. Otson, R.; Williams, D. T.; Bothwell, P. D. Am. Ind. Hyg. Assoc. J., 1983, (44), 489-494.

5.5. "Documentation of the TLV, Supplemental Document 1981", 4th ed.; American Conference of Governmental
Industrial Hygienists: Cincinnati, OH, 276-277.

5.6. "Occupational Health Guideline for Methylene Chloride", National Institute for Occupational Safety and
Health, Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control, Sept. 1978.

5.7. "Health Assessment Document for Dichloromethane (Methylene Chloride)", U.S. Environmental Protection
Agency, Office of Health and Environmental Assessment: Washington, D.C., Dec. 1984.

5.8. Chem. Eng. News, Dec. 6, 1985, p. 12.

5.9. "Occupational Exposure and Environmental Release Assessment of Methylene Chloride", U.S. Environmental
Protection Agency, Office of Pesticides and Toxic Substances: Washington D.C., PEI Associates Inc.: Cincinnati, OH,
Contract No. 68-02-3935.

5.10. Anthony, T. In "Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology"; Grayson, Martin, Ed.; John Wiley &
Sons: New York, NY, Vol. 5, pp. 686-693.

OSHA 80

METHYLENE CHLORIDE

Method no.: 80
Matrix: Air
Target 500 ppm (1736 mg/m3) OSHA PEL
concentrations: 10 ppm (34.7 mg/m3)
Procedure: Samples are collected by drawing air through glass sampling tubes containing
Carbosieve S-III (carbon based molecular sieve) adsorbent. Samples are
desorbed with a mixture of 99:1 (v/v) carbon disulfide (CS2)/dimethyl-
formamide (DMF) in the presence of anhydrous sodium sulfate and are
analyzed by GC using a flame ionization detector.
Recommended air
volume and sampling
rate: 3 L at 0.05 L/min
Reliable quantitation 0.201 ppm (0.697 mg/m3)
limit:

Standard errors of
estímate at the target 5.8% (10 ppm)
concentration: 6.5% (500 ppm)

- Página 84 -
(Section 4.7.)
Status of method: Evaluated method. This method has been subjected to the established
evaluation procedures of the Organic Methods Evaluation Branch.
Date: February 1990 Chemist: Donald Burright
Organic Methods Evaluation Branch OSHA Analytical Laboratory Salt Lake City, Utah

1. General Discussion

1.1. Background
1.1.1. History

This procedure allows the use of a single standard size (6-mm o.d. × 4-mm i.d. × 7 cm) adsorbent tube for the collection of
methylene chloride. Because methylene chloride readily migrates on charcoal, earlier methods required the use of two
standard size charcoal tubes connected in series, which could be isolated from each other after sampling, (Ref. 5.1.) or the
use of a custom designed jumbo size adsorbent tube containing an inconveniently large amount of charcoal (Ref. 5.2.).
These two procedures overcome the effects of migration by either isolating the backup section from the sampling section
so that it would not be contaminated by the migrating methylene chloride or by using such a large quantity of charcoal
that migration is slowed to an acceptable rate. The benefit of a single standard size adsorbent tube is made possible by the
use of an adsorbent material, Carbosieve S-III, which demonstrates negligible methylene chloride migration. Carbosieve
S-III, available through Supelco, Inc., is a spherical carbon molecular sieve and has a surface area of about 800 m2/g,
about the same as charcoal. This evaluation was performed at two target concentrations because the current OSHA PEL
for methylene chloride is 500 ppm (TC-500) and OSHA is now in the process of 6(b) rule-making to reduce the
occupational exposure to methylene chloride. For the purpose of this evaluation, 10 ppm was selected as the lower target
concentration (TC-10). A goal of this evaluation was to develop a sampling procedure that will accommodate both the
current PEL and a new lower limit if one is promulgated. The current ACGIH TLV is 50 ppm and the current NIOSH
REL states that exposure to methylene chloride be controlled to the lowest feasible level. (Refs. 5.3.-5.5.)

1.1.2. Toxic effects (This section is for information only and should not be taken as the basis of OSHA policy.)

Methylene chloride can affect the body if it is inhaled, swallowed or comes in contact with the eyes or skin. Methylene
chloride is an anesthetic and inhaling the vapor may cause mental confusion, light-headedness, nausea, vomiting, and
headache. Continued exposure may cause increased light-headedness, staggering, unconsciousness, and death. High vapor
concentrations may cause irritation of the eyes and respiratory tract. Exposure to the liquid may cause irritation to the
skin and eyes. Extended exposure to the liquid by the skin may cause skin burns. (Ref. 5.6.) Carbon monoxide is a
metabolite of methylene chloride in animals and humans. NIOSH has recommended that if the carbon monoxide
concentration is above 9 ppm, either the concentration of methylene chloride or carbon monoxide should be reduced.
(Ref. 5.5.)

On the basis of carcinogenic and tumorigenic responses in rats and mice, NIOSH recommends that methylene chloride be
regarded as a potential occupational carcinogen. (Ref. 5.3.)

1.1.3. Workplace exposure

Methylene chloride is used mainly as a solvent in paint removers, aerosol mixtures, chemical reaction processes and as a
blowing agent for flexible foams. Photography, metal-work, refrigeration, chemical processing, pharmaceutical, flexible
foam, and food industries use methylene chloride. (Ref. 5.8.) Methylene chloride has been used to extract heat-sensitive
naturally occurring substances, such as cocoa, edible fats, spices, and beer hops. It has also been used in the
decaffeination of coffee. (Ref. 5.7.). Approximately 230 million kilograms of methylene chloride were produced in the
United States in 1988. (Ref. 5.9.) In 1986, NIOSH estimated that 1 million workers were potentially exposed to methylene
chloride. (Ref. 5.5.)

1.1.4. Physical properties and other descriptive information (Ref. 5.10., unless otherwise stated)

CAS no.: 75-09-2


molecular weight: 84.93
molecular formula: CH2Cl2
melting point: -97°C
boiling point: 39.8°C
vapor pressure: 53.3 kPa (400 mmHg) at 24.1°C

- Página 85 -
vapor density: 2.93 (air=1)
specific gravity: 1.3266 (water=1)
explosive limit: 12% (lower) 19% (upper) (Ref. 5.11.)
self-ignition temperature: 640°C (Ref. 5.11.)
odor: penetrating ether-like
odor threshold: 205-307 ppm
appearance: colorless liquid
solubility: 1-2 g/100 mL of water; soluble in most common organic
liquids
synonyms: dichloromethane; Aerothene MM; methylene dichloride;
Narkotil; R30; Solaesthin; Solmethine; DCM; methane
dichloride; methylene bichloride; NCI-C50102; UN 1593
(Ref. 5.11.)

The analyte air concentrations throughout this method are based on the recommended sampling and analytical
parameters. Air concentrations listed in ppm are referenced to 25°C and 101.3 kPa (760 mmHg).

1.2. Limit defining parameters

1.2.1. Detection limit of the analytical procedure

The detection limit of the analytical procedure is 0.0746 ng per injection (1.0-µL injection with a 28:1 split). This is the
amount of analyte that will give a peak whose height is approximately 5 times the height of the baseline noise. (Section
4.1.)

1.2.2. Detection limit of the overall procedure

The detection limit of the overall procedure is 2.09 µg per sample (0.201 ppm or 0.697 mg/m3). This is the amount of
analyte spiked on the sampling device that allows recovery of an amount of analyte equivalent to the detection limit of the
analytical procedure. (Section 4.2.)

1.2.3. Reliable quantitation limit

The reliable quantitation limit is 2.09 µg per sample (0.201 ppm or 0.697 mg/m3). This is the smallest amount of analyte
spiked on the sampling device that can be quantitated within the requirements of a recovery of at least 75% and a
precision (±1.96 SD) of ±25% or better. (Section 4.3.)

The reliable quantitation limit and detection limits reported in the method are based upon optimization of the instrument
for the smallest possible amount of analyte. When the target concentration of analyte is exceptionally higher than these
limits, they may not be attainable at the routine operating parameters.

1.2.4. Instrument response to the analyte: The instrument response over the concentration range of 0.5 to 2 times the TC-
10 and TC-500 target concentrations is linear. (Section 4.4.)

1.2.5. Recovery: The recovery of methylene chloride from samples used in 17-day storage tests remained above 99.6%
and 97.3% at the TC-10 and TC-500 levels, respectively, when the samples were stored at about 22°C. The recovery of
analyte from the collection medium during storage must be 75% or greater. (Section 4.5., regression lines of Figures
4.5.1.1. and 4.5.2.1.)

1.2.6. Precision (analytical procedure only): The pooled coefficients of variation obtained from replicate determinations of
analytical standards at 0.5, 1 and 2 times the target concentrations are 0.0330 and 0.0267 at the TC-10 and TC-500 levels
respectively. (Section 4.6.)

1.2.7. Precision (overall procedure): The precisions at the 95% confidence level for the 17-day ambient temperature
storage tests are ±11.3% and ±12.7% at the TC-10 and TC-500 levels respectively. (Section 4.7.) These each include an
additional ±5% for pump error. The overall procedure must provide results at the target concentration that are ±25% or
better at the 95% confidence level.

- Página 86 -
1.2.8. Reproducibility: Six samples (TC-10) collected from a controlled test atmosphere and a draft copy of this procedure
were given to a chemist unassociated with this evaluation. The samples were analyzed after 11 days of refrigerated
storage. No individual sample result deviated from its theoretical value by more than the precision reported in Section
1.2.7. (Section 4.8.)

1.3. Advantages: Because methylene chloride does not readily migrate on Carbosieve S-III, a single standard size
Carbosieve S-III sampling tube may be used. This is not permissible with activated charcoal due to the migration of
methylene chloride from the front section to the back section.

1.4. Disadvantages

1.4.1. The fine mesh size of Carbosieve S-III (60/80) results in a greater pressure drop across the sample tube than occurs
with the conventional coconut shell charcoal sampling tube. This results in the need for the 0.05 L/min sampling rate.

1.4.2. The recommended sample size is 3 L as opposed to the 10 L sample size of previous methods.

2. Sampling Procedure

2.1. Apparatus
2.1.1. Samples are collected using a personal sampling pump calibrated to within ±5% of the recommended flow rate with
the sampling device attached.

2.1.2. Samples are collected with 4-mm i.d. × 6-mm o.d. × 70 mm glass sampling tubes packed with two sections of 60/80
mesh Carbosieve S-III. The front section contains 130 mg and the back section contains 65 mg of adsorbent. The sections
are held in place with glass wool plugs. For this evaluation, Supelco's ORBO-91 Carbosieve S-III tubes (catalog no. 2-
0360) were used.

