Está en la página 1de 618

ARQUITECTURA

DEPORTIVA
........

............

c...

A1IISIO PUlou. 05MEI0S

T
A1IISIO PUlou. AJ4k.OO

"' .. A'

~"--"~""

.....

.,

....... ,.,.

.........

.....
...

,'

1 l.

CUARTA EDICIOM
(0III:6IOA T AWoI9ITADA

[BLIMUSA
GRUPO NORIEGA EDITORES
Mxico Espaa Venezuela Argentina
Colombia Puerto Rico

......"'*'1-

"'''''''.0

s'

.IIQU1AkO Da 'LAZOLA

elOr'

le

.................

"s

:...........
.r5; , .. _r...'
_tho o _

Da.
Al

1 ;

,....."

__....,
::",-_,

,e11

acetite,
ti

'1

'l ,

-c.oIo8
......
- .....
_.,
",...........
s
Si
'1
'1 ..........

.1

t _

" ,

-.....
el

'. .......
__

'f

_......

.....

,'11*

,,"'_

'.

.....

_ _."

..

catrIIIbr"

M.'

k,

...

1,,1__

._

la

............

..
'"

S"

t.. 11'

,'"

.....

1."_

I",! ..,.....
I
2111,9 ss s............
,.A 1

12
2 lo ",
_
Io .. Ie" .... ,,lequc_~,
I S ._- .. .. ,.........
.,_
11' --:.':
......
ele
lse'"
h -:';.."..
.... y caana D&CL4iW! _,AIQIftI.CiUL'
DUOUlYA, Al!QViliCiWA BAmACIIlIt.~
sil
1
'M'
i ,'t'
1
'JI
7:
,,1FT
e S ,
.,.
,- _
,._ U'
I
.... _

r-

cIaoie ....

:-H

Se,

........lb

.. ,-

tI

.,

r--

~_

, '.....d'IIs' ......

....

,.._

..-

, n,~
1M"

11

_ 5iack~

ao .. ~ lIqMo -' Pw .. ao L ....0 ~ ... "....


, _cidocko,
_ O
-.
<le........
<le facl&oo, ........
.. ,.. pockr upUr lD<jor d
_.",o <le _,.
,11y
... ~
P" diltritaGir o
, ,. l' 10. lou&M. CeDO lCIIaciIIII ,...". la
_aO..

~
IQIIIItO

I.A ..,.,. .....


........

--...-

c... li.,o,,~InNjo~od~+
V"I""
q- _
lo dooifi<ariack

!, .....

oodi6doo.-

010
1__
'
..,.. ... _,
=+.
-Esiltta..,a...... ....,.iIloIo
_ 3' odopft _.
'rnl
'-... In l'ILiaoUr. _
do
_ .. loo ,..
_.,. dt odofdoo. luoI.ioedo ooIido
,... ca _
loo .. ..;.-.;
- .-...,...,,_ ,;po X.\. el "'_
100I00
1,...
lo"_' el .....lo
.....x.uI. oodoIuI ..,
Ti ..... Ir ....
... 1 ....,.. _ loMo:
"" .,. .. - ,;...r- <le adiIirio>o loo
"'" _pIioo , ........ ..w..,..'
E. ,...
..............
al aaIir.Ia
,.. 15 s __ .. ,._..
.......

~NIt""

h=_." ..

"""'I""!"- ............

..._

..... ,.....

.. 1OblioIM ,.."

,_ .......
AI,e.

11

F.1I>oI
FUIboI_

ellllOuClel .1111 __
IIICIIIIII .. _
a6

UeI

1.. c

e1

1111

lO

111_

...

......
7

.\. Rrl~'_:
L I aia
b. cmplo
e, eon,'tot ....

d. \101lUtflio
~.. 'Sernnmo
t P'D~

s..De Aoco:
L

~kdiciuJ
1) De Popo

2) Gnt ...t

~i~=

lo. a.nea ...


3 FI.m.I

.. t...c_

6. Jo.op. O<p<>rt.. y U;.mita


.. Gimnasio
b. f.g!!dio

c. Teatnl
el Tdmson

e. Onana~6po
f. Ooba
So Cln:a!OI Soci....

J.. Plaza ck T......


i. Plaza ck c.u...
j. CiKoy Frria

k.Oub_
l A",~o
m. PlrqIW. BciobGI
a. FrotIlcma
o Rdupo
p. Alberca
'l. Y~ldromo
r. Ifipclronao
L

C8Iadromo

t. "'-

Caa.po. TIro
'. Pob C,aotajr y R_
... BiIar
1. 801......
y. s.ladt~
z..Rodro
l. c.apo OopootlfO
ti.

.... d ai;r1o -

.........

-.

~._

...

d lo

lIDu~1i'rnUli\
lID~ll
[IDrn\pffi1i'~

ORCO

19

........
('" ' .....

loo

p;.p.. _~

c:s. na d ao f90

Aa

[lario T AI1afoNo ..

.....

C..
la

-.i6

CJ><TCdar rodiF!

-'para cIu la aMIda


AIlriIhOI; PUO..- _
i
hl".. a)' 1INfttD p. ..

oauon6.
Eooe ""10 1... el que <liD

mKl.t6n

que."

-'CJUO

f'JtACtamenk.

0"

.. ea.

baoicuo de
AqwiJoo ,_
I!l'ni.r ~
.... I
leo de
_Iffllft 100 PlIi<os, ..
1
OIimp;a.. Con .... JL '
Llade
ri6n de

_"'"

J_

!f

cbd~
La palAbra OIomp;.da
_
.
-na.-..:_. dcri.
de
K~
~""""""
rr.a la ..-Iai\a mi. ...........
..pn la mitolapa ....
7~. ,,'cwol le m>cIon naItD. La
le celtbr.uon Iuu:c mAl de 2S
knoo le mmIan ~
<wdJO
OIimpia, m la PmlmuIa del M...~
nn.no
~icoo o

.... el.....

d;';nidad ~
la que
.-icb como WIiI de ... tieee
dad. Esc.. estatua, debida al r_
dlas, olOdia ,. meuoo de altura, '1_
cuajad" de p;.dras pnc ...... Tal _ la
v-andiooicbd y bellu". que
,, '
marir>inc_nb.. Con la _
..
Lu ~I. mu.niJlas; Iu I'ii' , ..
.... CoJpntes de 80"'10010, el T.......
t1_, .1 Faro de Alrjaadria, el a..
mtdb S4 meuoo de alhII'II ,. el ..... ~
lo, en Halicanwo.
Ua rsw
de uo ~
..
Olimpi.. bao el ao 3&f,
lAntaopIA, doodt '" Cfte r... deob .,

";:a&"

"7~.

.n el lio
En lo ElIdA, en !-.po cid

aupa d

no. acuuon ,,_,..w

la'

del

AIsiIo

pico.Otro de loo

_101
toa

updo de 0Iimpia, dmde .............

r..

el Hipad_M),

Iop&. f''''''i. de le.


I'ftopo pa6 la _
ele
tq' de ...._ ditp"nd
la. _
..

..

'"

....,

.....

..

.. -.. -..
,que ""'"

allm,

ES

dediado a

.. ,_

al ..._

..

c'

__

al ...,

..

...........

....

_p

""Po lIIiIIE!.

IsdJI

1191>

1m

1904
1901
19I!
1916

1m
19N

IflI

1m

1936
1'MO
19+4
19t&

,....
lQ\1

,1'!60
1964

..

19n

1916

_-- .. --.
tt

Riidadl ..

dkpoc

~.):a~a

a"

lA

.~

.......

........
....

..... __
......d faI1t.- dr oda 1:1 """"' ofili,MIoo Id
J
0IIa0pi00 1.....

eo

e........

-........
~ drl_...,
[sIJ:II __

.......

"""'"

_-

Ia"" ........... -.....,.....,. .. '""'--'

. -.rb...,.--

'---- ..

w PRatDII .. t':af_ ~

de ni

.""...P"- po- ~

~I""_'_ P"'"

dr la ~

..

la '~iDa

.urd

~Ia~'

la
.. ...
la Villa O!llr.>k'a ......
olo no la CIoo<t> la (Jonco<diL I'a' b un"" !\.1M'
" h.o _
rI pnmtt p>k _ Ix> ......l<r.odo loo J,tb.tJrJ .. t..JracrM
t .. ~.m
l.H Olopoodao )ltodtmD
(3e 5 _", ti!' ~
fa te_ ~
m 19....
\dn=I

P""'"'-

..

olor

... Loo_..,oli')A
_lo.~
nu:n,,\IO
OOXEO
(~\:\OTA11:

I.llGE

r.-\T1NAJI".AR1'1st1<lo

e I(:US.\Io
EQLIT.\CIOS
t:.'iG1l1M.~

f ROST:- \ ~IAX{)

FL'TBOL S()(X!Ol

IIOCKEY IlE CAMPO


Jll)()

I.E\'A.\'TAMIE.'IITOHE PESAS
I.CCIIA
:-;ATAt:IS \. CI.A\AIIOS
1'E.''TAll'Ii MOUERNO
RF.c.ATAS
ROlO
TIRO

WATEIU'OLO

SKELETOS
SKILlSC

T.._

ID ~..

... "'..-anoa t.,....


r..

-"t:tf ..-a tk'-=


c.tU d' ~JI'

c:_

UN

_d

r...

'"

~,,~
Lt =->b<' '1"'" ""
p""

1Wr\."
ruL.bII

btp __
la

r~

.. -

... or

.,.~ r

, ..

1iIO

I).pdo ......

.. le.

"f'l'~
b c.nco

CltJC'6 an::.....:3

C'torUfmr:.n!r-..
_"'I'XJCP. ,..1npltltu

notA.

-.

.e

.t -,.

A....

..

a.

f'l _

do ....

odnttif~
,tftlt drpcwu
r",If'I"dr, aun.ulDo. t'OJIl..

CIW' Rpf~n
C"Om-mn;mtam-aln 1.. uni6a m b
cauprt(Jl(:g fI'M" hrrnuna "'

tf~\""

.omno!mi<"

lI11>b6hto.
0""'1"'0< dt: Tol",

"*

mt,..". D

......... lo ............
que d "'"
el< "" J_
va ci tUlnt""" el< cbt m u,u O::mpu.1>. nun
.-.la a .... K",,""l' <rnJIdo "lIIbul.. prn.,....... 1"''''
t.ad. """ dr loo drl'" In ~
En rol.. loo po

c=ron ... ~
dr rnboIcs tm.!nndo <l.mrntot. r~tn".
con ,1 c...,.'P' hum:ano como ~b
1IiDIhmmuJ, I~ "fIl 'k", o&, (omrnclOlU' d ......
... lo rept'a<I1UC16a ~
.se, 1. acutud 1.1uta
drl cI<purtiou d..."",," .. pbcuu drI dep..... Esk
"PO dr """"""" tmi.J la '=up de .......,...Ir.u una
que loo ,..bc_.,m ...- 01, ~
lo
4 lo l.""............((jfDi)
lit.. NImim.
PAn loo Juep de b XIX 0:-:mpnc!2, k" snnboIoo
~
que rq>nrnu.nm loo dinin ....." drporn:.
oIocu1a dr loo JIIf1III J loo deporto .kt;odoo ...,.,,,, dr
t-".biti6n, ." ,,.., de us;u lo f.,;un h..-n:I
sub
.ndlUdor.> el< lo nprl5<nUr6n. 1r sin.....,., de ... ah,.... f el nuipo ........""". oda dt-p>nr La f'K=
!wm;,... s6lo .. aplIC6 ru.>ndo el cOJ<'o .. .1 atlruo
mumo .... ""'I'm ""ioltaitillO " "'lm>O nI ....... w:6D
pant'I<S

,"";ah,

<mf,m'"d

m'....

"m,

CO,"O

adrm... c~
C2:l

""".r..-..

loo Jur!O'

)lrdl.Jln~ este
u... _...

aInuucI

J-

<011_

.".,.

Iuc_

VDG

.,..__

_ni' ......_,..

~
no _....._
Lt .. __ ... lo Iodoa ...
c 1* ~
de pata prna. Ierdwo hII ..., a.. ...
..
_
mio ...... .._..
do lo t_ _
'L ""'-"'6
_~ ...lo---,-_.
__,_
--.-.-- pe:
iJ4:!E:;;: iiiIe al .. ~
dr
._.
AoI.
,.........
al .._
*1
do fD .. '
bIO
'- .. lada .. ~
p."
01 tina> drI
pon lo ....'al .,... dfl .\kt.a pan la Drn'ra.

la ~
di> \ltd
::u .. dr.aJ.. oIiml"''' y ...
~
NI Ul'wtn Uftftft'Ul'. w: lIIIpbc~n
dr nr modo
no
dr __
.. UIJ'" e
~
lo
1
_~
do ..". ode2Jn Ea """"
""..... dr ""'I"'orro6n .. n>drn~ Su potIt-ro","""
drv..........
pOJIibibd.ld ti< ~
un ornp;otlO dittt.. l.
i6n ...... _iOCI dou .1 objW> dr un
,olor dr oq><t<UU6n IIWfdi>U.
""ro ti loo '''''''''
0Ilmpc.. ...."un
Joa ..... un
oIaoboIo P"~
ru-a.lr '1"" "" """"""
)
di ...,,,,,,," .... _"""""
_ _... ~
......... tu
_
nnrd.Itl lo ~i<bd
.., m.uufnucllOCft
~~
.....lo cba oonpo. CIUD ..........
_ ...
.lit
OCW'-"Ir
, ... .Joatn .. ~'" nwI.a """ dr .... e-IXIr"' ..... un
Itntfua ... que dnnr_ m ti pod<t dr wpr .... nlM"'"
ImW ditr<.... _
.. UO tn una pl!abr., un Ir,..;...."
'f

b ..
.....

CIbJr'IO.

abJd8 qw ~

.....sa

t"0ft\.r.>

CfUt UD ~

!<do ti --.

fW'"

IW'JTO

f'J m.mfo
_.. -.

4J

~tr

a:tptt'"

..... _
qur ~

__

tla ~

n .... Iequoj< M..w._


f!Uf~
.. tuWrt'U y de--

""""""

.. com~,..-aJ~
.M

,.ta.bn"

nuI .....

Idra _

.. d.r.ol
a lID;boIo, _

iGn.al.
a

podt\A ..-; _~

.rn

JCIDf

y ddec.amurw ti

~_lI

"'mw .,
Mi

"tuaI tt:e

_d

"'

atit'tn ~
aH

.....

Ole"

i
"""ampIrid-d, """
_10'1"< formod

rd.an6n

C'OD

O .....

tilla O

iJ 1" leerar una ~


el ._ <Ir ""

acu.a

.. 1ft ...

jM ~

npP-tI\'a 1'01' r)<nlplc>, m


In I't'Wion.adol coa ~1

lID .....

etraI "ptwutallRlft

......... ._ 1'1"' L
c::::..b limboIft. (.

<Ir .....

r.an.s

f~ftnlbra4a
, ...
m....... 1...... , lIUttu.

lrIIM ......

..so __
__

'''p

'nhaI ......
tUnO. ,,~La..ta.

-uLVi6n,
el< 1m linr2s -oIodoa
... lo _
ni""",
.1 ..... ...."., ....tunI ...
~
que ap1f'r m. d f:MlID p!lD difttaXi,&r hIIII
drponr ~
m IDCNIrrum10 y rr'acinn4 "
coa tI ,le ,... lito>1;:1""" "' ci qu. lo pwbo .. ._
rroIb
r.n rI ._, ote la II""IQIQ, la tmII6a 1Ia...,.1II ..
bR.m qut '" "'-:anuo _. "1( ... 11.,,
""" .uoIIa
<OI11UnIr.o "". MIlo d""",""'" hae .... al
d.. npK
'1"" ~"
el ugno po' ... pule inI."", do,.,.. lito
"'
~
como al d hccl')' pasto O el
r_ c..u (que '" tnCUtI1U~mue ka .....
de rhjbicml, .. ~ ......
lrntID ~.ljO'>ftU!j!o_
la prIuu ti ",..",__
boaco pon po<tJat el ..
ponr r.ro m .....,.,lmboIns el "IDO IUJ>CbmmuoI ..
del.... a lo ~
te """ ..........~ tU l<pOIO.
dido m " m....... c:> un npaclo que po< ",te ....
.. ha mis aba",,,o rn """ dt: ~t.OOIane coa el
..... lo liWll~
aWUO, h><iIndoIo doUicar, tal
OCUlte ron d lutbol, d buu<tbol. ti I'OIibnI,. rI
ti uro o d ClCIwnu. r_ 11lri<dod el< ooIuc"

lro do .. "'trema s:mpIKJtbd , la oatunl drpDc.


dr loo - ... ~
oIlmpKOl q\M: it:piCkhurin
('Qft\."mC
!
...
U1I... ~
knp "" rnrSctn ptopoo ....
lo unod:ad del <oaJUnto. Pan acmttur ata
donuo el< lo unkbd, un toIor diftRD1r
J loodo de oub ugna. 1.. ~ltcci6n de <SU ...
dcbInnmlr ,tlatirxucb coa el tlcmmlO b50iaI ..
bimlr m el '1"" lo ~
'" ckwtaIb '1 <cm ..
Iott> ~
p>n 1. rwn~ ...-de ~
w.. t1JII' c=-.DOQD ... Juqoo.. l'_1 or,
el< Jo. "IfIOI ... trlxiot>2dn ...-..
rDIft "
R'pR!tntcn pOJCbao oIimpt<U m ~
.. e__

ID""_

"'"" .........Ilrpolo-. VIlIItmC'

'''''' comco, ~

rme dr-p",r:t
lU dL..
de

rlO .,.,

La.,..,

c:..s. """

"'''''pt<ao -

loo .. mbob
y [d""rdo T~

w) 'IiSD

d~ Imnio drl C;ol!Ulf ~


por UD KfUPO de- atuct...nl .. de lliodo
la l nnfiWdod Ibrto-A_, ......... bolO lo iI
\I_,., ~bnurJ\ ilW6n.
mm10

I~==~
cid

araoeril
........

el,

3...:

I.......

..,....,

:t

....--z-..r.

IlIelllll
----------n~'---------

::-1

BidllDllD

:::

....
lILl.-:t

~
.1

..r.

; ~

....
lila _

--.....
Is7s_a_

1.

..._

"

,-f

.r-~
I

,ji

1cJ
__

_-

t,J.tJl,

-'

,...,._ ...

.......

"'1"'~"1aI"
...........
,-, _-

54

S.....,...I.J.11"S01lO1UtIII'

2.'

A.... P!N ... ..

'_'

g CanDlala, rema

____--------------.m.-----------------

.-

~ ......... !cm'. T.

.----r
t

I
,,
t

Ciclismo

-4- __-

U. nan .1.)0 1.

sapcrlldo",u ..

I'J,.AO. ,J.,IlUJ
$' _'

....-

~"_1h._
~
o

...... '

.. :

Jr~=-~~_::=i-iE=-::_--:~
-

I
'---------------_ ~--------------.,

----

..............

...........

............

"'

e ,

futbDI alBrlclR.

_------.11...
00-

'4 ..

....
-,

MJlI ......

.-.J'

- ---------- -- ---------- ------ ---------~

..

~---------------_._----------------------...__ I_" t.<......

'

f.

l.
_al_II".."
___
... _11 .....

~
,

u... -.-. .. ..-

..

~~

....-..b-,

-11ft.

111

..

.A.IIP......

......

- ..

UI.

'i

JO

1:::::::::::::-;~~tl::::::::~

-=.,.~ .)

U ..

...._

_i

11...

,-O 10M ..
4111t:n

,., .....

'
........

"--

---._
.
ll

,-O

....
....
r r.::==~t--~
...............

I.....

1..

C aU. _

lc ..

1 n
1===-=. ====!

1~ ..
~
~

.,...... "...... .............,

'

Iso 1IciIt
AIIwII

U ...,.J.I_.

,-,

J .........

1.

~_I.M.
.

.............

0&.-.

u..-.'

110
D
11 Il_ t1_._
....._ .

1l
lO U

_.
.....

.... tfk .1.00 X 'T .M 11 21._. I


Aftu"
OO.

S4

-.

lIdI'

X.I'... 1:U ....

C."allo l

_.

.....

'UI

__

.................
.,.....
.-- .....

1 ,-,

JI

..- a_._..
.

_'

.--

------------.----------

T..a.pOU"

tll ...

ID

__

.................
' '

.........

...

Cabl."
ceJUl.

etelo."
liIIf"'JfftdI'
1

X aJO . 12.1

-..........

-.~.,.

~
z.aaoor

lO.

Dele' lobre hiela

8
8

I____________
u.-------_ ..

Hocle, Illre laltl

--_.-- ..: ----

------:------~n
I_U

...lI.L...

..,.'

---_._-JID 110110

"r i

r-------

I.u.
I

J!..
I

..._~__

_11-.---4
S~

lltaJl.:,teDlt
A b:IIn l*Ww " ...

~,

JUellS de b nl.l.
, aZlr

.. ,,-

_ ... _
i\ r:---,\
\

,....\ I

\ I
I
. I'-----'
........

I,M.

11

,.....

u-n ............
t .... ,

.'.)

r"1

1_

__
-.

,......
. .

,.

JUIIIS Infanllles

.r------,
,
1

jIL- =1: ___'


- -

la

.a

,.

, ...... 1.00-)0.00..,'

......

--'

... lIotora

,.. ,.. "

s, ...

Ilrlll

---.--....

lIn

5(: ,

ay lWRaI

Si

l8I1nl.II.I" 1'11111

~ __

~1.

............"
..............

LUC~I Irlurralnl

'

, "".

_". ..............
........

14.. '1' ...... ...

il.at,ctl

__

. .......-..,.,
...-.-

...

.U

__

.....
w..... -""'i'

...

1kiIo ( .....

~ .......

:a .......

",

...

P , ;::i:a,, __

'11

..........
z-I.-

SS8tRlt

......
V,.

I .........
==:...,.._

'

rr==------,l
Sloalb

11.. .

J TaUrOmaquia
r

_-.-"

Tenis

,)

~lIrD

,f

-----,

.....,.

s.,..,nctr

....

Att.r.U.

Vollbol

'uiHfn

t__

-..

.'---------__j

--

11WaleraDlo

._.

11:

I I

I
I
I

I ,

I~

..

IJ

..

,-

......
..-:M~a..-ica.
.. daI la d..r pan:

a....

..

_~

........

'orlAn..
.. ......
D .. ....ao QIIft10
lo. ~
,_..., ...
tI.AIUft aIpnoi cp.r ..............
~
cIWa.Itad .t I'ftrr:.
~
...
11 .. ot.rva
C~ a quilD.. ti :a
ar t:W;.r (.wDIl'W'tt .... aICOIUrad la onroti6a
d

r-'r....

.-ma....

Pota la ",.",n.
d ,.._.
"""". no

loo de ......
~
..
"".culEAd .... lo _
..
1'.,.. ,.J A~.
(1CicJ:i."
....r rl Monc""'" lO "''"'"''.....
o ......,_ "'_
L>l docta. c...ocSo ..
_
)00 pos .... _la.
,__
~,
;" Inlb prdaaKaa .. ~
.......
" i la tbu..
11&1; f* Jo &In=.. b piu q.d.a :meaf .......
qw :&a.
~
.. -ni d taWmo dt "-1,.
d
loo dt_
.......
0.... C1IWJtiadoo m _
,,_
C""'.nJm.o" ... _uhan loo rmuw.. ..........
In (...",.., bema, "" _1 P>D IU -moIlo.

mJf'ft .. ~~

-m...... _

r.",

lA d .....".so rnopo n doade """"' ......


,. lO '_.
".,,,,, b mb-.. dolJCU~ qur lO puodr ,"",,~r....
CeIo "" ....u;,, 1""''''' ele tu ...._""""
cid .."..

....- .jiopcIo<~~,

potlI

u,ioI.. ..,_

Ilcpr " ,-,_

fA AtqQ<ria T T 11'0, cvp Ilnolidad p"ndpol ..


"un bbn,", le' IWI~ que
b rayGI :aobft1 no IftO!nItn b '\a.u ckl hracio, i pDf
lo u=o ",Ir .. d ~
lWi<o pota Iosnr la orlO"",
n\D od<araob.
CI'bItmlt pnfccW'l'llrO&c

l'lra la .....uac.6a Y ..., poniaa1u ~


b r,..-uri6n
<le r,Mc.o, que """""'" ........ "Ir...-i6n abooNta, ..

.i60,_

'IUO loo """'"


I ............
_
....lac_ d1!- .,
'1
~.
pan btoo hay """'-...
..... .".,_
..
liCd6Q ,. al "'"Utas a c:abo a)'\IdA pi 4X,p_ tCDo
16pc... que dtb<n oc............... REfORESTACION,
pr;,.cipoImm.._
;';0 .. l<p

.....-.....

b .......t.wi6n Sano
f.A d BmbaI,

tIrJ""",

en ., C\IaI

-1Ct>d""'o,

U>V"....... _

ftJI'If"'I
el '''PI da
d que ocu""
d Iw..ador ... ,_,
p qur
b,,
puedo muJ.
br 1m lul o ~.n lO.t. que " el plpr. ""-amo qut
b.. >ibnot <'00 b!Io ondtxnpl,bi< .1 ~o
ospM
..
1'0< lo aJan, d baleldot debe' qurd.u de , ......
al :\onr, es dair, d.ndo ... ap>Icb ...... ribww y <n
~
a! ptbb<o- SI ~
le "I!'"P qur d
-.m;. cid ~po y <Id JIIqO "" ....... lorma abooIu.
ta lo lime d pblico que
la f'UT' cmera! dt ....
..-.._
Cu)'OO Jupm _
los mis
Y cw
iDdwf.b'
gtl7..an de mh praropdva ca CU&D_tO
a~
y 1f!Undad; y qur adcmi" ~
lA .....
... "'-racia .Id '-!<'ador, .... _ matn,. pnt><tpa.
:.. ..... )mcUICllJ lA cwWtuad6a inc!ad&, potmitimdo
-u doo .. abra .... imporurna, pcprlo bom ala
PtIoca y ubs<n..,. bom el _,
I~
<opI"'_'
.. ~
pan el SoItboI.

"'0 '"

oo.,..

".te

""17>_,

..r....

Por lo ctl<: lO
la Cbamria, dtp>nc ~
'"
~
.. el ~
Cb&no, y CD el cual bey _ lIpOO
de _:
loo que aa,;." ... d callej600 o ... el .......
...
Sao ..
de .. h.}".l-d 1 pan ej
.........r la a- _,.... ...,.. pepI.. I

Ead
....!nl,
~...__"'

'"77 ':..~
:=-..;..:;-

--

.. .

..".-"!'I_~
loo
............

.'w.'

',-

...

-o

...tI'~.abo.~~''''

--

..
tL
.. ~-~~"'"""
,
te

_.,

Caz

, '

n '
"

, po

c~

(2

Ipera

Equn.....
[plo""""
LoquI
Eo<-"'........__ .. IOIO

J_I..umilco

_ ..G.Ip

.....,..
..-.
M
...
(;011

)1

e'

pe.

r ....

lidiar

"., 2

Boldo

""""""

a.;,,.,

C'__..

1loloo "" P.-

""'*1
...
Jiuf
' J""

...... ,........

Lwba en pat_
Lba Go_

("-<.~1
~
.S.wci6D
-7 CiIan'rria
5ot1ld

T...

"'....,...

w.an~
PI"I ""'"
Sc.-b

T.....
VaIiIIoI

<1<

poMO

u.o

._.---

_ _....-.

t, TOlO

al blanco.

1 Tuo Al ,urJo.

..

Ilo_-'.-,.....~
..-.-- ....-.-aq

._.,.,.'

a _do

12_
~).12. U.....
o)'"

U. la_

JI-- ftt 1hcm


~
.. .--_
__
ti...... ""_DoWr~m
IM.......
...'
_.54. n , ,. .. __30 110"'''' _ ...
,
.....Lat QIII!!IOII ... Iat ..,.,
d

.,

_..1..........

"

OI. 1.400 ...I'%so 1,J99


1,000 a 1,249
1__
a 1,In)

'5 ,

,,--

IIIWDII

_..c...v& 1 100. 1)00 ..1.150 1,299


lI50 1.1"
1...... a lI50

6j() .,...._

S" 649
475 a $'"
479

",,'"! -~_

.. I',....wi6n,...mta ....,.

_/'

---

.........~~
1M

dctaidM wa:'

...
1

@)~~
...... -

:;-....

_.- ,_.. :-...

I!=-

...

t= -_

.....

1-li

... It
-

:f

.... -

uo

4S

..-...

._

, , ,
;

--

- ......

-1l---

----------------~-------------------= ----..-----
~'f
.. o ...
I

r ,~

.....

.",1\
I

1'1

1 .;..

'r'".~
L

U,

or .... -

"lO

...... -.Cii ,.

,. n ~

OO. -------__..;

... _..-. ~~.


..u., ... ~"
...
~

.-

.....

_.,_

.....
-_ ..1

_---------1
ll[0l-

"I~C
I'IOrutIOII

R'1I~' Ofl(w.. <k Tuo eee Arco (A"I ce ""

1
Loo "loca que recibm
q\IC (OC it;pec*n tOn:

.ut.aridJod rn 01 ele:pon. ele:1 Tito con


Arco .. la f,."_j,6,,
ID....,.oaaa!
ele:
can Arco
lF 1.1".A) (OQ oecIc: ...
FraD<D. q.,;n, Ir ft(O_~ .utorid tuf'",xmo m la "",1tTb nu: NA
U. mb,m.

I'>m.

r""

TIOSAL ARCJU'.llV A.'\SOCIATION OF TlU:


U srrsn ~TATES S AA.) con Ok on Chieao.
C.SA, ~

A".....UO

m 1879.

Ea <lit capitulo tr dan . .-er


la> I'<'ftw a qUC"
drbn Jft.U para e ... _ cu.alquiaa ele: loo cIoo
''P'"
1r.1 T.A. 'f el NAA
El _
r.1 TA
m dioporv ,.. rtKha>

Fonfl n.mo. el. Ia_


En d ~rior ele:la -

... ".,;", ele: !ji & cad.a

ele:la>

,.w.......di>uN;u:

""0:
intrrior de la En d ..,..mor de la -

1 01

Para t
'u' 90, 'lO, 50 y 30 _......
P.... muJl""' 70, lO, 50 y 3D -'~

.lO, harin

...u oda por la _,...


la mraor~

cID-

para ti
Ir d
El _
.. podd el_ n ..., ODIo dilo o ..... m
~
m el .ele: ocupu cIoo dial, 01 ...dilo ..
linda loo doo mayoru 1 01 ,_
01 ..... ~
dilo tir' , 01 ......
a bol' =Pode_~
.. d""- iD~
01 T_ ",I.TA.le dad ~
~

tanelA

*_,... ::.:;;- ,

::E~~:d:"~~'~-~'"
_
_

..... _'

ale _

,'" 01 .-del c:aa"


.....
de loo.,. .....--de ...

5' na. Para ......

_'
, 1,22 _
, ,....,;; ID

4'111'__

r.o:

...

AZ\L Q.AaO:

Endm ....... JeIaEn el cxldClt la -

bdu.-."bol
...... -

-_de

Ea _

...

"'1""__

10

6.,_"_.,,

-_'" -_.... -...,....- -...


Ooda __

1.!2,.
u. 6r .. a. _
~ .. Ni'
..

...

El~~-.....ncta
... _...
d

aL.......
__

..... ,..

coa

R,

01 JIID _

<1JII .--

,_

..

uriS __
bbDrn

,',

......;
11_:

...

1..30 ..

.... _

(.uoIqW<r bpD
Iln<a.
.
..

lIodIoo.

....... de .........

Loo 1m... docoob ...

,..........

-"'"

dunaIe

.-;
...,.".,b __
putdm
~n d< ,S
'

,lcit,.'"
d~tro.

,....

............

_....

'

......

_ ..

Mimo Apjooe _

' NI

...---

L-n

...

''Ir ....,..,,...._.....

= ....... , de,,, .........

QuId. PI t,,t! el _

unn.

Sr"'-" -'

<n .. cunda

z. ' _..

qu< IX>

(In.
i'>n <1 .-...1
UD

Juez de

<>

*' Culpo,

eoau"Sar ....

l1li

': ' .....

' .1

., ".

tiRttIot,

.....

rl

"0". tuaDdo
El J
ele Culpo

que
rOn ele,

....

po, ..... cuando .._


lo:>

S 'i

.. ...

ti
...

-,. 5

1Ao,. - .. ~

par 50 -

juioa ""jo

I~
b oq ',.. ele AnoIaIL
Obten.,.r que 01
T_ eIoct6o Reooh.... las dia2"
, ...... _.

... ....,

.......

pe

~o ...w. 1*' . 'd 300 tiIat .. """1'..


bcuomlaele ... _tl-r a.",endo bKia .. tI .. . qu< ~I
'
_ SibIL

r_.........

5610300
paIV
podra _

la300

'"

JoS-

....
-

'

' F._;d
' .. __
-

....S.

<_.- ,. ....:::-t ,.....,


N,~.w

'id~?d

.................

va ......
o
.. _
... d'_.o..pa......_.
ridd

per:auta

__

....

to'
__
.... _

..........,_.....

Fladil -

m 5 .....

--

5:;

81

10)

30 11.......
30
30 Ilocbat...
300..: ........
30 flecha....

1I<chM...

de -ne N.f IArcIIefy.....


... 1h:lW $IoJ- (N.A.A)

a.p_

11;
I

lo. of

30 Ik<h.t. dr.d. SO \'cb,


30 ""''','' dnde 40 \'d ..
30
dock :so \' di.

A ";.72
",.36;&m
'1:;

l!4
dndc 40 Veh..
!H I1bat dcxk 30 \' ck.

.,It.:..... Paa

40 V..

"i.72 m

s......
1....

4 I ..,.,. [.....

0"'" deode

72 11"'" __
100 V..
48 rk-<hao deIde 80 V..
2S Ilcc.... deIde 150 V..

~ 27.43 m

IItw cIrMIr ~ \'eh.

""'ha>

30

150 y..
50 Ya

- 36.58m

n..1u.

24

11"'"

30 llrcIw de:tde 30 V..

- " ~.86 m

1:=

30

30 Ilcc

Es.I ... u....~


Lo. oomroo punIm ..,. indi.i.hulo o por equil'0"
ploeindoor ......sq...... de loo "It_D'<l ROC:-;I.IS

so fltoeb.. do1de ro \'dl:.


30 fltoeh%> cIn<k ~ \'di.
30 n..~.... cInck 40 \'eh.

100 Ya
80 Ya
150 Ya
5OY ..
40 Ya

.~.72m

.3658

~ .. 27.4' m

p~

caa""""" _ .....

.w.-no,

ipal 1.22 ....


cmual 2+ cm '1 ...................
12.1
ee drI

<mUO ......

....l*8p._

=.3lam
= .27,.5 al

.,_

..... duo, ""1ft' '1 ......

18.29

=.J&.:iI_

=.17."'.

..............
0-._

_.. .........
...

Ia

111

(1,:

..

"''''''''-'''
... b~
... "

nd:ta. '"'

..-ro

__
01_
.........
_.-_--

....n.. -

P""'"

:wi6w

..

lUJO,. ,

le:

_al_

_ _

-S
...

..515_

drt ~

__

f'l.ano r n.....1ado, ....... '1' p>oIado. T_

,.,-,...................
.-,,_

So h;oId ........

.. -

_..
...

Jo _

...........
_ -...- :;.,.....-~----...

do! .....

(1

lO

.
...

:'1as'-!".-~ ... -.....

.,;:;. 'Z7o"'
~
......

1\.-

c;&O pu1JI'

t' .......

el

r-~

-...
.....
.. ..

.....

..

k,

Ikd>a

....
_ ..

na .... f__
g , __
wlb paraI<fat la
...._
, __
.....
..nda ... da yanIao ipaI
144 _
ti nunpo .... _
'r . 'r .... __
..
abm..... pua iIIIpodi< el __
al _
... __
.nw .. ,...... ., ... _e"
r........ e1 _
lIIiIiar .............
al ......
'('RtJt'U

-*' "'-10-

I'~D
... ._.............

Ilot..... 1,.. loo bIoft<GO


'l"'"oodmm
..........
1"" puat<a do

Ir!oi ...........

,efu_. ,.... _
... , ,..Is '

cuando no ..-..

_...

...

1)

..... ,
n

= ..

""" lpero
ealo<
el .... ,.......
,,~
o ,...,.... do nfaaaloa .. el ......
Cu.oIquirr bpo do __ ,...
I.m .......
la
~
........ ...w...- C'W'hr- tipo 40 ....... -i1.u., DO cb.im
MIIW ~ bIMDD o la ....
I

.....

_y_ .....
''"'

.....
'Z'

..

El0__

el J- &1
..,..
3 1 .. - .....
4elT_-'
...............

4eI T_

fJUJO l"IWi .. ftIiIIiaa __

Tu

ar.fUn60 , _

"IIA .....

ElI__

_.

, _111"'. __

C1Ift ..

bn Ver

..po.

quI! ....

el Ver ..

cada

1. _

lift

di
e]
1)

llh I M'

.....

la

.. 5

.,.
..-..-

..
' ..

lo

.w_-:= _..

Ariou .....

jowaI .........

,_

...

..,,\oWII

tDiIoo loo
o..,.

w-.

Vop." ricti<aa
.........

1)

40 la
Pi
,

40 .-

"Cica ..
11

'4

50

'""""'"
C:uada

\ >'C.

...

II!'

tIapao

Ya

lEttI ~
qlICdo lOmt'O ..

r..,..n.

"

d ._
t..pscu
[a;pI..d al

de 'ro,

n"..._

...

*1

""'''doo

dobJr. loe.

bbzJca pata

at'1IiUIf,o a;IP ... J*b"'


I'G d pIlU kWI:JfO_

twr;J6n r ~

tlCft"I, ,

lotDDl'
...

_<n - ..-

r........

... dut... part>c>-

f"lHh-

1 ASJG:\'AClo"" VE DL\.'-co:.
Sr ,t'tUl4l..s.. ""'" no RUS dr cua.t:m ~
d.dpn'U .... miICPO N.aftro.
1 ~ put'dr plXtJc2J' (fI~rtO.. an~ qu.r te' lJl)<o
..... bt t8.>d dr pDrna ofociako qu< debn ......
"" atn dr cbr ~
ti tomro.
, OJUlr.x JIL TIRO Se ~
qu< DO dt do. p:a.n.....
dUpalTn al mivno &;1npn m lIn
_
bbnco. Lo .... 1Irct... orrin oJ..opor.tdu ...,._

..,....tn

:unN:ltrTu"atin ~ d c-nlr.no

qw'

aparcan

tu"

nambftt ea ,,1 ICOr!'


""l""" _
""" ea p"'ocola do ,..... coJo.
."..., """ <W Lado d. b lina ti< Wo
6. Sr C~
d_D' .....tilh.awo , ... JKOff'
d. ni b """"" Iornu por-.I cLu ,_ Il'tItUrwU Lo ~
I .......,
_,
d .......dr oro .. <D<2Ip d 1)",,.... dtI
7
qur DO ,... IO<UO d;,p.r." o ""'"
n ~
lit ,robA .. la llne.l ck uptra ,OIOaC:U
3 _roo
do
Un.. dr tm>
.. .(la lOfT.('Ot coa dGUnc-,,u \Olll.1.bIn JC' .nK'u.n m
11 .... !... ) .s,.,." ~
... b _,

\ rJ

rom<O

Loa.,_

.,,, 1.0

"''''''0

~ c.uJqul<f
dr ",..,....., o <OOJundor. otro
~
n .. ""''''''' andcpo""", .. dnpu <Ir A ... ,
...so P'" .1 ~oc dd T."".., pen:>" ., culblco<ti
punlr .... d.. "Waado por .1 Oi'IOI' dd

...r..........
c""".....

lO. , .. Ihho qu< doj!' rl aIrO lO conaiclcnni cIUpa.


lit retuptta aJe.araJndo!.a con d ano, ""
"""tt "" pon cIr IU P""Ci6a.
11
<~
,.a:W> un ""lurIO no puod.
tu Ivpr 'D lA linea dr 11m ) k q.....un Algun;u
IIorIw ,_ diJp>"" d (pIn do bbnco >urde
""" .. Iuc.u .,....t.ndo al Di.... .,.. dd I'e>m<o ck1<nIl..... nod '.br lOfW' .1 "IW,o.
12 (:n.n" "" duqroo l'lIOndo d IllR'CtOtdel Torrato tucr~ dol \ffn ti QW su IIIluto ('(JrN) nnrr~nr~.
13, I r.a... oJo. qur ..... Ilrch> Iul~ ""<lo y
tudlUr 110m
bl""krilla rI Din-cto, cid Tor.
cnod .... dup:>.roo p.r. coIocub <ti fU I_.
~
14, \0 pocIr.in leo lIt1jVnl>< .... ibu lIBUuCnono dr
.)-...b .1 dispo,., _ n...~ ""'" ru.uodo .... En f .....
r......
d" ',ro podn rrnb" a"..u o
De!; ., M

5.,_

,o-

.......

.mw

1.Id><moo rffOn!.ar '1'" .1 AmI J lo flrdot


pdis'DUS, ruo d,b<n "'. CWI!:>d.u ...
ulICm
2, Lu.u pnocImua m kro ...ooo o MluItoo ....
rgn<lBt><U dro<'ono<rn el ampo'
... ., ........
no hoy J"T'OIW IIU b poca o al bdo el< dIa
do dCp.ramot.
3, ~o "'librar <ti Ib_, b .a1<DC1n al
'1'" por dex'IIido pan~.... pdiro A _
.., !'o podrin d"puu clero arrumw.. ......
__
d61~nc' que d 0It0, <ft d _
S, llebnnoo imp<Mmn aueruo jwpo.
ru~,~ " f1h:u --smitrdonao ruo ntbr ..
<01'.4.,.,.,.., porq"" ele DO ... asI, _ .... -_
un accidrn", pot clacvido o "'l!~
1

."",10

::,:,,1.0
~

R.c-;t. d... pnIaoI

'RIUUC..

rl~-

"""bi., ... lug.., o al.


dun.ntt: '(1

no podniD
dl

q\lt' hran

IIDIrn<'O,

P.\RTIGIP.\\TF5
JIombra con mmm eL:- 12 ~iM'
MIIJ<ro con mmoo do 12 .ao.

Jl' :SIOKS
lIocnbto ti< 12 " U a(_
Mil"'''' ele 12 1~ aiioa.

.i_

Hombres do U.
18 aa.
!\.luJO'" ele 15 18

"""""'"
do la
~I.........
do '1

IA~

,:

~.

IL

e.::...".........
;;:
ca .. _

w!.~A
...._

L''';o.;.AAha ...."
ctooifoucia ..- _ Ni
pm:btlf.adao

., :.

loo... '

..

PIf'OS.. [$r
a
3
- ~
cia!e> de la N.A.A. , .:
afi,
l!l 'r '" ...
:
.......
la. 1_.... 'Oii. la N.A..\..
por'.
"" """I'""'a ... aauaI
J
1 i .:
dr lB nu;tto cal & _ ...
la ' ".,
,
...
en

CM.

O..

.xn-rado
.- -cee... : ' .:
...
do
:z... Loo
.".
,...
, i'i<a:l6D ......

12"

lUp<'11"ft"

...

btn y muJrfft COCIIiIbrin ea T..... '


k
30. Sto mNnlb'aD e 411 ' t _
la
una cmlmcial do daoiflCllri6n....
' , - ID .:fic.. romo ln<aIbro do la ,'_'iwiIlo. lIa 'el _
de la taf)CLI te eDC1Bdraa ( , b..'
f-ro--

anou;T'

:-<Jmb...

cid Club.
AJn<uci60~
Cfttifldl ...
... m"""" ,. <_0
40. 1 tboiflCaCi6a

'co

~n~

punt ..""

IIa .. u
"'rnl'm.u
Supmor a 700

ru.699

SOO.62 ..
Inrr:rior a 49!1

Am..'u o

....pmor a 6'10
57S 6t9
47S.574
InrulOl" a .. 74

.,._o

.......
fa

........

"..,.
Suw:iow 1,400 ~

1,250.1.. ,......
1
1_ .......
I....... I.~

"..,. A.aitSuperior ',300 .......

1.,0.1.2" .......

mo.
,.......,.
950,......

1,149,......

loo

IJrI ,u:.bIo
...........
.

ptlCnna.

..

m
2~
.. _

" ...

re

A. ........ FOoiaw de .,,_..

d:t.bo a IOdo ......


".tIrb"
[urn;L

...

l.,

gJ"", ,,"IV"

oncm

....
o..,;a. It

! ~ .........,..

1"'_

1..,;,&,....

1M

"'"
,

.1

.....

FJ
do! ......
....
&~
~ndo en Grocia..
:: ,
i.- 011 $( I
riuccn,. Jarm...... lf
...
""""Immle el ......
l1IOdoo '" pDea
m .. ,..; ....
m..".... _rdIa y F:
11'S'
Para loo juqp O' ....
'
de.. '1 t

...
;...
.,
r.,.....,. _::~=~

,....,.- ..........
le mollVr2.

c..,""" de

100 ........

2. Cuma de 100 ........


,. <:"mra de 400 ........

4
'j.

6.

c..nna de 100 ........


de 1,5GO........
(:..na. de s.ooo ........

Ca,"""

7 Canna de
8 Cuma de
9: Canna de
10 Cuma de
11 Canera de
(51!

10,000 ........
42.,1115

110 _

400 _

s.ooo _

l.

"

ltilti1:'
n' -=:;

s:! I

12. )(ardua de 20
13. Mardza de 50
14
4 X"'.
15. c.n.a"'_" X _
..

ea.-. __

16. ,
17.

la.
19.
20.

21........ ' .riI....

...
21.

de

f 1dto"

drur.on.. rn ODlrf:t(.u.oo
T 4r:"~fllllO.
.... v CUSJ.m ~;vur-~ dr- Wl qut: ..
&k ~rod.. con TE'~DCb2 "
r;ar~ 'la .... ktu Sr dqx.-w ti: b_
,..ub<J<><r> ~O>
ron c..b .Iaw do
.,}to. ~.

,"-

.........
r.ar.a: ,,1~ho

dr ahUD Ir amub UII ~


... de doo twbo< o buQ- de ...... ,~
r imnW .pn:KJr ot:a ~
debe me u_
alt...r.u. Par3 l;a ~
dr ftUno .. __ ...
... cif'C1ll,uD de <"""",10 bino ~
y
de 0.60 _
e di.5mruo. La huTa ......
..,.-nn ~
de 003 '-<Ir lado
4 ro _,_
dr ul'!!". Si .. cacut,. ood
de dll_uo. f.l odiado< do ;iliuro '"

ubb d.

""'"r.o
Ul <nl~
1IJrt"" el< br:o Y 6; cm.imo:uuo
P""'" ..".Q> al ., c.n.imnna y ....

un.>

20

""red.
de

la aJt~ de 1 iO 1.90, 2:.10,


Iros ~ IC' ..notan me. amtrm.. A CIb. taba.
l3 U"" He<ha de m<l>' C<l,r<du;o, ron la po-.
d<-rrcha. II .ndlOda. '" f.". .1 _lo 1"" ......
luOOo un lold<J de b r.....
.... mhtin se _NI'" uU f_ de 4 DO
bdo por 0'.0 _
de pooftmdicWl ........
de arrna muy 1..",_ o '" IICCIIchona <Ut ....
El _r<o de la lou le !ud (OCl ubIa do
m<lros. ,\dlWmcnte en IUS" de ... 1...... (h6n ITlleno de bulo rspua>3. qtK mide 7,00
!>do )' litne rtUndo _
1.00 rotlro de ...... t;
fJ lruno d. co<:t.n.am...,1O para e1uIIO
r:, n un> sup<tlid. pbn:. en lorma de 11'1II1IItaJ JA,"lrQ.l a

,.ea

ClKU!o

ton

dr ll)OO mrt1'O'1 (en

ndlO

r... wtoa ..

de uno por nul

d 0.>I1D d- JoaEtlud

ubb de

\lIt:>

Y ......

el uIIO

.;g~de m:odn:a """

m.,roo d. btgo. 20 Cdl1me\fOA de omcbo Y 10


me''''' d. ~,
Se coloca .1 ras y nhe! ..
u ~

"'A

malO' b

.,.,UIOI'

tmea

de

".....

Ilno y .. tocio lo Wp Se anqla una


borde d. IttmI moIid.> o de: _
de 10
de ~ncho por 12 ",illn>elrm de altura, caD .t:>ti6n de 30 gndos apro:xiDu<bmmteEl ndic:ador ...... el 0.>110 de Joccilud
ron ...... tabI.> de awlua de z-s.. atl~
lO por ~,70 lIldTOi de !.uzo , &5 (~
ello. :-.. '" p"' ....n UW'Q' de 10 al 10
~I.. jo d'!! ti....nmcroa d. 6 .1 s.; mcuoo de
,,~metro
la On-Iu 11<' ojU'U lft la
ab:ao.. Ea'" ..,bb se lia al mdo por
..
roo ",,,locm que '" lunGlD m ... pano iof_
bdo de lA 100:0.
fj indintdo. I""~d gllOInp'" .la

nt".

rartrJbtiQs

dd

Ilnu,JK.r roo

Z.5+ ''<I"I""""", de ~

.mo ,

y 1>" C<:nIInJCtr<1> de a

.1 16.S

bs

"""Ier"

I'or 120 le n"'_

.-UOI.

La> fos:a 1""0 nlOl 0.21100 dcbm IlW mm pmibk de L> triboma. pata _ ..-,
"p.rn., ton IO<U cbrid.>cl L> --.
"'" de hrJ!O por !!.n __
de -,.
<Ir pmlundll:bd.

EA

algu"'"

I""wo

""d.u ......ndo ........

...... "JIU"'"

JI(OOtUIIIbnI --

_n. paa ....


r.lia ~
..

4(J ~

:;;0;:;. por u:_

....:.

-::: la""

bcodr mi> aau.., la ....

aro..
_ '-ia _~
..~
.. ...

do> la ..... -

f"'("" ~
"""" o ~

... ~blina.

oimiIar, _

....

',"'1
lo .... pn""13
I b '
1

'''''''d ..

...

COla"la...... sr-" _..


~~"m~:Ia~4!'~I_
""
,..
doo ~

'l'" ... _

.. rdaoou ..

;,;::,rt1OL ~

La

.............

CAp cf,p """'"

mido

....

anc:t. .. ..

bol cmflm<'i .... ""


~,._
m ti r-dt-

cr. _

""

"""",,_n'" ._ _

""'I'DI de blJlO por 0,&

I..r.,.. .....

15 e g
l. , ..

Ilopr.

......

cIJo,. d ""ni! "" ....,.,..,...._


,"" ,. I.uo por ,.25

ro nn

...r..-.... te, de

....

1'1 .. _...,
"

tabla..

........

l.!K _

_.5.S..s,

s"re .....

IllW'" y a II dctuh.> de eIIIII '" F


al .. 'j() mr1101 de 20 al 20 CCld

Ii.:a al "",le> a un lado de la

ubot de

re'!

lwuuna.hundel

11<"

dIMe

ptotq:tt Jo. ult INa.


f.I 1JIdicad<.. .. una
,im<t1(O do- KJU"'O por 1 _
'TDI<irmeho

..

em, Sr ..oIoan

de prorundid.d, _

npuma

,.5_._

, ..

....
U._

.".t.aJ.

= ... 1'10 _
bi&'"

CG: '

re.. ,. .........

1... prmch.> es una ....... _ 1 ...'


, l.
Lu hay de P"'CII>, , .......
rm '~loc>ala
,. ea 1M 0Ji ' t _ ..

O(,u.:aItntn,.

r...r

~_~,~n~~.;n~'r;.~~.!!=~:

(.1>...
de "idno
IMJp
d r.por .... dep:wllt
'" de, b.W. dr jabalina.

dIooo 1de

..

al ainr ,ibft ......


la ..
cld.ld f b
la
11
l';ora .... mlr .. ftIrCIda .. _
'
prK'IQ

r.....,.. ..

b...d...,.. 11Wt.1licao .. 10 X ti
2S X 36.-'
1
__
..........
~n~

,n

difamra

FJ aro ....

-=la, .

't;,.
d'

liaIiIa .."

d_~__...
flrlrO pinl.:ado

por 6 mor
11=
'"' u.1cor
2.30
_de pua.~o;'

par... ... cImoIo

niDD; 1

... ....

4 !!,~
.._

?t _.

..

Fil.

~L' :: ..,;:..,, :\

; , ... ' _-'

15 .......

"Il
...",1

tJ'JI!5:=.......:,~:=;
~~I};.;:.~J.;b
"

..

A'

de_J
110

......
..

11........

5;
e

""""

,XSS

..

.....

*'" T~""'~"""""
-- ....
_.-..
...... _<
1"-'

........

..

1a

'

ena- __

m.-

dedion>, uIID

__

'E

.500 _

',

2110_

_,...._.

........
2IIO_

sh

..

1,loo "",",,"",....
..............

........ 1O-,_--.....

El prm-rMn modt.Of>

doIa _
'912. (00

........

de_~

..

litiAii!jj

....

..

piop ~...-~

'rAs ., d

M.

.....

_:

dIIto..,......

-.~docoJ
I

t....... "

-w,.s ...

'M ,

..

...

__

.....

, ......

"r pmr.aLoa Ofiaop;,d" ...

eqmreri6n. carnra

pioaU T .. {
~ nsIiraa ... diI_ oIIu.
P'rimPT dio PI\IOba de oquotari60 e, - ca""
baJpt campo 03>..... _
<!D<O bI6moIrw ... ,_
.._

""'._.

nall!ci6a,

loro -

o '1ftIlt.a ~vloL

Ir

, 11_,.

dla r..,riau. QmioIw: ... napocir .... pode el< durio ,,_ ......!Ia _
T.nn cIia T.....<''''''"'* ... uciIiDr <CID rap;da la
pitriI, ""'" Iir.!do>t _
eI<!lcbo
c'OOIIIll oiIurt.. nMocM" a ,-.inrinnro _
dOs

..........(diIe.

UD<'"

K"..... pie'

mnoc ........

o.taci6a. ~ia
de uacianoo
_rd. .......
1iIft_
QuiaIO cIio c.nn-a. umpo ,,,,, _. ~
...
Cuano da

"'""

ruatro li1tiku ....

.;eI .....

para laczEtv el
.......

bujo

11111.

'.2."

UWi,

..

I'-

........,_

17

PllIII_

---,

eq~~
l ..
---.....
---- ""M
.~O(v._O(_
./'

w.uos

L4S

CIl _

-_

-._

c-;e j;~

11 _-.

.........

--,_.

_ .....

_ 1.11.__

falrl Ilrl In ......


1

--_.
....._- I
__ --lO
r

.. o

I.JI ___

.....

. ~------------------------~
______
1'_----

_La __

"

u
....

...
'M

.-r_

v ...

,...

nl,

.1-..-

-_ - ~

-.,_

~"K" ,},

.......

AA.' ....

C'_-""'__" ""De -

,,_

............

H,f, ".,aH
"

.. .".

--"'- ..........
-==-=_ ...
._-_
-._-:
._...*"

... a

ar...

11

__...
..--...._
_
....
..-.....

\f ..

1:1

-._
===::J)+
..

:.11'

- .....
-------.
..
_---'
----_.
--..... _
.
.

.. -

..

~l

MI

_ ....-

_-_
...
__ uo--

"-~-f4--~-;;_~--~

-,

--

__

~-_.
.
.:. _=':":T:_
. ~

-,..-

.......

_.- --..
.. 1 -- -- -----_
---' '1-'

---_.
--_..
.. _IIIk_

l'. --._.- -- --.._,"-...-,0-

1' ..... --

--

---l-----------

r .1........

c-=LI.l.IAlWUlQ

....

....

omuu ti CIIQu 1(L' m~__

NID

~l.---..,.u.oc ........

TO..

uJD7.

A l.A MrT/fIA"'"

....""'"

..-

_ ......... ~J.

_.--...

.l-

.#

.-.......
_un--_,,__'"!I!Q."

........-""

- - - ......
----.
....
_
...
.
.....
....
...--~~....
...
... ...
........

_ .....c.--_....... ... M' ..- .----__.


--......... -- ..- .- .- ._...-.....-...-.

0-

r--....,.. ..,

0:2-----

.. ----------

-L

_-.w..->#

~_

.. c-

...

._ .

:J

O'_'

..,._,

.- "g--"lD-'

i
T

..-.~!'
_
- .~

'.

