Está en la página 1de 52

Erakusketa

Barneko GARRASIA
GENERO-BORTIZKERIAK
El grito interior VIOLENCIAS DE GÉNERO

Exposición

© Dago Nadi Jessica


Afrikako gaur egungo argazkiak
Fotografías africanas contemporáneas

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 1 05/09/2022 12:02


ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 2 05/09/2022 12:02
Erakusketa

Barneko GARRASIA
GENERO-BORTIZKERIAK
El grito interior
VIOLENCIAS DE GÉNERO
Exposición

Afrikako gaur egungo argazkiak


Fotografías africanas contemporáneas

Comisariado/Komisarioa:
Mamadou Gomis
Presidente / Fundador de la Federación Africana
sobre el Arte Fotográfico (FAAP), iniciador del
proyecto y Comisario de la Exposición
Argazki Arteari buruzko Afrikako Federazioko
(FAAP) Lehendakaria/Sortzailea, proiektuaren
Abiarazlea eta Erakusketaren Komisarioa

Ciudadela de Pamplona. Pabellón de Mixtos,


primera planta.
3 de noviembre de 2022 - 15 de enero de 2023

Iruñeko Zitadela. Mistoen pabiloia. Lehen solairua


2022eko azaroaren 3tik 2023ko urtarrilaren 15era

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 3 05/09/2022 12:02


©Mystic Bram’s/FAAP

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 4 05/09/2022 12:02


Prefacio / Aitzinsolas
Prólogo / Hitzaurre, Ángeles Jurado Quintana P. 06

Prefacio / Hitzaurrea, Mamadou Gomis P. 08

Béatrice-Nicole NYOM Kouadio, Côte d’ivoire P. 10

Lina Mensah, Togo P. 12

Emmanuele AHOLOU, Côte d’ivoire/Togo P. 14

Ousmane Goïta, Mali P. 16

Ismaïla Diouf, Sénégal P. 18

Koukambakana M. Urielle, Congo/Sénégal P. 20

Mystic Bram’s, Sénégal P. 22

Dago Nadi Jessica, Côte d’ivoire P. 24

Oumou K. Baldé, Sénégal P. 26

Nana Marie Hélène Faye, Sénégal P. 28

Samuelle P. Banga, Congo/Sénégal P. 30

Roxane N’DA, Côte d’ivoire P. 32

Yanick Hamien, Côte d’ivoire P. 34

Ly Lagazelle, Côte d’ivoire P. 36

Emmanuel Alexis Aïko, Benin P. 38

Pyspic, Sénégal/Guinée-Conakry P. 40

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 5 05/09/2022 12:02


Violencias de género

Esta exposición es un proyecto de creación sigue presentándose complicada en


artística cien por cien africano en el que muchos casos. Además, muchas africanas
participan varios fotógrafos y fotógrafas de se enfrentan a prácticas con el sello de
siete países del continente, que denuncian “tradicional” que pueden ser perjudiciales
a través de la fotografía y combaten, a para su libertad, su integridad física y
diario, tanto en la esfera pública como en la mental y su felicidad.
privada, la violencia de género.
A nivel político, la mujer africana supone el
Partimos, en este texto y este proyecto, 20% de la representación parlamentaria en
de que no existe una mujer africana, igual el continente, aunque países como Ruanda
que no existe un prototipo universal de presumen de un 58% y las buenas prácticas
mujer europea u occidental. No podemos se extienden a otros territorios, como
hablar de una categoría de africana que las Senegal, Sudáfrica, Namibia y Mozambique.
incluya a todas. Es imposible recrear una Liberia, la República Centroafricana, Malaui,
imagen exacta que se corresponda con ese Etiopía, Mauricio y Tanzania han tenido
concepto, porque hay millones de mujeres presidenta al frente. Las mujeres ocupan la
en África, con sus particularidades, su mitad de los puestos en la Comisión de la
idiosincrasia, sus filiaciones y sus diferencias Unión Africana y Nkosazana Dlamini-Zuma
y, evidentemente, no entran todas en el ejerció de presidenta de este organismo
mismo molde. cuando no imaginábamos que Ursula von
der Leyen llegara a imitarla al frente de la
Hay datos que se utilizan para crear un Comisión Europea. Chimanda Ngozi Adichie
marco y que, sin uniformizar ni reducir a nos recuerda, a pesar de estos datos que
cliché a más de 500 millones de personas, consideramos –en principio- positivos, que
intentan poner de relieve una serie de la mayoría de las posiciones de prestigio
circunstancias de las que es necesario pertenecen a los hombres y cita a la Nobel
ser conscientes. Por ejemplo: según los Wangari Maathai cuando constata que
informes de Naciones Unidas, una africana “cuanto más alto llegas, menos mujeres
vive un promedio de 26 años menos que hay”.
una de sus hermanas occidentales y según
el Informe sobre el Desarrollo Humano de También es necesario recordar que la
2013, tiene una media de 4,4 hijos. Un 20% construcción cultural de lo que se considera
de las africanas embarazadas no reciben una verdadera mujer africana tras la
atención prenatal y una de cada seis muere colonización excluye y amputa al colectivo
en el proceso de dar la vida: 452 al día, nos LGBTI+, supone la sumisión ante el cabeza
dice Remei Sipi. de familia, define un físico ideal en ocasiones
inalcanzable y fija los comportamientos
A nivel económico y según una aceptables en la intimidad y la vida
videoinfografía de Casa África, representan pública, junto con un itinerario vital que
el 90% de la economía informal y el 70% pasa forzosamente por el matrimonio y
de la mano de obra agrícola, producen el la maternidad. Un itinerario que puede
95% de los alimentos de África, sostienen converger con los abusos sexuales, la
directamente a más del 40% de las familias violencia sexual o los feminicidios en
del continente y son emprendedoras natas. determinados contextos.
La periodista Rosebell Kagumire precisa
que más de 49 millones de niñas no entran Este proyecto recuerda que l@s African@s
en la escuela primaria ni secundaria en no son carne de resignación y que las
África subsahariana y el 40% se casa antes violencias de género están presentes, pero
de los 18 años. Las leyes africanas no suelen que tienen fecha de caducidad, porque no
favorecer que las mujeres hereden o sean consiguen domeñarl@s ahora, igual que no
propietarias y la autonomía socioeconómica lo consiguieron en los siglos pasados.

El grito interior // violencias de género 6 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 6 05/09/2022 12:02


