Está en la página 1de 268

Ayn Rand

El Manantial I
El Manantial I
Titulo original: THE FOUNTAINHEAD
PRIMERA PARTE
PETER KEATING
Howard Roark se ech a rer.
Estaba des!do" a# borde de ! r$sco. Aba%o" a &!cha d$stac$a" 'aca e# #a(o. )as rocas
se e#e*aba hac$a e# c$e#o sobre #as a(!as $&*$#es" co&o !a e+,#os$ de (ra$to -!e se
h!b$ese he#ado e s! asces$. E# a(!a ,areca $&!tab#e. #a ,$edra" e &o*$&$eto. Pero
#a ,$edra tea #a detec$ -!e se ,rod!ce e ese bre*e &o&eto de #a #!cha e -!e #os
ata(o$stas se ec!etra ' #os $&,!#sos se det$ee e !a ,a!sa &/s d$/&$ca -!e e#
&o*$&$eto. )a ,$edra re#!ca ba0ada ,or #os ra'os de# so#. E# #a(o era so#a&ete !
de#(ado a$##o de acero -!e cortaba #as rocas ,or #a &$tad. )as rocas cot$!aba"
$a#terab#es" e #a ,ro1!d$dad. 2o&e3aba ' ter&$aba e e# c$e#o. De &aera -!e e#
&!do ,areca s!s,ed$do e e# es,ac$o" se&e%ado !a $s#a -!e 1#otara e #a ada" ac#ada
a #os ,$es de# ho&bre -!e estaba sobre e# r$sco.
4! c!er,o se recortaba cotra e# c$e#o. Era ! c!er,o de #eas ' /(!#os #ar(os ' rectos"
,!es cada c!r*a se -!ebraba e ,#aos. Estaba de ,$e" r($do" co #as &aos co#(/do#e a
#os costados ' #as ,a#&as *!e#tas hac$a 1!era. Tea #a sesac$ de -!e s!s o&,#atos
estaba estrecha&ete %!tos" seta #a c!r*a de s! c!e##o ' ,erc$ba e# ,eso de #a sa(re e
#as &aos. 4eta e# *$eto atr/s" e e# h!eco de #a es,$a dorsa#. E# *$eto a($taba s!s
cabe##os cotra e# c$e#o. 4! cabe##o o era r!b$o $ ro%o. tea e# co#or e+acto de #as ara%as
Ayn Rand El Manantial I
&ad!ras.
Rea de #as cosas -!e #e haba oc!rr$do a-!e##a &a0aa ' de #as -!e des,!5s tea -!e
a1rotar. 4aba -!e #os das *e$deros sera d$1c$#es" -!e tedra -!e e1retarse co
*ar$os ,rob#e&as ' ,re,arar ! ,#a de acc$. Pero ta&b$5 saba -!e o eces$tara
,esar" ,or-!e todo estaba 'a s!1$c$ete&ete c#aro ,ara 5#" ,or-!e haca t$e&,o -!e haba
d$s,!esto e# ,#a ' ,or-!e eces$taba rerse.
Trat de ,esar e e##o. Pero #o o#*$d. Estaba cote&,#ado e# (ra$to. 2!ado s!s
o%os se detea ateta&ete e e# &!do -!e #o c$rc!daba" o rea. 4! rostro era co&o
!a #e' de #a Nat!ra#e3a" a#(o $&,os$b#e de d$sc!t$r" a#terar o co&o*er. Tea ,&!#os
,ro!c$ados -!e se #e*ataba sobre #as &e%$##as" h!d$das ' descaradas. o%os (r$ses"
1ros ' 1$%os. boca des,ect$*a" 1$r&e&ete cerrada" boca de sato o de *erd!(o.
M$r e# (ra$to. 6Ha' -!e cortar#o 7se d$%o7 ' tras1or&ar#o e ,aredes.6 M$r !
/rbo#8 6Ha' -!e ,art$r#o ' tras1or&ar#o e cabr$as.6 2ote&,# !a estra de herr!&bre de
#a ,$edra ' ,es e #as *etas de h$erro -!e e+$sta deba%o de# s!e#o. 6Ha' -!e 1!d$r#o e
*$(as 7se d$%o7. e *$(as -!e se #e*ate hasta e# c$e#o.6
6Estas rocas est/ a-! ,ara -!e 'o ha(a !so de e##as 7,ros$(!$ d$c$5dose7. Est/
es,erado e# barreo" #a d$a&$ta" ' -!e &$ *o3 d5 #a orde. est/ es,erado -!e #as
arra-!e" -!e #as corte" -!e #as &acha-!e" -!e #as reha(a. est/ es,erado #a 1or&a
-!e #es dar/ &$s &aos.6
Des,!5s &ee #a cabe3a ,or-!e record #o s!ced$do ,or #a &a0aa ' ,es e #as
!&erosas cosas -!e tea -!e hacer. A*a3 hac$a #a or$##a" #e*at #os bra3os ' se
3a&b!## e e# c$e#o -!e 'aca aba%o.
2ort recta&ete e# #a(o e d$recc$ a #a ,arte o,!esta de #a costa" ' ##e( a #as rocas
dode haba de%ado s! ro,a. M$r co ,esad!&bre e toro. D!rate tres a0os" desde -!e
*$*a e 4tato ' s$e&,re -!e tea &o&etos #$bres" #o -!e oc!rra a &e!do" $ba a##
,ara ,asar e# t$e&,o" ,ara adar" ,ara descasar" ,ara &ed$tar ' set$rse so#o ' a$&ado.
E s! !e*a #$bertad" #o ,r$&ero -!e dese 1!e $r a##/" ,or-!e saba -!e 'a o ,odra *o#*er
a hacer#o. A-!e##a &a0aa haba s$do e+,!#sado de #a Esc!e#a de Ar-!$tect!ra de# Ist$t!to
Teco#($co de 4tato.
4e ,!so #a ro,a8 ,ata#oes *$e%os de dr$# ord$ar$o" sada#$as" !a ca&$sa de &a(a
corta a #a -!e #e 1a#taba cas$ todos #os botoes. Desced$ ,or !a estrecha seda" etre
catos rodados" hac$a ! ca&$o -!e a s! *e3 cod!ca a #a carretera ,or !a *erde c!esta.
Adaba r/,$da&ete" co &o*$&$etos dese*!e#tos ' desc!$dados. Desceda ,or e#
#ar(o ca&$o" ba%o e# so#. A #o #e%os ' a# 1rete" e #a costa de Massach!ssets" e+tedase
4tato" c$!dad ,e-!e0a -!e ,areca o teer otra &$s$ -!e a#o%ar #a %o'a de s!
e+$stec$a. e# (ra $st$t!to" -!e se er(!a &/s #e%os" sobre !a co#$a.
E# t5r&$o &!$c$,a# de 4tato co&e3aba co ! bas!rero" ! &otc!#o (r$s de
des,erd$c$os -!e se #e*ataba sobre #a h$erba ' h!&eaba d5b$#&ete. E*ases de #atas
br$##aba a# so#. 9edo ,or #a carretera" &/s a##/ de #as ,r$&eras casas" se ecotraba !a
$(#es$a. )a $(#es$a era ! &o!&eto (t$co de r$,$a ,$tada de co#or a3!# ,a#o&a" ' tea
(r!esos cotra1!ertes de &adera -!e o sostea ada" *etaa#es co *$dr$eras de co#ores
' ,esadas traceras -!e $&$taba #a ,$edra.
A ,art$r de a## co&e3aba #as #ar(as ca##es or$##adas de c5s,ed. M/s a##/ de# c5s,ed se
*ea casas de &adera -!e tort!raba todas #as 1or&as8 co&,#$cadas co (ab#etes"
torrec$##as ' b!hard$##as. co ,orches sobresa#$etes. a,#astadas ba%o eor&es techos e
dec#$*e. :#acas cort$as 1#otaba e #as *etaas. Rec$,$etes co bas!ra" ##eos hasta e#
to,e" *ease %!to a #as ,!ertas. U *$e%o ,erro ,e-!$5s estaba echado sobre !a
a#&ohada" e e# esca# de !a ,!erta" so#tado babas. Uos ,a0a#es ted$dos re*o#oteaba
a# *$eto sobre #as co#!&as de ! ,rt$co.
2!ado Howard Roark ,asaba" #a (ete se *o#*a ,ara obser*ar#o. A#(!os c#a*aba #a
P/($a ; de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
*$sta e 5#" co s>b$to reset$&$eto. No ,oda e+,#$car ,or -!5 #o haca. era !a es,ec$e
de $st$to -!e s! ,resec$a des,ertaba e #a &a'ora de #as ,ersoas. Howard Roark o
*ea a ad$e. )as ca##es estaba des$ertas ,ara 5#. H!b$era ,od$do ca&$ar des!do ,or
e##as s$ -!e #e $&,ortase ! b#edo.
2r!3 e# cora3 de 4tato" ! a&,#$o es,ac$o *erde rodeado de #os esca,arates de #as
t$edas. E e##as e+h$base !e*os carte#es -!e a!c$aba8 6?:$e*e$do e# c!rso de# ;;@
?Fe#$c$dad" c!rso de# ;;@6 A-!e##a tarde se rea#$3aba #a co#ac$ de (rados de# c!rso de# ;;
de# Ist$t!to Teco#($co de 4tato.
Roark to& ,or !a ca##e #atera# dode" a# 1$a# de !a #ar(a 1$#a de casas" sobre !a
*erde barraca" a,areca #a de #a se0ora Keat$(. A# era h!5s,ed de e##a desde haca tres
a0os.
)a se0ora Keat$( se ecotraba e e# ,orche dado de co&er a !a ,are%a de caar$os"
ecerrados e !a %a!#a -!e ,eda sobre #a ba#a!strada. 4! re(ordeta &ao se det!*o e e#
a$re a,eas #o *$o ##e(ar. )o obser* co c!r$os$dad ' trat de dar a s! boca !a e+,res$
de #/st$&a" ,ero >$ca&ete #o(r ,oer de &a$1$esto e# es1!er3o -!e estaba hac$edo.
Howard Roark cr!3aba e# ,orche s$ ad*ert$r s! ,resec$a. E##a #o det!*o.
7?4e0or Roark@
7BC!5D
74e0or Roark" #a&eto #o... 7d$%o" t$t!beado co (a3&o0era7" #o -!e ,as esta
&a0aa.
7BC!5 ,asD
74! e+,!#s$ de# Ist$t!to. No ,!edo dec$r#e c!/to #o #a&eto. C!$s$era ta s#o -!e
!sted s!,$era -!e #o s$eto.
4e -!ed &$r/do#a" ,ero e##a saba -!e o #a *ea. 6No 7se d$%o7" o es -!e o &e
*ea. A# &$raba s$e&,re 1$%a&ete a #as ,ersoas" ' s!s $1a&es o%os !ca o&$ta ada.
-!era hacer set$r a todo e# &!do -!e ,ara 5# era co&o s$ o e+$st$ese. De ese &odo se
-!ed &$rado" s$ -!erer cotestar.
7)o -!e d$(o 7cot$! e##a7 es -!e s$ !o s!1re e e# &!do es s$e&,re a ca!sa de
! error. Ahora" at!ra#&ete" !sted tedr/ -!e de%ar #a carrera de ar-!$tecto. BNo es
*erdadD Pero ! ho&bre %o*e ,!ede (aarse #a *$da decete&ete s$edo e&,#eado"
co&erc$ate o c!a#-!$er otra cosa.
A# $tet $rse.
7?Ah" se0or Roark@ 7*o#*$ e##a a ##a&ar#o.
7BC!5D
7E# decao ##a& ,or te#51oo &$etras !sted estaba 1!era.
D!rate ! &o&eto #a &!%er t!*o es,era3as de -!e 5# de&ostrase !a e&oc$" ' !a
e&oc$ e-!$*a#dra a *er#o derrotado. No saba ,or -!5 ra3 s$e&,re haba set$do (aas
de *er#o derrotado.
7B4D 7,re(!t.
7E# decao 7re,$t$ co a#(!a *ac$#ac$" b!scado e# too a,ro,$ado ,ara ,rod!c$r
e1ecto7" e# decao &$s&o ,or $ter&ed$o de s! secretar$a.
7B4D
7)a secretar$a ro( -!e #e d$%ese -!e e# decao eces$taba *er#o a,eas !sted ##e(ase.
7Grac$as.
7BPara -!5 s!,oe -!e #o eces$ta ahoraD
A# haba d$cho8 6No s56. ,ero a e##a #e ,arec$ or c#ara&ete8 6Me $&,orta ! b#edo6. '
#o cote&,# sor,red$da.
7A ,ro,s$to 7a(re(7. Peter se (rad>a ho'. )o d$%o s$ $tec$ a,arete.
7BHo'D ?Ah" s@
7Ho' es ! (ra da ,ara &. 2!ado ,$eso c&o &e he esc#a*$3ado ' he ahorrado
P/($a E de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
,ara -!e e# &!chacho ,!d$era $r a# co#e($o... 9 o es -!e &e -!e%e. Peter es ! &!chacho
br$##ate.
4e ech hac$a atr/s. 4! rob!sto c!er,ec$to estaba ta ce0$da&ete ecorsetado ba%o #os
,#$e(!es a#&$doados de s! tra%e de a#(od" -!e daba #a $&,res$ de -!e #a (ord!ra #e
re*etase ,or #as &!0ecas ' #os tob$##os.
7Nat!ra#&ete 7cot$! co ra,$de3" reto&ado co as$edad s! te&a 1a*or$to7"
o so' ta&,oco de #as -!e se %acta. 2ada !o est/ e e# #!(ar -!e #e corres,ode. Obser*e
!sted a Peter de ahora e ade#ate. No so' de #as -!e -!$ere -!e s! h$%o se &ate
traba%ado" ' ,or &$ ,arte" dar5 (rac$as a# 4e0or ,or c!a#-!$er 5+$to -!e te(a e s!
carrera. ,ero s$ este &!chacho o ##e(a a ser e# &/s (rade ar-!$tecto de #os Estados
U$dos" s! &adre -!err/ saber e# ,or-!5.
Howard h$3o ! ade&/ de $rse.
7?Pero esto' etrete$5do#e co &$ char#a@ 7d$%o %o*$a#&ete7. Usted t$ee ,r$sa.
ha de ca&b$arse ' sa#$r corr$edo. E# decao #o est/ es,erado.
4e -!ed &$r/do#o a tra*5s de #a ,!erta" de te#a &et/#$ca" obser*ado c&o se &o*a
s! 1#aca 1$(!ra ,or e# *estb!#o r($da&ete ,!#cro. 2!ado 5# adaba ,or #a casa" e##a
e+,er$&etaba ! *a(o set$&$eto de a,res$" co&o s$ te&$ese -!e re,et$a&ete se
aba#a3ara ,ara destro3ar s!s &esas de ca15" s!s *asos ch$os" s!s 1oto(ra1as co &arcos"
a!-!e 5# !ca haba de&ostrado teer ta#es $c#$ac$oes. Pero" s$ saber ,or -!5" e##a
cot$!aba es,erado -!e #a cat/stro1e sobre*$$era.
Roark s!b$ #a esca#era ' se d$r$($ a s! hab$tac$. Era !a ,$e3a acha ' #!&$osa a
ca!sa de# br$##o #$&,$o de #as ,aredes b#a-!eadas. )a se0ora Keat$( !ca t!*o"
rea#&ete" #a $&,res$ de -!e Roark *$*$era a##. A# o haba a(re(ado $ ! so#o ob%eto a
#os &!eb#es $&,resc$d$b#es -!e e##a haba co#ocado. $ c!adros" $ (a##ardetes" $ !
a#e(re to-!e h!&ao. No haba ##e*ado ada &/s -!e s! ro,a ' s!s d$b!%os. tea ,oca
ro,a ' de&as$ados d$b!%os. estos >#t$&os estaba co#ocados e a#to" e ! r$c. A *eces
e##a ,esaba -!e era #os d$b!%os ' o ! ho&bre #os -!e *$*a a##.
Roark se eca&$ hac$a #os d$b!%os. Era #o ,r$&ero -!e $ba a e&,a-!etar. )e*at
!o" des,!5s e# s$(!$ete. Des,!5s otro. 4e -!ed cote&,#ado #as (rades ho%as. Era
bos-!e%os de ed$1$c$os -!e !ca haba e+$st$do sobre #a 1a3 de #a t$erra. Era co&o #as
,r$&eras casas ed$1$cadas ,or #os ,r$&eros ho&bres" -!e !ca haba te$do ot$c$a de #a
e+$stec$a ater$or de ed$1$c$os. No haba ada -!e dec$r de e##as" sa#*o -!e cada
costr!cc$ era $e*$tab#e&ete #o -!e deba ser. No daba #a $&,res$ de -!e e#
d$b!%ate se h!b$ese ,!esto a &ed$tar coc$e3!da&ete e e##as" %!tado ,!ertas"
*etaas ' co#!&as se(> e# d$ctado de s! ca,r$cho o se(> se #o ,rescr$b$era #os #$bros.
Pareca co&o -!e #os ed$1$c$os h!b$ese brotado de #a t$erra ,or obra de a#(!a 1!er3a
*$*$ete" co&,#etos" $a#terab#es" correctos. )a &ao -!e haba d$b!%ado #as #eas co
tra3os 1$os" de #/,$3 tea toda*a &!cho -!e a,reder. ,ero $(!a #ea ,areca
s!,er1#!a" $(!o de #os ,#aos e+$($dos haba s$do o&$t$do. )as costr!cc$oes era
se*eras ' s$&,#es" ,ero c!ado se #as aa#$3aba dete$da&ete se co&,reda -!5 traba%o"
-!5 co&,#e%$dad de &5todo" -!5 tes$ de ,esa&$eto habra s$do ,rec$sos ,ara obteer
esa s$&,#$c$dad. N$ e# &/s s$&,#e deta##e obedeca a !a re(#a. )os ed$1$c$os o era
c#/s$cos $ (t$cos $ reacet$stas. Era so#a&ete Howard Roark.
4e -!ed &$rado ! bos-!e%o. Era !o -!e o #e (!staba. Haba ac$do de !o de #os
e%erc$c$os -!e se $&,oa a s &$s&o" 1!era de s! traba%o esco#ar" co 1rec!ec$a. 2!ado
ecotraba ! terreo es,ec$a# ' se detea a ,esar -!5 costr!cc$ se #e ,oda ada,tar"
se ded$caba a rea#$3ar e%erc$c$os se&e%ates. Haba ,asado oches eteras co #a *$sta 1$%a
e a-!e# cro-!$s" ,re(!t/dose -!5 haba o&$t$do. M$r/do#o ahora" d$strada&ete" ot
e# error -!e haba co&et$do. )o arro% sobre #a &esa" se $c#$ sobre 5# ' tra3 #eas
rectas e e# ,ro#$%o d$b!%o. 4e detea de *e3 e c!ado ' #o cote&,#aba" a,retado e#
P/($a F de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
,a,e# co #as 'e&as de #os dedos" co&o s$ s!s &aos as$ese e# ed$1$c$o. 4!s &aos tea
dedos #ar(os" *eas d!ras" art$c!#ac$oes ' &!0ecas ,ro&$etes.
Ua hora des,!5s o' ! (o#,e e #a ,!erta.
7Etre 7&asc!##" s$ s!s,eder e# traba%o.
74e0or Roark 7s!s,$r #a se0ora Keat$(" &$r/do#o 1$%a&ete desde e# !&bra#7"
B-!5 d$ab#os est/ hac$edo !stedD
A# se *o#*$ tratado de recordar -!$5 era e##a.
7BC!5 &e d$ce de# decaoD 7se #a&et7. De# decao" -!e #o est/ es,erado.
7?Gh" s@ 7d$%o Roark7. Me haba o#*$dado. )a se0ora Keat$( ,re(!t
sor,red$da8
7B4e haba... o#*$dadoD
74.
Haba ! t$&bre de sor,resa e s! *o3" a#(o as co&o #a e+tra0e3a ate #a sor,resa de
e##a.
7:!eo. todo #o -!e ,!edo dec$r 7a(re(" so1ocada7 es -!e !sted se #o &erece. 4e
#o &erece. B9 c&o es,era teer t$e&,o de *er#o s$ #a d$str$b!c$ de #os d$,#o&as
e&,$e3a a #as c!atro ' &ed$aD
7Ir5 a# $state" se0ora Keat$(.
No era so#a&ete #a c!r$os$dad #o -!e #a $&,!#saba a $ter*e$r. era e# secreto te&or de
-!e #a setec$a de# 2ose%o 1!ese re*ocada. Howard se &arch hac$a e# c!arto de ba0o"
s$t!ado a# 1$a# de# *estb!#o. E##a #e *$o #a*arse #as &aos ' echarse e# cabe##o hac$a atr/s
,ara dar#e a,ar$ec$a de ,e$ado. E&,e3 a ba%ar #a esca#era" ates de -!e e##a
co&,red$era -!e se &archaba.
74e0or Roark 7d$%o co so$dos etrecortados" $d$cado s! ro,a7" B,$esa $r 6as6D
7BPor -!5 oD
7Pero ?se trata de 6s! decao6@
79a o #o es.
Pes" est!,e1acta" -!e 5# deca a-!e##o co&o s$ se s$t$era rea#&ete 1e#$3.
E# Ist$t!to Teco#($co de 4tato estaba s$t!ado e !a co#$a. 4!s &!ros a#&eados
se e#e*aba co&o !a coroa sobre #a c$!dad -!e se e+teda aba%o. Pareca !a 1orta#e3a
&ed$e*a#" co s! catedra# (t$ca $%ertada e #a ,arte" ater$or. )a 1orta#e3a" co 1!ertes
,aredes de #adr$##os" co*ea a# ,ro,s$to ,ara e# c!a# haba s$do hecha. ,ocas abert!ras"
co e# acho s!1$c$ete ,ara #os cet$e#as. terra,#ees ,ara -!e #os ar-!eros ,!d$ese
oc!#tarse ,ara de1eder#a" ' torrec$##as e #os /(!#os ,ara arro%ar desde e##as ace$te
h$r*$edo sobre e# atacate" s$e&,re -!e ta# e*et!a#$dad ,!d$era sobre*e$r e ! $st$t!to
de ese0a3a.
)a catedra# sobresa#a e s! reca&ado es,#edor co&o !a de1esa 1r/($# cotra dos
(rades ee&$(os8 #a #!3 ' e# a$re.
E# des,acho de# decao ,areca !a ca,$##a. )a dete$da #!3 cre,!sc!#ar ,eetraba ,or
! a#to *etaa#" co *$dr$eras de co#ores" a tra*5s de satos r($dos" e act$t!d $&,#orate.
Ua &acha de #!3 ro%a ' otra ,!r,>rea se ,osaba e dos (/r(o#as (e!$as a(a3a,adas
e #os /(!#os de !a ch$&eea -!e !ca haba s$do !sada. E e# cetro de ! c!adro de#
Parte" s!s,ed$do sobre #a ch$&eea" haba !a &acha *erde.
2!ado Roark ,eetr e #a hab$tac$" #os cotoros de# rostro de# decao 1#otaba
co1!sa&ete tras e# escr$tor$o ta##ado co&o ! co1es$oar$o. E# decao era ! caba##ero
ba%o" &/s b$e (ordo" c!'a $do&ab#e d$($dad #$&$taba #a e+,res$ de s! care.
7?Ah" s" Roark@ 7d$%o" sor$edo7. 4$5tese.
Roark se set. E# decao etre#a3 #os dedos sobre e# *$etre ' a(!ard #a d$sc!#,a
es,erada" ,ero 5sta o ##e(. E# decao ac#ar s! *o3.
74era $ecesar$o e+,resar#e &$ ,esar ,or e# s!ceso desd$chado de esta &a0aa 7
P/($a H de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
e&,e37" ,!es s!,o(o -!e !sted ha cooc$do s$e&,re e# $ter5s s$cero -!e he ,!esto
e s! b$eestar.
72o&,#eta&ete $ecesar$o 7d$%o Roark. E# decao #o &$r $dec$so" ,ero cot$!8
7No es ecesar$o -!e #e d$(a -!e o *ot5 e cotra de !sted. Me abst!*e tota#&ete.
Pero -!$3/ #e a(rade saber -!e t!*o e #a re!$ ! res!e#to (r!,$to de de1esores.
Pe-!e0o" ,ero res!e#to. 4! ,ro1esor de $(e$era de costr!cc$ act! etera&ete co&o
! cr!3ado e s! 1a*or" ' #o &$s&o e# ,ro1esor de &ate&/t$cas. Des(rac$ada&ete" #os -!e
cre'ero -!e era s! deber *otar ,or s! e+,!#s$ e+ceda e >&ero a #os otros. E#
,ro1esor Peterk$" e# crt$co de d$b!%o" co*$rt$ e c!est$ ,ersoa# e# as!to" ##e(ado
hasta a&ea3ar co #a d$&$s$ s$ !sted o era e+,!#sado. Te(a e c!eta -!e !sted ha
,ro*ocado (rade&ete a# ,ro1esor Peterk$.
7Es c$erto 7d$%o Roark.
7Aste" co&o !sted *e" 1!e e# $co*e$ete. Me re1$ero a s! act$t!d e &ater$a de
d$b!%o ar-!$tect$co. N!ca #e ha coced$do !sted #a atec$ -!e se &erece. 9" s$
e&bar(o" ha s$do ! e+ce#ete a#!&o e todas #as obras &ater$as de $(e$era. Nad$e
$e(a" at!ra#&ete" #a $&,ortac$a de #a $(e$era de #a costr!cc$ ,ara ! 1!t!ro
ar-!$tecto. Pero B,or -!5 $r a #os e+tre&osD BPor -!5 desde0ar #o -!e se ,!ede ##a&ar #a
,arte artst$ca" #a ,arte $s,$radora de s! ,ro1es$" ' cocetrarse e todas esas &ater$as
/r$das de t5c$ca &ate&/t$ca s$ ,$esa ser ar-!$tecto ' o $(e$ero c$*$#D
7BNo es s!,er1#!o todo esoD 7,re(!t Roark7. Perteece a# ,asado. No *a#e #a
,ea d$sc!t$r ahora &$ e#ecc$ de &ater$as.
7Esto' tratado de a'!dar#o" Roark. Debe ser %!sto e esto. No ,!ede dec$r -!e o se
#e ha'a ,re*e$do *ar$as *eces ates de -!e esto oc!rr$era.
7Es c$erto.
E# decao se &o*$ e #a s$##a. Roark #e haca set$rse $c&odo. Tea #os o%os 1$%os e
#os s!'os cort5s&ete. E# decao ,es -!e e# &a# o cos$sta e -!e 5# #o &$rase as. e
rea#$dad" era co&,#eta&ete correcto. &/s ,ro,$a&ete" cort5s. s#o -!e #o haca co&o s$
5# o est!*$ese a##.
7Todos #os ,rob#e&as -!e se #e ha dado 7,ros$(!$ e# decao7" todos #os ,ro'ectos
-!e ha te$do -!e d$b!%ar" Bc&o #os h$3oD )os ha hecho todos" e 1$" o ,!edo ##a&ar#o
est$#o" a s! $creb#e &aera" cotra*$$edo #os ,r$c$,$os -!e trata&os de $c!#car#e"
cotrar$ado todos #os ,recedetes estab#ec$dos ' #as trad$c$oes artst$cas. Usted cree ser
#o -!e se ##a&a ! &oder$sta" ,ero $ s$-!$era es eso.... se trata de !a &era #oc!ra" s$ o
#e &o#esta -!e #e hab#e as.
7No &e &o#esta.
72!ado se #e daba ,ro'ectos de%/do#e #a e#ecc$ de# est$#o" ' !sted #os
tras1or&aba e !a de s!s e+tra*a(ac$as" b!eo" 1raca&ete" s!s ,ro1esores #o
a,robaba ,or-!e o saba -!5 hacer. ,ero c!ado se #e d$o ! ,ro'ecto co ! est$#o
h$str$co deter&$ado8 !a ca,$##a T!dor" ! teatro #r$co 1rac5s" ' #os tras1or& e a#(o
-!e ,areca ! &ot de ca%oes" s$ ra3 ' s$ r$t&o" B,odra dec$r -!e era #a
rea#$3ac$ de# traba%o -!e #e haba $d$cado o !a $s!bord$ac$ #$sa ' ##aaD
7Era !a $s!bord$ac$ 7re,#$c Roark.
7C!era&os dar#e !a o,ort!$dad e *$sta de s!s br$##ates 5+$tos e todas #as otras
&ater$as" ,ero c!ado !sted tras1or&a e esto 7e# decao (o#,e e# ,!0o sobre !a ho%a
-!e tea de#ate7" e 6esto6" !a villa de# Reac$&$eto ,ara s! >#t$&o traba%o de# a0o..."
rea#&ete" %o*e" 'a es de&as$ado.
)a ho%a tea e# d$b!%o de ! ,ro'ecto ,ara !a casa de *$dr$o ' hor&$(. E ! /(!#o
haba !a 1$r&a de ras(os 1$os ' a(!#osos8 6Howard Roark6.
7B2&o es,era -!e #o a,robe&os des,!5s de estoD
79o o es,eraba a,robar.
P/($a < de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7Usted o os de%a e#ecc$ e este as!to. Nat!ra#&ete" ahora set$r/ recor hac$a
osotros" ,ero...
7No s$eto ta# cosa 7re,!so Roark tra-!$#a&ete7. )e debo !a e+c!sa. Por re(#a
(eera#" o ,er&$to -!e #as cosas &e oc!rra. Esta *e3 he co&et$do ! error. 9o o deb
es,erar a -!e &e echase. debera haber&e $do hace t$e&,o.
7Ia&os" *a&os" o se desa$&e. Asa o es #a act$t!d -!e #e co*$ee ado,tar" sobre
todo des,!5s de #o -!e #e d$r5 7e# decao se sor$" se $c#$ hac$a de#ate" (o3ado e#
,re#!d$o de !a b!ea acc$7. Aste es e# ,ro,s$to rea# de !estra etre*$sta. Estaba
as$oso ,or hac5rse#o saber ta ,roto co&o &e 1!ese ,os$b#e. No -!era de%ar#o
&archarse. Desa1$5 ,ersoa#&ete e# car/cter de# ,res$dete c!ado #e hab#5 de# as!to.
2os$d5re#o !sted" s$ b$e es c$erto -!e 5# o se ha co&,ro&et$do" ,ero... as -!edaro #as
cosas. B4e da c!eta de #o $&,ortate -!e sera s$ !sted se to&ase ! a0o ,ara descasar"
reca,ac$tar" ,odra&os dec$r" ,ara hacerse &/s ho&breD Etoces ,odr/ haber !a
,os$b$#$dad de ad&$t$r#o de !e*o. 2os$d5re#o !sted. 'o o ,!edo ,ro&eter#e ada. esto
-!e #e d$(o es estr$cta&ete o1$c$oso. sera ! ,oco $rre(!#ar. ,ero" e *$sta de #as
c$rc!stac$as ' de s!s br$##ates 5+$tos" ,odra cost$t!$r ,ara !sted !a *erdadera
o,ort!$dad.
Roark se sor$. No era !a sor$sa a#e(re $ a(radec$da. Era !a sor$sa sec$##a" 1/c$#"
d$*ert$da.
72reo -!e !sted o &e co&,rede 7re,!so Roark7. BPor -!5 s!,oe -!e 'o -!$ero
*o#*erD
7BEhD
7No *o#*er5. No te(o ada &/s -!e a,reder a-!.
7No #e co&,redo 7d$%o e# decao 1$r&e&ete.
7BC!eda a#(> ,!to ,or e+,#$carD Eso o es as!to -!e #e coc$era a !sted.
7Por 1a*or" e+,#-!ese.
79a -!e es s! deseo" #o har5. 9o -!$ero ser ar-!$tecto" o ar-!e#o(o. No *eo e#
ob%eto de hacer 6*$##as6 de est$#o Reac$&$eto. BPara -!5 a,reder a ,ro'ectar#as s$ !ca
#as ed$1$car5D
7C!er$do %o*e" e# (ra est$#o de# Reac$&$eto est/ &!' #e%os de haber &!erto. 2osas
de ese est$#o se ed$1$ca todos #os das.
74e ed$1$ca ' se ed$1$car/" ,ero o ser5 'o -!$e #as ha(a 7re,!so Roark.
7Ia'a" *a'a" eso es !a ch$-!$##ada.
79o *$e a-! a a,reder costr!cc$ de ed$1$c$os. 2!ado &e daba ! ,ro'ecto" e#
>$co *a#or -!e tea ,ara & era a,reder a reso#*er#o co&o s$ se tratase de ! ,ro'ecto
-!e haba -!e e%ec!tar e rea#$dad. He a,red$do todo #o -!e ,oda a,reder a-! e
c$ec$as de #a costr!cc$" e #o -!e !stedes o &e a,r!eba. U a0o &/s d$se0ado
tar%etas ,osta#es de Ita#$a o &e ser*$ra ,ara ada.
Ua hora ates e# decao deseaba -!e #a etre*$sta se desarro##ase #o &/s
tra-!$#a&ete ,os$b#e. Ahora -!era -!e Roark &ostrase a#(!a e&oc$. #e ,areca
1$ct$c$o -!e est!*$ese ta at!ra#&ete tra-!$#o e ta#es c$rc!stac$as.
7BC!$ere !sted dec$r&e -!e ,$esa ser$a&ete ed$1$car de esa &aera c!ado sea
ar-!$tecto" s$ ##e(a a ser#oD
74.
7Pero" a&$(o" B-!$5 se #o to#erar/D
7No es 5sa #a c!est$. )a c!est$ es -!$5 &e cotedr/.
7Pr5ste&e atec$" ' esto es &!' ser$o. )a&eto o haber te$do ates !a
co*ersac$ #ar(a ' ser$a co !sted... 9a s5" 'a s5" 'a s5" o &e $terr!&,a. ha *$sto !o o
dos ed$1$c$os &oder$stas ' eso #e ha dado $deas. Pero" Bo se da c!eta de -!e todo e#
&o*$&$eto ##a&ado &oder$sta o es &/s -!e !a 1atasa ,asa%eraD Usted debe
P/($a J de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
co&,reder" #o -!e 'a ha s$do co&,robado ,or todas #as a!tor$dades e #a &ater$a8 -!e
todo #o her&oso -!e ha' e #a ar-!$tect!ra ha s$do hecho 'a. Ha' !a r$ca &$a e cada
est$#o de# ,asado. osotros so#a&ete ,ode&os e#e($r etre #os (rades &aestros. BC!$5es
so&os ,ara &e%orar #o -!e e##os h$c$eroD 4#o ,ode&os $tetar re,et$r#o
res,et!osa&ete.
7BPor -!5D 7,re(!t Roark.
6No 7,es e# decao7" o ha a(re(ado ada. ha s$do !a ,a#abra $ocete" o &e
est/ a&ea3ado.6
7?Es e*$dete@ 7e+c#a& e# decao.
7M$re 7d$%o Roark" se0a#ado hac$a #a *etaa7. BIe e# co#e($o ' #a c$!dadD M$re
c!/tos ho&bres ada ' *$*e a##. :$e. &e $&,orta ! b#edo #o -!e cada !o de e##os o
todos %!tos ,$ese de #a ar-!$tect!ra o de #o -!e 1!ere. BPor -!5 te(o -!e to&ar e
c!eta #o -!e ,esaro s!s ab!e#osD
7Esa es !estra sa(rada trad$c$.
7BPor -!5D
7Por e# a&or de D$os" Bcot$>a s$edo ta $(e!oD
7Fraca&ete" o #o co&,redo. BPor -!5 -!$ere !sted -!e 'o ,$ese -!e 65sta6 es !a
(ra ar-!$tect!raD 7d$%o" se0a#ado e# c!adro de# Parte.
76Ase6 7d$%o e# decao7 es e# Parte.
79a #o s5.
7No d$s,o(o de t$e&,o ,ara ,erder#o e d$s,!tas totas.
7M!' b$e. 7Roark to& de# escr$tor$o !a re(#a #ar(a ' se eca&$ hac$a e# c!adro
7. BC!$ere -!e #e d$(a -!5 es #o -!e est/ ,odr$do a-!D
7?Es e# Parte@ 7e+c#a& e# decao.
7?4" -!e D$os #o codee" e# Parte@ Go#,e e# cr$sta# de# c!adro co #a re(#a.
7M$re 7d$%o Roark7" B,ara -!5 est/ ah #as 1a&osas estras de #as 1a&osas
co#!&asD Para oc!#tar #as %!t!ras de #a &adera" c!ado #as co#!&as se haca de
&adera. ,ero 5stas o so de &adera so de &/r&o#. )os tr$(#$1os B-!5 soD Madera" *$(as
de &adera d$s,!estas e #a &$s&a 1or&a -!e e##os #os co#ocaba" c!ado e&,e3aro a
costr!$r cho3as de &adera. 4!s (r$e(os" c!ado e&,#earo e# &/r&o#" co,$aro s!s
costr!cc$oes de &adera" s$ ra3" ,or-!e otros #as haba hecho as. Des,!5s s!s
&aestros de# Reac$&$eto h$c$ero co,$as e 'eso de co,$as de &/r&o# de co,$as de
&adera. Ahora esta&os a-! osotros hac$edo co,$as de acero ' hor&$( de co,$as de
'eso de co,$as de &/r&o# de co,$as de &adera. BPor -!5D
E# decao" setado" #o obser*aba c!r$osa&ete. Haba a#(o -!e #o co1!da" o ,or #as
,a#abras de Roark" s$o ,or #a 1or&a e -!e 5ste #as deca.
7BRe(#asD 7,ros$(!$ Roark7. M$s re(#as so 5stas8 #o -!e se ,!ede hacer co !
&ater$a# o debe hacerse %a&/s co otro. No ha' dos &ater$a#es -!e sea $(!a#es. No ha'
dos #!(ares e #a t$erra -!e sea $(!a#es. No ha' dos ed$1$c$os -!e te(a e# &$s&o 1$. E#
1$" e# #!(ar" e# &ater$a# deter&$a #a 1or&a. Nada es rac$oa# $ her&oso s$ o est/ hecho
de ac!erdo co !a $dea cetra#" ' #a $dea estab#ece todos #os deta##es. U ed$1$c$o es a#(o
*$*o" co&o ! ho&bre. 4! $te(r$dad cos$ste e se(!$r s! ,ro,$a *erdad" s! >$co te&a" '
ser*$r a s! ,ro,$o ' >$co 1$. U ho&bre o ,$de tro3os ,restados ,ara s! c!er,o. U
ed$1$c$o o ,$de ,restado ,eda3os ,ara s! a#&a. 4! costr!ctor #e da ! a#&a" -!e cada
,ared" cada *etaa" cada esca#era e+,resa.
7Pero todas #as 1or&as de e+,res$ hace 'a t$e&,o -!e ha s$do desc!b$ertas.
7E+,res$ Bde -!5D E# Parte o ser*a ,ara e# &$s&o ,ro,s$to -!e s! ,redecesor
de &adera" as co&o ! aero,!erto o s$r*e ,ara e# &$s&o ,ro,s$to -!e e# Parte. 2ada
1or&a t$ee s! ,ro,$o s$($1$cado" as co&o cada ho&bre crea s! set$do" s! 1or&a ' s! 1$.
BC!5 ,!ede $&,ortar #o -!e ha hecho #os otrosD BPor -!5 t$ee -!e ser sa(rado ,or e#
P/($a = de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
&ero hecho de o haber#o e1ect!ado !oD BPor -!5 todo e# &!do t$ee -!e teer ra3D
BPor -!5 e# >&ero de #os de&/s to&a e# #!(ar de #a *erdadD BPor -!5 hacer de #a *erdad
!a &era c!est$ ar$t&5t$ca '" e rea#$dad" !a s$&,#e c!est$ de s!&aD BPor -!5 est/
todo retorc$do" s$ set$do ,ara ado,tar#o a #os de&/sD Debe de e+$st$r a#(!a ra3. No #a
coo3co ' !ca #a he sab$do. s$ e&bar(o" &e h!b$era (!stado co&,reder#a.
7?Por e# a&or de D$os@ 7e+c#a& e# decao7. 4$5tese. 4era &e%or. BNo #e ,arece
&/s co*e$ete de%ar #a re(#a sobre #a &esaD Grac$as. Ahora esc>che&e. Nad$e ha e(ado
!ca #a $&,ortac$a -!e t$ee #a t5c$ca &odera ,ara ! ar-!$tecto. Tee&os -!e
a,reder a ada,tar #a be##e3a de# ,asado a #as eces$dades de# ,resete. )a *o3 de# ,asado
es #a *o3 de# ,!eb#o. N!ca ! so#o ho&bre ha $*etado ada e ar-!$tect!ra. E# ,roceso
creador es #eto" (rad!ado" a$&o" co#ect$*o" ' e 5# cada ho&bre co#abora co #os otros
' se s!bord$a a #as or&as de #a &a'ora.
7M$re 7res,od$ Roark co sere$dad7. Te(o" d$(a&os" seseta a0os de *$da ,or
de#ate. )a &a'or ,arte de este t$e&,o #o e&,#ear5 e traba%ar. He e#e($do e# traba%o -!e
&e (!sta hacer. 4$ o ha##o a#e(ra e 5#" res!#tar/ -!e 'o &$s&o &e habr5 codeado a
seseta a0os de tort!ra. 9 s#o ecotrar5 a#e(ra s$ ha(o &$ traba%o de #a &e%or &aera
,os$b#e. Pero #o &e%or es !a c!est$ de or&as" ' 'o estab#e3co &$s ,ro,$as or&as. No
he heredado ada" $ esto' a# 1$a# de $(!a trad$c$. C!$3/s est5 a# ,r$c$,$o de !a.
7B2!/tos a0os t$ee !stedD 7,re(!t e# decao.
7Ie$t$ds 7cotest Roark.
7:astate e+c!sab#e 7d$%o e# decao. ,areca set$rse a#$*$ado7. 9a se c!rar/ !sted
de eso 7sor$7. )as *$e%as or&as ha *$*$do &$#es de a0os ' ad$e ha ,od$do
&e%orar#as. BC!5 so #os &oder$stasD Ua &oda ,asa%era" e+h$b$c$o$s&o. Ha tratado de
##a&ar #a atec$. BHa obser*ado !sted e# c!rso de s!s carrerasD BP!ede o&brar&e !o
so#o -!e ha'a #o(rado a#(!a d$st$c$ ,er&aeteD F%ese e Her' 2a&ero. U (ra
ho&bre" ! ar-!$tecto sobresa#$ete hace *e$te a0os. BC!5 es ahoraD P!ede cos$derarse
1e#$3 s$ resta!ra ! (ara%e !a *e3 a# a0o. U *a(ab!do ' borracho -!e...
7No d$sc!t$re&os acerca de Her' 2a&ero.
7BEs a&$(o s!'oD
7No. Pero he *$sto s!s obras.
79 !sted #as ec!etra...
7D$%e -!e o d$sc!t$re&os acerca de Her' 2a&ero.
7M!' b$e. Debe darse c!eta de -!e #e esto' ,er&$t$edo de&as$ada... #$bertad"
d$re&os. No esto' acost!&brado a teer d$sc!s$oes co est!d$ates -!e se cod!ce
co&o !sted. s$ e&bar(o" esto' as$oso ,or $&,ed$r" s$ es ,os$b#e" #o -!e ,arece ser !a
tra(ed$a8 e# es,ect/c!#o de ! %o*e de s!s dotes $te#ect!a#es" -!e trata de co&,#$carse #a
*$da.
E# decao se ,re(!taba ,or -!5 #e habra ,ro&et$do a# ,ro1esor de &ate&/t$cas hacer
todo #o ,os$b#e ,or a-!e# &!chacho. 4$&,#e&ete ,or-!e e# ,ro1esor" se0a#ado !
,ro'ecto de Roark" haba d$cho8 6Aste es ! (ra ho&bre.6 U (ra ho&bre" ,es e#
decao" o ! cr$&$a#. Des,!5s se arre,$t$. No estaba de ac!erdo co #o !o $ co #o
otro.
Record #o -!e haba odo de# ,asado de Roark. E# ,adre de 5ste haba s$do ,!de#ador
de acero e ! #!(ar de Oh$o ' haba &!erto haca t$e&,o. )os doc!&etos de $(reso de#
&!chacho o o1reca dato a#(!o" de ,ar$etes ,r+$&os. 2!ado se #e ,re(!t acerca
de esto" res,od$ co $d$1erec$a8 6N!ca he ,esado e e##os. ,!ede ser -!e #os te(a"
o s5.6 )e ##a& #a atec$ -!e ta# cosa t!*$era a## a#(> $ter5s. No haba te$do $ haba
b!scado ! so#o a&$(o e e# co#e($o" ' o -!$so $(resar e $(!a asoc$ac$. 4e haba
,a(ado s!s est!d$os e #a esc!e#a s!,er$or ' e #os tres a0os de# $st$t!to. Desde #a $1ac$a
haba traba%ado co&o a#ba0$# e #a costr!cc$ de ed$1$c$os. Haba ser*$do co&o
P/($a K de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
e'esador" co&o ,#o&ero" ' se haba oc!,ado e traba%os e acero. Haba ace,tado todas
#as tareas -!e ,!do cose(!$r e s! &archa de ,ob#ado e ,ob#ado ,ara ##e(ar a #as (rades
c$!dades de# Este.
E# decao #o haba *$sto e# >#t$&o *erao" d!rate s!s *acac$oes" re&achado e !
rascac$e#os -!e se costr!a e :osto. 4! c!er,o descasaba ba%o ! (ras$eto overall;
s#o s!s o%os estaba atetos ' s! bra3o derecho se ba#aceaba co ,er$c$a de c!ado e
c!ado ,ara co(er a# *!e#o #a bo#a de 1!e(o" e e# >#t$&o &o&eto" c!ado ,areca -!e e#
re&ache ard$edo #e ,e(ara e #a cara.
7Ia&os 7d$%o e# decao co (et$#e3a7. Usted ha traba%ado d!ra&ete ,ara
ed!carse. 4#o #e 1a#ta ! a0o ,ara ter&$ar. Ha' !a cosa &!' $&,ortate -!e cos$derar"
,art$c!#ar&ete ,ara ! &!chacho de s! s$t!ac$. Ha' -!e ,esar e #a ,arte ,r/ct$ca de
#a carrera de ar-!$tecto. U ar-!$tecto o es ! 1$ e s &$s&o. es so#a&ete !a ,e-!e0a
,arte de# todo soc$a#. )a coo,erac$ es #a ,a#abra c#a*e de !estro &!do &odero ' de #a
,ro1es$ de ar-!$tecto e ,art$c!#ar. BHa ,esado e s!s 1!t!ros c#$etesD
74 7res,od$ Roark.
7E# 6c#$ete6 7d$%o e# decao7. E# c#$ete. P$ese e 5# sobre todas #as cosas. A# es e#
-!e t$ee -!e *$*$r e #a casa -!e !sted costr!'a. 4! >$co ,ro,s$to debe ser ser*$r#e.
Debe as,$rar a dar#e !a e+,res$ artst$ca adec!ada a s!s deseos. BNo es esto todo #o -!e
se ,!ede dec$r a# res,ectoD
7:$e. 'o ,odra dec$r#e -!e as,$ro a ed$1$car ,ara &$ c#$ete #a casa &/s co1ortab#e"
&/s #($ca ' her&osa -!e se ,!eda costr!$r. Podra dec$r#e -!e tratar5 de o1recer #o &e%or
-!e te(a ' -!e ta&b$5 #e ese0ar5 a coocer #o &e%or. Podra decrse#o" ,ero o -!$ero"
,or-!e o ,$eso costr!$r ,ara ser*$r $ a'!dar a ad$e. No ,$eso ed$1$car ,ara teer
c#$etes ,ara ed$1$car.
7B2&oD BP$esa 1or3ar#os a ace,tar s!s $deasD
7No &e ,ro,o(o 1or3ar $ ser 1or3ado. )os -!e &e eces$te" &e b!scar/.
Etoces co&,red$ e# decao -!5 era #o -!e #e haba de%ado ,er,#e%o e #as &aeras
de Roark.
7BHa ,esado 7d$%o7 -!e res!#tara &/s co*$cete s$ e s!s ,a#abras se ad*$rt$ese
a#(> $ter5s ,or &$ o,$$ res,ecto a# as!toD
7Es c$erto 7d$%o Roark7. Pero o &e ,reoc!,a s$ !sted est/ de ac!erdo co&$(o o
o.
)o d$%o ta s$&,#e&ete" -!e o ,arec$ o1es$*o. soaba co&o #a &a$1estac$ de !
hecho -!e 5# ad*erta" ,er,#e%o" ,or ,r$&era *e3.
7No s#o o #e ,reoc!,a #o -!e ,$esa #os otros" cosa -!e ,odra ,arecer
$co&,res$b#e" s$o -!e $ se ,reoc!,a ,or hacer -!e ,$ese co&o !sted.
7No.
7Pero eso es... &ostr!oso.
7B4D Es ,os$b#e. No ,odra dec$r#o.
7Esto' ecatado co esta etre*$sta 7d$%o e# decao re,et$a&ete" co *o3
de&as$ado 1!erte7. Esto ha a#$*$ado &$ coc$ec$a. 2reo" co&o d$%ero a#(!os e #a
re!$" -!e #a carrera de ar-!$tecto o es ,ara !sted. He tratado de a'!dar#e" ,ero ahora
esto' de ac!erdo co e# tr$b!a#. A !sted o ha' -!e a#etar#e. es !sted &!' ,e#$(roso.
7BPara -!$5D 7,re(!t Roark.
Pero e# decao se #e*at" $d$cado co esto -!e #a etre*$sta haba ter&$ado.
Roark sa#$. March #eta&ete a tra*5s de a&,#$os sa#oes" ba% #a esca#era ' sa#$ a#
%ard. Haba cooc$do &!chos ho&bres co&o e# decao" ,ero %a&/s #os haba
co&,red$do. 4aba so#a&ete -!e e+$sta !a d$1erec$a $&,ortate etre s!s actos ' #os
de e##os" ,ero haca t$e&,o -!e e##o haba de%ado de &o#estar#o. :!scaba s$e&,re !
&ot$*o cetra# e #os ed$1$c$os ' ! $&,!#so cetra# e #os ho&bres. 4aba -!5 era #o -!e
P/($a LM de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
&ot$*aba s!s acc$oes" ,ero $(oraba #a ca!sa de #os de&/s. No #e ,reoc!,aba. No haba
cooc$do e# ,roceso de# ,esa&$eto e #os otros" ,ero deseaba saber a *eces -!5 #os haca
ser co&o era. )e ##a& #a atec$ !e*a&ete #a &aera de ,esar de# decao. Haba !
secreto $&,ortate e*!e#to e esa c!est$. haba ! ,r$c$,$o -!e deba desc!br$r.
Pero se det!*o. 2ote&,# e# so# e e# &o&eto e -!e $ba a desa,arecer" dete$do
toda*a e #a ,$edra ca#$3a (r$s de !a #ea de &o#d!ras -!e corra a #o #ar(o de #os &!ros
e#adr$##ados de# $st$to. O#*$d a #os ho&bres ' a# decao ' #os ,r$c$,$os -!e 5ste
re,resetaba ' -!e 5# -!era desc!br$r. No ,esaba s$o e #o her&osas -!e ,areca #as
,$edras $#!&$adas ,or #a te!e #!3 ' e #o -!e 5# ,odra hacer co e##as. I&a($aba !
a&,#$o ,#$e(o de ,a,e# ' *ea er(!$rse de 5ste ,aredes de des!das ,$edras" co #ar(as
h$#eras de *etaa#es ,or #os -!e etraba a #as a!#as #a #!3 de# c$e#o. E e# /(!#o de# ,#$e(o
haba !a 1$r&a de ras(os 1$os ' a(!#osos8 6Howard Roark.6
II
6...)a ar-!$tect!ra" a&$(os &os es" ! arte $&,ortate basado e dos ,r$c$,$os
cs&$cos8 be##e3a ' !t$#$dad. E ! set$do &/s a&,#$o" e##as 1or&a ,arte de tres
et$dades eteras8 Ierdad" A&or ' :e##e3a. Ierdad" ,ara #as trad$c$oes de !estro arte.
A&or a !estros se&e%ates" a -!$ees ser*$&os. :e##e3a" ?ah@" #a :e##e3a es #a d$osa
do&$adora de todos #os art$stas" sea ba%o #a 1or&a de &!%er her&osa o de ed$1$c$o...
E%e&... 4... E coc#!s$" os d$r5 a *osotros" -!e est/$s a ,!to de e&barcaros e #a
carrera de #a ar-!$tect!ra" -!e so$s #os (!ard$aes de !a herec$a sa(rada... E%e&... 4...
,or #o tato" etrad e e# &!do ar&ados de #as tres eteras et$..." ar&ados co *a#or '
1atasa" 1$e#es a #os c/oes -!e esta (ra esc!e#a ha re,resetado d!rate tatos a0os.
4er*$d#a #ea#&ete" o co&o esc#a*os de# ,asado" $ ta&,oco co&o esos ad*eed$3os -!e
,red$ca #a or$($a#$dad co&o >$co ob%et$*o ' c!'a act$t!d es s#o $(orate *a$dad.
?C!e #os a0os sea r$cos e act$*$dad ,ara *osotros ' -!e a# ,art$r de este &!do de%5$s
*!estras h!e##as e #as areas de# t$e&,o@6
G!' FraNo ter&$ co ! sa#!do de co&,res$" b#ad$edo ' #e*atado e# bra3o
derecho" s$ cere&o$a" ,ero co ese a$re" ese a#e(re a$re 1a1arr -!e G!' s$e&,re se
,er&$ta. E# $&eso sa#" 1rete a 5#" esta## e a,#a!sos de a,robac$.
U &ar de rostros %*ees" s!dorosos" est!*o so#e&e&ete e#e*ado d!rate c!areta '
c$co &$!tos hac$a #a tar$&a dode G!' FraNo ,ro!c$aba e# d$sc!rso de co#ac$ de
(rados de# Ist$t!to de Teco#o(a de 4tato. G!' FraNo" de #a 1a&osa 1$r&a 6FraNo
O He'er6" de N!e*a 9ork. *$ce,res$dete de #a 2or,orac$ de Ar-!$tectos de
Nortea&5r$ca" &$e&bro de #a Acade&$a Nortea&er$caa de Artes ' )etras" &$e&bro de #a
2o&$s$ Nac$oa# de :e##as Artes" secretar$o de #a )$(a de Artes ' O1$c$os de N!e*a
9ork" ,res$dete de #a 4oc$edad de 2!#t!ra Ar-!$tect$ca de #os Estados U$dos. G!'
FraNo" caba##ero de #a )e($ de Hoor de Frac$a. codecorado ,or #os Gob$eros de
Gra :reta0a" :5#($ca" Moaco ' 4$a&. G!' FraNo" e# &/s $&,ortate de #os a#!&os
de 4tato" -!e haba d$se0ado e# 1a&oso ed$1$c$o de# 6:aco Nac$oa# Fr$k6" de #a c$!dad
de N!e*a 9ork" e c!'a ,arte s!,er$or 7*e$t$c$co ,$sos de a#t!ra7" ' e !a r5,#$ca e
&$$at!ra de# &a!so#eo de Adr$ao" arda" ba0ada ,or e# *$eto" !a atorcha hecha co
*$dr$o ' co #as &e%ores bo&b$##as de #a 2o&,a0a Geera# de E#ectr$c$dad.
G!' FraNo ba% de #a tar$&a tota#&ete cosc$ete de s! r$t&o ' de s!s &o*$&$etos.
Era de estat!ra &ed$aa ' o de&as$ado (r!eso" ,ero co !a #e*e tedec$a a ser
cor,!#eto. Nad$e" ' 5# #o saba" #e atr$b!a s! *erdadera edad8 c$c!eta a0os. 4! rostro"
P/($a LL de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
s$ arr!(as" o tea !a so#a #ea recta. era !a $(e$osa co&,os$c$ de es1eras"
crc!#os" arcos ' e#$,ses. Tea o%os br$##ates -!e ch$s,eaba de $(e$o. 4! *est$&eta
de&ostraba -!e" co&o art$sta" se ,reoc!,aba hasta ,or #os &/s 1$&os deta##es de e##a.
2o1or&e $ba ba%ado #os esca#oes" ,esaba -!e a-!5##a deba de ser !a esc!e#a de
a&bos se+os.
Pes -!e e# sa# -!e tea e1rete era ! es,#5d$do &ode#o de ar-!$tect!ra" a!-!e
a-!e# da res!#taba ! ,oco so1ocate a ca!sa de #a &!#t$t!d ' de# ,rob#e&a de #a
*et$#ac$" -!e o se haba to&ado e c!eta. ,ero ostetaba ,edesta#es de &/r&o# *erde"
co#!&as cor$t$as de h$erro 1!d$do ,$tadas de oro" (!$ra#das de 1r!tas doradas e #as
,aredes. )os aa/s" ,art$c!#ar&ete" cos$der G!' FraNo" haba res$st$do &!' b$e #a
,r!eba de #os a0os. 6Es co&o*edor 7,esaba7. 'o 1!$ -!$e ed$1$c este ae+o ' este
&$s&s$&o sa# hace *e$te a0os" ' a-! esto' co&o s$ ta# cosa.6
E# sa# estaba co#&ado de c!er,os ' de rostros" ta a,retados -!e o se ,oda
d$st$(!$r a -!5 c!er,os corres,oda #os rostros. Era co&o ! /s,$d" tr5&!#o ' s!a*e"
1or&ado de bra3os" ho&bros" ,echos ' est&a(os co1!d$dos. Ua de a-!e##as cabe3as"
,/#$da ' her&osa" de cabe##os e(ros" ,erteeca a Peter Keat$(.
Estaba setado a# 1rete" &$rado a# ,rosce$o" ,or-!e saba -!e &!chas ,ersoas se
1$%aba e 5# ' cot$!ara &$r/do#e #!e(o. No se *o#*a" ,ero #a coc$ec$a de a-!e##as
&$radas -!e co*er(a e 5# o #o abadoaba. 4!s o%os era osc!ros" des,$ertos"
$te#$(etes. 4! boca" *!e#ta hac$a arr$ba e 1or&a de &ed$a #!a" ,er1ecta&ete tra3ada"
era s!a*e" (eerosa ' ha##/base estre&ec$da co e# d5b$# a!c$o de !a sor$sa. 4! cabe3a
tea c$erta ,er1ecc$ c#/s$ca a ca!sa de #a 1or&a de# cr/eo ' de #a od!#ac$ at!ra# de
#os e(ros r$3os %!to a #as s$ees #e*e&ete h!d$das. )#e*aba #a cabe3a sobre ho&bros a
#a &aera de !o -!e da ,or descotada s! be##e3a a!-!e #os de&/s o #o ,esara as.
Era Peter Keat$(" e# &e%or est!d$ate de 4tato" ,res$dete de# (r!,o est!d$at$#" ca,$t/
de# e-!$,o" &$e&bro de #a asoc$ac$ &/s $&,ortate ' cos$derado ,or todos co&o e#
&!chacho &/s ,o,!#ar de# co#e($o.
Keat$( ,es -!e #a &!#t$t!d estaba a## ,ara *er#o (rad!arse" trat de ca#c!#ar #a
ca,ac$dad de #a sa#a. Todos cooca s! 5+$to esco#ar ' ad$e s!,erara s! &arca a-!e# da.
A## estaba 4h#$ker" -!e #e haba hecho !a co&,etec$a 1$r&e" ,ero -!e haba s$do
*ec$do e# >#t$&o a0o. Haba 5# traba%ado co&o ! e(ro ,or-!e eces$taba *ecer a
4h#$ker. 9a o tea r$*a#es. Etoces co&e3 a set$r de $&,ro*$so co&o s$ a#(o
h!b$ese cado e s! (ar(ata" e s! est&a(o. a#(o 1ro ' *aco" co&o ! h!eco a(!%ero
-!e rodara hac$a aba%o ' de%ara ese set$&$eto e s! tra'ecto. No era ! ,esa&$eto"
s$o #a $s$!ac$ de !a ,re(!ta8 s$ 5# era rea#&ete ta (rade co&o haba de
,roc#a&ar#o a-!e# &$s&o da.
:!sc a 4h#$ker etre #a &!#t$t!d ' d$st$(!$ s! rostro a&ar$##o co s!s ateo%os co
arco de oro. )o &$r 1$%a" a1ect!osa&ete" co a#$*$o" co co1$a3a" co (rat$t!d. Era
ob*$o -!e 4h#$ker o ,odra teer %a&/s es,era3as de $(!a#ar s! a,ar$ec$a o s!
hab$#$dad. 4$e&,re *ecera 5# a 4h#$ker ' a todos #os 4h#$ker de# &!do. No ,er&$t$ra
-!e ad$e #o(rase #o -!e 5# o h!b$ese #o(rado.
C!e todos #o obser*ase. 5# dara &ot$*o ,ara -!e #o &$rara as. Perc$ba e# a#$eto
c/#$do -!e #o rodeaba" ' #a e+,ectac$ obraba e 5# co&o ! t$co. 9 Peter Keat$(
,es -!e todo era &ara*$##oso.
4! cabe3a e&,e3 a ba&bo#earse. Era !a sesac$ a(radab#e -!e #o cod!ca" s$
res$stec$a ' des&e&or$ado" a# ,rosce$o" 1rete a todos a-!e##os rostros. Estaba a## 7
de#(ado" ac$ca#ado" at#5t$co7 ' de%aba -!e e# d$#!*$o se ro&,$era sobre s! cabe3a. A-!e#
estr!edo era ,or-!e 5# se haba (rad!ado co hoores" ,or-!e #a 2or,orac$ de
Ar-!$tectos de Nortea&5r$ca #o haba ,re&$ado co &eda##a de oro ' #a 4oc$edad de
2!#t!ra Ar-!$tect$ca de #os Estados U$dos #e haba coced$do e# Pre&$o Pars" -!e
P/($a L; de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
cos$sta e !a beca ,or c!atro a0os ,ara est!d$ar e #a Aco#e des :ea!+ Arts.
Des,!5s se ecotr estrechado &aos" rasc/dose e# rostro s!doroso" co e# borde de#
,er(a&$o ero##ado" sac!d$edo #a cabe3a" sor$edo" so1oc/dose detro de s! to(a" co
#a es,era3a de -!e #os coc!rretes o ad*$rt$ese a s! &adre" so##o3ado ' abra3/do#o.
E# ,res$dete de# $st$t!to #e estrech #a &ao" ha#a(/do#e8 6?4tato estar/ or(!##osa
de !sted" %o*e@6 E# decao #e d$o #a &ao" re,$t$edo8 6...! (#or$oso ,or*e$r... !
(#or$oso ,or*e$r... ! (#or$oso ,or*e$r...6 E# ,ro1esor Peterk$ #e estrech #a &ao ' #e
,a#&e #a es,a#da" d$c$5do#e8 6...' !sted #o ha##ar/ abso#!ta&ete esec$a#. ,or e%e&,#o"
'o t!*e #a e+,er$ec$a c!ado h$ce e# 2orreo de Peabod'...PP Keat$( o esc!ch e# resto"
,or-!e haba odo &!chas *eces #a h$stor$a de# 2orreo de Peabod'. Era e# >$co ed$1$c$o
-!e se saba -!e e# ,ro1esor Peterk$ h!b$ese #e*atado ates -!e sacr$1$case e# e%erc$c$o de
#a ,ro1es$ a #as res,osab$#$dades de #a ese0a3a. M!cho se hab# de# ,ro'ecto 1$a# de
Keat$(8 ! ,a#ac$o de be##as artes. N$ e s!e0os h!b$era recordado Keat$(" e ta#
&o&eto" de -!5 ,ro'ecto se trataba.
A tra*5s de todo esto" s!s o%os coser*aba #a *$s$ de G!' FraNo -!e #e estrechaba
#a &ao" ' s!s odos esc!chaba e# so$do de s! *o3 &e#osa8 6...co&o #e d$%e" toda*a est/
,ed$ete" &!chacho. Por s!,!esto. Ahora -!e t$ee esa beca..." !sted dec$d$r/... E#
d$,#o&a de #a Aco#e des :ea!+ Arts es &!' $&,ortate ,ara ! %o*e..." ,ero a & &e
(!stara teer e !estra o1$c$a...6
E# ba-!ete de# c!rso de# ;; 1!e #ar(o ' so#e&e. Keat$( esc!ch #os d$sc!rsos co
$ter5s. 2!ado oa #as 1rases $ter&$ab#es sobre 6#os %*ees -!e so #a es,era3a de #a
ar-!$tect!ra ortea&er$caa6 ' 6e# 1!t!ro abre s!s ,!ertas de oro6" tea e# co*ec$&$eto
de -!e 5# era #a es,era3a ' -!e e# ,or*e$r era s!'o ' -!e era a(radab#e esc!char esa
a1$r&ac$ de tatos #ab$os e&$etes. 2ote&,# a #os oradores de cabe##os (r$ses ' ,es
c!/to &/s %o*e sera 5# c!ado a#ca3ase esas ,os$c$oes ' otras &/s a#tas a>.
Etoces" de ,roto" se acord de Howard Roark. 4e sor,red$ -!e e# deste##o de a-!e#
o&bre e s! &e&or$a #e ,ro*ocase" s$ -!e co&,red$ese ,or -!5" !a ,!3ada de ,#acer
#e*e ' a(!da. Record etoces -!e Howard Roark haba s$do e+,!#sado ,or #a &a0aa. 4e
#o re,roch e s$#ec$o e h$3o ! otor$o es1!er3o ,ara #a&etar#o. ,ero #a secreta a#e(ra
*o#*$ cada *e3 -!e recordaba a-!e##a e+,!#s$. E# acotec$&$eto #e ,robaba -!e haba
estado #oco a# ,esar -!e Roark ,oda ser ! r$*a# ,e#$(roso. A# &$s&o t$e&,o se seta
&/s ,reoc!,ado ,or Roark -!e ,or 4h#$ker" a!-!e Roark era dos a0os &eor ' de !
c!rso des,!5s -!e e# s!'o. 4$ a#(!a *e3 haba te$do d!da sobre #as res,ect$*as
cod$c$oes" Bo
era ##e(ado e# &o&eto de ,oer#e 1$D Record -!e Roark haba s$do &!' so#c$to co
5#, a'!d/do#e c!ado se at!rr!##aba e ! ,rob#e&a.... o rea#&ete at!rr!##arse" o" s$o
&/s b$e c!ado o tea t$e&,o ,ara reso#*er#o" 'a 1!ese ! ,#ao o a#(o ,or e# est$#o.
?D$os &o@ B2&o Roark ,oda dese&bro##ar ! ,#ao co&o s$ est$rase !a c!erdaD ?:ah@
B9 de -!5 #e haba ser*$doD BC!5 obt!*oD F$a#&ete o #e haba ser*$do ,ara ada. 9
recordado esto" Peter Keat$( e+,er$&et a# 1$a# ! tor&eto de reco&,esada s$&,ata
,or Howard Roark.
2!ado #o ##a&aro ,ara -!e hab#ase" se #e*at co1$ado. No -!era de&ostrar -!e
estaba aterror$3ado. Nada tea -!e dec$r de ar-!$tect!ra. ,ero hab#" &ate$edo a#ta #a
cabe3a co&o ! $(!a# etre $(!a#es. ,ero tea !a desco1$a3a ta s!t$#" -!e ,ocos de #os
,resetes ,oda ,erc$b$r#a. Record ' co&e38 6)a ar-!$tect!ra es ! arte $&,ortate...
co !estros o%os e e# ,or*e$r ' #a re*erec$a hac$a e# ,asado e !estros cora3oes... de
todas #as artes #a &/s $&,ortate" soc$a#&ete... ' co&o ha d$cho ho' e# ho&bre -!e es !
$s,$rador ,ara todos osotros" #as tres et$dades eteras8 Ierdad" A&or ' :e##e3a...6
Etoces ! &!chacho -!e *ea de #os corredores" etre #a co1!s$ de #os -!e se
des,eda" #o abra3" &!r&!r/do#e a,res!rada&ete a# odo8
P/($a LE de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7M/rchate a t! casa ' deset$5dete de este #o" Peter. Nos *a&os esta oche a :osto"
co !estra 6barra6 so#a&ete. Ir5 a b!scarte detro de !a hora.
Ted 4h#$ker #o acos8
7Por s!,!esto -!e *edr/s" Peter. 4$ osotros o habr/ a#e(ra" ' de ,aso &$
ehorab!ea ' toda c#ase de cosas. Nada de set$&$etos &e3-!$os8 -!e (ae e# &e%or.
Keat$( abra3 a 4h#$ker. s!s o%os br$##aba co ! et!s$as&o $s$stete" co&o s$
4h#$ker 1!ese s! a&$(o &/s -!er$do. #os o%os de Keat$( br$##aba e $(!a# 1or&a sobre
todo e# &!do. )e d$%o8
7Grac$as" a&$(o. Rea#&ete &e s$eto abr!&ado co esta &eda##a de #a 2AA. 2reo
-!e t> eres e# >$co -!e se #a &ereca" ,ero t> !ca -!$eres a(arrar estos trastos *$e%os.
Des,!5s Keat$( &arch hac$a s! ho(ar a tra*5s de #a s!a*e osc!r$dad" ,esado c&o
hara ,ara esca,ar de s! &adre a-!e##a oche.
Pesaba -!e s! &adre" co1or&e e##a #o haca otar co 1rec!ec$a" haba hecho &!cho
,or 5#. 4! &adre era !a da&a (rad!ada e #a Esc!e#a 4!,er$or" ,ero -!e haba traba%ado
d!ra&ete. haba ad&$t$do h!5s,edes e s! casa" #o c!a# era co&,#eta&ete aor&a# e #as
cost!&bres de #a 1a&$#$a.
4! ,adre haba te$do !a ,a,e#era e 4tato. 2a&b$aro #os t$e&,os ' ter&$ e#
e(oc$o. 9 !a her$a haba ter&$ado co 5# haca doce a0os. )o!$sa Keat$( haba
-!edado co s! casa" -!e estaba a# 1$a# de !a ca##e res,etab#e" co !a ,es$ *$ta#$c$a
,rocedete de !a ,#$3a -!e e##a se haba ,roc!rado de &ateer s$e&,re e *$(or" ' co
s! h$%o. )a reta era &odesta" ,ero co #a a'!da de #os h!5s,edes ' de s! teac$dad #a
se0ora Keat$( se #as arre(#aba. E e# *erao s! h$%o #a a'!daba co#oc/dose co&o
e&,#eado de hote# o s$r*$edo ,ara ,ro,a(ada de so&breros. 4! h$%o" co&o #a se0ora
Keat$( haba dec$d$do" oc!,ara e# #!(ar -!e #e corres,oda e e# &!do" ' e##a se haba
adher$do a esta $dea" s!a*e e $e+orab#e&ete co&o !a sa(!$%!e#a.
Era (rac$oso" ,esaba Keat$(. !a *e3 haba -!er$do ser art$sta ' haba s$do s! &adre
-!$e #e haba e#e($do e# &e%or ca&,o ,ara -!e ,!d$ese e%erc$tar s! ta#eto ,ara e# d$b!%o8
6)a ar-!$tect!ra 7#e haba d$cho e##a7 es !a ,ro1es$ res,etab#e. Ade&/s" e e##a
,odr/s re#ac$oarte co #as ,ersoas &e%ores.6 E##a #o haba &et$do e esa carrera" s$ -!e
5# s!,$ese c!/do $ c&o. Era (rac$oso" ,esaba Keat$(. 5# o se acordaba de s!
a&b$c$ %!*e$# desde haca &!chos a0os. )e res!#taba d$*ert$do -!e e# recordar#o #e
,rod!%ese do#or. :$e. a-!5##a era #a oche ,ara recordar#o ' o#*$dar#o ,ara s$e&,re.
)os ar-!$tectos s$e&,re ha hecho carreras br$##ates" ' !a *e3 e #a c!&bre
B1racasaba acaso a#(!a *e3D De ,roto record a Her' 2a&ero" costr!ctor de
rascac$e#os haca *e$te a0os ' a #a sa3" ! *$e%o borracho co o1$c$as 1rete a a#(>
&!e##e. Keat$( se estre&ec$ ' e&,e3 a ca&$ar co &/s ra,$de3.
Pesaba s$ #o estara &$rado co1or&e ,asaba. Obser* #os rect/(!#os de #as
*etaas $#!&$adas. 2!ado !a cort$a 1#otaba ' se aso&aba !a cabe3a" trataba de
a*er$(!ar s$ era ,ara *er#o ,asar. 4$ a> o era as" a#(> da oc!rr$ra" a#(> da todos #o
obser*ara a# ,asar.
Howard Roark estaba setado e #os esca#oes de# ,orche c!ado Keat$( se acerc.
Estaba rec#$ado e #os esca#oes" a,o'ado e #os codos" co #as #ar(as ,$eras est$radas.
Ua eredadera tre,aba ,or #os ,$#ares de# ,orche" co&o !a cort$a etre #a casa ' e#
,oste de #a #!3 -!e estaba e #a es-!$a.
Era e+tra0o *er ! (#obo e#5ctr$co e e# a$re de a-!e##a oche de ,r$&a*era. Daba &/s
osc!r$dad ' ter!ra a #as ca##es. 2o#(aba so#o" co&o !a brecha e #as so&bras" ' o
,er&$ta *er ada &/s -!e !as ,ocas ra&as car(adas de ho%as -!e #o rodeaba.
)a ,e-!e0a s!(est$ res!#taba ta $&esa co&o s$ e #a osc!r$dad o h!b$ese &/s -!e
!a a*e$da de ho%as. )a bo#sa &ec/$ca de *$dr$o daba &/s *$da a #as ho%as. )es -!$taba
s!s co#ores ' #es ,ro&eta -!e a #a #!3 de# da sera de# *erde &/s br$##ate -!e %a&/s ha'a
P/($a LF de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
e+$st$do8 ,or !a ,arte" #as a1eaba. e ca&b$o" ,or otra" #es daba ! set$do !e*o de
,r$&a*era ' de es,ac$o.
Keat$( se det!*o c!ado recooc$ #os abs!rdos cabe##os co#or de ara%a e #a
osc!r$dad de# ,orche. Perteeca a #a >$ca ,ersoa a #a c!a# deseaba *er. Estaba coteto
de ecotrar a Roark so#o" ,ero ta&b$5 se seta ! ,oco te&eroso ,or eso.
7M$ ehorab!ea" Peter 7d$%o Roark.
7?Oh..." (rac$as...@ 7Keat$( se sor,red$ a# set$r ,or a-!e##a 1e#$c$tac$ &a'or
,#acer -!e ,or #as otras -!e haba rec$b$do d!rate e# da. 4eta !a a#e(ra t&$da a ca!sa
de #a a,robac$ de Roark e t$&a&ete se cos$deraba ! toto ,or eso7. C!$ero
dec$rte..." t> sabes... 7' a(re(78 BTe #o d$%o &a&/D
74" e##a &e #o d$%o.
7No tea -!e haber#o hecho. 7BPor -!5 oD
7M$ra" Howard" -!$ero -!e se,as -!e esto' &!' tr$ste ,or t!...
Roark ech hac$a atr/s #a cabe3a ' #e cote&,#.
7O#*da#o 7d$%o.
79o... te(o a#(o -!e cos!#tar cot$(o" Howard. C!$ero ,ed$rte t! o,$$. BMe
,er&$tes -!e &e s$eteD
7BDe -!5 se trataD
Keat$( se set e #os esca#oes %!to a 5#. De#ate de Roark o ,oda 1$($r. ade&/s
o tea (aas de re,resetar $(> ,a,e# e a-!e# &o&eto. O' !a ho%a -!e s!s!rr a#
caer a t$erra. era ! so$do de ,r$&a*era" te!e ' cr$sta#$o. E a-!e# $state
e+,er$&etaba ,or Roark ! set$&$eto -!e cotea a #a *e3 ,ea" aso&bro '
deses,era3a.
7T> co&,reder/s 7d$%o Keat$( (et$#&ete ' co abso#!ta s$cer$dad7 -!e &e
res!#ta $c&odo teer -!e cos!#tarte sobre &$s as!tos" ,rec$sa&ete e# da -!e t> has
s$do...
7Te d$%e -!e o#*$daras eso. BDe -!5 se trataD
7T> sabes 7a(re( Keat$( 1raca&ete ' sor,red$5dose a s &$s&o7 -!e a
&e!do he ,esado -!e eres ! toto. ,ero o $(oro -!e sabes &!chas &/s cosas... de
ar-!$tect!ra -!e #as -!e #os totos sabr/ e s! *$da. 9 s5 -!e #a a&as co&o e##os o #a
a&ar/ %a&/s.
79 b$e...
79 b$e" o s5 ,or -!5 he *e$do hac$a t$" ,ero a!-!e o te #o ha'a d$cho ates"
*er/s..." ,re1$ero se(!$r t! o,$$ a #a de# decao. Probab#e&ete debera se(!$r #a de#
decao" ,ero o s5 ,or -!5 #a t!'a s$($1$ca &/s ,ara &. No s5 ,or -!5 esto' d$c$edo
esto.
Roark se *o#*$" #o &$r ' se sor$. Era !a sor$sa %o*e" cord$a#" a&$stosa. Ua cosa
ta rara e Roark -!e Keat$( se $&,res$o co&o s$ a#(!$e #e h!b$ese to&ado #as &aos
co1$dec$a#&ete" ' o#*$d -!e tea !a 1$esta e :osto ' -!e #o estaba es,erado.
7Ia&os" o te as!stes de &. BC!5 -!$eres ,re(!tar&eD
7Es acerca de &$ beca" de# ,re&$o Pars -!e obt!*e.
7B4D
7Es ,or c!atro a0os. ,ero" ,or otra ,arte" G!' FraNo &e ha o1rec$do ! ,!esto e s!
o1$c$a" hace a#(> t$e&,o" a!-!e toda*a est/ ,ed$ete ' o s5 c!/# de #os dos ace,tar.
Roark #o &$r" &o*$ #os dedos ' e&,e3 a (o#,ear#os #eta&ete sobre #os esca#oes.
74$ -!$eres &$ o,$$" Peter 7d$%o a# 1$7" te d$r5 -!e has co&et$do 'a ! error a#
,edr&e#a o a# ,edrse#a a c!a#-!$era. N!ca ,$das o,$$oes a ad$e" ,or #o &eos acerca
de t! traba%o. BAcaso o sabes #o -!e -!$eresD B2&o ,!edes so,ortar eso de o saber #o
-!e -!$eresD
7Eso es ,rec$sa&ete #o -!e ad&$ro de t$. T> s$e&,re sabes dec$d$rte.
P/($a LH de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7De%a #os c!&,#$&$etos.
7B2&o te arre(#as s$e&,re ,ara saber dec$d$rteD 7B2&o ,!edes de%ar -!e #os otros
dec$da ,or t$D
7Pero es -!e 'o !ca esto' se(!ro de & &$s&o" Howard. No s5 s$ so' ta b!eo
co&o #os de&/s d$ce. Esto o se #o co1esara a ad$e &/s -!e a t$. 2reo -!e es ,or-!e t>
est/s s$e&,re se(!ro ,or #o -!e 'o...
7?Peter@ 7esta## #a *o3 de #a se0ora Keat$( detr/s de e##os7. ?Peter -!er$do@ BC!5
est/s hac$edo ahD
E##a se -!ed e e# !&bra#" co s! &e%or *est$do de ta1et/ co#or de he3 de *$o" 1e#$3 '
eo%ada.
7He estado es,er/dote setada" co&,#eta&ete so#a. BC!5 d$ab#os est/s hac$edo
sobre esos s!c$os esca#oes co t! tra%e de 1$estaD )e*ataos e se(!$da ' etrad"
&!chachos. Te(o choco#ate ca#$ete ' bo##$tos ,ara *osotros.
7Pero" &a&/" 'o -!era hab#ar co Howard de a#(o $&,ortate 7d$%o Keat$(" ,ero se
,!so e ,$e.
Pareca -!e o #o h!b$ese odo. etr e #a casa" ' s! h$%o se &arch detr/s de e##a.
Roark #os s$(!$ co #a &$rada" se eco($ de ho&bros" se #e*at ' etr ta&b$5.
)a se0ora Keat$( h$3o cr!%$r s! t$esa 1a#da a# setarse.
79 b$e 7,re(!t" B-!5 estaba$s d$sc!t$edo a1!eraD
Keat$( acerc ! ce$cero co e# dedo" co($ !a ca%a de 1s1oros" #!e(o #a de% caer '"
s$ ,restar atec$ a s! &adre" se *o#*$ hac$a Roark.
7M$ra" Roark" abadoa esa act$t!d 7#e d$%o e *o3 a#ta7. BRe!c$ar5 a #a beca '
e&,e3ar5 a traba%ar co..." o har5 es,erar a FraNo ' etrar5 e #a Aco#e des :ea!+ Arts
,ara -!e de%e s! h!e##a e este ,at/D BC!5 ,$esas t>D
Haba a#(o -!e se haba es1!&ado. E# &o&eto de !$ se haba ,erd$do.
7Peter" d5%a&e -!e 'o arre(#e esto... 7e&,e3 #a se0ora Keat$(.
7?Oh" es,era ! &$!to" &a&/@ Howard" #o he ,esado c!$dadosa&ete. No todo e#
&!do cos$(!e !a beca co&o 5sta. Ha de ser bastate b!eo ,ara cose(!$r#o. T> sabes
c!a $&,ortate es ! c!rso e #a Aco#e des :ea!+ Arts.
7No #o s5 7d$%o Roark.
7?Oh" d$ab#os@ 2oo3co t!s 1at/st$cas $deas" ,ero esto' hab#ado co set$do ,r/ct$co
de ac!erdo co #a ,os$c$ e -!e &e ha##o. De%ado a ! #ado #os $dea#es ,or !
&o&eto" es c$erto...
7T> o eces$tas &$s cose%os 7a(re( Roark.
7?Nat!ra#&ete -!e #os eces$to@ ?)a ,r!eba es -!e te #os esto' ,$d$edo@
Pero Keat$( o ,oda ser e# &$s&o c!ado tea ! a!d$tor$o" c!a#-!$era -!e 5ste
1!ese. A#(o se haba $do. No saba -!5" ,ero se daba c!eta de -!e Roark #o saba. )os o%os
de Roark #e &o#estaba" ' esto #e e1ad.
7C!$ero ,ract$car ar-!$tect!ra" o hab#ar acerca de e##a 7,ros$(!$ Keat$(7. )a
*$e%a Aco#e da (ra ,rest$($o..." #o co#oca a !o ,or ec$&a de #os &!chos -!e cree -!e
,!ede costr!$r ed$1$c$os. Por e# otro #ado" !a o,ort!$dad co FraNo... ?G!' FraNo
&$s&o o1rec$5do&e#a@
Roark se a#e%.
7B2!/tos &!chachos est/ e esta s$t!ac$D 7cot$! Keat$( c$e(a&ete7. De
a-! a ! a0o" s$ es -!e ec!etra traba%o" co&o &/+$&o ,odr/ %actarse de traba%ar ,ara
4&$th o Qoes. ?M$etras -!e 'o estar5 co FraNo ' He'er@
7T$ees &!cha ra3" Peter 7#e d$%o s! &adre" #e*at/dose7. E !a c!est$ co&o
5sta o eces$tas cos!#tar a t! &adre8 es de&as$ado $&,ortate. Te de%ar5 ,ara -!e #a
arre(#es co Roark.
M$r a s! &adre. o eces$taba saber #o -!e ,esaba. 4aba -!e #a >$ca o,ort!$dad
P/($a L< de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
,ara dec$d$rse era hacer#o ates de -!e e##a #o s!,$ese. 4e haba dete$do ,ara &$rar#o"
d$s,!esta a *o#*er a abadoar #a hab$tac$. A# saba -!e o era &et$ra. -!e #o de%ara s$
5# #o deseaba ' eces$taba -!e se 1!ese. )o eces$taba deses,erada&ete.
7BPor -!5 d$ces eso" &a&/D Nat!ra#&ete -!e eces$to t! o,$$. BC!5... -!5 ,$esas
t>D
E##a o se d$o c!eta de #a desa,ac$b#e $rr$tac$ de s! *o3" ' sor$.
7Peter" 'o !ca ,$eso ada. eso de,ede de t$. 4$e&,re ha de,ed$do de t$.
7:$e 7e&,e3" t$t!beado" obser*/do#a7" s$ *o' a :e##as Artes...
7?Ma(1$co@ 7d$%o #a &adre7. Es ! #!(ar $&,ortate. Todo e# oc5ao te se,arar/ de
t! ho(ar. Desde #!e(o -!e" s$ te *as" e# se0or FraNo to&ar/ a a#(> otro. )a (ete hab#ar/
de eso. Todo e# &!do sabe -!e e# se0or FraNo e#$(e" cada a0o" a# &e%or &!chacho de
4tato ,ara s! o1$c$a. Me $&a($o #o -!e ,arecer/ s$ a#(> otro &!chacho obt$ee e#
e&,#eo. Pero creo -!e eso o $&,orta.
7BC!5... -!5 d$r/ #a (eteD
74!,o(o -!e ,oca cosa. 4o#a&ete -!e e# otro &!chacho" e# -!e e#$%a" era e# &e%or
de# c!rso. 4!,o(o -!e to&ar/ a 4h#$ker.
7?No@ 7d$%o" atra(at/dose" 1!r$osa&ete7. ?4h#$ker o@
7Pero B,or -!5 te ,reoc!,as de #o -!e d$r/ #a (eteD T$ees -!e hacer #o -!e te ,#a3ca"
79 t> crees -!e FraNo...
7BC!5 te(o 'o -!e *er co FraNoD No t$ee ada -!e *er co&$(o.
7Ma&/" B-!$eres -!e ace,te e# e&,#eo de FraNoD
79o o -!$ero ada" Peter. T> eres d!e0o de dec$d$r.
4e ,re(!t s$ -!era rea#&ete a s! &adre. Pero era s! &adre" ' ,or este hecho"
recooc$do ,or todo e# &!do" crea -!e a!to&/t$ca&ete #a a&aba" de &aera -!e daba
,or setado -!e c!a#-!$er cosa -!e s$t$era ,or e##a era a&or. No saba s$ haba a#(!a
ra3 -!e $1#!'ese ,ara -!e se res,etara s! o,$$. E##a era s! &adre ' este hecho
to&aba e# #!(ar de #a ra3.
74" ,or s!,!esto" &a&/... Pero... 4" 'o s5..." ,ero Howard...
Era !a s>,#$ca de a'!da. Roark estaba e ! caa,5" &ed$o echado" ted$do
des(aada&ete co&o ! (ato. Esto sor,reda a Keat$( a &e!do8 haba *$sto a Roark
&o*$5dose co #a s$#ec$osa tes$ ' #a ,rec$s$ de ! (ato. #o haba *$sto descasado
co&o ! (ato" e !a act$t!d ta# -!e ,areca -!e s! c!er,o o t!*$era $(> h!eso s#$do.
Roark #o cote&,# ' #e d$%o8
7Peter" t> sabes c&o &e ,reoc!,a esas dos ,os$b$#$dades. E#$(e #a &eos &a#a...
BC!5 a,reder/s e #a Aco#e des :ea!+ ArtsD >$ca&ete &/s ,a#ac$os de est$#o
Reac$&$eto ' &/s teatros de o,eretas. A## te &atar/ todo #o -!e ,!edas teer. ,odr/s
traba%ar b$e s#o de *e3 e c!ado" c!ado a#(!$e #o ,er&$ta. 4$ rea#&ete -!$eres
a,reder" traba%a co FraNo. Es ! bastardo ' ! toto" ,ero costr!$r/s ed$1$c$os. Eso te
,re,arar/ ,ara cot$!ar t! ,ro,$o ca&$o &!cho &/s ,roto.
7Hasta e# se0or Roark hab#a co set$do a *eces 7d$%o #a se0ora Keat$(7" a!-!e
hab#e co&o ! cod!ctor de ca&$oes.
7Rea#&ete" Bcrees -!e traba%o b$eD
Keat$( #o &$r co&o s$ s!s o%os toda*a coser*ase e# re1#e%o de ese >#t$&o %!$c$o ' e#
resto o #e $&,ortase.
7Ocas$oa#&ete" a!-!e o a &e!do.
7Ahora -!e todo ha s$do arre(#ado... 7e&,e3 #a se0ora Keat$(.
7Tedr5 -!e ,esar#o &/s..." &a&/.
7Ahora -!e todo est/ arre(#ado" B-!5 os ,arece s$ to&/$s e# choco#ate ca#$eteD )o
tedr5 #$sto e ! so,#o.
4or$ a s! h$%o" co !a sor$sa $ocete -!e e+,resaba s! obed$ec$a ' s! (rat$t!d" '
P/($a LJ de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
sa#$ de #a hab$tac$" co ! cr!%$do de ro,as.
Keat$( se ,aseaba er*$osa&ete" se detea" eceda ! c$(arr$##o" se ,aseaba
echado h!&o e cortas bocaadas. Des,!5s &$r a Roark.
79 ahora" Roark" B-!5 ,$esas hacerD
7B9oD
74$ dar&e c!eta &e he estado ,reoc!,ado ada &/s -!e de & &$s&o. Ma&/ t$ee
b!eas $tec$oes" ,ero &e *!e#*e #oco... :!eo" a# d$ab#o todo esto. BC!5 ,$esas hacerD
7Ir&e a N!e*a 9ork.
7?Ma(1$co@ BPara cose(!$r ! e&,#eoD
7Para cose(!$r ! e&,#eo.
7BE... e ar-!$tect!raD
7E ar-!$tect!ra" Peter.
7?Ma(1$co@ Me (!sta. BT$ees a#(> ,ro'ecto de1$$doD
7Io' a traba%ar co Her' 2a&ero.
7?No@ ?Howard@
Howard sor$ &o*$edo a,eas #as co&$s!ras de #os #ab$os ' o d$%o ada.
7?Oh" o" Howard@ Pero s$ 5# o es ada" s$ 'a o es ada... ?9a s5 -!e t!*o !
o&bre" ,ero ahora est/ acabado@ N!ca cos$(!e !a costr!cc$ $&,ortate" o ha
te$do $(!a d!rate a0os. 4e d$ce -!e t$ee ! bas!rero ,or o1$c$a. BC!5 c#ase de
,or*e$r te es,era co 5#D BC!5 a,reder/sD
7No &!cho. s#o c&o se debe ed$1$car.
7Por e# a&or de D$os" t> o ,!edes cot$!ar as" arr!$/dote de#$berada&ete. 2rea
-!e ho' habas a,red$do a#(o.
7A#(o he a,red$do.
7M$ra" Howard" s$ es ,or-!e ,$esas -!e ad$e te *a a teer e c!eta ahora" a#
cotrar$o" 'o te a'!dar5. Traba%ar5 co e# *$e%o FraNo ' te a'!dar5.
7Grac$as" Peter. ,ero o es ecesar$o. 9a #o he res!e#to.
79 5#" B-!5 d$ceD
7BC!$5D
72a&ero.
7N!ca #o he *$sto.
E a-!e# &o&eto se o' e# ch$##$do de !a boc$a. Keat$( record #a 1$esta" se 1!e a
&!dar de ro,a" choc co s! &adre e #a ,!erta e h$3o sa#tar !a ta3a de #a bade%a
car(ada -!e traa.
7?Peter@
7?No $&,orta" &a&/@ 7)a as$ ,or #os codos7. Te(o ,r$sa" -!er$da. te(o !a
1$esta co #os &!chachos. No ,rotestes" ,or-!e o *o#*er5 tarde. 2e#ebrare&os &$ $(reso
co FraNo.
)a bes $&,!#s$*a&ete co esa a#e(re e+!berac$a -!e #o haca $rres$st$b#e a *eces" '
sa#$ corr$edo.
)a se0ora Keat$( $c#$ #a cabe3a" at!rd$da. ,rotest" ,ero era 1e#$3.
E #a hab$tac$" &$etras t$raba #a ro,a e todas d$recc$oes" se acord" de ,roto" -!e
tea -!e e*$ar ! te#e(ra&a a N!e*a 9ork. Era !a c!est$ -!e o se #e haba oc!rr$do
e todo e# da" ,ero ahora #e ##e(aba co ! set$do de !r(ec$a deses,erada. C!era
&adar a-!e# te#e(ra&a $&ed$ata&ete. Escr$b$ e ! ,eda3o de ,a,e#8
Querida Katie: Voy a Nueva York empleo Franon !uyo "iempre PETER.
A-!e##a oche" Keat$( 1!e a :osto a toda &archa" &et$do e e# a!to&*$# etre dos
&!chachos" de%ado atr/s e# ca&$o ' e# *$eto.
P/($a L= de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
Pes -!e e# &!do se abra ate 5#" as co&o #a osc!r$dad h!a e ,resec$a de #os
sac!d$dos 1ocos de# a!to&*$#. Era #$bre ' estaba d$s,!esto. E ,ocos a0os 7ta ,roto"
,or-!e e# t$e&,o o e+$sta ,ara #a *e#oc$dad de# a!to&*$#7" s! o&bre soara co&o
!a boc$a" hac$edo sa#$r de s!s ca&as a #a (ete. Estaba ,re,arado ,ara hacer (rades
cosas" ,ara hacer cosas o sobre,asadas e..." e..." ?d$ab#os@" e ar-!$tect!ra.
III
Peter Keat$( cote&,#aba #as ca##es de N!e*a 9ork. Obser* -!e #a (ete $ba
e+tre&ada&ete b$e *est$da.
4e det!*o ! $state de#ate de# ed$1$c$o de #a C!$ta A*e$da dode #o estaba
es,erado #a o1$c$a de FraNo ' He'er ' s! ,r$&er da de traba%o. M$r a #os ho&bres
-!e ,asaba a,r$sa. 6E#e(ates co&o e# d$ab#o6" se d$%o. 9 ech !a &$rada" ,esaroso" a
s!s ,ro,$as ro,as. Tea &!cho -!e a,reder e N!e*a 9ork.
Keat$( se $trod!%o ,or #a ,!erta ($rator$a e ! #!stroso *estb!#o de &/r&o# ' se
d$r$($ a ! ascesor" bar$3ado de ro%o ' de dorado" -!e #o cod!%o" tre$ta ,$sos &/s
arr$ba" a !a ,!erta de caoba. I$o !a ,#aca de broce ,e-!e0a" co #etras e#e(ates8
FRANRON 9 HE9ER
Ar#uite$to"
)a sa#a de es,era de #a o1$c$a de #os se0ores FraNo ' He'er ,areca e# sa# de ba$#e
de !a &as$ co#o$a#" 1resco e t$&o. )os b#acos &!ros ,#ateados 1or&aba ,ae#es
co #as ,$#astras achatadas. #as ,$#astras era acaa#adas ' c!r*adas 1or&ado *o#!tas
%$cas. 5stas so,ortaba ,e-!e0os 1rotoes -!ebrados ,or #a &$tad" ,ara dar #!(ar a !a
!ra (r$e(a de 'eso co#ocada e #a ,ared.
Grabados de te&,#os (r$e(os adoraba #os ,ae#es. era de&as$ado ,e-!e0os ,ara
d$st$(!$rse" ,ero ,resetaba #as co#!&as $co1!d$b#es" #os t&,aos ' #as r!$as
des&oroadas.
Desde -!e tras,!so e# !&bra#" Keat$( s$t$" co bastate sor,resa" co&o s$ !a correa
tras,ortadora corr$era ba%o s!s ,$es. Asta #o cod!%o a !a e&,#eada -!e ateda a#
,>b#$co setada %!to a# co&!tador de# te#51oo" detr/s de #a ba#a!strada de !a (a#era
1#oret$a. De a##" #a correa tras,ortadora #o ##e* a #a o1$c$a dode se haca #os
,ro'ectos.
I$o #ar(as &esas achatadas" ! bos-!e de *ar$##as retorc$das -!e" desced$edo de#
techo" ter&$aba e #/&,aras de *erde so&bra" eor&es #e(a%os de ,a,e# he#$o(r/1$co"
torres de ca%oes a&ar$##os" ,a,e#es" ca%as de ho%a#ata" &!estras de #adr$##o" 1rascos de
e(r!do ' ca#edar$os de co&,a0as de costr!cc$" #a &a'ora de e##os co c!adros de
&!%eres des!das.
E# d$b!%ate ,r$c$,a# h$3o !as caste0etas co #os dedos" s$ &$rar#o s$-!$era. Estaba
ab!rr$do ' a# &$s&o t$e&,o as$oso de hacer a#(o. )e $d$c co e# ,!#(ar !a ,$e3a dode
haba ar&ar$os" #e*at #a barb$##a ,ara se0a#ar#e #a ,!erta de !o de e##os" ' est!*o
ba#ace/dose sobre #os ,$es &$etras Keat$( a%!staba a s! c!er,o er(!$do e $c$erto !a
b#!sa de co#or (r$s ,er#a. FraNo haba $s$st$do &!cho sobre e# !so de esta b#!sa. )a
correa tras,ortadora se det!*o %!to a !a &esa" e ! r$c de #a sa#a de d$b!%o" dode
Keat$( se ecotr co !a co#ecc$ de ,#aos -!e tea -!e desarro##ar. )a 1#aca
P/($a LK de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
es,a#da de# d$b!%ate ,r$c$,a# se $ba a#e%ado de 5# co&o s$ h!b$ese o#*$dado s!
e+$stec$a.
Keat$( se ,!so a traba%ar e se(!$da" #os o%os 1$%os ' #a (ar(ata r($da. No *ea &/s
-!e e# res,#ador ,er#$o de ,a,e# de#ate de s. )as #eas 1$r&es -!e d$b!% #o
sor,red$ero ,or-!e *ea -!e s! &ao te&b#aba sobre e# ,a,e# !a ,!#(ada hac$a de#ate
' otra hac$a atr/s. 4e(!a #as #eas s$ saber dde ter&$aba $ ,or -!5. 4aba so#a&ete
-!e a-!e# ,#ao era #a ,roe3a tre&eda de a#(!$e a -!$e 5# o ,oda d$sc!t$r $ $(!a#ar.
4e sor,red$" ,!es s$e&,re se haba cos$derado co&o ! ar-!$tecto e ,otec$a.
M!cho &/s tarde ad*$rt$ #as arr!(as de !a b#!sa (r$s adh$r$5dose a ! ,ar de
o&,#atos e #a &esa *ec$a. M$r e toro" ca!te#osa&ete ,r$&ero" #!e(o co
c!r$os$dad" des,!5s co ,#acer" 1$a#&ete co des,rec$o. 2!ado ##e( a esto >#t$&o" Peter
Keat$( 1!e 5# &$s&o otra *e3" ' s$t$ a&or ,or #os ho&bres. 4!,o de &e%$##as cetr$as" de
!a ar$3 c&$ca" de !a *err!(a e !a barb$##a $c#$ada" de ! est&a(o a,#astado
cotra e# borde de !a &esa. )e (!staba ta#es es,ect/c!#os. )o -!e e##os ,oda hacer" 5#
,oda hacer#o &e%or. 4or$. Peter Keat$( eces$taba de s!s se&e%ates.
2!ado ech !a o%eada a s!s ,#aos otra *e3" ad*$rt$ #os de1ectos -!e resa#taba e #a
obra &aestra. Era e# ,$so de !a res$dec$a ,r$*ada. ot #os torc$dos ,as$##os -!e" s$
ra3 a,arete" rebaaba ! (ra es,ac$o a #os #ar(os ' recta(!#ares e&b!t$dos de
hab$tac$oes codeadas a #a osc!r$dad. 6?D$os &o@ 7,es7. Me desa,robara s$
,resetase esto co&o &$ ,r$&er traba%o.6 Des,!5s de #o c!a# ,ros$(!$ e s! tarea co
ra,$de3" 1ac$#$dad ' ,er$c$a.
Ates de a#&or3ar" Keat$( 'a se haba hecho de &!chos a&$(os e e# traba%o. o era
a&$(os de1$$t$*os" ,ero ate 5# se e+teda ! *asto terreo a,to ,ara #a a&$stad. 4orea a
s!s *ec$os ' haca (!$0os de $te#$(ec$a co e##os" ,ero sobre ada e ,art$c!#ar. E cada
*$a%e -!e haca ,ara to&ar a(!a" so#a acar$c$ar co e# br$##o s!a*e ' a$&ado de s!s o%os a
a-!e##os -!e ecotraba a s! ,aso" co a-!e##os o%os br$##ates -!e ,areca tras,asar a
todo e# -!e etraba e #a sa#a" cos$derar#o co&o s$ 1!ese e# &/s a#to es,5c$&e de
h!&a$dad ' s! a&$(o &/s -!er$do. 9 detr/s de 5# de%aba #a $&,res$ s$(!$ete8 6Ah *a
! &!chacho #$sto ' ! e+ce#ete ca&arada.6
I$o -!e ! %o*e a#to ' r!b$o estaba e1ect!ado #a e#e*ac$ de ! ed$1$c$o ,ara o1$c$as
e #a &esa cercaa. 4e aso& co ca&aradera ,or ec$&a de# ho&bro de# &!chacho '
cote&,# #as (!$ra#das de #a!re# etrete%$das e toro a #as co#!&as acaa#adas de tres
,$sos de a#t!ra.
7:astate b!eo ,ara e# *$e%o 7d$%o Keat$(.
7BC!$5D 7,re(!t e# &!chacho.
7B2&o..D ?FraNo@ 7res,od$ Keat$(.
7Nada de FraNo 7d$%o e# &!chacho ,#/c$da&ete7. A# o ha d$se0ado $ s$-!$era
!a cas$##a de ,erro e ocho a0os. 7Id$c co e# ,!#(ar" sobre s! ho&bro" !a ,!erta de
*$dr$o -!e estaba detr/s de e##os78 Ase.
7BC!$5D 7,re(!t Keat$( d/dose *!e#ta.
7A# 7d$%o e# &!chacho7" 4te(e#" e# -!e #o hace todo.
A tra*5s de #a ,!erta de *$dr$o" *$o Keat$( !as h!es!das es,a#das $c#$adas sobre e#
borde de !a &esa" !a cabe3a ,e-!e0a" tr$a(!#ar" $c#$ada ateta&ete" ' dos &achas
de #!3 e #os redodos *$dr$os de #os ateo%os.
Era 'a tarde c!ado !a so&bra ,arec$ cr!3ar ,or detr/s de #a ,!erta cerrada" '
Keat$( s!,o ,or #os &!r&!##os -!e h!bo e toro -!e G!' FraNo acababa de ##e(ar '
haba s!b$do a #a o1$c$a de# ,$so de arr$ba. Ua &ed$a hora &/s tarde" #a ,!erta se abr$ '
a,arec$ 4te(e# co ! $&eso ,eda3o de cart -!e se ba#aceaba etre s!s dedos.
7?Eh" !sted@ 7d$%o" dete$edo s!s ateo%os e #a cara de Keat$(7. BUsted est/
hac$edo #os ,#aos de estoD 7E $c#$ e# cart hac$a de#ate7. )#e*e esto a# %e1e ,ara
P/($a ;M de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
-!e #e d5 e# *$sto b!eo. Trate de esc!char #o -!e 5# #e d$(a ' trate de ,arecer $te#$(ete"
a!-!e $(!a de #as dos cosas te(a $&,ortac$a.
Era ba%o ' s!s bra3os ,areca co#(ar hasta #os tob$##os" bra3os -!e se ba#aceaba
detro de #as #ar(as &a(as" co&o s$ 1!ese so(as" co (rades &aos e1$c$etes.
)os o%os de Keat$( se he#aro" se osc!rec$ero d!rate !a d5c$&a de se(!do" se
cocetraro e #os #etes e !a &$rada a(!da. Des,!5s sor$ ' d$%o a(radab#e&ete8
74" se0or.
To& e# cart co #os e+tre&os de #os d$e3 dedos ' s!b$ ,or #a esca#era de a#1o&bra
car&es a #a o1$c$a de G!' FraNo.
E# cart &ostraba !a ,ers,ect$*a a #a ac!are#a de !a &as$ de (ra$to (r$s" co
tres 1$#as de b!hard$##as" c$co ba#coes" c!atro etre,a0os" doce co#!&as" ! &/st$# ' dos
#eoes a #a etrada. E ! r$c" ,ro#$%a&ete esta&,ado a &ao" deca8 6Res$dec$a de#
se0or Qa&es 4. Satt#es ' de s! se0ora. FraNo ' Ha'er" Ar-!$tectos.6
Keat$( res,$r s!a*e&ete. Qa&es Satt#es era e# &$##oar$o 1abr$cate de #oc$oes de
a1e$tar.
)a o1$c$a de G!' FraNo estaba #!strada. 6No" #!strada o 7se d$%o Keat$(7" s$o
re*est$da de #aca" re*est$da de #aca o" s$o de ! #-!$do &e3c#ado de es,e%os ' derra&ado
sobre todas #as cosas.6
I$o 1ra(&etos de s! 1$(!ra re1#e%ada" s!e#tos ' #$bres co&o ! e%a&bre de &ar$,osas
-!e #o se(!a ,or #a hab$tac$" ,or #os (ab$etes 2h$,,eda#e" e #as s$##as de est$#o
%acob$ta" e e# &ato de #a ch$&eea )!$s TI. T!*o t$e&,o ,ara otar !a (e!$a estat!a
ro&aa -!e estaba e ! r$c" 1oto(ra1as co#or se,$a de# Parte" de #a catedra# de
Re$&s" de Iersa##es ' de# ed$1$c$o de# 6:aco Nac$oa# Fr$k6 co #a etera atorcha.
I$o acercarse s!s ,ro,$as ,$eras a# escr$tor$o de caoba. G!' FraNo estaba setado.
4! rostro era a&ar$##eto ' #as &e%$##as 1#/cc$das. 2ote&,# a Keat$( ! $state co&o s$
!ca #o h!b$ese *$sto" des,!5s #o recooc$ ' #e sor$ cord$a#&ete.
7:$e" b$e" K$ttred(e" b$e" &!chacho. a-! esta&os todos c&oda&ete e casa. As
-!e &e a#e(ro de *er#o. 4$5tese" &!chacho" s$5tese. BC!5 t$ee ahD :$e" o ha' ,r$sa"
o ha' ,r$sa e abso#!to. 4$5tese. B2&o se s$ete a-!D
7Te&o" se0or" -!e de&as$ado 1e#$3 7d$%o Keat$( co !a e+,res$ de 1raco '
%!*e$# desa&,aro7. 4$e&,re ,es5 -!e ,odra ser 1or&a# e &$ ,r$&er e&,#eo" ,ero
e&,e3ado e ! #!(ar co&o 5ste... 2reo -!e &e he as!stado ! ,oco. Esto ,asar/" se0or
7,ro&et$.
7Por s!,!esto 7cotest G!' FraNo7. C!$3/ sea ! ,oco abr!&ador ,ara !
&!chacho" ,ero &!' ,oco. No se ,reoc!,e. Esto' se(!ro de -!e !sted *a a ##ear e# ,!esto
-!e se #e ha as$(ado.
7Har5 todo #o ,os$b#e.
74e(!ra&ete #o har/. BC!5 es #o -!e &e e*aD 7FraNo e+ted$ #a &ao hac$a
e# d$b!%o" ,ero s!s dedos 1!ero a descasar des(aada&ete e #a 1rete7. Es ta
1at$(oso este do#or de cabe3a... No" ada ser$o 7cotest sor$edo ate e# s>b$to $ter5s
de Keat$(7" so#a&ete ! ,e-!e0o mau% de t&te Uo traba%a ta d!ra&ete...
7BP!edo hacer a#(o ,or !sted" se0orD
7No" o" (rac$as. Nada ,!ede hacer" >$ca&ete s$ ,!d$era -!$tar&e este do#or de
cabe3a. 7Par,ade7. Es e# cha&,a0a. Entre nou", e# cha&,a0a de aoche o *a#a !
co&$o. N!ca &e ha (!stado &!cho e# cha&,a0a. Per&ta&e -!e #e d$(a" K$ttred(e" -!e
es &!' $&,ortate coocer #os *$os. Por e%e&,#o" s$ !sted $*$ta a ! c#$ete a cear '
-!$ere teer #a se(!r$dad de hacer correcta&ete #as cosas" )e d$r5 ! secreto ,ro1es$oa#.
4$ !o ,$de ,erd$ces" #a &a'ora de #a (ete ordea *$o bor(o0a. BC!5 hace !sted
etocesD P$de 62#os$ Io!(eot LKMF6. Esto da c#ase. 2orrecto" ,ero or$($a#. Uo debe ser
or$($a# s$e&,re. A ,ro,s$to" B-!$5 #o &adaD
P/($a ;L de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7E# se0or 4te(e#.
7?Ah" 4te(e#@
E# too co e# c!a# ,ro!c$ e# a,e##$do so co&o ! (o#,e e #a &ete de Keat$(.
Era ! ,er&$so de a#&acea%e ,ara !so 1!t!ro.
7Es de&as$ado $&,ortate ,ara traer s! ,ro,$o traba%o" BehD I&a(ese" 5# es ! (ra
d$b!%ate" e# &e%or d$b!%ate de #a c$!dad de N!e*a 9ork" ,ero >#t$&a&ete se ha
co*ec$do de -!e es de&as$ado (rade. 2ree -!e es e# >$co -!e traba%a a-!" so#a&ete
,or-!e #e do' $deas ' #o de%o -!e #as rea#$ce. Por eso se ,asa e# da es!c$ado ,a,e#es.
A#(> da !sted sabr/" c!ado ha'a estado &/s t$e&,o e #os e(oc$os" -!e e# traba%o rea#
de !a o1$c$a se rea#$3a de ,!ertas a1!era. To&e e# e%e&,#o de aoche" e e# ba-!ete de
#a 6Asoc$ac$ de :$ees Races 2#a$ro6. Dosc$etos co*$dados" cea ' cha&,a0a. s"
cha&,a0a. 7Fr!c$ #a ar$3 co 1ast$d$o" co&o s$ se b!r#ase de s &$s&o7. Ha' -!e
dec$r ,ocas ,a#abras s$ so#e&$dad" e !a bre*e co*ersac$ de sobre&esa" ada
r!$doso $ ta&,oco !a *!#(ar char#a sobre e(oc$os" s$o !os ,ocos ' b$e e#e($dos
,esa&$etos sobre #a res,osab$#$dad de #os corredores de b$ees races ,ara co #a
soc$edad" sobre #a $&,ortac$a de se#ecc$oar ar-!$tectos co&,etetes" res,etados ' b$e
estab#ec$dos. Uas c!atas 1rases bre*es" br$##ates" -!e se ,e(!e a #a &ete.
74" se0or" co&o ,or e%e&,#o8 e#e($r a# costr!ctor de s! ho(ar es ta $&,ortate co&o
e#e($r #a es,osa -!e hab$tar/ e 5# 7d$%o Keat$(.
7No est/ &a#" o est/ de# todo &a#" K$ttred(e. BNo #e &o#esta s$ to&o otaD
7M$ o&bre es Keat$(" se0or 7d$%o 1$r&e&ete" Keat$(7. D$s,o(a de #a $dea. so'
&!' 1e#$3 co -!e #e ##a&e #a atec$.
7?Keat$(" at!ra#&ete@ Pero..." at!ra#&ete" Keat$( 7d$%o FraNo co !a
sor$sa -!e #o desar&7. Perde&e" !o ec!etra tata (ete. B2&o deca !stedD
E#e($r a# costr!ctor..." &!' b$e d$cho.
4e #o h$3o re,et$r ' #o escr$b$ e !a ho%a" esco($edo ! #/,$3 de etre *ar$os -!e tea
de#ate" #/,$ces !e*os" de co#ores" co #a ,!ta b$e a1$#ada" #$stos ,ara ser !sados.
Des,!5s a,art #a a(eda" &!r&!r a#(o" se ,as #a &ao ,or #as s!a*es odas de s!
,e#o ' d$%o 1at$(ado8
7:!eo" s!,o(o -!e tedr5 -!e e+a&$ar eso.
Keat$( e+ted$ e# d$b!%o res,et!osa&ete. FraNo se ech hac$a atr/s" sost!*o e#
cart" a#e%/do#o todo #o #ar(o de s! bra3o. )o cote&,#. 2err e# o%o $3-!$erdo" des,!5s
e# derecho" &o*$ e# cart !a ,!#(ada &/s #e%os. Keat$( a(!ardaba desat$ada&ete"
*$5do#e dar *!e#tas a# cart. Pero FraNo a,eas #o sostea ' de ,roto Keat$( se d$o
c!eta -!e haca ! rato -!e o #o &$raba. )o estaba est!d$ado e ,ro*echo de Keat$( '
etoces 5ste s$t$ a#(o #$*$ao" #$*$ao co&o e# a$re" ' *$o e# ca&$o de# 1!t!ro c#aro '
ab$erto.
7H!&..." s 7d$%o FraNo 1rot/dose #a barba co #as 'e&as de s!s s!a*es dedos.
Io#*$5dose a Keat$(7. No est/ &a#" de $(> &odo. :$e..." ta# *e3... h!b$era ,od$do
ser &/s d$st$(!$do" !sted sabe. ,ero..." b$e" e# d$b!%o est/ hecho ta ,ro#$%a&ete... BC!5
,$esa" Keat$(D
Keat$( ,es -!e c!atro de #as *etaas daba a c!atro co#!&as de (ra$to
($(atescas. Pero *$o #os dedos de FraNo %!(ado co #a corbata de co#or ,et!$aU&a#*a"
' dec$d$ o dec$r ada. E ca&b$o" a(re(8
74$ &e ,er&$te hacer !a s!(est$" se0or... Me ,arece -!e #as carte#as etre e# c!arto
' e# -!$to ,$so so de&as$ado &odestas ,ara ! ed$1$c$o ta $&,oete. Parece -!e !
r$c ora&eta# sera &!cho &/s a,ro,$ado.
7As es. Era ,rec$sa&ete #o -!e $ba a dec$r. U cord ora&eta#. Pero..." ,ero"
&$re" Bo d$s&$!$ra e# *etaa%eD
74 7d$%o Keat$( co !a d5b$# a,ar$ec$a de desco1$a3a e e# too" co e# too
P/($a ;; de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
-!e habra !sado ,ara d$sc!t$r co ! d$sc,!#o7" ,ero #as *etaas so &eos
$&,ortates -!e #a d$($dad de# ed$1$c$o.
7Es *erdad. D$($dad. Debe&os dar" sobre todo" d$($dad a !estros c#$etes. 4"
de1$$t$*a&ete" ! cord ora&eta#... 4o#a&ete... &$re" 'o 'a haba a,robado #os
,ro'ectos ,re#$&$ares ' 4te(e# #o haba ##e*ado a cabo &!' ,ro#$%a&ete.
7A# se0or 4te(e# #e ecatara ca&b$ar#o s$ !sted se #o acose%ase.
)os o%os de FraNo se det!*$ero e #os de Keat$( ! &o&eto. Des,!5s ba% #os
,/r,ados ' se sac ! h$#acho de s! &a(a.
7Nat!ra#&ete..." at!ra#&ete... 7d$%o co *a(!edad7. Pero B!sted cree -!e e#
cord es rea#&ete $&,ortateD
79o creo 7res,od$ Keat$( #eta&ete7 -!e es &/s $&,ortate hacer #os ca&b$os
-!e !o ec!etra ecesar$os -!e ,oer e# *$sto b!eo a todo d$b!%o ta# co&o e# se0or
4te(e# #o ha'a d$se0ado.
FraNo o d$%o ada ' s#o #o &$r 1$%a&ete. s!s o%os #o e1ocaba ' s!s &aos era
b#acas. Etoces" Keat$( se d$o c!eta -!e se haba a*et!rado terr$b#e&ete ' haba
(aado. Des,!5s de (aar #e as!st s! osada.
M$r/rose s$#ec$osa&ete ' a&bos *$ero -!e era dos ho&bres -!e ,oda
co&,rederse.
7Tedre&os ! cord ora&eta# 7d$%o FraNo co ca#&a ' (e!$a a!tor$dad7.
De%e esto a-!. D(a#e a 4te(e# -!e eces$to *er#e. 7E# %o*e se *o#*$ ,ara ret$rarse"
,ero #a *o3 de FraNo #o det!*o" a#e(re ' a1ect!osa78 Keat$(" B,!edo hacer#e de ,asada
!a s!(est$D Etre osotros o ,!ede haber o1esa" ,ero !a corbata de co#or he3 de
*$o $ra &!cho &e%or -!e !a a3!# co #a b#!sa (r$s. BNo #e ,areceD
74" se0or 7re,#$c Keat$( tra-!$#a&ete7. Grac$as. Reso#*er5 eso &a0aa.
4e &arch ' cerr #a ,!erta s!a*e&ete.
A# re(resar ,or #a sa#a de es,era *$o ! se0or d$st$(!$do" de cabe##os (r$ses" -!e
aco&,a0aba a !a da&a hasta #a ,!erta. E# se0or o ##e*aba so&brero ' era ob*$o -!e
,erteeca a #a o1$c$a. #a se0ora ##e*aba !a ca,a de *$s ' era ob*$o -!e se trataba de
!a c#$ete.
E# se0or o h$3o !a re*erec$a hasta e# s!e#o" o abr$ $(!a car,eta" o #a aba$c
ta&,oco. so#a&ete #e abr$ #a ,!erta. Pero a Keat$( #e ,arec$ -!e e# se0or estaba
hac$edo todo eso.
E# ed$1$c$o de# 6:aco Nac$oa# Fr$k6 se e#e*aba sobre Mahatta" co1or&e e# so#
recorra e# c$e#o" ' s! #ar(a so&bra se &o*a co&o !a $&esa a(!%a de re#o%" a tra*5s de
t$3adas *$*$edas" desde e# Ac!ar$o hasta e# ,!ete de Mahatta. 2!ado e# so# se
oc!#taba" #a atorcha de# &a!so#eo Adr$ao res,#adeca e s! #!(ar ' haca br$##ar ro%as
s!c$edades e #os cr$sta#es de #as *etaas e+$stetes e #a ,arte &/s e#e*ada de #os
ed$1$c$os. E# 6:aco Nac$oa# Fr$k6 des,#e(aba toda #a h$stor$a de# arte ro&ao e b$e
esco($dos &ode#os. D!rate &!cho t$e&,o haba s$do cos$derado e# &e%or ed$1$c$o de
toda #a c$!dad" ,or-!e $(!a otra costr!cc$ ,oda %actarse de ,oseer ta# ab!dac$a de
deta##es c#/s$cos. O1reca tatas co#!&as" 1rotoes" 1r$sos" tr,odes" (#ad$adores" !ras '
*o#!tas" -!e ,areca o haber s$do costr!$do e &/r&o# b#aco" s$o e+,r$&$do de ! t!bo
de ,aste#era. 2o todo" estaba ed$1$cado e &/r&o# b#aco. Nad$e #o saba" s$o #os
,ro,$etar$os -!e #o haba ,a(ado. Ahora era de ! co#or *eteado" borroso" #e,roso" $
&arr $ *erde" ,ero de# ,eor too de a&bos" e# co#or de #a #eta ,odred!&bre" e# co#or
de# h!&o" #a e&aac$ de #os (ases ' de #os /c$dos -!e co&a #a de#$cada ,$edra co #a
$tec$ de #$&,$ar e# a$re ' des,e%ar e# s!e#o. E# ed$1$c$o de# 6:aco Nac$oa# Fr$k6
cost$t!'" s$ e&bar(o" ! (ra 5+$to. ta (rade" -!e 1!e #a >#t$&a costr!cc$ -!e G!'
FraNo d$se0. s! ,rest$($o #e ahorr #a &o#est$a de cot$!ar.
P/($a ;E de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
Tres &a3aas a# este de# 6:aco Nac$oa# Fr$k6 estaba e# ed$1$c$o 6Daa6. Era &/s
ba%o ' careca de ,rest$($o. 4!s #eas era rec$as ' s$&,#es" re*e#ado" acet!ado #a
ar&oa de# es-!e#eto $tero de acero" co&o ! c!er,o re*e#a #a ,er1ecc$ de s!s h!esos.
No tea otros ora&etos -!e o1recer. Ostetaba #a ,rec$s$ de s!s /(!#os a(!dos" e#
&ode#ado de s!s ,#aos" #a #ar(a #ea de *etaas co&o corr$etes de h$e#o -!e ba%ase
de# techo a# ,a*$&eto. )os eo'or-!$os raras *eces cote&,#aba e# ed$1$c$o 6Daa6.
Ocas$oa#&ete" a#(> raro *$s$tate -!e *ea de# ca&,o se detea $es,erada&ete a #a
#!3 de #a #!a ' se ,re(!taba &ara*$##ado de -!5 s!e0o haba s!r($do a-!e##a *$s$. Pero
ta#es *$s$tates era &!' raros. )os $-!$#$os de# ed$1$c$o 6Daa6 deca -!e o #o
ca&b$ara ,or $(> otro e e# &!do. a,rec$aba #a #!3" e# a$re" #a her&osa #($ca de #os
,#aos e #os *estb!#os ' e #as o1$c$as. Pero #os $-!$#$os de# ed$1$c$o 6Daa6 o era
&!chos $ ta&,oco ho&bres ,ro&$etes #os -!e s$t!aba s!s e(oc$os e ! ed$1$c$o 6-!e
,areca ! de,s$to de &ercaderas6.
E# ed$1$c$o 6Daa6 haba s$do d$se0ado ,or Her' 2a&ero.
Hac$a L==M" #os ar-!$tectos de N!e*a 9ork #!chaba etre s ,or oc!,ar e# se(!do
#!(ar e #a ,ro1es$. N$(!o as,$raba a# ,r$&ero8 5ste #o tea Her' 2a&ero. Era
d$1c$# cose(!$r a Her' 2a&ero e a-!e##os das. Haba (ra cat$dad de ,ersoas -!e
co&,ro&eta s!s ser*$c$os co dos a0os de at$c$,ac$. A# d$se0aba ,ersoa#&ete todas
#as costr!cc$oes -!e sa#a de s! o1$c$a. A# e#e(a #o -!e -!era costr!$r. 2!ado #o
haca" e# c#$ete se -!edaba co #a boca cerrada. Peda a #os c#$etes #o >$co -!e o se
cocede a ad$e8 obed$ec$a. Atra*es #os a0os de 1a&a co&o ! ,ro'ect$# e r!ta hac$a !
1$ -!e ad$e ,oda ad$*$ar. )a (ete #o ##a&aba #oco" ,ero ace,taba c!ato 5# rea#$3aba"
co&,red$5ra#o o o" ,or-!e estaba hecho 6,or Her' 2a&ero6.
A# ,r$c$,$o s!s costr!cc$oes o era s!1$c$ete&ete d$st$tas de #as de&/s co&o
,ara as!star a ad$e. Haca sor,redetes e+,er$&etos de *e3 e c!ado. #as ,ersoas #o
es,eraba ' o d$sc!ta co Her' 2a&ero. A#(o estaba crec$edo e 5# a cada !e*a
obra" a#(o -!e $ba #!chado" to&ado 1or&a" s!b$edo ,e#$(rosa&ete co&o !a
e+,#os$. )a e+,#os$ ##e( co e# ac$&$eto de# rascac$e#os. 2!ado #os ed$1$c$os
e&,e3aro a crecer" o e 1$#a" sobre *o#!&$osas 1$#as de &a&,ostera" s$o co&o 1#echas
de acero d$s,aradas hac$a #o a#to" s$ ,eso ' s$ #&$tes" Her' 2a&ero 1!e !o de #os
,r$&eros e co&,reder e# !e*o &$#a(ro ' dar#e 1or&a. F!e de #os ,r$&eros" ' #os ,ocos"
-!e ace,taro #a *erdad de -!e ! ed$1$c$o a#to deba ,arecer a#to. M$etras #os ar-!$tectos
&a#deca ,re(!t/dose c&o hacer ! ed$1$c$o de *e$te ,$sos -!e se&e%ase !a *$e%a
&as$ de #adr$##o" ' !saba cada tra3a a,ro*echab#e ,ara ,r$*ar#o de s! a#t!ra"
e&,e-!e0ec$5do#o" hac$5do#o se(!ro ' at$(!o" Her' 2a&ero d$se0 rascac$e#os e
#eas rectas" *ert$ca#es" ostetado s! acero ' s! a#t!ra. M$etras #os ar-!$tectos tra3aba
1r$sos ' 1rotoes" Her' 2a&ero dec$da -!e e# rascac$e#os o deba co,$ar a #os (r$e(os.
dec$da -!e $(> ed$1$c$o debe co,$ar a otro.
Tea etoces tre$ta ' !e*e a0os. Era ba%o" rechocho ' des(re0ado. Traba%aba co&o
! e(ro" se ,asaba s$ co&er ' s$ dor&$r. beba de tarde e tardeV ,ero etoces #o haca
br!ta#&ete. D$o a s!s c#$etes o&bres -!e o se ,!ede re,rod!c$r" se rea de# od$o ' #o
a#$&etaba de#$berada&ete" co&,ort/dose co&o ! se0or 1e!da# ' co&o ! est$bador.
I$*$ e !a tes$ a,as$oada -!e &ort$1$caba a #os ho&bres c!ado etraba e a#(>
#!(ar. Era ! 1!e(o -!e $ 5# $ #os otros ,oda so,ortar &!cho t$e&,o. Esto oc!rra e
L=K;.
)a e+,os$c$ co#o&b$a de 2h$ca(o se $a!(!r so#e&e&ete e L=KE.
)a Ro&a de haca dos &$# a0os se #e*ataba a or$##as de# #a(o M$ch$(a" !a Ro&a
re&edada co ,$e3as de Frac$a" Es,a0a" Ateas ' co todos #os est$#os -!e des,!5s ha
a,arec$do. Era !a 6c$!dad de es!e0o6" de co#!&as" arcos tr$!1a#es" 1!etes de cr$sta# '
rosetas. )os ar-!$tectos co&,$t$ero a -!$5 ,oda robar &e%or" desde #a 1!ete &/s
P/($a ;F de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
at$(!a a todas #as 1!etes a# &$s&o t$e&,o. E+ted$5rose de#ate de #os o%os de ! ,as
!e*o todos #os cr&ees ar-!$tect$cos co&et$dos s$e&,re e todos #os *$e%os ,ases. Era
b#aca co&o !a ,este ' as se e+teda.
)as ,ersoas &$raro ' se -!edaro ,as&adas ' se ##e*aro cos$(o a #as c$!dades de
Nortea&5r$ca #a se&$##a de #o -!e haba *$sto. )as se&$##as echaro */sta(os de &a#e3as
e o1$c$as ,osta#es de r$,$a co ,rt$cos dr$cos" &as$oes de #adr$##o co 1rotoes de
h$erro" a#&acees hechos de doce Parteoes a,$#ados !o sobre otro. )a &a#e3a crec$ '
aho( toda otra cosa.
Her' 2a&ero haba reh!sado traba%ar ,ara #a e+,os$c$ co#o&b$a ' #e haba dado
o&bres $$&,r$&$b#es" ,ero -!e se re,eta" a!-!e o de#ate de &!%eres. )os o&bres
se re,$t$ero. 4e re,$t$ -!e 5# haba arro%ado ! t$tero a# rostro de ! ba-!ero
d$st$(!$do -!e #e haba ,ed$do -!e d$se0ara !a estac$ de 1errocarr$# co #as 1or&as de#
te&,#o de D$aa e A1eso. E# ba-!ero o *o#*$ &/s. H!bo otros -!e ta&,oco *o#*$ero.
A,eas haba a#ca3ado #a &eta des,!5s de #ar(os a0os de #!cha" a,eas haba dado
1or&a a #a *erdad -!e haba b!scado" c!ado #a barrera de1$$t$*a se cerr detr/s de 5#. U
,as !e*o #o haba se(!$do ateta&ete" se haba aso&brado" haba e&,e3ado a ace,tar #a
(rade3a de s! traba%o. E# ,as retroced$ dos &$# a0os e !a or(a de c#as$c$s&o" ' o
,oda ecotrar $ #!(ar $ !so ,ara 5#.
9a o era ecesar$o d$se0ar ed$1$c$os8 bastaba co 1oto(ra1$ar#os. E# ar-!$tecto -!e
t!*$ese #a &e%or b$b#$oteca" era e# &e%or ar-!$tecto. I&$tadores" co,$aba $&$tac$oes. Para
sac$oar#o haba c!#t!ra" haba *e$te s$(#os ostetado r!$as des&oroadas. haba !a
(ra e+,os$c$" haba !a tar%eta ,osta# e!ro,ea e cada /#b!& 1a&$#$ar.
Her' 2a&ero o tea ada -!e o1recer cotra todo esto. ada 1!era de #a 1e -!e #o
sostea so#a&ete ,or-!e era s!'a. No tea a -!$e c$tar. ada de $&,ortac$a -!e dec$r.
4aba so#a&ete -!e #a 1or&a de ! ed$1$c$o es #a ##a*e de s! be##e3a" -!e !e*os &5todos
de costr!cc$ de&ada !e*as 1or&as" -!e 5# deseaba ed$1$car se(> s!s (!stos ' s#o
as. Pero #os de&/s o ,oda ,restar#e atec$ a 5# c!ado estaba d$sc!t$edo a
I$tr!b$o" a M$(!e# G(e# ' a 4$r 2hr$sto,her Sre.
)os ho&bres od$a #a ,as$. od$a toda (ra ,as$. Her' 2a&ero se e-!$*oc. 5#
a&aba s! traba%o. Asa era #a ca!sa ,or #a c!a# #!chaba" ' 5sa 1!e #a ra3 ,or #a c!a# se
,erd$.
)a (ete deca -!e !ca s!,o -!e haba ,erd$do. 4$ 5# #o s!,o" %a&/s #es ,er&$t$
*er#o. 2!ado s!s c#$etes res!#taba &/s raros" s!s &oda#es co e##os se h$c$ero &/s
a#taeros. 2!ado &eor era e# ,rest$($o de s! o&bre" &/s arro(ate era e# so$do de s!
*o3. Haba te$do ! ast!to e&,resar$o" ! ho&brec$##o de h$erro" de s!a*es &aeras" -!e
se ach$caba s$e&,re ' -!e e #os das de (#or$a so,ortaba tra-!$#a&ete #as tor&etas de#
car/cter de 2a&ero ' #e traa #os c#$etes. 2a&ero #os $s!#taba" ,ero e# ho&brec$##o
haca -!e ace,tase" ' #os c#$etes *o#*a.
E# ho&brec$##o &!r$. 2a&ero !ca haba sab$do c&o tratar a #a (ete. No #e
$&,ortaba" co&o o #e $&,ortaba s! ,ro,$a *$da. s#o #e $teresaba #os ed$1$c$os. N!ca
haba a,red$do a dar e+,#$cac$oes" so#a&ete saba dar rdees. N!ca haba a(radado.
s#o haba s$do te&$do. 9a ad$e #e te&a. 4e #e ,er&$t$ *$*$r. I$*$r ,ara aborrecer #as
ca##es de #a c$!dad -!e haba so0ado reed$1$car. I$*a ,ara setarse 1rete a# escr$tor$o de
s! o1$c$a *aca ' es,erar" $&*$#" s$ hacer ada. I$*a ,ara #eer e ! d$ar$o
b$e$tec$oado !a re1erec$a a# 6d$1!to Her' 2a&ero6. I$*a ,ara beber tra-!$#o"
1$r&e ' terr$b#e&ete d!rate das ' oches se(!$dos" ,ara or dec$r a #os -!e #o haba
cod!c$do a esa s$t!ac$" c!ado s! o&bre era &ec$oado ,ara a#(> traba%o8
6B2a&eroD 9o d$ra -!e o. :ebe co&o ! ,e3. Asa es #a ca!sa ,or #a c!a# !ca
cos$(!e ! so#o traba%o.6 I$*a ,ara &!darse de #as o1$c$as -!e oc!,aba tres ,$sos de
! 1a&oso ed$1$c$o a otro de !a ca##e dode era &/s baratos. des,!5s a ! #!(ar &/s
P/($a ;H de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
#e%os" e #a ,arte ba%a de #a c$!dad. des,!5s a tres hab$tac$oes -!e daba a !a troera"
cerca de :atter'. E#$($ esas hab$tac$oes ,or-!e" a,o'ado s! rostro cotra #as *etaas
de #a o1$c$a" ,oda *er" sobre !a ,ared de #adr$##os" #a ,arte s!,er$or de# ed$1$c$o 6Daa6.
Howard Roark &$r a# ed$1$c$o 6Daa6 a tra*5s de #as *etaas" dete$5dose e cada
descaso de #a esca#era co1or&e s!ba s!s se$s tra&os ,ara $r a #a o1$c$a de Her'
2a&ero" ,!es e# ascesor o 1!c$oaba. )a esca#era haba s$do ,$tada haca &!cho de
! co#or *erde s!c$o. U ,oco de ,$t!ra -!edaba ' cr!%a e ,arches des&e!3ados ba%o
#a s!e#a de #os 3a,atos. Roark s!b$ r/,$da&ete" co&o s$ t!*$ese !a c$ta. )#e*aba !a
cartera co s!s d$b!%os deba%o de# bra3o" ' 1$%aba #os o%os e e# ed$1$c$o 6Daa6. Tro,e3
co ! ho&bre -!e ba%aba #a esca#era" cosa -!e #e haba oc!rr$do a &e!do e #os >#t$&os
das" ,or-!e $ba ca&$ado ,or #as ca##es de #a c$!dad co #a cabe3a *!e#ta s$ ,reoc!,arse
de otra cosa -!e de #os ed$1$c$os de N!e*a 9ork.
E #a osc!ra atec/&ara de 2a&ero haba ! escr$tor$o co ! te#51oo ' !a &/-!$a
de escr$b$r. E# es-!e#eto de ! ho&bre de cabe##os (r$ses estaba setado a# escr$tor$o" e
&a(as de ca&$sa" co ! ,ar de t$rates 1#o%os. Estaba escr$b$edo a &/-!$a"
ateta&ete" descr$,c$oes de ! ,#ao. Escr$ba co dos dedos" ,ero co $creb#e ra,$de3.
)a #!3 de !a d5b$# #a&,ar$ta 1or&aba !a &acha a&ar$##a e s! es,a#da" dode #a
ca&$sa" h>&eda" se ,e(aba a #os o&,#atos.
E# ho&bre #e*at ateta&ete #a cabe3a c!ado Roark etr. )o &$r. o d$%o ada" '
es,er" co #os o%os 1at$(ados" s$ ,re(!tar#e ada" $d$1erete.
7C!$s$era *er a# se0or 2a&ero 7d$%o Roark.
7BDe *erasD 7cotest e# ho&bre s$ desa1o" s$ o1esa" s$ $tec$7. BPara -!5D
7Por ! e&,#eo.
7BC!5 e&,#eoD
7D$b!%ate.
E# ho&bre se -!ed &$r/do#o co #a *$sta ,erd$da. Era !a ,et$c$ -!e haca t$e&,o
o haba odo. 4e #e*at a# 1$ s$ ,ro!c$ar ,a#abra" ' etr ,or !a ,!erta -!e estaba
detr/s de 5#. )a de% etreab$erta ' Roark #e oa hab#ar e *o3 ba%a.
74e0or 2a&ero" ah ha' !a ,ersoa -!e d$ce -!e b!sca ! e&,#eo a-!.
Des,!5s cotest !a *o3 1!erte" c#ara" *aro$#8
7BC!5 -!$ere ese $d$otaD Ache#o... Es,ere..." h/(a#o etrar.
E# *$e%o *o#*$" de% ab$erta #a ,!erta e $d$c co #a cabe3a e s$#ec$o. Roark etr '
cerr #a ,!erta tras s.
Her' 2a&ero estaba setado a# 1$a# de !a hab$tac$ #ar(a ' des!da. Estaba
$c#$ado hac$a de#ate" #os atebra3os sobre #a &esa ' #as &aos %!tas. E# cabe##o ' #a
barba era e(ros co&o e# carb" co (r!esos h$#os b#acos. )os &>sc!#os de s! c!e##o"
corto ' (r!eso" se co&baba co&o s$ 1!era so(as. Tea !a ca&$sa b#aca. co #as
&a(as s!b$das. #os bra3os" des!dos" era rec$os" 1!ertes ' tostados. )a care de s! acho
rostro estaba r($da" co&o s$ se h!b$ese e*e%ec$do ,or co&,res$. 4!s o%os era osc!ros"
%*ees" *$*os.
Roark ,er&aec$ e e# !&bra# ' #os dos ho&bres se &$raro a tra*5s de #a #ar(a
hab$tac$.
)a #!3 -!e *ea de #a troera era (r$s ' e# ,o#*o -!e haba sobre #a &esa de d$b!%ar"
sobre #os ,ocos #e(a%os *erdes" daba #a $&,res$ de -!e h!b$era cr$sta#es c!b$ertos de
,e#!sa -!e h!b$ese de,os$tado #a #!3. 2o#(ado e #a ,ared" etre #as *etaas" Roark *$o
! c!adro" e# >$co -!e haba e #a hab$tac$. Era e# d$b!%o de ! rascac$e#os -!e !ca
haba s$do #e*atado.
)os o%os de Roark se ,osaro e e# d$b!%o. Ad!*o ,or #a o1$c$a" se det!*o ate e#
c!adro ' se -!ed &$r/do#o. )os o%os de 2a&ero #o se(!a" co !a &$rada 1!erte"
co&o !a a(!%a de#(ada" soste$da 1!erte&ete a ! e+tre&o" descr$b$edo ! #eto
P/($a ;< de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
crc!#o" c!'o cetro tras,asaba e# c!er,o de Roark" s!%et/do#o 1$r&e&ete. 2a&ero
&$raba a-!e##os be##os aara%ados" #as &aos co#(ates" #os dedos c!r*ados" #$(era&ete"
sobre e# ro##o -!e sostea co #as ,a#&as" o#*$dados" o e ! ade&/ s$o e #a
$s$!ac$ de ! ade&/ de ,ed$r o as$r a#(o.
7:!eo 7d$%o 2a&ero a# 1$7. BHa *e$do !sted a *er&e o a &$rar c!adrosD
Roark se *o#*$.
7A a&bas cosas 7cotest.
A*a3 hac$a e# escr$tor$o. )a (ete s$e&,re ,erda e# set$do de s! e+$stec$a e
,resec$a de Roark" ,ero 2a&ero s$t$ a# ,!to -!e !ca haba s$do ta rea# co&o e
,resec$a de #os o%os -!e #o estaba &$rado.
7BC!5 deseaD 7d$%o 2a&ero" br!sca&ete.
7C!$s$era traba%ar co !sted 7cotest tra-!$#a&ete. )a *o3 haba d$cho8 6C!$s$era
traba%ar co !sted6" ,ero e# too co -!e #o d$%o -!era dec$r8 6Io' a traba%ar co !sted.6
7BIa a traba%ar ,ara &D 7d$%o 2a&ero s$ darse c!eta -!e haba cotestado #a
1rase o ,ro!c$ada7. BC!5 #e oc!rreD N$(!o de #os co#e(as &/s $&,ortates '
&e%ores #o -!$ere to&ar. BNo es c$ertoD
7No &e he d$r$($do a $(> otro.
7BPor -!5 oD B2ree -!e 5ste es e# #!(ar &/s 1/c$# ,ara e&,e3arD BP$esa -!e
c!a#-!$era ,!ede adar ,or a-! s$ &o#est$asD B4abe !sted -!$5 so' 'oD
74" ' 5sa es #a ra3 ,or #a c!a# he *e$do.
7BC!$5 #o &adD
7Nad$e.
7BPor -!5 d$ab#os &e e#$($ a &D
72reo -!e !sted #o sabe.
7BC!5 $1era# atre*$&$eto #e hace s!,oer -!e 'o #o eces$toD B2ree -!e 'o &e ha##o
e tato a,!ro ' -!e he ab$erto #as ,!ertas de ,ar e ,ar ,ara -!e c!a#-!$er *a(ab!do &e
ha(a e# hoor de etrarD 6E# *$e%o 2a&ero 7se habr/ d$cho !sted7 es ! e+ ho&bre" !
borracho...@6 ?2ot$>e..." se ha d$cho eso..." ! ebr$o 1racasado -!e o ,!ede ser e+$(ete@
BNo es asD ?2ot$>e" cot5ste&e@ ?2ot5ste&e" codeado@ BC!5 est/ &$radoD
?2ot$>e...@ ?N$5(!e#o@
7No es ecesar$o.
7BDde ha traba%ado atesD
7Prec$sa&ete *o' a e&,e3ar a traba%ar.
7BC!5 ha hecho hasta ahoraD
7He estado tres a0os e 4tato.
7?Ah@ BE# caba##ero era de&as$ado hara(/ ,ara ter&$arD
7He s$do e+,!#sado.
7?Grade@ 72a&ero (o#,e #a &esa co e# ,!0o ' se ech a rer7. ?Es,#5d$do@
?2o&o o ser*a e e# $do de ,$o%os de 4tato" -!$ere traba%ar co Her' 2a&ero@ ?Ha
dec$d$do -!e 5ste es e# #!(ar de #os des,erd$c$os@ BPor -!5 #o ha echado a ,!ta,$5sD
B:eb$dasD BM!%eresD BC!5D
7Por esto 7d$%o" e+ted$edo s!s d$b!%os.
2a&ero &$r e# ,r$&er d$b!%o" #!e(o otro ' s$(!$ &$r/do#os hasta e# >#t$&o. Roark
seta e# s!s!rro de# ,a,e# co1or&e 2a&ero des#$3aba ! ,#$e(o des,!5s de otro.
Des,!5s 2a&ero #e*at #a cabe3a.
74$5tese 7d$%o.
Roark obedec$. 2a&ero #o &$r 1$%a&ete" &$etras s!s (rades dedos taba#eaba
sobre #a ,$#a de d$b!%os.
7BDe &aera -!e !sted cree -!e so b!eosD :$e" so &!' &a#os. Esto es $dec$b#e.
Es ! cr$&e. M$re 7' #e a#ar( ! d$b!%o a #a cara de Roark7" &$re esto. B2!/# era s!
P/($a ;J de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
$dea" ,or D$osD BC!5 #o dec$d$ a ah!ecar este ,#ao a-!D BC!era her&osear#o ,or-!e
tea a#(o -!e %!tarD BC!$5 se cree -!e es !stedD BG!' FraNo" acasoD ?M$re este
ed$1$c$o" toto@ Tea !a $dea &a(1$ca ' o s!,o -!5 hacer co e##a. Tro,$e3a co !a
cosa &a(1$ca ' #a echa a ,erder. B4e da c!eta de todo #o -!e t$ee -!e a,rederD
74" ,or eso esto' a-!.
7M$re esto" ?'o h!b$era deseado hacer#o a s! edad@ Pero B,or -!5 #o ha cha,!ceadoD
B4e $&a($a #o -!e 'o h!b$ese hecho co estoD M$re" a# d$ab#o co s!s esca#eras" a# d$ab#o
co s!s c!artos ,ara #as ca#deras.
Hab# 1!r$osa&ete #ar(o t$e&,o. :#as1e&. No ecotr ! so#o boceto -!e #e
sat$s1$c$era. Pero Roark se daba c!eta de -!e hab#aba co&o s$ se tratase de ed$1$c$os -!e
estaba e costr!cc$.
De% a ! #ado #os d$b!%os" co#oc e# ,!0o sobre e##os ' ,re(!t br!sca&ete8
7B2!/do dec$d$ ser ar-!$tectoD
72!ado tea d$e3 a0os.
7A esa edad ad$e sabe #o -!e -!$ere" ' -!$3/ !ca se se,a. Usted es ! &et$roso.
7B9oD
7No &e &$re as" 1$%a&ete. BNo ,!ede &$rar a#(!a otra cosaD BPor -!5 dec$d$ ser
ar-!$tectoD
7Por-!e -!$ero esta t$erra" ,or-!e es todo #o -!e a&o. No &e (!sta e# as,ecto -!e
t$ee #as cosas e #a t$erra. C!$ero ca&b$ar#as.
7BPara -!$5D
7Para & &$s&o.
7B2!/tos a0os t$eeD
7Ie$t$ds.
7BDde o' todo esoD
7E $(!a ,arte.
7Nad$e hab#a as a #os *e$t$ds a0os. Usted es ! aor&a#.
7Probab#e&ete.
7No se #o d$(o co&o ! c!&,#$do.
7Ta&,oco #o to&5 as.
7BT$ee 1a&$#$aD
7No.
7BTraba% ,ara ,oder est!d$arD
74.
7BE -!5D
7E traba%os de ed$1$cac$.
7B2!/to d$ero #e -!edaD
7D$ec$s$ete d#ares co tre$ta ceta*os.
7B2!/do ##e( a N!e*a 9orkD
7A'er.
2a&ero cote&,# #a ,$#a b#aca -!e tea ba%o s! &ao.
7I/'ase a# d$ab#o 7d$%o 2a&ero s!a*e&ete7. I/'ase a# d$ab#o 7r!($ de ,roto"
$c#$/dose hac$a de#ate.7. 9o o #e he ,ed$do -!e *$$era a-!. o eces$to $(>
d$b!%ate. No ha' a-! ada -!e d$b!%ar. No te(o s!1$c$ete traba%o ,ara &ateer&e a &
&$s&o ' a &$s ho&bres" s$ teer -!e rec!rr$r a #a M$s$ :ower'. No -!$ero -!e $(>
#oco *$s$oar$o se &!era de ha&bre a &$ #ado. No -!$ero esa res,osab$#$dad. No #a he
b!scado. No -!$ero *er#a !e*a&ete. He ter&$ado co e##a hace &!chos a0os. 4o'
,er1ecta&ete 1e#$3 co #os raros boba#$coes -!e te(o a-!" -!e !ca ha te$do $
tedr/ ada" s$ -!e eso #es $&,orte. Eso es todo #o -!e -!$ero. BPor -!5 ha *e$do a-!D
I$$edo" e&,$e3a ,or arr!$arse a s &$s&o. )o sabe Bo es asD 9 'o #e a'!dar5 a
P/($a ;= de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
arr!$arse. No -!$ero *er#o. No &e a(rada. No &e (!sta s! cara. Parece ! e(osta
$so,ortab#e. Es ! $&,ert$ete. Est/ de&as$ado se(!ro de s &$s&o. Ie$te a0os atr/s #o
h!b$ese echado a tro&,$coes co e# &a'or (!sto. Ie(a a traba%ar &a0aa ,or #a &a0aa"
a #as !e*e e ,!to.
7:$e 7d$%o Roark" #e*at/dose.
7C!$ce d#ares ,or se&aa es todo #o -!e ,!edo ,a(ar.
7:$e.
7Usted es ! #oco de re&ate. Debera haber $do a otra ,arte. )o &atar5 s$ *a a otra
,arte. B2&o se ##a&aD
7Howard Roark.
74$ ##e(a tarde" #o echar5.
7:$e.
Roark ted$ s! &ao hac$a #os d$b!%os.
7De%e esto a-!. Ahora */'ase.
II
7Toohe' 7d$%o G!' FraNo7. E##sworth Toohe'. :astate decoroso" Bo #e ,areceD
)ea" Peter.
FraNo se $c#$ %o*$a#&ete sobre s! &esa ' #e d$o a Keat$( e# >&ero de# ,r$&ero
de a(osto de Ne' Frontier" Nueva" Frontera" tea !a c!b$erta b#aca co ! e&b#e&a
e(ro 1or&ado ,or !a ,a#eta" !a #$ra" ! &art$##o" ! destor$##ador ' ! so# ac$ete.
Tea !a t$rada de tre$ta &$# e%e&,#ares ' ! co%!to de #ectores -!e se cos$deraba a
s &$s&os co&o #a *a(!ard$a $te#ect!a# de# ,as. Nad$e haba osado %a&/s desa1$ar #a
ca#$dad de #a ,!b#$cac$. Keat$( e&,e3 a #eer ! artc!#o t$t!#ado M(rmol y mortero, de
E##sworth M. Toohe'.
6...9 ahora trate&os de #os otab#es hechos de# hor$3ote &etro,o#$tao. )#a&a&os #a
atec$ sobre e# !e*o ed$1$c$o WMe#toV" de FraNo ' He'er. T$ee !a b#aca
sere$dad" e#oc!ete test$&o$o de# tr$!1o de #a ,!re3a c#/s$ca ' de# set$do co&>. )a
d$sc$,#$a de !a trad$c$ $&orta# ha ser*$do a-! co&o 1actor de coherec$a"
coord$ado !a estr!ct!ra" c!'a be##e3a ,!ede ##e(ar" s$&,#e ' #>c$da&ete" a# cora3
de# ho&bre de #a ca##e. No ha' a-! e+h$b$c$o$s&o e+tra*a(ate $ ,er*ert$dos es1!er3os
,or #a o*edad" $ !a or(a de dese1reado $d$*$d!a#$s&o. G!' FraNo" s! ,ro'ect$sta"
ha sab$do s!bord$arse a #os c/oes ob#$(ator$os c!'a $*$o#ab$#$dad ha s$do ,robada ,or
(eerac$oes de artesaos" ' a# &$s&o t$e&,o ha sab$do des,#e(ar s! ,ro,$a or$($a#$dad
creadora" o a des,echo de# do(&a c#/s$co" s$o ,rec$sa&ete ,or-!e #o ha ace,tado co #a
h!&$#dad de ! art$sta *erdadero. Ia#e #a ,ea hacer otar de ,aso -!e #a d$sc$,#$a
do(&/t$ca es #o >$co -!e hace ,os$b#e #a or$($a#$dad...
6M/s $&,ortate" s$ e&bar(o" es #a s$($1$cac$ s$&b#$ca de ! ed$1$c$o co&o 5ste
-!e se e#e*a e !estra $&,er$a# c$!dad. E s! 1achada &er$d$oa# ##a&a #a atec$ #a
coce,c$ de #os cordoes re,et$dos co de#$berada ' (rac$osa &ootoa desde e# ,$so
tercero hasta e# dec$&octa*o. Esas #eas #ar(as" rectas" hor$3ota#es" re,reseta e#
,r$c$,$o $*e#ador ' &oderador. #as #eas de #a $(!a#dad. Parece ,oer #os ed$1$c$os
e#e*ados a# h!&$#de $*e# de# obser*ador. 4o #as #eas de #a t$erra" de# ,!eb#o de #as
(rades &asas. Parece -!e os d$%ese -!e ada ,!ede e#e*arse sobre #a #$&$tac$ de#
$*e# h!&ao co&>" -!e todo es soste$do ' ser/ re1reado ,or #os cordoes de #a
her&adad de #os ho&bres co&o este or(!##oso ed$1$c$o.6
P/($a ;K de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
2ot$!aba e# artc!#o. Keat$( #o #e' te(ra&ete. des,!5s" #e*at #a cabe3a.
7?2ara&ba@ 7d$%o es,atado. FraNo sor$ co (o3o.
7:astate b!eo" BehD 9 de Toohe'" ada &eos. No habr/ &!chas ,ersoas -!e
ha'a odo s! o&bre. ,ero" ac!5rdese de &$s ,a#abras8 #o o$r/. 2oo3co #os s$(os... De
&aera -!e 5# o cree -!e 'o sea ta &a#o. T$ee !a #e(!a co&o ! ,!3" c!ado
-!$ere !sar#a. T$ee -!e *er #o -!e d$ce de otros" (eera#&ete. B2ooce #a >#t$&a ratoera
-!e h$3o D!rk$D :!eo" 'o estaba e !a 1$esta de #a c!a# d$%o Toohe' 7FraNo se rea
etre d$etes78 64$ e# se0or D!rk$ *$*e e #a $#!s$ de -!e es ar-!$tecto" a#(!$e debera
&ec$oar#e #as a&,#$as o,ort!$dades -!e se #e o1rece co #a escase3 de ,#o&eros
e+,ertos.6 I&a(ese -!e esto #o d$%o e ,>b#$co.
6Deseara saber -!5 d$r/ de & 7se d$%o Keat$( as$osa&ete7 c!ado ##e(!e e#
t$e&,o.6
7BC!5 d$ab#os -!$ere dec$r 5# co eso de s$($1$cac$ s$&b#$ca ' de #os cordoes de
#a her&adad" de #os ho&bresD 4$ esto es #o -!e t$ee -!e e#o($ar e osotros" o tee&os
-!e ,reoc!,aros 7co&et FraNo.
7)a ,ro1es$ de# crt$co es $ter,retar #a obra de# art$sta ' a! a# art$sta &$s&o" se0or
FraNo. E# se0or Toohe' ha ,!esto de &a$1$esto" s$&,#e&ete" #a oc!#ta s$($1$cac$
-!e estaba $cosc$ete&ete e s! ,ro,$o es,r$t!.
7?Oh@ 7d$%o FraNo *a(a&ete7. BP$esa !sted asD 79 a(re( *$*a&ete78 Es
,os$b#e... 4" bastate ,os$b#e. Es !sted ! &!chacho #$sto" Peter.
7M!chas (rac$as" se0or FraNo. Keat$( h$3o ade&/ de #e*atarse.
7Es,ere. No se *a'a. Otro c$(arr$##o" ' des,!5s *o#*ere&os %!tos a #a 1aea.
FraNo se sorea #e'edo !e*a&ete e# artc!#o. Keat$( o #o haba *$sto !ca ta
coteto. $ d$b!%ar e #a o1$c$a $ cote&,#ar ! traba%o ,er1ecto #e haba hecho set$rse
ta 1e#$3 co&o a-!e##as ,a#abras de otro ho&bre" $&,resas e !a re*$sta -!e otros o%os
#eera.
Keat$( estaba c&oda&ete setado e !a s$##a co1ortab#e. 9a haca ! &es -!e
traba%aba co #a 1$r&a 6FraNo ' He'er6. No haba d$cho $ hecho ada. ,ero se tea #a
$&,res$ e toda #a o1$c$a de -!e G!' FraNo ,re1era -!e #e e*$ara a a-!e#
&!chacho ates -!e a c!a#-!$er otro. Rara&ete ,asaba ! da s$ -!e se rea#$3ara este
a(radab#e $ter&ed$o" cada !o e ! e+tre&o de #a &esa" e !a res,et!osa" crec$ete
$t$&$dad" esc!chado Keat$( #os s!s,$ros de FraNo" sobre #a eces$dad de rodearse de
ho&bres -!e #o co&,red$ese.
Keat$( se $1or& ,or s!s co&,a0eros de todo #o -!e ,oda $1or&arse acerca de G!'
FraNo. 4aba -!e co&a &oderada ' e+-!$s$ta&ete ' -!e se eor(!##eca de# tt!#o de
(astro&o. -!e se haba (rad!ado co d$st$c$ e #a Aco#e des :ea!+ Arts. -!e se haba
casado co &!cho d$ero ' -!e e# &atr$&o$o o haba s$do 1e#$3. -!e co&,raba ca#cet$es
-!e h$c$era %!e(o co s!s ,a0!e#os" ,ero !ca co s!s corbatas. -!e tea ,re1erec$a
,or d$se0ar ed$1$c$os de (ra$to (r$s. -!e ,osea !a catera de (ra$to (r$s e 2oect$c!t
-!e cost$t!a ! e(oc$o 1#orec$ete. -!e costeaba ! &a(1$co de,arta&eto de so#tero
co#or de c$r!e#a" e est$#o )!$s TI. -!e s! es,osa" !a &!%er de ! a,e##$do at$(!o '
d$st$(!$do haba &!erto de%ado s! 1ort!a a #a >$ca h$%a de# &atr$&o$o" ' -!e #a h$%a"
de d$ec$!e*e a0os" estaba e ! co#e($o.
Esto >#t$&o #e $teres &!cho a Keat$(. Mec$o co&o a# ,asar" a #a h$%a" ,ara
tatear.
7?Oh" s...@ 7res,od$7. 4" *erdadera&ete...
Keat$( o -!$so $r &/s a##/ e s!s a*er$(!ac$oes" ,or etoces. E# rostro de FraNo
de&ostraba -!e e# te&a de s! h$%a era ,eosa&ete &o#esto ,ara 5#" ,or a#(!a ra3 -!e
Keat$( o ,!do desc!br$r.
Keat$( haba cooc$do a )!c$o N. He'er" e# soc$o de FraNo" ' #o haba *$sto $r a #a
P/($a EM de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
o1$c$a dos *eces e tres se&aas" ,ero o haba ,od$do saber -!5 ser*$c$os ,restaba He'er
a #a 1$r&a. He'er o tea he&o1$#$a" ,ero ,areca -!e #a t!*$ese. Era ! ar$stcrata
&arch$to" co ! #ar(o c!e##o de#(ado" o%os tr$stes ' sa#toes" ' ! a$re de as!stada d!#3!ra
,ara todo e# &!do. Era #a re#$-!$a de !a 1a&$#$a at$(!a ' se crea -!e FraNo haba
1or&ado soc$edad co 5# a ca!sa de s!s re#ac$oes soc$a#es. )as ,ersoas se co&,adeca
de# ,obrec$to )!c$o ' #o ad&$raba ,or e# es1!er3o -!e haca a# e&,reder !a carrera
,ro1es$oa# ' ,esaba -!e sera her&oso -!e #es costr!'era s!s ho(ares. Astos #os
ed$1$caba FraNo" -!e o re-!era otros ser*$c$os de )!c$o. 9 de esta &aera todo e#
&!do -!edaba sat$s1echo.
)os co&,a0eros de traba%o -!era a Peter Keat$(. 4e co&,ortaba co e##os co&o s$
est!*$ese a## desde #ar(o t$e&,o atr/s. 4$e&,re haba sab$do c&o ##e(ar a 1or&ar ,arte de
c!a#-!$er co&!$dad e #a -!e etrara. res!#taba s!a*e ' *$*a3 co&o !a es,o%a.
r/,$da&ete se hecha" s$ res$stec$a" co e# a$re ' #as cost!&bres de# #!(ar. 4! cord$a#
sor$sa" s! a#e(re *o3" s! 1/c$# eco($&$eto de ho&bros ,areca &ostrar -!e ada ,esaba
de&as$ado e s! a#&a ' -!e era !o de esos seres -!e o ces!ra" -!e o e+$(e ' -!e o
ac!sa.
Estaba setado es,erado -!e FraNo ter&$ara de #eer e# artc!#o. FraNo #e*at #a
cabe3a ,ara &$rar#o ' *$o dos o%os cote&,#/do#o co $&esa a,robac$ ' dos *$*os
,!t$tos de a#taera e #as