2.2. Reagents: No sampling reagents are required.

2.3. Technique

2.3.1. Immediately before sampling, break off the ends of the Carbosieve S-III sampler. All samplers should be from the
same lot.

2.3.2. Attach the sampler to the sampling pump with plastic tubing such that the large front section of the sampler is
exposed directly to the atmosphere. Do not place any tubing in front of the sampler.

2.3.3. Attach the sampler vertically in the worker's breathing zone in such a manner that it does not impede work
performance or safety.

2.3.4. After sampling for the appropriate time, remove the sampler and seal the tube with plastic end caps. Wrap each
sample end-to-end with a Form OSHA-21 seal.

2.3.5. Submit at least one blank sampler with each set of samples. Handle the blank sampler in the same manner as the
other samples except draw no air through it.

2.3.6. Ship any bulk samples in a container separate from the air samples.

2.4. Sampler capacity

The sampling capacity of the front section of a Carbosieve S-III sampling tube was determined by sampling a test
atmosphere containing 20 ppm (69.5 mg/m3, 80% relative humidity) methylene chloride at ambient temperature. The
sampling rate was 0.0503 L/min. The 5% breakthrough air volume was 7.6 L. (Section 4.9.)

The 5% breakthrough air volume was 3.34 L when sampling a test atmosphere containing 1018 ppm (3535 mg/m3, 83%
relative humidity) of methylene chloride at 0.053 L/min. (Section 4.9.)

2.5. Desorption efficiency

- Página 87 -
2.5.1. The average desorption efficiencies for methylene chloride from Carbosieve S-III adsorbent were quantitative over
the range of 0.5 to 2 times the TC-10 and TC-500 target concentrations. (Section 4.10.)

2.5.2. Desorbed samples remain relativity stable for at least 24 h. (Section 4.10.)

2.6. Recommended air volume and sampling rate

2.6.1. For time-weighted average samples collect 3 L at 0.05 L/min.

2.6.2. For ceiling or peak samples (Table Z-2 of Title 29 CFR Part 1910.1000) collect the sample for at least 5 min at 0.05
L/min.

2.6.3. When ceiling or peak samples are required, the reliable quantitation limit becomes larger. For example, the reliable
quantitation limit is 2.41 ppm (8.36 mg/m3) for methylene chloride when 0.25 L is collected.

2.7. Interferences (sampling)

2.7.1. It is not known if any compounds will severely interfere with the collection of methylene chloride on Carbosieve S-
III. In general, the presence of other contaminant vapors in the air will reduce the capacity of Carbosieve S-III to collect
methylene chloride.

2.7.2. Suspected interferences should be reported to the laboratory with submitted samples.

2.8. Safety precautions (sampling)

2.8.1. The sampling equipment should be attached to the worker in such a manner that it will not interfere with work
performance or safety.

2.8.2. All safety practices that apply to the work area being sampled should be followed.

3. Analytical Procedure

3.1. Apparatus
3.1.1. A GC equipped with a flame ionization detector (FID). A Hewlett-Packard 5890 Gas Chromatograph equipped with
a 7673A Autosampler, split/splitless injection port and an FID was used in this evaluation.

3.1.2. A GC column capable of separating methylene chloride from the desorbing solvent, the internal standard and any
potential interferences. A 30-m × 0.32-mm i.d. SUPELCOWAX 10 (0.25 µm film thickness) capillary column (Supelco
Inc.) was used in this evaluation.

3.1.3. An electronic integrator or some other suitable means of measuring detector response. A Hewlett-Packard 5895A
GC ChemStation was used in this evaluation.

3.1.4. Two-milliliter vials with PTFE-lined caps.

3.1.5. A dispenser capable of delivering 1.0 mL of desorbing solution is used to prepare standards and samples. If a
dispenser is not available, a 1.0-mL volumetric pipet may be used.

3.2. Reagents

3.2.1. Methylene chloride. Reagent grade or better should be used. The methylene chloride (b&j brand HIGH PURITY
SOLVENT) used in this evaluation was purchased from American Burdick & Jackson (Muskegon, MI).

3.2.2. Carbon disulfide, CS2. Reagent grade or better CS2 should be used. The CS2 (REAGENT ACS) was purchased from
Fisher Scientific (Fair Lawn, NJ). In this evaluation, benzenefree CS2 was used. The CS2 had been passed through
Molecular Sieve 13X (45/60 mesh) to remove the benzene contamination. Fifty grams of molecular sieve should remove
the benzene from 1 L of carbon disulfide.

- Página 88 -
3.2.3. Dimethylformamide, DMF. Reagent grade or better should be used. The DMF (b&j brand HIGH PURITY
SOLVENT) used in this evaluation was purchased from American Burdick & Jackson (Muskegon, MI).

3.2.4. Sodium sulfate, anhydrous. Sodium sulfate is used as a drying agent. The sodium sulfate (AR grade) used in this
evaluation was purchased from Mallinckrodt (Paris, KY).

3.2.5. Desorbing solution. This consists of a solution of 99:1 (v/v) benzene-free CS2/DMF. An internal standard such as
ethyl benzene can be used.

3.2.6. Ethyl benzene. This was used as the internal standard in the desorbing solution. The solution is prepared by adding
250 µL of ethyl benzene to 1 L of desorbing solution. The ethyl benzene (reagent grade) used in this evaluation was
purchased from Eastman Kodak (Rochester, NY).

3.3. Standard preparation

3.3.1. Prepare concentrated stock standards by diluting the methylene chloride with DMF. Prepare working analytical
standards by injecting microliter amounts of concentrated stock standards into 2-mL vials containing 1 mL of desorbing
solution delivered from the same dispenser used to desorb samples. For example, to prepare a TC-10 standard, inject 10
µL of a stock solution containing 10.42 mg/mL methylene chloride in DMF into 1 mL of desorbing solution.

3.3.2. Prepare at least three standards at different concentrations to generate a calibration curve. Ensure that the amount
of methylene chloride found in the samples is within the range of the standards. Prepare additional standards if
necessary.

3.4. Sample preparation

3.4.1. Remove the plastic caps from the sample tube and carefully transfer each section of the adsorbent to separate vials.
Discard the glass tube and glass wool plugs.

3.4.2. Add approximately 150 mg of anhydrous sodium sulfate to each sample.

3.4.3. Add 1.0 mL of desorbing solution to each vial and immediately seal the vials with PTFE-lined caps.

3.4.4. Shake the vials vigorously by hand several times during the next 30 min.

3.5. Analysis

3.5.1. Analytical conditions


GC conditions
temperatures: 40°C (column) 200°C (injector) 220°C (detector)
temp program: hold initial temp 1.0 min, increase temp at 5°C/min to
65°C, then increase temp at 25°C/min to 190°C.
column gas flow: 1.20 mL/min (hydrogen)
septum purge: 1.5 mL/min (hydrogen)
injection size: 1.0 µL (with an appropriate split)
column: 30 m × 0.32-mm i.d. capillary SUPELCOWAX
10 (0.25 µm film thickness) column
retention times: 4.3 min (methylene chloride)
7.2 min (ethyl benzene)
FID conditions
hydrogen flow: 34 mL/min
air flow: 450 mL/min
nitrogen makeup flow: 33 mL/min
chromatogram: Figure 3.5.1.

3.5.2. Measure detector response using a suitable method such as electronic integration.

- Página 89 -
3.5.3. An internal standard (ISTD) calibration method is used. A calibration curve can be constructed by plotting
micrograms of methylene chloride per sample versus ISTD-corrected response of standard injections. Bracket the
samples with freshly prepared analytical standards over a range of concentrations.

3.6. Interferences (analytical)

3.6.1. Any compound that responds on an FID and has a similar retention time as the analyte or internal standard is a
potential interference. Generally, chromatographic conditions can be altered to separate an interference from the analyte.

3.6.2. Retention time on a single column is not considered proof of chemical identity. Analysis by an alternate GC column
or confirmation by mass spectrometry are additional means of identification.

3.7. Calculations

The analyte concentration for samples is obtained from the appropriate calibration curve in terms of micrograms per
sample, uncorrected for desorption efficiency. The air concentration is calculated using the following formulae. The back
(65-mg) section is analyzed to determine if there was any breakthrough from the front (130-mg) section during sampling.
If any analyte is found on the back section, it is added to the amount on the front section. This total amount is then
corrected by subtracting the total amount (if any) found on the blank. If a significant amount of analyte is found on the
back section (e.g., greater than 25% of the amount found on the front section), this should be reported with sample
results.

(micrograms of analyte per sample)


mg/m3 =
(liters of air sampled)(desorption efficiency)

where desorption efficiency = 1.05 for TC-10 or 0.989 for TC-500

(mg/m3)(24.46)
ppm =
(molecular weight of analyte)

where 24.46 = molar volume (liters) at 101.3 pKa (760 mmHg) and 25°C
molecular weight = 84.93

3.8. Safety precautions (analytical)

3.8.1. Restrict the use of all chemicals to a fume hood if possible.

3.8.2. Avoid skin contact and inhalation of all chemicals.

3.8.3. Wear safety glasses and a lab coat at all times while in the laboratory areas.

4. Backup Data

4.1. Detection limit of the analytical procedure

The detection limit of the analytical procedure is 0.0746 ng per injection, based on a 1.0-µL injection (with a 28:1 split) of
a 2.09 µg/mL standard. This amount produced a methylene chloride peak whose height is about 5 times the height of the
baseline noise in the chromatogram. A chromatogram of the detection limit of the analytical procedure is shown in Figure
4.1.

4.2. Detection limit of the overall procedure

The detection limit of the overall procedure is 2.09 µg per sample (0.201 ppm or 0.697 mg/m3). The injection size listed in
the analytical procedure (1.0 µL) was used in the determination of the detection limit of the overall procedure. Eight vials
containing 130 mg of Carbosieve S-III resin were spiked with 10 µL of a solution containing 0.209 µg/µL. The samples
were desorbed about 24 h after being spiked.

- Página 90 -
Table 4.2. Detection Limit of the Overall Procedure for
Methylene Chloride

sample no. µg spiked µg recovered

1 2.09 2.40
2 2.09 2.28
3 2.09 2.29
4 2.09 2.31
5 2.09 2.33
6 2.09 2.31
7 2.09 2.25
8 2.09 2.13

4.3. Reliable quantitation limit data: The reliable quantitation limit is 2.09 µg per sample (0.201 ppm or 0.697 mg/m3).
The injection size listed in the analytical procedure (1.0 µL) was used in the determination of the reliable quantitation
limit. Eight vials containing 130 mg of Carbosieve S-III resin were liquid-spiked with 10 µL of a solution containing 0.209
µg/µL or 2.09 µg of methylene chloride. Because the recovery of methylene chloride from the spiked samples was greater
than 75% and had a precision of ±25 or better, the detection limit of the overall procedure and reliable quantitation limit
are the same.