Genero-bortizkeriak

Erakusketa hau ehuneko ehunean afrikarra zaila izaten jarraitzen du kasu askotan.
den sorkuntza artistikoko proiektu bat da. Gainera, emakume afrikar askok “tradizionala”
Bertan, kontinenteko zazpi herrialdetako zigilua duten praktikei aurre egin behar diete,
hainbat argazkilarik parte hartzen dute, beren askatasunerako, osotasun fisiko eta
argazkiaren bidez salatzen dutenak eta, arlo mentalerako eta zoriontasunerako kaltegarriak
publikoan zein pribatuan, genero-indarkeriari izan daitezkeenak.
aurre egiten diotenak, egunero.
Politika mailari dagokionez, emakume afrikarra
Testu honetan eta proiektu honetan da kontinenteko parlamentu-ordezkaritzaren
abiapuntutzat hartzen dugu Afrikan ez % 20, nahiz eta Ruanda bezalako herrialdeek
dagoela emakume bakarra, Europako edo % 58ko batez harro agertzen diren, eta
mendebaldeko emakumeen eredu unibertsalik jardunbide egokiak beste lurralde batzuetara
ez dagoen bezala. Ezin dugu emakume afrikar hedatzen dira, hala nola Senegal, Hegoafrika,
kategoria batez hitz egin, guztiak barne Namibia eta Mozambikera. Liberiak, Afrika
hartuko dituena. Ezinezkoa da kontzeptu Erdiko Errepublikak, Malauik, Etiopiak,
horrekin bat datorren irudi zehatz bat islatzea, Mauriziok eta Tanzaniak emakume presidentea
Afrikan milioika emakume baitaude, beren izan dute. Emakumeek Afrikako Batasuneko Ángeles Jurado Quintana
berezitasunekin, beren idiosinkrasiarekin, Batzordeko postuen erdia betetzen dute,
beren filiazio eta diferentziekin, eta, jakina, eta Nkosazana Dlamini-Zumak erakunde l Periodista y Escritora
guztiak ez dira molde berean sartzen. horretako presidente gisa jardun zuen, Ursula l Kazetaria eta Idazlea
von der Leyenek Europako Batzordeko buru
Datu batzuk marko bat sortzeko erabiltzen gisa imitatzea imajinatzen ez genuenean.
dira, eta, 500 milioi pertsona baino gehiago Chimanda Ngozi Adichiek gogorarazten
berdindu gabe ezta klixera murriztu gabe ere, digu, -hasieran- positibotzat jotzen ditugun
zenbait inguruabar nabarmentzen saiatzen datu horiek gorabehera, prestigiozko posizio
dira eta horietaz jabetzea beharrezkoa da. gehienak gizonenak direla, eta Wangari
Adibidez: Nazio Batuen txostenen arabera, Maathai Nobel sariduna aipatzen du azaltzen
emakume afrikar bat bere mendebaldeko duenean “zenbat eta gorago iritsi, orduan eta
ahizpetako bat baino 26 urte gutxiago bizi emakume gutxiago daudela”.
da batez beste, eta 2013ko Giza Garapenari
buruzko Txostenaren arabera, 4,4 seme-alaba Beharrezkoa da gogoratzea, halaber,
ditu batez beste. Haurdun dauden afrikarren % kolonizazioaren ondoren benetako emakume
20k ez du jaio aurreko arretarik jasotzen, eta afrikartzat jotzen denaren eraikuntza
seitik bat bizitza emateko prozesuan hiltzen kulturalak LGBTI+ kolektiboa baztertu eta
da: 452 emakume egunean, Remei Sipik anputatu egiten duela, familiaburuarekiko
dioenez. mendetasuna dakarrela, batzuetan
eskuraezina den fisiko ideal bat definitzen
Maila ekonomikoan eta Afrika Etxeko duela eta intimitatean eta bizitza publikoan
bideo-infografia baten arabera, ekonomia onargarriak diren portaerak finkatzen dituela,
informalaren % 90 eta nekazaritzako ezkontzatik eta amatasunetik nahitaez
eskulanaren % 70 ordezkatzen dute, Afrikako igarotzen den bizi-ibilbidearekin batera.
elikagaien % 95 ekoizten dute, kontinenteko Testuinguru jakin batzuetan sexu-abusuekin,
familien % 40 baino gehiago zuzenean sexu-indarkeriarekin edo feminizidioekin bat
mantentzen dituzte eta ekintzaile petoak etor daitekeen ibilbide bat.
dira. Rosebell Kagumire kazetariak zehaztu
duenez, Saharaz hegoaldeko Afrikan 49 milioi Proiektu honek gogorarazten du Afrikarrek ez
neska baino gehiago ez dira sartzen lehen eta direla etsipen-haragia, eta genero-indarkeriak
bigarren hezkuntzan, eta % 40 18 urte bete presente daudela, baina iraungitze-data
baino lehen ezkontzen dira. Afrikako legeek ez dutela, ez dutelako lortzen haiek menperatzea
diete emakumeei oinordeko edo jabe izaten orain, aurreko mendeetan lortu ez zuten
laguntzen, eta autonomia sozioekonomikoa bezala.

El grito interior // violencias de género 7 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 7 05/09/2022 12:02


«El grito interior»
Al ser humano no le gusta la injusticia. Hay que cambiar deberes, y oportunidades a pesar del sexo. Lina Mensah
muchas cosas con el finde preservar su dignidad. Su reivindica la necesidad de respetar los derechos de las mujeres
libertad es total. Un clic, no el del obturador, puede hacer en Togo, cambiar las conductas y las percepciones, a través
avanzar muchas cosas en el mundo. El talento nunca será de la mujer en su vida profesional, principalmente. Beatrice-
caduco. La violencia sexoespecífica, tema del proyecto, es Nicole Nyom Kouadio por su lado, denuncia la perversidad
un desequilibrio que mana de las inegualidades de poder maquiavélica en nuestras sociedades, concretamente, en la
en el seno de las familias, las comunidades, los estados. marfileña.
Literalmente, la violencia inherenteal género.
Koukambakana Matthieu Urielle aprovecha sus vivencias
La muestra trata de instruir sobre los mecanismos de para desmontar discursos sexistas. Oumou Kalsoum Baldé
discriminación en el mundo de la fotografía. Tal es nuestro intenta reconstituir el drama de la violación. Ly Lagazelle
papel, el de dar fe de una cultura general anclada y de emite un mensaje lleno de esperanza que amplifica la visión
una perspicaz y activa filosofía cuya interpretación haga de las posibilidades de las mujeres africanas en papeles
evolucionar a nuestras sociedades, a nuestras culturas. Es supuestamente masculinos. Nana Marie Hélène Faye pone
cosa de importancia capital, pedagógica. Debemos tomar en valor la fuerza y las capacidades de la mujer en los
conciencia. ambientes profesionales. Samuelle Paul Banga se interesa
por la discriminación de la que son víctimas las mujeres en el
«El grito interior», título del proyecto, contribuye a plantear hogar. Nadi Jessica va en la misma percepción, interpretando
las interrogaciones relativas a la violencia sexoespecífica en la trampa de la que son víctimas las mujeres, hecha de
África. El ser humano es, generalmente, pero no siempre, la violencias físicas o verbales.
víctima. En ocasiones, es el verdugo.
Ousmane Goïta intenta poner en valor la mujer en la sociedad
Esta iniciativa nacida en Senegal quiere, con determinación y maliense a través de la estética femenina. En el mismo
motivación, acompañar a jóvenes integrados en la Federación sentido, Pyspic (Papa Youssoupha Seck) interpreta y pone
Africana sobre el Arte Fotográfico (FAAP). Es una excelente de relieve el papel de la mujer en Guinea. Emmanuel Alexis
fórmula para generar intercambios y fortalecer procesos Aïko reproduce las vivencias de las mujeres combatientes
creativos.También, para combatir el hecho de que muchas en Benin. Ismaila Diouf, por su lado, hace hincapié en el
jóvenes fotógrafas y fotógrafos, sobre todo mujeres, no tienen estatus del hombre en el hogar. Mystic Bram’s (Ibrahima Dia)
con quien compartir su trabajo ni actualizar suaprendizaje. intenta poner énfasis en los mensajes sobre los derechos de
Dieciséis fotógrafas y fotógrafos, mujeres en su mayoría, de las mujeres en el mundo de las religiones. De igual manera,
Senegal, Mali, Togo, Benín, Congo, Costa de Marfil y Guinea, Hamien N’goran Yanick Michael denuncia la « segregación »
participan en este proyecto y han realizado obras artísticas impuesta a las mujeres en nuestras sociedades, en nuestras
impecables en una aproximación que expone mejor la culturas.
violencia sexoespecífica. Estos proyectos son pertinentes porque son el eco de la
Bajo nuestra dirección, desde 2018, para permitir que el valor actualidad, preguntas vinculadas al género en el mundo.
y la perseverancia estén presentes para todos, mostramos En África, en Europa, en las Américas, en el mundo entero,
un compromiso integral de jóvenes, pero también una los derechos de las mujeres sufren violaciones de todo tipo.
voluntad artística que valora principalmente el trabajo dela Ahora, ¿sería prematuro decir: ¿»El porvenir de la fotografía
fotógrafay del fotógrafoque cuestionan totalmente a través está en las manos de las mujeres»?
de sus obras, las mutaciones sobre el género y desarrollan A modo de conclusión, «El grito interior» se encuentra con
su apuesta por la fotografía, dando voz a sus «hermanas», el compromiso de las mujeres fotógrafas en su lucha por la
«mamás» y «esposas». Así pues, se aprecia una mirada nueva protección de los derechos de las mujeres. Porque es hora
sobre el estatus de las fotógrafas en África que comienza a de que este arte apunte a sensibilizar mejor y a denunciar
construirse. en profundidad las cuestiones de los derechos y del género,
Obras sobre la violencia sexoespecífica como la de Roxane valorando el papel esencial de las africanas en el mundo
N’da que se interesa por la discriminación contra las mujeres de la fotografía. Es una problemática expuesta durante
que tienen una apariencia masculinizada. Emmanuele Aholou este proyecto que cuestiona nuestra conciencia del estado
denuncia y vuelve a denunciar todo el malestar que viven las femenino en el sector visual. Repensemos las formas de
mujeres y muestra que los hombres y las mujeres son seres pensar y movilicemos los pueblos que faltan. El suplemento
humanos que deben tener acceso a los mismos derechos, de alma, lo pone el artista.