co&$s!ras de #os #ab$os" co&o dos otas &!s$ca#es de

r$sa"
*$s$b#es ! se(!do ates de ser odas. FraNo s$t$ -!e #o $*ada !a (ra o#a de
sat$s1acc$. Asta *ea de #a a#taera. )a a,robac$" %!to co a-!e##a sab$a &ed$a
sor$sa" #e otor(aba !a (rade3a -!e o &ereca. !a c$e(a ad&$rac$ h!b$ese s$do
,recar$a. !a &erec$da ad&$rac$ h!b$ese s$($1$cado !a res,osab$#$dad" !a
ad&$rac$ $&erec$da era *a#$osa. 4or$ a Keat$( ' #e d$%o8
72!ado se *a'a" Peter" de#e esto a #a se0or$ta Qe11ers ,ara -!e #o co#o-!e e &$ /#b!&
de recortes.
A# ba%ar #a esca#era" Keat$( t$r #a re*$sta a# a$re ' #a reco($ h/b$#&ete" &$etras s!s
#ab$os cot$!aba &o*$5dose co&o c!ado se s$#ba" ,ero s$ o&$t$r so$do.
E #a sa#a de d$b!%o *$o a T$& Da*$s" s! &e%or a&$(o" $c#$ado co desa#$eto sobre !
d$b!%o. T$& Da*$s era e# &!chacho a#to" r!b$o" de #a &esa *ec$a. Keat$( se haba dado
c!eta desde e# ,r$c$,$o de -!e era e# d$b!%ate 1a*or$to de #a o1$c$a. Keat$( #o saba" o
co e*$dec$a ta($b#e" ,ero s co esa certe3a co -!e 5# s$e&,re cooca #as cosas.
Proc!raba" ta 1rec!ete&ete co&o era ,os$b#e" -!e se #e ,er&$t$ese to&ar ,arte e #os
,ro'ectos e #os c!a#es Da*$s traba%aba.
Proto co&e3aro a sa#$r %!tos" des,!5s de# traba%o de# da" ' a etab#ar
co*ersac$oes cas$ t$&as. ' Keat$( esc!ch co (ra atec$ #a char#a de Da*$s sobre
s!s a&ores co !a ta# E#a$e D!11'" de c!'as ,a#abras ada recordaba des,!5s.
Ecotr a Da*$s co !a e(ra tr$ste3a" &ast$cado 1!r$osa&ete ! c$(arr$##o ' !
#/,$3 a# &$s&o t$e&,o. Keat$( o t!*o eces$dad de hacer#e $(!a ,re(!ta. $c#$
s$&,#e&ete s! rostro 1ratera# sobre e# ho&bro de s! a&$(o. Da*$s esc!,$ e# c$(arr$##o '
esta##. )e haba co&!$cado -!e tedra -!e traba%ar horas e+traord$ar$as ,or #a oche"
,or tercera *e3 e !a se&aa.
7?Te(o -!e -!edar&e hasta D$os sabe -!5 hora@ Te(o -!e ter&$ar este traba%o esta
oche. 72err de ! (o#,e #os ,#$e(os -!e tea de#ate7. M$ra esto. Horas ' horas se
eces$ta ,ara acabar#o. BC!5 *o' a hacerD
7:!eo" eso es ,or-!e t> eres e# e&,#eado &e%or de a-!. ,or eso te eces$ta.
A# d$ab#o co eso@ Tea !a c$ta co E#a$e esta oche. B2&o *o' a 1a##ar#eD ?Es #a
tercera *e3@ No &e creer/. As &e d$%o #a >#t$&a *e3. Esto es e# 1$.
7Io' a s!b$r ,ara dec$r#e a G!' e# )odero"o dde ,!ede &eterse s!s ,#aos ' s!
e&,#eo@ ?Me *o'@
P/($a EL de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7Es,era 7d$%o Keat$(" ' se #e acerc a> &as7 Es,era. Ha' otro ca&$o. 9o #os
ter&$ar5.
7BEhD
7Me -!edar5 ' #os har5. No otar/ #a d$1erec$a.
7?Peter@ B)o har/sD
74e(!ra&ete. No te(o ada -!e hacer esta oche C!5date hasta -!e todos se *a'a
a s!s casas" des,!5s te *as.
7?2ara&ba" Peter@ 7s!s,$r Da*$s tetado7" Pero s$ &e desc!bre &e des,ed$r/.
T> eres de&as$ado !e*o ,ara esta c#ase de traba%o.
7No te desc!br$r/.
7P!edo ,erder e# e&,#eo" Peter. 9 t> sabes -!e o ,!edo ,erder#o. E#a$e ' 'o os
casare&os ,roto. 4$ a#(o oc!rr$era...
7No oc!rr$r/ ada.
Poco des,!5s de #as se$s" Da*$s sa#$ 1!rt$*a&ete de #a *aca sa#a de d$b!%o" de%ado a
Keat$( setado 1rete a s! &esa.
Ic#$ado ba%o !a so#$tar$a #/&,ara *erde" Keat$( &$r #a deso#ada e+tes$ de #as
tres #ar(as hab$tac$oes" e+tra0a&ete s$#ec$osas des,!5s de# a%etreo de# da" ' t!*o #a
sesac$ de -!e se ,oses$oara de e##as" co tata se(!r$dad co&o de# #/,$3 -!e tea e
#a &ao.
Era #as !e*e ' &ed$a c!ado ter&$ #os ,#aos. )os a&oto c!$dadosa&ete e #a
&esa de Da*$s ' de% #a o1$c$a. :a% a #a ca##e ' ot -!e ! set$&$eto de $d$(a
sat$s1acc$" co&o e# -!e se e+,er$&eta des,!5s de !a b!ea co&$da" se a($taba e 5#.
Des,!5s #a co&,res$ de s! so#edad #e h$r$ de (o#,e. Tea -!e co&,art$r#a co a#(!$e
' o tea a ad$e. Por ,r$&era *e3 dese -!e s! &adre est!*$ese e N!e*a 9ork" ,ero se
haba -!edado e 4tato es,erado e# da e -!e 5# ,!d$ese &adar a b!scar#a. No tea
dde $r" sa#*o a #a res,etab#e ' ,e-!e0a 1oda de #a ca##e Ie$t$ocho Oeste" dode ,odra
tre,ar ,or #os tres tra&os de #a esca#era" a s! hab$tac$" #$&,$a ' ,oco *et$#ada. Haba
ecotrado &!chas ,ersoas e N!e*a 9ork" &!chas a(radab#es a!-!e o ,oda recordar
s! a,e##$do. Pero o deseaba *er a $(!a de e##as. 9 etoces se acord de 2ather$e
Ha#se'.
)e haba &adado ! te#e(ra&a #a oche -!e se (rad!" ' desde etoces #a haba
o#*$dado. Ahora -!era *er#a" ' co e# so$do de s! o&bre e s! &e&or$a s$t$ ! deseo
$teso e $&ed$ato. 4a#t a

! &$b!s -!e $ba ,or e# #ar(o ca&$o a Greew$ch. tre, a
#a ,arte s!,er$or" -!e estaba des$erta" se set so#o e e# baco de# 1rete" ' &a#d$%o c!ado
#as #!ces de# tr/s$to se ,oa ro%as. 4$e&,re #e haba oc!rr$do $(!a# e #o -!e a 2ather$e
cocera "' deseaba saber *a(a&ete ,or -!5 #e ,asaba eso.
Haca ! a0o -!e #a haba cooc$do e :osto" dode e##a *$*a co s! &adre. )e haba
,arec$do casera ' obt!sa e e# ,r$&er ec!etro" s$ otro &5r$to -!e s! sor$sa a(radab#e.
,ero o era ra3 s!1$c$ete ,ara o *er#a otra *e3. )e haba te#e1oeado #a oche
s$(!$ete. De #as $cotab#es &!chachas co -!e haba tro,e3ado e s!s a0os de
est!d$ate" e##a era #a >$ca co #a c!a# o haba $do &/s a##/ de !os ,ocos besos. 4aba
-!e ,oda teer a 2ather$e. #a deseaba" e##a #o a&aba ' ad&$ta esto 1raca&ete" s$
te&or $ t$&$de3" s$ ,ed$r#e ada" s$ es,erar ada" ,ero !ca se haba a,ro*echado de
e##o. 4e haba set$do or(!##oso de #as &!chachas a #as -!e corte%aba e a-!e##os das" #as
&!chachas &/s her&osas" #as &/s cod$c$adas" #as -!e &e%or *esta" ' se haba de#e$tado
co #a e*$d$a de s!s cod$sc,!#os. 4e haba set$do a*er(o3ado ,or e# ato#odrado
desc!$do de 2ather$e ' ,or e# hecho de -!e $(!o de #os &!chachos #a h!b$ese &$rado
dos *eces. Pero !ca se haba set$do ta 1e#$3 co&o c!ado ba$#aba co e##a e #as 1$estas
est!d$at$#es. T!*o &!chos a&ores *$o#etos. etoces %!raba -!e o ,odra *$*$r s$ esta
o a-!e##a &!chacha ' abadoaba a 2ather$e d!rate se&aas eteras. Pero e##a !ca se
P/($a E; de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
#o echaba e cara. 4$e&,re *o#*a a e##a" de (o#,e" $e+,#$cab#e&ete" co&o haca
etoces.
4! &adre" !a d!#ce &aestra de esc!e#a" haba &!erto e# $*$ero >#t$&o. 2ather$e
haba $do a *$*$r a N!e*a 9ork co s! to. Keat$( haba cotestado $&ed$ata&ete
a#(!as de s!s cartas. ,ara res,oder a otras haba tardado &eses. E##a s$e&,re #e haba
cotestado e se(!$da ' !ca #e escr$ba d!rate s!s #ar(os s$#ec$os" es,erado
,ac$ete&ete. 4eta" c!ado se acordaba de e##a" -!e era $rre&,#a3ab#e. Des,!5s" e
N!e*a 9ork" dode ,oda co&!$carse 1/c$#&ete co e##a" co s#o co(er ! &$b!s o
! te#51oo" #a haba o#*$dado d!rate ! &es.
2o1or&e $ba ##e(ado a s! casa" ,esaba -!e o haba a!c$ado s! *$s$ta. No #e
e+tra0ara -!e est!*$ese e casa. s$e&,re haba *!e#to s$ a*$sar ' s$e&,re estaba a##.
Ta&b$5 estaba a## a-!e##a oche. )e abr$ #a ,!erta e e# ,$so &/s a#to de !a casa de
,$edra osc!ra ' deter$orada.
7BC!5 ta#" PeterD 7d$%o" co&o s$ #o h!b$ese *$sto e# da ater$or.
Estaba de#ate de 5# ' ,areca de&as$ado ,e-!e0a" de&as$ado de#(ada ,ara s!s ro,as.
)a 1a#da" e(ra ' corta" estaba a%!stada a #a c$t!ra ,or &ed$o de ! #a3o a(osto. e# c!e##o
de #a ca&$sa de *ar ,eda s!e#to" est$rado hac$a ! #ado" desc!br$edo #a ,rot!berac$a
de #a c#a*c!#a. #as &a(as #e -!edaba #ar(as ' caa sobre s!s 1r/($#es ho&bros. )o &$r
$c#$ado hac$a ! #ado #a cabe3a. ##e*aba #os cabe##os" casta0os" ta desc!$dada&ete
reco($dos e #a !ca" -!e ,areca teer ! corte &asc!#$o. Tea o%os (r$ses" (rades '
&$o,es. 4! boca sorea s!a*e" de#$cada ' ecatadora&ete" ' ##e*aba ,$tados #os #ab$os.
7BC!5 ta#" Kat$eD 7d$%o 5#.
4e s$t$ e ,a3. 4eta -!e ada tea -!e te&er e a-!e##a casa $ e c!a#-!$er ,arte.
4e haba ,re,arado ,ara dar#e e+,#$cac$oes" ,ara hab#ar#e de #o oc!,ado -!e haba estado
e N!e*a 9ork" ,ero #e ,arec$ -!e o *ea a# caso.
7Da&e e# so&brero 7d$%o e##a7. 2!$dado co esa s$##a" o es &!' se(!ra8 ha' otras
&/s 1$r&es e e# livin*, etra.
E# livin* #e ,arec$ &odesto" ,ero co c$erto a$re de d$st$c$ ' de b!e (!sto. 4e 1$%
e #os #$bros. e #os estates baratos -!e ##e(aba hasta e# techo" car(ados co her&osos
*o#>&ees -!e se a&otoaba s$ c!$dado" co&o s$ #os !sara costate&ete. I$o sobre
! escr$tor$o (astado ' ,ro#$%o ! a(!a1!erte de Re&bradt" &achado ' a&ar$##eto"
desc!b$erto" -!$3/s" e a#(> ted!cho ,or e# o%o de ! e+,erto -!e !ca se h!b$ese
des,red$do de 5#" a!-!e e# *eder#o #e h!b$ese ser*$do de a'!da. Pesaba e -!5 c#ase de
e(oc$os se oc!,ara s! to" cosa -!e 5# !ca #e haba ,re(!tado.
4e -!ed &$rado *a(a&ete #a hab$tac$" s$t$edo s! ,resec$a detr/s de 5#" (o3ado
de esa sesac$ de se(!r$dad -!e ta ,ocas *eces ecotraba. 4e *o#*$ etoces" #a to&
e s!s bra3os ' #a bes. e##a #o bes s!a*e ' as$osa&ete" ,ero o estaba $ as!stada $
a($tada" de&as$ado 1e#$3 ,ara to&ar#o e c!a#-!$er 1or&a co&o ! hecho at!ra#.
7?D$os &o" c&o te he echado de &eos@ 7d$%o 5#" sab$edo -!e as haba oc!rr$do
desde -!e #a haba *$sto ,or >#t$&a *e3" ' -!$3/ co &a'or $tes$dad e #os das e -!e o
,esaba e e##a.
7No has ca&b$ado &!cho 7d$%o7" ,areces ! ,oco &/s de#(ado. Te s$eta b$e. Ias
a ser &!' atra'ete c!ado te(as c$c!eta a0os" Peter.
7No es ! (ra c!&,#$do ,or #a coc#!s$ -!e ,!edo sacar de 5#.
7BPor -!5D B2rees -!e ,$eso -!e o eres atra'ete ahoraD 9a #o creo -!e #o eres.
7No deberas decr&e#o as d$recta&ete.
7BPor -!5 oD T> sabes -!e es c$erto. Pero estaba ,esado c&o ser/s c!ado te(as
c$c!eta a0os. Tedr/s #as s$ees (r$ses ' !sar/s tra%e (r$s. he *$sto !o e ! esca,arate
#a se&aa ,asada ' ,es5 -!e 5se sera e# >$co..." ' ser/s ! (ra ar-!$tecto.
7BP$esas rea#&ete asD
P/($a EE de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
79a #o creo.
A# es,eraba #as ,re(!tas $e*$tab#es. ,ero" e ca&b$o" e&,e3aro a hab#ar de ,roto de
#os *$e%os das -!e %!tos haba ,asado e 4tato. Recordaba #os tra%es de ba0o -!e
a&bos !saba" s!s &ed$as cadas" #a horchatera 1a*or$ta de 4tato" dode ,asaba
&!chas tardes de *erao %!tos.... ,ero se #e oc!rra *a(a&ete -!e ada de eso tea
set$do. Haba &!chas cosas $&,ortates -!e dec$r#e ' ,re(!tar#e" ,ero ,esaba -!e #as
,ersoas o co*ersaba de esa &aera c!ado se ec!etra a# cabo de &!chos &eses s$
*erse. Pero a e##a #e ,areca bastate at!ra#" co&o s$ o t!*$era e c!eta -!e haba
estado se,arados tato t$e&,o.
A# cabo" 5# ,re(!t8
7BRec$b$ste &$ te#e(ra&aD
7?Oh" s@ Grac$as.
7BNo -!$eres saber c&o &e *a #as cosas e #a c$!dadD
7?P!es s@ B2&o te *aD
7Me ,arece -!e o t$ees ! $ter5s &!' (rade.
2&o o@ ?C!$ero saber todo #o -!e se re1$ere a t$@
7A t$ o te $&,orta &!cho" Bo es c$ertoD
7BC!5D
7)o -!e ha(o.
74 -!e &e $&,orta" Peter. No" -!$3/ o de&as$ado.
7Eso es !a &oada t!'a.
7)o -!e rea#&ete &e $teresa o es #o -!e haces" s$o t! ,ersoa.
7B9oD
74" t> a-! o e #a c$!dad o e c!a#-!$er ,arte de# &!do. No s5 ada &/s -!e eso.
7B4abes" Kat$eD Eres !a tota. T! t5c$ca es a#(o terr$b#e.
7BM$ -!5D
7T! t5c$ca. No ,!edes dec$r#e a ! ho&bre" ta des*er(o3ada&ete co&o #o haces"
-!e est/s #oca ,or 5#.
7Pero s$ es c$erto...
7Pero o ,!edes dec$r#o. )os ho&bres o se $teresar/ ,or t$.
79o o -!$ero -!e #os ho&bres se $terese ,or &.
7C!$eres -!e 'o &e $terese" Bo es *erdadD
79 te $teresas" Bo es c$ertoD
74 7d$%o 5#" estrech/do#a e s!s bra3os7. Es terr$b#e. 4o' &/s #oco -!e t>.
7:$e" etoces todo est/ ,er1ecta&ete 7res,od$ e##a" acar$c$/do#e e# ,e#o7.
BNo te ,areceD
74$e&,re ha estado ,er1ecta&ete" ' eso es #o &/s e+tra0o de todo... Pero -!$ero
cotarte #o -!e &e ha oc!rr$do" ,or-!e es $&,ortate.
7Esto' rea#&ete &!' $teresada" Peter.
7:$e. sabr/s -!e esto' traba%ado co FraNo ' He'er '..." ?oh" d$ab#os@" ?!ca te
$&a($as t> #o -!e eso s$($1$ca@
74" ,!edo dar&e c!eta. )os he *$sto e Qui+n e" Qui+n en Ar#uite$tura )os
e#o($aba &!cho" ' #e ,re(!t5 a &$ to. Me d$%o -!e oc!,aba e# ,r$&er ,!esto e #os
e(oc$os.
74$ #a &eor d!da. FraNo es e# ,ro'ect$sta &as (rade de N!e*a 9ork" de todo e#
,as" de todo e# &!do" -!$3/s. Ha costr!$do d$ec$s$ete rascac$e#os" ocho catedra#es" se$s
estac$oes ter&$a#es de 1errocarr$# ' sabe D$os c!/tas otras cosas &/s... Nat!ra#&ete" es
! *$e%o #oco ' ! 1arsate ostetoso '...
4e det!*o" co #a boca ab$erta" cote&,#/do#a.

No haba ,esado dec$r eso. N!ca se
haba ,er&$t$do ,esar as ates.
P/($a EF de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
E##a #o &$raba serea&ete.
7B4D 7,re(!t7. B9...D
7:$e... '... 7ba#b!ce 5#" ' se d$o c!eta -!e o ,oda hab#ar#e a e##a e 1or&a
d$1erete7. ...' -!e es #o -!e 'o ,$eso rea#&ete de 5#. 9 -!5 o #e te(o $(> res,eto.
9 -!e esto' ecatado de traba%ar co 5#. B2o&,redesD
72#aro 7res,od$ e##a serea&ete7. Eres a&b$c$oso" Peter.
7BNo &e des,rec$as ,or esoD
7No. Eso es #o -!e t> -!$eres.
74e(!ra&ete es #o -!e 'o -!$ero. :$e" e rea#$dad o es ta &a#o. Es !a 1$r&a
1or&$dab#e" #a &e%or 1$r&a de #a c$!dad. 9o esto' hac$edo rea#&ete ! b!e traba%o" '
FraNo est/ &!' sat$s1echo co&$(o. Ade#ato ' creo -!e ,!edo obteer e# car(o -!e
-!$era ' -!e e*et!a#&ete se ,rod!3ca... Por e%e&,#o" esta oche h$ce e# traba%o de !
e&,#eado ' 5# o sabe -!e ,roto res!#tar/ $>t$# ,or-!e... ?Kat$e@ BC!5 esto' d$c$edoD
7Est/ &!' b$e" -!er$do. )o co&,redo.
74$ #o h!b$eses co&,red$do" &e h!b$eras dado e# o&bre -!e &ere3co ' &e habras
$terr!&,$do.
7No" Peter" o -!$ero ca&b$arte. Te -!$ero" Peter.
7?C!e D$os te a'!de@
79a s5 -!e eces$tar5 #a a'!da de D$os.
7B)o sabesD B9 #o d$ces de esa &aeraD B2o&o d$ras8 6Es !a her&osa oche6D
7B9 ,or -!5 oD BPor -!5 te(o -!e ,reoc!,ar&e ,or esoD Te -!$ero.
7No" o te ,reoc!,es ,or eso. ?N!ca te ,reoc!,es ,or eso@ Kat$e... N!ca -!err5 a
$(!a otra...
7Ta&b$5 #o s5.
)a atra%o hac$a s as$osa&ete" te&eroso de -!e s! 1r/($# c!er,ec$to se des*aec$ese.
No saba ,or -!5 #a ,resec$a de e##a #e haca co1esar cosas -!e o se atre*a a co1esarse
a s &$s&o. No saba ,or -!5 #a *$ctor$a -!e haba $do a co&,art$r haba desa,arec$do. Pero
o #e $&,ortaba. Tea ! e+tra0o set$&$eto de #$bertad. #a ,resec$a de e##a s$e&,re
des,ertaba e 5# ! $&,!#so -!e o ,oda de1$$r8 se ,erc$ba c#ara&ete" se seta 5#
&$s&o.
Des,!5s 5# e&,e3 a hacer#e ,re(!tas sobre s! *$da e N!e*a 9ork" ' e##a #e hab#
&!' coteta de s! to.
7Es ad&$rab#e" Peter. Es rea#&ete ad&$rab#e" bastate ,obre" ,ero &e aco($ ' 1!e
ta bodadoso -!e de% s! est!d$o ,ara -!e 'o ,!d$era *$*$r co 5#" ' ahora traba%a a-!" e
e# livin* T$ees -!e coocer#o" Peter. Ahora est/ a!sete" ,or !as co1erec$as" ,ero
debes coocer#o c!ado re(rese.
72o se(!r$dad &e (!stara coocer#o.
7I&a(ate -!e 'o -!era $r a traba%ar ,ara o de,eder de ad$e" ,ero o -!$so
,er&$tr&e#o. 6C!er$da &a 7&e d$%o7" a #os d$ec$s$ete a0os" o. T> o -!$eres -!e 'o
&e a*er(Xece de & &$s&o" Bo es c$ertoD 9o o creo e e# traba%o de #os ch$cos.6 Es !a
$dea c!r$osa" Bo te ,areceD T$ee &!chas $deas c!r$osas. 'o o se #as co&,redo todas"
,ero #os de&/s d$ce -!e es ! ho&bre br$##ate. De &aera -!e 5# ,rocede co&o s$ 'o #e
h$c$ese ! 1a*or ,er&$t$5do#e -!e &e &ate(a" ' creo -!e esto #o hace &!' res,etab#e.
7BC!5 haces d!rate todo e# daD
7Poca cosa. )eo #$bros de ar-!$tect!ra. M$ to t$ee toe#adas de #$bros de ar-!$tect!ra.
Pero c!ado 5# est/ a-!" co,$o a &/-!$a s!s co1erec$as. 2reo -!e a 5# o #e (!sta -!e
'o ha(a eso. ,re1$ere a s! &eca(ra1a" ,ero co&o a & &e (!sta hacer#o" de%a -!e ha(a
&$ (!sto" ' &e ,a(a e# s!e#do de e##a. 9o o -!era to&ar#o" ,ero 5# &e ob#$(.
7BDe -!5 *$*e 5#D
7?Oh" hace &!chas cosas@ No s5" ,or-!e o ,!edo se(!$r#e #a ,$sta a todas. Ese0a
P/($a EH de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
h$stor$a de arte. e !a ,a#abra" es !a es,ec$e de ,ro1esor.
79" a ,ro,s$to" Bc!/do $r/s a# co#e($oD
7Oh..." b!eo..." *er/s..." o creo -!e &$ to a,r!ebe #a $dea. )e d$%e -!e s$e&,re haba
,esado $r a# co#e($o ' traba%ar ,ara ,a(ar&e #os est!d$os" ,ero a 5# #e ,arece -!e eso o es
,ara &. No hab#a &!cho" s#o d$ce8 6D$os h$3o a# e#e1ate ,ara &o*erse co d$1$c!#tad ' a#
&os-!$to ,ara re*o#otear a s! a#rededor" ' o es reco&edab#e" co&o re(#a" hacer ,r!ebas
co #as #e'es de #a at!ra#e3a. s$ e&bar(o" s$ -!$eres $tetar#o" -!er$da &a...6 Pero 5# o
se o,oe rea#&ete" de,ede so#a&ete de &...
7No #e ,er&$tas -!e te ,o(a $&,ed$&etos.
7A# o -!$s$era teer -!e o,oerse. Pero 'o ,$eso -!e e #a esc!e#a s!,er$or !ca 1!$
!a &ara*$##a" '" -!er$do" e &ate&/t$cas era rea#&ete !a ca#a&$dad" de &aera -!e &e
,re(!to... Pero o ha' ,r$sa. Te(o bastate t$e&,o ,ara dec$d$r&e.
7Esc>cha&e" Kat$e" o &e (!sta esto. T> s$e&,re habas hecho ,ro'ectos sobre e#
co#e($o. 4$ ese to t!'o...
7No deberas hab#ar de esa &aera. T> o #o cooces. Es e# ho&bre &/s sor,redete.
N!ca he cooc$do a ad$e -!e ,!eda ase&e%/rse#e. Es ta a&ab#e" ta co&,res$*o... 9 es
&!' d$*ert$do" s$e&,re est/ bro&eado" ' es ta $te#$(ete -!e ada de #o

-!e !o
s$e&,re ha credo -!e era ser$o ,arece ser#o c!ado 5# hab#a. 9" s$ e&bar(o" es ! ho&bre
&!' ser$o. I&a(ate -!e ,asa horas co*ersado co&$(o. !ca est/ de&as$ado
casado" ' o se ab!rre de &$ est!,$de3. &e hab#a de #as h!e#(as" de #as cod$c$oes de
*$da de #os barr$os ba%os ' de #a ,obre (ete -!e traba%a e #os ta##eres" dode se ,a(a
&$serab#e&ete ,or ! traba%o e+ces$*o. s$e&,re se ,reoc!,a de #os otros ' !ca de s
&$s&o. U a&$(o s!'o &e d$%o -!e &$ to ,odra ser &!' r$co s$ -!$s$ese. Es &!' ca,a3.
Pero o -!$ere" ' ade&/s o #e $teresa e# d$ero.
7Eso o es h!&ao.
7Es,era hasta -!e #o *eas. A# -!$ere coocerte ta&b$5. )e he hab#ado de t$. Te ##a&a
e# Ro&eo de #a re(#a T.
7BEso d$ceD
7Pero Bo co&,redes -!e #o d$ce a&ab#e&eteD Es #a &aera -!e t$ee de dec$r #as
cosas. Ecotrar/s -!e te5$s &!chos ras(os co&!es. C!$3/s 5# te ,!eda a'!dar. 4abe
ta&b$5 a#(o de ar-!$tect!ra. Esto' se(!ra de -!e -!err/s a to E##sworth.
7BA -!$5D 7,re(!t Keat$(.
7A &$ to.
7D$&e 7,re(!t Keat$( co *o3 ! ,oco roca7" Bc&o se ##a&a t! toD
7E##sworth Toohe'. BPor -!5D
4!s &aos ca'ero 1#o%a&ete" ' se set" cote&,#/do#a.
7BC!5 oc!rre" PeterD
Keat$( se atra(ataba. E##a *ea #os sac!d$&$etos de s! (ar(ata. Des,!5s hab# co
*o3 d!ra8
7Esc>cha&e" Kat$e" o -!$ero coocer a t! to.
Pero B,or -!5 oD
7No -!$ero coocer#o ,or &ed$o de t$... BIes" Kat$e co&o o &e coocesD 9o so' !a
,ersoa -!e !t$#$3a a #a (ete. No -!$ero a,ro*echar&e de t$ Qa&/s.
7BA,ro*echarte...D B2&oD BC!5 s$($1$ca esoD BPor -!5D
7Es as. 9o dara ! o%o de #a cara ,or coocer a E##sworth Toohe'" eso es todo. 7R$
/s,era&ete7. BDe &aera -!e 5# cooce a#(o de ar-!$tect!raD 2abe3a de chor#$to@ Es e#
ho&bre -!e cooce &/s ar-!$tect!ra. C!$3/ toda*a o" ,ero detro de ! ,ar de a0os" #o
ser/. ,re(>ta#e a FraNo" a ese 3orro *$e%o" -!e #o sabe. Est/ e ca&$o de ##e(ar a ser e#
Na,o#e de #os crt$cos de ar-!$tect!ra. Mra#o asceder. E ,r$&er #!(ar" o ha' &!chos
-!e se &o#este e escr$b$r sobre !estra ,ro1es$. de &aera -!e 5# es e# ho&bre
P/($a E< de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
$te#$(ete -!e &oo,o#$3ar/ e# &ercado. Tedras -!e *er c&o" e !estra o1$c$a" #os
(rades ,ersoa%es #a&e cada co&a -!e 5# escr$be. BDe &aera -!e t> crees -!e ,odra
a'!dar&eD Podra 1or&ar&e ' #o har/" c!ado #o coo3ca" c!ado est5 e cod$c$oes de
coocer#o" as co&o cooc a FraNo. ,ero o e este #!(ar $ ,or &ed$ac$ t!'a"
Bco&,redesD
7Pero" Peter" B,or -!5 oD
7?Por-!e o -!$ero -!e sea as" ,or-!e es as-!eroso ' #o aborre3co ' aborre3co todas
estas cosas" &$ ,ro1es$" &$ traba%o ' #o -!e ha(o ' #o -!e har5@ Es a#(o e #o c!a# o
-!$ero -!e t> te &e3c#es. T> eres #o >$co -!e rea#&ete te(o. ,or eso o -!$ero -!e te
&etas e esto.
7BC!e o &e &eta e -!5D
7No s5.
E##a se #e*at ' ,er&aec$ e e# crc!#o de s!s bra3os" e# rostro de 5# a,o'ado cotra
#a cadera de e##a. )o cote&,#aba ' #e acar$c$aba e# cabe##o.
7Est/ b$e" Peter. 2reo -!e te co&,redo. )o coocer/s c!ado t> -!$eras. 2!ado
-!$eras" &e #o d$ces. 4$ -!$eres" ,!edes ser*$rte de & ,ara hacer#o. Eso o ca&b$ar/ e
ada #as cosas.
2!ado 5# #e*at #a cabe3a" e##a sorea d!#ce&ete.
7Has traba%ado e+ces$*a&ete" Peter. Est/s ! Poco d5b$#. BC!5 te ,arece s$ te ha(o
t5D
7?Oh@ Me haba o#*$dado" ,ero o he ceado esta oche. No t!*e t$e&,o.
7?Te o#*$das de todo" hasta de co&er@ ?2ara&ba ,arece $&,os$b#e@ Ie a #a coc$a.
*o' a *er #o -!e ,!edo ,re,ararte.
)a de% dos horas &/s tarde" ' a# $rse se seta #$(ero" des,e%ado" 1e#$3. haba o#*$dado
todos s!s

te&ores. haba o#*$dado a Toohe' ' a FraNo. Pesaba so#a&ete -!e #e haba
,ro&et$do *o#*er a# da

s$(!$ete ' -!e era $a(!atab#e todo e# t$e&,o -!e

tea -!e
es,erar. E##a ,er&aec$ e #a ,!erta hasta -!e 5# se 1!e" co #as &aos cr!3adas sobre e#
,echo ,esado -!e -!$3/ *o#*era a# da s$(!$ete" o -!$3/ tres &eses des,!5s.
72!ado ter&$e esta oche 7d$%o Her' 2a&ero7" -!$ero *er#o e &$ o1$c$a.
Te(o -!e hab#ar#e.
7M!' b$e 7res,od$ Roark.
2a&ero ($r sobre s!s ta#oes ' sa#$ de #a sa#a de d$b!%o. Asa haba s$do #a 1rase &/s
#ar(a -!e #e haba d$r$($do a Roark e todo e# &es.
Roark haba $do a #a &$s&a hab$tac$ todas #as &a0aas. haba hecho s! tarea ' o
haba odo !a so#a ,a#abra de co&etar$o. 2a&ero so#a etrar e #a sa#a de d$b!%o '
,er&aecer detr/s de Roark #ar(o t$e&,o" &$rado ,or ec$&a de s!s ho&bros. Era co&o
s$ s!s o%os se cocetrara de#$berada&ete tratado de hacer des*$ar #a 1$r&e &ao de s!
c!rso sobre e# ,a,e#. )os otros dos d$b!%ates cha,!ceaba s!s traba%os ate e# so#o
,esa&$eto de -!e se&e%ate a,ar$c$ est!*$ese detr/s de e##os. Pero Roark ,areca o
darse c!eta. cot$!aba e# traba%o" s$ a,res!rarse" ' co toda tra-!$#$dad ca&b$aba !
#/,$3 de ,!ta 'a (astada ,or otro. 6U% %!%6" re1!1!0aba 2a&ero de ,roto. Roark"
etoces" se *o#*a" cort5s ' ateta&ete8 6BC!5 ,asaD6" ,re(!taba. 2a&ero se *o#*a s$
!a ,a#abra" s!bra'ado des,ect$*a&ete" co s!s ,e-!e0os o%os" #o -!e cos$deraba
$ecesar$o cotestar" abadoaba #a hab$tac$. Roark cot$!aba co s! d$b!%o.
7Te e-!$*ocas 7d$%o )oo&$s" e# d$b!%ate %o*e" a 4$&,so" s! ac$ao co#e(a7. E#
*$e%o o -!$ere a ese t$,o. No ,!edo ces!rar#o ,or eso. A-! ha' !o -!e o d!rar/
&!cho t$e&,o.
4$&,so era *$e%o e $>t$#. Haba sobre*$*$do a #a o1$c$a de tres ,$sos -!e tea
2a&ero" se haba c#a*ado e e##a ' !ca haba co&,red$do ada.
P/($a EJ de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
)oo&$s era %o*e" tea #a cara de esos *a(os -!e *$*e e #as es-!$as ' estaba a##
,or-!e haba s$do echado de &!chas otras ,artes. N$(!o de #os dos -!era a Roark. A
,r$&era *$sta" (eera#&ete $&,res$oaba &a# a todos. 4! rostro era her&5t$co co&o #a
,!erta de !a ca%a de se(!r$dad. ' #as cosas -!e est/ ecerradas e e##as so *a#$osas"
a!-!e #a (ete o #o ,erc$ba. A# cost$t!a e #a hab$tac$ !a 1ra e $-!$etate
,resec$a. !a ,resec$a -!e tea !a e+tra0a c!a#$dad8 se haca set$r ' a# &$s&o t$e&,o
haca set$r a #os de&/s -!e 5# o estaba a##" o -!$3/ -!e 5# estaba ' #os de&/s o.
Des,!5s de# traba%o" recorra a ,$e #a #ar(a d$stac$a -!e haba hasta s! casa" !
a#o%a&$eto cerca de East R$*er. Haba e#e($do ese a#o%a&$eto ,or-!e" ,or dos d#ares '
&ed$o ,or se&aa" haba obte$do #a b!hard$##a" !a $&esa hab$tac$ -!e haba s$do
!t$#$3ada co&o de,s$to. No tea c$e#o raso ' e# a(!a (oteaba etre #as des!das *$(as de#
techo" ,ero tea !a h$#era de *etaas a #o #ar(o de dos de s!s ,aredes" a#(!as co
cr$sta#es" otras co cartoes. Uas *etaas daba a# ro ' otras a #a c$!dad.
Haca !a se&aa" 2a&ero haba etrado e #a sa#a de d$b!%o ' haba arro%ado sobre #a
&esa de Roark ! ,ro'ecto e+a(erado de !a res$dec$a de ca&,o.
7M$re s$ ,!ede hacer !a casa de esto 7(r!0 s$ dar $(!a otra e+,#$cac$.
No se acerc a #a &esa de Roark d!rate #os das s$(!$etes. Roark haba ter&$ado #os
,#aos #a oche ater$or ' #os haba de%ado sobre #a &esa de 2a&ero. A-!e##a &a0aa"
5ste haba etrado" arro%/do#e a Roark a#(!os bos-!e%os de esa&b#ad!ras de acero"
orde/do#e -!e se ,resetase e s! o1$c$a &/s tarde" ' o a,arec$ e #a sa#a de d$b!%o
d!rate e# resto de# da.
)os otros se haba $do. Roark e+ted$ ! *$e%o ,eda3o de h!#e sobre #a &esa ' se
d$r$($ hac$a e# est!d$o de 2a&ero. 4!s ,ro'ectos de #a casa de ca&,o estaba es,arc$dos
sobre #a &esa. )a #!3 de !a #/&,ara caa sobre #as &e%$##as" sobre #a barba de 2a&ero"
hac$edo br$##ar #os h$#os de ,#ata" sobre s! &ao" sobre ! /(!#o de# d$se0o" c!'as #eas
sobresa#a *$(orosas co&o s$ est!*$ese re,!%adas e e# ,a,e#.
7Est/ des,ed$do 7d$%o 2a&ero.
Roark estaba e e# cetro de #a hab$tac$" co e# c!er,o a,o'ado e !a ,$era" #os
bra3os co#(ado ' ! ho&bro #e*atado.
7BDes,ed$doD 7,re(!t tra-!$#a&ete" s$ e# &eor &o*$&$eto.
7Ac5r-!ese 7d$%o 2a&ero7. 4$5tese.
7Roark obedec$.
7Usted es de&as$ado b!eo. Es de&as$ado b!eo ,ara #o -!e -!$ere hacer de s!
,ersoa. Es $>t$#" Roark. Me%or ahora -!e &/s tarde.
7BC!5 &e -!$ere dec$rD
7Ma#(astar #as 1!er3as -!e !sted &a#(asta e ! $dea# -!e !ca a#ca3ar/" -!e !ca
#e ,er&$t$r/ co-!$star. Tras1or&ar e !a tort!ra ,ara !sted &$s&o esa 1!er3a
&ara*$##osa -!e ,osee. I5da#a" Roark. I5da#a ahora. T$ee #o -!e e##os ,a(a" ' ,a(a
b$e s$ #o !t$#$3a co&o e##os -!$ere. Ac5,te#os. Tras$%a. Tras$%a ahora" ,or-!e tedr/ -!e
hacer#o &/s tarde de c!a#-!$er &aera. M/s tarde tedr/ -!e so,ortar cosas de #as c!a#es
se arre,et$r/. Usted o #o sabe ' 'o s. E*tese eso. D5%e&e" I/'ase a *er a a#(> otro.
7BUsted ,roced$ asD
7?:astardo ,res!t!oso@ B2ree !sted -!e 'o he d$cho -!e era ta b!eoD B)e d$%e -!e
#o co&,araba a...D
4e det!*o ,or-!e *$o -!e Roark se estaba r$edo. )o &$r e $&ed$ata&ete se ech a
rer co&o cotestac$. 9 1!e #a cosa &/s do#orosa -!e Roark %a&/s h!b$era *$sto.
7No 7d$%o 2a&ero d!#ce&ete7. Es $>t$#. Es $>t$#... :!eo" t$ee ra3. Es ta
b!eo co&o !sted &$s&o se cos$dera. Pero -!$ero hab#ar#e" ' o s5 e+acta&ete c&o
e&,e3ar. He ,erd$do #a cost!&bre de hab#ar a ho&bres co&o !sted. BPerd$doD C!$3/ o #a
ha'a te$do !ca. ?C!$3/ sea eso #o -!e &e as!sta ahora@ BTratar/ !sted de co&,rederD
P/($a E= de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
72o&,redo. 2reo -!e est/ ,erd$edo e# t$e&,o.
7No sea terco. Por-!e 'o o ,!edo ser r!do co !sted ahora. C!$ero -!e &e esc!che.
BMe esc!char/ ' o &e cotestar/D
74. D$sc>#,e&e" o -!$se ser r!do.
7Iea. de todos #os ho&bres" 'o so' e# >#t$&o a -!$e deb$ rec!rr$r. 2o&etera !
cr$&e s$ #o &at!*$ese a-!. A#(!$e tedra -!e haber#o ,re*e$do cotra &. 9o o
,!edo a'!dar#e" ta&,oco -!$ero desa$&ar#e. No ,!edo ese0ar#e ada co set$do
co&>. a# cotrar$o" #e har5 &archar ,or e# ca&$o e -!e est/ ahora. )o ob#$(ar5 a -!e
s$(a s$edo #o -!e es ' #o e&,eorar5... BNo *eD Detro de ! &es 'a o ,odra de%ar#o
,art$r. Ta&,oco esto' se(!ro de -!e ,!eda de%ar#o ahora. Por eso o d$sc!ta co&$(o '
*/'ase &$etras ,!eda...
7Pero Bacaso ,!edoD BNo ,$esa -!e es de&as$ado tarde ,ara #os dosD Era de&as$ado
tarde ,ara & hace doce a0os.
7Trate de $rse" Roark. Trate de ser ra3oab#e de !a *e3. Ha' bastates ,ersoas
$&,ortates -!e #o to&ar/" ha'a s$do e+,!#sado o o. Podr/ rerse de & e s!s
d$sc!rsos" d!rate #os ba-!etes" ,ero &e roba c!ado #es co*$ee ' sabe -!e coo3co
! b!e d$b!%ate e c!ato #o *eo. )e dar5 !a carta ,ara G!' FraNo. Traba% co&$(o
hace 'a &!cho t$e&,o. 2reo -!e #o ech5" ,ero eso o t$ee $&,ortac$a. Ia'a a *er#o. A
,r$&era *$sta o #e (!star/" ,ero se acost!&brar/ ' &e #o a(radecer/ !sted s$e&,re.
7BPor -!5 hab#a de eso" s$ o es #o -!e &e -!$ere dec$rD Eso o es #o -!e !sted h$3o.
7Por eso se #o d$(o" ,or-!e eso o es #o -!e h$ce 'o. M$re" Roark" !sted t$ee !a cosa
-!e &e ca!sa &$edo. No es e# traba%o -!e hace. Poco &e $&,ortara s$ !sted 1!era !
e+h$b$c$o$sta -!e hace a#(o d$st$to" co&o ,roe3as o ca#a*eradas ,ara ##a&ar #a atec$.
Es ! s$ste&a $te#$(ete de o,oerse a #a &!#t$t!d ' d$*ert$r#a cobrado #a ad&$s$ a#
es,ect/c!#o. 4$ ,roced$era as" o &e ,reoc!,ara" ,ero o es eso. Usted a&a s! traba%o.
Grac$as a D$os" #o a&a. 9 eso es #o &a#o. Asa es #a &acha -!e ha' e s! 1rete ,ara -!e
todos #a d$st$(a. A&a e# traba%o" ' e##os #o sabe" ' sabe -!e #o t$ee a !sted. BNo &$ra
!ca a #as ,ersoas e #a ca##eD BNo t$ee &$edo de e##asD 9o s. Pasa de#ate de !o '
##e*a so&breros ' ,a-!etes" ,ero 5sa o es s! s!stac$a. )a s!stac$a de e##as es od$o
hac$a c!a#-!$er ,ersoa -!e a&e s! traba%o. Es #a >$ca es,ec$e -!e te&e. o s5 ,or -!5.
7Pero 'o !ca ad*$erto a #as ,ersoas -!e *a ,or #a ca##e.
7B4e da c!eta de #o -!e &e ha hecho a &D
74#o s5 -!e !sted o #es tea &$edo. BPor -!5 &e ,re(!ta s$ 'o #es te(o &$edoD
7Es ,rec$sa&ete ,ara saber s$ #as te&e ,or #o -!e se #o ,re(!to. 74e $c#$ hac$a
de#ate" cerrado #os ,!0os7. BC!$ere cotestar&e" RoarkD Usted es cr!e#" Bo es c$ertoD
:$e" se #o d$r58 B-!$ere ter&$ar asD BC!$ere ser #o -!e so' 'oD
Roark se #e*at ' se ,!so 1rete a 2a&ero" cerca de# borde #!&$oso de #a &esa.
74$ a# 1$ de &$ *$da 7d$%o Roark7 so' #o -!e !sted es ho'" e este est!d$o" #o
cos$derar5 co&o ! hoor -!e o he &erec$do.
74$5tese 7(r!0 2a&ero7. No &e (!sta #as a#aba3as.
Roark se sor,red$ de ha##arse de ,$e.
7D$sc>#,e&e" o saba -!e &e haba #e*atado 7d$%o.
7Ia&os" s$5tese. Esc!che. 2o&,redo" !sted es &!' a&ab#e. 9o cre -!e co !os
,ocos das -!e est!*$era a-! era s!1$c$etes ,ara -!$tar#e de #a cabe3a e# c!#to ,or #os
h5roes. Ieo -!e o ha s$do as. P$esa e #o (rade -!e es e# *$e%o 2a&ero8 ! #!chador
ob#e" &/rt$r de !a ca!sa ,erd$da. )e (!stara &or$r co&$(o e #as barr$cadas ' co&er
&a# e# resto de s! *$da. 9a s5 -!e esto #e ,arece a#(o ,!ro ' her&oso a s! a*a3ada edad
de *e$t$ds a0os. BPero sabe #o -!e s$($1$ca esoD Tre$ta a0os de !a ca!sa ,erd$da.
4!ea b$e" B*erdadD Pero Bsabe c!/tos das ha' e tre$ta a0osD B4abe #o -!e s!cede e
esos dasD ?Roark@ B4abe #o -!e s!cedeD
P/($a EK de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7No es de esto de #o -!e !sted -!$ere hab#ar.
7No" o -!$ero hab#ar de esto" ,ero *o' a hab#ar ' -!$ero -!e &e esc!che" -!$ero -!e
se,a #o -!e #e es,era. Habr/ das -!e &$rar/ s!s &aos ' -!err/ hac5rse#as ,eda3os ,or-!e
#o &ort$1$car/ ,or #o -!e h!b$ese ,od$do haber hecho s$ so#a&ete h!b$ese ecotrado
#a o,ort!$dad ,ara hacer#o" ' o habr/ ,od$do ecotrar esa o,ort!$dad" ' o ,odr/
a(!atar s! c!er,o *$*o ,or-!e s!s &aos ha 1racasado. Habr/ das -!e e# cod!ctor de
! &$b!s #e ,ed$r/ br!sca&ete #os d$e3 ceta*os c!ado s!ba" ,ero o ser/ eso #o -!e
esc!char/. #e ,arecer/ or#e dec$r -!e !sted o es ada" ' -!e se est/ b!r#ado de !sted
,or-!e sobre s! 1rete est/ escr$ta esa se0a# -!e e##os od$a. Habr/ das -!e estar/ e e#
r$c de !a sa#a ' esc!char/ a !a ,ersoa hab#ado e ! escear$o de costr!cc$oes"
de# traba%o -!e !sted a&a" ' es,erar/" ,or #o -!e 5# d$ce" -!e a#(!$e se #e*ate ' #o a,#aste
etre #as !0as de #os ,!#(ares" ,ero" #e%os de eso" esc!char/ -!e #o a,#a!de ' -!err/ ch$##ar
,or-!e o sabr/ s$ e##os so seres rea#es o s$ #o es !sted. s$ est/ e !a hab$tac$ ##ea de
cabe3as *acas o s$ a#(!o #e ha *ac$ado #a s!'a" ' o d$r/ ada ,or-!e #os so$dos -!e
,!eda e&$t$r o cost$t!'e !a #e(!a co&,res$b#e e a-!e##a hab$tac$. 4$ h!b$ese
-!er$do hab#ar" o h!b$era ,od$do" ,or-!e #o h!b$era echado" ,or-!e o tedr/ ada -!e
dec$r#es de ar-!$tect!ra. BEs eso #o -!e !sted -!$ereD
Roark se -!ed $&*$#. #as so&bras a1$#aba s! rostro. Tea ! e(ro ,r$s&a e s!
h!d$da barb$##a" ! #ar(o tr$/(!#o e(ro a# ses(o de s! barb$##a" #os o%os 1$%os e
2a&ero.
7BNo es bastateD 7$terro( 2a&ero7. M!' b$e. Des,!5s" ! da" *er/" sobre !
,a,e# -!e tedr/ de#ate" ! ed$1$c$o -!e #o $*$tar/ a arrod$##arse. o -!err/ creer -!e #o ha
hecho" ,ero #o habr/ hecho ' etoces ,esar/ -!e #a t$erra es her&osa ' -!e e# a$re t$ee
o#or a ,r$&a*era. ' a&ar/ a s!s se&e%ates ,or-!e o habr/ &a# e e# &!do. 4a#dr/ de s!
casa co e# ,ro'ecto -!e ha rea#$3ado ,or-!e o tedr/ d!das de -!e ser/ er$($do ,or e#
,r$&er ho&bre -!e #o *ea. ,ero o $r/ &!' #e%os de s! casa" ,or-!e ser/ dete$do e #a
,!erta ,or e# ho&bre -!e *a a cortar#e e# (as. Habr/ hecho ecoo&as a# coc$ar ,ara ,oder
ter&$ar e# ,ro'ecto co s!s ahorros ' tedr/ toda*a a#(o -!e coc$ar" ,ero o #o habr/
,a(ado... Des,!5s de todo" eso o es ada ' !sted ,!ede rerse. Pero" 1$a#&ete" $r/ a #a
o1$c$a de ! ho&bre co s! d$b!%o ' se &a#dec$r/ ,or oc!,ar tato es,ac$o co s! c!er,o
' tratar/ de a#e%arse de# a#cace de s! *$sta" de &aera -!e 5# o #o ,!eda *er ' -!e esc!che
so#a&ete s! *o3" &ed$(/do#e" s!,#$c/do#e" abra3/do#e #as rod$##as. 4e detestar/ ,or
todo eso" ,ero o #e ,reoc!,ar/ &a'or&ete co ta# -!e 5# #e ,er&$ta costr!$r e# ed$1$c$o"
-!err/ des(arrarse #as etra0as ,ara &ostr/rse#as ' hacer#e *er #o -!e !sted t$ee detro a
1$ de -!e #e ,er&$ta er$($r e# ed$1$c$o. Etoces 5# d$r/ -!e #o #a&eta &!cho" ,or-!e e#
traba%o ha s$do otor(ado a G!' FraNo. 9 *o#*er/ a s! casa ' o sabr/ -!5 hacer a##.
Gr$tar/ co&o !a &!%er" co&o ! borracho" co&o ! a$&a#. Aste sera s! ,or*e$r"
Howard Roark. Ahora" B#o -!$ere !stedD
74 7d$%o Roark.
)os ,/r,ados de 2a&ero ca'ero. s! cabe3a se $c#$ ! ,oco" des,!5s &/s" '
cot$! ca'edo #eta&ete co #ar(as ' e+tra0as sac!d$das. Des,!5s se det!*o. C!ed
-!$eto e s! as$eto" #os ho&bros ecor*ados" #os bra3os ac!rr!cados e s! re(a3o.
7Howard 7&!r&!r7" !ca #e he d$cho esto a ad$e.
7M!chas (rac$as 7re,#$c Roark.
Des,!5s de #ar(o rato" 2a&ero #e*at #a cabe3a.
7I/'ase a s! casa 7a(re(" co *o3 ba%a7. Ha traba%ado hasta de&as$ado tarde" '
t$ee ! da ,esado ,or de#ate. 74e0a# #os ,#aos de #a casa de ca&,o7. Est/ &!' b$e
7d$%o7" ' &e h!b$ese (!stado *er #o -!e h!b$ese hecho" ,ero o es co&o ,ara ed$1$car#a.
Tedr/ -!e hacer#os de !e*o. Ma0aa #e &ostrar5 #o -!e 'o -!$ero.
P/($a FM de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
I
U a0o co #a 1$r&a de 6FraNo ' He'er6 #e haba dado a Keat$( e# tt!#o" ,or e# -!e
tato haba s!s,$rado" de ,rc$,e heredero s$ cartera. Pese a o ser &/s -!e ! d$b!%ate"
era e# 1a*or$to de FraNo. Aste #e co1era ! hoor $a!d$to ,ara ! e&,#eado8 #o ##e*aba
a co&er. Ade&/s" FraNo #o ##a&aba ,ara -!e est!*$ese ,resete e #as etre*$stas -!e
tea co #os c#$etes" ' ,areca -!e a 5stos #es a(radaba *er ! %o*e ta decorat$*o e e#
est!d$o de ! ar-!$tecto.
)!c$o N. He'er tea #a 1ast$d$osa cost!&bre de ,re(!tar#e a FraNo" de ,roto8
6BDde cos$(!$ e# !e*o e&,#eadoD6" ' se0a#aba a ! e&,#eado -!e desde haca tres
a0os estaba a##. Pero He'er sor,reda a todos a# recordar e# o&bre de Keat$( '
sa#!dar#o s$e&,re -!e #o ecotraba co !a sor$sa de recooc$&$eto ,os$t$*o. Keat$(
haba te$do !a #ar(a co*ersac$ co 5#" !a &otoa tarde de o*$e&bre" sobre
,orce#aas at$(!as. Era #a &aa de He'er. Posea !a *a#$osa co#ecc$ re!$da co
a,as$oa&$eto. Keat$( des,#e( cooc$&$etos &!' ser$os sobre e# te&a" a!-!e !ca
haba odo hab#ar de ,orce#aas at$(!as hasta #a oche ater$or" -!e se #a haba ,asado e
!a b$b#$oteca ,>b#$ca. He'er estaba ecatado" ,!es ad$e e e# est!d$o se ,reoc!,aba ,or
s! &aa" ' ,ocos otaba s! ,resec$a. He'er #e d$%o a s! soc$o8 6Es !sted *erdadera&ete
sa(a3 ,ara e#e($r a s!s e&,#eados" G!'. Ha' ! &!chacho -!e o -!$s$era -!e
,erd$5se&os. B2&o se ##a&a...D Keat$(.6 64" e e1ecto 7res,od$ FraNo sor$5dose
7. s" e e1ecto.6
E #a sa#a de d$b!%o" Keat$( se cocetraba e T$& Da*$s. E# traba%o ' e# d$b!%o era
so#a&ete $s$($1$cates deta##es e #a s!,er1$c$e de s!s das. T$& Da*$s era #a s!stac$a '
#a 1or&a de# ,r$&er esca# de s! carrera.
Da*$s ,er&$ta -!e Keat$( #e h$c$era #a &a'or ,arte de s! ,ro,$o traba%o. a# ,r$c$,$o"
de# traba%o oct!ro. des,!5s" ta&b$5" ,arte de# traba%o de# da. secreta&ete ,r$&ero"
,>b#$ca&ete des,!5s. Da*$s h!b$era deseado -!e o se s!,$ese" ,ero Keat$( #o h$3o
coocer co ! a$re de co1$dec$a $(e!a co e# -!e $1!da #a sesac$ de -!e 5# era
ta s#o !a herra&$eta" co&o e# #/,$3 o #a re(#a T de T$&. -!e s! a'!da rea#3aba #a
$&,ortac$a de T$& e #!(ar de d$s&$!$r#a ' -!e" ,or esa ra3" 5# o haba -!er$do
oc!#tar#o.
A# ,r$c$,$o" #as $str!cc$oes se #as daba Da*$s. des,!5s e# d$b!%ate ,r$c$,a# to& e#
arre(#o co&o 'a estab#ec$do ' e&,e3 a dar#e a Keat$( #as rdees -!e deba dar#e a
Da*$s. Keat$( s$e&,re estaba a##" sor$5dose ' d$c$edo8 69o #o har5" o $co&ode a
T$& co esas ba(ate#as. 'o &e ,reoc!,ar5 de esto.6 Da*$s ceda ' #e ,er&$ta ##e*ar #as
cosas ade#ate8 1!&aba &!cho" se teda co #as ,$eras cr!3adas des(aada&ete sobre e#
tra*esa0o de ! ba-!$##o" cerraba #os o%os ,ara ,esar e E#a$e" ' de c!ado e c!ado
deca8 6BEst/s #$sto" PeterD6
Da*$s se haba casado co E#a$e e #a ,r$&a*era. Frec!ete&ete $ba tarde a# traba%o.
)e haba &!r&!rado a Keat$(8 6T>" -!e est/s e b!eas re#ac$oes co e# *$e%o" des#3ate
!a ,a#abra de reco&edac$ ,ara &" de *e3 e c!ado" B-!$eresD" de &aera -!e ,ase
,or a#to a#(!as cosas. ?D$os &o" c&o od$o teer -!e traba%ar ahora@6 Keat$( #e deca a
FraNo8 64$eto" se0or FraNo" -!e #os ,#aos de# stao de #a obra de M!rra' tarde
tato" ,ero T$& Da*$s t!*o !a ,e#ea co s! es,osa aoche ' !sted sabe #o -!e so #os
rec$5 casados. o sea de&as$ado d!ro co e##os.6 O s$ o8 6T$& Da*$s otra *e3" se0or
FraNo. ,erde#o" o ,!do hacer#o" o se ha ,od$do cocetrar e s! traba%o a>.6
2!ado FraNo recorr$ #a #$sta de #os sa#ar$os de #os e&,#eados" ad*$rt$ -!e e#
d$b!%ate &e%or ,a(ado era e# ho&bre &eos ecesar$o de# est!d$o.
2!ado Da*$s ,erd$ e# ,!esto" $(!o de #os e&,#eados de# est!d$o se sor,red$"
sa#*o e# &$s&o T$& Da*$s. No #o ,oda co&,reder. 4!s #ab$os ado,taro ! (esto de
P/($a FL de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
a&ar(a desco1$a3a cotra ! &!do a# -!e od$ara ,ara s$e&,re. 4$t$ -!e o tea e
#a t$erra otro a&$(o -!e Keat$(.
Keat$( #o coso#" &a#d$%o a FraNo" &a#d$%o #a $%!st$c$a de #os ho&bres ' (ast se$s
d#ares e !a tabera c#adest$a ,ara obse-!$ar a# secretar$o de ! osc!ro ar-!$tecto -!e
cooca. As obt!*o ! !e*o e&,#eo ,ara T$& Da*$s.
Des,!5s" s$e&,re -!e se acordaba de Da*$s" seta ! c/#$do ,#acer. 5# haba e%erc$do
$1#!ec$a e #a *$da de ! ser h!&ao" #o haba sacado de !a seda ' #o haba ,!esto e
otra. T$& Da*$s o era 'a ,ara 5# T$& Da*$s" s$o s#o !a 1or&a *$*$ete ' ! es,r$t!" !
es,r$t! cosc$ete. BPor -!5 haba te&$do s$e&,re esa &$ster$osa et$dad -!e era #a
coc$ec$a de #os de&/sD 9 5# haba torc$do esa 1or&a ' ese es,r$t! se(> s! ,ro,$o
deseo.
Por dec$s$ !/$&e de FraNo" He'er ' e# d$b!%ate ,r$c$,a#" #a &esa de T$&" s!
,!esto ' s! re&!erac$ 1!ero ad%!d$cados a Keat$(. Esto era so#a&ete !a ,arte de s!
sat$s1acc$. haba otra &/s c/#$da" &eos rea# ' &/s ,e#$(rosa. A &e!do deca co
*$*e3a8 6BT$& Da*$sD ?Ah" s@ 9o #e cose(! e# e&,#eo -!e t$ee ahora.6
)e escr$b$ a s! &adre sobre todo eso. E##a #es deca a s!s a&$stades8 6Peter es !
&!chacho &!' ,oco $teresado.6
)e escr$ba a s! &adre" ,or ob#$(ac$" !a *e3 ,or se&aa. s!s cartas era cortas '
res,et!osas. #as de e##a era #ar(as" deta##adas ' ##eas de cose%os" -!e 5# raras *eces #ea
hasta e# 1$.
Iea a 2ather$e Ha#se' de *e3 e c!ado. No haba $do a *er#a a #a oche s$(!$ete"
co1or&e haba ,ro&et$do. 4e haba des,ertado ,or #a &a0aa" ' a# recordar #as cosas -!e
#e haba d$cho" s$t$ od$o ,or e##a. Pero !a se&aa &/s tarde *o#*$" ' e##a o #e h$3o
$(> re,roche $ #e &ec$o ,ara ada a s! to. )a *ea des,!5s cada &es o dos. se
,oa &!' coteto c!ado #a *ea" ,ero !ca #e hab#aba de s! carrera.
Trat de hab#ar#e a Roark de e##o" ,ero 1racas e s! $teto. )o *$s$t dos *eces ' tre,
$d$(ado #os c$co tra&os de #a esca#era -!e cod!ca a #a hab$tac$ de Roark. )o sa#!d
co et!s$as&o. -!era co1$arse a 5#" o s$ saber -!5 c#ase de co1$a3a eces$taba" $
,or -!5 estaba co*ec$do de -!e 5sta s#o ,oda ,roceder de Roark. )e hab# de s!
e&,#eo ' #e ,re(!t co s!&o $ter5s acerca de# est!d$o de 2a&ero. Roark #e esc!ch '
cotest a todas s!s ,re(!tas de b!e (rado. ,ero Keat$(" a# *er #os $&*$#es o%os de
Roark" seta -!e estaba (o#,eado cotra !a ,#acha de h$erro ' -!e a&bos estaba
hab#ado #e(!a%es d$st$tos. Ates -!e ter&$ara #a *$s$ta" Keat$( se d$o c!eta de #os
,!0os (astados de Roark" de s!s 3a,atos ' de# re&$edo e #a rod$##a de s!s ,ata#oes" '
se s$t$ sat$s1echo. 4e 1!e sor$edo de (o3o" ,ero ta&b$5 s$t$5dose &$serab#e&ete
$c&odo ' ,re(!t/dose ,or -!5 oc!rra ta# cosa. Acab %!rado o *o#*er a *er a
Roark" ,ese a saber -!e tedra -!e *er#o !e*a&ete.
7:!eo 7d$%o Keat$(7" o t!*e *a#or ,ara $*$tar#a a co&er" ,ero *edr/ co&$(o a
#a e+,os$c$ de Mawso ,asado &a0aa. BC!5 #e ,areceD
4e set e e# s!e#o" descasado #a cabe3a e e# borde de ! so1/" e+ted$edo #as
,$eras. )#e*aba ! ,$%a&a co#or de chartre!se" de G!' FraNo" -!e 1#otaba e s!s
,$eras. Por #a ,!erta ab$erta de# c!arto de ba0o *$o a FraNo" de ,$e %!to a# #a*abo" co
e# *$etre a,#astado cotra e# borde br$##ate" #$&,$/dose #os d$etes.
7?Es,#5d$do@ 7d$%o FraNo" hab#ado co #a boca ##ea de #a es,!&a de# det1r$co
7. Eso ser*$r/ ta&b$5. BNo #e ,areceD
7No.
7Pero" caba##ero Peter" se #o e+,#$-!5 a'er ates de -!e sa#$5ra&os. E# es,oso de #a
#$da se0ora D!#o, ,$esa ed$1$car !a casa ,ara e##a.
7?Ah" s@ 7res,od$ Keat$( d5b$#&ete" se,arado de #a cara #os e&ara0ados r$3os
e(ros7. Ahora rec!erdo... D$os &o" -!5 cabe3a te(o...
P/($a F; de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
Record *a(a&ete #a 1$esta a #a c!a# FraNo #o haba ##e*ado #a oche ater$or.
recordaba e# ca*$ar ser*$do e ! ,eda3o de h$e#o ah!ecado" e# e(ro tra%e de oche ' #a
#$da cara de #a se0ora de D!#o,. ,ero o ,!do recordar c&o haba *e$do a ter&$ar e
e# de,arta&eto de FraNo. 4e eco($ de ho&bros. Haba $do a &!chas 1$estas co
FraNo e# a0o ater$or" ' / &e!do haba s$do ##e*ado a## e esa &$s&a 1or&a.
7No es !a casa &!' (rade 7d$%o FraNo" co e# cabo *erde de# ce,$##o sa#$5do#e
,or #a boca7. 2$c!eta &$# o a#(o as" se(> creo. 4o (ete de ,oca &ota" de c!a#-!$er
&aera. ,ero e# c!0ado de #a se0ora D!#o, es C!$&b'" d!e0o de &!chs$&as
,ro,$edades. No estara &a# teer !a c!0a e esa 1a&$#$a. Ha' -!e *er c&o ##e*a a cabo
e# ecar(o" Peter. BP!edo cotar co !stedD"
7Desde #!e(o 7d$%o Keat$(" ba%ado #a cabe3a7. P!ede cotar co&$(o.
4e seta tra-!$#o" &$etras se cote&,#aba #os dedos de #os ,$es" ' ,esaba e
4te(e#" e# d$b!%ate de FraNo. No -!era ,esar" ,ero s! $&a($ac$ sa#t a 4te(e#
a!to&/t$ca&ete" co&o #o haca s$e&,re" ,!es 4te(e# re,resetaba s! ,r+$&o esca#.
4te(e# era reac$o a #a a&$stad. )os $tetos de Keat$( se haba estre##ado d!rate dos
a0os cotra e# h$e#o de s!s ateo%os. E #a sa#a de d$b!%o se &!r&!raba #o -!e 4te(e#
,esaba de 5#" ,ero ,ocos osaba re,et$r#o" sa#*o etre co&$##as. 4te(e# #o deca e *o3
a#ta" a!-!e saba -!e #as correcc$oes -!e ##e*aba s!s d$b!%os c!ado era de*!e#tos de
#a o1$c$a de FraNo estaba hechas ,or #a &ao de Keat$(. Pero 4te(e# tea ! ,!to
*!#erab#e8 desde a#(> t$e&,o estaba hac$edo ,#aes ,ara de%ar a FraNo ' abr$r !
est!d$o ,ro,$o. Haba e#e($do ! soc$o" ! ar-!$tecto %o*e s$ ta#eto a#(!o" ,ero -!e
haba heredado d$ero. 4te(e# estaba so#a&ete es,erado #a o,ort!$dad. Keat$( o
,oda ,esar e otra cosa. Pesaba !e*a&ete e e##o" echado a##/" e e# dor&$tor$o de
FraNo.
Dos das &/s tarde" c!ado aco&,a0 a #a se0ora D!#o, a #a e+,os$c$ de ,$t!ra de
c$erto Freder$c Mawso" s! dec$s$ estaba to&ada. )a cod!%o a tra*5s de #a ra#a
&!#t$t!d" to&/do#a de# bra3o de *e3 e c!ado ' &$rado co &/s 1rec!ec$a s! cara
%o*e -!e #os c!adros.
4 7d$%o 5# &$etras e##a se det!*o ob#$(ada&ete e ! ,a$sa%e" ! 6ce&eter$o6 de
a!tos" tratado de dar a s! rostro #a e+,res$ de ad&$rac$ -!e se es,eraba de e##a7.
Ma(1$co traba%o.... ote #os co#ores" se0ora D!#o,... 4e d$ce -!e Mawso ha ,asado
5,ocas terr$b#es. Es #a h$stor$a de s$e&,re" hasta ser recooc$do. H$stor$a *$e%a ' do#orosa.
Es #o &$s&o e todas ,artes. E &$ ,ro,$a ,ro1es$" $c#!so.
7B4D 7d$%o #a se0ora D!#o," -!e e a-!e# &o&eto ,areca ,re1er$r #a ar-!$tect!ra.
7M$re esto 7d$%o Keat$(" dete$5dose 1rete a !a ,$t!ra -!e re,resetaba !a
*$e%a br!%a -!e se h!r(aba #os ,$es e !a 1er$a7. Asta es !a &!estra de# arte co&o
doc!&eto soc$a#. 4e eces$ta ser !a ,ersoa de *a#or ,ara a,rec$ar#o.
7Es sec$##a&ete &ara*$##oso 7d$%o #a se0ora D!#o,.
7?Ah" s" *a#or@ Es !a c!a#$dad rara. 4e d$ce -!e Mawso se &ora de ha&bre e !a
b!hard$##a c!ado 1!e desc!b$erto ,or #a se0ora 4t!'*esat. Es &a(1$co ,oder a'!dar a
! %o*e ta#eto e esa 1or&a.
7Debe de ser &ara*$##oso 7co*$o #a se0ora D!#o,.
74$ 'o 1!ese r$co 7d$%o Keat$( ,esat$*a&ete7" hara !a de &$s &aas8 cocertar
#a e+,os$c$ de ! !e*o art$sta" costear e# coc$erto de ! ,$a$sta !e*o" teer !a casa
ed$1$cada ,or ! !e*o ar-!$tecto...
7B4abe !sted" se0or Keat$(" -!e esta&os hac$edo ,#aes co &$ es,oso ,ara ed$1$car
!a cas$ta e )o( Is#adD
7BIerdadD Es !sted &!' ecatadora" se0ora D!#o," a# re*e#ar&e ta# cosa a &. Es
!sted de&as$ado %o*e" s$ &e ,erdoa ,or dec$r#e ta# cosa. BNo sabe -!e corre e# r$es(o de
-!e 'o ##e(!e a ser#e &o#esto tratado de $teresar#a e &$ 1$r&aD BO es -!e est/ se(!ra '
P/($a FE de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
'a ha e#e($do ar-!$tectoD
7No 7d$%o e##a co ecato7. rea#&ete o &e $&,ortara e# ,e#$(ro. He ,esado e
#a 1$r&a de 6FraNo ' He'er6 e estos >#t$&os das. He odo dec$r -!e so &!' b!eos.
7?Oh" s@ Grac$as" se0ora D!#o,.
7E# se0or FraNo es ! (ra ar-!$tecto.
7?Oh" s@
7BC!5 ,asaD
7Nada" abso#!ta&ete ada.
7No es *erdad. B-!5 ,asaD
7BC!$ere rea#&ete -!e se #o d$(aD 7BPor -!5 oD
7:$e. M$re8 G!' FraNo o es &/s -!e ! ho&bre. No se c!$da ,ara ada de s! casa.
Es !o

de esos secretos ,ro1es$oa#es -!e 'o o debera d$*!#(ar" ,ero o s5 -!5 ha' e
!sted -!e &e ob#$(a

a ser horado. )os &e%ores ed$1$c$os -!e ,ro'ecta !estro est!d$o so
coceb$dos ,or 4te(e#.
7BC!$5D
72#a!de 4te(e#. N!ca habr/ odo ese o&bre" ,ero #o o$r/ c!ado a#(!$e te(a e#
*a#or de desc!br$r#o. 9a *e" 5# hace todo e# traba%o" es e# *erdadero (e$o detr/s de #a
escea. ,ero FraNo ,oe s! 1$r&a ' rec$be todo e# cr5d$to. As se hace e todas ,artes.
7Pero B,or -!5 a(!ata todo eso e# se0or 4te(e#D
7BC!5 ,!ede hacer 5#D Nad$e -!$ere dar#e !a &ao. Usted sabe c&o es #a &a'ora
de #a (ete. ,re1$ere #a seda tr$##ada. ,a(a tres *eces &/s e# ,rec$o de !a cosa so#a&ete
,or-!e t$ee #a &arca de 1/br$ca. )o -!e hace 1a#ta a #a (ete es cora%e. 4te(e# es ! (ra
art$sta" ,ero ,ocas ,ersoas est/ ca,ac$tadas ,ara ad*ert$r#o. A# est/ d$s,!esto a cot$!ar
,or s! c!eta s$ ec!etra !a ,ersoa ,ro&$ete" co&o #a se0ora 4t!'*esat" -!e #e d5
!a o,ort!$dad.
7BRea#&eteD ?C!5 $teresate@ 4$(a hab#/do&e de eso.
)e cot &!chas cosas &/s" ,ero hab$edo ter&$ado e# recorr$do de #as obras de
Freder$c Mawso" #a se0ora D!#o, se des,$d$ de Keat$( d$c$5do#e8
7Es !a a&ab$#$dad" !a e+traord$ar$a a&ab$#$dad" de ,arte s!'a. BEst/ se(!ro de -!e
o tedr/ $(!a co&,#$cac$ e s! o1$c$a s$ &e coc$erta !a etre*$sta co e# se0or
4te(e#D No &e a$&aba a s!(errse#o" ' #e a(radecera -!e o se &o#estase.
Es !sted ta a#tr!$sta" -!e ,ocos habra ,roced$do as e s! s$t!ac$.
2!ado Keat$( se acerc a 4te(e# a ,ro,oer #a co&$da" 5ste #e esc!ch s$ dec$r
,a#abra. Des,!5s &o*$edo #a cabe3a" d$%o br!sca&ete8 BC!5 (aa !sted co 6eso6D 7
Pero ates -!e Keat$( ,!d$ese cotestar" e# otro ech de ,roto #a cabe3a atr/s ' d$%o78
?Oh" 'a *eo@ 7Des,!5s #ar( s!s de#(ados #ab$os e se0a# de des,rec$o78 De ac!erdo. Ir5
a #a co&$da.
2!ado 4te(e# de% e# est!d$o de 6FraNo ' He'er6 ,ara abr$r e# s!'o ,ro,$o"
e&,e3ado co #a costr!cc$ de #a casa de D!#o," G!' FraNo ro&,$ !a re(#a e e#
borde de #a &esa ' #e r!($
a
Keat$(8
7?Ese bastardo...@ ?Ese $&,eetrab#e bastardo...@ ?Des,!5s de todo #o -!e 'o he hecho
,or 5#@
7BC!5 es,erabaD 7d$%o Keat$(" -!e se ha##aba ted$do e ! s$## ba%o" de#ate de 5#
7. As es #a *$da.
7Pero #o -!e o a#ca3o a co&,reder es co&o se eter ese caa##a. ?C!$taros e#
traba%o de !estras ar$ces@
7:!eo" 'o !ca co1$5 e 5# desde $(> ,!to de *$sta. 7Keat$( se eco($ de
ho&bros7. )a at!ra#e3a h!&aa...
)a a&ar(!ra de s! *o3 era s$cera. N!ca haba rec$b$do (rat$t!d ,or ,arte de 4te(e#.
Aste" a# ,art$r" #o >$co -!e #e d$%o 1!e8 6Usted es &/s barato de #o -!e 'o haba credo.
P/($a FF de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
:!ea s!erte. 4er/ ! (ra ar-!$tecto a#(> da.6
De esta &aera #o(r Keat$( e# ,!esto de %e1e ,ro'ect$sta de 6FraNo ' He'er6.
FraNo ce#ebr e# acotec$&$eto co !a &odesta or(a e !o de #os resta!rates
&/s tra-!$#os ' costosos.
7E ! ,ar de a0os... 7d$%o" ' re,$t$78 E ! ,ar de a0os" *er/ -!5 cosas oc!rr$r/.
Peter... Es ! b!e &!chacho ' #e est$&o ' *er/ #as cosas -!e har5 co !sted... BAcaso o
he hecho 'a &!choD Ia asced$edo" Peter.... e ! ,ar de a0os...
7T$ee #a corbata torc$da 7d$%o Keat$( seca&ete7" ' se est/ *o#cado e# co0ac
sobre e# cha#eco.
A# e1retarse co s! ,r$&er ,ro'ecto Keat$( se acord de T$& Da*$s" de 4te(e#" de
&!chos otros -!e haba -!er$do" -!e haba #!chado" -!e haba ,!esto &aos a #a obra '
-!e haba s$do *ec$dos ,or 5#. E+,er$&etaba !a sesac$ de tr$!1o. Era !a ta($b#e
a1$r&ac$ de s! (rade3a. De ,roto se ecotr e !a o1$c$a cerrada" cote&,#ado !
,#$e(o e b#aco" so#o. Haba a#(o -!e rodaba ,or

s! (ar(ata hac$a e# est&a(o" a#(o 1ro
' h!eco era #a at$(!a sesac$ de ! a(!%ero -!e $ba ca'edo. A,o'se e #a &esa. cerr
#os o%os. Ates !ca #e haba ,arec$do ta rea# #o -!e se es,eraba -!e 5# rea#$3ara8 ##ear
! ,#$e(o de ,a,e#" crear a#(o sobre ! ,#$e(o de ,a,e#.
Era ta s#o !a ,e-!e0a res$dec$a" ,ero e #!(ar de *er#a e#e*arse ate 5#" #a *ea
h!d$5dose. *ea s! co1or&ac$ co&o s$ 1!era ! 1oso e e# s!e#o ' co&o ! 1oso
detro de 5#" co&o ! *aco co Da*$s ' 4te(e# so#a&ete" hac$edo detro ! r!$do
$!s$tado.
FraNo #e haba d$cho acerca de #a costr!cc$8 6Debe teer d$($dad" d$($dad..."
ada de e+tra*a(ac$as.... 6!a costr!cc$ e#e(ate..." s$e&,re detro de# ,res!,!esto.6
Asa era #a &aera -!e tea FraNo de dar $deas a# ,ro'ect$sta" de%/do#o e #$bertad ,ara
-!e #as e%ec!tase. Keat$( seta ! 1ro est!,or a# ,esar -!e #os c#$etes se #e re$ra a #a
cara. oa #a *o3 d5b$# ' o&$,otete de E##sworth Toohe' $d$c/do#e #as o,ort!$dades
-!e se #e o1reca e e# (re&$o de #os 1otaeros. Od$ todas #as ,$edras -!e ha' e #a
s!,er1$c$e de #a t$erra" ' se od$ a s &$s&o ,or haber e#e($do #a ,ro1es$ de ar-!$tecto.
2!ado e&,e3 a d$b!%ar" trat de o ,esar e e# traba%o -!e estaba hac$edo" s$o e
-!e s$ FraNo #o haba hecho" ' 4te(e#" ' He'er ' todos #os otros" 5# ta&b$5 tea -!e
,oder s$ -!era.
E&,#e *ar$os das e #os bocetos ,re#$&$ares. ,as #ar(as horas e #a b$b#$oteca de
6FraNo ' He'er6 b!scado" e 1oto(ra1as de ed$1$c$os c#/s$cos" e# as,ecto de# -!e tea
-!e hacer. 4eta -!e #a tes$ #e 1!da e# cerebro. 9 ,esaba -!e era %!sto ' b!eo -!e
as oc!rr$ese" &$etras #a casa creca ba%o s!s &aos" ,or-!e #os ho&bres a> adoraba a
#os &aestros -!e haba hecho #o &$s&o ates -!e 5#. No tea -!e e+tra0arse de te&er o
to&ar #as o,ort!$dades -!e se ,resetara. haba s$do hechas ,ara 5#.
2!ado #os cro-!$s est!*$ero #$stos" se -!edo &$r/do#os co d!da. 4$ se #e h!b$ese
d$cho -!e era #a &e%or o #a ,eor casa de# &!do" h!b$era estado $(!a#&ete de ac!erdo co
#as dos o,$$oes. No tea se(!r$dad. Tea -!e estar se(!ro. 4e acord de 4tato" '
,es e e# -!e co1$aba c!ado #e as$(aba a#(> traba%o a##. Te#e1oe a# est!d$o de
Her' 2a&ero ' ,re(!t ,or Howard Roark.
F!e a *er a Roark a-!e##a oche ' e+ted$ de#ate de 5# #os ,#aos" #a e#e*ac$" #a
,ers,ect$*a de s! ,r$&er ,ro'ecto de costr!cc$. Roark se ,#at de#ate de e##os"
e+ted$ #os bra3os" a(arr/dose co s!s &aos a# borde de #a &esa" ' ,er&aec$ &!do
! #ar(o rato.
Keat$( es,eraba as$oso. s$t$ -!e %!to co #a as$edad $ba crec$edo #a 1!r$a" ,or o
,oder co&,reder ,or -!5 estaba ta as$oso. 2!ado 'a o ,!do &/s" d$%o8
7T> sabes" Howard" -!e todo e# &!do d$ce -!e 4te(e# es e# &e%or ,ro'ect$sta de #a
c$!dad" ' o creo -!e 5# est!*$ese d$s,!esto rea#&ete a &archarse. ,ero 'o #e cose(!
P/($a FH de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
!a o,ort!$dad ' oc!,5 s! ,!esto. C!era hacer a#(o &!' b!eo co esto" ,ero 'o...
4e det!*o. No ,areca a$&ado ' or(!##oso" co&o #e h!b$era oc!rr$do e c!a#-!$er otra
,arte. Pareca -!e $&,#oraba.
Roark se *o#*$ ' #o &$r. 4!s o%os o era des,rec$at$*os. so#a&ete estaba d$#atados
! ,oco &/s -!e de cost!&bre" atetos ' ,er,#e%os. No d$%o ada ' *o#*$ a #os d$b!%os.
Keat$( se s$t$ $de1eso. Da*$s" 4te(e#" FraNo o s$($1$caba ada a##. )a (ete
era s! ,rotecc$ cotra #a (ete" ,ero Roark o tea e# set$do de #a (ete. )os otros #e
daba a Keat$( e# set$&$eto de s! ,ro,$o *a#or" ,ero Roark o #e daba ada. Pes e
co(er s!s d$b!%os e $rse. E# ,e#$(ro o era Roark. e# ,e#$(ro era -!e 5#" Keat$(" se -!edase.
Roark se *o#*$ hac$a 5#.
7B4$etes ,#acer hac$edo esta c#ase de cosas" PeterD
7?Oh" 'a s5 -!e o a,r!ebas esto@ 7d$%o Keat$( co *o3 ,eetrate7. Pero es cosa
co&erc$a#.
C!$ero saber -!5 ,$esas de esto ,r/ct$ca&ete" o