Table 4.3. Reliable Quantitation Limit (Based on samples


and data of Table 4.2.)

Percent recovered statistics

114.8
109.1
109.6 = 109.5
110.5 SD = 3.7
111.5 Precision = (1.96)(±3.7)
110.5 = ±7.3
107.7
101.9

4.4. Instrument response to methylene chloride: The instrument response to methylene chloride over the range of 0.5 to 2
times the TC-10 and TC-500 target concentrations is linear with a slope of 5132 and 1474 respectively (in ISTD-corrected
area counts per microgram per milliliter). The precision of the response to methylene chloride was determined by
multiple injections of methylene chloride standards. The data below is presented graphically in Figure 4.4.1. and 4.4.2.

Table 4.4.1. Instrument Response to Methylene Chloride


Injection Split = 8:1

× TC-10 µg/mL 0.5× 52.1 1×104.2 2×208.4


ppm/sample 5.00 10.00 20.01

area counts 261 550 1073


278 520 1105
277 581 1055
276 532 1063
276 542 1033
266 539 1030
264 535 1159
272 530 1074
271.3 541.1 1074.0

- Página 91 -
Table 4.4.2. Instrument Response to Methylene Chloride
Injection Split = 28:1

× TC-10 0.5× 1× 2×
mg/mL 2.65 5.30 10.6
ppm/sample 254.5 509 1018

area counts 3935 8105 15786


4005 7750 15637
3977 7685 15354
3944 7801 15846
4191 8191 15392
4188 8151 16088
4116 8119 15395
4070 8190 16638

4053. 7999. 15767.0


3 0

4.5. Storage data

4.5.1. Storage test at 10 ppm

Thirty-six storage samples were collected by sampling a dynamically generated atmosphere containing 57.4 mg/m3 or 16.5
ppm of methylene chloride and 80% relative humidity for 30 min at 0.05 L/min. One-half of the tubes was stored in a
freezer (-20°C) and the other half was stored in a closed drawer at ambient temperature (about 22°C). At 3-4 day
intervals, three samples were selected from each of the two storage sets and analyzed. The results are listed below and
shown graphically in Figures 4.5.1.1. and 4.5.1.2.

Table 4.5.1. Storage Test at TC-10

storage time
% recovery (ambient) % recovery (refrigerated)
(days)

0 101.1 101.1 98.9 101.1 101.1 98.9


99.4 100.1 100.0 99.4 100.1 100.0
4 98.5 98.4 99.5 100.8 103.3 95.9
7 101.2 99.6 99.5 100.6 94.8 99.6
11 106.3 103.9 101.2 98.7 108.6 102.4
14 104.9 96.9 101.2 102.3 100.4 97.7
17 109.4 99.1 98.7 94.9 95.1 104.9

4.5.2. Storage test at 500 ppm: Thirty-six storage samples were collected by sampling a dynamically generated
atmosphere containing 3516 mg/m3 or 1013 ppm of methylene chloride and 86% relative humidity for 30 min at 0.05
L/min. One-half of the tubes was stored in a freezer (-20°C) and the other half was stored in a closed drawer at ambient
temperature (about 22°C). At 3-5 day intervals, three samples were selected from each of the two storage sets and
analyzed. The results are listed below and shown graphically in Figures 4.5.2.1. and 4.5.2.2.

Table 4.5.2. Storage Test at TC-500

storage time % recovery


% recovery (ambient)
(days) (refrigerated)

0 99.8 98.3 104.4 99.8 98.3 104.4


96.8 97.9 102.9 96.8 97.9 102.9
3 94.7 103.6 90.4 95.7 96.0 97.9
6 93.6 96.3 97.4 99.6 92.2 89.4
11 93.4 92.3 94.7 89.3 97.2 94.1
14 102.9 94.0 96.5 87.5 95.5 87.8
17 100.3 102.7 98.9 94.3 92.9 100.3

- Página 92 -
4.6. Precision (analytical method)

The precision of the analytical procedure is defined as the pooled coefficient of variation determined from replicate
injections of methylene chloride standards at 0.5, 1 and 2 times the TC-10 and TC-500 target concentrations. Based on the
data of Tables 4.4.1. and 4.4.2., the coefficients of variation (CV) for the three levels and the pooled coefficient of variation
( ) were calculated and are listed below.

Table 4.6.1. Precision of the Analytical Method (Based on the


Data of Table 4.4.1.)

× TC-10 0.5× 1× 2×
µg/mL 52.1 104.2 208.4
ppm/sample 5.00 10.00 20.01

SD1 6.64 18.38 41.89


CV 0.02451 0.03397 0.03901

= 0.0330
Table 4.6.2. Precision of the Analytical Method (Based on the
Data of Table 4.4.2.)

× TC-10 0.5× 1× 2×
mg/mL 2.65 5.30 10.6
ppm/sample 254.5 509 1018

SD1 103.8 214.4 436.7


CV 0.02561 0.02681 0.02770

= 0.0267

1
standard deviation is in area counts

4.7. Precision (overall procedure)

The precision of the overall procedure is determined from the storage data. The determination of the standard error of
estimate (SEE) for a regression line plotted through the graphed storage data allows the inclusion of storage time as one
of the factors affecting overall precision. The SEE is similar to the standard deviation except it is a measure of dispersion
of data about a regression line instead of about a mean. It is determined with the following equation:

n = total no. of data points


k = 2 for linear regression
k = 3 for quadratic regression

where
Yobs = observed % recovery at a given time
Yest = estimated % recovery from the regression line at the same given
time

An additional 5% for pump error is added to the SEE by the addition of variances. The precision at the 95% confidence
level is obtained by multiplying the SEE (with pump error included) by 1.96 (the z-statistic from the standard normal
distribution at the 95% confidence level). The 95% confidence intervals are drawn about their respective regression lines
in the storage graphs as shown in Figure 4.5.1.1. The data for Figures 4.5.1.1. and 4.5.2.1. was used to determine the SEE
of ±5.75% and ±6.48% at the TC-10 and TC-500 levels respectively.

4.8. Reproducibility data: Six samples, collected from a dynamically generated atmosphere containing methylene
chloride, were given to a chemist unassociated with this study. The samples were generated by drawing the 20-ppm test
atmosphere through sampling tubes for 30-45 min at approximately 0.050 L/min. The samples were analyzed after being

- Página 93 -
stored for 11 days at 5°C. No sample result had a deviation greater than the precision of the overall procedure, which is
±11.3%.

Table 4.8. Reproducibility Data at TC-10

µg spiked µg recovered % recovered % deviation

147.7 145.6 98.6 -1.4


149.8 148.8 99.3 -0.7
102.6 94.4 92.0 -8.0
100.2 97.1 96.9 -3.1
172.7 162.3 94.0 -6.0
172.0 154.2 89.6 -10.4

4.9. Sampler capacity

4.9.1. Breakthrough for TC-10

Sampler capacity was determined by sampling from a dynamically generated atmosphere of 20 ppm (69.5 mg/m3)
methylene chloride with a Carbosieve S-III sampling tube that contained only the front section. The tube was followed by
a whole Carbosieve S-III sampling tube. The backup tube was periodically changed over a 4 h time. The relative humidity
of the test atmosphere was 80%. The sampling rate was 0.0503 L/min. The air volumes listed below are the midpoints of
each sampling interval. The data is graphically shown in Figure 4.9.1.

Table 4.9.1. Breakthrough on the Carbosieve S-III Tube

Downstream breakthrough
air vol. (L) amt found (µg)
mg/m3 (%)

0.75 2.56 1.696 2.44


2.26 0 0 0
3.77 0 0 0
4.91 0 0 0
5.66 0 0 0
6.41 2.39 3.162 4.55
7.17 0 0 0
7.92 2.50 3.308 4.76
8.68 4.32 5.720 8.23
9.43 6.99 9.244 13.3
10.2 8.49 11.26 16.2
10.9 12.6 16.61 23.9
11.7 14.5 19.25 27.7

4.9.2. Breakthrough for TC-500

Sampler capacity was determined by sampling from a dynamically generated atmosphere of 1018 ppm (3535 mg/m3, 83%
relative humidity) methylene chloride with a Carbosieve S-III sampling tube that contained only the 130-mg front section.
The sampling rate was 0.053 L/min. The air passing through the sampler was monitored with a GC equipped with a gas
sampling valve. An injection was made every three minutes. After sampling for 63 min or 3.34 L, the concentration of
methylene chloride in the air downstream of the sampler became greater than 5% of the upstream concentration. The
data was collected (but not retained) by a computer that produced Figure 4.9.2.

4.10. Desorption efficiency and stability of desorbed samples

4.10.1. Desorption efficiency

- Página 94 -
studied range was 105.4% and 98.9% at the TC-10 and TC-500 levels respectively.

Table 4.10.1.1. Desorption Efficiency of Methylene


Chloride

× TC-10 0.5× 1× 2×
µg/sample 52.1 104.2 208.4

DE, % 101.9 103.0 108.4


106.7 112.9 105.4
108.6 103.2 109.6
100.5 108.9 106.5
97.1 106.2 105.0
104.6 99.7 106.2
105.9 101.0 107.7
108.7 108.0 102.9

104.3 105.4 106.4

Table 4.10.1.2. Desorption Efficiency of Methylene


Chloride

× TC-10 0.5× 1× 2×
mg/sample 2.65 5.31 10.6

DE, % 103.2
101.2 99.6
101.5
98.9 96.7
100.9 95.4
98.4
100.6 93.6
99.2
99.3 99.7
98.8
96.8 97.7
94.9
102.9 99.1
98.2
95.6 95.5
104.6

99.5 99.9 97.2

4.10.2. Stability of desorbed samples

The stability of desorbed samples was investigated by reanalyzing the TC-10 samples (10 ppm) 24 h after initial analysis.
The original analysis was performed and the vials were recapped after injection. The samples were reanalyzed with fresh
standards. The average recovery, compared to the average recovery of the original analysis, was 100.4 or a +6.1% change.

Table 4.10.2.1. Stability of Desorbed TC-10 Samples

initial recovery recovery after 24 h percent


(percent) (percent) change

93.9 102.0 +8.1


105.1 101.1 -4.0
94.7 97.6 +2.9
86.8 102.6 +15.8
91.4 98.4 +7.0
93.7 100.7 +7.0

- Página 95 -
with fresh standards. The average recovery, compared to the average recovery of the original analysis, was 101.2% or a
+2.7% change.

Table 4.10.2.2. Stability of Desorbed TC-500 Samples

initial recovery recovery after 24 h percent


(percent) (percent) change

95.8 103.6 +7.8


100.8 100.3 -0.5
97.9 101.5 +3.6
99.0 102.4 +3.4
98.5 94.8 -3.7
98.9 104.4 +5.5

Figure 3.5.1. Chromatogram of methylene chloride at the TC-10 target concentration.