El grito interior // violencias de género 8 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 8 05/09/2022 12:02


«Barneko garrasia»
Gizakiari ez zaio injustizia gustatzen. Gauza asko aldatu nola Roxane N ‘da-rena, itxura maskulinizatua duten
behar dira bere duintasuna gordetzeko. Bere askatasuna emakumeen aurkako diskriminazioaz interesatzen dena.
erabatekoa da. Klik batek, ez obturadorearenak, gauza Emmanuele Aholouk emakumeek bizi duten ezinegon
asko aurrerarazi ditzake munduan. Talentua ez da inoiz guztia salatzen du behin eta berriro, eta erakusten
iraungiko. Indarkeria sexual-espezifikoa, proiektuaren du gizonak eta emakumeak eskubide, betebehar eta
gaia, desoreka bat da, familien, komunitateen, estatuen aukera berberak izan behar dituzten gizakiak direla,
baitan dauden botere-desberdintasunetatik datorrena. definitzen dituen sexuaren gogoz kontra. Lina Mensahk
Hitzez hitz, generoari datxekion indarkeria. Togoko emakumeen eskubideak errespetatu beharra
aldarrikatzen du, jarrerak eta pertzepzioak aldatu behar
Erakusketa argazkigintzaren munduko diskriminazio- direla, batez ere, bere bizitza profesionalean ari den
mekanismoei buruzko argibideak ematen saiatzen da. emakumearen bitartez. Beatrice-Nicole Nyom Kouadiok,
Horixe da gure zeregina, kultura orokor ainguratu baten bere aldetik, gaiztakeri makiavelikoa eta jazarpena gure
eta filosofia zorrotz eta aktibo baten fede ematea, eta gizarteetan salatzen ditu, zehazki, bolikostar gizartean.
horren interpretazioak gure gizarteak, gure kulturak
bilakaraztea. Berebiziko garrantzia duen proiektu Koukambakana Matthieu Uriellek bere bizipenak
pedagogiko hau abiaraztera eraman gaituen inspirazio- baliatzen ditu diskurtso sexistak desegiteko. Oumou
iturrietako bat da. Kontzientzia hartu behar dugu, Kalsoum Baldé bortxaketaren drama berregiten saiatzen
erakusketaren ardatz nagusia dena, begirada artistiko, da. Ly Lagazellek itxaropenez beteriko mezua igortzen
kritiko, erabilgarri eta unibertsal batekin gerturatuz. du, Afrikako emakumeek zeregin ustez maskulinoetan
dituzten aukeren ikuspegia zabaltzen duena. Nana
«Barneko garrasia»-k, proiektuaren izenburua, Afrikako Marie Hélène Faye-k emakumearen indar eta
sexu-indarkeria espezifikoari buruzko galderak gaitasunen garrantzia lanbide-giroetan azpimarratzen
proposatzeko balio nahi du, apaltasunez lagundu. Gizakia, du. Samuelle Paul Banga emakumeak etxean jasaten
oro har, baina ez beti, biktima da. Batzuetan borreroa da. duten diskriminazioaz interesatzen da. Nadi Jessica Mamadou Gomis
Ekimen honek, erabakitasunez eta motibazioz, Argazki pertzepzio berean doa, emakumeak biktima diren tranpa
Arteari buruzko Afrikako Federazioan (FAAP) sartuta interpretatuz, indarkeria fisikoez egina dagoena. Presidente / Fundador de la
dauden gazteak betirako lagundu nahi ditu. Federazioaren Ousmane Goïtak Maliko gizartean emakumeari balioa Federación Africana sobre
helburua argazkilariak batzea eta gure gizarteen ikuspegi azpimarratu nahi dio, batzuetan ezkutuan dagoen el Arte Fotográfico (FAAP),
nabarmenago bat sustatzea da argazki-artearen bitartez. estetika femeninoaren bidez. Zentzu berean, Pyspicek Iniciador del proyecto y
Hartu-emanak sortzeko eta sormen-prozesuak indartzeko (Papa Youssoupha Seck) emakumearen eginkizuna Comisario de la Exposición
formula bikaina da. Era berean, argazkilari gazte askok, Ginean interpretatzen eta nabarmentzen du. Emmanuel
batez ere emakumeek, ez dute norekin partekatu euren Alexis Aïkok emakume borrokalarien bizipenak Beninen
lana, ezta norekin eguneratu ere euren ikasketa, eta guzti erreproduzitzen ditu. Ismaila Dioufek, bere aldetik,
horri aurre egiteko ere formula ezin hobea da. gizonak etxean duen estatusa azpimarratzen du. Mystic
Hamasei (16) argazkilariak, gehienak emakumeak, Bram ‘s (Ibrahima Dia) emakumeen eskubideei buruzko
Senegal, Mali, Togo, Benin, Kongo, Boli Kosta eta mezuak erlijioen munduan azpimarratzen saiatzen da.
Gineakoak, funtsezko proiektu honetan parte hartzen ari Era berean, Hamien N ‘goran Yanick Michaelek gure
dira, eta lan artistiko bikainak egin dituzte, sexu-indarkeria gizarteetan, gure kulturetan emakumeei ezarritako
espezifikoa hobeto azaltzen duen gerturatze batean. «segregazioa» salatzen du.

Gure zuzendaritzapean, 2018tik Senegalen, zirraragarria Proiektu hauek egokiak dira, gaurkotasunaren oihartzuna
da “parte-hartzaileei” laguntzea beren sorkuntza- direlako, generoari lotutako galderak munduan. Afrikan,
prozesuetan, adorea eta pertseberantzia guztientzat Europan, Ameriketan, mundu osoan, emakumeen
presente egon daitezen. Gazte-konpromiso integral bat eskubideek mota guztietako urraketak jasaten dituzte,
erakusten dugu, baina baita Afrikako borondate artistikoa eta ikusarazi eta sentsibilizatu behar dugu, eta zer
ere, batez ere argazkilariaren lana balioesten duena, hoberik argazkiaren bidez baino?
bere lanen bidez generoaren gaineko mutazioak erabat Ondorio gisa, erakusketa honetan erakutsiko diren
zalantzan jartzen dituztenak, eta argazkiaren aldeko hirurogeita sei (66) lanek argazkilari afrikarrek emakumeen
apustua garatzen dutenak, bere «ahizpei», «amatxoei» eta eskubideak babesteko borrokan duten konpromisoa
«emazteei» ahotsa emanez. Beraz, Afrikako argazkilarien biltzen dute. Izan ere, garaia da arte honek eskubideen
estatusari buruzko ikuspegi artistiko berri bat antzematen eta generoaren inguruko gaiak hobeto sentsibilizatzera
da, modu iraunkorrean eraikitzen hasi dena. Kamera eta sakon salatzera iradokitzea, argazkigintzaren
digitalen gaur egungo arrakasta hezkuntza-sormen munduan afrikarrek duten funtsezko papera baloratuz.
horren adibide ona da, argazkilariei aukera ematen Proiektu honetan azaldutako problematika bat da,
baitie beren argazkiekin denboran eta espazioan modu emakumeen egoeraz dugun kontzientzia zalantzan
profesionalean parte hartzeko, baina baita errebelatzeko jartzen duena ikusmen-sektorean. Birpentsa ditzagun
eta nabarmentzeko ere. jarduteko moduak eta mobilizatu ditzagun gizarteak.
Sexu-indarkeria espezifikoari buruzko lanak, hala Arima-osagarria artistak jartzen du. Argiari begira gaude.

El grito interior // violencias de género 9 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 9 05/09/2022 12:02


« ¡Gozar…mirando! » « Begiratuz …gozatu! »