1$#os1$ca&ete" o...
7No" o *o' a ,red$car. 4o#a&ete deseaba saber
74$ t> ,!edes a'!dar&e" Howard. s$ ,!edes a'!dar&e ! ,oco... Es &$ ,r$&era
costr!cc$ ' s$($1$ca &!cho ,ara & e e# est!d$o" ' o esto' se(!ro de s$ est/ b$e.
BC!5 ,$esas t>D BC!$eres a'!dar&eD
7?2&o o@
Roark arro% a ! #ado e# ,ro'ecto de #a (rac$osa 1achada" co s!s ,$#astras acaa#adas"
#os 1rotoes cortados" #os haces ro&aos sobre #as *etaas ' dos /(!$#as de# I&,er$o a #a
etrada. Reco($ #os ,#aos. To& ! ,#$e(o de ,a,e# de te#a" #o ,!so sobre e# ,#ao '
e&,e3 a d$b!%ar. Keat$( obser*aba e# #/,$3 e #a &ao de Roark. I$o desa,arecer #a
$&,oete etrada de# ,oyer, #as (a#eras torc$das" #os osc!ros r$coes. *$o ! $&eso
livin* room crec$edo e e# es,ac$o" e e# &$s&o es,ac$o -!e 5# haba credo de&as$ado
#$&$tado. *$o !a ,ared de *etaas $&esas -!e daba a# %ard" !a es,ac$osa coc$a. 4e
-!ed obser*ado d!rate &!cho t$e&,o.
7B9 #a 1achadaD 7,re(!t c!ado Roark abado e# #/,$3.
7No ,!edo a'!darte e eso. 4$ t$ee -!e ser c#/s$ca" es ,rec$so -!e sea ! b!e c#/s$co
a# &eos. No eces$tas ,oer tres ,$#ares dode basta co !o. 9 -!$ta esos ,a%arracos de
#a ,!erta. es de&as$ado.
Keat$( #e sor$ co a(radec$&$eto c!ado se 1!e co #os d$b!%os deba%o de# bra3o.
:a% #a esca#era her$do ' eo%ado. Traba% d!rate tres das hac$edo !e*os ,#aos de
ac!erdo co #os bos-!e%os de Roark ' !a !e*a ' &/s s$&,#e e#e*ac$" ' ,reset s!
casa a FraNo co ! (esto or(!##oso ' -!e ,areca ! 1#oreo.
7:$e 7d$%o FraNo" est!d$/do#o7" b$e.... d$(o... ?C!5 $&a($ac$ t$ee" Peter@
Me sor,rede... Es ! ,oco atre*$do" ,ero &e sor,rede. 7Tos$ ' a(re(78 Es
e+acta&ete #o -!e tea e &$ cabe3a.
7Nat!ra#&ete 7a(re( Keat$(7. Est!d$5 s!s costr!cc$oes ' trat5 de ,esar #o
-!e !sted h!b$ese hecho" ' s$ est/ b$e es ,or-!e s5 c&o ca,tar s!s $deas.
FraNo se sor$" ' Keat$( ,es a# ,!to -!e FraNo o crea rea#&ete e eso '
saba -!e Keat$( o #o crea" '" s$ e&bar(o" a&bos se a#e(raro" !$dos &/s
estrecha&ete ,or ! &5todo co&> ' ! co&> de#$to.
2a&ero tea sobre #a &esa !a carta e #a -!e #e $1or&aba -!e" des,!5s de !a
cos$derac$ &!' ser$a" e# d$rector$o de #a 64ec!r$t' Tr!st 2o&,a'6 #a&etaba o haber
,od$do ace,tar s!s ,#aos ,ara e# ed$1$c$o de #a !e*a s!c!rsa# de #a co&,a0a e Astor$a" '
-!e #a obra haba s$do ad%!d$cada a #a 1$r&a 6Go!#d ' Pett$($##6. Q!to co #a carta haba
##e(ado ! che-!e e coce,to de ,a(o ,or #os ,ro'ectos ,re#$&$ares" co1or&e se haba
co*e$do. )a s!&a o era s!1$c$ete ,ara c!br$r #os (astos -!e haba or$($ado a-!e##os
P/($a F< de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
,ro'ectos.
)a carta estaba sobre #a &esa. 2a&ero estaba setado de#ate de e##a" echado hac$a
atr/s" s$ tocar #a &esa" #as &aos %!tas e e# re(a3o" e# dorso de !a &ao sobre #a ,a#&a
de #a otra" #os dedos !$dos. Era so#a&ete ! ,eda3o de ,a,e#" ,ero 5# estaba $&*$#
1rete a e##a" ,or-!e #e ,areca !a cosa sobreat!ra# -!e" co&o e# rad$!&" e*$ara ra'os
&orta#es s$ 5# se &o*a.
D!rate tres &eses haba es,erado e# ecar(o de #a 64ec!r$t' Tr!st 2o&,a'6.
Ua tras otra" todas #as o,ort!$dades -!e se #e haba ,resetado a raros $ter*a#os e
#os dos >#t$&os a0os se haba des*aec$do. a,areca co&o *a(as ,ro&esas ' se
des*aeca e 1or&a de 1$r&es recha3os. Uo de #os d$b!%ates haba te$do -!e ser
s!,r$&$do haca t$e&,o. E# d!e0o de #a casa rec#a&aba e# a#-!$#er" cort5s&ete a#
,r$c$,$o" &/s tarde co se-!edad ' des,!5s r!da ' descarada&ete. Pero ad$e e #a
o1$c$a se haba ,reoc!,ado &!cho ,or #os atrasos e #os s!e#dos8 e+$sta e# ecar(o de #a
64ec!r$t' Tr!st 2o&,a'. E# *$ce,res$dete" -!e #e haba ,ed$do a 2a&ero -!e
,resetase s!s ,ro'ectos" #e haba d$cho8 645 -!e a#(!os de #os d$rectores o ser/ de #a
&$s&a o,$$" ,ero s$(a ade#ate" 2a&ero. A,ro*eche esta o,ort!$dad. 'o #!char5 ,or
!sted.6
2a&ero o se d!r&$. A# ' Roark traba%aro s$ descaso ,ara teer #$stos #os ,#aos
co t$e&,o" ates de t$e&,o" ates -!e 6Go!#d ' Pett$($##6 ,resetase #os s!'os.
Pett$($## era sobr$o de #a es,osa de# ,res$dete de# :aco ' !a 1a&osa a!tor$dad e
&ater$a r!$as de Po&,e'a. E# ,res$dete de# :aco era ard$ete ad&$rador de Q!#$o 25sar"
' !a *e3" c!ado est!*o e Ro&a" se haba ,asado !a hora ' c!arto e+a&$ado co
re*erec$a e# 2o#$seo.
2a&ero ' Roark haba *$*$do e #a o1$c$a" co !a ca1etera de ca15 e(ro" &a0aa"
tarde ' oche d!rate das" ' 2a&ero ,esaba $*o#!tar$a&ete e #a c!eta de #a #!3"
,ero trataba de o#*$dar#o. )as #!ces arda e #a sa#a de d$b!%o e #as ,r$&eras horas de#
a&aecer c!ado e*$aba a Roark a b!scar bocad$##os" ' Roark se ecotraba co !a
&a0aa (r$s/cea c!ado toda*a era de oche e #a o1$c$a" ,!es #as *etaas daba 1rete
a !a a#ta ,ared de #adr$##os.
E# >#t$&o da" Roark &ad a 2a&ero a s! casa des,!5s de &ed$aoche" ,or-!e s!s
&aos te&b#aba ' s!s rod$##as b!scaba e# a#to tab!rete de d$b!%o ,ara a,o'arse. Roark #o
##e* a ! ta+$" ' a #a #!3 de ! 1oco de #a ca##e" 2a&ero ,!do *er e# rostro deseca%ado
de# &!chacho" c!'os o%os se &atea ab$ertos s#o ,or e# es1!er3o -!e haca. A #a
&a0aa s$(!$ete" 2a&ero etr e #a sa#a de d$b!%o ' ecotr #a ca1etera e e# s!e#o"
%!to a ! charco e(ro. #a &ao de Roark" co #a ,a#&a *!e#ta ' #os dedos a &ed$o cerrar"
e e# charco. e# c!er,o de Roark estaba ted$do e e# s!e#o co #a cabe3a echada hac$a
atr/s. Estaba ,ro1!da&ete dor&$do. 4obre #a &esa" 2a&ero *$o #os ,#aos ter&$ados.
M$r #a carta -!e estaba sobre #a &esa. )o &a#o era -!e o ,oda ,esar e a-!e##as
oches -!e haba ,asado" o ,oda ,esar e e# ed$1$c$o -!e deba haberse er$($do e
Astor$a ' e e# -!e ahora to&ara s! #!(ar. Pesaba so#a&ete e #a c!eta $&,a(ada de #a
co&,a0a de e#ectr$c$dad...
E #os dos >#t$&os a0os" 2a&ero so#a desa,arecer de #a o1$c$a d!rate se&aas" '
Roark o #o ,oda ecotrar e s! casa. 4aba #o -!e oc!rra" ' #o >$co -!e ,oda hacer era
es,erar -!e 2a&ero *o#*$ese sao ' sa#*o. 2a&ero haba ,erd$do hasta #a *er(Xe3a e
s! a(oa" ' ##e(aba a #a o1$c$a ta&ba#eate" s$ recoocer a ad$e" descarada&ete
borracho ' hac$edo a#arde de e##o e e# >$co #!(ar de# &!do -!e s$e&,re haba
res,etado.
Roark a,red$ a e1retarse co s! ,ro,$o casero co #a s$&,#e res,!esta de -!e o
,oda ,a(ar#e hasta #a se&aa s$(!$ete. E# ,ro,$etar$o #e te&a ' o *o#*$ a $s$st$r.
Peter Keat$( haba odo a#(o de esto" ,!es -!e s$e&,re oa a#(o de #as cosas -!e
P/($a FJ de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
deseaba saber" F!e !a oche a #a he#ada hab$tac$ de Roark ' se set s$ -!$tarse e#
abr$(o. 4ac de s! cartera c$co b$##etes de d$e3 d#ares ' se #os etre( a Roark.
7)os eces$tas" Roark. s5 -!e #os eces$tas 7#e d$%o7. No e&,$eces a ,rotestar ahora.
,!edes de*o#*5r&e#os c!ado -!$eras.
Roark #o &$r sor,red$do" to& e# d$ero ' d$%o8
74" #os eces$to. Grac$as" Peter. Etoces" Keat$( a(re(8
7BC!5 d$ab#os est/ hac$edo" ,erd$edo e# t$e&,o co e# *$e%o 2a&eroD BC!5
eces$dad t$ees de *$*$r de esta 1or&aD D5%a#o ' *ete co osotros. No te(o &/s -!e
hab#ar. FraNo estar/ ecatado. E&,e3ar/s co seseta ,or se&aa.
Roark sac e# d$ero de# bo#s$##o ' se #o de*o#*$.
7No -!$se o1ederte.
79o ta&,oco.
7Pero" ,or 1a*or" Howard" ac5,ta#os de c!a#-!$er &odo.
7:!eas oches" Peter.
Roark estaba ,esado e eso c!ado 2a&ero etr e #a sa#a de d$b!%o co #a carta de
#a 64ec!r$t' Tr!st 2o&,a'6 e #a &ao. )e etre( #a carta a Roark" s$ dec$r#e ada" ' se
*o#*$ a #a o1$c$a. Roark #e' #a carta ' #o s$(!$. 4$e&,re -!e ,erda a#(> traba%o"
saba -!e 2a&ero eces$taba *er#o a## ,ara hab#ar de otras cosas ' b!scar e# a,o'o e #a
co1$a3a -!e s! ,resec$a $&,#$caba.
4obre #a &esa de 2a&ero *$o ! e%e&,#ar de# Ne' York -anner Era e# d$ar$o &/s
$&,ortate de #a (ra cadea 6S'ad6. Era ! d$ar$o -!e h!b$era es,erado ecotrar e
!a coc$a" e !a ,e#!-!era" e !a sa#a de rec$bo de tercera c#ase" e e# s!bterr/eo" e
c!a#-!$er ,arte &eos e e# est!d$o de 2a&ero.
2a&ero ad*$rt$ c&o #o &$raba" ' se sor$ b!r#oa&ete.
7)o co&,r5 esta &a0aa" c!ado *ea ,ara a-!. Es c!r$oso" Bo es c$ertoD N!ca #o
h!b$era cooc$do s$ o h!b$5se&os rec$b$do esa carta ho'. 9" s$ e&bar(o" ,arece -!e esta
carta ' e# d$ar$o so cosas -!e est/ de ac!erdo. No s5 ,or -!5 #o co&,r5. 4!,o(o -!e ,or
! set$do s$&b#$co. Mre#o" Howard" es $teresate.
Roark #e ech !a o%eada. )a ,r$&era ,/($a tea !a 1oto(ra1a de !a &adre so#tera"
co (r!esos #ab$os ,$tados" -!e haba &atado a s! a&ate. E# retrato ecabe3aba #a
,r$&era ,arte de #a a!tob$o(ra1a ' ! re#ato deta##ado de# %!$c$o. )as otras ,/($as traa
!a cr!3ada cotra #as co&,a0as de ser*$c$os ,>b#$cos" ! horsco,o d$ar$o" e+tractos de
ser&oes" recetas ,ara rec$5 casadas" retratos de &!chachas co her&osas ,$eras"
cose%os ,ara reteer a# &ar$do" ! coc!rso de $0os" ! ,oe&a dode se ,roc#a&aba -!e
saber 1re(ar ,#atos era &/s ob#e -!e escr$b$r !a s$1oa" ! artc!#o -!e de&ostraba -!e
!a sata &!%er -!e ha dado a #!3 ! $0o era a!to&/t$ca&ete !a sata.
7Asa es #a cotestac$. Asa es #a cotestac$ -!e os da a !sted ' a &. Eso e+$ste '
eso (!sta. BP!ede #!char cotra esoD BT$ee ,a#abras -!e ,!eda ser odas ' co&,red$das
,or -!$ees #ee estoD No os debera haber e*$ado #a carta. os debera haber e*$ado
! e%e&,#ar de# -anner de S'ad. 4era &!cho &/s s$&,#e ' &/s c#aro. B4abe -!e e
,ocos a0os ese $creb#e bastardo de Ga$# S'ad (oberar/ a# &!doD 4er/ ! &!do
her&oso. 9 ta# *e3 te(a ra3.
2a&ero to& e# d$ar$o e+ted$do" ,es/do#o e #a ,a#&a de #a &ao.
7De#e a e##os #o -!e -!$ere ' ,er&ta#es -!e e retr$b!c$ #e adore ' #e #a&a #os
,$es..." o B-!5D BC!5 *a#or t$eeD 4o#a&ete -!e o $&,orta" ada $&,orta" $ s$-!$era esto
&e $&,orta... 7Des,!5s &$r a Roark" ' a(re(78 4$ so#a&ete ,!d$era se(!$r hasta -!e
!sted ha'a co&e3ado ,or s! ,ro,$a c!eta" Howard...
7No hab#e de eso.
7C!$ero hab#ar de eso. Es (rac$oso" Howard. #a ,r+$&a ,r$&a*era har/ tres a0os -!e
est/ a-!. Parece &!cho &/s" Bo es c$ertoD :$e" Bacaso #e he ese0ado a#(oD )e d$r58 #e
P/($a F= de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
he ese0ado &!cho ' ada. Nad$e #e ,!ede ese0ar ada a !sted. Nad$e ,!ede $r a s!
esec$a" a s! 1!ete" a ese0ar#e. )o -!e hace #e ,erteece. o es &o. 9o s#o ,!edo
ese0ar#e a hacer#o &e%or" ,!edo dar#e &ed$os. ,ero e# ob%eto" e# ob%eto es s!'o" so#a&ete
s!'o. Usted o ser/ ,obre d$sc,!#o -!e ha(a cos$tas a5&$cas e at$(!o est$#o %acob$o o
e &odero est$#o 2a&ero. Usted ser/... ?4$ so#a&ete ,!d$ese *$*$r ,ara *er#o@
7I$*$r/ ,ara *er#o. 9 b$e #o sabe.
2a&ero se -!ed &$rado #as des!das ,aredes de s! o1$c$a" #os b#acos &otoes de
c!etas sobre s! &esa" #a ##!*$a de ho## -!e (oteaba #eta&ete e #as *etaas.
7No te(o res,!estas -!e dar#e" Howard. )o de%ar5 a !sted ,ara -!e #os co*e3a.
Usted #es cotestar/. A todos8 a #os d$ar$os de S'ad ' a #o -!e hace ,os$b#e #os d$ar$os
de S'ad ' a #o -!e est/ detr/s de eso. Es !a e+tra0a &$s$ #a -!e #e ecar(o. No s5
c!/# ser/ !estra cotestac$. 45 so#a&ete -!e ha' !a res,!esta ' -!e !sted #a t$ee"
-!e !sted es #a res,!esta" Howard" ' a#(> da ecotrar/ #as ,a#abras -!e #a e+,rese.
II
)os .ermone" en piedra, de E##sworth M. Toohe'" 1!ero ,!b#$cados e eero de LK;H.
E# #$bro tea !a c!b$erta d!#3oa" de co#or a3!# osc!ro" co #etras sec$##as de ,#ata '
!a ,$r/&$de de ,#ata e ! /(!#o. 2o&o s!btt!#o8 Ar#uite$tura para todo el mundo, y s!
5+$to 1!e sesac$oa#. Presetaba #a h$stor$a te(ra de #a ar-!$tect!ra" desde #a caba0a de
barro hasta e# rascac$e#os" arrada co #os t5r&$os de ! ho&bre de #a ca##e" ,ero d/do#e
a esos &$s&os t5r&$os #a a,ar$ec$a de ser c$et1$cos. 4! a!tor dec#araba e e# ,re1ac$o
-!e era ! $teto 6de de*o#*er #a ar-!$tect!ra a -!$e ,erteece8 a# ,!eb#o6. M/s ade#ate
dec#araba -!e deseaba *er a# ho&bre &ed$o 6,esar ' hab#ar de ar-!$tect!ra co&o hab#a de
b5$sbo#6. No ab!rra a s!s #ectores co #os tec$c$s&os de #os c$co rdees" e# ,$#ar ' e#
d$te#" e# arbotate ' e# hor&$( ar&ado. )#eaba s!s ,/($as co re#atos caseros de #a
*$da cot$d$aa de #as a&as de casa de E($,to" de #os 3a,ateros re&edoes de Ro&a" de #as
-!er$das de )!$s TI" #o -!e e##as co&a" c&o se #a*aba" dde haca s!s co&,ras ' e#
e1ecto -!e #os ed$1$c$os tea sobre s!s e+$stec$as. Pero ca!saba e s!s #ectores #a
$&,res$ de -!e estaba a,red$edo todo #o -!e tea -!e coocer sobre #os c$co
rdees ' e# hor&$( ar&ado. Pro*ocaba e #os #ectores #a $&,res$ de -!e" tato e #o
,asado co&o e #o ,resete" o haba ,rob#e&as $ ha3a0as $ &etas de# ,esa&$eto &/s
a##/ de #a co&> r!t$a cot$d$aa de# ,!eb#o a$&o. -!e #a c$ec$a o tea 1$a#$dad '
s$($1$cac$ &/s a##/ de s! $1#!ec$a sobre #a r!t$a. -!e #os #ectores so#a&ete co *$*$r
s!s das osc!ros estaba re,resetado ' rea#$3ado #os &/s a#tos ob%et$*os de c!a#-!$er
c$*$#$3ac$. 4! ,rec$s$ c$et1$ca era $&,ecab#e ' s! er!d$c$ sor,redete8 ad$e ,oda
re1!tar#o co res,ecto a #os !tes$#$os de coc$a de :ab$#o$a o a #os 1e#,!dos de :$3ac$o.
Escr$ba co e# br$##o ' e# co#or de ! obser*ador d$recto. No se es1or3aba e recorrer" co
ab!rr$&$eto" #os s$(#os. da3aba" deca #os crt$cos" ,or #os ca&$os de# t$e&,o co&o !
%!(#ar" ! a&$(o ' ! ,ro1eta.
Deca -!e #a ar-!$tect!ra era e1ect$*a&ete #a &/s (rade de todas #as artes" ,or-!e era
a$&a co&o toda #a (rade3a. Deca -!e" ta# co&o deba ser" e# &!do tea &!chos
ed$1$c$os 1a&osos" ,ero ,ocos reo&brados ar-!$tectos" ,!esto -!e e rea#$dad $(>
ho&bre a$s#ado ha creado !ca ada de $&,ortac$a e ar-!$tect!ra o e c!a#-!$er otro
orde. )os ,ocos c!'os o&bres ha ,erd!rado" 1!ero rea#&ete $&,ostores -!e
e+,ro,$aro #a (#or$a de# ,!eb#o co&o otros e+,ro,$a s! r$-!e3a. 62!ado cote&,#a&os
#a &a($1$cec$a de ! &o!&eto at$(!o ' re1er$&os s! e%ec!c$ a ! ho&bre" os
P/($a FK de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
hace&os c!#,ab#es de esta1a es,$r$t!a#. O#*$da&os e# e%5rc$to de artesaos descooc$dos a
-!$ees ad$e ha catado" -!e #es ,reced$ero e #a osc!r$dad de #as edades" -!e se
a1aaba h!&$#de&ete 7todo heros&o es h!&$#de7" cotr$b!'edo cada !o co s!
,e-!e0a a,ortac$ a# tesoro de s! t$e&,o. U (ra ed$1$c$o o es #a $*ec$ ,ro,$a de
! (e$o ! otro. Es s$&,#e&ete #a codesac$ de# es,r$t! de# ,!eb#o.Y
E+,#$caba -!e #a decadec$a de #a ar-!$tect!ra se haba ,rod!c$do c!ado #a ,ro,$edad
,r$*ada haba re&,#a3ado a# es,r$t! co&!a# de #a Edad Med$a" ' -!e e# e(os&o de #os
,ro,$etar$os $d$*$d!a#es 7-!e o ed$1$caba co otro ,ro,s$to -!e e# de sat$s1acer s!
,ro,$o &a# (!sto" 6todo a1$r&a -!e ! (!sto $d$*$d!a# es &a# (!sto67 haba arr!$ado e#
e1ecto ,#ateado de #as (rades c$!dades. De&ostraba -!e o e+$sta ta# cosa co&o #a
*o#!tad $d$*$d!a# desde -!e #os $&,!#sos creadores de# ho&bre est/ deter&$ados"
co&o todos #os de&/s" ,or #a estr!ct!ra eco&$ca de #a 5,oca e #a c!a# *$*$ero.
E+,resaba s! ad&$rac$ ,or todos #os (rades est$#os h$str$cos" ,ero a&oestaba cotra
s! dese1reada &e3co#a3a. Descartaba #a ar-!$tect!ra &odera" estab#ec$edo -!e 6hasta
ahora o ha re,resetado ada" sa#*o e# ca,r$cho de $d$*$d!os a$s#ados" -!e o ha
de&ostrado $(!a re#ac$ co $(> (ra &o*$&$eto es,ot/eo de &asas" ' de esta
&aera o t$ee cosec!ec$as. Pred$caba ! 1!t!ro &!do &e%or" dode todos #os
ho&bres sera her&osos ' s!s ,a#ac$os ar&o$osos ' todos $(!a#es" se(> #a (ra
trad$c$ de Grec$a" 6&adre de #a De&ocrac$a6. 2!ado escr$b$ esto" daba a eteder 7
s$ $(!a (r$eta e #a sere$dad de s! est$#o7 -!e #as ,a#abras -!e se *ea ahora e #a
$&,res$ ordeada haba s$do borroeadas e e# &a!scr$to ,or !a &ao *ac$#ate de
e&oc$. Peda a #os ar-!$tectos -!e abadoase #a b>s-!eda e(osta de #a (#or$a
$d$*$d!a# ' se ded$cara a dar 1or&a a# (e$o de s!s ,!eb#os res,ect$*os. 6)os ar-!$tectos
so s$er*os" o #deres. No debe coser*ar s!s ,e-!e0os e*o", s$o e+,resar e# a#&a de
s!s ,ases ' e# r$t&o de s! t$e&,o. No debe se(!$r #as $#!s$oes de #a 1atasa ,ersoa#"
s$o b!scar e# co&> deo&$ador -!e acercar/ s! traba%o a# cora3 de #as &asas. )os
ar-!$tectos" &$s a&$(os" o debe b!scar ra3oes. E# as!to de e##os o es &adar" s$o ser
&adados.6 )os a!c$os de .ermone" en piedra ##e*aba c$tas de #os crt$cos8
6?Ma(1$co@6" 6No $(!a#ado %a&/s e toda #a h$stor$a de# arte6" 6Ua o,ort!$dad ,ara
coocer a ! ho&bre ecatador ' a ! ,esador ,ro1!do6" 6)ect!ra ob#$(ator$a ,ara todo
e# -!e as,$re a# tt!#o de $te#ect!a#6.
Pareca -!e haba (rades deseos de ostetar ta# tt!#o. )os #ectores ad-!$ra er!d$c$
s$ est!d$ar" a!tor$dad s$ costo" %!$c$o s$ es1!er3o. Res!#taba a(radab#e cote&,#ar !
ed$1$c$o ' cr$t$car#o co&o ! ,ro1es$oa# co #a &e&or$a ,!esta e #a ,/($a FEK. teer
d$sc!s$oes artst$cas ' ca&b$ar #as &$s&as 1rases de #os &$s&os ,/rra1os. E #os est!d$os
de #os ar-!$tectos d$st$(!$dos ,roto se o' dec$r8 6BAr-!$tect!raD ?Ah" s" E##sworth
Toohe'@6
De ac!erdo co s!s ,r$c$,$os" E##sworth Toohe' o re($straba a #os ar-!$tectos ,or s!s
o&bres e e# te+to de# #$bro8 6e# &5todo de crear &$tos ' e# c!#to de #os h5roes e #as
$*est$(ac$oes h$str$cas &e ha s$do s$e&,re od$oso6. )os ho&bres a,areca so#a&ete
e otas a# ,$e. Iar$as de e##as se re1era a G!' FraNo" 6-!e t$ee !a tedec$a a#
e+ceso de orato" ,ero -!e debe ser e#o($ado ,or s! #ea#tad a #a estr$cta trad$c$ de#
c#as$c$s&o6. Ua ota se re1era a Her' 2a&ero" ,ro&$ete e ! t$e&,o co&o !o de
#os ,adres de #a ##a&ada &odera esc!e#a de ar-!$tect!ra ' re#e(ado desde etoces a !
b$e &erec$do o#*$do. Vo% populi, vo% /ei
E 1ebrero de LK;H" Her' 2a&ero se ret$r de #a ,r/ct$ca de #a ,ro1es$. D!rate !
a0o co&,red$ -!e ese da tedra -!e ##e(ar ,roto. No haba hab#ado de eso a Roark"
,ero a&bos #o saba ' cot$!aba traba%ado" o deseado otra cosa s$o cot$!ar
d!rate e# &a'or t$e&,o ,os$b#e. Pocos ecar(os haba (oteado e #a o1$c$a d!rate e#
>#t$&o a0o. 0otta*e", (ara%es" re&$edos e *$e%os ed$1$c$os. )o ace,taro todo. Pero #as
P/($a HM de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
(otas cesaro. )as ca$##as se secaro. E# a(!a haba s$do cortada ,or !a ca0era a #a c!a#
2a&ero !ca #e haba ,a(ado #a c!eta.
4$&,so ' e# *$e%o de #a sa#a de es,era haba s$do des,ed$dos haca t$e&,o. 4o#a&ete
Roark se setaba a##" d!rate #as tardes de $*$ero" ' &$raba e# c!er,o de 2a&ero cado
sobre #a &esa" co #os bra3os co#(ado" #a cabe3a sobre #os bra3os ' !a bote##a br$##ado
ba%o #a #/&,ara.
Des,!5s" ! da de 1ebrero" 2a&ero -!$so sacar ! #$bro de# estate" '" a!-!e d!rate
se&aas o haba beb$do a#coho#" se des,#o& a #os ,$es de Roark re,et$a" s$&,#e '
1$a#&ete. Roark #o cod!%o a ?a casa ' e# doctor dec#ar -!e e# $teto de abadoar e#
#echo era todo #o -!e haca 1a#ta ,ara s! setec$a de &!erte. 2a&ero #o saba. 9aca
-!$eto e #a a#&ohada" co #os bra3os e+ted$dos obed$ete&ete a cada #ado de# c!er,o"
#os o%os $&*$#es ' *acos. Des,!5s hab#8
7Usted #$-!$dar/ #a o1$c$a ,or &" Bo es c$erto.
74 7re,#$c Roark.
2a&ero cerr #os o%os ' o d$%o ada &/s. Roark se setaba todas #as oches %!to a s!
ca&a" s$ saber s$ e# *$e%o dor&a o o.
Ua her&aa de 2a&ero a,arec$ de o se saba -!5 #!(ar de N!e*a Qerse'. Era !a
&!%er h!&$#de ' *$e%ec$ta" de cabe##os b#acos" &aos te&b#orosas ' rostro $rrecordab#e.
tra-!$#a" res$(ada ' d!#ce&ete deses,era3ada.
Tea !a &odesta reta" ' as!&$ #a res,osab$#$dad de ##e*ar a s! her&ao a N!e*a
Qerse'. No se haba casado ' o tea a ad$e &/s e e# &!do. No estaba $ a#e(re $ tr$ste
,or #a car(a -!e to&aba. haba ,erd$do toda ca,ac$dad de e&oc$ desde haca *ar$os
a0os.
E# da de #a ,art$da" 2a&ero ,!so e #as &aos de Roark !a carta -!e haba escr$to
,or #a oche. )a haba escr$to ,eosa&ete" a,o'/dose e ! *$e%o tab#ero de d$b!%o
co#ocado sobre #as rod$##as" ' co !a a#&ohada tras #a es,a#da. )a carta $ba d$r$($da a !
ar-!$tecto ,ro&$ete. era !a reco&edac$ ,ara -!e Roark obt!*$ese ! e&,#eo. Roark
#a #e' '" cote&,#ado a 2a&ero" s$ &$rar a s!s ,ro,$as &aos" ro&,$ #a carta" re!$
#os ,eda3os ' !e*a&ete #os ro&,$.
7No 7d$%o Roark7. No t$ee -!e ,ed$r#es ada. No se ,reoc!,e ,or &.
2a&ero &o*$ #a cabe3a ' -!ed e s$#ec$o d!rate #ar(o rato. Des,!5s" d$%o8
7Usted cerrar/ #a o1$c$a" Howard. C!e se -!ede co #os &!eb#es ,ara e# ,a(o de#
a#-!$#er. Pero to&ar/ #os ,ro'ectos -!e est/ e #a ,ared de &$ hab$tac$ ' &e #os
des,achar/. Esto es todo. C!e&ar/ todo #o de&/s. Todo8 #os ,a,e#es" #os e+,ed$etes" #os
d$b!%os" #os cotratos" todo.
74 7res,od$ Roark.
)a se0or$ta 2a&ero ##e( co #a ca&$##a ' #os ,ract$cates" ' &archaro e !a
a&b!#ac$a hac$a e# ,erry12oat A #a etrada" 2a&ero #e d$%o a Roark8
7Ahora" *!5#*ase. 79 a(re(78 Ie(a a *er&e" Howard" ,ero o de&as$ado a
&e!do...
Roark se *o#*$ ' se &arch" &$etras #os otros cod!ca a 2a&ero a# e&barcadero.
Era !a &a0aa (r$s ' e e# a$re haba ! o#or &ar$o" ,odr$do. Ua (a*$ota ba% a# ses(o
de !a ca##e" (r$s co&o #a ho%a 1#otate de d$ar$o cotra !a es-!$a de ,$edra" h>&eda '
ra'ada.
A-!e##a oche" Roark 1!e a #a cerrada o1$c$a de 2a&ero. No eced$ #as #!ces.
Pred$ 1!e(o e ! ca#or1$co 6Frak#$6" e #a o1$c$a de 2a&ero ' *ac$ ca% tras
ca% e e# 1!e(o" s$ &$rar #o -!e caa. )os ,a,e#es cr!%a seca&ete e e# s$#ec$o. U
te!e o#or a &oho e#e*se e #a osc!ra hab$tac$ ' e# 1!e(o s$#baba" cr!%a" sa#taba e
br$##ates ch$s,as. A *eces ! co,o b#aco co bordes carbo$3ados re*o#oteaba 1!era de
#as ##a&as. A# #o e&,!%aba !e*a&ete a# 1!e(o co e# e+tre&o de !a re(#a de acero.
P/($a HL de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
Haba ,ro'ectos de #os 1a&osos ed$1$c$os -!e haba #e*atado 2a&ero ' de a-!e##os
-!e o haba s$do costr!$dos. haba ,a,e#es he#$o(r/1$cos co #as de#(adas #eas
b#acas" -!e era *$(as -!e toda*a estara e a#(!a ,arte. haba cotratos co 1$r&as
1a&osas" ' a *eces sa#a de# br$##o ro%o ! co%!to de s$ete 1$(!ras escr$tas e ! ,a,e#
a&ar$##eto" res,#adeca ' *o#*a a caer e &ed$o de ! 1r/($# resta##ar de ch$s,as.
Esca,/dose de etre #as cartas de ! *$e%o carta,ac$o" ! recorte de d$ar$o ca' a#
s!e#o. Roark #o reco($. Estaba seco" -!ebrad$3o ' a&ar$##o. 4e ras( e #os dob#eces etre
s!s dedos. Era !a etre*$sta coced$da ,or Her' 2a&ero" co 1echa J de &a'o de L=K;.
Deca8 6)a ar-!$tect!ra o es ! e(oc$o" o es !a carrera" s$o !a cr!3ada ' !a
cosa(rac$ a #a a#e(ra -!e %!st$1$ca #a e+$stec$a sobre #a t$erra.6 H$3o caer e# recorte e
e# 1!e(o ' to& otro carta,ac$o.
Reco($ todos #os restos de #/,$ces ' ta&b$5 #os -!e&.
4e -!ed cerca de #a est!1a. No se &o*a" $ &$raba hac$a aba%o. seta e# &o*$&$eto
de# br$##o" ! d5b$# te&b#or e #os ,/r,ados. 2ote&,# #os d$b!%os de #os rascac$e#os %a&/s
costr!$dos -!e co#(aba e #a ,ared -!e tea de#ate de 5#.
Era e# tercer a0o -!e Peter Keat$( estaba co #a 1$r&a de 6FraNo ' He'er6. )#e*aba
#a cabe3a er(!$da" e# c!er,o erecto" co est!d$ada t$es!ra. Pareca #a $&a(e de !
tr$!1ate %o*e e ! a!c$o de a*a%as de a#to ,rec$o o de a!to&*$#es de ,rec$os
&d$cos.
Iesta b$e ' co&,robaba -!e #a (ete #o &$raba. Tea. ! de,arta&eto cerca de Park
A*e!e" &odesto" ,ero e#e(ate. 2o&,r tres *a#$osos a(!a1!ertes" ade&/s de #a ,r$&era
ed$c$ de ! c#/s$co" -!e hasta etoces !ca haba #edo $ ab$erto. Ocas$oa#&ete
aco&,a0aba a #os c#$etes de #a 6Metro,o#$ta O,era6. Ua *e3 a,arec$ e ! ba$#e de
arte" de 1atasa" ' ,rod!%o sesac$ co s! tra%e de cortador de ,$edra &ed$e*a#" de
terc$o,e#o escar#ata ' ca#3as. E# acotec$&$eto 1!e &ec$oado e #a cr$ca de soc$edad.
Era #a ,r$&era &ec$ de s! o&bre e t$,o de $&,reta" ' (!ard e# recorte.
Haba o#*$dado s! ,r$&er ed$1$c$o ' e# te&or ' #a d!da -!e #e haba ,rod!c$do. 4e d$o
c!eta de -!e a-!e##o era sec$##o. 4!s c#$etes ace,tara c!a#-!$er cosa" s$e&,re -!e #es
d$ese !a $&,ortate 1achada" !a etrada &a%est!osa ' !a sa#a de rec$bo re($a co #a c!a#
aso&brar a #os $*$tados. E# res!#tado sat$s1aca a todos. A Keat$( o #e ,reoc!,aba co
ta# -!e s!s c#$etes se -!edase ,as&ados. a #os c#$etes o #es $&,ortaba co ta# -!e #os
$*$tados se -!edase ,as&ados" ' a #os $*$tados o #es $teresaba de $(> &odo.
)a se0ora Keat$( a#-!$# s! casa de 4tato ' se 1!e a *$*$r a N!e*a 9ork co s! h$%o.
A# o -!era -!e 1!ese" ,ero o ,oda e(arse ,or-!e era s! &adre. )a rec$b$ co a#(o de
as$edad" ,ero a# &eos ,!do $&,res$oar#a co s!s ,ro(resos e e# &!do. E##a o se
$&,res$o. Is,ecc$o #as ,$e3as" s!s ro,as" s!s ta#oar$os de :aco" ' d$%o so#a&ete8
7Est/ b$e" Peter. A# &eos ,or e# &o&eto. )e *$s$t !a *e3 e s! o1$c$a" ' ,art$
des,!5s
de &ed$a hora. A-!e##a oche t!*o -!e estar -!$eto" estr!%ado ' hac$edo cr!%$r #os
!d$##os d!rate !a hora ' &ed$a" &$etras e##a #o acose%aba8
7Ese &!chacho Sh$thers tea ! tra%e &!cho &/s caro -!e e# t!'o" Peter. Eso o est/
b$e. T> t$ees -!e ,reoc!,arte ,or t! ,rest$($o de#ate de esos &!chachos. No &e (!st
ada #a 1or&a de hab#arte -!e tea e# ch$co -!e tra%o e# ,a,e# he#$o(r/1$co... ?Oh" ada"
ada@ Pero 'o #o *$($#ara s$ est!*$ese e t! #!(ar... E# de #a ar$3 #ar(a o es a&$(o t!'o...
No $&,orta. crees -!e 'o o s5. G!/rdate de ese -!e se ##a&a :eett. E t! #!(ar" 'o #o
echara. Es a&b$c$oso. 2oo3co #os s$(os...
Des,!5s #e ,re(!t8
7G!' FraNo... BT$ee h$%osD
7Ua h$%a.
P/($a H; de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7?Oh...@ 7a(re( #a se0ora Keat$(7. BC!5 ta# esD
7No #a coo3co a>.
7Rea#&ete" Peter 7d$%o e##a7" e# o hacer $(> es1!er3o ,or coocer s! 1a&$#$a es
!a *erdadera o1esa -!e #e haces a G!' FraNo.
7Est/ e e# co#e($o" &a&/. A#(> da #a coocer5. 4e est/ hac$edo tarde" &a&/" '
te(o &!cho traba%o &a0aa...
Pero Peter ,es esa oche ' a# da s$(!$ete e #o -!e haba hab#ado. Ates haba
,esado a &e!do e #o &$s&o. 4aba -!e #a h$%a de FraNo se haba (rad!ado haca
t$e&,o ' -!e traba%aba e e# -anner, dode escr$ba !a co#!&a ,e-!e0a sobre
decorac$ de casas. No ,!do saber ada &/s acerca de e##a. Pareca -!e e #a o1$c$a o #a
cooca ad$e. FraNo %a&/s hab#aba de e##a.
A# da s$(!$ete" a #a hora de# a#&!er3o" Keat$( dec$d$ a1rotar e# te&a.
7He odo &!' b!eas cosas de s! h$%a 7#e d$%o a FraNo.
7BDde ha odo b!eas cosas de e##aD 7,re(!t co&o a# desc!$do.
7:!eo..." !sted sabe c&o oc!rre eso" se o'e cosas... 9 e##a escr$be br$##ate&ete.
74" escr$be br$##ate&ete.
9 #a boca de FraNo se cerr.
7Rea#&ete" G!'" &e (!stara &!chs$&o coocer#a.
FraNo #o &$r" ' s!s,$r 1at$(ado.
7No *$*e co&$(o. T$ee ! de,arta&eto ,ro,$o. No s5 s$-!$era s$ &e ac!erdo de #a
d$recc$... ?Oh" s!,o(o -!e a#(> da #a coocer/@ No #e (!star/" Peter.
7BPor -!5 d$ce esoD
7Es !a de esas cosas" Peter... 2o&o ,adre &e ,arece -!e so' ! co&,#eto 1racaso.
D(a&e" Peter" B-!5 d$%o #a se0ora Maer$( de# !e*o arre(#o de #a esca#eraD
Keat$( se s$t$ eo%ado" des$#!s$oado ' a#$*$ado. Obser* #a rechocha 1$(!ra de
FraNo ' se ,re(!t -!5 as,ecto habra heredado #a h$%a ,ara &erecer e# ob*$o d$s1a*or
de s! ,adre. 6R$ca ' 1ea co&o e# d$ab#o" co&o #a &a'ora de e##as6" se d$%o. Pero ,es -!e
eso o sera ! obst/c!#o a#(> da. )e a#e(raba -!e e# da 1!ese ,oster(ado. 4e #e oc!rr$
co !e*a as$edad -!e ,odra $r a *er a 2ather$e a-!e##a oche.
)a se0ora Keat$( haba cooc$do a 2ather$e e 4tato. Haba es,erado -!e Peter #a
o#*$dase" ,ero s!,o etoces -!e o #a haba o#*$dado" a!-!e 5# raras *eces hab#aba de
2ather$e ' !ca #a haba ##e*ado a s! casa. )a se0ora Keat$( !ca #a &ec$oaba ,or
s! o&bre" ,ero hab#aba acerca de #as ch$cas ,obres -!e cos$(!e %*ees br$##ates" '
hab#aba de #os &!chachos de ,or*e$r c!'as carreras se haba arr!$ado ,or casarse co
&!%eres -!e o #es co*ea" ' #ea #as cr$cas de #os d$ar$os acerca de #as ce#ebr$dades
-!e se d$*orc$aba de !a es,osa ,#ebe'a -!e o ,oda *$*$r a #a a#t!ra de s! ,os$c$.
M$etras se d$r$(a a #a casa de 2ather$e" Keat$( $ba ,esado e #as ,ocas *eces -!e
#a haba *$sto. haba s$do *$s$tas $s$($1$cates" ,ero era #os >$cos das de s! *$da e
N!e*a 9ork -!e recordaba.
2!ado #o h$3o etrar" 2ather$e estaba e &ed$o de# livin* de s! to" etre ! re*o#t$%o
de cartas es,arc$das sobre #a a#1o&bra" !a &/-!$a de escr$b$r ,ort/t$#" d$ar$os" t$%eras"
ca%as ' ! 1rasco de e(r!do.
7?D$os &o@ 7d$%o 2ather$e" ca'edo de rod$##as e &ed$o de a-!e##a co1!s$7.
D$os &o@
)o &$r sor$edo" desar&/do#o. 4!s &aos estaba e+ted$das ' #e*atadas sobre #os
b#acos &otoes arr!(ados. Tea cas$ *e$te a0os ' ,areca ta %o*e co&o a #os
d$ec$s$ete.
74$5tate" Peter. 2rea -!e $ba a ,oder ter&$ar ates de -!e *$$eses" ,ero o ha s$do
,os$b#e. Es #a corres,odec$a de #os 1a/t$cos ad&$radores de &$ to ' #os recortes de #os
d$ar$os. Te(o -!e se#ecc$oar#a" cotestar#a ' arch$*ar#a. escr$b$r cartas de a(radec$&$eto
P/($a HE de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
'... ?Oh" tedras -!e *er #as cosas -!e #a (ete #e escr$be@ Es a#(o &ara*$##oso. No te
-!edes de ,$e. s$5tate. E ! &$!to ter&$o.
7No. ter&$as ahora &$s&o 7d$%o 5# #e*at/do#a e s!s bra3os ' ##e*/do#a a !a
s$##a.
)a sostea ' #a besaba" ' e##a sorea d$chosa" co s! cabe3a se,!#tada etre s!s
ho&bros.
7Kat$e" ?eres !a #o-!$ta $&,os$b#e ' t! cabe##o h!e#e &!' b$e@
E##a re,!so8
7?No te &!e*as" Peter. esto' ta c&oda@
7Kat$e" -!era dec$rte -!e ho' &e he d$*ert$do &!cho. Esta tarde se $a!(!r
o1$c$a#&ete e# ed$1$c$o 6:or&a6" e #a ca##e :roadwa'. t$ee *e$t$ds ,$sos ' re&ata e
!a a(!%a (t$ca. FraNo tea !a $d$(est$. de &aera -!e 'o t!*e -!e $r ,ara
re,resetar#o. 9o d$se05 ese ed$1$c$o '... ?Oh" t> o et$edes ada de eso@
74 -!e s5" Peter. He *$sto todos t!s ed$1$c$os. te(o 1otos de e##os. #as recorto de #os
d$ar$os. Esto' hac$edo ! /#b!& de recortes co&o e# de &$ to. ?Oh" Peter" es ta
&ara*$##oso...@
7BC!5D
7E# /#b!& de recortes de# to ' s!s cartas..." todo esto. 7A#ar( s!s &aos sobre #os
,a,e#es de# ,$so" co&o s$ -!$s$ese abra3ar#os7. P$esa e todas estas cartas -!e *$ee de
todo e# ,as" de (ete tota#&ete descooc$da" ' s$ e&bar(o" 5# s$($1$ca &!cho ,ara e##os.
A-! esto' a'!d/do#o" 'o -!e o s$($1$co ada. ?M$ra -!5 res,osab$#$dad te(o@ Esto es
ta co&o*edor ' ta (rade -!e coc$ere a toda !a ac$. BC!5 $&,orta 1rete a esto
todas #as cosas ,e-!e0as -!e os ,!ede s!cederD
7B4D BTe d$%o 5# esoD
7No" 5# o &e ha d$cho abso#!ta&ete ada" ,ero !o o ,!ede *$*$r co 5# d!rate
a0os" s$ ad-!$r$r a#(o de esa... de esa &ara*$##osa ,ersoa#$dad s!'a.
Keat$( -!$so eo%arse" ,ero *$o #a sor$sa -!e haca estre&ecer #os #ab$os de e##a ' t!*o
-!e sorer co&o res,!esta.
7Te d$r5" Kat$e" -!e te s$eta &!' b$e. B4abes -!e res!#taras 1asc$ate s$ s!,$eses
a#(o de *est$dosD Uo de estos das te ##e*ar5 a #a 1!er3a a !a b!ea &od$sta. C!$ero -!e
coo3cas a G!' FraNo a#(!a *e3. Te a(radar/.
72reo -!e !a *e3 &e d$%$ste -!e o &e (!stara.
7BTe d$%e esoD :!eo" o #o cooca b$e. Es ! (ra ho&bre. C!$ero -!e #os coo3cas
a todos. T> seras..." BehD" Bdde *asD
E##a haba &$rado e# re#o% de ,!#sera ' se a#e%aba.
74o cas$ #as !e*e" Peter" ' te(o -!e ter&$ar esto ates -!e ##e(!e &$ to. Estar/ de
*!e#ta a #as oce. Esta oche ,ro!c$a ! d$sc!rso e ! &$t$ de obreras. P!edo traba%ar
&$etras hab#a&os Bo te ,areceD
7?No &e ,arece de $(!a 1or&a@ A# d$ab#o #os 1a/t$cos de t! -!er$do to. De%a -!e
se #as arre(#e 5# &$s&o. T> o te &!e*as de dode est/s.
E##a s!s,$r ' co#oc s! cabe3a etre #os ho&bros de 5#" obed$ete.
7No t$ees -!e hab#ar as de to E##sworth. No #o et$edes. BHas #edo s! #$broD
74" he #edo s! #$bro ' es (rad$oso" est!,edo" ,ero a c!a#-!$er #!(ar -!e *a'a o
o$(o hab#ar &/s -!e de s! #$bro" de &aera -!e" B-!5 te ,arece s$ ca&b$/ra&os de te&aD
7BNo -!$eres coocer#o toda*aD
7BPor -!5D BPor -!5 &e d$ces esoD Me (!stara &!chs$&o coocer#o.
7?Oh@...
7BC!5 te ,asaD
7Me d$%$ste !a *e3 -!e o -!eras coocer#o ,or &ed$ac$ &a.
7BD$%e esoD ?2&o te ac!erdas s$e&,re de todas #as est!,$deces -!e se &e oc!rre@
P/($a HF de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7Peter" o -!$ero -!e coo3cas a to E##sworth.
7BPor -!5 oD
7No s5. Es !a est!,$de3 de &$ ,arte. ,ero ,or ahora o -!$ero -!e #o coo3cas. No s5
,or -!5...
7O#*da#o etoces. )o coocer5 c!ado ##e(!e #a ocas$" Kat$e" esc>cha&e. A'er
est!*e %!to a #a *etaa de &$ hab$tac$" ,esado e t$" ' deseado teerte co&$(o.
2as$ te ##a&5" ,ero era de&as$ado tarde. 4$eto ta terr$b#e #a osta#($a de t$" -!e...
E##a esc!chaba ,o$5do#e #os bra3os e toro de# c!e##o. Des,!5s *$o -!e e##a &$raba
s>b$ta&ete a#(o -!e estaba #e%os" co #a boca ab$erta" costerada. 4a#t ' corr$ a tra*5s
de #a ,$e3a" se ech de br!ces ' e&,e3 a (atear ,ara a#ca3ar ! sobre de co#or de
es,#$e(o -!e 'aca ba%o e# escr$tor$o.
7BC!5 d$ab#os haces ahoraD 7,re(!t eo%ado.
7Ua carta &!' $&,ortate 7d$%o e##a" de rod$##as toda*a" co e# sobre a,retado e s!
&ao ,e-!e0a7. Es !a carta &!' $&,ortate '" ,r/ct$ca&ete" ,!ede dec$rse -!e estaba
e e# cesto de #os ,a,e#es. Poda haber#a barr$do s$ dar&e c!eta. Es de !a ,obre *$!da
-!e t$ee c$co h$%os" e# &a'or de #os c!a#es -!$ere ser ar-!$tecto. M$ to *a a cose(!$r#e
!a beca.
7:!eo 7d$%o Keat$( #e*at/dose7. Esto' harto de todo esto. 4a#(a&os de a-!"
Kat$e. Ia&os a ,asear. Est/ &a(1$ca #a oche. A-! ,arece -!e o te ,erteeces a t$
&$s&a.
7M!' b$e" *a&os a ,asear.
A1!era haba !a $eb#a de $e*e" seca" 1$a" #$*$aa" -!e co#(aba $&*$# de# a$re '
##eaba #os estrechos de,s$tos de #as ca##es.
2a&$aro %!tos" de# bra3o" &!' %!tos" de%ado co #os ,$es #ar(as &achas osc!ras
e #as b#acas *eredas.
4e setaro e ! baco de #a ,#a3a de Sash$(to. )a $e*e ecerraba #a ,#a3a"
a,art/do#a de #as casas" de #a c$!dad -!e estaba &/s #e%os. A tra*5s de #a so&bra de# arco"
,e-!e0os ,!tos de #!3 corra de#ate de e##os" ,!tos b#acos de acero.
E##a se ac!rr!c %!to a 5#. Peter cote&,#aba #a c$!dad. 4$e&,re #e haba te$do &$edo
' e a-!e# &o&eto #a te&a" ,ero tea dos 1r/($#es ,rotecc$oes. #a $e*e ' #a ch$ca -!e
estaba a s! #ado.
7Kat$e... 7&!r&!r7" Kat$e...
7Te a&o" Peter.
7Kat$e 7#e d$%o s$ *ac$#ar" s$ 51as$s" ,or-!e #a cert$d!&bre de s!s ,a#abras o #e
,er&$ta e+c$tac$7. Esta&os ,ro&et$dos" Bo es c$ertoD
I$o s! barb$##a &o*erse d5b$#&ete" caer ' ba%ar co&o s$ est!*$era 1or&ado !a
,a#abra.
74 7res,od$ e##a co ca#&a" co tata so#e&$dad -!e ,areca -!e #a ,a#abra era
$d$1erete.
N!ca se #e haba oc!rr$do $terro(ar e# ,or*e$r" ,or-!e !a ,re(!ta h!b$ese
s$($1$cado #a ad&$s$ de !a d!da. Pero c!ado d$%o 6s6 s!,o -!e haba es,erado ese
&o&eto ' -!e #o echara a ,erder s$ de&ostraba de&as$ado et!s$as&o.
7E ! a0o o dos 7#e d$%o a,ret/do#e #a &ao7 os casare&os. Ta ,roto co&o &$
s$t!ac$ &e #o ,er&$ta ' est5 1$r&e&ete estab#ec$do. Te(o a &$ &adre a &$ car(o" ,ero
e ! a0o todo $r/ b$e. 7Trat de hab#ar ta 1ra ' ,r/ct$ca&ete co&o ,!do ,ara o
&a#o(rar #a 1e#$c$dad -!e seta.
79o es,erar5" Peter 7&!r&!r e##a7. No tee&os -!e a,res!raros.
7No #o d$re&os a ad$e" Kat$e. Es !estro secreto" s#o !estro hasta -!e... 7' a ,!to
se #e a,arec$ ! ,esa&$eto" ' se as!st ,or-!e !ca se #e haba oc!rr$do ates. s$
e&bar(o" 5# saba" co tota# horade3" a!-!e se aso&brase" -!e !ca haba ,esado e
P/($a HH de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
a-!e##o. )a h$3o a ! #ado ' d$%o eo%ado78 Kat$e" o ,esar/s -!e es ,or ese (rade '
codeado to t!'o...
E##a soro. e# so$do de s! r$sa era s!a*e e $d$1erete" ' 5# se d$o c!eta de -!e estaba
*e(ado.
7?Por D$os" o" Peter@ A 5# o #e (!stara" ,or c$erto" ,ero B-!5 os $&,ortaD
7BNo #e (!star/D BPor -!5D
7No creo -!e a,r!ebe e# &atr$&o$o. No ,or-!e ,$ese -!e es $&ora#" ,ero s$e&,re
&e d$ce -!e e# casa&$eto est/ ,asado de &oda" -!e es ! rec!rso eco&$co ,ara
,er,et!ar #a ,ro,$edad ,r$*ada o a#(o ,or e# est$#o -!e a 5# o #e (!sta.
7:!eo" ?eso es sor,redete@ ?Nosotros #e de&ostrare&os #o cotrar$o@
A# se seta s$cera&ete 1e#$3. A-!e##o soaba" o e s! &ete -!e 5# saba $ocete"
s$o e todas #as otras &etes dode h!b$era ,od$do a,arecer #a sos,echa de -!e e s!s
set$&$etos hac$a e##a h!b$ese e+$st$do a#(> c/#c!#o co&o e# -!e ,oda ,oer e ,r/ct$ca
res,ecto a... a #a h$%a de FraNo" ,or e%e&,#o.
Pes -!e era e+tra0o -!e #e ,arec$ese ta $&,ortate. -!e -!$s$ese &ateer ta
deses,erada&ete s! set$&$etos hac$a e##a #$bres de c!a#-!$er #a3o.
Ech s! cabe3a hac$a atr/s ' s$t$ e# res-!e&or de #os co,os de $e*e e #os #ab$os.
Des,!5s se *o#*$ ' #a bes. 4! boca estaba s!a*e ' 1ra a ca!sa de #a $e*e.
E# so&brero de Kat$e se $c#$ a ! #ado. 4!s #ab$os estaba etreab$ertos" s!s o%os
redodos" desa&,arados" s!s ,esta0as br$##aba. To& #a &ao de e##a ' co#oc/do#a
,a#&a arr$ba" #a &$r. Kat$e ##e*aba (!ates de #aa e(ra ' abr$ #os dedos tor,e&ete
co&o ! $0o. 4e -!ed cote&,#ado #as (otas de $e*e derret$das sobre #a ,e#!sa de#
(!ate" -!e br$##aro a #a #!3 de #os 1aros de ! a!to&*$# -!e ,as co&o ! re#/&,a(o.
III
E# bo#et de #a 2or,orac$ de Ar-!$tectos de Nortea&5r$ca tea e s! secc$
&$sce#/ea ! corto artc!#o -!e a!c$aba e# ret$ro de Her' 2a&ero. 4e$s #eas
res!&a s!s traba%os ar-!$tect$cos &/s otab#es ' trascr$ba" co errores" e# o&bre
de s!s dos &e%ores ed$1$c$os.
Peter Keat$( etr e #a o1$c$a de FraNo e $terr!&,$ e# d$st$(!$do re(ateo -!e
FraNo tea co ! *ededor de at$(Xedades -!e #e estaba o1rec$edo !a ca%a de ra,5
-!e haba ,erteec$do a Mada&e Po&,ado!r. FraNo se *$o ob#$(ado a ,a(ar !e*e
d#ares ' *e$t$c$co ceta*os &/s de #o -!e ,esaba ,a(ar. Des,!5s -!e e# e(oc$ate se
h!bo $do" se *o#*$ hac$a Peter" co $&,ert$ec$a" ' #e ,re(!t8
7:$e" B-!5 -!$ere" PeterD BC!5 -!$ereD Keat$( arro% e# bo#et sobre #a &esa. Haba
&arcado co #a !0a de# ,!#(ar e# ,/rra1o -!e se re1era a 2a&ero.
7Te(o -!e b!scar a 5se ho&bre 7d$%o Keat$(.
7BA -!5 ho&breD
7A Howard Roark.
7BC!$5 d$ab#os es Howard RoarkD
79a #e he hab#ado de 5#. Es e# d$b!%ate de 2a&ero.
74" s. creo -!e &e ha hab#ado de 5#. Ia'a a b!scar#o.
7BMe da carta b#aca ,ara tratar co 5# #o re1erete a# e&,#eoD
7BPara -!5 d$ab#os es ecesar$o e&,#ear otro d$b!%ateD BPara eso t!*o -!e
$terr!&,$r&eD
7C!$3/s ha'a d$1$c!#tades" ,ero -!$ero cose(!$r#o ates -!e se dec$da ,or a#(> otro.
P/($a H< de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7BDe *erasD Etoces se har/ e# $teresate. BP$esa ro(ar#e -!e *e(a a-! des,!5s
-!e ha traba%ado co 2a&eroD De c!a#-!$er &odo o es !a (ra reco&edac$ ,ara !
ho&bre %o*e.
7Ia&os" G!'" Bo es !a reco&edac$D
7?Oh" b$e@... Hab#ado estr!ct!ra#&ete" ' o est5t$ca&ete" 2a&ero #es da !a base
co&,#eta '... Nat!ra#&ete" 2a&ero 1!e &!' $&,ortate e s! t$e&,o. A dec$r *erdad" 'o
&$s&o 1!$ !o de s!s &e%ores d$b!%ates" hace t$e&,o. Ha' a#(o -!e dec$r e hoor de#
*$e%o 2a&ero c!ado !o eces$ta esa c#ase de cosas. Ia'a" ,!es" 2os$(a a s! Roark" s$
cree -!e #o eces$ta.
7No es -!e rea#&ete #o eces$te" ,ero es ! b!e a&$(o ' ,$eso -!e sera %!sto
a'!dar#e.
7:$e" ha(a #o -!e (!ste. 4#o #e ,$do -!e o &e &o#este co ese as!to... D(a&e"
Peter" Bo #e ,arece -!e 5sta es #a &/s her&osa ca%a de ra,5 -!e !sted ha'a *$sto %a&/sD
A-!e##a oche Keat$( tre," s$ hacerse a!c$ar" a #a hab$tac$ de Roark ' (o#,e
er*$osa&ete. )#eo de a#e(ra etr. Ecotr a Roark setado" 1!&ado" e e# a#15$3ar
de #a *etaa.
7Adaba ,aseado ,ara &atar e# t$e&,o ' se &e oc!rr$ recordar -!e *$*as ,or a-!"
Howard" ' reso#* etrar ,ara sa#!darte" ,!es hace &!cho t$e&,o -!e o te *eo.
79a s5 #o -!e -!$eres 7d$%o Roark7. Est/ b$e. B2!/toD
7BC!5 -!$eres dec$r" HowardD
7T> &e et$edes.
74eseta ' c$co ,or se&aa 7d$%o Keat$( descos$derada&ete. A-!5# o era e#
acerca&$eto -!e haba ,re,arado" ,ero o es,eraba ecotrarse co -!e e# acerca&$eto
o era ecesar$o7. 4eseta ' c$co ,ara e&,e3ar. 4$ crees -!e o es s!1$c$ete" ta# *e3...
7Por seseta ' c$co ace,to.
7BT>... t> *edr/s co osotros" HowardD
7B2!/do -!$eres -!e e&,$eceD
72ara&ba..." ?ta ,roto co&o ,!edas@ BE# #!esD
7:$e.
7Grac$as" Howard.
72o !a cod$c$ 7d$%o Roark7. No har5 $(> ,ro'ecto. N$ deta##es. N$
rascac$e#os est$#o )!$s TI. No &e des cosas de est5t$ca" s$ -!$eres teer&e. Po&e e e#
de,arta&eto de $(e$era. E*a&e a $s,ecc$oes" 1!era. Des,!5s de esto" Btoda*a
-!$eres -!e *a'aD
74. D$ #o -!e -!$eras. Ier/s -!e" co e# t$e&,o" e# e&,#eo te (!star/. Te a(radar/ G!'
FraNo. 5# &$s&o es !o de #os ho&bres de 2a&ero.
7No debera %actarse de eso.
7:!eo...
7No" o te ,reoc!,es. No se #o d$r5 e #a cara. No ,$eso dec$r ada a ad$e. BEs eso #o
-!e -!eras saberD
7Pero B,or -!5D No esto' ,reoc!,ado $ s$-!$era he ,esado e eso.
7Etoces" res!e#to. :!eas oches. Hasta e# #!es.
7:$e" s... ,ero o te(o de&as$ada ,r$sa. I$e a *erte" e rea#$dad '...
7BC!5 te ,asa" PeterD BTe &o#esta a#(!a cosaD
7No... 'o...
7BC!$eres saber ,or -!5 ,rocedo asD 7Roark sor$ s$ reset$&$eto $ $ter5s7.
BEs esoD 4$ -!$eres saber#o" te #o d$r5. No &e $&,orta ! co&$o dode traba%e ahora o
des,!5s. No ha' e #a c$!dad ar-!$tecto co e# c!a# -!$s$era traba%ar. Pero te(o -!e
hacer#o e a#(!a ,arte" de &aera -!e &e da #o &$s&o t! FraNo" s$ obte(o de t$ #o -!e
-!$ero. Esto' e *eta" ' ,or ahora ,roceder5 de esa &aera.
P/($a HJ de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7Rea#&ete" Howard" o deberas to&ar as #as cosas. No ha' #&$te" ,or #e%ao -!e
sea" -!e o ,!edas a#ca3ar co osotros" !a *e3 -!e te acost!&bres. Ier/s #o -!e es !a
*erdadera o1$c$a" des,!5s de# bas!rero de 2a&ero...
7No hab#e&os de eso" Peter. 2orte&os e se(!$da este te&a.
7No -!$se ces!rar..." o -!$se dec$r ada.
No saba -!5 dec$r $ -!5 set$r. Era !a *$ctor$a" ,ero ,areca h!eca. No obstate" era
!a *$ctor$a ' -!era set$r a1ecto hac$a Roark.
7Howard" sa#(a&os ' beba&os a#(o ,ara ce#ebrar de a#(!a &aera e# acotec$&$eto.
7)o s$eto" Peter" ,ero eso o 1or&a ,arte de# e&,#eo.
Keat$( haba ##e(ado a## ,re,arado ,ara des,#e(ar ,reca!c$ ' tacto hasta e# #&$te de
#o ,os$b#e. haba #o(rado ! ,ro,s$to -!e o es,eraba obteer" ,es -!e o deba
arr$es(arse hab#ado &/s ' -!e deba ,art$r. Pero a#(o $e+,#$cab#e" &/s a##/ de todas #as
cos$derac$oes ,r/ct$cas" #o $&,!#s" ' d$%o d$strada&ete8
7BNo ,!edes ser h!&ao s$-!$era !a *e3 e t! *$daD
7BC!5D
7?H!&ao@ ?4$&,#e@ ?Nat!ra#@
7)o so'.
7BNo ,!edes cederD
Roark sor$. Estaba setado e e# a#15$3ar de #a *etaa" a,o'ado cotra #a ,ared" co
#as #ar(as ,$eras co#(ado 1#o%a&ete. 4ostea e# c$(arr$##o" co abadoo" etre s!s
dedos" e(#$(etes.
7No es eso #o -!e -!$ero dec$rte 7a(re( Keat$(7. BPor -!5 o ,!edes sa#$r ,ara
to&ar a#(o co&$(oD
7BPara -!5D
7BT$ees -!e teer ! ,ro,s$to s$e&,reD BT$ees -!e ser s$e&,re ta terr$b#e&ete
ser$oD BNo ,!edes hacer !ca a#(!a cosa s$ ra3" co&o hace todo e# &!doD Eres
ser$o" ,areces ! *$e%o. Todo es $&,ortate ,ara t$" todo es (rade" ' e a#(!a 1or&a
$&,ortate cada &o&eto" a! c!ado est/s tra-!$#o. BNo ,!edes set$rte c&odo s$ o
eres $&,ortateD
7No.
7BNo te ab!rres de #o hero$coD
7BC!5 te(o 'o de hero$coD
7Nada. Todo. No s5. No es #o -!e t> haces. Es #o -!e haces set$r a #a (ete -!e est/
cerca de t$.
7BC!5D
7)o aor&a#. E# es1!er3o. 2!ado esto' cot$(o" es co&o s$ s$e&,re t!*$era -!e e#e($r
etre t> ' e# resto de# &!do. No -!$ero esa c#ase de e#ecc$. No -!$ero ser ! e+tra0o.
C!$ero estar &/s cerca de t$. Ha' e e# &!do &!chas cosas sec$##as ' a(radab#es. No
todo es #!cha ' re!c$a" co&o se s$ete a t! #ado.
7BAcaso 'o he re!c$ado a#(!a *e3D
7?Oh" t> !ca re!c$ar/s a ada@ 2a&$ar/s sobre cad/*eres ,ara obteer #o -!e
-!$eres. ,ero es -!e 'a has re!c$ado ,or e# hecho de o haber -!er$do teer#o.
7Eso es ,or-!e t> o ,!edes -!erer a&bas cosas.
7BA&bas -!5D
7M$ra" Peter. N!ca te he co1$ado estas cosas &as. B2&o es ,os$b#e -!e t> o #as
*easD N!ca te he ,ed$do ada. BPor -!5 ,$esas etoces -!e ha' !a e#ecc$ $&,#c$taD
BPor -!5 te s$etes $c&odo desde e# &o&eto -!e est/s se(!ro de -!e 'o esto'
e-!$*ocadoD
79o... 'o o s5. 79 a(re(78 No s5 a #o -!e te est/s re1$r$edo. 79 cot$!78
Howard" B,or -!5 &e od$asD
P/($a H= de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
79o o te od$o.
7:$e" as es. BPor -!5 o &e od$as" ,or #o &eosD
7BPor -!5 tedra -!e od$arteD
7Ta s#o ,ara dar&e a#(o. 45 -!e o &e a,rec$as. No ,!edes -!erer a ad$e. De
&aera -!e sera &!cho &/s a&ab#e recoocer #a e+$stec$a de #a (ete od$/do#a.
79o o so' a&ab#e" Peter.
9 co&o Keat$( o s!,o -!5 dec$r" Roark a(re(8
7I!e#*e a t! casa" Peter. 9a has cose(!$do #o -!e -!eras. De%e&os esto.. Hasta e#
#!es.
Roark estaba e #a sa#a de d$b!%o de FraNo ' He'er" co ! #/,$3 e #a &ao. U
&ech de cabe##os co#or de ara%a #e caa sobre #a cara. Usaba #a b#!sa (r$s ,rescr$ta"
co&o ! !$1or&e de ,res$d$ar$o.
A,red$ a ace,tar s! !e*o e&,#eo. )as #eas -!e d$b!%aba $ba a ser #as #eas
s$&,#es de *$(as de acero" ' trataba de o ,esar e #o -!e so,ortara esas #eas. A *eces
#e res!#taba d$1c$#. Etre 5# ' e# ,#ao de# ed$1$c$o e e# c!a# estaba traba%ado" se
$&a($aba e# ,#ao co&o h!b$era deb$do ser. Iea c&o ,odra hacer#o ' c&o ca&b$ara
#as #eas -!e d$b!%aba" hac$a dde deba cod!c$r#as ,ara rea#$3ar a#(o es,#5d$do. Tea
-!e aho(ar s! ,er$c$a. Tea -!e &atar s! *$s$ ' obedecer ' d$b!%ar #as #eas co1or&e
#e haba ordeado. )e haca tato da0o a #a &ete" -!e se eco($ de ho&bros co 1ra
c#era" ' se d$%o8 6D$1c$#" BehD" e 1$" a,red/&os#o6.
Pero -!edaba e# do#or ' !a sor,resa s$ es,era3a. )o -!e *ea era &!cho &/s rea# -!e
#a rea#$dad de# ,a,e#" de #a o1$c$a" de# traba%o. No ,oda co&,reder ,or -!5 #os otros
,er&aeca c$e(os ate eso ' -!5 era #o -!e haca ,os$b#e s! $d$1erec$a. M$r e# ,a,e#
-!e tea de#ate ' se ,re(!t ,or -!5 tedra -!e e+$st$r #a $e,t$t!d ' ,or -!5 tedra
-!e hacer or s! *o3. N!ca #o haba sab$do. 9 #a rea#$dad -!e #o ,er&$ta" !ca ,oda ser
bastate rea#$dad ,ara 5#.
4aba -!e a-!e##o o ,oda d!rar" tea -!e es,erar. era s! >$ca &$s$8 es,erar. )o
-!e seta" o tea $&,ortac$a. deba hacer e# traba%o. tea -!e es,erar.
74e0or Roark" Best/ #$sta #a %a!#a de acero ,ara e# 1aro# (t$co de# ed$1$c$o de #a
2or,orac$ Nortea&er$caa de Rad$oD
No tea a&$(os e #a sa#a de d$b!%o. Estaba a## co&o #os &!eb#es" ta s!t$#" ta
$&,ersoa# ' ta s$#ec$oso co&o e##os. 4o#a&ete e# %e1e de# de,arta&eto de $(e$eros"
a# c!a# haba s$do dest$ado" #e d$%o a Keat$( des,!5s de #as dos ,r$&eras se&aas8 6Usted
t$ee &/s set$do de# -!e 'o crea" Keat$(. Grac$as6. 76BPor -!5D6" ,re(!t Keat$(.7
6)o d$(o s$ $(!a $tec$6" 7res,od$ e# %e1e.
De *e3 e c!ado" Keat$( se detea 1rete a #a &esa de Roark ,ara dec$r#e
s!a*e&ete8 6BC!$eres *e$r a &$ o1$c$a esta oche c!ado ha'as ter&$ado" HowardD No
es ada de $&,ortac$a6.
2!ado Roark ##e(aba" Keat$( #e deca8 6BTe (!sta estar a-!" HowardD 4$ eces$tas
a#(o" o t$ees &/s -!e dec$r#o ' #o...6 Roark #o $terr!&,a ,ara ,re(!tar#e8 6BDe -!5 se
trata ahoraD6 Keat$( #e &ostraba !os bocetos -!e sacaba de ! ca%" d$c$5do#e8 69o s5
-!e est/ ,er1ecta&ete b$e" as co&o est/" ,ero -!$s$era saber -!5 o,$as t>" as" de !a
&aera (eera#6.
Roark &$raba #os d$b!%os ' a!-!e h!b$ese -!er$do arro%/rse#os a #a cara ' ,resetar #a
re!c$a" ! ,esa&$eto #o detea8 ,esaba -!e se trataba de ! ed$1$c$o ' -!e deba
sa#*ar#o" as co&o #os -!e ,asa %!to a ! ho&bre -!e se est/ aho(ado da ! sa#to ,ara
ac!d$r e s! socorro.
Traba%aba d!rate horas" a *eces toda #a oche" &$etras Keat$(" setado" #o obser*aba.
O#*$daba s! ,resec$a. Iea so#a&ete ! ed$1$c$o ' !a o,ort!$dad de dar#e 1or&a. 4aba
P/($a HK de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
-!e des,!5s ca&b$ara a-!e##a 1or&a" #a ro&,era" #a des1$(!rara. 4$ e&bar(o"
-!edara a#(o de s! orde ' de s! ,#a. Res!#tara s$e&,re ! ed$1$c$o &e%or -!e s$ h!b$ese
reh!sado traba%ar e 5#.
A *eces" a# &$rar e# bos-!e%o de !a costr!cc$ &/s s$&,#e" &/s #$&,$a" &/s hoesta
-!e #as otras" Roark #e deca8 76No est/ &a#" Peter. Est/s ,ro(resado6. 9 Keat$( seta
! e+tra0o estre&ec$&$eto t$&o" a#(o sereo" ,ersoa#" ,rec$oso co&o o #o seta
!ca co #os c!&,#$&$etos de G!' FraNo" de s!s c#$etes" o de c!a#-!$er otro. Des,!5s
se o#*$daba ' se seta &!cho &/s s!stac$a#&ete ha#a(ado c!ado !a se0ora r$ca" ,ese
a o haber *$sto %a&/s costr!cc$oes" &!r&!raba des,!5s de# t58 6Usted es e# 1!t!ro
ar-!$tecto de Nortea&5r$ca" se0or Keat$(6.
Ecotr co&,esac$oes ,or #a s!&$s$ de Roark. Por #a &a0aa etraba e #a sa#a de
d$b!%o ' arro%aba a #a &esa de Roark e# traba%o de ! a,red$3 d$b!%ate" d$c$5do#e8
6Howard" ter&$a esto" B-!$eresD" ' ha3#o ,roto.6 Hac$a e# &ed$oda e*$aba !
&!chacho -!e #e deca a Roark e *o3 a#ta8 6E# se0or Keat$( desea *er#o e s! o1$c$a" e
se(!$da.6 O sa#a de s! est!d$o '" 'edo hac$a dode se ecotraba Roark" deca a# acaso8
6BDde d$ab#os est/ e# deta##e de #a $sta#ac$ de ca0eras de #a 2a##e L;D :>sca#o"
Howard" etre #os e+,ed$etes ' des(#sa&e#o.6
A# ,r$c$,$o te&a #a reacc$ de Roark. 2!ado *$o -!e o haba reacc$" s$o !a
s$#ec$osa obed$ec$a" 'a o ,!do do&$arse. 4eta ! ,#acer ses!a# e dar#e rdees '
! 1!r$oso reset$&$eto ate #a ,as$*a co&,#acec$a de Roark. 9 cot$!aba as sab$edo
-!e ,oda se(!$r hasta -!e Roark se eo%ase" deseado deses,erada&ete" s$ e&bar(o"
-!e esta##ara a#(!a *e3. Pero #a e+,#os$ o ##e(.
Roark estaba ecatado #os das -!e #o e*$aba a $s,ecc$oar ed$1$c$os e
costr!cc$. Adaba etre #as ar&a3oes de acero co &/s at!ra#$dad -!e ,or e# s!e#o.
)os obreros obser*aba co c!r$os$dad -!e adaba ,or #os tab#oes estrechos" sobre #as
*$(as desc!b$ertas" -!e co#(aba sobre e# *aco" co tata 1ac$#$dad co&o #o hara e# &e%or
de e##os.
Era ! da de &ar3o ' e# c$e#o tea ! te!e co#or *erde -!e a!c$aba #a ,r$&a*era.
E e# 2etra# Park" -!$$etos ,$es aba%o" #a t$erra era !a so&bra casta0a -!e ,ro&eta
tras1or&arse e *erde" ' #os #a(os 'aca co&o tro3os de cr$sta# ba%o #as te#ara0as de #as
ra&as des!das. Roark &archaba ,or e# es-!e#eto de #o -!e deba ser !a ($(atesca casa
de ,$sos" ' se det!*o de#ate de ! e#ectr$c$sta.
E# ho&bre estaba atareado" dob#ado t!bos ,ara cod!ctores a#rededor de !a *$(a. Era
! traba%o -!e e+$(a horas de es1!er3o ' ,ac$ec$a.
Roark ,er&aec$ co #as &aos e #os bo#s$##os" obser*ado e# #eto ' ,eoso
,ro(reso -!e haca e# ho&bre. Aste #e*at #a cabe3a ' #e &$r. Tea !a cabe3a eor&e '
! rostro ta 1eo -!e res!#taba 1asc$ador. No era $ *$e%o $ 1o1o" ,ero tea ,ro1!das
arr!(as" ' #as ,oderosas -!$%adas #e caa co&o #as de ! 2ulldo* Tea o%os es,atados"
(rades" redodos ' de co#or a3!# de ,orce#aa.
7BC!5 ha'D 7,re(!t e# ho&bre co eo%o7. BC!5 ,asa" cabe3a d!raD
7Est/ ,erd$edo e# t$e&,o. 7B4D
74.
7?No d$(a@
7)e ##e*ar/ horas ,oer #os ca0os a#rededor de #a *$(a.
7B2ooce a#(!a &aera de hacer#o &e%orD
74e(!ra&ete.
7I/'ase" *a(o. No -!ere&os *$*$##os ,or a-!.
7Ha(a ! a(!%ero e esa *$(a ' ,ase ,or 5# #os ca0os.
7A# d$ab#o" s$ #o ha(o.
7A# d$ab#o" -!e #o t$ee -!e hacer.
P/($a <M de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7No se hace de esa &aera.
79o #o he hecho.
7BUstedD A-! o se *a a hacer as. ,or #o &eos" 'o o #o har5.
7Etoces #o har5 ,or !sted.
7?Esto s -!e est/ b$e@ 7r!($ e# ho&bre7. BDesde c!/do ! e&,#eado de o1$c$a
#e *a a ese0ar a traba%ar a ! ho&bre de traba%oD
7De&e ! so,#ete.
7Te(a c!$dado" &!chacho. )e -!e&ar/ s!s #$dos ,$es rosados.
Roark se ,!so #os (!ates" #as at$,arras ' co($ e# so,#ete de acet$#eo. 4e arrod$## '
e*$ ! chorro 1$o de 1!e(o a3!# a# cetro de #a *$(a. E# ho&bre ,er&aec$
obser*/do#o.
E# bra3o de Roark estaba 1$r&e" d$r$($edo e# teso ' s$#bate ra'o de 1!e(o -!e sa#a e
#e(!as. E# bra3o se sac!da" ,ero ,ese a e##o o de%aba de (!$ar correcta&ete #a ##a&a.
No haba $(!a r$($de3 e #a c&oda ,ost!ra de s! c!er,o. s#o e e# bra3o ad*ertase e#
es1!er3o. Pareca -!e #a #e(!a a3!# -!e co&a #eta&ete e# &eta# o sa#$ese de# so,#ete"
s$o de# bra3o -!e #o sostea.
Ter&$. co#oc e# so,#ete e e# s!e#o" ' se #e*at.
7?2r$sto@ 7d$%o e# e#ectr$c$sta7. ?Usted sabe c&o se sost$ee ! so,#ete@
7Parece -!e #o s5" BoD 74e sac #os (!ates" #as at$,arras" ' se #os de*o#*$7.
2ot$>e hac$5do#o de ese &odo. D(a#e a# ca,ata3 -!e 'o #o he d$s,!esto as.
E# e#ectr$c$sta e+a&$ e# a(!%ero hecho a tra*5s de #a *$(a ' re3o( re*erete&ete8
7BDde a,red$ a hacer#o de esa &aera" ,e#$rro%oD
)a #eta ' a#e(re sor$sa de Roark recooc$ esta coces$ a s! *$ctor$a.
7?Oh@" 'o he s$do e#ectr$c$sta" #a&,$sta" re&achador ' &!chas otras cosas &/s 7
res,od$.
7B Est!d$aba" ade&/s D
74" &/s o &eos.
7BIa a ser ar-!$tectoD
74.
74er/ e# ,r$&ero -!e coo3ca a#(o 1!era de #os c!adros her&osos ' de #os t5s. T$ee
-!e *er a #os a#!&os &$&ados ,or #os ,ro1esores -!e os e*a de #a o1$c$a.
74$ es -!e se est/ d$sc!#,ado" o #o ha(a. No &e (!sta ta&,oco. I!e#*a a #as
ca0eras. Hasta #!e(o.
7Hasta #!e(o" ,e#$rro%o.
2!ado Roark *o#*$ a a,arecer e #a obra" e# e#ectr$c$sta de o%os a3!#es #o sa#!d co #a
&ao desde #e%os" #o ##a& ' #e ,$d$ cose%os sobre #o -!e estaba hac$edo. Pero e
rea#$dad o eces$taba #os cose%os. )e &a$1est -!e s! o&bre era M$ke ' -!e #o haba
echado de &eos d!rate *ar$os das.
2o&o #os obreros 'a haba sa#$do" M$ke es,er a Roark 1!era" hasta -!e 5ste ter&$ #a
$s,ecc$.
7BC!5 #e ,arece s$ to&a&os ! *aso de cer*e3a" a&$(oD 7#e d$%o a Roark c!ado 5ste
sa#$.
72o &!cho (!sto" (rac$as.
F!ero a !a tabera c#adest$a -!e estaba e e# stao" se setaro" beb$ero cer*e3a
' M$ke re#at s! h$stor$a 1a*or$ta. 2ot c&o se haba cado de c$co ,$sos e c$erta
ocas$ e -!e e# ada&$o ced$ ba%o 5#" ' de c&o se haba roto tres cost$##as" ' d$%o -!e
se re(oc$%aba de *$*$r ,ara cotar e# c!eto. Roark #e hab# de #os das e -!e traba%aba
co&o obrero. E# *erdadero o&bre de M$ke era 4ea Qa*$er Do$(a" ,ero todos #o
haba o#*$dado desde haca t$e&,o. Posea !a co#ecc$ de herra&$etas ' ! *$e%o
6Ford6" ' *$*a co e# >$co ,ro,s$to de *$a%ar ,or e# ,as recorr$edo #os ed$1$c$os -!e se
P/($a <L de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
costr!a. )a (ete #e $&,ortaba &!' ,oco" ,ero s! traba%o #e $&,ortaba &!cho. Horaba
toda c#ase de ,er$c$a. A&aba s! traba%o co ,as$ ' o tea to#erac$a ,ara ad$e" sa#*o
,ara #os -!e se es,ec$a#$3aba e ! so#o traba%o. Era ! &aestro e s! ,ro,$o ca&,o ' o
s$&,at$3aba &/s -!e co #a &aestra. 4! ,aora&a de# &!do era s$&,#e8 haba (ete
h/b$# ' (ete $co&,etete" ' ,or esta >#t$&a 5# o se $teresaba. A&aba #os ed$1$c$os '" s$
e&bar(o" des,rec$aba a todos #os ar-!$tectos.
7Haba !o 7d$%o &$etras a,!raba e# -!$to *aso de cer*e3a7" !o so#a&ete -!e
!sted o habr/ cooc$do ,or ser de&as$ado %o*e. ,ero era e# >$co ho&bre -!e saba de
ed$1$c$os. Traba%5 co 5# c!ado era de s! edad.
7B2&o se ##a&abaD
7Her' 2a&ero era s! o&bre. 2reo -!e &!r$ hace t$e&,o.
Roark #e cote&,# d!rate #ar(o rato ' des,!5s d$%o8
7No ha &!erto" M$ke. 79 a(re(78 9o he traba%ado co 5#.
7BUsted ha traba%ado co 5#D
4e &$raro e s$#ec$o" ' co eso -!ed se##ada #a a&$stad.
4e&aas &/s tarde" M$ke det!*o a Roark %!to a# ed$1$c$o. Tea e e# rostro e+,res$
de ,er,#e%$dad ' #e ,re(!t8
7D(a&e" o -!e e# s!,er$or #e deca a !o de #os t$,os de# cotrat$sta -!e !sted era !
,res!t!oso" ! ,or1$ado" ' e# t$,o &/s ,$o%oso ' bastardo de# c!a# ha'a de,ed$do. BC!5
#e ha hechoD
7Nada.
7BC!5 d$ab#os -!$so dec$r etocesD
7No s5 7res,od$ Roark7. BUsted #o sabeD M$ke #o &$r" se eco($ de ho&bros '
se ech a rer sarc/st$ca&ete.
IIII
Peter Keat$( ,art$ ,ara Sash$(to a ,r$c$,$os de &a'o ,ara s!,er*$sar #a
costr!cc$ de ! &!seo -!e haba s$do doado a #a c$!dad ,or ! (ra 1$#/tro,o -!e
deseaba a#$*$ar s! coc$ec$a. Keat$( haca otar #a or$($a#$dad de# ed$1$c$o8 o era
re,rod!cc$ de# Parte" s$o de #a 2asa 2!adrada de N$&es.
Haca a#(> t$e&,o -!e Keat$( haba ,art$do c!ado ! ordea3a se acerc a #a &esa
de Roark ' #e $1or& -!e e# se0or FraNo deseaba *er#o e s! o1$c$a. 2!ado Roark
etr e e# sat!ar$o" FraNo #e sor$ desde e# escr$tor$o ' #e d$%o a#e(re&ete8
74$5tese" a&$(o" s$5tese...
Pero haba e #os o%os de Roark a#(o -!e 5# !ca haba P*$sto de cerca -!e #e h$3o
red!c$r #a *o3 ' deteer#a ' a(re(ar seca&ete8
74$5tese.
Roark obedec$. FraNo #o est!d$ ! se(!do" ,ero o ,!do ##e(ar a $(!a
coc#!s$ &/s -!e a #a de -!e a-!e# ho&bre tea ! rostro co&,#eta&ete desa(radab#e"
a!-!e ,areca correcta&ete ateto.
7Usted es e# -!e traba%aba co 2a&ero" Bo es asD
74.
7E# se0or Keat$( &e ha hab#ado &!' b$e de !sted. 7FraNo #o trataba co
a&ab$#$dad" ,ero se det!*o. Era &a#(astar cortesa. Roark" 'a setado" #o &$raba
tra-!$#a&ete7. D(a&e..." Bc&o se ##a&aD
7Roark.
P/($a <; de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7Esc!che" Roark. Tee&os ! c#$ete -!e es ! ,oco raro" ,ero es ho&bre $&,ortate"
6&!'6 $&,ortate" ' tee&os -!e sat$s1acer#e. Nos ha dado ! traba%o" ! ed$1$c$o ,ara
o1$c$as" de ocho &$##oes de d#ares" ,ero e# ,rob#e&a es -!e t$ee $deas &!' de1$$das
acerca de #a $&$tac$ -!e ha' -!e hacer. C!$ere a#(o co&o esto. 7FraNo se eco($ de
ho&bros" recha3ado toda ces!ra ,or #a abs!rda s!(est$7. C!$ere -!e se ,are3ca a
esto.
Etre( a Roark !a 1oto(ra1a. Era #a 1oto(ra1a de# ed$1$c$o 6Daa6.
Roark ,er&aec$ tra-!$#a&ete setado" co #a 1oto(ra1a e #a &ao.
7B2ooce ese ed$1$c$oD 7,re(!t FraNo.
74.
7:!eo" a#(o co&o eso -!$ere. 9 e# se0or Keat$( est/ 1!era. :eett" 2oo,er '
S$##$a&s ha estado hac$edo bos-!e%os" ,ero 5# #os ha recha3ado. De &aera -!e ,es5
br$dar#e !a o,ort!$dad a !sted.
FraNo #o &$raba $&,res$oado ,or #a &a(a$&$dad de s! ,ro,$a o1erta. No h!bo
$(!a reacc$. A## se ecotraba" ta s#o" ! ho&bre -!e ,areca haber rec$b$do !
(o#,e e #a cabe3a.
7Nat!ra#&ete 7d$%o FraNo7" esto es ! b!e sa#to ,ara !sted" !a b!ea
as$(ac$. He -!er$do br$dar#e !a o,ort!$dad. No se as!ste. E# se0or Keat$( ' 'o #o
re*$sare&os des,!5s. Ha(a #os ,#aos ' ! bos-!e%o. Fr&ese !a $dea de #o -!e e#
ho&bre -!$ere. Usted cooce #as tretas de 2a&ero. Pero" c#aro est/" osotros o
,er&$t$re&os -!e !a cosa tosca co&o 5sta sa#(a de !estra o1$c$a. Debe&os
co&,#acer#o" ,ero ta&b$5 debe&os ,reser*ar !estra re,!tac$ ,ara o as!star a otros
c#$etes. 4e trata de $dear a#(o sec$##o '" e (eera#" s$&$#ar a esto" ,ero ta&b$5 artst$co.
9a sabe8 #a &/s se*era c#ase de (r$e(o. No !se e# orde %$co" !se e# dr$co. Frotoes
sec$##os ' &o#d!ras s$&,#es" o a#(o ,or e# est$#o. BEt$edeD Ahora ##5*ese esto" '
&!5stre&e #o -!e ,!eda hacer. :eett #e dar/ todos #os deta##es '... BC!5 ,asaD
)a *o3 de FraNo se cort.
74e0or FraNo" ,or 1a*or" de%e -!e #o ,ro'ecte ta# co&o #o 1!e e# ed$1$c$o 6Daa6@
7B2&oD
7De%e -!e #o ,ro'ecte o co,$ado e# ed$1$c$o 6Daa6" s$o &/s b$e co&o Her'
2a&ero #o h!b$ese -!er$do hacer" co&o 'o -!$ero hacer#o.
7BC!$ere dec$r e est$#o &oder$staD
79o..." b$e" ##a&5&os#o as.
7BEst/ !sted #ocoD
74e0or FraNo" esc>che&e" ,or 1a*or. 7)as ,a#abras de Roark era co&o #os ,asos
de ! ho&bre -!e ca&$a sobre ! a#a&bre teso" #etos" es1or3ados" b!scado a t$etas e#
>$co #!(ar co*e$ete" te&b#ado sobre e# ab$s&o" ,ero ,rec$sos7. No #o ces!ro ,or
#as cosas -!e !sted hace" esto' traba%ado co !sted ' rec$bo s! d$ero. o te(o derecho a
1or&!#ar ob%ec$oes. Pero esta *e3..." esta *e3 e# c#$ete #o ,$de. Usted o arr$es(a ada. A#
#o -!$ere. P$ese e esto. ha' ! ho&bre" ! ho&bre -!e *e ' co&,rede ' #o -!$ere '
t$ee ,os$b$#$dades de costr!$r#o. BIa a #!char co ! c#$ete ,or ,r$&era *e3 e s! *$da" '
s$ ob%etoD BIa a de1ra!dar#e ' dar#e e# &$s&o cach$*ache *$e%o -!e &!chos otros -!$ere
c!ado 5# es e# >$co -!e *$ee co ! ,ed$do co&o 5steD
7BEst/ !sted o#*$dado co -!$5 hab#aD 7,re(!t FraNo co 1r$a#dad.
7BC!5 d$1erec$a t$ee ,ara !stedD De%e -!e #o ha(a a &$ (!sto ' &!5strese#o a#
c#$ete. M!5strese#o a 5# so#a&ete. Ha recha3ado 'a tres ,ro'ectos. B9 s$ recha3a e#
c!artoD Pero s$ o #o recha3a..." s$ o #o recha3a...
Roark o haba sab$do !ca c&o s!,#$car ' #o estaba hac$edo &a#. 4! *o3 era d!ra"
s$ too" re*e#aba e# es1!er3o" de &aera -!e e# r!e(o res!#taba ! $s!#to d$r$($do a#
ho&bre a -!$e #e ro(aba. ?C!5 o habra dado Keat$( ,or *er a Roark e a-!e#
P/($a <E de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
&o&eto@ Pero FraNo o ,oda a,rec$ar e# tr$!1o -!e 5# era e# ,r$&ero e co-!$star '
so#a&ete ad*erta e# $s!#to.
7BP$eso correcta&ete s$ ded!3co -!e !sted &e est/ cr$t$cado ' dado !a #ecc$
de ar-!$tect!raD
7)e esto' ro(ado 7d$%o Roark cerrado #os o%os.
74$ o 1!ese ! ,rote($do de# se0or Keat$(" o &e &o#estara e cot$!ar #a
d$sc!s$ sobre este as!to" ,ero ,!esto -!e es ta $(e!o e $e+,erto" #e har5 otar -!e
o te(o #a cost!&bre de ,ed$r o,$$oes est5t$cas a &$s d$b!%ates. Por 1a*or" to&e esta
1oto(ra1a. No -!$ero ada est$#o 2a&ero. C!$ero -!e ada,te este &ode#o a# ,ed$do -!e
os ha hecho ' -!e s$(a &$s $str!cc$oes res,ecto a #a 1or&a c#/s$ca de tratar #a 1achada.
7No ,!edo hacer eso 7re,#$c Roark tra-!$#a&ete.
7BC!5D BMe est/ hab#ado a &D BMe d$ce" e1ect$*a&ete" -!e #a&eta o ,oder
hacer#oD
79o o he d$cho -!e #o #a&ete" se0or FraNo.
7BC!5 d$%oD
7C!e o ,!edo hacer#o. 7BPor -!5D
7No #e a(radar/ #a ra3. No &e ,$da -!e ha(a $(> d$se0o. Har5 c!a#-!$er otra
c#ase de traba%o -!e eces$te" ,ero 5se o. 9 &eos co ! traba%o de 2a&ero.
7BC!$ere dec$r -!e se $e(a a d$b!%ar#oD BPretede ser ar-!$tecto a#(> da" o oD
7No ar-!$tecto de esa c#ase.
7?Oh..." 'a *eo@ Etoces" Bo #o ,!ede hacerD BC!$ere dec$r -!e o se d$(a hacer#oD
74$ as #o ,re1$ere...
7Toto" $&,ert$ete" ?esto es $creb#e@ Roark se #e*at.
7BP!edo $r&e" se0or FraNoD
7?E &$ *$da 7r!($ FraNo7" co toda &$ e+,er$ec$a" he *$sto ada se&e%ate@
BEst/ !sted a-! ,ara dec$r&e -!5 *a a hacer ' -!5 o *a a hacerD BEst/ a-! ,ara dar&e
#ecc$oes" cr$t$car &$ (!sto ' d$ctar setec$aD
79o o cr$t$co ada 7re,!so Roark co tra-!$#$dad7. No esto' d$ctado setec$a.
Ha' a#(!as cosas -!e o ,!edo hacer. De%5&os#o as. BP!edo ret$rar&e ahoraD
7P!ede abadoar esta hab$tac$ ' esta casa de ahora e ade#ate. P!ede $rse a#
d$ab#o. I/'ase ' b!s-!e otro ,atr. :>s-!ese#o. P$da s! #$-!$dac$ ' sa#(a de a-!.
74" se0or FraNo.
A-!e##a oche" Roark 1!e a #a tabera c#adest$a dode so#a ecotrar a M$ke des,!5s
de# traba%o de# da. M$ke traba%aba etoces e #a costr!cc$ de !a 1/br$ca" co e#
&$s&o cotrat$sta -!e obtea #a &a'ora de #os traba%os &/s $&,ortates de FraNo.
M$ke haba es,erado -!e Roark h$c$era !a *$s$ta de $s,ecc$ ,or #a tarde" ' #o sa#!d"
eo%ado8
7BC!5 ,asa" ,e#$rro%oD BEst/ a1#o%ado e e# traba%oD
2!ado o' #as !e*as" M$ke se set tra-!$#o. ,areca ! 2ulldo* -!e &ostrase #os
d$etes. Des,!5s %!r sa#*a%e&ete.
7)os bastardos 7*o&$t etre otras ,a#abras &/s 1!ertes7" #os bastardos...
72/##ese" M$ke.
7:!eo..." B' ahoraD
7A#(> e&,#eo $(!a# hasta -!e s!ceda otra *e3 #a &$s&a cosa.
2!ado Keat$( *o#*$ de Sash$(to 1!e d$recta&ete a #a o1$c$a de FraNo. No se
det!*o e #a sa#a de d$b!%o e $(oraba" ,or #o tato" #a o*edad. FraNo #o sa#!d &!'
e+,as$*a&ete.
7?C!5 s!erte *er#e de !e*o" &!chacho@ BC!5 -!$ere to&arD BSh$sk' co soda o !
,oco de co0acD
7No" (rac$as. De&e ! c$(arr$##o.
P/($a <F de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7?C!5 b$e est/" a&$(o@ Me%or -!e !ca. B2&o hace ,ara estar ta b$e" bastardo
s!ert!doD Te(o &!chas cosas -!e cotar#e. B2&o #e ha $do e Sash$(toD BTodo b$eD
79 ates de -!e Keat$( ,!d$ese cotestar" FraNo s$(!$ aco&et$edo78 Ha oc!rr$do
a#(o terr$b#e ' esto' co&,#eta&ete des$#!s$oado. B4e ac!erda de )$#$ )ada!D 9o cre
-!e estaba todo arre(#ado" ,ero #a >#t$&a *e3 $ se 1$% e &. B4abe co -!$5 est/ ahoraD
4e sor,reder/. ?2o Ga$# S'ad" ada &eos@ )a &!chacha t$ee h!&os. ?4$ *$era s!s
retratos ' s!s ,$eras e #os d$ar$os@ Eso *a a ser*$r#e de ,ro,a(ada. E ca&b$o de eso"
B-!5 ,!edo o1recer#e 'oD B9 sabe #o -!e ha hechoD B4e ac!erda de -!e e##a s$e&,re deca
-!e ad$e #e ,oda dar #o -!e &/s deseaba" e# ho(ar de s! $1ac$a ' #a a#dea de A!str$a
dode haba ac$doD :!eo" S'ad #o co&,r todo" hace t$e&,o" todo e# ,!eb#ec$to ' #o
tras,ort a-!" co todos #os deta##es" ' ha re!$do todo !e*a&ete a or$##as de# H!dso
' a## est/ ahora #os (!$%arros" #a $(#es$a" #os &a3aos" #as ,oc$#(as" ?todo@ Des,!5s se #o
,reset a )$#$. B2&o o #o *a a saberD 4$ e# re' de :ab$#o$a d$s,oa %ard$es co#(ates
,ara s! ost/#($ca &!%er" B,or -!5 o ,odra hacer#o Ga$# S'adD )$#$ es toda sor$sas '
(rat$t!d. ,ero #a ,obre &!chacha es rea#&ete des(rac$ada. H!b$ese ,re1er$do &/s !
abr$(o de *$s. N!ca dese esa codeada a#dea. 9 S'ad #o saba. Pero a## est/"
%!to a# H!dso. )a se&aa ,asada d$o !a 1$esta ,ara e##a e esa a#dea ,rec$sa&ete. Era
!a 1$esta de 1atasa ' e# se0or S'ad 1!e *est$do de 25sar :or($a. 4$e&,re -!e se
,!eda creer e #o -!e se o'e" ,or-!e 'a sabe !sted c&o es8 !ca se ,!ede ,robar ada
cotra S'ad. 9 des,!5s" B-!5 h$3o 5#" e# 1$#/tro,oD A# da s$(!$ete se retrat a## co
ch$cos de co#e($o -!e !ca haba *$sto !a a#dea a!str$aca" ' ##e de 1otos s!s d$ar$os
co ab!dac$a de &ater$a# #acr$&oso sobre #os *a#ores ed!cat$*os ' rec$b$ &!chas otas
de #os c#!bs de &!%eres. Me (!stara saber -!5 har/ co #a a#dea c!ado se desha(a de )$#$.
Por-!e se *a a deshacer de e##a. !ca #e d!ra &!cho. B)e ,arece -!e etoces ##e(ar/ &$
o,ort!$dadD
72o se(!r$dad 7d$%o Keat$(7. Te(a #a se(!r$dad de -!e ser/ s!'a. B2&o ada
#as cosas ,or #a o1$c$aD
7?Oh" b$e" co&o s$e&,re@ )!c$o t!*o ! catarro ' se beb$ de ! tra(o todo &$ 6:as
Ar&a(ac6. ?Es &a#o ,ara s! cora3 ' c!esta c$e d#ares e# ca%@ Ade&/s se &et$ e
! #o bastate s!c$o. Todo ,or s! codeada &aa de #a ,orce#aa. Parece -!e co&,r
!a tetera a !o -!e #a haba robado. Ade&/s" 5# saba -!e se trataba de b$ees robados.
Me cost &!cho traba%o e*$tar ! esc/da#o... ?Ah@" a ,ro,s$to" des,ed a s! a&$(o..."
Bc&o se ##a&aD" Roark.
7?Oh@ 7d$%o Keat$(" ' se -!ed ! &o&eto e s!s,eso. Des,!5s ,re(!t78 BPor
-!5D ?E# $so#ete bastardo@ BE dde #o ,escD BC!5 ha ,asadoD
7Pes5 hacer#e ! b$e ' #e br$d5 !a b!ea o,ort!$dad. )e ,ed -!e h$c$era !
bos-!e%o ,ara e# ed$1$c$o 6Farre##6 ' s! a&$(o reh!s hacer#o. Parece -!e t$ee $dea#es o
a#(o as" de &odo -!e #e &ostr5 #a ,!erta. :eett #o ,ro'ect 1$a#&ete" ' cose(!$&os
-!e Farre## #o ace,tara. Dr$co s$&,#$1$cado... BC!5 ,asaD BDe -!5 se est/ r$edoD
7De ada... Me #o esto' $&a($ado.
7?Ahora o &e ,$da -!e *!e#*a a to&ar#o@
7Desde #!e(o -!e o.
D!rate *ar$os das" Keat$( est!*o ,esado e *$s$tar a Roark. No saba -!5 dec$r#e"
,ero seta" *a(a&ete" -!e de a#(o tea -!e hab#ar#e. )o 1!e de&orado. Obt!*o
se(!r$dad e s! traba%o. 4eta -!e e >#t$&o t5r&$o o eces$taba a Roark. )os das
,asaba ' o #o *$s$taba ' se seta a#$*$ado a# $r o#*$d/do#e.
A tra*5s de #as *etaas de s! hab$tac$" Roark cote&,#aba #os techos" #os ta-!es de
a(!a" #as ch$&eeas" #os a!to&*$#es -!e aba%o se a#e%aba *e#o3&ete. Haba !a
a&ea3a e e# s$#ec$o de s! hab$tac$" e #os das *acos" e s!s &aos -!e co#(aba s$
P/($a <H de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
hacer ada. 9 s$t$ otra a&ea3a -!e s!ba desde #a c$!dad" co&o s$ cada *etaa" cada
#$st de# ,a*$&eto" se h!b$ese tras1or&ado horr$b#e&ete e !a res$stec$a s$
,a#abras. Esto o #e ,reoc!,aba. )o haba cooc$do ' ace,tado desde haca &!cho t$e&,o.
H$3o !a #$sta de #os ar-!$tectos c!'os traba%os &eos #e a(ra*$aba" ' sa#$ a b!scar
e&,#eo" 1ra" s$ste&/t$ca&ete" s$ eo%o ' s$ es,era3a. No saba s$ #os das #e da0aba.
saba so#a&ete -!e haba a#(o -!e era ecesar$o hacer.
)os ar-!$tectos -!e *$o d$1era !os de otros. A#(!os #o cote&,#aba a&ab#e '
*a(a&ete" ' s!s &oda#es ,areca dec$r -!e res!#taba co&o*edora s! a&b$c$ de ser
ar-!$tecto" co&o*edora ' #oab#e ' e+tra0a ' atract$*a&ete tr$ste" co&o todas #as
$#!s$oes de #a %!*et!d. A#(!os #e sorea co #os #ab$os 1$os ' a,retados" ' ,areca
(o3ar co s! ,resec$a e #a hab$tac$" ,or-!e eso #es daba coc$ec$a de s!s ,ro,$os
5+$tos. A#(!os hab#aba 1ra&ete" co&o s$ s! a&b$c$ 1!era ! $s!#to ,ersoa#. Otros
era br!scos ' #a a(!de3a de s!s *oces ,areca dec$r -!e eces$taba b!eos d$b!%ates"
-!e s$e&,re eces$taba b!eos d$b!%ates" ,ero -!e esa ca#$1$cac$ o ,oda a,#$c/rse#a
a 5#" ' Roark se 1e#$c$taba de coteerse" ' de o ##e(ar a #a *$o#ec$a -!e h!b$era s$do
ecesar$a ,ara 1or3ar#os a e+,resarse co &/s h!&$#dad.
No tea &a#a $tec$. No se ,ro!c$aba acerca de s!s &5r$tos. No ,esaba -!e
5# careca de *a#or. No se ,reoc!,aba" s$&,#e&ete" ,or a*er$(!ar s$ *a#a o o. A#(!as
*eces #e ,eda -!e #es &ostrara s!s ,ro'ectos" #os e+teda sobre #a &esa ' seta -!e #os
&>sc!#os de #as &aos se #e cotraa de *er(Xe3a. Era co&o s$ t!*$ese -!e arracarse #as
ro,as" ' #a *er(Xe3a o era -!e s! c!er,o est!*$ese e+,!esto" s$o -!e est!*$ese e+,!esto
a o%os $d$1eretes.
De *e3 e c!ado haca ! *$a%e a N!e*a Qerse' ,ara *er a 2a&ero. 4et/base %!tos
e e# ,orche de #a casa" s$t!ada e !a co#$a. 2a&ero estaba e !a s$##a de r!edas" co
#as &aos a,o'adas sobre !a *$e%a &ata -!e #e c!bra #as rod$##as. 4$e&,re #e ,re(!taba
a Roark8
7BC!5 ta#" HowardD BM!' d$1c$#D
7No 7cotestaba Roark.
7D5%e&e -!e #e e*e !a carta a !o de esos bastardos.
7No 7res,oda Roark.
Etoces" 2a&ero o hab#aba &/s de# as!to. o -!era hab#ar &/s. o -!era -!e e#
,esa&$eto de Roark" -!e recha3aba #a c$!dad" *o#*$ese a #a rea#$dad. 2!ado Roark
##e(aba" 2a&ero hab#aba de ar-!$tect!ra co e# too sec$##a&ete co1$dec$a# e -!e se
e+,resa #as ,ersoas c!ado hab#a de a#(o -!e #es ,erteece. 4et/base %!tos" &$rado
hac$a #a c$!dad. E# c$e#o se toraba &/s osc!ro ' #!&$oso" co&o s$ 1!ese ! cr$sta# *erde
a3!#ado" #os ed$1$c$os ,areca !bes codesadas sobre ! cr$sta#" !bes (r$s a3!#adas"
co(e#adas ,or ! $state e /(!#os rectos ' e 1#echas *ert$ca#es" co e# so# ,o$ete
e*!e#to e es,$ra#es...
2!ado ,asaro #os &eses de *erao ' h!bo recorr$do 'a todos #os est!d$os de s! #$sta"
retor a #os #!(ares e #os -!e 'a haba s$do recha3ado !a *e3. 4e $1or& -!e saba
a#(!as cosas de 5#" ' s$e&,re oa #as &$s&as ,a#abras" d$chas br!sca o t&$da&ete" co
d$s(!sto o co e#o($o. 6Usted 1!e echado de 4tato.6 6Usted 1!e echado de #a o1$c$a de
FraNo.6 Todas #as *oces era $d$1eretes" ,ero tea !a cosa e co&>8 ! too de
sat$s1acc$" co #a cert$d!&bre de -!e #a dec$s$ haba s$do to&ada e bee1$c$o de e##os.
4et/base a# aochecer e e# a#15$3ar de #a *etaa" co #as &aos e+ted$das e #os
tab#eros de #a &$s&a" e# rostro cotra e# *$dr$o" ' aba%o #a c$!dad.
E set$e&bre #e' ! artc!#o t$t!#ado 6Gbrase e# ca&$o de# &a0aa6" ,or Gordo ).
Prescott" e #a Ar$3ite$tural !ri2une E# artc!#o estab#eca -!e #a tra(ed$a de #a ,ro1es$
res$da e #as $%!st$c$as -!e obstr!a a #os ,r$c$,$ates co ta#eto" c!'as (rades dotes
se ,erda e #a #!cha" descooc$das. )a ar-!$tect!ra estaba ,erec$edo ,or 1a#ta de sa(re
P/($a << de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
!e*a ' de $deas !e*as ' ,or carec$a de or$($a#$dad" de *$s$ ' de cora%e. E# a!tor de#
artc!#o se ,ro,oa b!scar ,r$c$,$ates ,ro&etedores ,ara a#etar#es a ,ro(resar ' dar#es
o,ort!$dades -!e &ereca.
Roark o haba odo hab#ar !ca de Gordo ). Prescott" ,ero haba ! too de s$cera
co*$cc$ e e# artc!#o ' sa#$ e b!sca de #a o1$c$a de Prescott ,or-!e *ea e 5# #a
,r$&era es,era3a.
)a sa#a de rec$bo de Gordo ). Prescott estaba ,$tada co co#ores (r$s" e(ro '
escar#ata. Era correcta" d$screta ' a!da3 a# &$s&o t$e&,o. Ua secretar$a %o*e" &!'
bo$ta" $1or& a Roark -!e o se ,oda *er a# se0or Prescott s$ teer !a c$ta ,re*$a" ,ero
-!e #e sera a(radab#e coceder#e !a a!d$ec$a ,ara e# &$5rco#es ,r+$&o" a #as dos '
c!arto de #a tarde.
E# &$5rco#es" a #as dos ' c!arto de #a tarde" #a secretar$a sor$ a Roark ' #e ,$d$ -!e
t!*$era #a bodad de es,erar ! &o&eto. A #as c!atro ' c!areta ,as a #a o1$c$a de
Gordo ). Prescott.
Gordo ). Prescott *esta !a cha-!eta de co#or casta0o a c!adros" de #aa" ' !
"'eater b#aco de c!e##o cerrado de #aa de A(ora. Era a#to" at#5t$co" de tre$ta ' c$co
a0os de edad" ,ero e s! rostro se co&b$aba ! a$re *$(oroso de $te#$(ec$a co !a ,$e#
s!a*e" !a ar$3 ,e-!e0a" !a boca reso,#ate de h5roe de co#e($o. 4! cara estaba a%ada
,or e# so#. s! cabe##o" r!b$o" tea ! corte ,r!s$ao. Era 1raca&ete &asc!#$o"
1raca&ete des,reoc!,ado de s! e#e(ac$a" ' tea c#ara coc$ec$a de# e1ecto -!e co
todo e##o ,rod!ca.
Esc!ch a Roark e s$#ec$o" ' s!s o%os era co&o ! re#o% -!e re($straba #os se(!dos
-!e e&,#eaba Roark e hab#ar. )e de% ,ro!c$ar #a ,r$&era 1rase" a #a se(!da #e
$terr!&,$ ,ara dec$r#e bre*e&ete8 6M!5stre&e s!s d$b!%os6" co&o ,ara dar#e a
eteder" co c#ar$dad" -!e c!a#-!$er cosa -!e Roark d$%ese" 5# #a cooca &!' b$e de
ate&ao. To& #os d$b!%os co s!s broceadas &aos. Ates de &$rar#os" d$%o8 6?Ah" s"
&!chos %*ees *$ee a *er&e e b!sca de cose%o@6 )e ech !a &$rada a# ,r$&er
bos-!e%o" ,ero #e*at #a cabe3a ates de *er#o. 6Nat!ra#&ete" esto es !a co&b$ac$
de #o ,r/ct$co ' de #o trascedeta#" -!e ta d$1c$# es ,ara #os ,r$c$,$ates.6
F!e obser*ado !o ,or !o todos #os d$b!%os. 6)a ar-!$tect!ra es ate todo !t$#$tar$a" '
e# ,rob#e&a cos$ste e e#e*ar e# ,r$c$,$o de# ,ra(&at$s&o a# re$o de #a abstracc$
est5t$ca. Todo #o de&/s es !a totera.6 M$r #os d$se0os ' #os co#oc deba%o de #os otros.
69o o te(o ,ac$ec$a co #os *$s$oar$os -!e *e !a cr!3ada sa(rada e #a ar-!$tect!ra
,or #a ar-!$tect!ra &$s&a. E# (ra ,r$c$,$o d$/&$co es e# ,r$c$,$o co&> de #a
ed!cac$ h!&aa.6 M$r ! d$se0o ' #o co#oc deba%o de #os otros. 6E# (!sto ,>b#$co ' e#
cora3 de# ,>b#$co cost$t!'e e# tr$b!a# 1$a# ate e# -!e debe so&eterse e# art$sta. E#
(e$o es a-!e# -!e sabe c&o e+,resar #o (eera#. )a e+ce,c$ es e+,#otar #o co&>.6
4ost!*o #os d$se0os e #a &ao" ot -!e haba e+a&$ado #a &$tad de e##os" ' #os de%
caer sobre #a &esa.
74 7d$%o7" s! traba%o es &!' $teresate" ,ero o es ,r/ct$co. No est/ &ad!ro.
Descetrado e $d$sc$,#$ado. Ado#escete. Or$($a#$dad ,or #a or$($a#$dad &$s&a.
Tota#&ete 1!era de# es,r$t! de #a 5,oca. 4$ -!$ere teer !a $dea de #a c#ase de cosas ,or
#as c!a#es ha' !a de&ada !r(ete" #e &ostrar5 a#(o. 74ac ! d$b!%o de ! ca% de #a
&esa7. Esto es de ! %o*e -!e *$o a *er&e" des,ro*$sto co&,#eta&ete de
reco&edac$" ! ,r$c$,$ate -!e !ca haba traba%ado ates. 2!ado ,!eda hacer
cosas co&o 5sta" o tedr/ eces$dad de adar b!scado e&,#eo. 9o *$ este >$co d$se0o
de 5# ' #o to&5 e se(!$da" as$(/do#e ,ara e&,e3ar *e$t$c$co d#ares ,or se&aa. No
ha' $(!a d!da de -!e es ! (e$o e ,otec$a. 7)e e+ted$ e# d$se0o a Roark.
Re,resetaba !a casa e 1or&a de s$#o ,ara (raos" co&b$ado" de &aera $creb#e" co
#a so&bra s$&,#$1$cada" de#(ada" de# Parte.
P/($a <J de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
6Esto 7d$%o Gordo ). Prescott7 es or$($a#$dad. #o !e*o e #o etero. Trate de
$c#$arse hac$a cosas se&e%ates. No ,!edo ,redec$r#e ! (ra ,or*e$r. Debe&os ser
1racos. o &e (!stara -!e coc$b$era 1a#sas $#!s$oes basadas e &$ a!tor$dad. T$ee
&!cho -!e a,reder. No ,!edo a*et!rar !a co%et!ra sobre s! ta#eto o acerca de c&o
,!ede desarro##arse &/s tarde. Pero co ! traba%o d!ro" -!$3/... )a ar-!$tect!ra es !a
,ro1es$ d$1c$#" s$ e&bar(o" ' #a co&,etec$a es d!ra" co&o !sted sabr/" &!' d!ra... 9
ahora" s$ !sted &e e+c!sa" &$ secretar$a est/ es,erado ,ara !a a!d$ec$a -!e te(o...
Roark ca&$aba hac$a s! casa e !a oche de oct!bre. Era !o de #os &!chos das -!e
se $ba s!&ado a #os &eses -!e -!edaba detr/s de 5#. No h!b$era ,od$do dec$r #o -!e #e
haba oc!rr$do e #as horas de ese da" a -!$5es haba *$sto" -!5 1or&a haba te$do #as
e(at$*as. E #os ,ocos &$!tos -!e #e coceda c!ado etraba e !a o1$c$a" se
cocetraba $tesa&ete" o#*$dado todo #o de&/s" ,ero o#*$daba esos $states c!ado
de%aba #a o1$c$a. Tea -!e hacer#o" ' !a *e3 -!e #o haba hecho 'a o ,esaba &/s e
e##a. 2a&$o de s! casa se seta #$bre !a *e3 &/s. Ua #ar(a ca##e se e+teda ate 5#" s!s
a#tas casas se $ba estrechado a# 1rete de ta# &aera -!e #e ca!saba #a $&,res$ de -!e
s$ a#ar(aba #os bra3os ,odra as$r #a ,arte s!,er$or de #os ed$1$c$os ' a,artar#os. 2a&$aba
r/,$da&ete ' e# ,a*$&eto" co&o s$ 1!era ! tra&,o#" arro%aba s!s ,asos hac$a de#ate.
I$o ! tr$/(!#o de hor&$( $#!&$ado" s!s,ed$do a c$e ,$es sobre e# s!e#o. No
,oda *er -!5 haba deba%o ,ara sosteer#o. Tea #$bertad ,ara $&a($arse -!e a## estaba
#o -!e 5# deseaba" #o -!e 5# h!b$era hecho. Des,!5s ,es -!e e ese &o&eto" de ac!erdo
co #a o,$$ de #a c$!dad ' de todo #o -!e o 1!era esa 1$r&e certe3a -!e tea detro de
s &$s&o" !ca *o#*era a ed$1$car ada. !ca. a! ates de haber e&,e3ado. 4e eco($
de ho&bros. A-!e##as cosas -!e #e oc!rra e a-!e##as o1$c$as de descooc$dos" era a#(o
$rrea# ' obst/c!#os s$ $&,ortac$a e #a seda -!e e##os o ,oda a#ca3ar $ tocar.
To& ,or !a ca##e #atera# -!e #o cod!ca a East R$*er. A# 1rete ' a #o #e%os haba !a
#!3 so#$tar$a de tr/s$to co#(ada. Era !a &acha ro%a e #a des$erta osc!r$dad. )as *$e%as
casas se a(achaba hac$a e# s!e#o" o,r$&$das ba%o e# ,eso de# c$e#o. 2ot$! co s! c!e##o
#e*atado ' #as &aos e #os bo#s$##os. 4! so&bra se er(!a desde #os ta#oes co1or&e
,asaba de#ate de !a #!3 ' se &o*a e #a ,ared co&o ! #ar(o arco e(ro" co&o e#
&o*$&$eto de ! #$&,$a,arabr$sas.
Qoh Er$k 4'te &$r #os d$se0os de Roark" se,ar tres de e##os" %!t #os de&/s e !
&ot" *o#*$ a &$rar #os tres" #os co#oc !o des,!5s de otro" co tres a(!dos (o#,es" '
d$%o8
7Notab#e. Rad$ca#" ,ero otab#e. BC!5 t$ee -!e hacer esta ocheD