Figure 4.1. Chromatogram of methylene chloride at the detection limit, 0.0746 ng per injection, injection split = 28:1.

Figure 4.4.1. Instrument response curve for methylene chloride at 10 ppm, slope = 322 area counts per micrograms per

- Página 96 -
milliliter, injection split = 8:1.

Figure 4.4.2. Instrument response curve for methylene chloride at 500 ppm, slopes = 1474 area counts per micrograms
per milliliter, injection split = 28:1.

Figure 4.5.1.1. Ambient storage test for methylene chloride at 10 ppm.

Figure 4.5.1.2. Refrigerated storage test for methylene chloride at 10 ppm.

- Página 97 -
Figure 4.5.2.1. Ambient storage test for methylene chloride at 500 ppm.

Figure 4.5.2.2. Refrigerated storage test for methylene chloride at 500 ppm.

Figure 4.9.1. Determination of the 5% breakthrough air volume at 10 ppm.

- Página 98 -
Figure 4.9.2. Determination of the 5% breakthrough air volume at 500 ppm.

5. References

5.1. "NIOSH Manual of Analytical Methods", 3rd ed.; U.S. Department of Health and Human Services, Center for
Disease Control, NIOSH; Cincinnati, OH, 1984, Method 1005, DHHS (NIOSH) Publ. No. 84-100.

5.2. Cummins, K.J. "OSHA Method No. 59; Methylene Chloride", OSHA Analytical Laboratory, unpublished, Salt Lake
City, UT 84165, April, 1986.

5.3. "Air Contaminants - Permissible Exposure Limits", Code of Federal Regulations, Title 29; 1910.1000, U.S.
Department of Labor, OSHA; Washington, D.C., 1989, DOL (OSHA) Publ. No. OSHA 3112.

5.4. "American Conference of Government Industrial Hygienists: Threshold Limit Values and Biological Indices for
1988-1989", p 26, Cincinnati, OH (1988).

5.5. "Current Intelligent Bulletin 46, Methylene Chloride"; April 18, 1986, U.S Department of Health and Human
Services, Public Health Service, Center for Disease Control, NIOSH.

5.6. "Occupational Health Guidelines for Methylene Chloride", U.S Department of Health and Human Services, Center
for Disease Control, NIOSH, September 1978.

5.7. International Agency for Research on Cancer, "IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of
Chemicals to Humans: Some Halogenated Hydrocarbons and Pesticide Exposures", IARC, Lyon, Switzerland, 1986, Vol.
41, pp. 43-85.

5.8. Anthony, T. in "Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology"; 3rd ed.; Grayson, M., Ed.; John Wiley &
Sons, New York, 1983, Vol. 5, pp. 686-693.

5.9. Chemical and Engineering News, Vol. 67, No. 25, Jun 19, 1989, p. 41.

5.10. ChemInfo Database on CCINFO CD-ROM disc 89-2, Canadian Centre for Occupational Health and Safety,
Hamilton, Ontario.

5.11. CAMEO Database, National Oceanic and Atmospheric Administration Hazardous Materials Response Branch,
Seattle, WA.

- Página 99 -
Personal Protection & Sanitation First Aid (See procedures)
Skin: Prevent skin contact Eye: Irrigate immediately
Eyes: Prevent eye contact Skin: Soap wash promptly
Wash skin: When contaminated Breathing: Respiratory support
Remove: When wet or contaminated Swallow: Medical attention immediately
Change: No recommendation
Provide: Eyewash, Quick drench

First Aid Code Definition

Eye: Irrigate immediately If this chemical contacts the eyes, immediately wash (irrigate) the eyes with large
amounts of water, occasionally lifting the lower and upper lids. Get medical
attention immediately.
Skin: Soap wash promptly If this chemical contacts the skin, promptly wash the contaminated skin with soap
and water. If this chemical penetrates the clothing, promptly remove the clothing
and wash the skin with soap and water. Get medical attention promptly.
Breathing: Respiratory support If a person breathes large amounts of this chemical, move the exposed person to
fresh air at once. If breathing has stopped, perform artificial resuscitation. Keep
the affected person warm and at rest. Get medical attention as soon as possible.
Swallow: Medical attention immediately If this chemical has been swallowed, get medical attention immediately.

Important additional information about respirator selection


Respirator Recommendations NIOSH
At concentrations above the NIOSH REL, or where there is no REL, at any detectable concentration: (APF = 10,000)
Any self-contained breathing apparatus that has a full facepiece and is operated in a pressure-demand or other positive-
pressure mode/(APF = 10,000) Any supplied-air respirator that has a full facepiece and is operated in a pressure-demand
or other positive-pressure mode in combination with an auxiliary self-contained positive-pressure breathing apparatus
Escape: (APF = 50) Any air-purifying, full-facepiece respirator (gas mask) with a chin-style, front- or back-mounted organic
vapor canister/Any appropriate escape-type, self-contained breathing apparatus

Respirator Recommendations

This entry provides a condensed table of allowable respirator use for those substances for which IDLH values have been
determined. NIOSH is currently reevaluating the IDLH values, and as new or revised IDLH values are developed, respirator
selection recommendations will be incorporated into subsequent editions of the Pocket Guide. In the interim no respirator
recommendations will be made for substances without IDLH values (these will be noted by "To be added later"). In 1995,
NIOSH developed a new set of regulations in 42 CFR 84 (also referred to as "Part 84") for testing and certifying nonpowered,
air-purifying, particulate-filter respirators. The new Part 84 respirators have passed a more demanding certification test than
the old respirators (e.g.; dust; dust and mist; dust, mist, and fume; spray paint; pesticide; etc.) certified under 30 CFR 11 (also
referred to as "Part 11"). Under Part 84, NIOSH allowed manufacturers to continue selling and shipping Part 11 particulate
filters as NIOSH-certified until July 10, 1998. The Pocket Guide still refers to the Part 11 terminology (i.e., dust, mist, and fume)
and its corresponding assigned protection factors (APFs) for nonpowered, air-purifying, particulate-filter respirators. However,
the Part 11 terminology will be updated as Part 84 respirator recommendations become available, and NIOSH will not continue
to use Part 11 terminology in any new respirator recommendations. Thus, it is important to see Appendix B in the NIOSH
Guide to the Selection and Use of Particulate Respirators (DHHS [NIOSH] Publication No. 96-101) for substitution of Part 84
filters when a properly selected Part 11 respirator is in use. If a respirator is not currently in use, the Part 11 respirator and
filter selection may be made using the APFs for the facepiece types for the chemical or substance of concern.

In January 1998, OSHA revised its respiratory protection standard, 29 CFR 1910.134. Among the provisions in the revised
standard is the requirement for an end-of-service-life indicator (ESLI) or a change schedule when air-purifying respirators
with chemical cartridges or canisters are used for protection against gases and vapors [29 CFR 1910.134(d)(3)(iii)]. In the
Pocket Guide, air-purifying respirators (without ESLIs) for protection against gases and vapors are recommended only for
chemicals with adequate warning properties, but now these respirators may be selected regardless of the warning properties.
The respirator recommendations, including those for carcinogens (see Appendix A), have not been revised accordingly.

The first line in the entry indicates whether the "NIOSH" or the "OSHA" exposure limit is used on which to base the
respirator recommendations. The more protective limit between the NIOSH REL or the OSHA PEL is always used.
"NIOSH/OSHA" indicates that the limits are equivalent. Each subsequent line lists a maximum use concentration (MUC)
followed by the classes of respirators, with their APFs, that are acceptable for use up to the MUC. Individual respirator classes
are separated by diagonal lines (/). More protective respirators may be worn. Emergency or planned entry into unknown
concentrations or entry into IDLH conditions are followed by the classes of respirators acceptable for these conditions.
"Escape" indicates that the respirators are to be used only for escape purposes. For each MUC or condition this entry lists only
those respirators with the required APF and other use restrictions based on the NIOSH Respirator Decision Logic.

- Página 100 -
In certain cases, the recommended respirators are annotated with the following symbols as additonal information:

* Substance reported to cause eye irritation or damage; may require eye protection
£ Substance causes eye irritation or damage; eye protection needed
^ If not present as a fume
¿ Only nonoxidizable sorbents allowed (not charcoal)
† End of service life indicator (ESLI) required

All respirators selected must be approved by NIOSH and MSHA under the provisions of 30 CFR 11 or by NIOSH under 42
CFR 84. The current listing of NIOSH/MSHA certified respirators can be found in the NIOSH Certified Equipment List (DHHS
[NIOSH] Publication No. 2002-144). A list of Part 84 respirators can be found on the NIOSH Home Page
(http://www.cdc.gov/niosh/) or obtained by calling 1-800-35-NIOSH.

A complete respiratory protection program must be implemented and must fulfill all requirements of 29 CFR 1910.134. A
respiratory protection program must include a written standard operating procedure covering regular training, fit-testing, fit-
checking, periodic environmental monitoring, maintenance, medical monitoring, inspection, cleaning, storage and periodic
program evaluation. Selection of a specific respirator within a given class of recommended respirators depends on the
particular situation; this choice should be made only by a knowledgeable person. REMEMBER: Air-purifying respirators will
not protect users against oxygen-deficient atmospheres, and they are not to be used in IDLH conditions. The only respirators
recommended for fire fighting are self-contained breathing apparatuses that have full facepieces and are operated in a
pressure-demand or other positive-pressure modes. Additional information on the selection and use of respirators can be found
in the NIOSH Respirator Decision Logic and the NIOSH Guide to Industrial Respiratory Protection (DHHS [NIOSH] Publication
No. 87-116).

Exposure Routes inhalation, skin absorption, ingestion, skin and/or eye contact
Symptoms Irritation eyes, skin; lassitude (weakness, exhaustion), drowsiness, dizziness; numbness, tingle limbs; nausea;
[potential occupational carcinogen]
Target Organs Eyes, skin, cardiovascular system, central nervous system

Cancer Site [in animals: lung, liver, salivary & mammary gland tumors]
See also: INTRODUCTION See ICSC CARD: 0058 See MEDICAL TESTS: 0148

NIOSH Home | NIOSH Search | Site Index | Topic List | Contact Us

- Página 101 -
A1.2.2. AEGL

Methylene chloride Results

Methylene chloride 75-09-2 (Proposed)


(ppm)
10 min 30 min 60 min 4 hr 8 hr
AEGL 1 290 230 200 NR NR
AEGL 2 1700 1200 560 100 60
AEGL 3 12,000 8,500 6,900 4,900 2,100

NR = Not recommended due to insufficient data

Technical Support Document in preparation. Please check back later.