¿Qué significa mirar? ¿Miramos solo con El comportamiento de los pervertidos, su Zer esan nahi du begiratzeak? Begiekin
los ojos? Gozar… mirando, es el título de su abuso de poder hacia las mujeres fotógrafas bakarrik begiratzen dugu? Begiratuz
serie coherente y sólida que denuncia la debe revelarse. … gozatu, bere serie koherente eta
violencia de la perversión que hay en nuestra sendoaren izenburua da, gure gizartean
sociedad, particularmente en la marfileña. Nosotras, madres, hermanas, esposas, dagoen perbertsioaren indarkeria salatzen
Los pervertidos nos miran. Nos observan. fotógrafas, vamos a la batalla. ¡El miedo va a duena, bereziki bolikostar gizartean.
Somos mujeres. Somos «madres». Somos cambiar de campo! La mujer, fotógrafa, existe. Perbertituak guri begira daude.
«esposas». Somos «hermanas». Somos Aprended vosotros, hombres pervertidos,
fotógrafas. a convivir con ella de manera cordial y Behatzen gaituzte. Emakumeak gara.
profesional. Porque ella es una profesional «Amak» gara. «Emazteak» gara. «Ahizpak»
Nuestro trabajo nos pone a veces en que ejerce su función. Es «vuestra hermana», gara. Argazkilariak gara.
situaciones incómodas. Somos guapas. «vuestra madre», «vuestra esposa», una Gure lanak batzuetan egoera
Somos fotógrafas profesionales. Tenemos mujer. deserosoetan jartzen gaitu. Ederrak gara.
formas estéticas y eróticas. Capturamos Argazkilari profesionalak gara. Forma
imágenes. Trabajamos. Algunos ya lo han Vosotros, hombres pervertidos, aprended a estetikoak eta erotikoak ditugu. Irudiak
entendido. Sin embargo, otros abusan de respetar a las mujeres en general y mientras harrapatzen ditugu. Lan egiten dugu.
nosotras. ejercen su profesión. Ella ha decidido Batzuek jadanik ulertu dute. Hala ere,
denunciaros. beste batzuek erabiltzen gaituzte.
Nos agreden. Son agresivos. Nos acosan. No
nos dejan ejercer nuestra profesión en paz. A través de su mirada imponente, sólida y Eraso egiten digute. Oldarkorrak dira.
poética, la fotógrafa pone en el punto de Jazartzen gaituzte. Ez digute gure
Quieren tocarnos. Nos tocan. Agresiones mira al universo de su profesión y denuncia, lanbidea bakean egiten uzten.
físicas, agresiones sexuales, sexismo, por primera vez, las violencias que sufre la
discriminación, violaciones. Les interesamos mujer fotógrafa y que muchas veces no se Ukitu egin nahi gaituzte. Ukitzen
nosotras, nuestras formas, nuestro sexo, y atreve a denunciar. Invita a las mujeres a gaituzte. Eraso fisikoak, sexu-erasoak,
¡no nuestras fotos increíbles! denunciar todas las formas de violencia que sexismoa, diskriminazioa, bortxaketak. Gu
sufren mientras ejercen su profesión. interesatzen gatzaizkie, gure formak, gure
sexua, eta ez gure argazki apartak!

El grito interior // violencias de género 10 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 10 05/09/2022 12:02


Béatrice-Nicole Nyom Kouadio - Côte d’ivoire
Una mujer predispuesta a la fotografía no suele verse
en las calles de África, especialmente en Costa de
Marfil. Licenciada en Artes y Comunicación por el
INSAAC (Abiyán), Béatrice-Nicole Nyom Kouadio
estudia un máster en Artes plásticas, especialidad
de Artes y Comunicación para conseguir los medios
necesarios para ejercer su profesión sin barreras en
un mundo en el que los hombres hacen la ley.
Fotógrafa y productora de medios de comunicación,
Béatrice-Nicole es una de las pioneras del periodismo
Web en África francófona. Trabaja desde hace tres
años en la Radio Televisión Marfileña (RTI). Con
una experiencia de más de una década, continúa
ejerciendo su profesión. De la cámara de fotos a la cámara de vídeo, Béatrice-Nicole ha
avanzado a pasos agigantados. Entre sus trabajos podemos encontrar siete Copas Africanas
de Naciones (CAN) en 2008, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019 y 2022, y tres Mundiales de fútbol en
2010, 2014 y 2018. Ya no cuenta sus viajes alrededor del mundo con los «elefantes» del fútbol
marfileño, y ya ha añadido en su haber diversas estrellas del fútbol mundial como el brasileño
Pêle-mêle. Una mujer en una profesión mayoritario de hombres ha colaborado en varios
medios de comunicaciones locales y extranjeros, y es la presidenta de la asociación Lumière
sur l’Image (ALI), primera Red Africana de profesionales de imagen y sonido. Béatrice-Nicole ya
ha compartido algunas ideas como organizar «pequeña» exposición de fotografía para valorar
la fotografía su país y en particular, a la mujer marfileña. Artista mestiza que podría haber
sido médico o comisaria de policía, pero no escapó de su pasión por la fotografía. La artista
comenta: «La fotografía es mi pasión por encima de cualquier otra cosa. Es verdad, podría
Perbertituen portaera, emakume haber sido médico, por ejemplo, pero me di cuenta muy pronto que eso no iba conmigo».
argazkilariekiko duten nagusikeria agerian
utzi behar da.
Aldez aurretik argazkigintzarako prest dagoen emakume bat ez da Afrikako kaleetan ikusten,
Gu, amak, arrebak, emazteak, argazkilariak, batez ere Boli Kostan. Arte eta Komunikazioan lizentziaduna INSAAC-en (Abiyan), Béatrice-
borrokara goaz. Beldurra lekuz aldatuko Nicole Nyom Kouadiok Arte plastikoetako master bat ikasten du, Arteak eta Komunikazioa
da! Emakumea, argazkilaria, existitzen espezialitatean, beharrezko baliabideak lortzeko bere lanbidean oztoporik gabe jarduteko
da. Ikas ezazue zuek, gizon perbertituok, gizonek legea egiten duten mundu batean.
berarekin modu adeitsu eta profesionalean
bizitzen. Bera bere eginkizuna betetzen Argazkilaria eta komunikabideen ekoizlea, Béatrice-Nicole Afrika frankofonoan Web
duen profesionala delako. «Zuen arreba» kazetaritzaren aitzindarietako bat da. Hiru urte daramatza Boli Kostako Irrati Telebistan (RTI)
da, «zuen ama», «zuen emaztea», lanean. Hamarkada bat baino gehiagoko esperientziarekin, bere lanbidean jarraitzen du.
emakume bat. Argazki-kameratik bideo-kamerara, Béatrice-Nicolek oso azkar egin du aurrera. Bere lanen
artean zazpi Afrikako Nazioen Kopak (CAN) aurki ditzakegu 2008, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019
Zuek, gizon perbertituok, ikas ezazue eta 2022an, eta hiru Munduko Futbol Txapelketa 2010, 2014 eta 2018an. Jada ez ditu munduan
emakumeak errespetatzen, oro har, eta zehar bolikostar futboleko «elefanteekin» egindako bidaiak kontatzen, eta dagoeneko munduko
beren lanbidean ari diren bitartean. Berak futboleko hainbat izar gehitu ditu bere kontuan, hala nola Pêle-mêle brasildarra. Gizonezkoen
zuek salatzea erabaki du. lanbide nagusi batean dagoen emakume batek tokiko eta atzerriko hainbat komunikabidetan
Bere begirada itzel, sendo eta poetikoaren kolaboratu du, eta Lumière sur l ‘Image (ALI) elkarteko presidentea da, irudi eta soinu
bidez, argazkilariak bere lanbidearen profesionalen lehen Afrikako Sarea. Béatrice-Nicolek zenbait ideia partekatu ditu dagoeneko,
unibertsoa jartzen du jomugan, eta, lehen hala nola argazki-erakusketa «txiki» bat antolatzea, bere herrialdeko argazkia baloratzeko, eta
aldiz, emakume argazkilariak jasaten bereziki, emakume bolikostarra.
dituen eta askotan salatzera ausartzen Artista mestizoa, medikua edo polizia-komisarioa izan zitekeena, baina ez zuen argazkigintzarako
ez den indarkeriak salatzen ditu. Bere zuen grinatik ihes egin. Artistak dio: «Argazkilaritza nire pasioa da beste edozeren gainetik.
lanbidean ari direla jasaten dituzten Egia da, medikua izan nintekeen, errate baterako, baina laster konturatu nintzen hori ez zihoala
indarkeria-mota guztiak salatzeko gonbita nirekin».
egiten die emakumeei.

El grito interior // violencias de género 11 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 11 05/09/2022 12:02


«Casi inexistentes o maldición»

En el seno de muchas sociedades patriarcales de África,


los derechos de las mujeres son casi inexistentes. Lo que da
la impresión de que las mujeres solo tienen deberes. «Casi
inexistentes o maldición», título de su concepto de fotografías
artísticas, denuncia las condiciones difíciles que sufren las
mujeres en Togo. La artista defiende que «la singularidad de la
mujer frente al hombre no debe tomarse como una maldición»,
intenta representar a través de sus obras «la igualdad para
todos» y desea «sensibilizar» y denunciar en profundidad la
violencia que sufren las mujeres en África.

En algunas comunidades de Togo las mujeres no pueden heredar


un terreno o un propiedad ni tener acceso a la educación.
Ejercer la profesión que quieran o tener una remuneración digna
es algo prácticamente imposible en las profesiones reservadas
para los hombres del país, a pesar de que las mujeres togolesas
tienen todas las competencias requeridas.