7BPor -!5D 7,re(!t Roark sor,red$do.
7BEst/ #$breD BP$esa e&,e3ar e se(!$daD C!tese #a cha-!eta" *a'a a #a sa#a de
d$b!%o" ,$da ,restados #os >t$#es a a#(!o ' ter&e&e ! ,ro'ecto ,ara !a (ra t$eda
-!e esta&os re1or&ado. U r/,$do bos-!e%o" ada &/s -!e !a $dea (eera#" ,ero debo
teer#o ,ara &a0aa. BT$ee $co*e$ete e -!edarse toda #a ocheD )a ca#e1acc$
&archa ' &adar5 a Qoe -!e #e tra$(a a#(o ,ara cear. BC!$ere ca15 e(ro o -!5D Pda#e #o
-!e -!$era a Qoe. BP!ede -!edarseD
74 7d$%o Roark co $cred!#$dad7. P!edo traba%ar toda #a oche.
7?E+ce#ete@ ?Es,#5d$do@ Eso es %!sta&ete #o -!e he eces$tado s$e&,re8 ! ho&bre
de 2a&ero. 9a he te$do de todos #os otros t$,os. ?Oh" s@" Bc!/to #e ,a(aba FraNoD
74eseta ' c$co.
7:!eo" 'o o ,!edo ser ta (eeroso co&o G!' el Epi$4reo 2$c!eta es #o
&/+$&o. BA,robadoD Etre. C!$ero -!e :$##$(s #e e+,#$-!e #a t$eda. C!$ero a#(o
&odero. B2o&,redeD Modero" *$o#eto" #oco" -!e ##a&e #a atec$. No se cote(a.
Ia'a hasta e# #&$te.
P/($a <= de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
Qoh Er$k 4'te d$o ! sa#to" abr$ de re,ete #a ,!erta -!e cod!ca a !a (ra sa#a de
d$b!%o" se ,rec$,$t e e##a" se des#$3 %!to a !a &esa" se det!*o ' d$%o a ! ho&bre
$&,oete" co !a ce0!da cara de #!a.
7:$##$(s8 Roark. Es !estro &oder$sta. De#e #a t$eda de :eto" cos(a#e a#(!os
>t$#es. D5%e#e s!s ##a*es ' &!5stre#e #o -!e t$ee -!e cerrar esta oche. De#e etrada co&o
s$ h!b$ese ,r$c$,$ado esta &a0aa. 2$c!eta. BA -!5 hora era &$ c$ta co 6Do#so
Her&aos6D 4e &e ha hecho tarde. Hasta #!e(o. No *o#*er5 esta oche.
4e des#$3 hac$a 1!era" cerrado #a ,!erta de (o#,e. :$##$(s o de&ostr $(!a
sor,resa. &$r a Roark co&o s$ s$e&,re h!b$ese estado a##. Hab#aba &otoa&ete" co
,ro!c$ac$ de 1at$(a. A# cabo de !os &$!tos #e de% a Roark" sobre #a &esa" ,a,e#"
#/,$ces" >t$#es" !a ser$e de ,#aos ' !a #ar(a #$sta de $str!cc$oes.
Roark cote&,# e# ,#$e(o b#aco ' #$&,$o -!e tea de#ate ' a,ret 1!erte&ete e#
#/,$3. )o co#oc sobre #a &esa ' *o#*$ a co(er#o" hac$edo correr e# ,!#(ar sobre s! #$sa
s!,er1$c$e. Not -!e e# #/,$3 #e te&b#aba e #a &ao. )o abado ' se d$s(!st cos$(o
&$s&o ,or ser ta d5b$# '" ,esado e #os &eses de cesata" dar#e tata $&,ortac$a a
a-!e# traba%o. )as 'e&as de s!s dedos a,retaba e# ,a,e# co&o s$ 5ste #as atra%ese" co&o s$
1!ese !a s!,er1$c$e car(ada de e#ectr$c$dad ca,a3 de atraer s!s dedos hasta hacer#e da0o.
Arrac #os dedos de# ,a,e#. Des,!5s e&,e3 a traba%ar...
Qoh Er$k 4'te tea c$c!eta a0os" !a e+,res$ de b!r#a 3!&boa" ,ers,$ca3" a#(o
re,e#ete" co&o s$ co&,art$era" co cada ho&bre -!e cote&,#aba" ! secreto #asc$*o -!e
o &ec$oaba ,or-!e era ob*$o ,ara #os dos. Era ! ar-!$tecto ,ro&$ete. s! e+,res$
o ca&b$aba c!ado hab#aba de este hecho. 2os$deraba -!e G!' FraNo era ! $dea#$sta
,oco ,r/ct$co" ,!es 5# o estaba do&$ado ,or $(> do(&a c#/s$co" era &!cho &/s h/b$#
' #$bera#. ed$1$caba #o -!e *$$ere. No #e d$s(!staba #a ar-!$tect!ra &odera" ' costr!a
ecatado" c!ado a#(> c#$ete se #o so#$c$taba" casas des!das co techos chatos -!e 5#
##a&aba ,ro(res$stas" &as$oes ro&aas -!e deo&$aba 1ast$d$osas" e $(#es$as (t$cas
-!e ca#$1$caba de es,$r$t!a#es. No *ea $(!a d$1erec$a etre e##as. N!ca se eo%aba"
sa#*o c!ado a#(!o #o ##a&aba ec#5ct$co.
Tea ! s$ste&a ,ro,$o. E&,#eaba c$co ,ro'ect$stas de t$,os d$1eretes ' haca !
coc!rso etre e##os co cada ecar(o -!e rec$ba. E#e(a e# ,ro'ecto -!e tr$!1aba '
des,!5s #o re1or&aba co ,eda3os de #os otros c!atro. 64e$s o,$$oes 7deca7 *a#e
&/s -!e !a.6
2!ado Roark *$o e# ,ro'ecto de1$$t$*o de #as t$edas de :eto co&,red$ ,or -!5
4'te o haba te&$do to&ar#o. Recooc$ s!s ,ro,$os ,#aos de es,ac$o" s!s *etaas" s!s
s$ste&as de c$rc!#ac$. *$o a(re(ados ca,$te#es cor$t$os" b*edas (t$cas" ara0as
co#o$a#es ' !as $creb#es &o#d!ras *a(a&ete &or$scas. E# ,ro'ecto estaba hecho a #a
ac!are#a co de#$cade3a sor,redete" &otado e ! cart c!b$erto co ,a,e# de seda. A
#os e&,#eados de #a sa#a de d$b!%o o se #es ,er&$ta &$rar#o" sa#*o desde c$erta d$stac$a"
des,!5s de #a*arse #as &aos ' t$rar #os c$(arr$##os. Qoh Er$k 4'te daba (ra $&,ortac$a
a# as,ecto de s! ,ro'ecto" ,or s!&$s$ a #os c#$etes. Tea e&,#eado a ! %o*e ch$o"
est!d$ate de ar-!$tect!ra" ta s#o ,ara #a e%ec!c$ de estas obras &aestras.
Roark saba #o -!e deba es,erar de s! e&,#eo. N!ca *era $(> ,ro'ecto s!'o
tras1or&ado e rea#$dad. 4#o se e%ec!tara ,artes de e##os" ,artes -!e ,re1era o *er
,ara ,oder estar #$bre ' d$b!%ar co1or&e deseaba ' ha##ar so#!c$oes ter$cas ,ara #os
,rob#e&as -!e #e ,reoc!,aba. Era &eos de #o -!e 5# -!era ' &/s de #o -!e ,oda
es,erar. Ace,t esto. 2ooc$ a s!s co&,a0eros d$b!%ates ' s!,o -!e se a,odaba co #os
o&bres de 0l("i$o, 56ti$o, Rena$imiento, Mi"$el(neo Retroced$ ! ,oco c!ado se
d$r$($ero a 5# d$c$5do#e8 6?Eh" Moderni"ta78
)a h!e#(a de #os obreros !$dos de #a costr!cc$ e1!rec$ a G!' FraNo. )a h!e#(a
P/($a <K de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
haba e&,e3ado cotra #os cotrat$stas -!e estaba #e*atado e# 6Hote# No'es :e#&ot6"
' se haba e+ted$do a todas #as !e*as costr!cc$oes de #a c$!dad. )a Presa haba
&ec$oado a FraNo ' He'es co&o #os ar-!$tectos de d$cho hote#.
)a &a'or ,arte de #os ,er$d$cos cotr$b!a a sosteer #a #!cha" a,re&$ado a #os
cotrar$os ,ara -!e o se r$d$ese. )os ata-!es &/s 1!ertes cotra #os h!e#(!$stas
,ro*ea de #os ,oderosos d$ar$os de #a cadea de S'ad.
64$e&,re he&os #!chado 7deca #os ed$tor$a#es de S'ad7 ,or #os derechos de#
ho&bre de# ,!eb#o cotra #os t$b!roes a&ar$##os de# ,r$*$#e($o" ,ero o ,ode&os ,restar
!estro a,o'o a #a destr!cc$ de# orde ' #a #e'.6 N!ca se ,oda desc!br$r s$ #os d$ar$os
de S'ad d$r$(a a# ,>b#$co o s$ e# ,>b#$co d$r$(a a #os d$ar$os. se saba so#a&ete -!e
#os dos &archaba de ac!erdo e 1or&a otab#e. Nad$e saba" sa#*o G!' FraNo ' !os
,ocos" -!e Ga$# S'ad era ,ro,$etar$o de #a soc$edad a #a c!a# ,erteeca e# 6Hote# No'es
:e#&ot6.
Esto a!&etaba #a d$sco1or&$dad de FraNo. 4e r!&oreaba -!e #os b$ees races de
Ga$# S'ad era &!cho &/s *astos -!e s! $&,er$o ,er$odst$co. Era #a ,r$&era *e3 -!e
FraNo haba te$do ! ecar(o de S'ad" ' #o atra, /*$da&ete ,esado e #as
,os$b$#$dades -!e se ,oda abr$r. A# ' Keat$( haba hecho #os &a'ores es1!er3os ,or
d$se0ar e# ,a#ac$o rococ &/s ora&etado ,os$b#e ,ara #os 1!t!ros c#$etes -!e ,a(ara
*e$t$c$co d#ares d$ar$os ,or hab$tac$ ' -!e era a&ates de #as 1#ores de 'eso" de #os
c!,$dos de &/r&o# ' de #as %a!#as de ascesores co eca%es de broce. )a h!e#(a haba
destro3ado #as 1!t!ras ,os$b$#$dades. FraNo o ,oda ser ces!rado ,or e##o" ,ero o se
,oda saber a -!$5 #e echara #a c!#,a Ga$# S'ad ' ,or -!5 ra3oes. )os ca&b$os
$&,re*$s$b#es ' e+tra0os de# 1a*or de S'ad era 1a&osos" ' se saba b$e -!e ,ocos
ar-!$tectos a #os -!e oc!,aba !a *e3 *o#*a a ser oc!,ados !e*a&ete.
E# hosco h!&or de FraNo #o cod!%o a !a $1racc$ s$ ,recedetes" a (r$tar#e" s$
ca!sa a#(!a" a #a >$ca ,ersoa -!e s$e&,re se haba *$sto #$bre de e##o8 Peter Keat$(.
Aste se eco($ de ho&bros" ' #e *o#*$ #a es,a#da co ca##ada $so#ec$a. Des,!5s ad!*o
s$ ob%eto ,or #os sa#oes" (r!%$edo a #os %*ees d$b!%ates" s$ -!e 5stos d$era &ot$*o
a#(!o. 4e to, co )!c$o N. He'er e !a ,!erta ' #e (r$t8 6?M$re ,or dde ca&$a@6
He'er #e c#a* #a *$sta ' se -!ed ,er,#e%o.
Haba ,oco -!e hacer ' ada -!e dec$r e #a o1$c$a" ' todo e# &!do -!era a$s#arse.
Keat$( sa#$ te&,rao ' se 1!e ca&$ado hac$a s! casa" a #a #!3 de# 1ro cre,>sc!#o de
d$c$e&bre.
E s! casa co&e3 a echar &a#d$c$oes cotra e# &o#esto o#or a ,$t!ra de #os
rad$adores ca#$etes. Ma#d$%o e# 1ro c!ado s! &adre abr$ !a *etaa. No ,oda
ecotrar %!st$1$cat$*o ,ara s! $-!$et!d. Asta s#o ,oda deberse a #a s>b$ta $act$*$dad. No
,oda so,ortar #a so#edad.
2o($ e# te#51oo ' ##a& a 2ather$e Ha#se'. E# so$do de s! c#ara *o3 1!e co&o !a
&ao -!e ,asara co s!a*$dad sobre s! 1rete ard$ete. A# deca8
7?Oh" o" ada $&,ortate" -!er$da@ C!era saber s$ estaras e t! casa esta oche.
Pesaba $r des,!5s de cear.
7Por s!,!esto" Peter" -!e estar5 e casa...
7Ecatado. BA#rededor de #as ocho ' &ed$aD
74... BHas odo a#(o de to E##sworthD
74. -!e se *a'a a# d$ab#o t! to E##sworth... )o #a&eto" Kat$e... Perda&e" -!er$da"
o -!$se o1ederte. ,ero he te$do -!e estar todo e# da o'edo cosas acerca de t! to. 9a
s5 -!e es &ara*$##oso ' todo eso" ,ero te&o -!e otra *e3 esta oche o hab#e&os &/s -!e
de 5#.
7No" at!ra#&ete -!e o. )o s$eto. 2o&,redo. Te es,erar5.
7Hasta #!e(o" Kat$e.
P/($a JM de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
Haba odo #a >#t$&a ot$c$a sobre E##sworth Toohe'" ,ero o -!era ,esar e eso"
,or-!e #e traa a #a &e&or$a e# 1ast$d$oso te&a de #a h!e#(a. Desde haca se$s &eses" a
,art$r de# &o&eto e -!e se ,rod!%o #a o#a de 5+$to de #os .ermone" en piedra, E##sworth
Toohe' se ded$caba a escr$b$r 9na vo$e$ita, secc$ d$ar$a ,ara #os d$ar$os de S'ad.
A,areca e e# -anner ' haba co&e3ado co&o secc$ de arte ' crt$ca" ,ero se haba
tras1or&ado e !a tr$b!a sec$##a desde #a c!a# E##sworth Toohe' ,ro!c$aba
*ered$ctos e &ater$a de arte" #$terat!ra" resta!rates de N!e*a 9ork" #a cr$s$s $terac$oa#
' soc$o#o(a" ,r$c$,a#&ete soc$o#o(a. Haba te$do (ra 5+$to. Pero #a h!e#(a de #os
obreros de #a costr!cc$ #o haba co#ocado e !a ,os$c$ d$1c$#. No oc!#taba s!s
s$&,atas ,or #os h!e#(!$stas" ,ero o deca ada e s! co#!&a" ,or-!e ad$e ,oda dec$r
#o -!e -!era e #os d$ar$os ,erteec$etes a Ga$# S'ad" sa#*o e# &$s&o Ga$# S'ad.
4$ e&bar(o" a-!e##a oche $ba a ce#ebrarse ! &$t$ de s$&,at$3ates de #a h!e#(a" '
&!chos 1a&osos $ba a hab#ar. etre e##os se cotaba E##sworth Toohe'. Por #o &eos e#
o&bre de Toohe' haba s$do a!c$ado.
E# acotec$&$eto ,rod!%o !a c!r$osa reacc$ ' se haca a,!estas sobre s$ Toohe'
hab#ara o o. 6Hab#ar/ 7haba odo dec$r *ehe&ete&ete Keat$( a ! d$b!%ate7. se
sacr$1$car/ a s &$s&o. Es de esa c#ase. Es e# >$co ho&bre hoesto de #os -!e est/ e #a
#$sta.6 6No hab#ar/ 7haba d$cho otro7. 4e da c!eta de #o -!e eso s$($1$ca. BUa ,roe3a
se&e%ate cotra S'adD Ua *e3 -!e S'ad se $d$(a co ! ho&bre" es ta se(!ro
-!e #o destr!'e co&o -!e ha' #!e(o e e# $1$ero. Nad$e sabe c!/do $ c&o #o hace. 9
ad$e tedr/ ,r!ebas cotra 5#" ' !o est/ #$-!$dado !a *e3 -!e S'ad #o ,ers$(!e.6 A
Keat$( o #e $teresaba -!e e# as!to 1!era de !a ! otra &aera. #a cosa" e s &$s&a" #e
ab!rra.
2e e hosco s$#ec$o ' c!ado s! &adre" co !8 6No s5 s$ sabr/s...6" $tet ##e*ar #a
co*ersac$ hac$a c$erto te&a" 5# esta##8
7No e&,$eces a hab#ar de 2ather$e. 2/##ate.
)a se0ora Keat$( o d$%o !a ,a#abra &/s" ' se ded$c a ser*$rse &/s co&$da.
A# to& ! ta+$ hasta Greew$ch I$##a(e. 4!b$ a toda ,r$sa #a esca#era. Toc e# t$&bre.
Es,er. No h!bo cotestac$. Est!*o a,o'ado cotra #a ,ared" tocado e# t$&bre d!rate
#ar(o rato. B2&o ,oda haber sa#$do 2ather$e sab$edo -!e 5# $baD No ,oda ser. :a%"
$cr5d!#o #a esca#era '" 'a e #a ca##e" &$r a #as *etaas de s! de,arta&eto. Estaba
osc!ro.
Est!*o cote&,#ado #as *etaas co&o s$ 1!era !a tre&eda tra$c$. Des,!5s s$t$
! e1er&$3o set$&$eto de so#edad" co&o s$ est!*$ese desa&,arado e !a (ra c$!dad"
,or-!e e a-!e# $state se o#*$d de s! casa ' de #a e+$stec$a de e##a. )!e(o record e#
&$t$" e# (ra &$t$ e e# c!a# e# to $ba a ser e# &/rt$r ,>b#$co. 6Ah es dode ha $do 7
,es7" 9 d$%o e *o3 a#ta8 C!e se *a'a a# d$ab#o.6
9 ech a adar r/,$da&ete e d$recc$ a# sa# dode se ce#ebraba #a asa&b#ea.
Haba !a #a&,ar$##a de #!3" s$ ,ata##a" a #a etrada" !a ,e-!e0a #/&,ara b#aca
a3!#ada" de&as$ado 1ra ' de&as$ado #!&$osa" -!e br$##aba deso#ada&ete. )a #!3 se
,ro'ectaba e #a osc!ra ca##e" $#!&$ado ! de#(ado cr$sta# de a(!a he#ada -!e desceda.
Era !a a(!%a de cr$sta# br$##ate" ta 1$a ' !$1or&e -!e Keat$( ,es $sesata&ete e
c!etos de ho&bres -!e haba &!erto atra*esados ,or ! car/&bao. A#(!os *a(os
c!r$osos estaba $d$1erete&ete ba%o #a ##!*$a" cerca de #a etrada" ' haba a#(!os
a(etes de ,o#$ca. )a ,!erta estaba ab$erta. E# *estb!#o" se&$osc!ro" estaba re,#eto de
(ete -!e o ,oda etrar a# sa#" ##eo 'a. Prestaba atec$ a# a#ta*o3 co#ocado a## co
ta# ocas$. E #a ,!erta tres so&bras *a(as estaba re,art$edo *o#ates a #os -!e ,asaba.
Ua de #as so&bras era ! %o*e t!berc!#oso" s$ a1e$tar" co ! c!e##o #ar(o ' desc!b$erto.
#a otra era ! %o*e e#e(ate" co abr$(o costoso co c!e##o de ,$e#. #a tercera era 2ather$e
Ha#se'.
P/($a JL de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
Estaba e #a ##!*$a" des(aada" echada hac$a de#ate e se0a# de casac$o" #a ar$3
#!strosa" #os o%os br$##ado de #a e+c$tac$. Keat$( se det!*o ,ara cote&,#ar#a.
4! &ao se e+ted$ hac$a 5# &ec/$ca&ete" a#ar(/do#e ! *o#ate" des,!5s #e*at
#os o%os ' #o *$o. )e sor$ s$ sor,resa" ' #e d$%o co a#e(ra8
7?Peter@ ?C!5 a(radab#e -!e ha'as *e$do@
7?Kat$e...@ 74e so1oc ! ,oco7. ?Kat$e" -!5 d$ab#os...@
7He te$do -!e hacer#o" Peter. 74! *o3 o tea aceto de e+c!sa7. T> o
co&,redes" ,ero 'o...
74a# de #a ##!*$a. Etra.
7?No ,!edo@ Debo...
7?4a# de #a ##!*$a" a# &eos" tota@ 79 #a e&,!% r!da&ete a tra*5s de #a ,!erta
hac$a ! r$c de# *estb!#o.
7C!er$do Peter" o est/s eo%ado" B*erdadD M$ra" 1!e as8 o crea -!e &$ to &e
tra%ese a-! esta oche" ,ero a >#t$&a hora &e d$%o -!e 'o ,oda *e$r s$ -!era ' -!e ,oda
a'!dar a re,art$r *o#ates. 2re -!e co&,rederas" ' te de%5 !a ota e #a &esa de# livin*,
e+,#$c/dote" '...
7BMe de%aste !a otaD BAdetroD
74..." ?oh" D$os &o@" o ,es5 -!e t> o etraras. ?Nat!ra#&ete@ ?C!5 tota so'@
Pero todo 1!e &!' a,res!rado. No te eo%ar/s" B*erdadD BNo *es #o -!e esto s$($1$ca ,or
*e$r a-!D 9o saba -!e 5# *edra. As se #o d$%e a esa (ete -!e deca -!e o era
o,ort!o" -!e esto sera s! 1$. C!$3/ #o sea" ,ero a 5# o #e $&,orta. As es 5#. Esto'
as!stada ' so' $&esa&ete 1e#$3" ,or-!e #o -!e 5# ha hecho &e hace creer e todos #os
seres h!&aos. Pero &e as!sto" ,or-!e" 'a *es" S'ad -!$ere...
72/##ate. 45 todo. Esto' harto de esto. No -!$ero or ada acerca de t! to" de S'ad"
$ de #a codeada h!e#(a. I/&oos de a-!.
7No" Peter. No ,ode&os. C!$ero esc!char#e '...
72/##ese 7ch$## !o de #a &!#t$t!d.
7Esta&os ,erd$5doos#o todo 7&!r&!r 2ather$e7. E# -!e est/ hab#ado es
A!ste He##er" BNo -!$eres esc!char#oD
Keat$( cote&,# e# a#ta*o3 co c$erto res,eto" co e# res,eto -!e seta ,or #os
o&bres 1a&osos. No haba #edo &!cho de A!ste He##er" ,ero saba -!e era e#
co#aborador &/s $&,ortate de# 03roni$le, ! d$ar$o br$##ate" $de,ed$ete"
arch$ee&$(o de #as ,!b#$cac$oes de S'ad. -!e He##er ,roceda de !a at$(!a '
d$st$(!$da 1a&$#$a" -!e se haba (rad!ado e O+1ord. -!e haba e&,e3ado co&o crt$co
#$terar$o ' haba ter&$ado ,or tras1or&arse e ! ad$cto cosa(rado a #a destr!cc$ de
todas #as 1or&as de co&,!#s$ ,>b#$cas ' ,r$*adas" de# c$e#o ' de #a t$erra. -!e haba s$do
&a#dec$do ,or #os ,astores" #os ba-!eros" #os c#!bs de &!%eres ' #os or(a$3adores de
traba%o. -!e tea &e%ores &oda#es -!e #a 5#$te soc$a#" de #a c!a# se &o1aba" ' !a
cost$t!c$ &/s 1!erte -!e #a de #os traba%adores" a #os c!a#es de1eda. -!e ,oda d$sc!t$r
#a >#t$&a obra de teatro de :roadwa'" #a ,oesa &ed$e*a# o #a ecoo&a $terac$oa#" -!e
o haca doac$oes ,ara bee1$cec$a" ,ero -!e (astaba todo e# d$ero -!e ,oda obteer
e de1esa de ,resos ,o#t$cos.
)a *o3 -!e ##e(aba ,or e# a#ta*o3 era seca" ,rec$sa" co #os 1$os &at$ces de# aceto
$(#5s.
6...#a #$bertad de cotratar 7deca A!ste He##er7 es e# 1!da&eto de !estra 1or&a
de soc$edad ' #a #$bertad de h!e#(a es !a ,arte de 5sta. Mec$oo esto co&o !a
ad*ertec$a a c$erto Petro$o de #a 2oc$a de# I1$ero
I
" ! e+-!$s$to bastardo -!e
>#t$&a&ete ha estado d$c$5doos" co &!cho r!$do" -!e esta h!e#(a re,reseta #a
destr!cc$ de #a #e' ' e# orde.6
I
62oc$a de# $1$ero6. He##Ps K$tche" e $(#es
P/($a J; de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
E# a#ta*o3 e&$t$ ! so$do de a,robac$" a#to ' estr$dete" ' ! estr!edo de a,#a!sos.
Haba co*ersac$oes etrecortadas etre #a (ete de# *estb!#o. 2ather$e se a(arr de#
bra3o de Keat$(.
7?Oh" Peter@ 7c!ch$che7. 4e re1$ere a S'ad" -!e ac$ e He##Ps K$tche.
S'ad se *e(ar/ de #a a!dac$a de to E##sworth.
Keat$( o ,!do esc!char e# resto de# d$sc!rso de He##er" ,or-!e tea ! do#or de
cabe3a ta *$o#eto -!e e# so$do hera s!s o%os ' tea -!e cerrar #os ,/r,ados 1$r&e&ete.
4e a,o' cotra #a ,ared.
Abr$ #os o%os sobresa#tado c!ado se d$o c!eta de# s$#ec$o ,ec!#$ar -!e haba e
toro s!'o. No haba ad*ert$do -!e He##er haba ter&$ado s! d$sc!rso. I$o -!e #as
,ersoas -!e estaba e e# *estb!#o ,er&aeca e !a e+,ectac$ tesa ' so#e&e ' #a
estr$dec$a de# a#ta*o3 atraa todas #as &$radas hac$a s! osc!ro e&b!do. Des,!5s !a *o3
ro&,$ e# s$#ec$o" !a *o3 a#ta ' #eta8
6?4e0oras ' se0ores" te(o e# hoor de ,resetar#es a# se0or E##sworth Mokto
Toohe'@6
6:$e 7,es Keat$(7" :eett (a s!s se$s &oedas.6 H!bo !os se(!dos de
s$#ec$o. Des,!5s #as cosas -!e oc!rr$ero #e (o#,earo #a !ca. No era ! so$do $ !
(o#,e" era a#(o -!e ras(aba e# t$e&,o" -!e se,araba e# &o&eto de# &o&eto or&a# -!e
#o ,receda. 4#o se eter de# (o#,e !a *e3 -!e h!bo ,asado" ates de -!e co&,red$era
-!5 era" ' #!e(o s!,o -!e era ! a,#a!so. Era ta# e# esta##$do de #os a,#a!sos" -!e cre' -!e
e# a#ta*o3 $ba a esta##ar" ' cot$! a,ret/dose cotra #as ,aredes de# *estb!#o ' s$t$
-!e #as ,aredes se ecor*aba hac$a #a ca##e. )as ,ersoas -!e estaba cerca de 5# daba
*$*as. 2ather$e estaba co #os #ab$os etreab$ertos" ' se d$o c!eta de -!e o res,$raba.
M!cho t$e&,o ,as ates -!e *o#*$ese e# s$#ec$o" ta abr!,to ' chocate co&o e#
r!($do. e# a#ta*o3 ca##" aho(/dose e !a ota a#ta. )os" de# *estb!#o se -!edaro e
s$#ec$o. Des,!5s se o' #a *o3.
6A&$(os 7co&e3 d$c$edo" s$&,#e ' so#e&e&ete7. Her&aos 7a(re(" s!a*e"
$*o#!tar$a&ete7" esto' &/s e&oc$oado" co este rec$b$&$eto" de #o -!e 'o &$s&o
&e #o ,er&$t$ra. Es,ero ser ,erdoado ,or este ras(o de *a$dad $1at$# -!e ha' e cada
!o de osotros. Pero &e do' c!eta" ' co este es,r$t! #o ace,to" -!e este tr$b!to o es
,ara &$ ,ersoa" s$o -!e *a d$r$($do a ! ,r$c$,$o -!e #as c$rc!stac$as ha ,er&$t$do
-!e 'o re,resete co toda h!&$#dad esta oche.6
No era !a *o3" era ! &$#a(ro. Pareca co&o s$ se des,#e(ase ! estadarte de
terc$o,e#o. Pro!c$aba ,a#abras $(#esas" ,ero #a resoate c#ar$dad de cada s#aba #as
haca soar co&o s$ 1!era !a !e*a #e(!a -!e se hab#aba ,or ,r$&era *e3. Era #a *o3 de
! ($(ate.
Keat$( ,er&aeca co #a boca ab$erta. No ateda #o -!e deca #a *o3. Esc!chaba #a
be##e3a de #os so$dos s$ ateder e# s$($1$cado. No tea eces$dad de co&,reder#o8
,oda ace,tar c!a#-!$er cosa" sera cod!c$do c$e(a&ete a c!a#-!$er ,arte.
6...'" a&$(os &os 7deca #a *o37" #a #ecc$ -!e debe&os a,reder e esta tr/($ca
#!cha es #a #ecc$ de #a !$dad. U/&oos" o sere&os derrotados. N!estro deseo" e# deseo
de #os desheredados" de #os o#*$dados" de #os o,r$&$dos" os !$r/ 1$r&e&ete e ! s#$do
ba#!arte" e !a 1e co&> ' !a &eta co&>. Es e# &o&eto de -!e cada ho&bre re!c$e
a s!s ,rob#e&as &e3-!$os" a s!s $deas de (aac$a" co&od$dad ' co&,#acec$a. Es
t$e&,o ta&b$5 de 1!d$rse e #a (ra corr$ete" e #a o#a -!e se #e*ata ' se acerca ,ara
arro%aros a todos" -!er/&os#o o o" hac$a e# 1!t!ro. )a h$stor$a" a&$(os" o hace ,re(!tas
$ ,$de coset$&$etos. Es $rre*ocab#e" co&o #a *o3 de #as &asas -!e #a deter&$a.
Esc!che&os s! ##a&ada. Or(a$c5&oos" her&aos. ?Or(a$c5&oos" or(a$c5&oos@6
Keat$( cote&,# a 2ather$e. No era 2ather$e" era so#a&ete ! rostro b#aco -!e se
d$so#*a e #os so$dos de# a#ta*o3. No era -!e e##a esc!chara a s! to. Keat$( o ,oda
P/($a JE de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
set$r ce#os de 5#" a!-!e h!b$ese -!er$do. No era ,as$. Era a#(o 1ro e $&,ersoa# -!e #a
de%aba *aca" co s! *o#!tad red$da" s$ -!e #a ,ose'ese $(> deseo h!&ao" s$o a#(o
$o&$ado dode se s!&er(a.
74a#(a&os de a-! 7&!r&!r Keat$(. 4! *o3 era sa#*a%e. A# tea &$edo.
4e *o#*$ hac$a 5#" co&o s$ s!r($era de #o $cosc$ete. A# se d$o c!eta de -!e trataba
de recoocer#o ' de todo #o -!e esto s$($1$caba. E##a &!r&!r8
74" sa#(a&os.
2a&$aro ,or #as ca##es" ba%o #a ##!*$a" s$ d$recc$. Haca 1ro" ,ero cot$!aba
&archado" -!era set$r e# &o*$&$eto" set$r #a sesac$ de -!e s!s &>sc!#os se
&o*a.
7Nos esta&os e&,a,ado 7d$%o Keat$( a# 1$" ta es,ot/ea ' at!ra#&ete co&o
,!do. E# s$#ec$o de a&bos #o as!staba" ,robaba -!e a&bos saba #a &$s&a cosa ' -!e
5sta era rea#7. :!s-!e&os a#(> #!(ar dode to&ar a#(o.
74 7res,od$ 2ather$e7. Ia&os. Hace tato 1ro... BNo es !a est!,$de3 &aD
?Haber abadoado e# d$sc!rso de# to" -!e tato -!era esc!char@ 7Estaba b$e. )o haba
&ec$oado co toda at!ra#$dad" co !a sa#!dab#e cat$dad de ,ro,$o arre,et$&$eto.
A#(o se haba $do7. Pero 'o -!era estar cot$(o" Peter... C!$ero s$e&,re estar cot$(o.
Era ! >#t$&o (o#,e" o era e# s$($1$cado de #o -!e e##a d$%o" s$o ,or #a ra3 -!e #a
$&,!#saba a dec$r#o. Des,!5s #a tes$ desa,arec$ ' Keat$( sor$. s!s dedos b!scaro
#a &!0eca de e##a" desc!b$erta etre #a &a(a ' e# (!ate. s! ,$e# era c/#$da.
M!chos das &/s tarde" Keat$( o' #a ot$c$a -!e se oa ,or toda #a c$!dad. 4e deca
-!e e# da des,!5s de# &$t$ de #as &asas" Ga$# S'ad #e haba a!&etado e# s!e#do a
E##sworth Toohe'. Toohe' se haba ,!esto 1!r$oso ' haba tratado de reh!sar#o. 6Usted o
&e ,!ede soborar" se0or S'ad6 7#e haba d$cho. 6No #e esto' soborado 7
res,od$ S'ad7. No se a#abe a s &$s&o.6
2!ado ces #a h!e#(a #a costr!cc$ cobr otra *e3 (ra $&,!#so e toda #a c$!dad" '
Keat$( ,as das ' oches e e# traba%o co #os !e*os ecar(os -!e ##e(aba a #a o1$c$a.
FraNo sorea co 1e#$c$dad a todo e# &!do ' d$o !a ,e-!e0a 1$esta a #a ,#aa &a'or
de# est!d$o ,ara hacer o#*$dar c!a#-!$er cosa -!e ,!d$era haber d$cho.
)a res$dec$a ,a#ac$e(a de# se0or ' de #a se0ora Da#e A$sworth" e R$*ers$de Dr$*e"
,ro'ecto ,re1er$do de Keat$(" hecho e e# est$#o de #as ,ostr$&eras de# Reac$&$eto" e
(ra$to (r$s" se ter&$ a# 1$. Da#e A$sworth o1rec$ !a so#e&e rece,c$ ,ara ce#ebrar
e# estreo de #a casa" a #a c!a# 1!ero $*$tados G!' FraNo ' Peter Keat$(" ,ero )!c$o
N. He'er 1!e o#*$dado" co&o oc!rra a &e!do e #os >#t$&os t$e&,os. FraNo (o3 de #a
rece,c$" ,or-!e cada ,$e c!adrado de (ra$to de #a casa #e recordaba e# est!,edo ,a(o
rec$b$do ,or !a c$erta catera de 2oect$c!t. Keat$( (o3aba de #a rece,c$ ,or-!e #a
&a%est!osa se0ora de A$sworth #e d$%o co !a sor$sa -!e #o desar&aba8 6?Pero 'o estaba
Wse(!raV de -!e !sted era e# soc$o de FraNo@ ?Es FraNo ' He'er" c#aro@ ?C!5
des,reoc!,ada he s$do@ Todo #o -!e #e ,!edo dec$r" a &odo de e+c!sa" es -!e s$ !sted o
es soc$o" !a ,$esa -!e tedra derecho a ser#o.6
)a *$da e #a o1$c$a se desarro##aba tra-!$#a&ete. Atra*esaba !o de esos ,erodos
e -!e ,arece -!e todas #as cosas &archa b$e.
Por eso Keat$( se sor,red$ !a &a0aa" ,oco des,!5s de #a rece,c$ e casa de
A$sworth" a# *er ##e(ar a FraNo a #a o1$c$a co as,ecto de $rr$tac$ er*$osa. 6?Oh"
ada@ 7d$%o a($tado #a &ao co $&,ac$ec$a7. Abso#!ta&ete ada.6
E #a sa#a de d$b!%o Keat$( ad*$rt$ a tres d$b!%ates $c#$ados" co #as cabe3as &!'
%!tas" sobre !a secc$ de# -anner, -!e #ea co !a es,ec$e de $ter5s /*$do ' c!#,ab#e.
O' #a r$sa desa(radab#e ' aho(ada de !o de e##os. 2!ado #o *$ero" e# d$ar$o
desa,arec$ r/,$da&ete. No tea t$e&,o ,ara a*er$(!ar de -!5 se trataba. ! corredor de
! cotrat$sta #o estaba es,erado e #a o1$c$a" ' ade&/s haba ! &ot de
P/($a JF de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
corres,odec$a ' ,ro'ectos -!e deba ser a,robados.
Tres horas &/s tarde haba o#*$dado e# $c$dete a ca!sa de !a c$ta. 4e seta #$(ero"
co #a cabe3a 1resca" re(oc$%ado de s! ,ro,$a eer(a. 2!ado tea -!e cos!#tar #a
b$b#$oteca ,ara ! !e*o ,ro'ecto" -!e -!era co&,arar co #os &e%ores e%e&,#ares" sa#a
s$#bado de s! o1$c$a ' &ec$edo e# ,ro'ecto co a#e(ra.
4! &archa #o haba ##e*ado hasta #a &$tad de #a sa#a de rece,c$" c!ado se det!*o de
(o#,e" (o#,eado e# ,ro'ecto cotra #as rod$##as. O#*$d -!e era co&,#eta&ete $&,ro,$o
-!e se det!*$ese a## e a-!e##as c$rc!stac$as.
Ua %o*e estaba de#ate de #a barada hab#ado co #a e&,#eada. 4! 1$o c!er,o
,areca 1!era de toda ,ro,orc$ co&,arado co e# c!er,o h!&ao or&a#. s!s #eas era
ta 1r/($#es" ta e+a(eradas" -!e se&e%aba ! d$b!%o est$#$3ado de !a &!%er. Usaba !
sec$##o tra%e (r$s. E# cotraste etre #a se*er$dad de# &ode#o ' s! a,ar$ec$a era
de#$berada&ete e+orb$tate ' sor,reda ,or s! e#e(ac$a. 2o#oc #os dedos de !a &ao
e #a barada. era !a &ao 1$a -!e se(!a #a #ea recta de# bra3o. Tea #os o%os (r$ses
-!e o era o*a#ados" s$o de&as$ado #ar(os" co cortes re(!#ares bordeados ,or #eas
,ara#e#as de ,esta0as. Tea a$re de 1ra sere$dad ' boca e+-!$s$ta&ete *$c$osa. 4! rostro"
s! cabe##o" de ! oro ,/#$do. s! tra%e" ,areca o teer co#or s$o s#o !a $s$!ac$ de
5ste.
Keat$( ,er&aec$ $&*$# ,or-!e co&,red$ ,or ,r$&era *e3 e s! *$da de -!5
hab#aba #os art$stas c!ado se re1era a #a be##e3a.
7O #o *eo ahora" o !ca 7#e deca e##a a #a e&,#eada -!e #a ateda7. Me ,$d$ -!e
*$$ese ' 5ste es e# >$co &o&eto -!e te(o. 7No era !a orde" hab#aba co&o s$ 1!era
ecesar$o -!e s! *o3 ad-!$r$ese too de &ado.
74..." ,ero... 7Ua #!3 3!&b e e# c!adro de d$str$b!c$ de #a e&,#eada. Asta #a
coect $&ed$ata&ete7. 4" se0or FraNo... 7E##a esc!ch ' &o*$ #a cabe3a co
a#$*$o.
74" se0or FraNo. 74e d$r$($ a #a *$s$tate78 BC!$ere ,asar" ,or 1a*orD
)a %o*e se *o#*$ ' &$r a Keat$( c!ado ,as de#ate de 5# e ca&$o hac$a #a
esca#era. 4!s o%os #o &$raro s$ deteerse. A#(o de s! ,as&ada ad&$rac$ d$s&$!'.
Haba te$do t$e&,o de *er#e #os o%os" ,areca casados ' ! ,oco des,ect$*os" ,ero #e
de%aro !a sesac$ de 1ra cr!e#dad.
)a esc!ch s!b$r #a esca#era ' e# set$&$eto desa,arec$" ,ero #a ad&$rac$ -!edaba.
4e acerc a #a e&,#eada" as$osa&ete.
7BC!$5 era esa &!%erD
)a e&,#eada se eco($ de ho&bros8
7Es #a &!chach$ta de# ,atr.
7?Ia'a" -!5 a1ort!ado@ 7e+c#a& Keat$(7. No &e ha d$cho ada de# as!to.
7Me ha eted$do &a# 7d$%o #a e&,#eada 1ra&ete7. Es #a h$%a8 Do&$$-!e
FraNo.
7?Oh@ 7d$%o Keat$(7. ?Oh@
)a &!chacha #o &$r co a$re sarc/st$co.
7B)e' e# -anner de esta &a0aaD
7No" B,or -!5D
7)5a#o.
Keat$( e*$ ! &!chacho ,or ! e%e&,#ar de# -anner ' b!sc as$osa&ete #a
co#!&a 64! casa6" de Do&$$-!e FraNo.
Haba odo dec$r -!e e##a haba #o(rado &!cho 5+$to >#t$&a&ete co descr$,c$oes de
#os ho(ares eo'or-!$os ,ro&$etes. 4!s co&etar$os deba cocretarse a #a decorac$
de $ter$ores. ,ero" e ocas$oes" se haba a*et!rado a #a crt$ca ar-!$tect$ca. A-!e# da
s! te&a era #a res$dec$a de# se0or ' de #a se0ora A$sworth" e R$*ers$de Dr$*e. Etre
P/($a JH de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
otras cosas" #e' #o s$(!$ete8
64e etra e ! &a(1$co *estb!#o de &/r&o# dorado" ' !o cree estar e #a
M!$c$,a#$dad o e# 2orreo 2etra#" ,ero o es as. T$ee s$" e&bar(o" de todo8 etres!e#o
co co#!&ata ' esca#era co ,a,era ' carte#as e 1or&a de c$t!r de c!ero co o%a#es"
so#a&ete -!e a-! o so de c!ero s$o de &/r&o#. E# co&edor t$ee !a es,#5d$da
,!erta de broce" co#ocada ,or e-!$*ocac$ e e# c$e#o raso" e 1or&a de ere%ado
etrete%$do co rob!stos rac$&os de broce. Ha' ,atos ' coe%os &!ertos co#(ado de #os
,ae#es" co ra&os de 3aahor$as" ,et!$as ' ,atatas de s$e&bra. P$eso -!e o sera &!'
atra'etes s$ 1!ese rea#es" ,ero ,!esto -!e so &a#as $&$tac$oes de 'eso" todo *a b$e...6
Keat$( haba ,ro'ectado #a casa" ,ero" a ,esar de s! 1!r$a o ,!do coteer #a r$sa
c!ado ,es e #o -!e habra set$do FraNo a# #eer e# artc!#o ' e c&o se #as
arre(#ara ,ara hab#ar co #a se0ora de A$sworth. Des,!5s o#*$d #a casa ' e# artc!#o ' se
acord so#a&ete de #a &!chacha -!e #o haba escr$to.
To& de s! &esa" a# a3ar" tres ,ro'ectos ' sa#$ ,ara e# des,acho de FraNo ,ara
,ed$r#e -!e #os a,robase" #o c!a# era $ecesar$o. 4e det!*o e e# descaso de #a esca#era
%!to a #a ,!erta cerrada de #a o1$c$a de FraNo. esc!ch #a *o3 de 5ste" 1!erte" eo%ada"
$&,oete. Era #a *o3 -!e oa s$e&,re -!e FraNo se seta *ec$do.
7...?Es,erar se&e%ate !#tra%e@ ?De #a ,ro,$a h$%a@ Esto' acost!&brado a todo de t!
,arte" ,ero este (o#,e e+cede a #os de&/s. BC!5 *o' a hacerD BC!5 e+,#$cac$ *o' a darD
BT$ees a#(!a *a(a $dea de &$ s$t!ac$D
Keat$( o' des,!5s #a r$sa de e##a. Era ! so$do ta a#e(re ' ta 1ro" -!e se d$o c!eta
de -!e era &e%or o etrar. 4aba -!e sera &e%or o etrar" ,or-!e set$ra !e*a&ete
te&or a# *er #os o%os de e##a.
4e *o#*$ ' ba% #a esca#era. 2!ado ##e( a# ,$so de aba%o" estaba ,esado -!e tea
-!e coocer#a" -!e #a coocera ,roto ' -!e FraNo o ,odra $&,edrse#o.
Pesaba e e##o co $ter5s" r$edo co a#$*$o de #a $&a(e de #a h$%a de FraNo -!e se
haba 1or&ado d!rate a0os" rehac$edo s!s ,#aes ,ara e# ,or*e$r" ,ese a set$r
co1!sa&ete -!e &e%or sera o coocer !ca a a-!e##a &!%er.
IT
Ra#sto Ho#co&be o tea c!e##o *$s$b#e" ,ero s! barb$##a se ecar(aba de re&,#a3ar#o.
)a barb$##a ' #as &adb!#as 1or&aba ! arco $$terr!&,$do -!e descasaba e e# tra+.
4!s &e%$##as era rosadas" s!a*es a# tacto" co #a b#ad!ra 1o1a de #a edad" co&o #a ,$e# de
! d!ra3o esca#dado. E# ab!date ,e#o b#aco #e caa sobre #a 1rete ' #as es,a#das co #a
a&,#$t!d de !a &e#ea &ed$e*a#" -!e ##eaba de cas,a #a ,arte ,oster$or de# c!e##o de s!
cha-!eta.
2a&$aba ,or #as ca##es de N!e*a 9ork co ! so&brero de achas a#as" tra%e osc!ro de
traba%o" ca&$sa de sat5 *erde ,/#$do" cha#eco de brocado b#aco" !a (ra corbata e(ra
de #a3o" -!e s!r(a ba%o s! barb$##a" ' ! b/c!#o" o ! bast" ! b/c!#o de 5bao
coroado ,or ! b!#bo de oro &ac$3o. Era co&o s$ s! eor&e c!er,o se h!b$ese res$(ado
a #os co*ec$oa#$s&os de !a c$*$#$3ac$ ,rosa$ca" a s!s tra%es ,ard!scos" ,ero e e#
*a#o de s! ,echo ' e s! *$etre sa#$ete 1#otaba #os co#ores de s! a#&a t$&a. Esas
cosas se #e ,er&$ta ,or-!e era ! (e$o. Ta&b$5 ,res$da #a 2or,orac$ de Ar-!$tectos
de Nortea&5r$ca.
Ra#sto Ho#co&be o s!scr$ba #os ,!tos de *$sta de s!s co#e(as e #a or(a$3ac$. A#
o era aca,arador de costr!cc$oes $ ho&bre de e(oc$os. Era ho&bre de $dea#es" co&o
P/($a J< de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
1$r&e&ete #o dec#araba.
De!c$aba e# estado de,#orab#e de #a ar-!$tect!ra ortea&er$caa ' e# ec#ect$c$s&o de
s!s ,ro1es$oa#es. Deca -!e e todos #os ,erodos de #a h$stor$a #os ar-!$tectos ha
costr!$do de ac!erdo co e# es,r$t! de s! ,ro,$a 5,oca" s$ co,$ar e# ,asado. 6Nosotros
,ode&os ser 1$e#es a #a h$stor$a s$(!$edo esa #e'" -!e e+$(e ,#ate&os 1$r&e&ete #as
races de !estro arte e #a rea#$dad de !estra ,ro,$a *$da.6 2r$t$caba #a est!,$de3 de er$($r
ed$1$c$os (r$e(os" (t$cos o ro&aos. 64ea&os &oderos 7ro(aba7 ' costr!'a&os e e#
est$#o -!e corres,ode a !estros das.6 A# haba ecotrado ese est$#o. Era e# est$#o
Reac$&$eto.
E+,!so co c#ar$dad s!s ra3oes. 62o&o ada de (ra $&,ortac$a h$str$ca ha oc!rr$do
e e# &!do desde e# Reac$&$eto" debe&os cos$derar -!e *$*$&os toda*a e ese
,erodo" ' todas #as 1or&as e+teras de !estra e+$stec$a debe ,er&aecer 1$e#es a #os
e%e&,#os de #os (rades &aestros de# s$(#o +*$.6
4e $&,ac$etaba co #os ,ocos -!e #e hab#aba de ar-!$tect!ra &odera e t5r&$os
d$st$tos de #os s!'os. &a$1estaba -!e #os ho&bres -!e -!era ro&,er co todo #o ,asado
era ,ataes ' -!e o se ,oda co#ocar #a or$($a#$dad sobre #a be##e3a. 4! *o3 te&b#aba a#
,ro!c$ar esta >#t$&a ,a#abra.
To&aba s#o ecar(os est!,edos. 4e es,ec$a#$3aba e #o e+tero ' e #o &o!&eta#.
2ostr!a &!chos &a!so#eos ' ca,$to#$os. Haca ,ro'ectos ,ara e+,os$c$oes
$terac$oa#es.
Traba%aba co&o ! a!tor -!e $&,ro*$sase ba%o e# ac$cate de !a (!a &st$ca. Tea
$s,$rac$oes re,et$as ' ,oda a(re(ar !a c>,!#a eor&e a #a a3otea de ! ed$1$c$o 'a
ter&$ado o $cr!star !a (ra b*eda de &osa$cos de ,a de oro" o ,$car !a 1achada de
,$edra ca#$3a ,ara re&,#a3ara ,or otra de &/r&o#. 4!s c#$etes se ,oa ,/#$dos"
tarta&!deaba ' ,a(aba. 4! ,ersoa#$dad $&,er$a# #o cod!ca a #a *$ctor$a e c!a#-!$er
ec!etro -!e t!*$ese co #a ecoo&a de s! c#$ete" ,!es detr/s de 5# estaba #a a1$r&ac$
a!stera ' do&$ate de -!e 5# era ! 6art$sta6. 4! ,rest$($o era eor&e. Proceda de !a
1a&$#$a -!e 1$(!raba e #a 5u:a .o$ial E s! &ad!re3 haba cotrado &atr$&o$o co !a
%o*e c!'a 1a&$#$a" s$ b$e o 1$(!raba e #a 5u:a .o$ial, haba ac!&!#ado (rades s!&as
de d$ero (rac$as a #a 1abr$cac$ de (o&a de &ascar.
Ra#sto Ho#co&be tea seseta ' c$co a0os" a #os -!e a(re(aba a#(!os a ca!sa de #os
e#o($os de s!s a&$(os sobre s! 1s$co &ara*$##oso. 4! &!%er tea c!areta ' dos a0os" a #os
c!a#es #es haca cos$derab#es d$s&$!c$oes.
)a &!%er de Ra#sto Ho#co&be rec$ba e s! sa# #os s/bados ,or #a tarde" s$
cere&o$a. 6Todo e# -!e s$($1$ca a#(o e ar-!$tect!ra *$ee a-!6" deca a s!s a&$(os.
U s/bado de &ar3o" ,or #a tarde" Keat$( se d$r$($ a #a &as$ de #os Ho#co&be 7
!a re,rod!cc$ de ! ,a#ac$o 1#oret$o7 co res,eto" ,ero co c$erto desa(rado. Haba
s$do h!5s,ed 1rec!ete de a-!e##as ce#ebradas re!$oes ' haba co&e3ado a ab!rr$rse"
,or-!e cooca a todos #os -!e ,oda ecotrar a##.
Ua &!#t$t!d d$st$(!$da se ,erda e #a sa#a de ba$#e de #a &as$" es,arc$da e $s#$tas
e !a e+tes$ hecha ,ara rece,c$oes de corte. )os ,asos soaba e e# &/r&o# co&o s$
e# sa# 1!ese !a cr$,ta. )as ##a&as de #os a#tos cade#abros cotrastaba deso#ada&ete
co e# (r$s de #a c#ar$dad -!e ,roceda de #a ca##e. #a #!3 haca -!e #os cade#abros
,arec$era &/s osc!ros ' #os cade#abros daba a #a #!3 de# da ! t$te ,re&o$tor$o de
osc!r$dad. U ,ro'ecto e &$$at!ra de# !e*o ca,$to#$o se e+h$ba sobre ! ,edesta# -!e
se ha##aba e &ed$o de #a $s#a" $#!&$ado co ,e-!e0as bo&b$##as e#5ctr$cas.
)a es,osa de Ra#sto Ho#co&be ,res$da #a &esa de# t5. 2ada $*$tado to&aba !a ta3a
1r/($# de tras,arete ,orce#aa" beba dos sorbos ' Zdesa,areca e d$recc$ a# bar. Dos
&o3os &a%est!osos reco(a #as ta3as abadoadas.
)a se0ora de Ho#co&be era" co1or&e !a a&$(a et!s$asta #a haba descr$to" 6ch$-!$ta"
P/($a JJ de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
,ero $te#ect!a#6. 4! d$&$!ta estat!ra era s! ,ea secreta" ,ero haba a,red$do a
ecotrar co&,esac$oes. Hab#aba de e1ect!ar s!s co&,ras e #as t$edas ,ara $0os" '
as #o haca.
Usaba tra%es de co#e($a#a ' ca#cet$es e *erao" e+h$b$edo s!s 1$as ,$eras co d!ras
*eas a3!#es. Adoraba a #as ce#ebr$dades. Era s! &$s$ e #a *$da. )as b!scaba
/*$da&ete. #as cote&,#aba co #os o%os ab$ertos de ad&$rac$ ' #es hab#aba de s! ,ro,$a
$s$($1$cac$a" de s! h!&$#dad ate #as obras de e##as. se eco(a de ho&bros" se toraba
recorosa ' cerraba 1$r&e&ete #os #ab$os c!ado a#(!a de e##as ,areca o to&ar
deb$da&ete e c!eta s!s ,!tos de *$sta sobre #a *$da des,!5s de #a &!erte" #a teora de
#a re#at$*$dad" #a ar-!$tect!ra a3teca" #a re(!#ac$ de ac$&$etos ' e# c$e. Tea &!chos
a&$(os ,obres ' ,roc#a&aba este hecho. 4$ oc!rra -!e ! a&$(o &e%oraba s! s$t!ac$
1$ac$era" #o abadoaba" #a&etado -!e h!b$ese co&et$do !a tra$c$. Od$aba #a
r$-!e3a co toda s$cer$dad. #os r$cos era #os >$cos -!e co&,arta s! >$co &arco de
d$st$c$. 2os$deraba #a ar-!$tect!ra co&o ! do&$$o ,r$*ado. Haba s$do ba!t$3ada
co e# o&bre de 2ostace" ,ero cos$deraba -!e era &!cho &/s $te#$(ete ser ##a&ada
K$k$" ! sobreo&bre -!e haba ob#$(ado a !sar a s!s a&$(os des,!5s -!e 'a haba ,asado
de #os tre$ta.
Keat$( !ca se haba set$do c&odo e ,resec$a de #a se0ora de Ho#co&be" ,or-!e
e##a #e sorea co harta $s$stec$a ' co&etaba s!s obser*ac$oes co (!$0os" d$c$edo8
6Pero" Peter" ?-!5 $&,ert$ete es !sted@6" c!ado ada ,eca&$oso se #e haba oc!rr$do a
5#. A-!e##a tarde" s$ e&bar(o" #e bes #a &ao co&o de cost!&bre ' e##a #e sor$ tras #a
tetera de ,#ata. )#e*aba ! re($o tra%e co#or de es&era#da ' !a c$ta ma*enta e s!
&e#ea" co ! #$do r$3o e #a 1rete. 4! c!t$s era tostado ' seco" co (rades ,oros
ab$ertos e #a ar$3. )e d$o !a ta3a a Keat$(" &$etras s! es&era#da c!adrada br$##aba e
s! &ao a #a #!3 de #os cade#abros.
Keat$( e+,res s! ad&$rac$ ,or e# ca,$to#$o ' se 1!e a e+a&$ar e# ,ro'ecto. Est!*o
de#ate de 5# ! >&ero correcto de &$!tos" h!&edec$edo s!s #ab$os co ! 1!erte
#-!$do -!e o#a a c#a*o. Ho#co&be" -!e !ca &$raba e d$recc$ a# ,ro'ecto" ' -!e o
de%aba de obser*ar a# $*$tado -!e se detea de #ate" #e ,a#&e #as es,a#das ' d$%o a#(o
a,ro,$ado acerca de #a co*e$ec$a de -!e #os %*ees cooc$ese #a be##e3a de# est$#o
Reac$&$eto. Des,!5s" Keat$( *a( s$ r!&bo" estrech a#(!as &aos s$ et!s$as&o '
&$r s! re#o% de ,!#sera ca#c!#ado c!/do ,odra &archarse. Des,!5s se det!*o.
M/s a##/ de ! arco a&,#$o" e !a ,e-!e0a b$b#$oteca" *$o a Do&$$-!e FraNo %!to
a tres %*ees. Estaba a,o'ada e !a co#!&a" co ! ccte# e #a &ao. )#e*aba ! tra%e
de terc$o,e#o e(ro. e# ,esado ,a0o" -!e o tras&$ta $(> br$##o" #a &atea ac#ada a
#a rea#$dad dete$edo #a #!3 -!e 1#!a co de&as$ada #$bertad a tra*5s de #a ,$e# de s!s
&aos" de s! c!e##o ' de s! rostro. U deste##o de 1!e(o b#aco br$##aba co&o !a cr!3 de
1ro &eta# e e# *aso -!e tea" co&o s$ 1!era !a #ete -!e reco($ese e# res,#ador d$1!so
de s! ,$e#.
Keat$( se d$r$($ hac$a a## ,rec$,$tada&ete" ' se ecotr co FraNo etre #a
&!#t$t!d.
7?Ho#a" Peter@ 7d$%o FraNo *$*a&ete7. BDesea -!e #e cos$(a a#(o de beberD No
ha' ada &!' b!eo 7a(re(" ba%ado #a *o37" ,ero #os 6Mahatta6 ,asa.
7No 7d$%o Keat$(7" (rac$as.
7Entre nou" 7d$%o FraNo se0a#ado co #a &$rada e# ,ro'ecto de# ca,$to#$o7" es !
sato #o" Bo es c$ertoD
74 7res,od$ Keat$(7. Pro,orc$oes &$serab#es... Esa c>,!#a ,arece #a cara de
Ho#co&be $&$tado #a sa#$da de# so# sobre ! techo...
4e det!*$ero 1rete a #a b$b#$oteca" ' #os o%os de Keat$( se 1$%aro e #a &!chacha de
e(ro" $*$tado a FraNo a &$rar#a. Go3aba ted$5do#e !a tra&,a.
P/($a J= de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7:!eo 7d$%o FraNo a# 1$7" o &e ces!re des,!5s. Usted #o ha -!er$do. Ie(a.
Etraro e #a b$b#$oteca %!tos. Keat$( se det!*o" co correcc$ ,ero ,er&$t$5do#e a
s!s o%os !a $tes$dad $&,ro,$a" &$etras -!e FraNo" rad$ate de 1$($da a#e(ra"
,rorr!&,$8
7?C!er$da Do&$$-!e@ BOs cooc5$s...D Peter Keat$(" &$ *erdadera &ao derecha.
Peter" &$ h$%a.
7B2&o est/ !stedD 7d$%o Peter s!a*e&ete. Do&$$-!e se $c#$ co (ra*edad.
7Deseaba coocer#a desde hace &!cho t$e&,o" se0or$ta FraNo.
7Esto *a a ser &!' $teresate 7res,od$ Do&$$-!e7. Usted -!err/ ser a&ab#e
co&$(o" ,or s!,!esto" ' s$ e&bar(o eso o ser/ d$,#o&/t$co.
BC!5 -!$ere dec$r" se0or$ta FraNoD
7Pa,/ ,re1er$ra -!e 1!ese descort5s co&$(o. Pa,/ ' 'o o os ##e*a&os ada b$e.
7BPor -!5" se0or$ta FraNoD 9o...
7P$eso -!e es &/s 1raco decrse#o a# ,r$c$,$o. P!ede sacar a#(!as coc#!s$oes.
Keat$( b!sc a FraNo" ,ero 5ste haba desa,arec$do.
7No 7a(re( e##a a&ab#e&ete7" ,a,/ o hace b$e estas cosas. Es de&as$ado
desc!$dado. Usted #e ,$d$ -!e #o ,resetase" ,ero 5# o tea -!e hab5r&e#o hecho otar.
4$ e&bar(o" est/ co&,#eta&ete b$e" desde -!e a&bos #o ad&$t$&os. 4$5tese.
4e de% caer e ! s$## ' 5# se set obed$ete&ete a s! #ado. )os %*ees a -!$ees
o cooca se -!edaro !os &$!tos" tratado de ,art$c$,ar e #a co*ersac$" sor$edo
s$ ob%eto. Des,!5s se ret$raro. Keat$( ,es co a#$*$o -!e o haba ada -!e #o
as!stase e e##a" e+ce,to e# cotraste $-!$etate etre s!s ,a#abras ' #a c/d$da $ocec$a
co -!e so#a ,ro!c$ar#as" ,or #o -!e 5# o saba de -!5 1$arse.
7Recoo3co -!e ,ed ser ,resetado 7d$%o7. Es e*$dete de c!a#-!$er &odo" Bo es
c$ertoD BC!$5 o #o haraD Pero o ,$ese -!e #as coc#!s$oes -!e 'o sa-!e te(a ada
-!e *er co s! ,adre.
7No &e d$(a -!e so' her&osa ' e+-!$s$ta co&o $(!a otra &!%er -!e ha'a cooc$do
ates" ' -!e te&e ea&orarse de &. )o d$r/ co e# t$e&,o. es,ere&os. A,arte de esto"
creo -!e os ##e*are&os b$e.
7Pero !sted est/ tratado de d$1$c!#t/r&e#o" Bo es asD
74" ,a,/ tea -!e haber#o ,re*e$do.
74. )o h$3o.
7Tea -!e haber#o esc!chado. 4ea &!' cos$derado co ,a,/. He cooc$do &!chas
de s!s &aos derechas ' he co&e3ado a ser esc5,t$ca. Pero !sted es e# ,r$&ero -!e ha
d!rado. 9 -!e ,arece -!e *a a cot$!ar. He odo hab#ar &!cho de !sted. M$ ehorab!ea.
7He deseado coocer#a &!cho t$e&,o. He #edo s!s co#aborac$oes co...
4e det!*o. 4e d$o c!eta de -!e o debera haber &ec$oado eso" ' sobre todo" de -!e
o deb$ deteerse.
7BTato...D 7,re(!t e##a" co a&ab$#$dad.
7...tato ,#acer... 7ter&$ 5#" te&$edo -!e e##a e&,e3ase de !e*o.
7?Oh" s@ 7d$%o e##a7. )a casa de A$sworth #a ,ro'ect !sted. )o s$eto. Ha s$do #a
*ct$&a de !o de &$s accesos de horade3. No #os te(o a &e!do" co&o habr/ ad*ert$do
s$ #e' a'er &$ traba%o.
7)o #e" ' b$e. 4e(!$r5 s! e%e&,#o ' ser5 ,er1ecta&ete 1raco. No #o to&e co&o !a
-!e%a" !ca se debe !o -!e%ar de #os crt$cos. Pero" rea#&ete" e# ca,$to#$o de Ho#co&be
es &!cho ,eor -!e todas a-!e##as cosas -!e !sted ces!r. BPor -!5 #e tr$b!t a'er !
ard$ete e#o($oD BO t!*o -!e hacer#oD
7No &e ha#a(!e. Nat!ra#&ete" o tea -!e hacer#o. B2ree -!e a#(!$e e e# d$ar$o
,resta tata atec$ a #a co#!&a sobre decorac$ de $ter$ores co&o ,ara ,reoc!,arse de
#o -!e 'o d$(a e e##aD Ade&/s !ca ,es5 escr$b$r acerca de ca,$to#$os. )o h$ce s#o
P/($a JK de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
,or-!e esto' casada de decorac$oes de $ter$ores.
7Etoces" B,or -!5 e#$($ a Ho#co&beD
7Por-!e s! ca,$to#$o es ta horr$b#e -!e cr$t$car#o h!b$era s$do r$dc!#o. Pes5 -!e
sera &/s d$*ert$do e#o($ar#o hasta #as !bes.
7BAsa es #a &aera -!e t$ee !sted de hacer #as cosasD
7Asa es #a &aera -!e te(o de hacer#as" ,ero ad$e #ee &$ secc$" e+ce,to #as a&as
de casa -!e !ca ,!ede ,er&$t$rse e# #!%o de decorar s!s $ter$ores" de &odo -!e eso o
t$ee $&,ortac$a.
7Pero B-!5 es #o -!e rea#&ete #e (!sta e ar-!$tect!raD
7No &e (!sta ada e ar-!$tect!ra.
7:$e sabe -!e o *o' a creer eso. BPor -!5 escr$be" s$ o t$ee ada -!e dec$rD
7Para teer a#(o -!e hacer. A#(o &eos desa(radab#e -!e &!chas otras cosas -!e
,odra hacer. 9 &/s a(radab#e.
7B4abe -!e #a e*$d$oD Traba%ar ,ara !a e&,resa ,oderosa co&o #a de #os d$ar$os de
S'ad" #a &/s a&,#$a or(a$3ac$ de# ,as" -!e d$r$(e #os escr$tores de &a'or ta#eto
'...
7M$re 7d$%o e##a $c#$/dose hac$a 5# co co1$a3a7" d5%e&e -!e #e a'!de. 4$ !sted
acabase de coocer a &$ ,adre ' 5# est!*$era traba%ado e #os d$ar$os S'ad" sera
e+acta&ete eso #o -!e tedra -!e dec$r. Pero e este caso o. Esto es #o -!e 'o ,oda
es,erar -!e d$%ese" ' a & o &e (!sta or #o -!e es,ero. 4era &!cho &/s $teresate s$
d$%ese -!e #os d$ar$os S'ad so ! &ot de des,erd$c$os de# ,er$od$s&o a&ar$##o '
-!e todos s!s co#aboradores %!tos o *a#e dos ceta*os. 7BP$esa rea#&ete eso de
e##osD
7E abso#!to" ,ero o &e (!sta #as ,ersoas -!e trata de dec$r #o -!e s!,oe -!e
'o ,$eso.
7Grac$as. Neces$tar5 s! a'!da. 4$e&,re he ad&$rado a Ga$# S'ad ' &e (!stara
coocer#o. B2&o esD
7Ta# co&o #o ##a& A!ste He##er8 ! e+-!$s$to bastardo.
Retroced$. Record dde haba odo dec$r eso a A!ste He##er. E# rec!erdo de
2ather$e ,areca ,esado ' *!#(ar e ,resec$a de #a 1$a &ao -!e co#(aba de ! bra3o
de# s$##.
7C!$ero dec$r" Bc&o es s! ,ersoaD
7No s5" !ca #o he *$sto.
7BN!ca #o ha *$stoD
7No.
7?He odo dec$r -!e es ta $teresate@
74$ d!da. 2!ado &e ec!etre co !a d$s,os$c$ de /$&o a#(o decadete"
,robab#e&ete #o coocer5.
7B2ooce a Toohe'D
7?Oh@ 7d$%o e##a. A# *$o #o -!e ates haba ecotrado e s!s o%os ' o #e (!st #a
d!#ce a#e(ra de s! *o37. ?Oh" a E##sworth Toohe' c#aro -!e #o coo3co@ Es &ara*$##oso.
Es e# ho&bre co -!$e s$e&,re &e (!sta co*ersar. Es ! ,er1ecto ,$##astre.
7BPor -!5" se0or$ta FraNoD Usted es #a ,r$&era ,ersoa -!e...
7No esto' tratado de $&,res$oar#e. C!$ero dec$r#o todo. )o ad&$ro. Es co&,#eto. No
se ec!etra ,er1ecc$ e e# &!do &!' a &e!do" Bo es asD E# es ,rec$sa&ete eso. #a
,er1ecc$ co&,#eta detro de s! &aera de ser. Todos #os de&/s so de&as$ado
$co&,#etos" hechos a re&$edos co ,$e3as d$1eretes -!e o se !e b$e. Pero co
Toohe' o ,asa eso. Es ! &oo#$to. A#(!as *eces" c!ado s$eto a&ar(!ra cotra e#
&!do" ec!etro cos!e#o a# ,esar -!e todo est/ b$e" -!e e# &!do obtedr/ #o -!e
es,era ,or-!e e+$ste E##sworth Toohe'" ' 'o ser5 *e(ada.
P/($a =M de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7BDe -!5 ser/ *e(adaD
)o &$r. s!s ,/r,ados se e#e*aro ! &o&eto" de &odo -!e s!s o%os o ,areca
recta(!#ares" s$o s!a*es ' c#aros.
7Ha d$cho !a cosa &!' $te#$(ete. )a ,r$&era cosa $te#$(ete -!e #e he odo. De
&aera -!e tedr5 -!e cotestar#e8 &$ deseo de ser *e(ada res$de e e# hecho de -!e o
te(o ada de -!e *e(ar&e. 4$(a&os co E##sworth.
7He odo dec$r a todo e# &!do -!e es !a es,ec$e de sato" e# >$co $dea#$sta ,!ro"
tota#&ete $corr!,t$b#e '...
7Es co&,#eta&ete c$erto. U s$&,#e tra1$cate sera &!cho &/s %!sto. Pero Toohe' es
co&o ! test$(o de ,$edra ,ara #a (ete. Usted ,!ede coocer#e" ,or #a &aera co&o #o
trata a 5#.
7BPor -!5D BC!5 -!$ere dec$r co esoD Ic#$se hac$a atr/s e e# s$## ' e+ted$ s!s
bra3os hasta #as rod$##as" etrecr!3ado #as &aos" co #as ,a#&as hac$a 1!era. 4e r$ !
b!e rato.
7Nada de esto cost$t!'e ! te&a ,ara d$sc!t$r#o d!rate ! t5. K$k$ t$ee ra3. No
-!$ere saber ada de &" ,ero t$ee -!e $*$tar&e de *e3 e c!ado. 9 o ,!edo de%ar de
*e$r" ,or-!e e##a #o de&!estra c#ara&ete. B4abe -!e aoche #e d$%e a Ra#sto #o -!e
rea#&ete ,esaba de s! ca,$to#$oD Pero 5# o &e -!$so creer. )e ca!s re(oc$%o ' &e d$%o
-!e 'o era !a &!chach$ta &!' #$da.
7B9 o #o esD
7BC!5D
7Ua &!chach$ta &!' #$da.
7No" ho' o. )e he ab!rr$do ,or co&,#eto" de &aera -!e #o reco&,esar5 d$c$5do#e
#o -!e ,$eso de !sted ,ara -!e o se ,reoc!,e. P$eso -!e es $te#$(ete" d$(o de
co1$a3a ' tota#&ete a&b$c$oso" ' -!e tr$!1ar/. C!e &e a(rada. )e d$r5 a ,a,/ -!e
a,r!ebo s! &ao derecha" de &aera -!e 'a *e co&o ada t$ee -!e te&er de #a h$%a de#
,atr" a!-!e sera &!cho &e%or -!e o #e d$%ese ada ,or-!e -!$3/ &$ reco&edac$
,odra ,ro*ocar res!#tados cotrar$os.
7BC!$ere -!e #e d$(a !a so#a cosa de #o -!e ,$eso de !stedD
7?2&o o@ Todas #as -!e -!$era.
7C!e h!b$ese s$do ,re1er$b#e -!e o &e d$%era -!e #e a(rado. M/s ade#ate h!b$ese
te$do !a o,ort!$dad &e%or" de ser c$erto.
E##a r$.
74$ co&,rede eso 7a(re(7" os etedere&os &ara*$##osa&ete. Hasta ,!ede ser
rea#$dad.
Gordo ). Prescott a,arec$ e e# arco de# sa# de ba$#e co ! *aso e #a &ao.
)#e*aba tra%e (r$s ' ! "'eater de c!e##o a#to de #aa ,#ateada. 4! rostro de ado#escete
,areca rec$ete&ete #a*ado ' tea s! hab$t!a# as,ecto de %ab" detr1$co ' a$re #$bre.
7C!er$da Do&$$-!e 7(r$t a($tado s! *aso7. ?Ho#a" Keat$(@ 7a(re(
#ac$ca&ete7. BDde se ha estado escod$edo" Do&$$-!eD O -!e estaba a-! ' #a
he b!scado d!rate &!chs$&o t$e&,o.
7?Ho#a" Gordo@ 7d$%o e##a. )o d$%o correcta&ete" o haba ada o1es$*o e e# too"
,ero des,!5s de #a a#ta ota de et!s$as&o" s! *o3 so $s!#sa ' s$ *$da" $d$1erete"
co&o s$ #os dos so$dos se &e3c#ase e ! cotra,!to ,erce,t$b#e e toro a# h$#o
&e#d$co de s! des,rec$o.
Prescott o o'.
7C!er$da 7a(re(7" !sted ,arece &/s her&osa -!e !ca" s$ eso 1!era ,os$b#e.
7)a s5,t$&a *e3 7res,od$ Do&$$-!e.
7BC!5D
7)a s5,t$&a *e3 -!e &e d$ce eso a# ecotrarse co&$(o" Gordo. )as he cotado.
P/($a =L de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7N!ca hab#a co ser$edad" Do&$$-!e. 4$e&,re ser/ as.
7?Oh" o" Gordo@ Acabo de sosteer !a co*ersac$ &!' ser$a co &$ a&$(o Peter
Keat$(.
Ua se0ora #e h$3o se0as a Prescott ' 5ste a,ro*ech #a ocas$ ,ara esca,ar" a# ,arecer
&!' tota&ete. Keat$( se de#e$t a# ,esar -!e e##a acababa de des,ed$r a otro ho&bre
,ara cot$!ar co*ersado co 5#.
Pero c!ado se d$r$($ a e##a #e ,re(!t d!#ce&ete8
7BDe -!5 est/ba&os hab#ado" se0or Keat$(D 79 des,!5s e&,e3 a $teresarse e #a
&!st$a 1$(!ra de ! ho&bre ,e-!e0o -!e tosa co ! *aso de wh$sk' e #a &ao.
7?2ara&ba@ 7res,od$ Keat$(7" est/ba&os...
7Oh" a-! est/ E!(ee Pett$($##" &$ (ra 1a*or$to@ Debo sa#!dar#e.
4e #e*at ' se 1!e ,or #a sa#a" echado s! b!sto hac$a atr/s a# adar" d$r$($5dose hac$a
e# se,t!a(ear$o co &eos atracc$ -!e haba.
Keat$( o saba -!5 hacer.
Io#*$ a# sa# de ba$#e" d$s(!stado. T!*o -!e !$rse a (r!,os de $*$tados ,ara hab#ar.
Obser*aba a Do&$$-!e FraNo" -!e se &o*a etre #a &!#t$t!d ' se detea a co*ersar
co otros. No *o#*$ a &$rar#e. A# o ,oda dec$d$r s$ haba te$do 5+$to o s$ haba
1racasado &$serab#e&ete.
Proc!r estar cerca de #a ,!erta c!ado e##a sa#$ese.
4e det!*o ' #e sor$ ecatadora&ete.
7No 7d$%o ates -!e 5# ,!d$ese ,ro!c$ar ,a#abra7" o &e ,!ede ##e*ar a casa. Me
es,era e# a!to&*$#" (rac$as.
E##a se haba $do ' 5# estaba e #a ,!erta" abadoado ' 1!r$oso ,or-!e cre' -!e haba
ero%ec$do.
4$t$ !a s!a*e &ao e #a es,a#da" se *o#*$ ' se ecotr co G!' FraNo a s!
#ado.
7BIa ,ara s! casa" PeterD D5%e&e -!e #o ##e*e.
79o crea -!e !sted tea -!e estar a #as s$ete e e# c#!b.
7Es c$erto" ser/ ! ,oco tarde" ,ero o $&,orta. )e ##e*ar5 a casa s$ &o#est$a de
$(!a c#ase.
7Haba e s! rostro !a e+,res$ ,art$c!#ar" bastate ,oco 1rec!ete e 5# ' -!e #e
setaba &a#.
Keat$( #e s$(!$ s$#ec$oso" d$strado" ' o #e d$%o ada c!ado #os dos est!*$ero e e#
a!to&*$#.
7B9...D 7,re(!t FraNo. Keat$( sor$.
7Usted es ! ,!erco" G!'. No a,rec$a #o -!e t$ee. BPor -!5 o &e #o d$%oD Es #a
&!%er &/s her&osa -!e he *$sto e &$ *$da.
7?Oh" s@ 7cotest reser*ada&ete7. C!$3/ sea 5se e# ,rob#e&a.
7BC!5 ,rob#e&aD BDde *e ,rob#e&a a#(!oD
7BC!5 ,$esa" rea#&ete" de e##a" PeterD O#*$de e# as,ecto. Ier/ c!a ,rota&ete
o#*$dar/ eso. C!e ,$esaD
7P$eso -!e t$ee &!cho car/cter.
7Grac$as" s$ es ta ,oco #o -!e t$ee -!e dec$r. FraNo estaba s$#ec$oso" ,ero h!bo
!a ota de es,era3a e s! *o3 c!ado *o#*$ a hab#ar8
7B4abe" Peter" -!e esto' &!' sor,red$doD )e obser*5 ' *$ -!e t!*o !a #ar(a char#a
co e##a. Es aso&broso. Es,eraba -!e e##a #o ah!'etase co ! ,$cha3o e*eeado '
(et$#. C!$3/ ,!eda !sted ##e*arse b$e co e##a" des,!5s de todo. :$e" Peter" o &e ha(a
caso de #o -!e d$(a acerca de &$ deseo de co&,ortar&e &a# co e##a.
)a ,esada ser$edad de esta 1rase era ta#" -!e #os #ab$os de Keat$( se &o*$ero ,ara
e&$t$r ! s$#b$do" ,ero se det!*$ero a t$e&,o. FraNo a(re( ,esaroso8
P/($a =; de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7No -!$ero co&,ortar&e &a# co e##a de $(!a &aera.
7No tedra -!e haberse $do as 7d$%o Keat$( e too de desde0oso re,roche.
7N!ca s5 c&o hab#ar#e 7s!s,$r7. N!ca he ,od$do saber#o. No ,!edo
co&,reder -!5 d$ab#os #e ,asa a e##a" ,ero a#(o ha'. No se cod!ce co&o ! ser h!&ao.
4e,a -!e 1!e e+,!#sada de dos esc!e#as de ed!cac$ soc$a#. No ,!edo $&a($ar&e c&o
se ,ortaba e e# co#e($o" ,ero s ,!edo dec$r#e -!e d!rate c!atro a0os te(ros te&a abr$r
#a corres,odec$a ,or &$edo a saber #o $e*$tab#e. Des,!5s ,es5 -!e !a *e3 -!e
de,ed$ese de s &$s&a" 'a o tedra ada -!e hacer ' o debera ,reoc!,ar&e" ,ero es
,eor -!e !ca.
7BDe -!5 cree -!e debe ,reoc!,arse !stedD
7No s5. Trato de o ,reoc!,ar&e. Esto' coteto c!ado o te(o -!e ,esar e ada
-!e se re#ac$oe co e##a. No ,!edo re&ed$ar#o" o he s$do hecho ,ara ,adre. Pero a *eces
te(o e# set$&$eto de -!e. des,!5s de todo" es &$ res,osab$#$dad" a!-!e D$os se,a -!e
o #a -!$ero. Tedra -!e hacer a#(o" o ha' $(> otro -!e #a as!&a.
74e ha de%ado ate&or$3ar ,or e##a" G!'" ' e rea#$dad o ha' ada -!e te&er.
7B2ree !stedD
74.
7C!$3/ sea !sted e# ho&bre -!e #a ,!eda &ae%ar. Ahora o #a&eto -!e #a ha'a
cooc$do. :$e sabe !sted -!e 'o o #o dese5. 4" creo -!e !sted es e# >$co ho&bre -!e
,!ede &ae%ar#a. Usted... est/ res!e#to" Bo es as" PeterD
7:!eo 7d$%o Keat$( est$rado e# bra3o e ! &o*$&$eto e(#$(ete7" 'o
d$1c$#&ete te(o &$edo.
Des,!5s se recost e #os a#&ohadoes" co&o s$ est!*$ese casado" ' ,er&aec$
s$#ec$oso e# resto de# *$a%e. FraNo ta&b$5 (!ard s$#ec$o.
7M!chachos 7d$%o Qoh Er$k 4'te7" o de%e de to&ar e c!eta esto. Es #a cosa
&/s $&,ortate -!e he&os te$do e e# a0o. No se cobra &!cho" co&o !stedes
co&,reder/" ,ero es e# ,rest$($o" #as re#ac$oes. ?2&o se ,odr/ de *erdes a#(!os
ar-!$tectos s$ #o obtee&os@ A!ste He##er &e d$%o" co 1ra-!e3a" -!e so&os #a tercera
1$r&a -!e ha cos!#tado. No -!$ere ada de #o -!e ha tratado de o1recer#e #os otros
(rades. Etoces est/ co osotros" &!chachos. B4abeD A#(o d$1erete" 1!era de #o
ord$ar$o" de b!e (!sto ' d$1erete. H/(a#o #o &e%or -!e ,!eda.
4!s c$co d$b!%ates se setaro e se&$crc!#o de#ate de 5#. 56ti$o ,arec$ ab!rr$do" '
Mi"$el(neo ,areca desa$&ado de ate&ao. Rena$imiento se(!a e# *!e#o de !a &osca
e e# c$e#o raso. Roark ,re(!t8
7BC!5 d$%o e rea#$dad" se0or 4'teD
4'te se eco($ de ho&bros ' &$r a Roark sor$ete co&o s$ 5# ' Roark co&,art$era
! secreto *er(o3oso de# !e*o c#$ete" -!e o *a#a #a ,ea ser &ec$oado.
7A-!" etre osotros" ada $&,ortate" &!chachos 7a(re( 4'te7. Haba e s!s
,a#abras a#(o desart$c!#ado" a ,esar de s! (ra do&$$o de #a #e(!a $(#esa. Ad&$t$ -!e
o sabe ada de ar-!$tect!ra. No d$%o s$ #a -!era &oder$sta o de a#(> ,erodo. C!era
!a casa" ,ero ha d!dado #ar(o t$e&,o e ed$1$car !a ,or-!e todas #e ,arece $(!a#es"
co&o e# d$ab#o" ' o co&,rede c&o a#(!$e ,!ede et!s$as&arse co e##as" a&ar#as. U
ed$1$c$o -!e s$($1$-!e a#(o" es #o -!e d$%o" a!-!e a(re( -!e o saba -!5 o c&o. A##/
5#. Eso es todo #o -!e d$%o. No es &!cho" ,or c$erto. 9o #e habra &ostrado #os bos-!e%os
-!e ha' s$ o 1!era A!ste He##er. Pero #es cocedo -!e todo esto carece de set$do... BC!5
,asa" RoarkD
7Nada 7d$%o e# a#!d$do.
As ter&$ #a ,r$&era char#a sobre e# te&a de #a res$dec$a de A!ste He##er. A-!e##a
&$s&a tarde 4'te re!$ a s!s c$co d$b!%ates e ! tre ' se 1!ero a 2oect$c!t ,ara
P/($a =E de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
*er e# #!(ar -!e He##er haba esco($do. Estaba e !a re($ de #a costa" a tres &$##as de
d$stac$a de !a ,e-!e0a ' desa(radab#e c$!dad. To&aro !os bocad$##os ' cote&,#aro
! r$sco -!e asceda e -!ebrados bordes desde e# s!e#o" ,ara ter&$ar a ,$co sobre e#
&ar" des!da ' br!ta#&ete. Ua 1#echa *ert$ca# de roca" -!e 1or&aba !a cr!3 co e# #ar(o
' ,/#$do hor$3ote &ar$o.
7A## ;d$%o 4'te hac$edo ($rar ! #/,$3 e #a &ao7. Detestab#e" BoD 7s!s,$r7.
Trat5 de s!(er$r#e a#(o &e%or" ,ero o #e set b$e" de &aera -!5 &e ca##5. 7H$3o ($rar
e# #/,$37. A## es dode -!$ere #a casa" e+acta&ete e #a c!&bre de #a roca.
74e rasc #a ,!ta de #a ar$3 co e# e+tre&o de# #/,$37. Trat5 de s!(er$r#e -!e #a
h$c$era &/s atr/s de #a ,#a'a" ,ara teer #a roca co&o ,aora&a" ,ero ta&,oco #o ace,t.
7Mord$ #a (o&a de borrar co #os d$etes7. I&a(ese #as &$as" e#. $*e#a&$eto de
terreo -!e !o t$ee -!e hacer e esa c!&bre.
74e #$&,$ #as !0as co #a &$a de# #/,$3" de%/do#es ! borde e(ro7. Asa es #a
c!est$... 7Obser* #a c#ase ' ca#$dad de #a ,$edra7. 4er/ d$1c$# acercarse... Te(o todos
#os #e*ata&$etos de ,#aos ' 1oto(ra1as e #a o1$c$a... :$e... BC!$5 t$ee !
c$(arr$##o...D :$e" creo -!e eso es todo... #es a'!dar5 co cose%os e c!a#-!$er &o&eto...
:$e... B2!/do re(resa ese codeado treD
De" esa &aera #os c$co d$b!%ates e&,e3aro s! tarea. 2!atro de e##os se ,!s$ero
$&ed$ata&ete ate s!s tab#eros de d$b!%ar. Roark *o#*$ so#o a# s$t$o &!chas *eces.
)os c$co &eses -!e Roark haba traba%ado ,ara 4'te se e+teda detr/s de 5# co&o
! *aco. 4$ se h!b$ese ,re(!tado -!5 seta" o h!b$era ecotrado otra res,!esta -!e #a
de -!e o recordaba ada de a-!e##os &eses. Poda recordar cada ,ro'ecto -!e haba
hecho. 4$ #o $tetaba" ,oda recordar -!5 #es haba oc!rr$do a esos ,ro'ectos" ,ero o
-!$so es1or3arse ,or recordar#o.
Pero a $(!a de #as costr!cc$oes haba -!er$do co&o -!era a #a casa de A!ste
He##er. Per&aeca e #a sa#a de d$b!%o oche tras oche" so#o co ! ,#$e(o de ,a,e# ' e#
,esa&$eto de #a roca %!to a# &ar. Nad$e *$o s!s bos-!e%os hasta -!e est!*$ero
ter&$ados.
2!ado est!*$ero #$stos" !a oche" 'a tarde" se set a #a &esa co #os ,#$e(os
e+ted$dos de#ate de s Est!*o setado d!rate horas" !a &ao a,o'ada e #a 1rete" #a
otra co#(ado a ! #ado" #a sa(re ac!&!#/dose e s!s dedos" et!&ec$5do#os" &$etras
a tra*5s de #a *etaa *ea #a ca##e -!e se $ba torado a3!# osc!ro" ,r$&ero" ' des,!5s (r$s
,/#$do De% de cote&,#ar e# ,ro'ecto. 4e seta *aco ' casado.
)a casa -!e 1$(!raba e #os bos-!e%os o haba s$do d$se0ada ,or Roark" s$o ,or #a
roca e #a c!a# estaba asetada. Era co&o s$ #a roca h!b$ese crec$do ' se h!b$ese
co&,#etado" ,roc#a&ado e# ,ro,s$to ,or e# c!a# estaba es,erado. )a casa tea &!chos
$*e#es" -!e se(!a #a s!,er1$c$e de #a roca" s!b$edo c!ado 5sta s!ba" e &asas
(rad!a#es" e ,#aos de cos!&ada ar&oa. )as ,aredes" de# &$s&o (ra$to -!e #a roca"
cot$!aba s!s #eas *ert$ca#es hac$a arr$ba. #as a&,#$as terra3as sa#$etes" de hor&$("
de ,#ata" co&o e# &ar" se(!a #as #eas de #as o#as" de# recto hor$3ote.
Roark estaba setado a #a &esa toda*a" c!ado #os e&,#eados *o#*$ero a e&,e3ar s!
da e #a sa#a de d$b!%o. Des,!5s e*$ #os d$b!%os a #a o1$c$a de 4'te.
Dos das &/s tarde" #a *ers$ de1$$t$*a de #a casa estaba e*!e#ta e ! ,a,e# de seda
sobre #a &esa" ,ara ser so&et$da a A!ste He##er. Era #a *ers$ e#e($da ,or Qoh Er$c
4'te" e%ec!tada ,or e# art$sta ch$o. Era #a casa de Roark. 4!s co&,et$dores haba s$do
e#$&$ados. Era #a casa de Roark" ,ero #as ,aredes era ahora de #adr$##os ro%os" #as
*etaas estaba e-!$,adas co ,ers$aas *erdes" dos de #as a#as sa#$etes haba s$do
s!,r$&$das" #a (ra terra3a *o#ad$3a sobre e# &ar haba s$do re&,#a3ada ,or ! ,e-!e0o
ba#c de h$erro 1or%ado" ' #a casa estaba ,ro*$sta de !a etrada de co#!&as %$cas -!e
so,ortaba ! 1rot -!ebrado ' tea !a ,e-!e0a a(!%a co !a *e#eta.
P/($a =F de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
Qoh Er$c 4'te estaba %!to a #a &esa" co #as dos &aos #e*atadas sobre e# ,ro'ecto
$tocado e #a *$r(e ,!re3a de s!s co#ores de#$cados.
7Esto' se(!ro de -!e esto es #o -!e e# se0or He##er t$ee e #a cabe3a. :astate
b!eo... 4" bastate b!eo... Roark" Bc!/tas *eces #e he ,ed$do -!e o 1!&e cerca de#
,ro'ecto de1$$t$*oD P(ase &/s #e%os. Ia a hacer caer #as ce$3as sobre 5#.
A!ste He##er era es,erado a #as doce. Pero a #a
s
oce ' &ed$a #a se0ora 4'&$(to
##e( s$ hacerse a!c$ar ' ,$d$ *er a# se0or 4'te e se(!$da. )a se0ora 4'&$(to era
!a $&,oete *$!da -!e se haba &!dado rec$ete&ete a !a !e*a res$dec$a"
,ro'ectada ,or 4'te. ade&/s" 4'te es,eraba ! traba%o -!e deba dar#e ! her&ao de
e##a ' -!e cos$sta e !a casa de ,$sos. No ,oda e(arse a *er#a ' La h$3o ,asar co toda
cere&o$a a s! o1$c$a" dode e##a e&,e3 a dec#arar" s$ ret$cec$as" -!e e# c$e#o raso de
s! b$b#$oteca se haba ra%ado ' -!e #as *etaas sa#$etes de s! sa#a de rec$bo estaba
oc!#tas ,or ! costate *e#o de h!&edad -!e e##a o ,oda co&bat$r. 4'te c$t a# %e1e de
$(e$eros" ' %!tos co&e3aro a dar e+,#$cac$oes deta##adas" %!st$1$c/dose '
codeado a #os cotrat$stas. )a se0ora 4'&$(to o &ostraba s$(os de ab#adarse
c!ado !a se0a# 3!&b e e# des,acho de 4'te ' #a e&,#eada -!e ateda a #os c#$ete
a!c$ a A!ste He##er.
H!b$era s$do $&,os$b#e ,ed$r a #a se0ora 4'&$(to -!e se 1!era o a A!ste He##er -!e
es,erase. 4'te reso#*$ e# ,rob#e&a abado/do#a a# d$sc!rso co1ortador de# $(e$ero
' e+c!s/dose ,or ! &o&eto. Des,!5s a,arec$ e #a sa#a de rec$bo" sa#!d a He##er ' #e
s!($r$8
7BC!$s$era ,asar a #a sa#a de d$b!%o" se0or He##erD Ha' a## &e%or #!3" ' co&o e#
,ro'ecto est/ #$sto" o -!$se to&ar&e #a osada de ca&b$ar#o de #!(ar.
A He##er o ,areca -!e #e $&,ortase. 4$(!$ a 4'te dc$#&ete a #a sa#a de d$b!%o. Era
!a a#ta 1$(!ra de a&,#$as es,a#das" co cabe##os co#or de area ' rostro c!adrado" s!rcado
,or arr!(as $cotab#es e toro a #os o%os tra-!$#a&ete $r$cos.
E# ,ro'ecto estaba sobre #a &esa de# art$sta ch$o ' 5ste se ret$r desco1$ada&ete" e
s$#ec$o. )a &esa ,r+$&a era #a de Roark. Aste #e daba #a es,a#da a He##er ' s$(!$
traba%ado s$ *o#*erse. )os e&,#eados estaba acost!&brados a o etreteerse c!ado
4'te haca ,asar a #os c#$etes a #a sa#a de d$b!%o.
)as 'e&as de #os dedos de 4'te #e*ataro e# ,a,e# de seda" co&o s$ #e*atase e# *e#o
de !a o*$a. Des,!5s retroced$ ' obser* e# rostro de He##er. He##er se $c#$ ' est!*o
co #a es,a#da dob#ada" e s!s,eso" ateto" &!do d!rate ! #ar(o rato.
7Esc>che&e" se0or 4'te 7e&,e3 a dec$r a# 1$7" esc>che&e" 'o creo... 7' se
det!*o. 4'te es,er co ,ac$ec$a" co&,#ac$do" s$t$edo #a ##e(ada de a#(o -!e 5#
deseaba -!e o #e &o#estase.
7Esto 7d$%o He##er" a# ,!to" e *o3 a#ta" (o#,eado co e# ,!0o e e# ,ro'ecto" '
hac$edo retroceder a 4'te7" 6esto es #o -!e &/s se acerca a #o -!e 'o deseo6.
74aba -!e #e $ba a (!star" se0or He##er.
7No &e (!sta 7cotest 5ste. 4'te &$r ,ara otro #ado ' es,er.
74e acerca de a#(> &odo" ,ero o e+acta&ete a #o -!e -!$ero 7d$%o co d$s(!sto7.
,ero o s5 dde est/ e# error. Perde&e s$ esto s!ea ! ,oco $&,rec$so" ,ero a & &e
(!sta #as cosas de (o#,e" o o. 45 -!e o estara a (!sto co esta etrada" ,or e%e&,#o. Es
!a #$da etrada" ,ero !o $ s$-!$era #a otara" ,or-!e es a#(o -!e se ha *$sto
de&as$ado.
7?Ah" ,ero ,er&ta&e hacer#e !as ,e-!e0as cos$derac$oes" se0or He##er@ Uo
-!$ere ser &odero" desde #!e(o" ,ero coser*ar #a a,ar$ec$a de ! ho(ar. Ua
co&b$ac$ de &a%estad ' co&od$dad" co&,reda" !a casa &!' a!stera" co&o 5sta" debe
teer a#(!os to-!es de#$cados. Esto es estr$cta&ete correcto hab#ado e t5r&$os
ar-!$tect$cos.
P/($a =H de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7No #o d!do. No s5 ada de eso. N!ca he s$do correcto" estr$cta&ete" e &$ *$da.
7De%e -!e #e e+,#$-!e este es-!e&a ' *er/ -!e es...
79a s5 7d$%o He##er co 1ast$d$o7. Esto' se(!ro de -!e t$ee ra3. 4o#a&ete... 7
4! *o3 tea ! so$do de as$edad -!e dese ,!d$ese set$r7. 4o#a&ete s$ t!*$ese
a#(!a !$dad..." a#(!a $dea cetra# 7-!e a-! est/ ' o est/..." s$ ,arec$ese -!e *$*$era..."
#o c!a# o s!cede... 2arece de a#(o ' t$ee de&as$ado7 4$ 1!era &/s #$&,$a" &/s t$da"
Bc!/# es #a ,a#abra -!e he odo e&,#earD 4$ est!*$ese $te(rada...
Roark se *o#*$. Estaba a# otro #ado de #a &esa. A(arr e# ,ro'ecto" s! &ao cr!3
co&o ! re#/&,a(o ' ! #/,$3 ras( e# d$b!%o" &arcado #eas e(ras sobre #a ac!are#a.
)as #eas es!c$aro #as co#!&as %$cas" e# 1rot" #a etrada" #a a(!%a" #as ,ers$aas"
#os #adr$##os" de%aro dos a#as de ,$edra" ras(aro #as *etaas" ast$##aro e# ba#c '
arro%aro !a terra3a a# &ar.
Esto oc!rr$ ates -!e #os de&/s se h!b$ese dado c!eta de# &o&eto e -!e e&,e3.
Etoces 4'te sa#t" ,ero He##er #o a(arr de #a &!0eca ' #o det!*o.
)a &ao de Roark cot$! de&o#$edo ,aredes" ra%ado" recostr!'edo co 1!r$osos
(o#,es.
Roark #e*at #a cabe3a de ,roto. d!rate ! re#/&,a(o de se(!do" ,ara &$rar a
He##er a tra*5s de #a &esa. Era toda #a ,resetac$ -!e e##os eces$taba" era co&o !
a,ret de &aos. Roark cot$!" ' c!ado sa#t e# #/,$3" #a casa" ta# co&o #a haba
d$se0ado" estaba co&,#etada e ! &ode#o rea#$3ado co e(ras ra'as.
)a e%ec!c$ o haba d!rado c$co &$!tos.
A !a se0a#" 4'te h$3o !a tetat$*a. co&o He##er o d$%o ada" 4'te se s$t$ co
derecho a hacer 1rete a Roark" ' #e (r$t8
7Est/ des,ed$do. */'ase a# d$ab#o. F!era de a-!. Est/ des,ed$do.
7)os dos esta&os des,ed$dos 7d$%o A!ste He##er (!$0ado e# o%o a Roark7. Ia&os"
Bha co&$do a#(oD Ia&os a a#(> bar" -!$ero co*ersar co !sted.
Roark 1!e a# ar&ar$o a b!scar e# so&brero ' #a cha-!eta. )a sa#a de d$b!%o atest$(! e#
hecho co est!,or ' todos #os e&,#eados se det!*$ero ,ara ,resec$ar#o" A!ste He##er
co($ e# ,ro'ecto" #o dob# e c!atro" hac$edo cr!%$r e# cart sa(rado" ' se #o &et$ e e#
bo#s$##o.
7Pero" se0or He##er... 7tarta&!de 4'te7" ,er&ta&e -!e #e e+,#$-!e... Es
,er1ecta&ete ra3oab#e. s$ eso es #o -!e -!$ere" ter&$are&os e# ,ro'ecto.... ,er&ta&e
-!e #e e+,#$-!e.
7Ahora" o 7res,od$ He##er7. ahora" o 79 a(re( desde #a ,!erta78 )e e*$ar5
! che-!e.
2!ado He##er h!bo ,art$do co Roark" #a ,!erta" co1or&e He##er #a cerr" so co&o
e# ,/rra1o 1$a# de !o de s!s artc!#os.
Roark o haba ,ro!c$ado !a so#a ,a#abra.
E e# co&,art$&$eto s$#ec$oso e $#!&$ado de# resta!rate &/s caro a# -!e Roark o
haba etrado %a&/s" a tra*5s de# ser*$c$o de &esa de cr$sta# ' ,#ata -!e haba etre e##os"
He##er e&,e3 a dec$r8 " 7Por-!e 5sta es #a casa -!e 'o -!$ero" ,or-!e esta es #a casa -!e
s$e&,re he -!er$do. BP!ede costr!r&e#a" hacer #os ,#aos ' d$r$($r #a costr!cc$D
74 7cotest Roark.
7B2!/to t$e&,o #e ##e*ar/" s$ e&,e3a&os e se(!$daD
7Uos ocho &eses.
7BTedr5 #a casa ,ara 1$es de oto0oD
74.
7BE+acta&ete $(!a# a# ,ro'ectoD
7E+acta&ete $(!a#.
7M$re" 'o o te(o $dea de #a c#ase de cotrato -!e se hace co ! ar-!$tecto ' !sted
P/($a =< de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
debe saber#o. as -!e #e ,$do -!e ha(a !o ' se #o ##e*e esta tarde a &$ abo(ado ,ara -!e #o
a,r!ebe.
74.
He##er est!d$ a# ho&bre -!e tea setado de#ate. I$o #a &ao -!e estaba sobre #a
&esa ' s! atec$ se cetr sobre a-!e##a &ao. I$o #os #ar(os dedos" #as art$c!#ac$oes"
#as ,ro&$etes *eas. Tea #a $&,res$ -!e 5# o estaba e&,#eado a a-!e# ho&bre"
s$o -!e 5# &$s&o era e# -!e se #e reda.
7B2!/tos a0os t$eeD 7,re(!t He##er.
7Ie$t$s5$s. BC!$ere a#(!a re1erec$aD
7?D$ab#os" o@ )as re1erec$as #as ##e*o e e# bo#s$##o. B2&o se ##a&aD
7Howard Roark.
7M$re 7d$%o" a# ,ar -!e escr$ba7. )e dar5 -!$$etos d#ares a c!eta. Estab#e3ca s!
o1$c$a o #o -!e eces$te" ' ade#ate.
Arrac e# che-!e ' se #o etre( a Roark" etre #as 'e&as de dos dedos t$esos"
a,o'/dose co e# codo sobre #a &esa ' hac$edo ($rar s! &ao e !a c!r*a.
4!s o%os se ach$caro a# sorer a Roark ' obser*ar#o co a$re $terro(at$*o. Pero e#
(esto d!ro t!*o e# s$($1$cado de ! sa#!do.
E# che-!e 1!e e+ted$do a o&bre de 6Howard Roark" ar-!$tecto6.
T
Howard Roark abr$ s! ,ro,$a o1$c$a.
Estaba cost$t!$da ,or !a (ra sa#a s$t!ada e #a ,arte s!,er$or de ! *$e%o ed$1$c$o '
tea !a acha *etaa -!e daba a# te%ado. Poda *er #a or$##a #e%aa de# H!dso" co #as
,e-!e0as #eas de barcos -!e se &o*a ' -!e 5# se(!a co e# dedo sobre #os cr$sta#es.
Tea !a &esa" dos s$##as ' ! (ra tab#ero ,ara d$b!%ar. )a ,!erta de etrada tea
escr$to8 6Howard Roark" ar-!$tecto.6
Est!*o e e# 3all ! #ar(o rato" cote&,#ado #as ,a#abras. Des,!5s etr ' cerr co !
(o#,e #a ,!erta" co($ de #a &esa !a re(#a T ' #a arro% !e*a&ete" co&o s$ arro%ase !a
ac#a.
Qoh Er$c 4'te #e h$3o a#(!os car(os c!ado Roark 1!e a #a o1$c$a a b!scar #os >t$#es
de traba%o -!e haba de%ado. 4'te a,arec$ e #a sa#a de rec$bo ' #o sa#!d cord$a#&ete.
7:$e" Roark" Bc&o est/ !stedD Etre" -!$ero hab#ar co !sted.
9 4'te e&,e3 a hab#ar e *o3 a#ta" &$etras Roark estaba setado de#ate de 5#.
7M$re a&$(o" es,ero -!e tedr/ s!1$c$ete b!e set$do co&o ,ara o e1adarse
co&$(o ,or #o -!e 'o d$%era a'er. 9a sabe c&o 1!e8 ,erd #a cabe3a" ' o ,or #o -!e h$3o"
s$o ,or haber#o hecho sobre a-!e# ,ro'ecto.... b$e" o $&,orta. BMe (!arda recorD
7No" de $(!a &aera.
7Desde #!e(o -!e !sted o ha s$do echado. No &e to& e ser$o" Bo es c$ertoD P!ede
*o#*er a s! traba%o e se(!$da.
7BPara -!5" se0or 4'teD
7BC!5 &e -!$ere dec$r co e# ,ara -!5D Est/ ,esado e #a casa de He##er. No se #o
habr/ to&ado e ser$o" B*erdadD I$o c&o es. ese #oco es ca,a3 de ca&b$ar de o,$$
seseta *eces e ! &$!to. )e dar5 #a co&$s$. e rea#$dad" o es ta sec$##o co&o
,arece. #as cosas o se hace as.
7A'er 1$r&a&os e# cotrato.
7?Ah@" BsD ?Eso es es,#5d$do@ :!eo" &$re" Roark" #e *o' a dec$r #o -!e *a&os a
P/($a =J de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
hacer. tr/$(a&e e# ecar(o de# traba%o ' 'o #e de%ar5 ,oer s! o&bre %!to a# &o8 Qoh
Er$c 4'te ' Howard Roark" ' os re,art$re&os a &ed$as #os hoorar$os. Esto es !a
ad$c$ a s!e#do ' !sted obt$ee ! a!&eto $c$deta#. Des,!5s hare&os e# &$s&o arre(#o
co c!a#-!$er otro ecar(o -!e tra$(a. D$os &o" Bde -!5 se est/ r$edoD
7Perde&e" se0or 4'te. )o s$eto.
7No creo -!e co&,reda 7d$%o 4'te est!,e1acto7. BNo *e !stedD Es s! se(!ro. No
se $de,ed$ce toda*a. Ecar(os co&o 5se o *a a caer#e todos #os das. Des,!5s B-!5 *a
a hacerD De esa &aera tedr/ ! e&,#eo 1$%o ' se estar/ ,re,arado ,ara $de,ed$3arse"
s$ eso es #o -!e b!sca. E c!atro o c$co a0os estar/ d$s,!esto ,ara traba%ar ,or s! c!eta.
Asa es #a 1or&a e -!e ,rocede todo e# &!do. BMe et$edeD
74.
7BEst/ de ac!erdo etocesD
7No.
7Pero" ?D$os &o" -!5 ho&bre@" ha ,erd$do s! cabe3a. BEstab#ecerse so#o ahoraD 4$
e+,er$ec$a" s$ re#ac$oes" s$..." b$e" s$ ada de ada. N!ca he odo ta# cosa.
Pre(>tese#o a c!a#-!$era de #a ,ro1es$ ' *er/ #o -!e #e d$ce. ?Es r$dc!#o@
7Probab#e&ete.
7Esc!che" Roark" Bo -!$ere esc!char&eD
7)e esc!char5 s$ !sted -!$ere" se0or 4'te. ,ero debo dec$r#e -!e ada de #o -!e d$(a
,odr/ ca&b$ar &$ reso#!c$. 4$ eso o #e $&,orta" o te(o $(> $co*e$ete e
esc!char#e.
4'te s$(!$ hab#ado ! #ar(o rato ' Roark esc!ch s$ $terr!&,$r#e.
7:!eo" s$ es as" o es,ere -!e #e to&e de !e*o c!ado se ec!etre e #a ca##e.
7No es,ero eso" se0or 4'te.
7No es,ere -!e ad$e de #a ,ro1es$ #e to&e de !e*o des,!5s de -!e se,a #o -!e
&e ha hecho.
7Ta&,oco es,ero eso.
D!rate !os das 4'te ,es e de&adar a Roark ' a He##er" ,ero o se dec$d$
,or-!e o e+$sta $(> ,recedete" 'a -!e He##er #e haba ,a(ado s! traba%o ' #a casa
haba s$do" e rea#$dad" d$se0ada ,or Roark" ' ,or-!e ad$e haba de&adado %a&/s a
A!ste He##er.
E# ,r$&ero -!e *$s$t a Roark e s! o1$c$a 1!e Peter Keat$(.
Etr s$ a*$sar. !a tarde atra*es #a hab$tac$ ' se set" sor$edo a#e(re&ete"
e+ted$edo s!s bra3os e ! ade&/ co&,res$*o.
7?:$e" Howard@ 7d$%o7. I&a(ate esto. Haca ! a0o -!e o *ea a Roark.
7?Ho#a" Peter@
7?T! ,ro,$a o1$c$a" t! ,ro,$o o&bre" ' todo@ ?9a@ ?I&a(ate@
7BC!$5 te #o d$%o" PeterD
7?Oh" !o esc!cha #as cosas@ Te $&a($aras C!e o $ba a ,erder #a ,$sta de t! carrera"
B*erdadD T> sabes -!e s$e&,re he ,esado e t$. 9 est/ de &as dec$rte -!e te 1e#$c$to ' -!e
es,ero -!e te *a'a #o &e%or ,os$b#e.
7No" o t$ees -!e hacer#o.
7T$ees ! #$do #oca#. 2#aro ' es,ac$oso. No ta $&,oete co&o debera ser" -!$3/.
,ero B-!5 se ,!ede ,reteder a# ,r$c$,$oD 9" ade&/s" #as ,ers,ect$*as so $c$ertas. Bo es
as" HowardD
72o&,#eta&ete.
7Es ! r$es(o terr$b#e e# -!e corres.
7Probab#e&ete.
7BEst/s rea#&ete dec$d$do a cot$!ar co estoD C!$ero dec$r" B,or t! ,ro,$a c!etaD
7Parece -!e s.
P/($a == de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
Keat$( se sor,reda a# e+,er$&etar a-!e##a re,!(ate sesac$ de reset$&$eto"
,or-!e haba $do co #a es,era3a de a*er$(!ar -!e todo era &et$ra. co #a es,era3a de
ecotrar a Roark $dec$so ' deseado red$rse.
7T> sabes" Roark" -!e ad&$ro t! *a#eta. Rea#&ete te(o &!cha &/s e+,er$ec$a '
esto' &e%or estab#ec$do e #a ,ro1es$. No #o to&es a &a#.... esto' hab#ado co
ob%et$*$dad" ,ero 'o o &e atre*era a to&ar ta# dec$s$.
72#aro -!e t> o #a to&aras.
7De &aera -!e has s$do e# ,r$&ero e dar e# sa#to. M!' b$e. ?C!$5 #o h!b$era
,esado@ Te deseo toda #a s!erte de# &!do.
7Grac$as" Peter.
745 -!e tedr/s 5+$to. Esto' se(!ro.
7BEst/s se(!roD
72#aro -!e #o esto'. BT> oD
7No he ,esado e eso.
7BNo has ,esado e esoD
7No &!cho.
7BAs -!e o est/s se(!ro" HowardD BNo est/s se(!roD
7BPor -!5 &e ,re(!tas eso co tato $ter5sD
7 B2&oD Por-!e... No" co c!r$os$dad o" s$o -!e" at!ra#&ete" esto' $teresado"
Howard. Es ! &a# estado ,s$co#($co o teer se(!r$dad ahora e t! s$t!ac$. BAs -!e
t$ees d!dasD
7N$(!a" co&,#eta&ete.
7Pero d$%$ste...
7Esto' co&,#eta&ete se(!ro de #as cosas" Peter.
7BHas ,esado e cose(!$r e# re($stroD
7)o he so#$c$tado.
7No t$ees tt!#o. Eso te ,ro*ocar/ d$1$c!#tades e e# e+a&e.
7Probab#e&ete.
7BC!5 *as a hacer s$ o obt$ees #a #$cec$aD
7)a obtedr5.
7:$e. es,ero *erte e #a 2AA. Me $&a($o -!e o &e des,rec$ar/s" ,or-!e t> ser/s
&$e&bro act$*o ' 'o s#o s$&,at$3ate.
7No $(resar5 e #a 2AA.
7BC!5 d$cesD BC!e o *as a $(resarD Eres e#e($b#e" ahora.
7Pos$b#e&ete.
7Te $*$tar/ ,ara -!e $(reses.
7D$#es -!e o se &o#este.
7?2&o@
7T> sabes" Peter" -!e t!*$&os !a co*ersac$ a/#o(a a 5sta hace s$ete a0os" c!ado
t> tratabas de co*ecer&e ,ara -!e $(resara e t! asoc$ac$" e 4tato. No e&,$eces
otra *e3.
7BNo *as a $(resar e #a 2AA c!ado t$ees !a o,ort!$dad ,ara hacer#oD
7No -!$ero $(resar e $(!a ,arte. %a&/s.
7Pero Bo te das c!eta de c!/to te a'!dar/ esoD
7BPara -!5D
7Para ser ar-!$tecto.
7No &e (!sta -!e &e a'!de a ser ar-!$tecto.
7T> &$s&o te b!scas d$1$c!#tades.
7)o s5.
7Te har/s de ee&$(os s$ reh>sas ta#es $*$tac$oes.
P/($a =K de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7De c!a#-!$er &aera" e##os ser/ ee&$(os &os. )a ,r$&era ,ersoa a -!$e Roark
co&!$c #a !e*a 1!e a Her' 2a&ero. Roark se d$r$($ a N!e*a Qerse' a# da s$(!$ete
de 1$r&ado e# cotrato co He##er. )#o*a" ' ecotr a 2a&ero e e# %ard" adado
#eta&ete ,or #as h>&edas sedas" a,o'/dose co d$1$c!#tad e e# bast. E e# ,asado
$*$ero 2a&ero haba hecho &!chos ,ro(resos ' ,oda ca&$ar !as horas a# da.
2a&$aba co es1!er3o" $c#$ado e# c!er,o. M$raba #os *erdes reto0os de #a t$erra" %!to
a s!s ,$es. )e*ataba e# bast a cada &o&eto" a1$r&ado s!s ,$eras ,ara set$rse
se(!ro. co e# e+tre&o de# bast tocaba ! *erde s$ abr$r ' obser*aba c&o derra&aba
!a (ota -!e br$##aba e e# cre,>sc!#o. I$o a Roark s!b$r #a co#$a ' 1r!c$ e# ce0o. Haba
*$sto a Roark haca so#a&ete !a se&aa" ' co&o esas *$s$tas s$($1$caba tato ,ara #os
dos" $(!o de e##os -!era -!e 1!ese de&as$ado 1rec!etes.
7BC!5D 7,re(!t 2a&ero /s,era&ete7. BC!5 -!$ere a-! otra *e3D
7Te(o a#(o -!e dec$r#e.
7Poda es,erar.
7No #o creo.
7BNoD
7He ab$erto &$ ,ro,$a o1$c$a. He 1$r&ado %!sta&ete &$ ,r$&er cotrato ,ara ed$1$car
! ed$1$c$o.
2a&ero h$3o ($rar s! bast" h!d$ e# e+tre&o e #a t$erra e h$3o descr$b$r a #a ca0a
! a&,#$o crc!#o. s!s dos &aos haca ,res$ sobre e# ,!to de# &$s&o. co#ocadas #a
,a#&a de !a sobre e# dorso de #a otra. Mo*a #eta&ete #a cabe3a" e r$t&o co e#
&o*$&$eto" d!rate #ar(o rato. #os o%os cerrados. Des,!5s cote&,# a Roark ' #e d$%o8
7:!eo. o se %acte de eso. 79 a(re(78 A'>de&e a setar&e.
Era #a ,r$&era *e3 -!e 2a&ero ,ro!c$aba esa 1rase. s! her&aa ' Roark 'a saba"
desde haca t$e&,o" -!e #a $tec$ de a'!dar#e a ca&$ar era #a >$ca $%!r$a ,roh$b$da e
s! ,resec$a.
Roark #o as$ ,or #os codos ' #e cod!%o a ! baco. 2a&ero ,re(!t co as,ere3a"
&$rado a #o #e%os #a ,!esta de# so#8
7BC!5D BPara -!5D B2!/toD
Esc!ch e s$#ec$o e# re#ato de Roark. M$r dete$da&ete e# ,ro'ecto" asetado e e#
cart ra%ado" co #as #eas de #/,$3 sobre #a ac!are#a. Des,!5s #e h$3o &!chas ,re(!tas
sobre #a ,$edra" e# acero" #os ca&$os" #os cotrat$stas" e# costo. No #e 1e#$c$t $ h$3o
co&etar$o a#(!o.
4#o c!ado Roark se $ba #e d$%o de s>b$to8
7Howard" c!ado abra s! o1$c$a to&e $stat/eas ' &!5stre&e#as.
Des,!5s &ee #a cabe3a co a$re de c!#,ab$#$dad ' ree(8
7Me esto' ,o$edo *$e%o. O#*de#o.
Roark o cotest.
Tres das &/s tarde *o#*$.
7Usted *a a acabar ,or co*ert$rse e !a &o#est$a d$%o 2a&ero.
Roark #e etre( ! sobre s$ dec$r !a ,a#abra.
2a&ero &$r #as $stat/eas8 #a de #a desa&!eb#ada o1$c$a" #a de #a *etaa a&,#$a"
#a de #a ,!erta de etrada. De% #as otras ' cote&,# #a de #a ,!erta de etrada d!rate
#ar(o t$e&,o.
7:!eo 7d$%o a# 1$7" he *$*$do ,ara *er#o. De% caer #as $stat/eas.
7No es e+acta&ete co&o &e #o $&a($5 7a(re(7. No se h$3o e #a 1or&a -!e 'o
#o h!b$era deseado" ,ero se h$3o. Es co&o #as so&bras de #a t$erra -!e a#(!os d$ce -!e
*ere&os e e# otro &!do. C!$3/ sea co&o 'o *eo e# resto. Esto' a,red$edo.
Reco($ #a $stat/ea.
7Howard 7d$%o7" &re#a.
P/($a KM de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
)a sost!*o ,ara -!e #a *$ese #os dos.
7No d$ce &!cho. 4o#a&ete8 6Howard Roark" ar-!$tecto6. ,ero es co&o esos #e&as
-!e #os ho&bres (rababa a #a etrada de #os cast$##os ' ,or #os c!a#es &ora. Es !
desa1o a a#(o ta $&eso ' ta osc!ro" -!e todo e# do#or de #a t$erra" Bsabe c!/to
s!1r$&$eto ha' e #a t$erraD" todo e# do#or ,rocede de ese a#(o -!e *a a $$c$ar. No s5 #o
-!e es. No s5 #o -!e desatar/ e cotra s!'a. 45 s#o -!e ser/. 9 s5 -!5 s$ !sted ##e*a estas
,a#abras hasta e# 1$" tedr/ #a *$ctor$a. Howard" o s#o ,ara !sted" s$o ta&b$5 ,ara eso
-!e &!e*e a# &!do ' -!e !ca obt$ee $(> recooc$&$eto. Ie(ar/ a &!chos -!e
ha cado ates -!e !sted" -!e ha s!1r$do co&o !sted s!1r$r/. Est/ e e# ca&$o de s!
$1$ero" Howard.
Roark s!b$ ,or #a seda -!e cod!ca a #a c$&a de #a roca dode #a ar&a3 de acero
se #e*ataba hac$a e# a3!# de# c$e#o. E# es-!e#eto estaba ter&$ado ' se e&,e3aba a
d$st$(!$r e# hor&$(. #os (rades ere%ados de #as terra3as co#(aba sobre #a sabaa de
,#ata de# a(!a" -!e tre&o#aba aba%o. )os 1otaeros ' #os e#ectr$c$stas haba co&e3ado a
co#ocar #as $sta#ac$oes.
M$r #os es,ac$os c!adrados de c$e#o" de#$&$tados ,or #as #eas s!t$#es de #as *$(as ' de
#as co#!&as" c!bos *acos de es,ac$o -!e 5# haba arracado a# c$e#o. 4!s &aos se
&o*a $*o#!tar$a&ete re##eado e #os ,#aos #as ,aredes 1!t!ras" c$rc!dado #as
1!t!ras hab$tac$oes. Ua ,$edra sa#t ba%o s! ,$e