- Página 102 -
ANEXO
NEXO 2. CASO PRÁCTI
PRÁCTICO: ÁCIDO CLORHÍDRICO
CLORHÍDRICO

A2.1. FICHAS INTERNACIONAIS

A2.1.1. VERSIÓN EN ESPAÑOL

Fichas Internacionales de Seguridad Química


CLORURO DE HIDROGENO ICSC: 0163

CLORURO DE HIDROGENO
Acido clorhídrico, anhidro
Cloruro de hidrógeno, anhidro
HCl
Masa molecular: 36.5
Nº CAS 7647-01-0
Nº RTECS MW4025000
Nº ICSC 0163
Nº NU 1050
Nº CE 017-002-00-2
TIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS/
PELIGROS/ SINTOMAS
PELIGRO/ PREVENCION LUCHA CONTRA
AGUDOS
EXPOSICION INCENDIOS
No combustible. En caso de incendio en el
INCENDIO entorno: están permitidos todos
los agentes extintores.
En caso de incendio: mantener
fría la botella rociando con agua
EXPLOSION
pero NO en contacto directo con
agua.

¡EVITAR TODO CONTACTO! ¡CONSULTAR AL MEDICO EN


EXPOSICION
TODOS LOS CASOS!
Corrosivo. Sensación de Ventilación, extracción Aire limpio, reposo, posición de
quemazón, tos, dificultad localizada o protección semiincorporado, respiración
• INHALACION respiratoria, jadeo, dolor de respiratoria. artificial si estuviera indicada y
garganta. (Síntomas no proporcionar asistencia médica.
inmediatos: véanse Notas).
Corrosivo. Quemaduras Guantes protectores y traje de Quitar las ropas contaminadas,
cutáneas graves, dolor. protección. aclarar la piel con agua
• PIEL
abundante o ducharse y
proporcionar asistencia médica.
Corrosivo. Dolor, visión Gafas ajustadas de seguridad, Enjuagar con agua abundante
borrosa, quemaduras pantalla facial o protección durante varios minutos (quitar las
• OJOS profundas graves. ocular combinada con la lentes de contacto si puede
protección respiratoria. hacerse con facilidad) y
proporcionar asistencia médica.
• INGESTION
DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO

- Página 103 -
Evacuar la zona de peligro. Consultar Separado de sustancias combustibles
a un experto. Ventilar. Eliminar gas y reductoras, oxidantes fuertes, bases
con agua pulverizada. (Protección fuertes, metales. Mantener en lugar
personal adicional: traje de protección bien ventilado.
completa incluyendo equipo autónomo
de repiración). CE:
símbolo C
símbolo T
R: 23-35
S: (1/2-)9-26-36/37/39-45
Clasificación de Peligros NU: 2.3
Riesgos Subsidiarios NU: 8
VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades
ICSC: 0163 Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994

Fichas Internacionales de Seguridad Química


CLORURO DE HIDROGENO ICSC: 0163
ESTADO FISICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION
D Gas licuado comprimido incoloro, de olor La sustancia se puede absorber por
A acre. inhalación.
T PELIGROS FISICOS RIESGO DE INHALACION
O El gas es más denso que el aire. Al producirse una pérdida de gas se
S PELIGROS QUIMICOS alcanza muy rápidamente una
La disolución en agua es un ácido fuerte, concentración nociva de éste en el aire.
reacciona violentamente con bases y es EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA
I corrosiva. Reacciona violentamente con DURACION
M oxidantes formado gas tóxico de cloro. En Corrosivo. La sustancia es corrosiva de los
P contacto con el aire desprende humos ojos, la piel y el tracto respiratorio. La
O corrosivos de cloruro de hidrógeno. Ataca a inhalación de altas concentraciones del gas
R muchos metales formando hidrógeno. puede originar edema pulmonar (véanse
T LIMITES DE EXPOSICION Notas). Los efectos pueden aparecer de
A TLV: 5 ppm; 7.5 mg/m3 (valor techo) forma no inmediata.
N (ACGIH 1993-1994). EFECTOS DE EXPOSICION
T PROLONGADA O REPETIDA
E La sustancia puede afectar el pulmón,
S dando lugar a bronquitis crónica. La
sustancia puede causar erosiones dentales.

Punto de ebullición a 101.3 kPa: -85°C Solubilidad en agua: Elevada


PROPIEDADES Punto de fusión: -114°C Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.3
FISICAS Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 72 Coeficiente de reparto octanol/agua como
log Pow: 0.25
DATOS
AMBIENTALES
NOTAS
El valor límite de exposición laboral aplicable no debe superarse en ningún momento de la exposición
en el trabajo. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas
algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son por ello,
imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un médico
o persona por él autorizada. NO pulverizar con agua sobre la botella que tenga un escape (para evitar
la corrosión de la misma). Con el fin de evitar la fuga de gas en estado líquido, girar la botella que tenga
un escape manteniendo arriba el punto de escape.
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-135
Código NFPA: H 3; F 0; R 0;
INFORMACION ADICIONAL

- Página 104 -
FISQ: 3-072 CLORURO DE HIDROGENO

ICSC: 0163 CLORURO DE HIDROGENO


© CCE, IPCS, 1994

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta
información. Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de
NOTA LEGAL Expertos del IPCS y es independiente de requisitos legales. La versión española
IMPORTANTE: incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, actualizado a la vigésima
adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por el Real
Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

Advertencia © INSHT

A2.1.2. VERSIÓN EN INGLÉS

- Página 105 -
International Occupational Safety and Health Information Centre (CIS)

[List of Chemicals] [Risk Notes] [Risk Phrases] [Safety Phrases] [Danger Symbols]

HYDROGEN CHLORIDE ICSC: 0163


April 2000

Anhydrous hydrogen chloride


Hydrochloric acid, anhydrous

CAS No: 7647-01-0 (cylinder)


RTECS No: MW4025000 HCl
UN No: 1050 Molecular mass: 36.5
EC No: 017-002-00-2

TYPES OF
HAZARD / ACUTE HAZARDS / SYMPTOMS PREVENTION FIRST AID / FIRE FIGHTING
EXPOSURE

Not combustible. In case of fire in the


FIRE surroundings: use appropriate
extinguishing media.

In case of fire: keep cylinder cool


EXPLOSION by spraying with water.

AVOID ALL CONTACT! IN ALL CASES CONSULT A


EXPOSURE DOCTOR!

Corrosive. Burning sensation. Cough. Ventilation, local exhaust, or breathing protection. Fresh air, rest. Half-upright
Inhalation Laboured breathing. Shortness of breath. position. Artificial respiration may

- Página 106 -
Sore throat. Symptoms may be delayed (see be needed. Refer for medical
Notes). attention.

ON CONTACT WITH LIQUID: FROSTBITE. Cold-insulating gloves. Protective clothing. First rinse with plenty of water,
Corrosive. Serious skin burns. Pain. then remove contaminated
Skin clothes and rinse again. Refer for
medical attention.

Corrosive. Pain. Blurred vision. Severe deep Safety goggles or eye protection in combination with breathing protection. First rinse with plenty of water for
burns. several minutes (remove contact
Eyes lenses if easily possible), then
take to a doctor.

Ingestion

SPILLAGE DISPOSAL PACKAGING & LABELLING


Evacuate danger area! Consult an expert! Ventilation. Remove gas with fine water spray. T Symbol
Personal protection: complete protective clothing including self-contained breathing C Symbol
apparatus. R: 23-35
S: (1/2-)9-26-36/37/39-45
UN Hazard Class: 2.3
UN Subsidiary Risks: 8

T
EU symbol for toxic (T) subtances

C
EU symbol for corrosive (C) subtances

Risk Phrase 23: Toxic by inhalation.


Risk Phrases (R) Risk Phrase 35: Causes severe burns.

Safety Phrase 1/2: Keep locked up and out of the reach of children.
S Safety Phrase 9: Keep container in a well-ventilated place.
Safety Phrase 26: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of

- Página 107 -
water and seek medical advice.
Safety Phrase 36/37/39: Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face
protection.
Safety Phrase 45: In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice
immediately (show the label where possible).

EMERGENCY RESPONSE SAFE STORAGE


Transport Emergency Card: TEC (R)-20S1050 Separated from combustible and reducing substances, strong oxidants, strong bases,
NFPA Code: H 3; F 0; R 1 metals. Keep in a well-ventilated room. Cool. Dry.

IMPORTANT DATA
Physical State; Appearance: COLOURLESS COMPRESSED Routes of exposure: The substance can be absorbed into the body by inhalation.
LIQUEFIED GAS, WITH PUNGENT ODOUR.
Inhalation risk: A harmful concentration of this gas in the air will be reached very quickly on loss of
Physical dangers: The gas is heavier than air. containment.

Chemical dangers: The solution in water is a strong acid, it reacts Effects of short-term exposure: Rapid evaporation of the liquid may cause frostbite. The substance is
violently with bases and is corrosive. Reacts violently with oxidants corrosive to the eyes, the skin and the respiratory tract. Inhalation of high concentrations of the gas may
forming toxic gas (chlorine - see ICSC 0126). Attacks many metals cause pneumonitis and lung oedema, resulting in reactive airways dysfunction syndrome (RADS) (see
in the presence of water forming flammable/explosive gas (hydrogen Notes). The effects may be delayed. Medical observation is indicated.
- see ICSC0001).
Effects of long-term or repeated exposure: The substance may have effects on the lungs, resulting in
Occupational exposure limits: TLV: 2 ppm; (Ceiling value); A4 chronic bronchitis. The substance may have effects on the teeth, resulting in erosion.
(not classifiable as a human carcinogen); (ACGIH 2004).
MAK: 2 ppm, 3.0 mg/m³; Peak limitation category: I(2); Pregnancy
risk group: C; (DFG 2004).

PHYSICAL PROPERTIES ENVIRONMENTAL DATA


Boiling point: -85°C
Melting point: -114°C
Density: 1.00045 g/l (gas)
Solubility in water, g/100 ml at 30°C: 67
Relative vapour density (air = 1): 1.3
Octanol/water partition coefficient as log Pow: 0.25

NOTES

- Página 108 -
The applying occupational exposure limit value should not be exceeded during any part of the working exposure.
The symptoms of lung oedema often do not become manifest until a few hours have passed and they are aggravated by physical effort. Rest and medical observation are
therefore essential.
Immediate administration of an appropriate inhalation therapy by a doctor or a person authorized by him/her, should be considered.
Do NOT spray water on leaking cylinder (to prevent corrosion of cylinder).
Turn leaking cylinder with the leak up to prevent escape of gas in liquid state.
Other UN numbers: 2186 (refridgerated liquid) hazard class: 2.3; subsidiary hazard: 8; 1789 (hydrochloric acid) hazard class: 8, pack group II or III. Aqueous solutions may
contain up to 38% hydrogen chloride.
Card has been partly updated in April 2005. See sections Occupational Exposure Limits, Emergency Response.