;"

U ... LO

-._

~~~

..--------.

------!..
:.-----

,.,-

O
.. -.
MA

---..
---

--~--~

...

_
...

..~

..

------------------ ----------------~
-- -----,
r-- - - - wm; ~ Vj-;W',"ii
r,O()
I
I

.-MI _SV14

I
Q,II1iIMW1 )Q ,:

I
I

l'

gt,

t__

I
I

------ ----- --~


I

.ua

'_"'_.r

.............

...

1I(t1U1~

Ol

LM"

..,...-- u .IICIC* .......

....

__._.,......r.

..."

....

~i_

.-..

....

'D

...

11

"._"...,.u

...,..,.

CP1f1,....
1( ....

:u.. u Ulttl

.. 10IIAJ

DI'l ((_:-lO ... L' tlftU

_-..t.

----r

...

.....

...

...........

.......

t.t...... -'L

1-_

._

_- ....

------

PlMTA

_..

.'-

53
.....

J";

-...

....

.a

,, I

La

1
I

LIt

f'P'I"(t 1" ..

.'AUU ..

f'OP'U

,
,
\

,
__.J
\

I
":...-:.-:...
I

__

..

,.

~ liI

eu

oc"'"

I
!,

..

""I
-

ID

--

- - ..... __.

..

'1%

,,*C

1111...
_--

-,

- -.l. ------

1'llltlllll""I"III'

I
t.
I

,.,

'" lillll
tI

",

..

-:

.....

roo

--------

"'''

te

l~

.~

, .".

'I.

......
1

........... 10. ~
11.

_._-..

l=t
......
1
1

1&1

....=---

C. WTO IW\D

=1

nf=============~.
I

--_.-

'4 .\

tJrtiI,mo

Triza

.a

r:

_ ........
~

l~

_ .~
In

\.1

tI'

~~l~If.a.!L...ut-!.t

.a.J.a-.......-.llI--'a-!I1I

IA-;;-Ia-;

, .....
ro L~ 'Ij flft(
tI.D!lU

t L l0 ldClO 11ft.(

, tllDl.U

_.

'*" .1l_

.,

ct"

... ...

I JJ

r'

rt

~..u:Q,

.. .. .. .. ..".nI
.n

..,

-1_-1_-1

lIS
..s'..._'~I~UI_Ul_I"

...

1"--1_-1_I tABUs

lDU

l..'"
,.~...,~

-lJt---lJt---l.JI-l.l5-Ia
""A 1( (AIII&U CIII'&O

.DC:eI

'U!"I~!!c'"""

\
1

._
1Wta.~
.-..
~

-l-~~

If!
'1:

..

----'1.

--

l
--.....::::

...

IL

-Jtr

.......

--aJl

....

"',__ """L
___

ORE.ES
..4'--".

---

..... -....._

ID

1111'

UI'

_.

''Il10

tvIO

.'&:I.U: .,

.."......,.

RICIOS
,.
~_

~I
"tiIIIllAl.
.........
,. _
PlDJ
L!I .. I'UO Gl COIIICIAtuaDII U 11

111 _

CDIII:aIT.

litlll KI1WIT_ lJIl.IfTIOIIIQUI COI ...

_a ......

...... ....

_ .... -- -.,..
..,_

'",u"'_. ~

.,._

..

_.
.
----

..

..;p.. .... -

r.n.Itad.o _~
~-

'""

,_....
.in .....'WI

na UCIa ~
~md..puoano~wu
Om:I",..briA.

n. panafo

'-~

rV:ue"'8la

._
.~
a_rr

.
C\Ia.lIdo" _
dar-.
_._
.~

d
~ .".
LO

.....

o dicd" <Uol-

~
7. p1rno 2

11
:r ...
1 "",.biIrDo rnIocodn le. Jum:s p.ra ...oda nmCUI) &, qu< ..... "" '" Jqy. b.dao ~'"
Ir> ""'PIo lID ~
"i'<'df1(Oo (por .=pIo .~
.. rimdo. m b ",bIa de al.." <tdtm.I ncIhrin le.
1""" '1"'" dcbnI nfonn:u a le. """"P<'dor ""'"' ti
nmm> &, ,n'mt.. pntrutida& J'OT tu ~
O"" e......
do dlo b>J3 oido anptao ... d F<V=a. Sup<nis.rlz,
~
.. loo ~
'nl!"ClIin loo onu",""", rJo
...... Iblt'n-mclrin po..... amgIu a.oJqui.. dispu ....
r\<- b rop 7. plrnfo 1 )
El lrl~1ro mpn:n,,, ,....d facuJIAda ..... cJrs.
<2Lf.ar <oWqulu <ampdidoT por lU condU<ta ,~.
~.
Iljdjrl en 01 ItITQO nWqUlU """ .... "
... ,...i<in ..,
b coodllCb d. un compotidor, (Vr.."",
.. a. 12 f 23)
r ~. na wa CDmpt!'lt'nC1:l
IUlp.'n circu.munrw qUt'
'"" "",.... tnukran qu< Algull.l pru<ba '" JqRIa, d
'!bo'ro oqn IU "l"n.m, ",1 f>noludo por" o."a,
b ptuobo f rrpelUla. l" "" d mimIo di.. o ... .....
..-;ai6a ~.
)' b dcri6n cuccb A tU abooIu!o enrw .... rogb la. plrrafo 6.)

'<1..

"".\n ~

1..,. tuon:t de _",


e
dcd.r d anI... ... '1"'" loo ~
r_. s.
deo:an>rh C1roI Jue<o quo drcicfulo b lo:pIidod d! lo
aroma.. de C'OnformldJd tao 1MRqW de CIm"'"
J b """",",u do ~r
"'"'7'- 01_ b.......
~
Vo. l..UIIhirn b ~ HI

Rlpa

El Amllro tI<nt foc:-ul!.>d.. pon nunbi.>r d hogor


dr la <tlmJl<'!'IlUI rn nWqu ..., I'ruob:I de campn. ..

Dt .........

en ... CIpIrb6a 1M <oodKioaes justifican d c.o.mbio. FJ


r ;;b,o.., har Un.o "'" ..... letmUl<1I loo i_", d.
UIU rao.u complou de tompnidom..
7 <\1knnmu <A<b pruob:I. b hop. romu o
la de rnuludol cltbrr' 11et::J..... , r............por ,. ,".
lro :r mtrrpnr
d. ,nmodia'o al f<!IIIndor
reI{b 13 I
.'~C:II. '.)d,cD h:acf'11C' ,~.
nundo te rrr.J! nr
C<WlO, bt R""Lu de "'" J._,. Olimpo<,," yo ... de
"" <omprona"" ouropra>.

1, E.oos JlIn _
,,;Larn dtl ''''"'' I"'ro ,.....,.
de f.aculu&-. puo d.tr docisi&o &lJ=a.
2. Strl obIipci6D do loa JU<> a..w..a coIoc'Mw
on ol hopt quo ol
dccomW>c ,..,. '-ciJa' de
b cam>o<rn<i> y ... ._ de """ fal.. o de ..,.
::.
de ... ng!as por "" a.npnidor u ......_
hoar un rox:nr irm>r<Ii>.o dri iDcidr:Iu: al ~oI:JCo.
3 Lo. ...... oUIJlWa umbift lnIIldD
ptj6ft de 1Up:n';'" on ... ur..nll lit ...... loo CIIDo
bioo ." ... ..,..... ... _oano.

to.

w,..

1\."""

lurf,. 7
DtIoaJ-

...,,

....

"""U'O

..
ami o lu9r eceeee.... ~
oa!icIa o ro una ~
cIoo r=ru6a, S

." la

e> ...

..

110<'

6<

.uis d< la linea cIoo uli<U

l,soo _

JO ~

al ~

o ..... ttn!h (ro

;&!irb ,,.,,.,,,h-'d

coIocaclu ea

_Ubs

huu
el.

<"'"

yJIIl
0Ib,
.. .. .. ...,. loo ",....unk'l mdic",;in al Juez ele o;Hid.a
.., ..,do.., ldW. eu.odo oc otd=.: UDa Dun'a ,..,_
.....-in nu",... mente :a loo c<mpt1>
,~

(ea

IR

p"'&

aJrh el<: ClI<b 1"- de .. licl 0u>ncI0

r..~
-r-

I ~
_..!oILIrtIrt dr

d< rdc:voo loo ~


..... loo ~
crnrrIisus bs rlt2l-. p;u;a loo pn_

P*"~

0;a:Id0 ti J1'rl dr ulida haya rudwado la ..,.


-m tUS m;art2S .. , los eyudantes ftVw:rin
~;.
<uup<'idor coloque .loo dcdm, .... __
:-' ........ JCItt la li:lr.> dr S>lid.> o adebnte
ck .Ila.
50 ""1" aJma diliculL1d. ckbu5n mdi ... 1o tnme11:.. -c<.r al j1JQ dr ...t.b. (\'me rrgb 2,)
~

I(~12

Or"'~

eIe.'IIOIUo

1 L,. ~
el< __ lw rqutnri tu ,,,e!w mliud par cad.> romp<tidor en <llm:ras el<
~pI_
S mtllu) pan carrC1'U que _cd.tn W
bO a:UW. ...uD anotadore> de ,'UClw baJO la direeCICldrI iIbIln>, .w.n oombrad.. '1 docadOl de hoju
'" ~
c!oode ~
las tmpoo de loo com1""....
dr loo que c:.d.1 """ leO mpomable. efeelDIb en arb ",t1u (u1 como le .loo anuncb rJ jd e
.Ir ~).
l\-.ng<m aDOudor de ,...dw re-

l.soo "

pum

fIW d ruatro competidora..


1. Un "mWlor de v....lw r:>p<ciJoI orri nombrado
pan .,.,.., a loo comp<tidora ti nWncro de \Ud ... qu<
'" laIl< gro trnnirw UDll pnxba. La
b \'UC'
lA r.:.t lOCando ...,.
c'""'p""". o ck algun> otra

,,,isad

_,...

R,c'.. l'
lid,

4ibdw

_,.

tJ r:ptndo. gmcnl CCImpIbri loo reouludm ck tad.1


~ ..... )lIDIo coa loo Ii<ttlpol, .huru O disunciJu qu<
:
~
pe.< loo irbtms f el jck C1'Of>'lIIH"
ic!
~
W1 pronlO <cm<> re.> po.ble esu'
~
01 """'XIlIcIot ,. da;>u d< r~'
loo
~
~
~ura o dSbnmt, <"I~
loo ,.~tor
JWI10 con toc!oo loo compro"' .. u .. cid
mio 7 I~
el. b I:omp<l"lril (VE_ rrglo ;. ~-..... !l. prni.. 6. y rela n.)
&Io '.

lld-..,,oIo,,_
[J"'-nl el.
~
Jd
ampo tn>dri 1OUlmen~ ,. w c.uo la
Do "" t ~po,. y no pomuud. pmoaa algun:a que
'1"< ...... ~
o com>e.i<Ior fu!o pan panic1F'
Ji 010 ~
~
"" dicbo lar<neo. ~ ~'
'!lo< _
__ ........
L IObajaildo.
\lit lupr ene"" ...~ loo tllnc-..;r-

lh.me(t.atamrn!~arll'!l
0('". .. 1 rnalrri la'

de b

loa 'OWPdt_. el ~o
lochs ....
<lUTiln; ... \amI:D!n
Iao. .,_, ~
,ni
c... se comprtid Iot cln",
...
" 0U00 ~
rd;o"' ..... loa
._, de campe, Eclr<pri al dttlG< tkrco J aI~'
110 antr:t dr b <Onlp<trnci.> UlI ccsuflOl5o 010
~
Cid a:>rt<fIQ. (\'h.. rrgla ~I.pUralo . , qU<

~.!.

Seecie U

R<P

'*" la -pottSICio

RtfI 17

o. Ia;"';paoaa

...

..

.1

2.2

..

.",

&..S

Sol
6.5
7.2

U
lOS

'_6

abIa .....,.,.

s.t

lb

"'SU1

'A
Ll

5.'

U
2.9

...

19
16
4.4

me

ss M

.7

17.$

IU

la

al dar de I & 10 ........


.:...
....
....... que liaIiIa el -.1. LM 5,
~a'
k.b_, 16i;k

,,--,- .........,._. l!i


p'
........
. _._ 44 &.'......
11
........._....
~J8111J111:
, /1
I,.id"'",
.

"':..

t,

.,0

..........

__

...

'tI

... la c.arftft.

Di

cid taII'JPO. coae.ti


rioI lIn g ,1, ...... ello, podrl
cilla. .. (CM dula..
11 Es<qJcuaIIIIo lo 1lOp<~
.. ,,_

..........

Ice"
iu ...
1 : ..
31) , ...

__ d daanaIlo de ... _
0I!!1I>iD naaIquift tipo de .

E::

....

la.'

..

U. Dr .-.do'_ lo eeripd 11 _ .....

....

...

Ia

cIunaW- .............

s-,..w. funcianariD

10.

...,

.......
..

' ..

=ap:...

piade lID _
.. lID _._
,_, lID Ir trri pmnitillo ...................
11 Si l1li "'"P"'- -' iwailO .. _ pnIIIIaaa.

,...,........
caapo,OIll"'''_ct._
........
Iupr
j.- ........
I

Ida al ~

- ....

........

h'

., ..

........

11'

~alquehaplido
la
1
je; ....

..

"h_'"
.uJJ_

..

~.._
..... _
.. 11' ...........
.............
queBIIO..,.......
1
'4. u.
1 d .......
a_ 1 m

_ ....... ....,.., la".'


..

de lo

l.

~ /Ir.....
~J

.......
.

...._..
tI

loa
.

,"

c.- ..

'

~-_' .

l.'

, __

lO..,. ~"!*',"""

......
,.,.1)...
.....-n.
~ Il_:....
,__

la.

,,
........

....

... 11"""- ..... , trt....


.....
.....
..... ......,._
-.-- ....' - : 1 --- -

. ..

..

'1 .......

....

Ii ,.....
PI);

=-

......

_.1 I ..."
4

.........

\'~..

..,.". loo

PM. '- a Ss
..... - ~

",4 (d'
'5. ~ n apualO C' .........
,.,. "'" a~
.- la
u1. !'na , Mcdiobs ....

a.

.... lo

_'rnri;a.

pOdd _

el<' b. J .....\F.
4 p,,,, los ~

..... un taplpafo
mil'nd.nri_

nJeda

natnUDC"nWyu

1"'''' ... ffflft<aci6a ("'oe

R'tlc n
Ot ....

,...,

1ICI'in da:' f d

l.os ~pafn

"
al El compet;dot ..... el __

Lo a1lun m qur .....m6 el


\TntnJor.

b) S, ~J.... pele ..... im...

n"-ro 10UI
hasu~~

,...
.. _
oblnlp .. ajar

.J <IX'
t:) SI .611 """de

prtidor

ra ..

toa .. _

liiio """'- o "'J....


~ e
...,....
..
C'OIoc
ti _,lar ....

SoIlodt.u...

.:,....1',..
-

U'I'JIJ

.....

x, "
Adota.

_e

,. v

A,,"-

o ,

XV

T...........

1
...

d So d nnpasr ...............

'T

r.' .'_.

I.M_

s,ronc_al~

............

trnd_
la al.un "' qur ......... ~
,si ., IO! .......
d cIm mpa". '" hoJoVll " ... ouIIin\ la ......
.... 1...........
ho,.... sido _
. 'M _
In
el. la ......
.. pnIIII.
... nnparadoo

.1.-

ullO.CMb ~.._
..... d
cmpatr Ir dida. Cepndp IP ..
I dOI.
'l
rl <1111"''' loo cotapftidaoa ............
__
........

lID

.aIIuta. (\'_

cJr... qur uItu ... twb


"" ~. ptralo 9 )

"

....

:;, "'",,,... ,. aoalq-.r lICIa ..., ... ___


prttdorn mIJ*aIIoo ........
1 t _ el
......... Iapr no .. _.Ie' do ..........

Ea !.u pruo:hoI do r.antpO


""'" por dioIa...... la

ka ~
ompaudoo
bar tmt_ lA lI'n'!fa _,...

e_in'.

...

5'
1 I tI ilL
.) 11......., ... ....,.
vAW

.... ~w40':

==-

ftI

da_'

19b

-P _

d.

Si

el

iiJil.

i___

N.a-a

!lite"'.Ie'"_ =", ',............,:


I

t_.
"'11'

ftI_

cIirw ~

(1

..)EI .._I

lrDa.a.

.......

sr

lIopo Adf'

....

do..,._

(1' ...

"

I') ,

'6.,

,016

')ha

Ia~ Ir'!:

.......'(.1,..
I "'al ...,..
joIe do nI

't

..,1"""

' ..

1a'>7'

' ..

I[

..

lb M"
;.l1li- .....

..

................
......
.......
....
,.--r
J,_"_"
, LM~....__... 1.'"''._'''
.. ...-- ......--_.......
= .... .........
..
..._
..... ::::-n - ..
..
...
... _.1&< \ . _ .....

__

2t........

.... , , , ...

So)

.....

....

,"

15

.........

__

_"_

POrtirlpor ... _

~d-I

la

Ita

;;:m lO,. ...::.

la

c'nlnolo ..

....

lAAP.

_ ......

"

..,....

...

o .......

__ s.. """, ..

... ..

...... "";-(.....__

Io_
...........

"'8 ' ..

_..... '
V.), I .'''.
_ 1;f'

....,._ ' LO'.


....
....._
JI t '.
.: I
1 j ; ;.:.::..:
..

,,:-

..............I'r_,' ...

t;

_:;::;;~.,.~~, .....
::

r f?

..

' ......

(V

....

._,
_.......
SI

efr

_f

-e

d) 1M t 10 ......

, , ..

..-..... =~a:~=~~'
.. .
.......

~
a.,

lIIIIIIa .........
'

~~

......d

d '

cid ,

'e T

, '[ la?

R.flo 2l

.......

-...

,'

" __

'1 )a __

f....

..~._,_,.'
.-.--_....-...__ __ ..-..,_,..
I"JI'S
.. _

.... . 1Ijia.~...........
r-fi*) ...-,.. ..
,

....

'jdo

---

-..!... .....I __

... _ le _

F.

_ .... _ ........
aa.a
Ea
_
-jo.

IJ....

IN

...

na':
.-

- cIiIIaaria.........
--

_-''.

, ...........

s ........
O'"

__

1..., de la

tmapc:11

. W ......

dIIIr., ~'1 z:o.'

. *,i6a_'

ni ......

f'a

un

la e

'"

ft'eIIIO ..

cal

otra

c.- ,~,.

tl

IIC_ .11ft

fA.,..... o

.1'la' meJDl'U'
no Jin _jIo. in....

'''Ajk

d _ti. Ello cIotiwd ~


tnorio
le (
/iII,).
....
no
'
... lIb,ido.
......
Al drridir una tCWapclt... rue 1'"',. -'
..' liR"
........ lo (HU
la IMF
ei el
Iidrta .,.... roe"""" validez ....
abcu\.. _
,_-- -..,_
"'--'. DO fUE'
..__'
'-'-'L
Im.n- r-___
",,.,......
_~
hA -~

'''J.

.-.

,-mrora
,,,,,,tI

..,....., el lionopo ~
" DO
OCIO ccwnpet__ lIJ'I'ftI'-tr

ibi6

.
do para mamarle el pato O uiJlirID ea el .....,
... un "(.,,tI.
J hn b 200 DIftJOI Y Iae 200 ,.....
(induyftl.
do loo de obecuJooJ. haIri doe cfjferaotes wde ,"",ti" loo Jocc..........
pisca rcna r loo
~ ..Ivadoo en paLO coa curva.
.,....

...

Lor '" ",11, ", -.


CIUncJaI .__
ea
,_..
de mt
+tO ,.....
de peala_
~ 60 111 o tu MficIa DO. efecte eobft el
................
tlaeU riD tOmo _Iindoe al polo

...X''''...........

"",.d ... ntftrlI para

ftIIIIWIII dietande 220 ,..,.tal (201.' 111)""'" iR .......


ricio
hod>O ni
pota ....,.. pealmetn> .....
<'fila
+tO yanlat,
"'" de ocho canilos.
o DO prinfJpIP ...
pute del pealaiil!bu .
..... ... ,"",11, de camiMIa. la JIib debe In
.... 6waID de fminin.) S50 _
(lII,n_1
lOO _
..... doe CUMIo ., dao _
... liD (mS<oa _,...

1Iimo,

120 (,,",.'
l.
1_ mM. de .........
220yIIftb& , loo ....
~ lripIr , ....... deba'" ..
1 a .. de Lo iDAA
ele la ,."'
d
del rilalO , __ wdcla. Si Lo
de ..
r .", dt .. \' B 1 del
dinc-

i6D.........;.

:t""--.r ... .r 1."._


"""--'
1... I_l. 71.......... '."'"
dell

--

1''

.. l

JJ

r_

'

IW)

If

........

- .. Se IO""I! ,. __

._!:

1"

le

ID

R~ .. oFLCialndo< atklio_
La. oaIidas ..........

8~

de "'"""" qee lo
hasU b _u _ .._~
b II11II .... p.mo lodo tornprtJdw. ,\'b.se- <D In r;Df..
(".as d mltodo Iti
'wo par.l roICX'af rsu, SllKb...~
.. La ~i6n
de la <arr=a oc lip.r.\ tnUr_ :a
~
_rd.l cl bordede la """'.
~. En rOl1'p""'n<:&3S
i.urnuc.."w.,.
b pisu ,""",1
""" lo __
b r.unle.
6. D m.lximo .,.GI1Jot'dtO para lo. inclJnxol utu ..1
de Wb puta no ottdcri del I 100 ven" dirrtciOn ck
b Ulft'il 1 1!lOO.

dBuncJa d"'' la

gJHU

.,""no

No'., pI ~ .uumic.wU. ... es ~


que d ~"
d~ b puu no mich """"" de -tOO .(4-10
pro... J ..1 linche> pem'" ddi""", 7 caro'"
(8.~
p.lltiC..a..m..nte en v->ndn ---

Soc<ii" al

"""_1 J

,..w.......

.... como loJ

Rtf16 2fi

mn.inrnuJ....
b]

Dr .......,--

"'MI' --.

1 Lo pooU Pu;> (MtttU no dr:btr.l


de:
J2 _
e _ha r o!<!:r <SUr b<>rck...b ,"' .......
_ ....,."...,...,.
=drn u 0110 rnJLttriol ..ckcwdo.
_ oItuD do S cm y no mil de S cm de ...,..ho.
L Lo, mtdda " lI'lCIWiD SO cm del borde Int.r
b pcru. \'f.u< piE. 4;.1

'"*
S

r", lOd.H

la

C2lTUD hasU

arr..o ~

IUItmor.

..

tndLn'rncIo 400

1,,,

pere

p!ldn 20

de loo

cm dcl ber-

r-nor do la llil= dr ~
....",. Lo Ilnu de ),.,., b d<ttdt:s dr cad.
r;urJ qutd.vi nduld.> ro la rnrdML> d..t ....
di<> dr acb t.unl
h r.. Iildu bs annu de ron'" de 4 X 400
_
l. X 4W ,aduJ X 200 ~." ...
H le ?20 y:anbt
~
la pnmrr.> """lb
.. ~ Ifrid> m anil<:l, d ambio de nuf~
dd.nl =!=n.: mlctm;u 10$ ",""""In ron
rIr

....~ ....amia a Ir.ni.de lOCh b t;gU;rn


r::u.
.. 14 ~

podclD tonur Iibrmom-

*~ ..... ~
m b puu
"'CW<DtC. lA '1"" nar'

lO lA Cltr.ld.>

marcacb
UIUI bonden ""'''' un poote de po< lo .".,.
- 1 5 _'''''
15 pa ck ~hufa .. r..><b L>do
~ la ~
J con una tina dr cal de ~ t1II
1... ~I
de ancho qur atrJMCOc U pdU.
...1 ,_;:;: ~
b salid.> b:uu ... Dlc:1a
do tal lJIaDrD qur nd.1 rqwpo
la lI1lSIIl; di.wxa de: 4 X
_
le 4-10 y:an1at, de..
X 200
le
yat'dM). IVru.1a rosb
(~
, la rqIa la, plrnfo 7.)
loo cIiacnm., de la parg 42
( Lo """" ~
pua ba u1idu.)
en
~p
zrra ,..,;na....
m b
y ... loo J'_;' Ofim.
rfoa ........
11180 ".,..)
'" carn:.
ti ..,...
01 la piWia ~
1.tihnndo
11-.:Lo
ele <unla d..... l.

'::':::,'7'

~I: 220
tI..,,_ ""
....!.':';" ~

......

~d_.ca-

'l.

roo llce ... de ,_

d.

~ <m (2

JNIf:.uhJ1 d. arn:ho. Tombi6> '" coIocar.ln 1Rn


detob. con mlaulos de :; mn........ 1... lJan<k.
rolas .., coIar1n """'e b ltr.a de ,.....,. !""fa
p""'I'r.!r que ~
COUIp<lidor mm lObee r Il...
y b. mmn:.. oc coloc2rln b pina. Las bancl<
roL.. de
cm (10 pWpW' por 20 cm (8 pul.
g;w\. 1'DOnU<h. en au:as de .. 5 cm de b~
"8 pulg:ad.u , "'" Lu mh adetu30Lu !""fa el

:u

+40 pm...l. nd.1 canp<udor tmehi


'" propiO urrl de: cua=do mmoo 1 n .onIO'
po 6< ancho, nwaL~ eee linn> de
mo o ~
po=LCb. de ~ .... de ancho.
Lo mtdd> cid pnrn<:r c:an '" lom.lC. como

.-1>1<

no tn
que "rg pisU cuente ron
borde mt.-rn<>cb.'lOdo 1'....... piruJo 1), ....

poohA ""'~

.........

indn .. ,Wn!o

(i...ede
IU

OlimptCOl .. ('~rul'"

uq;ol

p,opoito.

1..,. ,uo,J, nnmcI",b nublttdos rn .. tu eendie""," tcrin a<q>Uh'" si <Stln wj<tot " ....
dem.i! rcqu ... 1t!o COCIttUldoo ro b n-gb 2~

Ea la ......

de 800 __
(AO ywdII). aatIlI<> la prion<n
......
corre H..mlos. Eldi rIo ......... !aIU-Ik
Mlidlca;: .[..... ;rr'1.
f... " .. ud de pntruunrln JI .... com:doln ob;mdo.
J>"1'<lI ",mlnal .nl'" la ,..,.'" del Ion
cIo de b 1'"'''' la p"""t6n dr I.u ...Iteb>de clic'_ ....
.redor .. <su" \Uj<'L> 11 doo
l.no. al al.aJon;mtcntno oomnl 'tur K' :aF~tU N
la ('ltrrm fuua ele 200 mrtI'Qt Y con>nll'MlL m el .".,.
.no Iu:;u ck La p<1b y doo.. al "Ul" flC'o>110 en b
l........" de lo linc de ult<b .."
r.>ml !""U ramp<m:tr a .... <o",don.
del uml .,.,...,., qur fonooa
,,,,,,,tr Urnm q.... """,,r ""')'01' dl:unr.. que .... dd
...lITil luk'1'JOr y .k"~t:tDr el ItUusJO r.;am1 LQtrnor .olt
r,ml=. la _,. de .. p1>LJ de r<>!>do tI ~1 ...;
todo n rttQmrn<bble p.>r~ coIo<~. b Ii~~....
ni
C.lrril do< ... <.urFU .... 800 m<troo
I ~t;KMd punto 1\. ea el c..lnll mtnwt' m ~
I_r dnndc .-uwr.a la ""trad. ~ b "".......
1{ando
:a 30 cm {12 ",'Ic"''' cid bonIr .ntrm .. dr la p..u.
2. l)rSCrm!nHCd ~
n\- t'n ~J c...11,d rxtNKlf en
b prolon!r.ICla de b D.,.,. A R. ~ 20 cm ,8 p.. !pdo.
cid bonIc- Int ..."" ..... <.amI .. ....."
,. I)(,t."",.,.,.. d pun.o <:. qu< .. <1 I'u"''' ~
.1 ...... '" del " ... cIac, " 30 cm
12 pul!pd>< del
caml inUf*. dondr b rU In1I1m:1 , b "-S\Ura.tI'

I\:tI ........

r.acto ....

cm

""id.>

cm

~""..,

tumirru::;I

.. Con rl r.t.io ,-: R' tr.icnr

.............

11' l=Ll X

[iU

\.In aV('O 11

,r:..'" df" la

Ii"".. ..... aIIlOlreod..


CM
.... rorrtdo-

....
_.
_
__
.
........
....

_~'iiiil

la ....

SOCID 1_
"'61).

_,.

.....

c.riI 2

cm

Carril

s., cm

..

L4

CID

+ 14.5 aD

c.riI

Carril 4
Carril

Carril 6 + 2S.5

..

.........,_....................
CuriI

7 + ~

---

+ 44..$ ..

Carril

el "
X__

aD

(.X .. ,...,_...
.....

__

'.1'

.....

aaa

CMriI,

a arriI

"
lit,.'
......

Ia ..

la vuelta __

tIaa....

_"

la _

la ._ .....

uoI , ' ..,


'
__ ...CIIIIbiD _

eqi:

'No

del ........

la I
'.la7

'

'IIL.

U de ...
... ..,;..
10 _

100 __

...............
"'.A2'.u._
2: ... .,11
' * ..... pri-

"',

M,

..

.:
11" ,

"Al:

.,......
.. ,......
-.u.

--

lj'

.....
uf

..

la _.,;".,."

A ..

.t. I

"'-".'1'_,2'
-""n:'-.
............ '"

.'71 1,

,ti

lo

....

_.
......

dar

DO ..

'!

n'

Il " l'

JI
6. S _~~'-

1, &1 \'IIa ele .... el JIIIIft , , r ......

po

.8."'_
.....,

.....

.,,1

IiIt,

~-=.~m

jUl"..".......
Loe """l""'-d""" ~
-.
arra'''' s. 'LA o mpo.t'1C'L
quo ro la opini6n dcl uburo ..... .,_
_""",II'_ p<X la ~
Y \'doo:1d.d de ,....,_
<
.,,_.
.... """ de .... ....." ooblP la 1'=- a
.......'"
de 4!wr&, ~
4 Iot ....... dc la ~.
;: ~ d pr.>p6Hto dc
al .rb;:ro r Iot ,_.
... : drl<f1'DJlU loo ~....,.
dc ~.>da dc loo ooon...
_._

...rr:.-

:=D

.,wIu

.,umbrt' .. o:oIonor.l IfllWUm<'nlr ~


ti '-rlr
&no dr I:~
uu> cuano a la uLob
(.Do romp<tldorn Jrr.ln coIor.ado, <TI .1 onIn.
dc lU1 <uapot o In .1 I<>no.
fU lIIfX' (.-vo-t----. r-'"" tl abo'x:&. bnJoo. nrr ..... nunoo O na, 1'"0
~
...... 00 ... "1....el lJord" m.b <<remo de
~

'1.

\.

-_ .... _

ft ....

r"""

Ii...a
como..d ddmid.:l en .1 pUmo "'''mor
Jo U. En .... ~
de una o dot hm-;u, de camr.
.Ir
ti P' dc urlda dis=ar.I b p;.u.b,
.......",.,.'" un mm,,'o lUJ'" dcl fin.tl de la pno<b;o,

"""fI>

,. dr

......-=t .. loo """'l'<tdono r ju<> qu~la pree-

bo """

[.uct.m>n:tr .. b hora o doo


..... df1IlU!'l de u!id.a,. """" (\jf IbjlG'lCh, .1I~'
.,...w. IrAbrS qut la ~t.. "" trrmn.>do dispo....
la paIOb """""""hit'.
1 <>des "" CI<O,...
1n_:!2t

"tt_

... pondn ..... trio ..... 1 "'!Vndo depare FJ JU<2 el..

...r.s.

...,.10 d,ripIa, pan DlIII dap:uoo. por el yf.


.,. tt<,nOluOInsus.
Al Il>OO& lID m qut e1 dap:uo ""r",1e " Imninod6n

oIrI 1"""1"'- loo IIKO lIDItlbnwIoo con .... prov6>ilo


..., ... ,1 ~
f'lUCto ~
c.>d.> comprudor IDfut la p!St> por (!uma ~... "" .... cid dnp.ro O simuI.
lt!l<Jmrn'.< ron.....
1.. dm:ux:!.I obtmd.> .., tIl<'dir~
.. bo<dr JXB1tflOl' de la d.._ .....t.. dd romprudor
~ uopar~ p:t lo _
un J\Ia '" ",d> <Oml""oolor -.
dc la ..t.b de la Clfftnl con .1 r...de q""
"""'i"" la d""",,;' obtmxb.
''''
l ... r.lm:ara roc,o.rIl1Db" podr5 -.v "",n
.. It.l pltIhll- para ~
;al Arbtun y loo I_~
\'~
r<gb1 lO. 11 r 60,

l.. U
Ilt .. _

de obockWoo
cummn "'" Iao ugwcnlcs

.... ~

11o. 200 )
12':1 200

80

,. 4\0

_-_ _-...... .,__,. ..."'_.....


............

--..
~

400

-...

'"

:"

y-

."
t'

,.
-"

.'.t:..

.."

" '11

<1"

.-.. ~rt 11

,.

.. o.,

..

"

.... _ _ ... -..:,


,.__
i v_

"-u_ I

a ~I

~_
......
__
..'---.
"'=""'
.........

-.-

..
":':::

=1"" - --:

._- ........... ,..............

.
..
r'...
'-:1' ""1
..,~

....

"

c...

1-

__

'1

,-

lo'

'"

\'h!e la rqla ~ pano la <=suucn6ft , altura d.


Iot !""t.lcu". , Jo. cJ.gr.om,.. ee pip. 421 ~l
.\ "'.; , ... loknn<UI prmn.m ....u. la altura lt>IJl.
moa 7 m!xuu ro pua ~
ha ~
"'"
punlan
en loo ""u,w_
de loo ~
S Tod.u la, cmna. '"
nrrur. y
r;ad> """>t1idor lO """,t<ndd .... el 'tU< le <.........
:.
di d",,,,,.. .. prutbo.
.. 1.,"n corndot que lan:aittr tu pif'rttI o ~.
""
lado drI <>bst.IcuIo. o gJIr aJcW ~Io
1",... tIt '"
0UTiI. o ddlbu.a<bma.Ir tlft un ClbIilnOO <oa la
l1W>O,
cla.aIif'oelUlo .
,. rol d..mbor obnlculoo "" dnaliI""r' o nuliI.
"'" un ,,,mil rnliDdo, -'1"0 lo prn11to rn rl pl
ITlllu <fPara aubI<ca "" "toril mundal Ir rtqw<tr qa..
lodoo loo obidcuIoI gJudo> ..,." d.1 .. po 1flUTIUC'"

0=

le,,'

e.

mI !''" ..p.. :.al

n-t 29

=r....... ""

-......

.... ...., ........

' al -, ......

"'jII14
(

"$

D -..

la,

ta_.,.,ord

._

s..

w......

SoIIoIripIt

........
01

"'-pnodu

-,--

ID:

_R __

m qu< Iao ~

-.
.... "'""_
por pupoe. IV.......
ralo 1
..:. Ea ...
la. ..............
~ .. on1 Iioaitad&. La bailud
...

,.....

al.....

ti CIIriI

L" ,tt
L. __ .......
"'-"_"',$h.,,'_
... "'-.....
-*t~
.......
...
ti

l.:

S -. ..-01_

....................
So la _

...............
.... _

....

',

'

....,

(V

_ ..

1 .". .. _

','1

....

...
la __
.
(2
) ...
lA'
'" do! .....
"" la caja de ..,..
piout. Si ..
........ ;-.. .bala .,_, _ No

;
__

_ f
la ._,

' ..,.

..

t
.....

dIo-w..

n=':
liD
._...
,_

...

-.."
.....

.-

1M:

'tl

o, .....

DO

......-

(Va.

"

...

DO "'"

vuiKi4a

en

21,)

El f 1 ,
..roo am anadIII ., load ...
ca,. ...,..
-w ........
_,
.... al DI\'O! del ~
, A 1 b "" loo laItat _. ',. M m la ,...la ,.;
.... .,., 10. a UD <aaIfIdldor lO le ...ud faha .:
2,

,!

., r""

la barra "" .......... o


1>1 !W
ca del __
am el lA
'ID de baca
el alto 1iiO .u.a la ...... O
e) O F o J F P' cIoI pian coIaca la .,.". "ja
__
la quo 0Idarriba o __
la ....... aka
hacia arriba .., la amdaa, o
01) _
do! cIapopr IDea el _
am m..... iu
pu1Ie del aapo o am la pnadaa. ~
La 1_ de aIda, "'" aJIi del pIaao del borde
cIr la UJII fIIIIiO; o
el .._ la barra, poro babimdo ....moIo la pnodaa.
boa .... clcbaJO. la barra,
f

4 Si La prn:dIa cIoI ~
iiO lO .-ad

., """1'" ,.
faka:

.... '-"'.

~
...-

5, A nadio '" -'


ponaitido lOCal' la prrocba
quo ..
hacia atrio (m
a la CIIIftnI). de la barra o loa paeIa; o aJ.
ID "-,
le ....,,_
lalaa.
6. Le. e , dO, U __._ __ _6
....

.,.,....so

-* ....
r~-~

r--

N...

1'" , 0Id_iado a _ aIpma de


a _
.. ......, coa el

..

lO" ...... ~
"
del ...."
...... 46., 47,)

"""7

.......

"

L 11 , S."

.....

'*-

.....

(Para .............

'--

__

,_

..

5'

_._

_..

1joIIooIjooo

Gc 'd t
1 fJ anIm ra qur b comprtidorn
_,..por tIfUP"L \'"""

Iu"",

lnJcn.

qb 19

""",
I

na-

t \ ucb ~
.. lo cmvr:<knn , b,,"m ......
.....
' b ti -".... aaaIqun'i'" ""'p>te
6 ~
le Jo clXl<"<dtt.m :5 "''''''''''
ocLciot:l:>ln. 1\
"""P'ticb ti< lo: ~
loo 3 ,m..."... ad
..-.Jo. por lo ......... """ do: _ pnn><roo 3 m""_
u
ya 10> vlido l<p1 <.:..d.o competido< '"'
""rnliud
<ea d -JO< do: todoo .... bruamin"",
\ t.ur '''IIt. 18, p.i=!o 2.
, En t:odoo b ..=1", ... lanz::unkn,o ct..dr ....
tft~
d C'tJUIIX'tidot COi.kUr.aD IU &a.mrrumto ctn&
UQ JC'9( i6n nt.vlOaii:ru.
, F.a 1L.tc.. los "'_m ........ cJcodto .... rilTulo, .1
fl!m><t..... podd tnc:at d bonk ,""" clrl clrcuJo

a''''''

~"an:a

....... no "dd

ee c""....

Inp<
f.l.. r
el
lo""""",,' .. tI a>mprtidor ckopu ... qut 1>0", "'"
tncIo .... 1 riKUio > <""""""do <1u'" tU Wu:..
_
I.U COI cuolqUIrl' ~
......
<v<rpo .. p>1.
k tuptt <Id tcpr o del circulo o de! 'meno f .....
cIr
o _lb .nopro><ad.uner:l< ... bobo d""" o
l!WtiIIo \ N r.gI.\ t,

a....

"-1(l:tO

0-:;= ea d cuno el..


del mulilb no
bo Ildo mfrUIpIA alw>:> de ... ,.po. .... notn o lo
rqIa ocj>CIOllllI ~ S 4. "" c"""P""dor .,.,...s. InIr""","
"" d Imwu to. una 'u ....
..-.mu!o <OIo<u su """.
tillo. ~
la po-lcJ6n eu.:rc-.rl2
ocrA ,tt, y Ita.
en un
'O
a concIic6a _ q'" no harA mi.
de ..... m:rv>:i6n de- nu ~
en cad.> ""'"
S
ccmpnidor no dcbc abandonos el dKUio ......
...... '1"" el ptO)ttliI ''''!'''' d I<rnno y nuncio d. PI'"

"'''0,

r..

aJdcl _1 drculo por lo m.tad de .tria qut dbri ....


diaib por ..... Ii_ de ... 1 lnDda a na.u del mura
del

lmdo y proIonpda

furnr

(1 poi

lo _

7).... 'lO" ca <.>d:o ... 1Im do: lo rmca.


[1 tornp<tirIor no cIeb< alwJdonu la IOIU .. el .....

de lo "balin' """ Iusu qur la oboIna


d terreee y auado por 6oad tI <'3
do: "'=_IO por cklriJ cM ano , el< 1M neos lB
tadao dode loa "'_
drl _.... .,. ~
,_
<DI>
lo, 1iD... IDcaJobt '1"" dcf""" d anU
Sr ... bnur la pbali .... '" ~I<
"na r
o .. la
u.du ca form& ~.
CCOIto" ,1 "'
><n>
no t:. ofuullOll obtrnioh po< .1 Jmamlcctr>.
b. F.ob cax. do: rmnilJo r of_ 1"'" que un Jan.
"n'ltcto w:; "i..lIdo. r! rmplemcr.1O &br nn .sr maor
'" qu. b buo!la lid ompo<lO ......
&=o do! b boc
<Ir, InI""","" el< .... ti...... '1"" aoaroocn m d ten:uo
.... _
el< 60' , de oaI aoaJOOr' c~ .... radim cn>U
<lO .1
"" cIr! dmalo
P.r.
_
,od.. "" limo, ni el bm;omJmto
.;.,b bola, ~
U'~ d"""" <Id
- ...
Ji;o,..,u cur ~
col ~
UIl 'oC(tctl det: __
~l'PMn7:
650 eJe. iaJ ma:ncn
W'\ r J.
.l'11l:I1
(1)Q klS bon:Ses inI
ID
,.-L-

boTa

lOQdo

f>

DrI .....
_ ...... o ..... joIroIioa

.,.........
.....

",.8,

...

10'11

s .,

.
-_

c.

S..

_ ....

';

.,,_

, ._:.r .._

, ,Iioaoto;......

e '

_-...

...
5,
a .::..'1"!- r, ,.....
el r. .. -._ ,.. ' ,"!
.
(

ss

: _ e

..........

......b

,_

I .. ~

por ...
-'

...,...... _ ..... .J... - ......

$....

,-.

_.

por

......

6. 11 Ir'

,.

d ~';.

...

.... ti ..,..

."IMI',
...!:_ _
.........

ti

'

,_

---

...

, .. :O

...
f

,.)

.. .:;:-::::

h ....... ,

cWa

..,.,

"

l'

.....

.. ..,.' " h,_,

.. _

....

JII'IOIIL Iv..

"

_ .. ,

" "-ter

.......

d'

- "
.h

-Ia_........ -..._ _ ..
S

el

'

__

e. A'e' 's'

l. El pentad6a
a cabo ea el

_ 2.

FJ h
abo I'D ..
1... ella:

....
__

5'

.. '

IV

,e

ftW'M

h .be6-e "1

fu. -

.'

.-

el .,

..

ICID _
.h

Aa
.

I!.

e''''

l,,_

a.-..

_a'

0.'

...... ,.........
ella: .......

0.__
.. .......

'

iI

._

"1

lila

J ,

'1' ji
c- [hll.'
, 8 1'a
__ "

......

a.l

'1

..el

TI.

_,

_
!

.. _.,

...__

.---

..

''''!- ""!"..
';.... h'.
.,

!el .'

.....

....

la ..... ,. ,:

_.

(.,111")
'

....

.......

...ala .....

-':.

....

V..! ,...,

--

3O- ("~.._

.....

,,.~~~

..

tn,

~"_"~""_-"""n
: g?
lit .....
tt:
:t._et"!

ii&i

.....

'f

~--:,.._

_,..---

'1
.......

"4.

'.Ia'

'."-

2. .....

1'... r-:::':-~':':..._.F.~-~
...

.. 1

".
'
...............
'S'
'

ca S ; ....

_ ........

".I6'D:
.'&er

'1 '
..

1:

..._

,,500-

S. D

la

, .....

,canaa.ea 101,500: __

4GO'lO-

"1
20. 6:

QIma

...

"
....
....
............
,->
..............
.....
.............
..
,...~=::::.:
.....
....
,.,
..
__
..
.....
-...
ni

__

1'1 _

le ......

10_

111
0._

.....
......

0011
l.,

......

f'

.. tal tpiFiIJDIII.....

....-

......
lO

. dlhr-

-;:::"

di~

M _ .... sq?~t~_
Z.
d

5 ' .....
1"

3. LA nnpu'''''"", "" <-.b otati ~


as."
6tdot &1 <mUO de ~ ...bd ............ _

...1_
-1__
1_
.. .. ti.
y ... ~eI<la
~
"" la ~
ro _
el< "'!; mm
(981 ) La....:onlad ......debrd .... & WI __
.......

_~~"_"'w
r-.

M"tt16a

La

u ..... uul 111m kKia t.WiOiWl:4tiise

J d --

~r,

.......

m_..un

""""jo de la ......
lA """
Ir oddp.".! pod.w.
"""'" hacia loo
.,.._;
la ....,. &.de ~Ifuul
de la
la poma "" mouI pld ...
n<U o ~
cun-..b. pero b ewv """" _
Jd pa&u1 y ... lI!DI:r lWII'iM ,Je ~-.., hnaca. ca d
~
d~lo ci6a m todo '" btp> el< la jobaIin>..
~. La pba6n. _ 1<Ild.r6 p..... """ihIr. u OlIo

o...x

.",..m""""

que dur.amr .. ~
el< "",'bI o _ ~

<""""
...........
6. 1.. cIian>u<..m
.....

10

punb

""""""r
b

Imr.a-

de la .... pucid 9';l- cid misnno 1 qur I~ em (S5IO.S") no .... mio dd M'fr
&-1 ~ro
m;Wmo de la ....... (\"&00 1'4.'" y 66'.

/1IjA '>O
0.1....,
I Coc.JIna.(nn, El disco CC'!l\1bD m un (Uf!fl dI!
c>den u otro "",,,,,,,1 apropt>do con p!>tat el< m<UI
iDt-rwU<b 1 r.u de 1m '"""" rodc:::do por UD lUlillo
"" m<bI pulido,. , seadd en ... Mm u.><to un d6ptM' p.... ~
el pno conttto.
2. & auu-'fi Lu Vpirmn <>p<'t1f)C>(jOa(S:

""",

JIa",b",

2~

DUmrlrode las pbr.u "" mrt.'I1


).1"""",

Mix=<>
f'l"'"'" m d

~'t.lbimo
immo

,,,.jt,,.
1 )0;,

mm 180 """
221 mm 1112 mm
21Q

50 mm
S7 mm

<mUO,

drI aniJIo a b....


limc1r<
cid borde.

SO
S7

"In'

ma>

~~ mm

4G ....,

37 mm
39 mm

12_

12 mm

F_

Mirumo

(16 lb)

lli1nlOUO
.\lirumD

A'.jn,J

4Kc

,3 ... )

110_ 9:; ...


130_ 110_

Mhimo

Dd~
1, C.",ttuuwla, (:.br::o' La <>I><D .. d dc bimo
J6bdo e "" otro ."..,. cuo
In aW hIuoIo ... rI
_
o do ..". cuboug dc
uI. n.t..d .._
fcclJUl compkumrnw dfinc:a. Si .. -.a va n&ao ..
cli>tin1O mat<al. n.. debo <SUr imerudo dr ul ....
P<n qur 00 ~
I<>C.UT. , cuo su ..... ee dc ".. ed.>d "" <li a m.b "" 6ICD 15 cid W>1JO dc lo
<tiro. (V.., ~,,"~
'2, C.".. La curnl.o dcb< '" de
do
.lIttfO tnnplado do ....
_ pkD. ....... r ""' ..
.....,.., no _
do , _
118"1 .' llmIln' rI ""
"'"., 11 .... ador 1 li") dr.w.-uo y ........ dc .. 1
lIl.lI1rD ct:t no It' ntih' IIV'~
en ri ~
10 cid b .... mwo.o dol manilIo. La cumI> podr.1 dobbnr. m UIX) o amt.. nttmI'II!I ,.,. atdw a bt CJtD.J

..,.bmIn

p''''''
cid ....... 110.
S. ",. .. oh La _....."..

.mIJo b

Mnimo

Mbimo

U;, Kc

mlJT 01 1.... 1

..... un y .... 1qu>a .... nomo ... ~

Mnuno
Di1m<uo D.nio< del
mdaI

H~,t,

MI

dd d>.im<o mi.uJlO de la ...


b>Iu bAaa .. punu dc ... n"aDoI oed Ial. que el
di.mtro .Id punlO mrdio

I'ao:
~I<IIlmo

<-'"'

p ....dobk O

.n

padd .. , "' ,_

......na,

,do

prn> ... ,_,,.....;ta


60 ~
"""'''''.

.... 1 ~
c=>" O ~
bn:bo ." uI forma cuo lID .,....s. .............
... bk".'''' 01b......,ti """,,110. 1-.1 ,_uno a
la run-da dc uI ........._ no .,._..b _
... pon
b Ioaitu:! .out dol _",no. (\ n pig,"~
~~1~'
lJl nJIt'nh Ir ~aat.Iri~ b ('3.DI'u,
modo> de .... ,."... O .....S.. ...... pa<dt
:;: _>lit> O dc Iul<to- ,.. ",;undcn dcbo-rl
_.,... lo run-da po< .,...... dr ..... b<>do, ." .de _
:., p><Iri ....... .... nbloa o P'" ,.,.
.....

D 1

.u ..

'"t :;

_uI:. ~

...... cid

lo> _a:n

,-,

_..n..

u1_

compkto
........

1>1_
I~
dol nwclo ~

c_"
dr1dc d

lo<=,

).(.iDmo

116 1iI>Bt)

III! nn
12-1 ? rm

IS'ID.2"

_riel< do

op",",""
)1'"
)fI
I~'"
dc la
)t1niatO

7.2}7 l:lot

r.t.c.a

la

lO! -

I~ mm

\""~-'
(4'.0:6"

4'n'"

5'."".Jrl'"
__

.""_ 5

~.nr_..,..
_--po-.
....-- . ..--~

""".!... -

A_

_
""_

!.-

... IP

.........L

..
..........
_....... -_ ..-......,.,.,~;~'

5
_...

..__ .-

,.....,
..

nI

-,.~.

.-

--

7.. _

2,..

."C"_ ......

(~ .-- ';

.....

-.Ia;......
...
...
l._._':".__
."'._ -- ...

IN l ......

,._.
do

...

... pMoe.

..... t.. --,-...~


__ s. ..... -

1 t. .la~

.. "_-tl'

' .. _-I~
.la .........

,,..,

e e

,. OC'

_._._--....,

____

7 __'"""

R,.,.
"
":..!:rti!
........
so _ I
"'-'::'::::!'"
~-.:::

_ .....

IN -

~eI"__

',..;

_e
_lo

11_."

..

' ,.

.~

.".,_

'

_ .....

_ ....11

,_(

..,....

--

.. "".

(11'1").

"C' .. 211. ,

19.2 -

(O ,..,

.....~-.Io"".._ ..

......

... ,,, --...

61)

.::::;;.':....l' ,..,

110pllal
_..., -f~)
tul 'n.,

lQS
IU _

Ie 11

(va.

d' por

fu

, ....

__

..w.o,

...

"C',

2")

DI

r-

._._,...

'f'

......
t'~..:.::t~
__ ' fijoo.
--.
_ .... ' o .......
t

.......

r.. ....r,,..

__

... 4oto._.....,.
.....

JO ..

.......,...,,~
Loo

pi'

(1 pool,'

, lo ""

*""'" ..

jecone

"

__

.~

l'

,v..

aedao

11._.....

....... _e

11.....
.......
,. 'l
2,

fiO,. (1')

". SI
...

.......

,..~
r "

- .... .
.,

:4

,,,

el

....

...._r..,..

....

(1

7'_

:r.___...
11""''''; _"'II"~'"
,,_'
..

.-_
--

-=

H '.:
110_

'1

EstaDio OlmPico de la

-----,.....-

pl.Al(TA DE CONJUNTO

.....

"1. hkIO po'1

..

J,. ~

.......

,..,..o

..

='

.......

..

,.,_

.....

...
7.f~"""""""
L ~

" &Id

...

,o~......
tt. &u-

O:

e:::::::"
Ir

,.

~
h .. '.-.......

-.__ .....

<,

.--.-_.,_:.I.
....

PAUoICJPAL

c. U.

,
A

t..
,
,. "....

.IA'lca

lscatA

PlANTA A NIVa PALCO


1--..,"'_

a-RAlUTu

12C... A.O ~
" 'ALCO Ir .....

a '80' taoIt 01 An..n..


0fIICau ....

_,.iU

_'1COOi -.aoco AlUJU

I
COWihOL

,. INYITADOa
15'DCA'

1lIrTIUDA "'_q
Qr1'JW)4 -...

."._.,.

,. DrnIAaA ......
.1_AA

PA.LCQ "'_

ltIiI

e ,.,

El
eL

1...

U1"'B1.'

i'ae

JIMIO" YJI.

cee
:o:-:...

IS ....
wM

w_

1. LOC.,
l'
11 1 oc.' "ADa a:
" I'A1.COa 1M I "
It PlSTAY~

tamK4..
tt IaWtaOi

ceA

"_~L
CAMPOS DE ENTRENAMIENTO
Y CALENTAMIENTO

-~

I
.t

~\'o:oi-'.t[.;.w r-- ......


00+--1

'u)

_-~~

_---- ..

-..

PISTA

J.!
...
oo

y CAN e

110 "F
..__

....._;;;;..1.

_
.-_
~~...........
.........
_dUI;

neo
,..."._.

I3-IiXA

1....,_.~..a.'T1"

.. ,....,_.~,

.~.-,

'.1

l5!IiI!iiiii~!!!!!!!!i..

COITES, lOllCIllJOtIlAl y TIAHMJISAl

=';z;.;'.;ty'
...... - - z,

Eoudio olilDpico.so, la Cioodood U:UQ

.u

CAMPOS DE ENTRENAMIENTO
y CALENTAMIENTO

1-

I
I

I f';':1IQL

C-,., lit

I-

t"

I
I

--~

_=_j_
~"

1-1

..-""'1.

""<

O.,
_u6l_

IJ
cIr ka ...... _ oaIicita ..........
lkiIoo ...
... per nu ru6e ft Caaoiti
D 'F
' at6
lo _.I>ri6D cIr ....,.,......
do> por~ ka Ii_ ele <
'
loo 1.........
19f>i ruaon ._....
par la
lb lIoeuo
Ic.t< cIr HuJIIIria boJO la
'
ia .....
la
Oxt. ,.JJ Swu Oa.p. que
F i
'el
..,.,.,. de
<b r,___". m .... pana hU .: .....
__
y lIU..... ele "
ua.....
la pI

"nwrlaA ((In Iucft"


,
_'
8t
lID , rt'lU!udca; .....
.. t~J axnn c_ me
1Ieu O COIDD _ a ...%.__
dI(.:;al rn d que d lI!IIIpO
_
iIr Iuca 0 .....................
1M _
....
t.Idart, le mllnjp"',_ ..
_ c.eIIII ' , en'
I

........,.

a,

nra,.__

.....
w..
7

h.,...

__

,._

..

....-),.eI

..
-

_tI

;-..

114 Le o'

1IIII

.SlI.1t11

.+
I
..

"

Clcllsll

.---

--p

0-. a:::6,6 q~
.. ~

p.r. __

__
..-. MIl'

..

~
...........

-----

."...,.1 .... b-

........ UI ... ~

q........
...

......,
..
~.., ..........

E.a

~,
IM

a...

w_.a-.
o- ....
QI'ft'Q

...........

(., M"_ oLbr_

.._ ..."1:.:.
n, d,::.:.::''' , :-::
-:=;:.
no
Pudn ... -

h.d., __

61mnaSla

...
-_ .

~ _.

, ..~

..

..... __

) =mm_ ....,..

..

ElI::
--=.
_ ..

Lelllllllllll _

---!

_j.

1I
IL

,[

....

_.I

;:01 O...
I

~1uadornoIi.p;co.

latacln J elata.os

~----

Lucha

.r.:

as

l.

canotale

biD ,

11111111111l1li1111111111111111

(1 S.,brn dr "" rqtnpa~......tn


..... J--'U qur ..r. .....
"1
OIl.lrhCWft '"'
vtIo
(11ft lit, .QU1.;I ,.."

,"~b.

k~"

f!.

halUC'IM

b ,
...
lo ~
M e u
~
, rl (..Mdor fllt'tft!u tiU ,muja de' dboo ,_
,.
t , I OJ(..... P;u ..s...., '" ftI*P' ~,- ua (.. 1 ,.. ....
... d.lc"Mdo e._ bf'atIl-.. 'tM'D tr::m,ad. ..

ECONOMICOS

IABlE.ROS

018

~ ,LI
1
~.~~~----~--~.I
-!!!

_es

t1f

..

...

..

, ....
,_:::
...
::-llO __!__, ..

-1.~I.I)>-=:"_

------------- ,---------------11"-' .."..,...


I l'

d 51,

l'

II

11

,,
"
[

3 O

'"

I tJ(ol

..

In"" ,

_.

n
ft... ..

..

J
I~

---

ABCDEFC
MNOPQR
WXYZ
12
7890
llI'iTA.\Cl \
\L\X.1J \ llf:
U:C'Tl1!.\

.a.oo

Il.110
' .lIO

CRl"EliO

DE
LET'RAS
00018

O.~

'&.00

'6.00

00068
00071

20.00

G.OO87

2),00

00097
0012.

30.1
Sl.110

tODO
nDO

so.oo
ss.oo
60.1
6;.00
'O IXI

na
-.lIO
8l.O)
!lOa

o.o.ts

0.0'69
0.0"6
00'118
D.oH2

G.alI6
0JI2!l0

0.11311

CUISJ.
0.II36l
0Jl3Is7
O.OtIl
OOt16

ALTO

DE

l.ETItAS
o 112M
0.0319

0.037.
Cl.Ot25

o.ot1'9
ClOU4

0._

G.019I
0'-

0.'071
O.""

o.llSll
0.
o.UI5

0.'7S11
o.'lb
0..,
tl2Ja

CI.23i,
CI.2l9I

DISTAlIQ4.

M.\XDfA ,.

UC'I11M

""altO. (;oGlO 101 .~;:...


e ~
.JunPII
,,~
boJU dr 3(0 lilOc><..... po< MC3 (.... lo
~.,.,.n.
;ulr_ilIotoOl qu<'" ~d.>fO ~ fw>cb ..... .,;o de 11$1... ~Jo
fu< dr '!l Uk\mr..... por bono y la pu'" ~1 ~
dr lo pt1U

_ ... ""' ....d P"""""'" cI!br oIrubr lo oncldu


prnI:r _..;.u"" paP '" iUf """'dltC1- ,\1;"""
"'" drbcrin toIo<:ld< baJnlI' d<' Jtf;U"dad a lo 10_
el< b p"b por_ JlN"Vr al l'b5<o que DO ,.. en las
c.m o

rhum>. ...., JlLD<ado


Las .,,_

<JI

.. ..-r~

d u.to lo brgod- lo rKU f.-

P"d

A;_IIWl
La::r.:rw Gf LA

"

... ,..

-.

119

~It!olot'OUta
~
J
c:tI'CU!.! o - ........

-I'"Z."

~.

lllL'S "lID

LDICIRJO

ca. LA ...-vu.~"'DI

tlflll

.{

- )1
~( -..
tAKT"

IVIlIA
LAYUQt&

lr..:rrvD"

",'1

.<

III~
lCIMffUD DI 'LA YUU."

1'__ ..

.L

CA.IIAI

11

"'_'O

l...,...."'...
D(.,a~
Lo.tUD "'.-

' ...... lUO:ol LAf\Kl.l& n.llt l.

..':.
.....

,'1:

...-

,_110 tU _.ro UII1__

>.

_ ...

uo ""...

__

olm.....

""

Mlt:11ta-

~."'MltCUltAI ...M:UI
_,

LJ t'falfA l' DI ..

\.DII:ItVO 01 lA

VQ(l,fAUII

..

.<

il.OIIII1'OD

ID(

lA WUIl.tA 11._ ..

_ ...-_o..

_.:

..-

.-r'

f-1

j ..

"

..
-------------_
.......
1.-l.
__------------t~--------_
,1

"~t1S ~--UI

_-------U.

L.---

Uf

.,,_

Caaeb ..

l23

<lO

.;

~ ...........

ID

I...,
-I
I
.....

..

nI-'.

..

_11.

--

U ..
I ~

"

~
~

rtl

~:--'
'\

.~ ..L...c

"\&!~___
--<01\.----,
..-------___________

- \

l---

I
'''1

\'"

If

u.

..1

"

,~

\ ~aas-.&.1~1IIl
...

...~"'''''''
-

...,-------

l'u-

...i----...
_

~,
" .... u.e
+_r:;:==;-_-L.m

-,-----iU-

.51-

c..-.. ..... u

"IS

, "a

t!.

~,.....
1""
r

___

.. e

- . l

-,

fiUIl

-'-l

I __j --~
I,
_,

:;

.---+

--- I

tI"~

,,---.-

-J
l

,,,'

-_...- .-

...
Ju I

,1.,
,
,...

....L

'i~

.t1
.11
-'-''..~r-~'V~-nw-~~~--"."

I
...
_[]::]:
JIT
-_
'B

:P

,,,

7M

In

,
1(' _,.. ~ .. :'JI

lJl_

.....
_IlI~
O(

.u;__

IJ.

...
I
!

'<J

.n

"'1IW COIUOllo
_IJ!._~

U1

- -, I

,,.

- _. I,

1-

Reglas ollclales de bdmlnton

~--

cSt"brrbt
~
li~
..,.;. adecu>do
So poddD

A r#<"'" ,.

_.!ic~._..
r- -

hilo ...
v

otro ,,_

pecifcaao._
Tdocidad , onar\o

... dd pilo .,.... dIaoIal. <mUOdo "" ~

lA uneha &1>< .. r ,r=o4a como lo UJdin d di:IAH l'SC<J'I<>.n ~I"".)~,pubdo por d


~('
b el<- ..r ..".".'"y ~ d.bm JU been
"",r.oda< m bbnc
~
u
coIoc '1"" t..-.
qu< .. d_m
Ucilm<DI~.
Tod.n Lu .,.,.. de La C':ID<Im dcbm k= 0,038 mrUOI
I,> H, ,., ancho.
1... c.a.ncha de b:ufmlntatr. es rKunuW. con una
Icq1tud el<- 1',040 _
(+1'). P.... 1 urgo & indi.
,id",,1a s=bl. timo S.18""""" (Ir) do ancho
y p>D loa ~
"" doI>!n 6.ID _,roo (2D'1 de ....

gr.ma."""

0'"'

cho.Dr.:uo <le ...... m~


f'n ~-a romKI<rad ...
Ii:><-" qur limltaft b. on<h.u.
E aQtbo de bI Imc:u qur hnllun col~~
unto
p>D ,.,p-. cama po;r.o dobl.... ..,.5 CCiUp,.hdic!o ~"Iro
"" La 4!= .. d. 4 72 T
_troI, maread.> p>D d

,.u dc ~

adm""

t:l.&uo.",. aao

,<lb

Verd~.
_ ....
b' Conndo el ep>cic pO pe ""'1:1 Iw:rr un:> ancha
...... dobIt-. la ancha ele incIi\'lduab d.-bm\ hace""
(GCDO lo """"Ira el cli>gram.a ~II

"rf .. .J.11..,.pootn dcb<tAn

0<' &> 1 ~~ lIlW<lO de .ltuD (5'1"'.


..Dn ,..r.c_ttmefl" rmnn ~'" manlmtt la r..l 10uroth remo lo nubl< d Artl<ulo ,. y .., <Clcc:nrln
.n La, ...... hmitrc!n ele la cancha

en d cl.iM!JO, pDO.
dd pilo. """i= T c-.Io,""" _,
CJCI de La AtcriKin ck IUdroln'on de

c.iOOn tmtatICb)e

la

apcoba-

"'bUco en loo

!jU<ntrs CJdOf

En los Iust.ra donde .... conGoriaoeo .. n>ad&n,


h.
1a.d o J,'itt.d. o el ('lima. bJlpn ~) pllo
atl...ur madn:uadopor. 1"'1'"
b) Si la. ('iJaa,ns,oc;n a.pKiab .._,strnt", CIbIipn
a tomar elb mnl.id.:L.
Sc- at~ qu'l" UD galJo tir~ b -wloddad COI h ....ta,
cuando un upo!ar de .... na mcd.. "" Ir prr;' _
la Uon del fondo do b a.nma panld..mm se " la.
Ilnns d. loo bdol. ... fnculo> ho.< .. unba de -U. aproo
"inud>mm.. y .J pIlo ese .,. ..... cfutan<i.> de ""
__
de 30 <m y no mh de ,6 cm an.... de b JIno
del fondo del otro Lado de la Clln<ha.
"

pDf"

,,,11,,,10 ~.
a) l. poWmo "updor". cl<b< .pIica ..... Iodca aque.
IIos qur lOaIfi\ puto m ..n uqo,
b I El .DC>O<DUO dcb< uprK ce ,1 ....., de "" dobJro" por des lupolorn por ocia bolo. En el calO de
.... ind.,;iduab o 1in;1es, por un jlapdor de ead.> lodo
<) El bdc de La une"-' por el ba1IpO q>X talpn
cIc-.ho al gqv<:. te lI.amad Mprop"'" T ti bdo opuo10 lC'l Il:&.rn.a.d "cOrltl"rlo"

A,lItulo ,Anta de
d Juogc. loo I"pdoRI donidD por
la ..,.rte qu.... debo,

,rucia,

Arfinllo ,.
La mi drbe

cr hcd>a de um cunda lin3. con un


",pdo CUlIcIroo de 019 m<UOI C~ .. ); ....ud 11"",,"
"""'c ........... ele ~
pom y do:b<,l Irnu 0.76
....,,'" de ancho '2'6'" ........... debaS lr1IM' en ti
m:tto de b aI>C"-'. um allura mlnima ~tU' dd
de I S2i _
(S') y de l.s~ md'''' <11 loo
a-<> (~I")
La orUa wpcct <le la ml d<bo:ri ICJ riIxu-* can
..... cmu bIaaca de 007G .".._
de .... ho (rl. dob!.b, .....",d.o con un:a c~
o cable qur ... la
qut lICJ&I>mc la ml de loo poota <ti la ~
IlIperlar

flplo

\ Scr>it pnmno. C
b1 Rn:bir d RI">CIO, o
e) Eilstt .1 bdc de la C:II"d,
El o loo jupcIoca qur pon'.n m la tin cuaIqulc. altrmauva munu

A,dulo ,.

., lar",. ,n.t...,,""''' o

........

""IIr ,... c...u..OI

El juqo de cIcbIeI J de IinIb para haoDbIa, podr


jup= a U o a 21 punU>l ead.> 1Ot
lit caa_
po Se JIft"tCIlC' qur cuando ... .1 JUOCO .. IS pwtlm
tI .cotO o anctK6a ~
13 ic-Ja, la pareja O el
jupdor que haya lItptIc pe........ al _te> 13. ae
opri6o de aWzu el .el ciD<o puDlOII .....
Cuando la anouci6a 1kp 14 ......
la paRja O
ti Jupdot qur u.p. pe_
al _10 14 ...... apci6a
de ..wpr el ... tra tan"" .....
F.o cuaIquirr .,_ la ooIidl1Od 010: que el JuoIo ablplo, olcIx Mttnr anta .. qur .. el.... el pri-

...w.

"".Jo u'1"" =pi<a un .......

A
1.. p"np

&.

ee dcn<ho ___
d mto dt:I Iott lo. M '
cad.. ""c,p necee ckm:ho a un aqur cada ......
La purp ~ pnc: 1m Id, """pn I<n-n .._
en d qW1do .... petO ..wqw.,t. do loo P" '
,>UCdc ....... , T aWquoen de loo Jl<1drdcn. putdo ....
cibtr el I<mclo.

.:0

le .. un KAKIC).

d"Jewlo 1'l'
SI un jupdor ua
de lInDo o dado UD Ita do
..... ido cur no cort<tpocdc b parep Y pna " pIIIO,
I<rl repn;.o <f ~
"""'J>r< '1"" 002 m:bmad.> e

r""la

MIodo, _

cid ~te

aaque.

Si Wl lupdor coIoado m un ~
c.od.> (Oh'<I'" ~JIft\-.<JO y
lado
rq><tldo

d ..,. 100

.u
es m:buado"

do aqur cqu-.

01 ~
'""
-..dJa <iU falta.

plU

"" ... del .iuieD1C ""1=


J_do

.....

4,lInllo 1:P
f.n loo p"ru<l<>$ de .ndI\"XI... !", o ~
"I,m ..
\nkuloo 9, lO, 11 '1 12, ocrpltl en loo siswm .......
a) Loo ~
rcuuria T rrcibor.ln
~
e
en .... "'de WlUC del bcIo dcrccho. _
C1lInmte CIW1CIo b _;,s" del ~
hxc el omia>,
"" de cero(01, "<W.ndo tu ~
un n--"'.
pa.. 1'.., amb.... loo _
te ef<Ct\Ur.in ....
dn rtcibidoo <n .... Am> d: "'1'" 1z1ui<'
...,.....,
la "nnud6n cid jupd .... drela el
ic1o '"

"'"'1c.,.

P''''''''

Uft

nmem unp:lr

b) 1
"" anoto

jupdans a""butia
cad..

"""10.

.lrnt ""

&I<QC'

f.....
.,t"kol .. 1.,.
U"" fAl.. (~
le &:0<. P<rdn

Ea,..

por

un

.t '"'-.00.

Jupdor ....... .. ~

dapo<'o

'-,_...........

..
J.

e ',.

......-.. ,....
=!

.......

............

la

_.

..

;.'

- ...

=Si

.:!

Ii

...

......

......

7 .. '

IX"'" cbpub .h la
StpnIb Curna Mundial por KarI Schrlknz. ProI...
.... di' lo Eocu<'-" ck F.ducado l'blCII y Ikp<>r1a de
Drpcn< de cmgm 1Il<min. Idrsdo

Ik2'!JD,
Prima<> lo jupbon rut'llmnll.e Lu nNJ"~ m U"
Imn>O '1"'" ."..di.> 40 m de ~
p"r 20 ro de
7 "","o ck 11"1.n:a eX S.7~mPOI 2.10 m, Algn 1..",
po deopub, ..,...p", lo Jug.aron 1", bombr<> en !anDO
de -JO<" cIim<micrce de 90 lID m de bI1!" por
un Irho ~ ~5 65 m. en el cual los IIWRI de gol
ni" de 7.32 por 2.4~ m,

"odio.

En 1~7 se ctm la Frckn><6n Internacional de

1bJormw>o.

el irta de juego .,. de las lIIlJIIIaS di


~
qur la. del Futlro1 Seeeer, ) IU rcgWnenIO
muy p;lltticlo ,uimnmo ti lIm<to de jupdord q""
drbc:I ..-r 1I I portero. 2 drfmw.. S medioo y ~ de.
Arl...al=nl.e

bnl60L

lkbm< dr la porttTb oc tllWl una ocucircunftft1'l


d. Pi><' rranco" en donde ~
nUI ti ~11
cwm puede tocar .,1 baln con
aWqultt pul< cid cuerpo, loo dem1s I"",rantn I.=rnlr lo brin con las uu.noo, si Ilepnm a batttlo
<00 loo plC1 oc,, bJu, igu2lmente , p"""traII ni la

ca lI.tawh "ira

f.

del Po"''''' ,l\nmlsmose probr1:>e marn e _,.,.


unc:ad.U .. al rontrario r coner con <1 baI60 III el<

:s mdroo.

~I d botIn II\~ cid I<rnno de iur1I" por W lIror...


de hancb o IDqur; orr cSc.-udto al campo por .... ugodor cont ..uio :al que lo sac y ti oaliora por la r_
dc ponerla bma.ia 'por un jupIor del c-quipo qur ..
dd'md<, oc ~>r5
por """1"" dc nqwna.
Un partido. cuya dunci6n el de <b tlanpoo de
SO rnmulCO rada uno, con intavalo de ID mi n., pu<do
dar """';"n;eo aun cuando ........ de loo lb equipot
les b.tam> ha>u treS jupIora; r puodc completarloo
ni el tr.lDKuno cid juoao.
El ClbjclO cid jueKu el
el baI6a
la "'"'" eeetranA. Cana ti equipo que: __
mis
El baI6n
mide 60 (lD ck ClrNllfnmci.a Y pesa de 400 500

_r

pmoo.

\wnle
dc eIU cIcpor1e. el el "reducido", qur
J""P baje tocho y m el naaI. c..sa equipo .-..
de 7 J1IPdons. Las porterW ...... :s -de Iarp
por 2 mdtOl de altura.
FJ 'rn eX juep ,.mbifn ea .,
HC" clin.
..." pudimdo _ mIR 3D y 50 __
de Iarp por
un ancho cromprmdiclo enue I~y ~ ---

t:na

JC

no ....'--

11

~~I

..

TERRENO DE JUEGO DEL BALONMANO

OO&~@lID~tOO1L

_',--~I,

OO&[LIKI@~~l
lh"l""tOOI """'"

d< "'b.aoqw1", palabra ",,1 ... '1'"