Por lo tanto, la singularidad de la mujer frente al hombre sigue


siendo una maldición tanto en África como fuera.

A través de su serie de fotografías, que no tienen en cuenta


la naturaleza o el origen de los bienes, ni hace distinción entre
sexos para «controlar» la concesión del derecho justo, la artista
quiere cambiar las mentalidades que no facilitan esta concesión
de igualdad entre todos.

«La ez direnak edo madarikazioa»

Afrikako gizarte patriarkal askoren baitan, emakumeen


eskubideak ia ez dira existitzen. Horrela badirudi emakumeek
eginbeharrak baino ez dituztela. «Ia existitzen ez direnak
edo madarikazioa», argazki artistikoen bere kontzeptuaren
izenburua, Togon emakumeek pairatzen dituzten baldintza
zailak salatzen ditu. Artistak defendatzen du «emakumearen
berezitasuna gizonaren aurrean ez dela madarikaziotzat hartu
behar», bere lanen bidez «berdintasuna guztiontzat» irudikatzen
saiatzen da, eta haiekin Afrikan emakumeek jasaten duten
indarkeria oso sakon salatu nahi du eta «sentsibilizatu».
Togoko komunitate batzuetan, emakumeek ezin dute lursail edo
jabetza bat oinordetzan hartu, ezta hezkuntzarako sarbiderik
izan ere. Nahi duten lanbidean aritzea edo ordainsari duina izatea
ia ezinezkoa da herrialdeko gizonentzat gordetako lanbideetan,
nahiz eta Togoko emakumeek eskatutako gaitasun guztiak izan.
Beraz, emakumearen berezitasuna gizonaren aurrean
madarikazio bat izaten jarraitzen du Afrikan zein kanpoan.
Bere argazki-sortaren bidez, ondasunen izaera edo jatorria
kontuan hartzen ez dutenak, ezta sexuen arteko bereizketarik ez
dutenak egiten ere bidezko eskubidea ematea «kontrolatzeko»,
artistak guztien arteko berdintasunaren emate hau errazten ez
duten pentsamoldeak aldatu nahi ditu.

El grito interior // violencias de género 12 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 12 05/09/2022 12:03


Lina Mensah - Togo
Ayaba Lina Florence Mensah es una fotógrafa profesional Ayaba Lina Florence Mensah Togoko argazkilari profesionala da,
togolesa, nacida el 1 de diciembre de 1994 en Lome, Togo. Tiene 1994ko abenduaren 1ean jaio zen Lomen, Togon. Hezkuntza eta
un Master II en Ciencias de la Educación y de la Formación. Prestakuntza Zientzietako Master II bat du.
Habiendo crecido desde su niñez en una familia apasionada por Haurtzarotik argazkigintzarekiko zaletasun handiko familia batean
la fotografía, comenzó a manejar la cámara de fotos junto a su hazita, argazki-kamera maneiatzen hasi zen bere amaren ondoan,
madre, artista fotográfica, antes de haber cumplido los 10 años. argazkigintzako artista, 10 urte bete baino lehen.
Lina, como le llaman sus amigos, se convirtió muy pronto en la Lina, lagunek esaten dioten bezala, laster bere ikaskideen
fotógrafa de sus compañeros de clase, de su barrio, de la iglesia argazkilaria bihurtu zen, bere auzoko argazkilaria, maiz joaten den
católica que frecuenta y de algunos eventos culturales que se eliza katolikoko argazkilaria eta Togoko hiriburuan egiten diren
celebran en la capital de Togo. kultur ekitaldi batzuetako argazkilaria.
Perfecciona aún más su técnica junto a su padre, también artista Are gehiago hobetzen du bere teknika bere aitaren alboan,
fotográfico, fundador de Studios JB Photos con su mujer, madre argazki-artista bera ere, Studios JB Photos-eko fundatzailea bere
de la joven artista. emaztearekin, artista gaztearen ama.
Hoy en día, Lina es también accionista de Studios JB Photos y Gaur egun, Lina Studios JB Photos-eko akzioduna ere bada, eta
ha creado un espacio de estudio. Se especializó en la técnica estudiorako gune bat sortu du. Erretratuaren argazki-teknikan
fotográfica del retrato, a través cual refleja las emociones vivas y espezializatu zen, eta, horren bidez, emozio biziak eta sormen
la creatividad artística. artistikoa islatzen ditu.
Fascinada por el rostro humano, siente pasión por las artes Giza aurpegiarekin liluratuta, arte plastikoekiko grina sentitzen du,
plásticas, especialmente por la fotográfica, es amante del teatro batez ere argazkigintzakoa, eta antzerkia eta moda maite ditu,
y de la moda, entre otras. «La fotografía es la esencia de la besteak beste. «Argazkia existentziaren funtsa da » adierazi zuen
existencia» declara la artista que presentó su serie de fotografías artistak, eta «Bizirik egon» izeneko bere argazki-saila aurkeztu zuen
titulada «Estar vivo» en el Instituto Francés de Lomé en 2020, en Lomeko Institutu Frantsesean 2020an, «Ideien Gaua» esparruan.
el marco de la «Noche de las Ideas».
Linak 2021ean Afrikako hainbat argazki-erakusketa kolektibotan
Lina también participó en 2021, en varias exposiciones colectivas ere parte hartu zuen, hala nola: «Nyonu XXI» (XXI. mendeko
de fotografías en África como: «Nyonu XXI» (Mujeres del emakumeak) Don Bosco Goi-mailako Institutuan eta Fiohome
Siglo XXI) en el Instituto Superior Don Bosco y en el Centro kultur zentroan, Togon. Boli Kostan, bere «Abidjanaise by night»
cultural Fiohome en Togo. En Costa de Marfil, presentó su saila aurkeztu zuen Adama Tounkara Museoan, Abiyan-go Goethe
serie «Abidjanaise by night» en el Museo Adama Tounkara en Institutuarekin lankidetzan eta bere «Ecole au Togo» seriea Abiyan-
colaboración con el Goethe Institut de Abiyán y su serie «Ecole go Institut Français-ean, artearen argazkigintzaren 2. Jaialdi
au Togo» en el Institut Français de Abiyán por el 2º Festival Panafrikarrean (Festipha).
Panafricana de la fotografía del arte (Festipha).
Togon bizi eta lan egiten du. Argazkigintza Arteari buruzko
Vive y trabaja en Togo. Es miembro de la Federación Africana Afrikako Federazioko (FAAP) kide da.
sobre el Arte Fotográfico (FAAP).

El grito interior // violencias de género 13 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 13 05/09/2022 12:03


« ¡Somos el equilibrio del pueblo! »

Mujer, fotógrafa comprometida, el título de su serie desvela la actores de violencias contra las mujeres. Violaciones, agresiones
grandeza de sus obras. Lo que inspira a su espíritu artístico es, sexuales, feminicidios, mutilación genital femenin, matrimonios
desgraciadamente, el hecho de que, en 2022, muchas mujeres forzados, matrimonios de conveniencia, explotación sexual,
siguen sufriendo violencia sexual, física y psicológica, simplemente violencia domestica, denegación de recursos y oportunidades,
por su género. masculinidad tóxica, amenazas psicológicas y muchos otros males
que consumen la existencia de la mujer. Estos males se pueden
El concepto artístico denominado, ¡Somos el equilibrio del pueblo! plasmar en fotografías mediante un ambiente descuidado y sucio.
utiliza la indumentaria para dar visibilidad, a través de sus fotografías,
a la igualdad para todos los seres humanos. Pretende mostrar que A través de su espíritu creativo, algunos hombres han aceptado
los hombres y las mujeres son seres humanos que deben tener ponerse «ropa de hombres» de la cabeza a la cintura, y «ropa de
los mismos derechos, deberes y oportunidades sin importar su mujeres» de la cintura a los pies para acompañar a la fotógrafa
género. Que la mujer representa los cimientos, la base sobre la comprometida. De esta forma denuncia todo el mal que sufren las
que se sostiene el hombre para permanecer en equilibrio en la mujeres. La artista reclama que ese ambiente tiene que limpiarse y
sociedad, en nuestras sociedades. Este proyecto quiere evidenciar eliminar todo el sufrimiento.
también el ambiente en el que los hombres son los principales

El grito interior // violencias de género 14 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 14 05/09/2022 12:03


« Herriaren oreka gara! »

Emakumea, argazkilari konprometitua,


bere seriearen izenburuak bere lanen
handitasuna agerian jartzen du. Bere espiritu
artistikoari inspiratzen diona da, zoritxarrez,
2022an emakume askok indarkeria sexuala,
fisikoa eta psikologikoa jasaten jarraitzen
dutela, haien generoagatik soilik.

