Está en la página 1de 2
ENEKO AIZPURUAren (treloa) eta JOSE LUIS MIRALLESen (pianoa) KONTZERTUA PROGRAMA Lebenenge zetia + Sonata biolantralo eta pianoarentzat so! menor-en 2 zenb. op.5 5 LUDWIG VAN BEETHOVEN BIGARREN ZATIA + Sonata biolontxalo eta pisnoarentzat so! menor-en op.1919 SERGEI VASILIEVICH RACHMANINOV + Rossiniren Plegaria dei Moséren beriazioak, iaugarren sokan NICCOLO PAGANINI CURRICULUM-ak Enako Aizpurus Pablok (Livia, 1985) Mariano Garcia, Trni Domingo, Manuel Santaoau, José Enrique Bouché ote Marga’ Cerverarekin ikasi du. Wolfgang Boottcher, Aster Polo, Vassco Vassily, Paula Gaio, Lluis Claret, Grogor Horechyy Aloxandre Kniozev-on klase macietralak jasoszen cit, Gaur egun Ibercaje ela Instituto Valenciano de la MCsicaren beka bat jeso du ela bere ihaskeiak hebetzeko Rotlerdans Conseivatoriumen veroen con Herder-en Keseak jasotzen dit “Nila'de Bechi” Gazteentzako Interprotazio Lehleketa Irabazi zven 20052an, Casteliéko Biolontxelo Leh eketa 2007an eta “Acordes Caja Madiis" Kamaia Muskako Lehiskete Nazionala 200€an. Enako Aizpuruak Kamara arioan lan tarda ogin du grabadiostan ola estreinaldiotan parte hartuz. Azpimarratzeko modukoak dira piancarekin betera Rottercamgo ‘Le Doelen” audioroan egin zuen Frantzial, Valontzioko erakusialdia, 2006-07an Auditcri | Palau de Congresaos do Castollin egin zituen kontzertuan 2kloa, ta Tolosako Palau do fa Misicako eta Madriigo Teatro Morumentaigo emenalciak. “vrorld Orchestre of Jounesses Musicalasek" haulaty 2u0n 2008an, “Jove Orquestra da la Ganeraital Valenciana’ eta ‘Netherlands ‘Youth Orchestra’ka lehenengo ahotsako biolonbelea izan da, Lehenengo ahotsako biclantxelo bezela 'zen intemazicnala duten auattoro askolan jo du, adibidez Rotterdamako "De Doslen'an , Ambereseko ‘Queen’ Elizabeth’ aucitoriean, (a Hananako “Amadeo Roldan’ antzokian, Valentzlako "Palau ¢e la Mésica'n, Edimburgo Festibalean e'a Amsterdamge Corcertgebot Solieta moduan “Codarts Simphcby Orchestra'rekin Haycin-en Sinforta Concertanta jo zuen Ratterdameko “De Deelen’ audtorioan ate Midelburgko Zeuwse Kallen. M. Bruch-en "Kel Nidel" ere jo du, J. Melj-en “Casanova” Kontzertua, ea baka Dvorack-en kontwertua ere, irratiako nainbat grabazio eginez. Madrigo Teatro Manumertaleen auzeneko grabazio bat agin zuan Esvainako Irati Telebistako "Los Conciertos de la 2° srogramarako, Jor6 Luie Miralles Bono (Vila-roal, 1985) Oscar Campesekin, Diana Perezekin, Bronno Ambrosini eta Albert Nietorekin kasi du. Dimitri Sashtirov, Leslie Howard, Piero Rattalno, Josep N* Colom, Mario Monreal, Ludmil Angelov, Antonio Soria, Eric Heidsieck, Anatol Povzoun, David Kuyken, Jorge Luis Prats, Arthur Schoondarwoerd, Luis Fomands Pérez, Luca Gugielm), Giovanni Umberto Bate, Carole Gamiel, Kataryna Popova, Massimo Somengi, Miguel Ituarte, Pascal Godart, Jordi Moraren klase magistralak jaso dtu, Bancaja, Caja Madrid ofa jbercajaren bokak jaso dé eta hobekuntza ikastaroak jasotzen du Musixeon (Valentzia) akaderria ezaguneanLuce CChientore planiste