' 1!e rebotado c!esta aba%o co
resoates otas -!e re,erc!ta e e# rad$ate a$re *era$e(o.
De ,roto *$o !a 1$(!ra 1or$da -!e s!r(a etre !a &ara0a de a#a&bres e#5ctr$cos.
!a cara de ,erro de ,resa ' !os o%os a3!#es -!e (o3aba e !a es,ec$e de tr$!1o
,ro1ao.
7M$ke 7d$%o co $cred!#$dad.
M$ke haba de%ado ! $&,ortate traba%o e F$#ade#1$a" haca &eses" bastate ates de #a
a,ar$c$ de He##er e #a o1$c$a de 4'te" ,ero o haba odo #as !e*as ot$c$as" o a#
&eos 5# as #o s!,oa.
7?Ho#a@ 7d$%o M$ke" cas$ cas!a#&ete" ' a(re(7. ?Ho#a" ,atr@
7M$ke" c&o...
7Usted es ! ar-!$tecto de# d$ab#o. ?O#*$darse as de# traba%o@ Hace tres das -!e esto'
a-! es,erado -!e a,arec$era.
7M$ke" Bc&o ##e( hasta a-!D
N!ca haba sab$do -!e M$ke se reba%ase a hacer traba%os e ,e-!e0as res$dec$as
,r$*adas.
7No se ha(a e# toto. Usted sabe c&o he ##e(ado a-!. No ,esara -!e $ba a o#*$dar
s! ,r$&era casa" BoD B9 cree -!e esto es rebe#arseD :$e" -!$3/ #o sea. A #o &e%or es a#
re*5s.
Roark #e ted$ #a &ao ' #os s!c$os dedos de M$ke se #a estrecharo co 1!er3a" co&o
s$ #a t$3e -!e" de%ara $&,resa e #a ,$e# de Roark d$%ese todas #as cosas -!e 5# -!era dec$r.
9 co&o te&a dec$r#as" M$ke a(re(8
72orra" ,atr" corra. No etor,e3ca as e# traba%o.
Roark recorra #a casa. Haba &o&etos e -!e ,oda ser ,rec$so" $&,ersoa# '
deteerse a dar $str!cc$oes co&o s$ a-!e##o o 1!era s! casa" s$o ta s#o ! ,rob#e&a
&ate&/t$co. M$etras *ea (r$1os ' re&aches" s! ,ro,$a ,ersoa desa,areca.
Haba &o&etos" c!ado a#(o de s! $ter$or se e#e*aba 7o ! ,esa&$eto o
set$&$eto" s$o !a o#a de *$o#ec$a 1s$ca7" e -!e -!era deteerse" echarse hac$a
atr/s" ,ara set$r #a rea#$dad de s! ser rea#3ado ,or #a ar&a3 de acero -!e asceda
osc!ra&ete e #a e+$stec$a de s! c!er,o" co&o s$ 1!ese ! cetro. No se detea.
2ot$!aba co ca#&a. Pero s!s &aos tra$c$oaba #o -!e -!era oc!#tar. s!s &aos se
teda #eta&ete hac$a #as *$(as. )os traba%adores se haba dado c!eta de eso. Haba
P/($a KL de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
d$cho8 6Ese t$,o est/ ea&orado de #a costr!cc$. No ,!ede teer #as &aos -!$etas.6
)os obreros #e -!era. )os ca,ataces de #os cotrat$stas" o. )e cost traba%o ecotrar
! cotrat$sta ,ara #e*atar #a casa. Iar$as de #as &e%ores 1$r&as haba reh!sado e#
ecar(o. 6Nosotros o hace&os esa c#ase de traba%o.6 6No" osotros o os &o#estare&os.
De&as$ado co&,#$cado ,ara ! traba%o s$ $&,ortac$a co&o 5se.6 6BC!$5 d$ab#os -!$ere
!a casa se&e%ateD Probab#e&ete !ca cobrare&os ada de ese #oco. C!e se *a'a a#
d$ab#o.6 6N!ca he&os hecho ada se&e%ate. No sabra&os c&o e&,e3ar. Nos
ded$ca&os a #a costr!cc$ -!e es costr!cc$.6 U cotrat$sta &$r #os ,#aos
r/,$da&ete" #os arro% a ! #ado '" 1$a#&ete" d$%o8 6No se &atedr/ e ,$e.6 64e
&atedr/6" re,#$c Roark. E# cotrat$sta" co $d$1erec$a" ,ro!c$ ! 6B9 -!$5 es
!sted ,ara decr&e#o" se0orD6
Ecotr !a 1$r&a $s$($1$cate -!e eces$taba traba%o" ' -!e ace,t" cobrado &/s de
#o %!sto" co e# ,rete+to de -!e e##os rea#$3aba ! e+,er$&eto estra1a#ar$o. )a
costr!cc$ cot$! ' #os ca,ataces obedec$ero de &a# h!&or" desa,robado e
s$#ec$o" co&o s$ est!*$era es,erado -!e s!s ,red$cc$oes res!#tara c$ertas ,ara
a#e(rarse c!ado #a casa se derr!&base.
Roark co&,r ! 6Ford6 *$e%o" ' e 5# $ba a# traba%o. &/s *eces de #as ecesar$as. )e era
d$1c$# setarse e #a o1$c$a. ,er&aecer %!to a #a &esa hac$edo es1!er3os ,ara estar
a!sete de# #!(ar de #a costr!cc$. Haba &o&etos e -!e h!b$era deseado o#*$dar s!
o1$c$o ' s! tab#ero de d$b!%ate ,ara as$r #as herra&$etas de #os obreros ' traba%ar e e#
#e*ata&$eto de #a casa" co s!s ,ro,$as &aos" co&o #o haba hecho desde s! $1ac$a.
Recorra #a costr!cc$ dete$5dose bre*e&ete %!to a &otoes de tab#as ' ro##os
de a#a&bres. to&aba otas" daba rdees bre*es co *o3 /s,era. E*$taba d$r$($r #a *$sta
hac$a dode estaba M$ke" ,ero M$ke #o obser*aba" s$(!$edo #os ,ro(resos de #a casa. M$ke
so#a hacer#e (!$0os de $te#$(ec$a c!ado ,asaba. Ua *e3 #e d$%o8
7Do&ese" a&$(o. Parece ! #$bro ab$erto. ?D$os &o" es $decoroso ser ta 1e#$3@
De ,$e e #a co#$a" %!to a #a costr!cc$" Roark cote&,#aba e# ,a$sa%e" e# ca&$o
rea# -!e co&o !a c$ta (r$s se c!r*aba a #o #ar(o de #a costa. U a!to&*$# ab$erto ,as
cerca de 5#. E# a!to estaba re,#eto de ,ersoas -!e se haba re!$do ,ara !a &er$eda
ca&,estre. Haba !a &e3c#a br$##ate de "'eater" ' cha#es" co1!d$dos e e# *$eto. !a
co1!s$ de *oces s$ ob%eto -!e ch$##aba &/s -!e e# bra&$do de# &otor" ' 1or3ados
h$,os de r$sa. !a &!chacha setada a tra*5s co #as ,$eras co#(ado a ! #ado" daba
t$roes sa#*a%es a #as c!erdas de ! !ke#e#e" arracado so$dos rocos ' dado a#ar$dos8
<ey Gete -!e (o3aba de ! da de *$da #$bre. haba traba%ado ' so,ortado s! car(a ,ara
arr$bar a !a &eta" ' #a &eta era 5sa.
M$r a# a!to ,asar co&o ! re#/&,a(o. Ha' !a d$1erec$a 7,es7" !a d$1erec$a
$&,ortate" etre #a coc$ec$a -!e 5# tea de ese da ' #a -!e tea e##os. Trat de as$r
esa d$1erec$a" ,ero se #e esca,. U carro s!ba #a co#$a car(ado co br$##ate (ra$to.
A!ste He##er $ba a *er #a casa co 1rec!ec$a ' obser*aba c&o creca" c!r$oso ' !
,oco aso&brado. Est!d$aba a Roark ' #a casa co e# &$s&o &$!c$oso esc!dr$0a&$eto.
co&,reda -!e" se,arados" o #os ,oda desc$1rar. He##er" e# #!chador #$bre" se seta
descocertado ate Roark" ! ho&bre ta $&,er&eab#e a #a co&,!#s$ -!e acababa ,or
res!#tar 5# &$s&o !a es,ec$e de co&,!#s$" ! !#t$&/t!& cotra cosas -!e He##er o
,oda de1$$r.
E !a se&aa He##er s!,o -!e haba ecotrado e# &e%or a&$(o -!e %a&/s haba
te$do" ' s!,o -!e #a a&$stad ,roceda de #a $d$1erec$a 1!da&eta# de Roark. E #a
rea#$dad &/s ,ro1!da de #a e+$stec$a de Roark o e+$sta coc$ec$a a#(!a de He##er $
eces$dad de He##er $ ##a&a&$eto $ de&ada. He##er ,erc$ba !a #ea ted$da '
co&,reda -!e 5# o ,oda ##e(ar &/s a##/ de e##a. Roark o ,re(!taba $ coceda ada.
Pero c!ado Roark #e sor$ co a,robac$" c!ado Roark e#o($ !o de s!s artc!#os"
P/($a K; de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
He##er s$t$ !a a#e(ra e+tra0a ' #$&,$a -!e ,ro*ea de ! %!$c$o -!e o era $ soboro
$ #$&osa. E #os atardeceres de *erao se setaba %!tos e e# borde de #a co#$a" a
&$tad de a#t!ra" ' co*ersaba &$etras #a osc!r$dad $ba c!br$edo #eta&ete #as *$(as de
#a casa -!e se er(!a sobre e##os" ' #os ra'os >#t$&os de# so# abadoaba #a c$&a de #os
aceros *ert$ca#es.
7BPodra saber -!5 es #o -!e tato &e (!sta e #a casa -!e est/ costr!'edo" HowardD
7Ua casa ,!ede teer !a $te(r$dad" e+acta&ete co&o #a t$ee !a ,ersoa 7d$%o
Roark7" ' co&o raras *eces oc!rre.
7BDe -!5 &aeraD
7Mre#a. 2ada ,arte de e##a est/ ah ,or-!e #a casa #a eces$ta ' o ,or otra ra3.
Desde a-! *e todo s! $ter$or. )as hab$tac$oes e #as c!a#es *$*$r/" #e d$ero #a
co1or&$dad. )a re#ac$ de #as &asas 1!e deter&$ada ,or #a d$str$b!c$ de# es,ac$o e e#
$ter$or. E# ora&eto ha s$do deter&$ado ,or e# &5todo de costr!cc$" es !a
acet!ac$ de# ,r$c$,$o ,or e# c!a# e+$ste. Usted ,!ede *er cada et$dad" cada so,orte
-!e #o osteta c!ado cote&,#a #a casa. 4!s ,ro,$os o%os se d$r$(e a ! ,roceso
estr!ct!ra#. ,!ede se(!$r cada ,aso" *er#o asceder. ,!ede saber ,or -!5 ha s$do hecha
cada cosa ' c&o. No obstate" habr/ *$sto ed$1$c$os co co#!&as -!e o sost$ee ada"
co cor$sas s$ ,ro,s$to a#(!o" co ,$#astras" &o#d!ras" arcos 1a#sos" 1a#sas *etaas.
Habr/ *$sto ed$1$c$os -!e ,arece -!e o t!*$era ada &/s -!e ! acho *estb!#o co
s#$das co#!&as ' &ac$3as *etaas de a#t!ra e+ce,c$oa#. Pero etra e e##os ' se
ec!etra co se$s ,$sos e e# $ter$or. O ed$1$c$os -!e t$ee ! so#o sa#" ,ero co !a
1achada cortada e 1$#as de ,$sos" h$#eras de *etaas. B2o&,rede #a d$1erec$a -!e ha'D
4! casa est/ hecha de ac!erdo co s!s ,ro,$as eces$dades. )as otras est/ hechas co e#
,ro,s$to de ca!sar $&,res$. E# &ot$*o deter&$ate de #as otras casas est/ e -!$ees
#as &$ra.
7B4abe -!e eso es #o -!e" a &$ &aera" 'o ta&b$5 setaD Pesaba -!e c!ado &e
&!dara a esta casa $ba a set$r !a !e*a es,ec$e de e+$stec$a" ' -!e hasta &$ s$&,#e
r!t$a d$ar$a tedr/ a#(o de hoest$dad o d$($dad -!e o ac$erto a de1$$r co&,#eta&ete.
No se aso&bre s$ #e d$(o -!e &e do' c!eta de -!e tedr5 -!e ar&o$3ar co #a casa.
7As #o ,es5 7re,#$c Roark.
79" a ,ro,s$to" (rac$as ,or #a ,reoc!,ac$ -!e se ha to&ado ,or &$ co&od$dad. Ha'
&!chas cosas -!e o se &e haba oc!rr$do" ,ero -!e !sted #as ha d$s,!esto co&o s$
cooc$ese todas &$s eces$dades. Por e%e&,#o" e# est!d$o es #a hab$tac$ -!e &/s
eces$tar5" ' !sted #e ha dado ! #!(ar ,redo&$ate tato e e# $ter$or co&o e e#
e+ter$or de #a casa. 9 #a 1or&a e -!e se !e #a b$b#$oteca ' e# livin* room, b$e #e%os de
&$ traba%o" #o &$s&o -!e #as hab$tac$oes de #os h!5s,edes de #os c!a#es o -!$s$era or
ada" ' todo #o de&/s. Ha s$do &!' cos$derado co&$(o.
74e,a 7cotest Roark7 -!e o he ,esado e !sted ,ara ada. so#a&ete he
,esado e #a casa 7' a(re(o78 C!$3/ ,or eso ha'a s$do ta cos$derado co !sted.
)a casa de He##er -!ed ter&$ada e o*$e&bre de LK;<.
E eero de LK;J" #a Ar$3ite$tural !ri2une ,!b#$c ! e+a&e de #os &e%ores ho(ares
estado!$deses costr!$dos d!rate e# a0o -!e haba trasc!rr$do. Ded$c doce a&,#$as
,/($as de ,a,e# sat$ado a #as 1oto(ra1as de *e$t$c!atro ho(ares -!e #os d$rectores
haba e#e($do co&o #os traba%os ar-!$tect$cos &/s d$(os. )a casa de He##er o 1!e
&ec$oada.
)os d$ar$os de N!e*a 9ork ,!b#$caba cada do&$(o" e #a secc$ ded$cada a #os
b$ees races" bre*es re1erec$as de #as !e*as res$dec$as &/s otab#es de #a re($. No
h!bo $(!a re1erec$a a #a casa de He##er.
E# A!ar$o de #a 2or,orac$ de Ar-!$tectos de A&5r$ca" -!e e+,oa &a(1$cas
re,rod!cc$oes de #as -!e e#e(a co&o #os &e%ores ed$1$c$os de# ,as" ba%o 5# 6P$ese e e#
P/($a KE de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
,or*e$r6" o d$o $(!a $1or&ac$ acerca de #a casa de He##er.
E &!chas ocas$oes #os co1erec$ates s!ba a #as tr$b!as ' se d$r$(a a ,>b#$cos
e#e(ates ,ara hab#ar#es de #os ,ro(resos de #a ar-!$tect!ra a&er$caa" ,ero $(!o hab#
de #a casa de He##er.
E #os sa#oes de# c#!b 62AA6 se e+,resaro a#(!as o,$$oes. 6Es !a des(rac$a ,ara
e# ,as 7d$%o Ra#sto Ho#co&be7 -!e se ,er&$ta costr!$r !a cosa se&e%ate a #a casa
de He##er. Es !a &acha ,ara #a ,ro1es$. Debera haber !a #e' -!e #o ,roh$b$era.6
6Eso es #o -!e ah!'eta a #os c#$etes 7d$%o Qoh Er$c 4'te7. Ie !a casa co&o 5sa
' ,$esa -!e todos #os ar-!$tectos esta&os #ocos.6
6No *eo &ot$*o ,ara $d$(arse 7d$%o Gordo ). Prescott7. 9o creo -!e es
tre&eda&ete c!r$oso" ,arece !a &e3c#a de !a estac$ de ser*$c$o ' #a $dea de !a
h$stor$eta c&$ca de ! cohete -!e *a a #a )!a.6
6Es,ere ! ,ar de a0os 7d$%o E!(e$o Pett$($##7" ' *er/ #o -!e s!cede. )a casa se
derr!&bar/ co&o ! cast$##o de a$,es.6
6BPor -!5 hab#ar de a0osD 7d$%o G!' FraNo7. Estas ,roe3as &oder$stas o d!ra
&/s -!e !a estac$. E# ,ro,$etar$o se casar/ b$e ,roto de e##a ' *edr/ corr$edo e
b!sca de ! b!e est$#o co#o$a#.6
)a casa de He##er ad-!$r$ 1a&a e #os a#rededores. )a (ete se des*$aba de# ca&$o
,r$c$,a# ,ara se(!$r e# -!e ,asaba ,or de#ate de e##a" ,ara cote&,#ar#a" se0a#ar#a co e#
dedo ' rerse. )os &!chachos de #a estac$ de ser*$c$o se rea tota&ete c!ado ,asaba
e# a!to de He##er. )a coc$era de He##er o ,oda so,ortar #as &$radas b!r#oas de #os
tederos c!ado sa#a ,or #os ecar(os. )a casa de He##er era cooc$da e todo e#
*ec$dar$o co&o 6E# Ma$co&$o6.
Peter Keat$( #es d$%o a s!s a&$(os de ,ro1es$" co sor$sa $d!#(ete8 62!$dado"
c!$dado" o d$(a eso de 5#. 9o coo3co a Howard Roark desde hace &!cho t$e&,o ' s5
-!e t$ee" bastate ta#eto. Hasta traba% ,ara & !a *e3. 4o#a&ete -!e se ha e-!$*ocado
co esa casa. 9a a,reder/. T$ee ,or*e$r... BNo cree !stedes -!e #o t$eeD BNo cree
-!e t$ee rea#&ete ,or*e$rD6
E##sworth Toohe'" -!e o de%aba de co&etar c!a#-!$er ,$edra -!e se #e*atase e e#
s!e#o de #os Estados U$dos" $(oraba" a# &eos e #o -!e cocera a s! secc$" -!e #a
casa de He##er haba s$do costr!$da. 2os$der -!e era $ecesar$o $1or&ar a s!s #ectores"
$ s$-!$era ,ara ces!rar#a. No d$%o ada.
TI
E #a ,r$&era ,/($a de# -anner a,areca d$ar$a&ete !a secc$ t$t!#ada
6Obser*ac$oes ' &ed$tac$oes6" ,or A#*ah 4carret. Era !a (!a de co1$a3a" !a 1!ete
de $s,$rac$ ' ! &ode#o de 1$#oso1a co&> ,ara #as ,e-!e0as c$!dades de# ,as. E
d$cha secc$ haba a,arec$do" haca a0os" #a 1a&osa dec#arac$8 6Estara&os &!cho
&e%or s$ os o#*$d/se&os de #as oc$oes est>,$das de !estra e#e(ate c$*$#$3ac$ '
ated$5se&os &/s a #o -!e #os sa#*a%es saba &!cho ates -!e osotros8 horar a !estra
&adre.6
A#*ah 4carret era so#tero" haba #o(rado re!$r dos &$##oes de d#ares" %!(aba a# (o#1
&!' b$e ' era d$rector de #os d$ar$os de S'ad.
F!e A#*ah 4carret e# -!e coc$b$ #a $dea de !a ca&,a0a cotra #as cod$c$oes de
*$da de #os barr$os ,obres" cotra 6)os ,ro,$etar$os t$b!roes6" -!e se ,!b#$c e e# -anner
d!rate tres se&aas. Este &ater$a# daba &!cho (o3o a A#*ah 4carret. Tea $c#$ac$oes
P/($a KF de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
h!&a$tar$as ' ,reoc!,ac$oes soc$a#es. 2o#ocaba e e# s!,#e&eto #$terar$o de# do&$(o
1oto(ra1as de &!chachas -!e sa#taba e #os ros ' -!e ostetaba s!s 1a#das sobre #as
rod$##as" #o -!e a!&etaba &!cho #a c$rc!#ac$. Descocert a #os 6t$b!roes6 -!e ,osea
(rades e+tes$oes de terreo e East R$*er ' -!e 1!ero e#e($dos co&o e%e&,#o
de,#orab#e de #a ca&,a0a. )os t$b!roes haba reh!sado *eder esas &a3aas a !a
co&,a0a de b$ees races descooc$da ' a# 1$a# de #a ca&,a0a se r$d$ero ' #as
*ed$ero. Nad$e ,!do ,robar -!e #a co&,a0a de b$ees races de,eda de ! cosorc$o
de# c!a# S'ad era e# ,r$c$,a# acc$o$sta.
)os d$ar$os de S'ad o ,oda ,asar &!cho t$e&,o s$ hacer a#(!a ca&,a0a.
Rec$ete&ete haba ter&$ado !a sobre #a a*$ac$ &odera ' haba ,asado re*$sta a
#os re#atos c$et1$cos de #a h$stor$a de #a a*$ac$ e e# s!,#e&eto do&$$ca# ,ara #as
1a&$#$as" co re,rod!cc$oes -!e se e+teda desde #as &/-!$as de *o#ar de )eoardo de
I$c$ hasta #os >#t$&os a*$oes de bo&bardeo" a #o c!a# se a(re(" co&o atracc$" a [caro"
retorc$5dose e ##a&as escar#atas" des!do de c!er,o" de co#or a3!#U*erdoso" #as a#as de
cera a&ar$##a ' ,>r,!ra h!&eate. ta&b$5 se $c#!' a !a br!%a #e,rosa" co o%os de
##a&a ' !a bo#a de cr$sta#" -!e haba ,red$cho" e e# s$(#o TI" -!e #os ho&bres *o#ara" '
#!e(o &!rc$5#a(os" *a&,$ros ' #os seres -!e se tras1or&aba e #obos.
Estab#ec$ero ! coc!rso de &ode#os de aero,#aos ,ara todos #os $0os" &eores de
d$e3 a0os" -!e e*$ara tres !e*os s!scr$,tores a# -anner
Ga$# S'ad" -!e tea tt!#o de ,$#oto" h$3o ! *!e#o so#o desde )os G(e#es hasta
N!e*a 9ork" estab#ec$edo !a &arca de *e#oc$dad" e ! ,e-!e0o a,arato hecho
es,ec$a#&ete ,ara 5# ' -!e costaba c$e &$# d#ares. 2o&et$ ! ,e-!e0o error a# ##e(ar a
N!e*a 9ork" ' se *$o ob#$(ado a aterr$3ar e ! terreo rocoso. 1!e ! aterr$3a%e
arr$es(ado" &a($stra#. F!e !a cas!a#$dad -!e !a batera de 1ot(ra1os de# -anner
est!*$ese ,resete e e# *ec$dar$o. Ga$# S'ad sa#$ de# aero,#ao. U as de #a a*$ac$
se h!b$era co&o*$do co a-!e##a e+,er$ec$a. Ga$# S'ad se ecotr ate #a c/&ara"
co ! $&ac!#ado %a3& e e# o%a# de #a so#a,a ' !a &ao e a#to soste$edo !
c$(arr$##o etre #os dedos. 2!ado se #e ,re(!t ,or e# ,r$&er deseo -!e tea a# re(resar a
#a t$erra" d$%o -!e -!era besar a #a &/s atract$*a de #as &!%eres ,resetes ' e#$($ a #a &/s
desa#$0ada *$e%a de #a &!#t$t!d. 4e $c#$ ,ara besar#a" (ra*e&ete" e #a 1rete ' co&et
-!e #e recordaba a s! &adre.
Des,!5s" c!ado e&,e3 #a ca&,a0a de #os barr$os ,obres" Ga$# S'ad d$%o a A#*ah
4carret8 62ot$>e. 4a-!e a re#!c$r todo #o -!e ,!eda de esas cosas6" ' ,art$ e ! 'ate
,ara hacer ! cr!cero ,or e# &!do" aco&,a0ado ,or !a ecatadora a*$adora de
*e$t$c!atro a0os a #a c!a# #e haba re(a#ado s! aero,#ao trascot$eta#.
A#*ah 4carret cot$!. Etre &!chos otros ,asos de s! ca&,a0a" #e co1$ a
Do&$$-!e FraNo #a &$s$ de $*est$(ar #as cod$c$oes de #os ho(ares e #os barr$os
ba%os ,obres ,ara ac!&!#ar &ater$a# h!&ao.
Do&$$-!e FraNo acababa de re(resar de s! *eraeo e :$arr$t3. 4$e&,re se to&aba
te(ras #as *acac$oes de *erao" ' A#*ah 4carret se #as coceda" ,or-!e era !a de s!s
e&,#eadas 1a*or$tas" ,or-!e #e descocertaba ' ,or-!e saba -!e ,oda abadoar e#
,!esto c!ado -!$s$ese.
Do&$$-!e FraNo 1!e a *$*$r dos se&aas e ! a#o%a&$eto de East 4$de. )a
hab$tac$ tea !a c#arabo'a" ,ero o *etaas. Haba c$co tra&os de esca#era ,ara
s!b$r ' o haba a(!a corr$ete. 4e haca s! ,ro,$a co&$da e #a coc$a de !a 1a&$#$a
!&erosa de# ,$so de aba%o" *$s$taba a# *ec$dar$o" se setaba e e# descaso de #a esca#era
de $ced$o" ,or #as tardes" e $ba a c$es de d$e3 ceta*os co #as &!chachas de# barr$o.
)#e*aba 1a#das ' b#!sas desh$#achadas. )a 1ra($#$dad aor&a# de s! as,ecto hab$t!a#
daba #a sesac$ de -!e haba e1#a-!ec$do a ca!sa de #a ,r$*ac$ e a-!e##os barr$os. #os
*ec$os crea -!e estaba t!berc!#osa" ,ero se &o*a co&o #o h!b$era hecho e #a sa#a de
P/($a KH de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
rec$bo de K$k$ Ho#co&be" co e# &$s&o 1ro ta#ate ' #a &$s&a se(!r$dad. Fre(aba e#
s!e#o" &odaba ,atatas ' se ba0aba co a(!a 1ra e ! rec$,$ete de, ho%a#ata. N!ca
haba hecho cosas as" ,ero #as haca co &aestra. Tea !a ca,ac$dad ,ara #a acc$" !a
co&,etec$a -!e cotrastaba co s! as,ecto. No se ,reoc!,aba de #a !e*a s$t!ac$8 era
$d$1erete a #os barr$os ,obres co&o haba s$do $d$1erete a #as sa#as de rec$bo de #as
&as$oes.
Des,!5s de dos se&aas retor a s! de,arta&eto s$t!ado e #a terra3a de ! hote# -!e
daba a# 2etra# Park. 4!s artc!#os sobre #a *$da de #os barr$os ,obres a,arec$ero e e#
-anner Era re#atos br$##ates ' des,$adados.
Esc!ch ,re(!tas cotrad$ctor$as e !a co&$da8 6C!er$da" Bescr$b$ste esas cosas e
rea#$dadD6 6BI$*$ste e estos s$t$os" Do&$$-!eD6 6?Oh" s@6" res,od$ e##a. 6)a casa -!e
!sted t$ee e #a ca##e Doce Este" se0ora Pa#&er 7deca &$etras s! &ao daba *!e#tas
,ere3osa&ete ba%o e# aro de !a ,!#sera de es&era#das" de&as$ado acha ' de&as$ado
,esada ,ara s! de#(ada &!0eca7" t$ee !a c#oaca -!e se obstr!'e a cada dos ,or tres ' se
desborda todo sobre e# ,at$o. Parece a3!# ' ,>r,!ra a# so#" co&o ! arco $r$s.6 6)a &a3aa
de #a s!ces$ 2#ar$d(e -!e !sted ad&$$stra" se0or :rooks" t$ee #as esta#act$tas &/s
atract$*as -!e ,!eda crecer e ! c$e#o raso6" deca $c#$ado s! cabe3a de oro sobre !a
(!$ra#da de b#acos %a3&$es" co (otas de a(!a -!e br$##aba sobre #os ,5ta#os.
7)e ,$d$ero -!e hab#ase e ! &$t$ soc$a#. Era ! &$t$ $&,ortate" or(a$3ado ,or
a#(!as de #as &!%eres &/s ,ro&$etes e esas act$*$dades. A#*ah 4carret estaba
ecatado ' #e d$o s! aset$&$eto.YIa'a" &!chacha. Pe(!e 1!erte. C!ere&os &!cho a #as
or(a$3adoras.6 Estaba e #a tr$b!a" e ! sa# s$ *et$#ac$" ' cote&,#aba !a &asa
de caras $s!#sas" caras /*$da&ete $teresadas co e# set$&$eto de s! ,ro,$a *$rt!d.
Hab# &otoa&ete" s$ $1#e+$oes. Etre &!chas otras cosas" d$%o8 6)a 1a&$#$a de#
,r$&er ,$so" e #a ,arte de atr/s" o se ,reoc!,a de ,a(ar e# a#-!$#er ' #os ch$cos o ,!ede
$r a #a esc!e#a ,or carecer de ro,a. E# ,adre debe !a c!eta e #a tabera c#adest$a de #a
es-!$a. T$ee b!ea sa#!d ' b!e traba%o... E# &atr$&o$o de# se(!do ,$so acaba de
co&,rar !a rad$o de seseta ' !e*e d#ares co o*eta ' c$co ceta*os" a# cotado. E
e# c!arto ,$so e# ,adre o ha traba%ado ! da etero e toda s! *$da ' o ,$esa hacer#o.
T$ee !e*e h$%os -!e so a'!dados ,or #a ,arro-!$a #oca#. 9 est/ ,or acer e# d5c$&o...6
2!ado ter&$" h!bo !os ,ocos a,#a!sos $rr$tados. )e*at !a &ao ' d$%o8 6No t$ee
,or -!5 a,#a!d$r. No #o es,eraba. 79 a0ad$ cort5s&ete78 BT$ee -!e hacer a#(!as
,re(!tasD6 No h!bo $(!a ,re(!ta.
2!ado *o#*$ a s! casa ecotr a A#*ah 4carret -!e #a es,eraba. 4! eor&e c!er,o
re,osaba sobre !a 1r/($# s$##a" ' &$raba $d$screta&ete #a hab$tac$. Era co&o !a
(/r(o#a ($bosa 1rete a #a c$!dad" -!e se e+teda &/s a##/ de #a s#$da ,ared de *$dr$o. )a
c$!dad ,areca ! c!adro &!ra# d$se0ado ,ara $#!&$ar ' co&,#etar #a hab$tac$. #as
1r/($#es #eas de #os ca,$te#es e ! c$e#o osc!ro ,areca ,ro#o(ar #as #eas de #os
&!eb#es. #as #!ces br$##aba e #as *etaas d$states" arro%ado re1#e%os sobre #os s!e#os"
des!dos ' #!strosos. #a 1ra ,rec$s$ de #as costr!cc$oes a(!#ares e+teras era !a
r5,#$ca a #a 1ra" $1#e+$b#e (rac$a de cada !o de #os ob%etos de# $ter$or. A#*ah 4carret
ro&,a #a ar&oa. Pareca ! bodadoso &5d$co de ca&,a0a ' a# &$s&o t$e&,o !
%!(ador 1!##ero. 4! ,esado rostro tea !a sor$sa bee*o#ete ' ,atera# -!e s$e&,re
haba cost$t!$do s! ##a*e &aestra ' s! &arca de 1/br$ca. Tea e# do de a!&etar #a
bodad de s! sor$sa s$ d$s&$!$r s! so#e&e a,ar$ec$a de d$($dad. #a ar$3" #ar(a"
de#(ada" (ach!da" o d$s&$!a s! bodad" ,ero #e a(re(aba d$($dad. e# *$etre -!e #e
caa sobre #as ,$eras" o d$s&$!a s! d$($dad ' #e a(re(aba bodad.
4e #e*at ro3a(ate de a#e(ra ' #e d$o #a &ao a Do&$$-!e.
7Pes5 *$s$tar#a &$etras $ba a casa. Te(o a#(o -!e dec$r#e. B2&o #e 1!e" &!chachaD
72o&o es,eraba. 74e -!$t e# so&brero ' #o arro% sobre #a ,r$&era s$##a. 4! cabe##o
P/($a K< de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
se derra& ,or #a es,a#da" s!a*e ' terso" ,arec$do a &eta# br!0$do. F!e hac$a #a *etaa" se
det!*o ,ara cote&,#ar #a c$!dad. Pre(!t s$ *o#*erse78 BC!5 -!era dec$r&eD
A#*ah 4carret #a obser*aba co ,#acer. Haba des$st$do" desde haca t$e&,o" de todo #o
-!e 1!era &as a##/ de teder#e #a &ao c!ado o era ecesar$o o de ,a#&ear#e #a es,a#da.
Haba de%ado de ,esar e eso" ,ero tea ! set$&$eto *a(o" se&$$cosc$ete" -!e se
,oda res!&$r e estas ,a#abras8 6Uo !ca sabe.6
7Te(o b!eas ot$c$as ,ara !sted" ch$ca. He estado traba%ado e ! ,ro'ecto. se trata
de or(a$3ar !a secc$ dode se ,odra re!$r ! (r!,o de c!est$oes de# De,arta&eto
de :$eestar de #as M!%eres. #as esc!e#as" #a ecoo&a do&5st$ca" e# c!$dado de #os ees"
#os &eores de#$c!etes" ' todo e# resto de eso debe estar ba%o #a d$recc$ de !a so#a
cabe3a. 9 o *eo $(!a &!%er &e%or ,ara eso -!e &$ &!chach$ta.
7B4e re1$ere a &D 7,re(!t e##a s$ *o#*erse.
7N$(!a &e%or -!e !sted. E c!ato *!e#*a Ga$# obtedr5 s! a,robac$.
E##a se *o#*$ ' #o &$r. Tea #os bra3os cr!3ados ' co #as &aos se asa #os codos.
7Grac$as" A#*ah" ,ero o #o -!$ero.
7BC!5 -!$ere dec$r co -!e o #o -!$eroD
7C!$ero dec$r#e -!e o #o -!$ero.
7Por e# a&or de D$os" debe co&,reder e# ade#ato -!e s$($1$ca ,ara s! carrera.
7N!ca he d$cho -!e est!*$era hac$edo !a carrera.
7Pero s!,o(o -!e o -!err/ eter$3arse e !a $s$($1$cate secc$ de #a >#t$&a
,/($a.
7Eter$3ar&e" o. Hasta -!e &e case.
7Pero ,$ese e #o -!e rea#&ete ,odra hacer e e# *erdadero o1$c$o. P$ese e #o -!e
Ga$# ,odra hacer ,or !sted !a *e3 -!e #e ##a&ase #a atec$.
7No te(o deseos de ##a&ar#e #a atec$.
7Pero" Do&$$-!e" osotros #a eces$ta&os. )as &!%eres estar/ !/$&e&ete co
!sted des,!5s de #o de esta oche.
7No #o creo as.
7BPor -!5D He ordeado dos co#!&as ,ara #a cr$ca de# &$t$ ' de s! d$sc!rso.
E##a se acerc a# te#51oo ' #e etre( e# rece,tor.
7Es &e%or -!e #es d$(a -!e #a s!,r$&a.
7BPor -!5D
:!sc sobre #a &esa etre ! desorde de ,a,e#es ' ecotr !as ho%as escr$tas a
&/-!$a ' se #as etre(.
7A-! est/ e# d$sc!rso -!e ,ro!c$5 ho'.
A# d$o !a o%eada. No d$%o ada" ,ero arr!( #a 1rete. Des,!5s" ,or te#51oo" d$o
rdees de -!e se h$c$era ! res!&e de# &$t$" ta bre*e co&o 1!ese ,os$b#e" s$
&ec$oar e# o&bre de #a oradora.
7Est/ b$e 7d$%o Do&$$-!e c!ado 5# co#( e# rece,tor7. BEsto' des,ed$daD
A#*ah sac!d$ #a cabe3a tr$ste&ete.
7BUsted #o -!$ereD
7No ecesar$a&ete.
79o ca##ar5 e# as!to 7&!r&!r7. No #e d$r5 ada a Ga$#.
72o&o -!$era. A & o &e $&,orta -!e sea de !a &aera ! otra.
7Esc!che" Do&$$-!e8 ?oh" o crea" o *o' a hacer#e ,re(!tas@ 4o#a&ete" B,or -!5
d$ab#os hace se&e%ates cosasD
7No te(o $(!a ra3 ,art$c!#ar.
7M$re" he odo a#(o de #a cea a#e(re d!rate #a c!a# h$3o a#(!as obser*ac$oes sobre
e# &$s&o te&a. 9 des,!5s *a ' d$ce cosas co&o 5stas e ! &$t$ rad$ca#. BAcaso haba
a#(!a ra3 ,ara hacer #o -!e ha hechoD
P/($a KJ de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7No" $(!a. ,ero &e d$*erta.
7No ,!edo co&,reder#a. Ia &!' b$e. hace traba%os br$##ates" ' %!sta&ete c!ado
est/ a ,!to de dar ! *erdadero ,aso hac$a de#ate #o echa a ,erder co toteras co&o
5sta. BC!$ere dec$r&e" co&o a&$(o" ,or-!e #a -!$ero ' esto' $teresado ,or !sted" -!5
b!sca co esoD
7Nada abso#!ta&ete.
A# ted$ #as &aos ab$ertas" a#3ado #os ho&bros ,ara e+,resar #o $e*$tab#e. E##a se
sor$ co a#e(ra.
7BC!5 ha' de tr$ste e estoD 9o #o est$&o" A#*ah" ' &e $tereso ,or !sted" ' &e (!sta
hab#ar co !sted" #o -!e es &e%or. Ahora s$5tese tra-!$#o ' descase. traer5 a#(o de
beber. )e hace 1a#ta to&ar a#(o.
Tra%o ! *aso escarchado co 1#otates c!bos de h$e#o.
7Usted es !a ch$ca de#$c$osa" Do&$$-!e.
7Nat!ra#&ete.
4etse e e# borde de #a &esa" co#oc #as &aos detr/s de e##a" e+ted$das sobre #a
&esa" $c#$se hac$a atr/s" a,o'/dose e #os bra3os t$esos ' co#!&,$ado #eta&ete s!s
,$eras.
7M$re" A#*ah. sera terr$b#e -!e 'o t!*$ese ! e&,#eo -!e rea#&ete &e (!stase.
7F%ese e #o -!e hab#a" e #as toteras -!e d$ce.
7No es totera. 4era terr$b#e teer ! ,!esto -!e &e (!stara ' -!e o -!$s$ese ,erder.
7BPor -!5D
7Por-!e tedra -!e de,eder de !sted. Usted es !a ,ersoa e+ce#ete" ,ero o es #o
-!e se ##a&a ! $s,$rador ' o creo -!e 1!era &!' her&oso *er#e co ! #/t$(o e #a
&ao. ?Oh" o ,roteste@ 4era ta# *e3 ! #at$(!$##o cort5s" ' eso #o hara &/s 1eo. Usted
tedra -!e de,eder de !estro ,atr" Ga$#" ! (ra ho&bre -!$3/s" a!-!e ,re1er$ra o
,oer !ca #os o%os e 5#.
7BPor -!5 ado,ta esa act$t!dD BAcaso o sabe -!e tato Ga$# co&o 'o hara&os
c!a#-!$er cosa ,or !sted" ' 'o ,ersoa#&ete...D
7No es so#a&ete eso" A#*ah. No es s#o !sted. 4$ 'o ecotrase ! traba%o" !
,ro'ecto" !a $dea o !a ,ersoa -!e &e (!stase" tedra -!e de,eder de todo e# &!do.
)as cosas se esa&b#a !as co otras. Todos esta&os e !a red" #a red os acecha '
atra,a. Usted -!$ere !a cosa -!e ,ara !sted es ,rec$osa. B4abe -!$5 est/ d$s,!esto a
arrac/rse#a de s!s &aosD No #o ,!ede saber. -!$3/ sea a#(o &/s e&ara0ado ' #e%ao.
,ero a#(!$e est/ #$sto" ' !sted te&e a todos. Ad!#a" se arrastra" r!e(a ' #os ace,ta ta s#o
,ara -!e #e ,er&$ta coser*ar#a. 9 as t$ee -!e ace,tar a todos.
74$ o &e e-!$*oco" est/ cr$t$cado a #a H!&a$dad e (eera#...
7N!estra $dea de# (5ero h!&ao es !a cosa &!' ,ec!#$ar. Todos tee&os !a
es,ec$e de c!adro *a(o ' br$##ate" '" c!ado hab#a&os de esto" ,esa&os e a#(o so#e&e"
(rade e $&,ortate. Pero" e rea#$dad" #o -!e cooce&os se red!ce a #as ,ersoas -!e
co*$*e co osotros. Mre#as. B2ooce !sted a#(!a ,or -!$e set$ra a#(o (rade '
so#e&eD )o >$co -!e ha' so a&as de casa -!e re(atea co #os *ededores a&b!#ates"
&!chachos tra*$esos -!e escr$be ,a#abras obsceas e #as aceras" ' borrachos. O s!s
e-!$*a#etes es,$r$t!a#es. E e1ecto" !a ,!ede set$r a#(> res,eto ,or #a (ete -!e s!1re.
T$ee c$erta d$($dad. Pero B#as ha cote&,#ado a#(!a *e3 c!ado se d$*$erteD Etoces
*e #a *erdad" 1%ese c&o (asta e# d$ero -!e ha (aado traba%ado co&o esc#a*os e
,ar-!es de d$*ers$oes ' e es,ect/c!#os sec!dar$os. M$re a #os r$cos" -!e t$ee todo e#
&!do a s! d$s,os$c$. Obser*e #o -!e esco(e ,ara d$*ert$rse. Obs5r*e#os e #as taberas
c#adest$as &/s e#e(ates. Asa es s! H!&a$dad e (eera#. No -!$ero $ hab#ar de e##a.
7Pero" ?d$ab#os@" o es 5sa #a &aera de cos$derar#a... Ta&,oco es e# c!adro
de1$$t$*o. Ha' a#(o b!eo e e# ,eor de osotros. 4$e&,re ha' ! as,ecto red$&$b#e.
P/($a K= de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7Tato ,eor. Es ! es,ect/c!#o ,oco ed$1$cate *er ! ho&bre -!e rea#$3a ! (esto
hero$co ' des,!5s desc!br$r -!e se *a a# *ode*$# ,ara descasar. O *er ! ho&bre -!e ha
,$tado !a te#a &a(1$ca ' saber -!e e&,#ea s! t$e&,o d!r&$edo co #a ,r$&era
&!(r$eta -!e ec!etra.
7BC!5 -!$ere !stedD BPer1ecc$D
7...o ada. E 1$" co&o *e" o -!$ero ada.
7Eso o t$ee set$do.
74$eto e# >$co deseo -!e !o ,!ede rea#&ete ,er&$t$rse. )$bertad" A#*ah" #$bertad.
7BA eso #e ##a&a #$bertadD
7No ,ed$r ada. No es,erar ada. No de,eder de ada.
7B9 s$ !sted ecotrara a#(o -!e -!$s$eraD
7No #o ecotrara. Pre1er$ra o *er#o. 4era !a ,arte de ese her&oso &!do s!'o" '
tedra -!e co&,art$r#o co e# resto" ' o -!erra. Ha de saber -!e !ca *!e#*o a abr$r !
(ra #$bro -!e he a&ado. Me d!e#e ,esar e #os otros o%os -!e #o ha #edo. 2osas co&o
5stas o ,!ede ser co&,art$das.
7Do&$$-!e" es aor&a# teer set$&$etos ta 1!ertes ,or cosas as$.
7Es #a >$ca &aera -!e te(o de set$r. O o set$r ada.
7C!er$da Do&$$-!e 7d$%o co ser$o ' s$cero $ter5s7" -!erra haber s$do s! ,adre.
BC!5 c#ase de tra(ed$a t!*o e s! $1ac$aD
7BPor -!5D N$(!a" abso#!ta&ete. T!*e !a $1ac$a &ara*$##osa. )$bre ' tra-!$#a
' s$ ser &o#estada ,or ad$e. :!eo" a &e!do &e seta ab!rr$da. Pero esto'
acost!&brada.
74!,o(o -!e !sted es ! desd$chado ,rod!cto de !estros t$e&,os. 4$e&,re #o he
d$cho. 4o&os de&as$ado c$cos" de&as$ado decadetes. 4$ *o#*$5ra&os co toda
h!&$#dad a #as *$rt!des sec$##as\
7A#*ah" Bc&o ,!ede dec$r esas toterasD Eso est/ b$e ,ara s!s ed$tor$a#es '... 74e
det!*o a &$rar a-!e##os o%os -!e ,areca ! ,oco ,er,#e%os ' ! ,oco o1ed$dos. Des,!5s
e##a se r$7. Es a(radab#e hab#ar co !sted. 4abr/ -!e #os ,!eb#os ,r$&$t$*os haca
estat!as de s!s d$oses a se&e%a3a de #os ho&bres. P$ese e+acta&ete a -!5 se ,arecera
!a estat!a s!'a" co s! des!de3" s! *$etre...
7BC!5 t$ee -!e *er co todo esoD
7Nada" e abso#!to" -!er$do. Perde&e. 7H$3o !a ,a!sa ' a(re(8 Ha de saber -!e
&e (!sta #as estat!as de #os ho&bres des!dos. No se ha(a e# toto. He d$cho estat!as.
Te(o !a e ,art$c!#ar" -!e se s!,oe sea de He#$os. )a sa-!5 de ! &!seo de E!ro,a.
T!*e !a terr$b#e d$1$c!#tad ,ara sacar#a. No estaba a #a *eta" ,or s!,!esto. 9o creo -!e
estaba a#(o ea&orada. )a tra%e a casa co&$(o.
7BDde est/D Me (!stara *er a#(o -!e #e (!ste.
7Est/ rota.
7BRotaD BUa ,$e3a de &!seoD B2&o ,as esoD
7)a ro&,.
7B2&oD
7)a t$r5.
7BEst/ tota#&ete #ocaD BPor -!5D
7Para -!e ad$e &/s #a *$era.
7?Do&$$-!e@
4ac!d$ #a cabe3a co&o ,ara descartar e# te&a. )a &asa de s!s cabe##os se a($t e
,esada oda. era co&o !a o#a e !a #a(!a de &erc!r$o.
7)o s$eto" -!er$do 7d$%o7. o -!$se $&,res$oar#e. Pes5 -!e ,oda hab#ar#e as"
,or-!e !sted es #a >$ca ,ersoa $&,er&eab#e a c!a#-!$er c#ase de $&,res$. No debera
haber#o hecho. No *a#e #a ,ea. 74a#t /($#&ete de #a &esa7. I/'ase corr$edo a s!
P/($a KK de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
casa" A#*ah. 4e est/ hac$edo tarde. Esto' casada. Hasta &a0aa.
G!' FraNo #e' #os artc!#os de s! h$%a. o' #as obser*ac$oes -!e haba hecho e #a
rece,c$ ' e e# &$t$. No eted$ ada abso#!ta&ete" ,ero se daba c!eta -!e todo eso
,oda es,erarse de e##a" s! rec!erdo s$e&,re #e traa ! co1!so set$&$eto de a,res$
-!e #e o,r$&a #a &ete. 4e ,re(!t s$ od$aba" e rea#$dad" a s! h$%a.
Pero" a# ,!to" ! c!adro *o#*$ a s! &ete" co teac$dad" co&o oc!rra s$e&,re -!e se
haca #a &$s&a ,re(!ta. Era ! c!adro de #a $1ac$a de s! h$%a" e ! da 'a haca &!cho
de eso" ! *erao o#*$dado e s! ,oses$ de 2oect$c!t. E# resto de #o -!e haba
oc!rr$do a-!e# da #o haba o#*$dado" #o &$s&o -!e #o -!e #e haba ##e*ado a ,esar e e#
$state -!e recordaba. 4e *ea e #a terra3a" ' a e##a sa#tado ! *erde ' a#to arco -!e
estaba a# 1$a# de# c5s,ed.
E# cerco ,areca de&as$ado a#to ,ara s! ,e-!e0o c!er,o" ,ero acababa de ,esar#o
c!ado" de ,roto" #a *$o sa#tado sobre #a *erde barrera. No ,oda recordar e# ,r$c$,$o '
e# 1$ de# sa#to. Pero" s$ e&bar(o" *ea c#aro ' co ,rec$s$" co&o #a $&a(e de ! 1$#&
recortado e $&o*$#$3ado ,ara s$e&,re" e# $state >$co" c!ado e# c!er,o estaba
s!s,ed$do e e# es,ac$o" co #as #ar(as ,$eras e+ted$das a #o acho" #os de#(ados bra3os
e a#to" #as &aos braceado e e# a$re" e# *est$do b#aco ' e# cabe##o r!b$o e+ted$do e
dos (rades tre3as a# *$eto. d!rate ! so#o &o&eto e# re#/&,a(o de ! c!er,o
,e-!e0o e e# esta##$do de #$bertad est/t$ca &/s (rade -!e h!b$ese ,resec$ado e s! *$da.
No saba ,or -!5 a-!e# &o&eto #e -!ed (rabado" -!5 s$($1$cado oc!#to #o coser*
c!ado otros &/s $&,ortates se haba ,erd$do. No saba -!5 tea -!e *er a-!e#
&o&eto" -!e s$e&,re a,areca c!ado seta a&ar(!ra ,or s! h$%a" $ ,or -!5"
record/do#o" tea ese $so,ortab#e acceso de ter!ra. Pes" s$&,#e&ete" -!e s! car$0o
,atera# se estaba $&,o$edo a s! *o#!tad.
Pero -!era a'!dar#a" de !a &aera e&bara3osa" $rre1#e+$*a. No saba" o -!era saber
,or -!5 e##a eces$taba ser a'!dada.
De &aera -!e e&,e3 a teer &/s cos$derac$ hac$a Peter Keat$(. E&,e3 ,or
ace,tar !a so#!c$ -!e !ca haba ad&$t$do" ' ,res!&$ -!e #a $te(r$dad" s$&,#e '
estab#e" de Keat$( era e# ,rec$so so,orte -!e eces$taba ,ara #a $costac$a e1er&$3a de
s! h$%a. Keat$( o -!era *er otra *e3 a Do&$$-!e s$ res!#tado. FraNo #e haba dado e#
>&ero de te#51oo haca t$e&,o ' 5# #a haba ##a&ado a &e!do. E##a #e cotestaba ' se
rea (o3osa. #e cotestaba -!e h!b$ese deseado *er#o" -!e saba -!e o ,oda esca,arse de
5#" ,ero -!e estaba &!' oc!,ada e a-!e##os das ' -!e #a ##a&ase e# ,r$&ero de# &es
,r+$&o.
FraNo s!,oa todo esto. )e d$%o a Keat$( -!e $*$tara a Do&$$-!e a co&er ' #os
re!$ra !e*a&ete.
7Esto es 7a(re(7" tratar5 de $*$tar#a. Reh!sar/" desde #!e(o.
N!e*a&ete Do&$$-!e #o sor,red$ ,or-!e e se(!$da ace,t #a $*$tac$ co
a#e(ra.
4e ecotr co e##os e e# resta!rate ' sor$ co&o s$ se tratase de !a re!$ -!e
estaba as$ado. Hab# a#e(re&ete" ' Keat$( se s$t$ ecatado ' c&odo ' #e ##a& #a
atec$ e# hecho de -!e s$e&,re #a h!b$ese te&$do. Des,!5s de &ed$a hora" #e d$%o a
FraNo" &$r/do#e8
7Ha s$do &ara*$##oso -!e te &o#estases ,ara *er&e" ,a,/" e ,art$c!#ar c!ado est/s
ta oc!,ado ' t$ees -!e *er a tata (ete.
E# rostro de FraNo as!&$ ! as,ecto de costerac$.
7D$os &o" Do&$$-!e" t> &e haces recordar...
7BTe has o#*$dado de a#(!a c$ta -!e teasD 7d$%o e##a co a&ab$#$dad.
7?2ara&ba@ 4e &e haba ,asado co&,#eta&ete. E# *$e%o Adr5s 2o#so &e te#e1oe
P/($a LMM de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
esta &a0aa ' &e o#*$d5 de aotar#o" e $s$st$ e *er&e a #as dos. 'a sabes c&o es 5#. 9o
o ,!edo e(ar&e a *er#e. ?2ara&ba@" %!sto ho'... B2&o #o s!,$steD
7C!5 s5 'o. o saba ada. Es ,er1ecta&ete at!ra#" ,a,/. E# se0or Keat$( ' 'o te
e+c!sare&os ' tedre&os !a a(radab#e co&$da #os dos. No te(o $(!a c$ta e todo e#
da" de &aera -!e o te&as -!e &e esca,e.
FraNo se ,re(!t s$ e##a sabra -!e #a e+c!sa haba s$do ,re,arada de ate&ao ,ara
de%ar#a so#a co Keat$(. No ,oda estar se(!ro. E##a #e &$raba 1$%a&ete. s!s o%os ,areca
de&as$ado c/d$dos. Estaba ecatado de ,oder h!$r.
Do&$$-!e se *o#*$ hac$a Keat$( co !a &$rada ta (et$# -!e o ,oda s$($1$car
otra cosa -!e des,rec$o.
7Ahora" descase&os 7d$%o7. A&bos sabe&os #o -!e b!sca ,a,/" des,!5s de todo.
de &aera -!e
est/ ,er1ecta&ete b$e. No se descoc$erte ,or eso. A & o &e descoc$erta. Est/ &!'
b$e -!e !sted te(a s!%eto a ,a,/ co !a cadea. Pero s5 -!e ,ara !sted o es &!'
*eta%oso -!e 5# t$re de e##a. As -!e o#*$d5&os#o ' co&a&os.
Peter h!b$era -!er$do #e*atarse ' sa#$r" ,ero se d$o c!eta" co 1!r$osa dece,c$" de
-!e o ,oda. E##a a(re(8
7No &e &$re co ese ce0o" Peter. Es &e%or -!e &e ##a&e Do&$$-!e" ,or-!e" de todos
&odos" ##e(are&os a e##o" tarde o te&,rao. Probab#e&ete #o *er5 a &e!do. 'o *eo a
&!cha (ete" ' s$ a ,a,/ #e (!sta -!e !sted sea !o de e##os" B,or -!5 oD
D!rate e# resto de #a co&$da #e hab# co&o a ! b!e a&$(o" a#e(re ' co 1ra-!e3a"
co cador $-!$etate -!e ,areca de&ostrar -!e o tea ada -!e oc!#tar. ,ero &ostraba
ta&b$5 -!e era &e%or o $*est$(ar. )a e+-!$s$ta bee*o#ec$a de s!s &aeras $s$!aba
-!e a-!e##a re#ac$ o tea cosec!ec$as ,os$b#es" ,ero -!e ta&,oco #e dara ! tr$b!to
de host$#$dad. A# se d$o c!eta de -!e e##a #e desa(radaba *$o#eta&ete" ,ero obser*aba #a
1or&a de s! boca" #os &o*$&$etos de s!s #ab$os c!ado e&$ta #as ,a#abras. obser*aba #a
&aera de cr!3ar #as ,$eras" s!a*e ' e+acta&ete" co&o s$ se des,#e(ase ! costoso
$str!&eto" ' o ,!do ah!'etar e# set$&$eto de $(e!a ad&$rac$ -!e e+,er$&et
c!ado #a *$o ,or ,r$&era *e3.
2!ado se #e*ataro ,ara $rse" e##a d$%o8
7BIr/ co&$(o a# teatro esta oche" PeterD No $&,orta #o -!e de" c!a#-!$er cosa -!e
de es #o &$s&o. Ia'a a b!scar&e des,!5s de cear. D(ase#o a ,a,/. a 5# #e (!star/.
7A!-!e" des,!5s de todo" tedra -!e estar todo &eos coteto 7d$%o Keat$(7" '
'o ta&b$5. ,ero &e (!star/ #o &$s&o" Do&$$-!e.
7BPor -!5 o ha de estar sat$s1echoD
7Por-!e !sted o t$ee (aas de $r a# teatro $ de *er&e esta oche.
7Nada de eso. E&,$e3o a -!erer#e" Peter. Ia'a a b!scar&e a #as ocho ' &ed$a.
2!ado Keat$( *o#*$ a #a o1$c$a" FraNo #o ##a& e se(!$da.
7BC!5D 7,re(!t FraNo co as$edad.
7BC!5 ,asa" G!'D 7res,od$ Keat$(" hac$5dose e# deseted$do7. BPor -!5 est/
ta ,reoc!,adoD
7Esto'..." esto' 1raca&ete ,reoc!,ado ,or saber s$ #os dos ,!ede ##e(ar a
etederse. 2reo -!e !sted sera !a b!ea $1#!ec$a ,ara e##a. BC!5 s!ced$D
7Nada" abso#!ta&ete. Pasa&os &!' b$e e# t$e&,o. Usted cooce s!s resta!rates. )a
co&$da era &ara*$##osa... ?Oh" ade&/s esta oche *o' a ##e*ar a s! h$%a a# teatro@
7B2&o ha cose(!$do esoD Keat$( se eco($ de ho&bros.
79a #e d$%e -!e o se debe te&er a Do&$$-!e.
79o o #a te&o" ,ero... 2o-!e BDo&$$-!e..." 'a...D M$ ehorab!ea" Peter... 9o o
#a te&o" so#a&ete -!e o #a ,!edo desc$1rar. N$(!o ,!ede acerc/rse#e. N!ca ha te$do
!a so#a a&$(a" $ s$-!$era e e# ,ar*!#ar$o. 4$e&,re #a rodea !a &!#t$t!d" ,ero !ca !a
P/($a LML de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
a&$(a. No s5 -!5 ,esar. As est/ *$*$edo" ahora" co&,#eta&ete so#a co !a &!#t$t!d
de ho&bres a#rededor '...
7Ia&os" G!'. No debe ,esar ada deshoesto acerca de s! ,ro,$a h$%a.
7No #o ,$eso" eso es ,rec$sa&ete #o -!e &e &o#esta..." -!e o #o ,$eso. C!erra"
,ero o ,!edo. Pero e##a t$ee *e$t$c!atro a0os ' es hoesta" #o s5" esto' se(!ro. BNo
,!ede !sted darse c!eta co s#o &$rar a !a &!%erD No so' &ora#$sta" ,ero creo -!e esto
es aor&a#. No es at!ra@" a s! edad" co s! as,ecto" co #a c#ase de *$da co&,#eta&ete
des,reoc!,ada -!e ##e*a. R!e(o a D$os -!e se case. )o deseo co toda horade3. :!eo"
ahora o *a'a a re,et$r esto" c#aro est/" ' o #o $ter,rete &a#. o he -!er$do hacer#e !a
$*$tac$.
7Desde #!e(o -!e o.
7?Ah@" de ,aso" Peter..." ##a&aro de# hos,$ta# &$etras !sted estaba a!sete. D$%ero
-!e e# ,obre )!c$o est/ &!cho &e%or. P$esa -!e sa#dr/ b$e.
)!c$o N. He'er haba te$do ! ata-!e" ' Keat$( haba de&ostrado &!chs$&o $ter5s
,or s! &e%ora" ,ero o haba $do a *$s$tar#e a# hos,$ta#.
7Me ca!sa &!cha a#e(ra 7cotest.
7Pero o creo -!e ,!eda *o#*er a traba%ar. 4e est/ ,o$edo *$e%o" Peter... 4" se est/
,o$edo *$e%o... ?Uo ##e(a a c$erta edad ' 'a o ,!ede ,reoc!,arse &/s de #os e(oc$os@
Keat$( se set cerca de #os trocos art$1$c$a#es de #a ch$&eea" e e# livin* room,
abra3/dose #as rod$##as ' esc!chado #as ,re(!tas -!e #e haca s! &adre sobre c&o era
Do&$$-!e" -!5 ro,a !saba" -!5 #e haba d$cho ' c!/to d$ero s!,oa -!e #e haba
de%ado s! &adre.
Iea a Do&$$-!e co 1rec!ec$a. A-!e##a oche acababa de ##e(ar de ! recorr$do ,or
#os c#!bs oct!ros co e##a. E##a ace,taba s$e&,re s!s $*$tac$oes ' 5# se ,re(!taba s$
eso era !a ,r!eba de#$berada de -!e #e haca &eos caso *$5do#o a &e!do -!e s$
reh!sase *er#o. Pero cada *e3 -!e #a *ea" Keat$( haca as$osos ,#aes ,ara #a !e*a
etre*$sta.
Haca ! &es -!e o *ea a 2ather$e. Estaba oc!,ada e ! traba%o de $*est$(ac$
-!e ser*$ra de base a !a ser$e de co1erec$as ' -!e #e haba s$do ecar(ado ,or s! to.
)a &adre de Keat$( estaba setada ba%o #a #/&,ara" re&edado ! ras( e e# 1orro
de# s&ok$(" ' #e re,rochaba" etre #as ,re(!tas" ,or setarse e e# s!e#o co s!s
,ata#oes de et$-!eta ' s! &e%or ca&$sa. A# o ateda #os re,roches $ #as ,re(!tas. ,ero
ba%o a-!e# 1ast$d$o s$t$ !a e+tra0a sesac$ de a#$*$o" co&o s$ #a corr$ete obst$ada de
s!s ,a#abras 1!era a*a3ado ' %!st$1$c/do#o. 2otestaba de *e3 e c!ado8 64... No... No
s5... ?Oh" s" es her&osa@ ?Es &!' her&osa...@ Es terr$b#e&ete tarde" &a&/. Esto'
casado. C!$ero acostar&e...6
E# t$&bre de #a ,!erta so.
7?2ara&ba@ 7d$%o #a se0ora Keat$(7. BC!$5 ,!ede ser a esta horaD
Keat$( se #e*at '" eco($5dose de ho&bros" se d$r$($ a #a ,!erta.
Era 2ather$e. Etre #as &aos sostea !a cartera *$e%a ' de1or&ada. M$r co
dec$s$ ' d!da a# &$s&o t$e&,o. 4e ech ! ,oco hac$a atr/s.
7:!eas oches" Peter. BP!edo etrarD Te(o -!e hab#arte.
7?Kat$e@ ?Nat!ra#&ete@ ?C!5 (et$#@ Etra" etra... Ma&/" es Kat$e.
)a se0ora Keat$( se 1$% e #os ,$es de #a &!chacha" -!e se &o*a co&o s$ ca&$ase
,or #a c!b$erta de ! barco -!e se ba#aceaba" &$r a s! h$%o ' se d$o c!eta de -!e haba
oc!rr$do a#(o -!e deba de ser ob%eto de ,reca!c$.
7:!eas oches" 2ather$e 7cotest co s!a*$dad.
Keat$( o tea coc$ec$a de otra cosa &/s -!e de #a s>b$ta a#e(ra -!e haba
e+,er$&etado a# *er#a. #a a#e(ra #e d$%o -!e ada haba ca&b$ado" -!e estaba a sa#*o" co
se(!r$dad" ' -!e s! ,resec$a reso#*a todas #as d!das. De% de sor,rederse ,or #o
P/($a LM; de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
a*a3ado de #a hora ' ,or #a $es,erada a,ar$c$ de Kat$e.
7:!eas oches" se0ora Keat$( 7d$%o e##a co *o3 br$##ate ' h!eca7. Es,ero o
&o#estar#a. Probab#e&ete ser/ tarde" BoD
7?De $(!a &aera" ch$ca@ 7res,od$ #a se0ora Keat$(.
2ather$e se a,res!r a hab#ar8
7Me -!$tar5 e# so&brero... BDde ,!edo ,oer#o" se0oraD BA-! sobre #a &esaD
BEstar/ b$eD No" -!$3/ sea &e%or ,oer#o sobre esta c&oda" a!-!e est/ ! ,oco &o%ado
,or #a h!&edad de #a ca##e" ' ,!ede ,er%!d$car e# bar$3" ' es !a c&oda ta #$da -!e o
-!$s$era estro,ear#a.
7BC!5 oc!rre" Kat$eD 7,re(!t Keat$(" ,o$edo atec$" a# 1$.
E##a #o &$r ' 5# *$o -!e s!s o%os estaba aterror$3ados ' s! boca etreab$erta" tratado
de sorer.
7?Kat$e@ 7&!r&!r. E##a o res,od$7. C!tate e# abr$(o. Ie a-!" ca#$5tate a#
1!e(o.
E&,!% ! ba-!$to hasta #a ch$&eea ,ara -!e e##a se setase. 2ather$e *esta !
s!5ter e(ro ' !a *$e%a 1a#da e(ra" ,redas caseras -!e o se haba ca&b$ado ,ara hacer
#a *$s$ta. 4e ac!rr!c co #as rod$##as b$e %!tas ' hab# e too &/s ba%o ' &/s at!ra#"
co&o e# ,r$&er so$do 'a #$berado de #a ,ea8
7T$ees !a casa &!' #$da... M!' abr$(ada ' es,ac$osa... BP!edes abr$r #as *etaas
todas #as *eces -!e -!$erasD
7C!er$da Kat$e 7d$%o a&ab#e&ete7" B-!5 ha ,asadoD
7Nada. e rea#$dad" o ha oc!rr$do ada. Tea -!e hab#arte" so#a&ete. Ahora. Esta
oche. 7M$r a #a se0ora Keat$(78 4$ !sted ,re1$r$era... 79 #!e(o" s>b$ta&ete" a(re(
78 No. Est/ ,er1ecta&ete b$e... T! &adre ,!ede or#o. C!$3/ sea &e%or s$ e##a se etera.
74e *o#*$ hac$a #a &adre ' d$%o &!' sec$##a&ete78 9a *e" se0ora Keat$(" Peter ' 'o
esta&os ,ro&et$dos. 74e *o#*$ hac$a 5# ' co *o3 rota" #e d$%o78 Peter" -!$ero casar&e
ahora" &a0aa" ta ,roto co&o sea ,os$b#e.
)a &ao de #a se0ora Keat$( haba $do des#$3/dose #eta&ete ,or s! re(a3o. M$r a
2ather$e co o%os $e+,res$*os. D$%o tra-!$#a&ete" co !a tra-!$#$dad -!e Keat$(
!ca h!b$ese es,erado de e##a8
79o o #o saba. Me a#e(ra &!cho" -!er$da.
7BNo se o,oeD BNo se o,oe" rea#&eteD 7$-!$r$ 2ather$e" deses,erada.
7BPor -!5D Estas cosas debe ser dec$d$das ,or !sted ' &$ h$%o >$ca&ete.
7?Kat$e@ 7&!r&!r 5#" recobrado #a *o37.
BC!5 ha oc!rr$doD BPor -!5 ta ,roto co&o sea ,os$b#eD
7?Oh@ ?Oh@ ?Parece co&o s$..." co&o s$ 'o est!*$era e*!e#ta e esa c#ase de #os -!e
#es ,asa a #as &!chachas...@ 7Ero%ec$ tota#&ete7. ?Oh" D$os &o@ ?No@ ?No es eso@
?T> sabes -!e o ,!ede ser@ ?Oh" t> o ,odr/s ,esar" Peter" -!e 'o..." -!e...@
7No" at!ra#&ete -!e o 7d$%o 5# r$edo ' set/dose e e# s!e#o a s! #ado '
des#$3ado ! bra3o e toro a #a c$t!ra de e##a7. I!e#*e e t$. BC!5 esD T> sabes -!e &e
casara esta &$s&a oche s$ t> -!$eres. Pero B-!5 ha oc!rr$doD
7Nada. Ahora esto' b$e. Te d$r5. Pesar/s -!e esto' #oca. T!*e de (o#,e #a sesac$
de -!e !ca &e casara cot$(o" de -!e a#(o es,atoso &e oc!rra ' -!e o ,oda h!$r.
7BC!5 te oc!rraD
7No s5. Nada. Est!*e traba%ado e &$s $*est$(ac$oes todo e# da ' o &e haba
oc!rr$do ada" $ ##a&adas te#e1$cas $ *$s$tas. De ,roto t!*e esta oche #a sesac$ de
!a ,esad$##a" !a es,ec$e de horror -!e o se ,odra descr$b$r" -!e o se ,arece a ada
hab$t!a#. Era" ,rec$sa&ete" #a sesac$ de -!e estaba e ! ,e#$(ro &orta#" -!e a#(o &e
rodeaba ' -!e o ,oda h!$r ,or-!e o &e #o ,er&$ta ' ,or-!e era de&as$ado tarde.
7BC!e o ,odas h!$r de -!5D
P/($a LME de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7No s5 e+acta&ete. De toda &$ *$da. I&a(ate" era co&o !a area &o*ed$3a" s!a*e
' at!ra#. 2o&o a#(o -!e !o o ,!ede ad*ert$r $ sos,echar. 9 ca&$aba c&oda&ete
sobre eso. 2!ado &e d$ c!eta era de&as$ado tarde... 4eta -!e eso &e atra,aba ' -!e
!ca &e casara cot$(o" -!e debera a,res!rar&e ahora" ahora o !ca. BNo has te$do
!ca !a sesac$ co&o #a &aD BU terror se&e%ate -!e o ,!ede e+,#$carseD
74 7s!s!rr 5#.
7No ,$eses -!e &e he *!e#to #oca.
7No" Kat$e. C!$s$era saber s$ 1!e eso so#a&ete #o -!e te sobresa#t.
7:!eo..." ,arece est>,$do ahora. 74e r$" e+c!s/dose7. Era as8 estaba setada e
#a hab$tac$ ' haca 1ro" de &aera -!e o abr #a *etaa. Tea tatos ,a,e#es ' #$bros
sobre #a &esa" -!e a,eas haba #!(ar ,ara escr$b$r ' cada *e3 -!e escr$ba !a ota haca
caer a#(o co e# codo. Haba &otoes de cosas a#rededor" ,a,e#es todo" ' s!s!rraba !
,oco ,or-!e 'o haba de%ado &ed$o ab$erta #a ,!erta de# livin* room ' s!,o(o -!e habra
!a corr$ete de a$re. M$ to estaba traba%ado ta&b$5 e e# livin* Haba ade#atado
ad&$rab#e&ete" haba estado traba%ado d!rate &!cho t$e&,o ' o saba -!5 hora era. 9
etoces" de ,roto" se &e oc!rr$. No s5 ,or -!5. C!$3/s e# a$re de #a hab$tac$ est!*$era
erarec$do o -!$3/ 1!era e# s$#ec$o. No oa ada" $ ! so$do e e# livin* room, ' #os
,a,e#es s!s!rraba ta b#ada&ete" co&o s$ a#(> &or$b!do se est!*$ese as1$+$ado.
Etoces &$r5 a#rededor '... ' o ,!de *er a &$ to e e# livin* room, ,ero" e ca&b$o" *$
s! so&bra e #a ,ared" !a so&bra $&esa" ac!rr!cada" -!e o se &o*a" ,ero -!e era
&!' (rade.
4e estre&ec$. Pareca -!e 'a o #e res!#taba ta est>,$do e# caso. M!r&!r8
7Eso 1!e #o -!e &e oc!rr$. )a so&bra o se &o*a" ,ero 'o cre -!e todos #os ,a,e#es
se estaba &o*$edo" cre -!e #a so&bra se #e*ataba #eta&ete ' -!e *ea e d$recc$
a &$ (ar(ata ' -!e &e $ba a estra(!#ar. Etoces d$ ! (r$to" ,ero 5# o #o o'" Peter. ?A#
o #o o'@ P!es #a so&bra o se &o*$. Etoces co( &$ so&brero ' &$ abr$(o ' corr.
2!ado atra*es5 e# livin* room, creo -!e 5# d$%o8 WBC!5 te ,asa" 2ather$eD BC!5 hora esD
BAdode *asDV O a#(o ,or e# est$#o" o esto' se(!ra. Pero o *o#* a &$rar hac$a atr/s ' o
cotest5. No ,oda. Tea &$edo de 5#. ?M$edo de &$ to E##sworth" -!e o &e ha d$cho !a
,a#abra d!ra e toda &$ *$da@ Eso es todo" Peter. No ,!edo co&,reder. te(o &$edo.
Estado cot$(o" o tato" ,ero te(o &$edo.
)a se0ora Keat$( hab# co *o3 seca ' *$(orosa8
7?:ah" es sec$##o #o -!e #e ha oc!rr$do" -!er$da@ Ha traba%ado de&as$ado" estaba
abr!&ada ' se ,!so ! ,oco er*$osa.
74..." ,robab#e&ete.
7No 7d$%o Keat$( #eta&ete7" o ha s$do eso... 7A# estaba ,esado e e# a#ta*o3
de# *estb!#o e e# &$t$ de #os h!e#(!$stas. Des,!5s a(re( r/,$da&ete78 4" &a&/ t$ee
ra3. Te est/s &atado co e# traba%o" Kat$e. T! to... )e retorcer5 e# ,esc!e3o ! da de
5stos.
7?Oh" 5# o t$ee #a c!#,a@ A# o -!era -!e 'o traba%ase. A &e!do &e -!$ta #os #$bros
' &e d$ce -!e *a'a a# c$e. A# &$s&o d$ce -!e traba%o de&as$ado. Pero &e (!sta. 2reo -!e
cada ota -!e ha(o" cada tro3o de $1or&ac$" ser*$r/ de ese0a3a a c$etos de %*ees
est!d$ates de todo e# ,as" ' ,$eso -!e esto' cotr$b!'edo a #a ed!cac$ de# ,!eb#o co
&$s bre*es $1or&ac$oes" ' &e s$eto or(!##osa ' -!$ero cot$!ar. BIesD No tea ,or
-!5 #a&etar&e. 9 des,!5s..." des,!5s..." co&o esta oche..." o s5 #o -!e &e ,asa.
7M$ra" Kat$e" cose(!$re&os #a a!tor$3ac$ &a0aa ,or #a &a0aa ' os casare&os
e se(!$da" dode t> -!$eras.
74ea" Peter 7&!r&!r7. BT> o te o,oes de *erdadD No te(o &ot$*os rea#es" ,ero
#o -!$ero" #o -!$ero. Des,!5s sabr5 -!e todo est/ b$e. Nos #as arre(#are&os. 2ose(!$r5
! e&,#eo s$ t>..." s$ t> o est/s co&,#eta&ete e cod$c$oes" o...
P/($a LMF de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7?C!5 totera@ No hab#es as. Nos arre(#are&os. Eso o $&,orta. )o ,r$c$,a# es
casarse ' todo #o de&/s se arre(#ar/ so#o.
7C!er$do" B#o co&,redesD B2o&,redesD
74" Kat$e.
7Ahora -!e todo est/ res!e#to 7d$%o #a se0ora Keat$(7" #e ,re,arar5 !a ta3a de t5
ca#$ete" 2ather$e. )a eces$ta ates de $rse a s! casa.
Pre,ar e# t5 ' 2ather$e #o beb$" &!' a(radec$da" ' d$%o sor$edo8
79o..." 'o s$e&,re te&a -!e !sted o #o a,robase" se0ora Keat$(.
7BC!$5 #e d$%o se&e%ate cosaD 7res,od$ 5sta ,ro!c$ado #as ,a#abras co
#et$t!d7. Ahora" corra a casa co&o !a b!ea ch$ca" ' -!e d!er&a b$e esta oche.
7Ma&/" Bo ,odra -!edarse a-! esta ocheD Podra dor&$r cot$(o.
7Pero" Peter" o te ,o(as er*$oso. BC!5 ,esara s! toD
7?Oh" Peter" o &e -!edar5@ Esto' &!' b$e ahora. Me $r5 a casa.
74$ t> o...
7No te(as &$edo ahora. Esto' ,er1ecta&ete. No creas -!e te(a &$edo de to
E##sworth.
7:!eo" &e%or. Pero o te *a'as" toda*a.
7:!eo" Peter 7d$%o #a &adre7" o -!err/s -!e e##a ade ,or esas ca##es &/s tarde de
#o co*e$ete.
79o #a aco&,a0ar5 a #a casa.
7No 7d$%o. 2ather$e7. No -!$ero ser &/s tota de #o -!e so'. No" o te #o ,er&$to.
A# #a bes %!to a #a ,!erta ' #e d$%o8
7Ir5 a b!scarte a #as d$e3 de #a &a0aa ,ara -!e *a'a&os a ,ed$r #a a!tor$3ac$.
74" Peter.
Peter cerr #a ,!erta tras e##a ' est!*o ! &o&eto a,ret/dose #as &aos s$ darse
c!eta de #o -!e haca. Des,!5s *o#*$ desa1$ate a# livin* room ' se det!*o" co #as
&aos e #os bo#s$##os" ate s! &adre. )a &$r ' haba e s! &$rada !a s$#ec$osa
$terro(ac$. 4! &adre #o cote&,# tra-!$#a&ete" s$ ,reteder es-!$*ar #a &$rada '
s$ res,oder a e##a. )!e(o" ,re(!t8
7BC!$eres acostarte" PeterD
H!b$era es,erado c!a#-!$er cosa &eos a-!e##o. 4$t$ ! *$o#eto $&,!#so de
a,ro*echar #a ocas$" *o#*erse ' h!$r. Pero -!era saber #o -!e ,esaba e##a. 2re' -!e
deba %!st$1$carse.
7Ma&/" o -!$ero esc!char ahora $(!a de t!s ob%ec$oes.
79o o he hecho ob%ec$oes 7re,#$c e##a.
7Ma&/" -!$s$era -!e co&,red$eras -!e a&o a Kat$e" -!e ada ,!ede deteer&e
ahora" ' ada &/s.
7M!' b$e" Peter.
7No *eo ,or -!5 o te (!sta.
7E# hecho de -!e a & &e (!ste o o &e (!ste o t$ee $&,ortac$a ,ara t$.
7?Oh" s" &a&/@ 2#aro -!e t$ee $&,ortac$a. T> #o sabes. B2&o ,!edes dec$r esoD
7Peter" e #o cocer$ete a &" &e da #o &$s&o. No ,$eso e & ,ara ada" ,or-!e
ada e e# &!do" sa#*o t>" &e $teresa. C!$3/ res!#te at$c!ada" ,ero so' as. 45 -!e o
tedra -!e ser as" #os %*ees o a,rec$a esto ahora" ,ero 'o o ,!edo re&ed$ar#o.
7?Oh" &a&/" t> sabes -!e 'o #o a,rec$o@ T> sabes -!e o -!$s$era o1ederte.
7T> o ,!edes o1eder&e" Peter" s$ ,er%!d$carte a t$ &$s&o... 9 eso..." eso es d$1c$#
de so,ortar.
7B2&o &e esto' ,er%!d$cado a & &$s&oD
7:!eo" s$ -!$eres esc!char&e...
7No he reh!sado esc!charte.
P/($a LMH de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
74$ -!$eres esc!char &$ o,$$" te d$r5 -!e esto es e# 1!era# de *e$t$!e*e a0os de
&$ *$da" de todas #as es,era3as -!e haba ,!esto e t$.
7Pero" B,or -!5D BPor -!5D
7No es -!e o &e (!ste 2ather$e. Me (!sta &!cho. Es !a #$da ch$ca" s$ o se
destro3ase a s &$s&a ' o se #e oc!rr$era esas ch$1#ad!ras. Pero es !a &!chacha
res,etab#e ' 'o d$ra -!e sera !a e+ce#ete es,osa ,ara c!a#-!$era" ,ara c!a#-!$er
&!chacho horado ' traba%ador. Pero ?,esar -!e sea ,ara t$" Peter@ ?Para t$...@
7Pero...
7T> eres &odesto" Peter. Eres de&as$ado &odesto. Ase ha s$do s$e&,re t! de1ecto. No
te *a#oras a t$ &$s&o. 2rees ser co&o c!a#-!$er otro.
7?Eso s -!e o@ ?9 o creo -!e ad$e ,$ese eso@
7No ,$erdas #a cabe3a. B4abes e# ,or*e$r -!e te es,eraD BNo *es -!5 a#to has ##e(ado
' c!a #e%os ##e(ar/sD T$ees #a o,ort!$dad de ##e(ar a ser e# &e%or. b!eo..." cas$ e# &e%or
de todos #os ar-!$tectos '...
7B2as$ e# &e%orD BEso ,$esasD 4$ o ,!edo ser e# &e%or" s$ o ,!edo ser e# >$co
ar-!$tecto de# ,as" de &$ 5,oca" o -!$ero ser ada.
7?Ah@ Pero !o o ##e(a a eso s$ se des,reoc!,a de #a ,ro1es$. Uo o ##e(a a ser e#
,r$&ero s$ hacer a#(!os sacr$1$c$os.
7Pero...
7T! *$da te ,erteece" Peter" s$ rea#&ete a,!tas a#to. No ,!edes ,er&$t$rte ser
$d!#(ete co $(> ca,r$cho" co&o hace #a (ete co&>" ,or-!e a 5sta o #e *a $ #e
*$ee. No se trata de t$ $ de & $ de #o -!e t> s$etas" Peter. 4e trata de t! carrera. 4e
eces$ta 1!er3a de *o#!tad ,ara re!c$ar a s &$s&o" ,ara (aar e# res,eto de #os otros.
7)o -!e ,asa es -!e a t$ o te (!sta Kat$e ' de%as -!e t!s ,ro,$os ,re%!$c$os...
7BC!5 o ,odra (!star&e de e##aD E rea#$dad" o ,!edo dec$r -!e a,r!ebo a !a
&!chacha -!e t$ee ta ,oca cos$derac$ ,or s! o*$o -!e corre hac$a 5# '" s$ $(!a
ra3" #e &o#esta ' #e ,$de -!e eche a ,erder s! carrera s#o ,or-!e e##a te(a !a
ch$1#ad!ra. Esto te de&!estra -!5 a'!da ,!edes es,erar de !a es,osa co&o 5sa. Por #o -!e
a & res,ecta" s$ ,$esas -!e esto' ,reoc!,ada ,or & &$s&a" te d$r5 -!e est/s c$e(o"
sec$##a&ete. BNo *es -!e ,ara & sera" ,ersoa#&ete" !a co&b$ac$ ,er1ectaD
Por-!e 'o o tedra $(!a &o#est$a co 2ather$e. Me ,odra ##e*ar &!' b$e co e##a"
-!e sera res,et!osa ' obed$ete co s! s!e(ra" &$etras -!e" de# otro #ado" #a se0or$ta
FraNo...
Peter retroced$. 4aba -!e $ba a ##e(ar a eso ' era e# >$co te&a -!e 5# haba te$do
&$edo de &ec$oar.
7?Oh" s" Peter@ 7d$%o #a se0ora Keat$(" tra-!$#a ' 1$r&e&ete7. Debe&os hab#ar
de eso. Esto' se(!ra de -!e !ca ,odra ##e*ar&e b$e co #a se0or$ta FraNo. !a ch$ca
e#e(ate de #a soc$edad co&o es e##a" o ,odra so,ortar a !a s!e(ra r>st$ca e $(orate
co&o 'o. E##a" ,robab#e&ete" &e echara de #a casa. Pero" 'a *es" Peter" o ,$eso e &.
7Ma&/ 7d$%o co d!re3a 5#7" so ,!ras 1at!$dades e# s!,oer -!e 'o ,!eda ##e(ar a
a#(o co Do&$$-!e. No esto' se(!ro de s$ esa (ata de# d$ab#o se 1$%ar/ e &.
7Te est/s reba%ado. E ! t$e&,o o habras ad&$t$do -!e e+$st$ese a#(o -!e t> o
,!d$eras obteer.
7Pero s$ 'o o #a -!$ero" &a&/.
7No #a -!$eres" BehD Ah est/ e# -!$d. BNo es esto #o -!e decaD F%ate e t$ &$s&o. Ah
t$ees a FraNo" e# &e%or ar-!$tecto de #a c$!dad. #o t$ees a t! d$s,os$c$. Te est/
ro(ado -!e te co*$ertas e soc$o" a t! edad" ,asado sobre tatos otros &!cho &a'ores.
?No es -!e 5# te ,er&$ta -!e te cases co s! h$%a" s$o -!e te #o est/ ,$d$edo@ ?9 t>"
&a0aa" #e ,resetar/s a #a ,e-!e0a descooc$da co #a c!a# te habr/s casado@ De%a de
,esar e t$ ! &o&eto ' ,$esa ! ,oco e #os de&/s. B2&o ,!edes s!,oer -!e #e
P/($a LM< de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
*a'a a (!star -!e ha'as ,re1er$do !a ,obre d$ab#o a s! h$%aD
7No #e (!star/ 7&!r&!r Keat$(.
P!edes a,ostar t! *$da a -!e o #e (!star/.
P!edes a,ostar t! *$da a -!e te echar/ a #a ca##e a ,!ta,$5s. Habr/ &!chos -!e -!err/
a,ro*echar #a ocas$ de oc!,ar t! ,!esto. BC!5 te ,arece s$ 1!era :eettD
7?Oh" o@ 7d$%o 5# co so$dos etrecortados" ta 1!r$osa&ete" -!e e##a se d$o c!eta
de -!e haba tocado e# ,!to -!e deba7. ?:eett" o@
74 7re,#$c e##a tr$!1a#&ete7" :eett. ser/ FraNo ' :eett" &$etras t>
adar/s (astado s!e#as e b!sca de traba%o. ?Pero tedr/s !a es,osa@ ?Oh" s" tedr/s !a
es,osa@
7Por 1a*or" &a&/... 7&!r&!r 5#" co tata deses,erac$ -!e e##a ,!do ,er&$t$rse #a
sat$s1acc$ de cot$!ar s$ ser &o#estada.
7Asa es #a es,osa -!e tedr/s. Ua &!chach$ta r>st$ca -!e o sabr/ dde ,oer #as
&aos $ #os ,$es. Ua cosa ta t&$da -!e h!$r/ ' se escoder/ de c!a#-!$er ,ersoa
$&,ortate -!e ##e*es a t! casa. BTe crees ta ca,a3D ?No te e(a0es" Peter@ N$(>
ho&bre ha ##e(ado so#o !ca. Te ,resete s$e&,re -!e #os &e%ores ho&bres 1!ero
sec!dados ,or !a &!%er -!e #es corres,oda. ?FraNo o se cas co !a cr$ada"
,!edes estar se(!ro@ Trata de &$rar ! ,oco #as cosas co #os o%os de #os de&/s. BC!5
,esar/ de t$D No o#*$des -!e o te (aas #a *$da costr!'edo (a##$eros ,ara &o3os de
t$eda. T> t$ees -!e oc!,ar e# ,!esto -!e co*$ee a #os (rades ho&bres" t$ees -!e *$*$r
co&o e##os. BC!5 ,esar/ de ! ho&bre casado co se&e%ate ,or-!eraD BTe ad&$rar/D
BTedr/ co1$a3a e t$D BTe res,etar/D
7?2/##ate@ 7(r$t 5#.
2ot$!. 4$(!$ hab#ado #ar(o rato" &$etras 5#" setado" haca cr!%$r #os !d$##os
1!r$osa&ete -!e%/dose de *e3 e c!ado8 6?Pero 'o #a a&o..." o ,!edo" &a&/@ 9o o
,!edo..." #a a&o.6
E##a ter&$ c!ado #as ca##es 'a estaba (r$ses co #a #!3 de# a&aecer. )o de% -!e se
1!era" ta&ba#e/dose" a s! hab$tac$ co e# aco&,a0a&$eto de #os >#t$&os so$dos de s!
*o3" #etos ' &o#estos.
7A# &eos" ,!edes hacer eso. Nada &/s -!e !os &eses. D$#e -!e es,ere !os &eses.
He'er ,!ede &or$r e c!a#-!$er &o&eto ' etoces" !a *e3 -!e seas soc$o" ,!edes
casarte co e##a ' sa#$rte co #a t!'a. A e##a o #e $&,ortar/ es,erar ! ,oco &/s" s$
-!$ere... Re1#e+$a#o" Peter..." ' &$etras #o re1#e+$oas" ,$esa ! ,oco e -!e" s$ #o haces
ahora" destro3ar/s e# cora3 de t! &adre. No t$ee $&,ortac$a" ,ero ac!5rdate ! ,oco de
eso.
No trat de dor&$r. No se des!d ' ,er&aec$ setado e #a ca&a d!rate horas ' #o
-!e &/s c#aro tea e s! &ete era e# deseo de set$rse tras,ortado a ! a0o des,!5s"
c!ado 'a todo est!*$ese res!e#to" de c!a#-!$er 1or&a -!e 1!ese.
2!ado h$3o soar e# t$&bre e e# a,arta&eto de 2ather$e" a #as d$e3 de #a &a0aa"
a> o haba dec$d$do ada. T!*o #a *a(a sesac$ de -!e e##a #o ##e*ara de #a &ao" #o
cod!c$ra" $s$st$ra ' de ese &odo #a dec$s$ -!edara to&ada. 2ather$e abr$ #a ,!erta
' sor$" 1e#$3 ' co1$dec$a#&ete" co&o s$ ada h!b$ese oc!rr$do. )o cod!%o a s! c!arto"
dode a&,#$os ra'os de #!3 $!daba #as co#!&as de #$bros ' #os ,a,e#es ,ro#$%a&ete
co#ocados sobre e# escr$tor$o. )a hab$tac$ estaba #$&,$a" ordeada. E !a a#1o&bra
*ease a> #as h!e##as -!e haba de%ado e# as,$rador. 2ather$e tea ,!esta !a b#!sa de
or(ad. Pe-!e0as hor-!$##as od!#adas br$##aba e s!s cabe##os a #a #!3 de# so#.
4e s$t$ ! ,oco desa#etado ,or e# hecho de -!e o #e es,erase e casa de e##a $(!a
a&ea3a. 4$t$ ! arra-!e de a#$*$o ' de desa#$eto.
7Esto' #$sta" Peter. A#c/3a&e e# abr$(o.
7B4e #o d$%$ste a t! toD
P/($a LMJ de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
74" se #o d$%e aoche. Estaba traba%ado toda*a c!ado *o#*.
7BC!5 d$%oD
7Nada. 4e r$ ' &e ,re(!t -!5 -!era co&o re(a#o de boda. ?Pero se r$ tato...@
7BDde est/D BNo -!$so coocer&e" a# &eosD
7Tea -!e $r a #a redacc$. D$%o -!e tedr/ &!cho t$e&,o" &/s -!e s!1$c$ete" ,ara
*erte. ?Pero #o d$%o ta b$e...@
7Esc>cha&e" Kat$e" 'o..." ha' !a cosa -!e -!$ero dec$rte. 7T$t!be s$ &$rar#a. 4!
*o3 era $s,$da7. M$ra" 5sta es #a c!est$8 )!c$o He'er" e# soc$o de FraNo" est/ &!'
e1er&o ' o ha' es,era3as de -!e cot$>e *$*$edo. FraNo &e ha $s$!ado" e 1or&a
bastate c#ara" -!e tedr5 e# ,!esto de He'er. Pero FraNo t$ee #a #oca $dea de -!erer -!e
'o &e case co s! h$%a. No &e $ter,retes &a#. t> sabes -!e o oc!rr$r/ eso" ,ero 'o o se
#o ,!edo dec$r. 9 he ,esado..." he ,esado -!e s$ es,era&os..." !as se&aas ada &/s...
Estara e #a 1$r&a ' etoces FraNo o ,odra hacer ada c!ado 'o #e d$(a -!e &e he
casado... Pero" ,or s!,!esto" esto de,ede de t$. 7)a cote&,# ' s! *o3 era as$osa7. 4$
t> -!$eres -!e #o ha(a&os ahora" *a&os e se(!$da.
7No" Peter 7re,#$c e##a co ca#&a serea ' aso&brada7. Desde #!e(o" es,erare&os.
A# se sor$ co a,robac$ ' co a#$*$o" ,ero cerr #os o%os.
7Desde #!e(o" es,erare&os 7a(re( e##a co 1$r&e3a7. No saba eso" ' es &!'
$&,ortate. Rea#&ete" o ha' &ot$*o ,ara tata ,r$sa.
7BNo te&es -!e #a h$%a de FraNo &e co-!$steD
7No" Peter 7d$%o r$5dose7. Te coo3co de&as$ado b$e.
7Pero s$ t> ,re1$r$eras...
7No. es &!cho &e%or. M$ra" te d$r5 #a *erdad. He ,esado esta &a0aa -!e sera
&!cho &e%or -!e es,er/ra&os" ,ero o h!b$era d$cho ada s$ t> o te h!b$eses
deter&$ado. 4$ ,re1$eres es,erar" 'o esto' de ac!erdo. 1%ate8 esta &a0aa os ha ##e(ado
#a ot$c$a de -!e &$ to est/ $*$tado a re,et$r e# &$s&o c!rso de co1erec$as e !a
U$*ers$dad de #a costa de# Oeste" este *erao. Me d$s(!stara &!cho teer -!e de%ar#e co
e# traba%o s$ ter&$ar. 9 des,!5s ,es5 ta&b$5 -!e ta# *e3 1!5ra&os !os #ocos. ?A&bos
so&os ta %*ees@ 9 to E##sworth se r$ &!cho. 9a *es" es &!cho &/s ,r!dete es,erar
! ,oco.
74" es e+ce#ete. ,ero" Kat$e" s$ t> te s$etes co&o aoche.."
7No. Esto' a*er(o3ada de & &$s&a. No ,!edo $&a($ar&e #o -!e &e oc!rr$
aoche. Trato de recordar#o ' o ,!edo co&,reder#o. T> sabes c&o ha s$do. !a se
s$ete tota des,!5s. todo es s$&,#e ' c#aro a# da s$(!$ete. BD$%e aoche ! &ot de
terr$b#es est!,$decesD
7:!eo" o#*$d5&os#o. Eres de&as$ado ses$b#e. A&bos so&os ses$b#es ' es,erare&os
! ,oco.
74" Peter.
7:!eo... 7&!r&!r7. Est/ b$e" Kat$e. Es,erare&os. Es &e%or" ,or s!,!esto. 9o...
&e *o' corr$edo. es tarde ' he de $r a #a o1$c$a. 74eta -!e tea -!e esca,ar e a-!e#
&o&eto7. Te hab#ar5 ,or te#51oo. Tee&os -!e cear %!tos &a0aa.
74" Peter. 4er/ her&oso.
4e 1!e" a#$*$ado ' deso#ado" &a#d$c$5dose a s &$s&o ,or #a sesac$ co1!sa"
,ers$stete" -!e #e deca -!e haba ,erd$do !a ocas$ -!e %a&/s *o#*era" -!e haba a#(o
-!e se cerraba tras e##os ' -!e a&bos se haba red$do. :#as1e& ,or-!e o habra ,od$do
dec$r cotra -!5 haba #!chado. 2orr$ a s! o1$c$a. Tea !a c$ta co #a se0ora
Moorehead e $ba a ##e(ar tarde.
2ather$e ,er&aec$ e &ed$o de #a hab$tac$ des,!5s -!e 5# se 1!e" ' #e ##a& #a
atec$ e# -!e de $&,ro*$so s$t$era 1ro ' ! (ra *aco" ,or-!e hasta a-!e# &o&eto o
se haba dado c!eta -!e deb$ es,erar a -!e 5# #a 1or3ase ,ara -!e #o s$(!$ese. Des,!5s se
P/($a LM= de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
eco($ de ho&bros" se sor$ re,roch/dose#o a s &$s&a ' *o#*$ a s! traba%o" a#
escr$tor$o.
TII
U da de oct!bre" c!ado #a casa de He##er estaba cas$ ter&$ada" sa#$ de ! (r!,o
,e-!e0o" -!e #a estaba cote&,#ado desde e# ca&$o" ! %o*e de#(ad!cho" co tra%e de
&ec/$co" ' se acerc a Roark.
7BUsted ha ed$1$cado 6E# Ma$co&$o6D 7#e ,re(!t co bastate t$&$de3.
74$ se re1$ere a #a casa" s.
7?Oh" ,erde&e" se0or@ Es ,or-!e as #a ##a&a e este #!(ar. No es -!e 'o #a ##a&e
as. M$re" te(o ! traba%o de costr!cc$... :!eo" o e+acta&ete" Pero *o' a costr!$r
!a estac$ de ser*$c$o a !as d$e3 &$##as de a-!" e Post Road. C!$s$era co*ersar co
!sted.
. M/s tarde" e ! baco -!e estaba 1rete a# (ara%e dode traba%aba" Q$&&' Gowa #e
e+,#$c #os deta##es ' a(re(8
79 se &e oc!rr$ ,esar e !sted" se0or Roark" Por-!e &e (!sta eso" esa c!r$osa casa
-!e est/ costr!'edo. No #e ,!edo dec$r ,or -!5" ,ero &e (!sta. Me ,arece !a cosa -!e
t$ee set$do" ' &e 1$(!ro -!e todo e# &!do *a a abr$r #a boca ' a hab#ar de e##a. :!eo"
eso o es a,ro,$ado ,ara !a casa" ,ero e ca&b$o ser/ &!' e1$ca3 ,ara ! e(oc$o. C!e
se &o1e" ,ero -!e hab#e de 5#. De &aera -!e ,es5 cotratar#o ,ara -!e #o ed$1$case '
todos d$%ero -!e 'o estaba #oco. ,ero Ba !sted #e $&,ortaD A &" o.
Q$&&' Gowa haba traba%ado co&o ! b!rro d!rate -!$ce a0os" ahorrado ,ara teer
! e(oc$o ,ro,$o. )a (ete" $d$(ada" haca ob%ec$oes ,or #a e#ecc$ de# ar-!$tecto.
Q$&&' o ,ro!c$aba !a so#a ,a#abra de %!st$1$cac$ o de a!tode1esa ' deca
cort5s&ete8 6P!ede -!e sea as" a&$(os. ,!ede -!e sea as6" ' se 1!e a *er a Roark ,ara
-!e ed$1$case #a estac$ de ser*$c$o.
)a estac$ 1!e ab$erta a# ,>b#$co ! da de 1$es de d$c$e&bre. Estaba e e# ca&$o a
:osto. 2os$sta e dos ,e-!e0as costr!cc$oes de *$dr$o ' hor&$( -!e 1or&aba !
se&$crc!#o etre #os /rbo#es. U c$#$dro ,ara #a o1$c$a ' ! *a#o #ar(o ' ba%o ,ara e#
co&edor" ade&/s de #os s!rt$dores co&o #as co#!&as de ! ,at$o" etre e##os.
Era ! est!d$o hecho e crc!#os. o haba /(!#os $ #eas rectas. ,areca 1or&as -!e
brotaba" dete$das e e# &o&eto de 1#!$r" e e# &o&eto ,rec$so e -!e 1or&aba !a
ar&oa de as,ecto de&as$ado ,er1ecto ,ara -!e 1!ese $tec$oa#. Pareca ! rac$&o de
b!rb!%as -!e co#(ase hac$a e# s!e#o" s$ tocar#o" ,ara ser barr$do e ! $state ,or !
*$eto *e#o3. Pareca !a cosa a#e(re" co esa a#e(ra rec$a ' ,oderosa de ! e1$c$ete '
,oderoso &otor de aero,#ao.
Roark se -!ed e #a estac$ e# da de #a a,ert!ra. :eb$ ca15 e !a ta3a #$&,$a '
b#aca e e# &ostrador de# co&edor" ' obser* #os a!tos -!e se detea e #a ,!erta. 4e
1!e a a#tas horas de #a oche. 4e *o#*$ ,ara &$rar !e*a&ete" &$etras cod!ca s! coche
,or e# ca&$o #ar(o ' *aco. )as #!ces de #a estac$ ,ar,adeaba a#e%/dose. A## estaba"
e e# cr!ce de dos ca&$os" ' #os a!to&*$#es correra da ' oche ,or a##. #os a!tos
*edra de c$!dades e #as c!a#es o haba es,ac$o ,ara ed$1$cac$oes co&o a-!5##a. $ra
hac$a c$!dades e #as c!a#es o haba ed$1$cac$oes ,arec$das. Io#*$ s! rostro a# ca&$o
-!e se e+teda de#ate de 5# ' det!*o s! &$rada e e# es,e%o" -!e a> coser*aba #os
,!tos de #!3" br$##ates ' #etos" -!e se &o*a detr/s" a #o #e%os...
4$(!$ero &eses de oc$o. 2ada &a0aa $ba a #a o1$c$a ' se setaba" ,or-!e saba -!e
P/($a LMK de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
tea -!e setarse a##" &$rado a #a ,!erta" -!e !ca se abra" co #a &ao a,o'ada e e#
te#51oo" -!e !ca soaba. E# ce$cero" -!e *o#caba cada da ates de $rse" o cotea
ada &/s -!e #as co#$##as de s!s ,ro,$os c$(arr$##os.
7BC!5 hace" HowardD 7#e ,re(!to A!ste He##er !a oche" a #a hora de cear.
7Nada.
7Pero debe de hacer a#(o.
7No te(o ada -!e hacer.
7Debe a,reder a tratar a #a (ete.
7No ,!edo. No s5 c&o hacer#o. Me 1a#ta ese set$do es,ec$a#.
7Es a#(o -!e se ad-!$ere.
7No te(o r(aos ,ara eso. No s5 s$ es ,or a#(o -!e eces$to o ,or a#(o -!e &e
det$ee. Ade&/s" o &e (!sta #a (ete -!e t$ee -!e ser d$r$($da.
7Pero o ,!ede -!edarse -!$eto" s$ hacer ada. T$ee -!e $r e b!sca de traba%o.
7BC!5 ,!edo dec$r#es a #as ,ersoas ,ara -!e &e de traba%oD 4#o ,!edo &ostrar#es
&$ obra. 4$ o esc!cha eso" o esc!char/ ada de #o -!e #es d$(a. No so' ada ,ara
e##os. #o >$co -!e ,!edo dar es &$ traba%o" &$ traba%o es todo #o -!e te(o ,ara #os de&/s.
9 o te(o deseos de dec$r#es $(!a otra cosa.
7Etoces" B-!5 *a a hacerD BNo est/ ,reoc!,adoD
No. Es,ero. Esto' es,erado.
7BC!5 cosaD
7M$ (ete.
7BDe -!5 c#ase esD
7No s5. 4" s5" ,ero o se #o ,!edo e+,#$car. A &e!do he deseado ,oder de1$$r#a.
debe de e+$st$r ! ,r$c$,$o -!e #a caracter$ce" ,ero o s5 c!/# es.
7BHoest$dadD
74..." o" s#o e ,arte. G!' FraNo es ! ho&bre horado" ,ero o es eso. B2ora%eD
Ra#sto Ho#co&be t$ee cora%e" a s! &aera... No s5. D!do sobre #as de&/s cosas" ,ero a
&$ (ete #a coo3co ,or #a cara. Por a#(o -!e ha' e s!s caras. M$# ,ersoas ,asar/
de#ate de s! casa ' de #a estac$ de ser*$c$o. s$ etre esos &$# -!e ,asa !a ,ersoa se
det$ee a &$rar" esa !a es todo #o -!e 'o eces$to.
7Etoces" des,!5s de todo" o eces$ta otra (ete" Bo es as" HowardD
7Desde #!e(o. BPor -!5 se reD
74$e&,re ,es5 -!e !sted era e# a$&a# &/s at$soc$a# -!e haba te$do e# (!sto de
coocer.
7Neces$to a #a (ete ,ara dar#e &$ traba%o. No ed$1$co &a!so#eos. B4!,oe -!e #a
eces$to ,ara a#(!a otra cosaD BPara a#(o &/s ,r+$&o" &/s ,ersoa#D
7Usted o eces$ta a ad$e ,ara cosas ,ersoa#es. N$ s$-!$era se %acta de eso.
7BPor -!5 habra de %actar&eD
7No ,!ede. Es de&as$ado arro(ate ,ara hacer#o.7
7BEs eso #o -!e so'D
7BNo sabe !sted #o -!e esD
7No. No co tata c#ar$dad co&o #o *e !sted o c!a#-!$er otro.
He##er" setado e s$#ec$o" descr$ba crc!#os co e# c$(arr$##o. Des,!5s" se r$" ' d$%o8
7Es t,$co.
7BC!5D
7C!e o &e ,$d$ese -!e #e d$%era c&o #o *eo a !sted. 2!a#-!$era otra ,ersoa #o
h!b$ese hecho.
7)o s$eto. No ha s$do $d$1erec$a. Usted es !o de #os ,ocos a&$(os -!e -!$ero
coser*ar. No ,es5 hacer#e #a ,re(!ta.
79a s5 -!e o #o ,es. Asa es #a c!est$. Usted es ! &ostr!o cetrado e s
P/($a LLM de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
&$s&o" Howard. Ma'or &ostr!o a> ,or-!e es tota#&ete $ocete.
7Es *erdad.
7E# hecho de -!e #o ad&$ta de&!estra -!e #e da ,oca $&,ortac$a. Pero ha' !a cosa
-!e &e choca. Usted es e# ho&bre &/s 1ro -!e coo3co" ' o ,!edo co&,reder ,or -!5"
sab$edo -!e !sted es ! de&o$o" a ,esar de s! tra-!$#a &aera de ser" ,or -!5 c!ado
#o *eo s$eto -!e es #a ,ersoa &/s et!s$asta -!e ha'a ecotrado %a&/s.
7BC!5 -!$ere dec$rD
7No s5. Eso" ,rec$sa&ete.
Pasaro #as se&aas ' Roark $ba todos #os das a s! o1$c$a. Per&aeca setado ocho
horas ' #ea &!chs$&o. A #as c$co *o#*a adado a s! casa. 4e haba &!dado a !a
hab$tac$ &e%or" cerca de #a o1$c$a" -!e #e res!#taba &/s barata. Tea d$ero ,ara &!cho
t$e&,o.
U da so e# te#51oo. Ua *o3 1e&e$a" e1/t$ca ' *$*a3" ,$d$ !a c$ta co e#
ar-!$tecto Roark. A-!e##a tarde" !a &!%er ,e-!e0a" $-!$eta" de co#or tr$(!e0o" etr e #a
o1$c$a. )#e*aba ! abr$(o de *$s ' 3arc$##os e+t$cos -!e soaba co1or&e &o*a #a
cabe3a. )a &o*a &!cho" co *$*os &o*$&$etos se&e%ates a #os de ! ,/%aro.
Era #a se0ora Sa'e S$#&ot" de )o( Is#ad" -!e deseaba costr!$r !a casa de ca&,o.
E+,#$c -!e haba e#e($do a# se0or Roark ,ara ed$1$car#a ,or-!e era e# -!e haba
d$se0ado #a casa de A!ste He##er. E##a adoraba a A!ste He##er" -!e era ! or/c!#o ,ara
todos a-!e##os -!e ,reteda ser ##a&ados $te#ect!a#es ,ro(res$stas" ' a(re(8 6BNo es
asD6 4e(!a a He##er co&o !a 1a/t$ca. 64" #$tera#&ete co&o !a 1a/t$ca. E# se0or
Roark es &!' %o*e" Bo es c$ertoD6 Pero eso o #e $&,ortaba8 era &!' #$bera# ' #e
a(radaba a'!dar a #a %!*et!d. C!era !a casa (rade" tea dos h$%os" crea e+,resar #a
$d$*$d!a#$dad de e##os" 6Bo #e ,areceD6" ' cada !o tea c!artos se,arados. !a
b$b#$oteca 76)eo ,ara d$straer&e67" !a sa#a de &>s$ca" ! $*er/c!#o 762!#t$*a&os
#$r$os de# *a##e ,or-!e &$s a&$(os d$ce -!e es &$ 1#or67. U c!ch$tr$# ,ara s! &ar$do"
-!e $&,#c$ta&ete co1$aba e e##a ' #a de%aba ,ara -!e ,ro'ectase #a casa 6,or-!e so' ta
b!ea ,ara estas cosas -!e" s$ o 1!era &!%er" esto' se(!ra de -!e h!b$ese s$do ar-!$tecto6.
hab$tac$oes ,ara #os s$r*$etes" todo eso ' ! (ara%e ,ara tres a!to&*$#es... Des,!5s de
!a hora ' &ed$a de deta##es ' e+,#$cac$oes" a(re(8
79" ,or s!,!esto" e# est$#o de #a casa ser/ T!dor. Adoro e# T!dor.
A# #a cote&,# '" s!a*e&ete" ,re(!t8
7BHa *$sto #a casa de A!ste He##erD
7No. a!-!e h!b$ese -!er$do *er#a" Bc&o ,oda hacer#oD No coo3co a# se0or He##er"
so' so#a&ete !a 1a/t$ca. s" eso es" ,rec$sa&ete !a 1a/t$ca co&> ' s$&,#e. B2&o
es 5#" e ,ersoaD Me &!ero ,or saber#o. No" o he *$sto s! casa. Est/ e Ma$e" BoD
Roark sac de ! ca% de #a &esa !as 1oto(ra1as ' se #as etre(.
7Asta es #a casa de He##er 7d$%o.
E##a &$r #as 1oto(ra1as Zs! &$rada era co&o a(!a -!e es,!&a 1!era de #as s!,er1$c$es
#!strosas] ' #as co#oc sobre #a &esa.
7M!' $teresate. M!' rara. M!' sor,redete. Pero" c#aro est/" o es eso #o -!e 'o
-!$ero. Ua casa as o e+,resara &$ ,ersoa#$dad. M$s a&$(os d$ce -!e te(o !a
,ersoa#$dad $sabe#$a.
Tra-!$#a" ,ac$ete&ete" Roark trat de e+,#$car#e ,or -!5 o deba costr!$r !a casa
est$#o T!dor. E##a #o $terr!&,$.
7Me $&a($o" se0or Roark" -!e o ,reteder/ ese0ar&e ada" Bo es asD Esto'
co&,#eta&ete se(!ra de -!e te(o b!e (!sto ' coo3co &!chs$&o de ar-!$tect!ra. He
se(!$do ! c!rso es,ec$a# e e# c#!b. M$s a&$(os d$ce -!e 'o s5 &/s -!e &!chos
ar-!$tectos. He res!e#to -!e tedr5 !a casa est$#o T!dor. No &e $teresa d$sc!t$r e# as!to.
7Tedr/ -!e $r a *er a a#(> otro ar-!$tecto" se0ora S$#&ot.
P/($a LLL de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
E##a #o cote&,# 1$%a e $cr5d!#a&ete.
7BC!$ere dec$r -!e reh>sa e# traba%oD
74.
7BC!e o -!$ere e# traba%oD
7No.
7Pero B,or -!5D
7No ha(o esa c#ase de cosas.
79o crea -!e #os ar-!$tectos...
74" #os ar-!$tectos #e har/ todo #o -!e #es ,$da. 2!a#-!$er otro ar-!$tecto de #a c$!dad
se #o har/.
7Pero 'o he *e$do a *er#o a !sted ates -!e a #os de&/s.
7BC!$ere hacer&e ! 1a*or" se0ora S$#&otD BC!$ere dec$r&e ,or -!5 *$o a *er&e a
& s$ todo #o -!e -!era era !a casa T!dorD
7E 1$" crea -!e !sted a,ro*echara #a ocas$. 9" ade&/s" ,es5 -!e ,oda dec$r#es a
&$s a&$(os -!e tea a# ar-!$tecto de A!ste He##er.
Trat de e+,#$car#e ' de co*ecer#a. 4aba" &$etras hab#aba" -!e era $>t$#" ,or-!e s!s
,a#abras soaba co&o s$ (o#,ease e e# *aco. )a se0ora de Sa'e S$#&ot o e+$sta
co&o ta#. era ta s#o !a cascara -!e cotea #a o,$$ de s!s a&$(os" #as #/&$as de #as
tar%etas ,osta#es -!e haba *$sto" #as o*e#as de caba##eros de ,ro*$c$as -!e haba #edo.
Era a eso a #o -!e 5# se d$r$(a" a esa $&ater$a#$dad -!e o ,oda esc!char#o o res,oder#e"
sorda e $&,ersoa# co&o ! ,a-!ete de a#(od.
7)o s$eto 7d$%o #a se0ora Sa'e S$#&ot7" ,ero o esto' acost!&brada a tratar co
,ersoas $ca,aces de ra3oar. Esto' co&,#eta&ete se(!ra de -!e ecotrar5 &!chs$&os
ho&bres &/s $&,ortates -!e estar/ ecatados de traba%ar ,ara &. M$ es,oso se o,!so a
&$ ,ro,s$to de *er a !sted e ,r$&er #!(ar" ' #a&eto -!e ha'a te$do ra3. :!eos das"
se0or Roark.
4a#$ co d$($dad" ,ero dado ! ,orta3o. Roark *o#*$ a co#ocar #as 1oto(ra1as e e#
ca% de #a &esa.
E# se0or Robert ). M!d'" -!e 1!e a #a o1$c$a e &ar3o" haba s$do e*$ado ,or A!ste
He##er. )a *o3 ' e# ,e#o de# se0or M!d' era (r$ses co&o e# acero" ,ero s!s o%os era
a3!#es" s!a*es ' ,esat$*os. C!era costr!$r !a casa e 2oect$c!t ' hab#aba de e##o
te&b#orosa&ete" co&o ! o*$o %o*e o co&o ! ho&bre -!e ada a t$etas co ! 1$
>#t$&o ' secreto.
7No es ,rec$sa&ete !a casa" se0or Roark... 7d$%o co t&$da desco1$a3a" co&o s$
est!*$ese hab#ado co ! ho&bre &/s *$e%o ' otab#e -!e 5#7. Es co&o... co&o !
s&bo#o de & &$s&o. Por e##o he estado es,erado ' traba%ado todos estos a0os. Tatos
a0os... Debo dec$r#e esto de &aera -!e !sted #o co&,reda. Te(o &!cho d$ero ahora"
&/s de #o -!e haba ,esado teer. No #o t!*e s$e&,re. C!$3/s ha'a ##e(ado de&as$ado
tarde. No s5. )os %*ees cree -!e !o o#*$da #o -!e oc!rre %!to a !o c!ado se trata de
obteer#o" ,ero !o ,$esa as. A#(o -!eda. 4$e&,re recordar5 c!ado era &!chacho" e
! ,e-!e0o #!(ar de Geor($a" c&o corra 'o co recados ,ara e# ta#abartero ' #as ch$cas se
rea c!ado #os carr!a%es ,asaba ' &e sa#,$caba de barro #os ,ata#oes. As es -!e
hace &!cho t$e&,o dec$d -!e a#(> da tedra !a casa ,ro,$a" !a casa de#ate de #a
c!a# se det!*$ese #os carr!a%es. Des,!5s de esto" a!-!e a *eces e# ca&$o ,areca d!ro"
s$e&,re tea e# ,esa&$eto ,!esto e #a casa ' esto &e a'!daba a se(!$r. Des,!5s h!bo
a0os e -!e te&a hacer#o. Poda ed$1$car#a" ,ero #o te&a. :!eo" ahora ha ##e(ado e#
&o&eto. B2o&,rede" se0or RoarkD A!ste &e d$%o -!e !sted sera e# >$co ho&bre -!e
&e co&,redera.
74 7d$%o Roark co $ter5s7. )e co&,redo.
7Haba ! #!(ar 7cot$! e# se0or M!d'7 e &$ c$!dad ata#... )a &as$ &/s
P/($a LL; de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
$&,ortate de todo e# d$str$to. E# #!(ar se ##a&a Rado#,h. Era #a casa de !a *$e%a
,#atac$" !a casa de #as -!e 'a o se ed$1$ca. 9o so#a ##e*ar ecar(os a##" a *eces" ,or
#a ,!erta de ser*$c$o. Asta es #a casa -!e 'o -!$ero" se0or Roark. 2o&,#eta&ete $(!a# a
5sta. Pero o #a -!$ero e Geor($a" o -!$ero *o#*er a##/. #a -!$ero a-!" cerca de #a c$!dad.
He co&,rado e# terreo. Usted debe a'!dar&e a 1or&ar ! ,a$sa%e co&o e# -!e tea #a
,oses$ 6Rado#,h6. P#atare&os /rbo#es ' arb!stos de #a &$s&a c#ase -!e ha' e
Geor($a" #as &$s&as 1#ores ' todas #as cosas. Ecotrare&os #a &aera de hacer#as crecer.
No &e ,reoc!,a #o -!e c!este. 2#aro -!e tedre&os #!3 e#5ctr$ca ' (ara%es. Pero -!$ero
-!e #as bo&b$##as te(a 1or&a de *e#as ' -!e #os (ara%es ,are3ca caba##er$3as. Todo
co&o era a##/. Te(o 1oto(ra1as de #a ,oses$ 6Rado#,h6 ' he co&,rado a#(!os de s!s
*$e%os &!eb#es.
2!ado Roark e&,e3 a hab#ar" e# se0or M!d' esc!chaba co aso&bro cort5s. Pareca
-!e o #e o1eda #as ,a#abras. No ,eetraba e 5#.
7BNo *eD 7d$%o Roark7. Es ! &o!&eto #o -!e !sted -!$ere" ,ero o !sted
&$s&o" o s! ,ro,$a *$da $ s! ,ro,$a obra. U &o!&eto a otras ,ersoas" a #a
s!,re&aca sobre !sted. No desa1a esa s!,re&aca" s$o -!e #a $&orta#$3a. No #a reh!'e"
s$o -!e #a e#e*a ,ara s$e&,re. B4era &/s 1e#$3 s$ coc#!'era e# resto de s!s das e esa
1or&a ,restadaD BO s$ se s$ete #$bre de !a *e3 ' costr!'e !a casa !e*a" s! ,ro,$a
casaD Usted o -!$ere #a ,oses$ 6Rado#,h6. Usted as$a #o -!e s$($1$caba... Pero #o -!e
s$($1$caba es a-!e##o ,or #o c!a# ha #!chado toda #a *$da.
E# se0or M!d' haba de%ado de ateder a #as ,a#abras" ' Roark s$t$ !a dece,c$
,er,#e%a ate ta&a0a $rrea#$dad. No e+$sta !a ,ersoa ##a&ada e# se0or M!d'" s$o
so#a&ete #os restos" &!ertos haca &!cho t$e&,o" de #a (ete -!e haba *$*$do e #a
,oses$ 6Rado#,h6" ' 5# o ,oda d$sc!t$r co #os restos $ co*ecer#os.
7No 7d$%o e# se0or M!d' a# 1$a#7" o. C!$3/ te(a ra3" ,ero eso o es #o -!e 'o
-!$ero" de $(> &odo. 9o o d$(o -!e !sted o te(a s!s ra3oes" ' ,arece b!eas
ra3oes" ,ero a & &e (!sta #a ,oses$ 6Rado#,h6.
7BPor -!5D
74o#a&ete ,or-!e &e (!sta. 4o#a&ete ,or-!e es #o -!e a & &e (!sta.
2!ado Roark #e d$%o -!e tedra -!e e#e($r otro ar-!$tecto" M!d' d$%o
$es,erada&ete.
7Pero 'o #o -!$ero a !sted. BPor -!5 o &e #a ,!ede ed$1$carD BC!5 d$1erec$a habra
,ara !stedD
Roark o #e d$o e+,#$cac$oes.
Des,!5s" A!ste He##er #e d$%o8
7)o es,eraba. Te&a -!e reh!sase e# traba%o. No #e ces!ro" Howard. ,ero co&o es ta
r$co" ,oda haber#e a'!dado &!cho. Des,!5s de todo" !sted t$ee -!e *$*$r.
7Pero o de ese &odo 7re,!so Roark.
E abr$#" Natha$e# Qass" de #a 62o&,a0a de Ietas de Pro,$edades Qass6" ##a& a
Roark a s! o1$c$a.
Qass era 1raco ' descort5s. )e &a$1est -!e s! co&,a0a haba ,ro'ectado #e*atar
! ,e-!e0o ed$1$c$o ,ara o1$c$as" de tre$ta ,$sos" e :roadwa'" ' -!e s$ b$e Roark o #e
co*ea co&o ar-!$tecto" 'a -!e era &/s o &eos o,!esto a 5#" #o ##a&aba ,or-!e s!
a&$(o A!ste He##er haba $s$st$do ,ara -!e cooc$ese a Roark ' hab#ase co 5# de#
as!to. Qass o daba &!cha $&,ortac$a a# traba%o de Roark" ,ero He##er #o haba e#o($ado
tato -!e -!era esc!char#o ates de dec$d$rse" ,ara saber #o -!e tea -!e dec$r sobre e#
as!to.
Roark tea &!cho -!e dec$r. )o d$%o co ca#&a" s$ b$e a# ,r$c$,$o #e res!#t d$1c$#"
,or-!e -!era a-!e# traba%o" seta e# deseo de arracar a-!e# ed$1$c$o de #as &aos de
P/($a LLE de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
Qass" co !a ,$sto#a" s$ #a h!b$ese te$do. Pero des,!5s de !os &$!tos de co*ersac$
se tor &/s at!ra# ' sec$##o" ,!es e# deseo de #a ,$sto#a ' a! e# deseo de cose(!$r e#
ed$1$c$o haba desa,arec$do. 9a o -!era obteer e# traba%o" o estaba a## ,ara obteer#o.
estaba" s$&,#e&ete" ,ara hab#ar de costr!cc$oes.
74e0or Qass" c!ado !sted co&,ra ! a!to&*$# o -!$ere -!e te(a (!$ra#das de
rosas e #as ,!ertas" ! #e e cada (!ardabarro" o ! /(e# setado e #a ca,ota. BPor -!5
o #o -!$ereD
7Eso sera est>,$do 7&a$1est Qass.
7BPor -!5 est>,$doD 9o creo -!e sera her&oso. Ade&/s" )!$s TII tea ! coche as
' #o -!e era b!eo ,ara )!$s TII debe ser b!eo ta&b$5 ,ara osotros. As o os
ded$cara&os a $o*ac$oes $&,r!detes ' o ro&,era&os #a trad$c$.
7?Usted sabe &!' b$e -!e o cree e ada de eso@
79a s5 -!e 'o o #o creo" ,ero eso es #o -!e !sted cree" BoD To&e ahora e# c!er,o
h!&ao. B)e (!stara *er ! c!er,o h!&ao co !a co#a r$3ada ' ,#!&as de a*estr!3 e
e# e+tre&oD B9 co ore%as e 1or&a de acatoD 4era ora&eta#" e #!(ar de #a 1ea#dad
des!da ' se*era -!e tee&os. :$e. BPor -!5 o #e (!sta #a $deaD Por-!e sera e+tra0a e
$s!stac$a#" ,or-!e #a be##e3a de# c!er,o h!&ao es ta#" -!e o t$ee ! so#o &>sc!#o -!e
o s$r*a a ! ,ro,s$to deter&$ado" o ha' !a so#a #ea $>t$#. cada deta##e obedece a
!a $dea" #a $dea de ! ho&bre ' de s! *$da. BMe d$r/ !sted -!e c!ado se trata de !
ed$1$c$o #o -!$ere cote&,#ar co&o s$ carec$ese de set$do o de ,ro,s$to a#(!o" -!e #o
-!$ere estra(!#ar co adoros" -!e -!$ere sacr$1$car s! ,ro,s$to a s! e*o#t!ra" o
sab$edo s$-!$era ,ara -!5 -!$ere se&e%ate e*o#t!raD BC!$ere -!e ,are3ca !a best$a
hbr$da ,rod!c$da ,or e# cr!ce de bastardos de d$e3 es,ec$es d$1eretes hasta -!e obte(a
!a cr$at!ra s$ $test$os" s$ cora3 $ cerebro" !a cr$at!ra toda ,$e#" co#a" (arras '
,#!&as. BPor -!5D D(a&e#o" ,or-!e !ca he ,od$do co&,reder#o.
72ara&ba 7d$%o Qass7" o he ,esado de esa &aera !ca. 79 a(re(" s$ (ra
co*$cc$78 Pero -!ere&os -!e !estra casa te(a d$($dad ' be##e3a" #o -!e rea#&ete
se ##a&a be##e3a.
7B)o -!e -!$5 ##a&a be##e3aD
7:!eoUoUoUo...
7D(a&e" se0or Qass" Bcree !sted rea#&ete -!e #as co#!&as (r$e(as ' #as cestas de
1r!tas so her&osas e ! ed$1$c$o &odero ,ara o1$c$asD
7No s5" ,or-!e !ca he ,esado ,or -!5 ! ed$1$c$o es o o es her&oso. 7)!e(o
co1es78 2reo -!e es #o -!e e# ,>b#$co -!$ere.
7BPor -!5 s!,oe -!e e# ,>b#$co #o -!$ereD
7No s5.
7Etoces" B,or -!5 #e ,reoc!,a a !sted #o -!e e# ,>b#$co -!$ereD
7Uo t$ee -!e cos$derar a# ,>b#$co.
7BNo sabe -!e #a &a'or ,arte de #a (ete to&a #as cosas -!e se #e da" ' -!e o t$ee
$(!a o,$$D B!sted -!$ere obrar se(> #o -!e #a (ete -!$ere -!e ,$ese" o ,esar #o
-!e ,$esa e##a" o ,roceder se(> s! ,ro,$a cabe3aD
7No se #a ,!ede 1or3ar aco(ot/do#a.
7No debe hacer#o so#o. 4e debe ser ,ac$ete" ,or-!e !o t$ee #a ra3 de s! ,arte
Z?oh" 'a s5" es a#(o -!e $(!o -!$ere rea#&ete teer de s! #ado@] ' e cotra t$ee !a
$erc$a *a(a" c$e(a" h$chada.
7BPor -!5 cree -!e o -!$ero teer #a ra3 de &$ ,arteD
7No &e re1$ero a !sted" se0or Qass. Es #a &aera -!e t$ee de ,esar #a &a'ora de #a
(ete. 4e arr$es(a e cada cosa -!e hace" ,ero se s$ete &/s se(!ra c!ado to&a a#(o -!e
sabe -!e es 1eo" *ao ' est>,$do.
7Eso es *erdad 7d$%o Qass.
P/($a LLF de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
A# 1$ de #a etre*$sta" Qass d$%o ,esat$*a&ete8
7No ,!edo dec$r#e -!e care3ca de ra3" se0or Roark. De%e -!e #o ,$ese. Detro de
,oco #e hab#ar5.
Ua se&aa des,!5s" Qass #o ##a&.
7E# d$rector$o tedr/ -!e dec$d$r. BC!$ere $tetar#o" RoarkD Ha(a #os ,#aos ' a#(!os
bocetos ,re#$&$ares. 9o #os so&eter5 a# d$rector$o. No ,!edo ,ro&eter#e ada" ,ero esto'
de s! ,arte ' #!char5.
Roark traba% e #os ,#aos da ' oche d!rate dos se&aas. Preset #os ,#aos.
Etoces #o ##a&aro ,ara -!e se ,resetara a# d$rector$o de #a 62o&,a0a de Ieta de
Pro,$edades Qass6. Est!*o %!to a !a #ar(a &esa ' hab#. 4!s o%os se d$r$(a de !
rostro a# otro. Trataba de o &$rar hac$a aba%o" a #a &esa" ,ero e e# borde &/s a#e%ado de
#a $&a(e -!e ca,taba s!s o%os estaba #a &acha b#aca de s!s d$b!%os e+ted$dos de#ate
de #os doce ho&bres.
)e h$c$ero &!chas ,re(!tas. Qass se a,res!raba a *eces a cotestar ,or 5#" (o#,eado
#a &esa co e# ,!0o" ered/dose e #as ,a#abras8 6BNo #o *e !stedD BNo est/ c#aroD BPor
-!5D BC!5 t$ee -!e *er eso se0or GratD BC!5 t$ee -!e *er -!e ad$e ha'a ed$1$cado
!ca !a casa se&e%ateD BGt$co" se0or H!bbardD BPor -!5 debe&os hacer#o e est$#o
(t$coD Re!c$ar5 de &!' b!ea (aa s$ !stedes #o recha3a.6
Roark hab#aba tra-!$#a&ete. Era e# >$co ho&bre e #a hab$tac$ -!e estaba se(!ro
de #o -!e deca. 4e d$o c!eta de -!e o haba es,era3a. )os doce rostros -!e tea
de#ate de 5# tea as,ectos *ar$ados" ,ero haba a#(o etre todos" co&o ! co&>
deo&$ador" -!e o era $ co#or $ ras(os" a#(o -!e d$so#*a s!s e+,res$oes" de &aera
-!e 'a o era rostros" s$o *a#os *acos de care. 4e d$r$(a a todos ' o se d$r$(a a
$(!o. 4e daba c!eta de -!e o cotestaba ' $ s$-!$era e# eco de s!s ,a#abras
resoaba e #a &e&braa de s!s t&,aos. 4!s ,a#abras caa e ! ,o3o" (o#,eado e s!
tra'ecto co #as ,$edras -!e sobresa#a" ' cada ,$edra $&,eda -!e se det!*$ese" #as
arro%aba &/s #e%os" #a3/do#as !as cotra otras" e*$/do#as e b!sca de ! 1odo -!e o
e+$sta.
)e d$%ero -!e #e $1or&ara acerca de #a dec$s$ -!e to&ase e# d$rector$o. Roark
saba #a dec$s$ de ate&ao.
2!ado rec$b$ #a carta" #a #e' s$ e&oc$. )a carta era de# se0or Qass ' co&e3aba8
6C!er$do se0or Roark8 )a&eto $1or&ar#e -!e !estro d$rector$o o ,!ede co1$ar#e e#
traba%o de...6 Haba ! r!e(o e #a 1r&!#a de #a carta" e# r!e(o de ! ho&bre -!e o ,oda
e*$tar#o.
Qoh Far(o haba co&e3ado s! *$da co&o *ededor a&b!#ate. A #os c$c!eta a0os
tea !a 1ort!a &odesta ' !a (ra t$eda ,rs,era e #a 4e+ta A*e$da. D!rate a0os
haba #!chado co 5+$to cotra !a t$eda &/s (rade" s$t!ada e1rete" !a de #as &!chas
t$edas heredadas ,or !a 1a&$#$a !&erosa. E e# oto0o de# a0o >#t$&o #a 1a&$#$a haba
tras#adado #a s!c!rsa# a ! !e*o barr$o de #a 3oa co&erc$a# de #a c$!dad. Estaba
co*ec$dos de -!e e# e(oc$o a# ,or &eor se estaba des*$ado de# cetro a# orte de #a
c$!dad" ' dec$d$ero cos!&ar #a r!$a de# at$(!o *ec$dar$o" de%ado desoc!,ado s!
at$(!o e(oc$o.
Qoh Far(o cotest a!c$ado -!e ed$1$cara !a t$eda de s! ,ro,$edad e+acta&ete
a# #ado de# at$(!o e(oc$o. sera #a &/s !e*a ' e#e(ate -!e #a c$!dad h!b$ese *$sto" ,!es
-!era coser*ar e# ,rest$($o de# at$(!o barr$o.
2!ado ##a& a Roark a s! o1$c$a" o #e cotest -!e #o $ba a dec$d$r &/s tarde $ -!e
$ba a ,esar e e# as!to. )e d$%o8 6Usted es e# ar-!$tecto.6 4e set co #os ,$es sobre #a
&esa" 1!&ado !a ,$,a ' hac$edo chas-!ear #as ,a#abras" co #as bocaadas de h!&o" a#
&$s&o t$e&,o.
P/($a LLH de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7)e d$r5 e# es,ac$o -!e eces$to ' c!/to -!$ero (astar. 4$ eces$ta &/s" d(a&e#o. E#
resto de,ede de !sted. 9o o et$edo &!cho de ed$1$c$os" ,ero coo3co a# ho&bre -!e
sabe s#o co *er#o.
Far(o haba e#e($do a Roark" ,or-!e ! da ,as ,or #a estac$ de ser*$c$o de Gowa"
se det!*o" etr e h$3o &!chas a*er$(!ac$oes. Des,!5s de esto" sobor a# coc$ero de
He##er ,ara -!e #e &ostrara #a casa e a!sec$a de# d!e0o. Far(o o eces$t &/s
e+,#$cac$oes.
A 1$es de &a'o" c!ado toda*a #a &esa de Roark estaba se,!#tada ba%o #os bocetos
,ara e# e(oc$o de Far(o" rec$b$ otro ecar(o.
Sh$t1ord 4abor" e# c#$ete" era d!e0o de ! ed$1$c$o ,ara o1$c$as -!e haba s$do
ed$1$cado haca &!chos a0os ,or Her' 2a&ero. 2!ado 4abor -!$so teer !a
res$dec$a de ca&,o" recha3 #as s!(est$oes de s! es,osa ,ara -!e hab#ase co otro
ar-!$tecto ' #e escr$b$ a Her' 2a&ero. Aste #e cotest !a carta de d$e3 ,/($as. #as
,r$&eras tres #eas e+,resaba -!e se haba ret$rado de #a ,ro1es$" e# resto de #a carta
hab#aba de Howard Roark. Roark !ca s!,o #o -!e deca #a carta" ,or-!e $ 4abor se #a
$ba a &ostrar $ 2a&ero se #o $ba a dec$r.
4abor 1$r& e# cotrato ,ara #a ed$1$cac$ de s! res$dec$a a des,echo de #as
*$o#etas ob%ec$oes de s! es,osa.
)a se0ora 4abor era ,res$deta de !&erosas or(a$3ac$oes de car$dad" ' esto #e
haba ,rod!c$do !a sed $a(otab#e de ar$stocrac$a. C!era ed$1$car ! cast$##o 1rac5s ' #o
-!era &a%est!oso ' at$(!o" co&o s$ s$e&,re h!b$ese ,erteec$do a #a 1a&$#$a.
Nat!ra#&ete" ad&$ta -!e #as ,ersoas saba -!e o era as" ,ero a,aretara creer#o.
4abor 1$r& e# cotrato des,!5s -!e Roark #e e+,#$c e deta##e #a c#ase de casa -!e
$ba a hacer. 4abor se ,!so de ac!erdo e se(!$da. $ s$-!$era -!$so es,erar #os bocetos.
6Pero" ,or s!,!esto" Fa'" -!e -!$ero !a casa &odera 7d$%o 4abor co 1ast$d$o7.
Desde hace t$e&,o -!e te #o *e(o d$c$edo. Esto es #o -!e 2a&ero habra ,ro'ectado.6
6BC!5 d$ab#os s$($1$ca e# o&bre de 2a&eroD6" ,re(!t e##a. 6No s5" Fa'. )o >$co
-!e s5 es -!e o ha' $(> ed$1$c$o e N!e*a 9ork se&e%ate a# -!e 5# &e h$3o.6
)as d$sc!s$oes cot$!aro d!rate &!chas oches e #a sa#a" etre e# ,!#$do es,#edor
de #a caoba est$#o I$ctor$ao. 4abor *ac$#aba. Roark #e ,re(!taba" abarcado co #os
bra3os #a ,$e3a -!e #os rodeaba8 6BEs WestoV #o -!e -!$ereD6 6:!eo" s$ e&,$e3a a ser
$&,ert$ete...6" deca #a se0ora. ,ero e# &ar$do esta##8 6?2r$sto" Fa'@ ?T$ee ra3@
?Eso es ,rec$sa&ete #o -!e 'o WoV -!$ero@ ?Eso es de #o -!e esto' harto@6
Roark o *$o a ad$e hasta -!e est!*$ero #$stos #os bocetos. )a casa" de ,$edra sec$##a
' r>st$ca" co (rades *etaas ' &!chas terra3as" se er(!a etre #os %ard$es %!to a# ro"
ta es,ac$osa co&o #a e+tes$ de #as a(!as" ta ab$erta co&o #os %ard$es. Haba -!e
se(!$r s!s #eas co s!&a atec$ ,ara ad*ert$r e# ,!to e+acto e -!e co&e3aba #os
%ard$es. ta (rad!a# era #a e#e*ac$ de #as terra3as" e# acceso ' #a ,#ea rea#$dad de #as
,aredes. Pareca -!e #os /rbo#es brotaba detro de #a casa" ,areca -!e #a casa o era !a
barrera cotra #os ra'os de# so#" s$o ! ta3 -!e #os reco(a ,ara cocetrar#os e !
res,#ador &/s $teso -!e e# -!e de a1!era ,roceda.
4abor 1!e e# ,r$&ero -!e &$r #os bos-!e%os. )os est!d$ ' des,!5s d$%o8
79o..." 'o o s5 c&o dec$r#o" se0or Roark. Es (rad$oso. 2a&ero tea ra3 a#
hab#ar de !sted.
Des,!5s -!e otros *$ero #os bocetos" 'a 4abor o tea #a &$s&a se(!r$dad de ates.
)a se0ora 4abor d$%o -!e #a casa era terr$b#e. 9 etoces #as #ar(as d$sc!s$oes oct!ras
se rea!daro. 6BPor -!5" ,or -!5 o ,ode&os a(re(ar torrec$##as a-!" e #os /(!#osD 7
,re(!t #a se0ora7. Ha' de&as$ado es,ac$o e a-!e##as a3oteas.6 2!ado #a d$s!ada de
#as torres" ,re(!taba8 6BPor -!5 o ,ode&os teer *etaas d$*$d$das ,or !a co#!&aD
P/($a LL< de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
BC!5 d$1erec$a habraD D$os sabe -!e #as *etaas so de&as$ado a&,#$as. o *eo ,or -!5
t$ee -!e ser ta a&,#$as" esto o ,er&$te e# tota# a$s#a&$eto" ,ero ace,tar5 s!s *etaas"
se0or Roark" s$ se &!estra ta obst$ado e eso. Pero B,or -!5 o ,oe &otatesD
4!a*$3ar/ #as cosas ' #e dar/ ! a$re re($o" ! as,ecto 1e!da#.6 A #os a&$(os ' ,ar$etes
-!e 4abor 1!e a *er co #os bocetos" o #es (!st #a casa. )a se0ora Se##$( #a ##a&
r$d$c!#a" ' #a se0ora Hoo,er" tosca.
E# se0or Me#ader d$%o -!e o #a -!era $ re(a#ada. )a se0ora A,,#ebee &a$1est -!e
,areca !a 1/br$ca de ca#3ado. )a se0or$ta Da*$d d$o !a o%eada a #os bocetos ' d$%o co
a,robac$8 6?C!5 artst$ca" -!er$da@ BC!$5 #a ,ro'ectD BRoark...D BRoark...D BRoark...D
N!ca #o he odo o&brar. :!eo" 1raca&ete" Fa'" ,arece !a cosa 1a#s$1$cada.6
)os h$%os se d$*$d$ero e e# as!to. Qae 4abor" de d$ec$!e*e a0os" s$e&,re haba
credo -!e #os ar-!$tectos era ro&/t$cos" ' estaba ecatada a# saber -!e tedra !
ar-!$tecto &!' %o*e. ,ero o #e (!st e# as,ecto de Roark ' s! $d$1erec$a a s!s
$s$!ac$oes" de &aera -!e &a$1est -!e #a casa era es,atosa ' -!e e##a" a# &eos" se
e(ara a *$*$r a##. R$chard 4abor" de *e$t$c!atro a0os" -!e haba s$do br$##ate
est!d$ate e e# co#e($o ' -!e ahora se estaba &atado ,oco a ,oco co #a beb$da" dec#ar
a s! 1a&$#$a" sa#$edo de s! #etar(o acost!&brado" -!e #a casa era &a(1$ca. Nad$e ,oda
dec$r s$ era !a a,rec$ac$ est5t$ca" s$ era ,or od$o a s! &adre o ,or #as dos cosas a #a *e3.
Sh$t1ord 4abor se $c#$aba a cada !e*a corr$ete. Re1!1!0aba8 6:!eo" s$ o
-!$ere o co#o-!e &otates" so !a co&,#eta bas!ra. ,ero Bse ,odra co#ocar !a
cor$sa" s$-!$era" se0or Roark" ,ara coser*ar #a ,a3 e #a 1a&$#$aD Nada &/s -!e !a
cor$sa a#&eada. esto o ,er%!d$car/ ada. BO ,er%!d$car/D6
)as d$sc!s$oes ter&$aro c!ado Roark &a$1est -!e o costr!$ra #a casa a &eos
-!e e# se0or 4abor a,robase #os bocetos ta# co&o era ' 1$r&ase s! a,robac$ e cada
,#$e(o de #os ,ro'ectos. 4abor 1$r&.
)a se0ora 4abor se ,!so coteta c!ado s!,o -!e $(> costr!ctor res,osab#e
-!era e&,reder #a erecc$ de #a casa. ^BHas *$stoDY" d$%o tr$!1a#&ete. 4abor o
-!$so *er. Ecotr !a 1$r&a osc!ra -!e ace,t e# traba%o de &a#a *o#!tad ' co&o s$
h$c$ese ! 1a*or. )a se0ora 4abor s!,o -!e tea ! a#$ado e e# costr!ctor" ' #o $*$t a
to&ar e# t5" ro&,$edo co todos #os ,recedetes soc$a#es. 9a haba ,erd$do todas #as $deas
coheretes acerca de #a casa. o #e -!edaba &/s -!e e# od$o a Roark. E# costr!ctor od$aba
a todos #os ar-!$tectos" ,or ,r$c$,$o.
)a costr!cc$ de #a casa de 4abor d!r #os &eses de *erao ' oto0o" co s!s
corres,od$etes bata##as d$ar$as. 6Pero" se0or Roark" #e d$%e -!e deseaba tres ar&ar$os e
&$ dor&$tor$o" #o rec!erdo c#ara&ete. era ! *$eres" est/ba&os setados e #a sa#a '
4abor estaba e e# s$##" %!to a #a *etaa" ' 'o estaba... BC!5 s5 'o de ,#aosD BC!5
,#aosD B2&o -!$ere -!e 'o et$eda de ,#aosD6 6M$ ta Rosa#a d$ce -!e o es ,os$b#e
s!b$r !a esca#era c$rc!#ar" se0or Roark. BC!5 est/ hac$edoD BE#$($edo !estros
h!5s,edes" o d$s,o$edo s! casaD6 6E# se0or H$#b!rt d$ce -!e ese c$e#o raso o ,!ede
sosteerse... ?Oh" s" e# se0or H$#b!rt sabe &!cho de ar-!$tect!ra@ Pas dos *eraos e
Ieec$a.6 6)a ,obre Qae d$ce -!e s! hab$tac$ ser/ osc!ra co&o ! stao... :!eo" esto
es #o -!e ,esa&os osotros" se0or Roark. A!-!e o sea osc!ra" da #a $&,res$ de -!e
#o es" ' es #a &$s&a cosa.6
Roark se ,asaba #a oche e ,$e" rehac$edo #os ,#aos co #as re1or&as -!e o ,oda
$&,ed$r. Esto s$($1$caba das de de&o#er ,$sos" esca#eras" tab$-!es 'a #e*atados. esto
s$($1$caba -!e se ac!&!#aba e+tras e e# ,res!,!esto de# costr!ctor. E# costr!ctor se
eco(a de ho&bros" ' deca8 69a se #o haba d$cho. Esto es #o -!e oc!rre s$e&,re -!e se
to&a a esos ar-!$tectos 1at/st$cos. Es,ere ' *er/ #o -!e #e costar/ ates -!e ter&$e.6
Des,!5s" c!ado #a casa 'a t!*o 1or&a" 1!e Roark e# -!e -!$so $trod!c$r#e ca&b$os. E#
a#a este !ca #e haba (!stado co&,#eta&ete. Obser*/do#a" c!ado #a #e*ataba" *$o e#
P/($a LLJ de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
error -!e haba co&et$do ' #a &aera de corre($r#o. #e ,arec$ -!e #e dara a #a casa !a
$te(r$dad &/s #($ca. Haca s!s ,r$&eros ,asos e #a costr!cc$ ' era s!s ,r$&eros
e+,er$&etos. )o recooca co 1ra-!e3a. Pero 4abor o #e ,er&$t$ -!e h$c$era e#
ca&b$o. era s! hora.
Roark #e s!,#$c" ,or-!e !a *e3 -!e tea b$e c#aro e e# cerebro e# as,ecto de #a
!e*a a#a" o ,oda so,ortar e# se(!$r *$edo #a casa co&o estaba. 6No es -!e est5 e
desac!erdo co !sted. 9o creo" e e1ecto" -!e t$ee ra3 7d$%o 4abor 1ra&ete7"
,ero o se #o ,ode&os coceder. )o s$eto.6 6)e costar/ &eos -!e #os ca&b$os $sesatos
-!e s! se0ora &e ha ob#$(ado a hacer.6 6No tra$(a&os a co#ac$ eso otra *e3.6 64e0or
4abor 7#e d$%o Roark a&ab#e&ete7" B-!$ere !sted 1$r&ar !a a!tor$3ac$ ,ara -!e se
ha(a ese ca&b$o" s$e&,re -!e o #e c!este adaD6 6Desde #!e(o" s$ ,!ede hacer e# &$#a(ro
de traba%ar as.6
F$r&. E# a#a or$eta# 1!e reed$1$cada. Roark ,a( ,or s! c!eta. )e cost &/s -!e #os
hoorar$os -!e rec$b$. 4abor *ac$#" -!era re&bo#s/rse#o" ,ero s! &!%er #o ret!*o. 6Es
!a treta r!$ 7d$%o7" es !a 1or&a de ,res$oar. Te e(a0a a,e#ado a t!s &e%ores
set$&$etos. Es,era -!e #e ,a(ar/s. Es,era ' *$($#a. Te #o ,ed$r/. No #e ,er&$tas -!e se
sa#(a co #a s!'a.6 Roark o se #o ,$d$ ' 4abor o se #o ,a( !ca.
2!ado #a casa est!*o coc#!$da" #a se0ora de 4abor o -!$so *$*$r e e##a. 4abor #a
&$raba ,esat$*a&ete" de&as$ado casado ,ara -!e #e (!stase ' ,ara ad&$t$r -!e haba
deseado !a casa co&o a-!5##a. 4e r$d$. )a casa o 1!e a&!eb#ada. )a se0ora de
4abor" s! &ar$do ' s! h$%a se 1!ero a F#or$da d!rate e# $*$ero" 6dode tee&os !a
casa de decete est$#o es,a0o#" (rac$as a D$os" ,or-!e #a he&os co&,rado 'a hecha 7d$%o
7. Eso es #o -!e oc!rre ,or a*et!rarte a ed$1$car ,or t! c!eta" co ! ar-!$tecto $d$ota6.
4! h$%o" ate #a sor,resa de todo e# &!do" d$o ! esta##$do es,ot/eo de sa#*a%e ,oder8 se
e( a $r a F#or$da. #e (!st #a !e*a casa ' o -!$so *$*$r e $(!a otra ,arte. De
&aera -!e tres hab$tac$oes 1!ero a&!eb#adas Para 5#. )a 1a&$#$a se 1!e ' 5# so#o se
&!d a #a casa sobre e# H!dso. Por #a oche" se ,oda d$st$(!$r desde e# ro !
rect/(!#o a&ar$##o de #!3" >$co" ,e-!e0o ' ,erd$do etre #as *etaas de #a $&esa casa
&!erta.
E# bo#et de #a 2or,orac$ de Ar-!$tectos de Nortea&5r$ca ,!b#$c !a ,e-!e0a ota8
6Nos ha re1er$do ! $c$dete -!e sera d$*ert$do s$ o 1!era de,#orab#e" acerca de #a casa
ed$1$cada rec$ete&ete ,ara Sh$t1ord 4abor" cooc$do $d!str$a#. D$se0ada ,or ! ta#
Howard Roark ' des,!5s de haber costado &/s de c$e &$# d#ares" a #a 1a&$#$a #e res!#t
$hab$tab#e. Est/ ahora abadoada" co&o test$&o$o e#oc!ete de $co&,etec$a
,ro1es$oa#.6
TIII
)!c$o N. He'er se e( terca&ete a &or$r. Recobrado de# ata-!e" *o#*$ a #a o1$c$a"
s$ hacer caso de #as ob%ec$oes de s! &5d$co $ de #as so#c$tas ,rotestas de G!' FraNo.
Aste #e o1rec$ co&,rar#e s! ,arte" &$etras s!s o%os ,/#$dos ' ac!osos estaba
obst$ada&ete ,erd$dos" ,ero He'er o -!$so. Iba a #a o1$c$a cada dos o tres das ' #ea #a
corres,odec$a" de ac!erdo co #a cost!&bre.
4e aso&braba co1!sa&ete de -!e 'a o #e ,resetara #os c#$etes $&,ortates" de -!e
o #e &ostrase #os bocetos de #os !e*os ed$1$c$os hasta -!e estaba 'a &ed$o
costr!$dos. 4$ &ec$oaba esto" FraNo ,rotestaba8 6Pero" )!c$o" c&o se #o $ba a
&ostrar" ta# co&o est/ !sted. 2!a#-!$er otro ho&bre 'a se h!b$era ret$rado hace t$e&,o.6
P/($a LL= de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
FraNo #e co1!da s!a*e&ete. Peter Keat$( #e cotrar$aba. Keat$( se &o#estaba e
sa#!dar#e s#o c!ado se ecotraba" ' #o haca co&o s$ se h!b$ese o#*$dado. )e
abadoaba e &ed$o de !a 1rase. 2!ado He'er daba #a &/s &$&a orde a a#(!o de
#os d$b!%ates ' 5sta o se c!&,#a" #os d$b!%ates #e $1or&aba de -!e haba rec$b$do
!a cotraorde de# se0or Keat$(. He'er o ,oda co&,reder esto. Recordaba e
Keat$( a# &!chacho &odesto -!e haba hab#ado co 5# ta b$e acerca de #as ,orce#aas
at$(!as. A# ,r$c$,$o e+c!s a Keat$(" des,!5s trat de ab#adar#e" h!&$#de '
tor,e&ete. a# 1$" s$t$ ! $rra3oab#e te&or ate 5#. 4e -!e% a FraNo. )e d$%o co
,et!#ac$a" as!&$edo !a a!tor$dad -!e !ca haba e%erc$do8 64! ,rote($do" ese Keat$("
se est/ ,o$edo $&,os$b#e. Es descort5s co&$(o. Tedra -!e #$brarse de 5#.6 6M$re"
)!c$o 7#e d$%o FraNo seca&ete7" BPor