Herriaren oreka gara! izeneko kontzeptu


artistikoak janzkera erabiltzen du, bere
argazkien bidez, gizaki guztientzako
berdintasunari ikusgarritasuna emateko.
Erakutsi nahi du gizonak eta emakumeak
eskubide, betebehar eta aukera berberak
izan behar dituzten gizakiak direla, beren
generoa kontuan hartu gabe. Emakumeak
Emmanuele Aholou - Côte d’ivoire/Togo
zimenduak irudikatzen dituela, gizonak
gizartean, gure gizarteetan orekan irauteko Graduada por Studios Mozaik en periodismo, animación, radio
eusten duen oinarria. Proiektu honek, y televisión, y en business management por la Advancing
halaber, gizonak emakumeen aurkako Business Education (ABE), Emmanuele Aholou es una amante
indarkeria-eragile nagusiak diren giroa de la fotografía. Tiene 29 años, es especialista en el desarrollo
agerian utzi nahi du. comunitario y los derechos de las mujeres. Desde muy joven, se
enamoró del arte visual. En el 2000, en su entorno familiar, la
Bortxaketak, sexu-erasoak, feminizidioak, artista comenzó a introducirse en el mundo de la fotografía, ya
emakumeen genitalen mutilazioa, que su padre también es fotógrafo.
ezkontza behartuak, komenentziazko En 2019, su pasión por la fotografía se acentuó por su formación
ezkontzak, sexu-esplotazioa, etxeko en fotoperiodismo. Lo que supuso un punto de inflexión para
indarkeria, baliabideak eta aukerak esta fotógrafa comprometida. Le encanta fotografiar todo lo que
ukatzea, maskulinitate toxikoa, mehatxu le rodea, especialmente la causa de las mujeres. Su compromiso
psikologikoak eta beste hainbat gaitz y su determinación constante con la defensa de los derechos
emakumearen existentzia itzaltzen de las mujeres empieza a dar sus frutos. No quiere abandonar el
dituztenak. Gaitz hauek argazkietan irudika camino tan bueno que está recorriendo.
daitezke, giro arduragabe eta zikin baten
bidez.
Kazetaritzan, animazioan, irratian eta telebistan Studios
Bere sormen-izpirituaren bidez, gizon Mozaik-en graduatua, eta business management-en Advancing
batzuek onartu dute «gizonen arropa» Business Education-en (ABE) eskutik, Emmanuele Aholou
janztea burutik gerrira, eta «emakumeen argazkilaritzaren maitalea da. 29 urte ditu, eta komunitatearen
arropa» gerritik oinetara, argazkilari garapenean eta emakumeen eskubideetan aditua da. Gazte-
konprometituari laguntzeko. Honela, gaztetatik maitemindu zen ikusmen-arteaz. 2000. urtean, bere
emakumeek jasaten duten gaiztakeri guztia familia-ingurunean, artista argazkilaritzaren munduan sartzen
salatzen du. Artistak giro hori garbitu eta hasi zen, bere aita ere argazkilaria baita.
sufrimendu guztia ezabatu behar dela
erreklamatzen du. 2019an, argazkigintzarekiko grina areagotu egin zitzaion
fotokazetaritzan trebatu zelako. Honek inflexio puntu bat suposatu
zuen argazkilari konprometitu honentzat. Bere inguruko guztiari
argazkiak ateratzea liluratzen du, bereziki emakumeen kausari.
Emakumeen eskubideen defentsarekin duen konpromisoa eta
etengabeko erabakitasuna fruituak ematen hasi da. Ez du bertan
behera utzi nahi egiten ari den hain bide ona.

El grito interior // violencias de género 15 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 15 05/09/2022 12:03


« Musoya » (Feminidad)

« Musoya » es el título de una serie de retratos sobre


la estética femenina africana que pretende reivindicar
la riqueza de la mujer en dicho continente. Este
artista maliense se pregunta lo siguiente: ¿Tienen las
mujeres el poder suficiente para tomar decisiones
importantes? ¿Son víctimas de una injusticia?
¿Cuántas de ellas sufren malos tratos? ¿Tienen la
obligación de someterse? ¿El destino de la mayoría
de las mujeres lo elige exclusivamente otra persona?
¿Quiénes son nuestras « madres », « hermanas », «
esposas »?

Con frecuencia, se vienen abajo, sobre todo las chicas,


debido a una sucesión de hechos desgraciados —
entre otros, un matrimonio forzado, un embarazo no
deseado, una violación…— y terminan por perder la
alegría de vivir y optan por el suicidio. Pese a todo,
luchan sin descanso para cambiar nuestra sociedad
y hacer que sea más igualitaria. El fotógrafo intenta,
mediante este proyecto, reforzar el respeto hacia la
imagen de la mujer en la sociedad africana.

« Musoya » significa « ser mujer » o « feminidad ».


Es una palabra bambara (o bamanaka), una de las
lenguas nacionales de Malí.

« Musoya » (Feminitatea)

«Musoya» Afrikako emakumeen estetikari buruzko


erretratu sorta baten izenburua da, eta kontinente
horretako emakumeen aberastasuna aldarrikatu
nahi du. Maliko artista honek honakoa galdetzen dio
bere buruari: emakumeek erabaki garrantzitsuak
hartzeko adina botere al dute? Bidegabekeria baten
biktimak dira? Horietako zenbatek jasaten dituzte
tratu txarrak? Azpiratuta izateko betebeharra al
dute? Emakume gehienen patua beste pertsona
batek esklusiboki aukeratzen al du? Nortzuk dira gure
«amak», «ahizpak», «emazteak»?
Sarritan, lur jota geratzen dira, batez ere neskak,
zoritxarreko gertakari batzuen ondorioz — besteak
beste, ezkontza behartu bat, nahi ez den haurdunaldi
bat, bortxaketa bat —, eta, bizitzearen poza galtzen
dute azkenik eta beren buruaz beste egitea aukeratzen
dute. Hala eta guztiz ere, atsedenik gabe borrokatzen
dira gure gizartea aldatzeko eta berdintasunezkoagoa
izan dadin lortzeko. Argazkilaria, proiektu honen
bidez, emakumearen irudiarekiko errespetua
indartzen saiatzen da Afrikako gizartean.
«Musoya» hitzak «emakumea izatea» edo
«feminitatea» esan nahi du. Bambara hitz bat da (edo
bamanaka), Maliko hizkuntza nazionaletako bat.

El grito interior // violencias de género 16 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 16 05/09/2022 12:03


Ousmane Goïta - Mali
Ousmane Goïta es un fotógrafo y realizador maliense,
diplomado en el Conservatorio de Artes y Oficios multimedia
Balla Fasséké Kouyaté. Estudió técnicas de iluminación para
cine y para fotografía, tanto en estudio como en un entorno
natural. Titular de una licenciatura profesional en multimedia,
es promotor de la marca de fotografía Unimode.
Gran aficionado a la fotografía, utiliza esta para expresar,
comunicar, transmitir y sensibilizar mediante la imagen. Ha
trabajado en varios cortometrajes y largometrajes como
fotógrafo de escena.
Con el apoyo de la cooperación española en Malí y de la
asociación francesa Bois Sacrés (Bosques sagrados),
Ousmane ha participado en diversos talleres de fotografía.
Es miembro de la Federación Africana sobre el Arte
Fotográfico (FAAP), y actualmente trabaja en Vortexgroups
(Bamako) como fotógrafo e instructor.

Ousmane Goïta argazkilari eta errealizadore maliarra da,


Balla Fasséké Kouyaté Arte eta Lanbideen Kontserbatorio
multimedian diplomatua. Zinemarako eta argazkigintzarako
argiztapen-teknikak ikasi zituen, bai estudioan, bai ingurune
natural batean. Lizentzia profesional baten titularra
multimedian, Unimode argazki-markaren sustatzailea da.
Argazkigintzaren zale amorratua da, argazkia erabiltzen du
irudiaren bidez adierazteko, komunikatzeko, transmititzeko
eta sentsibilizatzeko. Hainbat film labur eta luzetan lan egin
du eszena-argazkilari gisa.
Maliko lankidetza espainiarraren eta Bois Sacrés (Baso
sakratuak) elkarte frantziarraren laguntzarekin, Ousmanek
argazkigintzako hainbat tailerretan parte hartu du. Argazki
Arteari buruzko Afrikako Federazioko (FAAP) kide da,
eta gaur egun Vortexgroups-en (Bamako) lan egiten du
argazkilari eta irakasle gisa.