"",af-U rAIUIU

lAr ~
l\ott .mInaI

""o ~

...

loo F.sudoo l1Aidoo ck


m '" all<> 11191 Su ini<Udor f,.. d

n,

J.,.,.. 1\.-J1h. p-ot.- ti< FAI..ad6"

,n

.ahoD

'tIlC...

En ............ pao I....... t.an .1 equrpe ....... " jupdo.

(1m ...

d _
c......

t{.IQ ton cnlC'O.

...

m"""",

qoo se h.tn .n1n!duodo en


tlInmu. ,",lan fondo. .1

"ti""",

" _ ....
Ita .uorimldo hoy ro di.>. ' ...... '" Incon"n1 enb pIn!id& el<- l#mpO q... ...tn..n codo \.... '11><
1> po
tuha ... La u ....... ,a '1 toa que oo.
nrb
". 0.0 ~
T..,, IDrqbt han ~
Mtn .u W1 <Irpon.. .._ 1 NCIo, oct tm.n ..... dl>tdo J Cn..
e_o. ...f"'C"I< ....,.,. la ,
.-en tu ,,~
n..p .,_ ,....., olr potot... tqtI lo> ta~
.. no t. ~
.. v"," cm.ma ck h.... culHa ..
do norro. ftUtrnaI !ntftoc" o huk, .. rodoncla, tit.
.,. olr U :'1 cm dr c.rwrJn",,,,. f po" olr 600
tilO rr.a""",
[l ba>qunboI ~n~
_ pr"'hC'a, como en ....
orl_ ...loo _
..... prro umbllo tt ~.
al
~
a. ca",,,," d<tr mn!.r 26.00 m por lUlO m J eo
mm' ad.o por ~".... bim dun, w '1'" I_UD rl
bro 010la andu ..
w qu. 010.
Itnninln .1 &DdIo, Ilnaa "r_ln"
Ea la pul< """ .. 01. Iat
rw (c>Ioc~un ubbro
"A ...... ""'dr ;,;.-,_ ..
27S '" el.1 lUdo, con
UD .ra 010r."... dr 4) nn el<- <Limruo. F.:tr.",
.. la
e_.
~
0I"," el. la qur pmcIo ..... rrcI
... Iar_ do <rUo
loado d, (.O cm cIo brp 1....
1>hIn. J'U"d<a
toIpntn o ondadca .1 ....... S.
""""""'n
010'_"'o
arm.cIo, cIr macIna.. cIr Iimina,
r ftti<!> o de Qn cIr _.
oimdo
Ol,_
- ..... 1,d =lo """",iobIr, ,. qoo J'Of In tnmJlOft ...
1< <1 p;.bIlCO dommo _,."
.... jupdoa '- do ._.
r~ ~
Wr.&nKrltr lit' ....,. C'D DOChaJ al atrf'
1Jw. , .... .... _ DI>6mtr .. L
f .. loo r=na.- .1 poto de la C>JI<ba .. 010macIrn
al 01.. Iibft, .. cIo e_m<>. ..w", O toom. r.... IIIU}
"'"' "r
di 11("""" cIob. ...... ......twado cIo ~
._ ._b.ta .. .... """' lO' .."".~
prux;poI-

10'"

....,.Itt.

....

u...w. "......... " ,


r..w..

t. .

"*

1"

mrn'. en ro. ~
c!cportm,. mvalclpalEs, en lo>
acurIM , en kJi d~
ctdJido a qut" DO IM'Cfttlft ,,,,..
cbdoo _iaIn y purdra _
m !oda Ipota
En primrr I"P' lO "",r....... .1 tUTmo qwunclo
montlcub, Il=>ncIo """'" , cIoj&ncln \IU p<qvo{a
UlClinadn t.x .. la ""t.oc! de lo qvo \ _ lo <....
<~.
p _ con l'I>IIiIIo .. "'" pit6ft En.
'<guicIa ... ...,han! """'" hau fonnar vna opa dc
10 en de puno, """" cIo #SU .. ...ndo ..... opa
de <0","'0 umbiM de 10 tm cIo sn-a. m ~,
ei6n 1 2 112 , 112. """"'" pa'" loo
\&nIlo,
de '18" ..t. Z3 en t<>IottocIaa ... d con cIo lo
DpA- C_
m lea I_...,
010 <1_ m_
ar h.ui <tU 41..... copa aal1 _
con ..... .-.rilla
1.& n .... jun .. de clihLlCl600.. hod ... ",11OcI010lo
C.lnc~. tODUlnclo en e... ".. .... dMoi6a pat1I 'IV< ,1
,,,,,iHo lO Iup rn doo ....-clonft, ..ta _ oni .....
opr-rx-llO continUA. C:uando le ~
"..".. n.
eha. :ad}x<n.... bJ lin cIn_ ................
bofn _tAn Junt cIr d........_
1.. 4kimo
"', U""
_0 I1 JMIV de .. __
par 2
el. Arma. qu. dcbn r.ntano cIo
_
1"'jO calE ,wcIc o .... 1 _
tc __
todao ... Ilnna d:_
_
ooria .......
o onunllaa cIo ) <m cIo _
S. ~
..... 01
fr ..... _
de la Ultima opa _ ........ 0rI00uti6n
iclrill Nortr-Sur m .1 .... t
tudiMI.
1:1 "paClO I.bre .nUY .. UmI de lo .......
, lo,
.. _.
dtbo .. r de 3.00 m y _
., IKIID. m

'_ocIo,

""".:ori6c

npa'" .......

aoun_

unch

.moIa:.... 900 m o 010600 ........


_
u "Ant'U M' ...... un drtuIo
El ..........
"'" d~
.....

F..n ..1 cauto di1110 m de


.... lo, 1Inn.

,od"" ."

.... Ka .,.

ro....... ..ta
tamblEa ... _
,....i6n
loo

.. CTnUo

010

u... 010

..

hoc .. od.nlro d. lo corduo, una _


... 10
..
!a'lO, l'aralrla. al dii_tro cIo. <!molo _..
r .unantnni6n dr '60 In lit' t:raDa ....
"'eee
..
~IIO m cIo loo I!rrn. finab.
tiro liIIft. T_

olo

nbI

Dnr.ao __

Ir

CM

al .... "" el: lo c:aacM _

dIaoIo, la

... _
Jin.. pr.>IonpcIo ""'" .iIib!t 1
.. "- ...
1m> .....
la 01111 nut.td. ..... lIIira boda loo ._
fmoJn, lO awo trammto ... ...
pv' d ,.
f ....... panr el<- lAs A....lL.noarIaa _
auud qoo

1~

1Iuquctb<>1

Dd """'" dr loo &a..o ruuJn t lucia las ......


rain. .. _
3~1IOm ....
Iodo: ee ...- ~
...... __ ..,_~ -..
loo
dr lo dr 1m> Iibr<
La m:w.lOf C!?fOj 4' ,.l. ftIU'C aIaI cvarro .~

Ibma !bu """,,,,,. 1';"" ,....... dr U2p<D0J


T_ loo Ii=n _
-..
ree do l aa

tiU_

dr_

,..,.~_r
Il JW!O

C"OftSiI;ar ftt lnl.at

mdtJ'

...... rsr.. - ... boI6a qur tt610 ~


.IIUIICIl ~

VDID. CM VD

r ..

mt~io

en la

Omspot d.t n.III1c


.. d~
,...

has ... ...

0DMlA

1M
minuttll cadA

lO

dourraiIcn

"""" ...,."."
INubrin . 9.00 .. dr aInon.
:16 rrlIr<to<n tIr topO .......,
eee cIoa
par .. dr 40
tI a4.o
Cu.>ndo " ........ la
l"" do 9.00
.. pn;>
dr 12.00. ,.. muicnn 29 ITflcr'......
51 ... __
do __
ttnpo<W><U ... pt.tcd< ..borat

ce'n .......

1h,nQ, .popado ... nll1omo qur

II=-r~~

...
~i'
'C1fi.
I

Iti

I,,;.~~~~~~
}~~_'-"'!;".....
m~.

-"11 ..f'!

.. .

__

~Itl--a..a--

~.~
.
n

Uf

u,

0/o

i !!!.\.!J

'''''110
, SUOItt
OU --=-.,0
''1

t
---~

__

-tSt- ..
.... __,~

..... -

1
..J..,.;~I

'(

O""

I
I

U2

1'...

...t.!l..

1M

__ .........,_t.

l.i.
I!

-l.
.".1
,,,

fl

.I

L.

,.

v_.

UlltIOS ot ....

'
030
l' 'OOA t.' lOOOQTUD
g(l 10$11
Ullll( f(

_1._
-1

-u

(.1._

Dll PI!.O

..-

,.

I
r

1'1

..
"DIe ].~..."_1'

-... _
.....

'.

oo.

... . .. 1
J

j -- ..--'

rahltroo

1I

11

-.....

I
l'

l.I

!SJ.

,r4.

~I

\
._,.

! ,JJ

"
I

,J.

1 '.IM

__'_

1r

I..___.l- ,I
.....ll.-_

.1..
I

137

J
1M

O'

I-&)

.,

-.....

...------._------

"

..

?'I

I:

....

Ihtn ........

re.

de c;melloo

--.----_

i
:o

J.

'JI

I
o
o
o
o

I a

....t

,\.,

io
,,

,
I
o
o
o
o

a _j
t_____
.._.~~.___.. ___..o________
It .H , ' , 4.A , 11.Ul

""

..

..

, ,_._-_._ .........- .._._ .._--.,


.r.s

!o

:,
,

I
1"

o
o

11.

II

I,I

.e

....

I,

, ,

,'lO
I

ll'"
l.,
l.I
I

oo
o
,,

::t:

I
I

o
o

t !
.".I

o
o

,,,_------ ...,

o
o
o
o

...

..._ ...

.. 1'1

"JO
~Ci~

Q(",VW~

In

U9

'.b

\' .. '"'

',r..

"'1,

.". ,.

la>

'!!

'R

'...("

I
I

..t "

i..

'

1
1
tzonDl.~
1Il_~

811

1'jI, l'UMJm

___

_ ..-

'_"_ro

1-

5.C ....~'-'

.
:~---'--~'~'t'~'--~!~'~~~~~
... ...t

----J.l-,...

------

._

..

<
.

'1

'----'
II[rAaI-~

OOAlU_A

....

'-..,..~

fo(

...

CD

CA.'II.SI. '\"

'\

,)~

....

1MJ2~
7111

'00

lC!!

...
0

700

ya ?o 00

lClO

0(10

'-00
00

IUIITAS 1)( COlADOS otl'


filM! D! COI! eno
IUM1A f/.UA EN ( l nRME
O( COIICIIOO YA f "CUADO
jl!CIIO CO~ CISCO A CADA
3.,

POI lADO ,. AIlBOS

J. Jea

JI! '"

,__

-~

!l.G$1I

...

V i-"
Jo

r ~

SOI!1OO$ COlo PIOfUII 01DAD DI: I Cilio

CllCllLl,A

._

.......-

[KIRUAQIj( lA lOSA IllUJllO


Df a.MUIO COI! ClIITIUA

pw n UMII(

1ft

t.yI(!jA ~ lJIIfAS

'1I11 1=---. . e

1)00

0.10

11[ lA

COI! DISCO A CAM

! . POlI lADO (JI "lOS


SllIIlDOS COI! 1'IIIfUIIOIp[ S

"_

('

!IIT(:;"
!!!!!
..
'_

Q.

4(J....

lI*lA fAlSA (11 a flIII(


COIICIf:IO fA fI'CI_

11[

o'
9'"

c"

Ol COiICI(IO COI!
At,.nDO IIITUML Al.
COtADO COI fIlIO Ol
COlII'IO fSI'OIIMDO

fin(

..m._

.",-

~1IaIiIIII~

CAIIC*..
C8II'II

.. 1S

J.
,.

."
'b?

ea" Tf

DJ. CANC.HA

IOl.UCtOH OC AG.V#AIW!JVtfO
Ot: , e...a,JtCHAa

_-

SOLUClOH
CKM.~tDtfO
OI..UfiCM"

_UO"'_--

.....-t...

sot.VC.aNO "O.~AM((.NlO
~A.A I_:a. v 4 c.Io.NCKAS

'SOLUCU)JirIi aL AG .".., .....

Dl:.~

aO&llE

DI t.aLEIO

UtfO

r r.

111(. _,

Palacio de 1... dcponn

'f.\QlT.TA ()EL CO:\JC:'\TO


1'"'" .1

prrbI.iroL

da.umIIo

ka
b OlcmJ'" de 1968,

.,,'~ Ik bo>q""boI d.......ie


" Io<afua ro b t:iud.>d Drpo"",. dc b ~

t.a. ~JUUCln de Oln:.


btrK lucha. lnap&am .. ,uo ck

~[ur;bur-~~
1;Yt1llMn.~ cultpc.a "..~

ufe,.

RMUO

~ lt'''''''''''' JuOO. ,aItboI, haelq' ocbn- hk", rtc


L
copaCd.od .. ,.. ", 27,000 ~
y

rstMlOflA,

2....92 .atttQfnO\"et..
L.a Ol'UCllt.x:in es ~ ttpo IllIXU. ton piloto. can~Klo. tl UX'bo r.I a boue tk a._mudur.c cnnd..J.n'$ dtrnllC'nto pu2

MAQUETA DEL COItlUHTO

1Obt~ b, cu.alo lit" a~n


b. ~
u.
a....a &r-.lduias ~
dn.-Idid.a, rJ1 natro
poIcoo .-.pr<........ Iribaao altA, lIiI>=a .....
d_g y uibu:n.a bapo: atA hinu. f!'I dtwnontablt
T.._ of
>'& dffftlUa ...." KI.odo. W& el<
-Ie el:: aJH 1_
po'" 0IpAID'
dora. ('''''' 01 pr~1
Ik r....... RAdIO y 'r.1m&i6n
todc.. ~ knyq
ftIt("f'S,ltlOlCCICDO
tOn
tdlrMO&. 1r~
;Jttn)

1,.\,,\C10()E I.oS mI'ORU:.s.

o-nu><lo~"

143

1<Ccx.....

)1m'''' ....

~.afo. ""'''''...

miq_ !Ir nrrib\r u.,,,u'_"


!Ir """,ni6n \ ... -dado. p"", d p4b'com r<'
ntW h.t.y (',,(~
y ."y.lOt. do! UlUUflOI,. P.I,.. k.t
".,,,,ru,,,,,
bav _
de calt:nu,"u<t>lO, de ~
~1.J, ct.:- JUntu.. '\'ft(ida," , baitM.
C"UUlO

UOUIIKIOS:
f"ia (MMU

...... ,.,rf
~~

.
PBSPECIIVA

"'BiOI

W._~L

PlANTA DE CONJUNTO
OEll'ALAOO
DE lOS OEI'OImS

--'t .2.",3

..atwo

1.hIoda" loo ~
... C.DP ... & , ..

S.A~"'~
6&_ .. _

.. T........

1.,

..,

.....

10 VIo " ......

ti. <Aa. *<

' 7il

11 Collo _.

11Co1lo"_
I<'J__

"

__

15 'J..-. ......

16 ,_ .. ,"P"._.
17.~
ti

..

.. .
"

Pk-

PlANTA A NV8.

DE IASAMfNTO

........
2

c... "p'rr

".",b

1. " ..........

Se&..

es"'

pi! "

.5.c-r.tdo_

6"'_,-_
..7.
',tm.
0in0cd6I.

a. D.cccl6a*-ka
9

e'

.. t...

10.&1'
1I 'Mi t

11 Aceaa le
2

tala

."TV
.. .......teto

J' &uswto
'4 )414

mIm'

aa. ... IE: ...

............ '_ ..
_. MI

,-

PlANTA A NIVEl DE ACaso


2..

1V

4 M

~
:

, ca.n._ .......

6.00__
7 cc

..

'

~"""""'L

.. ..........

VE" ,

PlANTA A NIVEL DE TRIlUNAS

"t r

PlANTA A NIVEl DE PAlCOS

3_
..
_
.._--, ...
I

re.

2.....

'1'

5-._ ......

e.C:ee __
7. sr'

1#1(. _,

II,'IS IDellllS .lllllall

-.-

deo la I!ne:ts

......

r_

',80 ",."",. c!cl ~

,!>O _

I.ndd

""'1

'Xl

__

""

Su bacdeo mM Ir'" _

minio, "" la Iiaoa

~tQd.
la n",.... que _

rlm!,

de"" ..

tu pmIo ",...,

loa ....-

lilX' finales..

,A,...

,.,"rit.ma , .".,

k tu. """

Ltu ,A".r .,lIridl"Q toa apMtoI tr~


deatro dr
la ONU T _ -.ia
la
linRo,
W Iiowa. deo ,_
y
que
__
....... la..
rmal<>. <UJ<>I bon!<s .,.
.,ua , _
cid
P""'O or.c;1Jo deo las =mas , 1I'fIDI...n.. ni ... no

a.n.

.......

,=

u-

dC' la lInru deo Tuo btt


ti. Tue ,~"" ..... la po'
pin"" 1M
A~ Rnl'KlmU por un o<midrtulo "" UO _
11 ,,,,,..,
t, .'I" "'" una IUpr..... rU~
t6Iid.> Ll>r. de ~
"'ya. d._. 2G "" radIO_ marado d<nuD ok la cuttho J
"' d mumo dC' la G
deo 1,m LAbft Snniri....
_
deo ia'lI" ... 14"" aa<bo, m<didoo dco<k e! bor.....U..,.... ,,," tnudm
IInnt puamoda& ......
.. ..._
es. la .~ IIIDI'<'L
.............
_on ......d
_.d.
"" las
R..uKb'-u.
Eof*- lo lato "" 1M"'- .. T_ u.., ...
ella. .. ..
' 7 S ..... upw
1m. cada ...,
_ ....... adoo ... loa 1Ft
.
.~

'.111 "".,

1 C... lc-t~'

......_0_2_"" .........,-

..,r:
_- :..
t"
".,...
.. _
T_

- _ ..~

.........

.... .... ra'


u.... ,

__

_ ......
__

JI

'uy ....
n~~
Se ..........
2

tu.,...

11 Tn,no t. 1",1" ......

PI

__

.-

........

dC'r... ..u. _ ..... ,in 0Iabdc> _


t,.'N M!TIlO
libre deo nWqwn ~Io
.....u- que le
lo breo "" la oncba .. "'-ni1W> 1....... lAU,w,
, w d- los I..tdao .orrin w 11.,.. F.-lu. La
UJlCu ......, ..u. Ilna> r loo ......
""'n> orri
nwm __ e DOS METROS.
c..ando d matrm Lbn- do oboLkuloa (uon dr la
canc .... __
deo L~ )lE111.0,un:a Ilnn drI;..b
.. lnUd drfttm dd kl"''''' "" JU<rO a "" ","n>
ti.
Ilnr.u Iimi_
Lu lIneas mencon:uLa, C'n estr
y
b
IUbaipicntr\ clrbc-rAn VI lr.a.ud..t, H1 rOlmtl qU(" It':u:.
,..nr<um'OfI1e ,""'In y dr ~ rrndmoum ok ancho.

.raun

.,t.IcWo

f'"

4 Ci't"Il'O (,aJ.,d
fJ Cuco,. Cu'," .=dri un ud", "" 180 _
,
... cnnd r.. rl c_
deo b nnc.... El """" de ..t..
rmn. orri mrdJdo clndr d bordr n"'_
de la or<u<4nr.r1&. l n clWnnn> .,. ....1<1<> bo Ii:>ns r_
cSrk7' ~
ni nlt ~bculo.
'i

P..,,,
Ir"'H': J~hu 1;,,#
1..,~,,Jt",

,..1

'"lIfIIO

,a",,"

J,,,,.

C.f'''t,d di 141
IAlrnala ckbc'r.l maI~
toro. Bna. d.... 0 "",,,lIDrt.Jot M ~
, w
pank!.> b .,........drclm tk b

CGIl

.,..."
cabtb&.
,;

J..J~-.J 41

t_

u...

,u.~,,,
r...

Ir

t..,., ......,

A,_

.. 7_D

14

liIn, .. Ift&f\':ari poDlr CId.

......

. ..

"'" lo1Ift. .. ..radD _...


.............. .111_ ...

......" ......
......n..u."
, 4
...
..... ...w1S
"-

.. 1'100

..... .s.r;......

u...

_-

11

';.#ftl,t .. l(

El _..

.u_

"1'''''''

Ika"" drbrr.I .., po,

por rl "l"'i'" Icr.>l Y.....ti d~


" y ka I!dUlt'llln:

"" ..

ti

cr....

..
"".........'
SC

..

,.,

......

.
..

po

,.

OC

.- w~

~c,,;,o,,

1a..,kI.ri.a lodoo
lo< <=""'.<1 C)ei_;"
'rala ,. ~
ntl-n na ~do
Al r,n;wr
nrt. UUI.ad o p:riado ~
~.1
C"YUlUn;Jr
~la
de ~
..... , apn>b>I. lo
puuuad6a. ~u Jprr.t.ri6n al fuuJit,u n p;1;tlido kI'.
lIlIin.a:ri toa b C"CIfWld. dr loe Ofeq_ t~ ti IUI"J('D
tJ ~,I)
InWt. 104" p.:t. J~il:,~
nWquJ
pu:ato hQ ~1Qdo
f'tl tII~, RtSb'-

U.,.

I~ O/", .
~"'''U'b, I.t.:.
1..... O.~ tnndunrl. t1 .JW1I:O dt- :MUf"rdo con f'stA.~
~
...... Iu,. """" b pdoca m _
cIr'"lInIUr cundo d 1J6n !<I" C'OI'J\.....-t.t ft Jm;~
o
fendn ~
aaata.rio"" ... ~
1"" In ft.
Cnatio o .,.u:u \& 'Idb,u,.., pua dtu-nrr una .at'1'1n
~io.
qur .. Ir tnn't')nU I'ft nuwtl(l,. ~n.
liad ~ ...'" ~
tWllllpO furr... ~tJri
.. un

la. llt'tr"

1,..

,,,,r

b nftdq, di' ~
mt.I'1'pd hO br,..
al Madoc' qw- drk pDrrtU 'f'ft ,IW'nJ

rntnr ..

L,...

ot...xf ..... d. b ~
... b ....... pn..u .........
turht 'W'r- b anicWo. 55 ,. 76) l' "'~\t"
Jo. tq;oonob 1'= ~
...... _ ...
~I. \7 .;J Y.9
.-_ d.
d unlo!o
Ofi<o.l., oc '""'"
d... o!r 'Offl!o -.
t. d " del ._
"" .....
........ .." .-....
por r!loL 0..__ d. ...u
t-a ... ~
utII t.:m 'IIItw ..
,MI. ,. dnpui.

,_.W

... 0Uli<10b"

'21 (1blit-OOfU' lid ..,.J

t.J

A~

de- b

rqa::tra.r5
putl1C'1t :.~.

deber

!r!)("~e
r~

UII MllUtIO

1u e

...

~
Iko<k .1 """1'" r ti_
Josndoo "
dos. R"P'url Ita !.;out. ",""",,"In o tkrucoo ';uploo

, ..d.\ J9I:*lnr , -uori inm<d ...........


_
"",",o /.. 1 """ lnUDCIn ...,
de _
.. _
ttt:pr.,
~InutM'flII dt lJrm;f....-n carpdc. a

....

...., de "" nJUll"'" 1 -'1"_ 01 [


, 1 ro< (
dueto ~ lmI) dr kit Oficuh c\l&ftdo IU f'qWpO
",...u ~
tirmpn ... nd.t ..dt
Jlad.. u~ ti mano ..sr. r.uda (w .....par
..... l'q;> 1 .. u';lioondo ....
lo P""'"1If':lr' ~, anklaJo .1-<LI \""'.,". ftptnd el _.
t _
os. ...
Pillo! ti _ cid,." (_wu < pul"", d do _
ka IUSIItltlo. qut n}'21l a JWbCipU' ee
a:usmo.
Cl:l.aldc:t .. IIft('jk aaJ ml'rx.i6a .11 W. Rqb! pttK"ftoo
dimdo ....... 1..
., ~
__
D
Dr
~,..'
~1
al O!i
.....
~
...
nt':.aDI) u..o f"R"IdD t'CII Ita ~
.,
la inf'no:
tQ, de. u!:suu..

,
,

..
11

"'"

r.

s.Jle .rJlrc .n
-,.Jlo nl" ,u,- ucee ._..,
_
la
or",in ...... la .............
aniIa
__
c5cn-t contDric&.
lluJ".ntr 1m -ulto eetee _- .... H ' ~I", ID
t'JeCUlIn ~n
.-n;n-o (011 anbot pies cktnro .. .la
tnu ..-d. cid drmIo qur Ir ...lllC:llalb1' ... (ft'CUO ...
rac:uta propia, ('OC 11M de _ pes cna *i ftMIO
.1, lo I:on que lo dMdr l'
dr looOficialn .._.
ri la p<1ota haoca urilro (
..._)
UpIo
......, b Iln<a '1"" ~ ~
Jucado'"" ....
.k1P' .....,-.n le ... " ,.,,_
....., ,.,.
.. aJo, m ...1 r",__
.. nlp .......... Lo ......
_
Off .. Inda po< ...... o .,..... ......
.. IWI, oI:rpa& di """-r '" __ aIcur1 S lOca
d pito lio habrr uoIo ppoaola .-_
....
~

22 0Irb:*1OtILJ J, 101 ...,."nn:wtruUI


ElC.........,J'ut. &be! eftObr d r:omiItJUID dr ncb w.tao! <lo< JU't" T -'f"," 01
CC<I mh de , nuov,...s. ~
...... t-......
pi ,..... puod>
~
.. 1m ~
o t..::s qur ".JlI lI\-iMdos._
.,..mIo __
MD , mm..... do- ...... ~
al ro_
ck ""'" ""taol, 1Lu! uh<. looA__
,_ % """"....
ck OI!tic:ipoci6a, ee '1"" clicha .muo!
__
"'. u,.,,1 .J onnpo ck iurl<' , d ck ""
~
<""'" ... prn.... ...- R.qIA
C,.... ,r ct:'1ttcl, in ,;"""po /tu? d CrODQtl:llC..
tri:u ckb< lua. f_
.1 orlo, d< 'iaIIpr> f..-.n

ordrr:arl .1 AnowIo< paD '1"" do! la ..aJ.1 lrlri,,,,


.. ('1 jOIft;o tea rQoud,M
fl Cranca1rtri'IU ,odiar con pnc, pnsoIa o cun
.-.. b ~
ckl """1'" ee _
ck cm.
""O>d .. prriodo~.
:o ..mi d.u~ ....
tmnlnado d tiempo ck jurr ck ad> p<riocIo- Si la
";'-'1 Wb .. no ro <>Id>. oId>rri ""'""'"
lo cancha
o uud ('UJ)qWn otro tnrdio paD ootifiru al n,itrv
_,..._
Si d..... '" .... broo Ir lo!n un .....
crs:r dr rampo o .. comett' Uft 'aul, ti izbiltO
nraauka. al c:n-ri.u J al ~,
So ...s... dr
......'do ... '1"" , .....,. ck juro habla ltf1Dinado
U!O de qv: b pdota CC\i\"W1a di tI ain as un
.ck_,
....... el. _ . (a,.) _ ...... 1icIn.
t11rbiuo DO ~
ti _.,'" o .. aoo ck 1...1, bI.
110 .. IOI'Mfj ni ~
DI) Irt qur Ir tnIC' dt ~
u ~
pno .. ..w. ro d<ucurrdo, lo
c...... CC<IUri J .. la.,) ckb.d ustlp...... -!pi< d MIiI........
""""'"
...r......... pan oIlr'"

.,_"'"

cIcbu'

-~'13

ow.,_...... ,

JI! .,. .....

Il O","., JI ;,
._.
,.s.jck;'

", Ja,
hx>rf 1_.......
d
,,"". d _
lI.bl
"~

"lO'''' <kb:ri
_.,...

"' laf..................
d .,"oIo 511 dr ..... lI.,p.,
Lo ..&al dd Oprndor dr 30 ~
hari '1"" b
pdgu C'OMlI'1U ni murrta

.....

RECLAML'TO

I)f.

\fila toa .... ill"

x-_la

que.,..,..... d .. Sto podri


ck '1"" alcaar< _
altura.
... abandonar Al poNci6n _
que lo poIou .........
sd Sd. " ('!a.a' sq:oa lit b ; 1 ' a
r..
no
1 00110 podri aaI!-t lap:Iou.
....

aoIP=

,."ao de

bobrr_,

llapub ck
l. "
....
' i. '1"" ..,..... no pooIrJ
,arlo
0.. Iaaata que ... lIap ..... lO<ada ....
""" dr
oeho .
00 w- ti pooo, lo
0JW&a o d raIoIr1-o- lioSO 1 ., lo ...... po>dri .... r;oIprada aaa1rO ''t'Cfto
cada _ ....
jupdocn
in_
<ti 01 oalto. c..ado -,,110 ""te
tw. hIpt, b ocho ,.
' m ........
lO pmnonc<ma
dd dmoIo C->
-..
'1"< b prlo<a ...,.. rido oIprada J. 1 lo ..
rrurllD ~
DO oruparA F [
adJIIQ!,*, ......
_
ddrimdo .. u,-dr
... .... di dichao Iupno.
Dunnor .... "Mhoo
n
Ofoc..............

<es

po< alprro di loo..

..

f_.

""""' .. '1"" loo __


""", .. '1"" 00 __
tu.... rJ ooaho.
27 I~
l'n ..polo<
___

__

--

'

_.,...

lO

!Al

k ' " que or..

,..

fI.r .... ' ......


nAf'
podd ,ioIar loo ......

00

..
r

.....

.-.

""" .... _...1ap iIdo ....

JUEC'.o

* "''....

24
, .... ,__
,.
tl ,..,.

.,.....m ... _

.. dloo" , orJtial ,_<<TId_"_


dr loo1

.-

ck 20 _

10 lftUlUu:. ~

cm.
..-..

......'"

.. - S._dr
_la"d tIllO ...
; I '
..
o"; _drloo....... --,..
ri c1r..... 1"- ....
0firiaIc00.....

...... ,a .,..._
_"00 l' 01

la odoI

-_

.uaidarI al ..,.boI6a .... __


.. -.
......
__
dr_
dr __
m __
Si u.- dr .....
.-

.............
,'1 __

par'-_.......
CooQp

21 1..._
l.

"_

'

'" __

........
_.

d ....
_. __.,.
....

..

a.

........

..

.....

.....

mrn
In

Ji!!lIIii'

40

n'
2
7"

,-

...... _

..IM-"
or'''-.......... ,.............
r" ,..
_A'
,.

....
....._,.."

'\::..-::. e'

............

~..

....... 'p

'

................

-..

,P .. _

_.....

......... _
.......

.. _ ....... _

..

.,

......

l' ',_p _..-

'19'

', ....

,1' .........

....

11.................... ' __ d
__ T
__
.-..
J
.joop
.;..
O'

----_

Jd ....'

II

_.r;.
....

_'
T_.T_o

~
... __...._d
..__J.... ~,_
'r

.. 0'"

.. ,.....

;-.,

f'

__

:"".'. _....

- ..

......

'

_2_.'-
_ -...... -

....
_
..

- , - IbP
...........
l.IIoui

.
c-o.t. "

..........

__

....

__

--

....p11 e

jooIp , 01 ....

.. _,.

'

f,.

-ipa<i6e
" .. ee-

,_.

.... ftioj

..

Mio

el Ce
.....,._.

1IioI"_

_iIo6rad_-.,.....-

_ ....."- ..., , _r,- .._......


._e

..

f!Aa

.........

[= r..

__ +
.. ol

....

5 __

e.

__

,..

Si ..

__

__

w..cI_~

_,

'.50
cl

....

__

_._._c-.,._- ... _ .....

._._

tI __

...... :.1_

-''''_.

__

.w.....

--,.............
...-"' .-...-.,.'-.....-,.

......

....__

la

--5e._~

ZI. N'
~~..........
Do. , ....
'
--......

-t.,_
.......
- ..
...
~
..: ClI; _ '.::._.

.... ........ II~

..

lo

..'*'
=-_
_-

Jo<- el ....

ti .,.._

el ........

""

CO)fO 1tElG1!IAJt EL TIDIPO

.. c_ otn- ., .. , ,, jwp

,_m_
a,._
,.. ""...... ,...,.,..aca- ... _,.,. ......... _

s ....
,,,;..ro
...,ta

......

oh-

el 6aI>iIn> -'

_clr ...
6001'8'6"'..
D .....-1< JOIP ,,.... IklnnIW " la ..... iolu
Joada ..

rila ...

.......opeoolo_y

........ ..

...

.....

'

'l. lA,..,a IW

_..
....

,n.u

..o.

",,,,,,.,f, '" -......

11 ......".

..

-n...- (..".

l.

jwfO'

su.....,....

.1 DorpuEs cIr .....


ka "
al..... al _
nliatrr l1li MIlo eDCft doI ., es , d. IN......
..........
_
cIr
jupdafw., o
b\ CDO ....
or
paap la
dio ......
.., .pIor
,..,. __
tilo Iihft (w..
.. ft anlnoIo 76). o
e Al
juqo la polaca ...
f_ de la
ruda. tora
,.
d
1Iltn .....

.. ,...

que...

-,.""".-

,...,.,.,. " ,oa""" '" -__..


a
b)

Si

........

......

.joIe

el Oo:una _
,... el
d. __
le

El ...

-.
r)AI __

,AI __

la

DO , ..

"

JNbOb*' la
de

UD

..,tI~

'.a
...

f...

" o el baI6a
_
e..
:::.';.._
. la polaca
de .. la
0flaI00
,

po r
coa

...'

-.,

--.

' ,

......

;....

de_" ...........

.. ' ...

r:

la.....

r '1., eI

pa'

...-_la.......

_ ..-

........,_.

51

..
IDaIIdI6_
iuoP,,2 ., l' S , .........

.....-'i

s'}

He

...

,_

,. '

r' t ,

el ......

.....
paWa _
,. "
pIIir tucicI&
ElA_ ...... r d""
or""'oIr .. _""

f_-"'''

....,

... S' ,

WaJoo oJkaricao ...

...... JIIIIdea-

.......

naaado.

_- -,,- -.. __

a podir U

ca,
;!:ii.':ID._....
__ dio.. .., .._
_ps
,..

v. -,._,.,_.. ~

s............. ,
.-;

Tw.,._,..

El EaIftudar _

')

100.....

"

...
,

........

-,11

.....
'
.,'
......','......

.. :';1

.......

,'pi

..

, .. _

...

.. .....
.
..
.~~=::~.~7:
..
:.5'
:
!:f~.

...........
-J.'
....
....
.........

~.!_~

--~
..-.

..,.._.~

-::-:-=:.=~~:-::
...

,...............

tI ~

...c.-

fI ,.,.

,L.II._~
,., -"* ,.,.,."

..

~dJ'l
Dado aa....aic:. de _

a-

11.ro

piel ~

IU

FF=':C"'~~~

jupIor que __
la
o la Iea'-

~ CIIOIIrftIta.-rn ~

-dnbIr". podd utiIias.1ft ....... 4...


dH_ ... o ,oIH<fftl , le ,.,._
I-J

tn"'"

hrmlO

"S. ...

"""'"

.....

t!<1U1'C:

al

Al ,.....;", J.. pdota .. ~


do _ p;,. _
tra en C'CC.... ao ((JfJ d IWO al co,;aIa. o
b) Al _
la pdot.a
dr _ """ o .......
In """'"'
dnpoab de __
la """
Ioc.. ,_~__
.......
tu d .... al ......

_...so .....

w..,!t,_.._",

U upn """,., oc:un.. dot.....


ndo lmD o iIUlboo """ _

w>o ....

"''''''''''r
(:.w.so un JUPdr

11 /'i1:OI ttU
L IU"" eewre e... ndo un jupdor '1'" tlmo '" poloU en ... podtT lb uno o mh _
en cualqu<r dio
rra:i6s> <OC> el ... ""'" pi<. d otro IIomado pie pi\'<><e
~
no 1''''''0 de
coa el pao.

_''''0

~:z_ Dnbl,,,,
". ,Jil, lO c;.o. ... cuando un jupdor habo<ndo oblrlUdo el <GIluoI de 1& polou. la im>uIu ",!ncIoI&, baO<JndoIo, rdJodndcb, o .'cl.lndoI.t y ,,,,,,,,dolo n........
",.,.It .nl" el. qu< ... l<Xada por otro jupd<or. F..n
"" dnDlr la peloIa d.-bt
conlxto con rI pho,
C'2lt>IG ... "" ol,i.
cID ... un )Ulador podri
CGmCnlU un driblt- l.uwndo 1& poIou al &>1< 1 dd><'
~Ia anlo de qu< ,_
rI pd. Ilrspu& de d.ule
impuII<> la poloa, como oc a..b. onlmOrmrnlt, ti
jupdo< """'f>Itu ... drible end uw_
~ 10<>1

""=

.n,o,

lo pdota """'~I<

con

_bao ........ o .,...mI<

..,".. UIlO " I!mb;L :-;0 ,,"y Jlmj", en rI


lImr'O d.- ......
que un ..pdot pu<t lb. micnlr ..
t\I< ...,._

d haln no hMc tonlXto CIOIl I.\JI mano., el jupdor


p<:dd ........ ti D~
de wao '1'" dttrc mUe los

rd>ota d: un driblo.

Exc...........
1... 1p><n1. no ... >mid<r.oti c_
cStibk: u,tmtce !ucai"'OI
aoot_, maIaba.

ft2t

FYra

la I"'Jou. Intonur ~
el conttoI de 1&
balrindola do lo .'t'CUI<bd de "" aItItraIO ....

Ir>da do ....,ta. o ~

pota quitlnob

un .....

lA. 1icM: en .. poda o CD"IC:Cp'.t UD PUO


, tm>brv el t.I6n.
Un i"lr..so. no dobcr1 ..... _
.... .....,...., drible
dop..& do- haber .-.pInada d prim!ro. DO _ que
la >doca, .........
ti lMa de ., --'.
ha.ido
!Cada por -..
JUPdor. o'" caauta e_a o el
-...
o ha >ido ha!Qda de ...........
po< _ ..p.
do. <DIWario.
tratio ~

de lo ........ .,
d ~ "-lI4-

.. dH..... ltw......... y.._


.... """ qunI. ockbn te po<dc _,
1'"0.1 .,..
'l"" qut'dr ald.....
1 d _ utiStt c._ pio_ No
""''''''.. .. ""'SU"" dr na ....... ockIanu, .... Iqui<n
ele ..u.:. podd en u'iTiudo __
""_
c..o 111 FJ ~
'l"" ...,lbo lo pdoL!I .........
Ot encumlr. poDdo r"""""DI< o _
~
_
I<pImm te <tLIIDdo ee 1"*".....dr lo __

<_

.' I'_,rl ,,~ .. d ,.. ~


...... cuando
te un ulira ele
'" <2...... o _
ladrpdoL!I.
ptrO
&la
dcbrri
que 10M
O_

"'0

bao !'Id toq""o .1 pao.


b Nopodr> ... -u...... d ""' pMIC<. ol <
dribl.. anIto que la pdot.a ..... do __

lWt ....

A\1U1Ur con la pdoL!I ~


dr .... IoaiCl
a una ,ioIxi60. j Para ""''P''< ,-Ea. ti lItcuIII 61 )

~ ~rdM. rncoiU"

,.,.;,.-

-p,",..
1Ct1 dodanda cuando ... jop'
CnQtranoi.I--n
una o ambu
-.,...O pdoca ......... ..-_ ru_ _. Ir:_...,
el boI6n.
awdo "" jupdac- que'do caa

b,.

.....

',t _

mimo el haI6a ...... _..._


.. lIo<w '- L' ....
pora ~
... joqo .,...._....
..........
de ........ _
,.,.,
,. ,.,,_. tlpf'1Q. ,...,..., litar la
1Ia..... , rodarIa o ddIoIuIo
L<>o 0CiciaIn 110
dobat _lO
' I _ ,.....
mmida porque
lo
d doI poftidD
e
... tOIIWI el haI6a a ..
NooIor ....
ha''edodol.......,oeda
.....
' ,

0_

.-1' .,

. 1ft_

JlrmUo" la p.

00 deI:to

c"","".-e

pdor

....

_ dodanoda ................

_o.-_

ni

...

.u....u..- ..... a,....._


........
..-.
doI haI6a
_
u

pelara _
por.- 01 jupdor_.-.
J r zl'
"'_'f1

lo

'(

__
..._,_

......

jotpIor ...

la ........
Si _ jotpIor

......

........
..,....

....

c...... -

.....

,
_,...

.......

0 ........

.... 1tcIooI....

'c",

'._111)

"'~-'!'I'IItitltfl

- -:r, ,...
."

....
.
:

__

r: ..

U6

..........

ss.

, tal
_

..

.ailitad .. el

~ IR

Si _

"Sallo __
lo ,.,.". ..

lIDIa

01<.....

._h'__

......
---.
", lo """' 7

Si
a. ..
...............
.opdao.. caotnrioo. o ,; 01 orocial "'"
.. dudo qW ..pIa< to<6.1 1umo. o , ... Olida
.... -..
en .__.
el ~
debed JQINCIors:
...

"ooho.,.ue .... ~.

mm .... jupdaru im-olu-

el dmJIo "'" cercano.


,.,... fU'" """ lo, IOtortr' , z. ,..
_ .. cIobori _ ,._.
m ,...... eee un al.., """"
.. ,.....,_
.... b
la lInra cIt tu<> Lbn: m1a
<n<aJIIl. "'"1"0 cuando
1.. ., al
eftuonr DA ""' librr __..ca cIr un foul
"""" ..
el Enb 10- o ...,.;n.1O (,
... "Iculo 74
c_ la peIou oni pun&a'"
jursn ... lafor_ pnnIL

aadoI

c...M lo

1__ ,.....

'o,."' ...."

!16.

11(10 ",

,-

"D

R.u

tI.,

l'. q..w,

'm ..,.,.441

00

'_,I~"

por "'"

pUOI m la puw ele! ltr.>

U1cU>

_Iiln.

... "" la .._ rmal J el


do
_lapdo&a"'
_ .......... La .... do u .. ~

,._ .. ...w la.


......

"' __

y .. -

dr

ci6II
__

..

'w ...

dr la ua.. podndr
.. poadd en
pdoca ...... do la
<I __

01 jop4or ... ...". JMI""ria


juqIo ._
la caaduI J .... el bII6D ..........
.... _
... __
01 6na ---,_
...........
, .......
jupIaf
-_.
........

li.~

.......
_wllbe

por'

'-

................. a. ,._-"" ......

_..

,'p'

.......
__
...
01 jop4or

..

01 .............

Tala .......
1" P"
.. ea 01

...................~._.]n

....--.;.a_., .. ' ..-,..u-w

51

....

......

.....

1 '-.';

............

;;:--

.....

...................... ................
nMIIII. ..

la

....-

..

---

__

....

pon ..-

fIJl ",

_up

__

........

..

Ie_po-.

__
30

Torio j a'
.c
....
Ir lOfiote
ri6n <Id doaopo jaop _dola
....
do30
i

rE "

...
........
1oo.1!

.........

Inli1IOD:!I Y ._...
l'J9. l' ioIMidIo 7 ,.."
/' ... ..."...,....

,.

1.""'.",....~ ....,..
e...

<'-ocio .. inI_riD ion'Olucra _


"ID ,...
n.aI coa un coalfUlO o por tondutta .,. ' FIilia. ..
taolMt6al ... ......-.
,. fal, la ......
aopti ...
.-..
cid jupdor ..._
., _
c
, dr
_ .. le
' "" ... do ..... lo ......... la.

JtetIao

__

60. lA"'_ .u",

IC

....

_Da_L

..

""JIaI'''' .... ,r'

.. 0/",1

M ... ,.",.,..UC_ .. a
_.
_ inlncd60t loo ......
la .......
.. paowIri ca juIp.

......
(",,_,
.) ,

dadoloora

.) eaa_
.) Caa.-

O "'"

.-

liIInL
-

.._",.-

o
dmab.

... __

61 eMe ,__.
Cuando .. ""

1::111:'
,.; ..

,..,..

._
nt
d
""'.....Si la polaCa prnrua la ....-na- (cwdia
-

..-

r ..

,_.
ca
la
~
wla.
'pelota
1: .. ., ,_."

Se.
,
la JIOIIP ea ,..

poontD ...,_.

62. ,.,.,."
La .....
la ,.._

S..
oo. opIiari
.. _t:I ... _ ... uro.la~o"'"

j.'

''1'' es pmIrr la pdota.

n,.,o,. e_O

t:.. updor .. _ua


eeel ......
tirar. la........
U na.uxIo tirar la !,"Ioca Y ..;ao <Id orocial. at
lirondo... _u .joadar untiro para _.
AcIradoo, el aCIG tirar "",tina doopu '1"< la
pdo&a uIp dr ... __
drI jupIoc
nonapoR el equilibrio y no conliDo ea
F";'
lado__
En .... "ul1O <nm""~""""", do .......
~
I
rO dr la pdoca en .11_
do pi
.....,ta. y por ~
niapDo pucck ... ...,,..
ndo COIDO si ahn"1Cftl ni d. aao de tirar la caDaID,
a 1'<'"' dr IOdo .'p>o dr ... JUPdoo- puodo plp<ar'
la ... du-l6o ., -.la la Q.GIOIa.

57.

....d=:~ ',.d

_",d) ......

(IOIIIJQ.

..... _

._.

,_

_,_. .. ofidoI

.. jopIor_

..............

01 -

11 ~

r """

_.

.'

lit,
Drjo<

-,..,..
....
..........--_
_ ...-:..__
....
.._ ,r

"y'

_...
.. tIH'=.,..tr'_c
__
.. ;.olor ......a'

..
11'
..,_. .. _.......

Sl ..........._......

---

-~

--

-,..

af"'....

..., .......ro

....

....

::

_of_IIIn. __ .............

............
_litr, -..

bit tnL

..

'" ,.
upcIor ....

_ ..

...... ,.,.. ... ,_,.

..
\ C_""_"
"....

ti
,_,.d<

..ya
juop"
....
.. __
,._
...
JiIolrr "' d Jupt .. _, .. .. ..J16.
""bpood<S,.
, ,
......
..
.,.. la pdoCa r
- ,., .
lo .......
_
.......
o
_ jopoIoo ..
lO ... _
ee draUo dolo c:oa:IIa. ,..,.._
la
_ ~
aI_dojaop,
'1Jwc' ..
~...do.. .-po
lo
do ti lJWIftI ......
t ' , .. lO
,_
D d< la .,......
.....
-...
1 11
dr "" ''Ii ' ..........
, ,. pooII6 .. _drUII_cltljoc'
.....
,_
......

n..e.o

'C

c-...

WI6D.

poIoIa _

lalIMa ,

lit La <
.... ndido

La

eI.,...ao_

__

liI!aI.
qut_.,eI,,_

la ._

aIWta

eqooIIo ,_

" fd .....
fa

"

la'

unodr ... oIda1a.......

el

Jos

;:.~.r'~la7.'i:.;;;:..:.::.:
equipo

JUfIO b ...........

1,.

JoI

1_.

&4. 1'iolMiou, .. ~
l'" jupdor DO cItIIed ......, :......
borman
ro... ,_,. ........
1...,. la c:oa:IIa. E-. _ .

la

'i

11 ,. _

..

...
....

la

.......
-i.',. ....5 '

) .........._ j S
Lo pdo&a. _
uncltl_

.)

lO

para

-.....

nn':
pan:.
...,.
....
peIoea_i
poaorIa
......

...

1) SI la "'"
2,SlIoW:

,;..,.

"

'1

Ir ..

la ~:

5'

1OaiIIa ....

.........

'Ir _

=m', 1I
_

.
-

ra .r_ ........

....

Ir'

....
;

........

_.. oi........

.-jo iJIpI,

ss

,_ ....

..........---

c..ipI:
1)

v. -~
..

-:"

~'
_
"
__

- .......
--,.
-.......

__

......-

"iSi.

'. "ol""",,_'"
...... _._ ..

100ft a lIoct
_ .............
_'

01_

ca;".

........
".
.,
_

10 __

........

"

.
,...
.... _ ..,.

........

._

....
_01_'01_
_ ........

.... ,IFd ,.,

l1. ,."..,.,.

OC'.

'_.......
..
. __'-_oiT"

2 ...

H. ,....,..,..

, ...

... aficioIoo
~
~ ._
1i(

....
.100

... ,

la a.

.,

"

_.
~

_ jupIIar""
,
.. Md6a ........

o ..

Ioo._ .......

....

.........

.100

,......

_.

,ti

(_

'

JO

.......................
,_- 1"
',,..,
C._-
")
t..'a_ 2"1"
.....

,'!

'

..............
-.........

l'

__

"' ..

...

'7.-1 ::.::.--

".).Loo .....
dIl_
"

1............ ~~1~5:::'..===7:a~
.~ ..

....

nJ

..

loo

'.,

...

; ::
l.

tr" '"
I

........
- ..
m

1IoU. .. ':,..

(.,'

..

... ,.
Mi

4IIidII ..

a 1116.

D..p

1D

......-_ ...........

"t'"w _. ;"

.......

J. ' , ,... ...

'.'

__

W ..

, ta' ' ,."


, ...., ."'d
......,... .. c..-,._'
.....,.. 5'._
Plaa_

Iido ...

;....

.'

J'

51"jl',._'

.'

..

' ",_"
5

;,16..,."

4." ,,..
u.

",..........

na'

JJI!I

................' .......

.-

__

siealacaado"_"
.cIoI ... 51 s._.

1IIIP__

5'

"

; .......

po - JIIWiIIIio , l...
-..:.-L.:;.. '
.................
.I _._......,
"ji la fa '1 ..

5.

.....

T-"''_"_.",,.'''''.... fI#id*'

.;--pA'..........

._

....

..... ___
-1'

8 In

_ .....

-J S

.""Ii!I"
........ -.!.- T"'

s.,

la
'11

..... eI

_el

......
__

d"

4IIIIIf I TI;;,.

;h

..

Lb -

R,,-orlCioln
". _

.qvr ~

0_

tu. '

(abtnat:.

fat-.. ......".
aotniw
e, .. f'w'ficft
_>'. _.
ddib<ncl
Ir _
<1
_....--qar' ha Iido "penfDedc" tArr jgpdor ~~
UD nf_ ,
.....
pon ~
d
..... J ~
acto ddibn_ P'" - !=1r '1"" ecslJI1Il1I d ~o
prnoa:al tIdr.t ;r_p",
[J Itpt qw UIIID O m.. k ' d caDA par la
.-:!la piPib
~
_ ~. la pdo<a
ro .. pad<r
la inttD<.IoiIa .""""..
cIr """""",lo
..
Ida ~
.... al 1tt1.n!U:rkt .,. apa
UQ
_ ...."".-. q.r u
r~ c,arpl..~
\1 ot.tNn'ionar. ~
ocvn1r ...
OSI .....,._..
do b <a!OI, .. ocucrir d
fC""'L'1 <M upso.. la .... roe ~
l'OClIni ... rl fCI'iIpO quo la pdo<&.
kplqur .... k- ntimoI. loo _
u r-..
_ .1_
iUU poo:d6n dotr 01
I'_
pm> ....
"'=- u I>nmbro< d<Iiu1n ID,""" cu..ncIo un jop.
dor coatnno .:"! aprox;mr .. tr.Ilr de ptur
ro otD
lcm>A b!oqu=" dt<m<t 'ttnl' .... """" ",,",.
.. """""
... ID on 'P"
.. t.JI lo .-nrudo

~
~

:::r

__

c_

........so ..... ~

ttm".
...... ~

cae""'''

r.o

If 1" P ,

r.u

r- ."

",.,,,.1

'''''''*''

&r11Cl>1o

I I"Z"'1

7&

1'=

un <D!IUC!o. F..<!O DO~IU


c!rl.,.,i-" ...., [he: de n-<p<>m2bllid>d
dr "",hao I':;;~
....
;><di: el _CO.
.:;no6a c!rbt-r.i ~
>Obtt d ~
rI dnble >:mI ~'inrlo
c!r-

""

)u

ranJr'<T

" 111d!ihbdor. ,1 I"'~


prIou

r:.r:a

drI.........
o c!eb:

apr

_,

..._
_

ptwcipwa

w. .....

d.brti:\ ooIUnc

orn.a. ,

CD lauI d.bed c:atpr.r p;w .-..da


d. f"Q la brYp eX aJJDtacJCIIQG.

NHO'

., lluraootr..... Lar cid

r-.

..,la

n'

.1_
pndn dr
bpoiou._cio._
.....
_
do ..........
caa atDy dnpu& de \I.M f::ams.t.a cw ., lepa dt.
es. d nm, no .. C<E>crd=b ..... -. _
<allJUftI.. ~
_ bu! ".. (~
,. b ....
nasu r.u.... .. It '('OOIi:rdttln (tIQIo nD'W1O do.
""" liIH'n. Uctmolo '_....,
drl "y,iIrJ" dr
r
quo .. hoibic .... _
,) I.: ..,_ dr ..q.,. ro d p<tlodto dr tirnIp> .....
...... d ..w __
kalii<n&> _nodo la ped= la prIou, lo _
r
......Cli
.
" la piad< pPC """' .... ;,00 eJ. un ccatIa1
_
b p:Jm.a (QU,eLe rn *muau,- ~
de \llna "iolari6a..

"1 Cuando la prlou .. <GIWIr1u .,. _....


(m<_
\-.obc16a. lauI) _ ............ dr UD p<tiudo. la
-pdou
...,.. por..- ~ _.,
que f'l baS6a Ir

es.

acLO<Ido ..".

mvt'fU" dcbtfi, e ~

,oant

(amn

cu< k lnII>o<tt pr<Udiclo, """"

na *'no

C'GQ\:wn.a

lo ptn""

1IUr'.""UD!:Dtf'

t:a el _

"

...... rrctu.

es.

1.... l;wh 'i'" ... .-,,-,", ..... "p<......


mueru" -=:-riA ~
('OC2O
~
c:.ocar..
do al comt"W'1!' C'A ""muuu,"
.:.1 mcmm\o rn qv: la pdou. w COII\wrtr: t1I ",n,rntr.I m JUlf'JoJes ..Ipnncipio ~ VId aun-a f.EW ~
JU~

"

,.c J,~

<"".. __

una diJpo<;c6n our mblt ...


dad drl updoc c;ur rf<C'1''' un "chiblor"
=xoa con loo l.wla qu< _ rl rt'lIUludo dr nu
nIin. <;, b troulon.a Ir=ld.o po< d d,ibbcIor nu
=.c. DO drbe;- m"!lur dri!Jlu t<>br< UD <oa DO '"
c;ur n:>b ...... oponW>id3d rlllDnl1>lc

'P .

loe

lDIImO tJI('IDpG.

1J!Ulm1t"

la r=ooau

'i'" .1 ~
n ~

...........

ft'Ilnt"''' ......

P''''

jo. ~

al

161

d... el< jupd.\ ~ udo ,....uqid> .1 1...........


d 11:'"1''' _
"" Nr.wlo< J1U<d< prtmAorf r:> ..... JLU1i' drtrmCiud.> d:I Ana
lr:lN, Il\i<DUlII la polota .... ~ m ~,
ni mntrol
d' ... ..,...po.
Al ~.><Ior "....,..
"" Ir .. p<mu.odo mt".. "'"
~
"'" .1 homblO " meln. pora ul r .. !lA
,0000~no y 1M do de IU pouc6a N I~.rnr
tu
Lbre ",,,,,",,,,nCO con 00mb<.. o Lra._ ckopu dr
~
I=t.do !.1 .-loto l)r Dtr; llWlrU. el ~
drln= .,., .... p<>d,! ~~tnfm~al I.b,.. "",,1m "nlo eJ.1
~ "pn_" al u.iIiDI .... ,,_,. rodJI.a, " "",1'1"'" "".
de ... <=po.
[1 orSulo

"-ad#,.,

11
DI ,-~,
(rqt. aun.,
n'qtAn .1NmrTo fllulrs.o c:__
~
.....podr'" -...,,..to. al ,....... ._
0IIArQtn).. c...a.do ,UllUll I.-Iet.
_. ~

161

1:Icspuh el< .... n><0f1: \s.so " dr '1"" .. ~


,1
huno 'uo lan an P'. la pdoQ .. pxod!.
m""", dcu-.u dr la linr. r_l "".-lO ._
..
m I .-u..-mr.:;t<
(::(U!ldo,e: Qll~
UDf,u] ~ \l:I ~
..,..
titulO. loa <onuanao ...... r.ID poonim dr la pro

,,>diGO

Iou ..... H GlItlp


uroo, a no .... qU< UD
Iupdo< ,,,,,,,,.."k b mimoa
pdoU r< pocodr.l
dot" t'D Ifl cirndo a:dt.

dr:pt>!> dr i1Ur!IW <1 " loa


auI ,iIaiW ~
por UD
woo al .,,_
b<m>o " c!;a.

a::.nu. En..:.

CCD ""

t&1O la
"'Ul:o <!>In

utQ.IIIA.

18. F.. pI~~


~. al ruWinr el p>nido ..-

duda coa r<b.1 ...""., 6r


~
Irpmplo .1
deJA ck pon< el ...
Ioj dr ......... m ..... \~
-...ho .,..,.. 000 ..
bula). el rlHtn> _ "li'WLa1~ <OnIIIIur! ..... 1
aonamrtmU T lIllCUdor p:ua drknai= d """p"
......,'" '1'.... lalu por unr El Arbo,ra mr..-:.t< ud.b hop c!r ..._...
el ....._. qu'
ao el .-nm1O ... quo lOIJ6 h ...mI cid ..... _UBb
..,.".,m,_" onIcuari la ~
drJ ....
CU<JIUO por .. b<mp<> a cIurvs>6n.. El ~o
c_
n,r.; ti J!iICP ("CICJO JI md.a hubirft' OCWiJClo. pmun ..
tnac!o b uol>(i6n el uIco tU< Oo.. o el , ..1.
r..dc ocumr b pnoocsu de aIr>- de .... cqoux..
riSa al 'iCmJX>

=.~

cuno.

ni

cur

t=IUD

uw"""'U

,r """"

sr.

,. -

---

--

---,--

--_

....

_-,.
-

Iablanlk eeer ...r

.--

P\AHTA ~IW)O

_,-

ESe...... ,~

I
I

,,

-..,.

.._..

/
,,

,- /

/
,;'

'"f.
,....
'(la

__

__ a..

""

- -- --

OETALLLS DE T""t.ERO DE COHTIIOl

-------

.1."r
1

EK'NI':1'

16~

,.

ldohoI
111(.......

.---1.

s.-O-._ __ N__

--

'

.... -

... .....wdIIC'. h.... _y CIwwo ........

...

..
".

....
I

lO

\"{'

\\

1M

_.-

FA ....,

y'

./

."

_11

-,

CA.IA 8EI. "1VoQOII

'\..
'\..

-,

c.u. _1(
Illl. UII...

01

.69

.'

---

/~~
.... -- ~

o..'ISIaM'

IIIL

----1'w

lwu
I
",*"

,,
I

tI

,---,---

r
IUI
.......,

............

"
lUJO

c--~ ~:

1U1&OOU

,,

"
i \
,

,,

""

,
-,

"-K~::

lMlAa

-la-

..
v~o

.,...

le .. ,JI

,\

-... -

-Ul_

-.._

-__,..I
frm
........OIIIUI.

..-~..
lile_

............

_ .._--- .. ~,

___

_-A"

su

.._._ ..
--1111-*-

_ ..

--

lealas .rlclaJes ..'sbll


E>

acta ........

loo .....

__

Ik _

Ia UpA-.'

..........

FM -Fr., Ene,..T~

..

."" kit

pmI~
dt brir.b:al.
(~l""-ian
;al
.Ir,
idr... )' ~
~
b rrp..
JIlIttIbt1D qur .~) b tnJ)Jx.ad.t. po.~
Tr.tSr un mUJlriostl ntucbo. d (;onu1l .~
o toodir"" lAs no:t>ann hrch.. y. d. D<1><T
do n.YJ rJo.. las inc l~ o no rn d ~
OC"lk~mW'f\fn
CUT1&ICOI

fut" csatC'll dtttuv cid tral:d


(brri"" dr Rq!bs
t!'OD ~
,ft_'10.~ MCII'ltQ..I". .dICionr.t o

-=

~
d<I B. O,.
por Cbvl.,. ~r
"""" pnjdr"tc, Fmi ro.
fq c..... -.r ...
no
(:huky S
PM, Ke-hanJ 8.. Frrrrl. (!a! Jlubb.ud. (:...hin Crf'filht
f'meo 1""",1""". },'" 1 Rt....... rr.nl. J. '>h'''l!hnessy
r \\' 11, Ryan. no ~oI, por 1Ilpn;a ........., los ptOo
,..."'"
"" mcxL(1OIC1Oflt'O " ""Waciont; oavridoo y <1
19 de (<lncro. lo IJ;~.\!na0C' ...... paro bt-n..
(I(to de _
ampo)..... --..dorn, p<loe"" y bol,;.
...... e.qd.o uo boIctl". D<brmclo algu= de las r..
r'U nn:"nln, npcc...:.!lltleZlk n\ lo rnnlt't al
,,' parcttf .... "

""4<.

o", .1 1::nrrn,E de R~

r- _", ,"".......

r ....

u""'"

-s:uih" en loramiC'nto cIt! "out locudo" en qunda


..... )' un.> ApI~
dr.iJ.1C d. las .<gw 'npln-:u.
nltbr.a ,.1 jus~t de- J'I;;I1KT.i b&lr que .1 hun el out
DO 1M. lo abnoh.>dllla e J< 1l&k de bu cld=,do
4

pcorl.o.

Cinco ""n.", JOO\ lo! cu< cIm.van mi> m ota1 r<gb",",IAC~ de lo I.,,~
Ammc:uIa. .... dKIw imuve.
""""'. <1 PlndmI. de ..., cuau.... J...-pb Ctonin,
IIJ!u..,. 1,.. ;unM"n ~
cu< apUquc-n m1> ",,,le.
"monte 12\.tgb. nando un u-unda ~
" un abon
""P rl'C~ un .uo PO'~ hacu d Iaht.ual
1"".
cado" p<tO ~
de;' tan lo bobo lO) pt"P"Ul1C ~
IlDl ptim<n
Iwr ~
.-pkur .1 ACOJIUmbrado

u_

pby.

ru.i ff'tOtlO(ida., b atl'ltJ*U "t:lXlC1Undrkol"'_ Km I.~~


inJtrucr~
I'or lo L1D'o, J'C'>U d' cu< rl I,~
mIli ck.
;Ido au-r ('ft"(1n-amnut! b pe'..ota ar.ntt'1 de wn
a
~
In.... 1 ........Jo, qu<
h.>da or:unda
,ni d!ar.odo 'k,r a m."", q'" .., .. Jtp <k la al.
mo&.dilb ) ora _.,g por d lildr.>d<>r~ acbu aumumo b rcb ...1=..a b Uum..".
nn de loo ~
con 1m "lly". ~ ID""'l"
b afll"","'t' p:aa q~..~
0tu.J'n ul iDtuf~fmr~ drrJ..m out .01 batrador y b pc!ot> turra ~ J....
OO. pcrQ 'i"< lo! conrcIorn que "';n
en
mon
.'.., .. .wIoo In S-bdillao que loo auporrn opinrn
'1"" hu","aD ~Ia"
..do el:: no ~
p,,><Iucido lo
natrrmcQ.
l~
.. ''''tnI)r 4 s... ampo)Tn un qur ~
P> <umpta b '"!l' qur ~
<ur <l d"""_ de L>
~r~
b;te debr
tu r*e en cm-llM\o run tu
aImoI..dC" y no ddwo ap.uurlo dcm.>ti;ado 1"'00'0. o,
;\0

QUtr'l ni

.,-:an.t.oJq

m..

'''nN

~ ..tHr la pdGu ptr1l h}l(1'J' orl

c-m ~

fuando un

t.unb;.'n
f'ft'tpWr

nul

.1 ""'POr de """'"

apttw

co.mo par r;mplo

q ....
UftI'l

*.~

00 0IIjrl_
t 9! El bri>boI ...... J<qa ...,.'" dos "l"'P'" do _.
,W' J'iC d rti oda WIt). baJO la tluttd6n
U:Il lD&Qa.<o
-. ",WAdo do anondo ...........
otW. baJO b
Jul"hdJ(ltltn d~ 'W)O o "arioa umpua ., "' WI tb:mpr)

*'

c<rn40
1m t:J obj<t<>'O de hd;, <quJpo .. d de plW
dianlc b
de mh CIm'Tu que ti _.,

.DO" ' ..

""'.

...
que hayo
anotado, de coafOl1lli<Ud ..........
rqIos ti _,..., nu.
IX'" de e&nua1 b tmninari6a 01< lIDpanldo lrpI.
I.DI El ampo de ju<gt> El c.ampo orri UU>do de
coaIormidad COI> las _rucaooo ~
"'Pkm<...
11)3 El gmador del unido .. ,1 d _

udu por 101odJWlICo d~


__ I , Z. El lIlIidd
...1 un cuadro de 9) J>ld pct lado (27.' m) ti
autf",1d ..,.. 1 "a (om" .... dlllo eeee do, u- do
bu! (ormodi
la fttrmi6u de da! bda& dol
ndro, como '" , ...... d ~
nAlnm> I u dio"'''' .. d:sdc horno t.u. Iwu b borda """ (<rara.
.. oua oNuocdn en campo l.ir. 0<Ii do 2!'lO PI"
176.20 m) " mh. F.o prrIt:rlbk .... ditl........ de
320 """ 19, 'iO m) " m lo bl('> de w ._.
de bu! ) 400 Jl'O (lll..81' mI " raS, al Uttt t..Jckr
t'J infwld 0<Ii IU\rbdo dr 1_ qu< b. llora> do
b.l,. r .s borne pbtc. etEn iA na, <00 "" ~
_
dual obdc lo" Iinr... de ...... batu ti potdlrt pIatt
cu< ... tui 1) pulg><W (SS m) ambo del nl\e! de
l..
de b;y El infidd , .1 outlidd, ~
do las ~
d 1111111<.ftU m Icnmo do
C.,..
qu~ alZa ,_ n lnmlO de lauI
F.o _jable 'i"< la 1"," de """'" a """fa d<I
monlkulo del piId>n ....... b ~
"- como
~...,...r..de ~
que b di:U2>na del bomr
h.ub el bods.op v de lAs 1m.....d. "- J. ban
m. atta"" o .nh.ma " aalqWrra oua ct.N"...iIID
de 'r"""" de r..u! 0<;1 de 60 pa 18.28 '" o mh.
\'i-att ~
~o. 1
<:\WJdo .. ha dekm::rwlo la ulncK06a do .......
Iw<. drb= mlpk.one """ cW1.l OD<Ulo pan mcdor
121 p .... , ~,
S/8 de pulpd. ,.78 ID ..
b cIJ_cin deorlch UD ""''lKrr la .,.....ta t.o..
Ik-de boom mld... ro pon 214' m ...... ~
y dr1dr "'!"""" .._ midMo ro p"" 21.' ID
Ibtb I"".mna _
b <nt<N.u6u de _
s- 11l.1bI:-ttri.llu!;v de b
bao.. n..de ........
me!.<- '10 pon 2141 m ...... la _
'-r ...
dr l ..,;unlb "...xt- 90 _
21.'.
.....
t. 101'-". ,_ 1:0 _ui6u do _
...... _ ...
"', ..1 Iuorv de la ......... La cI8uaria _
..
....... baOC' , lo '""""
_
....
127 .... S

med_"

u-...

,=

r......

'" m..

1"_'.

r_.- ~_' ..,.._


....

02

_-

R_..

,._.

.. cukwpon....-

.. _---

1'''''' .......... _

jupdor...........

, ..pcIora~_

_.S

apdoo- d

r.>o ~I ~

.,_

__
....

_rm _ .
..w.. -

.rIda o
, .."""",jupdo>o- -'"
...
nulq
oCro ......... 1
tIif_ al
... ...,;f
.
t ......,..,.. ~
do! __
adui _ cIioriIo

...ao.

_""".0_10_._ .......
brdI>ol

.. e ........ in be>-. "iIIrio o _

I.JS

.)11_"

pooIde

.',,,pn ~.odo< Dk"''''''"",


pw!U. out zapo
mUR do! upato

al .......
la placa <O-

lo puata.

/ /1 ti l<UpCOr pDchi _
............
pd o __
qur no nd.a aW lrriatA r ocho P",," '.
10..07 m! cIr cirrunf..-meia Di """ do ......
, __
paIpW ,0.39
arriba abaja. !Ita
m.,jid.>, mhinw Ind..,.,., todo .1 u __
, ........
eL- plrI o .'"l!acIco. ..... .. aaclm a 1a putr
...
dtl~... fJ ..pano mm lo .m&. do!
puIpt
y lo "",c;m loo ...... d<doo. <Ira"" dd __
lID
pxd<
p..Jpcb. O 15 mI ... la putr_
pe.- ) pulpcbs ,0.10
la '-- .... la ~
o 1>i!urcan6n m ue <"1 ......
pulp< y .1 ..... la
........ La lram.> do! ,........ JI'I"cIoe .......
cunbKiIIoo
o tmOI rombll1xi6n ._ <'<II1IanriIIoo quo .,._
a l1"li' el.< "",:ro. o """ paa ..mnI ....pd. quo ......
.., ..... "",moicIn la poIaa, .......n.Ia
01
f'WIle <DO .._.
Y fabrieacla ... tal f_
....
~
~
de Iu awdicIM cbcIao __
El ......
l. pxd< .......
nWquirr pao.
cOQ

ID' .........

n<t<b.,.,.

m' ...

/ JJ E1Sup!or"" po_a '-- padd _ lID ....o lIW<On do


'1"" no IN _,.,. do 12 po" t
10.30
1up
el
01 ,....... , ..
m.Is 8 pWpcIM (11.20 ID)
aacho .......
la
palma de la _
lDOI!icIo
la __
.. la ...
quilb del pulp< "d fa.! ..
"I!!"III!'El npocio _
la __
.. paIpr , la
.
.... cItda& DO"
4 1 \'
(0.10 ID) al ..
<Id m "0Cfi. y S , ",.." ,....'
(CUII ID) _ la
'- la boa i
El
...

m'

"-

oaf_tal

......

~,
1 ..

............
...
L

da,.

_
al

Apri

t,_

......

<IoI!ad

S
.

Me.Ia'

:r!

1 ";1
~

..............

V....
.......

JI

'.

._

__
In

'

,
"

'1'0'1
..

~_

- _ _ . ..

...U........
s.
_ .....
.
,_
......
.....,..~
...... , '
,._ ..
..;....
: t
,
,'
,_.
_

Q ....

....
--. ,!_._'
.... '~ -.......
U.......

'

u..

.... P"

,.......

.......
..-. _-1,'."
u.
......MM_

.;

Uf ........

lO ,.....

jidg 0.15
deberID)e ......

doo
..,. ....

"""

s......
" .....

,.

.a ....

pee.

,.....

...... mio -.loo,


UIO ele ""d
,~
.. jodo cid

~OII

....

"l

.....
y
-"'*'.) JIrioIPa

ee un unllat1lX..
I

:;:~~Ia.~!~~l;E

.. ,$

.....

It~

te

''".'''''...

t'"
1>= .-d
. ID ;,pI .. 1) ............
.01
:.:::::..

'" ...'

..,o.....

21 _

.-;

~_

UI2 a) 5)

_u.

S) _

.....

.,......,_.1 _-. ..__ ......


n.'

Ihoa balo boonoloo

...1) _..

Ia_

. a la ...
~ ",100---"-""'-"__ ....... - le_.jooo
.. ..,. pi.
~

..

be?

'

_ 2)

J.lo.

l'D...r

pooid6oo

-~

...

"":;D ,-'d '"

loa

;;.~

poi' 11ft

P'

la

.... __-

.....

".."

(-

..-r ,..bro

",r"w n.. rI _
~..r..w",. f4iI'I

bola bMeIda .....


.
.'

qUI' ....

COi' ..

boDOCIO

.. '

Si ..

trOlo .,. <n'Ca do 1M


-.
el ....,w ...
cLuMi "&nf'JrW 1Jy, f!S f
.
1.;0 bolA quoda
JUI'IID , ... COi. , & ......
~"llIIUr a nnco dt: qur la bala ..
S '".....
ni r __
daoub qon la
loa ....
",poI m ~
_..ro. Si el __ .. <_....
ir ni ""fotal baIr ......
,. iD __
que ("M',

JI'

r.....

S... Si ti' prnaite _


_
._
al poo oin .. toado
,..... lo primm;
..._,

.....r......_.y
pnmera
(orId '"

<.te

o Ia<na -.

_
1ft

fIy

.~

qu! .,

A '
bo4.,.

.x_

..

.._y __

naI

.x

...

-.

&hmaaa

nIdo.

-, &le .. _

Un ioIaiooi .. la

..

un

r.... _

.....

;p'

.......

lamia

".

. oI>joID

.Ia ,

_...'
~fI IN'

IlItiaapo de cada

.. _ f...&. Si _ ....
.......
al pioo r_
raIt_ .......
iD60ld fIy.
.... tE .....
O

toado.. _

"r.n ,"UIdo" de:w:Jibe __


prdwada _ .oa liD loa

.'

-'

'c.,..
....

J.,_ _....el
, -'_

_ .......

s,

l'

F"'

I 1

ni,,"'" ~
-loo .., ..
,_lo. o lo prioMnO. .......... , ""...
pocios. ... 0:0 _
haya doo _
El '
' ........
"" o _ ........... jonf_ .....
ea ..
Io>f"W ... la .cada, .m.. u , n. .
loo ptoo'.........
..p.

!"'.
(:uando ~