-!5 cree -!e #e d$%e -!e se ret$raraD 4e est/
destro3ado #os er*$os ' e&,$e3a a $&a($ar cosas -!e o e+$ste.6
Des,!5s ##e( e# coc!rso de# ed$1$c$o 62os&oU4#ot$ck6.
)a e&,resa c$e&ato(r/1$ca 62os&oU4#ot$ck6" de Ho##'wood Z2a#$1or$a]" haba
dec$d$do #e*atar ! rascac$e#os e N!e*a 9ork" -!e t!*$ese ! c$e ' c!areta ,$sos ,ara
o1$c$as. 4e haba a!c$ado ! coc!rso ,ara #a e#ecc$ de ar-!$tecto" haca 'a ! a0o.
4e &a$1estaba -!e #a 62os&oU4#ot$ck6 o se ded$caba so#a&ete a# arte c$e&ato(r/1$co"
s$o -!e se $teresaba ,or todas #as artes" dado -!e todas e##as cotr$b!a a #a creac$ de
#os 1$#&s" ' s$edo #a ar-!$tect!ra !a ra&a de #a est5t$ca" #a 62os&oU4#ot$ck6 hara #o &/s
,os$b#e ,or e##a.
2o #as >#t$&as $1or&ac$oes acerca de #a d$str$b!c$ de Me a*arrar+ a un marinero
' #a ,ro'ecc$ de E"po"a" en venta, se h$c$ero a#!s$oes a# Parte ' a# Pate. )a
se0or$ta 4a##' 1!e 1oto(ra1$ada e #a esca#$ata de #a catedra# de Re$&s" e tra%e de ba0o" '
Pratt P!rce## coced$ !a etre*$sta e #a c!a# &a$1est -!e" s$ o h!b$ese s$do actor de
c$e" #e habra (!stado ser ar-!$tecto.
Ra#sto Ho#co&be" G!' FraNo ' Gordo Prescott 1!ero c$tados a# hab#ar de#
,or*e$r de #a ar-!$tect!ra ortea&er$caa e ! artc!#o -!e escr$b$ #a se0or$ta S$##$a&s"
#a c!a#" e !a $&a($ar$a etre*$sta" re#ataba #o -!e 2hr$sto,her Sre h!b$era d$cho de#
c$e. E #os s!,#e&etos de# do&$(o haba 1oto(ra1as de #as estre##as de #a 62os&oU
4#ot$ck6 e "3ort" ' s!5ters co !a re(#a T ' re(#as de c/#c!#o e #a &ao de#ate de
tab#eros de d$b!%ar -!e ##e*aba #a #e'eda8 6Ed$1$c$o 2os&oU4#ot$ck6 sobre ! $&eso
s$(o de $terro(ac$.
E# coc!rso 1!e ab$erto ,ara #os ar-!$tectos de todos #os ,ases. e# ed$1$c$o se #e*atara
e :roadwa' ' costara d$e3 &$##oes de d#ares. deba s$&bo#$3ar e# (e$o de #a t5c$ca
&odera ' e# es,r$t! de# ,!eb#o ortea&er$cao" ' se a!c$ de ate&ao -!e sera 6e#
ed$1$c$o &/s her&oso de# &!do6.
E# %!rado #o co&,oa e# se0or 4h!,e" -!e re,resetaba a #a 62os&o6. e# se0or
4#ot$ck" -!e re,resetaba a 64#ot$ck6. e# ,ro1esor Peterk$" de# Ist$t!to de Teco#o(a de
4tato. e# a#ca#de de #a c$!dad de N!e*a 9ork. Ra#sto Ho#co&be" ,res$dete de #a 2AA"
' E##sworth Toohe'.
7?H/(a#o" Peter@ 7#e d$%o FraNo a Keat$( co et!s$as&o7. Ha(a #o &e%or -!e
,!eda. D5 todo #o -!e ,!eda de s. Asta es s! (ra o,ort!$dad. 4$ (aa e# coc!rso" ser/
cooc$do e todo e# &!do. 9 hare&os esto8 e #a ,resetac$ ,odre&os s! o&bre
%!to co #os de #a 1$r&a. 4$ (aa&os" !sted rec$b$r/ #a -!$ta ,arte de# ,re&$o. E# ,re&$o
&a'or es de seseta &$# d#ares.
7He'er se o,odr/ 7d$%o Keat$( co ,reca!c$.
7?C!e se o,o(a@ Por eso #o ha(o. Debera ter&$ar de !a *e3. sera #o &/s horoso
-!e ,odra hacer. 9 'o..." b!eo" c!/to #o s$eto" Peter. P$eso e !sted co&o s$ 'a 1!era
& soc$o. Es !a de!da -!e te(o co !sted. :$e se #o ha (aado. Esto ,!ede ser #a ##a*e
,ara ser#o.
P/($a LLK de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
Keat$( reh$3o c$co *eces s! ,ro'ecto. )o od$aba. Od$aba cada *$(a de# ed$1$c$o a!
ates de d$b!%ar#a. Traba%aba co #as &aos tr5&!#as. No ,esaba e e# ,ro'ecto -!e tea
etre &aos. ,esaba e todos #os co&,et$dores -!e ,oda (aar e# coc!rso ' ser
,roc#a&ados s!,er$ores a 5#. Deseaba saber #o -!e haca otros" c&o reso#*a #os
,rob#e&as ' de -!5 &aera #o $ba a a*eta%ar. Tea -!e *ecer a a-!e# ho&bre. o #e
$teresaba $(!a otra cosa &/s. Peter Keat$( o e+$sta" s$o !a c/&ara de s!cc$"
!a es,ec$e de ,#ata tro,$ca# de #a c!a# haba odo hab#ar" !a ,#ata -!e atraa a #os
$sectos ,or &ed$o de# *aco" ' #os e+,r$&a hasta ad-!$r$r s! ,ro,$a s!stac$a.
4$t$ !a $&esa $cert$d!&bre c!ado est!*$ero #$stos #os bocetos ' #a de#$cada
,ers,ect$*a de ! b#aco ed$1$c$o de &/r&o# est!*o ter&$ada ,ro#$%a&ete de#ate de 5#.
Pareca ! ,a#ac$o de# Reac$&$eto hecho de ca!cho" est$rado ,ara -!e t!*$ese #a a#t!ra
de #os c!areta ,$sos. E#$($ e# est$#o Reac$&$eto ,or-!e saba" ,or !a #e' o escr$ta"
-!e a todos #os %!rados #es (!staba #as co#!&as" ' recordaba -!e Ra#sto Ho#co&be era
!o de #os %!rados. Haba co,$ado a#(o de todos #os ,a#ac$os $ta#$aos 1a*or$tos de Ra#sto
Ho#co&be. )e ,areca b!eo..." ,oda estar b$e..." o estaba se(!ro. No tea a -!$5
cos!#tar.
4$t$ estas ,a#abras e s! ,ro,$a &ete ' #e $*ad$ !a o#a de c$e(o 1!ror. A# ,r$c$,$o
o s!,o #a ca!sa" ,ero ,roto se d$o c!eta de -!e era ,or-!e haba a#(!$e a -!$e ,oda
cos!#tar. No eces$taba &ec$oar e# o&bre. o $ra a *er#o" #a rab$a #e s!ba a# rostro. 4e
d$o c!eta de -!e $ra.
D$o #$bertad a s! ,esa&$eto. No $ra a $(!a ,arte. 2!ado ##e( e# &o&eto"
orde #os d$b!%os e !a cartera ' se 1!e a #a o1$c$a de Roark.
)o ecotr so#o" e #a a&,#$a hab$tac$" dode o haba $(> s$(o de act$*$dad.
7?Ho#a" Howard@ 7d$%o *$*a&ete7. B2&o est/sD BTe $terr!&,oD
7?Ho#a" Peter@ No &e $terr!&,es.
7BNo est/s oc!,adoD
7No.
7BT$ees $co*e$ete e -!e &e s$ete a#(!os &$!tosD
74$5tate.
7Has hecho ! (ra traba%o" Howard. I$ #a t$eda de Far(o. Es es,#5d$da. Te 1e#$c$to.
7Grac$as.
7Marchas 1$r&e&ete hac$a de#ate" BoD 9a has te$do tres traba%os...
72!atro.
7?Oh" s" c!atro" es c$erto@ M!' b$e. O dec$r -!e habas te$do ! ,e-!e0o tro,$e3o
co #os 4abor.
74.
7:!eo" o todo ha de rea#$3arse co&o e ! &ar de ace$te" se co&,rede... BNo t$ees
!e*os traba%os desde etocesD BNadaD
7No" ada.
7:!eo" 'a *edr/. 9o s$e&,re d$(o -!e #os ar-!$tectos o debera hacerse #a (!erra
etre s. Ha' ab!dac$a de traba%o ,ara todos. Debe&os 1o&etar ! es,r$t! de !$dad '
de coo,erac$ ,ro1es$oa#. Por e%e&,#o" este coc!rso. B9a te has ,resetadoD
7BC!5 coc!rsoD
7B2&oD E# 6coc!rso6... E# coc!rso de #a 62os&oU4#ot$ck6...
7No &e he ,resetado.
7BC!5D BNo... te has ,resetadoD
7No.
7BPor -!5D
7Por-!e o ,art$c$,o e coc!rsos.
7Pero B,or -!5" ,or e# a&or de D$osD
P/($a L;M de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7Ia&os" Peter. No has *e$do a d$sc!t$r esto.
7Pesaba" e rea#$dad" &ostrarte e# traba%o -!e *o' a ,resetar. 2o&,reder/s -!e o
te ,$do -!e &e a'!des" -!$ero coocer so#a&ete t! reacc$" t! o,$$ (eera#" ada
&/s.
4e a,res!r a abr$r #a cartera.
Roark est!d$ #os bocetos. Keat$( #e ,re(!t8
7BEst/ b$eD BEst/ todo b$eD
7No" esto es !a ca#a&$dad ' t> #o sabes.
Des,!5s" d!rate horas" &$etras Keat$( obser*aba ' e# c$e#o se osc!reca ' se
eceda #!ces e #as *etaas de #a c$!dad" Roark hab#" e+,#$c" tra3 #eas e #os
,#aos" desered e# #aber$to de #as sa#$das de# teatro" cort *etaas" dese&ara0
*estb!#os" h$3o ,eda3os arcos $ecesar$os" ,!so e orde esca#eras.
Keat$( ba#b!ce !a *e38
7?Qes>s" Howard@ BPor -!5 o ,art$c$,as e e# coc!rso s$ ,!edes hacer !a cosa
se&e%ateD
Roark re,#$c8
7Por-!e o ,!edo. No ,odra a!-!e #o $tetase. Me ab!rre. o &e $teresa. No #es
,!edo dar #o -!e -!$ere. Pero ,!edo ,oer e orde e# re*o#t$%o codeado de a#(!o"
c!ado #o *eo.
Era 'a de da c!ado ,!so a ! #ado #os ,#aos. Keat$( &!r&!r8
7B9 #a a#t!raD
7?A# d$ab#o #a a#t!ra@ No -!$ero &$rar t!s codeadas a#t!ras de est$#o Reac$&$eto.
Pero &$r ' o ,!do $&,ed$r -!e s! &ao cortara #eas de ,ers,ect$*a.
7?)$sto@ A# d$ab#o" da#es ! b!e Reac$&$eto" s$ t$ees ' s$ ha' ta# cosa. 4#o #o
,!edo hacer ,ara t$. 2a#c>#a#o t> &$s&o. A#(o co&o esto" &/s s$&,#e" Peter" &/s s$&,#e"
&/s d$recto" ta hoesto co&o se ,!ede hacer !a cosa deshoesta. Ahora *ete a t! casa '
trata de or(a$3ar a#(o de ac!erdo co esto.
Keat$( *o#*$ a s! casa. 2o,$ #os ,#aos de Roark. )os e1ect! de ac!erdo co e#
bos-!e%o a,res!rado de Roark" ,ero co !a ,ers,ect$*a ,ro#$%a" ter&$ada. Ua *e3 -!e
#os d$b!%os est!*$ero e&,a-!etados" #os d$r$($ e 1or&a adec!ada a8
0on$ur"o del edi,i$io m(" 3ermo"o del mundo
Empre"a $inemato*r(,i$a =0o"mo1.lotni$k=
0iudad de Nueva York
E# sobre -!e cotea e# ,ro'ecto ##e*aba #os o&bres8 6FraNo ' He'er. Ar-!$tectos.
Peter Keat$(" d$b!%ate asoc$ado.6
D!rate #os &eses de a-!e# $*$ero o se #e ,reset a Roark $(> traba%o $ o1erta
$ ,ro'ectos de co&$s$oes. 4etado e #a o1$c$a se o#*$daba a *eces de eceder #as #!ces
e #a te&,raa osc!r$dad. Era co&o s$ #a ,esada $&o*$#$dad de todas #as horas -!e
,asaba ,or #a o1$c$a" ,or #a ,!erta ' ,or e# a$re e&,e3ara a &acerarse e s!s &>sc!#os.
4e #e*ataba ,ara sacar ! #$bro" ,ara &o*er ! bra3o" ,ara set$r e# r!$do. 4e sorea" se
d$*erta" reco(a e# #$bro ' #o ,oa !e*a&ete" co c!$dado" sobre #a &esa. Eceda #a
#/&,ara. 4e det!*o ates de ret$rar #as &aos de# coo de #!3 -!e ,ro'ectaba #a #/&,ara '
se ,!so a cote&,#ar #as &aos" e+ted$edo #os dedos s!a*e&ete. Recordaba #o -!e
2a&ero #e haba d$cho haca t$e&,o. Ret$r a# ,!to #as &aos" se ,!so e# abr$(o" a,a(
#a #!3" cerr co ##a*e #a ,!erta ' se 1!e a s! casa.
P/($a L;L de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
2!ado ##e( #a ,r$&a*era se d$o c!eta de -!e e# d$ero o #e d!rara &!cho t$e&,o.
Pa(aba e# a#-!$#er de #a o1$c$a e# ,r$&ero de cada &es. -!era teer #a sesac$ de
se(!r$dad d!rate #os tre$ta das -!e tea ,or de#ate. Etraba e #a o1$c$a
tra-!$#a&ete cada &a0aa. 4aba -!e o eces$taba &$rar e# ca#edar$o ,ara ad*ert$r
c!/do e&,e3aba a acortarse #os das ' c!/do haba ter&$ado #os tre$ta das de# &es.
2!ado se d$o c!eta de -!e o tea &!cho d$ero" e&,e3 a &$rar e# ca#edar$o. Era !a
carrera !e*a" !a carrera etre e# $&,orte de# a#-!$#er '... o saba e# o&bre de# otro
r$*a#. C!$3/ 1!ese c!a#-!$er ho&bre -!e ,asaba ,or #a ca##e.
2!ado s!ba a# est!d$o" #os ascesor$stas #o &$raba de &aera e+tra0a" co c!r$os$dad
' des(aa. 2!ado #es hab#aba" #e cotestaba s$ $so#ec$a" Pero co a$re $d$1erete"
co&o ad*$rt$edo -!e de ! &o&eto a otro se ,odra torar $so#ete. No saba a -!5 se
ded$caba $ ,or -!5 #o haca. saba ta so#o -!e era ! ho&bre a# c!a# !ca #e ##e(aba
c#$etes. Ateda ,or-!e A!ste He##er #e haba ,ed$do -!e ated$ese a #as ,ocas ,ersoas
-!e ocas$oa#&ete #e e*$aba. )os *$s$tates #e ,re(!taba8
6BUsted es e# ar-!$tectoD Perde&e" o esto' a# tato de #a ar-!$tect!ra. BC!5 ha
costr!$doD6 2!ado #es cotestaba" #os oa re,#$car8 6Oh" s" %!sta&ete6" ,ero se daba
c!eta" ,or #a cortesa 1or3ada de s!s (estos" de -!e o,$aba -!e o era ! b!e
ar-!$tecto. No haba *$sto !ca s!s ed$1$c$os" o saba s$ era b!eos o &a#os. saba
so#a&ete" -!e !ca haba odo hab#ar de e##os.
Era !a (!erra e #a c!a# estaba $*$tado a ,e#ear" ,ero o te$a ada cotra #o c!a#
co&bat$r" ' a!-!e era e&,!%ado a #a #!cha ' tea -!e #!char $e*$tab#e&ete" careca de
ad*ersar$o.
Pasaba 1rete a ed$1$c$os e costr!cc$. 4e detea a cote&,#ar #as ar&a3oes de
acero. )e ,areca a *eces -!e #as *$(as o daba 1or&a a !a casa" s$o a !a barr$cada
,ara -!e #o det!*$ere" ' -!e #os ,ocos ,asos -!e #o se,araba de #a acera a #a *a##a de
&adera" -!e ecerraba #a costr!cc$" era #os ,asos -!e !ca ,odra dar. Era ! do#or"
,ero !. do#or e&botado" -!e o ,eetraba. 6Es c$erto6" se deca a s &$s&o. 6No es
c$erto6" res,oda s! c!er,o" #a sa#!d e+tra0a e $tacta de s! c!er,o.
)a t$eda de Far(o se abr$" ,ero ! ed$1$c$o o ,!ede sa#*ar a ! barr$o. )os
co&,et$dores de Far(o tea ra3. #a o#a haba ca&b$ado" se d$r$(a hac$a #a ,arte a#ta de
#a c$!dad. )os ,arro-!$aos desertaba. 4e h$c$ero obser*ac$oes ,rec$sas sobre #a
decadec$a de Qoh Far(o" -!e haba $do &/s a##/ de s! ,obre ca,ac$dad de co&erc$ate
co #a $*ers$ -!e haba hecho e ! r$dc!#o ed$1$c$o" #o -!e ,robaba" co&o se deca"
-!e e# ,>b#$co o ace,taba #as $o*ac$oes ar-!$tect$cas. No se d$%o -!e #a t$eda era #a
&/s ,er1ecta ' #a &/s br$##ate de #a c$!dad" -!e #a ,er$c$a $te#$(ete co -!e haba s$do
,#aeada haca #as o,erac$oes &/s c&odas -!e !ca" -!e e# barr$o 'a estaba codeado
ates de -!e se #e*atase e# ed$1$c$o. )a c!#,a reca' sobre e# ed$1$c$o.
Gthe#sta :ease#'" e# b!1o de #a ,ro1es$ de ar-!$tecto" e# ,a'aso cortesao de #a 2AA"
-!e !ca haba costr!$do ada" ,ero -!e or(a$3aba todos #os ba$#es de car$dad" escr$b$
e s! secc$" t$t!#ada 6P!##as ' sa#$das6" de# bo#et de #a 2AA8 6:$e" &!chachos '
&!chachas" he a-! ! c!eto de hadas co !a &ora#e%a. haba !a *e3 ! &!chach$to"
co cabe##os de# co#or de #as ca#aba3as de 2ara*a#" -!e crea ser e# &e%or etre todos #os
%*ees ' ch$cas. Para ,robar#o er$($ !a casa -!e es &!' her&osa" a!-!e ad$e -!$ere
*$*$r e e##a" ' !a t$eda -!e es &!' be##a" ,ero -!e *a a -!ebrar. H$3o ta&b$5 !a
costr!cc$ e&$ete8 ! carr$to t$rado ,or ! ,erro e ! ca&$o de barro. Esto >#t$&o se
co&eta -!e ha s$do &!' b$e hecho. C!$3/s est5 ah e# *erdadero ca&,o de act$*$dades
de este ch$-!$#.6
A 1$es de &ar3o" Roark #e' e #os d$ar$os re1erec$as a Ro(er Er$(ht. Er$(ht ,osea
&$##oes" ! e(oc$o de ,etr#eo ' o tea 1reo a#(!o. Por esto s! o&bre a,areca
1rec!ete&ete e #os d$ar$os. Des,ert" de (o#,e" ! res,eto -!e era &$tad ad&$rac$ '
P/($a L;; de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
&$tad b!r#a a ca!sa de #a *ar$edad $coherete de s!s a*et!ras. )a >#t$&a era ! ,ro'ecto
,ara ! !e*o t$,o de *$*$eda" !a casa de de,arta&etos co cada !$dad co&,#eta '
a$s#ada" co&o s$ 1!era !a casa ,art$c!#ar costosa. 4era cooc$da co&o #a 62asa Er$(ht6.
Er$(ht haba &a$1estado -!e o -!era -!e se ,arec$ese a $(!a cosa" de c!a#-!$er
,arte -!e 1!ese. Haba cos!#tado ' haba recha3ado a #os &e%ores ar-!$tectos de #a c$!dad.
Roark t!*o #a sesac$ -!e e# artc!#o de# d$ar$o era !a $*$tac$ ,ersoa#" #a
o,ort!$dad creada es,ec$a#&ete ,ara 5#. Por ,r$&era *e3 e s! *$da $tet cose(!$r !
traba%o. 4o#$c$t !a etre*$sta co Ro(er Er$(ht ' ,!do hab#ar co s! secretar$o. Aste era
! ho&bre %o*e" -!e ,areca ab!rr$do. )e h$3o &!chas ,re(!tas acerca de s!
e+,er$ec$a" #as h$3o #eta&ete" co&o s$ eces$tase ! es1!er3o ,ara dec$d$r #o -!e era
a,ro,$ado a*er$(!ar e ta#es c$rc!stac$as" desde -!e #as cotestac$oes o se $ba a
d$1erec$ar de c!a#es-!$era otras. M$r #as 1oto(ra1as de #os ed$1$c$os -!e Roark haba
hecho ' #e cotest -!e a Er$(ht o #e $teresara.
E #a ,r$&era se&aa de abr$#" c!ado Roark haba ,a(ado s! >#t$&o a#-!$#er" ,ara
,oder estar ! &es &/s e #a o1$c$a" se #e ,$d$ -!e ,resetase ,ro'ectos ,ara ! !e*o
ed$1$c$o de #a 62o&,a0a de# :aco Metro,o#$tao6. 4e #os ,$d$ e# se0or Se$d#er"
&$e&bro de# 2ose%o de ad&$$strac$" -!e era a&$(o de R$chard 4abor. Se$d#er #e
d$%o8 6He te$do !a d!ra #!cha" ,ero creo -!e he (aado. )os ##e*5 ,ersoa#&ete a #a
casa de 4abor" ' D$ck ' 'o #es e+,#$ca&os !as c!atas cosas. 4$ e&bar(o" e# 2ose%o
-!$ere *er #os ,#aos ates de to&ar c!a#-!$er dec$s$. De &aera -!e hab#ado co
1ra-!e3a" o es co&,#eta&ete se(!ro toda*a" ,ero es cas$ se(!ro. Ha recha3ado 'a dos
ar-!$tectos. 4e $teresa &!cho ,or !sted. ?E &archa@ ?:!ea s!erte@6
Her' 2a&ero t!*o !a recada ' e# doctor ,re*$o a s! her&aa -!e o deba
es,erarse $(!a &e%ora. E##a o #e -!$so creer. 4$t$ !a !e*a es,era3a" ,or-!e *$o
-!e 2a&ero" -!e 'aca tra-!$#o e #a ca&a" ,areca sereo ' cas$ 1e#$3" ,a#abra -!e
!ca cre' ,os$b#e -!e se asoc$ara co s! her&ao.
Ua oche se as!st c!ado de ,roto #e d$%o8 6)#a&a a Howard. D$#e -!e *e(a.6 E
tres a0os -!e haba ,asado desde s! ret$ro !ca haba &adado ##a&ar a Roark. s$e&,re
haba es,erado s!s *$s$tas.
Roark ##e( e e# t5r&$o de !a hora. 4e set %!to a s! #echo ' 2a&ero hab# co&o
de cost!&bre. No a#!d$ a #a $*$tac$ es,ec$a# $ #e d$o e+,#$cac$oes. )a oche era
ca#!rosa" ' #a *etaa de# dor&$tor$o" -!e daba a# osc!ro %ard" ,er&aec$ ab$erta.
2!ado ad*$rt$" e !a ,a!sa de s!s 1rases" e# s$#ec$o de #os /rbo#es" e# s$#ec$o $&*$#
de #as >#t$&as horas de# da" 2a&ero ##a& a s! her&aa ' #e d$%o8
7Pre,ara !a ca&a ,ara Roark. se -!edar/ esta oche.
Roark #o cote&,# ' co&,red$ todo. Ic#$ s! cabe3a e s$(o de co1or&$dad. Por
#a &$rada tra-!$#a ' so#e&e -!e tea 2a&ero" ,!do co&,reder -!5 s$($1$caba
a-!e##o.
Roark est!*o tres das e #a casa. No se h$3o $(!a re1erec$a a s! estac$a" $ a#
t$e&,o -!e tedra -!e -!edarse. 4! ,resec$a se ace,taba co&o ! hecho at!ra# -!e o
re-!$r$ese co&etar$o. )a se0or$ta 2a&ero co&,red$ ' se d$o c!eta de -!e o deba
dec$r ada. Adaba s$#ec$osa&ete" co e# dc$# *a#or de #a res$(ac$.
2a&ero o deseaba -!e Roark est!*$ese cot$!a&ete e #a hab$tac$. )e deca8
74a#(a" d5 ! ,aseo ,or e# %ard" Howard. Est/ her&oso. #a h$erba est/ crec$edo.
A#" desde #a ca&a" obser*aba co a#e(ra" a tra*5s de #a *etaa ab$erta" #a 1$(!ra de
Roark" -!e ca&$aba etre #os /rbo#es des!dos o ,er&aeca &$rado e# c$e#o a3!# ,/#$do.
P$d$ so#a&ete -!e Roark co&$era co 5#. )a se0or$ta 2a&ero co#ocaba !a bade%a
sobre #as rod$##as de s! her&ao ' ser*a #os ,#atos a Roark e !a &es$ta co#ocada %!to a
#a ca&a. Pareca -!e 2a&ero s$t$ese ,#acer e #o -!e !ca t!*o $ b!sc8 !a sesac$
de ca#or" !a r!t$a d$ar$a" !a at&s1era de 1a&$#$a.
P/($a L;E de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
E #a oche de# tercer da" 2a&ero se recost e #a a#&ohada. Hab#aba co&o de
cost!&bre" ,ero ,ro!c$aba #eta&ete #as ,a#abras ' o &o*a #a cabe3a. Roark #o
esc!chaba cocetrado" s$ de&ostrar -!e saba #o -!e estaba ,esado e #as costates
,a!sas de 2a&ero. 2a&ero hab# de #os &ater$a#es de costr!cc$ de# 1!t!ro8
7Obser*e #os &ater$a#es #$(eros de #a $d!str$a" Howard... E ,ocos a0os... *er/ hacer
cosas aso&brosas co e##os... Obser*e #os &ater$a#es ,#/st$cos" es tota#&ete !a !e*a
era... -!e se or$($a co e##os... 4e ecotrar/ !e*as herra&$etas" !e*os &ed$os"
!e*as 1or&as... Habr/ -!e &ostrar... a #os totos... -!5 r$-!e3a ha creado ,ara e##os e#
cerebro de# ho&bre... -!5 ,os$b$#$dades... )a se&aa >#t$&a he #edo a#(o acerca de !a
!e*a c#ase de a3!#e%os... ' ,es5 e !a &aera de !sar#a... dode ada... &/s se hara...
to&e" ,or e%e&,#o" !a casa ,e-!e0a... de !os c$co &$# d#ares...
Des,!5s de ! $state se det!*o ' ,er&aec$" e s$#ec$o" co #os o%os cerrados.
)!e(o Roark o' -!e &!r&!raba" de ,roto8
7Ga$# S'ad.
4e acerc a 5#" ,er,#e%o.
7No od$o... a ad$e &/s... so#a&ete a Ga$# S'ad... No" !ca #e he *$sto... Pero
re,reseta... todo #o -!e ha' de &a#o e e# &!do... e# tr$!1o... de #a &/s $so,ortab#e
*!#(ar$dad... Es cotra Ga$# S'ad cotra -!$e tedr/ -!e #!char" Howard.
Des,!5s se ca## ! #ar(o rato. 2!ado abr$ #os o%os !e*a&ete" sor$ ' d$%o8
745... #o -!e est/ ,asado e #a o1$c$a" ahora... 7Roark !ca #e haba hab#ado de
esto7. No... o
#o $e(!e... ' o d$(a ada... )o s5... Pero... as es... No te&a. B4e ac!erda de# da -!e
-!$se echar#e...D O#*$de #o -!e etoces #e d$%e... No era e# re#ato co&,#eto... Este es... No
te&a... Ia#a #a ,ea.
4! *o3 se deb$#$taba ' o ,!do cot$!ar hab#ado" ,ero #a &$rada cot$!aba #>c$da '
cote&,#aba a Roark s$ es1!er3o. Ua hora &/s tarde &!r$.
Keat$( *ea a &e!do a 2ather$e. No haba a!c$ado s! co&,ro&$so" ,ero" co&o s!
&adre #o cooca" 'a haba de%ado de ser ! secreto ,rec$oso -!e #es ,erteeca. 2ather$e
so#a ,esar -!e Peter haba destr!$do e# set$do de s!s ec!etros. se e*$taba #a so#edad de
#as es,eras" ,ero haba ,erd$do #a co1$a3a e s!s retoros $e*$tab#es. Keat$( #e haba
d$cho8 6Es,ere&os e# res!#tado de# coc!rso de# c$e" Kat$e. o tardar/ &!cho. E#
res!#tado se ,!b#$car/ e &a'o. 4$ (ao" estar5 aco&odado ,ara toda #a *$da. Etoces os
casare&os. 9 e esa o,ort!$dad coocer5 a t! to" ' 5# ta&b$5 -!err/ coocer&e. Te(o
-!e (aar. 45 -!e (aar5. Ade&/s" e# *$e%o He'er o d!rar/ ! &es &/s. E# &5d$co os
d$%o -!e ha' -!e es,erar ! se(!do ata-!e toda*a" ' -!e 5se ser/ e# de1$$t$*o. 4$ o se
&archa a# ce&eter$o" co se(!r$dad tedr/ -!e &archarse de #a o1$c$a.6 E##a #e haba
res,od$do8 6Peter" o &e (!sta orte hab#ar as. No debes ser ta... terr$b#e&ete e(osta.6
6)o s$eto" -!er$da. :!eo... 4" s!,o(o -!e so' e(osta. Todo e# &!do #o es6" re,!so 5#.
Pasaba &/s t$e&,o co Do&$$-!e. Do&$$-!e #o a(!ardaba co co&,#acec$a" co&o
s$ o #e ,resetase 'a $(> ,rob#e&a. Pareca -!e #e res!#taba a,ro,$ado" co&o !a
co&,a0a s$ cosec!ec$a ,ara !a oche ocas$oa# e $trascedete.
Ua oche de ,r$&a*era coc!rr$ero %!tos a ! ba$#e. :a$#aro ' 5# #a estrech cotra
s. 4e d$o c!eta de -!e e##a #o ad*erta ' -!e co&,reda. No se se,araba" #e cote&,#aba
co !a &$rada 1$%a -!e cas$ era !a e+,ectac$. 2!ado sa#$ero" #e co#oc e# abr$(o '
,as s!s &aos sobre #os ho&bros de e##a. E##a o se &o*$ $ se a%!st e# abr$(o. es,er a
-!e 5# sacara #as &aos. Des,!5s ca&$aro %!tos hasta e# coche.
4etse e##a s$#ec$osa&ete e ! r$c de# coche. Hasta etoces o haba
cos$derado #a ,resec$a de 5# ta $&,ortate co&o ,ara &erecer s$#ec$o. 4e set" cr!3
#as ,$eras" se a%!st e# abr$(o a# c!er,o ' se (o#,e #as rod$##as co s!s dedos. A# #e