El grito interior // violencias de género 17 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 17 05/09/2022 12:03


« Et si on inversait les rôles ? » « Et si on inversait les rôles ? »
(¿Y si invirtiéramos los roles?) (Eta rolei buelta emanen bagenie?)

El título de su obra es una pregunta y una interpelación Bere lanaren izenburua galdera eta interpelazio bat
que reclama un mayor respeto y consideración para las da, ezkontzaren baitan emakumeei errespetu eta
mujeres en el seno del matrimonio. ¿El respeto dentro del begirune handiago bat eskatzen duena. Errespetua
matrimonio es un reconocimiento de los valores propios, ezkontzaren barruan norberaren balioak aitortzea da,
o un derecho de cada ser humano? ¿Se ve a la mujer ala gizaki bakoitzaren eskubidea? Emakumea gizona
como un ser inferior al hombre? ¿Nuestras sociedades baino maila-beheragoko izaki gisa ikusten al da? Gure
infravaloran la labor de las mujeres? Son muchas las gizarteek emakumeen lana gutxiesten dute? Asko dira
preguntas de este artista sobre el papel de las mujeres en artista honen galderak emakumeek etxeko lanetan
las tareas del hogar y el estatus que ocupan en nuestra duten zereginari buruz eta gure gizartean, gure
sociedad, en nuestras sociedades. gizarteetan, betetzen duten estatusari buruz.

Mediante una serie de retratos conceptuales, el fotógrafo Erretratu kontzeptual batzuen bitartez, argazkilaria
trata de poner de relieve el estatus de la mujer en el emakumeak ezkontzan duen estatusa nabarmentzen
matrimonio, así como de confirmar una estética masculina. saiatzen da, baita estetika maskulino bat berresten ere.
Erraza al da gizonak etxeko lan jakin batzuk egiten
¿Es fácil ver a los hombres realizando determinadas ikustea? Benetan etxearen funtzionamendu onarekin
labores domésticas? ¿Realmente es la mujer la zerikusia duten etxeko lan guztien arduraduna
responsable de todas las tareas domésticas relacionadas emakumea al da?
con el buen funcionamiento del hogar?
«Eta rolei buelta emanen bagenie?» bere seriea, non
Su serie « ¿Y si invirtiéramos los roles? », en la que gizona gure gizarteak emakumeentzat bakarrik
el hombre intenta asumir algunas de las labores que gordetzen dituen zereginetako batzuk bere gain
nuestra sociedad reserva exclusivamente a las mujeres, hartzen saiatzen den, emakumeek gure etxeetan
nos muestra la importancia de las tareas que realizan egiten dituzten zereginen garrantzia erakusten digu
las mujeres en nuestros hogares y sus aportaciones a la eta haurren hezkuntzari eta babesari egiten dizkieten
educación y protección de los niños. ekarpenak.

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 18 05/09/2022 12:03


Ismaïla Diouf - Sénégal
Su verdadero nombre es Ismaïla Diouf (Lemrite es un apodo), estudió náutica, y es
fotógrafo senegales autodidacta. Documentarse masivamente fue uno de sus primeros
pasos en el oficio, y aprendió especialmente a educar el ojo para la fotografía. Ismaïla
no pretende especializarse particularmente en ningún « estilo » de fotografía: « pica » un
poco de todo lo que le parece interesante, sin prejuicio alguno.
Según este fotógrafo, no hay escuela como la pasión. Afirma, por otra parte, que jamás
cuenta las horas que invierte en la fotografía, que no es —según él— un fin en sí mismo. Vive
la fotografía con pasión, y la considera una búsqueda creativa, un medio de expresión que
le permite expresar su manera de pensar, su sensibilidad, y mostrar su mirada interior. Por
lo demás, los motivos que le llevaron a iniciarse en este campo siguen siendo enigmáticos.
Afirma Ismaïla que se ha sentido atraído por el arte desde pequeño, especialmente por
el diseño.
Cada vez que se le presentaba una ocasión de utilizar la cámara fotográfica en su entorno
familiar, la aprovechaba al máximo, utilizando primero la analógica y después la digital.
Ingresó en el mundo profesional de la fotografía en el 2015, tras hacerse miembro de
colectivos y asociaciones de aficionados; entre otros, de Sunu Nataal. A continuación,
ingresó (2019) en la Federación Africana sobre el Arte Fotográfico (FAAP), que ha sido
de gran importancia en su evolución debido a sus relaciones con numerosos profesionales
de la fotografía.

Bere benetako izena Ismaïla Diouf da (Lemrite ezizena da), nautika ikasi zuen, eta
argazkilari senegaldar autodidakta da. Masiboki dokumentatzea izan zen lanbidean
egin zuen lehen urratsetako bat, eta argazkigintzarako begia hezten bereziki ikasi zuen.
Ismaïlak ez du bereziki argazkigintzako «estiloren» batean espezializatu nahi: interesgarria
iruditzen zaion guztitik zatitxo txiki bat hartzen du, inolako aurreiritzirik gabe.
Argazkilari honen arabera, ez dago pasioa bezalako eskolarik. Bestalde, argazkian
inbertitzen dituen orduak inoiz ez dituela zenbatzen dio, ez dela — bere ustez — helburu
bat berez. Pasioz bizi du argazkigintza, eta sormenezko bilaketatzat hartzen du, bere
pentsaera eta sentsibilitatea adierazteko eta barneko begirada erakusteko aukera ematen
dion adierazpide gisa. Gainerakoan, oraindik ere enigmatikoak dira arlo honetan hastera
eraman zuten arrazoiak. Ismaïlak dioenez, arteagatik txikitatik erakarrita sentitu da,
diseinuagatik bereziki.
Bere familia-ingurunean argazki-kamera erabiltzeko aukera bat agertzen zitzaion
bakoitzean, ahalik eta gehien aprobetxatzen zuen, lehenik analogikoa eta gero digitala
erabiliz. 2015ean sartu zen argazkigintzaren mundu profesionalean, afizionatu mailako
kolektiboetako eta elkarteetako kide egin ondoren; besteak beste, Sunu Nataal elkartekoa.
Jarraian, (2019) Argazki Arteari buruzko Afrikako Federazioan (FAAP) sartu zen, oso
garrantzitsua izan dena bere bilakaeran, argazkigintzako profesional ugarirekin izan dituen
harremanengatik.

El grito interior // violencias de género 19 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 19 05/09/2022 12:03


« Sexisme » (Sexismo) « Sexisme » (Sexismoa)

Urielle recuerda —y recordará durante mucho Uriellek gogoan du — eta luzaroan gogoratuko
tiempo— la discriminación que ha padecido a lo du — bizitza osoan jasan duen diskriminazioa
largo de toda su vida de joven mujer. Su serie, emakume gazte bezala. Bere serieak, «Sexismoa»
titulada « Sexismo », retrata con luces su vida, su izenekoak, argiekin erretratatzen ditu bere bizitza,
historia, sus experiencias particulares y las de las bere historia, bere esperientzia partikularrak eta
mujeres. emakumeenak.

Mediante sus obras, Urielle nos traza una Bere lanen bitartez, Uriellek narrazio artistiko bat
narración artística, una cruel situación vivida. Su azaltzen digu, bizi izandako egoera krudel bat.
dedo pulsa el botón de la cámara fotográfica para Bere hatzak argazki-kameraren botoia sakatzen du
denunciar ciertas mezquindades y deconstruir zenbait zitalkeria salatzeko eta zenbait arrazoibide
ciertos discursos. deseraikitzeko.
Gona bat jantzi zuen lehen aldian, oso zatar ikusi
La primera vez que se puso una falda, se vio zuen bere burua. Aitzitik, anaia etengabe ibiltzen
horrible. Por el contrario, su hermano se pasea da soina biluzik, horrelako egoerei aurre egin
constantemente con el torso desnudo sin tener beharrik gabe. Emakumeak hauskorrak, delikatuak
que hacer frente a situaciones de ese tipo. eta ahulak direla esatea … beheragoko maila batean
Afirmar que las mujeres son frágiles, delicadas, baztertzeko modu bat al da?
débiles… ¿es una manera de relegarlas a un nivel
inferior? Uriellek gogoan du oraindik familia-bilera batean
parte hartu nahi izan zuen eguna. Bilera hartan
Urielle recuerda todavía el día en que quiso aditzera eman zioten isil-isilik egotea zela egin
participar en una reunión familiar en la que le zezakeen gauzarik onena.
dieron a entender que lo mejor que podía hacer
era estarse calladita.