eta musikologoaren-eskutic Club Diario Levanten (Valaniaia) Steinway &Sons Urteurranesn jo zuen Ausitorii Palau de Congreses de Castellén-an, Valentziako Palas de la Masican, Madrilgo Teatto Monumentalen, sta Arcs-eko(Frantzia) Nazioarteko Festibalsay. Era berean, sari dezente soo dtu Gorrika Naziosrteko VI Pianc Lahieketake Lahen Saria, “Ciudad de Huesca” Nazizarteko fl Piano leniaketako barren sara, “Ximen s'Urea || Kamara Lehiakelaka leben sarta, eta “Acories Caja Madrid 2006" kamera talde eta orkestra tale gezteen | Lehiakste Nazionalean lehenango saria Bere orestakuntza aristicoaren osagam, 2007n Universidad Polliécnica de Valencian (UPV) Musika Qerakidee capeziaitatean Musika Masterra kesi zuan, Actisticako zenbait jardunaldtan haru zuen parte {ICA ‘07 ela ISMA '07), e%a deve bil ikerkate-artkulu argitaraty zZiren, sipatuteko univensiiatgaren leguntzarekin. 2008an Ferrer Ferréiekin Conservatorie Superior de Gastallén-an Konposizio ikaskotak ‘amaitu zitsen. Konposizioa hobetzeko Ikastaroak egin ditu honakoekin: Agusti Charles, Antén Garcia Abril, Toms Marco, ZUema de la ‘Cruz, Carlos Cruz de Castro, Bernard Cavanna, Antonio Gémez Schneekleth, etab, Ikasture honetan oposizio bidezko oienc irakaslea de Castel ko “Mestre Témega’ Musika Kontserbatorio Profesianalean eta doktoretza lorten an ca Universidad palitgenica de Vatercian. Barrena Kultur Etrea- uztallaren 232n, osteguna -19,00eten. CONCIERTO DE ENEKO ALZPURUA (chelo) y JOSE LUIS MIRALLES (Piano) PROGRAMA, Primera parto + Senate pera violence y piane en sol menor n*2 op. 5 LUDWIG VAN BEETHOVEN SEGUNDA PARTE = Sonata pera violoncello y plane en sol menor op. 19 ‘SERGE! VASILIEVICH RACHMANINOV + Veriaciones sobre la Plegaris do! Mosé do Rossini, an la cuarta cuerda, NICCOLO PAGANINI. CURRICULUM Eneko Alzpurua Pablo (Liia,1985) astucia con Mariano Garcia, Trini Domingo, Manuel Santapau, José Enrique Bouché. y Marsal Cervera. Asiste a clasos magistrales con Weligang Bosticher. Asier Polo, Vasco Vassilev, Paulo Galo, Liu Claret, Gregor Hersch y Alexandre Kniozov. Actualmente asta becade por Ibercaja y el insluto Valenciano de la Msica y porfeccicnsa aus estuclis con Jeroen den Herder on @! Rottarsame Consorvatorium. He ganado of Concurso de Interpretacion para Jévenes “Vila de Becti" en 2005, & Concurso de Violorchelo de Castellén en 2007 y el Concurso Nacional de *Aisica do Cémara’ “Acordes Cala Madrid” en 2008. Eneko Aizpurva desarrolia una inténsa labor cemeristica participanco an grabaciones y esirenos absclutos. Destacan un recital con piano en el Auditario “De Doclen” da Rettertam, un ciclo de le Congrossos de Castelié durante la temporada 2008-07 y ectuaclones en Toulouse (Francia), Palau de la Mésica de Valencia y Teato Monumental de Macric, jonado por la ‘Word Orchestra of Jeunesses Musicales’ en 2008, Ha side primer violoncello de la “Jove Orquestra de ta ‘conciarlos on o| Auditor | Palau Fo sole Generaitat Vlenciana’ y de ta “Netherlands Youth Orchestre". Como grimer