,as
P/($a L;F de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
s!a*e&ete #a &ao ,or e# bra3o. e##a o o,!so res$stec$a $ res,od$ ada. so#a&ete
s!s dedos se det!*$ero. A# a,o' #os #ab$os e s!s cabe##os. o era ! beso" era ! de%ar
-!e s!s #ab$os se ,osara a## #ar(o rato.
2!ado e# coche se det!*o" &!r&!r8
7Do&$$-!e..." ,er&ta&e -!e s!ba..." s#o ! &o&eto...
7:!eo 7res,od$ e##a.
E s! too" e *e3 de $*$tac$ haba des(aa. Pero !ca se #o haba ,er&$t$do ates.
A# #a s$(!$ co e# cora3 ,a#,$tate.
)a etrada de e##a e e# de,arta&eto d!r ! 1ra(&eto de se(!do" ' se det!*o a
es,erar. A# #a cote&,#aba $&,otete" ,er,#e%o" e+ces$*a&ete 1e#$3. Ad*$rt$ #a ,a!sa s#o
c!ado e##a *o#*$ a ,oerse e &o*$&$eto ' 1!e hasta #a sa#a de rec$bo. 4e set ' s!s
&aos ca'ero &!ertas a a&bos #ados" #os bra3os se,arados de# c!er,o" s$ ,rotecc$.
Etor #os o%os recta(!#ares" ,erd$dos.
7Do&$$-!e... 7&!r&!r7" Do&$$-!e" -!e her&osa es !sted...@
Des,!5s se co#oc a s! #ado &!r&!rado $coherete&ete8
7Do&$$-!e..." Do&$$-!e..." #a a&o... No se ra de &" ,or 1a*or" o se ra... Toda &$
*$da... #o -!e !sted -!$era... BNo se da c!eta de #o her&osa -!e es...D Do&$$-!e..." #a
a&o...
4e ca##" #a abra3 co#ocado s! rostro %!to a# de e##a" es,erado a#(!a &!estra de
res$stec$a o a#(!a res,!esta" ,ero o se ,rod!%ero. )a atra%o *$o#eta&ete ' #a bes e
#a boca.
4!s bra3os ca'ero de (o#,e. De% caer e# c!er,o de e##a sobre e# as$eto ' #a cote&,#
est!,e1acto. No era ! beso" o era !a &!%er #o -!e haba te$do e s!s bra3os. #o -!e 5#
haba abra3ado ' besado o tea *$da. 4!s #ab$os o se &o*a ,ara e&$t$r !a res,!esta"
s!s bra3os o se haba &o*$do ,ara abra3ar#e" o h!bo reacc$ a#(!a. 2re' -!e $ba a
haber !a reacc$. Era co&o s$ #a h!b$ese as$do o #a h!b$ese de%ado caer ,ara s$e&,re"
bes/do#a !e*a&ete o sat$s1ac$edo s! deseo ' e# c!er,o de e##a #o $(orase. E##a #o
cote&,#aba. I$o !a co#$##a de c$(arr$##o -!e se haba cado de# ce$cero -!e estaba sobre
!a &esa" a#ar( #a &ao ' #a *o#*$ dode estaba.
7Do&$$-!e 7&!r&!r tota&ete7" Bo -!era -!e #a besaseD
74. 79a o se rea de 5#" #e cotestaba s$&,#e ' des,reoc!,ada&ete.
7BNo haba s$do besada atesD
74. M!chas *eces.
7B9 s$e&,re se co&,ort co&o ho'D
74$e&,re e+acta&ete co&o ho'.
7BPor -!5 -!$so -!e #a besaraD
7C!$se ,robar#o.
7?Usted o es h!&aa" Do&$$-!e@
)e*at #a cabe3a" se ,!so e ,$e !e*a&ete. )a 1$a ,rec$s$ de s!s &o*$&$etos
*o#*a a ser #os ,ro,$os. A# ad*$rt$ -!e s! *o3 'a o sera s$&,#e" co&!$cat$*a"
$&,otete. ad*$rt$ -!e #a $t$&$dad haba ter&$ado" a!-!e s!s ,a#abras" c!ado e##a
hab#" 1!era &/s t$&as ' re*e#adoras -!e !ca. Hab# co&o s$ o #e ,reoc!,ase #o -!e
re*e#aba $ a -!$5 se #o re*e#aba.
74!,o(o -!e so' !a de esas &!%eres &ostr!osas ' tota#&ete 1r($das de #as c!a#es
!sted habr/ odo hab#ar. )o s$eto" Peter. BIeD No t$ee r$*a#es" ,ero ta&,oco t$ee
,os$b$#$dades. BU dese(a0o" -!er$doD
79a... 'a... #e ,asar/... a#(> da...
7No so' ta %o*e" des,!5s de todo. Te(o *e$t$c$co a0os. I&a($o -!e ser/ &!'
e+c$tate ser !a &!%er d$so#!ta. 9o #o so'" e todas #as cosas" ,ero... Peter" ,arece -!e
!sted 1!era a ero%ecer" de (o#,e. ?C!5 d$*ert$do@
P/($a L;H de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7Do&$$-!e" B!ca ha estado ea&oradaD BN$ s$-!$era a#(o ea&oradaD
7No #o he estado" ' #e ase(!ro -!e &e (!stara ea&orar&e de !sted. Pes5 -!e sera
co*e$ete. No h!b$era te$do $co*e$ete. Pero Bha *$stoD 4o' $ca,a3 de set$r ada.
No ec!etro $(!a d$1erec$a etre !sted" o A#*ah 4carret" o )!c$o He'er.
Keat$( se ,!so e ,$e. No -!$so &$rar#a. F!e hac$a #a *etaa ' se -!ed &$rado
hac$a 1!era. Haba o#*$dado s! deseo ' #a be##e3a de e##a" ,ara recordar" etoces" -!e era #a
h$%a de FraNo.
7Do&$$-!e" Bse casar/ co&$(oD
Deba dec$r#o etoces. s$ se ,oa a ,esar e e##a" !ca #o d$ra. )o -!e seta hac$a
e##a" 'a o tea $&,ortac$a. o ,oda ,er&$t$r -!e se $ter,!s$ese etre 5# ' s! 1!t!ro" ' #o
-!e seta era ! od$o crec$ete.
7BHab#a e ser$oD
4e *o#*$ hac$a e##a. Hab# r/,$da ' 1/c$#&ete. Meta e a-!e# $state ' de esa
&aera estaba se(!ro de s &$s&o ' o tea d$1$c!#tades.
7)a -!$ero" Do&$$-!e. Esto' #oco ,or !sted. De&e !a o,ort!$dad. 4$ o ha'
$(> otro B,or
-!5 oD Me a&ar/" ,or-!e #a co&,redo. 4er5 ,ac$ete. )a har5 1e#$3.
E##a #e*at #os ho&bros ' de ,roto se ech a rer. R$ sec$##a ' 1raca&ete. I$o -!e
#a ,/#$da es,!&a de s! tra%e te&b#aba. Per&aec$ r($da" co #a cabe3a echada hac$a atr/s"
co&o !a c!erda -!e se sac!d$ese co #as *$brac$oes de #os $s!#tos c$e(os -!e #e d$r$(a.
era $s!#tos" ,or-!e s! r$sa o era a&ar(a $ b!r#oa" era s$&,#e&ete a#e(re.
2es #a r$sa ' se -!ed &$r/do#e" ' #e d$%o co ser$edad8
7Peter" s$ a#(!a *e3 -!$s$era cast$(ar&e ,or a#(o terr$b#e" s$ -!$s$era cast$(ar&e co
asco" &e casara co !sted. 79 a(re(78 2os$d5re#o co&o !a ,ro&esa.
7Es,erar5" o $&,orta #as ra3oes -!e e#$%a. Etoces e##a se sor$ de (o3o. era #a
sor$sa
1ra ' a#e(re -!e 5# te&a.
7E rea#$dad" Peter" o t$ee ,or -!5 hacer#o. De c!a#-!$er &aera ##e(ar/ a ser soc$o"
' s$e&,re sere&os b!eos a&$(os. Ahora 'a es t$e&,o de -!e se *a'a a s! casa. No o#*$de
-!e e# &$5rco#es &e t$ee -!e aco&,a0ar a #a e+,os$c$ de caba##os. Adoro #as
e+,os$c$oes de caba##os. :!eas oches" Peter.
A# se 1!e ca&$ado hac$a s! casa e #a t$b$a oche de ,r$&a*era. 2a&$aba
,rec$,$tada&ete. 4$ e a-!e# &o&eto a#(!$e #e h!b$ese o1rec$do #a ,ro,$edad de #a
1$r&a de FraNo ' He'er" a# ,rec$o de# casa&$eto co Do&$$-!e" #a habra reh!sado.
4$ e&bar(o" saba ta&b$5" co od$o hac$a s &$s&o" -!e o #a recha3ara s$ se #a o1reca
a# da s$(!$ete.
TII
Peter Keat$( ,esaba -!e a-!e##o era te&or. )o -!e se s$ete e #as ,esad$##as. Uo
des,$erta c!ado 'a o #o ,!ede so,ortar" ,ero 5# o ,oda des,ertarse $ #o so,ortaba.
Haba $do crec$edo d!rate das" d!rate se&aas ' a# 1$ #o haba atra,ado8 era &$edo
derrota" &$edo #asc$*o e $e+,#$cab#e. Iba a ,erder e# coc!rso8 estaba se(!ro de -!e #o $ba
a ,erder ' esa se(!r$dad a!&etaba e cada da de es,era -!e ,asaba. No ,oda traba%ar.
sa#taba c!ado #e hab#aba" ' o ,oda dor&$r ,or #as oches.
4e 1!e ca&$ado hac$a #a casa de )!c$o He'er. Trataba de o 1$%arse e #as caras de #as
,ersoas -!e ,asaba" ,ero t!*o -!e hacer#o. 4$e&,re haba &$rado a #a (ete" ' #a (ete
P/($a L;< de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
#e &$raba. s$e&,re haba s$do as. H!b$era -!er$do (r$tar ' dec$r -!e se *o#*$era" -!e #o
de%ara so#o. 2rea -!e #o &$raba 1$%a&ete ,or-!e saba -!e $ba a 1racasar.
Iba a #a casa de He'er ,ara e*$tar e# desastre -!e se acercaba" ,ara tratar de e*$tar#o e
#a >$ca 1or&a -!e se #e a,areca co&o acces$b#e. 4$ 1racasaba e e# coc!rso 7' saba
-!e $ba a 1racasar7" FraNo se d$s(!stara ' se des$#!s$oara" ' etoces" s$ He'er &ora"
co&o ,oda s!ceder e c!a#-!$er &o&eto" FraNo t$t!beara ates de ace,tar a Keat$(
co&o soc$o" ,or #as cosec!ec$as a&ar(as de !a h!&$##ac$ ,>b#$ca. ' s$ FraNo
d!daba" e# %!e(o estaba ,erd$do. Haba otros -!e estaba es,erado #a &$s&a o,ort!$dad8
:eett" a -!$e o haba ,od$do echar de #a o1$c$a. 2#a!de 4te(e#" a -!$e #e haba $do
&!' b$e traba%ado ,or s! c!eta" ' -!e se haba acercado a FraNo co e# o1rec$&$eto
de co&,rar#e #a ,arte de He'er. Keat$( o cotaba co ada" sa#*o co #a $c$erta 1e -!e
FraNo tea de,os$tada e 5#. 4$ otro soc$o re&,#a3aba a He'er" eso s$($1$caba e# 1$ de#
,or*e$r de Keat$(.
E #as oches de $so&$o" #a dec$s$ e s! &ete se 1!e hac$edo c#ara e $1#e+$b#e.
Deba cerrar #a sa#$da de (o#,e" deba to&ar *eta%a sobre #as 1r!stradas es,era3as de
FraNo" ates -!e e# (aador de# coc!rso 1!era a!c$ado. deba 1or3ar a He'er a
ret$rarse ' 5# oc!,ar s! #!(ar. )e -!edaba ,ocos das.
4e acordaba de #os ch$s&es de FraNo acerca de# car/cter de He'er. :!sc etre #os
e+,ed$etes de #a o1$c$a de He'er #o -!e deseaba ecotrar. Era #a carta de ! cotrat$sta"
escr$ta haca !os -!$ce a0os" e #a c!a# &a$1estaba" sec$##a&ete" -!e $c#!a !
che-!e ,or #a s!&a de *e$te &$# d#ares -!e #e deba a# se0or He'er. Keat$( est$& #os
datos de #os ed$1$c$os ,r$*ados ' #e ,arec$ -!e #a costr!cc$ haba costado &/s de #o -!e
deba costar. A-!e# &$s&o a0o He'er e&,e3 a co#ecc$oar ,orce#aas. Ecotr a He'er
so#o e s! est!d$o. Era !a hab$tac$ ,e-!e0a ' so&bra" ' e# a$re de s! $ter$or ,areca
car(ado" co&o s$ o h!b$ese s$do reo*ado d!rate a0os. E# artesoado" de caoba osc!ra"
#os ta,$ces" #os *$e%os &!eb#es de $a,rec$ab#e *a#or se coser*aba ,er1ecta&ete #$&,$os"
,ero #a hab$tac$ daba #a $&,res$ de $d$(ec$a ' decadec$a. Haba !a so#a #/&,ara
eced$da sobre !a &es$ta co#ocada e ! r$c" ' c$co ta3as de ,orce#aa at$(!a"
de#$cadas ' ,rec$osas" sobre #a &esa. He'er estaba setado co #a es,a#da dob#ada"
e+a&$ado #as ta3as e #a ,e!&bra" co ,#acer *a(o e $s!stac$a#. 4e eco($ de
ho&bros" $&,erce,t$b#e&ete" c!ado e# *$e%o cr$ado h$3o ,asar a Keat$( ' ,esta0e co
$s!#sa ,er,#e%$dad" d$c$5do#e -!e se setase.
2!ado o' #os so$dos de s! ,ro,$a *o3" Keat$( se d$o c!eta de -!e haba ,erd$do e#
te&or -!e #e haba aco&,a0ado e s! tra'ecto ,or #as ca##es. 4! *o3 era 1ra ' 1$r&e. T$&
Da*$s" 2#a!de 4te(e# ' ! ho&bre &/s" ahora" deba ser re&o*$dos.
)e e+,#$c #o -!e -!era" des,#e(ado e e# a$re $&*$# de #a hab$tac$ ! ,/rra1o
corto" ,rec$so ' co&,#eto" co&o !a (e&a co bordes ,er1ectos.
7De &aera -!e" a &eos -!e !sted co&!$-!e a FraNo s! ret$ro &a0aa ,or #a
&a0aa" 6esto6 $r/ a #a 2AA 7coc#!'" soste$edo #a carta ,or !o de s!s /(!#os" co
#os dedos.
Es,er. He'er estaba $&*$#" co #a *$sta ,erd$da" s$ br$##o" ' #a boca ab$erta"
1or&ado ! crc!#o ,er1ecto. Keat$( se eco($ de ho&bros ' se ,re(!t s$ estaba
hab#ado co ! $d$ota.
Etoces #a boca de He'er se &o*$ ' #a #e(!a de co#or rosa se a($t etre #os d$etes
$1er$ores"
79o o -!$ero ret$rar&e 7res,od$ s$&,#e ' c/d$da&ete" co ! #a&eto bre*e '
,et!#ate.
7Tedr/ -!e ret$rarse.
7No -!$ero. No #o har5. 4o' ! ar-!$tecto 1a&oso. 4$e&,re 1!$ ! ar-!$tecto 1a&oso.
No -!$ero -!e #a (ete &e &o#este. Todos -!$ere -!e &e ret$re. )e d$r5 ! secreto. 74e
P/($a L;J de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
$c#$ hac$a de#ate ' &!r&!r co ast!c$a78 Usted o #o ,!ede saber" ,ero 'o s. 5# o
&e ,!ede e(a0ar8 G!' -!$ere -!e &e ret$re. 2ree -!e es &/s #$sto -!e 'o" ,ero 'o ,!edo
*er a tra*5s de 5#. Es !a b!ea bro&a ,ara G!'.
9 trat de re,r$&$r" s!a*e&ete" #a r$sa.
72reo -!e o &e ha co&,red$do. B2o&,rede estoD 7Keat$( co#oc #a carta etre
#os dedos &ed$o cerrados de He'er.
Obser* -!e e# 1$o ,#$e(o de ,a,e# te&b#aba e s!s &aos. Des,!5s ca' sobre #a
&esa ' #a &ao $3-!$erda de He'er" co s!s dedos ,ara#$3ados" se c#a* e 5# c$e(a&ete"
s$ ,ro,s$to" co&o ! (acho. 9 hab# tra(/dose #as ,a#abras.
7No ,!ede e*$ar eso a #a 2AA. Me cace#ara #a #$cec$a.
74e(!ro -!e #o har/.
79 a,arecer/ e #os d$ar$os.
7E todos e##os.
7No ,!ede hacer eso.
7)o har5 a &eos -!e !sted se ret$re.
)os ho&bros de He'er ca'ero e #a &esa. 4! cabe3a -!ed sobre e# borde"
t&$da&ete" co&o s$ -!$s$era oc!#tar#a a #a *$sta.
7No ha(a eso" ,or 1a*or" o #o ha(a 7&!r&!r He'er e ! #ar(o #a&eto s$ ,a!sas
7. Usted es ! &!chacho e+ce#ete. Usted es ! &!chacho e+ce#ete" ' o #o har/.
E# c!adrado de ,a,e# a&ar$##o estaba sobre #a &esa. )a tor,e &ao de He'er"
des#$3/dose #eta&ete" #o a#ca3. Keat$( se $c#$ hac$a de#ate ' se #o arrac.
)os o%os de Keat$( br$##aba de d$s(!sto. #a a*ers$ #e se(!a a(!$%oeado. Tedra
-!e hacer #o ,eor" ,or-!e o #o ,oda so,ortar.
7)o ,odr5 e #a ,$cota 7a(re( Keat$(" ' e# so$do de s! *o3 res,#adeca7. 4er/
de!c$ado. )a (ete #e se0a#ar/ co e# dedo. A,arecer/ s! retrato e #os d$ar$os. )os
,ro,$etar$os de# ed$1$c$o #o de&adar/ ' #o &eter/ e #a c/rce#.
He'er estaba ca##ado. No se &o*a. Keat$( o' -!e #as ta3as de #a &esa e&,e3aro a
t$t$ear de ,roto. No ,oda *er e# sac!d$&$eto de He'er" oa ! ret$t e e# s$#ec$o de
#a hab$tac$" co&o s$ #as co,as est!*$ese te&b#ado so#as.
7?4a#(a@ 7d$%o Keat$( #e*atado #a *o3 ,ara o or a-!e# so$do7. ?4a#(a de #a
1$r&a@ BPara -!5 -!$ere estar e e##aD ?Usted o s$r*e ,ara ada@ ?N!ca ha ser*$do ,ara
ada@
E# rostro a&ar$##o -!e estaba %!to a# borde de #a &esa" abr$ #a boca ' e&$t$ ! so$do
a,a(ado" (or(oteado" co&o ! (e&$do.
Keat$( se set c&oda&ete" $c#$/dose hac$a de#ate" #as ,$eras se,aradas" !
codo a,o'ado sobre #a rod$##a ' #a &ao -!e co#(aba a($tado #a carta.
79o... 7d$%o He'er so1oc/dose7. 9o...
7?2/##ese@ Nada t$ee -!e dec$r" e+ce,to s$ o o. Decdase de !a *e3. No esto' a-!
,ara d$sc!t$r.
He'er se ca## te&b#ado. Ua so&bra cortaba d$a(oa#&ete s! rostro. Keat$( *$o
-!e ! o%o o se &o*a" tea #a boca se&$ab$erta ' #a osc!r$dad brotaba de a-!e# h!eco '
se derra&aba sobre e# rostro" co&o s$ se est!*$ese aho(ado.
7?2ot5ste&e@ 7(r$t Keat$( as!st/dose7. BPor -!5 o &e cotestaD
E# &ed$o rostro se $c#$ ' *$o -!e #a cabe3a se ba#ace hac$a de#ate. #!e(o ca'
sobre #a &esa ' 1$a#&ete rod ,or e# s!e#o co&o s$ h!b$ese s$do cortada. Dos ta3as
ca'ero detr/s de e##a" ro&,$5dose e ,eda3os sobre #a a#1o&bra. )o -!e #e a#$*$ 1!e *er
-!e e# c!er,o haba se(!$do a #a cabe3a ' -!e 'aca a&otoado sobre e# s!e#o" $tacto. No
s5 o' $(> r!$do" so#a&ete e# so$do a,a(ado ' &!s$ca# de #a ,orce#aa.
64e ,odr/ 1!r$oso6" ,es Keat$( cote&,#ado #as ta3as. 4e ,!so de ,$e de ! sa#to"
se arrod$## ,ara %!tar #os ,edac$tos ' *$o -!e o tea co&,ost!ra. 4e d$o c!eta de -!e
P/($a L;= de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
haba ##e(ado e# se(!do ata-!e -!e es,eraba ' -!e tedra -!e hacer a#(o e a-!e#
&o&eto" ,ero -!e todo haba $do b$e" ,or-!e He'er 'a o tea -!e ret$rarse.
Des,!5s se acerc a# c!er,o de He'er" adado sobre #as rod$##as. )e aso&br -!e o
-!$s$era tocar#e. 64e0or He'er6" #o ##a&. 4! *o3 era s!a*e" cas$ res,et!osa. )e #e*at co
c!$dado #a cabe3a. )a de% caer. No o' $(> r!$do c!ado ca'. 4o#a&ete oa e# h$,o
de s! ,ro,$a (ar(ata. He'er estaba &!erto.
P>sose %!to a# c!er,o" #as &aos e+ted$das sobre #as rod$##as. M$r hac$a e# 1rete. s!
&$rada se det!*o e #os ,#$e(!es de #as cort$as" se ,re(!taba s$ e# res,#ador (r$s era
,o#*o o s$ era #a ,e#!sa de terc$o,e#o. 9 era terc$o,e#o8 ?-!5 ,asado de &oda estaba teer
cort$as e #as ,!ertas@ Des,!5s e&,e3 a te&b#ar. 4$t$ (aas de *o&$tar. 4e #e*at"
ad!*o ,or #a hab$tac$ ' abr$ de ,ar e ,ar #a ,!erta" ,or-!e record -!e haba otras
hab$tac$oes ' -!e haba ! cr$ado" ' #o ##a&" tratado de (r$tar ,ara ,ed$r a!+$#$o.
Keat$( 1!e a #a o1$c$a co&o de cost!&bre. 2otest a #as ,re(!tas -!e #e h$c$ero"
e+,#$cado -!e He'er #e haba ,ed$do -!e 1!era a s! casa ese da" des,!5s de cear" ,or-!e
-!era d$sc!t$r #a c!est$ de s! ret$ro.
Nad$e ,!so e d!da s! re#ato" ' Keat$( se d$o c!eta de -!e ad$e sabra !ca ada.
E# 1$ de He'er haba oc!rr$do co&o todo e# &!do es,eraba -!e oc!rr$ese. FraNo se
s$t$ a#$*$ado. 64aba&os -!e oc!rr$ra" tarde o te&,rao. BPor -!5 #a&etar -!e se ha'a
e*$tado a s &$s&o ' os ha'a e*$tado a osotros !a a(oa ,ro#o(adaD6
Pocos das des,!5s de #a &!erte de He'er" FraNo #o ##a& a s! o1$c$a.
74$5tese" Peter 7d$%o co !a sor$sa &/s *$*a3 -!e de cost!&bre7. Te(o b!eas
ot$c$as ,ara !sted" &!chacho. 4e #e' e# testa&eto de )!c$o esta &a0aa. No ha de%ado
,ar$etes. Me sor,red$" ,ero ha te$do ! ras(o &!' de#$cado. 4e #o de%a todo a !sted.
:astate (rade" Bo es c$ertoD Ahora o se tedr/ -!e ,reoc!,ar ,or #os (astos c!ado
ha(a&os ,re,arat$*os ,ara... BC!5 #e ,asa" Peter" se s$ete &a#D
)a cabe3a de Keat$( ca' sobre s! bra3o" e ! /(!#o de# escr$tor$o. No -!era -!e
FraNo *$era s! cara. 4e seta e1er&o" e1er&o ,or-!e" a tra*5s de# horror" -!era saber
c!/to #e haba de%ado He'er...
E# testa&eto haba s$do hecho haca c$co a0os" -!$3/s e !a $sesata e+,#os$ de
a1ecto hac$a #a >$ca ,ersoa -!e #e haba de&ostrado cos$derac$ e #a o1$c$a. -!$3/
co&o ! a#arde cotra s! soc$o. Haba s$do hecho ' o#*$dado. )a cat$dad asceda a
dosc$etos &$# d#ares" ade&/s de #os $tereses -!e He'er tea e #a 1$r&a ' #a co#ecc$
de ,orce#aas.
Keat$( se 1!e te&,rao de #a o1$c$a" s$ esc!char #as 1e#$c$tac$oes. 4e d$r$($ a s!
casa ' #e cot #as o*edades a s! &adre. )a de% co #a boca ab$erta" e &ed$o de# livin*
room, ' se ecerr e s! dor&$tor$o. 4a#$ ates de cear" s$ dec$r ada. No ce esa
oche" ,ero beb$ co #!c$de3 1ero3 e s! 1a*or$ta tabera c#adest$a. 9 e ese estado
e+a#tado" ##eo de *$s$oes #!&$osas" &o*$edo #a cabe3a sobre #a co,a" ,ero co #a &ete
se(!ra" se d$%o -!e ada tea -!e #a&etar" ,!es haba hecho #o -!e c!a#-!$era e s! #!(ar
habra hecho. 2ather$e #e haba d$cho -!e era ! e(osta. todo e# &!do #o es. o es &!'
her&oso ser e(osta" ,ero 5# o era e# >$co. 4$ haba s$do &/s a1ort!ado -!e #a &a'ora
se deba a -!e era &e%or -!e #os de&/s" se seta &!' b$e. Es,eraba -!e a-!e##as
,re(!tas $!s$tadas o *o#*$era a s! &ete. 62ada ho&bre se ,reoc!,a ,or s &$s&o6"
&!r&!r" ca'edo dor&$do sobre #a &esa. )as. ,re(!tas o *o#*$ero. o h!bo t$e&,o
,ara e##as e #os das -!e s$(!$ero. Haba (aado e# coc!rso 62os&oU4#ot$ck6.
Peter Keat$( saba -!e sera ! tr$!1o" ,ero o es,eraba #o -!e oc!rr$. 4o0 co !
so$do de tro&,etas" ,ero o haba ,re*$sto !a e+,#os$ s$1$ca. E&,e3 co !a #e*e
##a&ada te#e1$ca" -!e a!c$ #os o&bres de #os (aadores. Des,!5s todos #os te#51oos
se %!taro" ch$##ado" esta##ado etre #os dedos de# te#e1o$sta" -!e a,eas ,oda ateder8
##a&adas de todos #os d$ar$os de #a c$!dad" de #os ar-!$tectos 1a&osos" ,re(!tas" de&adas
P/($a L;K de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
de etre*$stas" 1e#$c$tac$oes. Des,!5s #a $!dac$ sa#$ de #os ascesores ,ara
derra&arse ,or #as o1$c$as. &esa%es" te#e(ra&as de #a (ete -!e Keat$( cooca ' de
,ersoas a #as c!a#es o haba *$sto !ca. E# e&,#eado -!e ateda o saba a -!$5es
hacer ,asar ' a -!$5es o. 9 *$o e# estrechar #as &aos de Keat$(" co&o ! ro de
&aos $ter&$ab#e" co&o !a r!eda de d$etes s!a*es ' h>&edos -!e (o#,ease s!s dedos.
2o #a o1$c$a de FraNo ##ea de (ete ' de &/-!$as 1oto(r/1$cas" o saba -!5 haba
d$cho e e# ,r$&er re,orte. FraNo abr$ de ,ar e ,ar #as ,!ertas de# ar&ar$o de beb$das.
FraNo deca a todos -!e e# ed$1$c$o de #a 62os&oU4#ot$ck6 haba s$do creado ,or Peter
Keat$( so#o. a FraNo o #e $&,ortaba" se seta &a(/$&o e a-!e# arra-!e de
et!s$as&o. ade&/s" era !a b!ea ,!b#$c$dad.
F!e !a ,!b#$c$dad &e%or -!e #a -!e FraNo es,eraba. Desde todas #as ,/($as de #os
d$ar$os" e# rostro de Keat$( estaba &$rado a# ,as. e# rostro her&oso" sao" sor$ete" co
#os o%os br$##ates ' e# e(ro cabe##o" ecabe3aba co#!&as $&,resas -!e hab#aba de #a
,obre3a de #a #!cha" de #a as,$rac$ ' de# traba%o $casab#e -!e haba obte$do e#
,re&$o. de #a 1e de #a &adre -!e haba sacr$1$cado todo ,or e# 5+$to de s! h$%o. de #a
^2e$c$eta de #a Ar-!$tect!raY.
)os de #a ^2os&oU4#ot$ckY estaba ecatados" o haba ,esado -!e e# ar-!$tecto
(aador de# ,re&$o 1!ese ta %o*e" ta her&oso" ta ,obreUb!eo" ,obre hasta ese
&o&eto. Haba desc!b$erto ! &!chacho (e$a#. #os de #a 62os&oU4#ot$ck6 adoraba a
#os &!chachos (e$a#es. E# se0or 4#ot$ck &$s&o haba s$do !o de e##os" a!-!e 'a
cotaba c!areta ' tres a0os.
)os ,#aos de# 6rascac$e#os &/s her&oso de #a t$erra6 se re,rod!%ero e #os d$ar$os co
#as ,a#abras de #a ad%!d$cac$ deba%o8 6... ,or #a ,er$c$a br$##ate ' #a sec$##e3 de s!
,#ao... ,or s! e1$c$ec$a #$&,$a ' des,$adada... ,or s! $(e$osa ecoo&a de es,ac$o... ,or
#a &aestra co -!e haba co&b$ado #o &odero co #o trad$c$oa# e e# Arte... a FraNo
O He'er ' Peter Keat$(...6
Keat$( a,arec$ e #os ot$c$ar$os de# c$e" d/dose #a &ao co e# se0or 4h!,e ' co
e# se0or 4#ot$ck" ' e# (!$ a!c$aba #o -!e a-!e##os dos caba##eros ,esaba de s!
ed$1$c$o. Keat$( a,arec$ d/dose #a &ao co #a se0or$ta D$&,#es S$##$a&s ' e# (!$
a!c$aba #o -!e Keat$( ,esaba de# >#t$&o 1$#& de e##a. A,areca e #os ba-!etes de #os
ar-!$tectos ' e #os ba-!etes de #a (ete de# c$e" e e# s$t$o de hoor" dode tea -!e
,ro!c$ar d$sc!rsos -!e 5# o#*$daba s$ deba *ersar sobre ar-!$tect!ra o sobre c$e.
A,areca e #os c#!bs de #os ar-!$tectos ' e #os de #os 1a/t$cos. )a 62os&oU4#ot$ck6
o1rec$ !a 1oto(ra1a de Keat$( ' de# ed$1$c$o" -!e se ,oda cose(!$r e*$ado ! sobre
1ra-!eado -!e ##e*ase escr$ta #a d$recc$ ' *e$t$c$co ceta*os. Keat$( a,arec$
,ersoa#&ete todas #as oches" d!rate !a se&aa" e e# escear$o de# teatro 62os&oU
4#ot$ck6. se $c#$aba %!to a #as cad$#e%as" co (rac$a ' de#$cade3a" *est$do de s&ok$("
' hab#aba dos &$!tos sobre e# s$($1$cado de #a ar-!$tect!ra. Pres$d$ co&o %!rado !
coc!rso de be##e3a e At#at$c 2$t'" c!'a (aadora 1!e ,re&$ada ,or #a 62os&oU4#ot$ck6
co ! cotrato de ,r!eba ,ara act!ar e e# c$e. F!e 1oto(ra1$ado co ! bo+eador
1a&oso" ' s! $&a(e a,arec$ ba%o e# ecabe3a&$eto8 62a&,eoes.6 4e h$3o !a
&$$at!ra de# ed$1$c$o ' se #a e*$" %!ta&ete co #as 1oto(ra1as de #os &e%ores
,ro'ectos ,resetados" ,ara -!e 1!ese e+h$b$da e #os *estb!#os de #os teatros 62os&oU
4#ot$ck6 e todo e# ,as.
)a se0ora Keat$( so##o3 a# ,r$c$,$o" abra3ado a Peter ' tarta&!deado -!e #e
,areca $&,os$b#e. :a#b!c$ a# res,oder a #as ,re(!tas -!e se #e haca sobre Peter '
,os ate #as &/-!$as 1oto(r/1$cas" as$osa de co&,#acer a #os de&/s. Des,!5s se
acost!&br. )e d$%o a Peter" eco($5dose de ho&bros" -!e era &!' at!ra# -!e h!b$ese
(aado 5# ' o otro" ' -!e o tea -!e aso&brarse ,or eso. E&,#e co #os re,orteros !
too de codescedec$a #e*e ' *$*a3. 4e &o#estaba e 1or&a e*$dete c!ado o #a
P/($a LEM de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
$c#!a e #as 1oto(ra1as -!e #e sacaba a s! h$%o. 4e co&,r ! abr$(o de *$s.
Keat$( se de% arrastrar ,or #a corr$ete. Neces$taba -!e #a (ete ' #a a#(araba #e
rodease. 2!ado estaba e !a tar$&a" sobre ! &ar de rostros" o se haca ,re(!tas" o
tea d!das. e# a$re estaba car(ado" sat!rado de !a ad&$rac$ >$ca ' d$so#*ete. o
haba #!(ar ,ara ad$e &/s. 4e seta ta (rade co&o #a &!#t$t!d se #o deca.
Ecotr t$e&,o ,ara ,asar dos horas co 2ather$e !a oche. )a abra3" ' e##a #e
s!s!rr ,#aes br$##ates ,ara #o 1!t!ro. 5# #a cote&,#aba co a#e(ra" s$ ,restar atec$
a s!s ,a#abras. estaba ,esado e c&o -!edara s$ se retratase %!tos ' e #a cat$dad
de d$ar$os -!e $ba a re,rod!c$r #a 1oto(ra1a.
I$o !a *e3 a Do&$$-!e. E##a de% #a c$!dad e e# *erao. Estaba desecatada. )e
1e#$c$t co correcc$" ,ero #e &$r co&o s$e&,re" co&o s$ ada h!b$era oc!rr$do. Etre
todas #as ,!b#$cac$oes de ar-!$tect!ra" #a secc$ de e##a era #a >$ca -!e o haba hab#ado
de# coc!rso 62os&oU4#ot$ck6 $ de# (aador.
7Me *o' a 2oect$c!t 7#e d$%o7. He ace,tado #a casa de ,a,/ ,ara todo e# *erao.
)a ,!so co&,#eta&ete a &$ d$s,os$c$. No" Peter" o *a'a a *$s$tar&e. N$ !a *e3
s$-!$era. Me *o' a## ,ara o *er a ad$e.
Keat$( se s$t$ de1ra!dado" ,ero eso o ech a ,erder e# tr$!1o de a-!e##os das. 9a
o te&a a Do&$$-!e. Tea co1$a3a e -!e #a hara ca&b$ar de act$t!d" ' -!e e# ca&b$o
#o *era c!ado e##a est!*$ese de *!e#ta e e# oto0o.
Pero haba !a cosa -!e des#!ca s! tr$!1o" a!-!e o co &!cha 1rec!ec$a" ' 5# so#o
#a seta. No se casaba de esc!char #o -!e #e deca" ,ero o #e (!staba &!cho -!e
hab#ase de# ed$1$c$o. 9 c!ado esc!chaba #os co&etar$os" o #e $&,ortaba s$ se re1era
a8 6#a &aestra co -!e ha co&b$ado #o &odero co #o trad$c$oa#6 e #a 1achada. ,ero
c!ado se hab#aba de# ,#ao 7?se hab#aba tato de 5#@7 ' oa hab#ar de #a 6,er$c$a
br$##ate ' #a sec$##e3... #a e1$c$ec$a #$&,$a ' des,$adada... #a $(e$osa ecoo&a de#
es,ac$o...6" c!ado oa esto ' se acordaba de...
No #o ,es. No haba ,a#abras e s! cerebro. No #as ,er&$t$ra. 4o#a&ete haba !
set$&$eto osc!ro ' ,esado... ' ! o&bre.
Dos se&aas des,!5s de #a ad%!d$cac$ de# ,re&$o" a#e% de s! cerebro a-!e##as cosas"
co&o a#(o $d$(o de s! ,reoc!,ac$" ,ara se,!#tar#as co&o haba se,!#tado s! ,asado
h!&$#de. D!rate todo e# $*$ero haba coser*ado #os bocetos co #as #eas a #/,$3
tra3adas ,or otra &ao. )a ,r$&era cosa -!e h$3o #a oche de #a ad%!d$cac$ de# ,re&$o
1!e -!e&ar#os.
Pero #a obses$ o #e abadoaba. Etoces #e oc!rr$ -!e o se trataba de !a
a&ea3a *a(a" s$o de ! *erdadero ,e#$(ro" ' ,erd$ todo te&or. Poda tratar co !
,e#$(ro rea#" ,oda d$s,oer de 5# &!' s$&,#e&ete. 4e r$ tra-!$#$3ado" te#e1oe a #a
o1$c$a de Roark ' cocert !a etre*$sta co 5#.
As$st$ co1$ado a #a c$ta. Por ,r$&era *e3 e s! *$da se #$braba de #a $-!$et!d e+tra0a
-!e seta e ,resec$a de Roark s$ -!e se #a ,!d$ese e+,#$car" $ recha3ar#a. Ahora se
seta se(!ro. Haba ter&$ado co Howard Roark.
Roark estaba setado %!to a# escr$tor$o es,erado. E# te#51oo haba soado !a *e3
a-!e##a &a0aa" ,ero haba s$do Peter Keat$( ,ara ,ed$r#e #a etre*$sta. )e o#*$d. Estaba
ateto a# te#51oo. D!rate a-!e##as >#t$&as se&aas de,eda de# te#51oo. A cada
&o&eto es,eraba saber a#(o de #os ,ro'ectos ,ara #a 2o&,a0a de# :aco Mahatta.
Haca t$e&,o -!e e# a#-!$#er de #a o1$c$a haba *ec$do" #o &$s&o -!e e# de #a
hab$tac$ e -!e *$*a. No se ,reoc!,aba ,or #a hab$tac$" ,oda dec$r#e a# d!e0o -!e
es,erara ' e# d!e0o es,erara" ' ada $&,ortate $ba a oc!rr$r ,or eso. Pero #a o1$c$a era
otra cosa. )e d$%o a# ad&$$strador" co #a &/s s!a*e ' est!,eda s$&,#$c$dad" -!e
eces$taba !a ,rrro(a. Pero -!e eces$taba esa #$&osa de# ad&$$strador" -!e todo
de,eda de e##a" soaba e s! &ete co&o s$ est!*$ese &ed$(ado. Era !a tort!ra. 6No
P/($a LEL de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
$&,orta 7se d$%o7" es !a tort!ra. BC!5 *a&os a hacerD.6 E# ,a(o de# te#51oo estaba
atrasado e dos &eses. Haba rec$b$do e# >#t$&o a*$so. Detro de ,ocos das sera
descoectado. Tea -!e es,erar. ?Tatas cosas ,oda oc!rr$r e ,ocos das@
)a cotestac$ de# :aco" -!e Se$d$er #e haba ,ro&et$do haca t$e&,o" haba s$do
de&orada se&aa tras se&aa. E# 2ose%o o ##e(aba a ,oerse de ac!erdo" haba
$&,!(adores ' *$o#etos de1esores. Se$d$er #e d$%o ,oco" co e#oc!ec$a" ,ero ,oda
s!,oer &!cho. Haba das de s$#ec$o" de s$#ec$o e #a o1$c$a" de s$#ec$o e toda #a
c$!dad" de s$#ec$o detro de s &$s&o. Es,eraba.
4e set co !a &ao a,o'ada e #a cara ' #a otra e e# te#51oo. 4e #e oc!rr$ -!e o
debera setarse e esa 1or&a" ,ero a-!e# da se seta &!' casado. )e ,arec$ -!e tea
-!e a,artar #a &ao de# te#51oo" ,ero o #a &o*$. 4" de,eda de# te#51oo. )o ,oda
hacer ,eda3os" ,ero cada a#$eto ' cada 1racc$ de s &$s&o se(!a de,ed$edo de 5#.
4!s dedos ,er&aec$ero $&*$#es e e# a,arato. Era e# te#51oo ' #a corres,odec$a. 4e
&eta a s &$s&o e c!ato a #a corres,odec$a. se &eta c!ado se ,reoc!,aba de -!e
se a&otoase" c!ado a,areca a#(!a rara carta ,or e# b!3 de #a ,!erta ' o corra a
b!scar#a" s$o -!e es,eraba" se -!edaba &$rado e# sobre b#aco e e# s!e#o ' des,!5s $ba "
#eta&ete ' #o reco(a. E# b!3 de #a ,!erta ' e# te#51oo era #as dos >$cas cosas -!e #e
-!edaba e e# &!do.
)e*at #a cabe3a co1or&e $ba ,esado e esas cosas ' &$r hac$a #a ,!erta. No haba
ada. Era 'a tarde ' ,robab#e&ete haba ,asado #a hora de# >#t$&o re,arto. )e*at #a
&!0eca ,ara &$rar #a hora" ,ero o tea ada e #a &!0eca" ,or-!e e# re#o% #o haba
e&,e0ado. M$r ,or #a *etaa hac$a ! re#o% -!e d$st$(!a e !a torre d$state. Era #as
c!atro ' &ed$a. No habra otro re,arto de corres,odec$a.
Ad*$rt$ -!e s! &ao estaba #e*atado e# rece,tor de# te#51oo. 4!s dedos &arcaba
#os >&eros.
^No" toda*a o 7#e d$%o #a *o3 de Se$d$er" a tra*5s de# a,arato7. Haba&os
,ro'ectado #a re!$ ,ara a'er" ,ero 1!e a,#a3ada... )os s$(o co&o ! 2ulldo* )e
,ro&eto -!e &a0aa tedre&os !a res,!esta de1$$t$*a. 62as$6 ,!edo ,ro&et5rse#o. 4$ o
es &a0aa habr/ -!e es,erar a -!e ,ase e# 1$ de se&aa. ,ero ,ara e# #!es se #o ,ro&eto
co se(!r$dad... Ha s$do s!&a&ete ,ac$ete co osotros se0or Roark. )o tedre&os e
c!eta.6 Roark de% caer e# rece,tor. 2err #os o%os. Itet descasar !os &$!tos a##
dode estaba" ates de ,esar -!5 da #e haba d$cho -!e descoectara e# te#51oo ' -!5
hara hasta e# #!es.
7?Ho#a" Howard@ 7d$%o Peter Keat$(.
Abr$ #os o%os. Keat$( haba etrado ' estaba sor$ete de#ate de 5#. )#e*aba !
sobretodo de ,r$&a*era" co#or de cae#a" ab$erto" co #os e+tre&os de# c$t!r co#(ado a
#os #ados" ' !a 1#or de ac$ao e e# o%a#. 4e ,ar co #as ,$eras se,aradas" #os ,!0os e #as
caderas" e# so&brero echado hac$a atr/s. )as e(ras odas de s! ,e#o era ta br$##ates" e
cotraste co s! ,/#$da 1rete" -!e !o es,eraba *er (otas de roco ,r$&a*era# br$##ado
sobre e##as co&o e #a 1#or de ac$ao.
7?Ho#a" Peter@
Keat$( se set c&oda&ete. 4e -!$t e# so&brero" #o ,!so sobre #a &esa '" des,!5s
de !a #$(era ,a#&ad$ta" se co($ #a rod$##a co #as &aos.
7?2ara&ba" Howard@ )as cosas -!e est/ ,asado" BoD
7M$ ehorab!ea.
7Grac$as. BC!5 te ,asa" HowardD Est/s co&o e# d$ab#o. Por c$erto" o traba%as &!cho"
he odo dec$r...
No era #a act$t!d -!e ,esaba as!&$r. Haba $&a($ado !a etre*$sta cord$a# '
a&$stosa. 6:!eo 7,es7" de%are&os eso ,ara &/s tarde.6 Pero ,r$&ero -!era
de&ostrar -!e o te&a a Roark" -!e !ca *o#*era a te&er#e.
P/($a LE; de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7No" o traba%o de&as$ado.
7M$ra" Howard" B,or -!5 o de%as de !a *e3 de ser asD
Era a#(o -!e o h!b$era -!er$do dec$r de $(> &odo. 4! boca ,er&aec$ &!da de
aso&bro.
7BDe%ar -!5D
7)a 6,ose6" o #os $dea#es" s$ ,re1$eres" BPor -!5 o ba%as a #a t$erraD BPor -!5 o
e&,$e3as a traba%ar co&o todo e# &!doD BPor -!5 o de%as de ser ! totoD
)e ,areca -!e estaba desced$edo ,or !a co#$a s$ as,ere3as. No ,!do coteerse.
Howard #e d$%o tra-!$#a&ete8
7BC!5 ,asa" PeterD
7B2&o -!$eres ,ro(resar e e# &!doD T$ees -!e *$*$r co #a (ete" ' ha' s#o dos
ca&$os. U$rte a e##os" o co&bat$r#os. Pero ,arece -!e t> o to&as $(!o de #os dos.
7No" $(!o de #os dos.
79 #a (ete o te -!$ere. ?No te -!$ere@ BNo te&esD
7No.
7D!rate ! a0o o has traba%ado ada. 9 o traba%ar/s. BC!$5 te dar/ traba%oD
Podr/s teer" ,ero ser/ !os c$etos de d#ares..." #os >#t$&os.
7Te e-!$*ocas" Peter. Te(o catorce d#ares ' c$c!eta ' s$ete ceta*os.
7B9 etocesD ?Mra&e a &@ No s5 s$ est/ &a# -!e 'o &$s&o te #o d$(a. No es 5sa #a
c!est$. No &e %acto. No t$ee $&,ortac$a -!$5 #o d$(a. ?Pero &ra&e@ BTe ac!erdas
c&o e&,e3a&osD Ahora" cote&,#5&oos. Des,!5s" ,$esa -!e todo de,ede de t$
&$s&o. Abadoa de !a *e3 esa est>,$da $#!s$ de creer -!e eres &e%or -!e otros..." '
traba%a. Detro de ! a0o tedr/s !a o1$c$a -!e te har/ ero%ecer s$ #a co&,aras co este
bas!rero. )as ,ersoas adar/ detr/s de t$" tedr/s c#$etes" tedr/s a&$(os" tedr/s !
e%5rc$to de d$b!%ates a -!$e &adar" e toro t!'o. Howard" o es c!est$ &a 7B-!5
&e ,!ede $&,ortarD7" ahora o &e ,reoc!,o ada &/s -!e de & &$s&o. e e1ecto" s5
-!e ,odras ser ! r$*a# ,e#$(roso" ,ero te(o -!e decrte#o. ?P$5sa#o" Howard" ,$5sa#o@
?4er/s r$co" ser/s 1a&oso" ser/s res,etado" ser/s e#o($ado" ser/s ad&$rado... ser/s !o de
osotros...@ B9 etoces...D D$ a#(o. BPor -!5 o hab#asD
I$o -!e #os o%os de Roark o estaba *acos $ desde0osos" s$o atetos ' aso&brados.
Estaba ,r+$&o a !a red$c$" ,or-!e o haba de%ado caer #a #a&$a de acero de #os
o%os" -!e ,er&aec$ero c!r$osos ' e$(&/t$cos... ' cas$ $&,otetes.
;M$ra" Peter" te creo. 45 -!e o (aas ada a# decr&e#o. 9 s5 &/s toda*a. 45 -!e o
-!$eres -!e ,ro(rese. es %!sto. No te #o re,rocho. #o s5 desde hace t$e&,o. T> o -!$eres
-!e 'o #o(re todas esas cosas -!e &e o1reces" ' s$ e&bar(o" &e $c$tas a obteer#as" co
toda s$cer$dad. T> sabes -!e s$ s$(!$era t! cose%o #as obtedra. 9 o es car$0o ,or &"
Peter" ,or-!e eso te ,odra 1!r$oso" ' te dara ,a*or... BPor -!5 te &o#esta -!e sea co&o
so'D 7re,!so Howard co sere$dad.
7No s5... 7&!r&!r.
2o&,red$ -!e a-!e##a res,!esta s$($1$caba !a terr$b#e co1es$. No se d$o c!eta
de# car/cter de #a co1es$ -!e haba hecho ' cre' -!e Roark ta&,oco #o habra
ad*ert$do. Pero todo -!ed a# desc!b$erto. No #a ,oda a1errar" ,ero seta s! ,resec$a.
9 se -!edaro s$#ec$osos" &$r/dose !o a# otro" co aso&bro ' res$(ac$.
7?2/#&ate" Peter@ 7#e d$%o Roark" s!a*e&ete" co&o a ! ca&arada7. No *o#*a&os
a hab#ar de eso %a&/s.
Etoces Keat$( d$%o" de ,roto" co #a *o3 a#$*$ada" co #a br$##ate *!#(ar$dad de s!
!e*o too8
7Howard" te estaba hab#ado s$ set$do. Ahora s$ -!$eres traba%ar co&o !a ,ersoa
or&a#...
7?2/##ate@ 7esta## Roark.
P/($a LEE de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
Keat$( se ech hac$a atr/s casado. No tea ada &/s -!e dec$r. Haba o#*$dado #o
-!e haba $do a d$sc!t$r.
7BC!5 -!eras dec$r&e de# coc!rsoD
Keat$( se $c#$ *$o#eta&ete hac$a de#ate. )e ##a& #a atec$ -!e Roark #o
h!b$ese sos,echado. 9 etoces res!#t &/s 1/c$#" ,or-!e o#*$d #o de&/s e !a r/,$da
o#eada de reset$&$eto.
7?Ah" s@ 7d$%o cr$s,ado" co s>b$to aceto de $rr$tac$ e #a *o37. 4" -!era
hab#arte de eso. Grac$as ,or hab5r&e#o recordado. 2#aro" #o sos,echabas ,or-!e sabes -!e
o so' ! ,!erco $(rato. E rea#$dad *$e a-! a a(radec5rte#o. No he o#*$dado -!e teas
!a ,art$c$,ac$ e e# ed$1$c$o" -!e &e habas dado a#(!a $dea. 9 so' e# ,r$&ero e darte
!a ,arte de ese cr5d$to.
7No es ecesar$o.
7No es -!e &e $&,orte" ,ero esto' se(!ro -!e o -!eras dec$r&e ada acerca de esto"
' esto' se(!ro de -!e o -!$eres decrte#o" ,or-!e sabes c&o es. #a (ete es ta c!r$osa"
-!e $ter,reta #as cosas de !a &aera est>,$da... Pero desde -!e rec$b e# ,re&$o ,es5
-!e #o correcto era darte !a ,arte a t$. Esto' ecatado de haber ##e(ado a t$e&,o" ahora
-!e te ec!etras ta eces$tado.
4ac s! cartera" ' de e##a ! che-!e -!e haba hecho ates" ' #o co#oc sobre #a &esa.
)o #e'8 6P/(!ese" a #a orde de Howard Roark" #a s!&a de -!$$etos d#ares.6
7Grac$as" Peter 7d$%o Roark to&ado e# che-!e.
Des,!5s #o *o#*$ ' escr$b$ a# dorso8 6P/(!ese a #a orde de Peter Keat$(6" #o 1$r& '
se #o etre(.
7Aste es &$ soboro" Peter. 2o e# &$s&o ,ro,s$to. Para -!e o d$(as !a so#a
,a#abra. 7Keat$( #o &$r 1$%a&ete7. Esto es todo #o -!e ,!edo o1recerte ahora. No
,!edes ,er%!d$car&e e estos &o&etos" ,erore ,$do -!e o &e ha(as $(> chata%e
des,!5s" c!ado te(a d$ero. Te d$(o co 1ra-!e3a -!e &e #o ,odras hacer" ,or-!e o
-!$ero -!e ad$e se,a -!e 'o he te$do -!e *er co ese ed$1$c$o.
4e r$ de #a s!a*e e+,res$ de aso&bro -!e haba e #os o%os de Keat$(.
7BNoD 7a(re( Roark7. BNo &e sacar/s d$ero co esoD Iete a t! casa" Peter.
P!edes estar co&,#eta&ete se(!ro" %a&/s d$r5 !a so#a ,a#abra. Es t!'o e# ed$1$c$o" ' cada
*$(a ' cada ,$e de ,#o&o ' cada retrato de #os -!e ha sa#$do e #os d$ar$os.
Etoces Keat$( se ,!so e ,$e. Estaba te&b#ado.
7?Iete a# d$ab#o@ 7(r$t7. ?Iete a# d$ab#o@ BC!$5 crees -!e eresD BC!$5 te ha d$cho
-!e ,!edes hacer esto a #a (eteD BDe &aera -!e eres de&as$ado b!eo ,ara hacer ese
ed$1$c$oD BC!$eres a*er(o3ar&e co esoD ?T>" bastardo" e(redo" ,odr$do" ,$o%oso@
BC!$5 eres t>D N$ s$-!$era t$ees $te#$(ec$a ,ara darte c!eta de -!e eres ! 1racasado"
! $ca,a3" ! &ed$(o" ?! 1racasado" ! 1racasado" ! 1racasado@ ?9 est/s d$ctado
setec$a@ ?T>" cotra todo e# ,as@ ?T>" cotra todo e# &!do@ BPor -!5 te(o -!e
esc!charteD No &e ,!edes as!star. No &e ,!edes ro3ar. ?Te(o a todo e# &!do
co&$(o...@ ?No &e &$res as@ ?4$e&,re te he od$ado@ BNo #o sabas" o #o sabasD
?4$e&,re te he od$ado@ ?4$e&,re te od$ar5@ A#(> da te har5 ,eda3os" #o %!ro -!e #o har5.
s" eso ser/ #o -!e har5 a# 1$a#.
7Peter" B,or -!5 te tra$c$oas de ese &odoD
)a res,$rac$ de Keat$( se co*$rt$ e ! #a&eto aho(ado. 4e de% caer e !a s$##a"
se -!ed tra-!$#o" a1errado a# as$eto ,or #os #ados.
Des,!5s de ! rato" #e*at #a cabe3a ' ,re(!t tor,e&ete8
7D$os &o" Howard" B-!5 he estado d$c$edoD
7BEst/s b$e ahoraD BP!edes $rteD
7Howard" #o s$eto. Te ,$do -!e &e ,erdoes.
74! *o3 era desa,ac$b#e ' a,a(ada" s$ co*$cc$7. Perd #a cabe3a. 4os,echo -!e
P/($a LEF de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
esto' &a# de #os er*$os. No -!$se dec$r ada de #o -!e d$%e. No s5 ,or -!5 #o he hecho. Te
%!ro -!e o #o s5.
7Arr5(#ate e# c!e##o" #o t$ees s!e#to.
72reo -!e &e eo%5 ,or #o -!e h$c$ste co e# che-!e. Me $&a($5 -!e &e $s!#tabas
ta&b$5. A#(!as *eces se &e oc!rre est!,$deces as. No -!$se o1ederte. Ro&,a&os este
codeado che-!e.
)o reco($" eced$ !a cer$##a ' obser* c!$dadosa&ete c&o se -!e&aba e# ,a,e#"
hasta -!e ca' e# >#t$&o 1ra(&eto.
7Howard" o#*$d5&os#o.
7BNo crees -!e sera &e%or -!e te 1!esesD Keat$( se #e*at ,esada&ete" co #as
&aos e #os bo#s$##os" co ! (esto bastate des!sado" ' &!r&!r8
7Est/ b$e..." b$e..." b!eas oches" Howard. Te... te *er5 ,roto... 4e &e ha hecho ta
tarde... 2reo -!e eces$to descaso... ?Hasta #!e(o" Howard...@
Des,!5s de dar !os ,asos e e# *estb!#o ' cerrar #a ,!erta tras s t!*o !a he#ada
sesac$ de a#$*$o. 4e otaba ,esado ' &!' casado" ,ero tr$ste&ete se(!ro de s &$s&o.
Haba ad-!$r$do ! cooc$&$eto8 od$aba a Roark. No haba -!e d!dar#o ' o haba ,or
-!5 se(!$r retorc$5dose co #as $-!$et!des. Era s$&,#e. Od$aba a Roark. B)as ra3oesD
No era &eester ,re(!tarse #as ra3oes. Era ecesar$o od$ar" so#a&ete od$ar" od$ar
c$e(a&ete" od$ar ,ac$ete&ete" s$ c#era" so#a&ete od$ar" s$ -!e ada $ter*$$ese" s$
o#*$darse %a&/s.
E# te#51oo e&,e3 a soar e e# atardecer de# #!es.
7BE# se0or RoarkD 7,re(!t Se$d#er7. BP!ede *e$r e se(!$daD No -!$ero dec$r
ada ,or te#51oo" ,ero *e(a a-!" e se(!$da.
)a *o3 so c#ara" a#e(re" ,re&o$tor$a.
Roark &$r e# re#o% de #a torre a tra*5s de #a *etaa. 4e r$ de# re#o%" co&o de !
ee&$(o *$e%o ' cord$a#. No #o eces$taba &/s" tedra otra *e3 s! re#o%. Ech hac$a atr/s #a
cabe3a co&o ! desa1o a #a $eb#a (r$s ' ,/#$da -!e se cera sobre #a c$!dad.
4e #e*at ' to& s! abr$(o. Ech #os ho&bros hac$a atr/s" a# ,o5rse#o" ' s$t$ ,#acer
a# &o*er #os &>sc!#os.
E# ,res$dete de# 2ose%o #o es,eraba e s! o1$c$a co Se$d#er ' co e# *$ce,res$dete
de# :aco Mahatta. Haba e #a hab$tac$ !a #ar(a &esa. 4obre e##a estaba
e+ted$dos #os ,ro'ectos de Roark. Se$d#er se #e*at co1or&e Roark etr ' se ade#at
a sa#!dar#o ted$5do#e #a &ao. Haba e e# a$re de #a hab$tac$ co&o !a obert!ra a #as
,a#abras -!e Se$d#er ,ro!c$" ' Roark o tea se(!r$dad de# &o&eto e -!e #as haba
odo" ,or-!e crea -!e haba s$do a# etrar.
7M!' b$e" se0or Roark" e# traba%o es ,ara !sted 7d$%o Se$d#er.
Roark se $c#$. Era &e%or o co1$ar e s! *o3 d!rate !os &$!tos.
E# ,res$dete sor$ co a&ab$#$dad ' #o $*$t a -!e se setara. Roark se set %!to a
dode se ha##aba #os ,ro'ectos. A,o' s! &ao e #a &esa. )a caoba ,areca ca#$ete '
*$*a ba%o s!s dedos. Era co&o s$ est!*$ese ,res$oado co #a &ao #os c$&$etos de#
ed$1$c$o" de# (rad$oso ed$1$c$o de c$c!eta ,$sos -!e se #e*atara e e# cetro de
Mahatta.
7Debo dec$r#e 7&a$1est e# ,res$dete7 -!e he&os te$do !a #!cha terr$b#e ,or s!
ed$1$c$o. Grac$as a D$os" todo est/ res!e#to. A#(!os de #os &$e&bros de# 2ose%o o
,!d$ero tra(ar s!s $o*ac$oes rad$ca#es. Usted sabe -!5 est>,$da&ete coser*adora es
c$erta (ete. Pero he&os ecotrado !a &aera de co&,#acer#os" ' os ha dado s!
coset$&$eto. E# se0or Se$d#er ha estado &a(1$co a# co*ecer#os e 1a*or de !sted.
)os tres ho&bres d$%ero ! s$>&ero de cosas. Roark cas$ o #os esc!chaba. Estaba
,esado e #a ,r$&era dete##ada de #a &/-!$a -!e ca*ara #a t$erra ,ara co#ocar #os
c$&$etos. Des,!5s o' -!e e# ,res$dete deca8 6...de &aera -!e es s!'o" co !a &$&a
P/($a LEH de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
cod$c$6. O' a-!e##o ' &$r a# ,res$dete.
74e trata de ! ,e-!e0o co&,ro&$so" '" c!ado se &!estre de ac!erdo" ,ode&os
1$r&ar e# cotrato. Es !a c!est$ s$ cosec!ec$a acerca de# as,ecto de# ed$1$c$o.
2o&,redo -!e !stedes" #os &oder$stas" o de !a $&,ortac$a &!' (rade a !a s$&,#e
1achada. es e# ,#ao #o -!e c!eta ,ara !stedes" co %!sta ra3" ' o -!$s$5ra&os a#terar#o
de $(> &odo. es #a #($ca de# ,#ao #o -!e -!ere&os co*ert$r e ed$1$c$o. Esto' se(!ro
de -!e a !sted o #e $&,ortar/.
7BC!5 -!$ere !stedD
74e trata so#a&ete de !a #$(era re1or&a e #a 1achada. Me e+,#$car5. )e ,ed$&os a#
h$%o de !estro co&,a0ero" e# se0or Parker" -!e est!d$a ar-!$tect!ra" -!e os h$c$era !
bos-!e%o" ada &/s -!e ! bos-!e%o e borrador" ,ara $#!strar #o -!e tea&os e #a cabe3a
' &ostr/rse#o a #os &$e&bros de# 2ose%o -!e o ##e(aba a co&,reder e# arre(#o -!e #es
o1reca&os. A-! est/.
4ac ! bos-!e%o de deba%o de #os ,ro'ectos ' se #o etre( a Roark. Era e# ed$1$c$o de
Roark ,ro#$%a&ete co,$ado. Era e# &$s&o ed$1$c$o" ,ero tea a# 1rete ! ,rt$co dr$co
s$&,#$1$cado ' !a cor$sa e #a ,arte s!,er$or" ' s! decorac$ haba s$do re&,#a3ada ,or
!a ora&etac$ (r$e(a est$#$3ada.
Roark se #e*at. Estado as" todo #e ,areca &/s 1/c$#. A,o' s! bra3o recta&ete" #a
&ao cerrada sobre e# borde de #a &esa" &ostrado #os tedoes ba%o #a ,$e# de #a &!0eca.
7BIe !sted #a c!est$D 7d$%o e# ,res$dete a&ab#e&ete7. N!estros co*ersadores
o -!$s$ero ace,tar ! ed$1$c$o e+tra0o ' r($do co&o e# s!'o. 4ost!*$ero -!e e# ,>b#$co
ta&,oco #o ace,tara. De &aera -!e he&os b!scado ! t5r&$o &ed$o. De este &odo"
desde #!e(o" ta&,oco es ar-!$tect!ra trad$c$oa#" ,ero #e dar/ a# ,>b#$co #a 6$&,res$6 de
*er #o -!e est/ acost!&brado a *er. 9 #e a(re(a ! c$erto a$re de d$($dad ,!ra ' estab#e...
9 esto es #o -!e -!ere&os e ! :aco" Bo es asD Parece co&o s$ h!b$ese !a #e'" o
escr$ta" -!e estab#ec$era -!e ! :aco debe teer ! ,rt$co c#/s$co" ' -!e ! :aco o es
%!sta&ete #a $st$t!c$ $d$cada ,ara a#ardear de *$o#ar #a #e' e $c$tar a #a rebe#$.
4oca*a ese $ta($b#e set$&$eto de co1$a3a. )a (ete o co1a e #as o*edades. Pero
5ste es e# es-!e&a -!e (!st a todos. Persoa#&ete" o $s$st$ra e esto" ,ero e rea#$dad
o *eo -!e eche a ,erder ada. 9 esto es #o -!e ha res!e#to e# 2ose%o. 2#aro -!e o
s$($1$ca -!e -!era&os -!e s$(a este bos-!e%o. Pero #e da !estra $dea (eera# ' !sted #o
e1ect!ar/ ,or s! c!eta" hac$edo s! ,ro,$a ada,tac$ a# &ot$*o c#/s$co de #a 1achada.
Roark cotest des,!5s. )os ho&bres o ,oda c#as$1$car e# too de s! *o3" o ,oda
dec$r s$ era !a ca#&a de&as$ado (rade o !a e+ces$*a e&oc$. Reso#*$ero -!e era
ca#&a" ,or-!e #a *o3 a*a3aba co s!a*$dad" s$ *$o#ec$a" s$ co#or" es,arc$edo cada
s#aba co&o co !a &/-!$a" s#o -!e e# a$re de #a hab$tac$ o *$braba co&o ate !a
*o3 tra-!$#a.
2oc#!'ero -!e o haba ada de aor&a# e #as &aeras de# ho&bre -!e estaba
hab#ado" sa#*o e# hecho de -!e s! &ao derecha o se se,araba de# borde de #a &esa" '
-!e c!ado tea -!e &o*er #os ,#aos" #o haca co #a $3-!$erda" co&o s$ t!*$ese ! bra3o
,ara#$3ado.
Hab# d!rate &!cho t$e&,o. )es e+,#$c ,or -!5 a-!e##a costr!cc$ o ,oda teer
! &ot$*o c#/s$co e #a 1achada. )es e+,#$c ,or -!5 ! ed$1$c$o horado" co&o ! ho&bre
horado" tea -!e ser de !a so#a ,$e3a ' de !a so#a 1e" #o -!e cost$t!a #a 1!ete de #a
*$da" #a $dea de -!e estaba e #o ,ro1!do de todas #as cosas ' cr$at!ras -!e e+$ste" ' ,or
-!5" s$ !a ,arte" ,or &!' ,e-!e0a -!e 1!era" tra$c$oa esa $dea" #a cosa o #a cr$at!ra
&!ere. ' ,or -!5 #o b!eo" #o a#to" #o ob#e -!e e+$ste sobre #a t$erra es ta s#o #o -!e
coser*a s! $te(r$dad. E# ,res$dete #e $terr!&,$.
74e0or Roark" esto' de ac!erdo co !sted. No ha' res,!esta ,ara #o -!e est/ d$c$edo.
,ero des(rac$ada&ete e #a *$da ,r/ct$ca !o o ,!ede ser s$e&,re ta $tachab#e&ete
P/($a LE< de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
coherete. E+$ste ! e#e&eto $ca#c!#ab#e de e&oc$ h!&aa. No ,ode&os co&bat$r eso
co #a 1ra #($ca. Esta d$sc!s$ es" e rea#$dad" tota#&ete s!,er1#!a. P!edo estar de
ac!erdo co !sted" ,ero o ,!edo sec!dar#e. )a c!est$ est/ co1!sa. Asa 1!e #a dec$s$
1$a# de# 2ose%o des,!5s de !a d$sc!s$ $!s$tada&ete ,ro#o(ada.
7BC!$ere -!e &e ,resete a# 2ose%o ' #es hab#e a s!s &$e&brosD
7)o s$eto" se0or Roark" ,ero e# 2ose%o o ,er&$t$r/ -!e se ,ro#o(!e e# debate. 4e
#e d$o 1$. 9o so#a&ete #e ,$do -!e os d$(a s$ est/ de ac!erdo o o e ace,tar e# traba%o
e estas cod$c$oes. Debo ad&$t$r -!e e# 2ose%o ha cos$derado #a ,os$b$#$dad de s!
e(at$*a" ' -!e ,ara ta# e*et!a#$dad ha s$do &ec$oado e# o&bre de otro ar-!$tecto"
Gordo ). Prescott" co&o e# ,re1er$do e #a a#terat$*a. Pero 'a d$%e -!e tea se(!r$dad de
-!e !sted ace,tara.
Es,er. Roark o cotest ada.
7B 2o&,rede #a s$t!ac$" se0or RoarkD
74 7d$%o Roark.
4!s o%os &$raro hac$a aba%o. Estaba cote&,#ado #os ,#aos. 7B9 -!5D Roark o
cotest. 7B4 o o" se0or RoarkD
Roark ech hac$a atr/s #a cabe3a. 2err #os o%os.
7No 7cotest.
Des,!5s de ! $state" e# ,res$dete #e ,re(!t8 7B4e da c!eta de #o -!e est/
hac$edoD
72o&,#eta&ete 7res,od$ Roark.
7?D$os &o@ 7e+c#a& Se$d#er de ,roto7. BNo sabe c!a $&,ortate es este
traba%oD Usted es ! ho&bre %o*e" ,ero o obtedr/ otra ocas$ co&o 5sta. 9... est/ b$e"
-!e se *a'a todo a# d$ab#o" d$r5. ?Pero !sted eces$ta este traba%o@ ?9o s5 c!a
a(!st$osa&ete #o eces$ta@
Roark re!$ #os ,#aos -!e estaba sobre #a &esa" #os ero## ' se #os ,!so deba%o de#
bra3o.
7?Es !a #oc!ra co&,#eta@ 7se #a&et Se$d#er7. C!$ero -!e !sted #o ha(a.
C!ere&os s! ed$1$c$o. Neces$ta e# traba%o. BEs ta 1a/t$co ' des$teresadoD
7BC!5D 7,re(!t Roark co $cred!#$dad.
7Fa/t$co ' des$teresado.
Roark se sor$. M$r s!s ,ro'ectos.. 4! codo se &o*$" a,ro+$&/dose a s! c!er,o. 9
d$%o8
7BEs #o &/s des$teresado -!e ha *$sto e ! ho&breD
Io#*$ a s! o1$c$a. Re!$ s!s >t$#es de d$b!%o ' a#(!os $str!&etos -!e tea a##.
H$3o ! ,a-!ete ' se #o ,!so ba%o e# bra3o. 2err #a ,!erta ' #e d$o #a ##a*e a#
ad&$$strador. )e d$%o -!e haba cerrado s! o1$c$a. 4e 1!e a s! casa ' de% e# ,a-!ete.
Des,!5s &arch a casa de M$ke Do$(a.
7BNoD 7,re(!t M$ke a# cote&,#ar#e.
7No 7d$%o Roark.
7BC!5 ha ,asadoD
74e #o d$r5 e otro &o&eto.
7?)os bastardos@
7Eso o t$ee $&,ortac$a" M$ke.
7BC!5 *a a hacer co #a o1$c$a ahoraD
7)a cerr5.
7BPara s$e&,reD
7De &o&eto.
7?C!e se *a'a todos a# d$ab#o@ ?C!e se *a'a d$ab#o@
72/##ese. Neces$to traba%ar. BP!ede a'!dar&e.
P/($a LEJ de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7B9oD
7No coo3co a ad$e de esas ,ro1es$oes a-!. N$(!o &e -!era. Usted #es cooce a
todos.
7BE -!5D BDe -!5 &e est/ hab#adoD
7De costr!cc$oes. Traba%o de a#ba0$#era" co&o h$ce ates.
7C!$ere dec$r..." B! s$&,#e traba%o de obreroD
7C!$ero dec$r ! s$&,#e traba%o de obrero.
7?Usted est/ #oco" #oco de re&ate@
72orte&os" M$ke. BMe cose(!$r/ e# traba%oD
7Pero B,or -!5 d$ab#osD Usted ,!ede cose(!$r ! e&,#eo decete e !a o1$c$a da
ar-!$tect!ra. :$e #o sabe.
7No -!$ero" M$ke. N!ca &/s.
7BPor -!5D
7No -!$ero tocar eso. No -!$ero $ &$rar#o. No -!$ero a'!dar#es a hacer #o -!e est/
hac$edo.
7P!ede cose(!$r ! traba%o #$&,$o ' e+ce#ete e c!a#-!$er ra&o.
7Tedra -!e ,esar e ! traba%o #$&,$o ' e+ce#ete" ' o -!$ero ,esar. No co&o
,$esa e##os. Tedra -!e ,esar co&o e##os a c!a#-!$er #!(ar -!e 1!era. C!$ero ! traba%o
dode o te(a -!e ,esar.
7)os ar-!$tectos o hace e# traba%o de #os obreros.
7Es todo #o -!e este ar-!$tecto ,!ede hacer.
7P!ede a,reder c!a#-!$er cosa e ! &o&eto.
7No -!$ero a,reder ada.
7BC!$ere -!e #e cos$(a a#(o ,ro,$o de obreros a-!" e #a c$!dadD
7Eso es #o -!e -!$ero.
M$ke se $d$(.
7No? ?No ,!edo@ ?No -!$ero hacer eso@
7BPor -!5D
7BPoerse co&o ! es,ect/c!#o ,ara -!e #o *ea #os bastardos de #a c$!dad" ,ara -!e
todos esos $&!dos se,a -!e #o ha h!&$##ado de esta 1or&aD
Para -!e (oce co esoD
Roark se r$.
7Eso &e $&,orta ! co&$o" M$ke. BPor -!5 ha de $&,ortar#e a !stedD
:!eo" o se #o ,er&$t$r5. No #e *o' a dar se&e%ate (!sto a #os $&!dos.
7M$ke 7d$%o Roark a&ab#e&ete7" o ha' otro re&ed$o.
7d$ab#o" s$ -!e #o ha'. 4e #o d$%e ates. Ahora &e esc!char/ #as ra3oes. 9o te(o todo
e# d$ero -!e eces$te hasta...
7)e cotestar5 #o -!e #e d$%e a A!ste He##er. 4$ &e *!e#*e a o1recer d$ero otra *e3"
todo habr/ ter&$ado etre osotros.
7Pero B,or -!5D
7No d$sc!ta&os" M$ke.
7Pero...
7)e esto' ,$d$edo -!e &e ha(a ! 1a*or. C!$ero traba%ar. Usted o t$ee ,or -!5
co&,adecerse de &" s$ 'o o #o ha(o.
7Pero... B-!5 #e *a a ,asarD
7BDdeD
7C!$ero dec$r... B' s! ,or*e$rD
7Ahorrar5 bastate d$ero ' *o#*er5. O -!$3/s a#(!o &e ha(a *o#*er ates.
M$ke #o &$r. Haba e #os o%os de Roark a#(o -!e 5# o cooca ' -!e Roark o -!era
de&ostrar.
P/($a LE= de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7De ac!erdo" a&$(o 7d$%o M$ke" a&ab#e&ete.
Pes ! tato ' des,!5s a(re(8
7Esc>che&e. No -!$ero cose(!$r#e traba%o e #a c$!dad. Eso o ,!ede hacer#o. Me
re*!e#*e e# est&a(o ,esar#o. Pero #e cose(!$r5 a#(o e e# &$s&o ra&o.
7Est/ b$e" c!a#-!$er cosa. ,ara & es $(!a#.
7He traba%ado ,ara todos #os cotrat$stas de ese $0o &$&ado de FraNo" de &aera
-!e #os coo3co a todos. T$ee !a catera de (ra$to e 2oect$c!t. Uo de #os
ca,ataces es co&,a0ero &o. Est/ ahora e #a c$!dad" cas!a#&ete. BHa traba%ado a#(!a
*e3 e !a cateraD
7Ua *e3" hace t$e&,o.
7B)e ,arece -!e #e (!star/D
72o se(!r$dad.
7Ir5 a *er#o. No #e d$re&os -!$5 es !sted. )e d$r5 -!e es ! a&$(o ' ada &/s.
7Grac$as" M$ke.
M$ke to& s! abr$(o" se ,!so #as &aos a #a es,a#da ' &$r a# s!e#o.
7Todo $r/ b$e" M$ke.
Roark se &arch a s! casa. Estaba osc!ro ' #as ca##es des$ertas. Haca ! *$eto 1!erte
-!e co s! &,et! s$#bate #e a3otaba #as &e%$##as. Era #a >$ca e*$dec$a de #a corr$ete
-!e ras(aba e# a$re. No haba ! so#o /rbo# -!e se &o*$ese" $ cort$as" $ to#dos. ta s#o
,$edras des!das" as1a#to ' es-!$as rectas. Por eso e !a ,a,e#era" e !a es-!$a" !a
ho%a de d$ar$o arr!(ada (o#,eaba cotra #a &a##a de a#a&bre. Esto daba rea#$dad a# *$eto.
Dos das &/s tarde" ,or #a oche" Roark ,art$ ,ara 2oect$c!t.
Desde e# tre se *o#*a ,ara &$rar #a #ea de# hor$3ote de #a c$!dad" co&o s$ se
eced$ese ba%o s! &$rada ' se &at!*$ese ,or &o&etos a tra*5s de #as *etaas. E#
cre,>sc!#o haba borrado todos #os deta##es de #os ed$1$c$os. F$as 1#echas se er(!a e
&ed$o de ! s!a*e a3!# de ,orce#aa" e &ed$o de ! co#or -!e o era e# de #as cosas
rea#es" s$o e# de #a oche ' e# de #a d$stac$a. 4e #e*ataba co ,er1$#es des!dos" co&o s$
1!ese &o#des *acos -!e tea -!e ser ##eados. )a d$stac$a achataba #a c$!dad.
4o#a&ete #as 1#echas ,er&aeca $co&es!rab#e&ete a#tas" 1!era de toda ,ro,orc$
co e# resto de #a t$erra. Estaba e ! &!do" ,ro,$o" co&o s$ e#e*ase a# c$e#o #a
dec#arac$ de #o -!e e# ho&bre haba coceb$do ' de #o -!e haba hecho ,os$b#e. Era
&o#des *acos. Pero s$ e# ho&bre haba $do ta #e%os" ,oda cot$!ar hac$a de#ate. )a
c$!dad e e# borde de# c$e#o era !a ,re(!ta... ' !a ,ro&esa.
Pe-!e0as #!ces" co&o ,!t$tos #!&$osos" se eceda e #a c$&a de !a torre 1a&osa"
e #as *etaas de# resta!rate 64tar Roo16. Des,!5s e# tre se des*$ ,or !a c!r*a ' #a
c$!dad desa,arec$.
A-!e##a oche haba !a rece,c$ e e# sa# de ba-!etes de# resta!rate 64tar Roo16"
,ara ce#ebrar #a ad&$s$ de Peter Keat$( co&o soc$o de #a 1$r&a -!e e ade#ate se
deo&$ara FraNoUKeat$(.
)a #ar(a &esa ,areca c!b$erta ,or !a #/&$a de #!ces ' o ,or ! &ate#. G!'
FraNo se set. A-!e##a oche o to& e c!eta #os h$#os de ,#ata -!e a,areca e s!s
s$ees" -!e br$##aba" cotrastado co e# cabe##o e(ro ' d/do#e ! a$re de aseo '
e#e(ac$a" co&o #a b#aca r$($de3 de s! ca&$sa cotrastaba co e# e(ro tra%e de et$-!eta.
E e# s$t$a# de hoor se set Peter Keat$(. 4e ech hac$a atr/s" co s!s rectos
ho&bros" e act$t!d de br$dar. 4! e(ro cabe##o resa#taba sobre s! b#aca 1rete. E a-!e#
>$co $state de s$#ec$o #os co&esa#es o seta e*$d$a" $ reset$&$eto" $ &a#dad.
Haba ! set$&$eto de her&adad e #a sa#a e ,resec$a de# &!chacho" her&oso '
,/#$do" -!e estaba co #a so#e&$dad de #a ,r$&era co&!$.
Ra#sto Ho#co&be se ,!so e ,$e ,ara hab#ar. Estaba co #a co,a e #a &ao. Haba
,re,arado ! d$sc!rso" ,ero se aso&braba a# ad*ert$r -!e estaba d$c$edo a#(o
P/($a LEK de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
co&,#eta&ete d$1erete" co *o3 s$cera. D$%o8
64o&os #os (!ard$aes de !a (ra 1!c$ h!&aa" -!$3/ #a 1!c$ &/s (rade -!e
ha'a $tetado e# ho&bre. He&os rea#$3ado &!cho ' os he&os e-!$*ocado a &e!do.
Esta&os d$s,!estos" co toda h!&$#dad" a de%ar e# ca&$o a !estros herederos. 4o&os
ada &/s -!e ho&bres" so&os ada &/s -!e" $*est$(adores" ,ero b!sca&os #a *erdad co
#o &e%or -!e *$*e e !estros cora3oes. I*est$(a&os co #o &e%or -!e *$*e e !estros
cora3oes. I*est$(a&os co #o &e%or -!e ha s$do coced$do a #a ra3a h!&aa. Es !a (ra
c!est$. ?Por e# ,or*e$r de #a Ar-!$tect!ra de #os Estados U$dos@6
4EGUNDA PARTE
E))4SORTH M. TOOHE9
Teer #os ,!0os cerrados 1$r&e&ete" co&o s$ #a ,$e# de #as ,a#&as se h!b$era ,e(ado
a# acero -!e sostea. coser*ar 1$r&es #os ,$es" a1$r&/do#os *$(orosa&ete e #a roca -!e
#os e&,!%aba hac$a arr$ba. o set$r #a e+$stec$a de# c!er,o s$o ,or #a tes$. set$r e#
barreo -!e se estre&eca e ! #ar(o sac!d$&$eto co*!#s$*o e #as rod$##as" #as
&!0ecas" #os ho&bros. set$r sac!d$das e e# est&a(o" e #os ,!#&oes. -!e #as #eas
rectas de #os bordes de ,$edra se d$s!e#*e e s! ,resec$a e ras,ad!ras &e##adas. set$r
-!e e# barreo ' e# c!er,o se !a e ! so#o deseo de &,et!" -!e !a barra de acero se
,oda h!d$r #eta&ete e e# (ra$to...8 5sa era #a *$da d$ar$a de Howard Roark desde
hac$a dos &eses.
)e (!staba e# traba%o. 4eta a *eces co&o s$ 1!era !a #!cha etre s!s &>sc!#os ' e#
(ra$to. Por #a oche estaba &!' casado. )e (!staba ese *aco de# casac$o e s! c!er,o.
Todos #os atardeceres recorra #as dos &$##as -!e se,araba #a catera de #a ,e-!e0a
c$!dad e dode *$*a #os obreros. )a t$erra de #os bos-!es -!e atra*esaba era s!a*e '
t$b$a ba%o s!s ,$es. Esto res!#taba e+tra0o des,!5s de ! da ,asado e #as co#$as de
(ra$to ' cada oche se sorea" co&o ate ! !e*o ,#acer" ' &$raba hac$a aba%o ,ara *er
c&o s!s ,$es tr$t!raba !a s!stac$a -!e res,oda a #a ,res$ ' #es ,er&$ta de%ar s!s
#e*es h!e##as.
Haba ! c!arto de ba0o e e# des*/ de #a casa dode se a#o%aba. )a ,$t!ra de# s!e#o
se haba descascar$##ado ' #as tab#as des!das era de ! b#aco (r$s/ceo. Per&aeca #ar(o
rato e #a ba0era ,ara -!e e# a(!a 1ra absorb$era e# ,o#*o de ,$edra -!e haba e s! ,$e#.
A,o'aba #a cabe3a e e# borde de #a ba0era ' cerraba #os o%os. )a (rade3a de s! casac$o
era s! ,ro,$o a#$*$o. seta e# ,#acer de -!e #a tes$ $ba abadoado s!s &>sc!#os.
2eaba e #a coc$a co otros c!atro obreros de #a catera. 4e setaba so#o a #a &esa" e
! r$c. E# h!&o de #a (rasa -!e cre,$taba etera&ete e #a eor&e coc$a de (as
oc!#taba e# resto de #a hab$tac$ e*!e#ta e !a h!&areda ,e(a%osa. 2o&a ,oco. :eba
&!cha a(!a. E# #-!$do 1ro ' br$##ate" beb$do e ! #$&,$o *aso" era e&br$a(ador.
Dor&a e !a ,e-!e0a ca&a de &adera" deba%o de# techo. )as *$(as se $c#$aba
hac$a #a ca&a. 2!ado ##o*a" oa e# r!$do de #as (otas a# caer e e# techo" ' o co&,reda
,or -!5 #a ##!*$a o (o#,eaba s! c!er,o.
A *eces" des,!5s de cear" so#a ca&$ar ,or e# bos-!e -!e e&,e3aba detr/s de #a casa.
4e echaba e e# s!e#o" boca aba%o" co #os codos c#a*ados" descasado e# &et e #as
&aos" ' cote&,#aba #os &ode#os de #as er*ad!ras e #as *erdes ho%as -!e tea de#ate"
#as so,#aba" obser*aba c&o se estre&eca ' c&o *o#*a a a-!$etarse. M/s arr$ba" #as
ho%as se coser*aba *erdes toda*a" ,ero era de ! *erde es,eso" so&bro" co&,r$&$do"
co&o s$ e# co#or se codesase e ! es1!er3o >#t$&o ates -!e #o d$so#*$ese #a osc!r$dad.
P/($a LFM de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
)as ho%as co#(aba $&*$#es e e# c$e#o de br$##ate a&ar$##o de #$&. s! ,a#$de3
#!&$osa acet!aba #a decadec$a de s! br$##o. Pres$oaba s! es,a#da cotra #a t$erra -!e
tea deba%o. #a t$erra res$sta" ,ero ceda a# 1$. Era !a s$#ec$osa *$ctor$a. 4eta ! ,#acer
*a(o ' ses!a# e #os &>sc!#os de #as ,$eras.
A#(!as *eces" a!-!e o a &e!do" se -!edaba a##" s$ &o*erse" d!rate &!cho rato.
Etoces se sorea. era #a sor$sa s!a*e de# *erd!(o -!e *$($#a a s! *ct$&a. Med$taba e
#os das -!e ,asaba" e #os ed$1$c$os -!e ,oda haber hecho" -!e ,odra hacer o -!e %a&/s
hara. I$($#aba e# as,ecto de# do#or o b!scado co !a c!r$os$dad 1ra" des,red$da. 4e
d$%o a s &$s&o8 62ara&ba" est/ a-! otra *e3.6 2a#c!#aba c!/to ,oda d!rar. T!*o !
,#acer d!ro ' e+tra0o a# obser*ar esta #!cha" ' se o#*$d de -!e era s! ,ro,$o s!1r$&$eto.
4or$ co des,rec$o" s$ ad*ert$r -!e sorea ate s! ,ro,$a a(oa. Ta#es &o&etos era
raros" ,ero" c!ado ##e(aba" se seta co&o e #a catera" c!ado tea -!e ta#adrar e#
(ra$to" c!ado tea -!e co#ocar !a c!0a ' hacer *o#ar #o -!e e s! $ter$or a,e#aba a s!
,$edad.
Do&$$-!e FraNo *$*$ so#a a-!e# *erao e #a (ra &as$ co#o$a# de s! ,adre"
s$t!ada a tres &$##as de d$stac$a de #a c$!dad. No rec$ba *$s$tas. U *$e%o s$r*$ete ' s!
es,osa" -!e estaba a# c!$dado de #a 1$ca" era #os >$cos seres h!&aos -!e *ea" ' o a
&e!do" s$o s#o e caso de eces$dad. E##os *$*a a a#(!a d$stac$a de #a &as$"
cerca de #as caba##er$3as. E# *$e%o ateda a# %ard ' a #os caba##os" ' s! es,osa c!$daba #a
casa ' coc$aba ,ara Do&$$-!e.
)a &!%er ser*a #a co&$da co #a (rac$osa se*er$dad -!e haba a,red$do e #os das e
-!e #a &adre de Do&$$-!e *$*a ' ,res$da #a &esa de #os $*$tados e e# (ra co&edor.
De oche" Do&$$-!e ha##aba d$s,!esto s! s$t$o so#$tar$o e #a &esa" co&o e !
ba-!ete cere&o$oso. )as doradas ##a&as de #as *e#as eced$das ,er&aeca $&*$#es
co&o e# &eta# br$##ate de #as #a3as de !a (!ard$a de hoor. )a osc!r$dad se e+teda ,or
e# *estb!#o. #as *etaas $&esas se er(!a co&o !a 1$#a de cet$e#as. Ua bo#a de
cr$sta# estaba e &ed$o de ! #a(o de #!3 e e# cetro de #a &esa co ! so#o e>1ar" -!e
e+teda s!s b#acos ,5ta#os e toro a ! cetro a&ar$##o co&o !a (ota de 1!e(o.
)a *$e%a &!%er ser*a #os ,#atos e &ed$o de ! s$#ec$o recatado ' desa,areca de #a
casa o b$e ter&$aba de hacer#o. 2!ado Do&$$-!e s!ba a s! dor&$tor$o" ecotraba e#
de#$cado ca&$s bordado e+ted$do sobre #a ca&a. Por #a &a0aa" c!ado etraba e e#
c!arto de ba0o" ecotraba a(!a e #a ba0era hed$da" #as sa#es de ba0o co o#or a %ac$to"
#os br!0$dos a3!#e%os de a(!a&ar$a" -!e br$##aba ba%o s!s ,#atas" #as toa##as $&esas"
e+ted$das co&o *et$s-!eros ,ara e(!##$r s! c!er,o... 4$ e&bar(o" o oa ,asos $
ad*erta #a ,resec$a de $(> ser *$*$ete e #a casa. E# trato de #a &!%er co Do&$$-!e
tea #a &$s&a ,reca!c$ re*erete -!e ,oa e ,r/ct$ca #a *$e%a ,ara #$&,$as #as ,$e3as
de cr$sta# de Ieec$a -!e haba e #as *$tr$as de #a sa#a.
Do&$$-!e haba ,asado &!chos *eraos e $*$eros rode/dose de (ete ,ara set$rse
so#a" ' este e+,er$&eto de s! so#edad act!a# era ! ecato ,ara e##a ' !a tra$c$ a !a
deb$#$dad -!e o ,oda ,er&$t$rse %a&/s8 #a deb$#$dad de (o3ar#a. E+teda s!s bra3os ' #os
de%aba caer co ,ere3a" s$t$edo !a ,esade3 d!#ce ' so0o#$eta" co&o des,!5s de !a
,r$&era e&br$a(!e3. Tea coc$ec$a de s!s tra%es de *erao" seta -!e s!s rod$##as" s!s
&!s#os" ecotraba #a d5b$# res$stec$a de# (5ero c!ado se &o*a" ' esto #e daba
coc$ec$a" o de# (5ero" s$o de s!s rod$##as ' de s!s &!s#os.
)a casa -!edaba a$s#ada etre (rades e+tes$oes de t$erra ' bos-!es -!e se e+teda
a #o #e%os. No haba *ec$os e &!chas &$##as. 2aba#(aba ,or ca&$os des$ertos" ,or
sedas oc!#tas -!e o cod!ca a $(!a ,arte. )as ho%as br$##aba a# so# ' #as ra&as
,e-!e0as cr!%a e e# a$re co1or&e e##a ,asaba. De *e3 e c!ado cotea #a res,$rac$
co #a es,era3a s>b$ta de -!e ecotrara a#(o &a(1$co ' &orta# a# dar #a ,r$&era *!e#ta
P/($a LFL de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
e e# ca&$o. No ,oda at$c$,ar -!5 sera" $ ,oda dec$r s$ sera ! es,ect/c!#o" ! ser
h!&ao o ! acotec$&$eto. 4aba ta s#o s! ca#$dad" #a sesac$ de ! ,#acer a!da3.
A *eces sa#a a ,$e de #a casa ' ca&$aba &$##as ' &$##as s$ ,ro,oerse 1$es $ horas
de re(reso. )os a!to&*$#es ,asaba a s! #ado ,or e# ca&$o" #a (ete de #a c$!dad ,r+$&a
#a cooca ' #a sa#!daba. se #a cos$deraba #a caste##aa de #a re($" co&o ates haba s$do
cos$derada s! &adre. 4e des*$aba de #os ca&$os ,ara recorrer #os bos-!es" $ba
ba#aceado #os bra3os" cados co des(aa" obser*ado #as c$&as de #os /rbo#es.
2ote&,#aba #as !bes -!e 1#otaba ec$&a de# 1o##a%e" co&o s$ ! /rbo# ($(ate se
&o*$ese de#ate de e##a" a# ses(o" -!er$edo a,#astar#a. 4e detea" #a cabe3a echada hac$a
atr/s" #a (ar(ata ted$da. )!e(o" s$ dar#e $&,ortac$a" cot$!aba. A,artaba de s!
ca&$o" co *$o#ec$a e $&,ac$ec$a" #as (r!esas ra&as -!e hera s!s bra3os des!dos.
4e(!a ca&$ado a!-!e se ha##ara e+ha!sta" &archaba ade#ate a ,esar de# a(ota&$eto
de s!s &>sc!#os. )!e(o se echaba de es,a#das ' 'aca $&*$#" e+ted$edo #os bra3os '
#as ,$eras" co&o s$ 1or&ara !a cr!3. Res,$raba co #$bertad. se seta *aca ' a,#astada"
co&o s$ e# ,eso de# a$re e%erc$tara ,res$ sobre s! ,echo.
A#(!as &a0aas" c!ado se des,ertaba e e# dor&$tor$o" oa #as e+,#os$oes de #a
catera de (ra$to. A,o'aba #a cabe3a e e# bra3o -!e descasaba sobre #a b#aca
a#&ohada de seda ' se ,oa a esc!char. Era ! r!$do de destr!cc$ -!e #e (!staba.
2o&o e# so# estaba &!' ard$ete a-!e##a &a0aa" e #a catera hara &/s ca#or a>.
Do&$$-!e se eca&$ hac$a e##a etoces ,or-!e o -!era *er a ad$e" a!-!e saba -!e
se ecotrara co ! (r!,o de obreros. E# ,esa&$eto de *er#os e a-!e# da ard$ete #a
rebe#aba" ,ero e# ,ro'ecto #e (!st.
2!ado sa#$ de# bos-!e ' ##e( a# #$de de #as (rades coca*$dades de ,$edra" s$t$
co&o s$ #a e&,!%ase a !a c/&ara de e%ec!c$" ##ea de *a,ores ard$etes. E# ca#or o
,roceda de# so#" s$o de #os cortes -!e haba s$do hechos e #a roca" de #a re1racc$ de #a
,$edra cortada. 4!s ho&bros" s! cabe3a" s! es,a#da" e+,!estos a# so#" ,areca 1ros
co&,arados co e# 1!e(o -!e s!ba de #as ,$edras ,or s!s ,$eras" a s! rostro" a s! ar$3. E#
a$re res,#adeca aba%o" e# (ra$to arro%aba ,ro'ect$#es de ##a&a. Pes -!e #a ,$edra se
a($taba" se derreta" se arrastraba e ros de b#aca #a*a. :arreos ' &art$##os haca cr!%$r
e# ,eso $&*$# de# a$re. Prod!ca d$s(!sto cote&,#ar a #os ho&bres e #os esca#oes de
a-!e# horo. No ,areca obreros" s$o ! (r!,o ecadeado -!e c!&,#a !a setec$a
$dec$b#e" ,or ! cr$&e $dec$b#e. No ,!do a#e%arse.
Estaba e a-!e# #!(ar co&o ! $s!#to. 4! tra%e tea e# co#or de# a(!a" ! *erdea3!#
,/#$do" de&as$ado sec$##o ' costoso" s!s ,#$e(!es era $(!a#es e+acta&ete a #os bordes
de# *$dr$o. #os tacoes ba%os" -!e es-!$*aba #as ,$edras s!e#tas. e# casco #$so de s!s
cabe##os. #a 1ra($#$dad e+a(erada de s! c!er,o ostetaba #a 1ast$d$osa 1r$a#dad de #os
%ard$es ' de #os sa#oes de dode e##a ,roceda.
M$r hac$a aba%o. 4!s o%os se det!*$ero e #os cabe##os aara%ados de ! ho&bre -!e
#e*at #a cabe3a ,ara &$rar#a.
4e -!ed &!' tra-!$#a" ,or-!e s! ,r$&era ,erce,c$ o 1!e *$s!a#" s$o t/ct$#. o era
#a coc$ec$a de !a ,resec$a *$s$b#e" s$o de !a bo1etada e #a cara. Mat!*o !a &ao
tor,e&ete se,arada de s! c!er,o" co #os dedos b$e a,artados" co&o s$ se a,o'ase e
!a ,ared. 4e d$o c!eta -!e o ,odra &o*erse hasta -!e o se #o ,er&$t$era 5#.
2ote&,# s! boca ' 5# des,rec$o s$#ec$oso -!e ostetaba s! 1or&a" #os ,#aos de s!s
&e%$##as" 1#acas" h!d$das. e# br$##o ,!ro ' 1ro de s!s o%os" -!e careca de todo ras(o de
,$edad. Ad*$rt$ -!e era #a cara &/s her&osa -!e haba *$sto" ,or-!e era #a abstracc$ de
#a 1!er3a hecha *$s$b#e. 4$t$ !a co*!#s$ de c#era" de ,rotesta" de res$stec$a... ' de
,#acer. A# #a cote&,#" ,ero a-!e##o o era !a &$rada" s$o ! acto de ,oses$. E##a
,es dar#e co s! rostro #a res,!esta -!e &ereca" ,ero e ca&b$o &$r e# ,o#*o de #a
,$edra -!e tea e s!s bra3os -!e&ados" #a ca&$sa e&,a,ada -!e se adhera a s! ,echo"
P/($a LF; de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
s!s #ar(as ,$eras. Pes e a-!e##as estat!as &asc!#$as -!e s$e&,re haba b!scado ' se
,re(!t c&o sera des!do. 4e d$o c!eta de -!e 5# #a &$raba co&o s$ s!,$era todo eso.
2re' -!e s! *$da tea ! ob%eto8 ! od$o s>b$to ' arrebatado ,or ese ho&bre.
F!e #a ,r$&era e &o*erse" a#e%/dose de 5#. I$o a# s!,er$tedete de #a catera" -!e
estaba e !a seda" ' #o sa#!d co #a &ao. E# s!,er$tedete corr$ a s! ec!etro.
7?2ara&ba" se0or$ta FraNo@ B2&o est/ !sted" se0or$taD
H!b$era -!er$do -!e e# ho&bre -!e estaba a##/ aba%o o'ese a-!e##as ,a#abras. Por
,r$&era *e3 e s! *$da" se seta 1e#$3 de ser #a se0or$ta FraNo" 1e#$3 de #a ,oses$ ' de
#as ,oses$oes de s! ,adre" a -!$e s$e&,re haba des,rec$ado. Pes -!e a-!e# ho&bre o
era ada &/s -!e ! obrero -!e ,erteeca a# ,ro,$etar$o de# #!(ar" ' -!e e##a era cas$ #a
,ro,$etar$a.
E# s!,er$tedete es,er res,et!osa&ete. E##a sor$" ' d$%o8
74!,o(o -!e a#(> da heredar5 #a catera" de &aera -!e he ,esado -!e debo
de&ostrar c$erto $ter5s de c!ado e c!ado.
E# s!,er$tedete #a (!$aba ,or #a seda" &ostr/do#e s! do&$$o ' e+,#$c/do#e e#
traba%o. )o s$(!$ ,or e# otro #ado de #a catera" desced$ a !a ho'ada de ! *erde
,o#*or$eto" dode estaba #as barracas de# traba%o" ,ara $s,ecc$oar #as esordecedoras
&/-!$as. De% trasc!rr$r ! t$e&,o co*e$ete" des,!5s se *o#*$ so#a ,or e# borde de
#a coca*$dad de (ra$to.
)o *$o a #o #e%os" co1or&e se acercaba. Estaba traba%ado. I$o -!e ! &ech de s!s
ro%$3os cabe##os #e caa e #a cara ' -!e se &o*a a ca!sa de #a e+,#os$ de# barreo.
2re'" ##ea de es,era3as" -!e #as *$brac$oes #e ,rod!c$ra da0o" -!e her$ra s! c!er,o"
todos #os r(aos de s! c!er,o.
2!ado est!*o e #as rocas" 5# #e*at #a cabe3a ' #a cote&,#. No se daba c!eta de
-!e #a *ea acercarse. A# estaba &$rado hac$a arr$ba" co&o s$ es,erase -!e *o#*$era" co&o
s$ s!,$ese -!e debera *o#*er. E##a *$o #a $s$!ac$ de !a sor$sa" &/s $s!#tate -!e #as
,a#abras" ' -!e sostea #a $so#ec$a de #a &$rada ater$or... No se &o*a. o #e hara #a
coces$ de *o#*erse..." de recoocer -!e o tea derecho a &$rar#a de esa 1or&a. No s#o
se haba to&ado ese derecho. deca" e s$#ec$o" -!e e##a se #o haba coced$do.
4e *o#*$ de s>b$to ' s$(!$ ca&$ado ,or e# dec#$*e rocoso" a#e%/dose de #a catera.
)o -!e &/s recordaba" o era s!s o%os $ s! boca8 era s!s &aos. E# s$($1$cado de
a-!e# da ,areca res$d$r e !a so#a $&a(e8 #a de# $state e -!e #as &aos descasaba
e e# (ra$to. )as *$o de !e*o8 #as 'e&as de #os dedos haca ,res$ e #a ,$edra" #os
#ar(os dedos cot$!aba #as #eas rectas de #os tedoes" -!e se abra e aba$co desde
#a &!0eca hasta #as art$c!#ac$oes. Pesaba e 5#" ,ero #a $&a(e -!e tea ,resete e s!
,esa&$eto era #a de !a &ao sobre e# (ra$to. A-!e##o #e d$o &$edo" ! &$edo -!e o
,oda co&,reder.
6No es ada &/s -!e ! obrero co&> 7,es7" ! %ora#ero -!e hace ! traba%o de
codeado.6 4e #o d$%o a# setarse de#ate de# es,e%o de# tocador. 2ote&,# #os ob%etos de
cr$sta# -!e estaba es,arc$dos co&o esc!#t!ras de h$e#o" ,roc#a&ado s! 1ra ' #!%osa
1ra($#$dad" ' se acord de s! c!er,o es1or3ado" de s!s ro,as e&,a,adas e s!dor ' ,o#*o"
de s!s &aos. D$o $&,ortac$a a# cotraste" ,or-!e #a reba%aba. 4e ech hac$a atr/s"
cerrado #os o%os. 4e acord de &!chos ho&bres d$st$(!$dos a #os c!a#es haba recha3ado.
Pes e e# obrero de #a catera. Pes -!e #a estaba destro3ado o ! ho&bre a -!$e
ad&$raba" s$o ! ho&bre a -!$e detestaba. De% caer #a cabe3a sobre s! bra3o. E#
,esa&$eto #e ,rod!%o !a deb$#$dad de ,#acer.
D!rate dos das cre' -!e ,odra h!$r de a-!e# s$t$o. Ecotr e e# ba># *$e%as (!as
de *$a%es" #as est!d$" e#$($ #!(ar" hote#" #a hab$tac$ de# hote#" e#$($ e# tre -!e $ba a
to&ar" e# barco" e# >&ero de# ca&arote. Era !a d$*ers$ *$c$osa e e##a" ,!es saba -!e
o hara e# *$a%e. saba -!e *o#*era a #a catera.
P/($a LFE de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
Tres das &/s tarde *o#*$. 4e det!*o %!to a# borde dode traba%aba 5# ' se -!ed
obser*/do#e descarada&ete. 2!ado 5# #e*at #a cabe3a" o se *o#*$. 4! &$rada #e
deca -!e saba e# s$($1$cado de s! acc$" ,ero -!e o #o res,etaba. )a &$rada de 5# deca"
s$&,#e&ete" -!e haba es,erado -!e re(resara. 4e $c#$ hac$a e# barreo ' cot$! s!
traba%o. E##a es,er. Deseaba -!e #e*atase #a *$sta. 4e daba c!eta de -!e 5# #o saba" ,ero
o *o#*$ a &$rar#a.
4e -!ed &$rado s!s &aos" obser*ado e# $state e -!e tocaba #a ,$edra. O#*$d e#
barreo ' #a d$a&$ta" )e (!staba ,esar e e# (ra$to -!e ro&,a s!s &aos.
O' -!e e# s!,er$tedete #a ##a&aba ,or s! o&bre" corr$edo tras e##a" ,or #a seda.
4e *o#*$ c!ado 5# se acerc.
7Me (!sta obser*ar a #os ho&bres -!e traba%a 7co&et.
74" es ! c!adro" BoD 7co*$o e# s!,er$tedete7. A## est/ e# tre a ,!to de
sa#$r co otra car(a.
No obser* e# tre. M$r a# ho&bre -!e estaba ah aba%o ' -!e #e &$raba. )a $s$!ac$
$so#ete ' d$*ert$da ,areca dec$r#e -!e 5# o $(oraba -!e e##a o -!era -!e #a &$rase
!e*a&ete. Io#*$ #a cabe3a. )os o%os de# s!,er$tedete" -!e recorra #a ho%a" se
det!*$ero e e# ho&bre.
7?Eh" !sted" e# -!e est/ ah aba%o@ B4e #e ,a(a ,or traba%ar o ,ara estar co #a boca
ab$ertaD
E# ho&bre se $c#$" e s$#ec$o" sobre e# barreo. Do&$$-!e r$ 1!erte&ete. E#
s!,er$tedete d$%o8
7Es !a bada de tr!haes #a -!e tee&os a-!" se0or$ta... A#(!os d5 e##os sa#$dos de
#a c/rce#.
7Ese ho&bre Bha estado e #a c/rce#D 7,re(!t" se0a#ado hac$a aba%o.
7No ,odra dec$r#o. No #os coo3co &/s -!e de *$sta.
Deseaba -!e h!b$era estado rea#&ete e #a c/rce#. C!era saber s$ se a3otaba a> a #os
codeados. Es,eraba -!e s.
Io#*$se br!sca&ete ' de% #a catera.
Retor &!chos das des,!5s. )o *$o $es,erada&ete sobre !a e+tes$ de ,$edra
de#ate de e##a" %!to a #a seda. 4e det!*o ! ,oco. No -!era a,ro+$&arse de&as$ado. )e
res!#taba e+tra0o *er#e ta cerca" s$ #a de1esa ' #a e+c!sa de #a d$stac$a.
A# se -!ed &$r/do#a 1$%a&ete. 4! co&,res$ era de&as$ado o1es$*a e t$&a"
,or-!e !ca se haba d$cho !a ,a#abra. E##a destr!' este s$#ec$o" hab#/do#e.
7BPor -!5 &e &$ra s$e&,reD 7,re(!t &orda3&ete.
4e coso# a# ,esar -!e #as ,a#abras era e# &e%or &ed$o de des*$arse. Hab# co&o s$
$(orase #o -!e #os dos saba. 4e -!ed e s$#ec$o" &$r/do#e. 4$t$ terror a# ,esar -!e
5# ,oda o cotestar#e" -!e ,oda de%ar -!e #o h$c$ese s! s$#ec$o" ,or-!e $(!a
res,!esta era ecesar$a. ,ero res,od$8
7Por #a &$s&a ra3 -!e !sted &e est/ &$rado.
7No s5 -!5 -!$ere dec$r.
74$ o #o s!,$ese" estara &!cho &/s aso&brada ' &!cho &/s co#5r$ca" se0or$ta
FraNo.
7B2&o sabe &$ o&breD
7Usted #o ha a!c$ado e *o3 a#ta.
7Me%or sera -!e o 1!ese $so#ete. P!edo hacer#e echar e se(!$da" BsabeD
7P!ede ##a&ar a# s!,er$tedete.
E##a se sor$ co des,rec$o.
7No" o. 4era de&as$ado s$&,#e. Pero desde -!e sabe -!$5 so' 'o" sera &e%or -!e
o &e &$rara c!ado *e(o a-!. P!ede ser &a# $ter,retado.
7No #o creo.
P/($a LFF de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
4e ret$r. T!*o -!e do&$ar s! *o3. 2ote&,# #os bordes de #as ,$edras.
7B)e res!#ta &!' d!ro traba%ar a-!D
74. Terr$b#e&ete d!ro.
7B4e casaD
7Id!dab#e&ete.
7BC!5 es #o -!e s$eteD
7C!e a,eas ,!edo ca&$ar c!ado ter&$a e# da. No ,!edo *er &$s bra3os ,or #a
oche. 2!ado esto' e #a ca&a" ,!edo cotar cada &>sc!#o de &$ c!er,o ,or e# >&ero
de #os do#ores" se,arados ' d$1eretes.
4e d$o c!eta" a# ,!to" de -!e o hab#aba de s &$s&o" -!e hab#aba de e##a" -!e deca
#as cosas -!e e##a -!era or.
4$t$ c#era" !a c#era sat$s1echa" ,or-!e era 1ra ' c$erta. 4$t$ ta&b$5 deseos de
-!e 5# tocase s! ,$e#" de -!e s!s bra3os" des!dos" se estrechase co #os de 5#. ada &/s
-!e eso8 e# deseo o 1!e &/s a##/.
)e ,re(!t co ca#&a8
7BEs adec!ado ,ara !sted este #!(arD Usted o hab#a co&o ! obrero. BC!5 haca
atesD
7Era e#ectr$c$sta" ,#o&ero" e'esador..." &!chas cosas.
7BPor -!5 traba%a a-!D
7Por e# d$ero -!e !stedes &e ,a(a" se0or$ta FraNo.
E##a se eco($ de ho&bros" se ret$r ' cot$! s!b$edo ,or e# sedero. 4aba -!e
se(!a &$r/do#a" ,ero o se *o#*$. 2ot$! s! ca&$o ,or #a catera ' #a abado ta
,roto co&o ,!do" ,ero o &$r hac$a aba%o" adode #o habra *$sto !e*a&ete.
II
Todas #as &a0aas" Do&$$-!e se des,ertaba co e# ,ro'ecto de *$*$r ! da -!e t!*$ese
a#(> s$($1$cado e s! e+$stec$a. E# ob%eto de a-!e# da era o $r a #a catera.
Haba ,erd$do #a #$bertad" -!e tato a&aba. 4aba -!e #a #!cha cot$!a cotra e#
$&,!#so de ! s$&,#e deseo era co&,!#s$ ta&b$5.
F!e a *$s$tar a !os *ec$os -!e *$*a #e%os" a !a 1a&$#$a r$ca ' a(radab#e -!e #a haba
ab!rr$do e N!e*a 9ork. No haba *$s$tado a ad$e d!rate todo e# *erao. 4e aso&braro
' -!edaro ecatados a# *er#a. 4e set a# borde de #a ,$sc$a" etre ! (r!,o de ,ersoas
d$st$(!$das" ' obser* #a at&s1era de 1ast$d$osa e#e(ac$a -!e #a rodeaba. Not #os
ca&b$os de act$t!d de todas a-!e##as ,ersoas c!ado se d$r$(a a e##a. 2ote&,#aba #a
$&a(e de 5# e #a ,$sc$a ' #e ,arec$ &/s de#$cada&ete a!stera -!e #as otras.
9 ,es co ! estre&ec$&$eto *$c$oso -!5 hara a-!e##as ,ersoas s$ #e'ese e s!
es,r$t!" a# saber -!e estaba ,esado e ! obrero de #a catera" ,esado e s! c!er,o
co !a $t$&$dad ,eetrate -!e ad$e e&,#ea e otro c!er,o -!e o sea e# ,ro,$o.
4or$. #a 1ra ,!re3a de s! rostro #es $&,eda otar #a at!ra#e3a de a-!e##a sor$sa.
Ua oche" !o de #os $*$tados #e o1rec$ ##e*ar#a a s! casa. Era ! ,oeta %o*e ' &!'
1a&oso" ,/#$do" de#(ado. Tea !a boca s!a*e ' ses$t$*a ' #os o%os her$dos ,or todo e#
&!do. Do&$$-!e ad*$rt$ #a atec$ ahe#ate co -!e 5# #a &$raba desde haca #ar(o
rato. 2o1or&e *$a%aba e e# cre,>sc!#o" *$o -!e se #e acercaba *ac$#ate. O' -!e s! *o3
s!s!rraba todas a-!e##as cosas s!,#$cates e $coheretes -!e haba esc!chado a tatos
ho&bres. A# det!*o e# coche. 4$t$ -!e #os #ab$os de 5# se haba ,osado sobre s!s
ho&bros. 4e se,ar de ! sa#to. C!edse $&*$# ! $state toda*a" ,or-!e s$ se &o*a
P/($a LFH de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
tea &$edo de ro3arse co 5# ' o h!b$era ,od$do so,ortar#o. Des,!5s se arro% ,or #a
,!erta ab$erta" sa#t ' #a h$3o soar a# cerrar#a" co&o s$ e# estr5,$to de# so$do ,!d$ese
borrar#o de #a e+$stec$a" ' corr$ c$e(a&ete. Des,!5s de ! &o&eto se det!*o ' #!e(o
cot$! ca&$ado" te&b#ado" ,or ! ca&$o osc!ro" hasta -!e *$o #a #ea de #os
te%ados ,r+$&os a s! casa.
4e det!*o &$rado e toro co e# ,r$&er ,esa&$eto coherete de s! aso&bro. Ta#es
$c$detes #e haba oc!rr$do a &e!do e e# ,asado" co #a d$1erec$a de -!e etoces se
haba d$*ert$do" o haba set$do re,!(ac$a" o haba set$do ada.
2a&$ #eta&ete ,or e# c5s,ed -!e rodeaba #a casa. 4e det!*o e #a esca#era -!e
cod!ca a s! hab$tac$. 2o&e3 a ,esar e e# ho&bre de #a catera. 4e d$%o" co
,a#abras c#aras" b$e ,rec$sas" -!e a-!e# ho&bre #a -!era. )o haba sab$do ates" #o s!,o
desde #a ,r$&era *e3 -!e 5# #a haba &$rado" ,ero !ca se #o haba d$cho a s &$s&a.
4e r$. M$r e toro e# es,#edor s$#ec$oso de #a casa. )a casa haca r$dc!#as s!s
,a#abras. 4aba #o -!e o #e oc!rr$ra !ca" ' #a c#ase de s!1r$&$etos -!e #e $&,odra a
5#.
D!rate *ar$os das recorr$ #a casa co sat$s1acc$. Era s! de1esa. Oa #as e+,#os$oes
de #a catera ' se rea.
Pero estaba de&as$ado se(!ra ' #a casa estaba tota#&ete a sa#*o. 4$t$ deseos de
acet!ar a-!e##a se(!r$dad desa1$ado e# ,e#$(ro.
E#$($ #a re,$sa de &/r&o# de #a ch$&eea de s! hab$tac$. )a -!$so ro&,er. 4e
arrod$##" &art$##o e &ao" tratado de hacer ,eda3os e# &/r&o#. )o (o#,e 7e# bra3o
de#(ado ,asaba r/,$da&ete sobre s! cabe3a7 co 1ero3 $&,otec$a. 4$t$ do#or e #os
h!esos de #os bra3os ' e #a es,a#da. )o(r a(r$etar e# &/r&o#.
4e 1!e a #a catera. )o *$o desde #e%os ' se acerc a 5#.
7?Ho#a@ 7d$%o" de&ostrado sor,resa.
A# det!*o e# barreo ' #o a,o' e !a de #as (radas de #a ,$edra.
7?Ho#a@ 7cotest.
7He ,esado e !sted 7d$%o a&ab#e&ete" ' se det!*o. Des,!5s" a(re( co #a *o3
1#!'ete" e too de ob#$(ada $*$tac$78 ,or-!e te(o ! traba%$to e &$ casa. B)e
(!stara (aarse ! d$ero e+traD
72$erta&ete" se0or$ta FraNo.
7BC!$ere *e$r a &$ casa esta ocheD )a etrada de #os s$r*$etes est/ ,or e# ca&$o
R$d(ewood. 4e &e ha roto !a re,$sa de &/r&o# ' he de s!st$t!$r#a. C!$ero -!e #a sa-!e '
ha(a ,oer !a !e*a.
2re' -!e reh!sara" ,ero 5# ,re(!t8
7BA -!5 hora te(o -!e $rD
7A #as s$ete. B2!/to #e ,a(a a-!D
7A seseta ' dos ceta*os #a hora.
7Esto' se(!ra de -!e eso es #o -!e *a#e. Esto' d$s,!esta a ,a(ar#e e# &$s&o ,rec$o.
B4abe c&o ecotrar &$ casaD
7No" se0or$ta FraNo.
7Pda#e a c!a#-!$era de# ,!eb#o -!e se #o $d$-!e.
74" se0or$ta.
4e 1!e desa#etada. 4$t$ co&o s$ ! secreto eted$&$eto se h!b$ese ,erd$do. A#
haba hab#ado co&o s$ se tratase de ! s$&,#e traba%o -!e ,!d$era hab5rse#o o1rec$do a
c!a#-!$er otro obrero. Des,!5s *o#*$ a set$r ese set$&$eto de *er(Xe3a ' de ,#acer
-!e 5# s$e&,re #e ,rod!ca" se d$o c!eta de -!e e# eted$&$eto era &/s t$&o '
1#a(rate a>" ,!es a# ace,tar ! o1rec$&$eto ta ,oco at!ra#" 5# haba de&ostrado" a# o
aso&brarse" c!/to era #o -!e saba.
)e ,$d$ a# *$e%o s$r*$ete ' a s! es,osa -!e a-!e##a tarde se -!edase e #a casa. )a
P/($a LF< de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
t&$da ,resec$a de e##os co&,#etaba e# c!adro de !a &as$ 1e!da#. A #as s$ete o' e#
t$&bre de #a ,!erta de ser*$c$o. )a *$e%a &!%er #o aco&,a0 hasta e# (ra *estb!#o" dode
estaba Do&$$-!e" e e# descaso de !a a&,#$a esca#$ata.
)e obser*aba co1or&e se $ba acercado" cote&,#/do#a. 2oser* #a &$s&a act$t!d
todo e# t$e&,o co*e$ete ,ara -!e 5# sos,echase -!e se trataba de !a act$t!d
de#$berada&ete ,re,arada" -!e abadoara e e# $state ,rec$so e -!e 5# #a ad*$rt$ese.
7:!eas oches 7d$%o. 4! *o3 era a!stera&ete tra-!$#a.
A# o cotest" ,ero $c#$ #a cabe3a ' s$(!$ ,or #a esca#era hasta ##e(ar a e##a. )#e*aba
s! ro,a de traba%o ' ! saco de herra&$etas. 4!s &o*$&$etos tea !a r/,$da eer(a"
&$t$(ada" -!e o estaba de ac!erdo co a-!e##a casa" co #os esca#oes #!strados" co #as
de#$cadas ' r($das baradas. E##a cre' -!e ,areca $co(r!ete e #a casa" ,ero era #a
casa #a -!e ,areca $co(r!ete e toro a 5#. Mo*$ !a &ao $d$c/do#e #a ,!erta de#
dor&$tor$o. A# s$(!$ dc$#&ete. Pareca -!e o ad*$rt$ese #a hab$tac$ e #a c!a# etraba"
,!es etr co&o s$ 1!ese ! ta##er. March e d$recc$ a #a ch$&eea.
7Ah est/ 7d$%o e##a" se0a#ado co e# dedo #a ,$e3a de &/r&o#.
4e -!ed ca##ado. 4e arrod$##" sac de# saco !a c!0a de 1$o &eta#" #a $trod!%o e #a
ra%ad!ra de# &/r&o#" to& ! &art$##o ' d$o ! (o#,e. E# &/r&o# se ,art$ e ! corte
#ar(o ' ,ro1!do.
)e*at #a *$sta hac$a e##a. Era #a &$rada -!e te&a" !a &$rada de r$sa -!e o se ,oda
cotestar" ,or-!e #a r$sa o se *ea" se seta so#a&ete.
7Ahora -!e est/ roto" ha' -!e re&,#a3ar#o.
7B4abe -!5 c#ase de &/r&o# es 5ste ' dde se ,!ede co&,rar !a ,$e3a se&e%ateD
7,re(!t e##a co ca#&a.
74" se0or$ta.
74$(a etoces. s/-!e#o.
74" se0or$ta.
4e -!ed obser*/do#e. )e res!#taba e+tra0o set$r a-!e##a eces$dad $sesata de
obser*ar e# ,roceso &ec/$co de# traba%o" co&o s$ s!s o%os #o est!*$era a'!dado. E##a se
d$o c!eta de -!e te&a cote&,#ar #a hab$tac$ e #a c!a# estaba. Esto #e h$3o #e*atar
#a cabe3a.
I$o e# tocador 7e# borde de# es,e%o ,areca !a estrecha c$ta de seda *erde" e #a
se&$osc!r$dad7 ' #a *$tr$a de cr$sta#. haba ! ,ar de ch$e#as b#acas" !a toa##a de !
a3!# ,/#$do e e# s!e#o" cerca de# es,e%o" ! ,ar de &ed$as sobre ! bra3o de# s$##. &$r #a
b#aca co#cha de seda e #a ca&a.
4! ca&$sa tea &achas h>&edas ' ,arches (r$ses de ,o#*o de #a ,$edra. 4eta co&o
s$ 5# h!b$ese tocado cada ob%eto de #a hab$tac$" co&o s$ e# a$re 1!era ! #a(o de a(!a
es,esa e #a c!a# #os dos se h!b$ese s!&er($do %!tos ' e# a(!a -!e #o tocaba #e
tras&$t$ese e# cotacto a cada ob%eto de #a hab$tac$. E##a deseaba -!e 5# &$rase hac$a
arr$ba" ,ero traba%aba s$ #e*atar #a cabe3a.
4e acerc ' s$(!$ s$#ec$osa a s! #ado. N!ca haba estado ta cerca de 5#. 2ote&,#
#a s!a*e ,$e# de s! c!e##o" ,!do d$st$(!$r cada hebra de s!s cabe##os. M$r #a ,!ta de s!
sada#$a" estaba a !a d$stac$a de !a ,!#(ada de s! c!er,o. co e# &/s &$&o
&o*$&$eto -!e h!b$ese hecho co e# ,$e h!b$era tocado e# c!er,o de 5#. D$o ! ,aso hac$a
atr/s.
A# &o*$ #a cabe3a" ,ero o #e*at #a &$rada" s$o -!e to& otra herra&$eta de# saco
' se $c#$ otra *e3 sobre e# traba%o.
Do&$$-!e se r$ 1!erte&ete. A# s!s,ed$ e# traba%o ' #a &$r8
7BC!5D
E# rostro de e##a era (ra*e" ' s! *o3 s!a*e" c!ado cotest8
7)o s$eto. Habr/ ,esado -!e &e rea de !sted. 2#aro -!e o ha s$do as. No -!$se
P/($a LFJ de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
estorbar#e 7a(re(7. Esto' se(!ra de -!e desear/ ter&$ar#o ates de $rse de a-!.
C!$ero dec$r" ,or-!e" at!ra#&ete" debe de estar casado. Pero" ,or otra ,arte" co&o #e
*o' a ,a(ar ,or horas" s$ a#ar(a ! ,oco s! t$e&,o" ,!ede sacar &/s. C!$3/ -!$era hab#ar
de a#(!a cosa.
74" se0or$ta.
7BAh" sD .
7P$eso -!e 5sta es !a ch$&eea atro3.
7B2$ertoD Esta casa 1!e ,ro'ectada ,or &$ ,adre.
74" es c#aro" se0or$ta.
7No d$sc!ta e# traba%o de# ar-!$tecto.
7De $(> &odo.
74e(!ra&ete ,odra&os b!scar a#(> otro te&a.
74" se0or$ta.
4e a#e% de 5#" se set e #a ca&a" echado #os bra3os atr/s" t$esos. cr!3 #as ,$eras ta
estrecha&ete -!e 1or&aba !a so#a #ea recta. 4! c!er,o" ecor*ado co des(aa"
cotradeca #a $1#e+$b#e ,rec$s$ de s!s ,$eras. #a 1ra a!ster$dad de# rostro cotradeca #a
,os$c$ de s! c!er,o.
A# #e d$r$($ !a &$rada cas!a#" &$etras se(!a traba%ado. Hab#aba dc$#&ete"
d$c$edo8
72ose(!$r5 !a tab#a de &/r&o# de #a &$s&a ca#$dad" se0or$ta. Es &!' $&,ortate
d$st$(!$r #as d$st$tas c#ases de &/r&o#. Hab#ado e (eera#" ha' tres c#ases. )os
&/r&o#es b#acos" -!e se or$($a e #a recr$sta#$3ac$ de #a ,$edra ca#$3a. #os $ces" -!e
so de,s$tos -!&$cos de carboato de ca#c$o" ' #os &/r&o#es *erdes" -!e" #a &a'or ,arte
de #as *eces" cos$ste e h$dro&a(es$o o ser,et$a. Esta >#t$&a o debe ser cos$derada
co&o *erdadero &/r&o#. E# *erdadero &/r&o# es !a *ar$edad &eta1r$ca de #a ,$edra
ca#$3a ,rod!c$da ,or e# ca#or ' #a ,res$. )a ,res$ es ! 1actor ,oderoso" cod!ce a
cosec!ec$as -!e !a *e3 ,!estas e &o*$&$eto o ,!ede re(!#arse.
7BC!5 cosec!ec$asD 7,re(!t Do&$$-!e $c#$/dose hac$a de#ate.
7)a recr$sta#$3ac$ de #as ,artc!#as de ,$edra ca#$3a ' #a $1$#trac$ de e#e&etos
e+tra0os de# s!e#o -!e ha' a#rededor. Astos cost$t!'e #as estras co#oreadas -!e se
ec!etra e &!chos &/r&o#es. E# &/r&o# rosado es ,rod!c$do ,or #a ,resec$a de +$do
de &a(aeso. #os &/r&o#es (r$ses t$ee ! or$(e carb$co. e# a&ar$##o es atr$b!$do a#
+$do de h$erro. Este ,eda3o es" at!ra#&ete" &/r&o# b#aco. Ha' !a (ra *ar$edad de
&/r&o#es b#acos. Tedra -!e teer &!cho c!$dado" se0or$ta...
E##a estaba $c#$ada hac$a de#ate e ! osc!ro desorde. )a #!3 de #a #/&,ara caa
sobre #a &ao -!e descasaba co des(aa e s!s rod$##as" #a ,a#&a hac$a 1!era" #os dedos
&ed$o cerrados" ! borde #e*e de #!3 ,er1$#aba cada dedo" -!e haca &/s b#aca ' &/s
br$##ate #a &ao" e cotraste co e# osc!ro (5ero de# tra%e.
7...' co&,rar ! !e*o ,eda3o de #a &$s&a ca#$dad e+acta. Aste es &/r&o# b#aco de
A#aba&a" de #a &e%or ca#$dad.
A# *$o cerrarse ' caer s! &ao e #a so&bra. 2ot$! traba%ado e s$#ec$o. 2!ado
ter&$" se #e*at" ,re(!tado8
7BDde te(o -!e ,oer #a ,$edraD
7D5%e#a ah. 9o har5 -!e se #a ##e*e.
7Ecar(ar5 !a !e*a ,$e3a cortada a &ed$da ' a ,a(ar cotra etre(a. BC!$ere -!e 'o
#a co#o-!eD
74" c#aro. 4e #o co&!$car5 c!ado #a rec$ba. B2!/to #e deboD 79 &$r e# re#o% de
!a &esa cot$(!a7. De%e -!e *ea. Usted ha estado a-! tres c!artos de hora. E tota#"
c!areta ' ocho ceta*os. 74ac ! b$##ete de ! d#ar ' se #o etre(7. C!5dese co #a
*!e#ta.
P/($a LF= de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
2re' -!e se #o arro%ara a #a cara" ,ero se &et$ e# b$##ete e e# bo#s$##o ' #e res,od$8
7Grac$as" se0or$ta.
Obser* -!e e# borde de s! #ar(a &a(a e(ra te&b#aba sobre #a &ao cerrada.
7:!eas oches 7d$%o e##a co #a *o3 h!eca de c#era.
:!eas oches" se0or$ta 7res,od$ 5#. 9" ba%ado #a esca#era" sa#$ de #a casa.
4e -!ed ,esado e 5#. Pes e e# ,eda3o de &/r&o# -!e haba ecar(ado. Es,eraba
-!e ##e(ase" co #a $tes$dad 1ebr$# de !a s>b$ta &aa. cotaba #os das" obser*aba #os
raros ca&$oes -!e ,asaba ,or e# ca&$o -!e se e+teda &/s a##/ de# c5s,ed.
4e deca a s &$s&a" co cora%e" -!e #o >$co -!e deseaba era -!e ##e(ase e# &/r&o#"
ada &/s -!e eso" ada &/s" s$ oc!#tas ra3oes" s$ otras ra3oes. Era #a >#t$&a
cosec!ec$a er*$osa" era #$bre de c!a#-!$er otra cosa. )a ,$edra ##e(ara ' eso cost$t!$ra
e# 1$.
2!ado ##e( e# &/r&o#" a,eas #o &$r. A,eas se haba a#e%ado e# ca&$ -!e #o tra%o
c!ado 'a e##a estaba setada a# escr$tor$o escr$b$edo !a ota e !a ho%a de 1$o ,a,e#8
El m(rmol e"t( a#u: Quiero #ue e"ta no$3e lo $olo#ue
E*$ a# s$r*$ete co #a ota a #a catera. )e orde -!e se #a etre(ase.
7No coo3co s! o&bre. A# obrero de ,e#o ro%$3o -!e traba%a a##.
E# ac$ao *o#*$ co ! ,eda3o de ,a,e# cortado de a#(!a bo#sa de e*o#tor$o" de
co#or casta0o" e e# c!a# estaba escr$to co #/,$38
>o tendr( $olo$ado e"ta no$3e
Es,er e #a *etaa de s! dor&$tor$o" e e# *aco so1ocate de #a $&,ac$ec$a. E#
t$&bre de #a etrada de ser*$c$o so a #as s$ete. O' ! (o#,e e #a ,!erta. 6?Etre@6" (r$t"
,ara oc!#tar e# so$do e+tra0o de s! ,ro,$a *o3. )a ,!erta se abr$ ' #a es,osa de# cr$ado
etr aco&,a0ado a a#(!$e -!e #a se(!a. )a ,ersoa -!e $ba detr/s de e##a era !
$ta#$ao ,e-!e0o" a(ob$ado" de edad &ed$aa" co ,$eras 3a&bas" co aros de oro e #as
ore%as ' ! so&brero rado" -!e sostea co a&bas &aos.
7Es e# ho&bre -!e ha e*$ado de #a catera 7d$%o #a &!%er de# s$r*$ete.
7BC!$5 es !stedD 7#e ,re(!t Do&$$-!e" s$ ! ch$##$do e s! *o3" s$ !a
ob%ec$.
7Pasc!a# Ors$$ 7re,!so e# ho&bre" dc$#&ete" ,er,#e%o.
7BC!5 -!$ereD
7:!eo" 'o... E# ,e#$rro%o &e d$%o -!e haba -!e arre(#ar !a ch$&eea. d$%o -!e !sted
-!era -!e 'o #a ,!s$ese.
74. 4" desde #!e(o 7d$%o" #e*at/dose7. )o haba o#*$dado. Ia'a de#ate.
T!*o -!e sa#$r de #a hab$tac$" t!*o -!e correr" s$ -!e ad$e #a *$era" a,ret/dose #os
,!0os cotra #os o%os. Estaba co#5r$ca. Era !a e&oc$ ,!ra" >$ca" -!e haca desa,arecer
c!a#-!$er otra" c!a#-!$er otra cosa ,or e# terror de #a c#era. terror" ,or-!e saba -!e o
-!era acercarse a #a catera" ,ero -!e $ra.
M!chos das des,!5s" a# aochecer" 1!e a #a catera. Io#*a de !a #ar(a caba#(ada ,or
#a re($ ' *$o -!e #as so&bras se a#ar(aba e e# c5s,ed. 4e d$o c!eta de -!e #e sera
$&,os$b#e *$*$r as otra oche &/s. Tea -!e $r a## ates -!e sa#$ese #os obreros. G$r '
caba#( *o#ado hac$a #a catera. E# *$eto #e cortaba #a cara.
2!ado ##e(" 5# o estaba 'a. 4!,o e se(!$da -!e o estaba a##" a!-!e era e# $state
,rec$so e -!e #os traba%adores sa#a ' &!chos e1$#aba #as sedas de #a ho'a ,5trea.
Es,er" b!sc/do#o" co #os #ab$os a,retados. Pero ot -!e se haba $do.
2aba#( ,or #os bos-!es. 2orra a# a3ar etre &!ros de ho%as -!e se &e3c#aba" a#
1rete" co e# cre,>sc!#o" -!e se cerraba. 4e det!*o" arrac !a ra&a de ! /rbo#" #e -!$t
#as ho%as ' !s co&o #/t$(o #a ca0a 1#e+$b#e" cast$(ado a# caba##o ,ara -!e &archase &/s
r/,$da&ete. 4eta co&o s$ #a *e#oc$dad a,!rase #a &archa de #a oche" co&o s$ 1or3ara
#as horas ,ara -!e ,asara co &/s ra,$de3" co&o s$ 1!era a ,er&$t$r#e sa#tar a tra*5s de#
P/($a LFK de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
t$e&,o ,ara a#ca3ar #a &a0aa ,r+$&a ates -!e ##e(ase. 9 etoces *$o -!e 5# $ba
ca&$ado so#o ,or !a seda -!e se e+teda de#ate.
.2orr$" #o a#ca3 ' se det!*o de (o#,e. )a detec$ re,et$a #a e&,!% hac$a de#ate
' des,!5s hac$a atr/s" co&o ! resorte -!e se cotra%era. 4e det!*o.
No se d$%ero ada. 4e &$raro e# !o a# otro. E##a ,es -!e cada $state de s$#ec$o
-!e trasc!rra era !a tra$c$. a-!e# ec!etro s$ ,a#abras era de&as$ado e#oc!ete.
recooca -!e o era ecesar$os #os sa#!dos.
7BPor -!5 o 1!e a co#ocar e# &/r&o#D
7Pes5 -!e o haba $(!a d$1erec$a e -!e 1!ese 'o o 1!era otro. BO haba a#(!a
d$1erec$a" se0or$taD
4$t$ #as ,a#abras" o co&o ! so$do" s$o co&o ! (o#,e descar(ado e #a boca.
)e*at #a ra&a -!e tea" #e a3ot e# rostro ' ,art$ a# $state.
Do&$$-!e estaba setada %!to a# tocador" e s! dor&$tor$o. Era &!' tarde. No haba
! so#o r!$do e toda #a casa" *asta ' *aca. )as *etaas" de est$#o 1rac5s" estaba ab$ertas
' o haba e# &/s #e*e &!r&!##o de ho%as e e# %ard" osc!ro" -!e se e+teda a##/ aba%o.
)a ro,a de s! ca&a estaba dob#ada" es,er/do#a. )a a#&ohada b#aca cotra #as
*etaas" a#tas ' e(ras. Tratara de dor&$r. Haca tres das -!e o #o *ea. 4e ,!so #as
&aos sobre #a cabe3a" a,retado co #as c!r*as de #as ,a#&as #a s!,er1$c$e de s!s
cabe##os. A,retaba #os dedos" h>&edos de ,er1!&e" e e# h!eco de #as s$ees ' #os de%aba
a## ! &o&eto. 4eta a#$*$o e #a ,$e# co #a 1r$a#dad cotr/ct$# de# #-!$do. Ua (ota de
,er1!&e -!ed sobre e# cr$sta# de# tocador" !a (ota br$##ate co&o !a (e&a ' ta costosa
co&o e##a.
No o' e# r!$do de #os ,asos e e# %ard. )os o' c!ado s!ba #a esca#era de #a
terra3a. 4e #e*at 1r!c$edo e# ce0o ' &$r ,or #a *etaa.
Etr 5#. )#e*aba s! ro,a de traba%o. #a ca&$sa" s!c$a" co #as &a(as arro##adas" #os
,ata#oes s!c$os co e# ,o#*o de #a ,$edra. 4e -!ed &$r/do#a. E s! rostro o haba !a
sor$sa de eted$&$eto. Pareca 1!d$do" a!stero de cr!e#dad" asc5t$co de ,as$" co #as
&e%$##as h!d$das ' #os #ab$os abat$dos" a,retados. E##a se ,!so e ,$e" se -!ed as co #os
bra3os echados ,ara atr/s ' #os dedos se,arados. A# ,er&aec$ $&*$#. E##a *$o !a *ea
de s! c!e##o -!e se h$chaba" #ata ' se eco(a otra *e3.
Des,!5s se acerc a e##a.
Roark se des,ert ,or #a &a0aa ' ,es -!e #a oche ater$or era co&o ! ,!to
a#ca3ado" co&o ! a#to e #a a($tac$ de s! *$da. Iba hac$a de#ate a ca!sa de ta#es
,a!sas" co&o e #os $states -!e &archaba hac$a #a casa de He##er" c!ado estaba e
costr!cc$. as era #a oche ,asada. )a oche ater$or haba s$do #o -!e e# ed$1$c$o8 !a
reacc$ -!e #e daba coc$ec$a de s! *$da.
4e haba !$do e !a co&,res$ &/s a##/ de #a *$o#ec$a. s$ e##a h!b$ese s$($1$cado
&eos ,ara 5#" o #a habra to&ado co&o #a to&. s$ e##a h!b$ese s$($1$cado &eos" o
habra #!chado ta deses,erada&ete. )a e+a#tac$ o re,et$da era ! recooc$&$eto -!e
#os dos co&,reda.
F!e a #a catera ' traba% co&o de cost!&bre. E##a o 1!e ' 5# o es,er -!e 1!ese. Pero
s! rec!erdo ,ers$sta ' #o (!ardaba co c!r$os$dad. )e res!#taba e+tra0o teer coc$ec$a
de #a e+$stec$a de otra ,ersoa" set$r#a co&o !a eces$dad !r(ete ' ,r+$&a" !a
eces$dad s$ ca#$1$cat$*os" $ a(radab#e" $ do#orosa" s$&,#e&ete 1$a#" co&o !
!#t$&/t!&. )e res!#taba $&,ortate saber -!e e##a e+$sta e e# &!do" #e res!#taba
$&,ortate ,esar e e##a" e c&o se habra des,ertado" c&o se habra &o*$do.
A-!e##a oche" a #a hora de cear e #a coc$a ah!&ada" abr$ ! d$ar$o ' *$o e# o&bre
de Ro(er Er$(ht e #as #eas de !a co#!&a de ch$s&es. )e' e# s$(!$ete ' corto
,/rra1o8
6Parece -!e otro ,ro'ecto *a ca&$o de# cesto de #os ,a,e#es. Parece -!e Ro(er
P/($a LHM de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
Er$(ht" e# re' de# ,etr#eo" tedr/ -!e abadoar #a $dea esta *e3. Tedr/ -!e -!edarse s$
s! >#t$&o s!e0o dorado8 e# de #a W2asa Er$(htV. Des$#!s$ de ar-!$tecto" se d$ce. Parece
-!e e# $sat$s1echo se0or Er$(ht #es ha &ostrado #a ,!erta a &ed$a docea de (rades
ar-!$tectos. E&$ec$as todos e##os.6
Roark s$t$ #a *$o#ec$a co -!e haba te$do -!e co&bat$r ,ara o echarse a ,erder
de&as$ado. #a *$o#ec$a de #a $&,otec$a 1rete a #a $&a(e de #o -!e ,oda hacer" de #o
-!e habra s$do ,os$b#e" ' -!e ,ara 5# estaba cerrado ,ara s$e&,re. Etoces" s$ $(!a
ra3" se acord de Do&$$-!e FraNo. E s! &ete e##a o tea ada -!e *er co ta#es
cosas ' #e d$s(!st ad*ert$r -!e s! rec!erdo se &e3c#aba co e##as.
Pas !a se&aa. Ua oche ecotr e s! ca&a !a carta" -!e hab#a s$do re&$t$da
desde s! o1$c$a >#t$&a a s! at$(!o do&$c$#$o e N!e*a 9ork ' desde a## a M$ke" -!e #a
e*$ a 2oect$c!t. )a d$recc$ $&,resa e e# sobre de !a co&,a0a de ,etr#eo o #e
deca ada. Abr$ #a carta ' #e' #o s$(!$ete8
Est$&ado se0or Roark8
/e"de 3a$e tiempo trato de ponerme en $onta$to $on u"ted, pero no 3e podido 3allarle
>e a*rade$er+ "e pon*a en $omuni$a$i6n $onmi*o en $uanto pueda Me *u"tar:a di"$utir
$on u"ted mi ,utura =0a"a Enri*3t=, "i e" #ue u"ted e" el 3om2re #ue edi,i$6 la tienda
Far*o
.uyo "in$eramente,
ROGER ENRIGHT.
Ua hora &/s tarde Roark estaba e e# tre. 2!ado se ,!so e &archa" record a
Do&$$-!e" ' ,es -!e #a de%aba atr/s. A-!e# ,esa&$eto #e ,arec$ d$state ' s$
$&,ortac$a. 4e aso&br a# co&,reder -!e a! e a-!e# $state ,esaba e e##a.
Ua &a0aa ecotr e##a !a carta sobre #a &esa de# co&edor. Era de A#*ah 4carret8
?0u(ndo vuelve, /omini#ue@ No puedo e%pre"arle $u(nto la e$3amo" de meno"
9"ted no e" una per"ona $on"oladora, para tenerla $er$a; en realidad, me da al*o de
miedo y aun a rie"*o de in,lar "u e(o" le $on,ie"o #ue la e"peramo" impa$ientemente .er(
$omo el retorno de una emperatriA
)a #e' ' se sor$. Pes8 64 s!,$ese..." esas ,ersoas..." -!e &$ at$(!a *$da 7esto
#e $1!d$ ! terror $ter$or7 ...ha s$do *$o#ada... ,or ! ,$##o ,e#$rro%o de !a catera de
(ra$to... 9o" Do&$$-!e FraNo...6 A tra*5s de# a#t$*o set$&$eto de h!&$##ac$" #as
,a#abras #e ,ro,orc$oaro e# &$s&o ,#acer -!e s$ est!*$era e s!s bra3os.
Pesaba e eso c!ado $ba ,or #a re($" c!ado ,asaba %!to a #as (etes -!e e e#
ca&$o se $c#$aba ,ara sa#!dar a #a caste##aa de #a c$!dad. C!era (r$tar#o" ,ara -!e
todos #o s!,$ese.
No tea coc$ec$a de #os das -!e ,asaba. 4e seta coteta co #a e+tra0a
se,arac$" so#a co #as ,a#abras -!e se re,eta a s &$s&a. Ua &a0aa" estado so#a e e#
%ard" ad*$rt$ -!e haba ,asado !a se&aa ' -!e d!rate ese t$e&,o o #o haba *$sto.
4e d$r$($ co ra,$de3 a# ca&$o" a tra*5s de# c5s,ed. Iba hac$a #a catera.
Recorr$ #as &$##as ,or e# ca&$o" co #a cabe3a desc!b$erta ba%o e# so#. No tea ,r$sa.
No era ecesar$o a,res!rarse. Era $e*$tab#e *er#o otra *e3... No tea ,ro,s$tos. )a
eces$dad era de&as$ado (rade ,ara e!c$ar ! ,ro,s$to... Des,!5s... Haba otras cosas
od$osas" cosas $&,ortates -!e s!r(a *a(a&ete e s! $&a($ac$" cosas de# ,asado"
,ero sobre todo haba !a8 *o#*er#o a *er.
)#e( a #a catera ' &$r a#rededor" esc!dr$0ado est>,$da&ete. Est>,$da&ete"
,or-!e #a eor&$dad de #o -!e *$o o ,oda ,eetrar e s! cerebro. *$o" de s>b$to" -!e 5#
o estaba a##. )a tarea estaba e todo s! a,o(eo. e# so#" a#to" sobre #as horas &/s #abor$osas
P/($a LHL de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
de# da. o haba ! so#o ho&bre desoc!,ado a #a *$sta" ,ero 5# o estaba etre a-!e##os
ho&bres. 4e -!ed &!da" es,erado d!rate &!cho t$e&,o.
Des,!5s *$o a# ca,ata3 ' se acerc a 5#.
7:!eas tardes" se0or$ta... Her&oso da" se0or$ta" BoD 2o&o s$ est!*$5ra&os toda*a
e &$tad de# *erao" '" s$ e&bar(o" e# oto0o o est/ #e%os. s" e# oto0o se acerca. &$re #as
ho%as" se0or$ta.
7Haba a-! ! ho&bre..." ! ho&bre de ,e#o aara%ado br$##ate... BDde est/D
7?Ah" s@ Ese ho&bre se ha $do.
7B4e ha $doD
74. 2reo -!e se 1!e a N!e*a 9ork. De&as$ado r/,$do" BoD
7B2!/doD BHace !a se&aaD
7No" B,or -!5D A'er.
7BC!$5...D
4e ca##. Iba a ,re(!tar8 6BC!$5 eraD6" ,ero" e ca&b$o" ,re(!t8
7BC!$5 est!*o traba%ado aoche a-!" hasta ta tardeD O #as e+,#os$oes.
Haba ! ecar(o es,ec$a# ,ara ! ed$1$c$o de# se0or FraNo. E# ed$1$c$o 62os&oU
4#ot$ck6. U traba%o !r(ete.
74..." *eo...
7C!$3/ #a est5 &o#estado" se0or$ta...
7No" de $(!a &aera.
4e &arch. No -!era ,re(!tar s! o&bre. Era !a >#t$&a o,ort!$dad ,ara ser #$bre.
2a&$ r/,$da" c&oda&ete" co s>b$to cos!e#o. 4e ,re(!taba ,or -!5 o haba sab$do
s! o&bre ' ,or -!5 !ca #o haba a*er$(!ado. C!$3/ ,or-!e desde #a ,r$&era &$rada
haba sab$do todo #o -!e tea -!e saber. Pes -!e era d$1c$# ecotrar a ! obrero
descooc$do e N!e*a 9ork. Estaba a sa#*o. 4$ h!b$ese sab$do s! o&bre" estara ca&$o
de N!e*a 9ork.
4! or&a de cod!cta era sec$##a. )o >$co -!e deba hacer era o a*er$(!ar s!
o&bre. Tea ! cos!e#o &o&et/eo. Ua o,ort!$dad ,ara #!char. Iecera e #a
#!cha" o #a #!cha #a a,#astara. 4$ ##e(aba a oc!rr$r #o >#t$&o" a*er$(!ara s! o&bre.
III
2!ado Peter Keat$( etr e #a o1$c$a" #a ,!erta so co&o s$ 1!ese !a tro&,eta. )a
,!erta se ,rec$,$t hac$a de#ate co&o s$ se h!b$ese ab$erto ,or s &$s&a ate #a
,ro+$&$dad de ! ho&bre ate e# c!a# todas #as ,!ertas se abra de #a &$s&a &aera.
4! da e #a o1$c$a e&,e3aba co #a #ect!ra de #os d$ar$os. Haba ! ordeado &ot
-!e #o es,eraba" co#ocado e #a &esa ,or s! secretar$o. )e (!staba *er #os !e*os
co&etar$os $&,resos sobre e# ,ro(reso de# ed$1$c$o 62os&oU4#ot$ck6 o sobre #a 1$r&a
6FraNo ' Keat$(6.
No haba re1erec$a a#(!a e #os d$ar$os de #a &a0aa ' Keat$( 1r!c$ e# ce0o. I$o"
s$ e&bar(o" !a ot$c$a acerca de E##sworth M. Toohe'. Era !a ot$c$a aso&brosa.
Tho&as ). Foster" cooc$do 1$#/tro,o" haba &!erto ' haba de%ado" etre #os #e(ados &/s
$&,ortates" #a &odesta s!&a de c$e &$# d#ares ,ara E##sworth M. Toohe'" 6&$ a&$(o '
(!a es,$r$t!a#" e recooc$&$eto a s! es,r$t! ob#e ' a s! rea# de*oc$ ,or #a
H!&a$dad6. E##sworth M. Toohe' haba ace,tado e# #e(ado ' #o haba doado te(ro a#
6Ta##er de Est!d$os 4oc$a#es6" ! $st$t!to ,ro(res$sta de ese0a3a" dode daba
co1erec$as sobre 6E# arte co&o sto&a soc$a#6. D$o #a sec$##a e+,#$cac$ de -!e 5# 6o
P/($a LH; de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
crea e #a $st$t!c$ de #a herec$a ,r$*ada6. No -!$so hacer &/s co&etar$os. 6No"
a&$(os" ada &/s sobre esto6" d$%o. 9 haba a(re(ado co destre3a ecatadora" ,ara
destr!$r #a ser$edad de a-!e# $state8 6Me (!sta dar&e e# #!%o de co&etar so#a&ete
te&as $teresates" ' 'o o &e cos$dero etre e##os.6
Peter Keat$( #e' e# re#ato" ' co&o se d$o c!eta de -!e era !a acc$ -!e 5# o
h!b$era s$do ca,a3 de rea#$3ar" #o ad&$r eor&e&ete.
Des,!5s record co ! re&ord$&$eto de 1ast$d$o -!e o haba ,od$do coocer a
E##sworth Toohe'. Keat$( haba ter&$ado !a corta ser$e de co1erec$as des,!5s de #a
dec$s$ e e# coc!rso 62os&oU4#ot$ck6 ' haba ecotrado *acas #as br$##ates
re!$oes a #as c!a#es haba as$st$do ,or #a a!sec$a de# >$co ho&bre a# c!a# estaba
as$oso de coocer. N$(!a &ec$ a# o&bre de Keat$( haba a,arec$do e #a secc$
-!e d$r$(a Toohe'. Keat$( b!sc 6Ua *ocec$ta6 e e# -anner, co&o haca cada &a0aa"
,ero 6Ua *ocec$ta6 ##e*aba a-!e# da e# s!btt!#o 62atos ' cosas6" ' estaba ded$cada a
,robar #a s!,er$or$dad de #os catos ,o,!#ares sobre c!a#-!$era otra 1or&a de arte &!s$ca#"
' de #os coros sobre c!a#-!$er otra 1or&a de $ter,retac$.
Keat$( de% caer e# -anner 4e #e*at ' ,ase s$ ob%eto ,or #a o1$c$a" ,or-!e tea
-!e ded$carse a ! as!to &o#esto. )o haba ,os,!esto *ar$as &a0aas. 4e trataba de e#e($r
! esc!#tor ,ara e# ed$1$c$o 62os&oU4#ot$ck6. Haca &eses -!e #a estat!a ($(atesca de #a
Id!str$a" -!e haba de co#ocarse e e# *estb!#o ,r$c$,a# de# ed$1$c$o" haba s$do
ecar(ada 7co&o esa'o7 a 4te*e Ma##or'. Keat$( -!ed ,er,#e%o ate esta
coces$" ,ero co&o haba s$do hecha ,or e# se0or 4#ot$ck" #a a,rob. 4e etre*$st co
Ma##or' ' #e d$%o8 6...E recooc$&$eto a s! arte e+ce,c$oa#... 2#aro -!e !sted o t$ee
o&bre" ,ero #o tedr/ des,!5s de ! traba%o co&o 5ste... No se t$ee todos #os das !
ed$1$c$o co&o e# &o.6
No #e (!staba Ma##or'. )os o%os de Ma##or' era co&o esos a(!%eros e(ros -!e -!eda
des,!5s -!e ! 1!e(o ha s$do co&,#eta&ete a,a(ado" ' Ma##or' o haba soredo
s$-!$era !a *e3. Tea *e$t$c!atro a0os" haba hecho !a e+,os$c$ de s!s traba%os" ,ero
o haba te$do $(> ecar(o. 4! obra era e+tra0a ' de&as$ado *$o#eta. Keat$( record
-!e E##sworth haba d$cho !a *e3" haca t$e&,o" e 6Ua *ocec$ta68 6)as 1$(!ras h!&aas
de# se0or Ma##or' sera &!' her&osas s$ o 1!era ,or #a h$,tes$s de -!e D$os cre e#
&!do ' #a 1or&a h!&aa. 4$ #a 2reac$ h!b$ese estado a car(o de# se0or Ma##or'" ,odra
haber#a hecho &e%or -!e e# Todo,oderoso" a %!3(ar ,or #os c!er,os h!&aos e ,$edra -!e
1abr$ca.6
A Keat$( #e cotrar$ #a e#ecc$ de# se0or 4#ot$ck" hasta -!e s!,o -!e D$&,#es
S$##$a&s haba *$*$do !a *e3 e e# &$s&o a#o%a&$eto -!e 4te*e Ma##or'" e Greew$ch
I$##a(e" ' -!e e# se0or 4#ot$ck o ,oda e(ar#e ada a D$&,#es S$##$a&s e a-!e#
&o&eto. Ma##or' haba s$do cotratado" haba traba%ado ' haba so&et$do e# &ode#o de s!
estat!a de #a Id!str$a. 2!ado #a *$o" Keat$( se d$o c!eta de -!e #a estat!a sera co&o
!a ,!0a#ada br!ta#" co&o ! t$3 e #a ,ro#$%a e#e(ac$a de# *estb!#o. Era e# c!er,o
de#(ado de ! ho&bre -!e ,areca -!e h!b$ese s$do ca,a3 de abr$rse ,aso a tra*5s de #as
#/&$as de acero de ! acora3ado o a tra*5s de c!a#-!$er barrera. Era co&o ! desa1o.
De% e s!s o%os !a e+tra0a $&,res$. Haca -!e #as ,ersoas -!e estaba a#rededor de
e##a ,arec$ese &/s ,e-!e0as ' &/s tr$stes -!e de cost!&bre. Por ,r$&era *e3 e s! *$da"
&$rado a-!e##a estat!a" Keat$( se d$o c!eta de -!e co&,reda e# s$($1$cado de #a
,a#abra 6hero$co6.
No d$%o ada" ,ero e# &ode#o #e 1!e e*$ado a# se0or 4#ot$ck ' &!chas ,ersoas se
d$%ero co $d$(ac$ #o -!e Keat$( haba set$do. E# se0or 4#ot$ck #e ,$d$ -!e
e#$($era otro esc!#tor ' de% #a e#ecc$ e s!s &aos.
Keat$( se de% caer e ! s$##" se ech ,ara atr/s e h$3o chas-!ear #a #e(!a. 4e
,re(!taba s$ #e dara e# ecar(o a :roso" ! esc!#tor -!e era a&$(o de #a se0ora 4h!,e"
P/($a LHE de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
es,osa de# ,res$dete de #a 62os&o6" o a Pa#&er" -!e haba s$do reco&edado ,or e# se0or
H!seb'" e# c!a# ,ro'ectaba #a erecc$ de !a !e*a 1/br$ca de cos&5t$cos ,or *a#or de
c$co &$##oes de d#ares. Desc!br$ -!e #e a(radaba a-!e# ,roceso de *ac$#ac$. Tea e#
dest$o de dos ho&bres ' de &!chos otros e s!s &aos. s!s dest$os" s!s traba%os" s!s
es,era3as" -!$3/s hasta #a cat$dad de a#$&eto de s!s est&a(os. Poda e#e($r co&o #e
(!stase" ,or c!a#-!$er ra3 o s$ $(!a ra3. ,oda t$rar !a &oeda" ,oda e#e($r#os
,or #os botoes de s! cha#eco. Era ! (ra ho&bre" (rac$as a a-!e##os -!e de,eda de 5#.
)!e(o d$*$s ! sobre.
Estaba sobre ! &ot de cartas e #a &esa. Era ! sobre sec$##o" de#(ado" a(osto"
,ero tea e# o&bre de# -anner e ! /(!#o. )o to& a,res!rada&ete. No cotea
carta a#(!a" s$o so#a&ete !a ,r!eba ,ara e# -anner de# da s$(!$ete. I$o #a 1a&$#$ar
6Ua *ocec$ta6" ,or E##sworth Toohe'" ' deba%o !a ,a#abra" co&o s!btt!#o" e a&,#$as
#etras es,ac$adas" !a so#a ,a#abra" c#a&orosa e s! a$s#a&$eto8
KEATING
De% caer #a t$ra de ,a,e#" *o#*$ a reco(er#a" #a #e' so1oc/dose etre #os (rades
tro3os de 1rases -!e o a#ca3aba a &ed$tar. e# ,a,e# te&b#aba e s! &ao" #a ,$e# de s!
1rete se ##eaba de ,e-!e0os ,!tos ro%$3os. Toohe' haba escr$to8
/e$ir *randeAa e" una e%a*era$i6n y $omo toda e%a*era$i6n *rande lleva impl:$ito el
$orolario ne$e"ario de va$:o 9no pien"a en un *lo2o de Bu*uete, ?no e" a":@ <ay, "in