IPCS
Prepared in the context of cooperation between the International Programme on
International
Chemical Safety and the European Commission
Programme on
© IPCS 2004
Chemical Safety

LEGAL NOTICE Neither the EC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the EC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information.

Updated by {ModOper}. Approved by {ModAppr}. Last update: {ModDate}

For further information please contact the International Occupational Safety and Health Information Centre
at Tel: +41.22.799.6740, Fax: +41.22.799.8516 or E-mail: cis@ilo.org

[ SafeWork Home | Protection Home ] [ ILO Home | ILO Sitemap | About the ILO | Contact ]

Copyright © 1996-2005 International Labour Organization (ILO) - Disclaimer

- Página 109 -
A2.2. INFORMACIÓN ADICIONAL

A2.2.1. FICHAS NIOSH

NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards


Hydrogen chloride CAS 7647-01-0

HCl RTECS MW4025000

The Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

Hydrochloric acid
RTECS #: MW4025000
CAS #: 7647-01-0

UPDATE: November 2004 MW: 36.46 MF: ClH


NOTE:

• TOXICITY DATA HAVE NOT BEEN EVALUATED. OMISSION OF A SUBSTANCE


OR NOTATION DOES NOT IMPLY ANY RELIEF FROM REGULATORY
RESPONSIBILITY.

TABLE OF CONTENTS:

1. SYNONYMS:
2. SKIN AND EYE IRRITATION DATA:
3. MUTATION DATA:
4. REPRODUCTIVE EFFECTS DATA:
5. ACUTE TOXICITY DATA:
6. OTHER MULTIPLE DOSE DATA:
7. REVIEWS:
8. STANDARDS AND REGULATIONS:
9. NIOSH DOCUMENTATION AND SURVEILLANCE:
10. STATUS IN FEDERAL AGENCIES:
11. REFERENCES:

SYNONYMS:
1. Acide chlorhydrique (French) 7. Chlorwasserstoff (German)
2. Acido cloridrico (Italian) 8. Hydrochloride
3. Anhydrous hydrochloric acid 9. Hydrogen chloride
4. Chloorwaterstof (Dutch) 10. Hydrogen chloride (ACGIH:OSHA)
5. Chlorohydric acid 11. Muriatic acid
6. Chlorowodor (Polish) 12. Spirits of salt

- Página 110 -
SKIN AND EYE IRRITATION DATA AND REFERENCES:
EFFECT
ROUTE/ORGANISM DOSE REFERENCE

eye
5 mg/30S rinse mild TXCYAC 23,281,1982
rabbit

skin
4%/24 hour mild BJDEAZ 68,192,1988
human

MUTATION DATA AND REFERENCES:


SYSTEM TEST ROUTE/ORGANISM/TISSUE DOSE REFERENCE

parenteral NULSAK
cytogenetic analysis 20 mg
grasshopper 9,119,1966

CYTBAI
cytogenetic analysis hamster lung 30 mmol/L
55,167,1988

MUREAV
cytogenetic analysis hamster ovary 8 mmol/L
225,55,1989

ENMUDM
DNA repair Escherichia coli 25 µg/well
3,429,1981

inhalation 100 ppm/24 THAGA6


sex chromosome loss and nondisjunction
Drosophila melanogaster hour 39,330,1969

oral THAGA6
sex chromosome loss and nondisjunction 100 ppm
Drosophila melanogaster 39,330,1969

REPRODUCTIVE EFFECTS DATA AND REFERENCES:


EFFECT
ROUTE/ORGANISM DOSE REFERENCE

Reproductive: Effects on
embryo or fetus:
Fetotoxicity (except death,
lowest published toxic concentration: 450 AKGIAO
Inhalation rat e.g., stunted fetus)
mg/m3/1 hour (1 day prior to copulation) 53(6),69,1977
Reproductive: Specific
developmental
abnormalities: Homeostasis

TUMORIGENIC DATA AND REFERENCES:


EFFECT
ROUTE/ORGANISM DOSE REFERENCE

N/R N/R N/R N/R

ACUTE TOXICITY DATA AND REFERENCES:


ROUTE/ EFFECT
DOSE REFERENCE
ORGANISM

Lung, Thorax, or
Respiration: Acute
pulmonary edema
inhalation lowest published lethal Lung, Thorax, or JIHTAB
guinea pig concentration: 4,413 ppm/30 minute Respiration: Other 24,222,1942
changes
Liver: Other
changes

lowest published lethal


inhalation VCVN5* -
concentration: 5,066 mg/m3/90 N/R
guinea pig ,383,1989
minute

inhalation lowest published lethal Lung, Thorax, or VCVN5* -

- Página 111 -
guinea pig concentration: 6,400 mg/m3/30 Respiration: Acute ,383,1989
minute pulmonary edema

inhalation lowest published lethal 29ZWAE -


N/R
human concentration: 1,300 ppm/30 minute ,207,1968

inhalation lowest published lethal TABIA2


N/R
human concentration: 3,000 ppm/5 minute 3,231,1933

inhalation lowest published lethal VCVN5* -


N/R
human concentration: 75 mg/m3 ,383,1989

Lung, Thorax, or
Respiration: Cough
inhalation lowest published toxic Lung, Thorax, or VCVN5* -
human concentration: 50 mg/m3 Respiration: ,383,1989
Respiratory
depression

inhalation lethal concentration (50 percent VCVN1* -


N/R
mammal (species unspecified) kill): 0.1 gm/m3 ,440,1988

Eye: Corneal
damage
inhalation lowest published toxic VCVN5* -
Lung, Thorax, or
mammal (species unspecified) concentration: 450 mg/m3/6 hour ,383,1989
Respiration: Other
changes

Eye: Other eye


effects
Lung, Thorax, or
Respiration:
inhalation lethal concentration (50 percent JCTODH
Respiratory
mouse kill): 1,108 ppm/1 hour 3,61,1976
stimulation
Skin: After systemic
exposure:
Dermatitis, other

Lung, Thorax, or
inhalation lethal concentration (50 percent VCVN5* -
Respiration: Acute
mouse kill): 20,487 mg/m3/5 minute ,383,1989
pulmonary edema

Lung, Thorax, or
inhalation lethal concentration (50 percent VCVN5* -
Respiration: Acute
mouse kill): 3,940 mg/m3/30 minute ,383,1989
pulmonary edema

Olfaction: Other
inhalation lethal concentration (50 percent AMRL** TR-
olfaction effects
rat kill): 3,124 ppm/1 hour 74-78,1974
Eye: Iritis

Lung, Thorax, or
inhalation lethal concentration (50 percent VCVN5* -
Respiration: Acute
rat kill): 60,938 mg/m3/5 minute ,383,1989
pulmonary edema

Lung, Thorax, or
inhalation lethal concentration (50 percent VCVN5* -
Respiration: Acute
rat kill): 7,004 mg/m3/30 minute ,383,1989
pulmonary edema

Lung, Thorax, or
Respiration: Acute
pulmonary edema
inhalation lowest published lethal Lung, Thorax, or JIHTAB
rabbit concentration: 4,413 ppm/30 minute Respiration: Other 24,222,1942
changes
Liver: Fatty liver
degeneration

lowest published lethal


inhalation VCVN5* -
concentration: 5,066 mg/m3/90 N/R
rabbit ,383,1989
minute

lowest published lethal Lung, Thorax, or


inhalation VCVN5* -
concentration: 6,400 mg/m3/30 Respiration: Acute
rabbit ,383,1989
minute pulmonary edema

- Página 112 -
intraperitoneal lethal dose (50 percent kill): 40,142 COREAF
N/R
mouse µg/kg 256,1043,1963

Cardiac: Pulse rate


increased without
intratracheal lowest published lethal dose: 7.3 fall in BP VCVN5* -
dog mg/kg Lung, Thorax, or ,383,1989
Respiration:
Dyspnea

Vascular: BP
lowering not
characterized in
autonomic section
Lung, Thorax, or
oral lowest published lethal dose: 2,857 Respiration: MJAUAJ
man µg/kg Respiratory 158,28,1993
depression
Gastrointestinal:
Changes in structure
or function of
esophagus

oral lethal dose (50 percent kill): 900 BIZEA2


N/R
rabbit mg/kg 134,437,1923

Behavioral:
Excitement
Cardiac: Pulse rate
oral lowest published lethal dose: 420 JJTOEX
decreased with fall in
woman µL/kg 9,351,1996
BP
Kidney, Ureter, and
Bladder: Hematuria

unreported route lowest published lethal dose: 81 85DCAI


N/R
man mg/kg 2,73,1970

OTHER MULTIPLE DOSE DATA AND REFERENCES:

ROUTE/ EFFECT
DOSE REFERENCE
ORGANISM

inhalation lowest published toxic concentration: 150 Behavioral: Irritability VCVN5* -


cat mg/m3/6 hour/50 day- intermittent Blood: Other changes ,383,1989

Behavioral: Muscle contraction or


spasticity
Kidney, Ureter, and Bladder: Other
inhalation lowest published toxic concentration: 685 GISAAA
changes in urine composition
rat µg/m3/24 hour/84 day- continuous 38(3),6,1973
Biochemical: Enzyme inhibition,
induction, or change in blood or
tissue levels: True cholinesterase

Olfaction: Other olfaction effects


inhalation lowest published toxic concentration: 149 Eye: Conjunctiva irritation VCVN5* -
rabbit mg/m3/6 hour/5 day- intermittent Lung, Thorax, or Respiration: ,383,1989
Respiratory depression

inhalation lowest published toxic concentration: 150 Behavioral: Irritability VCVN5* -


rabbit mg/m3/6 hour/50 day- intermittent Blood: Other changes ,383,1989

REVIEWS:

ORGANIZATION STANDARD REFERENCE

Not
American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) Classifiable
DTLVS* TLV/BEI,2003
Threshold Limit Value as a Human
Carcinogen

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) ceiling DTLVS* TLV/BEI,2003

- Página 113 -
Threshold Limit Value concentration
2 ppm

Human
International Agency for Research on Cancer (IARC) Cancer Review Inadequate IMEMDT 54,189,1992
Evidence

Animal
International Agency for Research on Cancer (IARC) Cancer Review Inadequate IMEMDT 54,189,1992
Evidence

International Agency for Research on Cancer (IARC) Cancer Review Group 3 IMEMDT 54,189,1992

TOXICOLOGY REVIEW ARTODN 39,299,1978

TOXICOLOGY REVIEW AOHYA3 17,159,1974

TOXICOLOGY REVIEW EVHPAZ 11,163,1975

STANDARDS AND REGULATIONS:

ORGANIZATION STANDARD REFERENCE

Environmental Protection Agency (EPA) Federal PESTICIDE SUBJECT TO


Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA) REGISTRATION OR RE- FEREAC 54,7740,1989
1988 REGISTRATION

Environmental Protection Agency (EPA) Federal


PESTICIDES: RED
Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA) RBREV* -,324,1998
Completed
1998 STATUS OF

Mine Safety and Health Administration (MSHA) air-ceiling concentration 5


DTLVS* 3,129,1971
STANDARD ppm (7 mg/m3)

Occupational Safety and Health Administration


ceiling concentration 5 ppm
(OSHA) Permissible Exposure Limit (General CFRGBR 29,1910.1000,1994
(7 mg/m3)
Industry)

Occupational Safety and Health Administration ceiling concentration 5 ppm


CFRGBR 29,1926.55,1994
(OSHA) Permissible Exposure Limit (Construction) (7 mg/m3)

Occupational Safety and Health Administration ceiling concentration 5 ppm


CFRGBR 29,1915.1000,1993
(OSHA) Permissible Exposure Limit (Shipyards) (7 mg/m3)

Occupational Safety and Health Administration


ceiling concentration 5 ppm
(OSHA) Permissible Exposure Limit (Federal CFRGBR 41,50-204.50,1994
(7 mg/m3)
Contractors)

Occupational Exposure Limit - AUSTRALIA time-weighted average 5 ppm (7 mg/m3), JAN1993

Occupational Exposure Limit - AUSTRIA MAK 5 ppm (7 mg/m3), JAN1999

Occupational Exposure Limit - BELGIUM short term exposure limit 5 ppm (7.7 mg/m3), JAN1993

Occupational Exposure Limit - DENMARK time-weighted average 5 ppm (7 mg/m3), JAN1999

Occupational Exposure Limit - FINLAND short term exposure limit 5 ppm (7 mg/m3), Skin, JAN1999

Occupational Exposure Limit - FRANCE VLE 5 ppm (7.5 mg/m3), JAN1999

Occupational Exposure Limit - GERMANY MAK 5 ppm (7 mg/m3), JAN1999

Occupational Exposure Limit - HUNGARY short term exposure limit 5 mg/m3, JAN1993

Occupational Exposure Limit - THE


MAC-TGG 8 mg/m3, 2003
NETHERLANDS

Occupational Exposure Limit - NORWAY time-weighted average 5 ppm (7 mg/m3), JAN1999

Occupational Exposure Limit - THE PHILIPPINES time-weighted average 5 ppm (7 mg/m3), JAN1993

MAC(time-weighted average) 5 mg/m3, CEILING 7 mg/m3,


Occupational Exposure Limit - POLAND
JAN1999

Occupational Exposure Limit - RUSSIA short term exposure limit 5 ppm (5 mg/m3), JAN1993

- Página 114 -
Occupational Exposure Limit - SWEDEN short term exposure limit 5 ppm (8 mg/m3) JAN1999

MAK- week 5 ppm (7.5 mg/m3), KZG- week 10 ppm (15


Occupational Exposure Limit - SWITZERLAND
mg/m3), JAN1999

Occupational Exposure Limit - THAILAND time-weighted average 5 ppm (7 mg/m3), JAN1993

Occupational Exposure Limit - TURKEY time-weighted average 5 ppm (7 mg/m3), JAN1993

time-weighted average 1 ppm (2 mg/m3), short term exposure


Occupational Exposure Limit - UNITED KINGDOM
limit 5 ppm (8 mg/m3), SEP2000

American Conference of Governmental Industrial Hygienists


Occupational Exposure Limit IN ARGENTINA,
(ACGIH) Threshold Limit Value;
BULGARIA, COLOMBIA, JORDAN, KOREA
ceiling concentration 2 ppm

American Conference of Governmental Industrial Hygienists


Occupational Exposure Limit IN NEW ZEALAND,
(ACGIH) Threshold Limit Value
SINGAPORE, VIETNAM
ceiling concentration 2 ppm

NIOSH DOCUMENTATION AND SURVEILLANCE:

ORGANIZATION STANDARD or SURVEY REFERENCE

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ceiling concentration 5 NIOSH* DHHS
Recommended Exposure Level TO HYDROGEN CHLORIDE-air ppm #92-100,1992

National Occupational Hazard Survey 1974:


Hazard Code: 38580;
Number of Industries 360;
National Occupational Hazard Survey 1974
Total Number of Facilities 87,434;
Number of Occupations 156;
Total Number of Employees Exposed 824,985

National Occupational Exposure Survey 1983:


Hazard Code: 38580;
Number of Industries 321;
Total Number of Facilities 60,309;
National Occupational Exposure Survey 1983
Number of Occupations 183;
Total Number of Employees Exposed 1,238,572;
Total Number of Female Employees Exposed
388,130

STATUS IN FEDERAL AGENCIES:

ORGANIZATION REFERENCE

EPA GENETOX PROGRAM 1988, Negative: Cell transform.-SA7/SHE

EPA TSCA Section 8(b) CHEMICAL INVENTORY

EPA TSCA Section 8(d) unpublished health/safety studies

EPA TSCA Section 8(e) Risk Notification, 8EHQ-0892-9246

On EPA IRIS database

EPA TSCA TEST SUBMISSION (TSCATS) DATA BASE, JANUARY 2001

NIOSH Analytical Method, 1994: Acids, inorganic, 7903

REFERENCES:
CODEN REFERENCE

29ZWAE "Practical Toxicology of Plastics," Lefaux, R., Cleveland, OH, Chemical Rubber Co., 1968

"Poisoning; Toxicology, Symptoms, Treatments," 2nd ed., Arena, J.M., Springfield, IL, C.C. Thomas,
85DCAI
1970

AKGIAO Akushcherstvo i Ginekologiya (Moscow). (V/O Mezhdunarodnaya Kniga, 113095 Moscow, USSR) No.1-

- Página 115 -
1936-

Aerospace Medical Research Laboratory Report. (Aerospace Technical Div., Air Force Systems
AMRL**
Command, Wright-Patterson Air Force Base, OH 45433)

Annals of Occupational Hygiene. (Pergamon Press Inc., Maxwell House, Fairview Park, Elmsford, NY
AOHYA3
10523) V.1- 1958-

Archives of Toxicology. (Springer-Verlag, Heidelberger Pl. 3, D-1000 Berlin 33, Fed. Rep. Ger.) V.32-
ARTODN
1974-

BIZEA2 Biochemische Zeitschrift. (Berlin, Ger.) V.1-346, 1906-67. For publisher information, see EJBCAI.

BJDEAZ British Journal of Dermatology. (Blackwell Scientific Pub. Ltd., POB 88, Oxford, UK) V.63- 1951-

Code of Federal Regulations. (U.S. Government Printing Office, Supt. of Documents, Washington, DC
CFRGBR
20402)

Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances, Academie des Sciences. (Paris, France) V.1-261, 1835-1965.
COREAF
For publisher information, see CRASEV.

CYTBAI Cytobios. (Faculty Press, 88 Regent St., Cambridge, UK) V.1- 1969-

The Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs) booklet issues by American
DTLVS*
Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), Cincinnati, OH, 1996

ENMUDM Environmental Mutagenesis. (New York, NY) V.1-9, 1979-87. For publisher information, see EMMUEG.

EHP, Environmental Health Perspectives. (U.S. Government Printing Office, Supt of Documents,
EVHPAZ
Washington, DC 20402) No.1- 1972-

Federal Register. (U.S. Government Printing Office, Supt. of Documents, Washington, DC 20402) V.1-
FEREAC
1936-

Gigiena i Sanitariya. For English translation, see HYSAAV. (V/O Mezhdunarodnaya Kniga, 113095
GISAAA
Moscow, USSR) V.1- 1936-

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk of Chemicals to Man. (WHO Publications
IMEMDT
Centre USA, 49 Sheridan Ave., Albany, NY 12210) V.1- 1972-

JCTODH Journal of Combustion Toxicology. (Westport, CT) V.3-9, 1976-82.

Journal of Industrial Hygiene and Toxicology. (Cambridge, MA) V.18-31, 1936-49. For publisher
JIHTAB
information, see AEHLAU.

Japanese Journal of Toxicology. (Yakugyo Jihosha, Hokushin Bldg., 2-36 Jinbo-cho, Kanda, Chiyoda-ku,
JJTOEX
Tokyo, 101, Japan) V.1- 1988-

Medical Journal of Australia. (Australasian Medical Pub. Co. Ltd., 71-79 Arundel St., Glebe, N.S.W.,
MJAUAJ
Australia) V.1- 1914-

MUREAV Mutation Research. (Elsevier Science Pub. B.V., POB 211, 1000 AE Amsterdam, Netherlands) V.1- 1964-

National Institute for Occupational Safety and Health, U.S. Dept. of Health, Education, and National
NIOSH* Institute of Occupational Safety and Health, U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, Reports and
Memoranda.

Nucleus (Calcutta). (Dr. A.K. Sharma, Centre of Advanced Studies in Cell and Chromosome Research,
NULSAK
Calcutta, 35 Baliygunge Circular Rd., Calcutta 700 019, India) V.1- 1958-

Status of Pesticides in Registration, Reregistration, and Special Review (Rainbow Report), Special Review
RBREV* and Reregistration Division Office of Pesticide Programs U.S. Environmental Protection Agency, 401 M.
Street, S.W., Washington, D.C. 20460, Spring 1998

TABIA2 Tabulae Biologicae. (The Hague, Netherlands) V.1-22, 1925-63. Discontinued.

Theoretical & Applied Genetics. (Springer-Verlag New York, Inc., Service Center, 44 Hartz Way,
THAGA6
Secaucus, NJ 07094) V.38- 1968-

TXCYAC Toxicology. (Elsevier Scientific Pub. Ireland, Ltd., POB 85, Limerick, Ireland) V.1- 1973-

"Vrednie chemichescie veshestva. Neorganicheskie soedinenia elementov I-IV groopp" (Hazardous


VCVN1*
substances. Inornanic substances containing I-IV group elements), Filov V.A., Chimia, 1988.

"Vrednie chemichescie veshestva. Neorganicheskie soedinenia elementov V-VII groopp" (Hazardous


VCVN5*
substances. Inornanic substances containing V-VII group elements), Bandman A.L. et al., Chimia, 1989.

