Está en la página 1de 2

Num. 5625 / 24.10.

2007 40025

Conselleria d’Educació Conselleria de Educación


RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2007, de la Direcció RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Dirección
General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es General de Ordenación y Centros Docentes, por la que se
regula el procediment d’incorporació d’alumnes que cur- regula el procedimiento de incorporación de alumnos que
sen ensenyances elementals i professionals de Música i de cursan enseñanzas elementales y profesionales de Música
Dansa, amb assignatures pendents, procedents de plans y de Danza, con asignaturas pendientes, procedentes de
d’estudi anteriors a la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació. planes de estudio anteriores a la Ley Orgánica 2/2006, de
[2007/12787] Educación. [2007/12787]

La disposició addicional tercera dels decrets 158/2007 i 156/2007 La disposición adicional tercera de los decretos 158/2007 y
de 21 de setembre, del Consell, pels quals s’establixen, respectiva- 156/2007 de 21 de septiembre, del Consell, por los que se estable-
ment, els currículums de les ensenyances professionals de música i cen, respectivamente, los currículos de las enseñanzas profesionales
dansa, que incorporen el que disposen els reials decrets 1577/2006, de música y danza, que incorporan lo dispuesto en los reales decretos
de 22 de desembre i 85/2007, de 26 de gener, pels quals es fixen els 1577/2006, de 22 de diciembre, y 85/2007, de 26 de enero, por los que
aspectes bàsics del currículum de les ensenyances professionals de se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesio-
música i de dansa, regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de nales de música y de danza, reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de
maig, d’Educació, regula les condicions per a la incorporació a la nova 3 de mayo, de Educación, regula las condiciones para la incorporación
ordenació acadèmica d’alumnes amb assignatures pendents de plans a la nueva ordenación académica de alumnos con asignaturas pendien-
d’estudi anteriors. tes de planes de estudio anteriores.
En l’apartat segon de les disposicions addicionals citades, es facul- En el apartado segundo de las disposiciones adicionales citadas, se
ta les administracions educatives a determinar les condicions de recu- faculta a las administraciones educativas a determinar las condiciones
peració, en aquells casos en què un alumne tinga qualificació negativa de recuperación, en aquellos casos en los que un alumno tenga califi-
en una única assignatura de plans d’estudi anteriors a la Llei Orgànica cación negativa en una única asignatura de planes de estudio anterio-
d’Educació. res a la Ley Orgánica de Educación.
Pel que fa a les ensenyances elementals de música i dansa, la dis- Por lo que a las enseñanzas elementales de música y danza se refie-
posició transitòria única dels decrets 159/2007 i 157/2007, de 21 de re, la disposición transitoria única de los decretos 159/2007 y 157/2007,
setembre, del Consell, pels quals s’establix el currículum de les ense- de 21 de septiembre, del Consell, por los que se establece el currículo de
nyances elementals de música i dansa i es regula l’accés a estes ense- las enseñanzas elementales de música y de danza y se regula el acceso
nyances, preveu la incorporació d’alumnes procedents de plans d’estu- a estas enseñanzas, contempla la incorporación de alumnos proceden-
dis anteriors als respectius de les ensenyances elementals d’estes dis- tes de planes de estudios anteriores a los respectivos de las enseñanzas
ciplines. No obstant això, la norma no fa referència al procediment de elementales de estas disciplinas. Sin embargo, la norma no hace referen-
recuperació d’una única assignatura pendent, considerant que l’alumne cia al procedimiento de recuperación de una única asignatura pendiente,
no ha de repetir el curs en la seua totalitat. considerando que el alumno no ha de repetir el curso en su totalidad.
A l’efecte de regular el procediment perquè els alumnes puguen A los efectos de regular el procedimiento para que los alumnos pue-
superar l’assignatura pendent, la direcció general d’Ordenació i Cen- dan superar la asignatura pendiente, la Dirección General de Ordenación
tres Docents, fent ús de les competències que li conferix el Decret y Centros Docentes, en uso de las competencias que le confiere el Decreto
118/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament 118/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
Orgànic i Funcional de la conselleria d’Educació, resol: Orgánico y Funcional de la conselleria de Educación, resuelve:

Primer Primero
En aquells supòsits en què a la data d’aplicació de les ensenyan- En aquellos supuestos en que a la fecha de aplicación de las ense-
ces corresponents a la Llei 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, d’acord ñanzas correspondientes a la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
amb el Reial Decret 806/2006, de 30 de juny, existisquen alumnes de ción, de acuerdo con el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, existan
les ensenyances establides en la Llei Orgànica 1/1990 de 3 d’octubre, alumnos de las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica de Ordena-
d’Ordenació General del Sistema Educatiu, que hagen suspés dos o ción General del Sistema Educativo, que hayan suspendido dos o más
més assignatures del curs que han estat realitzant, s’incorporaran al asignaturas del curso que han estado realizando, se incorporarán al
mateix curs de les ensenyances regulades per la Llei Orgànica 2/2006, mismo curso de las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006,
d’Educació, que haurà de realitzar complet. de Educación, que deberá realizar completo.

Segon Segundo
Quan un alumne tinga qualificació negativa en una assignatura del Cuando un alumno tenga calificación negativa en una asignatura
curs que haja estat realitzant, de les ensenyances establides en la Llei del curso que haya estado realizando, de las enseñanzas establecidas
Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
Educatiu, s’incorporarà al curs següent de les ensenyances regulades del Sistema Educativo, se incorporará al curso siguiente de las ense-
per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig. ñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Tercer Tercero
La recuperació de l’assignatura es realitzarà d’acord amb els con- La recuperación de la asignatura se realizará de acuerdo con los
tinguts establits en els decrets vigents pels quals s’establixen els cur- contenidos establecidos en los decretos vigentes por los que se esta-
rículums de les ensenyances elementals i professionals de música i de blecen los currículos de las enseñanzas elementales y profesionales de
dansa, d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. música y de danza, de aplicación en el ámbito territorial de la Comu-
nitat Valenciana.

Quart Cuarto
En el cas que l’assignatura pendent no estiga prevista en els currí- En el supuesto de que la asignatura pendiente no se contemple en
culums de les noves ensenyances elementals i professionals de música los currículos de las nuevas enseñanzas elementales y profesionales de
i de dansa corresponents a la Llei Orgànica d’Educació, la recuperació música y de danza correspondientes a la Ley Orgánica de Educación,
de la assignatura es portarà a efecte d’acord amb el currículum vigent la recuperación de la asignatura se llevará a efecto de acuerdo con el
Num. 5625 / 24.10.2007 40026

en el moment en què l’alumne va formalitzar la matrícula per primera currículo vigente en el momento en que el alumno formalizó la matrí-
vegada. cula por primera vez.

Cinqué Quinto
Les dades relatives al procediment de recuperació de l’assignatura Los datos relativos al procedimiento de recuperación de la asig-
pendent, es faran constar en els documents d’avaluació corresponents. natura pendiente, se harán constar en los documentos de evaluación
correspondientes.

València, 8 d’octubre de 2007.– El director general d’Ordenació i Valencia, 8 de octubre de 2007.– El director general de Ordena-
Centres Docents: Josep Vicent Felip i Monlleó. ción y Centros Docentes: Josep Vicent Felip i Monlleó.