em2ar*o, o$a"ione" en #ue e"tar:amo" ,orAado" a re$ono$er la prome"a de una
apro%ima$i6n 72rillantemente $er$ana7 a la #ue de"i*namo" va*amente $on el t+rmino
*randeAa !al prome"a e"t( de"puntando en el 3oriAonte de nue"tra ar#uite$tura en la
per"ona de un mu$3a$3o "en$illo llamado )eter Keatin*
<emo" o:do 3a2lar mu$3o 7y $on Bu"ti$ia7 del "o2er2io edi,i$io =0o"mo1.lotni$k=,
#ue +l di"eC6 E$3emo" una mirada, "i#uiera una veA, m(" all( del edi,i$io, al 3om2re
$uya per"onalidad e"t( e"tampada en +l
No 3ay per"onalidad e"tampada en el edi,i$io, y en e"to, ami*o", re"ide la *randeAa de
la per"onalidad En la *randeAa de un Boven de e"p:ritu altrui"ta #ue a"imila toda" la"
$o"a" y la" vuelve al mundo de donde pro$eden, enri#ue$ida" por el 2rillo *entil de "u
propio talento /e e"te modo, un 3om2re viene a repre"entar, no un $apri$3o "olitario,
"ino la multitud de lo" 3om2re" Bunto", para dar $uerpo a toda" la" a"pira$ione" en la
"uya
>o" #ue "epan di"tin*uir, podr(n o:r el men"aBe #ue )eter Keatin* no" diri*e en la
,orma del edi,i$io =0o"mo1.lotni$k= al ver #ue lo" tre" pi"o" 2aBo", "imple", "6lido", "on el
volumen "6lido de nue"tra" $la"e" tra2aBadora", la" $uale" "oportan toda la "o$iedad; #ue
la" 3ilera" de ventana" id+nti$a" #ue o,re$en "u" ta2lero" al "ol, $on"tituyen el alma del
pue2lo $om4n, de lo" in$onta2le" "ere" an6nimo" i*uale" en "u uni,ormidad de 3ermano",
al$anAando la luA; #ue la" *ra$io"a" pila"tra" elev(ndo"e a la ,irme 2a"e de lo" pi"o" alto"
y e"tallando en la e,erve"$en$ia ale*re de lo" $apitele" $orintio", "on la" ,lore" de la
$ultura #ue ,lore$en "olamente $uando e"t(n arrai*ada" en la" ma"a"
En $onte"ta$i6n a a#uello" #ue $on"ideran #ue todo" lo" $r:ti$o" "on $omo demonio"
dedi$ado" tan "6lo a la de"tru$$i6n de lo" talento" "en"i2le", e"ta $olumna de"ea
a*rade$er a )eter Keatin* por 3a2erno" $on$edido la rara 7Do3, tan rara77
oportunidad de $ompro2ar nue"tro deleite $on nue"tra verdadera mi"i6n, #ue e" de"$u2rir
el talento Boven, all: donde e"t+ Y "i )eter Keatin* tiene o$a"i6n de leer e"ta" l:nea", no
an3elamo" *ratitud de "u parte, por#ue la *ratitud e" nue"tra
4#o c!ado e&,e3 a #eer e# artc!#o ,or tercera *e3 ad*$rt$ !as #eas escr$tas co
#/,$3 ro%o e e# es,ac$o des,!5s de# tt!#o8
P/($a LHF de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
E"timado )eter Keatin*:
Ven*a a verme a mi o,i$ina uno de e"to" d:a" Me *u"tar:a de"$u2rir $6mo e" u"ted
E. M. T.
A($tado" de% e# recorte sobre e# escr$tor$o ' est!*o &$r/do#o co !a es,ec$e de
est!,or 1e#$3" &$etras se ero##aba !a hebra de# cabe##o e s!s dedos. Des,!5s se d$r$($
a s!s ,ro'ectos de# ed$1$c$o 62os&oU4#ot$ck6" -!e co#(aba de !a ,ared etre !a
eor&e 1oto(ra1a de# Parte ' otra de# )o!*re. 2ote&,# #as ,$#astras de# ed$1$c$o.
N!ca haba ,esado c&o brota #a c!#t!ra de #as &asas" ,ero reso#*$ -!e !o ,oda &!'
b$e ,esar eso ' todo e# resto de ta her&osa obra.
Des,!5s se d$r$($ a# te#51oo. se to, co !a *o3 a#ta e $s,$da -!e ,erteeca a#
secretar$o de E##sworth Toohe' ' cocert !a c$ta ,ara *er a Toohe' a #as c!atro ' tre$ta
de a-!e##a tarde. E #as horas -!e s$(!$ero" s! traba%o d$ar$o ad-!$r$ ! !e*o sabor. F!e
co&o s$ s! acost!&brada act$*$dad h!b$ese s$do ta s#o ! &!ra# br$##ate ' ,#ao ' ahora
se h!b$era tras1or&ado e ! ba%orre#$e*e -!e se ,ro'ectaba hac$a de#ate co #a rea#$dad
tr$d$&es$oa# -!e #e daba #as ,a#abras de E##sworth Toohe'.
G!' FraNo ba%aba a s! o1$c$a" a cada ,aso" s$ ,ro,s$to deter&$ado. )os &at$ces
&/s s!t$#es de s!s ca&$sas ' de s!s ca#cet$es ar&o$3aba co e# (r$s de s!s s$ees. 4e
-!ed sor$edo co bee*o#ec$a" e s$#ec$o. Keat$( ,as r/,$da&ete a# sa# de
d$b!%o ' recooc$ s! ,resec$a" ,ero o se det!*o. acort #os ,asos #o s!1$c$ete co&o
,ara ,oer#e ! ,eda3o de# cr!%$ete d$ar$o etre #os ,#$e(!es de# ,a0!e#o &a#*a -!e
ostetaba e e# bo#s$##o co !8 6)ea eso c!ado te(a t$e&,o" G!'. 7Des,!5s" ca&$o de
#a hab$tac$ cot$(!a" a0ad$78 BC!$ere co&er co&$(o ho'" G!'D Es,5re&e e e#
WP#a3aV.6
2!ado re(res de #a co&$da" #o ret!*o ! d$b!%ate %o*e" -!e #e ,re(!t co *o3
1!erte ' e+c$tada8
7B4abe -!$5 #e d$s,ar ! t$ro a E##sworth Toohe'" se0or Keat$(D
Keat$( $tet hab#ar8
7BC!$5 h$3o 6-!56D
7D$s,ar cotra e# se0or Toohe'.
7BC!$5D
7Eso es #o -!e 'o -!$s$era saber" B-!$5D
7BD$s,ar... cotra 6E##sworth Toohe'6D
7Eso es #o -!e he #edo e e# d$ar$o -!e tea ! &!chacho e e# resta!rate. No t!*e
t$e&,o de cose(!$r !o.
7B)o &ataroD
7Eso es #o -!e o s5. I$ so#a&ete -!e se trataba de ! t$ro.
74$ ha &!erto" -!$ere dec$r -!e o se ,!b#$car/ &a0aa s! secc$.
7No s5. B,or -!5" se0or Keat$(D
72os(a&e ! d$ar$o...
7Pero te(o -!e... Keat$( se $&,ac$et.
72os(a&e ! d$ar$o" ?$d$ota de# d$ab#o@
)a ot$c$a estaba e #os d$ar$os de #a tarde. Haba d$s,arado cotra E##sworth Toohe'
a-!e##a &a0aa c!ado desceda de s! coche 1rete a #a estac$ de rad$o" dode deba
hab#ar sobre 6E# &!do ' e# $de1eso6. E# t$ro err. E##sworth ,er&aec$ tra-!$#o '
#>c$do d!rate todo e# t$e&,o. 4! cod!cta 1!e teatra#" ,rec$sa&ete ,or #a a!sec$a de
toda teatra#$dad. 6No ,ode&os de%ar a #os rad$oesc!chas es,erado6" d$%o" ' corr$ esca#era
arr$ba" hasta e# &$cr1oo" dode ,ro!c$ ! d$sc!rso de &ed$a hora" co&o haca
s$e&,re" s$ a#!d$r a #o s!ced$do. E# a(resor o dec#ar ada c!ado #o det!*$ero.
Keat$( &$raba 1$%a&ete" co #a (ar(ata seca" e# o&bre de# a(resor. Era 4te*e
Ma##or'.
P/($a LHH de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
4o#a&ete #o $e+,#$cab#e as!staba a Keat$(" ,art$c!#ar&ete c!ado #o $e+,#$cab#e
cos$sta" o e hechos ta($b#es" s$o e a,res$oes" e te&ores s$ ca!sa. De #o -!e
h!b$ese oc!rr$do ada #e cocera d$recta&ete" e+ce,to e# deseo de -!e h!b$ese s$do
a#(> otro" -!e o h!b$ese s$do 4te*e Ma##or'. ' o saba ,or -!5 #o deseaba.
4te*e Ma##or' ca##. No d$o e+,#$cac$ a#(!a de s! de#$to. A# ,r$c$,$o se s!,!so
-!e h!b$era s$do $c$tado ,or #a deses,erac$ ate #a ,5rd$da de# traba%o ,ara e# ed$1$c$o
62os&oU4#ot$ck6" a# saberse -!e *$*a e !a ,obre3a re,!(ate. ,ero se co&,rob" s$
#!(ar a d!das" -!e E##sworth Toohe' o tea $(!a coe+$ co #a ,5rd$da. Toohe' o
#e haba hab#ado !ca a# se0or 4#ot$ck acerca de 4te*e Ma##or'. Toohe' o haba *$sto
#a estat!a de #a Id!str$a. E este ,!to" Ma##or' haba roto s! s$#ec$o ,ara ad&$t$r -!e
!ca haba cooc$do $ *$sto ates a Toohe'" $ cooca a $(!o de #os a&$(os de
Toohe'. 6B2ree !sted -!e e# se0or Toohe' ha s$do res,osab#e" e a#(!a &aera" de #a
,5rd$da de ese traba%oD6" se #e ,re(!t. Ma##or' res,od$8 6No.6 6Etoces" B,or -!5 e#
atetadoD6 Ma##or' o cotest ada.
Toohe' o recooc$ a s! a(resor c!ado #os ,o#$cas #o a,resaro e #a acera de #a
estac$ de rad$o. No s!,o e# o&bre hasta -!e sa#$. Des,!5s ,as de# est!d$o a !a
atec/&ara ##ea de ,er$od$stas -!e es,eraba ' &a$1est8 6Desde #!e(o" o -!$ero hacer
$(!a ac!sac$. C!$ero -!e #o s!e#te. BC!$5 esD6 2!ado o' e# o&bre" #a &$rada
de Toohe' -!ed 1$%a e ! #!(ar $deter&$ado etre #os ho&bros de ! ho&bre ' e# a#a
de# so&brero de otro. Des,!5s" Toohe'" -!e haba ,er&aec$do tra-!$#o c!ado #a ba#a
(o#,e a !a ,!#(ada de s! cara" e e# cr$sta# de #a ,!erta de etrada" ,ro!c$ !a
,a#abra" -!e ,arec$ caer a s!s ,$es" car(ada de te&or8 6BPor -!5D6
Nad$e s!,o res,oder#e. )!e(o" Toohe' se eco($ de ho&bros" sor$ ' d$%o8 64" era
! $teto de ,!b#$c$dad (rat!$ta... ?C!5 (!sto ta atro3@6 Pero ad$e cre' e #a
e+,#$cac$" ,or-!e todos se d$ero c!eta de -!e Toohe' ta&,oco crea e e##a. E #as
$ter*$>s -!e s$(!$ero Toohe' cotest a#e(re&ete a #as ,re(!tas. 6N!ca &e he credo
ta $&,ortate co&o ,ara %!st$1$car ! ases$ato. 4era e# tr$!1o &/s (rade -!e !o
,odra es,erar" s$ o 1!era de&as$ado est$#o de o,ereta6" d$%o. Trat de dar #a ecatadora
$&,res$ de -!e ada $&,ortate haba oc!rr$do.
Ma##or' 1!e e*$ado a #a c/rce# e es,era de setec$a. Todos #os es1!er3os ,ara -!e
cotestara a #os $terro(ator$os 1racasaro rot!da&ete.
E# ,esa&$eto -!e $co&odaba a Keat$( des,ert &!chas *eces a-!e##a oche" era #a
certe3a" $1!dada" de -!e Toohe' ,esaba e+acta&ete co&o obraba. 6A# sabe 7,es
Keat$(7" ' 'o s5" -!e ha' e e# hecho de 4te*e Ma##or' ! ,e#$(ro &/s (rade -!e s!
tetat$*a cr$&$a#. Pero !ca coocere&os s! ra3. BO #a coocere&osD6 9 etoces"
toc e# cetro de s! te&or8 era e# deseo s>b$to de ser ,reser*ado" e #os a0os *e$deros"
hasta e# 1$ de s! *$da" de coocer esa ra3.
E# secretar$o de E##sworth Toohe' se #e*at des(aado c!ado Keat$( etr" ' #e
abr$ #a ,!erta de #a o1$c$a.
Keat$( 'a haba ,asado #a eta,a de a#terarse ate #a ,ers,ect$*a de coocer a !
ho&bre 1a&oso" ,ero #a e+,er$&et e e# &o&eto e -!e *$o ab$erta #a ,!erta. C!era
saber -!5 era Toohe'" e rea#$dad. Recordaba #a *o3 &a(1$ca -!e haba esc!chado e e#
*estb!#o" d!rate e# &$t$ de #os h!e#(!$stas" ' se $&a($ a ! ($(ate" co !a
es,#5d$da cabe##era" -!e 'a se estara ,o$edo (r$s" co ras(os a!daces" a&,#$os" de !a
bee*o#ec$a $e1ab#e.
7E# se0or Peter Keat$(" se0or Toohe' 7d$%o e# secretar$o" ' cerr #a ,!erta tras s.
A #a ,r$&era &$rada -!e !o echaba a E##sworth Mokto Toohe'" seta deseos de
o1recer#e ! abr$(o (r!eso" co b!e 1orro. ta 1r/($# ' s$ ,rotecc$ ,areca s! c!er,o
de#(ado" co&o e# de ! ,o##$to -!e s!r(e de# h!e*o" e toda #a #a&etab#e 1ra($#$dad de #os
h!esos b#ados. A !a se(!da &$rada" !o -!era teer #a se(!r$dad de -!e e# abr$(o
P/($a LH< de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
1!era b!eo" ,!es #a ro,a -!e c!bra s! c!er,o era e+-!$s$ta. E# rostro" de 1or&a tr$a(!#ar"
se estrechaba desde #as a&,#$as s$ees hasta e# &et" 1$o ' ,e-!e0o. E# ,e#o era e(ro"
#!stroso" d$*$d$do e dos &$tades $(!a#es ,or !a #ea b#aca. Esto haca -!e e# cr/eo
,arec$ese estrecho ' &odo" ,ero ,er&$ta acet!ar #as ore%as" -!e se e+h$ba e s!
so#$tar$a" des!de3" co&o #as asas de !a ta3a de ca#do. )a ar$3" #ar(a ' 1$a" se
,ro#o(aba co #a #e*e ,$ce#ada de ! b$(ote e(ro. Tea o%os osc!ros ' br$##ates -!e
re1#e%aba ta# r$-!e3a de $te#$(ec$a ' a#e(ra -!e o ,areca -!e !sase (a1as ,ara
,rote(erse #os o%os" s$o ,ara ,rote(er a #os otros de s! br$##o e+ces$*o.
7?Ho#a" Peter Keat$(@ 7d$%o E##sworth Mokto Toohe' co s! *o3 do&$ate '
&/($ca7 BC!5 ,$esa de# te&,#o de #a N$ke G,terosD
7B2&o... est/ !sted" se0or Toohe'D 7d$%o Keat$(" est!,e1acto7. BC!5 ,$eso... de
6-!56D
74$5tese" a&$(o. De# te&,#o de #a N$ke G,teros.
79o...
74$eto -!e o ha'a ,od$do teer a #a *$sta esa ,e-!e0a (e&a. E# Parte ha oc!,ado
s! $ter5s. BNo es corr$ete -!e e# &/s (rade ' e# &/s 1!erte se a,ro,$e de toda #a (#or$a" '
&$etras #a be##e3a de #o ,e-!e0o o se cateD Esa creac$" ,e-!e0a ' &a(1$ca" de# (ra
es,r$t! #$bre de Grec$a &ereca #a (#or$a de# Parte. Usted se(!ra&ete ha to&ado ota
de# 1$o e-!$#$br$o de s! &asa" de #a ,er1ecc$ s!,re&a de #as &odestas ,ro,orc$oes.
?Ah" s" #o s!,re&o e #o &odesto@
74" desde #!e(o 7&!r&!r Keat$(7" e# te&,#o de #a N$ke G,teros s$e&,re 1!e &$
1a*or$to.
7B2$ertoD 7d$%o E##sworth Toohe' co !a sor$sa -!e Keat$( o ,!do ca#$1$car co
e+act$t!d7. 4. Es c$erto eso. Estaba se(!ro de -!e !sted ,esaba as. T$ee ! rostro
her&oso" Peter Keat$(" c!ado o &$ra de ese &odo" -!e ,or otra ,arte es bastate
$ecesar$o.
9 Toohe' se r$ de ,roto" se r$ s$ ob%eto" de &odo tota#&ete $s!#tate ,ara Keat$(
' ,ara s &$s&o" co&o s$ est!*$era s!bra'ado #a 1a#sedad de s! cod!cta. Por ! $state"
Keat$( se s$t$ est!,e1acto" ' des,!5s se ech a rer" tra-!$#a&ete" co&o res,!esta"
co&o s$ est!*$era e #a casa de ! *$e%o a&$(o.
7Es #o &e%or 7d$%o Toohe'7. BNo #e ,arece -!e o es acose%ab#e hab#ar co tata
ser$edad e ! &o&eto ta $&,ortateD 9 5ste ,!ede ser ! &o&eto $&,ortate ZB-!$5
sabeD] ,ara a&bos. 9" a ,ro,s$to8 s5 -!e !sted &e te&a ' Z?oh" #o recoo3co@] 'o #e te&a
bastate a !sted. de &aera -!e Bo es esto &e%orD
7?Oh" s" se0or Toohe'@ 7res,od$ Keat$(" 1e#$3.
)a se(!r$dad -!e co&>&ete tea c!ado se ecotraba co #as ,ersoas" haba
desa,arec$do" ,ero se seta c&odo" co&o s$ toda #a res,osab$#$dad se h!b$ese d$s$,ado '
o t!*$ese -!e ,reoc!,arse de s$ #o -!e deca era #o co*e$ete o o" ,or-!e se
co&,ortaba co a&ab$#$dad ' #as deca s$ hacer $(> es1!er3o. 4$(!$8
79o s$e&,re ,es5 -!e e# &o&eto -!e #o cooc$ese sera ! &o&eto &!'
$&,ortate" se0or Toohe'. 4$e&,re" d!rate a0os.
7BDe *erdadD 7,re(!t Toohe'" &ate$edo #os o%os atetos" detr/s de #as (a1as7.
BPor -!5D
7Por-!e s$e&,re &e $&a($5 -!e #e a(radara a !sted" -!e !sted &e a,robara..." -!e
a,robara &$ obra..." ##e(ado e# &o&eto..." ,or-!e 'o a>...
7B4D
79 hasta ,esaba a &e!do c!ado d$b!%aba8 6BE##sworth Toohe' ca#$1$cara a este
ed$1$c$o de b!eoD6 Trataba de *er#o de esa &aera" a tra*5s de s!s o%os... 9o..." he... 7
Toohe' esc!chaba ateta&ete7. 4$e&,re -!$se coocer#e" ,or-!e !sted es ! (ra
,esador ' ! ho&bre de ta# ,ro1!d$dad c!#t!ra#...
P/($a LHJ de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
79a 7d$%o Toohe' co *o3 cord$a#" ,ero ! ,oco $&,ac$ete. s! $ter5s haba cado e
#a 1rase >#t$&a7. Nada de eso. No -!$ero dec$r#e -!e ha'a de ser ,oco a1ab#e" ,ero
de%5&oos de esas cosas" Bo #e ,areceD C!$3/ s!ee ! ,oco art$1$c$a#" ,ero rea#&ete" o
&e (!sta esc!char e#o($os ,ersoa#es.
Keat$( ,es -!e #os o%os de Toohe' #e daba tra-!$#$dad. Haba !a co&,res$
a&,#$a e #os o%os de Toohe' ' !a a&ab$#$dad ,oco 1ast$d$osa 7Bco -!5 ,a#abras
ca#$1$car#aD7" !a bodad $#$&$tada. Era co&o s$ ad$e ,!d$ese oc!#tar#e ada" a!-!e o
era ecesar$o &et$r#e" ,or-!e #e ,erdoaba todo.
7Pero" se0or Toohe' 7&!r&!r7" o -!$se...
7Usted -!$so a(radecer&e e# artc!#o 7d$%o Toohe' hac$edo !a &!eca de a#e(re
deses,erac$7. 9 hasta ahora he tratado de $&,edrse#o. D5%e&e -!e &e sa#(a co #a
&a. No ha' ra3 ,ara -!e &e d5 #as (rac$as. 4$ &erece #as cosas -!e 'o d$%e" e# &5r$to es
s!'o ' o &o. BNo es asD
7Pero &e seta ta d$choso ,or-!e !sted ,esara -!e so'...
7B...! (ra ar-!$tectoD 2o se(!r$dad" &!chacho" -!e !sted 'a #o saba. BO o estaba
s!1$c$ete&ete se(!ro toda*aD BNo est/ co&,#eta&ete se(!roD
7:!eo" 'o...
F!e s#o #a ,a!sa de ! se(!do ' a Keat$( #e ,arec$ -!e a-!e##a ,a!sa era todo #o
-!e Toohe' -!era or de 5#. Toohe' o es,er #o de&/s" ,ero hab# co&o s$ h!b$ese
rec$b$do !a res,!esta ,#ea" !a res,!esta -!e #e a(radara.
79 res,ecto a# ed$1$c$o 62os&oU4#ot$ck6" B-!$5 ,!ede e(ar -!e es !a obra
e+traord$ar$aD Est!*e &!' $tr$(ado ,or e# ,#ao. es ! ,#ao &!' $(e$oso. U ,#ao
br$##ate" e+traord$ar$o. :astate d$1erete de #o -!e he obser*ado e s!s traba%os
ater$ores" Bo es *erdadD
7As es 7re,#$c Keat$(" co *o3 c#ara ' 1$r&e ,or ,r$&era *e37. E# ,rob#e&a era
d$1erete de todo #o -!e 'o haba hecho ates" de &aera -!e traba%5 1!era de ese ,#ao
,ara a%!star&e a #os re-!$s$tos ,art$c!#ares de# ,rob#e&a.
7Desde #!e(o 7d$%o Toohe'" (et$#&ete7. U her&oso traba%o. Estar/ or(!##oso de
5#.
Keat$( ad*$rt$ -!e #os o%os de Toohe' haba co*er($do a# cetro de #os #etes ' -!e
5stos estaba e1ocados d$recta&ete a s!s ,!,$#as" ' se d$o c!eta de -!e Toohe' saba
-!e 5# o haba d$se0ado e# ,#ao de# ed$1$c$o 62os&oU4#ot$ck6. Esto o #e ca!s te&or.
)o -!e #e as!st 1!e *er #a a,robac$ e s!s o%os.
74$ !sted s$ete..." o" (rat$t!d" o" es !a ,a#abra e&bara3osa" d$re&os... a,rec$o 7
cot$! Toohe'" ' s! *o3 se $ba torado &/s s!a*e" co&o s$ Keat$( 1!ese !
cos,$rador -!e s!,$ese -!e e ade#ate #as ,a#abras se !sara co c#a*e de $ter,retac$
,ersoa#7" &e #o ,!ede a(radecer ,or co&,reder #a $&,#$cac$ s$&b#$ca de s! ed$1$c$o
' e+,resar#a e ,a#abras co&o #a e+,res !sted e &/r&o#. Desde etoces !sted o es !
costr!ctor co&>" s$o ! ho&bre -!e ,$esa e ,$edra.
74 7re,!so Keat$(7" 5se era &$ te&a abstracto" #as (rades &asas ' #as 1#ores de #a
c!#t!ra c!ado d$se05 e# ed$1$c$o. 4$e&,re he credo -!e #a c!#t!ra *erdadera brota de#
ho&bre co&>. Pero o tea es,era3as de -!e a#(!$e ,!d$ese co&,reder&e.
Toohe' sor$. 4!s 1$os #ab$os se abr$ero &ostrado #os d$etes. No &$raba a Keat$(.
M$raba hac$a aba%o" a s! ,ro,$a &ao" a #a &ao #ar(a" 1$a" ses$t$*a" de cocert$sta de
,$ao" -!e &o*a ! ,#$e(o de ,a,e# e e# escr$tor$o.
7C!$3/ sea&os her&aos e es,r$t!" Keat$(. E# es,r$t! h!&ao. eso es todo #o -!e
$&,orta e #a *$da 7a(re( des,!5s" s$ &$rar#o" de%ado ,erder s! &$rada ,or ec$&a de
5#.
Estaba co*ec$do de -!e Toohe' o $(oraba -!e %a&/s haba ,esado 5# e $(>
te&a abstracto. 2!ado #os #etes desced$ero !e*a&ete a# rostro de Keat$( " #os o%os
P/($a LH= de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
tea #a d!#3!ra de# a1ecto" ! a1ecto 1ro ' *erdadero. Des,!5s t!*o #a sesac$ de -!e
#as ,aredes de #a hab$tac$ se &o*a #eta&ete hac$a 5#" e&,!%/do#o a !a $t$&$dad
abso#!ta" ,ero o co Toohe'" s$o co !a c!#,a descooc$da.
C!$so ,oerse e ,$e de ! sa#to ' correr" ,ero se -!ed setado" co #a boca
etreab$erta.
9 s$ saber #o -!e #o $&,!#saba" o' s! ,ro,$a *o3 e e# s$#ec$o -!e deca8
79 -!era e+,resar#e #a a#e(ra -!e t!*e a# saber -!e haba es-!$*ado e# d$s,aro de#
&a$/t$co de a'er" se0or Toohe'.
7?Oh" (rac$as@ BPor esoD ?Ia'a@ No se ,reoc!,e. Es !o de #os &eores cast$(os -!e
!o ,a(a ,or s! re#$e*e e #a *$da ,>b#$ca.
7N!ca &e (!st Ma##or'. Ua ,ersoa &!' rara. De&as$ado e+c$tado. No &e (!sta
#as ,ersoas e+c$tadas. Ta&,oco &e ha (!stado !ca s! traba%o.
7No es &/s -!e ! e+h$b$c$o$sta. N!ca *a#dr/ ada.
7Nat!ra#&ete -!e a & o se &e oc!rr$ dar#e e# traba%o8 1!e $dea de# se0or 4#ot$ck.
I1#!ec$as... Pero" a# 1$" e# se0or 4#ot$ck ca' e #a c!eta.
7BMa##or' #e &ec$o &$ o&bre a#(!a *e3D
7 No. N!ca.
7No os cooca&os a>. N!ca #o haba *$sto. BPor -!5 h$3o esoD
9 etoces 1!e Toohe' e# -!e se s$t$ $tra-!$#o" 1rete a #o -!e *$o e #a cara de
Keat$(. Toohe' estaba a#erta e $se(!ro ,or ,r$&era *e3. A-!5# era 7,es Keat$(7 e#
*c!#o -!e haba etre e##os" ' ese *c!#o era e# &$edo" &!cho &/s -!e eso" ,ero #a >$ca
,a#abra co -!e se #o ,oda d$st$(!$r era 5sa8 &$edo. 9 s!,o" co deter&$ac$
$rra3oada" -!e -!era a Toohe' &/s -!e a c!a#-!$er otro ho&bre.
7:!eo" !sted sabe c&o es eso 7d$%o Keat$(" co *$*ac$dad" es,erado -!e e# #!(ar
co&> -!e $ba a e+,oer cerrase e# te&a78 Ma##or' es ! $co&,etete ' #o sabe. ,or eso
reso#*$ des-!$tarse co !sted" s&bo#o de #o (rade ' de #o ca,a3.
Pero" e #!(ar de !a sor$sa" *$o e# ,ro'ect$# de !a &$rada s>b$ta de Toohe'. No era
!a &$rada" era ! 1#!orosco,$o -!e ,eetraba e s!s h!esos. Des,!5s e# rostro de Toohe'
,arec$ ed!recerse" tratado de co&,oerse" ' Keat$( ot -!e haba ha##ado cos!e#o
e a#(o" e s!s h!esos o e s! rostro aso&brado ' ,er,#e%o" o e a#(!a $&es$dad de
$(orac$a -!e" oc!#ta e s! $ter$or" #e haba dado co1$a3a. Des,!5s" Toohe' d$%o #eta"
e+tra0a" $rr$sor$a&ete8 Usted ' 'o sere&os (rades a&$(os" Peter.
7Keat$( de% ,asar ! &o&eto ates de ser sor,red$do co !a cotestac$
a,res!rada8
7?As #o es,ero" se0or Toohe'@
7E rea#$dad" Peter" o so' ta *$e%o des,!5s de todo" BoD E##sworth es e# rec!erdo de#
(!sto ,art$c!#ar de &$s ,adres e &ater$a de o&bres.
74..." E##sworth.
7As es &e%or. E rea#$dad" e# o&bre es #o -!e &eos &e $&,orta co&,arado co
todas #as cosas -!e &e ha d$cho ,r$*ada ' ,>b#$ca&ete todos estos a0os. 2!ado !o
t$ee ee&$(os" sabe dde ec!etra e# ,e#$(ro. Ha' cosas -!e debe ser destr!$das o
ter&$ar/ ,or destr!$ros. Nos *ere&os &!cho" Peter. 74! *o3 era s!a*e ' 1$r&e" ,or #a
1$a#$dad de haber a#ca3ado ' co&,robado !a dec$s$" co #a certe3a de -!e !ca &/s
Keat$( tedra !a $terro(ac$ ,ara 5#7. Por e%e&,#o" he ,esado d!rate &!cho
t$e&,o e re!$r a %*ees ar-!$tectos" ?coo3co a tatos@" e !a ,e-!e0a or(a$3ac$"
s$ 1or&a#$s&os" ,ara ca&b$ar $deas" desarro##ar e# es,r$t! de coo,erac$" se(!$r !a #ea
de cod!cta e bee1$c$o de #a ,ro1es$ s$ ##e(ara #a eces$dad. Nada ta so1ocate co&o
#a 2AA. Nada &/s -!e ! (r!,o de (ete %o*e. B)e $teresaD
7?Nat!ra#&ete@ B9 !sted sera e# ,res$deteD
7No" -!er$do" o. 9o o so' ,res$dete de ada" Peter. Me d$s(!sta #os tt!#os. No" he
P/($a LHK de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
,esado" &/s b$e" -!e !sted sera e# ,res$dete a,ro,$ado ,ara osotros. o se ,!ede
,esar e otro &e%or.
7B9oD
7Usted" Peter. :!eo" esto o es ada &/s -!e ! ,ro'ecto" ada de1$$t$*o" ada &/s
-!e !a $dea co #a -!e &e etrete(o e raros &o&etos. 2o*ersare&os de esto a#(!a
otra *e3. Ha' a#(o -!e &e (!stara -!e h$c$ese" ' 5sa era" e rea#$dad" !a de #as ra3oes
,or #as c!a#es -!era coocer#o.
7?2&o o" se0or Toohe'..." c&o o" E##sworth@ 2!a#-!$er cosa -!e ,!eda hacer ,or
!sted...
7No es ,or &. B2ooce a )o$s 2ookD
7B)o$s... -!5D
72ook. No #a cooce" ,ero #a coocer/. Esa %o*e" es e# (e$o #$terar$o &/s (rade
desde Goethe. Debe #eer#a" Peter. No se #o s!($ero co&o !a re(#a -!e !o o debe
aa#$3ar. Est/ &!' ,or ec$&a de #as cabe3as de #a c#ase &ed$a -!e a&a #o e*$dete.
Pro'ecta costr!$r !a casa. Ua res$dec$a ,r$*ada" ,e-!e0a" e :ower'. 4" e :ower'.
As co&o es e##a. Me ,$d$ -!e #e reco&edase ! ar-!$tecto. Te(o #a se(!r$dad de -!e
-!err/ !a ,ersoa co&o !sted" -!e !sted co&,reder/ a !a ,ersoa co&o )o$s. )e *o' a
dar s! o&bre" s$e&,re -!e !sted te(a $ter5s e hacer !a res$dec$a ,e-!e0a" a!-!e
costosa.
7?Por s!,!esto@ ?Eso es... !a a&ab$#$dad s!'a" E##sworth@ M$re" ,esaba" c!ado
!sted d$%o..." ' c!ado #ea s! ota" -!e -!era..." b!eo" ! 1a*or de ,arte &a" ! 1a*or e
ca&b$o de otro" ' a-! t$ee !sted...
7?C!er$do Peter" c!a $(e!o es !sted@
7?Oh" s!,o(o -!e o debera haber d$cho eso@ )o s$eto. No -!$se o1eder#e...
7No $&,orta" &e coocer/ &e%or. U $ter5s co&,#eta&ete des$teresado es ,os$b#e
e este &!do" a!-!e ,are3ca e+tra0o 7re,!so Toohe'.
Des,!5s hab#aro de )o$s 2ook ' de #as tres obras ,!b#$cadas.
6BNo*e#asD No" o*e#as" e+acta&ete o" Peter... 2o#ecc$ de c!etos" o" ta&,oco...
Prec$sa&ete" )o$s 2ook..." !a 1or&a #$terar$a !e*a de# todo...6 Hab# de #a 1ort!a
heredada de !a #ar(a ser$e de co&erc$ates a1ort!ados ' de #a casa -!e haba ,ro'ectado
costr!$r.
4#o c!ado Toohe' se #e*at ,ara aco&,a0ar#e hasta #a ,!erta 7Keat$( ot c!a
,recar$a&ete se er(!a sobre s!s ,e-!e0os ,$es7" #e d$%o de re,ete8
7A ,ro,s$to" &e ,arece recordar -!e ha' a#(!a re#ac$ ,ersoa# etre osotros"
a!-!e a ca!sa de &$ *$da o ,!edo acordar&e... ?Ah" s" c#aro" &$ sobr$a" #a ,e-!e0a
2ather$e@. Keat$( s$t$ -!e s! cara se estrechaba. No ,oda ,er&$t$r -!e a-!e##o se
d$sc!t$ese. ,ero e #!(ar de ,rotestar sor$ co tor,e3a.
7Te(o eted$do -!e est/ !stedes ,ro&et$dos.
74.
7Ecatador 7re,!so Toohe'7. M!' ecatador. Me a#e(rar/ ser s! to. B)a -!$ere
&!choD
74 7d$%o Keat$(7" &!cho.
)a a!sec$a de 51as$s e s! *o3 d$o so#e&$dad a #a res,!esta. Era" e ,resec$a de
Toohe'" e# ,r$&er ras(o de s$cer$dad ' de $&,ortac$a de Keat$(.
7?C!5 her&oso@ A&or %!*e$#" ,r$&a*era ' a!rora ' c$e#o ' choco#at$es e #as
co1$teras a d#ar ' c!arto #a ca%a. )a ,rerro(at$*a de #os d$oses ' de #os c$es... ?Oh" #o
a,r!ebo" Peter@ 2reo -!e es her&oso. No ,odra haber hecho !a e#ecc$ &e%or -!e
2ather$e. Es !a de esas &!chachas ,or #as c!a#es e# &!do se ,$erde co ra3. e#
&!do co todos s!s ,rob#e&as ' s!s ocas$oes de (rade3a" ' se ,$erde co ra3" ,or-!e
e##a es $ocete" ' d!#ce" #$da ' a5&$ca.
P/($a L<M de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
74$ !sted *a... 7e&,e3 a dec$r Keat$(" ,ero Toohe' sor$ co !a bodad
#!&$osa.
7Peter" 'o co&,redo. 9 #o a,r!ebo. 4o' rea#$sta. E# ho&bre ha $s$st$do s$e&,re e
-!erer hacer ! aso de s &$s&o. Ia'a" o ,erda&os !ca e# set$do de# h!&or. Nada es
rea#&ete ta sa(rado co&o e# set$do de# h!&or. 4$ e&bar(o" s$e&,re &e (!st #a
#e'eda de !ri"t(n e I"olda Es #o &e%or -!e se ha hecho des,!5s de #a 1/b!#a de# rat
M$cke' ' de M$$e.
II
6...2e,$##o de d$etes e #a boca" ce,$##o de d$etes" ce,$##o" ce,$##o" ce,$##o" d$ete" boca"
es,!&a" c>,!#a e #a es,!&a" c>,!#a ro&aa" *$ee" ho(ar" ho(ar" e #a boca" Ro&a"
c>,!#a" d$ete" ce,$##o de d$etes" &odad$etes" carter$sta" a#*5o#o" cohete...6
Peter Keat$( ,ar,ade" #a3 #a &$rada co&o a (ra d$stac$a" s$ e1ocar#a" ,ero" a#
1$" #a 1$% e e# #$bro. E# #$bro era de#(ado ' e(ro" co #etras escar#atas -!e deca8 Nu2e"
y mortaBa", ,or )o$s 2ook. )a c!b$erta deca -!e era !a cr$ca de #os *$a%es -!e haba
hecho ,or e# &!do #a se0or$ta )o$s 2ook.
Keat$( se ech hac$a atr/s co ! set$&$eto de et!s$as&o ' de b$eestar. )e (!staba
e# #$bro. 2ost$t!a #a r!t$a d!rate e# desa'!o de# do&$(o" !a e+,er$ec$a es,$r$t!a# '
,ro1!da. estaba se(!ro de -!e era ,ro1!da ,or-!e o ,oda co&,reder#o.
N!ca t!*o eces$dad de 1or&!#ar co*$cc$oes abstractas" ,ero tea ! s!st$t!to
e1$ca3. 6Ua cosa o es a#ta s$ !o ,!ede a#ca3ar#a" o es (rade s$ ,!ede ra3oar de e##a"
o es ,ro1!da s$ se ,!ede *er e# 1odo.6 Aste haba s$do s$e&,re s! credo" o 1or&!#ado $
d$sc!t$do. Esto #e ahorraba c!a#-!$er $teto de a#ca3ar" de ra3oar ' *er" ' arro%aba !
be##o re,roche de b!r#a hac$a #os -!e #o $tetaba. De &aera -!e ,oda (o3ar co #a obra
de )o$s 2ook. 4e seta e#e*ado a# recoocer s! ca,ac$dad ,ara res,oder a #o abstracto" a
#o ,ro1!do" a #o $dea#. Toohe' haba d$cho8 6Esto es ,rec$so" s!ea co&o s!ea" #a ,oesa
de ,a#abras co ,a#abras" e# est$#o co&o !a rebe#$ cotra e# est$#o. Pero ta s#o #os
es,r$t!s &!' 1$os ,!ede a,rec$ar#o" Peter.6 Keat$( ,es -!e ,oda co*ersar de a-!e#
#$bro co s!s a&$(os" ' s$ e##os o #o co&,reda" sabra -!e era s!,er$or a e##os. No
eces$tara e+,#$car esa s!,er$or$dad 7era #o %!sto" 6s!,er$or$dad co&o s!,er$or$dad67.
a!to&/t$ca&ete se e(ara a dar e+,#$cac$oes a -!$e se #as ,$d$era. )e (!staba e# #$bro.
To& otra tostada. I$o -!e s! &adre #e haba de%ado e e# e+tre&o de #a &esa e# (ra
b!#to de# d$ar$o de# do&$(o. )o co($" s$t$5dose bastate 1!erte" e a-!e# &o&eto" co
#a co1$a3a -!e tea e s! t$&a (rade3a es,$r$t!a#" ,ara e1retarse co todo #o -!e
cotea a-!e# &ot de ho%as. E+tra%o #a secc$ 1oto(rabado. 4e -!ed e s!s,eso.
I$o #a re,rod!cc$ de ! ,ro'ecto8 #a 62asa Er$(ht6" ,or Howard Roark.
No eces$t *er e# ecabe3a&$eto $ #a br!sca 1$r&a e e# /(!#o de# bos-!e%o. saba
-!e ad$e &/s ,odra haber coceb$do a-!e##a casa" ' cooca #a &aera de d$b!%ar" serea
' *$o#eta a# &$s&o t$e&,o" #os tra3os de# #/,$3 sobre e# ,a,e# co&o cab#es de a#ta tes$"
de#(ados e $o1es$*os a #a *$sta" ,ero o ,ara tocar#os. Era !a costr!cc$ e ! a&,#$o
es,ac$o e East R$*er. A ,r$&era *$sta o #o to& co&o ! ed$1$c$o" s$o co&o !a &asa
de cr$sta# de roca -!e se #e*ataba. Haba e# &$s&o orde &ate&/t$co" se*ero" !$edo"
%!tado !a coce,c$ #$bre ' 1at/st$ca. #eas ' /(!#os ,er1ectos" es,ac$os cortados '"
s$ e&bar(o" ta de#$cados" e #a ar&oa de s! 1or&ac$" -!e ,areca e# traba%o de !
or1ebre. Ua *ar$edad $creb#e de 1or&as. cada se,arac$ !$da s$ re,et$rse" ,ero
d$r$($5dose $e*$tab#e&ete a #a ,r+$&a ' a# co%!to. de &aera -!e #os 1!t!ros
P/($a L<L de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
hab$tates o t!*$ese !a %a!#a c!adrada" se,arada de !a ser$e c!adrada de %a!#as" s$o
-!e cada casa 1!era a #as otras casas" co&o ! cr$sta# e e# 1#aco de !a roca"
Keat$( &$r e# bos-!e%o. 4aba" desde haca t$e&,o" ,or #$(eras &ec$oes e #os
,er$d$cos" -!e Howard Roark haba s$do e#e($do ,ara costr!$r #a casa de Er$(ht.
)a re1erec$a -!e haba deba%o de# d$b!%o a!c$aba -!e #a costr!cc$ $ba a co&e3ar
e se(!$da. 6:!eo 7d$%o Keat$(" de%ado caer e# d$ar$o7" B-!5 ha' co esoD6 E# d$ar$o
-!ed %!to a# #$bro de co#or e(ro ' escar#ata. )os &$r a a&bos ' t!*o #a *a(a $&,res$
de -!e )o$s 2ook era s! de1esa cotra Howard Roark.
7BC!5 es eso" PeterD 7,re(!t ,or detr/s #a *o3 de #a &adre.
Peter #e etre( e# d$ar$o. A# se(!do" e# d$ar$o ca' sobre #a &esa.
7?Oh@ 7e+c#a& #a se0ora Keat$(" eco($5dose de ho&bros.
4e -!ed a s! #ado. 4! *est$do de seda co adoros #e $ba a%!stado" ,o$edo de re#$e*e
#a s#$da r$($de3 de# cors5. U ,e-!e0o broche br$##aba e s! c!e##o" s!1$c$ete&ete
,e-!e0o co&o ,ara de&ostrar -!e estaba hecho de d$a&ates a!t5t$cos. E##a cocordaba
co e# !e*o ,$so" *$s$b#e&ete costoso" e e# c!a# *$*a. )a decorac$ de 5ste era e#
,r$&er traba%o ,ro1es$oa# -!e Keat$( haba hecho ,ara s &$s&o. Tea &!eb#es de est$#o
I$ctor$ao &ed$o. Era at$(!os ' &a%est!osos. 4obre #a ch$&eea de #a sa#a co#(aba !a
,$t!ra *$e%a ' (rade" -!e o era" ,ero -!e ,oda ,arecer" #a de ! ate,asado $#!stre.
7Peter" -!er$do" o &e (!sta &o#estarte ! do&$(o ,or #a &a0aa" ,ero Bo es t$e&,o
de -!e te *$stasD Te(o -!e $r&e corr$edo ' o &e (!stara -!e te o#*$dases de #a hora '
-!e se te h$c$ese tarde. ?C!5 a&ab$#$dad #a de# se0or Toohe' a# $*$tarte a s! casa@
74" &a&/.
7BHabr/ ta&b$5 a#(> $*$tado 1a&osoD
7No" o habr/ $*$tados" ,ero estar/ a## otra ,ersoa -!e o es 1a&osa. 7E##a #o &$r
as$osa" ' 5# a(re(8 Kat$e estar/ a##.
Parec$ -!e e# o&bre o #e ca!saba $(> e1ecto. Ua e+tra0a co1$a3a #a re*esta
>#t$&a&ete" co&o !a ca,a de (ord!ra a tra*5s de #a c!a# a-!e# ,rob#e&a ,art$c!#ar o
,oda ,eetrar 'a.
7No es ada &/s -!e ! t5 1a&$#$ar 7s!bra' 5#7. A# &eos eso es #o -!e &e d$%o.
7Ha s$do &!' a&ab#e. Esto' se(!ra de -!e e# se0or Toohe' es ! ho&bre &!'
$te#$(ete.
74" &a&/.
4e #e*at $&,ac$ete ' se 1!e a s! hab$tac$.
Era #a ,r$&era *$s$ta de Keat$( a# d$st$(!$do hote# res$dec$a# dode 2ather$e ' s! to
se haba &!dado rec$ete&ete. No ,rest &a'or atec$ a# #!(ar. ad*$rt$ so#a&ete
-!e era sec$##o" &!' #$&,$o ' e#e(ate&ete &odesto" ' -!e cotea !a (ra cat$dad
de #$bros ' &!' ,ocos c!adros" ,ero a!t5t$cos ' her&osos. Uo o ,oda !ca recordar
e# a,arta&eto de Toohe'" ,or-!e e# rec!erdo de# a1$tr$ #o borraba. E# h!5s,ed" e
a-!e##a tarde de do&$(o" *esta ! tra%e (r$s osc!ro" correcto co&o ! !$1or&e" '
ch$e#as de charo# e(ro adoradas co ro%o. #as ch$e#as cotradeca #a e#e(ac$a de#
tra%e" '" s$ e&bar(o" #a co&,#etaba 1or&ado ! a!da3 cotraste. Estaba setado e !
s$## a&,#$o ' ba%o" ' s! rostro tea !a e+,res$ de ,r!dete (et$#e3a.
A Keat$( o #e (!staba #a &aera -!e 2ather$e tea de setarse e e# borde de #a
s$##a" a(achada" co #as ,$eras est$radas. No -!era -!e ##e*ase e# &$s&o tra%e e #a tercera
estac$" ,ero e##a se #o ,!so. E##a tea 1$%a #a &$rada e ! ,!to c!a#-!$era de #a
a#1o&bra. Raras *eces &$raba a Keat$( ' !ca a s! to. Keat$( o ecotr tra3as de
a-!e##a ad&$rac$ (o3osa -!e tea s$e&,re -!e hab#aba de s! to ' -!e es,eraba -!e #a
h!b$ese e+h$b$do e s! ,resec$a. Haba a#(o ,esado" so&bro ' casado e 2ather$e.
E# cr$ado de Toohe' tra%o #a bade%a co e# te.
7BC!$eres ser*$r#o" ,or 1a*or" -!er$daD 7#e d$%o Toohe' a 2ather$e7. ?Ah" ada ha'
P/($a L<; de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
co&o e# t5 de #a tarde@ 2!ado e# I&,er$o br$t/$co se derr!&be" #os h$stor$adores
obser*ar/ -!e d$o dos cotr$b!c$oes $a,rec$ab#es a #a c$*$#$3ac$8 este r$t!a# de t5 ' #a
o*e#a ,o#$caca. C!er$da 2ather$e" B,or -!e a(arras e# asa de #a tetera co&o s$ 1!ese !
hacha ,ara #a careD Pero o t$ee $&,ortac$a" eres ecatadora. ,or eso te -!ere&os
Peter ' 'o. No te a&ara&os s$ 1!eses (rac$osa co&o !a d!-!esa. BC!$5 -!$ere a !a
d!-!esa e !estros dasD
2ather$e s$r*$ e# t5 ' #o derra& sobre e# cr$sta# de #a &esa" cosa -!e !ca haba
hecho.
7C!era *er#os %!tos !a *e3 s$-!$era 7d$%o Toohe'" soste$edo ! ,oc$##o de#$cado
' ba#ace/do#o $d$1erete&ete7. ?C!5 toto so'@" B*erdadD 9 ade&/s s$ $(>
&ot$*o. ,ero a *eces so' toto ' set$&eta# co&o todos. M$ ehorab!ea ,or t! e#ecc$"
2ather$e. Te debo !a e+c!sa. N!ca sos,ech5 -!e t!*$eras ta b!e (!sto. T> ' Peter
har5$s !a ,are%a &ara*$##osa. T> har/s &!cho ,or 5#. )e cocer/s #a cre&a de tr$(o" #a*ar/s
s!s ,a0!e#os" #e dar/s h$%os" a!-!e" at!ra#&ete" #os ch$cos tedr/ sara&,$ a#(!a
*e3" #o c!a# es !a &o#est$a.
7Pero" des,!5s de todo..." B!sted #o a,r!ebaD
7,re(!t Keat$( co as$edad.
7B4$ a,r!ebo -!5" PeterD BDes,!5s de -!5" PeterD
7N!estro casa&$eto... E##sworth Toohe' se r$.
7?C!5 ,re(!ta ta s!,er1#!a@ ?2#aro -!e #o a,r!ebo@ Pero ?-!5 %*ees so$s@ Asa es #a
&aera de ser de #os %*ees..." hacer ! ,rob#e&a dode o e+$ste $(!o. Usted &e #o
,re(!ta co&o s$ #a cosa 1!era ta $&,ortate co&o ,ara desa,robar#a.
7Kat$e ' 'o os cooce&os desde hace s$ete a0os
7d$%o Keat$( e too de de1esa.
79 1!e ! a&or a ,r$&era *$sta" at!ra#&ete.
74 7cotest Keat$(" s$t$edo -!e se estaba ,o$edo e r$dc!#o.
7Deb$ de ser e ,r$&a*era 7a(re( Toohe'7. Es #o acost!&brado. Ha' s$e&,re !
c$e osc!ro" dos ,ersoas -!e se o#*$da de# &!do" co #as &aos %!tas" ,ero #as &aos
tras,$ra c!ado est/ &!cho t$e&,o !$das" BoD 4$ e&bar(o" es her&oso ea&orarse.
E# re#ato &/s d!#ce -!e se c!eta s$e&,re ' e# &as tr$*$a#. No te *!e#*as as" 2ather$e.
N!ca debe&os ,erder !estro set$do de# h!&or.
74or$. )a bodad de s! sor$sa #os abra3aba a #os dos. )a bodad era ta (rade -!e
e# a&or de e##os ,areca ,e-!e0o e $s$($1$cate" ,or-!e s#o a#(o des,rec$ab#e ,oda
,ro*ocar se&e%ate $&es$dad de co&,as$.
7A ,ro,s$to" Bc!/do ,$esa casarse" PeterD
7:!eo" o he&os 1$%ado 1echa. Usted sabe co&o ha s$do" todas #as cosas -!e &e ha
oc!rr$do" ' ahora Kat$e t$ee ese traba%o '... 9" etre ,ar5tes$s 7a(re( co br!s-!edad"
,or-!e #a c!est$ de# traba%o de Kat$e #o $rr$taba s$ ra37" c!ado os case&os" Kat$e
tedr/ -!e abadoar#o. 9o o #o a,r!ebo.
7Pero" c#aro 7re,!so Toohe'7. 9o ta&,oco #o a,r!ebo s$ a 2ather$e o #e (!sta.
2ather$e traba%aba" de da" co&o a'!date e #a 6Ist$t!c$ 2#$11ord6. Haba s$do $dea
s!'a $r a traba%ar a##. Haba *$s$tado e# estab#ec$&$eto a &e!do co s! to" -!e daba
c#ases de ecoo&a ,o#t$ca e 5#" ' se $teres ,or ese traba%o.
7?Me (!sta tato@ 7d$%o co s>b$ta er*$os$dad7. ?No s5 ,or -!5 te o1edes" Peter@
7Haba e s! *o3 !a ,e-!e0a ota d!ra" desa1$ate ' desa(radab#e7. N!ca he s$do ta
1e#$3 e &$ *$da co&o a'!dado a #as ,ersoas des*a#$das e $1e#$ces. Io' a## todas #as
&a0aas" ,or-!e -!$ero $r" s$ -!e ad$e &e ob#$(!e..." des,!5s &e ,rec$,$to ca&$o de
casa" s$ teer s$-!$era t$e&,o ,ara ca&b$ar&e de ro,a. Pero eso o $&,orta" B-!$5 se
,reoc!,a de #o -!e 'o ,are3coD 9... 7)a ota d!ra haba desa,arec$do ' hab#aba co
as$edad ' ra,$de37" to E##sworth" ?$&a(ate@ )a ,e-!e0a :$##' Hase t$ee do#or de
P/($a L<E de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
(ar(ata. BTe ac!erdas de :$##'D ?9 #a $0era o estaba a##@ ?T!*e -!e hacer#e to-!es co
ar($ro#" ,obrec$ta@ Tea horr$b#es ##a(as e #a (ar(ata. 7Daba #a $&,res$ de -!e s! *o3
br$##ase" co&o s$ est!*$era hab#ado de !a (ra be##e3a. M$r a s! to ' ,or ,r$&era *e3
Keat$( ,!do *er e# a1ecto -!e 5# es,eraba" Toohe' esc!chaba co (ra*edad" s$ dec$r !a
,a#abra" ,ero #a atec$ ser$a de s!s o%os #o haba ca&b$ado" s! a#e(ra b!r#oa haba
desa,arec$do ' o#*$d s! ,ro,$o cose%o" ,or-!e se estaba ,o$edo ser$o" &!' ser$o.
2!ado ad*$rt$ -!e e# ,#ato de 2ather$e estaba *aco" #e o1rec$ #a bade%a de #os
e&,aredados" co ! ade&/ sec$##o -!e se tor (rac$oso ade&/ de res,eto.
Keat$( es,eraba $&,ac$ete&ete -!e e##a h$c$era !a ,a!sa. C!era ca&b$ar de te&a.
Ech !a &$rada a #a hab$tac$ ' *$o #os d$ar$os de# do&$(o. C!era hacer !a ,re(!ta"
desde haca t$e&,o" ' #a h$3o co ,r!dec$a8
7E##sworth..." B-!5 ,$esa de RoarkD
7BRoarkD BRoarkD 7re,$t$7. BC!$5 es RoarkD )a 1or&a e+ces$*a&ete $(e!a e
$s$($1$cate co -!e re,$t$ e# o&bre" co #a d5b$# ' des,ect$*a $terro(ate" tota#&ete
,erce,t$b#e" co -!e 1$a#$3aba" #e d$o a Keat$( #a certe3a de -!e Toohe' cooca b$e e#
o&bre. Uo o de&!estra !a $(orac$a tota# de ! $d$*$d!o s$ #o $(ora ,or co&,#eto.
7Howard Roark" e# ar-!$tecto. E# -!e est/ hac$edo #a 62asa Er$(ht6 7re,!so
Keat$(.
7?Ah" s@ BPor 1$ ha' a#(!$e -!e est/ hac$edo #a 62asa Er$(htD
7Ha' !a 1oto(ra1a e e# 03roni$le de ho'.
7?Ah" s@ M$r5 e# 03roni$le
79... B-!5 ,$esa de ese ed$1$c$oD
74$ 1!era $&,ortate" #o h!b$era recordado.
7?Nat!ra#&ete@ 7)as s#abas de Keat$( da3aba" co&o s$ s! a#$eto #as atra,ase a
cada !a a# ,asar7. ?Es !a cosa horr$b#e" !a #oc!ra@ ?No se ,arece a ada de #o -!e !o
ha *$sto@
T!*o !a sesac$ de #$berac$. Era co&o s$ h!b$ese ,asado #a *$da co #a creec$a de
-!e tea !a e1er&edad co(5$ta" '" de ,roto" #as ,a#abras de# es,ec$a#$sta &/s (rade
de# &!do #e h!b$ese e+,resado -!e estaba sao. C!era rerse" #$bre" est>,$da&ete" s$
$(!a d$($dad. C!era co*ersar.
7Howard es a&$(o &o 7d$%o co sat$s1acc$.
7BA&$(o s!'oD BUsted #e cooceD
7)o coo3co. 4. F!$&os %!tos a# co#e($o e 4tato..." *$*$ e !estra casa d!rate
tres a0os" ,!edo dec$r#e hasta e# co#or de s! ro,a $ter$or ' c&o to&aba #a d!cha... ,or-!e
#o he *$sto.
7BI$*a e s! casa" e 4tatoD 7re,$t$ Toohe'. Hab#aba co !a ,r!dete
,rec$s$. E# so$do de
s! *o3 era d5b$# ' seco" co&o e# ras,ar de #os 1s1oros -!e !o ec$ede.
6Es &!' raro6" ,es Keat$(. Toohe' #e haca &!chas ,re(!tas acerca de Howard
Roark" ,ero #as ,re(!tas careca de set$do. No se re1era a ed$1$c$os $ a #a
ar-!$tect!ra. Era ,re(!tas $s!stac$a#es re1eretes a c!est$oes ,ersoa#es. Res!#taba
e+tra0o -!e $terro(ara sobre ! ho&bre -!e o haba odo o&brar !ca. B4e re a
&e!doD
7M!' rara&ete.
7BTea &!chos a&$(os e 4tatoD
7N!ca t$ee a&$(os e $(!a ,arte. B)os co&,a0eros #e -!eraD
7Nad$e #e -!era.
7BPor -!5D
7Daba #a $&,res$ de -!e -!erer#e era !a $&,ert$ec$a.
7B4a#a" beba" se d$*ertaD
P/($a L<F de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7N!ca.
7BA&aba e# d$eroD
7No.
7B)e (!staba -!e #o ad&$raseD
7No.
7BHab#aba &!choD
7M!' ,oco.
7BEsc!cha" s$ otros d$sc!te." $deas co 5#D
7Esc!cha. 4er#a &e%or -!e o #o h$c$ese.
7BPor -!5D
74era &eos $s!#tate. 4$ !sted s!,$ese #o -!e s$($1$ca -!e ! ho&bre #e &$re de esa
&aera ' -!e o #e ,reste #a &/s &$&a atec$.
7BC!e #e ,asa" PeterD
7Nada. P$eso c!a e+tra0o es -!e 'o &$s&o o &e ha'a ,re(!tado ates #o &$s&o
acerca de 5#. Esto es #o e+tra0o8 o es ,os$b#e ,re(!tarse eso acerca de 5#. Es ! &a$/t$co
e ar-!$tect!ra. Parece -!e t!*$era tata $&,ortac$a ,ara 5# -!e #e h!b$ese hecho ,erder
toda ,ers,ect$*a h!&aa. No t$ee $(> set$do de h!&or res,ecto de s &$s&o..." as
-!e e+$ste ! ho&bre s$ set$do de# h!&or" E##sworth. No &e ,re(!te -!5 h!b$era hecho
s$ o h!b$ese s$do ar-!$tecto.
7No 7d$%o Toohe'.
7H!b$ese ca&$ado sobre cad/*eres. 4obre todos osotros" ,ero h!b$ese s$do
ar-!$tecto.
Toohe' dob# #a ser*$##eta e ! c!adrado ,e-!e0o ' terso sobre s! rod$##a. )a dob#
c!$dadosa&ete e h$3o correr #a !0a de# ,!#(ar ,or #os bordes" ,ara acet!ar #os dob#eces.
7B4e ac!erda de !estro (r!,$to de ar-!$tectos %*ees" PeterD Esto' hac$edo #os
,re,arat$*os ,ara #a ,r$&era re!$. He hab#ado a &!chos de !estros 1!t!ros soc$os '
debe set$rse ha#a(ado" co #as ,ers,ect$*as de ser ,res$dete" ,or #o -!e d$ce.
2ot$!aro hab#ado co a$&ac$ &ed$a hora &/s. 2!ado Keat$( se #e*at"
Toohe' &a$1est8
7?Ah@ )e hab#5 a )o$s 2ook de !sted. Tedr/ ot$c$as de e##a ,roto.
7M!chas (rac$as" E##sworth. A ,ro,s$to" esto' #e'edo Nu2e" y mortaBa"
7B9 -!5D
7Es tre&edo. I&a(ese" E##sworth" hace ,esar e todas #as cosas de !a &aera
d$1erete de #o -!e !o ha ,esado ates 7re,!so Keat$(.
74 7res,od$ Toohe'7" B*erdadD
4e -!ed e #a *etaa &$rado #a ,!esta de# so# de !a tarde 1ra ' br$##ate. Des,!5s
se *o#*$ ' d$%o8
Es ! da her&oso. Probab#e&ete !o de #os >#t$&os das her&osos de este a0o. BPor
-!5 o sa#e co 2ather$e a ca&$ar ! ,oco" PeterD
7?Oh" -!5 her&oso da@ 7d$%o 2ather$e co $ter5s.
7:!eo" $d. 7Toohe' sor$ a#e(re&ete7. BC!5 te ,asa" 2ather$eD BT$ees -!e
es,erar a -!e te d5 ,er&$soD
2!ado sa#$ero" c!ado est!*$ero so#os e e# res,#ador 1ro de #as ca##es $!dadas
co #as >#t$&as #!ces de# so#" Keat$( cre' *o#*er a e+,er$&etar #a sesac$ ,art$c!#ar
-!e 2ather$e #e haba ,ro*ocado s$e&,re" esa e&oc$ e+tra0a -!e o ,oda coser*ar e
,resec$a de #os otros. )a to& de #a &ao. E##a #a ret$r" se -!$t #os (!ates ' ,!so s!s
dedos etre #os de Keat$(. Etoces" de s>b$to" 5# record -!e #as &aos tras,$ra
c!ado se #as t$ee &!cho t$e&,o %!tas" ' ca&$ &/s #$(ero" co $rr$tac$. Pes -!e
ca&$aba co&o #os ratoes M$cke' ' M$$e ' -!e" ,robab#e&ete" ,areca r$dc!#os a
#os trase>tes. Para a#e%ar estos ,esa&$etos" cote&,# e# rostro de e##a. E##a $ba
P/($a L<H de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
&$rado hac$a e# 1rete" a #a #!3 de oro. A# cote&,# s! de#$cado ,er1$# ' e# ,#$e(!e d5b$#
de !a sor$sa e #a co&$s!ra de #os #ab$os" !a sor$sa de tra-!$#a 1e#$c$dad" ,ero ad*$rt$
-!e e# borde de s!s ,/r,ados era ,/#$do ' se ,re(!t s$ sera a5&$ca.
)o$s 2ook estaba setada e e# s!e#o" e &ed$o de# livin* room, co #as ,$eras
cr!3adas a #a t!rca" &ostraba #as rod$##as des!das" #as &ed$as (r$ses arro##adas sobre #as
#$(as a,retadas. Peter Keat$( se set a# borde de ! d$*/ de seda &orada. N!ca se
haba set$do ta $c&odo e #a ,r$&era etre*$sta co ! c#$ete.
)o$s 2ook tea tre$ta ' se$s a0os. Ma$1estaba co $s$stec$a e s!s co*ersac$oes
,>b#$cas ' ,r$*adas -!e tea seseta ' c!atro. 4e re,$t$ co&o ! ch$ste 1at/st$co -!e
ter&$ ,or crear a#rededor de s! o&bre !a *a(a $&,res$ de etera %!*et!d. Era a#ta"
seca" estrecha de es,a#da ' acha de caderas. Tea !a cara #ar(a ' ,/#$da ' #os o%os &!'
%!tos. E# cabe##o co#(aba sobre #as ore%as e &echas (ras$etas. Tea #as !0as rotas.
Pareca $so#ete&ete desarre(#ada" co ! desaseo est!d$ado ' ,reoc!,ada ,or *est$rse
co $(!a# $so#ec$a.
Hab#aba s$ deteerse" ba#ace/dose hac$a atr/s ' hac$a de#ate sobre s! (r!,a.
7...s" e :ower'. Ua res$dec$a ,r$*ada. E# te&,#ete e :ower'. Te(o e# terreo"
&e (!st ' #o co&,r5. F!e &!' sec$##o" o #o co&,r ,ara & e# toto de &$ abo(ado.
Usted #o debe de coocer" t$ee &a# a#$eto. No s5 c!/to &e cobrar/" ,ero o es esec$a#.
E# d$ero es ! #!(ar co&>. E# re,o##o es ta&b$5 ! #!(ar co&>. T$ee -!e teer tres
,$sos ' ! livin* room, co s!e#o de &osa$cos.
74e0or$ta 2ook" #e Nu2e" y mortaBa" ' ha s$do !a re*e#ac$ es,$r$t!a# ,ara &.
Per&ta&e -!e &e $c#!'a etre #os ,ocos -!e co&,rede e# *a#or ' e# s$($1$cado de #o
-!e !sted rea#$3a" so#a" &$etras...
7Eche a #a bas!ra esa ,or-!era 7#e res,od$ )o$s 2ook" hac$5do#e ! (!$0o.
7?)o d$(o de *erdad@ 7res,od$ co eo%o7. Me (!sta s! #$bro. 9o...
E##a ,areca ab!rr$da.
7Es ! #!(ar co&> ser co&,red$da ,or todo e# &!do 7d$%o ,ro!c$ado #as
,a#abras #eta&ete.
7Pero e# se0or Toohe' d$%o...
7?Ah" s" e# se0or Toohe'@ 74!s o%os estaba a#erta ahora" $so#ete&ete c!#,ab#es"
co&o #os de ! ch$co -!e ha hecho ! ch$ste desa(radab#e
L
7. ?E# se0or Toohe'@ 9o so' #a
,res$deta de ! (r!,o de escr$tores %*ees ,or #os c!a#es est/ &!' $teresado e# se0or
Toohe'.
7BUsted es #a ,res$detaD 7d$%o co sat$s1acc$. Daba #a $&,res$ de -!e era #a
,r$&era co&!$cac$ d$recta -!e haba te$do7. ?Esto es $teresate@ E# se0or Toohe'
est/ tratado" ta&b$5" de re!$r ! (r!,o de %*ees ar-!$tectos ' es ta b!eo -!e cree
-!e 'o debo ser e# ,res$dete.
7?Oh@ 7d$%o e##a ' #e (!$07. BUo de osotrosD
7BC!$5esD
A# o saba #o -!e haba hecho" ,ero se d$o c!eta -!e #a haba dece,c$oado e a#(!a
1or&a. E##a se e&,e3 a rer. 4etada a##" #o cote&,#aba r$5dose e #a cara"
de#$berada&ete" r$5dose s$ (rac$a ' s$ (aas.
7?C!5 d$ab#os@ 7se 1re7. BC!5 ,asa" se0or$ta 2ookD
7?A' de &@ ?Usted es ! &!chacho ta r$co" ta #$do@
7?E# se0or Toohe' es ! (ra ho&bre@ 7res,od$ 5#" eo%ado7. Es e# &/s... #a
,ersoa &/s ob#e -!e 'o he...
74" e# se0or Toohe' es ! ho&bre &ara*$##oso. 74! *o3 era e+tra0a" co&o
desc!$dada" ' estaba otor$a&ete des,ro*$sta de res,eto7. M$ &e%or a&$(o. E# ho&bre
&/s &ara*$##oso -!e ha' sobre #a t$erra. E+$ste #a t$erra ' e+$ste e# se0or Toohe'..." !a #e'
P/($a L<< de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
de #a at!ra#e3a. Ade&/s" ,$ese -!5 her&osa&ete r$&a8 Toohe'... (Xe'... 1!e'... %!e'...
2o todo" es ! sato. Es &!' raro. Ta raro co&o e# (e$o. 9o so' ! (e$o. C!$ero !
livin* room s$ *etaas" co s!e#o de &osa$co ' ! c$e#o raso e(ro. 4$ e#ectr$c$dad e
&$ casa" ada &/s -!e #/&,aras de ,etr#eo. )/&,aras de ,etr#eo co t!bos ' *e#as. ?A#
d$ab#o co To&/s Ed$so@ BC!$5 era 5#" des,!5s de todoD
4!s ,a#abras o #e &o#estaba tato co&o s! sor$sa. No era !a sor$sa" era !a &!eca
a1ectada ' ,er&aete -!e aca e #as co&$s!ras de s! (ra boca" tor/do#a ast!ta"
*$c$osa" $&,a.
79 -!$ero" Keat$(" -!e #a casa sea 1ea. Ma(1$ca&ete 61ea6. C!$ero -!e sea #a casa
&/s 1ea de N!e*a 9ork.
7B)a &/s 1ea" se0or$ta 2ookD
72ora3octo" #o her&oso es ! #!(ar co&>.
74" ,ero... ,ero 'o... o *eo c&o ,!edo ,er&$t$r&e...
7BDde est/ s! *a#or" Keat$(D BNo es ca,a3 de hacer ! (esto s!b#$&e !a *e3D )os
otros traba%a d!ra&ete ' s!1re ' trata de crear #a be##e3a" trata de sobre,asarse e# !o
a# otro e #a be##e3a. ?4obre,as5&os#os a todos@ Arro%5&os#es a #as caras s!s s!dores.
Destr!'/&os#os de ! (o#,e. 4ea&os d$oses. 4ea&os 1eos.
Ace,t e# traba%o. Des,!5s de !a se&aa se det!*o s$t$5dose $c&odo co 5#.
2!ado #e &ec$oaba a c!a#-!$era s! !e*o traba%o" #o haca co !a c!r$os$dad
res,et!osa. Era !a c!r$os$dad d$*ert$da" ,ero res,et!osa. E# o&bre de )o$s 2ook era &!'
cooc$do e #os &e%ores sa#oes. )os tt!#os de s!s #$bros era &ec$oados e #as
co*ersac$oes co&o #os d$a&ates e #a coroa $te#ect!a# de# -!e hab#aba. 4$e&,re
haba !a ota de desa1o e #as ,a#abras -!e ,ro!c$aba. Pareca co&o s$ e# -!e hab#ara
1!era &/s a!da3. Era !a a!dac$a sat$s1actor$a" ! ata(o$s&o -!e !ca se haca
,resete. Para ! a!tor -!e o *eda s!s #$bros" s! o&bre ,areca e+tra0a&ete 1a&oso '
horado. A# era e# ,ortaestadarte de !a *a(!ard$a $te#ect!a# ' de !a rebe#$. 4#o
-!e a 5# o #e res!#taba bastate c#aro e# saber cotra -!5 se rebe#aba. Ta&,oco -!era
saber#o.
D$se0 #a casa co&o e##a -!$so. Era ! ed$1$c$o de tres ,$sos" !a ,arte de &/r&o#" !a
,arte de est!co adorada co (/r(o#as ' 1aro#es. Pareca !a costr!cc$ ,ara ! ,ar-!e
de d$*ers$oes.
E# boceto 1!e re,rod!c$do e &!chas &/s ,!b#$cac$oes -!e c!a#-!$er otro -!e h!b$ese
hecho" sa#*o e# de# ed$1$c$o 62os&oU4#ot$ck6. U co&etador o,$ -!e 6Peter Keat$(
de&!estra ser a#(o &/s -!e #a ,ro&esa de ! %o*e br$##ate co e# do de a(radar a #os
r$cos #ores de #os (rades e(oc$os. 4e ha a*et!rado e e# ca&,o de #a e+,er$&etac$
$te#ect!a# co ! c#$ete ta# co&o )o$s 2ook.6 Toohe' ##a& a #a casa 6ch$ste cs&$co6.
Pero e e# es,r$t! de Keat$( -!ed !a sesac$ es,ec$a#8 !a es,ec$e de resab$o.
Tea at$sbos de esto c!ado traba%aba e !a costr!cc$ $&,ortate -!e #e (!staba. #o
e+,er$&etaba e #os &o&etos e -!e se seta or(!##oso de s! traba%o. No ,oda ca#$1$car
c#ara&ete a-!e# set$&$eto" ,ero se daba c!eta de -!e e ,arte era ! set$&$eto de
*er(Xe3a.
Ua *e3 se #o co1es a E##sworth Toohe'. Toohe' se ech a rer.
7Eso #e co*$ee" Peter. Uo o debe teer ! set$&$eto e+a(erado de s! ,ro,$a
$&,ortac$a.
Do&$$-!e haba *!e#to a N!e*a 9ork. Retor s$ $(> ,ro,s$to de1$$do" ta s#o
,or-!e o ,!do ,er&aecer e s! casa de ca&,o &/s de tres das des,!5s de s! *$s$ta
>#t$&a a #a catera. C!era estar e #a c$!dad. era !a eces$dad s>b$ta" $rres$st$b#e ' s$
set$do. No es,eraba ada de #a c$!dad" ,ero -!era teer #a sesac$ de s!s ca##es ' de #os
ed$1$c$os.
P/($a L<J de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
Por #a &a0aa" c!ado se des,ert ' o' e# sordo r!($do de# tr/s$to" aba%o" #e ,arec$
!a ad*ertec$a de dde estaba ' de# ,or-!5" ' se s$t$ h!&$##ada. Per&aec$ e #a
*etaa" as$da a# &arco co&o s$ as$era ! ,eda3o de #a c$!dad" de todas #as ca##es ' te%ados
-!e abarcaba s! &$rada.
4a#a so#a ,ara hacer #ar(as ca&$atas. Adaba #$(era" co #as &aos e #os bo#s$##os de
!a *$e%a cha-!eta c!'o c!e##o ##e*aba #e*atado. 4e haba d$cho a s &$s&a -!e o tedra
es,era3as de ecotrar#e. No #e b!scaba. Iba abstrada ,or #as ca##es" *aa&ete" s$
,ro,s$to" ,or horas.
4$e&,re haba od$ado #as ca##es de #a c$!dad. Iea #os rostros -!e ,asaba %!to a e##a"
rostros $*e#ados ,or e# te&or" ,or e# te&or co&o ! deo&$ador co&>" te&or de e##os
&$s&os" te&or de todos ' de cada !o" te&or -!e #os d$s,oa a dar ! 3ar,a3o a todo #o
-!e t!*$era car/cter sa(rado ,ara c!a#-!$era -!e ecotrara. No ,oda de1$$r #a
at!ra#e3a o #a ra3 de a-!e# te&or" ,ero s$e&,re haba set$do s! ,resec$a.
9a o se seta #$bre. 2ada ,aso -!e daba #a #ast$&aba. 4e saba atada a 5#" ' 5# estaba
#$(ado a cada ,arte de #a c$!dad. Era ! obrero a$&o -!e haca ! traba%o a$&o"
,erd$do e #a &!#t$t!d" de,ed$edo de esa &!#t$t!d. )e ,rod!ca od$o ,esar -!e ,oda
*er#o ,or #as aceras -!e #a (ete recorra. Io#*a a casa" des,!5s de #as ca&$atas"
te&b#ado de 1$ebre. A# da s$(!$ete sa#a !e*a&ete.
2!ado e+,$r e# t5r&$o de #as *acac$oes 1!e a #a o1$c$a de# -anner ,ara re!c$ar.
4! traba%o ' s! secc$ 'a o #a d$*erta. 2ort #os sa#!dos e1!s$*os de A#*ah 4carret"
d$c$5do#e8
7He *!e#to ,ara dec$r -!e &e *o'" A#*ah.
7A# #a &$r co aso&bro ' &!r&!r ta s#o8 7BPor -!5D
Era e# ,r$&er so$do -!e #e ##e(aba de s! at$(!o &!do e+ter$or desde haca t$e&,o.
Tea -!e a1rotar ! 6B,or -!5D6 -!e $&,#$caba !a res,!esta -!e o ,oda e#!d$r. Pes8
6A ca!sa de 5#" -!e ha ca&b$ado e# c!rso de &$ *$da.6
Pero e##o sera co&o !a !e*a *$o#ac$. Etoces #e*at #a cabe3a.
7No es ada &/s -!e !a bro&a" A#*ah. C!era saber #o -!e deca !sted. No &e *o'.
Haca ,ocos das -!e haba *!e#to a s! traba%o c!ado E##sworth Toohe' etr e s!
o1$c$a.
7?Ho#a" Do&$$-!e@ Acabo de saber -!e !sted ha *!e#to.
7?Ho#a" E##sworth@
7Me a#e(ro. 4$e&,re he te$do #a $&,res$ de -!e !sted se se,arar/ de osotros
c!a#-!$er da" s$ dar $(!a e+,#$cac$ 7d$%o E##sworth.
7B)a $&,res$" E##sworthD BO &/s b$e #a es,era3aD
74abe -!e se e-!$*oca 7re,#$c sor$edo ,ac$ete&ete7. 4$e&,re se e-!$*oca e
eso.
7No. o &e ada,to" E##sworth. BNo es asD
79o" es #($co" #e ,odra ,re(!tar8 Bada,tarse a -!5D" ,ero s!,o(o -!e o debo
,re(!tar#o. Podra dec$r -!e #as ,ersoas -!e o se ada,ta so ta >t$#es co&o #as -!e se
ada,ta. BPre1$ere asD Por s!,!esto" #a cosa &/s s$&,#e de dec$r es -!e 'o he s$do ' ser5
s$e&,re ! ad&$rador s!'o.
7No es ! c!&,#$do.
7De c!a#-!$er &aera" o creo -!e te(a&os -!e ser ee&$(os s$e&,re" Do&$$-!e" s$
eso es #o -!e #e a(rada.
7No" o ,$eso -!e te(a&os -!e ser s$e&,re ee&$(os" E##sworth. Usted es #a
,ersoa &/s a#etadora -!e coo3co.
7BE -!5 set$do #o d$ceD
7E e# set$do -!e -!$era.
4obre #a &esa -!e haba de#ate de e##a estaba #a secc$ de 1oto(rabados de #a
P/($a L<= de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
03roni$le de# do&$(o. Estaba dob#ada ,or #a ,/($a -!e tea e# ,#ao de #a 62asa
Er$(ht6. )a to& ' se #a a#ar(. Tea #os o%os d$#atados e !a s$#ec$osa $terro(ac$.
A# &$r e# ,ro'ecto" des,!5s s! &$rada ,as a# rostro ' #!e(o !e*a&ete a# ,ro'ecto '
de% caer e# d$ar$o sobre #a &esa.
7Ta $de,ed$ete co&o ! $s!#to" BoD
7Usted sabe" E##sworth" -!e creo -!e e# ho&bre -!e #a ha d$se0ado tedra -!e haberse
s!$c$dado. A ! ho&bre -!e ,!ede coceb$r !a cosa ta her&osa co&o 5sa" !ca se #e
debera ,er&$t$r -!e #a er$($era. A# &$s&o o debera -!erer -!e e+$st$ese" ,ero -!err/ -!e
se ed$1$-!e" de &aera -!e #as &!%eres co#(ar/ #os ,a0a#es e #as terra3as. #os ho&bres
esc!,$r/ e #as esca#eras ' d$b!%ar/ 1$(!ras obsceas e #as ,aredes. No #o habra
o1rec$do ,ara -!e #o cote&,#ara ho&bres co&o !sted. ,ara -!e hab#e de 5# ho&bres
co&o !sted. Pro1aara s! ,ro,$o traba%o co #a ,r$&era ,a#abra -!e !sted ,ro!c$ara. Ha
hecho &/s &a# -!e !sted. Usted co&etera !a $decec$a &$&a" ,ero 5# ha co&et$do !
sacr$#e($o. U ho&bre -!e sabe tato co&o ,ara hacer esto" o debe ,er&aecer *$*o.
7BIa a escr$b$r a#(> co&etar$oD 7,re(!t.
7No" sera re,et$r s! cr$&e.
7B9 hab#ar&e a & de estoD
)e &$r. A# se sorea co a&ab$#$dad. " 74" desde #!e(o" es ,arte de# &$s&o cr$&e"
ta&b$5.
72ee&os %!tos ! da de 5stos" Do&$$-!e. Usted rea#&ete o -!$ere -!e #a *ea
co 1rec!ec$a.
7De ac!erdo. 2!ado -!$era.
E e# %!$c$o ,or e# atetado cotra E##sworth Toohe'" 4te*e Ma##or' reh!s re*e#ar e#
&ot$*o. No h$3o $(!a dec#arac$. Pareca $d$1erete a c!a#-!$er setec$a ,os$b#e.
Pero E##sworth Toohe' o ,rod!%o !a sesac$ &eor c!ado a,arec$" s$ ser c$tado" e
de1esa de Ma##or'. De,!so ate e# %!e3 ,$d$edo c#e&ec$a ' d$%o -!e o -!era destro3ar
e# ,or*e$r ' #a carrera de Ma##or'. Todo e# &!do e #a sa#a de a!d$ec$as se co&o*$"
&eos 4te*e Ma##or'. Aste esc!ch ' ,areca -!e est!*$era so,ortado ! ,roceso de
tort!ra es,ec$a#.
E# %!e3 #e $&,!so dos a0os ' de% #a ,ea e s!s,eso.
4e co&et &!cho #a e+traord$ar$a (eeros$dad de Toohe'. Recha3 todo e#o($o"
a#e(re ' &odesta&ete. 6A&$(os 7co&et" ' s!s ,a#abras a,arec$ero e todos #os
d$ar$os7" o -!$ero co&,#$car&e e #a ,rod!cc$ de &/rt$res.6
E #a ,r$&era ses$ de #a or(a$3ac$ de #os ar-!$tectos %*ees -!e Toohe' haba
,ro,!esto" Keat$( sac e coc#!s$ -!e Toohe' tea !a hab$#$dad sor,redete ,ara
e#e($r ,ersoas -!e ar&o$3ara etre s. )as d$ec$ocho ,ersoas 1or&aba !a at&s1era
-!e o ,oda descr$b$r" ,ero -!e #e daba !a sesac$ de b$eestar" !a se(!r$dad -!e o
haba e+,er$&etado $ e #a so#edad $ e $(!a otra re!$. !a ,arte de ese b$eestar
se daba a #a co*$cc$ de -!e #os otros seta #o &$s&o ,or e# &$s&o &ot$*o
$e+,#$cab#e. Era ! set$&$eto de 1rater$dad" ,ero o era !a 1rater$dad ob#e o
sa(rada. s$ e&bar(o" ah res$da ,rec$sa&ete e# b$eestar8 -!e e##os o seta #a
eces$dad de -!e 1!ese ob#e o sa(rada.
De #os d$ec$ocho -!e estaba setados e e# #$*$( de Toohe'" $(!o era ar-!$tecto
,rest$($oso" sa#*o Gordo ). Prescott ' 5#. Keat$( !ca haba odo e# a,e##$do de #os
otros. )a &a'ora era ,r$c$,$ates" %*ees ,obre&ete *est$dos ' be#$cosos. A#(!os
era s$&,#es d$b!%ates. Haba !a &!%er ar-!$tecto -!e haba costr!$do a#(!as casas
,e-!e0as" sobre todo ,ara r$cas *$!das. Tea &oda#es a(res$*os" boca a,retada ' ##e*aba
!a ,et!$a 1resca e e# cabe##o. Haba ! &!chacho de o%os ,!ros e $ocetes. Haba !
cotrat$sta de cara (rade e $e+,res$*a. Ua &!%er" a#ta" seca" -!e decoraba $ter$ores" '
otra &!%er de oc!,ac$ co&,#eta&ete $de1$$da.
P/($a L<K de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
Keat$( o co&,red$ c!/# era e+acta&ete e# ,ro,s$to de# (r!,o" a!-!e se hab#
&!cho. Nada de #o -!e se d$%o 1!e &!' coherete" ,ero todo ,areca estar $&,!#sado ,or #a
&$s&a corr$ete oc!#ta. 4eta -!e #a corr$ete s!bterr/ea" a!-!e ad$e #a &ec$oaba"
era #o >$co c#aro etre todas #as *a(as (eera#$dades. A# #a &atea co&o #os otros" ,ero
o -!era de1$$r#a.
)os %*ees hab#aro &!cho de #a $%!st$c$a" de #a des#ea#tad ' de #a cr!e#dad de #a
soc$edad hac$a e##os ' s!($r$ero -!e todo e# &!do debera teer (arat$3ados #os traba%os
1!t!ros o b$e de%ara e# $st$t!to. )a &!%er ar-!$tecto ch$## !as ,a#abras acerca de #a
$$-!$dad de #os r$cos. E# cotrat$sta #adr -!e 5ste era ! &!do cr!e# ' -!e 6#os ho&bres
tea -!e a'!darse etre s6. E# &!chacho de #os o%os $ocetes ar(!&et -!e 6osotros
,odra&os hacer &!cho b!eo...6 4! *o3 tea !a ota de s$cer$dad deses,erada -!e
,areca &o#esta e $o,ort!a. Gordo ). Prescott dec#ar -!e #a 2AA era ! co%!to de
*e%estor$os s$ $(!a $dea de res,osab$#$dad soc$a# ' s$ !a (ota de sa(re *$r$# ' -!e
de c!a#-!$er &aera era t$e&,o de dar#es ! ,!ta,$5. )a &!%er de oc!,ac$ $de1$$da
hab# de $dea#es ' ca!sas" a!-!e ad$e ,!do co#e($r e+acta&ete #o -!e esto s$($1$caba.
Peter Keat$( 1!e e#e($do ,res$dete ,or !a$&$dad. Gord ). Prescott 1!e e#e($do
*$ce,res$dete ' tesorero. Toohe' dec#$ toda des$(ac$. Ma$1est -!e act!ara
so#a&ete co&o cose%ero o o1$c$a#. 4e reso#*$ -!e #a or(a$3ac$ se deo&$ara
62ose%o de 2ostr!cc$oes Estado!$deses6. 4e dec$d$ -!e #os &$e&bros o debera
ser ar-!$tectos" e set$do estr$cto" s$o -!e #a or(a$3ac$ estara ab$erta a todos #os
6(re&$os a1$es6" ' a 6todos a-!e##os -!e t$ee $ter5s e #a (ra ,ro1es$ de ed$1$car de
todo cora36.
Des,!5s hab# Toohe'. Hab# co c$erta e+tes$" de ,$e" a,o'/dose co !a &ao
e #a &esa. 4! *o3 a&,#$a era s!a*e ' ,ers!as$*a. )#eaba #a hab$tac$" ,ero haca -!e
s!s o'etes se d$era c!eta -!e ,oda ##ear ! a1$teatro ro&ao. Haba a#(o s!t$#&ete
ha#a(ador e e# hecho de -!e (rad!ara ,ara e##os e# too de s! *o3 ,oderosa.
6...' de este &odo" a&$(os" #o -!e #e 1a#ta a #a ,ro1es$ de ar-!$tectos es co&,res$
de s! ,ro,$a $&,ortac$a soc$a#. E##o se debe a dos ca!sas. a #a at!ra#e3a at$soc$a# de #a
soc$edad act!a#" ' a #a $herete &odest$a de !stedes. Ustedes se ha acost!&brado a
,esar e s &$s&os ada &/s -!e ,ara (aarse #a *$da" s$ $(> ,ro,s$to &/s a#to -!e
e# de #os hoorar$os ,ara so#*etar #as eces$dades de #a ,ro,$a e+$stec$a. BNo es 'a
t$e&,o" a&$(os" de deteerse ' *o#*er a de1$$r s! ,os$c$ e #a soc$edadD De todos #os
(re&$os" e# de !stedes es e# &/s $&,ortate. I&,ortate" o ,or #a cat$dad de d$ero -!e
,!ede (aar" $ ,or e# (rado de hab$#$dad artst$ca -!e ,!eda e+h$b$r" s$o ,or e# ser*$c$o
-!e ,resta a #os ho&bres. Ustedes so #os -!e #os ,ro*ee de re1!($o. Rec!erde esto" '
des,!5s &$re !estras c$!dades" !estros barr$os ,obres" ,ara darse c!eta de #a tarea
($(atesca -!e #es es,era. Pero ,ara hacer este desa1o debe estar ar&ados co !
coce,to c#aro de #a &$s$ -!e #es $c!&be. No so #aca'os a#-!$#ados ,or #os r$cos. 4o
cr!3ados de #a ca!sa de #os -!e o t$ee ,r$*$#e($os ' de #os desa&,arados.
Mate(/&oos !$dos co este es,r$t!. 4ea&os e todo 1$e#es a esta ,ers,ect$*a !e*a"
a&,#$a" a#ta. Or(a$ce&os" a&$(os" d$r5 'o" ! s!e0o &/s ob#e... ' c!ado !estro
s$ste&a de soc$edad se derr!&be" e# (re&$o de #os costr!ctores o ser/ barr$do" ser/
e#e*ado a #a &a'or a#t!ra ' a# &a'or recooc$&$eto...6
E# t$&bre so. E# cr$ado de Toohe' a,arec$ ! $state" &ate$edo ab$erta #a ,!erta
de# livin* ,ara hacer ,asar a Do&$$-!e FraNo.
Por #a 1or&a e -!e Toohe' se det!*o" e &ed$o de #a ,ro!c$ac$ de !a ,a#abra"
Keat$( se d$o c!eta de -!e Do&$$-!e o haba s$do $*$tada $ era es,erada. )e sor$ a
Toohe'" co !a $c#$ac$ de cabe3a" ' a($t #a &ao co&o $d$cado -!e cot$!ase. A#
#e h$3o !a #e*e $c#$ac$" ada &/s -!e ! &o*$&$eto de ce%as" ' cot$! s! d$sc!rso.
Do&$$-!e se set e ! r$c detr/s de #os de&/s. Keat$( de% de esc!char d!rate
P/($a LJM de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
! rato" tratado de atraer #a atec$ de e##a. T!*o -!e es,erar a -!e s!s o%os recorr$ese
,esat$*a&ete toda #a hab$tac$" rostro ,or rostro" ' se det!*$era e 5#. A# se $c#$ e
$c#$ #a cabe3a co eer(a" co !a sor$sa" co&o s$ sa#!dara a !a ,oses$ ,r$*ada.
E##a $c#$ #a cabe3a. Obser* -!e s!s ,esta0as tocaba #as &e%$##as e e# $state e -!e
cerr #os o%os. Des,!5s *o#*$ a &$rar#e. 4e -!ed &$r/do#e ! #ar(o rato" s$ sorer"
co&o s$ est!*$era redesc!br$edo a#(o e s! rostro. A# o #a *ea desde #a ,r$&a*era. Pes
-!e ,areca ! ,oco casada ' &/s her&osa de #o -!e #a recordaba.
Des,!5s d$r$($ #a &$rada hac$a E##sworth Toohe' !a *e3 &/s ' s$(!$ esc!chado.
)as ,a#abras -!e oa era ta e+c$tates co&o s$e&,re" ,ero e# ,#acer -!e #e ,rod!ca
tea a#(o &o#esto. M$r a Do&$$-!e. E##a o eca%aba e a-!e##a hab$tac$" e a-!e##a
re!$. No ,oda dec$r ,or -!5 #e ,areca as" ,ero #a certe3a de e##o era eor&e '
o,res$*a. No era s! e#e(ac$a $so#ete" era otra cosa #o -!e #a haca e+tra0a. Era co&o s$
todos e##os h!b$ese estado c&oda&ete des!dos" ' !a ,ersoa h!b$ese etrado
tota#&ete *est$da" d/do#es de ,roto coc$ec$a de s! ,ro,$a $decec$a. 4$ e&bar(o"
e##a o h$3o ada. 4e -!ed setada" esc!chado co atec$. Ua *e3 se ech hac$a atr/s"
cr!3ado #as ,$eras ' eced$edo ! c$(arr$##o. E+t$(!$ #a ##a&a de# 1s1oro co !
br!sco ade&/ ' #o arro% a ! ce$cero -!e estaba e !a &esa" a s! #ado. A# #a &$r
c!ado arro% #a cer$##a ' t!*o #a sesac$ de -!e #os haba arro%ado a todos e##os. Pes
-!e se estaba ,o$edo e r$dc!#o. Ad*$rt$ -!e E##sworth Toohe' o #a &$r &$etras
hab#aba.
2!ado #a re!$ ter&$" Toohe' corr$ hac$a e##a.
7?C!er$da Do&$$-!e@ 7d$%o *$*a&ete7. BDebo e*aecer&eD
74$ !sted -!$ere...
74$ h!b$ese sab$do -!e tea $ter5s" #e h!b$era e*$ado !a $*$tac$ es,ec$a#.
7Pero Bo se #e oc!rr$ -!e ,oda teer $ter5sD
7Fraca&ete" o...
7Ha s$do ! error" E##sworth. No t!*o e c!eta e# $st$to de ,er$od$sta. N!ca se &e
esca,a !a ot$c$a. No se t$ee a &e!do #a o,ort!$dad de ser test$(o de# ac$&$eto de
!a 1e#oa.
7BEs e+acto #o -!e d$ce" Do&$$-!eD 7,re(!t Keat$( co *o3 ,eetrate.
4e *o#*$ hac$a 5#8
7?Ho#a" Peter@
7Ieo -!e cooce a Peter Keat$( 7#e d$%o Toohe' sor$edo.
7?Oh" s@ Peter est!*o ea&orado de & !a *e3.
7E&,#ea !sted ! t$e&,o de *erbo e-!$*ocado" Do&$$-!e.
7No to&e !ca ser$a&ete #as cosas -!e Do&$$-!e d$ce. E##a o os to&a e ser$o.
BC!$ere !$rse a !estro (r!,o" Do&$$-!eD 4! e+ce#ete ca#$1$cac$ ,ro1es$oa# #a hace
,er1ecta&ete e#e($b#e.
7No" E##sworth" o -!$ero !$r&e a s! (r!,o" o #o od$o #o bastate ,ara hacer#o.
7BPor -!5 #o desa,r!ebaD 7,re(!t Keat$(.
7?2ara&ba" Peter@ BC!$5 #e ha d$cho ta# cosaD No #o desa,r!ebo de $(!a &aera.
BNo es as" E##sworthD 2reo -!e es #a &aera adec!ada de res,oder a !a eces$dad
e*$dete. Es ,rec$sa&ete #o -!e eces$ta&os... ' &erece&os.
7BP!edo cotar co s! ,resec$a e #a ,r+$&a re!$D 7,re(!t Toohe'7. 4er/
a(radab#e teer !a ,ersoa ta co&,res$*a ' -!e o &o#esta... e !estra ,r+$&a
re!$.
7No" E##sworth" (rac$as. Era &era c!r$os$dad. T$ee a-! ! (r!,o $teresate de
,ersoas. Q*ees ar-!$tectos. A ,ro,s$to" B,or -!5 o $*$ta a# ho&bre -!e d$se0 #a
62asa Er$(ht6...D B2&o se ##a&a... Howard RoarkD
Keat$( s$t$ -!e se #e cerraba 1!erte&ete #as &adb!#as.
P/($a LJL de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7No te(o e# ,#acer de coocer a# se0or Roark 7re,!so Toohe' (ra*e&ete.
7BUsted #o cooceD 7#e ,re(!t Keat$(.
7No 7re,#$c e##a7. No he *$sto ada &/s -!e ! bos-!e%o de #a ^2asa Er$(ht6.
7B4D 7$s$st$ Keat$(7. BC!5 o,$aD
7No o,$o ada.
2!ado se 1!e" Keat$( #a aco&,a0. )a cote&,#aba &$etras ba%aba e e# ascesor.
I$o -!e s!s &aos" e(!atadas de e(ro" sostea e# borde chato de !a cartera. E#
b#aco desc!$do de s!s dedos era $so#ete ' ,ro*ocat$*o a #a *e3. 4$t$ -!e se reda ate
e##a otra *e3.
7Do&$$-!e" Ba -!5 *$o e rea#$dadD
7?Oh" 'o o esto' &!cho t$e&,o e $(!a ,arte ' dec$d e&,e3ar ,or *e$r a-!@
2!ado *o' a adar" o &e (!sta tort!rar&e 'edo a# a(!a ,or (rados. Io' d$recta&ete '
es !a sesac$ desa(radab#e" ,ero des,!5s de eso e# resto o es d!ro de hacer 7d$%o
Do&$$-!e.
7BC!5 -!$ere dec$rD BC!5D B)e ,arece ta &a#a esta re!$D Des,!5s de todo" o
,ro'ecta&os hacer ada de1$$t$*o. No tee&os $(> ,ro(ra&a. No s5. e rea#$dad" ,ara
-!5 est/ba&os re!$dos.
7Eso es" Peter. Usted !ca sabe ,or -!e est/.
7Es s#o ,ara re!$r ! (r!,o de ca&aradas. 4obre todo ,ara co*ersar. BC!5 da0o
ha' e esoD
7Peter" esto' casada.
7B4! a,ar$c$ de ho' -!$ere dec$r -!e a# 1$ sa#e de s! rec#!s$D
74. Prec$sa&ete eso... BM$ rec#!s$D
7He tratado de ,oer&e e cotacto co !sted. 7BAh" sD
7BTedr5 -!e dec$r#e #a a#e(ra -!e &e ,rod!ce e# *er#a !e*a&eteD
7No. ha(a&os c!eta de -!e 'a &e #o ha d$cho.
7B4abe -!e ha ca&b$ado" Do&$$-!eD No #e ,odra dec$r e -!5 as,ecto" ,ero ha
ca&b$ado.
7BHe ca&b$adoD
72os$dere -!e #e he d$cho c!a her&osa est/" ,or-!e o ,!edo ecotrar ,a#abras
,ara decrse#o.
)as ca##es estaba osc!ras. Keat$( ##a& ! coche. 4etado %!to a e##a" #a &$raba
1$%a&ete" co&o s$ 1!ese !a $s$!ac$ descarada" es,erado ,ro*ocar ! s$($1$cat$*o
s$#ec$o etre #os dos. E##a estaba setada est!d$ado e# rostro de 5#. Pareca -!e se
sor,reda" ateta a a#(> ,esa&$eto ,ro,$o -!e 5# o ,oda ad$*$ar. 4e ,!so &/s cerca
de e##a" #eta&ete" ' #e to& #as &aos. 4$t$ ! es1!er3o e s!s &aos" ,!do set$r e
s!s r($dos dedos e# es1!er3o -!e haca co todo e# bra3o. No era ! es1!er3o ,ara ret$rar #a
&ao" s$o ,ara ,er&$t$r#e -!e #a to&ara. )e*at #a &ao" #a *o#*$ ' o,r$&$ s!s #ab$os
cotra #a &!0eca. Des,!5s #a &$r a #a cara. De% caer #a &ao ' 5sta -!ed s!s,ed$da e
e# a$re" co #os dedos t$esos" &ed$o cerrados. No era #a $d$1erec$a #o -!e 5# recordaba" era
!a re,!#s$ ta (rade -!e se tor $&,ersoa#" -!e o ,oda o1eder#e. Tea #a
sesac$ de s! c!er,o" o co deseo $ co reset$&$eto" s$o ,or-!e #o tea a s! #ado.
I*o#!tar$a&ete &!r&!r8
7Do&$$-!e" B-!$5 es 5#D
E##a *o#*$ e# rostro. A# *ea -!e s!s o%os se ach$caba" -!e s!s #ab$os se re#a%aba"
hac$5dose &/s ##eos" &/s s!a*es. s! boca se a#ar(aba #eta&ete e !a d5b$# sor$sa"
s$ abr$r#a. )e cotest" &$r/do#e 1$%o8
7U obrero de #a catera de (ra$to. A# se r$ a carca%adas.
7:$e &e #o &ere3co" Do&$$-!e. No habra sos,echado #o $&,os$b#e.
7BNo res!#ta e+tra0o" PeterD E ! t$e&,o ,es5 -!e ,oda -!erer#e a !sted.
P/($a LJ; de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
Peter se sor,red$.
BPor -!5 res!#ta e+tra0oD
7Pesar e #o ,oco -!e cooce&os de osotros &$s&os. A#(> da sabr/ #a *erdad
acerca de !sted &$s&o" ' ser/ ,eor.
7BMe -!era" Do&$$-!eD
7?2rea -!e !ca ,oda -!erer ada" ' !sted ##eaba b$e ese re-!$s$to@
7No s5 #o -!e -!$ere dec$r. No s5 !ca #o -!e -!$ere dec$r. 45 -!e #a a&ar5 s$e&,re.
9 o ,er&$t$r5 -!e desa,are3ca otra *e3. Ahora -!e ha *!e#to...
7Ahora -!e he *!e#to" Peter" o -!$ero *o#*er a *er#e. )e *er5 c!ado os
ecotre&os" ,ero o &e *$s$te. No. No -!$ero o1eder#e. Usted o &e ha hecho ada ,ara
-!e &e d$s(!ste" ,ero ha' a#(o detro de & &$s&a -!e o -!$ero -!e a,are3ca otra *e3.
)a&eto haber#e e#e($do co&o e%e&,#o. Pero !sted es todo #o -!e 'o des,rec$o e e#
&!do" ' o -!$ero recordar c!/to #e des,rec$o. 4$ #o recordara... *o#*era a eso. No es !
$s!#to ,ara !sted" Peter. Trate de co&,reder#o. No es !sted #o ,eor de# &!do. Es #o
&e%or de 5#. Eso es #o -!e &e as!sta. 4$ a#(!a *e3 *!e#*o a !sted" o &e ,er&$ta *o#*er.
)e d$(o esto ahora ,or-!e ,!ede oc!rr$r. ,ero s$ *!e#*o" !sted o ,odra deteer&e" ' 5sta
es #a >$ca o,ort!$dad -!e te(o ,ara acose%ar#e.
7No s5 de -!5 est/ hab#ado 7cotest 5# co 1ro 1!ror" co #os #ab$os r($dos.
7No trate de saber#o. No t$ee $&,ortac$a. C!eda&os #e%os e# !o de# otro. BNo #e
,areceD
7N!ca re!c$ar5 a !sted. E##a a#3 #os ho&bros.
7Todo est/ b$e" Peter. Asta es #a >$ca *e3 -!e he s$do a&ab#e co !sted o co
c!a#-!$era.
II
Ro(er Er$(ht haba e&,e3ado s! *$da co&o &$ero e #as &$as de carb de
Pes$#*a$a. E s! &archa hac$a #os &$##oes -!e ahora ,osea ad$e #e haba a'!dado
%a&/s. 6Esto 7co&etaba 5#7 es ,or-!e ad$e se ha &et$do e &$ ca&$o.6 4! carrera
haba s$do br$##ate ' ,>b#$ca co&o !a carte#era. Haba dado ,oco te&a a chata%$stas '
b$(ra1os de esc/da#o. )os r$cos o #o -!era ,or haber ##e(ado ta cr!da&ete a #a
r$-!e3a.
Od$aba a #os ba-!eros" a #as asoc$ac$oes" a #as &!%eres" ' a #a :o#sa. N!ca co&,r
!a acc$ e #a :o#sa $ *ed$ $(!a de s!s e&,resas. Toda s! 1ort!a se #a deba a s
&$s&o" ta sec$##a&ete co&o ##e*aba todo s! d$ero e e# bo#s$##o.
Ade&/s de s! e(oc$o de ,etr#eo ,osea !a casa de ,!b#$c$dad" ! resta!rate" !a
casa de rad$o" ! (ara%e" !a ,#ata ,ara 1abr$cac$ de re1r$(eradores e#5ctr$cos. Ates de
cada !e*a a*et!ra est!d$aba e# terreo d!rate &!cho t$e&,o" des,!5s act!aba co&o s$
o s!,$ese ada" trastorado todo #o ,recedete. A#(!as de s!s a*et!ras t!*$ero 5+$to"
otras 1racasaro. Is$st$ e e##as co eer(a 1ero3. Traba%aba doce horas a# da.
2!ado se dec$d$ a costr!$r ! ed$1$c$o" est!*o se$s &eses b!scado ar-!$tecto. Oc!,
a Roark des,!5s de #a ,r$&era etre*$sta -!e t!*o co 5#" -!e d!r &ed$a hora. M/s tarde"
c!ado est!*$ero hechos #os ,#aos" d$o rdees ,ara -!e se e&,e3ara #a costr!cc$
$&ed$ata&ete. 2!ado Roark e&,e3 a hab#ar de #os ,#aos #o $terr!&,$8 6No &e d5
e+,#$cac$oes. No *a#e #a ,ea -!e &e e+,#$-!e $dea#es abstractos. N!ca he te$do
$dea#es. )a (ete d$ce -!e so' co&,#eta&ete $&ora#. Me ate(o so#a&ete a #o -!e &e
(!sta. 9 'o s5 #o -!e &e (!sta.6
P/($a LJE de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
Roark !ca &ec$o #a tetat$*a -!e haba hecho de ##e(ar hasta Er$(ht $ s!
etre*$sta co e# ab!rr$do secretar$o. Er$(ht" de a#(!a &aera" ##e( a saber#o. E c$co
&$!tos ech a# secretar$o ' e d$e3 5ste sa#a de #a o1$c$a" co&o se #o haba ordeado" e
! da de &!cha #abor" de%ado e #a &/-!$a !a carta a &ed$o escr$b$r.
Roark *o#*$ a abr$r s! o1$c$a. Era #a &$s&a hab$tac$ eor&e e #a ,arte s!,er$or de
! *$e%o ed$1$c$o. A&,#$ s! #oca# a#-!$#ado ta&b$5 #a hab$tac$ cot$(!a" ,!es haba
to&ado d$b!%ates ,ara -!e se ded$cara a# ,ro(ra&a re#/&,a(o ,#aeado ,ara #a
costr!cc$. N!ca haba odo hab#ar de e##os ates ' o #es ,$d$ cartas de
reco&edac$. )os e#$($ etre &!chos as,$rates des,!5s de &$rar !os &$!tos s!s
d$b!%os.
E #a tes$ a1aosa de #os das -!e s$(!$ero" !ca #es hab# de s!s traba%os. A#
etrar cada &a0aa e #a o1$c$a" ,oda ad*ert$r -!e ,ara 5# careca de *$da ,r$*ada" de
toda s$($1$cac$ ' de rea#$dad" sa#*o #a rea#$dad abr!&adora de #as a&,#$as ca%as de ,a,e#
-!e estaba sobre #a &esa. E# s$t$o ,areca 1ro ' desa#&ado co&o !a 1/br$ca" ,ero c!ado
&$raba a Roark otaba -!e o era !a 1/br$ca" s$o ! horo a#$&etado co s!s c!er,os
' e es,ec$a# co e# de 5# &$s&o.
A *eces se -!edaba toda #a oche e #a o1$c$a. )os e&,#eados #o ecotraba
traba%ado d!rate dos das ' dos oches se(!$dos. A #a tarde de# tercer da se -!ed
dor&$do sobre #a &esa. 4e des,ert a #as ,ocas horas" o h$3o co&etar$o a#(!o ' ad!*o
de !a &esa a otra ,ara *er #o -!e se haba hecho. H$3o correcc$oes. s!s ,a#abras soaba
co&o s$ ada h!b$ese $terr!&,$do s! ,esa&$eto" co&e3ado !as horas ates.
7Usted es $so,ortab#e c!ado traba%a" Howard 7#e d$%o A!ste He##er !a oche"
a!-!e Roark o haba &ec$oado ada de s! traba%o.
7BPor -!5D 7,re(!t aso&brado.
7Res!#ta $c&odo estar e #a &$s&a hab$tac$ -!e !sted. )a tes$ es cota($osa.
7BC!5 tes$D Me s$eto co&,#eta&ete at!ra# c!ado traba%o.
7Asa es #a c!est$. Usted est/ co&,#eta&ete at!ra# c!ado s#o #e 1a#ta !a ,!#(ada
,ara re*etar. BDe -!5 d$ab#os est/ hechoD Des,!5s de todo" se trata ada &/s -!e de !
ed$1$c$o. No est/ hac$edo co&b$ac$ de a#(o sato co !a tort!ra $d$a ' ! 5+tas$s
a&oroso.
7BAcaso ! ed$1$c$o o es esoD
No ,esaba e Do&$$-!e a &e!do" ,ero c!ado #o haca e# ,esa&$eto era ! s>b$to
rec!erdo" era e# recooc$&$eto de !a ,resec$a cot$!a -!e o eces$taba
recooc$&$eto. )a -!era. 4aba dde ecotrar#a. Es,eraba. )e d$*erta es,erar" ,or-!e
saba -!e #a es,era era $so,ortab#e ,ara e##a. 4ab$a -!e s! a!sec$a #o ataba a e##a de !a
&aera &as co&,#eta ' h!&$##ate -!e #o -!e ,oda hacer#o s! ,resec$a. )e daba t$e&,o
,ara -!e $tetase !a h!$da" ,ara -!e ,!d$ese coocer s! ,ro,$o desa&,aro c!ado 5# #a
-!$s$era *er otra *e3. 4abra -!e e# $teto &$s&o estaba a e#ecc$ de 5#" -!e era ta s#o
otra 1or&a de s! ,oder. Etoces e##a estara d$s,!esta a &atar#o o a $r hac$a 5# ,or s!
,ro,$a *o#!tad. )os dos actos era se&e%ates e s! &ete. A# -!era cod!c$r#a a e##o. 9
es,er.
)a costr!cc$ de #a 62asa Er$(ht6 $ba a e&,e3ar c!ado Roark 1!e c$tado a #a o1$c$a
de Qoe# 4!tto. Aste" ho&bre de e(oc$os a1ort!ado" ,ro'ectaba #a erecc$ de ! $&eso
ed$1$c$o ,ara o1$c$as. Qoe# 4!tto haba basado s! 5+$to e #a 1ac!#tad de o co&,reder
ada acerca de #a (ete. A&aba a todo e# &!do. 4! a&or o ad&$ta d$st$c$oes. Era !a
(ra a,#aadora -!e o ,oda ,erc$b$r ,$cos $ coca*$dades" co&o o #os t$ee #a
s!,er1$c$e de ! bote de &e#a3a.
Qoe# 4!tto cooc$ a Roark e !a cea -!e d$o Er$(ht" ' #e a(rad. )o ad&$r. No
*$o $(!a d$1erec$a etre Roark ' c!a#-!$er otra ,ersoa. 2!ado Roark 1!e a s!
o1$c$a" Qoe# 4!tto #e d$%o8
P/($a LJF de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
7No esto' ada se(!ro" o esto' se(!ro" o esto' se(!ro" ,ero ,es5 -!e ,oda rec!rr$r
a !sted ,ara ese ed$1$c$o ,e-!e0o -!e te(o e #a cabe3a. 4! 62asa Er$(ht6 es... e+tra0a"
,ero es atract$*a" todos #os ed$1$c$os so atract$*os. Me (!sta #os ed$1$c$os" Ba !sted o...D
' Ro(er Er$(ht es ! ho&bre &!' #$sto" ! ho&bre &!' #$sto. Hace d$ero dode otros
cree -!e o se ,!ede hacer. )e ,re(!tar5 a Ro(er Er$(ht. #o -!e es b!eo ,ara 5#"
ta&b$5 es b!eo ,ara &.
Roark es,er a#(!as se&aas des,!5s de a-!e##a ,r$&era etre*$sta. Qoe# 4!tto !ca
tea ,r$sa ,ara dec$d$rse.
Ua oche de d$c$e&bre A!ste He##er *$s$t a Roark s$ a*$sar#e ' #e &a$1est -!e
deba aco&,a0ar#e e# *$eres s$(!$ete a !a 1$esta d$st$(!$da -!e daba #a se0ora de
Ra#sto Ho#co&be.
7D$ab#os. o" A!ste.
7Esc>che&e" Roark. D(a&e e+acta&ete ,or -!5 o. ?Oh" s5 -!e od$a esas cosas"
,ero 5sta o es !a b!ea ra3@ Por otra ,arte" ,!edo dar#e &!chas e+ce#etes ra3oes
,ara -!e *a'a. E# #!(ar es !a es,ec$e de casa de as$(ac$ ,ara ar-!$tectos '" ,or
s!,!esto" tedr/ a## ,os$b$#$dades de obteer ! ed$1$c$o" hasta ,ara s! est$#o ,ersoa#. 4$
!sted sera ca,a3 de *eder hasta e# a#&a -!e o t$ee" B,or -!5 o ,!ede ,asar !as horas
de ab!rr$&$eto e bee1$c$o de 1!t!ras ,os$b$#$dadesD
7Es c$erto" s#o -!e o creo -!e estas cosas cod!3ca a ada 7re,#$c Roark.
7BC!$ere $r ,or esta *e3D
BPor -!5 es,ec$a#&ete esta *e3D . 7?2ara&ba@ E ,r$&er #!(ar ,or-!e esa ,este
$1era# de K$k$ de Ho#co&be &e #o ha ,ed$do. Est!*o a'er dos horas ,$d$5do&e#o ' &e
h$3o ,erder ! a#&!er3o. Echa a ,erder s! re,!tac$ e# -!e se costr!'a ! ed$1$c$o co&o
#a 62asa Er$(ht6 e #a c$!dad ' -!e e##a o ,!eda ostetar a# ar-!$tecto e s! sa#. Es !a
&aa. 2o#ecc$oa ar-!$tectos. Is$st$ e -!e #o ##e*e" ' #e ,ro&et -!e #o hara.
7BPor -!5D
7E# *$eres ,r+$&o estar/ Qoe# 4!tto. A!-!e #e re*$ete" trate de ser cort5s co 5#.
4e(> he odo" est/ ,r/ct$ca&ete dec$d$do a dar#e e# ed$1$c$o. C!$3/ todo #o -!e eces$te
,ara dec$d$rse sea ! cotacto ,ersoa#. M!chos otros *a detr/s de 5#. Todos estar/ a##.
C!$ero -!e !sted est5. C!$ero -!e !sted ha(a ese ed$1$c$o. No -!$ero or ada de cateras
de (ra$to e #os ,r+$&os d$e3 a0os. No &e (!sta #as cateras de (ra$to.
Roark se set sobre #a &esa" as$5dose a# borde de #a &$s&a co #as &aos" ,ara
&ateerse 1$r&e. Estaba e+ha!sto" a!-!e o #o ,oda set$r. De% caer #os ho&bros e !
es1!er3o ,ara e1ect!ar ! descaso -!e o ##e(aba. s!s bra3os estaba tesos" est$rados '
! codo se sac!da co ! cot$!o ' d5b$# estre&ec$&$eto.
7BPor -!5 o $r a!-!e sea !a *e3D No ser/ ta terr$b#e. C!$3/ se d$*$erta. Ier/ a
&!chos *$e%os a&$(os a##8 a Qoh Er$k 4'te" Peter Keat$(" G!' FraNo ' a s! h$%a"
coocer/ a s! h$%a. BHa #edo a#(!os de s!s traba%osD
7Ir5 7re,#$c Roark.
7Usted ,re*5 ,oco #as cosas" a!-!e a *eces es terr$b#e. Iedr5 a b!scar#e e# *$eres a
#as ocho ' &ed$a. 2orbata e(ra. A ,ro,s$to" Bt$ee s&ok$(D
7Er$(ht &e cos$(!$ !o.
7Er$(ht es ! ho&bre &!' sesato.
2!ado He##er #e de%" Roark se -!ed setado d!rate &!cho t$e&,o a #a &esa. Haba
dec$d$do $r a #a 1$esta ,or-!e saba -!e era e# >#t$&o #!(ar e e# c!a# Do&$$-!e FraNo
-!erra ecotrar#e otra *e3.
7C!er$da K$k$ 7d$%o E##sworth Toohe'7" o ha' ada ta $>t$# co&o !a &!%er r$ca
-!e hace de# etrete$&$eto !a ,ro1es$. Pero" c#aro est/" todas #as cosas $>t$#es t$ee
s! ecato. 2o&o #a ar$stocrac$a" ,or e%e&,#o" #a &/s $>t$# de todas.
K$k$ de He#co&be 1r!c$ #a ar$3 e ! #$do (esto de re,roche" ,ero #e (!staba -!e #a
P/($a LJH de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
$c#!'era e #a ar$stocrac$a. Tres cade#abros de cr$sta# br$##aba e e# sa# de ba$#e
1#oret$o ' c!ado e##a cote&,# a Toohe'" #as #!ces -!e se re1#e%aba e s!s o%os
##eaba de cete##eos #as ,esta0as.
7?C!5 cosas ta desa(radab#es d$ce !sted" E##sworth@ No s5 c&o #o s$(o $*$tado.
7No co&$ece a d$sc!t$r co e# se0or Toohe'
7d$%o #a se0ora de G$##es,$e" !a &!%er a#ta -!e ostetaba ! co##ar de (rades
d$a&ates" de# ta&a0o de #os d$etes -!e &ostraba c!ado se rea7. No *a#e #a ,ea.
Esta&os derrotadas de ate&ao.
7)a d$sc!s$" se0ora de G$##es,$e" es !a de #as cosas -!e o t$ee ecato $ !t$#$dad.
De%5&os#a a #os ho&bres de cerebro. )os cerebros" ,or s!,!esto" cost$t!'e !a ,e#$(rosa
co1es$ de deb$#$dad. 4e d$ce -!e #os ho&bres desarro##a s!s cerebros c!ado ha
1racasado e todas #as otras cosas.
7Usted o -!$ere dec$r eso 7d$%o #a se0ora de G$##es,$e &$etras s! sor$sa #o
ace,taba co&o !a a(radab#e *erdad. 4e ,oses$o de 5#" tr$!1a#&ete" ' se #o ##e* co&o
!a ,resa robada a #a se0ora de Ho#co&be" -!e ,or ! &o&eto se haba des*$ado ,ara
sa#!dar a !e*os $*$tados.
7Ustedes" #os ho&bres de $te#$(ec$a" so co&o $0os. 4o ta ses$t$*os -!e !a #os
debe &$&ar.
79o o hara eso" se0ora de G$##es,$e. A,ro*ech5&oos de esto" ,ero ostetar s!
,ro,$a $te#$(ec$a es ta *!#(ar" &/s *!#(ar a> -!e ostetar #a r$-!e3a de !o.
7D$os &o" o debera hab#ar as" Bo #e ,areceD He odo dec$r -!e !sted es
$3-!$erd$sta" ,ero o #o to&ar5 e ser$o. N$ s$-!$era ! ,oco. BC!5 #e ,areceD
7Me (!sta &!cho.
7Usted o &e e(a0a. No ,!edo creer -!e sea ,e#$(roso. )os ,e#$(rosos so s!c$os '
!sa &a#a (ra&/t$ca. ?9 !sted t$ee !a *o3 ta her&osa@
7BC!5 #e hace ,esar -!e 'o as,$ro a ser ,e#$(rosoD 4o' s$&,#e&ete... b!eo" #e d$r5"
#a cosa &/s s!a*e -!e e+$ste. !a coc$ec$a. 4! ,ro,$a coc$ec$a" ,erso$1$cada
cosc$ete&ete e e# c!er,o de otra ,ersoa e $teres/dose ,or #o &eos a1ort!ado de#
&!do" -!edado #$bre" de este &odo" de o ,reoc!,arse de eso.
)a se0ora de G$##es,$e e+c#a&8
72ara&ba" -!5 $dea ta ,r$&orosa@ No s5 s$ es horr$b#e o s$ es &!' sab$a.
A&bas cosas" se0ora" co&o toda sab$d!ra.
K$k$ de Ho#co&be e+a&$ #a sa#a de ba$#e co toda sat$s1acc$. )e*at #a *$sta hac$a
e# techo" adode o a#ca3aba #a #!3 de #os cade#abros" ' ot c!a #e%os estaba de #os
$*$tados" c!a do&$ate ' tra-!$#o. )a eor&e &!#t$t!d de as$stetes o e&,e-!e0eca
e# *estb!#o -!e estaba ate e##os" co&o ! c!adro de es,ac$o (rotesca&ete
des,ro,orc$oado" ' era esa *asta e+tes$ de a$re a,r$s$oado #o -!e daba a #a 1$esta !
as,ecto de re($a s!t!os$dad" a#(o as co&o #a ta,a de# est!che de !a %o'a"
$ecesar$a&ete (rade e toro a ! cetro a,#astado -!e o tea &/s -!e !a so#a
(e&a ,e-!e0a.
E# tra%e de oche o #e setaba a E##sworth Toohe'. E# rect/(!#o de #a ca&$sa b#aca
,ro#o(aba s! cara" -!e se a#ar(aba e dos d$recc$oes. #as a#as de #a corbata #e daba a s!
c!e##o e# as,ecto de ,o##o des,#!&ado" ,/#$do" a3!#ado ' #$sto ,ara retorc5rse#o co ! so#o
&o*$&$eto de !a &ao 1!erte. Pero tea ro,a &e%or -!e c!a#-!$era otra de #as ,ersoas
,resetes. )a ##e*aba co #a e#e(ac$a $&,ert$ete de -!$e se ec!etra &!' c&odo co
-!e a#(o #e -!ede &a#" ' #o (rotesco de s! as,ecto cost$t!a !a &a$1estac$ de
s!,er$or$dad" !a s!,er$or$dad bastate (rade ,ara (arat$3ar todo des(arbo.
)e deca a !a &!%er %o*e" so&bra" -!e ##e*aba (a1as ' ! tra%e de oche desc!b$erto
e #a es,a#da8 6?Oh" !sted o ser/ ada &/s -!e !a a1$c$oada de #a $te#$(ec$a" a &eos
-!e se s!&er%a e a#(!a ca!sa &/s (rade -!e !sted &$s&a@6
P/($a LJ< de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
)e deca a ! caba##ero obeso" co ! rostro -!e se ero%eca e e# ca#or de #a d$sc!s$8
6Pero" a&$(o" o ,oda (!star&e $(!o de #os dos. D$%e s$&,#e&ete -!e ta# cosa es e#
c!rso $e*$tab#e de #a h$stor$a. B9 -!$5es so&os !sted o 'o ,ara o,oeros a# c!rso de #a
h$stor$aD6
)e deca a ! %o*e ' desd$chado ar-!$tecto8 6No" %o*e" o es -!e est5 cotra !sted a
ca!sa de# 1eo ed$1$c$o -!e d$se0" s$o ,or e# &a# (!sto -!e &!estra e -!e%arse de #a
ces!ra -!e #e h$ce.6
)e deca a !a da&a &$##oada8 64" creo -!e sera !a b!ea $dea #a s!'a de cotr$b!$r
a# Ta##er de Est!d$os 4oc$a#es. 4era !a &aera de to&ar ,arte e #a (ra corr$ete
h!&aa de rea#$3ac$oes c!#t!ra#es" s$ ,ert!rbar #a r!t$a de s! d$(est$6.
)os -!e #o rodeaba deca8 6?C!5 $(e$oso@ ?9 -!5 *a#eta@
Peter Keat$( sorea rad$ate. 4eta -!e #a ad&$rac$ ' #a atec$ 1#!a de todas
,artes de #a sa#a de ba$#e hac$a 5#. M$raba a #as ,ersoas" a todas a-!e##as ,ersoas
adoradas" ,er1!&adas" co sedas cr!%$etes" bar$3adas de #!3" chorreado #!3 co&o s$ se
#as h!b$ese s!&er($do e a(!a de ##!*$a !as horas ates" ,ara estar #$stas ,ara $r a## '
red$r ho&ea%e a ! ho&bre -!e se ##a&aba Peter Keat$(. Haba &o&etos e -!e se
o#*$daba de -!e era Peter Keat$( ' se &$raba a# es,e%o -!er$edo !$rse a #a ad&$rac$
(eera#.
Ua *e3 #a corr$ete #o de% cara a cara co E##sworth Toohe'" Keat$( sor$ co&o !
&!chacho -!e s!r($era de ! ro e ! da de *erao" res,#adec$ete" *$(or$3ado"
$casab#e de eer(a. Toohe' se -!ed &$r/do#o. Toohe' se &et$ #as &aos e e#
bo#s$##o de# ,ata#" h$ch/do#o a #a a#t!ra de s!s 1#acas caderas. ,areca co#!&,$arse
d5b$#&ete sobre s!s ,$es ,e-!e0os. s!s o%os estaba e&,e0ados e !a *a#orac$
e$(&/t$ca.
7D(a&e" E##sworth..." Bo... es 5sta !a oche &ara*$##osaD 7d$%o Keat$( co&o !
ch$co a !a &adre co&,res$*a.
7B4e d$*$erte" PeterD Usted es cas$ #a sesac$ de esta oche. Parece haber 1ra-!eado
#a etrada de #a 1a&a. Oc!rre as ' !o o ,!ede dec$r" co e+act$t!d" c!/do ' ,or -!5...
Ha' a#(!$e" s$ e&bar(o" a -!$e !sted ,arece $(orar des,$adada&ete 7re,!so
E##sworth Toohe'.
Keat$( retroced$. C!era saber c&o Toohe' #o haba sab$do.
7:!eo 7d$%o Toohe'7" #a e+ce,c$ %!st$1$ca #a re(#a. Es #a&etab#e" s$ e&bar(o"
4$e&,re t!*e #a $dea abs!rda de -!e se eces$tara ! ho&bre &!' e+traord$ar$o ,ara
atraer a Do&$$-!e FraNo. Etoces" at!ra#&ete" ,es5 e !sted. F!e ada &/s -!e !
,esa&$eto oc$oso. 4$ e&bar(o" e# ho&bre -!e #a obte(a" tedr/ a#(o -!e !sted o sera
ca,a3 de $(!a#ar. E eso 5# #e (aar/.
7Nad$e #o ha cose(!$do 7d$%o Keat$(.
7No" s$ d!da" o. Toda*a o. Eso es &/s b$e aso&broso. 4!,o(o -!e eces$tar/ !
ho&bre e+traord$ar$o.
7F%ese" B-!5 d$ab#os d$ceD BNo #e a(rada Do&$$-!e FraNoD
7N!ca he d$cho -!e o &e a(radara.
U &o&eto des,!5s Keat$( o' -!e Toohe' deca e &ed$o de !a ser$a d$sc!s$8
6BFe#$c$dadD ?Es ta de c#ase &ed$a@ BC!5 es #a 1e#$c$dadD Ha' &!chas cosas e #a *$da
&/s $&,ortates -!e #a 1e#$c$dad.6
Keat$( se eca&$ #eta&ete a# ec!etro de Do&$$-!e. 4e haba recostado" co&o
s$ e# a$re 1!era ! so,orte bastate s#$do ,ara s!s ho&bros d5b$#es ' des!dos. 4! tra%e de
oche era de co#or de *$dr$o. A# t!*o #a sesac$ de -!e ,odra *er a tra*5s de s! c!er,o #a
,ared -!e tea detr/s. Pareca de&as$ado 1r/($# ,ara e+$st$r" ' esa 1ra($#$dad hab#aba de
!a 1!er3a te&$b#e -!e #a tea ac#ada a #a e+$stec$a co ! c!er,o $co&,at$b#e co #a
rea#$dad.
P/($a LJJ de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
2!ado 5# se acerc" e##a o se es1or3 e 1$($r. se *o#*$ hac$a 5# ' #e cotest. ,ero #a
,rec$s$ &otoa de s!s res,!estas #e cotea" #e toraba $&,otete. #a abado
des,!5s de !os &$!tos.
2!ado Roark ' He##er etraro" K$k$ de Ho#co&be se ade#at a sa#!dar#os a #a ,!erta.
He##er #e ,reset a Roark" ' e##a hab# co&o s$e&,re" co *o3 -!e ,areca ! ch$##$do" '
co tata *e#oc$dad -!e ah!'etaba toda o,os$c$.
74e0or Roark" ?estaba as$osa ,or coocer#e@ He&os odo hab#ar &!cho de !sted.
2#aro -!e debo ad*ert$r#e -!e &$ &ar$do o #o a,r!eba" ,or ra3oes ,!ra&ete artst$cas"
co&,reder/ !sted. ,ero o se ,reoc!,e8 t$ee ! a#$ado e esta casa" ! a#$ado et!s$asta.
7?M!' a&ab#e" se0ora Ho#co&be@ 7d$%o Roark.
7?Oh" 'o adoro s! 62asa Er$(ht6@ Por s!,!esto" o ,!edo dec$r#e -!e re,reseta &$s
,ro,$as co*$cc$oes est5t$cas" ,ero #as ,ersoas de c!#t!ra debe teer s!s es,r$t!s
ab$ertos a todo" -!$ero dec$r" debe cos$derar todos #os ,!tos de *$sta e e# arte creador.
debe&os teer a&,#$t!d de cr$ter$o e todas #as cosas" Bo #e ,arece a !stedD
7No s5 7cotest Roark7. N!ca he te$do a&,#$t!d de cr$ter$o.
E##a t!*o #a cert$d!&bre de -!e 5# o haba -!er$do dec$r !a $so#ec$a" o estaba e s!
*o3 $ e s!s &aeras. ,ero a-!e##a $so#ec$a 1!e #a ,r$&era $&,res$ -!e t!*o de 5#.
Roark *esta de et$-!eta ' #e -!edaba &!' b$e" co s! as,ecto a#to ' de#(ado. ,ero haba
a#(o -!e deca -!e o #e ,erteeca. s! ro%$3o cabe##o ,areca r$dc!#o co a-!e##a ro,a.
ade&/s" a e##a o #e (!staba s! cara. a-!e##a cara co*ea a ! obrero o a ! &ar$ero"
,ero o #e ,areca b$e e s! sa#.
7Nos he&os $teresado &!cho ,or s! traba%o.
B4! ,r$&er ed$1$c$oD
7E# -!$to.
7BE# -!$toD BDe *erasD ?C!5 $teresate@
4e 1!e a sa#!dar a !e*os $*$tados.
He##er #e d$%o8
7BA -!$5 -!$ere coocer ,r$&eroD A## est/ Do&$$-!e FraNo" &$r/doos. Ie(a.
Roark se *o#*$ ' *$o a Do&$$-!e" -!e estaba so#a a# otro #ado de #a sa#a. No haba
e+,res$ e s! rostro" $ s$-!$era e# es1!er3o ,ara e*$tar !a e+,res$. Res!#taba e+tra0o
*er ! rostro h!&ao co estr!ct!ra sea ' &>sc!#os" ,ero s$ s$($1$cado. ! rostro co&o
s$&,#e &a$1estac$ aat&$ca" co&o !a es,a#da o ! bra3o" ' o co&o ! es,e%o de
,erce,c$oes ses$b#es. E##a #os &$raba co1or&e se $ba acercado. Tea #os ,$es
d$s,!estos de &aera e+tra0a" dos ,e-!e0as 1$(!ras ,ara#e#as ' ter&$adas e ,!ta" co&o
s$ a#rededor o e+$st$era ada &/s -!e !as ,!#(adas c!adradas deba%o de #a s!e#a ' e##a
est!*$era se(!ra hasta tato o se &o*$ese o &$rase hac$a aba%o. 4eta ! ,#acer *$o#eto
,or-!e #e ,areca ser de&as$ado 1r/($# ,ara estar hac$edo a-!e# es1!er3o ' ,or-!e se
seta &!' b$e.
74e0or$ta FraNo" B&e ,er&$te -!e #e ,resete a Howard RoarkD 7d$%o He##er.
No #e*at #a *o3 ,ara ,ro!c$ar e# o&bre ' se -!ed sor,red$do ,or-!e so ta
s$ 1!er3a. des,!5s ,es -!e e# s$#ec$o haba co($do e# o&bre ' #o tea as$do toda*a.
,ero a## o haba s$#ec$o. )a cara de Roark estaba cort5s&ete $&,as$b#e" ' Do&$$-!e
d$%o co toda correcc$8
7Tato (!sto" se0or Roark.
7Tato (!sto" se0or$ta FraNo.
7)a 62asa Er$(ht6... 7d$%o e##a.
Hab# co&o s$ h!b$ese -!er$do ,ro!c$ar a-!e##as tres ,a#abras" ,ero co&o s$
des$(ara" o !a casa" s$o &!chas cosas &/s.
74" se0or$ta FraNo 7d$%o Roark.
Etoces e##a se sor$" co #a sor$sa correcta ' s!,er1$c$a# co -!e se rec$be !a
P/($a LJ= de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
,resetac$.
72oo3co a Er$(ht. Es ! a&$(o de #a 1a&$#$a.
7No he te$do e# ,#acer de coocer a &!chos a&$(os de# se0or Er$(ht.
7Rec!erdo -!e !a *e3 ,a,/ #o $*$t a cear. F!e !a cea #ast$&osa. 4e d$ce -!e
,a,/ es ! co*ersador br$##ate" ,ero o ,!do e+traer#e !a so#a ,a#abra a Er$(ht. Ro(er
,er&aeca $&,as$b#e. Ha' -!e coocer a ,a,/ ,ara darse c!eta de c!a eor&e 1!e
a-!e##a derrota ,ara 5#.
79o he traba%ado ,ara s! ,adre" hace a#(!os a0os" co&o d$b!%ate.
E##a &o*$ #a &ao ' #a det!*o e e# a$re. De% caer #a &ao.
7Etoces habr/ ,od$do darse c!eta de -!e ,a,/ o ,oda estar de ac!erdo co Ro(er
Er$(ht.
7No" o ,oda estar de ac!erdo.
72reo -!e Ro(er cas$ &e -!era" a!-!e !ca &e ,erdo -!e 'o traba%ase e !
d$ar$o de S'ad.
A# estar etre e##os" He##er ,es -!e se haba e-!$*ocado" -!e o haba ada de
e+traord$ar$o e a-!e# ec!etro. E e1ecto" o oc!rr$ ada. 4e &o#est ,or-!e
Do&$$-!e o hab#ara de ar-!$tect!ra co&o es,eraba -!e #o h$c$ese" ' coc#!'
#a&etado -!e Roark #e h!b$ese d$s(!stado" co&o #e d$s(!staba #a &a'ora de #as
,ersoas -!e e##a cooca.
Des,!5s" #a se0ora de G$##es,$e se d$r$($ a He##er ' se #o ##e*. Roark ' Do&$$-!e se
-!edaro so#os.
7E# se0or Er$(ht #ee todos #os d$ar$os de #a c$!dad. 4e #os ##e*a todos a #a o1$c$a"
co #a ,/($a de #os ed$tor$a#es cortada.
74$e&,re ha hecho eso. Ro(er err s! *erdadera *ocac$. Debera haber s$do ho&bre
de c$ec$a. ?T$ee ta# a&or ,or #os hechos ' ta# des,rec$o ,or #os co&etar$os@
7E e# otro e+tre&o" Bcooce a# se0or F#e&$(D 7,re(!t Roark.
7No.
7Es ! a&$(o de He##er. E# se0or F#e&$( o #ee &/s -!e ed$tor$a#es. A #a (ete #e
(!sta or#o hab#ar.
E##a #o obser*aba. A# #a &$raba 1$%a&ete" co &!cha cortesa" co&o o haba &$rado a
$(!a ,ersoa -!e #e ,resetaro. E##a deseaba ecotrar a#(> rastro e s! rostro"
a!-!e 1!ese !a sor$sa b!r#oa. a! #a b!r#a sera ! recooc$&$eto ' ! #a3o" ,ero o
ecotr ada. Hab#aba co&o ! e+tra0o. No ,er&$ta otra rea#$dad s$o #a de ! ho&bre
-!e #e ha s$do ,resetado e ! sa#" $tachab#e&ete s!&$so a todo co*ec$oa#$s&o de
de1erec$a. E##a a1rot a-!e##a res,et!osa 1or&a#$dad ,esado -!e s! *est$do o tea
ada -!e oc!#tar#e -!e 5# #a haba hab$t!ado a !a eces$dad &/s t$&a a> -!e #a
eces$dad de a#$&etarse..." &$etras -!e ahora estaba a a#(!os ,asos de d$stac$a co&o
! ho&bre -!e o se atre*a a acercarse &/s. E##a ,es -!e a-!5##a sera s! 1or&a de
b!r#arse" des,!5s de #o -!e o ,oda haber o#*$dado" ,ero -!e o -!era ad&$t$r. 4e #e
oc!rr$ -!e -!erra -!e e##a 1!ese #a ,r$&era e recordar#o. 5# $ba a cod!c$r#a a #a
h!&$##ac$ de ace,tar e# ,asado" ob#$(/do#a a ser #a ,r$&era -!e &!r&!rase #as ,a#abras
-!e ##e*aba a #a rea#$dad" ,or-!e saba -!e o ,oda haber#a o#*$dado.
7B9 de -!5 *$*e e# se0or F#e&$(D 7,re(!t.
7Es 1abr$cate de saca,!tas.
7BDe *erdadD BA&$(o de A!steD
7A!ste cooce a &!chas ,ersoas. A# d$ce -!e 5sta es s! oc!,ac$.
7BHa te$do 5+$toD
7BC!$5" se0or$taD No esto' se(!ro res,ecto a A!ste" ,ero e# se0or F#e&$( ha te$do
&!cho 5+$to. T$ee 1/br$cas s!c!rsa#es e N!e*a Qerse'" 2oect$c!t ' Rhode Is#ad.
72o res,ecto a A!ste" !sted est/ e-!$*ocado" se0or Roark. T$ee &!cho 5+$to. E s!
P/($a LJK de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
,ro1es$ ' e #a &a !o t$ee 5+$to s$ o se de%a &aosear.
7B2&o se #o(ra esoD
7Por !o de estos dos ca&$os8 o o to&ar e c!eta a #as ,ersoas" o to&ar e c!eta
todo #o re1erete a e##as.
7B2!/# es ,re1er$b#e" se0or$taD
7E# -!e sea e# &/s d$1c$#.
7Pero e# deseo de e#e($r e# &/s d$1c$# ,!ede ser !a co1es$ de deb$#$dad.
7Desde #!e(o" se0or Roark. ,ero es #a 1or&a &eos o1es$*a de co1esar#o.
Etoces a#(!$e ##e( corr$edo etre #a coc!rrec$a" ' (o#,e a Roark e #a es,a#da.
Era Qoh Er$k 4'te.
7?C!$5 h!b$era ,esado ecotrar#e a-!" Roark@ (r$t7. ?2otets$&o"
cotets$&o@ Haca !a
eter$dad -!e o #e *ea. Esc>che&e" -!$s$era co*ersar co !sted. BNos ,er&$te !
&o&eto" Do&$$-!eD
Roark se $c#$ ate e##a" co #os bra3os a a&bos de# c!er,o" co ! &ech de cabe##o
ca'5do#e hac$a de#ate" de &aera -!e e##a o #e ,oda *er #a cara ' s so#a&ete #a
cabe3a" co#or de ara%a" $c#$ada cort5s&ete. Des,!5s s$(!$ a 4'te etr5 #a
coc!rrec$a. 4'te #e deca8
7?D$os &o" c&o se ha #e*atado e estos >#t$&os a0os@ Esc>che&e" Bsabe s$ Er$(ht
,ro'ecta ded$carse a# e(oc$o de co&,ra*eta de $&!eb#es e (ra esca#a" -!$ero dec$r s$
o t$ee otras costr!cc$oes a #a *$staD
He##er arrac a Roark de #a co&,a0a de 4'te ' #o ##e* a ,resec$a de 4!tto. Aste se
&ostr ecatado. 4$t$ -!e a# *er a Roark se #e -!$taba #as >#t$&as d!das. F!e ! se##o
de se(!r$dad e #a ,ersoa de Roark. )a &ao de Qoe# 4!tto se cerr sobre e# codo de
Roark" c$co dedos (ordos ' rosados sobre #a &a(a e(ra. Qoe# 4!tto #e hab#
co1$dec$a#&ete8
7Esc>che&e" &!chacho. Todo est/ arre(#ado. Usted ser/ e# ar-!$tecto" ,ero o &e
e+,r$&a hasta e# >#t$&o ceta*o. Todos #os ar-!$tectos so !os de(o##adores ' !os
sa#teadores" ,ero co1o e !sted. Usted es ! &!chacho $te#$(ete" se(> &e d$%o e# *$e%o
Ro(" BoD De &aera -!e &e t$ee ahora a & ta&b$5 ,ara sab#ear&e" eso es. Detro de
!os -!$ce das ##a&ar5 ,or te#51oo ' tedre&os !a r$0a de ,erros ,or e# cotrato.
He##er #os &$r ' ,es -!e era cas$ $decete *er#os %!tos8 #a 1$(!ra a#ta ' asc5t$ca de
Roark" co #a or(!##osa $t$de3 ,ec!#$ar de #os c!er,os de #ar(as #eas" ' %!to a 5# #a
sor$ete ,e#ota de care c!'a dec$s$ tato s$($1$caba.
Roark co&e3 a hab#ar de# 1!t!ro ed$1$c$o" ,ero Qoe# 4!tto #o &$r aso&brado '
o1ed$do. Qoe# 4!tto o haba $do a## ,ara co*ersar de ed$1$c$os. #as 1$estas se daba ,ara
d$*ert$rse" ' B-!5 a#e(ra &/s (rade ,oda haber -!e o#*$dar #as cosas $&,ortates de #a
*$daD De &aera -!e Qoe# 4!tto hab# de# bad&$to" -!e era s! &aa" !a &aa
,atr$c$a" co&et" ,!es 5# o era *!#(ar co&o otros ho&bres -!e ,$erde e# t$e&,o %!(ado
a# (o#1. Roark esc!chaba cort5s&ete8 o tea ada -!e dee$r.
7Q!e(a !sted a# bad&$to" B*erdadD7,re(!t Qoe# 4!tto" de ,roto.
7No 7re,!so Roark.
7BNo %!e(aD BNo %!e(aD ?2ara&ba" -!5 #/st$&a" terr$b#e #/st$&a@ Esto' se(!ro de -!e
s$ %!(ase" sera e+ce#ete" de#(ado co&o es. sera &a(1$co" creo. co se(!r$dad -!e #e
(aara &!' 1/c$#&ete a# *$e%o To&,k$s e c!a#-!$er &o&eto. etretato" #e*atar/ e#
ed$1$c$o.
7De c!a#-!$er &aera" &$etras se #e*ata e# ed$1$c$o o tedra t$e&,o ,ara %!(ar"
se0or 4!tto.
7BPor -!5 o tedra t$e&,oD BAcaso o t$ee d$b!%ates ,ara hacer#oD T&ese ! ,ar
de e+tras. -!e se ,reoc!,e e##os. 'o #e ,a(ar5 bastate" Bo #e ,areceD Pero etoces o
P/($a L=M de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
%!e(a8 ?-!5 terr$b#e *er(Xe3a@ 9o estaba se(!ro..." e# ar-!$tecto -!e h$3o &$ casa e 2aa#
4treet era ! e+,erto e bad&$to" ,ero &!r$ e# a0o ,asado" &!r$ a,#astado e !
acc$dete de a!to&*$#" e# codeado. Era" ade&/s" &!' b!e ar-!$tecto. 9 a-!" Bo
%!e(aD
74e0or 4!tto" o est/ rea#&ete d$s(!stado ,or eso" B*erdadD
7Esto' ser$a&ete dese(a0ado" &!chacho.
7Pero" e rea#$dad" B,ara -!5 &e -!$ere !stedD
7B2&o ,ara -!5D
74" B,ara -!5D
74e et$ede -!e ,ara hacer ! ed$1$c$o.
7B2ree !sted rea#&ete -!e sera &e%or e# ed$1$c$o s$ 'o %!(ase a# bad&$toD
7:!eo" ha' e(oc$os ' d$*ers$oes. est/ e# #ado ,r/ct$co ' e# #ado h!&ao de esto. a
& o &e $&,orta. s$ e&bar(o" cre -!e ! ho&bre de#(ado co&o !sted se(!ra&ete..."
,ero est/ b$e" est/ b$e. No ,ode&os teer#o todo.
2!ado Qoe# 4!tto #e de%" Roark o' !a *o3 a#e(re -!e #e deca8
7Ehorab!ea" Howard.
9 a# *o#*erse se ecotr co Peter Keat$(" -!e sorea rad$ate&ete.
7?Ho#a" Peter@ BC!5 decasD
7Te 1e#$c$taba ,or #a co-!$sta de 4!tto" s#o -!e o has te$do tacto.
7BPor -!5D
7O cas$ todo #o -!e hab#aste co e# *$e%o Qoe#" ,rec$sa&ete ,or-!e o deba haber#o
esc!chado. era &!' etrete$do. No es 5sa #a &aera de abordar#o" Howard. B4abes #o -!e
'o habra hechoD H!b$era %!rado -!e %!(aba a# bad&$to desde -!e te$a dos a0os '"
co&o es e# %!e(o de #os re'es ' de #os codes" se eces$ta ser !a a#&a de rara d$st$c$
,ara ,oder a,rec$ar#o. 4$ ##e(ase #a ocas$ de -!e &e ,!s$ese a ,r!eba 'o 'a &e habra
oc!,ado e %!(ar#o co&o ! code. BC!5 te habra costadoD
7No #o ,es5.
7Es ! secreto" Howard" ! raro secreto. Te #o dar5 (rat$s co &$s &e%ores deseos. 45
s$e&,re co&o #as ,ersoas -!$ere -!e seas. Etoces #o(rar/s #as co-!$stas -!e -!$eras.
Te #o dar5 (rat$s" ,or-!e s5 -!e !ca har/s !so de 5#. Eres br$##ate e a#(!os as,ectos"
Howard" s$e&,re #o he d$cho" ' terr$b#e&ete est>,$do e otros.
7Pos$b#e&ete.
7Deberas tratar de a,reder a#(!as cosas s$ *as a ded$carte a %!(ar !a ,art$da e e#
sa# de K$k$ de Ho#co&be. B)o har/sD Te est/s 1or&ado" Howard. A!-!e &e ,rod!%o
!a (ra sor,resa *erte a-!. ?Ah" ehorab!ea ,or #a obra de Er$(ht" obra her&osa" co&o
de cost!&bre@ BDde est!*$ste todo e# *eraoD Rec!5rda&e -!e te d5 !a #ecc$ sobre
c&o debes ,oerte e# s&ok$(. ?D$os &o" te -!eda ta &a#@ Eso es #o -!e o &e (!sta"
-!e ,are3cas ! toto. 4o&os a&$(os" Bo es as" HowardD
7Est/s borracho" Peter.
72#aro -!e #o esto'" ,ero o he to&ado !a so#a (ota esta oche" $ !a so#a (ota.
N!ca sabr/s de #o -!e esto' borracho" !ca. No es ,ara t$" ' 5sa es ta&b$5 !a de #as
ra3oes ,or #as -!e esto' borracho. #a de -!e o es ,ara t$. T> sabes c&o te -!$ero"
Howard. Te -!$ero de *erdad esta oche.
74" Peter" s$e&,re &e -!err/s.
Roark 1!e ,resetado a &!chas ,ersoas ' &!chas hab#aro co 5#. 4orea ' ,areca
s$ceras e s!s es1!er3os ,or acercarse a&$stosa&ete ' e+,resar#e a,rec$o" des,#e(ar
b!eos deseos e $ter5s cord$a#. Mas #o -!e esc!chaba era8 6)a W2asa Er$(htV es
&a(1$ca" es cas$ ta b!ea co&o e# ed$1$c$o W2os&oU4#ot$ckV.6 6Esto' se(!ro de -!e
t$ee ! (ra ,or*e$r" se0or Roark. cr5a&e" coo3co #os s$(os. Usted ser/ otro Ra#sto
Ho#co&be.6 4e haba acost!&brado a #a host$#$dad" ,ero a-!e##a c#ase de bee*o#ec$a era
P/($a L=L de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
&/s o1es$*a -!e #a &$s&a host$#$dad. 4e eco($ de ho&bros" ,es -!e ,roto estara
1!era de re(reso a #a rea#$dad s$&,#e ' c#ara de s! o1$c$a.
No *o#*$ a *er a Do&$$-!e e e# resto de #a oche. E##a #o obser*aba etre #a
coc!rrec$a. Obser*aba a #os -!e #o detea ' #e hab#aba. Obser*aba s!s es,a#das"
dete$das cort5s&ete &$etras esc!chaba. 4e #e oc!rr$ -!e ta&b$5 a-!e##o era !a
&aera de rerse de e##a. A# de%aba -!e #o *$era etre(ado a #os $*$tados de#ate de s!s
o%os" r$edo co cada ,ersoa -!e se ,oses$oaba de 5# ! $state. 4aba -!e ,ara e##a era
&/s d!ro -!e obser*ar e# so# ' e# barraco e #a catera. E##a obser*aba dc$#&ete. No
tea es,era3as de -!e 5# #a otase otra *e3" ,ero tea -!e ,er&aecer todo e# t$e&,o -!e
5# est!*$ese e e# sa#.
A-!e##a oche h!bo otra ,ersoa -!e se eter cas!a#&ete de #a ,resec$a de Roark"
desde -!e etr e e# sa#. E##sworth Toohe' #o haba *$sto etrar. Toohe' o #o haba
*$sto ates ' o #o cooca" ,ero se -!ed &$r/do#e #ar(o t$e&,o.
Des,!5s" Toohe' ad!*o etre #a coc!rrec$a" sor$edo a s!s a&$(os. Pero etre
sor$sas ' 1rases" s!s o%os *o#*a a# ho&bre de ,e#o aara%ado. M$raba a# ho&bre co&o
ocas$oa#&ete &$raba a# ,a*$&eto desde !a *etaa de# tr$(5s$&o ,$so" ,re(!t/dose
-!5 oc!rr$ra s$ s! c!er,o 1!ese arro%ado aba%o" c!ado (o#,ease cotra e# s!e#o. No saba
c&o se ##a&aba a-!e# ho&bre" $ s! ,ro1es$" $ s! ,asado. o tea eces$dad de saber#o
,or-!e !ca &$raba a #os ho&bres" ,ero o era ! ho&bre ,ara 5#" s$o !a 1!er3a. C!$3/
1!era #a 1asc$ac$ de *er a-!e##a 1!er3a ta es,ec1$ca&ete ,erso$1$cada e ! c!er,o
h!&ao.
Des,!5s de ! &o&eto" #e ,re(!t a Qoh Er$k 4'te" se0a#/do#o8
7BC!$5 es ese ho&breD
7BAseD 7,re(!t 4'te7. Howard Roark" e# de #a 62asa Er$(ht6.
7?Ah@ 7d$%o Toohe'.
7BPor -!5D
7Nat!ra#&ete" -!e deba de ser.
7BC!$ere coocer#eD
7No 7d$%o Toohe'7. No -!$ero coocer#e.
D!rate e# resto de #a oche" c!ado a#(!a ,ersoa #e obstr!a #a &$rada e e#
*estb!#o" #e*ataba ,ac$ete&ete #a cabe3a ,ara b!scar a Roark. No -!era &$rar a
Roark" ,ero tea -!e &$rar#o.
A-!e##a oche Toohe' o t!*o coc$ec$a de ad$e &as -!e de Roark. Roark o saba
-!e Toohe' est!*$ese e e# sa#.
2!ado Roark se 1!e" Do&$$-!e e&,e3 a cotar #os &$!tos ates de ret$rarse" ,ara
teer #a cert$d!&bre de -!e #o habra ,erd$do de *$sta e #as ca##es. Des,!5s se ,!so e
&archa.
)a 1$a &ao de K$k$ Ho#co&be #e estrech #a s!'a a# ,art$r. )a estrech $dec$sa ' se
des#$3 ,ara as$r#a de #a &!0eca ! &o&eto.
79" -!er$da" B-!5 ,$esas de ese !e*o ar-!$tecto -!e est!*o co*ersado co&$(o"
Howard RoarkD 7$terro( K$k$ Ho#co&be.
7P$eso -!e es #a ,ersoa &/s desa(radab#e -!5 he *$sto %a&/s.
7BDe *erasD
7BTe (!sta esa arro(ac$a dese1readaD No s5 -!5 se ,!ede dec$r de 5#" a o ser -!e
es terr$b#e&ete b!e &o3o" s$ esto t$ee a#(!a $&,ortac$a.
7B:!e &o3oD BEst/s bro&eado" Do&$$-!eD
K$k$ Ho#co&be *$o ,or ,r$&era *e3 -!e Do&$$-!e se co1!da tota&ete. 9
Do&$$-!e se d$o c!eta de -!e #os de&/s o otaba #o -!e e##a *ea e e# rostro de 5#" #o
-!e #e ca!saba #a $&,res$ de -!e s! cara era #a de ! d$os.
7?2ara&ba" -!er$da" -!5 *a a ser b!e &o3o@ Parece" s" ser e+tre&ada&ete
P/($a L=; de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
&asc!#$o.
7No se aso&bre" Do&$$-!e 7d$%o !a *o3 detr/s de e##as7. )os %!$c$os est5t$cos de
K$k$ o so #os s!'os $ #os &os.
Do&$$-!e se *o#*$. E##sworth Toohe' estaba a##" sor$edo ' obser*ado s! rostro
co atec$.
7BUsted...D 7co&e3 e##a" ' se det!*o.
7Desde #!e(o 7d$%o Toohe'" $c#$/dose d5b$#&ete" co&o a1$r&ado #o -!e e##a
haba d$cho7 BMe acred$ta ! d$scer$&$eto $(!a# a# s!'o" Do&$$-!eD A!-!e o ,ara
(oces est5t$cos. Esa ,arte se #a de%ar5 a !sted. Pero a *eces *e&os cosas $*$s$b#es ,ara
otros" Bo es asD
7BC!5 cosasD
7Tedra&os -!e teer !a #ar(a d$sc!s$ 1$#os1$ca &!' co&,#$cada e... $ecesar$a.
4$e&,re #e he d$cho -!e sere&os a&$(os. ?Ite#ect!a#&ete tee&os tata a1$$dad@
Part$&os de dos ,o#os o,!estos" ,ero eso o t$ee $&,ortac$a" ,or-!e os ecotra&os e
e# &$s&o ,!to. Ha s$do !a oche $teresate" Do&$$-!e.
7BC!5 se ,ro,oeD
7Por e%e&,#o" ha res!#tado $teresate desc!br$r #o -!e ##a&a !sted b!e &o3o. Es
a(radab#e -!e #o ha'a c#as$1$cado 1$r&e ' cocreta&ete" s$ ,a#abras ada &/s -!e co #a
a'!da de c$erto 1s$co.
74$...se d$ese c!eta de #o -!e est/ d$c$edo" o sera #o -!e es.
7No" -!er$da. 9o debo ser #o -!e so'" ,rec$sa&ete a ca!sa de #o -!e *eo.
7E##sworth" !sted es ,eor de #o -!e 'o crea.
79 -!$3/ &!cho ,eor de #o -!e !sted est/ ,esado ahora. Pero >t$#. 4o&os >t$#es !os
a otros. 2o&o !sted #o ser/ ,ara &. 9 creo -!e -!err/ ser#o.
7BDe -!5 est/ hab#adoD
7Esto est/ &a#" Do&$$-!e. M!' &a#. Is!stac$a# 4$ o sabe de -!5 esto' hab#ado"
es $>t$# -!e se #o e+,#$-!e. Pero s$ #o sabe..." o te(o eces$dad de se(!$r ade#ate.
7BC!5 c#ase de co*ersac$ es estaD 7d$%o K$k$ Ho#co&be" $tr$(ada.
7Es #a &aera -!e tee&os de haceros bro&as 7d$%o Toohe' *$*a&ete7. No se
$co&ode" K$k$. Do&$$-!e ' 'o s$e&,re bro&ea&os. 4$ e&bar(o" o &!' b$e" ,or-!e"
co&o !sted *e" o os etede&os.
7A#(!a *e3 ,!ede e-!$*ocarse" Toohe' 7a(re( Do&$$-!e.
7Es &!' ,os$b#e. 9 !sted 'a se ha e-!$*ocado.
7:!eas oches" E##sworth.
7:!eas oches" Do&$$-!e.
2!ado se 1!e Do&$$-!e" K$k$ se d$r$($ a E##sworth Toohe'.
7BC!5 ,asa etre !stedes dosD BPor -!5 se&e%ate char#a... s$ ob%etoD )as caras de #as
,ersoas ' !a ,r$&era $&,res$ ada s$($1$ca.
7Es !a de !estras 1a#ac$as &/s (rades ' &/s co&!es 7e+,#$c co *o3 s!a*e '
#e%aa co&o s$ o #e est!*$ese res,od$edo a e##a s$o cotest/dose a s &$s&o7. Nada
ha' &/s s$($1$cat$*o -!e e# rostro h!&ao. N$ &/s e#oc!ete. No ,ode&os coocer a !a
,ersoa" e rea#$dad" s$o c!ado #a &$ra&os" ,or-!e e esa &$rada cooce&os todo.
A!-!e o s$e&,re sea&os #o s!1$c$ete sab$os ,ara desc$1rar !estro cooc$&$eto. BHa
,esado a#(!a *e3 e e# est$#o de !a a#&a" K$k$D
7BE#... -!5D
7E# est$#o de !a a#&a. B4e ac!erda de# 1a&oso 1$#so1o -!e hab# de# est$#o de !a
c$*$#$3ac$D )o ##a& 6est$#o6 ,or-!e cos$der -!e era #a ,a#abra &/s a,ro,$ada -!e
,!do ecotrar. D$%o -!e cada c$*$#$3ac$ t$ee ! ,r$c$,$o b/s$co" !o so#o" s!,re&o.
!a so#a coce,c$ deter&$ate ' -!e cada es1!er3o de #os ho&bres detro de esa
c$*$#$3ac$ es *erdadero" $cosc$ete e $rre*ocab#e" ,ara ese >$co ,r$c$,$o... P$eso"
P/($a L=E de ;<=
Ayn Rand El Manantial I
K$k$" -!e cada a#&a t$ee ta&b$5 ! est$#o ,ro,$o. 4! >$co &ot$*o b/s$co #o *er/ !sted
re1#e%ado e cada ,esa&$eto" e cada acto" e cada deseo de esa ,ersoa. )o >$co
abso#!to" #o >$co $&,erat$*o de esa cr$at!ra *$*a. )o -!e a0os de est!d$ar a ! ho&bre o
os &!estra" os #o d$r/ s! cara. P$ese e s! cara" o eces$ta ada &/s.
7Eso ,arece 1at/st$co" E##sworth" e $%!sto" s$ 1!ese c$erto. )as ,ersoas -!edara
des!das de#ate de !o.
7Peor a>. Eso ta&b$5 #a de%a a !sted des!da de#ate de #os de&/s" !sted se
tra$c$oa a s &$s&a_ ,or #a &aera -!e t$ee de reacc$oar ate c$ertas caras. A !a
deter&$ada c#ase de rostros... E# est$#o de s! a#&a... Nada h