- Página 116 -
RTECS Compound Description:
Tumorigen
Mutagen
Reproductive Effector
Human Data
Primary Irritant
ALT CAS #: 51005-19-7
ALT CAS #: 61674-62-2
ALT CAS #: 113962-65-5

Synonyms & Trade Names DOT ID & Guide


Anhydrous hydrogen chloride; Aqueous hydrogen chloride (i.e., Hydrochloric 1050 125 (anhydrous)
acid, Muriatic acid) [Note: Often used in an aqueous solution.] 1789 157 (solution)
NIOSH REL: C 5 ppm (7 mg/m3)
Exposure Limits
OSHA PEL: C 5 ppm (7 mg/m3)
IDLH 50 ppm See: 7647010 Conversion 1 ppm = 1.49 mg/m3

Hydrogen chloride - IDLH Documentation


CAS number: 7647010
NIOSH REL: 5 ppm (7 mg/m3) CEILING
Current OSHA PEL: 5 ppm (7 mg/m3) CEILING
1989 OSHA PEL: Same as current PEL
1993-1994 ACGIH TLV: 5 ppm (7.5 mg/m3) CEILING
Description of Substance: Colorless to slightly yellow gas with a pungent, irritating odor.
LEL:. . Nonflammable Gas
Original (SCP) IDLH: 100 ppm
Basis for original (SCP) IDLH: The chosen IDLH is based on the statements by Patty [1963] that according to Matt [1889]
as cited in Flury and Zernik [1931], work is impossible when one inhales air containing hydrogen chloride in
concentrations of 75 to 150 mg/m3 (50 to 100 ppm); work is difficult but possible when the air contains concentrations of
15 to 75 mg/m3 (10 to 50 ppm); and work is undisturbed at the concentration of 15 mg/m3 (10 ppm).
Existing short-term exposure guidelines: National Research Council [NRC 1987] Emergency Exposure Guidance Levels
(EEGLs) and Shortterm Public Emergency Guidance Levels (SPEGLs):
10minute EEGL: 100 ppm
1hour EEGL: 20 ppm
24hour EEGL: 20 ppm
1hour SPEGL: 1 ppm
24hour SPEGL: 1 ppm
ACUTE TOXICITY DATA
Lethal concentration data:
LC50 LCLo Adjusted 0.5-hr Derived
Species Reference (ppm) (ppm) Time LC (CF*) value
Human Lefaux 1968 ----- 1,300 30 min 1,300 ppm (1.0) 130 ppm
Rat MacEwen and Vernot 1974 3,124 ----- 1 hr 6,248 ppm (2.0) 625 ppm
Rabbit Machle et al. 1942 ----- 4,416 30 min 4,416 ppm (1.0) 442 ppm
G. pig Machle et al. 1942 ----- 4,416 30 min 4,416 ppm (1.0) 442 ppm
Human Tab Biol Per 1933 ----- 3,000 5 min 500 ppm (0.17) 50 ppm
Mouse Wohlslagel et al. 1976 1,108 ----- 1 hr 2,216 ppm (2.0) 222 ppm
*Note: Conversion factor (CF) was determined with "n" = 1.0 [ten Berge et al. 1986].
Other animal data: RD50 (mouse), 309 ppm [Alarie 1981].
Other human data: It has been reported that 50 to 100 ppm for 1 hour is barely tolerable and that 35 ppm causes
irritation of the throat [Henderson and Haggard 1943]. It has also been reported that work is impossible at 50 to 100 ppm
but is difficult but possible at 10 to 50 ppm [Flury and Zernik 1931].
Revised IDLH: 50 ppm
Basis for revised IDLH: The revised IDLH for hydrogen chloride is 50 ppm based on acute inhalation toxicity data in
humans [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943; Tab Biol Per 1933].
REFERENCES:
1. Alarie Y [1981]. Doseresponse analysis in animal studies: prediction of human responses. Environ Health Perspect 42:9-
13.
2. Flury F, Zernik F [1931]. Schädliche gase dämpfe, nebel, rauch und staubarten. Berlin, Germany: Verlag von Julius
Springer, p. 128 (in German).
3. Henderson Y, Haggard HW [1943]. Noxious gases. 2nd ed. New York, NY: Reinhold Publishing Co., p. 126.
4. Lefaux R [1968]. Practical toxicology of plastics. Cleveland, OH: Chemical Rubber Co., p. 207.
5. MacEwen JD, Vernot EH [1974]. Toxic Hazards Research Unit annual report: 1974. WrightPatterson Air Force Base,
OH: Air Force Systems Command, Aerospace Medical Division, Aerospace Medical Research Laboratory Report,
AMRLTR7478.
6. Machle W, Kitzmiller KV, Scott EW, Treon JF [1942]. The effect of the inhalation of hydrogen chloride. J Ind Hyg
Toxicol 24:222225.
7. Matt L [1889]. Doctoral dissertation. Wurzburg, Germany: Julius Maximillian University (in German). [From Patty

- Página 117 -
FA, ed. [1963]. Industrial hygiene and toxicology. 2nd rev. ed. Vol. II. Toxicology. New York, NY: Interscience Publishers,
Inc., p. 851.]
8. NRC [1987]. Emergency and continuous exposure guidance levels for selected airborne contaminants. Vol. 7. Ammonia,
hydrogen chloride, lithium bromide, and toluene. Washington, DC: National Academy Press, Committee on Toxicology,
Board on Toxicology and Environmental Health Hazards, Commission on Life Sciences, National Research Council,
pp. 1730.
9. Patty FA, ed. [1963]. Industrial hygiene and toxicology. 2nd rev. ed. Vol. II. Toxicology. New York, NY: Interscience
Publishers, Inc., p. 851.
10. Tab Biol Per [1933]; 3:231 (in German).
11. ten Berge WF, Zwart A, Appelman LM [1986]. Concentration-time mortality response relationship of irritant and
systematically acting vapours and gases. J Haz Mat 13:301309.
12. Wohlslagel J, Dipasquale LC, Vernot EH [1976]. Toxicity of solid rocket motor exhaust: effects of Hcl, HF, and
alumina on rodents. J Combustion Toxicol 3:6170.
Go back to the Documentation for Immediately Dangerous To Life or Health Concentrations (IDLHs)

Physical Description
Colorless to slightly yellow gas with a pungent, irritating odor. [Note: Shipped as a liquefied compressed
gas.]
MW: 36.5 BP: -121°F FRZ: -174°F Sol(86°F): 67%
VP: 40.5 atm IP: 12.74 eV RGasD: 1.27
Fl.P: NA UEL: NA LEL: NA
Nonflammable Gas
Incompatibilities & Reactivities
Hydroxides, amines, alkalis, copper, brass, zinc [Note: Hydrochloric acid is highly corrosive to most
metals.]
Measurement Methods
NIOSH 7903; OSHA ID174SG
See: NMAM or OSHA Methods
Personal Protection & Sanitation First Aid (See procedures)
Skin: Prevent skin contact (solution)/Frostbite Eye: Irrigate immediately (solution)/Frostbite
Eyes: Prevent eye contact/Frostbite Skin: Water flush immediately (solution)/Frostbite
Wash skin: When contaminated (solution) Breathing: Respiratory support
Remove: When wet or contaminated (solution) Swallow: Medical attention immediately (solution)
Change: No recommendation
Provide: Eyewash (solution), Quick drench
(solution), Frostbite
Important additional information about respirator selection
Respirator Recommendations NIOSH/OSHA
Up to 50 ppm: (APF = 10) Any chemical cartridge respirator with cartridge(s) providing protection
against the compound of concern*/(APF = 50) Any air-purifying, full-facepiece respirator (gas mask) with
a chin-style, front- or back-mounted canister providing protection against the compound of concern/(APF
= 25) Any powered, air-purifying respirator with cartridge(s) providing protection against the compound
of concern*/(APF = 10) Any supplied-air respirator*/(APF = 50) Any self-contained breathing apparatus
with a full facepiece
Emergency or planned entry into unknown concentrations or IDLH conditions: (APF = 10,000) Any
self-contained breathing apparatus that has a full facepiece and is operated in a pressure-demand or
other positive-pressure mode/(APF = 10,000) Any supplied-air respirator that has a full facepiece and is
operated in a pressure-demand or other positive-pressure mode in combination with an auxiliary self-
contained positive-pressure breathing apparatus
Escape: (APF = 50) Any air-purifying, full-facepiece respirator (gas mask) with a chin-style, front- or
back-mounted acid gas canister/Any appropriate escape-type, self-contained breathing apparatus
Exposure Routes inhalation, ingestion (solution), skin and/or eye contact
Symptoms Irritation nose, throat, larynx; cough, choking; dermatitis; solution: eye, skin burns; liquid:
frostbite; in animals: laryngeal spasm; pulmonary edema
Target Organs Eyes, skin, respiratory system
See also: INTRODUCTION See ICSC CARD: 0163 See MEDICAL TESTS: 0116
NIOSH Home | NIOSH Search | Site Index | Topic List | Contact Us

- Página 118 -
A2.2.2. AEGL

Hydrogen chloride Results

Hydrogen chloride 7647-01-0 (Final)


ppm
10 min 30 min 60 min 4 hr 8 hr
AEGL 1 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
AEGL 2 100 43 22 11 11
AEGL 3 620 210 100 26 26

Technical Support Document

- Página 119 -
ANEXO 3. DEFINICIÓNS

AEGL (Acute Exposure Guideline Levels): Concentración dunha substancia no aire que
causa un nivel específico de efectos biolóxicos nunha poboación definida despois
dunha duración da exposición definida. Teñen a intención de representar limiares
biolóxicos de exposición para a poboación en xeral.
- AEGL-1: É o nivel dun composto no aire, para o que ou por debaixo do que,
a poboación pode experimentar incomodidades notables.
- AEGL-2: A poboación pode experimentar efectos irreversibles ou outros
efectos serios de larga duración.
- AEGL-3: A poboación pode experimentar efectos adversos para a saúde e
incluso a morte.

IDLH (Immediately Dangerous to Life an Health): Máximo nivel dun contaminante do


que un suxeito exposto pode escapar nun prazo de 30 minutos sen síntomas graves nin
efectos irreversibles para a saúde.

LC 50 (concentración letal 50): Concentración calculada dun composto químico no aire


á que unha exposición dunha duración determinada pode causar danos no 50 %, a unha
poboación animal experimental definida.

LD 50 (Dose letal 50): Dose calculada dun composto químico en auga á que unha
exposición dunha duración determinada pode causar danos no 50 %, a unha poboación
animal experimental definida.

PEL (Permisible exposure limit expressed as a time-weighted average): Concentración


dunha substancia á que a maioría dos traballadores poden estar expostos sen que se
observen efectos adversos, calculados como a media dunha xornada diaria (8 h) ou
semanal (40 h).

REL (Recommended exposure limit): Exposición límite para 8 ou 10 h recomendada


por NIOSH.

- Página 120 -
TLV (Threshold limit value): Concentración dunha substancia á que a maioría dos
traballadores pode estar exposta sen efectos adversos.

TWA (Time-weighted average): Concentración permitida dunha exposición medida


sobre unha xornada diaria de traballo (8 h) ou semanal (40 h).

- Página 121 -

También podría gustarte