~~~
-.........
."5;1,'. =
-".'.......' r::-:.Ie...... ~
.......,....
..:--.
---_
,-.
....
...... ..
M:::::.."....~.

..........t.!'
-.....
--.MtV.....
,"'ia_
._)_ ..... R

~-___
oIt lo

..

..

11,

'

....

~....,

l'

"h ......

'

-=='1:: lIIIIIfI!oe ...

..

....

le

11

e'

ji

._.._
..

, ...

,.

__

f' U .......

'!lit

U_

,,~

,.

:. in

dpaI---....... ',1;'
,,_

.) El
.) El

__

re

....

....

...........
-_
.....
- ....

_ JiIIiIJI!Ir

.~=~"~[..
.
...
,

Lbe

r:[

.....

Pa"

j.ur

"l_

on

bol>
"'"
........ 1

la bonI<o, ....
1M;
,......,
_
,...
eo br D bu!. ...
,
_01_

.'J.,..I> Iomob. ~
pr"IO

a nu JUI.....

--

joooaa _

ti ..
r

o woof "

la .....

,m"

"'01""'''
te

i .,...

d. _

tpIR

La ,.,~
..
ea fl
,.la ;..
~
'''' rJ<"'I'ID I .....
a'
,_
-.
la
tw>b ...... duramrD~ ..... la a
....
k"Il .. al~
) ti
de .... ,'
El
Wr.r~Pcn'on damm..do na ne ......mIO ,. .. ,.....

_le'

rr,..

dm '!Uf"
.an4lnt..mdo - ............
.,. .....
" tlUbIn':I h.abtdo ua (ormIar al t:aa:ra o d ,
~r
..dt- f"d" (Gil I & ................
dt ....
el '1'" iba ....,...ta, la camora ._
'" .. "' ........ _
l!oDora r
'...
h y la ,.,
IotA t"nlGnCn bubiaa sido
'e
la ;..

,,,,.ocio

,+

1<.......

..,.....

..........

,p. ouU .......

t .

_..

.. M a
-.
Ea _

p'
__

3d

,ti,

__

,*,'

,ovttd, hubrn .....


la
t~rrr'~ no ,..ar. E~
80 .. _
_
CI'oI' (:cw.c:darn ni .. ' .., laUfL 11 '
..... ....dn
,..,. el -.
El _
dor !'ti 1!7U"f8
fU el
' Re, __ 11 cal ,
ni pnnorra -,_
_
'!De ..
..
foIo1.. d", .".... aioacn ..... ,... _
...
1'" " ...... L T"" Si, jIoidD
_
n"" el: _
II!C la .....
._
_
la
hola 1
_ibida .- el a'
......
la __

o.. _

(UI'ft

hul

R<wIa

Aw'

baIa_ .....
, .....drI

La F I 'Io! _
...
ti .. ,..aofalr,_lapodr
d
bala.

nrnpo" mi

t'.wu
a
,primrnllMeo_..._,
H au:epkWo va

I~ml

R'1!""""" Sia_
bolOd.o pop ft! la
la
la

lO' ......

r'

._

..

.,

.....

_, ....

,ituaia ,_.

....

.--....

v.....

,.. """ bala la


.. , _
..
linda.
..-'"
pitdwado ..
.
el _.,.
la ..
P'" .. pilrM al .........
T
_
.........

_1,

baIa ......

bpdooa.-_;I'
:JlJI .):t) EI
\1....

b-

'''bola.".

11"'''-....,.

~
.............
bala hu
,....., el _

. Ia_ ..-

........

drI_
A

.
,

l'

.....

O,~

"o _' ...........' __ .,.,. ....


.,...

:J/)f Ia

a ,_

'

r ...,_. ......

....

.f, ..

~:..r..!J.. ~~=;
e

~aAe

CCi:

....

1I de.

tado_

m ;

~~

....,......
~t=:'~'!'
:
""....~:-_:~~-........

.... _
.......
_ ...

&_ .. ' 1 '


.. _Cj'_
,

'...

UlIIIC
1Ww .........

'

_._

.....

.....

',

...........

:. __

._

..

-.

:=-~ rs:.:.~.:;..
....:
..

A 1',

,.._.'

_..- __..t._m

.. __

I _...

- 1Ii" _

.. ,.

,~ ______.__

.... a. .,_
_a..!C
"a:a&w ... a

......

a.a.to .. me

...

'P'

,_.

,.A_ (

,..;..r... .... -

ir- .. ---'--

jaIpoIa ~,

--jaIpoIay-._8'

..,..._...,

M.

...

.....

......

jaIpoIa .. _.

.. ,.". ..,., ..........,'

0lIl_

'1"

MI" .... ~

1.n

Si ... 'eN' I - ........


par la _
rair. _
el ,.irmto .....,. _ ya ... la bola al

...

__..,~

.,.'

..__

.. ....u..

Loa

1 o _cal

_IIIIL
V=

S,

...,.;aIr."'
" par__ abIbaaIiar
--,.... o ........
...
"

i='

can'

lo

110 ..

..... d. --

lIere.

7/0.)"

,. __

..,..
... lo

la __
~iDiar _

...

........

..............

_:

."

_awa

l.

aa

'nca _.

~.. _

....

A _ mi '"
,
wwID

....

El han"? _ la I
2
o
.. F
da la .. , d8d la ara al hez 'ar ,
"""'" pie .. 110 _ ei pie .-.,_
a_

'DI "

oS

._

..

(_

"_iria
I.-J o d+

.. __

del

f'

.....

_......

1'
_
... 0IIIde0 .. _

............
.......-.I

......

..

- ...
J

......
,.

...

_;..,.

lo'

' ..

................ .,,'r'....
''2

:.~:,

do

J' ,.-;-,., ......

..............

....

Ica _ a

ctftIo:.

.....

jaIp ...

'1

..

M
.........-

S, ' ..
P , , .....

..,_

t,

l~

J : .._
a U 5

~_'L

qp.llltlt.

....

rt,.
...... ...."......
die....
.. ,4 :

VI'

4iii4 .. ~ ...

U:oo!d el

.................

piIdaor pIaIL

........

_ .. a.pa.

No pos

110.

-...,.

-,

_ .. oioIo,...... -.
L-

_ el .......

.... caj6so .... ._.,

..

l'
... ..,..,.

1.119 r '1

- e_. . _ ... J e ' ",':':':=":;:


e ....

,.

i :

'1

:_,

)IicIri,JI!I!

'

..................
- "'aIIe~"-;-'r
, '7"~>"
........
- .... ,................. ca_.
1If" ,..,. .... ,
.DI -)

11 '

....

.........._
l1li.) 11
podd .........

..,.par
.... pr ,

=1:

_ ,..

..

,'

,_
SI

1I

iIV.

.........
__

ti.

ciao,

....

_T_

tEl

el)

.... _'

....
, .. ,re ..,
,;; I

S1& S ~~ ~

T7 1__

........

utt;o nn Ir ha
'JUO t ,uiqv<- I~

.,Ir

prrciudo

tu ~.

prro K

"
lo ,mnl.6 en I~70, uIOd,
rand o a~
dr tu. "rgoo .. "tipo>. como por .1'....
p10 .1 M.'W'fIn" cIr loo Il'~
.. cl "01"'0" <1<
ttW:lnm que l'DII 1nlM",.anlts. 'tJ libro...... tUtnl , ..
(;rI".d~c <1'" ya 1m ~
)o pn<.inhaD 400
..... l~ T.mWn .., tit-nc noticun dr que Clrop:nr.
.. ).,;.1, _ lo c~ .. r <no que naci6 en Egipl<>

l."

1In.J< ~o que cn n," Epoca. no '" IUPbo> solft


a:nnat,. "no ,.n rl lUCio. ramhln ee dl<e qu n una
drl 1"'1:0 dr Ltl "bola,", que ro .....,. ....
1'"": ni.... "oplu ..1 ai,.., la"., ) e! 're de U<!(tI
ce> un (l.ralrlognmt> qur ... tmttaba rx",,-amd<> al.
pnm
(nllmwtlOS tkl n'\t'l ckl pito, rn 1U1 n.1.('1nOt
hoc>n 1>0),,, 1"'100"" m loo cual .. clrb4n U<f l.,
IIOba.tJUS cnn d. malina dr 10 as cm dr dli_
! VJUI ,nb l"'lurila qur tia d hbmo.
.\iu- hllOti&dO"'> uqunn q"" 1...... XI (141)1.
H8S, )' lo ug;oba.
Monln IAI''''o (1183-1546) COlltr~'CI " inatiDlI ..
In ...., d.lOru.
O bolla. JI: "..... de moda rn la o'pQ<a de l..... XI'.
r cid ncIo un, quirn lo pr.cuc po< ",,~.
,
do UI mId;"" coa: le oco""'i6 I,,";e.. rreuno
dnpu<t dr comrr. pan comIu.i u
"hd: )" que
.,.. depon .. d. n.u.,ddad " ro. lD!aIl<II r l.afr<nona
loo II>O\=oml<" dd <unpo. odrnz5s dr ~t UD d~
de h,bU.bd UlIC~,
bu.do .n prindl"'" orntl<ot T _trmillCOl,

oIrrn""""

'*"

'

f.

1"" rn.U c:=o<aIo. "'" d fnnt, el "'Iv.. .1 dun<>


ti hoLUld'" T .1 "pon&.

F.o IIlB, Carb (""lflft, ro .. ,,C",.Il'" C..


"" ..,,-dio conocer b prun"" d<o<npn6n dr lo
q
a <1 biliar
100 1m 1"'''' ....
'l""' .... mh lo ddldJlljnoon
por icde el mundo .
l'ora la pdctia dr eae
or ~n:n
una
moa rrpcoa1.
dr mao! ., .....,.
F.n un pnnrlplO la m<:U ItnIa ~ t1l'lltnU tk ~
de m.5nno1 e de pu.un. Actua~,
fU ovp<rfi<..
n,l rom><b de pao , ..rd< o and , _ dimcnoiooa
r,,~nc.I" _: '.10 m de bro. 161m de ancho .,
11 110 m d. .lar. E.o ~ad.o dr baraDdaa .lltuca ..
ton o tin tronttaL
1..., bow "'"
d. awf~l dr .... ~IIO
dc 61 61 J mm. S:::s= la apcclalid.d del .........

.,""

00'"

"'' ,1<..,

",1An

fU

tu ,-aIot
!AtOO 100 do

color )

1.... polo> e

aacIna dura PId='1Iuda

..,.Ia

(on la punu l......u d.


y ........ para """"bar
w bol.. Mid.n rnrtrO T mtdlO el< l&J1o T - mi>
5"""'" por un ~Jrtrnno que po< OU'O. Al ~
daado
1<"

col<!on """

qce no se tkfQf'ItU:II

'"

Ibma

qlKtlJ

lO'

1.... ,;n:>ntrJ dr te Juq<I _ ... t!ivimUI arombola I,bre, ,arambala al nudro. Q1'amboIa ..... )
, .... bond ... r.nt,ula cUso<a.
r......
1_ ) blA, .-p~ o 111""'0 p"IIUtllm, i::W 61U111O
C""""- m una Iibn- dcB al n.adro,. doo po< banda
1... ulondod .. pmm lO la U II ....JI.

cumo,.............

las

"

'U.TI

nr'.....

.A fmn dd cglo ""'. e inHn~

POI" ~ repbco \\ilhM--,


"" 1:. U ...,p ~ deportr ~
quUl '"" .1 mi>
pc-5groooy en-:x>nank de ...
i",vrno.
S. comidma COU UDa dem'Ki6a "" loo .ulcvlos

""pon.. ""

,nWad,..., ""

qut utiliz.uca los LlpoD:l pata


un Jup.
ouo 7 que <onsi:tia en una ~
barca con pa.
,n jab<b por ~.
Tamba loe ~
empl
bon u,,", aptt.! de pad... <01'1 ..... DIo para daliaaf1C'
"""" b nin e,
Ccmo tu DOrIlbro Jo u>dia: aletgh.trin<o r I>oI>rno, ..... 1I ucudilU!, comitl. en dalitanr
Illbu un lrinto
para cbr impulso 1,.eJo.
cIdad 111 YdOOJo.
El una ,'Uianl. dd <>qul Y para '" prSc.ia se .....
un trineo.
aparato que .. d: metal, ad ,,",,'io1O
de """" y dt: ,"'.nle para enQlIT.l. b direcci6n.
Loo primnao 1In'1wl unos UCODIO pata pode. dirigirlos lwU b Uquioreb o hacia b d.red>.a. otgn
-.:iIUla, d.-.pu f""mll sufrirndo .-jjflCadono
pauLtllDU El primero quo '" conuruy6 pua <=po.
..... ;.,. fue hho en :\ oruto ... 1000 y le JJamanm

can!'.n'emcn"

1:::..

ljdln
El a~
1m c!ioIO!ill\'O pa'"

\\bon l>m.th loo ",,016 de

dirisirb-

,,<tu..........

son apara.

.... de m....... con ClIaUO pltuw:s, """,i>las de '''''''''


Y ~ 'Uan'" quo Ir d'""PH Illb... la niev", ~
..
rtIocidado; pOC' ~". C&IJ, pan lOS <omp<tuIOas '"
requ;.1T que ..... acuponto "'10 pcrftttDI ccaco:do<n
de me ~.
pora OYIlar Jl'ikn." en doade d
,'dJlcWo. q- a 6a.umc: J>OAdo, puedA U<1 an:

aJtuno de .no..

1m by pan 2, ", ti r 8 pmon.u. Ju Cloa!:s le eeloan lUla d.lI\I. de OUJI Yde b liIlcnIaIzaa60 d~_
lTIO\'iacnlOo depmck el h:to.
1_ ~Ql
pan loo In"..,. _ paJiIIoo que '"
.,...., ..... cn la nir> e, ca pondiN>1I::It ""'7 ~
por Jo cual baJa a (un ,-docidad. Tambitt. Ir aptOft.
<han las urmaas COD graD<> pa>dmIa. en b
pal!o en dODde Ju na':lda. _ IrCCUttlQ r pueden
cO!lr-4\tsu mam:tnimento.
l.as pGl... midm ha.u 1,800 ml'IlOL La po'_' !
totutruy6 en el afio 1879.
El bobslr.., " djfundt6 en Europa por el aToo do:

1887.
El r~o
1Obn:

IS1

nan'(".

eemuy puecido

al que r~. d coquI

W._z.oIooL

_,
una di,..".,. ~ 18.~ ro. La pal.. o .... ,1
lugar """ n<a"SUS ,1 jupd<>r
loo uroo. ..
ele ~ SIl m de Iaro Y cIcbr csw Iimaa , btftl ""..,.
t.d.a.
Ih) doo .Iaon de _
>qln en la da.. d' pino
qtlf' X \de poar. tU cortfti6a. t~ "eotrrdou,",
qur
"'" aq... l... ." Iu ~ la bola .. cIcsl:.u UD dil"KUhad,
~ 1 ~r~nad"O'&"',rn Iu que loo _ d. la bola
no K obtieDro como lit' dar.an.
Loo mis mocIcr_
do''''' ele QQ m:aalooooo
npial q'" K....
loo
11ft que elembodo. y rqma 1 bobt ele t=
En
p<actlca umbi<n la .vibd dd bol..
~ "-' iculo. O ..,., <1 qae .. J1I"P .... Wao chk. ..
qee mickn 2. 6 2, <m de alto 'f ,rnm S cm ~ dmnro m ,1 omuo y .. cm m .... .,.y p<YII
ele 280 300 tramoo..
En ,1 boIKhc "" _a cIllrm>1n .oaabloo pro.;..
pano cWmna' .... jupcbs. <OCDO PO' .jrmplo:
CH1..'l.... Cuando COh' la .... , ro bola .. cknibu
.... 01... pi-.
DOIII.AR Clluu en d.. m..-.das ~.
t:l'AflRO Corta
UD ,_
ABIERTO.
la prim
bola d<p ele pi< do
e mh PI'_' or:parados por uno o mis <>pacioo fIIlft 01.
SEMIt:Hl'ZA. ()uribar loo cI;n ,.._ rn do .......
TR.IPLETA "GUAJCLOTA
T ... c"_ m ....
...... .orla< ~id& ..
\"F~'''' AJA R.. ",cCION'l _ ." pnponm a loo ,_.
prudoln ..... ~
..... taja.
Pan la ........,.iluminoon de b, _
ele boIi<ht ..
r.<JW<f"'" I>mpon> dr 200 300 ... lb coa
d, tJpo ,.mmo o ccnacIo. 001..-. la pon. doadr ..
roloan ... boIoo, 'f tmpu;>a dr 150 .200 para
el ~to do la _
....... n....,,;d.wl dr tu llmpaDo varia
><!" lo al,ura.
Lo. ~
quo ., ..... _ para la pctla drI boj;.
<~, drbtt.ln rnnlar toa uibomM para te. ~
dofto!. ~
par.> _1OriaI oS. ,.......
....
'f ..
w- .....
Ianb<... baiiaI , -para -jea:
.no", pon .. dio, Ir.. Di6n, ~,,,,
:,
..
... pooibIr. (_
dr ..... o __

1'.... ........

..run
"'-u 1''''''' ~

"'6co ...

"""ada

e"",eIo

...o.c_

119

190

......

....

o o 0- O :-.~

. O.

O
,

t.,

O O
O

~J
ACOMOOAMltNlO

I
I

'.

tI

oo

"

DEPOSITO DE BOlAS

M ..... de

--------.~--------tDl.LM_

.JUCJ1I 0.11 ~

"....

I'fBDIl. O"

c:.:

I..A

5Uf'(1I'f1i:.Il

lA WLSA

D(

MII:IIiI DE LA 1iUfiIj .... .DE ,A

u~
Ci(

lA 'OSA

.".

boliclw

191

~=========:J

3I1111Q"

..". SUKJ1KU

LA
O(

lA .....

c.n.~,

W_JI!I!~_

LJI

F!:........_

US
......
---1K_.

+...__+ __

-lJS-I.tC_

"11

+;__~
__ +;..____'__ _:!j

MEA PMA &A CIDlOCAOOM -

r
L
r
L
r

11
U

".,:uo----

."'-

de- boldo,

195

.,.7

t.

lIokra

197

II

...

IJ.O

u>

..

-----~
o; -

....
p. -.---------- 'Q - -- --------1)
o ..

I
I

I
11__

I
I

I
I
I

"~ll

I
I

IJI

p.---------- -- , --- --------0 I


I
I
I

).

[Da

__

'ID - __

I
I

._------------I~-------------4

... -

,----$; Ido di la

-.
T
111

\j

b..

: .;:... .6.:

..

..... .'

.... :

.
-,

J .....;: ..

.- ..

"

"
';_".:.! .'.

------------------

L. ----------_

,
COITE WImCII.

__

.n

..,
..
~

...!t

l~
uo --------

.t

,..

..... -------

-,

.....

UII

.
~~

RiaI{ 203

T si!::::===~===:::=::::!============~
-c ::. ~

I-U ~

I s; -_

___,

.. ~ ~"

lA 1tU.JWO.

____
----L.~.'.

,J;IIIWIQ- Ln ~

t U~

'I~

OOAJ.U

".I'i(,--

HIlOf(
t<

~
IIU"

fO"

OllO.t

oH-K"

_Ir"

----le'

DlTAUl

&..11~'~

I!:.~

_..._-

_ ...-- ....

---~.,
..-

.........

z-oIIoO lo

>

lO!

I
I

,"

@----

,,
PUNTA

I
I

I
I

El

RIMONUMERADO.vunDORES DE AnETAS V SUB CENlRO DE pUl'"

!leN.

1:121

,,

@----

0--

o~

~~

01.
--

o;'"

'i.1I1

I 1I 11

-...

i:

o
_.

r-

"::=J

o
;; [JI :t I

t [ 1I

111111

~.

=;
-J lI!i
e
L
Ii~
""".._.:J......:n J ~I
~-

IJ

LItro

~
o

I [JI 11 I

a 1]1
11 1
o

I
r

I
I

1....

'-'- _

I
01<
.....
oI<:~=aI:ori6o:'~~'
b mV!ttra
F ,
_'" ..... la ..ft

1""-

<Ir
?ice, .. d< llavepora:'-runriofttt ....,..
e..
,..n.. , <'1*'18 ..... el t

c,

__

....
..
..
.........
.........
.._.
._..
.._.
.........
........
._.
._.

~Jc.,,-s
l-:..llo
l'Iun

W.t,,... 1iBm>
.

'''cftrl'

~Ird", Ip
Mrdoo'

s..m'F....to
ro.do

El'.....
1 Pano ...

....
o

o o

o o

......-

.........
.....

c.mp_"b,

(:.m~""
rianaIa,

&

....

le

I_

Itot'

lI111

1M

lO

41
SI

S4

S7
10
6S~
67
71
7S
11
Stop.

112 6 15
O 12
IU lO !I
152 4 7
1" 15 14
147 11 5
I~ 1 7
165 5 1
n 9 S
... 11 Ka.

"'

OC ,

b, ,....

Re

c_~........
,.,...;'7..t-

.-

f,

M.... 1'!Ift"

J.<to

aja -......
, _11.,
1 ...
uq.
T ....- ...

_ ..............-..._.......

'

TI ...,.

leo ._

.... ,...el

IILGo_....tda
... _ .........
rC'f pnadcM: ea la p'
DLS' , CIlla _'
M del

baau6a. _

...... rajoda -

b.8 f .... lOcIo la ",alIne 11 c-iI6 I-jIc iN.


dekpdo
_
1
..
la A.IJlA., I "
pc>cIaft ..... 1DOOIIIIt _
r "!
.; 4:mora .. 1 'a'
.. s, Aa ....

""o

<opw' __

lijada

la..

i60" '

looru

1M '

21 El
la A.I.B.A.U.
DII cada
pao _ ...a. 1 ,

por

SI Se lo pa

"a ,..w la "


..

ILh _

.....

m'. _

la ...... rin......
ttRdaI .... __
de cada dIa. Z!l... '
U ..
dcfiaiIM. QuocIo paaokicloo _

.........

la ...

m
la _
' ........
........_. .... 1 $ d

pdo. Ia ......

..,.

l.tI

'_._

., N8do:
la ti .......

.. ..-JlllJ--

-.--- .._-1*
...-__....
.......00.-__

_ _._

"

,;,_

50iI

"

A,-. ~

"

---.--

.;::;:-'

0 ... _

tal

.......
,,:,r a..Ief.....
1'. - _

'u_

'

w:dd

....

5'.

....

_ _'
\4 o ..
$ ......
_
,_...
po 't
.,.Idw del
...........
.;c" - .. la apIidd'a
..............
A.1JlA.n. Ia ....
_
I LIa_
m
....
_ e ., de

_ ,",'_'--J-..,.'__."
;'M
~
..
_efd

IL

7)5""''''-.

,.._,...

.....

.. _,..

f , .. "fa.tritl. ,.,.

... ,. ...

, .,.,

_ pi

',..-

No ....
f'
..

"" .................

..,' .. "_iIf

."."
l. .... ..

'

..
"........---el _
"o y .. ,.._.
""'-.....
C _.
..
lioIa afidaI, _
__
o
....

.......

Cr

_.

tr

iaao ID la JiIU ~

'1 .. -'"

ti

51

":,:,=..:
: , f,

1'WfM

jaN,

...".,

..

.'

wi6a

_1

E'

'r. ...
_
(u.. fe.

. '_,. .............................

la 1IiIIa

lLoa " ti

tI DIIIId ...... e;e.at.


-- ...
III,T
JI

ofidIII.

'

1, ..

II ,

........

'l' O.
......

_'

0
h S

.'

.......

, por.

la,..

" .,..

'g lDIdicIo
........- ., .::.:'
., _.~... 'awoif'r .....
..........
"
'r_"_iO. ..

...

LiD'

r.

.....
~-............
........

..
,...m
.....--" '.1:..:',.r-.__.
.. loe ; ,

W ..

,.....

11"5

..

71 ...

J...,
t: ._.c .....
.... ''

.. -

h, ... _ ....

_........
........... .., ..
"

Me

_111M .'
...........

,_
- .. t

M
..

.....

:te

LIc...-oI,
ciodo. .. _1o

do_

'

...... _

, .. _

..

.......

El_"""_a,-.
,...ctio"
;_El_ ...............
:
f.

wAM

MI

rm.

as

....

rqIM

.l p..,. .....
10 si lo ,

"'1

t. _ ""P" s- e'

..

_u_.......
eL""
,

__ ....

,&.

r-a,..., rae...

- e "

a la ...... 01 Rlftciaalr

,1 _._
Para fOIl"'

......

_be

la lucha en __

' ..

Ea tal ~

del

......

an'I'IIIF
__ ..
411' ..

O ..........

.._

na' zise ..

1DDCft'O

... " .. ,.,_


rwrdc.iLI'r,1 hno da<aIif

....

:~_~=-:::

, hno JNhoatirtr a lID


cIu:ranIIe uD CCIII' .Ie ,

coa

1ft

padri'

r_

aUllIDo......

JaoID

......

'a'

p
..... DO"

lID

SS

_6i'

lUlr

Pano dnaIIiIitv lID., h.. O


inI,;"pio b '.S
, ... __
no, al propio ,
ix
,1 ,. .. .....w-..... coa o ... pnrio .........
'-"por
-.......
haya

....

