Está en la página 1de 2

Num. 5625 / 24.10.

2007

40025

Conselleria d’Educació
RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2007, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es regula el procediment d’incorporació d’alumnes que cursen ensenyances elementals i professionals de Música i de Dansa, amb assignatures pendents, procedents de plans d’estudi anteriors a la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació.
[2007/12787]

Conselleria de Educación
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes, por la que se regula el procedimiento de incorporación de alumnos que cursan enseñanzas elementales y profesionales de Música y de Danza, con asignaturas pendientes, procedentes de planes de estudio anteriores a la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. [2007/12787] La disposición adicional tercera de los decretos 158/2007 y 156/2007 de 21 de septiembre, del Consell, por los que se establecen, respectivamente, los currículos de las enseñanzas profesionales de música y danza, que incorporan lo dispuesto en los reales decretos 1577/2006, de 22 de diciembre, y 85/2007, de 26 de enero, por los que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música y de danza, reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula las condiciones para la incorporación a la nueva ordenación académica de alumnos con asignaturas pendientes de planes de estudio anteriores. En el apartado segundo de las disposiciones adicionales citadas, se faculta a las administraciones educativas a determinar las condiciones de recuperación, en aquellos casos en los que un alumno tenga calificación negativa en una única asignatura de planes de estudio anteriores a la Ley Orgánica de Educación. Por lo que a las enseñanzas elementales de música y danza se refiere, la disposición transitoria única de los decretos 159/2007 y 157/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por los que se establece el currículo de las enseñanzas elementales de música y de danza y se regula el acceso a estas enseñanzas, contempla la incorporación de alumnos procedentes de planes de estudios anteriores a los respectivos de las enseñanzas elementales de estas disciplinas. Sin embargo, la norma no hace referencia al procedimiento de recuperación de una única asignatura pendiente, considerando que el alumno no ha de repetir el curso en su totalidad. A los efectos de regular el procedimiento para que los alumnos puedan superar la asignatura pendiente, la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes, en uso de las competencias que le confiere el Decreto 118/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Educación, resuelve: Primero En aquellos supuestos en que a la fecha de aplicación de las enseñanzas correspondientes a la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de acuerdo con el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, existan alumnos de las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, que hayan suspendido dos o más asignaturas del curso que han estado realizando, se incorporarán al mismo curso de las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, que deberá realizar completo. Segundo Cuando un alumno tenga calificación negativa en una asignatura del curso que haya estado realizando, de las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, se incorporará al curso siguiente de las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Tercero La recuperación de la asignatura se realizará de acuerdo con los contenidos establecidos en los decretos vigentes por los que se establecen los currículos de las enseñanzas elementales y profesionales de música y de danza, de aplicación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. Cuarto En el supuesto de que la asignatura pendiente no se contemple en los currículos de las nuevas enseñanzas elementales y profesionales de música y de danza correspondientes a la Ley Orgánica de Educación, la recuperación de la asignatura se llevará a efecto de acuerdo con el

La disposició addicional tercera dels decrets 158/2007 i 156/2007 de 21 de setembre, del Consell, pels quals s’establixen, respectivament, els currículums de les ensenyances professionals de música i dansa, que incorporen el que disposen els reials decrets 1577/2006, de 22 de desembre i 85/2007, de 26 de gener, pels quals es fixen els aspectes bàsics del currículum de les ensenyances professionals de música i de dansa, regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, regula les condicions per a la incorporació a la nova ordenació acadèmica d’alumnes amb assignatures pendents de plans d’estudi anteriors. En l’apartat segon de les disposicions addicionals citades, es faculta les administracions educatives a determinar les condicions de recuperació, en aquells casos en què un alumne tinga qualificació negativa en una única assignatura de plans d’estudi anteriors a la Llei Orgànica d’Educació. Pel que fa a les ensenyances elementals de música i dansa, la disposició transitòria única dels decrets 159/2007 i 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, pels quals s’establix el currículum de les ensenyances elementals de música i dansa i es regula l’accés a estes ensenyances, preveu la incorporació d’alumnes procedents de plans d’estudis anteriors als respectius de les ensenyances elementals d’estes disciplines. No obstant això, la norma no fa referència al procediment de recuperació d’una única assignatura pendent, considerant que l’alumne no ha de repetir el curs en la seua totalitat. A l’efecte de regular el procediment perquè els alumnes puguen superar l’assignatura pendent, la direcció general d’Ordenació i Centres Docents, fent ús de les competències que li conferix el Decret 118/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la conselleria d’Educació, resol: Primer En aquells supòsits en què a la data d’aplicació de les ensenyances corresponents a la Llei 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, d’acord amb el Reial Decret 806/2006, de 30 de juny, existisquen alumnes de les ensenyances establides en la Llei Orgànica 1/1990 de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu, que hagen suspés dos o més assignatures del curs que han estat realitzant, s’incorporaran al mateix curs de les ensenyances regulades per la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació, que haurà de realitzar complet. Segon Quan un alumne tinga qualificació negativa en una assignatura del curs que haja estat realitzant, de les ensenyances establides en la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu, s’incorporarà al curs següent de les ensenyances regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig. Tercer La recuperació de l’assignatura es realitzarà d’acord amb els continguts establits en els decrets vigents pels quals s’establixen els currículums de les ensenyances elementals i professionals de música i de dansa, d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Quart En el cas que l’assignatura pendent no estiga prevista en els currículums de les noves ensenyances elementals i professionals de música i de dansa corresponents a la Llei Orgànica d’Educació, la recuperació de la assignatura es portarà a efecte d’acord amb el currículum vigent

Num. 5625 / 24.10.2007

40026

en el moment en què l’alumne va formalitzar la matrícula per primera vegada. Cinqué Les dades relatives al procediment de recuperació de l’assignatura pendent, es faran constar en els documents d’avaluació corresponents. València, 8 d’octubre de 2007.– El director general d’Ordenació i Centres Docents: Josep Vicent Felip i Monlleó.

currículo vigente en el momento en que el alumno formalizó la matrícula por primera vez. Quinto Los datos relativos al procedimiento de recuperación de la asignatura pendiente, se harán constar en los documentos de evaluación correspondientes. Valencia, 8 de octubre de 2007.– El director general de Ordenación y Centros Docentes: Josep Vicent Felip i Monlleó.