violoncallo ha actuade en divarsos audiorios de presticio intomacional come en e| Aucitoro “De Doslen de Rotterdam, Aucorio “Queen Elizabeth” de Ambares, el Teatro “Amadeo Ralddnt ce La Habana, el “Palaude la Misica’ de Valencia, on el Festivalde Edimburgo y on Concertgebouw de Amsterdam Como sofsta ha actuado con la *Cocarts Simphony Orchestre’ interpretando la Sinfonia Gencertante de Haydn en of Audterio “De Doelent de Rotterdam y en el Zeuwse Hall de Midetburg. También ta intorproiando "Kol Nidrel’ ce M Bixich ©! Concierto ‘Casanova’ de J. de Mel), asi cera el Concierlo de Dvorack reaizando varias grabacores para la radio. Ha grabado en drecto desie el Teatro Monumental de Madiid para el programa "Los Conciertos do ls 2° de Raio Televlelén Espafola ‘José Luis Miailes Bono (Vla-real, 1985) estudia con Oscar Campos, Diana Pérez, Brenro Ambrosini y Altert Noto. He asistido a cleses maglstoles de Dimiti Bashtiroy, Leslio Howerd, Plere Rattaino, Josop M* Celom, Maria Monreal, Ludmil Angelov, Antonio ‘Soria, Eric Heidsieck, Anatcl Povzoun, David Kuyken, Jorge Luis Prats, Athur Schcorderwoed, Luls Fernando Prac, Luca Gugletm|, Govanni Umberto Barel, Carcle Carnicl, Kataryne Popava, Massimo Somenzi, Miguel Ittarle, Pascal Godart, Jordi Mora. Ha sido becodo por ertidadas como Bancela, Caja Madrid e Iborcoja, y actusimente cursa estudios de perfescionamriento en la prastigiona acacemia Musixeon (Valencia) con el planta y mustoSlogo italiano Lvea Chiantore Ha actuado, ontre ofa, en o! Ausitori| Palau de Congrasos de Cestwlén, en 6! 190 Aniversaria Steinway & Sons erganizado en el Cla Diatio Levante (Valencia), el Palau do la Miisica de Valencia, el Teatto Monumental de Madi y los conciertos dol Festival interacional Seneurs0 interracioral Guernica Piano des Arcs Francia). Es, asimismo, posaedor de numerosos galardones come el Primer Premio v Lehiaketa, ei Segundo P-smio Il Coneurse Intornacional de plana “Ciudad de Huesca”. el Primer Premio |i Concurso de Cémara “Ximen dUrtee", y e! Primer Premio? Concurso Nacional de |évenes agrupaciones cameristicas y orquesiales "Acordes Caje Madkid 2006, Come ¢omplomento a su formacién pianistica, realiza el Mésior o1 Masica Especialidad Miisica Corteporinea de la Universidad Pollttcnica de Valencia (UPV) on 2007 participando en varios congresos ca Acéstiza (IGA ‘OT © ISMA°07), y la publizacién de dos de cus artfculoa de invostigacién, 07 colsboracién con dicha universidad Atemés, en 2008, finaliza los estudios de Composicién en ol Conservatoio Superior de Castellon con Ferrer Ferran. Ha realizado cursos de perfaczionaniznio de composicion con: Agueti Charles, ‘atin Garcia Abrl, Tomas Maree, 2ulema de la Cruz, Carlos Cruz de Casto, Berard Cavanna, Antonio Gomez Schneekioth, etc El reciente curso es profesor de piano cor oposiciin en el Gonssnatorio Profesional de Misica "Neslre Tartega" de Castellon y oclorande de la Uriversidad Politécnica do Valencia, Barrona Kukur Etxes — 23 co jlo, jueves ~ 19:00 horas,