""i1~...-::jIIII~
..
_ ........
..0.'
......
de

A I ta,siua
Ea ~

'iR

lID

~~~~~1a
S
~
.. ....,.

caSo.

aolL'" ,.'
_ ae.-o de......
o ...... n'
i .. _ .....
__
cS' 5'
o .... deddIr, __
didao .. c.a.... do
DO l1li cuIIiona por _
.....

,) Par..

..

..

Ii.

la W,ke ..
J rppor

) Si _ '

___

_d

-.... IIId._
.........
-Fr:
ocS

,.

...

....

b'

Ra .........

"-.GoIa

' ...

in

-..

.....

__

'

T,......

yp

3_.,

r....

al

01

.... ,. _,.Ia, -' .....


SI........
__,_

........

"."...

'1 3

..
:~=~
el'
_ "al '

'

.. ~

""""
... , - rT

:.I "" t-'ft_......,.n.. ""_,


_~,.t
la,....,.....
_

,..

...... -'_

\..-,...

4t

..

-.n

01

...

__

..._

. , .....
11I 1"
S;........
..
1'..~~
,c-

,7 ...

t_

, , ........ ,ata
_

~
A"" .... .,

,..

.... ,

1101 ,,,,

--....

Pi_ __
toc' ....
paoIo

n ti

t1O

Si

33

UA

.ca'
3 I ' ..

....

"cA ~ .1It
___.

,,"',

"

......

IJ .aa

....

..., tu
,..,_ .. mi q 'r"
""'_
qtaii'D dcIuft (
.PI.r 111 ti ....,.
ro. 'Jabarl de rer 'hnh na el .........

"1 4cwaWita4oo,..
\ iotMU'O .,....nI

._,...

lttaN ,...

..

.......................

,=_, , ..
_1

Sir. .._'

.."
-'
cuIo ....w:k

t:

V.

............

,,.

.cA:;

..

e:

...

3 ....

...

__

c...a ........ ,
e'._..aa ,.....'-'_..
Si _

.....

,(' 1_

......
,
--,.,-,_..
, ,.

,..... _: l'

.......

,...

...........

-'

'

...

.. AIWIIot

P"

..:.....

s'
e._._
_._ ' e'
"

..........:0...

_,p

tr

"-'

el':
s

IIoe

l'..

'P;,."
,.

i.....

...._.-;-.

_.a
.....

......

...... .. _"IIIII"l.~. _
l.

l. ""-"

..........
Mi....... , .-J,_=_ ....
.......
__ ......
..
......
.............
.....
,,'
- ..

' 323.

..

"_"'_

.....

'

T ....

__

..............
- ....... _ ......

e'

,1

.. _

N.....

c-..

...................
_,..11- .....
e

te'

So

'VI CWpu ..

....

""

... _....

111 CWpu Ir

,. ......

-- ,_aP_.

.,""'
t_

-...

.. dtcPoond

_,....

do! :btoitro

,PI 1......

IA._~
.,._.._
_--..
......... _ -.dl.,
..............

...

,.. .,._

I Se,

01 -

...

A _

.. po... do!

\c.,
\ ........

I ,

U.IO ..

... ,.. _

.....

t....

7$

..

~~=~
:~t~:':::::::

Si al
a.ID

--

...oo.

.. 1. !le211_ ...........
11 Si

.,...,.

._ceS

111 Si lO .;.
111) ._...,.

-_

'V) Si .. ..-

__

..

,_...

....

,_-

loo,

..... CM--. .1-_

_.11

....

. _..

.......
loo.

<MI

l'..,.;;"

,..

..

..

......

01

.. .-.
2.1a
__
10 'r .......
SI.'

..

........_.IIIl.
"
...... Ie.._...S
' _.-~..
._.
....

niIedo. el

...

iD ....

_.

" :

la

..

..::

- .. .....-.......,
.~t"
....,. ..

" ..

ol

: .--

.....

,If

II

S.

".'

.. - .... ...

1:.....

biaa-'-_ ........- .. --.


..........

..

,,_

t..

..

.r ....loo

el

_.,'

...........

..

JI.- ..........

___.. Ia'-'
.............

.....

_r

~Ci114

"...

.. ,

'

e,

.: O

.......

_'

,.

......... _..

.......

..

.............L

:7'

5'

ti

.........................
''*;

..

....
.. 01_.
_:

"'S',

' ..' ~".tr -'


, _

= '.....f

0'"1'-='101
.)

Coda

A.'' A.

JBidio:a ..

..... la
I

la
I,
_ catif

pala cIcb< .....

CJIIII!Ii&o

UD doccor UI'

'"..,..

auIDi

h,

'4
al

-la
poapoo

r....... por
r t qut

...... .. lAIir ele ... pala '" _ .......


al -(OZ 1I<t6n f'a:aca , que .,
; F' la. lUftI'III& It.
Q6a" inf<tt6a o _......
.... f""I-a afer:tu ...
tap"""ad pano boRu ... .: pala _
...... Debo
m1jcw!o pucd< li..Oi por_
ai apodientc o libro
de odmticIad dd ~
do ...-.lo .....la ",x'
t.... de ... Ftdaki6u
NadooIaI Y cIobe pr_DU .....
al <1....,......
el ......... " mldl<o ...... dol prso,.
~_n1.

_~mI_

n!.

C,*'"

2. Tocio I
' 'F ~ pm!ido por K O. no
ord ~
a -'
puto ee lID n>albalt uno ele.puIt ...... ~
.. 4.
,_ Todo bu. , que by> rrcbido 2 K O ... UD
prriodo de , ..,.... DO Ir ..n JX11II'dO .......... " .....

,_b'

tIltl\..,

_acamo,dd~KO.

4 TocioI

'.

nbdo

CjIIO ~

11ft

K O con-

wr autorU>do pua pam .......


c~
""" cIn>uh .. "" prriodo .. docr -.

COIIW .. 1 Im K.O.
DO

d<opu
drbni mibi,
11ft oumrn mldo<o dp'alIlpor .... pral_1
.al ..
cado _ <OIIf""", que .. _ncurn'rr m condk ....... I\liC',u. para lOmU putc 'fe \In combate.

1 So pn>ItIb< la poruc;..d6a" t.o.adoo.. ....... ,


quod.a proh%do el _ .. Imwt de toou.acto por
parlt de loo "
1... La ft prohhdo loo
bc.-.lorft "" ~ 1m, epIEp&oroo pul<
"'

cJICIOI'DttOI

ele baa.

.1, ...NoaJ.m
.. jkl_i

...,..m

'.

pu>t

-.

0.... _ ....1CJO!a lID c....


It, _
haw.ta. _"""
l. _ lo
o 11mc"-Ia ... la pool o en la can. 1Ddu,. la...,.,
, las __
lA deciU6a tori __
por el mId>mcumln> ..

<O ....

.........

r __

al

01 110 do lo <ampr'

~ A.1n de _.
a 111 .micl>d ~
dti l'I'pt*) prnc:nlo .niha. ti b~&r.dtX

l1e.t.~_

t ....

Ate

n_". 2S
Un doctor ni
dllBllk toda la

7'

prdoadr .........
tahllDOE.

_
,..

....................

loo ...
_ __

..

_tI
= - ......
t ..ud

, ,.'
, _

F- S

4tjM .1 ....

.....,

n,-,neclo

ftII'UI'UllO,.

.___ .....h.__.17_ ~
I". M

=-......

......
No I :'~':..:Sl.;;
Iio~S!.:_=Ioo~=;.-..~

R,,,. 2J

01

S. pooWJo. _
....

_ ..d.t
,._-~

rJW ....
Ir,

...

........

......

lID

.1 ~,

NIIUIUItIO
f.onarft

.. .':'"..

(4_ o',.
po ".
' .. ..d~~r'

.u.......'

cc._.........

~_.

* ....,
..

....

oIIdaI._.....

....
_ ....

. ,

''9

..... ~ ......_ ." __ r_


/IqIe'R

__

Dt;Z L.~
jl!~_"~
-s

J'

.a...-~
.

@!i\rKl@tr li\~~9
00~li'A] \J 00~~li\trli\~
mrd~1Lu de OJOada una, Al.rmao.a da., c"n.d5 .....
'! Su..,y una. fon loo J""FI o''''"pocoo cd.br..sa. ..
ToIJ.iodl 1964, S_
......... oja 'J Ruoia obt1iVinm
lA> mejora m.ucu.
..... C'GDIprtmdu que se IIICIttOD en ,'OO f~_
Iktr, lA>
ce \-e"licvoa tamboln m Mbiro m
1968 y 100 lA> .~tfS:

,,,:.leo

K2
K'"

MU)CJa

1,000 m
500.
1.000 ..
500.

Hombros

1,000

Col

IICJr1lhn,o

1,000 ..

<:'2

Hombreo

',000

K.)...k
KaJOk
KaJOk
KaV"o&k

KI
KI

Canol&
C',anoa

K ..;...t

K2

Hombrn
MuJaft
Hombres

DI

111

1... d.mmsionl':l Y p<:IOJ ~ntahOI


de ...,...
_'
)' C'anoa.!. pana .... cOlllprtmcm Inwmw"aln,

LD",

..4... 40

P...

K.I

520 m

K-2

6,50

G.51 m
o.sS m
0.60 ID

12 Ka
111 Xc

K'"

Col
Co2

DI

lUlO DI
5.20 m

6.50

DI

."7
......w..
............

01'i

O.as

DI
DI

30JCc
J6JCc
20 Ka

....
o;:

.............

.,.._,'ti' r

- y._
, ,-_
..........
...
.,. -................
........_ ..,....,,:..__.,', ,_.j_ ,.,.....
...
oIe ...

'

'e-_
*_: l'

si'

f,

..... f",_

!S

.....

s,

_...

,...

..

.1",

"

..,..

.......

-.:

',

ioI __

..

, ....

5:

__
e'

....

_'*....

....

CIIIIoca_'_

..

M' :.
e ,r

_.i&:io .........

!la:

""''''-A'

=- J : ..... _-,
.,....- J'.' _ _ .......
Oas....

__
""
....
"...
._.._,
_u ,..,_c. ..!:.t
...., .. -,........
-.
....
, ,.!. ..;. r'....a;:,.a-._.........
,..,._,
_'1 ....,....,--....
_.__.
,

III!*

ka

ypiMat

e :"

__

.r!'
'

pea ..-.

:;:::-..

......
; ....

..:_

.......
,
id:: ".

l:s:

'r'"

., el

SI

"

...

,..

.__

..... ,....
,

'

'1'

la'

;;

&

._

ID

&e.oy."

PrincipGmtt:
j"'-=

1 1"" de ~U_ (011'"


~ oflllCI' I~rgoo
1 por..,noo
4

'('terano
1>.u"," el timonel

par" 0>' lOO

Prio<".pumte

Junior

t r....... I.~
, .........
bf1!"'C/I_1

1 par <011'"

c/lmond

rnn<" b~

2 p.a.ra-

Junio,

COI tm

8 rtm'" ~

1 par <Mt0l
4 ....- la~

c/umond

2 ,........I.rp ,/tmood
I por co<\'"
Ia~OI </timontl
~ _
brgOl ./tun<>nel

2 _

'2 ptn t~
('0(105
8 .... - bTJ:OO

Pora los

juotrOl oIlmpic",

tIC

8 romo< largos con

hmonrl

COD

tilnonel

w-,;.:.

4 ,.",.,.I.~ un I,moncl
2 mnoo I>tJ'III con h~
2 ,.",.,. Iup ,in limonrl
4 ",,""

2.

rano&

_1.-

cone:.

1.000

SbclI
Clinkrr nJb.

1.000
1.000

1,500

ShcU

1,000
1,500

~n

Junior
11:uh Seruor

Sh.n

~iO!

2,000

Sh..!1
"hell

2.000

Smtoc
Snlior
~nior

"".,11

cocc.;drran 1..

.:gu.m

1,500

SbdI

!>bell

S~l1)or

6,000

Sbcll

SbeI1

s"nwr

aDO

Clink.., ;oh.

JUnior

~n,or

In CUrtr'

,.,_

\ C'1r'r.lno

CIin}.er ab,
QmIr.... ah.

sh.n
"he"
Shdl

400

2.000

2,000
2.000
2JXX!

2.000
2.000

_.-

r
-....----

II~\~

[111~111111

__________

r= =

r:

--ro = =

PlANTA ALTA

r-----------------rI
I

I
I

r=~~~:c:::=:=~===d-

-,,
,
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

cc_ajje.-" ...
z;
... n....
....

..

awwt...

Dl mlilJlCllS

_as_ ... ._., ..........

CMa- ..........

,---_ _.-------_.

._I"

lIII'"

.. _
I~

m ....o

11...._........ _.........

\ ....1

:.:C

......

_,

COtIt

_ I_.

1..-.....

"!.L
~S'

_L"_

........................

1"

__

oo.

aw

"...,.

...

Ana. __

.....

.. .....
,

...,...~-oAIO

......

lIIl ."

WIO_ ...

...

-.-

Y \?

."

,.~ 1'
I

""1

la

1M

----- .._

1M

lile

J.-y .....

-- ,
..

--r''''

,-

u..
~

e.!
-lO

'-'

._."......

"...,_

. 1-.--'.

'.
l

a ...

........urr..

..r

Arta

....
A

. ...

de~to

229

.,
.......

usneo-

..

rlf+-...~

DI O_~ll.lllll

.. ----

IIJII

.;

-..

.;-...r,

IH---~
Ut-

- ...tIIU,A 01 ,Ota

_ Ull

ti

'-'0:11*

~I
.'JlS:~2JW
,..."...
____
U.

..11----

12M 1"~""'_'~.Jaoe
.,.

CMU.O!I" , ...

0I1AUl DI ~1

n 'KMIa

l. .I.r,
lof'

-. 11 , ..

'1

~.........a.. --~u.--_.
.
1FT

~.~~------------~.~

ce 11.

-~

---

~.
__ ......

......
~ __
~.

....----

...r-r-r-:

..............

,loo.

t_ ....

_l~.

...-1'1.

la ,.

'

'11

r~

" .......

o;L.~

CIIIUlWi

iIIo._

ni

11(

ICIID" ._

Pc....

.... " ....


OrtiUt IC IOtA

oatr

UtU.

e...~

'N ..

l.JitK1. &;IO:S Q( U IISI.

".,.,

..J

i-

.!!.!_
\(V

.. MT' eclll.1 CUlCtU

--------------~-----...--------------------

...--- ....--,-'lr-. ~-

..__.

-l!'I..

111'

.....
__

le

re

I.. __

Me

mm

..:.:.::p.
__
...

--a.tt

_!OIl_
OOlW

_
-~."""
..

_I"-).COI~(
I'llU~

n 1.

-UD _

CI lAftI1&

rtll1'UOCftS

O(

mao Ol

.'Alll J

Jl"._

onAUI. I

.._...

..
.........

(AM.l DI(

.'UI.

...

..-

AGUO,. ...

...,...

oonJC.<DO cet.. __

"'"

'r

o
,_...=

_._-

...
I-n.-I.-O"'"
l_

X'_1_ C1 a;24 q >J


Il-Yll. fVO Dl ~
f~

... ~....

.,..., ,

f1IO!I(T14.

1I1nv' l.

.L
I

rrI

uo

10
WII

J
....
....

J.-.---...--e...c:
.. 4" ...

'.lO

_I

1M
......~~
______

...,._

.................. -..

.-.-

.......

__

........

....
-..--... ..
----... -~
..
,._"

-._"

,:,

""~
'.

-- 6* _

_
4

1.1' "

O(

kf!:14O.

Jj 10t ~_

.j

__,.

, QOi

i i i

,..

===- -~-

"

1~i

i i i

eQ!) ,

-'U\.\WI''''b~~

,.-

lO.

11

IU

.;_;==-__ ". ,

'

UI ~

-_
_ ...... '=..

100

...J

ClIAtll D'l c:an "A'C',(I,.,

oU

01"

ldl.OJl(1 DI t.1.W.G2'5 lA.

YI&AS Of 01\. '10 k.


IIJMM ~~
POI JVIIO

O( ....,

K ,.

1"""

:::-. =-

o..

--- ~ - - --=--- --- ..--t .... 'an. ~


- ---;;~.--:==::

IIJ'W

__

-....._--_.

.....

1IItAUI

T.'"

u,_~

KIAl.CA

.-~'

-="n,

, lil IODr
'1

.... "'u ,

r= __

III

o SF1 J:1::Q
o 11111"1I 11"11 11~ 111

JtJnl

......

I .....
-~
rrno.~lCOO(-.. I
I

ID ODLJ

If

e
t=

Q=

I I

".1'11''& lSTI!IICl1lf'"

au

POfI1GII

..

__------1.------- --- -

ele

...

!.~

..

,~

Olllll ifl

,
."
,

...
I

au
.-....a -

en

IJO--IJI_ _

'L

o!

.~:~~[ J",--0--1ll-7"'-:::~::~
~==:~5~u~~=~-~i-"""'.
~..
--..--..._--..---

LoI

t ...

----.1

Il

S_CI_

t.

'u
I

(C_lllliiit.. _.,

11
,_

..
---,-_.

~"~l'_'

1_0(_/0
COi, 'M'

-_....-..

sU

......

_lO
'.

-It/I(~.:is;_
.. 1 r

l.

[1 I I I I 1_[ I [ I ].~
II(I_"O.......

.,..~

,.

..........

"-O~.-u:.

_-----------'1.10'----------_--------,,,---------1.110-----"'1----

~
..
l.~

'111

l'i

-._.,-I.,-IJoQ-------~,------c:oat( , ..,

-------- __ ----II~------------_________

,,,----------,.-

"tnL '" U QII(:I'

U:-UO--

' ePOt

~-...........
as

"A'

11!
"

-_ ..,_
-_.-,_

--

_.

"
I

11

:11 , a.."

\..
,
!

-i

r.
--

IS

..,

..

;!I

;
8

JI

i!

-g
:;

-g'

..

<:<:-lI!ijje,. -

y ......

..
.....

Ti

UI

...

D.

...I

o
.....
o

IU
.....
......

I
I

1M

.......

_~I.I5o_I.

,,_,

.-

l.

:e..

-.. -

,
toe
,
....

'fUA
.,

.. ,,17"
"

'

.....

nc ...

5'::' cti. 4- ' _ G': z: ,....ea

...... ,1'

'J

"

51 ~

d ...

'.

U.

la
)

5'1,71'

1 1

na. ",
f,

"ti Al!_ ........lit

.....

"F,,), ..... 1

,
5'"

i .., J 4" ................


.. la,' '1.'(
...
_
,1'1' 5
...1
155
li'~~':,1!;-~:
-;,
_,."

~ la <ClG1pdl!DC1a. erres comp"udoTCS " loo eoport ...


dota.
~
LI O<It~niDdor ele competeUCu ""I'M"-..ar.\
ca
lTfflU y ..,r,i d n!>pOr.JOlhl~
d~cuidar ~ <W .., &;urrolltn >qn .1 ~
1 sm demono
Con batnt~ lUWClpxi6D mfOllDri a b ofiriaks Ir>'f"~ :a.nt.eI de! ~nzaJ'
una. n1lr\'a arlT'f1l. (:en
la ayuda cid m<didor ~
a...-gunr~ de '1"" 1." teI!lamcn'.,. de mcdicb. teall ~
por t~
la
rrnl1QOIIn q~ ~
m la <omptttIlClA. o.:br
...uf ~
de qut" el anuntiador ~ :a loo e\ptCtadoreo todas 10< infonno ntt....".,. oobre Ja tantt:aJ, tale ccmo lA ctden <k ulida " de ~
c~tidot
que no lMlC la ",Iida y d .-.JwIo.
El '<en'W"lO ""' comprt<nd:l orn\ el ~.
de
lU>OU.r loo nsultadoe r ppa= b lista de .... .me ..
dom. UC\"ali Lu mlDUW de loo antccnirnln
.. cual-

~<:<SU~

"iJ Iat (ltru.reUnci.u


Mi 10 pt'nnilrn, un:a penon:l
putd< ocupar doo el<' .... p"nlO$ an~.
La ""'""'"
autodod ~ Lu eomp"tm<W d un

CCInI1i

el< tomp:tr.rxla,

or..13.1

compue>tO

por.

mayOr.

O:~AJIiacI";' d. la comp""nda
U..a prtIOIIa mil <fU" puede ~

,wer pTOlI:IU.
P'cporaonari al olicia! de ptt~ loda b inlormadn """....na JOb.., el dcstnol!D <k las GlJttrlll r .'"

.-.J,adoL
El Jun ele ulida did.nI ,odo lo rete"",l: a la uuciMin de b. Ufftr;u Y ,.. el mro repomabloe d~ b.
d.cilonts sobre Wldas en falso. Su dccisi6n ... delihtl' &.

uroo dr .... '" n>t

.ron.1n,. \,tmp.r y e....ndo tu brea l. pt"11It~ ." ar


tu de la ~
todo ... I.:mpo t:.ur p"nofta ... r
~~
~ 01orpnUador de b roIIlpetmciA.
[J ratllllt d. (omp"!~rw
debe

So, tt.ciot de q'" fUDoone bkn lA p:.u.l:a quwala la .. Iida. ror medio d. una ,w oc comunica
r con Iqo or~ en lA _'"
Y dnN& de m:b1l
orca de tU", "I(Itirocat;'-a de que &ocio c:ti lino, mandar;{ a loo competidor .. a .... Iug&les e iniciarlo la l;d. Jegun ~Irrgbmc:nto ~ ClfTtt2J,.
El &rblllO de put.. Iwiqur se cumpb d rqbmmlb,
S, el r~to
es \iol;ado. el Arblrra d..w informar
b ,nfncci6c .1 of~ _)'0<, qwen lo IU.....n al
<omite d. competenruu. El cotru <k competrnclM
decidid .i \iwe al a.o d......'jf\ClJ' .. ~
de ....

comperido .... lmolucradm.


Si el Arbitro , ..."" un rqoone de un:> .nfnaaia :a ....
rrgbs. rnootr:I.ri """ bonckra roja ~
ele f...ati!
:zar y man<hr un inlotlne anfeO de <j\W R Ini<x '"
siguirnte ~
En tal c"'"' el <Om.tE do; compc1tnna. tomar;{ MI

drchin illlMdia"",,",1c Y aote de '1"" '" ha).. _


rudo

......,'rado

de b

CUTl"nL

Si no hay ninguna anfn><ri6n ~ ~nar.


el 6rbill'O
mOllear;{ ...... hsnder:a bbnc:a.
En CIUft!r.lS <Ir 'I )" 1000 DI, el blllO *\C_6 la
Cll=ra m wu 1anr4
~o d<ber~
ler ~do
lit tntnrUmpido
d__ b arren. S6Io el rl.rbiuo y SU .......aano podria .,..,.,
en el bote resm,':ado para l
En Lu OUTrru
Lup. ......_r_
e........ ns.
puroe
nc.ubnodo mb de UD Arbitro. Si a p""laIo:
uno de
,rtx....... "",ni al gnapo qur \~ a la c:abea
de 1.. <"unn. pero .... _bar a loo .......
+*"dora..
1

........
....
...... - ........
......
...
15.

a..

j4e

CIIdII

ti_

11

ti

.. ..............
..-do u. doI..-.~......
t

'.JDjoo.-

..DoIoe-

......

--

~1Io<e""

....

'

'

'....
ao. 'No -

t5.

l' ~_
...........,.-'

---

maa

.......

.........

-;:

.,

0'

......._m.....
...... ,.

,.

MI

_.$.

- '1 , .....

..... _tWIod_

._

' .. LA;.-

1'

__

'

..

l000 ...

...

_ rocta

lAa

,...w_wsu
I_
... y- . 'a,..
...aIIL .. - _
....
fU '" .. sic!

_-,
...........
--,
_
..
_
_
_ di

11

!)~ _ .............
.,....
' .....
.........................
'h

.. _

'J

ti)"

l"""

T_
llil!lliIl'~
.........

..

.. !aIO_

~'1 ._
.,

r ,,.

,.....

"'*- ....

..,.,11

......

,.,......

........ t

..,..},
........

,,

. _ ..._

"11

' _Pa

l.

htl

..

a.INI

ot
'

_a_
--la
,.eIata
,,1"'.

.. ioiriar loo

.. .-_.

aI

al

T......
criID .....

:....._.....
'= .... ....,..,
la la
liIId _ duD libIe ... S .. ..........

.....

.n .......

_ ......

2k
_
.

N .........
, ...
S
t

fr

_ _

..,... .. .... _..


.....
-__.. .---,
-~K-f.- ..._.....
............

::,_,

_,_.,

,....
r

ti _

'

d'

.-1 .

....-

~,

.......
U, ..
..................
c.
_.,...
'.,,..
.. c.t,
.ij .. _,..w
'
...
t..
' -,s M' .. __

,_.~
1,.
... ...,.. ,...
....

weIIa..?

CIOd

2!1.~

01 __

''''' ..........

.--~

..

_ --_..

~ ......
__

...

"UI

o_..,.._.':n=

Al __

...

..,._...

,..,_

__

..

..

'

'

__
3

....s

11'.. ..

.. c..-.. ....
e' '1'

'

,.....

..

'..

Iipe,

.. dooca _

-.

.......

......_0 .......-. ......


_,
'1, JI_

....50 .,_

nc.-. "'-

_ .... _.uc.lv '

..\ a _ "

aIj

......
_

,
S

ia_

........................
.......
.............
- .. ,.....

._

~5

.....

..,.........

.. ..,_se

__

_a"

'

,Ca ....

_.
_.

J.

_at

'.
nA

IOGO.'

.. , hr

T'"
r..........

,QOOO

...
2

'c
'a

10000.'

.. 1

10000.'
10000 ID t

C:2
C:I

tu
:

el

~.hau.&
!oIlQ _1 u

"1

"1

....

!.OO.'

"2

'&

1000 _ IN

',a

---......
..
,........
.. c:'~~_~
...... - ..._,.,,'
......
.._ ........:...... -~
LM

,.. ,
'

DoIoe
LM

Al .....

SomiI"-'"o paraJC.I

1000

"'KI..

'._Id'

"... para.. -4

,...,

1t.1

...

na
' ei

500 - ......

0-1

1000."
1000.'
1000_ t

C-2
C-2

'
,.

'10

11........
500._"

K-4
K.l

Sl

.. '

1Il00.'

11.-2

el...
.............
...... ' _......

5OO1D-JOftS
1000
ID' jorn
' ri
5OO __

"'2
K-2

T
FIoaIu .....

t !lOO .,

,_

tm",," --.

'.

'

...._ ..__ . .......

.............
........

'

111

..........

7'

nc

la PIC

S ..
~

........

Tnn ..

eL

'1

....
.... ti '
ea 1M iw, ,
Lal'
bmd....
.III!

, ...,_

.._H .. _ _1.'1- '"


_ ......
Io\a.

...... paratm_
....

'

..........

,....

n'

_.

..~

....

-'

.. -

""IIIM 1I'....\~1.........

No

rI
m.
ll_ ' ,.. 11::
n .. oIIciIII

MIot tm

......
_

, ....

.....,
., "
c.-

.t

....

t -;::

......~
-

lt_

...

H"
\

ll.p ..
_
....., ......
!.Ltm

C*i,,: i"

lo

1~,..,

"

'
tm_

1*....

..

...

: ...
,1.

_ ---

_tm

...-111
__

.",,,

.....,...

,
.. ~

:::

..

.:.:-:

s'
........
'jI

..:...

'
_

le

.. -

,PI'-

'

F,," h

t-va'"

~I"

"...._.mira lo>
dab.ri
qtr." ia), -soto IdWh" m c.ad1 anna
t:mto -A hat" como "a fin:.ak:s'
1.3 rimara qut se UW! debed t.or=.r por L:- m:-not
?4 rxpo'KM"" 1* ~
A..... d.
!<>tcgn.ad .- WJ<U
anutando la atrua y la ~
" fwoJ '1"" Iubd d<
..., fOlopl'r..,..

La f.~

(_Q(.f'!'lr':t dt:

cm.. .,......,.. ..

Ea nod. {ocq::raI'...
....

"""

r.......

CUCDC.da

ckb,.j

<00 ...

I><.u el

veee cIar._..",

1m.>

If..

liD<.> d< mrta dr la ::>!.l.

r.nal ~. fooogr.ar..

d.b.,!

lIlOItra!'

_
lo> putidp>::"" ~d bul ... cuc. .. rr.."" ......
... ......,
en lu cam;><'1<rr= F.o lo> 1"irWc>, el r....r
d., fotogn'"
d.-txrl ca""" d de tado, loo """"",,
p;iD1n.

El ,"""uve eew~ b d_r60 ele ... JUK" ck


cI,l oCr...! .... ,.... y el )tirado. )l;ad" .....

,11<",

lrndd __
.r n<:ptn ...
Lee Jl"<'" dr me'"
rompont .... d<-cJoiI>.
.... con lo pt"llcub ni r:odo:>o ..... """
en que luT~

d"'~

p=btw.d

de

<0CDCt"'T

un

<TTOf

..~ /,..IfUlJ
l)rWr,In mI"""

.e prcm.a . can:>rOnOIoo ~ 1r."J


cIocacIo., ,,1.1<"2<100 Y lit '"
T .... """"
corrcdn por cun;,. ele la Fcclcroci6u NlICiac.aI Orp.

J' '.

v"",""

,.ul

" If_ r
La c!inOOu en ~ ... !imn2I""'" d<bcd baten< el:

.......
"'" 01 ..p.mmro el:! utlma, complcmm..... 1"" lo
.

.1 U dn.l6nd<
~
p:>r mt., cIr _

no be.. u re bu5

~~""
&d<nci6a "".
cctoa! IrDIIr. "'"' d< un rom;><dor m d ,.,,.
.... be2~
.1 ~,dao <~l;dor", o doo <qulpOO ele b lIUJma
1rd<ncl6n Ilqm .1 r.....
1, no ddlrn coloc...... <n
<arriIn ~
, f-n bs an:ra" de 1000 m. c~ U\1r:n-aJo
nu'f' b
hat. 'PnmctOs. """-_
) r"",Ic:s' no cid>.
'" ." .. "" d< I 30 hooat.
Pan 1M Dm, .. d< m m, ....
1o no cIrb<
d< ..... bar-..

"'1en..

..,=-

u",,.

-4!J.
lA bs

1, '" ~

cuma. .t. m ,

........

""",in

1000 m, Ioo .. >rrn


La d,....D<.... n....
de b ... ,. "" I<'cl mo,,,,
C!ICC>nInnr

m &lila

41 S.:..t.

T<a,
1..
~

arn... .. ...:....-'_
,_._
o u=oc

lo ~ ~
La
., ~.

un pon ~
.....

ckb<;, oaIir e"" la popa ''''-:10


dd __
d Wi<b.
de ooI'>4a .. cIa ni "'C''<' A" _ ,,....

..:::=~

, la Q

w""

<e>t<> "" ... _,

b:.

ron

QIIfrU&I

dr

c!f<n:iU> a a,qu<1la,ljUC
CAmpronato..

pm-

oH R".It./~1 "'fonntl
1.." ....uludot ck ~ "'=;''on'..... )\1" .... ,..... 1
1UlCTlWa, lo> W"""" dr k ljUC&J p"""'UdH
y
('lU)qUirt otro docummo nnano ~lJ\'O tu Q.
rtTnl cId:><riD KT emiadoo. lo FlC po< la rrclelaci6n
OtS4nlz:adot:o. dentro dr .... 30 da..
m5>.'""'. de b lmnIliIICin dr ba ca.rcn' d. .......

c.-

:--.c....w

<orno

_,o.

~.,.,._pIUO

\1

()ntptO

'M

Co~.ra

Joarior

~
- boru o ~
,_ boj-.. a .odo lo ~
...
100 m.
I~ ~_
100)... Cdxn
doria

nWdora, que obIrndd loo I"CDUOI cCata!et &1 ool,,'


e la nc,
..... plf"lmOl no d:ber:nmtnpnc baJO ruqn coa-

d;,p.,ol.
'llD..-teodd la ~

<U'Iodw la

p;o""'"

rr:c'"

dr la. '
"Co" tLpro.

4~.

O,,..,...,,,,,,

SOlo podrin ~
~
Cont'ornnJo
Jun"" <00 <l """CDlrml:"n1O drl Ca"f.mo dr la FI(
r pe> lu Ufn:.... "';puhrlu pnr d C.oq=o. I'oddn
JW'1IC .... t m loo r.uo~ .... oIo bt F.dr.........
~.~
qu- _ liIn:lbr<>o ck la nc
La c-.m>>m1Ot re d-.ntL"ltn ct.d.. doo ar.... "' .r
Iupr y ni b roda fipdc. po< rI e
ar......
do <"Ca d t<f).unrnto de ant1 dr b 1'1(." Loo
<.unpotQnalOi Juruor .... dcI>u.tt> dCClWin<' &1 _
11<''''1''' que loo
.sonLa. <.atren1 c!cb<n dtuano ~
<loo dbs .....

"'tt....

Caml''''''''''''

N"n:.~..n."...

X"_
UJlA .~

l=-

Ftd:nci60 l"xional podri UIiCI biI mis


o la)", f'ft CID ... ~
Uno, rf ~
no nIri tIJI<"ribut:: na ....

de ..............

....

f...ttr 11

*pu. de

...... _......

..

.o

Ia_ ..

dos. la ." hlee.:

.. la .. ,

,'IIIIcuIo,

rur .. 11'10 c '1 el ru , fIent n. ...


....... _ .pete pua dIDII 'l. ' ........

_-'=11" _- ..,......

___ ;.-_10 .. ..,

....

P'- ~

En _

do ...
porPI,te,
.....

lF

.",

rilaD ,

Ea 11.1, .. '
alc'St
_

...

_,.,

IN

IR"" el
Ea

la ....

,,Sil

'.',

"",1,'

dedr
Di

'

.....

'

lo

Ul...-....-

~...- ..-.---

.,.I

_-

I'~

_----a.u_LU-

tlOO,!1l

TIPO I1ltlU!O

.$UO JIJ 14

._-

..-

--.....

,.EDIDAS

nDIO

DE LOS RADIOS PARA LA CURVA INTERIOR

QELl'WfO

_L

"'

2-

70.00

LONGITUD DE LOS ARCOS INTERIORES

'.
r

RADIO

1Q.00

MEDIDA

CARAC'nRlmCAS

--r-

11.3

O'STANCIA

-r

A-2

AL PONTO

GENERALES

,. ANCHO ot: LA PISTA


2. ANCHO DE LA ZOfIA M PROTa:CION

.....,.

_-..-

...7Je ....

~ 'NCU~ION

DE lR PISTA. VAIUAAE DE
INCLlOU'CION DE LA ZONA DE
PIIOUCCION
6. LOftOrTVO DE
CURVAS
LON<IltuO DE
RECTAS
1. lON<lrTVO DEL_DE I~RNO
D[ LAPIS'TA
. LON<IrTVODELA !'ISTA A aCM.
OEL IIOROE INTERNO
lON<lITUO DE LA 1I11EA "lOIA
OEL
DE LA'IS'TA
10. LONGITUD DE LA U"EA lXn.lUO ..
11.
LONGITUD EHEL_DE INTERNO O
LA ZONA DE I'RDTUCIOOl
12.LONGITUD EN LA U"lA .. (O....DE
LA 2.ONR DIEI'IIOT(CCfON
13._ERFICIE
O( LAI'ISTA
' ~R'ICIE
DE LA ~OOOADE I'IIOTlCClOIII
15. SUl'IERI'1C1l TOTAl

riI".~_
...

1~_

-~--_.-n_
,.",_

".111_

---

-.PI_
1.,....

BJ.,._
va_,.J

+U<

t "If' .

I
I~

I
I

.....
c-

/.'

_"

I
I

-tI __t~!!!.crr~~

-*

l'

:1
...
:ant ....

....

b loI&ioo.. , ...

_m. .-

la c....... _iIIi .- la
" ..lo dr 19till. K .-..,o d
oHm1M" ~
al ~
dr ~ ciudad r...... ndc.o
l*rIr
la uaid8d drpcw l>oa .- la
)Olj.
di"",
ID> ~tudinahnm'"
norte a sur
........
UID .
32,000m' IU ~l
T.....,
'''f.. 1Ibd 1'-'''' ~
~
yen AA nuOooa....m.... h.ot, .... po J>"D aso autcJlD\iIn. La piru qur
... dr 7 ,_""
dr a...-ho ,
333.33 m ~Iud,
uc't..- .,nuraln, dt ~.mo a.un.to. s.abR las cuaJo,
.n(.... u....... ructur.a <k madrra y li""hnml~ la piSta
n''' dirh:a que <,I~ hr<h:I 1-..- ck madrra
...'flII,i&n.oI qw ~ mu\i rnutrntc' a b Intrmprm. I..a
., .. h.ot. .nlmor um.. Ia., ,lWdicla< rrgla_ntariu pan
... ..,... uc>(;ndr JUf"!:Ot ck '-Lry.oon, 1""10, Y rn .....

.sr

.sr

.sr

'''''I"""..

,,16dJ_

U.........

""'~III"
.sr

1.-'.--'

2._
3.T_
41'_

!L&_-

,.C.,11

AfIlAS UTAe_'OfTCII
iNVITADOS
.....
",E~

CONTINGENTe OOOTJVO

...... UCO
A~OU""tCOS
A\ITOIIUISU UftIANOI
TAXLS

na.'
_'

,,.

'''''_'
_.'

-~

VUOOtICMO OU"'CO

r
.

_..

7 S .7

gini",

da"", ele la p"labrA >Imbldoo


..... ~""" fmuli. ele .''0 eolumbilonD<> no)" eeerpo .,..,. m")' ~nolWIa la quilla y loo ....... uloo
'lIJO ... ,lb ,. jmaUD, timen aIu Lup y ""-' ...
por lo cual _ pncIes ".oI0d0ru. ... col> UeJl< cIe
12 20 ..... "" y bs p"t """ b_ IOn ~
E>ioI:n ~ tod<> tl mwxlo _
en loo poIoL Su
-'>n \-UIP.r .. poloma.
.... coIocnbinrllUD coculstr en lo. ca V ncI.Ido de
... pofanas para d<Stlnarlu al cIepon e, 'por lo unto,
....... ,.. r.o1xn .1 D<JGibrod. palo"la> d<'port...
Lee c~ ii t ;",hom ddxn :r.tmdrr 4tb'icS..amclle a NI
paloaw l<IIilndoIu r1I pom....
.:p<ciaIn. ..... no-

(DIGmb1<..ttun

lit

nel cIiI.""'t .. a loo ~


en loo ck Izo _ ..... <,_
Ijebee rqutrarbo m '" c;",.; ... .., que lo
dicho mi.trO lo otlIan oob<. 1M ......
I'.n 1.. po"'" lI<Mua aniIkJo que )o do la Frdrrocin
de CoIombialltura.
LM """,bu d..,oru_ ~ dobm pIIU ...... ll\'ft
lOO
....... 1C1ICia, tmtpmunmto
Y upI&hd
r..u.
pruchu _ cal,!~
por un junrdo y un itbttO.
Loo dvdloo de ea paJomu dtbrftD .f,tan<- a la
Federaci6n ele
rIo .thc..twn cur lo eo<n> d.
u....de Lo. p"rti<u4ridoclct ele .... cIcponc u cuo
..... ckbc praCl"""", en lo. <pota rn cur .. .f~,6m
camprterxOu ele ~
_mr ..

''''Uj""..u

%1'

111(. n

.'rrdb

o
t:nnurt

lO

aler;,'3 ale la !,",labrA "!lIMa cncr" '1""

dmt "bkoIo", palo para J"lpeor Es.. ale"",,,


" d< ......
a~
Y" '1"" en I"!!latrrn se .ncoou
UD c!ibJO qur rcprnonaa a dGO a9oor.., uno Ion
ando uns bola y OU'O ...... ",ra para p<PI'lc po<
.. que .. cree '1"" .. ..,_ a6 cIrtdr el
lUIL Ea
ISM t:d.wdo 111 (1312.1371) lo p...a!6 ,-olWndoo:
I"Pr aIgunco ..
dapuls. ",ro FAuanIo 1\' (14-42.
1483) 10,01,16 prohibir
Cu>ndo .. anudO ... pri<:tica, el ju'J:o y .... rqtlu
tru rudimonu.riat '1 en lusar dd cricquet. luIcW\
........ CII d .... 10.
r....h3sta el ao 1773 cuando qr6 bacrr.r popular
, .. uno al<' Iol cL-po"eoque mil '" ...p en IlI!bat~
na >Obro todo m el \1:,,"'0. o. ah! pu la,
cclon inp.a.." E.wIoo UrcIoo. A",uala. la IndiA,

cwn""

"lo

<le

M!ado<" aIIndrica y ( FE'"


par'" cIr ... ~Iud.
el mto que
...
la pat1C qI>: .. SOII'U la bola. ..... no
""
mno. Los -Jora "'" "" que R fobaa cae .......
cIr "\IC. Uno pelota (puo<ida a la cIr brioboI) ...
cIaIld< la loma .1
.. reers

tlCor 8 cm d. damcuo

cnmoo.
So iuc&o eetre
uno.

cuaJes

dGO tqWpot cIr


rf'abda difneaca

tarador
punta>
punto de eebu"',.

......

''u-

_-

- ~"'" -

_,j1O c:xt<t_
_,jio lDlftl

de.lUadot

rran

de 16S 100

con un ""'"

dedindor
reree r ,upcIor
punto aln de .obatura

-ttil"
...... tIip"

_ -third ~".

- -_
~
poial"
El pnmrr rqtlamento lo dct6 el CricqIoo' Club ale
.tI 1774,wfntnclo ampl""_'"
., rnodirca.
Wsonl'''.,,_.
en 17~) 17H f] M~tykbone (:lub lo r.. i06
c~
en li84 y pan" de mtone .. 1... ~
el
El ob,.ta> MI jueso " tI<mbor 01 crioqud'
" ...
ft!bmm1O con Iia<n' modifyacionos, oimcIo r!'" club
para
lo
euaI
'"
lu""'"
""
i'4
par
la m"ama autoridad de criequrt m el mundo
lO baltoado. dejando de ltKaIo ..
......
El :1._ ale ....... ro un campo nabWrto ale pa.1O Y
es d!Or, cuando le dt.rit " .. uic:qwca. ~
aIt Ionna ", .. bda de 1 ~
di_
140
,updoo('OCdranO alaama la bola ..
'""""
...
fO' 130 ... , ale pm_na de 160 o 170 1ft.
hAY" tocado
el
dotniIoa
El cncquet pcoflDII--nte dicho .. ram~
de ,ro
'u cri<~
1
_ ,...... <1 n nrlo le ".
aucu dlindrirat. dr il cm de altun
co&ocadat una
a fU -'-la bola, -.. -'

...., .rra de ama. mbimo ~ cm 1~


de but
canaa.
Ow- t
J
Iaa t.. uuiaa& lIamacIoo "IWh" qu< Ir dan 1_ de
de UD apaipo hu pM8do _
- ..
n<ln1Io '1 al .,.. lOO lo ........... (00 ti ,_,,.< cIr
oqUlpo _.
por lo que
da
-....,lrt" F__
cIoo Y .. rolDan m d ampo
,iD potI<r powioar - .........
,,_
...
- JWIO \ID eI;',.net. dr 20 ID u:no
otro..
'-"'r _ .....
~
In ..,. de 3 al M aJ>Cha. Esta super.
La data ...........
--'
.. _ ....
.... aItbr cpoda
rada ... d <atftpD.
.. rricquoI DpI
por ,.....
..... jupdo ta .
\c" Ir: IX "h lID bat o pala
Ooe "'"'"'"
01 , ..........
..... lIIido !<O.....
11< t:r.,. _
por 10 cm 1I<..,doo
l .....
_ .. _
..,cIoo _ ......
la , .... par
Loadn:t

m_

,..
.......

--

......,;..i.ac..

J1'

_J

.. __

..,

o...,_

",.'......

El <""1"'" es 0tI0 de. loo de~


que DOuha ~rado
JDll dilusi60. re croe que '" dl'mll cid nWIo <U<'
.....
""",110 ." francia por el uglo xtlL fueron
la! uhndrsrs cuicD:s lo jupton
por pn",""
D: ah! pato. IngLaI<rn Y ms 1m. a E<r.do. t.'nHlo...
Fee m IAnC!rn, huu 1868, cu:uK!o ~ fund d
~
club de crequei, se 1I&m :-;01-' Croqu"
CL.b A !. s: cuma"," OUOS mAs )' en 1870 se (or.
a.!6 d ~
regLm..nlo. Con el fW'> cid tiempo
.. f.... medir"",ndo las p~
"1w, '" ocpni-

'1'7.

ee dUundi6 por OCTOO pa~.


La Ftdtraci6n 11131_ de
Cruqurl dKt6 of..:l2!nm>,. ti R<wWn""1O que ~
lwt.a ..........,. dW.
El ampo ~ juego. qce pcede estar cululO de cbpcd o ele ti..-rn pr"KW!Itn te AplOO11ada. <:) de 20.00
"" 14.00 mwuo. SoIre esre 1"""",, le di .. ribuy...
Uf"" .'COI Ydos ...... u. _ ltiltU> oon de madero
, le coIoc.... al FrinciplO y al final, el dee " ....
1
psmto de ...ticb. J en ~ meta. Loo atCOl "'" ele hw.tTO
, l:den '20 cm de ancho por '27 cm de allO.
_"., ,,""'.... club..

r u<".am

1897 (uu.do

277

lnd'n

r.

_0

Se utiJ.i.an P'U'.
~te ckportf' un m&IIO 1I'm:do
"club" q_ comis.e al un
ele fl'!'SDO oob~ el
cual te aonla un ci1ndro. Wnbo'n de maden y dt
1~ cm d. L,,~ por 6.3 cm de cIi.nctro. IU a1lura
toCJll ~ ele 9.$ an, y UM Irob dt madtra ele 9 cm
de d"'~o.
pot cada updor. fJ mb_
ele ;..
da n de
da uno de loo cuaIn debe .... t .....,
) bol. elel miJmo calor pan no CIOftIundino; os clccJl.
11JOn ocho j~adOtU debern _ 8 coIocu dirmre.
El juqo consim tn qut cada JUlador debo Dlciar

a.....

uIida tOCo1ndo La pnwra ostaQ 7 al .....d


impulunclo La bol" con .1 """". pasarla por el In.ma.
d~ cada uno de ............ twu Il<pr. toe", la ltima
euaca Cuando un jupdor fan., toe.. el ........ .1
~","I"
f .., suc"'''''''''''1Ie C.... el pnnwn> "'"
fu

losn h.o.", ,1 rxomdo

completo.

So, purcIe J,,!"r por ~uipoo ele 3, ele 2 o indMoIuaJ.


menlr. En .... lum.o modalidad cada j...,wIor pu..cIc
d,:ron<"I" de una o de .. bolas.

El curliDlt .. otro d. loo drpnn .. que lit praclka 1Gb,.


l.1o. Se' ,nid6 "" E.otocia ckod~ pri .... ipOo 01,1 ligio
"" Y :ah se fund el prionn club en 1838.
""o le ha dihlDdiclo mucho, NOtO.qu' Ju<lIm'nt:
Jr "'P (ji los poli.. de earxttn.tocu
climato~ic.u
apropsada: p>r. d'J'O"n 01" i"" .. na, como por ejempIo Esceca, 101l...
Suiu, Canadl, AIaoarua;
m die ltimo "me su ...te artualment. r7.un<h).
FJ Juq;on mu)'~ido
al d. 106bolo.. Se, put
Jupr a 7 6 9 tir:mpos UolroudoJ "eods", los p:at1idoo
(ormab son 11. Ch, ~uipo con" .. d. cu .. ro
JuptI<>rM P'CJ\i<tood. doo pi~ra, uda .. no.
D Areod. Juqo, 1I....w "nnl" .. un rccnlrulo
qur mide :18.35 In, con wlcn de.de donck nt! coJo.
cado la m~
para .1 pk. b,uta lA "",t3 o bolo.
Ibrmc.t. "ree",
r.n ad.. ""tre....... : lnu un drculo d~ 2.10 m do
radio alrededor de c:ula moL> y te pel'11te lraurl:
Iwuo be cirnalaoconclnlnc..... Ik meta a mela le
1",,: una Una n:ct.a que ... prolonga SO cm mi. 01:1
limiIe 01<1drruJo, di 0l0I 1'110100 se trano b. linr,..

t......

del pie, ele 46 cm. ... 11M.. tr.um-aul lIaonad.t d.


"banMe,a atra\<:U .1 cj" ulo por .. pan. m<d"
Otlll, U........
da ",-I-nor" 01: iguAlc, d,,=oonn y en
~I m"rno ,..,lIido se trua 'o d nllen10 final cid circulo; y a U03 di,uno> de ".S5 m del emIto <id tirrulo
haci.t ad,ntn> do! campo. ee lrua b wJa el. tu
"exoba,".
El obJ~to del ;uqo <~~ en "",ter W pred... ro
loo til\'u..... Se, a....... un punto .1 .quipo que ...
eenue mejor. Las p>t-olra. 1 W eKobu _, loo Gtiln
pano ,1 tUrlins. ..... poi_".. son de (orma tuaabr
ren 91_; cm d: circun!:-rencu,

su

ahun

(CA'irtpoadc

a 1.. ocu' ~ p..ne de l. CU'Cunf.,.,JOCia y ... ""'" ..


do 22 1<<<. La. ro.cob;.... rven para ti barndo de ..
nieve .1 e....I ~... .,.JO el <ontrol de .... ,.fo dr
upo
1.& >untun;';n se nUll<a en un .adocador de 1m
column;u en donde ,.. C'Oftuola d nGm.,o dr
m.. id.., y trnft jugadu.
t-:I reg"'mentO par.. JUV' curlmg. lo di<:tJoel -Roral
Caledon;'n CurI"'I CIo.b."

1"""'"'

w.'j,iiiiiii ..r

:'

=
..

s
c

...
_!it-....
..,.-

..

..

,::

.....

.::.:.

-. ........
,

41 ,.

..

~;-~U

;'

la

, la

..

S_,"

a
_

,.

T 'M

--. ,......
"

........

' ....

"O

l'"

'

.........,..
...........
L'

' ,~C!;

...

..

_ .....

-,-;

.. -e

...

..

212

Eoqai'''': ht

.1 o.-

I'IUC'O e/ropo

tIliCa al

frml~

. .. . . ~... . ....
1'. MUR> rojo .. . - _......
..
14. MUR> \'ateO e/roja ! hamo :ami

1.50 X 1.111

1.60
1.5:1

pnarba de Adiestramiento Supecw ~


"'
~
el dominio dd ~
oobft .,1 animal; pano
I'!U pno<ba Loo InDunas pano .. 1 pblico ftI&rin cuanLa

do _.-.
a 20 m de cIiounCla de la piola. En .....
1rima CJ1't' ~
ckbP modir 110 X 110 m ... tnn
un ~
de 20 X 60 m tttnndo ron un lunbrin
de ...-..
de 30 en de altura que ~ 1& ....... ha proI""rnrntr

diduo

donde se desarrolla la prueba.

La ltt'r.l ~
o ora el CClDCUlto compklO, re
realiza "' uu dlao r comprmdr lo .... ~ntr adirsu-aurnIO elnnrnlal; ca.rn'R de fcmdo ron rft"OrricIo
M 36 km apruxirnadarnrnle; aromo. y ser.de.Oi a
,-docitbd mrdia dr 240 m 1*" minulo; st..-plrcha!e
A ,~Iocidad "..di.> cIr 130 m .minuto con ~orri
do aprosimado de 6 u 8 l.InwUO!; l' la prurba cIr
obst<ulos cIr 1.20 m cIr ahu.a. con un ~io
M ,~idad de .wo m por mmuto.
El hipdromo es un lugar """lus ......... 1e destinado " W nr.oi1ll el..
Mxi<o eumla con
uno el: 1m -JO,o, U:unado "Hi~
M las JUni.

t2b..uo..

nuo". ubicAdo en .1 Oiltrito Frd .....


Loo h.pdromot ~.almomle
t_ f
UplKa,
f" ti.,.... , CIIJII.~n dCIo <un"" ~.
a
tirnrn
una mis trrnda que atra; 01_ DOdnran la dip!t'.
.ino que lonun forma M hrrradura. loo hay WIIb>
que tienen rorma trianplar , a wao n~1e
la
pi>I& ~d ronnada por dCIo __
que rorman un Ano
suJo dr 1000, dcnrn.
.... pilla. drbrn dU'r t'1IIIenM de hirrba. de ~.....
~ o M <",iza. ~
....Ie lir ..... dr 30 " 40 DI de
.ncho.
El pun.o de panida de loo cabello< lo _ina
. 1
pl"~ O .:a n caj6n. ..... ......, ","lA> <fu
riona como _n _.....
<aIo<w ~ rada uno
ele loo nbaIloo quI! , .. n ......potir; en b ..........
capbUI t'OR pta'lsi6a las lkpdao. por modio de Lo
,.,.....na au""",,dca

.._rt....

pa'.

V-w. '. 4 _*
~jor......,-,,'
' ;
Lao

ea '"'

'Cn ......

tM-isi6a ., .. 'M

,_..._.

.....

_.

loa jadIeop.

_,:
'es

r--

_
-..o:..
t r--.--.
; W. C. ,

... _.

Son
\-adeN

u_...

S .. par
te. ti 'ihri6n

de
~

.. esperiaIrs
110

ul

mfrrmoe.. la

<~"'I""..

L!

...;., 11ft.

~..
aL

....
del ....

' o. T
pua

C'OIIlInlUAD

role cIeport~.

O,IS

la paja al

!_~~ ~

tr

Lo.
ruuai'

ir

hemaJR .....

locaIooa para .. _

no ...

:.:"t~
pan

tala ~~...
d pblico. de _ pIIIiIIIe ,_
_ ....
y lA pi
UE .. , ....
1.. C'OIIItnIC6a.
,r.
.

._

.Ia_

eI_, ~

aboIIrnn

,...

IIOJ. r1l"
Pan las rabaIIrriIas ro..
1
....
'" _..,...
nmpa' de
nadiwi600 _ 20 ...... O hallO
de 30 l!f*Iao:
__ ...... 1- t.. ...-

m.,..

de .. , e:paciadoo de 40 4'

111

no te

200
m)'oi
Caneru
ole

la ,...

............

_ .. ,..,.

u... --ti

,"".130.

,..

..

ha lIcuantatado ede tIpO ... a


Na P""I"" el 0 .... tira ole -

CIIIIdf-o

....
por cond~'
F:r.. .....
- liIip. .....
...r (1Ifft"f& de ...,_O -al ,_~. e + '".,;ri6
Die "po de CMftIIII .. CIIIIOI y m 12"" 101.' te ..... f

u.u:...
lit!
...ri<'Ia,..,:m.s.. --.. _ 1.6"
'"
..... duracp

ruecIP
12

El

El

JI

, ......

_..

la ........

..

,..

.....
-

-'

..-

(1"
,_

" ~.. ":

.. _

de ",bah
1M.
bU. ...... -.
_,
~nf

' ........

nl'1ftU

..

...

......

:a--

--a

, tAmta

._,

-.

"""'Al

_.C 11.

-- t-'

.,.p tI'

--------

_'w

f:
! ..
I ..

1M::

tal

'1I!I1.,.

..

i r.

..
.r

..... icxlc

AL6UHOS DE lOS OISTACUlOS EMPWDos EH LOS

JUE60S OJ.1M.PKOSDE lOMA EH 1960

...
I

....

.
~

""

.'

,,

~~
',p

, 1

_A.
a

_ _ ..,.-.

...."'AL_'
..__
_a...
_
_
.... LM-_.... ,
FII

&.M

'1 DI

u.a.rea.,.
-_

-.

ut.._ ut
S

2&7

---

lE.

lIGIO

>1oKII

III1II IJI~IIIII" IIDIII~I'I


1ft' ~
I

JljCt!:tr

U~ffur!ltn'l.e en los que- parlK'pau


indi-"U1.
hombrn , nwjorfto. <Ofhl'mxlon 3 pnlOb""
l uguWn'" ti mod.:IlKbdn
rrnn., Olim<o de .\di<>tr.Ilmrn .... indio

'1";' 'G::

,u,.1 (I)ng~l

1.

t;r.nl

ornnp~udi"-

rrrrro

poc

oI\datRlmlt'llCo.

~P"-I'n><b> de 1.,. 1;.. Ilao. in,j,\"idu~L


f'n,,-b.a de loo 1',.,. ,.;.".. "",.<qulpo.

- Gr.a.n P,NIllO ()lllluto dr Soiho b ()bst.it'ub.


:ndu.;IL
6 (~r.m I'r "o Olmpro de S-tlto ti<- 0bu.In.1",.

",,:::~

bJlJot, remo

.,. D<11bsr

cu<

h"".

( ,.,tl/l',r.fl.

/,.,trl

AdirrtnmtrJlto

dr ti". dia.
"'bo <Ir clnculoo
I'NtbJ

~;t

~t~

12 j"",,,, ,

lod.\

1.. prueb.u

:r.

{l"

lo

4
<4
I

R
H

12

22

C"OtJ

,.1 siguiaJlC'

.,..r......

Insufidm..
Suf'Jciatlc

"

Sa'sf&<'ono
Rq..bt
B",n

6
7
8

Muy bim

lrnte

10

Por tad. L'!Ufldo qut .1 <'CImp<tidor .. I'Unb dd


trompo rcwbmeol~a "" k cIrd_ """"" punlO _
m.tn'BO, por C'tTOI"t'J u omiuooa m b lDO\"lIIuenlOt ti'

.plican 1.. asuicnto prn>Jiunoan.

Por bpn-ra\

rm.

,.'''<tiMe.

do~...,_"
"" ..... ,......, ft de do. <Upa. .... ......
kit!
='t:'*Juoa ~ d!brdn ~,JC'nd.ilnr.N t2 lIIIftUo.
rlMr~

1
%
2

....

Porb~

S. _.
la " ..crip6n de UlI ~po por Wo -3 JI'
.,..... Y ti aholIot
y (nnma,l
... _pan Qbalb
q,.. no haym <'CIItrunodo ...
de drn Olimpiada
'Iuramc la [>Ntb;, ti I~" 0610 p<>d,l D>O<lt.u WKl
dr "" drn qu. lo corrapon.lm. Ni"l!lln caballo d~
d .... <JUnollOldo por
.)<na al IIDCIr CtIIIlp"'"
lb d~
los :5 dQ,
A b pni<ba.
La "-P<1"DC1~
W <lftl"" "' "" ~io
fUCJ(Qo
:. d. 20 m :or !1) m dr-.unado ""aduo. ron.......
f tJa te' lQtt~
'" jurado V m b otn. mal'nMlo
:"'"
pU~o A, b tDtnoc!. y .. I.u do ......... l<"n<Iwno
Ea P<td__
,.,...,. rn .J F'<:>d<nl. a.I como
." ..... ",.. ~""
qut lo dmclr lonR"udin.1l.
-.
'" n&obIr< ... t...., do Irtns p>r.a orim~.."
d ..~,.._
"""
,<>0 q .. . llIW'tr 'f .. caballo
~oI.b

.,.,a an.u.ool4
-

M<d.;aoament. oru1o

Gr..PR"~,o

la..:....

('.IJterio

1\0 ~joxut.ado
Muy oru1o
~I..lo

wto

f.n b pruebo d. loo 11ft di2s Y el! b de


de nb.......... te um"" d erdee de ulieb
Qo
ubIoricb la ....... nc:ia, d ap ..!n de cad:o <on)unI.. _
tifo d orden int""" de '" R'upo: t<>doo Jo. <<>ncur.
.... tes cw knj;an d n(m,u" 1 ""'uarin pnmuo. conlormo al ardo.. dd _'ro. en ~
Jo. del n6mm> 2.
r ", W(O\'U>mte. En Lu de ad.... ramien,O ti Ofden
dr DtIuaciOn ... ton... tocWdoe.alldo "",Iusiva.....,t "
kn <""'J><ticIore enlo Incm"hw. tll dla ama- " ...
pnoeba ~ ddiDc la lis", de loo JIf1d8 Y .... nballo. _
.rrnponc!imtet; DOe admitm IUttituc~
po.C('flOrn.,
gJ.,,, a- do -icI<tu.o ddHdamtnlc camprobMoa

_ru

"1"'<"''''''

"""WDnlIO.

e.HIIo,

:5

"'fa

pala rmald.:lt. CJ'W (QupruKJt. 24 IDO\lmtmSO\


en un bpoo dc 6 tnwuloo y 4~ ~ndo.. d' dondr
resuha ... d."lilOt!6n indi>1duaJ.
Por nodo
>nI"""" tabI.>.
r'
r:OOCUrQn11':" obt..en~ artto nmno cIt puna.
IC' c.. r,.
ha. adem.b p:>r U. 1Jamad.u noU> ti: CDn"'"n. o
sean
1 I"rD Ilr.onqU<7oJ y CtgIIbncUd
2. r mpulsi6n
,. ~i6n,
1J.,,,blidad r ~
4. P"""6n dd """'" ..... _ y nnp!to C""10 d.
1... ayudas
L:o puntuan6tJ &, .... """ ........,01 ..n. d. O A 10
pl'UdM

do ... ,.... el.


por <.0014 ..,........
, _
JXW .....

Po. ...
I'or b

........

10

tercna
r~rU

iJNnaco

_01_

El .........

ton

pn-

qut ...

un mamo cabol1o, CDDtlftldr ... , ~


tuUfl d...,.... ""
dial
oo

m.

C_~.na
rn..badr~
"""""" el. ,-SO
Pnwha dr..-

2
,

Sr pnml'" Lo _rripri'lto dr
Jmft" ,. ., nhohac
1iii d
lo
Ia,..,...t.a dr 1
..... m ...

.0_.

.......

.s..

forma ,. "' __
..... riel'

por .... -4

c__
.... la

Sr ....

!'"

'w

l
_

..... ,5 -.

.....

..

.....

lito

.
t

'

re

~.~l

,.r.

"""m""

ele UTlU'" 1"" toq,," 1011 lo,


(1m 110".
nl~tt'
en b t.A}A tod~1U. con pble-,. dr b cme..". turia amba r eee .,pocb en lodo el cuerpo
,1 f~("tr
~o ti ubr n.alUOlMltt tu Of~.n. F'~m la tumba
.l u..", de 100 cgnnll"''', cu< ckbe dor1cs el rah..
de pnltf ff'\' dr l', rn '::t.ldt..1i. '1:' rntarlU \JIU
mo de I'R... ,,<i6n , librrud de mcwmitnt<a, el ~
... ..," de btoncr; tn uno ck le" libro< ~~"'"
d.
bun<O ,. consi>l< en 1<> ~
..na amm dr
la Indl' op.>t'Ctn armn ~,an
... , ,. la 1I.unoda
odio abo v maagA brp. panuloacsbornbadIo&. -r~ Un.no del JapAn umbi<'n .. ...,,_ ... :!O
da ~np.>I'"
trm',K""nlD 1 curta ~
1.... Olu...rs 1I.,.. ,Sn
p:iO 1'....... '01 d....... L
~"" 1"" lo nW 01'. Ir'" ...k.... ~.
b Indio
.\t'UPlmenl'
se
_,.
dnpo<l''''
dkmcoo. po"'
, J~ .. clJ<puun '" ~n.
1.00 ." ano 1""",,, loo qur ha..- e00 ai"" (01)ptNr ruando un <octmcI ...... ha oIdo toQdo.
(~ npod~ pucdr ccmpt""" al cn: libn. .. cuyo
.1rtlerOI\
d"d.,. <11 cIrportt f'ar.> ello~n
... la """... de la np.1~ un bo<6a que t\',.....
el campo de arci6n d<br awdir !ir 1110 2. m
~
.1 toncnnlllnlt. 1...,. l"imtfilO dg'1lIlL\US SUdo ancho po' SI m de bf!O. de modo q<k loo .-bo>bnllro colocado> 2 m cid cm'fO. ~""
c!ot
"""" .. K cub;u> tI runpo, prn> no b ca'., ,'" cur
d qur te
,itaIO<.. dr np><!> <11 la an,
tra
I ~ m clUb \IDO.
un ,alirn.r.
En pLu. Lu diu>tre1OnD & b pulO"'"
24 m
F..u. Ilrmu no lwI 000 """,prr ;g.w... lino qU<'
"" bfso.
cu< n<La uno d>onp ele 10 m ~ .1
;an<be ~ ti anno, Pan lo> ]uq<a OIIrnpo<oo ..
lun ad<o ",o!l)(JO(I.1ndo.
..... gnq;o. ~h.tn el ~sIphoI~ y la> ronullOl .1
uuliD uno po... e 2.00 X H 00 1l\.
tnw" 11mX La I:.IO<!l-Irda tu .,,<>ticIo ,,"" ~nn
.:1 !Iorn. J uble lO pcll(lla en Wu. ti campo
,llt1<d>d do cuma' de ",!JI e~
) (1" """'Pft !C
dcbt mrdT de 1 SO D 2 m de ..",be por 12 dr larIO",..b:tn en <omb>1t:J ahallo (:.amo...." clmwi2do
p.>'" d fIoc<e. coa Gb.re'" qar loo (CICIlbatlmt.:i ...
p<">d.u, rr2fl
1n de nu ....J.,. por lo ..."'" Lu
ponpn de 4 m cad;t uno. coIocN'nt .. ...twb! :2 ID
I_on hxttndo n<La
InUfUS.
dd cmlro, l'on.1 r.a!*. d campo debo
do
......
ua!=te la npocb .. anno d" pun~ ck be,a
l.so D 2 m ele lUICbepor 24 m dr ......,. para
laI
~,
r1pcU.. (011 un p"" d. no V r 110 ~mXIUS
d"l""'Pn
de 10 m oda -.
do ~
toW, de 100 cuaIt> SO cm t~
a ? ID de b liDo cid ccnuo E.I campo ..
a '" bop, La ""-""
time ....... :..., cm do pfOrur~
una pOu de lin6!to o torc:bo C'D in le;
d!Iba! J I'- ~ tm ele ollinxtro. t:1 t.>bk '" a'_ do
.-:u= pims .. dopd una diI&aDcla _,_a
2.00 ..
pUl" do con. pn;a )00 V ) mide 105 cm dr
tnttt un:l r Oln..
lIqicud un!, do loo cuoln ea ~
a b bejO,
En lo>
dondor .............
- ..
: Ilo... r .. 1m amu ck punu I";"'" ~.!karible. peta
te debm .--Xlrnr W",,1
lO f' , ,_ b rr-=u
qur b npiI~ y el
aJmwnrrnto. otuada (ftO do la ...... pelO .. ' t
~
do la ~
ts de 12 <m.
~ ... clistn;pa loo
.. -;
.... de
""f bdUik_ JIIt'p OIimpocm de la .... modrma
tune.. s.ab anaat. baIGI ~ b ., .,:.
'
cauodtnmn 1M ~
dr II<mlr y obk. mdn...
Knicio atidico., n=' .. ,.. B ,':
0; "
sa
o!u>ln. .., 1900 te ~
b rsp><Io
19I1B Lu
lit
~
pon ...."._.
F.. 19.1' It camhtu)'6 la
aada ltx:=H dr ,.. ,. Ix P
--,
..
.. _
_:.~
ele EopimA qur d;a6 b.
,ftI6a. Se i
,.r
la
, - tia ..
u ..."'" eI< .... te.
IX 1.. '
.... .... _1
S. _4 Ia, .. _ ~
wiIiWe
1_
qur ~I<'tt Tapdo...p;dad.
_ a- o ... Iu:~.andoa
-~ _ ..So_ portia......al
f

,..." el An. dr nu ....

'.1I hi<'n La c<p.>d.l,

.1 ,,"'r

w'='

<"""

n"

c=ck,..oo

ps'"

d,r...

,~Il.

cr-

...w

",u:wIao

loo""

~I...s

,<n

i: ;:~~~

cr-.....--- f.,.
_

............

elc..a.-

ti'

...,.

'a..."..,.

pI

RtF '..,

,. ....

IlI'F I ,

la

1M ddilir;_

..

,
I

11

La"" ' , P. .. la c:ieoIda


la al"
.. el ..... ., la re.
.,. de a
,_ ,
.....
lila dI!III:ia alA lid'
lipIa - le
la Ge ..... ., la Pt' l' ppena I I '
e

.....' t .

__

IrGtadIt a _

J, ..

ID las

_1doMII._
..11."' ............

a. hito:

'

.....

.,

........
tII.la_

P. ak'uo.
..

Ia
ca' MI)
la ...

de

,.,....

''_''

vhir _ ...

_a

jI

fa,a J'

....

.-

ca-

111("

...............
..........

...,1
.... 16

c.,.,......
..,.
'

,CIIIO

.....0 , _
...

............ ..... ,
_

",,0if''''

......

11

","loo

....

Na

,J

"o _....
..._

.-a

..,

e , ..

., ....

....
......

...

......

,J74

pelIc6

, faoI6

~
.. CriiIluIa.
OH ..... 1adiIt6 ....

...... _

J....

'

' __

..

1_

-- ......
;

loa.
u:.occdD ...
So

s'

.....

.... t.ao_a

_-

UO--.
.....

'

, ..

.:

te

iio ......

~~~n='~':,,,,
""0'..... El
y

c..
.......

'11

dI
_'-_,
nI!
fu
'......... ,.

.....

..,_
_ lapoIeo_"
"
'867 ftIeIII6 el

........ -..,

........

..

a1nl6

..

'11"
-

(...

o,

.'_

pouct el
_

..

.....
la

...

JIl!IlI!a
..
: t

.i",Ji

________ T~'----------

IVW lit V.IO'


$UVAS (GIl V.
1UlJtCl DU 'QI!Inta
SIIP(ItICI

.,..~~

UV'''.

ro

.L
1,,1

o ..

AJU1J.D(~ lit

CAC8A SUJ(tAS
CClI ClMOS y (1)IJ.'

'

ti

1>'

Ii

an
\

g
Ol ~
U3

, ..il

.utA

..:

.ar

lonnlO$
lit lIAl)! '"

uu

.
t~
......
-..

e-
..la

__
---__
-- UJ-----.~,~

-1-'----

""' LJ
IV!

....
-

1--"1

r;!!

/~:'

pe

- ...

"'I~

aD

-t~I-

CUI'f.l ~

''''

::>.~.~.
tmi)

1 ""'WAIICllt10

t(

...

~/+

-.::>

--... -

... ...:'iiiiiii.iiilt.r

n.

b allltUlllbn! ele caIir puar al <UIJID ~


la idn d: orpIIiaJv para practIru cenrinalM, .._
.......iprinnn rieatlflCat.
el decir aaci6 el

d,.,,;

.....,. di r....
,,,..,.
por nuaw. c::I P'IPO' , "dula".
A pnncipiot ele me ...... a.doft r-t. eo .......
1m... 10nn6IIA& ...... ninci6n ele ;es-... .pla .. e' u
.......- B IIam6 ."." ocaoau", ... cuales ...... [ !.e.
<,aoca Ilsitot bajo
espIrilU ele ...... 1d IIa.
Cuando '" IIIpniDA
u.. io... eh pcxao .....
_
J>!>C<" ... lila que cIcbe
-...
el 111 1 .',
poro cuaoda
aporte ele _
lu.acio .proptado ,jmmtoe , a.
lMce ...
...... la timda ele "mpello
La timda
ca 1 r. Pi __
.........
mna&oa '
Lea P 'kn.
iM -,lehen ....
das rotiaa cIaade ...-.
Lar t , _ vMoa ..
e_pe _ ... de ........ ; lar 6nbos
pides ele cabra, lar oiboriuooo .... .....
.. _
,
lea itIdiao "das" .... pIoIon ele lI6faIu.
Ea Ala ,in, _ ......'
... _ ,e ,
'mI ~
de c:nh-IIa <1IIiido
__
ele __
1
"":::.I t ...... hodaa
pIoIon ele
ca
--MINI,
..
n
_
AtI~Ir

...

.,,*

UIIcIcpane

...na. .....
1;";'"

c.._ ........

~I,...................,_ ....
--.......
....,......
'--'1'"

:;-:
..

,. !'>

la __

.:

....
.. _
:

-ca..;.; .:' .::..


.....11 '

pIn' "

11

'

T~.
.... __

'..

509

t.

W.......

El futbol ...-.. d.. i> cid fl1lhol hJOCttT",


d<I qu< le cIiferenOa. en quo 50 p<nnt< cogtt ti
boI6n eee Iu
Origi:WIn<nk t: lIam6 R"&I>!"
porque lue en l. r_ c:<ueu de .... ~
n
IOSI.,,,",,, doode u.cidmtalzr=1C K
en 1m,
en .".. .roO le n1.am<ttt6 p<>< pnme,. , -ea,
En 101 Eaudoo Cilicios d. =-ortdmulta le comenz6
UP' ha.u f.....de' Ilgto -p.,. un ......,."tro m, ftbol amer.ano 1< requd"rrn
"'" <"q\IipaI de ~
,updorn ....a uno; ... nb,

_-cn<6.

es axnp1icada. 1... 1""'101 le anoun dc


if'J "r.ouc.hdDlilln". que \-.le 6 puntm.,
el aw>do el lal6n n p=do p<>< un '''Iodo<, por 1M
1!IrD(;&n

\laas

m&IIt1'I.1

o.p. > b .-. f..w. 1,"""," el


hay la oportunidad 6< .......
um dc

d...."..,1cI, twa

.,_._,..

..... cIot Jucadu' pa"'" .1 IW6n pan pasarlo J<Jbno

'''''TI'

Ir Ioc<~. uJe, un puo,o), o


Iu dio!""".... Juada quo Cuen" doo pun'.,.,
S ... ha usu ti hallm por el In\...,ilo ...' p"" 10
',-t>.!own", .: ....... Ir.. p11D''''' El eqwpo q'"
~ .. la p<1ou .uis de la Lnu de IV P'''I'''' me",
_.
cIoa p11D1....
f.J "l'Iipo que """,;.""s j~r t_ .......
uo "P""
nmicbcIr: pan .... nur din prd.n ~ nm_
pa.
........d~
de cu.ult'
oport""WUdet par.
__ r "'.... dio ,..
,, ..........
mm" h.......
I~
a bt dQcon:lIn. C.:sd.> 01',."""o<I,d ,..",;""

ti In"""" (u
lO, p;.",r

r.

u....

ClIaDIIo el jupIor quo


d laI6n ea cIe<.-dj
Cu.>ndo un <quipo no consop< par'" Iat dioz

en .... c~"o oponurudad.


... !<'Jft ......... ~
lal6n para .1 contratio.
t:1 partido d..... 60
cm ididoo

~=
qar~:

"""u....

hernfKli' o cu.art~

El lal6n ,len< lormo ",1Ilada, ...- 30


d. ~o
maJO<p<>< 11 MI........ do
_r,peadc400.~"'Elcampo dc juoso .. UD r<enp!o dc &SI
dc brso por !lB dc ancho. Lat u~
lO Ibm&ll btnti<s , la. ""'" .....
El .... rco ... 1 lonnado p<>< dot tuboa
ck 8 mr1rw de ah..u-a~ ~.id;"."_ eh
A 5.0S l1li1"" dc atNn. oobft d 1IinI" pilo
_
p<>< .... ua,....
que .. ...
d
reo. P.va u.p dc
ad.apur el mamo que "' _ no 01 , .....
El cmapo d. ;....., tIobo .. '. ..
y ftqV<T< .... dm>a< ..........
c "" 001....

-='

101 Iubo< en ,,:ondimta .. 0.5 I


lA odumrn~ .- kit j .'

DJMf1pr

.... ..,..... __ ~.
~ nutOl ttptc ,,"

n1lGnfta!
en ........... oln r _
:ltmnc:tnl b c4IOI"

n_"

..u... ,

o
Sil

..

a.-.

El

El

G .

14

F';-

t_ ........-.

be a.a J

Ae

.-------~.--------

._-

:-::~~:.==:....
--~

.-

......

...,

.~-r+-rfT
_ -;

,._ rTT
r

--:-

f---+,

..

L,.

...

t-+--t

- '-

-:;;;"

,.

.-_.--. _
~

--:7

~T

--

;-

u_
-

.1& ........

tr

11

.... m....

.....-- _ .... ............


.........
:

ltft..o.I.........

....
...

c'

ElU...

.....

11

..

zrc

......

_A

_ .....

_A

1 _He'IH
d

d _ TeiiD.....

1961 EIecwodo Cft JMrico

1m !!f.'

......

1Ipr:

1h,

Uf.

...en .. d

1976 UCCUI8IIo CII Un 111

....-rllpr: ....
......

a ..

ES

-Ps

PriIMr ~

,e ,
"''''-,.. Ir '0 _
, ...

eaaloa I

ca.

11
......

....

_1

I1

..,-:2 Ir
~'"

t
... ..

" ..1

CaJnpo d. lutbol ""'ur


CAMPO DE FUTSOl

SOCCEA PARA JUEGOS INTERNACIONAlES

------------lMI

-,"'_

lIol --..&0-1 .....

-u,,_\...~.

-1'-51_
..,_

tt.&_,,,,,,,,.,___

.... "t)fJlOU $('AIt.AQ,A O( LA


O( BAIJJlA I (ID Ml1UIIO

llSlA

...J
I).I"{~''

11'

---:Jj)---

---116 ca

--..

,:!"----i

-n_,_ -

--------------r~-------------__4

319

o
..

1 J 11111 J

".S' ,

...

iD

....

lB

_._ .....

...

.=:;:,-_.c: ..

lit"

SbL

.....- .......

"cn'a Aaera- ..

"". I ... T'L

_--

11(.. '

'."Iee-1'.

.... _0

. '

1.Ila_do
2.. AC'CftO

,..-

,.Puo .. pa M.
oL
......

~._do..6. (MM'
e'
7.Wl
.'

..

. 1.' . -

1 ....

11c:-dO
11.

7 ..

_-

s.::::::.
,.,...

.. ,.. ......

r_

J_
p.

tI1(......

,...a- lo

._............
. ..........
0'-_---

NoIIIA A ..,.

S .........

(MOA , ....

r;.

._

,_,..-

..........

......,

......c...
::r'..
....
-_
,
.,_.
t

... _

.!

_ya
110
110 f '....
el _ ...

...-'
....

, ....
la ,,'

..",/"':.

-:

par

---

"'.

po

.......
,

po
.... "tIoIIkanifi<iol bajo la .....
...... _ " D _[ err:\IoI
- .....Al
o ole ..,..,
, cIoboda
,- " , .......
.,._
.. C'IIII'dM .. c
o J"dL

O ....
__

,.

-*

.._

~
~:.:--=
"""
-

ba.
,'d -......

ted aHri<o; _ ......,.

..

_ paoda

p 160

"pi ..
....

DI!

--'

""'71

._ct...-'
.....

!(oo

el puti6>. , al f

01 .......

2 La

do!

~.,

n...........

........... ,: ioIdo!...aa._._Nop,.......
.. ...aa. CIIfIl
_.....w.utiliDr
........
__

S O__,
........

p
'

.,.

, -

.f.

..! 1 ,

11

"S
11-

-_ .... ,_ ..

.. ,... 1IpOI:if
_ la lar:
!poi
._,es
..
e ' .. ...aa._.. , 3,.. .... _
do!..
.p ...
,

_............
............ .,'1M
4)

!do, ..

S) 11 __

.....

s 11

:!!s IV.......

.....

.... 1')

.. ~

..

..........
N.O

MI

'...eo:

.....

.,.

1"'

ti

t'''''''-

.._~~r'~
...
N'
..... C
,...
Z
~
caarbo, --_ l= , a-;
12.7 ......
UtlJc'

"

__ '! i e ,
I eA toda ........

1'
, 1 ' 1,
---3

')

.da

~...:.r...
,1
,,~t..............
J

*- ... .. _..

, ah

",'"

oiaoiIu"
"
............
,'101'''..
_
.. _
12.7 __ Si
_
..... .......... el N_ro " D
-.....
pcdd _ WaIar 12.7 _
lIi

WcW, ....

::-a.;.

S). loo PUl"


"l. .............. loo A
ti

1o .....

'A

l'

,.
...
-aooe_
....
.N ..... - _.... :=~,~,

11 baIOII mW 1 .. Ira F

joop-

, .71
_

poa1ido ... .rl ..,...

..

...-

'-r--.
es...

_II_
... , ,.....-.........
.. , "pulido'" ,
01

do!

prIIpo .....

, __

'......
0
Ji
......

._ ........

..

-..

......

11

-.a._ , "

., d,

..~.Io""'J
... la 1ljociIe ....
"*-_ ...,.._ .._0..

,_c.a~.
-...-.....
o._

do!

,
... A m,

__

ole_'
T

lIjooIo ..

ca..

oIe_:;'~,.l;~s:~~
.......
-ole

.....

#1 .......

ti

,ss

Rcpc=6 .....

.=:

de c-omicnJo Y tu l.culta<! do
a t.u inf~
e
duran'" u= ........asin 1rtnp<>D! ckl. J1XIO .do el b>1ela en 1__ a do JU<1tO- Sin <II:1bDp.
ee "b...
do ~
ea lI<JUdIco
en que
u lo hicirn, __
que I",ocata al bando
~

oQntJOnri ~

<-

,,,<I,'

q"" .--.eti Lo bIu.


61 Tonur" ~
do 1:> iuclona:u. <jota' b. IUDnon<> de <t(IbO<1lCIndar y cuid&r.\ do que el

la c!uncin .... lam<nuna o coep'nIid.oo de Ikmpo ....por rualquirr otra .--.


,) 1r.odr podrr d~
pat. pva< <l I""!"
cuaDdo se ...,_..."
Infra.tt:iona ele las .-.glat..
par:> irrttnmnpi. o unpmdtt dmi'-m>e:nle .I
pu1ido cuando lo _
n<e<sulo a calDa do
loo .I.....
nl.... de la Intcn-mci6n cIo Jo. ~dotn " por nCn>I
En ux. .._ hoor
pu1>do

1<nr;2

.TJ>ida,. aiwljmc!o b.
.-..da< por ~te
o

UIOt"...,_

lI<gu .... jnfClflll< d.,w):do d. 1", brchoo al


0IJPI1<U"> t"Ompttenl<. rn l. forma y pwo ddrr,ll1ladO< por....
Rrgbmcnt.. ck la F""nd6D
b;JO CU}ll ,uri:dico se luegue el putldo.
", 1>ock d 1~ .... l1to en que p<rldft ... el ttn'<OO
do iueso. ICDdr b f:acultad cllicrcco<W do amonnur a todo jupdot que oboe". conducu Ina.mTnrnl.< o e<tr incorr<rto, pud~ndn Impedlrl ..
ea el JU<l!or" c:uo de I'n1IMknt ...

lomU p3,1e

En ",1 (" .... el rbilnJ cormm><&" rI nombre doI


culpobl. al ~
COCDpttrntr
.... la foom,
~ ... eotipuladoo ~ .... RqbJnrrltoo ck 10 FecIeDCi6n b;jo cuy" jvri1",d6n le ~
el putido.
,} ~'o pnmitir.l que rwli<-. f...rA de loo juopdorn
y do loo ......,. de lina pmotre m el ~
el< iucr Jin JO auto'""d6n.
11 Intnnrmpir.l el jucr al es,una que aJgdn jupdor
lllI JUIrldo UD2 lesi6n d< imporunria. lo ha
ltan!pOfUr furra d<1 campo tan pronlO .......
... poclbk y runucbr iRllJftliau_,... el patlido. Si UD jupd o: I<ana In-momle. no clnmclr el ju<go (u'1a quc .Ib2I6o luya d<_ado
de csur en juego. FJ jupdor que esl<!rn abC1OD<O ck lI<pr por al mismo !WU la lIMa do
_la o <Ir bancb. no podd rtdbl, nid""'"
<Obre el ltiftI>O cIo jucp>,
l) '.-ndni podrr dcncloaal pon <'lpUItou cI""ti,.,.._",.
cid ampo, "" aohTf1mtta ""'....

todo IUSaclor tulpoab1r cIo conduro;o ";oln"~ .


) l>ar la "';101 pana ,"""d"
~J JU<P d r lb
de- llld.1I d<unri6n.
I
Do:ticIi lO d baJ6a dlSf'UCO'o
ponldo
las ~
dr la Resta JI

p." ....

1.., L.

... Ir
Loo Ibbiuo. que

.w.. ~

I ....

(DI ".
pan;doo ,__..,_
_&Uf. o ' .......

1IC1.;a. <"D

1In",

CUlO <nIor .... clr.tm1O

"".a ...

...ados por _

,.

000 t'CfUJpoL-

panodoo _......
la, loo ArtMa.
..-rin -"Iodoo de- palo ~
_
.... 1M
F~
.,
'dM. I S
di
, II
pno ....._ loo
dr _
dr
tMu-oo a(rciaIoL
ro
3) El bOcru .....
..,
la
s 'l

"-n..-

4)

-_

,b'"

La

.. _-

e_ .

ID

,.
-J
-.o
del doiao ....

_1

,SltUI

el 1itII_,;~.~":;:,t

.,,,
'-"0_'

.... '

*r.~1

....

.,

11 ,f

..

ti.
$

r
.....
........
,
....
....... ................. _.
=-__~..... ', !r.a':.:DJ; 5;:
.,
-......

1(1

.
., ..,.~..................,sS
........--...--_
_
.......
...........
~.
.
..
JoIeo......
. ......... ,. ..
.......................
....... ...
................
-J.'
.....
..... ...,...~m.....
,......,....,,_

~"",..
p t
1

"

_".

rs

..

............

....

'$

_'
I ' .---

S ....

-,

,_

......

~~

...

"'" 'P".

..,.
_

Iian",

rtl".

'.~"'"

;"1

s;., ., .:..
Ji

.. ........ "

_., _ " .tfetr.t" ......


fW ..
....._
....._ ......el"'
....
_
_.....
s16la,...._
........

-~--

_ Juc 1m _ I

AIIaIa

...... _

: "S'

ula =ioo.....

o,. Iftiae
r-
....

liDo
..
_d .......-aal bja ........

..............
_

.r. ..

!eI

'S

.!Ie. __ .......

ti?

11,_.

S" _;d:_::

D ,,'"

.... (Ia), ...


jaeto _ lidie _ j
,,: 11s __
d beI6D , ..
.... le ,_ _.,
par"
o. U.
1
P '!60 de
.....
O_..
Al
p ..... lellKed
..
pipe
11.. 1+._
la ba, .. ia
del beI6D. ... _
iafdCCiole par ,_
.. ,....

n
__

,z

.... _ ..... 'a_ ..


r-

re

........_-..... XII

Va jupd que ~
_
Ialt .........,.:
.) Dar o _
.... dar una p'
.l "-r ......
preedm.. a

.....
._.

decir.
hacftte cau o iauDIado. _ par
ele la
pinIUI o op:hindcw tIoIaur o cktr60 fI.
""'Si

e 1 s.Jtar oaI>ft ...................

CA...,

ti,

o~

\'ioInl1a

., Oupr par

ate a

drUAt

lID

...s. i _

UD ~

haft

.......

" Golpear o m-ta' ~..v ,. un ....._..


,) Sujetar a .... aoIwnario "'" la _
o ..
...... puw cuaIquon del ~
.) !lllpujar. lID COiIbUO coa la _
o "'" parte na., '~radel .....

il J...
Al

decir,

el btoI6a, ..

Iamuto
tiri6a

lE

pnopia
__

sI

....,.

icw

\JI! ,..,

"

_--1
"'_

-'
,...w _

I'!!~-

el

-_

;,

_............
.. ,.,..............
" t,.

"s" coa
_

,_

51_juplw
......

.......

eI

'

Ua.,
S; ,

a='

.....-)'

,.,~,_..

....

htr ..

C- ......

o el

sil.

....

..'e ,....,

"-""
1 n ....

..
............

joooIIL

............
......
1 s'
:..o'

.........

............

la _

,..
__
_
.. pn.
~ ...... El

,._

eI

el .....

...,.....
V
.,

..

jIIOIIIItf. El
el

le ...,.

ejeada el
y

sm.

. m..
1"""'" be,.

OlIO

tan

;jO

.......-.! oaIIIe - ,....


.. .,.. .. _sift

.. ..-

,_....,._

jIIpIo par

l'

iD .....

batIa d, P'" .....

....
.,.

., ....

.J ....

"" ti'
.
.--...,

9." _

la

......

,...

,.

...

.....

c.- ,_

.,

--o...
....,.rs,.

ea ....

odo la mdo es

lteCA i ido UIIa _,.,..;..

,. pooIri ~..-

...,.

S"
.......
ot la

tu Clcuak:t

.,

..

Ea

UD

id." podri P:O'DlII,," la t ,. drI


.......
~ r_' la
partir O .. ~rtIoIo. ....
.,..
.. ponair la ejK i6a ...... "...rty. Ea...
ejKu.......... peoWIJ r__ yo ., tiempo ".....'_ ...
,..;o par bab<r ,ido ....,.,..tido la ".
..
oed Iido el
Ji ftIe ..
.. od_ ......, el zuant- bubi<ra
ti betole __
u
bIe rI .......

_ ....

,je .....

s-;..

.) ,._ Joda in(n<d6a ,.... ,.... par 01 tqIIipO des-w. ce ftPdid la .joaori6n del peuky Ji ....
iC be awado el tanlo.
.) Ea.-"
nr.-i6e
par - '1 dr
del bullo ....._
"" - el .....
ejeada toI
lirari .. ti peoaJrr.

<_-...

,. ,., lIep a _
el .j SI _
WrMCi6D el .PI
afecta toI pipe ..
'...... e
..
iIodiIedD al eqaipo -""
ea que la falla ...,. oIdo

D l'

.. el ...

jrI

r ' .........

... 1

1) Ea el
dar la

'r ......... a
, + - .....

.....

e]

; 51

a'_

idIIUo"''''
"1Ii=':-:.'::~
.. .....

,.......,. el
_
de

t'

Id."

I ''''1L

..2l..!!l..!
_ ..... _

:. '

1 ""-

' 1''''
,
,
el I t ., .. ~,~

_;:-ra
......_0'-

.."

di

\la

..-..

-Ji
"..;.,.
<1:
"''''''.'"," :..o....
el,
l

b-

s'

.....

'

.......

..

....,..

're
.....

jMp
loo ' 5 rt

.""X'I
.....
~t" ..._
...
- _
_=
n
... "..". ... [ .e. .-.._o
.s 6", '
:
................_............
.,,....
5'

QiioMID
.......

rc-

,
la

10

, __

....

_ella.io..,.

St.~I

1 Si .s ..........
'''-

-.

.. _ ....
..

a J!.-

' , -

.11

lil la,...

..en 5

~Si ...

..

-,.
* 1::'

F ........
e

, ...

la_

__

tIIl

..,. .... ...:..

O "'-010.

_ ..---- ......

.,Bi.t

ti

't

-;;:;;

........
... ,_...
..
,1,"
~:-- ...."'-.... lM

No

le. ir a ...

..,.

lirio

....

...

. al...
tN.............
~a:a ......

"'f.'"
D H

JIOIIiA

Je.n

'._

jIpIw .. ......,
., Si el jIIpiw

.s

la

pI]IO ..

_ ......

[_4

'

ea jIIIp 11.....

... ,
;.pr
.......
_i

......

......

, Ia.

.....
la

r-

D'

._

..,.

podr ........

......

pie

:. .. -.
_

__

..-

, la
.....

-r---c

......

$ _

__
_

re

'e

............

,.,.

",4-

ti ..... _ .,

.....

be' la .... j

lIS'"

e ......

jllil

...

...._1 --'
L

rm<fU de pi&< parden rftttua", dt <'I ma


0Cf&J
.--po abcno o en pisu. f..n cuaJcocWcn
.,
"'" ,_,
puecIcn trf 1_ o (_ obst.kuIc>oI.u arrffill Iiou .", ~"Ir
pan <:alifo.
la roxWd ,
r de m<do rondo y de fondo.

Los

f""Cd,Q ..

..... ~
_ h>su dt 67) meUOO y Lu oquncIu
...... dr !lOO _
t:.. ..." tipo de nrnru se lid
D1tra la dt "con vrnt&P-, el dt'Clr la sahdA tr
...... r:aJco>ad;amm te,

!'Ira di"mc..lr a 101pJcoo m las CJUT<I1U or" iaIrs,


.. leo roIoca ..... f_ rq;bm:nwia del color qu:
leo can~
oqW> ... J>6mcro.

cI<b<dA .. , rrcDtndoa con las aulorldadn COfl<1pond-'''. par. podr' partidper ..


E,.", _

....

~lqWU evento ol"oci&!.


Lat ca"..,.. ron oboliculoo le IYcm una dlouDcia
<~
_
el< S25 IIIl1roo y como aWtUDO el< !lOO
me1 ....

Hay ocuiOIIa en q'" dctp'ab de las <armas, ..,._


de loo pJsoo _ puaIOI ... ,_.
L. lupra CSfiaIa cIooIdo .. cIoumIIIaa 1M tao
....... de peta lO llaman can6d.- O .. 'se I

...

,..........
lo< --

qw

- ....- .. """"' ....... ,,-

Iao

nat o ptID$ cIr pilas clama ele .....

,_,_

....

,_.,
'-doadr
IIIIDaItR.. rt" , -.
,.,. ee Mmu
w
_Lr_,_ la ,,~
~
..,. quo -,.,-.,._.
fd<at do pIIoo. <ti cIooa jaed. fpaca cIeI ....
Upui dt lat JDOOfdas .,m MI w
l_n la
f,pP do un pilo.
lit FilipItw doncIo .. (

dor. ~

........

r_

u. ..", lo! pIb cIo poIoa ....

1D:qIdoo, cambi&I _ r_ loo ele E.aoIao Viiilb do ~ ....


hita. loo cIo ............
loo cIr ....".,
...... lo! ..".w.. r loo mola,....
~
cclcbiabu apeninaIoI tal..
n

JIU"'O """ lO

ti

'In

ir,

a ....
tclM'

! lO ibaa dim........ pon qao


_.
-.~Alpa."""'_
.._
........
,_
petO
MeJIft r_ t d
to loo pIIoo
poIoa ...... riW
la
_dola

A_. ....... _
i

,..
_
-

'

,_.,"h~eIe"",

,_

Yo

......

o La

--.
.

.......... dooio = ......a


~
~.,
_;:ara .... "".........

...
t..::~,.~....
._tl,_..._..

, Iiooca.'

na.. loa dioo'

.."a

:a'

..
.....-1-=r
0""". AMa.,., '-*
..... ....

......

riiao,

,. ..........

_
...........
.... ;-

-. .........
,...
!.".........
.............. --;
.....
....
..... ,:-+- ....

-...........
_

....

..

..-Ia

_ ...'-Ii

..

7 ?'

110

aIpQ od",,._ pnodoom' eee la _


.. ,06.. y pru
dmoa cIcbidn.
40. IJ cidtu.... que ~ndo
....pllo
_.." a lo ..... ,.., Ir ....nck r-ri ~
,
q1UI las CA.
" drl c-., prn~ dr tpca
D'I" " cpn'nclo d.rJ c:obbI~
,
C'CImjl<l;do a lo cur buI>:a. Iupr
AtticuIo '>o Se ~
a loo dtl=cvn t drmh
~
a
~
ha<n iftdlCa(O oobr: rl
rauJucIo _ podda ..."... las
"o lIi:N!o ~
dtdo a la j>i UIM .a ..,. ti..... Wwr a dio, y a la
=t"ncIa. qu<d.a" ""F'O a Jo ..... ""'P a bl<n dr
trmunU el Prnidrr ue r JUilUl D..""".
i\nlcuIo 60. Lq duriioo el< Jc. ~:alb... ."",brin
no _
pdus a Iu pr~
el< ..u dA .....
,
Iu o..bwa;.. ..... al rc1O ... by.an .-ubIrcido
baDa loo aJll'ln el< <lb. no cl.uu_ cOln<didao r
..tOlNY&.ln no lodo la bc><= Ir qut" -m><>ndr
ArdaoIo 70. 10000 loo cur <Un<Vrr.ut a dicb:3 cIj....,
_
a p* plka, mtiID ,nb
c!ri:<rln
pa..w la <!<boda _ it, pordDdoor (ti .... ac
<lOOr: , W.abns
C<ICI d ....JO. deeere
) m ...
I'(IIDMC"tJtnrU no It' p::nmltrin
~u.t \'O{'ft ckttam-

""""lo

:nrr.....-

p>:~
"""'" Iuo ...,.."",.,
tu otrao attOOOCl ru
f-'1AIln, que dndlpl> dd ....... taDbr< dr la ooorcI.Id

, d" la ~

~
b

que

,tt'

lOIb

4:ODC'Llfft"DCU

eeeee

n ....... do- ."""


apuna" d<bttin t<pm
ami. qu< d d.... dd pilo "' la "' ....
el< qu< IO< p.nona qur conuninirn: lo

lIllJIIL1

""lICia

qur Ir ..-ubI!ce CIl <SIr articulo pro" ... dnp<db


el. la liIDDft J prn~ el. la <fltT.I4.> m lo ouca... -o
Articulo 80. Sr poIub<: aplaudtr T Ia<n
u ..
n6n a1gwu al trnnlnar nWqulCJ' pdn. putt e.,.,..
... Da'...-.I, ~.
ad.a al duflIo drl 1f~11o
,-mOdo ,
pudJrn .w Jup: <'11m loo rnocunm.n eLe..... d<tr.n umIjIn ft ........
AitInaIo 90. 1... <aJO dr acmIibno a ",.. o IU'" per.
toni\ 'I1X' Imp
r:~~to.
el habr_,
,....sido .. hr<ho mal seo el<- .Ila. xdd la Jom..
1'Iinctn~ dd
<
10 oIop<dirb dr u oocinIad
, p<_ m lo
dr ... -.,.da __
por
..
_
pa<d. rrdamar mdtmlUl... O.. el< hb.....
nptd< por d cI<J<mboho que ~
borcbo dr la .."...
dad _
le ha runlidrrado indnp=-blr p.tt> ~
loo """"
plO<a f ~ad6n
d<I
AnlcuIo 10 t... ~
, cI_ dopdD
, .... -,
:Se ndutn-arnmll' al Paaaituw DiliiUhaAo al
mo, ad COIIIO d rnoJ-n la bc>n di _ b dr
"'h..... la Ghl= .Ji&.
Anlculo 11 F.nuaodo d pllo m d cirrO para pe.
leal ..... po. lid _".
pIuzAa _ '"
.. _ n... J.. pt.Das ~ n.dIo ...tea. abdIoD
cectadao .......
_..,uuot ... m loo p!Ioo el< pt. ...
__
padJin uatb .. ._ ... """_..

...

~a,"'.m

aLf."...
..m

drJ ....., , pud """ cwwJ., pIunas -..


'1"" Iqum
al t......
Taro-.. .. potmltld MOl un pilo ... ~
...............
"""'" _ ~
dr pncI
._..,
..

oq:

~...........

.......... pan F<1aJ

.1-

.....

!!

"""

uapcn

tao dr

u," 1"''''-''

<_

Uft

pr1A .,..-1&. ~

pOn ....,.

qe ..

__

.. -

o-

1'...ttcIo ~

Anlndo 1: A loo p1loo tao p<Yd'


b
~
'If'UI'
~
han.
,
r1.....".,
... ~_
.. _1
.... ..._

~"

....._.
tr

,. ra

w--.""'"
_
_,.,

, .. _.

eNe

ni'

..

---

-...-

'

....... ,...L
I

~I

~i

-1---

u.

Ul

LJI--

-LIO-

-.,,-

-'.11-

I
I

Uf

-111

~'r
----'=

~I

La

E;

'''-==-'''~-

1 ....

us

_.--

--_ ....._-_,-_..
...

-~.......
z...-..I.-

_u__

Ol DlSI'_

DI UIS_1OI

--

P'ISIA_

c........
....l ...._ ....

...-

Wo.aaNlo

u. ~Utias

U_fU"

dr este aparalO, _inado a concu.- !..-ui.... "'" bl mllmas dtl q"" se u,ilin
para ti ...!lo .:al caballo Wxo d bl pru<bD m:n<'ulinaJ,
.... .-pcIn de 1.>. marras P"'" bl ........ el<' npoyo.
d. SU .h_
qur m este c;uo es d. 1.1O In. &1
..I.Q .. ..ee tUa eobre d ap>r.1to <oIudo ~ lonDil
bl<ral &1 <;'r<iao comprrnclc c.ontn illicw, wto
dftd< la tablo d< impulw, ,,,,,lo de <Ollada, apoyo
1=';-' ,-...Jo de uIida y 11<pia a ... po:c.6n de
r.,_ Curnto 1.1 dl14Ancia a que ca. la gimlUSU
d<!puh de .ocar d .. 1>:110~' b altura qur a!cann,

a. ;., ..

La calfoci60 <lrl romp:tidor al pM 'M


... de 10 !""'tOl, q'" wn ~
K ,m,,-un
rfl"Ot1'!'L
Loo ,,~icn obIiplOrioo timm
de punl1Ud6a de f.aJLu. Loo "lord",
m run de ... clificullad -3 ..f() ~
J :5 para mujora-. el. la ._"
_ 1.60 1"" UROI y 2 pull la
1",

~ .........

cbliflClri6n individual ....

pm ck <_"fricioo, cada par

coa _.

ti... <>bligatonat y otrO ... C&IlICI"1otiua


Il!UClltos modjd""" _esi ... ..,id .

:1'IUll<B

hhm),

...... 110 ftIII __


pualdoo ,

lDre
)lipa
p-

'

le ti'

u::::
nI?"

na

...

..

wwo. bama

c~llo

'*= , _

.j<o<taci6n qu< .-al< ~


6

.......

lija.

l.... <OR.rnclkn
~ec1Ibn ka 6
k lo
Y c;bum-n cb
de caIifi'
S 5 '
uru
la bs cM2Cter:ltIC'al 0,% , iw , ...
111
librn. 1", m.\.'rRa pun...... _
c,
el puma IURaren b ('lAtit~
Ss': , ,... .....

la eub cleu."c"lr pro.,.,m- ........


La

cw,r.....,i60

FOf <CUlpaI

....

~n~~mr~.:::~::,c:,"
a.:.da!. !le rt:;,' ,.....
La pt""" puntU3d6n.......... +
lug;r 1.3.
.. rnarrou Ia10nII iUU"

.....
".''''-

f'EUlf'ntrs..

l.nb <nrnpclC'ooa " .... .- cada .,..FI' \


lo< b .....pes c!:dif...odaL .............

- el
p<_i<> de .... dos pun""'i:ak
..
< ter<oon abhl!;>I""" y la drI libre 1, C8IIoo
dIoo ,-..1",. un ~jftn<Yt ...... .....
,
M' Y
akanu """ nuova (,alr!"xi60. lA _
..
tifl12 punt"",16a ton la drI ... _ .. caII&a el ....
d

1"1:>1. Y ""

ciocl:-L

El IUDdo
]Un

,.... 1......
k

mt.-.- loo..

"'t<Jr.I "'"

.sr-cs

'rt>ruo y ~ ...u. a1.~

'....

pnr

quo .._

bolcu Uld-rdu.>l ck """, __ i6n. La ~


..
~.-rruyut .....
braw proID-d .. ndo laI 2 pu

iCUttIN'd .. , ranl.C"n.id.At m la, .. baIcus; e dN:ir, ...


te """""'"
la Blifoo6n ma afu ., la .... ...,

........

.... dur(l('adll

paro
.....

di;

~cs

""""uIaal

para __

~prJl("--1UID

moda'", ,

oNuv".'
CICID ........
.... __ .. ~

.u.::::~~... :

_.._._

~
M s r
La. t'oa I ' rnta ..J8CUlaD. .. pun ...' 1 I ,
"'-=n Z .........
4 ",Jj('><x-. La _""_
~I"~

' ' '- en_'.

~ ..

f'.arnt ~
di"
A

.Ir
:m:a

y
.

ttnI

1""".,-,"'"

r~

.uar.!ft

P""""""_
n putbl<
po

YI5lA M'II& _ Al*W ....I ti.

.1S.los

.aFUEIITIS_

ua

_"

.....

lIC IJO

11.....

.--_ ..-_-u ..

1KaA1

__
;;_~_

A'

D'

--

GIIWI

....
-...,

- ..
-

<o::

<:O>

........

.........

.._

....\:

...

'M?

...
e

n'

QC.-a..

CUIW

,V

D(

'='"

PD

'17

-_.-_.- ...........

..

~.

l.

..
...,.

..

'(/

'<>

-'"

"

Q..s

--

GIlWI 14
lJe.
- u.
__ I

__
tI

...o

.0"

---

_r?

--

""

- ...

M'

___...~,

~I"------""-. _.

I _':;':...

-_ ... _.a.

_ ......
. ....

,.

...t
.....I-

.."

."

.I

.....
_-_.
..
_
..
_,,...
...
...... ..
-----

_.,,_ .... ,..

,..,

I~

lit.' a' .
7

lo

."

........._---._-_a...

_.1

o
'--..
_
'--

..

__

1...'.14.1,

........
o_. ...l'
........
5_ .... -

................

.--.
S

_W ......

lit '--

_ .. P' d

Jo.wapd6a.-"

-l.-

.........

rlil'." ,. loo poi


_

. '.I

'

(d -1

_ ...........
.......

el

a,

(-

)'- de
(die.),

)'-

..,ja-...

,_

,...joIpr

........
........

-.....
........
_
......... ,.J.' " _

....

............

....

eI

..

pc.. '

.....

._,..,..(_.)

'

.. ._

.,.,.

pe

ttT'

...,..

.tl

-."

....

..

s.

.. """

11'

.a .....

~-.-_

"
..

( Il

.". .....

ada _

...

Onho

"IIIne _-

;.0 .....
o ........

,...
jllo_

._......tI.... , . _,,_"
,.,ifw
. ._o._J: , -J.' ...
11,1/
_

...............

tI.

tor""

'S' , _

dqvjo''l

d .....

........

ID.

11

.--

.fIIII .... ,. ..

" irl

_"pi' o."
Al p'-

CUMdo ..........

Si
o

;.zo .. -

ID.,.i+

,"fuu
.-

r ......

n.!!. .0 jIIIp Aa .1
,7 ...
:.:1.. 5~,-:'
".J"
ti

eh

14.'

...._-_.

'J'"

sl

_odi'' '

- .....~
:5:'_:..... ...........
'11:.
-'.,...-- ---,...,
..,.
...
.._ ....-_ ...
_ .,. c ...

...

"

_ ......
-j'
'

-.."

-.

... - ...

s,......-._.

"S

e ' ,

r...

'"

ti I s '

s" ,....

rF .-

's t

...

.J!......-

t.w

......... --

-_ -

~=::.:~;-r
........... - ..... -.......
~:.:.~~
.....
_
....
:
-.......... ..

.. 1t l

:"........

-t r! :.=,::~--_..
.
....
.......
-_p' -J,; _ .. ~==
........."-.. ,.'
.....
-...............
.......
..
.........
.
...
-~.-.,
....
............._ .. _ - ....
.....
..........

......

01

..--.-::

S.

'

~1,1ZNil-.S,,-

ti

..".

.......

S......

r-

s ....

_ ..

_.

"7

_ ...... It.NaS, .......

-.

1. ;

-.

-1"

_ ........

.................

..-TI'

la;

a. ......

5 ......

I;

._

';',.

$5'

........

~jora

.... _ .........

_Ia

"f,~~~

" ....

......
Q.4
t.C

So

.. ..

....

lS ,

.........
~
....
...........

i6P

'+ ~

a. p-= 5dt
t

fl[T

la

D'

.. ,_ .,..,..

F..' .......

.... IS' ..

t1k ..
a. ........ p;.
_."IS'
t,
~-

...

,_

.........
"._

ptC

........

,..-

_~-

_ti ..........
Ct

.. q ... Si ..

............

. S....... .. ..
_

O' 6

....... , ',.a

'

la'
... S J

1I

s
.as s-:II'

....
C":.

....

5 .'

.....

Is'
t

......

.......

c. ' _

11"':00:11' _'_"

_la .....

.....

........ -".,.

50_ '

.........
.
...
.... ......... .__,.........
,.._"a".w..
-s

'n __ .....
.-

.....

..~

--

...,__*

__

..... _ol

.....

.. - ---......__ u'_u'

..... 1.'
_ ... _ u u '

_...,

,..
.

_,.......

-=---,__

.....

QooIo. al C'_ loo ........


..........
as'

LI:ooiIoo ......'

D'

lO

..,.,

u:r-

11"'" ;.
En' .-po ~
~a

lIw ,_

c.ob "" incUrNi ...P"'"ljd '" po< Mar ......


h>c<rlo el ~_....
1 d ........ dobod

r"'::~

ott

npr'"-' po< d

coIpo ~

"",-mono. pero .... _..

..

,' ....

CM.

r.::'. dr 1m

'

..

__

........

rt6nt al c-iIf _
bolas.

'. dllntlie un pan;do el< In" baIu r ... ......,_


dr u5da (I"J~ rOWJdI nu>C" jupdoo Unier don
dio a .rcIm= &ni' .,. dql ""' ......... el '-o lO
"t""i ,1 """"" onIm quo m d tlliimo ..........
dr Dlldo.

el< .... boW, la l<>b el< un jupdot


!"fa. ro p.>r><b o .->d& po< b el< .... """_
~ po< leo paIot, O leo .bicot el< bw, cIidIo Mhenario
pmIui .1 apl<ro ~,or el<1 jupcIoc. Por lo que
ee m;.,.. '" eere ~""'IO, lo tumIICIo debo ..
mwdrDdo ._
WI aur el<1JUCIO.
R'l 60
_JO< bola 1do

cuaCl'O

El., ., ..

Sed",. ' --

0._

W. baIu cur pe""un ~ _


bando puocIm ..
~
... ti nrdrft '1'" cIicho bando e "

t._

!. '

par ......

01 _

.u,.

!:..itc~

!': ,.r:t":".. s;, ";'.


,!"W

'-<arte UD ,.
' .. o .....
lIIitirte jupr ' d

111& FU

==
,,...

...........
_'

ID'Elonb.,
a'. por"
....,ea,'=1'
.. _ ........ ' u*_
ti onb ea .. _

............

.5

uIida

bala

e tl\ ..

R.p'&.

........

un ponido

la ps' h

dr ..

.......................

Rtt(o l4.

\"C1U(n~~

.. ....

CooIIiIf

Dof........

IItC-4 ,.

l'mJdc,o la

...
,'.......
(Str.4I
__
, ,)

ni ..........

f<"'!jdod

~. <SI

1iI ....

D.&
j

"

__
.,-_-_-..
.. ,._

":' .......

c__

,....,_

JI' ...__

... _._

"'' '

'

'-IIIIo.'
--

.................
,.
,......"" ..

....
-.......
,~"
...
-J.'
....
...
..
,,- ....,..y .. _

..

'

r'

,_

--

11""'1"""

......
_~,...
-o"
,....
_

.............. ,
.
-_,.!I
C~
.._ ......... ._
................

e."

20..- .................
-

.....

'

_ _

u-

"

Id. -

loo .....

_,_

..

'Ele,

___

jopdt. '",.. ...-

nyacw. .......

te

eA'

)
:.,-

111
U

., ,.,...
.
4Sidjoploor_"_"'_'"
.... -.

..... .., ... ;.. .... 1 ......

'r

.----.....
*'_....-.' ,.....
-,----*''''''..._ __ 5". _ .....
...
,_....
.........
....' - .. ,.. ..........
...... --.
lo" ,., .....,....
__
..
''':;.:';'~',::c
.
.....-:. ,-..
,..,_.. .....
....
.._.-~~
-_-1 -:-_ -...........,........ -: ,.~.'".- ....................
,

........

--

..,. .......1' '

pua60

.....

00 ...

~
__

- .. rol.

:: ,

.-.Aa
,,,,,
__
....... J 01.p.Ia
.....

..;

..

el jtopIor

r-

__

'o

_
...

__

... ,

,. r

.:.....-..1.-

ftA

,..._.

~ Si d .., U 'U. _

.,.." .'-

......

;..t."

..

-'

~-'

..

__,., .... I

_.

..._

Ca 11,

:!.~
.
..Cr ,,-._-.

"5!oI

--

..

::'"'"...;:-.........

~'f

_,

....

..

see.

.I....
-'

111

IJ

.. ,

__ " 1 l'

,..

al
c:

"1

'"

.s aa.Ief

'

ht

'

_ 1:

001(, -

........

r..r- ............

.......

.....-,........----

ft'K

......,...

r' ah, ,_

la

..

........ ..,.....

'_

ee.w ......
_"OoI~_.

I.....

_1iMl

'

.... : 'r'
,

ibc-'.

y -

_,.

_" ]

,....._.,..
el

CIIIIIpO

,"

_.

.......

... ..,.)',...

....._ ..01-..-

pe

,.p.IIt. el , J

el

del

c-i'"

..............................
,..

0iIIIIIf"

....
,...t.

nu

joto
lit
del Golf Io\...-Ia ha .. upn:r ...
.....
-el ""'
.,... .. .,. .....

lID

11 ' .... 01
el aIIIP' (dw
, .. loa
,...,

par ..

E_.......' .. ~

N _

e ' , .. MM -- ,_
o,. , _ bala lit
......

, pata

........

(1011

Golf .............

......... ;'11:

..........f

j'

.....,.,., dr
IA
.._
dr

di'
......

,,-,,_

~I~?
..
3
~;
....
...

.-, la".-.

la , pcuol~~
_10 ~......~ ..

".",n_ ar..... ...

pota

ea

... loo.

...Iioa...

nr.fttr

Poi'" .... ,... ( ..

e:..",""

nwu
la

...,.....,....

(",nft.

JIIfIIIIO

Olla.... - ..-.

:=:~
..1i~
.'.

c.,,,_
...,.,..,
__ ,:"
'1"" ~
1l1li. 4CIO d

.. IN.irM ni ,."
lid
d
...
_1oa do .-F
- ....
S:DCIO. s.oao. IIIJIIII r 211_ ..

.._.._ 1 l." _...,_.

r !OJIOO IIL

f._l' J lmir.

- ... - .
_ .............. ,...
t.. _
tM.ot

111...."

..............

s._

' ,

-Wd6 ..

"==~
1

,1

11J.C

li

-1

U~

__.~====~'. ~=
M
~

:==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=~,,::..:::,

~::=========='~I~~==========::==:::I.~

rl'AlIIII
O.UJ

---.110

"

I'llOlA

11.
)o

WTOlI
lit

o.
I

..

....

I
~i '
"j

14,00

...

'110

In

I01a

--~

t~

UO

,}'

1
~iIO
,
UII

UD

"OO

"O

!
.n

.....

.....
.......
....
... ...
......
- .....
.....
'-'0

~l"
t

uo

J.,

..\.o

;:;0

......

......

0..01

."

.-

..

_........ ..

,lo

..... -

_.

..

UI--

..... --

.. - .. --.--. -.-- .. --

-------------- ..,------------~
"l'!
=-~ ...,..._ ...--_.

1- ..

'-Ji

r~_--J-----"---

...

_______----J----o

..I

...

__

.......

--------

..----

ti, ....
1

_-111--'"

Il.

".

-..1
t

--.....- rO

'4'"','

....

'7

ni ar....

COIII

WQt

:UZO lA
'AIIIId

.....,..,;.p-"
,.-Js'
_
................
.. . _ ~., ,_ _~
... ........
l'
_ .. 1'

.l ~,.,..

...
.......

5\

.~.

.._._

....,
,'''".'''' drI

..........

pUWI't ~
l
...-

ti

....

l*lI

'

"'opo.. ..

Ir

__

..

do de ._.

.,.. ...,._ .-_w


_. ,. (

s....

y-

"
-:::

__ W'.

aa-n diedc

-_

..

5
El
10 -_
..

_.
.....
.......
,e

la

iJ '

....

00"._
:',.....~

.... '51

'e>F
:"D'1l.....

.-.aI tIoI

1b+ ..
iA: ~

-,

......

~r!~

(ln"''''''K>40

rta

_ ......

'1.-

"'

.alb ....
Ir ..

.- '

\ ..aIloo .1 e
[ llta ..,,_ el (i
"" "'I"'i""

6 .....

.rdrba .. an'"
"'""""'" mM

.......

'

'"

'

o,.
,It.
..

.. ..

..

..:. ..
51 M -

U;

..

...

...
..

... .... ,...'_


...............
*
..... ..
__

T_

'

sr

....

.....

.-........
,...,. _ ..__ ......"- ..

Al
.. -

-._
....

ele ..
.......
_1

el

_el

&aI,5

..

'

...
U t

...,.;

:=~
_

l. .... _"Je'

," ""al
.. 01

jopIL

..

-..

..

'

, _

....

......

el

_0
.
, ,_ ....,-J_
...
-............
...
aw_
'.. ",,1. -.. ,..., :\ ..
~..,.._- - =::-:::':i
_..,~.......
,....
.....
.,.,.
..
.......
.....
...... -..... - '.... . .............
.......
......
... _.,..........
.
._~~;~
.......... _....
...

_,....

1 Lo ......

_ """"

l .. __

__

...

..

..

ele .....

;..,..

_-p%

al "II" poiop_ El

.. ' "

...

51,

p'1

,.

__

..

..

psc'*

..

's

S :

IIfriIIjIl" p6onIo.

.......

-.

.........

.. _Si

.... .,-

1) ....

Sr

,,"

..

:\ ,

,_

_"'-'_eI

....

,....- .......

("J, '

el ..

......

--;...11

~~

.. _

.....

....

, ... , 'rn

1M

.......
.......

"'.'0

l,

lIlA
pts
P1) '. t., SI'"
:,
f

._

LS

...-

F.I ;t.rtr.uu 11ft ,-.,1 dilit'.ubmrnw -=""~rccon 1M .r.!r~(' ~


~ otdn
'o d:'l 8U ,r:r/3 ~
por
rt J~
t"T: tu"tr &1 ......
o P'" c:ux1culft' 0(",
CCCI
I
o, J. m ttl 'T'nDt. no t.:Jt':I ('t111 Jo
L,;
~r. '\1";:' p.. Iln cpr.: trtx1' Pf'l'1'"l!r que b prlot.a
d br. r:: '?at f' ..1 krrrno dr J"Io~ por d rnnmo
He pot do...'1nIk I.l\ ~I l!>-obr"
_.~
todJl Imt'&1"4 dl"1
"!;Idor.
" dd ~
o!: d.1I un oO _1antc
'Nt.ift1r
r.,...rr~t~>- ~
m~
obrtrUCt"MJIM
, ~
Wt'
1Jd..l., .. t.. c-e ~ ~
'-'~..-r
.. mNllO. la pn1
n dr fUf'T;l ct.... ~
('ti n'tt' (.::.l
,,, nmt.nk .. t.:.::r 'llfr ~f :':t('i;...._,"-lCS .a nU r~:J
r
tMh dr 1IUMI1I 1t'l.tu:a.lb r f '" ilUCMor e
... k
cLo rPl .." ItIl'JlOrrt cr--- en opmi6n d ...' &lb ~ e: ,
hf'l"'M .::utd..1 I
n;a.rv. UJO mab ~
r'l
h r.: """ eI<I ."
uIo 1O 1

,f...

~,aI'

:,.~

Par b au..=\e
fIIiIiIIP" cCtUr&nO

rm

p dt1 _~
o un trU'.:.

.-:

..

r ..1
1.0

'bt

oA< 11

'I.oWa"
........

,..,...'tT. ,.

e
"",.-,ido ""I"'?

.., q.... nt.>

:t'W< II~

se cP:KtdtT.JI en

1frM, al C'iJUiP" ("(J(;tnrJO..

p<a

".. dd _.

DO

<la.m.a "' ..... Iw

lo> 11_

la prkIU .-

b.rm,

r,

wu ..
..... panl.o .fUPr b pe
....... '1"" t- u
Ido te< lIItI o updo po< ~
OCIO ~
Yo

r_"
..,..
tt:.r.

1... c!=J l"l...sa... c!.. &mbat r<ul;>oo d.-bm


... di el ID,""" do! l<r.=o do 1UqO'
I :tt ..... 1 wao <!e>... dr .. Imn do 6.fO ID
, JIt(!!
"'. J=.:!.... UW l'C'mpo m o-n..: ~
r!: 110

.,. ,~
ID

""

rr=:

1m

"if'doc ~ """""

rn.,..

la lwnI. o ro .1 ......_
1.0 <ttuc- del. ....

w
,.

i.lnr...

"~
do
'"

w.

k".-

r...

ponm. ClodliDdl

C~l
dd ....."., dr \"'1"
.... "...,
YI>.I~ la, bM...
- ID. "'D purt'..
Q:UI"l
.. ro
.~
c-oa
~ tuclo!."
.adu "'" ~ -"
I'ffil I.laud.> ... ttr...b
cIndr rI puDIO dmxk alI ha<
nulquon d..
m.!1Oa rtto kt h..uJ l1tl (Oft1Iaf.a ~.
::::Df
qw (YO .1 Wtimo.., t .1..
r" plato _. JXIMU m urro ::r-ct.. lllm .. ;"
""" rI )Uf!>dc>o que" la """" ...w dctw n><e.
larw (u.n o! b (mno drl
de ~
, ,...,., b. _
nn 1 p;o lurD do I

,;

s.ww dr .. prioI.o par lb U_


dr

Dundo b f" _

"t,r.

""~
mh r do lA :-u
por un ~
do 1 ;><> .u
r'
un~ o po< un ''''~
r;

r<lou "
pot1rYU
In::ff

('(j\!!PO
..n.t I!_.

drlrmor

desde

<.n

c!:~ lbitto.

"f!'l

=:n e ..,

:!!>do

'

lA 1iM.. e ...2')(1 ni <1 ~


mIl por mtcI O!.....
!JO bff

lO tu _

.. ."

Ita

ft.\

Ittt=:~
~ c'II o:

;on de'.Ift;;
la poJou~' F.:
Ir~\n
do b (ma do ~.
1''''
"'f.a&.
dol <qU;o b(rmor d..dr WI "".
' ado
__
do %190 ni do ... propu l=: do f""\t.
"" u:.=,.In do ha-r o .- ._tdrri" '"'1....
dr nqw'" ",._1 al equipo ramr.o_ illhUp"
qm' no rr m'-;I I1'tII"l':UIo un unto.
tI!;", cmb.u t;<' u. O op mM cid 1""'-..... lA r. III
ff' nnbd.1 l! t~~~
dnck cu;~
puu.o dr ~
~ un ~.
dd 1""
d<-':. <Ir _ u"
do b ...".,..
do ~
oc
<On<odn L: ... ~ b t".:
dr (...
"...
lU7
,
'al 1"-;>0 "",,",lO lO _
,,,,",
le Iu~"",IOdo .... un...

.)

ft....

SoIiIIa dr la ptIoU ..... 1M u-

de par1..... {lIriIIad)

f't''''''

.sn....,.

coIpncI,a PO' un ~
""'YlI'YU 'u JlI'OS"oI r=~
dr
~rb,
la drcl!<n dolw lid WU do bt ......
f'~ rJtl' t: Ir ha m:uuc!o UII ua:o
1 LD
li!-r.. ,,1.0 prluu tu ..<lo ntr~
""
df'Odr 1m punto '1"'" DO ~
_
cnQ que"
,g
:.t lnt.a dr
ID,.
: l ti ""1"" do. mUIJIll ,,...,. , ... b """'" ka
.... ","..da " ,"""",IOn dndo "" punto ..... ,"'UDO
qur t\I ~
61V'oIdt !2~ _
S l n uqur eIe.w PO dr <atrp ~..(",;ando

" ~

I.r

po<

,,>t_ '>10

tU

norrpo

n~

",,=,...

' '1
Malwa"

W lIU'EIiU

11>. ~

'1"" por

no>",le, drl .~
~f
ole

<Ir ~

.. b.>

Lad"

d<

hr"ba '1""

s..-.......

~,...~

.ank::

.n~
"""""

cid pn:;

P"'" ...

dd=c!r ;odci <_ta,",

'6

J ,.

rr)aa. a U

li

ftl',U

dd <'<i

lB prn ft'taS

."da<..-. ~.

'_l
tt-.. nU

'"r.

Dt'I' el

o _6<b<
lJoot:k ol< ......

ID

=po<

.. aI

'1"" ""

Lrobr\a I"'~

1,.

",.

,atr'2\.-Y

..

aUColntf'dStn.

I'D

'ro pad< bac-<,


~
4

.ro
p>Ill ~

'\

="...
'" do
....

aq:
_
d<
lo pdoU

modo oe_

uo a ~
.. -

..,~

... oc -'"

1'''''''''''
"" ...

po< .... juJ:Jdo<

.sr

te

cqu:po aua= b~
tu. Uo toe.aeU po<
r pk> o .. nonpo do .... ;..pc!o>< o!t 1":""
4rfrr-or

c..""
pmm. "'"
........
<

... 1<...

ud.ac:<dl<. ~
< ~
,Au po< 01 <qUlfO' ~
_
do ~
ele mur

pa.oCr
,_..J1J

p.,. ::-::~

.--........,......

a1 .... eIe_

D_

....

01 .........

___

"n'.

pena'"

__
I

'. _.Ia
_.,. ~

Ia.._ .,......,..
.......

tlt

Ia,.....m-

_
.......
""_
---='
"
'
..
_
........._ ........_
_

10

...

,,_

..

_
"'=r
__11-"'- ... --...,

tw'

..- -

.-r"
.. ,._~
.. .-

.-

....... -

lI)Ch

__

dd>r

y..:t&l""

..

..

....... ...
...........
.... ........
s" _ ......
s

"".
.pIi'

Ia,,_

tL.. .....

lo

::::.;_ ,,..
.. ..... _ ..

:
,1

........

..

..-.

..

ap._

..

'"

..

:
pi.Da'

__

que
f la
s

Si_

_.
n I,.
~rnarel Iiro .,...

....

) La

.pr

"""1

_:,

que ....

;p'r

--..,_

......
Si ..

...

am) la, .........

................................
~

lar

..

,
r

....

.....
:::'1:

..
S

la .. -,
Sr lo'
,.._
lo

sI

.---

_,.

Me
.....

__ j.'

Foioca--

tiao de _...:

01 ........

loo .....

1_jo el

", _

al Si el ...-

par

-..

.so._
-

..._

',

:-

A_.... '*" .......


._...

_
-to ..jeco.
, ,,.-J.'I"
...._
f: ,.K8
11
.(lt
..
.....
.. .-.

........

...

el

..

.....
_..

....

_
..
5'~,.
..

..

...-~1
-.
,.
5

,_
.....

_r,'

.. _~

(,..J

'0
..
...........

....
la1l I
O

.....

'r

........
_..... ,.

--'1'.[' ..
J

litl"."
I

"51 ; t

,:

.....

...

,' .
n~
=1::

l
t...... el
'el
...

.
..
.. ....

biana ,,_ .. p6nt el a ,


la) La poiaIa
p. .. el I 1 ka ..
cImIID,
__
........ e-.,
_...._
..
la

....

..... tr'

1M .............
iIIIpitIe .. _..
.. .-.
el 6IIIiae
.- .... " el lA-, A.
que la WIa
...,. odo a" I ' par '
jup:
ar-a6n ."

....
t

No ' 110 ........ S


W. M&00'.~
__

Ual

el dio paoW ......

la

'.

JI __

.....

..

..
4

........

_50._--

..
--

~_
... cr .........
cm'
"'.... _
,ti

'S '

el

1L -

""'l""..ta ft ....... _

_ .. .._.....' -

....t .....t

,............

,.......

~1I.n"el ., .. {.~~

na
(1w"

"

w ..

...,

.....
' ...

...,_

~\3P ca

u"s

\: po" '

.,...

''''

, ...

..

a.l~
I

,,_

""

_ el ~

..

*_

"

""

h tt<,.."....u!!ir -

"'"

"

om.
loo ....... _ ...

S-M loo

c.a,..... ...- ,.. ,

C~~ 1
,...,.J
l'. ,.. ~~
....,loo "'bola
~
y an.
..., ~
,td!
.. M\.~
q-. ~ In tL..,C_

...

o.rn ("b~

"""

loo

_.
,*.,,'

C"ftn'

cki: ucro.. J\.y"

.....

<1;;"

llar

a.a

-x.

._

....

...

tUJW & kit


ctt cpr 4,
S' lb - ....
-.: ~.., ti (,.~ P" ...,
la..
"
c...".to rt'IIio'u n........ - ..... lo """ ..
la '~>A.
ts:nt
...... "'uddol_
,._
_.
S

p...... __
---, ...
..- -,...,., ...........

'n.
r

dn;:A-z

(--...

-,",.t

.. .....,. e.-

~~

"'L'~'''''''
....... a..,.-..-.. .. V-..._ ~
_...
~

........ .......
..........

...

<_c"'"*<b

-.

....

lo

.. i.>

-_

<ltooqur'"

I -...

'" ft ............

a...._ ....... _ .... '


....

.....

la

.-

Ir ' .. ,. .. .::.......

"

.,'

~..--dri

~r.
dI'!""'

-w -.

....

, ........ _

,_.'"

...wI"' __

ro

.. ,...'"

....

lo

'

n,rt.
_ -

...

_:

tO'\&

suA
-

P'

e' ....
t

......

,-~

;;:EaP' .Jt
,..,.. .. ':~~;"~~
01
:'Z"Ja ....

:..~~~~~~~~
u_

- ..--- .. ...,.,... .......

""""'
=
......

..... drI :-..:

...

:.'

tt'O ......

_..,-

~....-.-Ios

,..".
JO. rf///Ia .. ...,..

........'

..._.;;; .................
se ....
Se
fa 1936.

,],.,....

1':'.

la .....

.,..

""1,.......................
soIwoJa_ o.
,., -dtl

,r.w.'"f r..aru

del rwrpo.

....

,,,-,,_
lo qur

_.0

el .-

la pdoIa

....

evo"""" a .,_

--

~ f. I'H'J El BaonI
(00 _
poomtih 1'
~ W f.... 1""'" (

..

....
1

la

,Ir ..

ti'

la'

....

tw:s, 1

Id

~-~

....

"'tI,_.

r~

.-

.....
por .. ..,

al. ............
~:::::"i

=en .,......,....
do! dmIIo fe. ,r 1 ....

!JI""'" de ... __
las _"'_
":: IgsO.Ei~

<

l'

de 22SO.

yan!a.
1m El BaonI rm.r.
b (OUIf'ftWioI ( .. le, d
0i.63 m ,16

.........

F. 19j4 S'''';'' a loa 1*' I ...........


,.....,... lar cIri......
cIioopooW - ,..,.,
...,..
la 191$. ......
.".,.w..,... re aJea-

a.

9, lO. " J 14 ,_
I ,

". 1936 So hubo


_
U
fo 19Si FJ .......
I!I, pobnIo.1
<h .1 lmIido '1"< aIwn plft4 ..
tiro liIIn, .. <Ir un ha, a loa 22.90 ..
el
""'" dr loo ...-..no. al ........
,0.
l. 19S8. So hubo _
_
rr.....
m~EllIoudcliD
__
1 pl:S
..
.aninllo I .) , .....tP1CI6 pe! u
11"
I iDo
.100 .!ticulGo 6, 10 .el, I&, J7 J Il.
l. 1959. Loo artIaa1ao 1
10 ., ( l'
, ,)., J 18 ., .....;
_
1:,1_ So hubo ,_
[laR_ 5' , J ' ,
1Mny;bt. So .....
I Fe ..
... ...
"""uloo 10 .1. 14. 16, 17 ., 19 .,.
lo /'J61 Se le.....
h" ..
." ",., 17.
4
fa /90. Loo .. '~ .. 10 (n k ). K., 17 .....

r.1DOdiIiaooIo.

Se.-....s .. _

'1.

nro.:

...._.'"

1IIDdir......

1:0 19n El ..........

~"'''''''''''''l+a'\
lo 1'J64. &o

, ..

l...
s

J ".,

.-1-

6.AI""
......

fa

7.a.r,. ......
.. ,

..Mil". ti ~b
C q
t. AriIiid
10.....

1_

.......

El
l. liIpe

g.

.......
,.

2. ... _

' "

...........
s. ... ......
,r,

S.

"ar

6.

11

ti

'j__
....

,....

.... w ...
OoQ.6A..,
, .. foil. , ....

\1

.!. 14 ...

,Ir

rdrl

..

)t

,.m.amo .. ''''

'06 1

'lIr "'"0.. 1,
l.
,.. hl.
."

\1

1..-

1ttooI.

"....

JI.

"1"1"

'1'" ... "'.....

lA"
Ir
IKftJ.. _o.

lA

.. ...- ..

do ud. por

....

a.- Tod....

_ .....

__

...... _t:.

ID lM10rn pna
..... -.>
I t:q.,.Iobr.o.

tI";"

o.

.._

....
_

........
""".... __~

, k"'p..... 68 __

t\r"""

! 1'rnlcIn. (.. "


1...

,_Ioo ..

do lA __
........

.....r_

....

por

...

_n_.
'
,
.,
,..._ ... ,.. .....
...... o......
..., ....... _-_."'...anoL .... ,r6a o

,...

1,.,. ......

""" , u lamor'" JurIlo

.....

por l>th FI pIo6.....

r..n.

; __

wr-doo ..-

... --

..

...

",",.rr,,'

,.

----------~------------.a .

..,.._J _-LIt

1.

I ............
O'tOe" ....

() albO( l"IIGill:UUM
~ AlfA O{ COIlKltJlQl

~mollll
~

lIo\JI)

AlRJlIIIA

'll T*DIIIS(lE _U

IJ) CUAIlO lIOtU

01..-s0{_
~ lStIUMA O{

~~!:.:

~~c
~,

t-f-j

~ ~.~,S~~.3

,_,

~
.! 1.0 fJ, 2:0

4'

"'

"

11
~

~~

+-

_..,

t
~

L /t~~1.I..
(7

'i

"

~~LI~'--------.

--------------------~.~--------------------------

~
.11Iut..c

...

t.

,...u.,,,
l-.

1I

Dd aJ<drn.. como d,

011<

oo .. ,,,be ~
J,nerar,..ad Jo condaa
aulbum>

loo ,,..,..

c.. _

lIIUChao ..,....,.
.....................

'T'

'.

la

Indio. lf_ l'JI 01 J


lo
f dieoa que ya lo JI'
aeen que f.. h'
'.

cItod< el oq1o \1 a.
el "", ee el< la Guorn do T...,.; l" .. dice que
ru< un brabm.\n IIomodo Siooa y que
.,
un mortltt2 indIO, qujm irwmI6 pon .....
ccmprtnd.... .1 oobmono que .. .., .. lIufa, II
,...
Id';' nXa, II .... ~
En la anl,.u.dad
loo ~
loo ,._
1 loo __
lo praclOC"Obon mudoo, dr,polt los .,..... y loo ,
_
Lot mbo So ft'IL-iWon a .. p'
w el , .....
Jo inlrodujnon I Francia. a 1...........
a A'
N.
a Iot :>I!.. ~OI
Y ... lUde IIIIIia, .... .,1

r F.o.pa2.

Se tupon:

que no lit ,..

loa JooprIo ca. 1M

..

""""'""lw, Ino que ha ""rido ~


como le jurp ~
doda de na. del ....

..........u. ......

pIlO

El IUCSO le
UD tabIeio cl'iC'
... I\f cwdrao o acaqu<o aJlenIIIdca ea .....
, ......
lo,,",,"I01lm dGo 1"" "e'"
'.. _
f_ la
r..u una de la cuaJeo f
t.u e denominan de la .. _
ea p' _ ..,.

,,,,&,,_,

GIr..

_rena

o ........... aJfiIes,

'

ocho pooneo. UD jatp .,


.1 otlO .. blanco. El ......
iIoIoI
Ij.... La d<ndIa ., dda j I 'r ,
blanco. I'animdo ., _ CUiNlIO
lO col<oas. ~,
,
..,
",.._

-.;~

~
t_

'.

d .......

_ C!DIw.

_ La japdao
al pIlO, :":.:;:~
FJ ...... 0lit diwWe _ 1_'"

~-..

:c.!"'~==f

.,

_ QiIIdo

la T "

e , ....

1IIJ:l
.f~"'~
iiIfIw.:iII~
ji .",

p;a.

cid.., y

'.......,...

_.

tia

la

CCIlI!IIt.'.

,..,IIa :" FE'.. ..


.........
A_

,....a;o
-tela

'"

,.....' ....ifVSil :"

~~~-............
a..-,.." 52.. eI.t(:e.-....~eI.,
el ....
lal

a:'

___..

.......

:;:".

a _

_......

1oP"r-'

__ lo;

Ia-"

qe ~

.-

.....

~dr

ji

....

...

ja

E -

......

n'

40

cSocir, ..

..

...

..... __

t. :.:.
CD>UO pob

'1
,rE'
.......
-.eirU '

,
f

CCIII .....
ftllft _

Ea

....

11""

iIIIIn_

_.,

JU<P

"",,""

__

......

d cual le lata
.................

m...

a '
:
_s.

C',

.-

...

.. _

ni

caoIa_

;.

lo

..

Iu
DO _
(aIIIs
F.iI!indo cIronnn :.11ft aaipo. El ......
...
'" .. eI....,.;n,tr
Al. J6 pui.... 2 E2, ,
I$. f H. 5 n.6 1I ,. 01 7 - Il: ..
'" ".<r<>s 'JO t......, _.lb. La paIIfIIki6n pea I
e u:uo ro ~ """_....es CIClO ...
;.,..

&..-r.r se ,." .. de a d..... _

=,

e9.,_.u.
................

1, __

_,

"
del ....

fIdO .. ~
d..dor 1154 A r_
XIX lit
~ ~.,,,; por "EunIpL
....
_..
<Ca ..... p fr.uocera ,. F
t a .aur
..... .... ~.
pm> lo m.\s
,. 11 .. _
(Ada _
JUOP ,. ap'_ -. .......
" ~
que no .. JUlIO ... pal'eJaL c- ni
c::ntJri.:a
loo
... aaipo.
,

..., por
100 de r
Iu naaIa _
I
....... ~
"' toIor. El .-aIar ... ta5 lo'
...
IICWrdo. los mi .,..'
u
__
. el ~
El _'lIIar d=
el
__
&! p;do cid 2 al 10. ea
el ;.e. la
el
... , el ..... que.,. el de ....,..vab:_
_

_ '""r_o

r,.

CGD\'" -' a"ciBaL


...

......rua ......... _ .......,


cid aqa. EjempIc< as, .......

1a

PII.oda. I
..,... ........
...-.
p6Ur o.

[1

....

or ......

2 _

, _

.. .-.w.do la a
'5;1
'.-.;lo 6, J, .. , , lO:

~~

,. _ por; ..

,...,. ....... ,

i_4

..........
5-

S i;d..,..
...........

m; la lada
f

1IIIIar. la
s- i _ ......

.. W

_.--la'

o.

r.ma_ ... __
dp6loaoe

_ ....
.... ...

"p'..,.fiar'

.. cIttW 2 ..,.... 2

.. I<>r-. ...

la .
leKia,

....

~,

4-.

.. __

...

'

_..;

__

1a;

Ir

..

la
I

lit

..
,..
el

.....

'.

......
n

.... jI!Ip.
a. ....
_
,+' S'

.........

-.JIIIi

,r

000 :f
o
.-.......

:~

--.___

.rJI

"":;>f

,--- ...
tIf

gggg~

- .....-

---....Jo

...

ggCl~
gggg~

1.

999

i.
~

i.
!

LU

-=

999 "t.~
i.

(PDct)
(Pq)(P

--

-.'1. ~

IU

~~gg

aJo

t-'.I::B

I
___

t.

yo
1

t ....

.....'...
"--..!

"'s

-,de

.,,_
lA

-alt-

cOo
D

...........

La mtrlMO de los: ~portn. tn nueura '\ ;.J.. , pcede


c!<nn< '111<" romr..w <on Iol jucgoo cIr uJ.mcia.
o. lod... ntDO jutp. q..., sen
.Ig"'_
DO "'1m",", in<ubr_:s
epro.>lo. 1"'''' ouo, ,i.
[J1at ,,,,,,,!>cien... '" "xm
pnnrip:almmte en lo.
!W'l"" publir... , ro loo udints paro nu- y m
,q-oU1oU cas.:lSl),1rtltuurn que cuentan con t11),ltto
para uI lO.
[n ti ....,ndn... o jJrdin d~ nios, .: acmtun,lI,.
:!=t La "np de armo" )':11 que uno cIc! 1es
"'IKII
de b n"" de CU ed.1cI, ...
ti ton litrn.
L\ CAI.\ m: .\RFSA l'uecIe 1ft mlontU., reeU!IIUur. de- concr"t'ln o de madNa" SJ o rrdo:Kb. ~I
c!i.lmrtro
ele 2.60 a ~20 In. Y .... RCUngulv,
p=<l<
d. 180 X 3.00 m o d. ,;O X 6 ni
remo m!ximo. 1:1 rondo de ~
.. el< 50 an. llalu
..... Ilur~cIc! :so cm se lIm. de ",rna dr prerr,~
dt p!:tr.a o ele ,lo) y el ......... o .... 20 cm, qu<d.>
Ox. po'" ~ D1 Jugar kd num no La uq""n; con
eae _
IUI. a1,<c!cdar ele La cap \"3 W>2 anca
f,JO dr '!S cm de :ancho ~
JI! rnn<U! _
S cm y
'1"< wnb<n ,. ...'e de ........ '0 ..... 00_
I...:a arnt;> d'br _ cambl.1da prd,,,,,,,,,tr. >qD
lo qu<' .., _.
y ad:nW rt~ con btdotvro de
=amo p.u:> <'IUlk. cnfum<ebdn a loo mi_
Il<odr ~.
1 "'ti' de arn>3 cItbm qu<"du
.~
t!J Iupno cIcJrocL,. ele prd......,. ti> la maaJ;o.
010 d r.oI. 1>< pro<uran ~
tstn en<a dr alK4n
.. bol pa'. 1uat M""", )':1 tc.U> litl' o _'>hit>.
dcttlok pucd>n ~r
La, ponorw qur <tila al
<1Ild>do ele ... tuoo..
tn q,.".,. wqua o duboo, '"
m.uw
la ..... de ami<> (=a de La aIber<"a. .,;aap.c y ..... ndo
~_tur> prn"ll'O La {,....... ele rOS'" b _ cIcI loado
.. la albo:to.
&CARR.OUSf..L. fAk .p'p'o (~ "rtc ea UIIA baDC8
CMl lUden .sr U ('DI de ~
ea
F
bon:t....,,~ de ti bcIat, 7 que
.... Pd"
d
La ~
caaIa 50 <DI de ah.....
<00 .....
barra na.ttal fa!" a UD
el. ...
._,~
s, pw d P"'P'" ' 1 +r

_1."'.

r",oo""

medi,'

'<r

............m

<_

~ :*"''''''
Iliiiao.

'e "

'

le

nll.u MP10 11.1)'


d,,~

d ml, ~

upoo de culumplo."""

q.t:' ..-.

._

de una ":1101 puts.a t ,~


la .ama aptap.aad.a.
un .rbol, tuu.a 1~eS.- rrM"t.Il q* W ("(l1lI11 .,ca
en ...r.... de 2, 3 y b.>.... b ...... ial..... punI<w .,
ron cana...Itas PJ-1a"l"'rIbd d le. ...............

r_1....
O "" ,lb
,uboo

""r.....

0."''''

do' mct.oI q.... __


la ....
\etQJ en doflclc '" _........
Iao wIw ; ......

que.!., been f '1"" JCIbor ..._


de ,_F_<;t:AI.f.RA 1I0iU7.o~7AL
c:-sa ....
bo. ""nc.~ \W1I.,.In de r de ~
.......
por medIO cIr C<><b dot ...... bw
.....
de dIO"""'" 1_ ~
_ loo que .._
la
...ulmo p~
cllcha por lo _

.... lcIan Iao Ira,.... ;;." '1""


la,!" por In ck ~
" 6 " - ......
t,a "'DO dr OIro .
La ncaIrta 1_ de 2-1} %. .......
n ...QJ ele la.....
1.... IUbo> \ft1IC
,al>
al mi ..
nn-dd<l~y

--

OLA UF. MAR Sr _,.


..
mun" m foran de ob. Su d,'
,..
Dlu... dd .~ cnllT~ de 4 ...
Sl'BE \' IlAJA. F.. ILU tabla (,1
t,.. ,
do ul "",ncr.a '1"" el ...._.
da ..... _...

la

r ..

purcba
.. "
1~ b.>y do cW_ <'F.I oop<IIV p...w
-

Jn(It

""'"' .... ,,_..,


Ii<... lA a1,un

EllaoJIoclr

.!!!IiJItI~

p.e .. ..MI ..
4 JI

la

...... ct:I20

...

1>

C n'
l.
.!Saa ..........
IOIOG~O

",w -

,.... .......

d..al"'_'

la"""'"
lo

:;:"ei

",

la
,. , -

r ' .-.

-::-:~~:.::~

..

. mb.'" -..r.

.......

r.,.,

,.... _,."

abo. "' ....

ID .. l!r

dr

fUOdrn ...-

aob1 .....

Dio...

..........

dr -'.
Itim:os .... bs
U"W... ._
..., dr d.'rr.nt"
7 _ ha....
lipn'" ...10
..... hat.... dr <__ IdO
\'tJl.ANTIl". El ~F dr _
"'............. un tubo
_.....
...-IIrnc> dr e_no '1""....... rip"," oobn..... ...... dr Jh<d'" "'" """....I~el<- .urna y .....mm ....
O

.""JO

El 1""" ha ... I""andll~r120m


del n,,-el drI
...
4.00 m ""'"' rt En"
fU'''' .ul""'"
br1J(' WI _.nI mil)"lbSe, urudo. 1M. ntedio

' oO ..

1_ , drIM- .~
dr~""
tlI,ftLJd

un b.Jav
b \~

1.. olhuril

,""llIl'"

~ ... IOL"""'"

nI.>dc->.

<mtr.al .sr.brr nte"


lllnn .. (.-1'1 foIfln,JR' t'JI nUtntrn

.:r

aro

"'"

dt r."..
ck 1.-10 1ft

f1JIbno rf na'". drl pIlO I":t


I.Ill m 1"'''' ,,,.-,.,.dr U_litro

-....... r

._.fIIt.

7 S lo

__.

..

1M

"....

j. .

-l.

....-

10-1'
r-

1:"""

1:.

r
o

.J ~ frni'.r-,...

H
I~
I

lU_

[,

f-

I"r

...

,. t ..---

l....

UI

roe a ..
'_"'~o:.".""I

,b
,It
.lo
L l L

..
..
._.

~'l

~
:'

.07.,-

"",,'.

A.

.tI

--110

11111~L~(1111
Pt.MT~ el'

......

rvlltlOS

''''
111111111111

1+

J.it

t ..

o(6

W~

'

~.
I

....._ u:

le tNCO.

111(......

1110
Pi" 'f'Olts. l.

UGO

I
1

'r

-..

o_.

a ....
1

111IIIL.r

o_. .....,-I

ll .. 11'"'.

.>
/',- '-"

/' ,,'~
,

,,

I
I
I

_-

-...

"

llO-

....

-~-

-L

\
I

....
I

"1"

-JIII

.._""'_uo..

....n_z..a ..

_HDx'II) .
_I.II1X311) ..

......,,-.

,,

u.

."

"

J.

"'"I

.-

'_

h"

.-

.........

.... ,

-'1

-.......

!Ut

.,

_ ....

caa._

"

~_-. __
_--

_rr

... _ .

.a:- ...

.-..

____ te

._"__r.~"'"
..__r._____
--_
.
- .....
........_ ....
""

__

.....

1.1

_ni

..r \.,

_. _1.Jt

!- .....

-~~'~.~~ ~
7

........

se <_ qur "".

okpcwlC .. dr
... ,_:

... _abrr lo indica

fnn<ft -

....
Ir_
,. qut klo ....s.... dr __ ........ 10joIpnIII" ti
eP' ~n pno....., ......
<ti r........ aci6
C" ti
lbota 1842e fana6 rI poDer da ..
w",,-.r , "' 1856 ... c............. las nst& Ea .....
nrt.""'" coda chlb crnIa .....,..
..-._
...
n cK.: B~ tao unif"1C'6 ... 1_ ,'- la ....
(JI) ha loIrado ..,...
dif......
T~ tU _lb drl --.
o ......
~
'-.,1 pII~10 pricUra La ""xe," adII aa
,.
en ... put< ,aIniar. 'f ... la _, ilOI ....
ft
tn dontIc ,_
.... de lita
fW1" ""... pr.a it<4' la ...,.. .. ..... ,...
~Drb f'R mMlAuerto, .....
mu.n'k,.. ._..
la al m......
Se _
ftID

~~nqur

X'=

.. dr""'-

_abr.:,.

,m

,,,,,,TU.

1M" .....

~ oupon< que d.-.k b rd:ld de b, ~,nnas .1 ~

.. hado cemp<1K,or.n de 1.. ..,wl1Ia"o de pn2S s


d<v"". clC!dr b I"'''''''~ de .... Oliml""d.u

uduy""

MooI"'..... "'

.""m." ~

1896.

.\r::t=!mrntr t"1 1t'\i1ot41Ulknto de ~


"13 eentn>l>do :or un" r<dcuoon In'r~
b r 111C"_
r11iadaal ('.omitE- C'Ump.co Intr'n30onal, ~
qUf
'<2 rodonrioa<": :-:.c:iooaln de I",,anunu=n.o
de !'<n' d. e>t ...
Fisa La F 1HC".., 'tmr lUi
nUilUlOI! "1tbRlm..... as! (omo ~
p3ra ti driot
.. olio <1: .... ..,at'OS d. ..... deporto, que uJ.....
mochracaceonc:s ~. ::.ju1tel c.ach (Uiatro Aal. durant: 1..
(.I":nr;&a de Jo, con~
prn"1(lO " b, camp<tntCw
Ollmp><n T...m..m ee OCUJ"I de cantrobr .... com.,..<r>riao en .... Jotp Olimp ...... rt1liatul<t , amiJ.
"""'; y d. que .. ..lcbrt nada ao .... ('~=.o

"""po

w,,""

Mund.. 1.
1'_ ckpcn< .. ,,,,;,.. .n k\-mw d INl"Of p<>n
pl!-IbI<. b" n UN Iwra el< 1>'<1ro MI CUl'" r.1Itn""';'
dadcs '" ",n <olocando dlo<.... ,.mbi&l el< ru.no. de
dilnml<> pnOI .~n
se "'I,*ra. 1.. b.un es muy
.=trlll< ) d<be toporut 130 19 de <:Id.. Iodo. Su

.. do 220 m y pes.> ~ 19. su da-<.o


d. ~ cm ro ....
Y dc :1 8 <111
ca tl ....0 (la ""11' de ........dio) 1... AIpOtICM: donde
Ir colocan ...
nunoJ dcb< ...uf ,p'.... como una
Ilma_ po" que no .. ~"'.
..... dGccc oon ?a r U<nal .... SiuIrDtft >dO' ,
m:d:.!:u..
IcmfItUd .-,

1=}Of n

<XU<mOO'

......

(01upn_ ~

I'.r~

o.~

''_L

de

o.soo y de

umbi6> hay d.,...,. de

I 000 ~

Pa... A.jeI.U 1m diKm " b hura 50 .... .... tept


de orcb bdo. drc:ho to>< es ..mbirn de f..no J
!'<"~ 2!tOO q
1"" e)<ttKlot dr <ompo... "'... "",.m Ft.'E.RZA.
.'..RRX'QI.JI: y F~"\'IOS, .... clUb nn "')"'00
......mrK",r~
FUER:!."" AsIindob <00 bs plnus haaa aboJO,
ee Ic\-;anta La b.un
La aItun dol pocho,
.-.pera '" .. ilAl dd irb,lJO (W>.a p"'rrrado . para .....
car d la"iUJutlumto que re: baa ba::te eSe '.en t 01
) brazo. .... La ayub dd c..apo y pcmas. D 1Jb.uo
opm! p3r.l dn b ,..;...1. ~ '1"" ... a!kt;a n iaoD601I.
... n'O por" tntnU <1 ..-inu<n1O tcCDO porA UIdot.ult

""tU

1,.. .1 p:so

qur ~

nwtdo ~

b (OiIiFw

.",..",;6n do loo br.......

....RR.":-;QUF_ S. Ic\-anu 1.0 batn haua 1.t napI<u


101 bramo. ro un ..... ';nnpG. .mbo
El p:u>U cspon b odbI dol Artoiuo
p....
boj.. b b,un.
[."'IOS :--e Ic\,."", b barn huta
hOIl".
y dc altl. con un nnl"'Pt do ~
1
......
b compIU ntrnti6a do "" bntI,
la .aba&.
La haj.a hasta qur .1 bitto k indiqu<
..,'" un ",,,.. mtm,,," ",tdrn ~
la ,_
dd doportiIU SU ~idad
.tIEDca.
Como> ... <1 bm y b lucha. ...,_,_

c:bW'IOln pr>< Al pc-oo. utntIo !al o .........


loa ..

01.-n..6n de
de b <:Ibna.

l!'umtn

PESO GAl.1.o
rESO ''LUMA

bana 56000 ...

PESO l.1GF.JlO

haIIIa 67~
huta 7\.000
Iwta lZ.5GII
...,
ole !IOJIDO

...... 611.000...

PF};O !'oSWIO

PESO I.lGERO COMPLF.T'O


PESO MEDIO COMPLETO
l'f.SO COMPlETO
En ~
g&n
.,,_
la
que' ft h:lua ~2l.K. p:ro DO t:I Ice
.... _
~
EA d ~
dc "._

...

...
...
...

,Ie_...

......

cI<tt<ho a

Ita -

ea

'2

S l'

..

..

In

Ij
....."
~=5:::'''

....

....

el ~ lO! ; ...
.. laut
,. d
COD 2-D
,: reirJI 2, .....
m Je.
..
e' r." ....lo .... rn'c

al .... de la t.rr.a _
._..
..... I

ef

ftye

_phi
...................

..... .,_
:i":d=='~"

_..

y,,'.

x.lDy.20_

..--

:_.

erponaI ,.....maokIa
,...,... t qut
la

Se

ks

_
....

',

.._

_
_

,.. !j, ,

lIJWOIIiaoIM .....

....

uI

-"

loo apa-

el"'''_ -buco hocVoataI, ~

.....

,
, .. ",,""10. ''''?nn"_
;"..,.,. f,~'"
Ii_ """ loo
.......
....
_.,
..............
porudWoo ,
,..

~:

.. t1IDr" ......
a la

fOIl

e_

'-1

._

d.. ~...............

Ul

..

.,

I>

al , I I

~ '1""'$

.
I I I

. .

'

--">.'-.

,.

_.

IIIIII IflClall1 1.11111111111 .1 JIIII


Oc ~ JeuD_bJlliattos OIimpllCO.

TRES ton las 1~-ant:a..d1itnH. Oi1tn*Ol


oIicia)m<ntr .
1) IA"\-anu.mimlo

Furn.ll

("PrIl'U"

itc:OQOtickM.

en ir.cJM)

1'llL'~.~.

2) Ln~llto
un TKtDpo
(-"JI2tLhca
~I
AAAA.'Ql:J-:.
3 vunwoJ<1do .. dot Ttrl1l~ ("'CI..,,,.nd Jnl.ee ln:o) F.'''" 10:\,
SIt;Th _ r... QI<"gOtlao qur pitm;an d pno d.
Iot c_pdlo!oro c!c~,>tI ..... jUlUr I!os todo aq... t
qv< d<= Comp<lU- tn ti v.poru: de .focno'
') !'no Gallo

l<ta S' 000 l (123~ Lbe)


PSu-m..
. 600c0 l. (1'2!t~ .. )
Peso Llgno
" li7.sao l. (I-I~
")
Prro Mtd.,
" ;000 k. (1~~
")
l'cIo ~:mi-ComplclO"
82.soo 1 (18.}~ ")
Pno 'ltdic>C<>mpleto
" 90.000 1 (I!I814
"1
P....
\AntpI<to ~I" d. 90.000 k "tolo de 198Y. ")

reo

2J

"
4J
5)
6

u-.._Ioa F..... ,.... - ........


r..tr ln1Ulumi .. 1I0 oc d.. id<- en dos pazln. La primna
<ooUll....
alar la """ b.. u los botnbfos,. Para
dtu.lr oto eta><i6n .. <0l000 la tt;,,.,,. mlrent. de
del kunud",
<D f...... horizontal. m
._ .. !le tOUU con la pal..... de la> __
bada ahajO
J de un rolo <!tir6a '" joI2 baJ!. que qU<d<- oo~d>
lOln d pccba .. la altura de la> c1a,ioa.. l. dj,W>o
na tnlff v.na v otra maao el a gwto del ,,",,1lJIudor,
'""" Iu ni.......
un WltO C'01T8IIaI mi<l\lr.u "' .... 10
hocm "" Llnto abi<tUJ. Lbs bombroo cid In'anuden
_ por ~
r:m<nIla bu! de ..... "->2-ilm. 1"'''
la en" mayoraLu <oIoun d". o tns cmd_
mis aftlth de "" ho.nbroo.
Los po. dcborin <SUr paraldoo con la barra al
_peur la <u<i6n de l. prim... pane de <ele
....utamJ<1dO r el ln~t
putd< C>ICO&er ti Q1i!o
qvo cIaeo. bial 1r:l ti de dopbme o bien d ele
doblAr b. rocIill:n li!;eramentr como si h=a rju.
t.,.,. "" eano ~ .."udill> al tubir b tt;,rr.
Al tcrmtu c:.t.a primera p:utc b tt;,rr. ddxd
<>u, deo=ndo oabr~ Lu cbrlcuLu. ol pod>o " loo
ton-. caonpIoummt.
El lb =udGc- qur
po. ddtnoo foicos 1, tea imposible dneam:>t b b;,rra
en d pecho, cItb<ri inf"""ar de .,.10 loo _..,
el. no h>cuIo ! al DO deto_, b barn
~
...... cr J<CUUt la ~
p:utc de <!<~
I:nn "TI,,,,, ,... cmlif"oc:ao En todo aJO la barra
~
...., -..= :01 nkd del hurto .--=-cb='d~
trp>ta<o5., dr.
los pxt cuab opci6a cid

~ .O<m:l.

dn!...........

:=

Un.

JOb,.

'T"

la b:un ro la pc>llcin anta doaiu.,


eldxd, "p"v la ..mi del rE!.n para
f_ cIcI ln=t.unimto, ociW que k
le
rntd,,_ una pa'mada , <"tU ooaI DO
ced dAda en =no no ao ~te
qwno.
<aft

:r-.J: ~

d ._~

~ ........w.. z

eee loo pxt en linta tteU y eee b barn dtNd._",.


co!onda como ae ... se de_' ya ~
l tIA .... qu.' rl ,Hu, lb la td.aJ, el '" .lItado<
cmpttll kvae tar la barra boJ.. q"" u ~
... su m'rm abra
ddMuc!o tr:nrr 1'1 In-amador
....b..- """Fum<n.. ntcndi6o& y <tItcntt> erA
OPndo d rfl... tInKa& de b..bo r dejado pu.u dot
~ttIm,
'l"" el InlUl'adcn ... ~ CX!mpkummlt qu'dO
7 CDD .. baro pnprndlculum<u>r
""'"
... caben.
dar l Lo .m. do. qur Lo barra ..,~ baj>da di<ietIdo ...
,= alu .. p:Whra BAJA. al _
l.....><l qur hui
ur.a ,d el b,.."., b.....,.so ftte pon que el
k\.nbdor
., DO t'AtUCh6 r.I gme dtt ,cf~ ac~
loo InlOl O
del pbt.co ~ 10 1mpIAIom>n, al
ver la ,raI cid bcwo dd.rrl (""'pmoda """ 01 Ir
"",wn"R'O trrmir>6 t 'l"" puede boju la barn

.pb..-

Sr e<md<nD laI... ) __
IOJ~la

de deocaIflcad6a

~l"""o)

11 I.....-anur la I=ra wu

100 Ianbt", en ...,.,_


de: uno JDIo )' m otf." CIJO el
rffe .. debrd ",dmar al ""'lUltador baJU b batn
la p1a ...
d intrn", en rdrmt<IL
2) Empeur la ......,w. r... cid """lm ....to &DIO
d.. qce .1 rMe" d la ..ml
InO\-irDCZItoI

ea

r_.~

'\'U

3 Doblo, "" ~
"""'l"" .... lovnmmtr
....
rau(' la qunc!.1 ~nt de, k\na,mknn
M2. anta
de <tnjl<'1>r o ,,1 i: kntlundo.
-4) Iln'ohn la p<W um ..n emxndo .lln"'_
......ato. 1'ambin baJ>t1a de. punto de pazw unque
.... poro, timulntAmmlr q\lC' Ir nttpICD d "".....

"",,,""
....
5. flaionu

rI cuapo en eu>Iq"," f.,,_ clunntc

ti ln"AnuDlkmo.
6, It~rpnc dntuWtdo aub ,._... ....) al ....,.
mr:nto dt" CJC'C'U'W ('1 In~n',mtrnto.
7} Al tr la'3nW>do subir loo brum dnp.Ua. l::.D
... """ antn qU<' ti DUO.
81 Drtmtr la borra,
td ur.:a fntd6n ele
oqrundo. dunntr 01 In~
....
9 EstesW6a mcompleta de loo ~
10) "'I~'tt 100 PO" ck ... Io>pt durante d ln'anUtomo rn.."ur !al pwu.u o los lato-.
.11 'l'_
dd CU<1pO b.1aa nW<ju..". de bdot.
I! I\>pr la
""ta " 'f.X .1rffe:l d la orilaI
de IiAJA
l' :';0 <SUr lD<Iido c!tbap de b barra al tnDUDU
el b=nl""""

a_

"""'10. ..;

mrra

~a
.. "'_-"'-"
ots-utt"
S. coloa la lum 1=i=r1.1mrnlr mI,.,... de loo
J"<S del "" .. .udct. Se:
coa la palma de la
"""'" haci. abaJO Y de "" ...... ntinSo '" debo ""_

==

:nL::=:~"'::.:':':
5

Del

11 ...
=rl I
la barra ..,_

'T'zno.
2) Woo.e ... _
e da
I .. a el
_

15

'

'n la
!

~bl.

'

......

~I ',_

11,........

i6II be

11

M la

ole loo
eo1

h.

,.._

cIoade cal
La diMluria .. 1M

IIIIIIIII .........

bva...........

"11 'In
__

ti ua,.....

... ,..

1ft.....

.... l'

10lIo ti

.._:.:tI~~::J

...........
.._.-.11

o._r--..,c_

.......

.-:::;:- ti .-;
..
ti

__

.....

,_,..

oIo<ioio .. 01 '

..

MAIA"_" C"M
."

"*' le

,...

IOHftifJ
onE .. ..

iIoa ..

r-

m.

:.;._

"

.. ti AaIlA.'-'Ql'E (
........
.. rifori _ _
....ti 1.. I
............
_
.... la aIJIoa ('CIB
...... piot...

_
,

....

,...

,..;

............
.. ,........_..

-,

ctifOft,

......

..,_

_.UDIO

,.,.

........ ,...

Ii. _
_
_

10;

,....

.....n

OS

01 .-

el

'

.. ftirri
IIVENO o
ml.1a.

, ..

..
..

'
......

........

.w.n

'

pioIi6

' ...".~

a..

) , L"I\'lON

deo

,._

,.iDe.- - '""
Ieo

.-.

..

.,

.....

r'

pi ,_....

.._

,.1," ~ , l',pnflar'"
01 leo .. ,

'_a'
, ...,...
cIoo
It._
0'10 ..
BAJA. pue
el k
"
F
....
".,.t, pue"""'.
a.'
_
:

'.,

eIOo

oMori pited:
......

le llana.

EI.&ri
lile:

II,

w....
.....

la

f~"'"

e' ,.. ...

opa......EI

: :=':'~,.... ...,._ ,.................

n'

... ,_
...... ...-,
le -ioi6e, 01 afIO""

Me,.

Madr
Ap-' "

........

El fori _
lA
_
le .pe
.........

... ,

(.''

..

__

'"
.......

~!lIiw
.

"ti

""'

..

..,.

",Ir

_
l'

.....

WoicaJP

".. .., "Ocea.. ,

l...

ea .........

Cz

''''a._M_.C

-pa
......
_
o

...,.

,...

.......
le

1M
1'<10 ..
,.
v
6airo ...
owloo

.. ,......_ ,_ el

-...

ean P'

.,

..

(=5

!i~:.-::r-'":S I_
... ..... ,_'.:_a.aDSe,
le

ti D
t~

...
de-

:20.

.,

..... ,

DoJo

II

"'" _ ata-

l._05--._
--,sr:

..,
-,

v.CAIIIS&TA

_...

..oaoIa..
la
_...

:1' '

..._
2

e. _ (T1ftdlirtl
_
~
cual esr'
SI_.
su
~
sI,_

tf'

Al.

.........

=-"

....... lIa.

M.

lIoc que

.s..,.,.

marn__

: -

Aa _

_.-!:.ctM,

,_.....

f ,

dasa

tr .... _
'1:

..

de

,'''

'7

_.J* .....
..,

DO

In

.. _

, ..... ' p; ...

puaqw_

al ~jOrUW ..
, -k __
:oo
-

.. pa 1 3M
al JI,
l. S

01 11ft

N'

do! Erwi6L
1 Loo ZAPATOS "

._.

-. 1" ' sr

2. El
PANTALO.'i
.......
,, .......
deIIed- __-

.J, ..,rtslo ..,.,.


IDO.: .m

,'!.

l' d ..*

, .....

j8

haar .....
~Ie
1;

.... ;

_'

..

el.

la

, ........

r 'M

...,..._

Is:u I
'J

....

_...
...
cIobo _ <III'ricIa --

lIMa
- ,...
quo la ...... Latls:. mm' ...

....

d - el!D

...

..

.......... oape-.- _ __ ... S...", .. 'C?IISe...... , .....


........

PL,

-... , ........
,...._..,
o.!... .
-

, 111 .~

pardar el ..

.. .,

.....

r lo n ,

'::'::;:.:::
..

.....................
h._~
.................
-w.
1'%
ja ,

,...

-::.
...., .........

.. 1aJ--

.. 11 CIHJ1JION ...

=.

-_
,

.......

el

..
_

..

...

.lA

pes-.

0.. ..........

t.,."o a

-.....Jo 1ft'

....r..
tfes
r-. acb
un k...nuoo..

..

<;,

El d<bn A

"...,

a.,.......,.

loo otre. ~tadaros


pnmn " tqW>do

y ....

nIiI

<..

("=>do "" _lleca f..

ron d m NIlO peso.

1''''

h..

""'Ir,

"'J"

de ""

Of""

""'.'0

-_._
"'".....
,_

:a
.. ....eI..,._
bern

.. N_ Ceo
a .. '
ene,

pea n

.. la......

...

_la,

e'

,.....

.Ia

.. ,._

kili _

'di

....

ro

CIIIIe 1M

te

.."

f"1

d.

.'

el
dad

..,_

.....

.-

~
....

..:~
.-...._ _~*...
... ..............
- ...

.............

tf

'

lnanlJl'

TE,.

SI ~

Iti:.

,....

icado
la bana tuIw do pao.
I"DIO

..nr....

Si

..--

...,.w

_..,.

u.a _ ....

.....

,..

el ..-

obIip_

do _

SI .,.... .. "

.'n

tGIBUlI
.n1Oi1<8 ...

In.........

.uua-.

bt:o eI.l'
Io ...

.....

01

..

la

)'j::ac>o:

aroc....,..-

lA oIea:i6:0 do
.....
.. _,_ar

pw la r..
lB

'....

Ha

l!.t

_-

...

...

r.'.'I<U do :oda: ... arldal:o.. "'aa ___

:IrS'1
.....
U. a6riIeI ..
la. __._

-r..,.

............
I _
..

'* -ca~-~_
__

drI

........
t
p:rt

, *.

le
onl

....

........

.... 10 nwtdo __
d i 1ao 10
lo qw lOiII6 ea el JA_ ', prao

FJ1mrr

1_

Mi

" .....

_...

Una _

p"tidar

a...

... -_ .... __01_ .......' _.


...
........rt.
.. ,...

" ,_

....::.::-:

DOS

dt
dn<:aruo (dobori luIIm UD m .....
baIIpo .....
""'"..._
pota qw ....... _ la pIa. ' .. W "'"'"
d IIIIr'IIID pno ti t t
k. S , ti
t.unbihl uyau "'_
ti _
pooe,
no babri 4K'11ad do _,..
el ........ 0610

CII'aIDltanaa

AWUft
ele .. t.n
1... baro drbc cU1P"''' ~ un p<:IO ~
y oJf.
cI.do p"" el Coaulf. ~
doiba"d" orr ltIIt
ro l'fOI>Otco6oCOft b <2t<pb que '" vaya compdil.
~.
mh bo,., pon Lu prunau ClII~.
y un
poro mM ah" pan tu ~_
Si alpno
100<~
no ~.
e.... el p<I'> qw .....
c
_'.
ddJai lUIUIIriarIo a1l al Cooni1II! pw .......
del potJn dr w oquipo' l' r. _ la be"" _ "'.da
do ,
El )OS_ d. (~nuonia. drbo 'Lapa .nunnar rI p<tO la barn rqMtindo cJichD ....
muy Janmmt., par a.dio drI ~,
.....
atla &IIIIbda b __ cIr
1 u
...
....... rlo. la bar.. ...,mi ...I"",do
..._
do 2~ l....
S Iiboa .. 100 ._ da. Uaidao
u.a

0"'_ ...

el .... ...,. a
:Ioberi pa.r a la
......
\.. a ....._ 01 _
'f 6II:.a _

dr

AponIo ..........
Ea lO<!.> Ia:~.~
.... obI lono
l..no de .... Jl'o ~ 0I0rue mcd ete UD
arlI'O con ues luca bImc", J Ir
Iucr, fa
Lu
nWt. lOO co.~lfIl~
nl<dio ck ......."
CA
pcckr de ud.a ,..,,, do loo ju<t y oH"," C;>d>do .... 0
el ~
.1 '" Id> MAE...-rRO
de
JAOdo que ClWIdo El lo prmcb tnm ..... Imaudc>
Iu.
o lila
, p'.-ncbn aulom1lJd1rnml. Lu
de k>. ' ... ,Irb " de "" cIoo lurte!. lb", ~
epee drbcr prcxIr.r prw>ao ~I'
ceo

,_

fjU"

IJC">O IKUAi _..


qundo I ImlO ~

)irvaataa~

la pI d

::.:~_:

.. _

da.loo _

cadaku

_lec

a- JAde..
!.t Oocaiti _

lI.rnIr

P"'.

....

1115,01'.....

...

..

_.. '

__.

'...

--

..!'...

.--

4o....~ """:'h'
.. -: I fa'""'"

,.110d<~_ ju<"io

.... "" d<

Ir ....

_lO'

t.'JUI.;.!:,~

~_

"",-- La.

:UfU

'r-'_

PT'""

_okntr

~ af~

~:""r_
'~~,
.._

10

Jurado

la

-~-

: .L

......

T_ ....

....__a._._a L--

"pe! iAB , -

por un dop6oilO de S'"


5 O
,_..da del
..
: ' ..
.611 '.... tal 1rwIt'
~
ti Jorado Ape" .. ~

coa" dt-.Ar..IIII'I"!CU"

ni

t ....

era JIU

e ........ _ do oIrln poli .. .. o<!


p<IarioIn JOri el.. ,Mb .........
.,drU. .::. .... Ibaca ... 1_ del _

7' r-=i6a.
' , el .....
~

Il1O

-'o .......IDI,.~
fl'l"81a - Ift' ..
d<I,. t"
'U:
.;.Jo J" -..rdodD m .... e ir

..........

I'n.
__ ..; ......
'" qur b d <i6n do .... juras , offori no iIoIIod
."
_
do quo le ,..... 1M dono ...
'" """",Mi
.mM' polpoble al ""tit cal O ..........
fJ J.nodo do Aprt.ci6a drbfB C!OIocane al ....
...,...Jo Iupr donde ... aioIr
",--.,

".......
,..,
c._ '"

Dr"'"
LoI 6mn ,:on:h que

f....
t

... _JIoo quo lO .re ,.

oIl1Ciab que pla lit

..--.

*'

ti:

;.p.. -'

a b F.I.H.C. La __

las (CUiFlUllCiat ba&c.

no' burfto, Tia o dao


Para poder le
obfm-ane la ~

"......
' M ....

Tna o
1Ojoo: .....

~&IC:_ICiiI..

ofidoD ., diE_
ea
.....

...vD ......

UD

la

"

5 ;.....

A-. ....
fea ;..,.,._
... In.DI'
-...
,ardo dcbmla p'
.. ,.... la !aura
........ 01 :n--adar
dejo
la
jo'

pIolaI ....... fu. el


dd ""anudar
poEs do ......w..Io el
..,.I......
edon.. O

..

de la

...

O.. ' ti .......

de ......
~,~d,
"'_,..,
par".
D.... !':"'* .. ..
k"."
_

. y ...

...

...

6a que

doltado

i.l.... ..,..;.

o,. el
' el,.

la

.'.,

"pi"" el e
la Palu

f.

'e a

cIidIo

,1.. r.J.lLC,

,..

la _.
....

(.q afiaaIa "


'. _iIIIr
puno
cortIIirawdD
la .........
J'

...............

................

""'"
c

el ....

la .....

Ioel __

:a .......

....

ala

l).~~==

de la
,

l..nM........ to de ......

tfiO

u..

ej<mplo de _
~
a el ocW<n~: S UD
~
P"'" 81 300 1Wo<.. <omodn:u su _
como .. luran 81 ~,Im. pero .; ~
81.600 ta
am "" m<dio L.Jo, .."on,,,,, lO ~
...
_
....... n I......n 82 l..... COI o...... paJmrM. dr ::;00
ll"""" p>12 :0li0;0. d ~,,"IC lllo mis boJl> Y de

t... '

::;00 p>" limbo. el ~ ,~


qw:
gro ...... rxOC1nS.,.mbJW re coo~
""'"1"

P:"a ..... teeer un.>

Si "'" :;00
rI pno ",peno'

dos ""-anudo:n. ~e el totftClrntt ~ rormpond.a dt- acutnIo


eee 1.> t.ohIo el.. ", ... aMJO, a ad.1I uno de ~
ln..nUdon-I y "ndrip!llurooo .1
po< .1 roul
cid ..... nudo< ccrr<>JOllCli<nl<'
P:ara ~
WJ lcotd con 011'0, muhtpf'lQ~
C'I
rocflOml< elel In=udor p'" d rln>tcI quo '" e-la~

<JU~

cwr.o.n"

,_
[

drI
, r

119

1110
181
182
183

e
t

.71i
.714

l.

.712

2110
201

.110

.700

1115

.706
.1Ot

1116

702

187

.100

188
189

698

114

1!iO
191
192

199

g
204
2m

206
207
208

696
69f

209

Hi12

210

691

tTl

.IJI
.IlI
.677
.61i
.67S
.67.

.67J
.672
.671
.670
MI5I

bl<n6.
f'.ua 'OIlla""llruun I~-anta.dot m.k li5uo con uno

mh f<."'". luIy qur el" id, d (oor ..... nte drJ ri1i1 li!I"o

.1 con"""tI' del m10 p:s.tcIo. .1 .....w do de


~
<>p<nciclndd"rl ..... h;p1~...
po< d
1 cid
lnuLtdoc m.h p<Qdo. de 210 lib.... MiIlQlC LIn
punto : 669 po< e,""" libr. d. pno que peo.t
d' mh el'" :u>udo,
co<rlClt~" te nll blncando.

en" e

''',"0

I',~ tri

1'''''''' 0'

F.........
C""Jt'<fI1<

Hulfmaa
C"'f"wol.

l"IO.tI1

Lt,'C.ruor

110
111
112

..2

liS
114

Ii}

..,

.81h

118

.812

'17
1111

149

.808

ISO

ti!i

.lIOf

1\1

IJOO
.797

152
ISS
1:>1

1!I

122
123

124

12\

.!lO)

128
129

.900

ISO

1190
as;
.881
.117.,

-893

ISI
1)2

1"
114

.861

136
131
138
liI',l

.863
.858

140
141

.,
z.....'

,._

t:

li4

In
176
177
118

8..
1119
.&Ii
.&tO
CMfId<

2.7)
440

102y,

.....09

Z2~

4960

2S

SS 11

27~
30

60.62

1~

159

.TJ2

160

1S

'69

47Y,

.'7->f,,7

166
16.
168
169

.1-4l1

~I
7-45

7.2
.739

111

.736

_rn
131

dIoI

~
.......

.129
.7210

193
194

.724
.721

.95
1!16

119

191

:W~S
2:591

".58

120

26416

1Z2~
12:5
12'}Io
ISO

mm

ISS

sos
_61

6613
7161
7716

In~

8Z.07

110
142y,

88.11
93.69

9920

'''.78

14'''''
148D

1S7y,
10

ISS
15711
160
162~
165
"7}1o
1l'0
172Y,

"}lo

17086

ISO
.12~

12)1,

11188
112.40
192.91
, .... 2
20US
2Ot.t4
214.9S

95
97)1,

31416
31967

33621

In}>

~
112Y,

14

152~

1M3'

17Y,

297.63

mIs

11

17637

27S.58
2IUJ9
%36.60
mil

147Y,

l->f "
159M

.68!1
.686

117)',

72Y.

.688
..6IIS
.6I:l

3306

132.27

2314'J
237.00
:HUI
2i1.C1'l

112Y,
115

60
62~
f3
b1Y,
10

11
I~
110

27.55

55
57Y,

110
S;

1102
Z2.04

101.71
110.23
IIS.74
121,25
12676

50
52~

.zso

1'"
lb:'

172
113

12~~

.i66
.763

)~I

~
10
12~
IS
17~
20

31~
40

no

I~

210.47
m.98

R3
779
.716

161
I~
163

B72

lSi

Iih..

100

'2~
SS

19()

156
I~'

.915
.910

126
127

.193

13.

92.)

4.z..,

2.20

2y,

Uf>

120

,j6,~

1
2

liS
14-+

lIi
11'

liI.,

In

185

187Yt
I~

nQ7D
31172
31713

1~14
'S8.2:S
36376
369,28

S747t
SSO.30
SllUJ
"132
""83
4OU4
401J16
41:1.37
41&.81

gty,
195

424

.97)1,

43$.4'

t2!I.ID
ttO.J2

Etw .,._

.p -;.

_,we lo iDoIica

....,da.

Loo.

__

es

"." coa

.. c;L;

ID ....,

'p \

~:-...~ .: fA'- .Llt.-Iaddle ...

IO_

,..

a.-:fIa.
....

,_ .. ,. .....

i111Il

.;

'2'"

I:

'btl

flIm deo ..,..


de 10 H , cada
<qUIpO estA Iw
do par S'
'.,
; _,.....
cuo juprin .._._
d
do 12 mia ..... cada _
el decir,
.... i ' ie O
el nwpo el< S -ims Iuduor .. :uq " 1""" ck S
c.....to lA uneD" '2 ...
""te> de JUOIO oaIon ... -ims ,.. que .....
loo hombcft ... PI
y l1li'
.....
complotar loo Btic F I!amr" 40. , el 5Ia. W
:.. !U<P

,.,... C:..cb

_jft<S.

r-

und_
Por __

dedG mi

juop ..... _ ..... "". e' , .. ,...


lClOa ck un mldi<o,
h de UD ""

9~cuo
_ s' _ ....
h ;m. .... a
d of'ocW por ada ......
La piIu
de 6nIo I ME , da ........

r"-Jlt.

tiene,_

hotilo ........ y .. a:h


mrdio drcuIo y ..
....10. -eIoridod. La _1iC

ID

la ....

J ' .......

..

que
ie hace coa .,..,
' ... ele al
lo el
....., procqido par .. J
"'114
5

Iftlc!d .-es cada UD ...

coloca ... riel ele - ' ...


Ir
b pina. Elpi:o _.
e
ID_ 11"'.
f1I'rl1 ........
EA ... dibuJO Clan
f!
t!

.............
.............
ITJI

ta-.. .... ;...

&hp ;,

............

______ ....

;-;-._,. _ .. '75

8 ....

a ......

._.

'

"..--

ct..-s.-...,...........
,
,.. _..., ,.. ....

_,..'

1 .. do!

J.S-....;...

,..-

~'
u. PI

pat r' u.

""".

lo "",_,In do ...

......

..

..........

S; _

'

im.,: Mp ..., "'m'


1 _
.. lo
_u";"

1_1

.-..

......

.....
ad8 \ Ix

.... _ ti,
,..

jo

' ....

QI81IIIo..:;

ea- J'

S.

't~-

at ... pipe

,.....

....
S,

Iaul (o ".

,_ "irtiIu.

U.1oIaquoador

1 - -

~ ..

'.
.. _Wli_
__
,._
... ,

al"'"c'" ....,.....los .........


LUCHA

EN

....

" ..

-.,..w_,_~ ';1 :...7~..:..


....:. ':..:-;r,:

.. U

::

.........

.... 1 .,

do 1IOIpro, C\YDUh --.,


,.. ...........d,. 1 ...............noU<Ioo ,.. C'a4a

..

".s ' ...-..-.


7""..,_1,'
' .....
_1~jooo*r , , , .... __ .-.a_".~, U
') .....
tI.
' , :
t;t;~SS :
-

A
palinoolot .-........... ha
del """"" 1ron ..... ni.. -
puaw po< b iafrattilloo

-.........-

...
.75
u

_~jL~

ct.....m" _~
.....

6.

PAT'NES

+-----

,.

-4+---

..

!---~t__

f-

NIfICCIIII.,.

.rtMCDI ..,.

--

f'OIftI
IIU -

.. ..

....

5Z L"~iII
..S _

....

57 i:llillllle_"

...

....., ..- ...


'
-e
....

.. .

...
....,.,
o

COLC ID"

lit...... ,...

-..

AlZAIO

a-'

"'.i-5

'"""==-

,~ti
4k<!
s:t2?
sJr;?:y
..
_--- .8--------'--------.-,---. ,.'_-------

-u

--< __

----

_ ---------------------- ..m------------------------______

_.a--------..-

..

Ita ----

"

IJ

"

'j

...I
I

,...I
,

lO

"

11

11

(1!f

l1li( ......

"

a ...

I
U

"",_I>"t. Ol (.OlCIIQ!I1S

lOIft \.OS (::(cc .....


flOlt~ IUOQiaAUS

t;"t 0C4U LA '"'""

,.a

o 1!ITU-'&Q:CIiIIIIJ..ll.
tMC=OOMJ~.~~~
la (1 IdO

.!.
,.
.Us, ~JlO

n
I

!!2 '11

100 ~!i

t.-

J'eo

t
,

:F
I

IHO

UO

..

HD

' ' t.

,.
,,'~

....
.... .......
,__,
w ......

.....

........

klo ..
".

1M"

-.........
--'::=:t
....~.

..,'".. ,.

1'01IIII ..

.. ,_.

.,

"

.'III!'

.'Ia. -!-_

..

~~
. ---....... :E...
::: --.
......... .. -...
.
.....
.......
.
'J'
.........
,.......
............
~=II'ts
....."'1 _
-............
......
ir

la .....LA. (1k
, _
Il1O

,_IIIO

,....

55

SI

la

p.J.J.A" ...

a...

..

...........

[tll"

6IWRd

-",,~Ii

......

'

',

..

",

u._
~""'oI
..

.,._

: jJk

'e' .. ,.

..........

Lo' ,.'
...... '

.....,........
_11 :

--

f'

._

..

Ir

JO_M

'"
,

'WG

,_1,

...

.- .....

....

,11 ..

ila.,,,,,,,,,

l'

...

tupa ior Y latenlos


mmTl"pll al ~
dIUIID
de la base loo dem:U se ,do c ..... 1, ""
de
de don'Cha D .aquiuda haga termin:u el caoID .....
(ormar UD:I r.anpa w ...clrnte , ...lol L_ .... ",,~iIIo
la <ODJI..... cin '... (ormando una pinl. lo aaoI
puI~hxer lUDbim uillpando bIuquts ele aInara en>(iOnlr Pan fm.Jmlr se <OIoca m b ltana aben..

uxnor un bloque m.ll ~


qur did>a lIbMura ....
bic-ndo ""dw anlHOttneDII! en el muro, un .... JftO
d" "pl'llXUl\lld.uurnlr 60 cm y qur Ofl> iri de punta.
1)nJu

oC

la un Lu

haldiduras .,

Ir

............1M

p:utd<:s wknorn. En la ..:ut" lUpen te hari atro

....r...

""'1""60 q'" de ., cuht la pwrta .. colocar - bIoor- ..y raIItellK. La alhInI laterior dd ..... ...... _
1.&0.2.00 mn...,.

..... ero ....

..,.7

P _'

....

....,.,
I

- ...11_

IIIl(QQo .. La ...

_.

--_
_..,_

_i

_'---_ ..,
,,

-.

JI:

"

___
111(.--

'_'L

'LA.fA

A. Q l. t Ee TI'

t.,

. ..,......

fl-"""'"
,.CHloaS

eo

......

J I

w'

-........
0.
CO'T(

...

lA~

,re
....-R: .-

,_

.,._*
..

,in.

.. ari6 .. ricci"'
lA F"k,aoci6w I 1
... rt<

lA

= ida. coa* _.~

Laarlut .8
bcnb.
Lanchal Vd
~

1 ..

[el'

'

1:

iIa

rn.a.

10 -

ele

ca...

'

_.

pi

7
pe

t' I

tus.

-'
-CIDe ...,

........
,_

..

-~

....:...-........
-~
.'
.p

...

..

."."...

JI ......

~ "" ~

-1M'"
lJl
ce e!

p~'"

2.!! JO ~

0<0 ...

.lb ..,......-

:1160 .,.... __

....

la -

= ....-1

n, ..,
.....
- -_ .. ,... ..

'I
~

Tp.m~

C1n:-"

.1 frt'hIIr

1=, -.J fwntr


..,. nJtlLa_:al ,-~
2 ,,-udla1 al f rt;!rtr

s.a.th't

__

!~...,-urft.a al rrutr
J1lD'JUl alr n

~"O

,. ,"OCh2 ~
I'WJ'I""""

S1J_' e ptOIU 1

al t rrr:;k

V. ,vr"1.2 f,rnu

mor1a1 .tr.h
lu .u._,
~JO rnut'CIl cko dobk
Z ~'1#hA'.trit
la, .... te QWIC':l.Q par
~'O

1,... ,

f..s.e

,lit

Mm"",

="""'<,

11m",,""
2 s.toda
, Tknoc.a
4. En.. """ ol _

on..~

f'i""'KlKU"," ,", ...-.loo para fr:lft!lrl:U """

Truo

.-...... al ttcbo
r )dupr.a.a
l'aD b. O~

....l'anI
""",,,,"
.,_.".,

2.!jO al

o CJt'fr,

'JIO ...

IJltO
p'....t..>

l.,

4 X 200

een

""

tU.>l-

1TI;l~'l

_<>.u..x."" ~

""

C"X'. ,

1'''''''''''000
q..., Img:u> loo 1lD<'xnnittr ..1 bnl anr...n ya,,,,,,,,,, de _lIT
dallJu
d. .na.. La
."I>U.tl" de la ~
>Cltm e ...
la qur no or uulua p3Q " ee.u.- de Iu ........
u,iucb pQlh%OOla,,,,,tc~,~ la <amot.b.
cl6n, untO d..boojo d. la louo como", l. IanqIl'U>

'J<:'"

podr'''''

IXl '" n>do la...


200 m ,udo Iibn400 m n.>do W>R"
1,500 m nod<> hin
100 m .,..Jo deno
200 '" ,udo clono
100 m nado d. nwipou
200 m rucio d< lIWJlI"'o'
100 m lIlI<ID de ~ho
200 m rudo d< pcd10
400 m wrnIxnodo indr.id,w
X 100 ro ","10 !ilft, ,.,.,.."
4

m
~UOm
-

I!J tr&IO Ir bar1 como lo

r,caqCin

"" pbno. ~

,'!tO

de- ""uc_

\1

In

ow!t> libf<,

,<In""

100 <"Omb ... do rde.""

)' t'~ ,"",,<1

I'n>rundidrod
de dapbnle, El 10m>!) te ,tt:l!.U
de tOd<> .1 m.a,,,r} orxi....o rx~
y . ~
e
ee r{ t<1U2r5 de &Cut:nIo too Iot pI""",

RclkncJ Una vee te:rmin2du w amrnLat a ..


re 11c#2riD la. 'p.>' h=.1 rl n....l or~ftal cltl tul"""
d<l""'r.ndooe ...
en nJl3> qee "' X<ftbt: de 2
em de "-'J'<>O', tu ni..... tcia.~
"""F
ton p:ln ,_tAl~ d. llW>O de ClUlICIo~
l'i ';
~ndmr d p../ln un veees por ClI<h capa. Em
relImo ~
quedu comp.>tt.>do<:tUndo mmoo
~
de lo ptrmo. No podr5 ......... el rI ro' t""
ning\In Dl2laualque al am:":"~ ","do u colni"
DI wnpoco el Dl2l<ri:>.I que rowl .. de la pnmcr. capa
oI>I",,1<b de b limpoez; cid turmo. C....ncIo W1<
IIlllIUW pan el rfiIrno dd>aJO de loo andad"",,
cmpl.."r5 1rp<"'..2lro tmll m<ttl;a de grau y ......,,~
...."11osa en proporrin ulm .. d. p.u que 1.& camo!'&'
r que e<tahle ..... ~d.
PItntiIJa de 6-sp"'I..
Sobre bo OD\ac_ Y
(~w.pof<CUrMnl< Iun""",. coruocbd." ,. ..
te coloc.u-1.n toda d ~
eh: Ll losa, una plaatilQ
de despbnl< .. twr de coocnto pobrt do 1 cm d<
csptsOr toW, debid3mrnt .. Aflnscb Par.. Iot ~
de ~ A=.. d.,..tJn;u!u .. J:udinn te ~
hftr~
ccrru:.'1)' ("(Im<nle Lmp... cI.. picdl"lly nuca", cIobamdo quecbr estns rdkoo. " un sri>do de cOiUpactacin
del 8()r;. <Ir' rnntmo de cltmicbd y baJO ti ami
m:ur .>do COfno ,ro. o fU. .1 borde aaperiar del
cnnl6nalmo, d. 1.. banq ....tA p,runruat ., la aIlcr
D. en dtth ..., ck.cI.. cl bo:dc de b ~
twu
rl n.. " del tnn-no.

1.,...

".b<bJ

_~,.. .. t.,--_
... - ....
.. .............

_..._..
----.,~*---~_.
-~-._.........._......
....
&.

~_

...,

ea-

.r!....... '

4 k=

_.~

,.... .....

~
mr~

____

.,1&.... .. d'" ~ ... -

..............

..._.,....,. ----....

~
. ......_._0'-*

partr' ...,.

b _ ~
_..
__

.-..-__~..........
._*
_....

~-_.,

oC

_..-.
_T'"

~w-.---.....-......fII'....,..

..............

',

........

.........
..,._...
-..a- ~.__
~
_
!oo __ ...,.
... r!ft__

--

_...

--

.. .u
..,_. ct.r ., In" ....
,.........:v~_,
..............
la '-'
..... ........
__ la..,.......--'
..

p"""

r_-

es'

.. wri

'

., ,

_.

Jo.'-'

_,_El_

...c. ca,' ,~
dw.. _ ..............
, ...

--_

A.~1~....

bpI' ........

.._Lo

"'"

", __

" .......

__

~.~

._

ft. __

.. ~

.. '

~1I'I"Y

"

fin

l'
....

......

.,.

..

......

_ . .el
El s.
-rnon*"_.
w.
.....
_.ro. ""_ r+,., ............
.- __ ~

..
111'

_._ ............ _ ........

'-",-<

~.

....

.Ia

',..

=..~
- ...." .................
_......... ,.......,
_.:u
~._-

r__

......

11 ......

"'"'"" .. _

_11

&
..

Na"

.....

OS

..........
..._
- ....
.......
:":"

-''_

par,

as.

...:-

...

, .. -S'

fn'

11_..

..........
_,~
.....
_
__
.
- ..
inoa6r
do
1IIlc-L.
"1'"

",.....

.'

:s- .. _

..

cIr
~.u & b oupr.
r,::a......... c:pocc> P"JU"" ~

de

". ~
"""lO

::e ....".,.,""",

.. PlQr2:>
Nt

.....

~~~~,It
~..

.. "'" ni

.. lIli::nift

el

T~ d

sr-

(UiLlZ"

ilQIi!tiMbi moprdD

la -'"
__
oa!

....
_01& .....
t
..

aortr ... .".,......


&1 CfIbdo. ...t ~
<Ir la 01:= ID Pft'"~ .. pmII!b ti _ ~
e
pan t'I t'1Indco & JUUt tu. "*""i'*'"
.....

~
~
cIrmro <Ir

dr ............

la>

p.-U~::~

te !f !xx:: " i' , dK'

1... ~-=-~panloo"'~
, lo """"
..,.,

10 _
30 mm
I

3 I

j _

10_

na _ ....0 dr t%t.nx_
... andrs dd q;iio wp."'_ pi, ' .....
na ..
'*"'" el.. 11 lK'C'D6Io o .....
dt ka mM "CM
as .............. d: rrI_ aa .....
dt

....

... ~!ut50:s L
r~,",'Hiyd7
locar oSa dr
p.ao
dc:o::oc-.

6."_

ca t!.JQi

"

.-::==

....

Utwa .o ....

-.........
......

.......
...._. d::ol"_."-"

11' ,.-

,1 ,-.

t:''''

.....,.-

..........

ftl (

.;.":oc:

..v

_._

"'.'

lIlE"

r...:

le _

t_,'

1M

..

Ir- tU' JIO --tII..,c:IlI

7
S
~.....

__

__

'

Jatitn ..

" Jn

..

ftb....

T ...,._

.-C..u.aJqW:rt "annlo
I O ....
_--'_
.1M npod'. __ '--

..

_,:;-;....
~
I S.

,:J

Lo.
.a
~
......

............. .-~

"**

._

la

~d" ,...

"

.,prif....

,MIcirD

fIwftriI

...
.....

........ .....
- _.-~
nI_. lo..w_ - otpif.....w.

... """'"

..

..... ww

.';'

fuu:w ida. d
la ..,ub-l"'" y buN ,
I 1.
ID
, U..
En un(me" "Ji............ ..,. a--

I O.....'... r:

tan UD ft!(.IDt O il

le

_pm>_.....,__.

....

....

_ ,--..
........ ,ida _

el c
""""
la ,.
'
.. , podIr .. rerir_
I Ih"- fi.de de
acumIo .. adJ.'i6u ,. ~.
c:w
I

t.baIa_'"
tonND

dr

mntft1O. Si ....

............
-

e_, _+ .......

? ..

10 _' .. fratriola.

1m .-'"

..."..m

(GDCftIO

,. tao ..

(.

,.,

,"'"__......._ 1_

Sr

la ,,1

ip

-.
m..a.
a.-

.. 01 _

~ roIocaria ....
do .. ti ,._
Jnf!'C'&ft-o e ida asa ' 1m dia.
.. .... el te""'" birlo c'*i*'eclo, ..... .. ......
ID
pc"tlof
a=
'
, _ ........
.,

T1

Pan 1M

'

,;.n.. Ir

ttmida ..........

"

tao de e

..

,'

d600l'.'

--am-

JUDW ..... ...-niuda _,,


'
~
pc;atiI '
.._.

CIIiI

loo _

".,._SC

tnd,-:, ..

In'

(c'i

10_ ..,....

:t:.:..t~
....... q"

-._
le

','

.._
loo

-....
-apa

e'

UtO'.

_,

'"'

...

de

'1

' ,,

:
'1
'.
.........
_.. ,.e ..
ni
La '' :

._

.....

el

la _

...

.lit

!lo

.~
-

MUllo
_

......

~~u:cs&.
~
A
~

w-rl" .. ,.

d U1O..
es ,. .......
En ea. ....
...dr ~ro )( 10 ~ 11r,o ..
S

S,

,. qur ~
~
:::no ~
,_ .vuua i.

..

,~

r.sa..

..

cat--~" ...
D

UNAI &:Ulalu

~_f_

no .1 ,..._... ... d

.-t.. .. t.<=<.

.......

,. tWnt

............ ~,

>40 ..

....,.,... ..

u.Q:II
1...".. al ..... ..-bao al qur
(1XII"(:briII ....
armdIM .. tt-*. ,_ P'"''1t\.I.. 1="
- ck Dotadt ....
b ...
In .- ,_
pUotcn ...
acrHII ~
qur 'ftC"aa ~
la! .....nu ...
~
..
~"O
u:r~ cubor b a.n.tt.a Il ttdo U
brro. 1Of".GaI'o ..... ..na 4t' 100m .-n c-..& ...a..blt-n.a
(... ""' .. o I~""",,", purdnt oa do , ........ rbbnro. toA
dC~t'.
(J bltolcwn
V~
rn bI'.. nro,
..1 o f'D bLaMo ,. IOP- ,~..
;.IdA "'"".". ee ,nWIIa....
.par.odo< d. '1 .... do """rtuol
CVlO ,:iat II":r~ ... ptrdotrunal"lk' ..A la, ...,._ de-: 1:tI
...,.. ck o-amln. l ..-.. ee t...u Inudt .._
....
Il!"\ .. b tic. JInQlt'1"UI lI2If't.IUI
Dda rahn ..,. d un
C't:!or V""~
m b
rn.ur.''"S mt'tn&. ... CQCD.
bt
...
ua do tc"",,v qu.' co=d<n noM lIP(W_ pJpus 1<0. "' , $").
&Woo
orpriobIl 1'... I'""<t' lo ~
4< ""

::::.-::"i:

c!f:o b:i .r)ltn-. M:


..._.u-

tiIWlflOl

ClIIrTlU(Oft U

It~

CAUdoo --..
1:1'; .,.nado por una C'I""" dr
:.tru:. ele ' .00 m ck Wgo) , ... cuyo n"nno ~
dt un pnebc> 1N"l ...... d<mdo ,oa Lo ahr:ruan
r.
cirntr pan po:odn "'le_hu d..de lA ~ta
a'
I''''''bIr ."ddrnt.oc!o, un qu<' aW'" "..,
r.po dt
1<"'In pn>durid.> por
1>0.
p>tt> nw,
r.omWmrnt. '11 flIultt dd .~.
pua 'i1'I' ....d

n ,. .... r ....

U!alU rn r.uo M'Crurio

s.m..ida. "" drcuIo d. .pom.nmdvnr:l\t~ 4,


nu d. dLtmrIrO intenor r"" ro nu de diimrtJo .,."
._
e.brindo",
(On"oo. po!n"m ..., po\iuttlAno ..
m C"1.OIIqwn otro matnul autollotank que ~
ua
podrr d. .U>tn1b06n wp<"f1Ol' " La ~1,OO6Q 1 I
(,oh,.. p.lg u", 1\0.5$41
SiU.I gtqvjdu ~!C
d.. aUura mrt.U.a
ele Lot6n
cro=doo rlCffO O .J!umutlol ele I BO a 2. SO m ele
altura >Oh ~l nn-d dd an<bdor, m <lO)" p.om
"'p<"r101 .., dupo<:c un:o .. lb ) una pbl.onna

....n<n d. ItIUnpolln ~ndOlld~~ =ri Lo ".......


~ncalJad:a d. ,...w pa'" c~ .... ~ ptod_...... t.x...
&r.nu tn b ~n:a. c.undo te: u;au de albaal

'r.

a b mtrmpcrn- b>

.ma.

.=

F"'~1 di- """ oocnbt.Jb

rCD bDJO ;tr.,ona. lU'" p",xr\"ar "" 001 a la P" : L


r:nnrgad.1 de b "i!il>nc", (\'h2 p5cim No. &M).
l'buIo...... )' Inn" ti
Poi'" .... """'" de da.-.doo
de 4.20 m <le profunditbd Ir us;uo pbIaf_ de
(C><;t~
o ""'~
rara ultno de 5.00 y ,.00
>obn: el O>CJO de ~
asi ("C>O omo o ...... balacbn I"'B Wt'>5 ele: un mro F... loo Irampolina
1.00, '00 m ......... bn oupailE" dat>doo ele: fulcna
o Cl!l.ti!.."\'f"f. fonmdot ("(IQ mtranomDI coa
=
para rquLu la Ilnlnh,hd CId l:IbI6a, biao _ ...
d. alumituo extnuda. dr madcn de abeto _
mmntn&~ ck fibQ ck- ,idrio o de m 'la 'e t'
de libo. de: .-.cIrio. En las _
ele !I.lO J s.5e
de tuanle ele agua, Ir iruulan ......
.. IZ
, botdOlb p;lnI ",ltI de 1.00 Y ,.00 ...
P'aInao N... 51' r ns).
F 1
Pan faolitar la rAtnlda , .......

cr..-,

}w..

":~~=:;~=5~==
""_ ,.-_ .
_...,.,.......
..... ..
~.::;:.::::::-. ., m._
~
~.

....

~t47

.. ae'

..

?:7~.......
....;.

ll

Jo -

,...-~~ .....
r_

;2'

.,_~.....

_.~.

... .. _

..

.....

"._

ti"

F'

._..,

_......__r-...-,--_01_-....
.._ 5.....
r _""...lO aoEl.....
--

-- "'
:.

{iIIIa

, ......

__

r,......---

......

..fe Pan"

~ ......
~
~.Jo
.....
_.. ,.. So. tu).

r-...........

.-.-

eh

biu.re

b!

"

(V~

IIINIO'

__ _

...........

",.,

$'

a.. l

,,,.,

~o........
~"

te

e=
.

'.

.....

:=~~~::':':~
'1'1"':'

......

T..

""

J J

........

5'

.....

___o
)."
..,..1
la ....

f-

1,

('1 $ ' ..

t..

'm

71

la
p; ,16w da .........
I.-r--'
d

__

................
.................._ ....
......
do
c

cld
por ~
UIA
do_
d Md ,4
del mpojo
1Iot""", .. pe' le .. .,""
__

10 ................

.5

._

'd=._
aao'"

cIoI 060Iip
;=

tD

..

"jeloo..-.-.... ..

pI 5'....

La'
deb: lCr

....

- ........

.............

lo........ . ..

COR

",

'1

de
cIoIoai fijono ..

do 1M ......

'2

aiIIa1

., "

J'(o.MI).

1 ...a.ci6a ellcaica e'

doi ....
cioaca __

....
'

....

ele

.....

ko

,...

i6u , oaa -

,. _

rtptjo. Dd:JnI .w' m


nndo
mocar
J
cw
el' ""1'*
i6a ,. loo Aa

la. doddoL

_r.

IE

c."1

5:- ....
" .....,

ado_

Ir

S'. pan

iM

" r I

--'=, _

(V_

---

' .........

dt ,. (abea,
,_.do ......,
W .... _
.. ca praf.........
'" (01.. a """
__.
t.a.
fa

di, .. _.'

poi_ 1.i- -'


(:....do Ir -.
_

rc ........

..........

r.cae

Ea

......
__

t
---.....

____._.,. ,.,

:;;;;;;c,.,~

__
e'',erI .. ,...... ' ,-

--'>

- ~I&t ,
,...
riI "'.
Cl

""":-

F-

da

..

1.

;:

i"

-o

f1

~
~

r _
h

... .

i-

..

t a..

fe

~8

..

Iill~
... -

~
I

...

+-

rr

..

l~i:gil

ro

f~

.,Oto

;;t
_~;:

~ "
..-II .f t-~
~..
-1 ~ ;~

~:fl
r ~

1-

I;'-t

-..

':'

~l1~

"1

~
~

'"
~

i-

....

u.

fE, f

'11: ~

il'

, rI-

!in_" r
.- t

I ji

..

j~

..

... .. .

. ...

ttl

~t;

......-

..,

~ t:
~
~

"

z:

t t
~

-1

..
f f
t
.

1::

'l'

t
~

~
~
;

tI

'Q

~~!
~ tI

J.

I
,.Mm
l!t
,;.1
1.1 m (t. :~J

.1J;'I:IJ:!I:IlJf

l_,~...

(1

, ..

l'

,-

.. .. ..-

Ji
ni.
'
J
lit
J
1: 1.... ,: tt
!t

il

..- 1..

"

nl,'r ti. n'lf~l


,f. " . f t;Uf
Ilf"'j
..,
~1;lll:1;( 1I

II l'

!.

.1

t,

.... ,.

tlJ ~,rl:iIf"lffJ~f
qt tttfj frJ t" tI
~

I I

tt

JfnrJ~Ht

I~f

J.

Jr

t'

-.
!j

:.

1;

,1

ji it ,

.. f
lff '

i~
.'
:~I
.
JO' I
.

Vi
'

t1

'11111' r"leI...... I

.-"':='~~=~
--_
..
_ ........
:~=:-.:~!
....._ ...........
....
_,1

...
....

I
~

tn

....

p:

Da"

.................

....

'

peA _

f
' , _.,....
10000
!.o

.-.0 ,
~

,_"..,

"""-""'-.
__

__ c&W,.........
or'... ' d;W

... el

...

..

N?

.w.

=_'=f.".~
=.'
"
..::.~.
'!tra~
.......... ;'_ ,. .,......0- .....
,...:.......ar
.'...-.- - .........
::-'
_..,-:*

::- ..

,.

:'7'.,

r.

'

....
:-_:

la

,...J_""., .. ..--,.......

..

:.t.

CIiIrII*D __

..

, r - ..

joo6,r

1IJIlI-

1o ..

.... -..
.
...
.
.--.................
.._.-,
..,_
.. .. ....
- , ,._

l. FA ef

mi.

61

..... ,

.....

~ _ cal'

puar

......

..

......

...
oiPDooa ,
lUDri6D "A- ,

..........

..a-a.

~
,._~

......

,.

...t

..

II

"" .. _

2.. &. la L b f'O


lilao .... ' dgr ......

'

a+

:a."
,n'"

..-

irr ea .......

re

..

12.00

.... tQ!L
_'
ri.+

li

'lile ..

_ .. 1

1.0' ir ......

h'""

.. jo"
1

IIIaw, .......

(Ir)

'"''

i4e,_,

,....Ia ....'f
30

h,

,..{

1 ..
_

_.

,'.~

m" .. .,

n,

.......

a. ..

.....

....

...

.. la _ ...
,
....

h el

--....".,.
......____...."~;"~:t=~
.. _-...
a..
.......... ,.
_

:.....:.: ,!",:...-t .'i,o.:.:t ';ti'."

J~

'

1 ...........
Al ....._ ti ... Ia

!f

- la ......... ., dle ."" ........a ....


.....
' .,
...
- la F. te N'
....
,_mbil
....
S .....

la ..;iIIa ele

ala_
.....

..
~.,

s.

la

...

Ia

.. la

~ ,.l~
w kJIt. ....
......
_~
.............

r.c-

......

,....

_u.....

dr .-

UIdO

...

I t l.....,....,.. ......
,......

.....

...-w

r"'b 'pi '


.. .:r .-u. '-"'- ,r!ttl!Xt6n.
~
f.Aon ..
._ullln
~I .........

ka ~Wo

.....,.

ort!OI

(~

.. !'C1II'.......

,_,..

ar.-.-

dI'D~
~,.

loo ,_..,_.

....... ~

,.n ......

pnorta

",,";11

~,...

..

aIh':'Tr.
bob ..
ICtw.t I!!

~ftI

!Ir ~
pan JI"IIIa'
.........b....
.1 ...... ,... ,
u,.. ..
..........na .u la ~
ru. Araat liI .... n-

apnltlill .,_

.. .... ..... ~
.. ..._'" f"

.. n~ prrfrtiblntwl'tl'
ro4wn muY ...,t... ~ -va "'

.., _~

""

Irnn"~

n--..

-,ur'ndr.

ftfl HOf'1:t.a.mrnl1'
~
brru't.L, In qur Iktw h.atntr dt-

lA ....

,erar...

~f'l"

.fttn Ik
\dU

da

,,'t.

aa'"

..,.
pc.-nSt- lo
pwllhlr (oIot:a' b ....
mid rlItru," ,.. ..
t
f.kro drtNt-.l;sr J rf' ~
bt. !IIiIlJ'W'f'-.o ~
...Ibrn-

(~'t

_ ..

..."..1r\n ......

_.kA

..--... p_i.i.
Ot:&ado ...

.......,-n.O

_lO

I Aatn ..

'1

ro.

COfII:ftUM'i6a

n'_""

c- ....-

.r

ro la .....

if!I atntc. por


qtiII' .. ..ttc-,

rI~

b ~

tf&ft'.:

01<1
lo ......... , ..
cOw",. ,,1 fIIO'lDIindO" &'ID boto na ti :t.abtnrw
CQnIIP ".
Ln ~
.. .., .....'C'...
atl C'I'IIWO ....
1.0 ,_,...,..
..... -. ro b boca .. 1 _....,.,.
tr.ba,..

r_

COI'ftrtamHltt'

b """"'" trabll,.ndn ... ..-..


MI l'Car ,,1 ~

c~
~ndo

qur
aurntr ptrlf'l t.arnrnlt' ..,t.n. Ifl t.udu~ "" .J"","
qw .. _"nIlD
m 1.0 po'" "",,,,1 "'1 '''''''''
MI
So- toIot" "'r:>'.wn.ni. La <.. ,,,,,.,,1.0
O <-:duo _
.. ........." fIItr ....
, (_
.1 .......
Io ....
l'
Ir
Fa

filuanl~

,..t.I....

pt<'Ou _
_ .,...,

odu<.6n I
1010 r:r

roluo ......
~

"""

..,

.....

:soo

.............

<

SLIIA .IIIC1'.
b
<"""'
.
,1 pLuo dr pUs o
...... ,1
"'" foltn
lit' rt'1ItUn1'

d< 10

"'1'"-. "'"

1 S. <

_ ,_,.o La ..........
La .. olla .. ,.....
2 .... In.melur. .. bar_ ~ ..... lo ......
.. lIrn& .... _
lo 1lWII""" " ...... .. .......
&1 _."..so nrio ~
, ....
1""" .. fontO& b ...........
d< Lo lootntIan
, M _.
lo up> <Ir .hon~ ......... ...- ..

o .. <btta qw- ............ Ia lo .ih..tA


la _co6D 010 la ~jollo" ........

< _

C'~

,.

_
1><0 quo .. pIo.o

.........

da.Mdn. 10 ...

ti'
N" ~
~
, ..
,cnr .1 P1tNiOt
01.1 opu_ p" Lo ...... oupna' <Id _
(:..-to
rI medrlo ... d SKF2O, loo 10 "._
d< _
.. Ir ._
to) I .... c.,. __
.. tra..
1 !OKF.?\. La ~
dr C.dut
, <Ir '.IOO!.
y .......so,." d SKfo3l,. loo 10 L
<Ir _

Ir op<t.,.... 1,300, d< CWk. Ea lGCIo nao 1.0


odu<o6Dorri _
afiuob t wrtob.I Iiluo
par la prnr
ti _
1...",i<mancIa.
l.... ntiJbdn <Ir <Ala .. &II.n ,s.",n.d, .po:>J>d<n .1 .mClo d<1 .roboJO po.. fru I",,", .1
...... <Ir 1.0 .'bnn U.. - "'v-' porl.. .._....
rtuUfuta I ~
d< by., .1 (illrO... ol\ocIirl
..... odu<o6D.. ,,, 10 L."", <Ir _
, tUI ...bawnw
200 r d< c.r.... po'" .1 Sli.f.U d< ~
de
c.rh PO" .1 SKf.20. <1<
I pan .1 SKfll)
, dr 400 r pa ... l SXFo3O.
&.. ...uobcI 11Itn... iIunori MI ocio d< '"''' ....
cIobll'
calo<v.n ......... la upo d< ~"'IO

....... ._(_.........

..........
-1 ............
.......
'
I :;-onta... o v chK.a cr.w aef rnJ4&. .. "

la

,..... ......

Iu}> tdIo6o c..............


w
~ ~
~ bann .,..__
pon .......
wd_ drI londo .. lo ........

~
1

.... <1><0_.-,......

5. pon
",,~.booIn y .. , .........

.. _.

"""

t... 1_ .. 010 _...


.. lo .. ~
.",......6n dr opa loluoda 1.0 ......

2 S.
mm
cbckr

drl ,

a orI mI_ o ca
1
f.ltr

.Io_,oto

.u. , -

n <OU lIpA 1""1""


d", p'O<1I.ando no

......

_'"

Iar

...

la

nWrt "" d"" ....

, r.,. I"""u.

dt<ao,.

.......

.....

!it.:"

o dft1lu .... ,..._


..
., tuqur r~_

lo
.aIond& re La
lo ...
La boaoba
,.. C __
....

ro <l ...... _

el<
, ... ,_

la

.. loo l&IIqW< rllno ..


,"""",,,"' ....,.,. """

lo

ti .......

pr.I.t._J._Io.~ ;

s.
lo

,.u.

, ,

..

::t

tt"" ~...... ~Mj!"""."".I!l.J~_!!!i"


..-,..,....,...~

.......
_...

.
~7
,c.......
.- .."""'
*
............
.,..
...............
a"""'.
..,.... ...... , ........
SJ t

........
_t- .., '.,

,.,.,....
....in'

J5

&11

*la.........

',.

~ "

2.Seoc

nI'

,. Seo..
_
..

,a_
1iIu_ .....

......

.,._

lioIIpia

.. judIa.;

.. la

...............
..

fileno.

,.,_
o

y
loSe

--

.. ...

w_...

..

...
l.""

,.,_,.

.....

'

..

..

el,::

,;'

u S

,..._

S"

',

,. ........

............

.,_

.'a.

...

1iIoopIIr.'_'"

at''_I-

..

,_.

_'.

...........
.....
,... ,',.

4. ,...

t:

"'"

_D ;

i6w

'

' w,

...
.._,
.
....
..,
.......
...' .::::
...
'
e'
..'
,.. ...
.......,..-........
, e' .......
......
...

Iao

111 fileno lilac.,


:

MAaCIL\.

Ir

$
$

s ....

""el

_, ...........
'

'1

Sa. ' ,

,$

.... _ 'r'
.-.
...

.....
a""'t_

4a..U

n '

&10

s.tKia

I~I
1166
0.76

0..80

1U419
G.iSl

0.302h
CU611

e.....po<

oqutldo

'4~
4.63
'.13

!10m

_1
21'0.4

I~
16.668

IOO,.soo

1%5.PXl

znJl

111.00:>

1&';.000

1\1.1)00
200000

:JIJ'1Il

18,468
2O,M4

148000
167,000

1IIl.ooo
2llIlOOO
234.000

m 000
211Q,I)'lO

211000

2ro.OOJ
288.OOl

~7!>.ooo

~rro

111000
4

4IlO,!iOO

'iOODOO

(,00000

eL")

0.7OIIS

1.00
1M

O.18)f

8.01

0JI6j9

11113

'H4
il894
4!3Il
4SO.6
.s29Il

1 10
1 lb

o..'Y.m
10S6!l

9~'

'\81 4

122
1';
141

limo

ID 711
1192

14314
1.6313

1~1

Olll

0.90

lIJi:S<;2

I~

U!626

160

%.00!16

10.49
7.2'

.. .ro
18.99
20.~

646.8
il ~.2
8160
I.DID 4
11~4

1,2300.
x:.=M ( ,ttt pctr W

t.,.,o ...d
'...
El plopoodocwn..,,,e d< daro
cItb." hocttllr "'" un "PODIO dor:odct Autam1tJCO
o ICIU&Ulam1._ d<l .,.., el< alro , __ C'O!I ,,",-..lo
dr
'''<0 pano .. tal ,,,,... dr po rIo.a
....,_ ... !ala.... W alimcntarianD d< _
o dr
cea _ MSt.a
,ilnala ,xIo pn mriu al
loo oobrnc ... de en cloro vi"
~
dr ... ~
dr p' dora l el<
_."".
_.
mrdido, rodmnn> ck "po orifooo. P.r. F"

23.:164

1117.000

26,D28
28,1136

2OB.OOl

_el<

mm' o!o..11GIOO<l<I nwn'JJ 1'Ifri6d>... .1 Ap;n.ro


cId>tt! 1..... apacid.>d pan propomonar rn S bon.
la caatld>d ele tIo liquido _no
"".
una

.so,:r,ad6n de a p.p.m. m Lo ... M ... ckl "E"" de


la .Ibrra. Pau n'IW
A loo impubo.
... dr la. bornbIa. amo a loo _
de- roltndo r
lo ~
.. de calor .....
loo haya
b d". de _il6a de PI cloro d<b:d ... <011'
...s. la Ilz>n do dnatp do "E"" f,1mob ~
alb<Ju, maubdoot por _10 uaa ~
que prola pma6a l d puo de ...... l'<'qWrido par.
d ttor.dar. mio .,.. ,un Lo pnuIn "''''rnk m el
punto d. ~
ele la \OIun6n dorad.\
IJ U~ drl erwpo de dor.vi6n ti ,_"
lIDporur.1< tm>raand.b;, )'lI que d""" CjU< .. uud ..
e Ilrnade do la albcsta c-...a.a el .... rcdbi<
tOQti'mIMn.,
~
dd &1ft b Iknu )
JlnMtp"
- de loo ~
por lo umo .... """"'"
de- dur. 'N
-te ~
b ~limitwi.
\-...,.... N_
1

poi'''''

~ooo

317118
S4Jl84
""-JIOII

'I..tm

fffi.lm
684,1D)

1120.000

738.OO'J

Ijfjj;.ooo

w.ooo
~m

4:!O,ID)
4 .PXl

'iOQi

221.000

318.000

310. r,oo

4Q'lU
~2'i(J)

.547,!iOO
~().PXl
,,)lOO
bomba.Cu,o
,10'
68,3G4

ii3IlDOO
717fWJ

acua

7 Un<;> el.
dd man6m.tro a
....
dr
n,1o
.. \ ah...... de
cksJlopr oJ :Ioro""_
Lo atm60Icra
9 lJnadc_drb,..bdr
Aladr

,"""\0 ~

con....'

p<,)'i...... .,,_

re ...... 112 .....

11 ......,..

barA

.utlJOdlJCO

ID. Cilindro e , .. doro.


11 IJave de <u>dto pan ,1 e... "'"
12. \ !hu:' aUIllW drl ClIuKIm. PI lanL
13. lJM" de Ir'" ....... d.1 aliadro al ..............
14 R... e y ""'lImI'tro lDdi<aclot de la .......
dtI
<loro.

IS. 1.1....,. de P'


de conr

c:Ioro dd manoImtuo la.

,.,

aldOcO!txo.

16 \ l" ......de- a>rk ......_s


17 Un<;> de P' rIo.a el. la ..
~
n:dmrtn>.

la. I!.ar. ~
c!cI ""'icb ~
Iq Tubo mcdlloc ro=xuo ....
ro. c.a.u4 eoe ...ab do lIIOd

._
....

m """

tloro por :. """'"


2. Rrplador del pllD de- p' e.....
Z2. T.p6a pn purp del .....t;dor roe-'21 Un<. el< PI c:Ioro del 1IIOd_
roo'
....
'lAmpa dr "-'<dad.

2. Trampa. h........

lo

2~ Tap6a ~u "do .....


la .._,.
....
-.d
2b Liaca do claro _., dr La .........
al
O umon do ._
..
t7 \ "-.da dr ...,_.
po lora al .......

<)"'''''

2IJ

...u....'''''"Il10
dr

brd.

do

u=aa do hm
~ M_,. do :UO
I'>h -.
JD6oI<r&.

..

_,1
'

..

oatn. ..

do po doooo ..

la .Ah..........

c_ c~

.-

dr aabD-. dr 1M _

.. _

..

...<i!!~!":
no.

la

__ lo
la ...

:::1

~-~."'-lf'II' la ... ,a

Pll

mtft

, .. ,

,rriGr.u el MI por
el oq:.. eS- ~.

'!Ii.r ~
.J.r... ~

.....-r

ftI

p_.

qur ...

,.,.....__ P""I""'''
c~ ..

, ..

e....

lo ~

,uif.-"

1M
....

la _

d rnMLIo ..
&. .... &. la

,...
1.
~ ... _

n;; ~ ,. .. a.ade QD.a to!Dr*' f'ftaO(


"....
dt tf'IWII lit as;U L- ftW'Jda ,. ..,. f"GIftpa.r. d r'CIIw
..... "" ~
&. .._
........ clrl ""'"
... __
f.A UM ...!brTr.a rrnrntf:tnt'nu Onu - lit ~
rojO

~I 1'11C"~

'i

ho:u

'..nr.......

beS... b '''''' tw'dWiCJlt


d
TA '1"" "'"
modr:I .. nd<-n<U I .In....
f IAJ
drS MI d rru~amrctr lhIIIpIe P.ra
.In..
1'11 h.l) '1.......... UrWNlO ....s. .....
... puooIo obtracr .." ,.,..",. el< "'''o ... bIoqoon
IJ r
se liI!>O Cfl"'IA
a -.todA _
'" cliw<hr 1..., nc_;ma. putdm al\Mhrw tona ..
... d,,:ud.mF""""" ~
... ~..,,.._
...
a_m IAI ~
patdnl P=--~ duna c=M'iL
dt
de- a!am!Jn, ... d ......... 1tal .... o ........
boha de- oda. 1_ ro ...1 HObo
boIuo ~
n
__
..~ rm de- a:twA ., I000Io la
aIbn<. Ea tod.> ....., &br ..,..,. ... ~I,~
de-1Od.> pau rln1U t1 MI 7" _ o _
Iby
cln1D ....-ro de- Ixtatn, _I~
la lluLNobd
!OUI dd ~
'1"" clrtrrmonau la c.alllo"" ....
~'D
el.- ...u que !le eee... ta par.
.1 PI,
.. "

dur.lntr

r'

-na

'~111'

e calA lIdftaI <1WIdO ..


conocrn d PH motW ,. b ..Iullllldad .out ~"Iat
1.. I.bb

o:lU1CJI1<'

_.

....,b1..........en.oo cur unckn G<U!DtDO pota ....


pu<drn cbu~
Juqo> de msayo I'lra dItnauIw
la aIotiludld I~L

sotu

DIJ'CARBO.\ATO DI.
NtCI:SARIAS PARA f/J.1 AR
A 7,6 IL NI DI IO/}(J(}(;ALO.\I~DE. ,del .d

IJBIIAS

PI!
11'1(lAI.

6.2

c...

1L6
6.1

70

7'

74

Alal,nid.d

2S

60

lO S
G.S

15

%.0
Ij

10
05
05

40
2S

1"oW.

r P)f

;;

lOO

ISO

200

:100

,
os

95
6.0

15
1.0

"20

O.~

05

80
45

7.0
40

2..5

U)

9.0

5.S
2.5

2.CI
1.0

1.0
4.0
I~

1.0

"'" de \lila JIlGU po< c...ta !>PI1O


de la aIben:a.
-J&!' .....aaidado ..

u...._

~~~

~t

LOo
Al' - !

'

acw.

21'

....

..:.

coa _..._

~;~,
ca.....
---- _ane:..
;
M"
-...r.,
_
c,.....tille
e...,..
.,_ _
........, nWo:u.r

Ir

do! ...

.... ~
por _,__

de la

...
la oriaa,

..

..

In

- -.-

D!:? '

.....

Lo

';

............
,_,.. e'

0 __

la

....

......

J
'

..

lb Id';u

." 1110

IRIUrA:O<lT.
P.\llA UJS
OJO<; FH

ROJO

"'.\RIU.o

J.b

7.'1

7.1

7.6

7J1

Sr ........... ....,.
1hrML
_.__

~Sib'-"''''''",il
............
rI _
-

""TI ~

f !'ot' ..........

, ...

~caimIC

.......,.

dr lo ........

....

,_

paI''

d< ....

.... lo

pul

---

obo--

S. _.........

_Ido
n.t

Ir

..

'-

..

10-

.,_...

al ID _

1ft..

,....,.

ea

WrIe. , liIda
-

..

lo

na

---

_,..n..

y ..............

r de la -.

del _..,

e, So>
J

"

..rm

_ ..

p"" -

d cIM., hta
rI _
del liIbo. lo
'1"" _..
_

nPf
s.."" .._

pi
J'

30

....,tdoio .. pLUi.... o inIladao

jro. .......

"'

...

<ft1Iidmoo

.... nnJrn. I ., lIlUIIpnIIoa.


oiII_ ...........
adoIo -.,
........

Ir"""

p:lD 1:" rtar fU ftIRJn'MlUnltO.

" Se ok- ,....... ,


I~,
"""'''''''_ 1M ouIaairo
.. d=
se panIa..
_ .......
1t,t'I)ln dA ~
10 Se 1...... .,
11 Se..." l

ftI ..

.1 _...,.

qulaa...... ....... ... ...


Jucar IftW'O ,. tft'Q.
1 .. la ..........
el;,- .. _ nabionL

'.'

I Jo

,-PI.... I

I
D

1m ooslit _BU

r
o

".

~"'--I'U'QA_1-+'
-+.....
'-+1."
._----II'~------~
_,

IIA ...

''''''

"'",.,- ..

'lUlA

..........

Z-UOO1

;4

:r<.:c

mj

r;-

11

JO

10
JO

_f~

11.

CO_T(

._

~ u -...__...'-.,..;;.:.,,.:.:.----:ID IOJOlolOIOJO
........

--

u,

___

___

;.;;1";;. _ ~ &.~

.... !IO;.:. _

ltO _.....$O..

JIL.
10--"4

PEUIU

n
,I
,

- rs: =-ft
!!

_.
1-.1..
i
1f]='
fU_....
I,r ...... .....
~ V
r

..--

)"=,'

~L.--

ir
~

-.
-


si.

..

.. - ..... a ..

V~

fGIA ..........

11M Q

.1

a 111

IJ al.

f-

.u.u

1--

fA

tI

_.-

_----

...

,.-_l. ....

.......... ;;LL

........

".1.,

~~

t..-cl.II J

,.

Io; __

AA' ..,..

..
,

1... ....;]"' _

........
"lO-

.....'n.
".-1

-.--1..
.-,,1-'.- ...+-1 ,
:

- .-

..

11.

. --S.
r'- "-....

"

...o.;..-

LII.

-._--

--.___

---

Be

..

..

".77 .7

..." L".....

1_"

."

....

d_

..

.....--------- ----------~~~
----------------

t#

-1

....
T '

'1

_ ..._._ ..-----

e ---------

......

...
----_. ----_- --~--t----.

.-

,.tain

S7B

RfQUlSlTOSMlHlMOS PARAAUlEJtW PUBUUS

esou.

ZOMA DE CLAVADOS

DE PRORJNDlDAIlES

y SUS lOUUllOOHES

~I~?

1.

.- -

~I' "1,-

.)

"

re

v /.!_______ ..

"

1--

t,

Ir-- ....~~
.I

-,....-

-.-_".:..;;.5.;;._

I_.--c-I--o-!
'

0-1 ($lAVo EN 14 _O
DE L.l rollA
!lO IL\ tOI 4 O.za 11 en IIUIO.
lA

esr...11:1.\(111'11{

r_

'&8l0~l3

lilI 0(8,( S1I IIrl'iOll A 2. ~

tlll.C*

mn

C( lWIQU(Tl

11 Ol LIlS ClIUIOS

D-5

2.75

D-e
2,U

us
e

2.5)

1,S1

IQ

27e

5.10

0.30

U6

1.81

J..1r>

1.31
19

2.59

232

ua

132

lal

2.1C

e 51

OlO

lA'

1.31

U4

1%1

a.u.

0.30

2.44

0-1

0-2

0-1

132

1J7
ID

IlUIIlIf.A

1.52

;1I1J1ltu..

1.52

1I:JIllL'..

1lWIU..
ID{ ,

QJ.VADO$
O A U!<AIJISTAJ't:I,

I,.UI;O O(

1'IOfIIII1lI~

SOPOI'Il3 ~ TA!WlU
D[lM

ti(

II-WIIA.

US

cur.

1.IJ

U2

3.05
f'UlO(. URlM PAlA UICW UIi tOIAl. DI: 4 ~7 11.

B,

IWlIIA

B~

c: PIl!DO

3.05

167

1lllI:tIA

SEOCDItS

YANI NA

1-.

011TOTAl.DI:

aH. 11.

...'."-. ..'

--._~

'~f

I1

z ..

-------------------------------~- ~
"..

:~I...

(...-

. --,_------

_______

,__ t

_l

__

"

..

0.11

UO

1'"

1.00

130

ue

UD
UD

111

1..

ut
ut

K
lO

"

OH

He

I~

500

150

I.!!II

o.e o.ll
uo o.e G.ll

1!IJ

1.!IJ

ct.e

0.11

2..lD

1!IJ

o.a

350

CItO

o.u
o.u

ue

o.w

0.12

010

o.u

U!

..,0

l.

......

Ul~'

... "

.......

.-"MII'"
nt

...
"_. .- - _.~._._'
;;;:-

r1..

LL...o------.- ----i
..---_._._--_.
' L
..
i
L
1;
~-_._._-------- t, .JL

~-_._--_._._.-

n.M

-_o 'i

1--------_._-.------- ----

I-_----_----_"---_._

_..-

......

""""

c-....."

....

_.u...

- _.--

......

'..f?

\...\,_J...... _ ....
_OI'_

fiDlAOOl!S
~
~

Ir.tleOe .........

........ J.s,Q:t,,,

, u ca

-<
"lI'mn.-

).

-cJ _."DI
---UIXDc:a

......

1 ...

.......

ni:'

,........

--

....

_-

I
__

.....

."
o

SU$2

r--

&r.I

'--

....
IU!

.-

~u

lUl

--~---.

PIA'1l

,au
....~

-- I!!UO

~---:____J. _ .

..

-'Vl'lI!!lLl

bQi.U!II

"

taPA

'V~IleIL'"

UXU ... MIA t PUDI .....

~O"".~LOfi."
ca

~lM':t

el IIIDA

A.I:l

'.

ces :

en;

.... i

..~-

~J:P:ru ~

CI( ~

....._ .......... loWIi' 11~

Tao I

&n-. lMOW!3. ~

o:na

/
----------.n----------e

."

._.

.............

1IUoU' DI t~

t~

..r.

'=o4laa

..,..'.0...:::

.:iIl Gl .1 iIlr4 .. ...,.,..

,H

t20

..

'.so

la

;51

tso

'JA

"r)'
r

l.

\
1

_ ..

11

---

.. ....

_._-

--------_.~~==~~
,

.j

,J

IIM." 11 AC;I

l.,

---------.-----------,

.It

~.

a---

JIoUdora Y u...... .r.... ".

~-~_.--

.ss,

'd"

, ..."1.

...

",1m;,

,.,

po ....

...... ......
l.'

t.a.\

le

....OUCc..

.....,..,

U!l

'm

r~

..
........".

'lI'.

..

............
e o y

AI.ZAOO

......

."

'11

l.

1I1

"7
..

--+1..&

:la

D....
,._~~-

---

1::.

' "

,CCJiW!

.....
!I

,...

_S

541

t-

I
,,I

_~~I

. ..,. .... ,...


Ifl

.H...__, .1-

~~+-

{
4

o
o
o

'j'

...'.
...,

'1"

'

....~

.~.

lO!

,jt

.10

....

...

...

_---n-~

'r
.~
..
,.

,JO

--

....
.,.

.~

...

~~~

-t-

...

_,.

U<OaM

.~

UJo

1'1 '

lI1L:!J

. .... .. .......-

.....

.n
,,,
o

/"

..,./

.. ..." --- ...

l~

...

..::LII

...
'r..

da

.. __
0_

.Ir

~_..-_....-

.... "'le"'.'"_ .......,tdu pan. ttal _co"51iou-..

$U

Ji,1
.-

..---

.-0__

--

z..IIoe lo

_.
_-

_-... _-_._--.
..
"

.....-J.+- ..'

r-:-~
L-_:_;
I

---

1_".

-r;:::;:

I 1-

---..--'.

...-----

......

~-----

--....-~
.-.._

1._-

1-."

104--+-

...

...-..

...----" ..---

I.
..-

Ol'"

..

_..,

- -- ..--

-1

lca....

-.._
a __

Ir

..

-_._-

I!S

'.'ALL'
lit

"'I:II'_',

_7

ti f

&

ca

I I

r--"'-

- --

------

f---- - -------

._~~~
~ij~ij
~ijij1

-__
~~~
~~~~iji

______

,'\.I

__

-=....~,.-~~~1

"1

lo....___,;

_______

:.1I

_.--

~. __ z...I.

11

..........

"""

--~,-.
............

-- ..

""...-

AllnCA

.tI
lJ

ro',

1.7

'1' Ir!,' aU

COlfl1-'

__
.u
uuu

nn'o, nnn
'.1

J'

l,'

l.' 7.1

i i

_-

'u
_.-a
,--...

r \JJ

....
-

~I... _-

_ ...

a........

0(_

......

T.

1I1t~ ..

.,.;u.

II('''U

, ",UIC"''''

1..-

~_..
_.-... _ _.-..
===
=.__
..........
=..
.................

__.
u__

....

_ ..

---

IUU ,.1

..u......

' ni

Silr se

dIJIIll

,,
I

II

1111"

'-_______________

r=r :":"

---------------~~.
1111'

'LA.,a

-.r----___,_..J,
,.",

ffe---___';';'
+

....

..,.I'S7

S$.

a.-.fCP'MP

,
'-'

~/

.,.

-+

,.

.LI

le. .......
1"'"

._._
.......
~.

-_._)

+
...,_.---

<,

a_

...

,......,.0

..........
~

,-

11171
1'"

.""

tUlO
'fUi'

tfOll

1.. 1

----------

,t7

_...!~-

_.~,It'

__ -

.I
I

__._--J

_J

...a.....

r'

El ..

JUIfA

_.

'.'

lo

CAr.
~o.

ESCAUR.-\ DE ~ ESCALOX.ES. LATOS CP.


LATOX
24;01 ASC.....
\S DL COPA ot: BRoscr, <k 3/4" con perno. arm<!u...
18.;.s.; 66' de cuc:r<U saiv.,.,idu con noudorn " LXTRhMOS 00:-: GA.."CHOS
14790
PARA LAS Cl'EROA!>
FILrRO!t 1I0RlZOSI'AU-S COMPUTOS
COS VACIADO POR DE.BAJO,
dlSp''''''' de muado, lubai. de pared. mcdido~.,uUda de .....,. "Mino para
~-acjn,
dosificaclo"," qulmieo. y tubcr{~ de t.. bombo., bomba y molO'

:1 .~16 SILLA P.\.IVoEL!tAL\,,.\'lDAS.

rn.aJl1:U de admwon c.p 2"


so 8203 !!UuTUciO.n
de pljda 6"

.5 8,'6 disposiU\o. de bronce c.P. p;&Aeliminas 1;0upuma, 2"


'S 8.fD2 boquilla de llt'fUldo'" " 18"1..lon c.P.
1
indicador de 1.. \docidad de flujo
J 51100

I 5809 Plaa &: brida de orificio 11"


PARA EQUIPO SIMILAR VEA f.L CATALOGO
I Succin pncipal
2 moldura de d~~e
3 lnea de ~.,.cio
.. lnea de reueceso
5 csc:alcra
6 accesorio de vaco
7 dispositivo. para eliminar la espuma
8 botador de 1 m
9 rdkctor de 1000 W
10 botador de 3 m
11 junw de dilauc;n
12 alberca de competatcia
13 cuerda salvavidas con 7 flOtadOlH
14 guarnicin de salida
15 PLANO DE LA PISCINA
16 Lnea de arranque
17 dispositivo de vaco
18 manga de !ldminsin

19

..,IOX.

50 metros

20 CORTEA-A
21 tubera de paml
22 bblao de medidora
23 tubo de Valluri

jf .......

-!!.~._.

~, ~,....!-_.~*",

_.,,_
.,,---....

..........L

_._.
_ ......

..

Nat

.,

_ ......

t"'~~

.....

..:DIII .. fUJ;gOC

_' --.t;;rtt:;;?';~na.;f.

.....,.

,..... rw=

. ,,

,,
,

,,

, -.

'J

'1

,,..l-_I,'
........

'

~f".l'
$1I~
DI: .....

-..

"'"

:~

-rr

fJ>

._
,----

--

......_ ...... .-

r_ "

f1l.tIO

J!

=_ -

r=
.-e,

_o_

I I1

L.~

...

.'.

.................

-=+'4
--..

'.

e9!T1 'AlU!!.
."'M,
_t....c.

......

_---

_11

UEVACIOII

---=~~~------

_,_..r- -- -

~,
-

11

I~
~I
I

.. ~,AliG

...

u
'U'AaDII

'-",@
I

{LO_"

EQUIPO O( fll.1'UCIGN CONU"~ U.IW


O(

"""'A

AlIA VUDCIQI,O

""......; z-n. r.

.....,.
111.'110 11( ALU ....

[ 'D

~ . I ..'

r.

---'"-.---._....,_..-

-_
.
t_....'_ lEiiE
'7

.._

..- f',',',',',',',',
~1Pi~~q:q~
I

.,.

re

'50

.m.-

--

HU
11"--

_ .........0._

alta

C "OL
rAtloa

.A.~'L

--DI

"'" ,

CIO.

y--

'n
......-' ......
'n-l.-su ....

'"-, ...-lI.,....

'"-IR-ni'"

' ..-u.-ru ....


In - 1.JC- Sl.a ...

".-alO-l1.o .....
' ..-UI-l1.I_
-OU ....

.. III-I._-tu_

--,_.--111_

... a-o.o
_-IU

-111....

...._-u
_-Ma -__
-111_

.. a-ILI -m_

l'

y=xu=x"

- y--.... ...-

'fII- .
_o
..

11.1_"."'"
,AC'O

01 'O".CIO' a aL"

.1

.,,,acl'.

e ,

576

"'.U&OO

:~
.~~~~.=;.
.
=--- TIfi\

.....

lJfTaoIe& ......

COIM'I ~t'ICO

"'.....,....,.".,.

Ct.DII,I,QI.

U'~.,..

i-.!I

r LUW'I:.
......... f'IUO .......

,,_.

W&_IUM.

~
'

10
"

co.'", ....

Vl&..A 1'U:1'
1

"
"

CI( ....

.....".....,.u..... .....
.-

UUJ'Il

'_""'(
Oflll~

IIfT''''*' ot
..." LI.A...
.....".... "'CIMOIIO
"""- 'DI" ~~
........,.
....
01:

....

ca._

Q.IMt

DIMI QMID

ca"
., ,M_&~~.""".L.A_""".

CQIIIT'f"

_".".

l' ~

.........

La ~

"CID
...._...

..

,.."
CII

Ct..IMO

cu:....

CI.CIIAIM. .-

r.

_.... ...... .....

..

~m::S~S:L_":

la _

4 '
III X

.
_

..._ ... ......


,..

............

y ......

m .,_,..

F f

....

..........
"
.. ITI wp

S .,
=-

......
~f.'
mbI. 'b_

o .....

..
..

........
.,---.
.........- .....n.
............... .u....
.....
y T '=,.,
S . ..-.
1 _~
.. ..-.

'

"

na,

c:....&.

.... t.AIa. .... "

*'

"

n..,

, .ta

.....

_..
.
...-.,-.... _ .

I!II
...........

o'_~

.-

..1-

......... e

..

WhAU

....

,.

"

\~ -~
~

~ ~~

..

11

..

\,
..

11

;;

::

I! 1

Jl

1, /

:
~
"

' I

Iil

\
\

..

\
'"CD.D.l~

w:.:1I'.

...

a::;. ..,

otS

._~

Albera 01impla

....

te.

I'lNfTAAN"'ELDEIIRV~

1.""""'-'>do_
2.""'_do_
3,_",," __

1&. Of_ del eon.;tI OtInoCliOO

4. En ''''ID

1I.R-*VTV.
:tOo ~

6.~

....

cac

ti. Vlltlbulo
7.Em..-io

17.Fpd &ioo_ 0" .....


,tI.~

2'.~
22. Aa.ca di

1.T ue Un.
. F_dodw
10.~
OO""*,,

23. Eh'.amla

eon- 't T'..ItII'.......


,.. e

21."'"
al

11.o..._
12.

13."...
1

11. El

,.

'

do F_.tl. y cino
cp' ,... 10

.,Iia.

24. CeneN. '


25. U. doT.....
21.T.... do_
1

21. CuwID.

_Se'

'''101' 1, ..

'S

J_

",tll.

!oSI

.L'C.C.

.".....

,.

1.

,
I

-- -1
....

~-

..
..

I~

1 1

11

'1~

I. ~ 41q

----

,.------.,

'-,.

~1

I .1
:I

("- :

le-

";

~
I

l,~i

no

l'

~i

~~

r
t.. ~i
.

, t!

-,.
I

,i

.
1

'1

~i

,.
.1

,"

~--~

io .11

ft

, ..,..-z ......

')111

-,

-"'-11'--'-, -......

...L

+
-

~t

;;1

_[
)
-r-

,
..

"1

'1

...

..

\.
I.
El

-?

..:!~_.)ttt

i
:

,
I

1!

J-

.............
, ,.,',.,...
.....................
-, ..... ...__

Pe 'u s

.. ...-.

..

lit _

41

lb.

.......

1"

aft..... "
,.'e
,

.._...

$$ R ....

....

.'

,.

_..,

........
..._
tI-~'

........ ,...........

......... ,... WwI~- lO


.....

leo

,_

lo Al...... I

l lIi

...

'"

1.. ,..,

.........

."

........

s..

.....

""""

....................... .,.

....... _

n'....... '

,1'..

' t
Asse

-....
..

,-

, ......

.....re e.,
11

'

1 l
'
t t 1.

......

... -

' .,. ....,

..................lo ,_

,' .....

._
....
"'--

\ ".,
, "._ ....
....._
--

, ."',

..,._
tRI
,.........

.........
-

,....

J e m
,,, ....

re .. 1M

..................... ...,._.I ...

" ......

-,...

1'11

,"

.,116_
...
A

::

...

'

....

a
-~,J

~---~:'::!::.:"
:

tI

pe ..

111d

...

mal ....

.....

,._-

A6f.n

, v.
..

, '

-....
Bu

as

..

sI' __

__

_al.,'

.........

I ......

.....

$:

o...: '11_"",,,,

"

o _

t, :..c-::
,..'5 .,
Ea mal, jr

1 al"

7'

, '
de I ) ..

.,..

lIIIIirja "

',....'r

I'

J
111

.....
- .. . ....,,..,......
".&Ie_,m
,
_,...
..

...~i=,:I~-=;:'~:!.
1...- O, p!:.
la

1 1;

_1 1
pao _
... lWIII ,..

.....

,.

("':

,.,

.......

"

....

..

lajD la

die

u .......

' ....

' "

...

__

'

l'

eMe_"

0'1

!5

fr. .......

~IU.

..

-,'

"

1 La

..c_, .. :iII'

...,..

'"C-A.
L....
:.:=5~'~
.....
_ '1
y
o.

, S

..., !J1 lW"


el ..
U.....

ni" :

la

~ _
"

.. --

Ir -

IDJI' A

truacaa"

!OO

__

__

,cIr

..

....
la ca.ca. el ,_

.... P"'- .~

, ._'"""' ...bna ...-.... _

,..-t- '" ntr ,_

.... .... :--- ..._


~

I ~I _~

..,._.
-$O

re'_'" .....,..."O..:-nr--

_ ..... _

..

-...,..&

ka

de

___"

..

.1Ia
..

.::"1~
2

, ..
pan'"

,' gurIIlI"

:-r--

pIaY>

S L :fa. J e 'F'"
55
ge
"" .IIL , .. ~ocln
dr .... R.. L1mc,IIo. o de
............ aua cuetl.on Cf'It DO ee h.al~ 11t.......w rn ()
(
$ &er! Id tDlip:"lO. c."... drctllln wrl w:t1lP"'
7

la

.:rr........

Are " El~'"


dr lo riSA .. """ po"
.....,. .... dr .... p&bft , podr' .... ,_,ud<> ~ b_
e r lll", CIbO CIfP"" q.r ctaer publIr ftu..
Noa
~.
pooIa ~
.al u..nh

(c1Q\

..,. ...-

ntIIb

IJ J- dr
l.u..tn tu,m

.... ..,_,., .. ~
.. apIiar.ln ... mdo cI' cIr
~c ... ~ ,drbi 'M tG JIIICP Oiimpt't,. tII &odo
_
,_,_--:
eiJomO qu" oc ~

I~ho 1 .... onInh

"', b

cu.andca

..... .na

.:..ea.r
lada ro""'"

h>bri un.f.rbitro .... vn


dr ."....dorn
........ J'M" dr
dr

taWoo,

., ...........

.......

our_

':.coda

m'(l''''''

') 11 Aitoit .. tmoI <ontml abd.1O onbK bao ......


pitidora , drbrrl c"",pn-.ba' ~

ti mnmo 'l""

.........-n , .......,_,
6t tJnn)1O

..cIn

.. na """"" ante dr """,,,If al (UD ...


..... da, la ordro mp\a.
,1 .... ~
~
Jo. h.Jprn do bao .-po........ P... lao ~
6t ..a<i6e. Jo.
_..
drbrrb .., <t>Ioc.sa. m .....Imn ,In
.... .al ninI dr la -u liDaL

~ O ....... Msdri
...._
'l"" la
D...
....... _..
Tmdrl .~
iDo
... ( ;
ia tII naaIquirn _
:"""" roa do .,.......
...........
Jqbo ...

..

.._r_"'

~"':.:~='~'~,I r"--- (CM.''''

1 ..

a ............
:- .._
~.~t..._
'D

..............
....
......
.... ,,"el'

,l"

'

'

ole

do .. canaa .........

.w ArtInoIo.

_ la
ole :-""
_ ... lA ........
I "

~:::=:......
:....

-~,

70

el

,am...)

""""""

lID OI ..

"7:" lIIlIft

;.

el

.._.

r..:

"
."":
:e ;..::

..... _ ...
l'

loIb pocIr

_btt

_ -...
;-..

,.,y5

cIr

,..

drlwu_ I

Yioda.

Tea w. ....

ft'P'k ~D..... -o de 1v "

1M

h,

.,--'

_-

lilIIIi~~~Ijii.~
.. ,_ ......... _

......
.... '- .
--.:.:111..,. , ..::.....:_~:..::-:...__
n.... ,

...

~~

-tite:;

34

S
rv
.. ,..........

=:o'_......:...:;:

_ ........

._.

r_
lo _

......_...

,c" 6/ t:.. ' ..... lo"


lea rorr,lr< ...,. "" ,,_

c::....p..._
'--..
... do __ lila

on...,.._ P'" -.... t..


.... luJ.dn. PMII.. r_,
rt 'oml -...
1 oIoI.oed

otn..--.,

""' ,......
Iobdo F
l
drbmI .....,_
.' FJ hocl,dor 'fU"
tJrmpo na b, ~
.. <MIi.I
e
~.
o ee d c.vnl 30. 6
La aJbrno. .. ,

"

_'Ie 1

'*
'"'

-.
lo ti

....
...

__

to... ' 5 "


PJ. F

a.........

......

Imtdoo d ....;.",. .....


y ., -_

un
Unoopao. ,_
lIIli>uH

s.

pan La '.
loo

...
'""
el

ccoloudo ... d r.atril "'1 ,.. do, ti

."doo
,.....noI
taIoC

lO

I'IO""_ dIe

al
dt...to. '"

laya......

."".1,

la,::::

l. , ... __

_
Di,

la
..

...

'

.....___,....
...
,.._._._
~c......,_t..
_ ..

a..a....,._
......
-' ..... _

'

Io_

_Io

-,
--...-.,_
.......
..t.ar.t. .... _ .. ... r_
'-lIft-oI, _

... ..__

.. ,.......

.) Ld PI ' 7 .....

-,
k-._

NOTA. Ad _.
~
.,
l ...
1961, _

......

15"

lo FINA ..
.._
.. _

...,...

.....

al
Ir ......

la

.....

... -::-&de
......
~

..

.. 1*....
I!I

P"II" _ ...............

I d

el. r.. de ... ., dp"

.'"

(l;1li

Todo
...........

...,_

...,_

O poaoda.
ojo<wa lo ...-

W
...

Do.do

J. (
01

.-._
la

: Iso...
tI

jo

la ........

.7 .........

cc:.a _
.....
01 .....

Inado.

.....-0

._.

_.

doIoc ..._

porto" .. -...
""P'2f".. . ~ .....

wn'"

ArI. (i1.) AIIIho, ......


i , 'td _ ........
.irtoopo _
la _.tirio
........ por .......
Iooria ilirio, .... 10 lo .........
.-....u..a
,
C__
.}EI.-po __
~_

a.- ..

,-_ .._ ............


""u

..............

fltW" __
..

, ,;..

I!

__

'*

t)T .... __
..,

.w _

.........

tn.k.l,...

lUIWh

... _

r...o. _ .......

= lurio ...... Y lurio_,_


.... ,. .. loo ,..._
"' pIoM _ .. ~I-

~,c....Up ..
anwn

_lo

..........

ca ~

-. __ .. .._.. .. _..:c....
,.._ ..
,.....,.w _

11M

'-"

-'""-_

(GIl ......

O .1 ,._
laUIIIa

'

"'W_ .. __
'el

... la .1IoIa , ..

t) ~

_ joMoI _
Al 5 r k

.... jo

, ........

el ..

,.

lo .....,

;-:.. Uh_
...-.._ ......
..'................
.-...
""''--:....... .-..
.J.I&
__... -.....!.:~.;.~-;
..
.....:
.._
'\...r-se
....., .....
:-
'!...-.
.=-=
...........................
......_
- .. :rh~..~
....

AIL

'

t..:

r!

__

..

.........
_ _

ti

.. " ...w
~ ....s':',
000C. I

, ..__
~

!"'~

.,.. '~...

......

- .....:;;

' ......

.~

..... , , PI""":.4~. w .. ~
-fE' .. ::...1"":.....
;;:~
'
ti

..

lo

.....
,.
... le
,.
'.. ....

-....
-- . Jr_-,.

'10

:le' 'lO Ir ..
.Ie ..

f.le ,.

X"

1..

~._""L

~~..
... ..... - ti.~
,.
_---._.......,.... _*-_
- _01_'..-..."-..... i.
-__._
.
..
_--........,.
-~"".""
--,.... ... ..............
.. ,.......
-.-- ----- .....
.._ ,.. -- ._
_
......
_..-_.. _.....
.._-~._...
-....... - ...... -._ -.
- ..-._--............
_. ---..
.......

_...

,.._

....

tE

__

fA _

'

..

&O'lIdI

__a-n...

._

..

1.-...

-..

__
.._
...

JO ..

'-"-

Io-._~

... _..Iib_

r.. b ipat.
.. na....
~.Ta-tuitUo

.....,....

'e ....

c.rl

"-_"'_It
......... _
10 .. __

'

11_

_~ .
....

:o_
..
..';,.~.t:".:;lfx,__

,. .. -

O"'........

ao.w..

jl

"eLprinia

~JITGI

P'cI)-a. rfttWlh!

"_"n. F.a

v.o.-.

... p..,........

rld

ladKJ(It

n.trkJko
haa ~

........... por. " ,..... ........


,_,.,....ri fIIItlND b ~

$o ._
ya

qw an 1m

......

la .._

, .....

.............

, '"'"

tnan fue... ...,.,.


b cakwa ~
p!lO la.

1., .,.,..

D
..,_

,_......,
" _..
_

.. Ir

tala.rra
e. _ palo o

la
..-

..

loo _

..........................
c,.
.... J

""

...........

pc

--_._.,._,

--_

.,.._

......................

15

~n

ni

..,.."

,
pou. [do doparda. rn ptpd:

1MIa"

I;lnoct'

.ua. ..,....,..

pnIn , 1"'< ~_

l'ftIIaa c:. l.IWTaIIGI

S :

......

..

"jm'w.. ~hCJr

',e, ..... ...., ... ~

'~

aw

..

I4

.......
,--..
-.............

do ... _

.. Ilol ToJ"l .. -..


la
.s..
Y ~
.. ... ~
hcc.cil '''
... .. _--'to. Ea ttfta 1M tumb;u ~ M__
AIdn.. di", .. r J
docanc- ...
aIIn'C'B, qw ,_, '
.1 uoIt.'O ....,.
_

..ttoL 1.0

.... 'C..,..

r.....

.....

7 .....

..... ,11

lit t

-..,..,..
~
.. c..an ....,..

(1M

....

-.am...J

bu,....._ .. ..,c.

~,.

.. Ia'-

.. _0.... ....
_:

IIIjoo, ---

...

'TI

~- __L

_--_oo_

----".'---

........... ,_
_ro

""11 10CIIIII11 111111 1111..

lo

RqIoo ofi<Woo
....

,_.n ...._
bJudn".a ~n.rl ~ ..r
,w Ir pura::a. \tft '"

597

q~ qu.rn

cIiIIaacv qur ...

drn:D

.r..t

I s...... 1Dml"II dt I'i 1nf"tIa.)


('..:....., d ...,..
I~
... dm Modo ......
_
........
dct><D Iu(
ra d """"" ~
y ....
La fII&:'1JU boudtra..
!I F.J qw s.1ItQ dr~ ebI.t"<Ir b ~!"'", rcqt.t..tot'OIU.

.'

...6'

~) s..

par lo pdoU "" IJU" .. pW aIpno el<


....
r.'o _
pdgt.o al miwIo lH'mpo _

.."

lo ~

rI _

DCU ...

el< """

.1 Drb. ...... r .1 di.... .,nuncio m....... lo p;.dra.


tl~ ()d)p a,-.u

..... ' __

.....

"'

leo

lo
lad....,

". jd ,..,..

11001

ft __

'1"" dd>m """'"


n<b
al _"'"
dd ,ob<n ~
,I.l.r.a .. ._
~.~'dOl

la....

.........

...

..-

........

.wJ UaJE'J

, ....

latrraJn.
L.. N2'

%. I~ ~

..... _

......

__

1 TM ~
l'W' ti

"' qw

Ir

.. da, ....

... ,._

...

('IDt-n

IJt..

.IIIIIOL

1'UaIr......

...-

_,..,.'u
.....

~.por~.,....t
_

01eee<1....

Ir

0 ..

-...... _.,-~-_
-- .=.-;.::.__
.........
.._
_

MI -.....

'" co4aquo

-.u....
ot-

......
.......la..::" ...... .... -

jopd.o o

....,r-...,.._It=-

.!.!..5

.....

--'-

--....

lo _._

---

- -

.......

........ 00_
~bI'__

,,,

"

......
..~................
_.Ioey.,._
1 .. ...,.. lo

~-- -...,.....
"~.':-.7a"""'._..
ti 'el*:'
01__
..
Q

..~~ "tite
+7

........
_
--

_'\.

--

DO

,., rlrtw!- e:IC01r 1u ~.~ ro , boudn. Ik IU con..J uque DI),.a Iibn.


f) 0.-10.1 oaqur n r.t..'z cId>o .....
-...
_
.. IfOIClC~IPUti60. qoe c.... qulm
uca m j;j;
be' 'en.

t' nmr .""Ur


....
d_

......
7

40 .....

t:1IIondo

.. 1"odo fh\"P.'AiD

_ .. el< ............

__

otro (OC1~fO

liObft '"

d pottjdo

dirho urtiola.

uqur.. br

lo wbttilll}';'
ft!,L!

r cl<be _nme

<a k

basta

~ Ou:ado Jur;. r"'r~. o le \",IY2n.a pdru ftz.t."


....
c.-t.;" el< ""'1'1<. ni '" f>""d< oubir
, "")JIr .. pirdr.o. ."... ..... ncIo '" Iup .. "'"rn.",
110 .,....,.

.. .",,,.,
--..
'''-d_
,..............
_a....-_ ............

-d

IUJ'L

IrUIO" CIWIdo

__ la......_
..,.I 500 _

cwtJdD, c.unbie pdota o t'uando

.... lo

C:IA AAtn

panido.

dr que .... ,.,.,

f'1Ut.:In

(J

11:' i~

1HIIt\"Q

..='"
_la
t "...
1 .......
ocdI>

.1 ......
; Q.

Qw ~

,.

......

Q;. ~

rct~ter C'W.w
k1M lInIn't;r

100 la
(wra ..,

.......
..

1.- .._
...

.. pooIota -

be!.. na

11- lo

o.

t.um.ll ...

oaJP ,

t.~

tu

00

duso.

"'

....

...

- '-olio <u<

pmdsar" t40t
.. """'
c:. ~

111: ilt ...........

tI

C"D

....

W'II'O -1 pcy.u r1
11 .. S IIlkI'llG

...

Wto

lI'Atida,.

..........

",,'-'.'

Me .
..

., d

_,......

..........

"l

-s. So.

'- ~

, de ..,..,

Mar
S ,

__." _ __..,
dj=ic!ed

,.,i= ...

de _

\48

-......__...L____

1;UIIIUIIIf;&a

,,_,.
hiJao

_ID

de

pe F duowr _

,.,.

poIotM

t;

Da

en loo

"''P'F...... _ .

'la.,." --

la.)

..

"01 ;:::::

....

..

a1i:pw~

,_,......
la ... ' '.i
... r

t) ,.

do .......

loo ........
- i"

~aleftt:'1ft ,

del

~~:~:;~
:""
..... " _ .. O....
1 .. ...

....
..

.........

1=.. ___
-, .. ,
f ....... cbxena.
pa qur uaJU
I"
borncbao, caQ
Pi "Ni la
ur. ~
O
la _..
afia. iaopaIU ocdeata.

Ir'..
n

w==.. ..... .r

...~-.
XY Il
l.

.....

o.

.,

.-~
.... ,._:
-JL

')

C)

__

~ M
_ 1.

O __

jupdM ........

meten

.......

e ... I _.,.
- t.' , ~ti...'__
L~oIe ._~~..:'
---.

-........
.. o

_"::":'_!"'O"

.
_t ---arda ...

._-',

j S I

dela.poo_,

4.0

I que _

__

......

., ... daputido

..,_

caaa

IJa ..

.-).............;..,
..=

~.......

fa

_t
.J

7145

...

....... -.

..........

:5
,-.6

....,.,

__ '-.
-el

- __

,-

'u..
la

.....

lA

PO

... da ........

, PO"

'_L

e:!.~.~
....
.........
*s- .
. "",-,,'
~ "
1...........

._ ... ..;-~""..:."
""'~.
........
~"
........
.......... :~.::: ..: .....
....
..-.....
.......... :-"-.,-~
.....
.......
.. .... ..:....
......
,
.... ,.._~
..
,~EI..::::~_
....
-..- -......
5

._

4 __

5 :::
2. .::._

.,

fIIta ,

.. ._

- __
;.&_

..:.~

4.

d __ :. ~

_~ 01

-~

....

..., -. -;--

Si '"

lO ......

.. _

':'-~"""

1......."".......

._

)11.... ..

0 __

_-

-....._

....... ,-

) L'updota .........

..
_at:.""",_ __.............- ..
_" _ - ......
.. - .
....

~ Elbtoroie_
~
1511
_
II_

_ ....

__

....... ,w_

_.....

lo"

paJ
...

...
_ ..

'

..a-S""
.....
_ .... _
au

'

.........................
--~~~!
..,,-..., ........
5

.,s. .. _

..
...... ........

1. QoooIdo'" .. ~ ..
~

......_ ,r:..-,""'"
",..

'" - F~. :
.-10...-

.........

.. .....
......
~

~ ...

....

L ..

'---------r

'.,

-..

- .. ...._ ..__
.. ...
--------- -------

..

....... 1IIuoIo lOa ............

"e-.

,.,

la

l':....
_._

.......
_rlt
r-r--r:

--

-.,

::.

.-

_.aH

. jjjjII

..,.-

t CIl ....

'11llS

..I

,.-

'.'Q.-

.....

,._

....

.........~
-- .
.....

~~

.....

f' ....

-_ --~

--------.J

-.........

J._
.A_

...__
I

JA"

.Acua

Cm'

_ ..............
r--- en
Al

_ ....-

..
J

.
'DIl

lA ~A

..

--...,.....,....."

-...J.___,_J.---'j

-j~

_._'

r.

a
' ,
~
.M'

.....

_.
...,_

4es ~ ........

k .....

taP=ra ....

-"-'::'~:-""'-Q-"
'n

--al
..
, b bo
~ar.
7

"L._
c-.'"

"54
5

....

CIOI

pe'
... ~

Te.
...

..

pe

Ix

I.'_",

1 _(

el .....

- ..

_"'-'_

'"
_
a.. a. 1"
"'

"

e
,

.......

bla

aT
iIi

t
I ,

...

la

la

11
L

1(

le
O

_
--.

..

_ .....

11
S
V

Y
Z

7.Z

.__.,...

liS

.'Q

Ql

.....

_ruo

-- /'

._-=_-_ /

~
A_iU .........

-----.-

......... '*

-._

'

'IIIIJ'.I ..,',

.1

--

.-'::.-===':"', --

Itl( ...._~,.

c.w._~",,_

qw quo<tt do

~.

ti ~

ha pncu-

......................................
-..--"'!"''!",.
" -_
........
-....
_.
..... _......._,
......
, , ......
....
.......
:7'4..,.......
,
.............
::.._- .......... ,.
...... ""'.c:..
_

r
... "om!.t.,._ ........
.....--:;r::-ti '111.- rn_
"..
..,..
... .......... .._
...... ..,..... ....
l
PooIr ......

-_

..
............

_"",

."

l1li

....I-._

_,

Mi

-"-

Era

" ft1M

'

pon loo

'

P
f
pnaa.

".'

...:..

1110 ....

.........

:--

~""~c:. .-., /'.

--

._

,......
..

-::,::.

....,.,

.....

...

"~

por.

.,..

'ro _.

11 ca ...
.........

lO

.."'Io_
._ ..

-......"-:_,::
............
la b'

I la.

s'

~,:""

r" do

Icord.o.

lo

_ .._,,_

...

la ,...

..
- ..-_ ....~_..,. ,..
_1Ia.de .,
...

'[

11M ....

ileSMaaa

..

CIf*III. W.

.. 12,." ..... ,

a ...
,.......

-.....
,.

la

-._

_ .....-

_..-

.._

619

,-

0t-"

rl
[_J[1
n
U,
1I

83
83-EE
..

---....~-.----

...

a. "'.;

_-dt-

111

.......................

...

..--

u... ,.... ......

_,_
1 _-,..

....
.)

b"cuncIo

Si la
J _

_"lb'" .
.w_
_

, Si la

.) Cqe

........

Ido< es .......-

....

... ,......,

~_mno

ornida.

01

IDa

ida ..... '._

,uI."BIa.
d

'11

la ..,. D "'!
el'" JU<1ID

., .1 <_rano

el joa _id.> '1"" UD ,up!or al hacrr


rdo ... tnoaionacIo.

4"'''
__....
..,_ ....
-JoIono-....
l"

__

III.... d.....w...III ......d

;....., ft clnuda ...., la


pesw ea .1 W",1ftIIO ele jaqoI
_ ......... rila lcoque la "'" o I ..._ La poIou cIrbe .... wodta ea
.......
,.
1 e al prioMr bocr_ Volear: .. ckcir
......
lo ....... _'cIe bate. DO .. prnaitido..
- ..... Va.._... .. ,.a'd
la red o ka eopor _
_ , I ....
al el .._
ele juoao- cI.rbodo,
y 110
-paaulida-. mmo
.....
eI 1 Si a1 "'OIwr
pftota la muo ele
.. J s ("'jo ele la
) pop. la pdou

.....

la

_
,lo

,
....
ea.,.....
o

.....

10 .......

....

<

..

Ho.
"

~~t

I I I
I I I

I I I

I I I

JI ~I tI

I I I

, I I

--tf~,_
.-

,
I

1I !I

II

_I.. ~

I
I
4
,

, ~f

I I

I I
I I

.... pi
.........

...

,,_
_."

",....q\ar Ir ronl'ICf"h ,- ~ U1
...,MM"" IOn' '0"'''''''''.
pab. ,....._ el< "",.0.., I<m.u,

.. ........

...

, d pato

.......

la lIKa'Itt'

t.a

r..,..

terna

COfl)I,IC'

par.t dtrn'b,;a,1o.
klo In C")l'nJ
~
uf1.l, lo lar... JIl'If ... .abrr..1

a _

lOrD

.. .. p

'1 _ ..... loo .......

,_",.,

....
puedrn '" J..e o c.w.lDo. Conlllt~
.....
_ Iuar ....
~
JIOI b, pAl~" ckLlht'l';11
, .........
atando \&"
FJ p;1'" ck La
.....
,..,.."
un J orar p-'Y dt un c.dJ.:Uotn.a.nso
...........
pInu 'AII'a'.I ... ,eI..ncL.~ d- La, rr'rtri.

.""'"

JI ,.._

......_

,!

Al

'1'1=

m mnnu" ~ ....
o .....
tot..ft rl IInlnl4l. rol 1........

, ... tmrrw

bInr.........

'

C .......
.. loo

aln-dtdor dt-I 'ut'lI"'l

"tlaco

ata f'D

.......,_

pa''''

d rooro ro Jo.

ti' priIClJU

.. ka

("\Uf- ,..
.. re tnrrtN)1'tI

( N'.
..............

paN>d.. , '..... nrl" ......... <Ir


ta.ID (OIDD 1T.xSr~ I"Llur;Jnt~o
..,,w.... I"ub "" 'm" el< lo,,,,

..........

' "*'

......v.........................
" ...........
...

ti

...... _

lila

ur.W;

11

.......

....
....
,....

~"""h

rwdn. J.r l .. uncto


put... &Id ~'J:I".ad n, ,.

-.prrrICW 'ti" l'f(""lI' U'I "0

.1<.1"""... ) ""

.a ...._ .., _nll

110
po I

nM"

.....

ft&M

de.. pano

r C'I

,..........
' ....... ' rol .od<t
40 1ft el<
1I .. <Ir-.......
-iIIoo, '""" ron _.1 ......
, .....
<0 d
... po. _ .... _.
ab.lIo , .1

..
,.....

d .. ho

_loo par
It._ .,

.._, .........

lb

,,.

"Iin""~",- _

_.

.....

, .-.

__.. 1M

A 1I!Mba......

__

<_m

.........- :r.....-_ , ...--..... -

...._
- ,................
~"'t'"-_...............
-,..
,
'
' .,...~
E.I
~

...
....

JI

'1' ,_

..._
_

'PJr' ' .....

.......

.. __

.,-.,

'"

---_.-

2 ......

"1"

, ..... -

......
1

-. lIIm

1I

j
I

-!

I.

-~~

,,0<'"
e" r
"

,~
..

t~

,
O

.1
J

a ....

l'

'

aja

..... -..

,.

--

&SI

~::~-~j'"
..._
=
~=~
...
:

2S .... de cIWn....ro _yor

.....

-.

___

,,.~

....

.. """ ...nlr lila" r~

ahcaIadn .. 1'2b: de un

........

,.

, ,_., 400
mltJ"Ol1I<"
dot '''''''1
... ,n'nulo el<- '" ,, _

lJd

O pot'

S puII100 cada uno


calacar .1 ""1(", 11 1. linu tlr
1.... " punt;lp ~ , 1m- ~ ..

- , .....
.... ddocn pa'" potot rn<>1l1lI de 1"

.....
JI.
......

de.

..

dooopp<d I"Or lun. de

. P-UPi al .r "pu"<k
'

pm.l!ty

C.!

'n

el -en
drr>p lacl

rr

~.,

e eeplore llrl
hA';nJ"Jo
O thu'Snda!o.,u
el<-

puniR

... CIftUt

'OlfL\ ~ h~r: 11':


1";.1
.... I.s...... cump:u: 10 d. "",w...
.....
h 1... alaru..dtn, 'lU<: Wll'u n t
......
b.c.. acIrl.nte p.lu podn .pc:d_
......
cIPl bakln q.... .. ha ... Ioe.me.
..... _.
-1IIod;o drI .......... Ccum!o
:w~...
...
el belaSn ro ".dJOdo Jl<'1' UN> o
J
.....
qur " taf'k..adQ .'41Kr d .. UD
JIUIIndn ..t ""Il", ... b """'" 1m.
-..
pun p";' r
rll" ndo k.. ad

,__,

::Mce cI"t.bln

'g" ..

tT.--

Al. , ....

-===-_ [::

IIIfMTll

l~

--

~ ...... '=,....1.-

-- .,....
...........

1JInorje __ .... de .......

6H

0& CAMPOS
I

m;;:~-7~~~-1-~

iIII(. --~,

l1li7...

~Jf==.::--1r;;-:::-r.:-=-=..:.-~~-~41~
..
...: ~ +=.:-oug-.....
..

_'_-J_-

----ti'

.,.__-,.~-_"'~

..

..
-ta=::.t="~-=::;j-_j~

.. rKi.t....

k~
b

do

...

t::'

... ,...so.

de

6-'1

la hop c! ~1.. 2nnUcm

L """ """ puol!! .......

.ld.....'f I"\l\ 1IC"ftd1f~ r-!J m ,.1 ~


... 111 rqwp. 1.. ..~""ntr\ ~~
la ,.... __
dcoJ~

iIItJ

b.J.!n)

d tup..
~

"':' f ~
drl rqwp> C;UC !u.cr la W\l}(Ucg
drt. r.ttt IIIo ~t":tl
ampaTa d (,lal
.....p<nd<r. d _
y amuK1.>J'O d
Jo.

c...m..o

spc

'lr1c.ta.

c. InI ~o
JUlWUtm ....".in (~drnfl'O
1Id ...... o <'OmO """
Il SI 'U"I"", un lutr.tdor. nu;,.J,o t.Qma IV
"CA' ... lo <.>J> e
2' Sj U."aw,T a un ~
al .... mpo. CU2.bdu
"""'" el Ip, dtl """"'.Jo
111 ~
""
c........!or .,.,ndo lo n=pLu::o
... .. bol::
u>W.
41 5. Ul!WUl~ un bnr.1dor. cuando lm tu
lupr m r.. rUc~dr 1 nr.o1mJt~nlo.
.. ' f.JI plX~ cuyo nombtr fu ~
inW"flto en b
ID ole --""1b. 'l"" hna 1><10 ""..,.-<iodo, o qu<
N_,,, ~
tU ~ .. r al II pI:Ia dr luu;m~mrn.

=_

drbor. I.uu.r 1.. ". q... d pnmrr ............. ~

'"

"" t'nl"fllt' h;n-;a compkud'n


U rurno
al bat o f!'o1
ti< ::..adn r"fA 01., tI ('U2Iquin """ Jug-'<lcr """'"
drf JUqO f't:' c'1L.ilQUtc"f mcaw-ntn
ti '!r; .lmnkUt!o o DIl. l'u.aJqc
jupd. Iwth.J p-)r
un JUPdo.r
:tu.:O o C'otttr.a C" w.
Irpl
" l'n }UIp<k, _
... u1ido drl JV<IO no podr>
,ah,... I -;t:q,. ni 11 ~
temo ConM'pn

'" ft'lO\"'"

(c.... ~

" Squ,o ~
Ir r~.,I~
en t..a JD(' .. dr \-,.
d.On dr! ~
1\. ~a.bJornt.
t.n1f'Dt.lr. rUng\,n
'" le> fur ,,. Il>1o ........
.. daIr.up
("'1 ~\ O IJECIO

tIrI

r_

r~mf'ACtor ... 5 """".do

"'fr.I .., 4 IIEn!' 1(;1():\fr~


s.u- I Jl<,\ll.\ DI .\rF.I,.\CIO" t na Jur."''
ti< aprl.vx\n .. aqulb """. .. _1 ... _,n

... JIU:d< ob, WU


e m:

d;;;:,5n ...........

"..." .... ... l"P'Io<


antn elfo ~
,.1 ~-,tco

'" ow.r,;".....,
~

""

IQ

""I_

1.. op.1.uiIn oJd., Kf


l.. ftI.ImJc'nr!) In hho

:t 11.\Sf. rol{ BOl i\_~ l n. ...", ro< .......


prn:utlr un "'u-..adnr _up.u b prUDtr-a
,
"'"Jil .. tn' ~o furn ,OUt'. , f1I 1'It.cInpd
1m
~
pe.. ..1 DlaJUp'r cu.,ndo ...
fWl~ t1MUv
ltnT_
h.. "do
~
, lit H O <f""II.\ Ill: I <\.< J!.\SI:!' l.
hIb. o
dt Utta bllr "1IlU
"ia 1aUifta: ~
... O.'lQ -",,"
"""""
._
do ..... Ilnroa dinnt

w....

~ .J'!'''""",

"'=
ni ~bIfraJ

I CORJU:Il(>R DE lL~q;s, l

....... n :m JflCkJor dr_j ~


1:10 Pi "'-"00 .. blf'O
JIUCU4 (w,;t
0111

"s
t..... _ ",.

T. ~

corrrdo<

"tu'

.1 ....
ha
la ptltnrh

"".Ada

Socri&o 5 I'nOT Mn,.\D.\. l:.o .......


bota 'fW 8P:;a '1 La... .,... tu&r.ad.a.. ,

n ~
la m;".f
..

"

lA ,.'-.
.,

Dt

ftII{ ......

.al frr'rmD ,.. bt maa In o f.a.


qw tup ~
I1lWDcIllln d.r ~

~_IA_lo\Q.~

~ I.JI C\ lA DEI. Il..TT.Atl(JI< 1.0


ft .. Ata la ft:&J ....
~.

be fOil

-...u ...

"nwpo.~~_

u.;>

.........

...,

.......t .. 7.oNA Or. T.ST1lA1C.1.. __

de ...
.1 rsac>o ""'"' lo pbc.I de ,._. '''''''P"'ftdido
y La ......
..... de las rodilbo del
hatr..dot, r~
ncl! lnau tu pou:" Mla"'" para
InO< ..

...... .... ..,Ia.


_.o,

5r-fn 4f>. Tl'k:'oOO AJ. IlAT Un ""no .1 ....


pnntrpa n.aal.to un tu&rl&dot mtD lnlC'laltftm,.. rn
b ca.... di' batto y ccatu,~ rtt C'lIll h.at. '1_ "
pualO
o Je con,.., ... CtI ('I~IJC'
dr bu.et..

1-

'&Itta

!ltcr* 47 TIEMPO (T.....). Tonnpo


........, por .1 .atnpl)U p;ar. onIm:a, La

d "'muDO
d<l

poMi6a

s.c.-.... 4ll. J'7.A)lIfS10


IIf.sr:o:.-nlOI.A.
no fW.1rI piteh). l'n .. _ .... IO -""'.obc!o ..
..... pdou ~

~Jn ...nte P'Ir ,1 plccoo, la nr~1

cIrma.iodo alta o .... () .........'" ..,.,. ti< la

.,>10,

pi.w.. de iom. unto. '1"" el ,..


DO , ...
o no
lap6 detr... ,. ronlro!Ar ton un blUf'n'O nona:d

UGI.A S. IL JUEGO

Sen.

l. I.A f.1..UXlIOS 1If. RATf:Ak U. 1'11.1.


MUO D ... 1t1ll1O Ihnuno w,; dlcL.t. 1"" rnd",
..............
-que .,..;. M blrcid.. ti< "'ro .,..,.
do .. 1M ... Ia. ti< lo Ol~... lz.><in I.. ~, la. ...........e!
....
do _
.. rnf
!Iocr_ 2 I.A UF.cISlOS IIE SI El. n:RREl'.()
IST EN OOSIll(:I()Sf~'i ..... 1''' 1 ' Uh jq"
-'
__ -.ole por.1 .. ,"'
1 S; "" hA
IIda
dc cqwp~Jo
el Am]ay" tu,;s ni .. dft,.
f do qur
tirio cJ..cb l"'"de II()I.A
IN JUI.OO". ,1
orri .1 6n..o '10< ,~
......
nmdodo ...... drI ._
......
.1 lUO!tU
lIoa;idoo 1eS Jl',.(',o kf,c;I.AMF_'Ii
IARIOC:OS".
TAL( DIt 1JE1T. f.'TRAIlA.';'

""'u.tndo.

...... Dr.,.
.) No

""po,,,

.n ~

_M_ - _

,.,."ud"

,.., wc .. f"Unad..3, curnpolrl.l'

.1

m.t.

.......... q- ha&ra m tqundo elnntno ._~


..ende. o
.('UfOf ~.

............

-muada.

."In

') v. _ .........
_todo

eMa le.
..........
al la

""""'"
e, ......
fttracls

..apndo
,

(00

"'

f"J

.1 r.... Jnr ......


mtrM~' e... II'il,
1

"'ID

--..-._J-p........ .._...:...~._1

,.,

, O hotUA qUl" ..1

bel. ho, -...10 m10 ,,,,,,.,.


.,. .. liada ...... de ..... lo "",,Oh ,1

.......

.....,

...

" 11. ~
_
...._
,...s.-...o, .. por ,1
, 4"
tWo japdoo r_o O ""'" ....-..1M
"
.. el -...
..... be... '" .........
......
en ..
l'aIWnii m CUlItO o ....
:.A..-.L..~
11 1 la .... ' l_ _ el
_
e

"'!,F.?
-,

lo

1WflI

. .;~
'l'

.Ia"
.. '

1 ".;11

, - ..

__ ...,.,..

.....

_.

'd_

I"",,,.,I ..

,.'

_1

_lo

......

la-

t..:I.rUU.

bar

'.

1.,

bMe. COII":"'ida,

""'m.do nu!>a 01 .....

ImUtQt

tcnn l<pIa.

l ~1.El. LRllOR lo_< DI.>Ct.'llIERTO DE.SPl.:ts


Qll: EL &\TE.ADORI:-'DEJIUlOHA C:Olll'u;.
TAllO ~t: TtR-"O \ """TES DE Ql..F. IL-\YA
flUIDO l" LA.'U...\~UL"TO A OTRO IlATL-\.
DOR. if~ ~
q'Ye debt;_:l. btu t..~
a J.lW1:Q
f~
Laa U:lJ"aa ,'d', ~ arad.u, T lo! t'etf'fdo..
.... de .... o!.d>m~~b.tpr~
.._
e:
..so. _01.", ... _ '-' ." b c.a ~ de ...._
E ~
....... , ..... d ppdo, <!i'JO -.
a ., ri """" al el JUp<!u .!ed.,. f=a por
DO hIhu ~te::!o (-:2 al CWDa.
So.1 t..!adm-oIr.:'.lnIdo (.....a baJO <SUs ~
.. d kT<:n &11' de b <=ah. d ~
..... <10 m b ~ir
..n d PI>dor cuo ~
balt.... Ii ... ",pdarn Iuoh::om udo ",,","" fwr.

... donlm~
3 SI El. ERROR ~ Df$Cl'BRE DI;.sr-l'[S DEL
PRIMER LA.'7'''U,,"''O AL SIGl'L',E
BA.
T"EAflOR.. tu (UrDO ~ knl .. CoaIO lu C..1;rrtt.u
1bCi'w4" .,
~
A\UU.tdU. '" eJ '~tr
batr~
ord<n I<d
CUJO .."p al d<J 11>.. -:0.
"'" md<bolo. :\' _
.. okebndo liItta par ee
~~
batnt t...o. 7.adont
qYr DO bat,T.;a
, cw 1:0 ..... udo dlu>dos ,...,"" 1--. p:mlrn
MI rU1"Dn h.uu iV" ,tieh.-.aa
a lttnJo .., ~1ordr.:2
_l
d (-.....,., el tn= .... dr liiU <tttDW <J hbo
....... dr 'IiiO d lI>.udor ha (_pl,~ tU _
.1 Iw
.J F=lUO .n ba~ <ti lo ni n.a
"PJm1t
$et06a' FJ. BATTADOR :\'0 IMI'F.IlIRA AL
RI:<'l:I'TOR rJUIt,.\R ,~ p:1ob o .._.
"" uro
dr lo al' do: ba ee e ~
mtr"" e-

'li

f.o.........

c!rntro

te 12l...Y::tnJ ~

de

~:...J.

EFECTO O C'Ol'StCt:E'l:Cli\. La p:1oca ntJ


.......... , loo cwrnIom dr IuJa cIobu1~ rqra.>t ..
b , ""'" 'IiiO & JIIi< dd amI""" ~
co.-.do
e: 01
de b (ft!r1frrrnCJ> El ba'u,b es
pur:
IUIItQ OCr.JIO
lO; .... conodo< _
b. ~
robo de
(v<n, d

,.." .. _

,
b

<Ar. mmcx del

"rrrn .... ,

_..tn: ""
.utt.. fttUldo

t.
UtI tCNJtdcu

ea

_dio,. ..... Jur""-'

e bu '.
"...
~batudat

M' ~~
ee
DO es P11 pDft ..
rI _mio< '" punto I n.
S
I.()') Jl-C.\I)()k[S DEI. EQlIPO QtE
ESr Al. ISAT1'(0 PODR" x ':>-n:RffRIR _
JUPdot .. lin.i.& atr.;w.z 1&0 Wd C":5n'"
I':f 1:00
O COSSEC.l-n.'CI~ Lo 1"_ .....
lIIIIaf1t. d barador
". pu.tdO Lurn '1 ... tar. 1
.;.

_n ~ .

tao '-

..... ""_.

la _

fu" ~ ....
_ ....... 10 dtJ he
,....,
........... EL 8.\ ITAIlOR :\'0 I'OUJIA. ,"-'TE. .
l.1). \1.)11:'1..,.. ~
"""" lApdot. deo ,
.
O
.1 llt2I' d t.,1. O .....
lb nu:JO Q
tadpwt
fonIu cmt:fDI ... COi. j Ud.t b
rrn

pr_.. --

,..n;c 'O

~~

O C:O"''Sl:U.I~''CIA Lo pdoco =1
.. px:aco fun'.a 'J .. CGI.:tdwu

,1 bawdcw

DO pgrdrn

50ft.

"'.

6.

D. A.\II'A\'I:R
.,
.b~

ESTRAIC f:S DI:CtAAAIl()

.~&A&ts

.... ad.a .......

Iuoud.a ~
ck ...

FOR
...,.

~~!..so,

DI! IIASIS nI.

..
_
._ ....

CON

.'JISGO

,lit
ia;
Ia_ .. '__

._
" ,.


........
.
_.:, ........

:=~-'...........;
....... 5 I........

..

......

__

.. #$ , ,

";=~.,~:5f~
'"....
II,!I

- ...-.
.....

,_