El grito interior // violencias de género 20 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 20 05/09/2022 12:03


Koukambakana Matthieu Urielle - Congo/
Sénégal
Su nombre completo es Koukambakana Bere izen osoa Koukambakana Matthieu
Matthieu Urielle, y es diplomada técnica Urielle da, eta enpresen administrazioan
superior (DTS) en administración y gestión eta kudeaketan goi mailako diplomaduna
de empresas desde el 2015. Comenzó a hacer (DTS) da 2015etik. 2018an hasi zen
fotografías en el 2018, un mundo que descubrió argazkiak egiten, multimediaren eraginari
gracias a la influencia de la multimedia. Esta esker deskubritu zuen mundua. 27 urteko
joven de 27 años, fascinada por la fotografía, gazte honek, argazkigintzarekin liluratuta,
obtuvo en el 2017 el diploma de infografía. infografiako diploma lortu zuen 2017an.
Originaria de Congo Brazzaville y residente Sortzez Kongo Brazzavillekoa eta Senegalen
en Senegal desde hace ocho años, en el duela zortzi urtetik bizi dena, 2018an
2018 comenzó a estudiar en la Escuela de Dakarreko Arte Ederren Eskolan hasi zen
Bellas Artes de Dakar, en el Departamento ikasten, Arte Plastikoen Departamentuan.
de Artes Plásticas. Además, es miembro de la Gainera, Argazki Arteari buruzko Afrikako
Federación Africana sobre el Arte Fotográfico Federazioko (FAAP) kidea da eta Arte
(FAAP) y asistante de Galeria de arte en Dakar. galeriako laguntzailea Dakarren.

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 21 05/09/2022 12:03


« Ñun itam » (¡Nosotras también!)

¿Tiene la mujer el deber y el derecho de adquirir


conocimientos religiosos en nuestras sociedades?

El título « Ñun itam » nos interpela, en modo


exclusivamente reservado a los hombres, sobre
la mujer y sobre la religión, que constituye la
base de nuestras sociedades. Se trata de una
serie conceptual que pretende enfatizar nuestros
mensajes sobre los derechos de las mujeres en el
mundo de la enseñanza.

Su afición —la fotografía— le sirve para apoyar con


sus obras el considerable espacio que ocupan las
mujeres en nuestras religiones, y desvela su visión
de las cuestiones relacionadas con el género. Una
visión que reivindica a la mujer investida como
preceptora de sí misma.

« Ñun itam » (Gu ere!)

Emakumeak ba al du ezagutza erlijiosoak


eskuratzeko betebehar eta eskubiderik gure
gizarteetan?
«Ñun itam» izenburuak emakumeari eta erlijioari
buruz galdegiten digu, modu erreserbatuan
esklusiboki gizonentzat, gure gizarteen oinarria
osatzen duena. Irakaskuntzaren munduan
emakumeen eskubideei buruz ditugun mezuak
nabarmentzeko helburua duen serie kontzeptual
bat da.
Bere zaletasunak — argazkigintzak — emakumeek
gure erlijioetan betetzen duten espazio nabarmena
bere lanekin babesteko balio dio, eta generoarekin
zerikusia duten gaiei buruz duen ikuskera
azaleratzen du. Emakume izendatua bere buruaren
irakasletzat aldarrikatzen duen ikuspegi bat.

El grito interior // violencias de género 22 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 22 05/09/2022 12:03


Mystic Bram’s - Sénégal
Mystic Bram’s —nombre
real, Ibrahima Dia— es un
apasionado aficionado a
la fotografía senegales,
independiente y
autodidacta. Ha participado
en la 13ª Bienal de Arte
Africano Contemporáneo
de Dakar, y ha cambiado
su visión de la fotografía
tras hacerse miembro de la
Federación Africana sobre
el Arte Fotográfico (FAAP).
Nacido en Senegal en 1989, su infancia transcurrió en un barrio
de la periferia de Dakar, en Thiaroye Azur. Tras finalizar el
BFEM, continuó sus estudios hasta completar el bachillerato.
En 2010, hizo un curso de electromecánica de un año. Viajero
empedernido, descubrió numerosas regiones de su país en el
periodo 2011-2014. Fue su padre quien le enseñó a manejar la
cámara analógica, que comenzó a utilizar en el 2014.
Gracias a su dominio de la técnica básica de dicha cámara,
comenzó a hacer excursiones y viajes fotográficos por todo
el país, junto con sus compañeros de Sénégal Photographie
y de Sunu Naatal. La fotografía le ha ofrecido, además, la
oportunidad de conocer la vida sociocultural del país, y de
establecer estrechos vínculos con los hombres y las mujeres del
ámbito cultural, entre otros.

Mystic Bram ‘s — Ibrahima Dia, benetako izena — senegaldar


argazkizale amorratua da, independentea eta autodidakta. Dakar
Arte Afrikar Garaikidearen 13. Biurtekoan parte hartu du, eta
argazkigintzari buruz zuen ikuspegia aldatu du, Argazki Arteari
buruzko Afrikako Federazioko (FAAP) kide egin ondoren.
Senegalen jaio zen 1989an, bere haurtzaroa Dakar periferiako
auzo batean igaro zuen, Thiaroye Azurren. BFEMa amaitu
ondoren, ikasten jarraitu zuen batxilergoa osatu arte. 2010ean,
urtebeteko elektromekanika ikastaro bat egin zuen. Bidaiari
amorratua, 2011-2014 aldian bere herrialdeko eskualde ugari
ezagutu zituen. Aita izan zen kamera analogikoa erabiltzen
irakatsi ziona, eta 2014an hasi zen erabiltzen.
Kamera horren oinarrizko teknika menderatzeari esker, herrialde
osoan zehar txangoak eta argazki-bidaiak egiten hasi zen,
Sénégal Photographie-ko eta Sunu Naatal-eko kideekin batera.
Argazkigintzak, gainera, herrialdeko bizitza soziokulturala
ezagutzeko aukera eskaini dio, baita kultur arloko gizon-
emakumeekin lotura estuak ezartzeko aukera ere, besteak beste.

El grito interior // violencias de género 23 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 23 05/09/2022 12:03


«L’EMPRISE» (LA MANIPULACIÓN)

L’EMPRISE es el título de la serie artística con la que debutó


en 2020 la joven fotógrafa. L’EMPRISE, palabra que no
conocía. Durante mucho tiempo no entendía muy bien el
comportamiento de algunas mujeres que eran víctimas de
violencia de género pero que a menudo volvían con sus
maltratadores. Se preguntaba constantemente: ¿Por qué no
huyen?

Más tarde, gracias a sus estudios de psicología, empezó a


entenderlo. Comentaba que «si las mujeres no se marchan
es porque están atrapadas en una relación de dependencia
y manipulación. L’EMPRISE es un sistema de dominación
psicológica que ejerce una persona sobre otra. El objetivo es
condicionar a la persona manipulada para que haga lo que la
persona manipuladora quiere, sin tener en cuenta su propia
voluntad o su bienestar. También es un estado en el que
la pareja sitúa a su mujer en un nivel inferior, colocándose
él en una posición de dominación. La mujer manipulada se
encuentra a menudo en una situación de sumisión y con una
gran dependencia afectiva».

A través de su espíritu creativo que intenta interpretar


el aprisionamiento en el que se encuentran las mujeres
víctimas de violencias físicas o verbales, la artista cuenta
una historia, la de la cotidianidad del ser humano y denuncia
la violencia de género.

«L’EMPRISE» (MANIPULAZIOA)

L ‘EMPRISE argazkilari gazteak 2020an debuta egin zueneko


serie artistikoaren izenburua da. L ‘EMPRISE, ezagutzen ez
zuen hitza. Denbora luzez ez zuen oso ongi ulertu emakume
batzuen portaera, genero-indarkeriaren biktimak izan arren,
sarritan, ordea, tratu txarrak ematen zituztenekin itzultzen
zirenak. Etengabe galdetzen zion bere buruari: zergatik ez
dute ihes egiten?
Geroago, bere psikologia ikasketei esker, ulertzen hasi zen.
Honako hau adierazten zuen: «Emakumeek ez badute alde
egiten, mendekotasun eta manipulazio-harreman batean
harrapatuta daudelako da. L ‘EMPRISE pertsona batek
beste bati eragiten dion menderatze psikologikoko sistema
bat da. Helburua manipulatutako pertsona baldintzatzea da,
manipulatzaileak nahi duena egin dezan, honen borondatea
edo ongizatea kontuan hartu gabe. Era berean, bikotekideak
emaztea beheragoko maila batean jartzen duen egoera bat
da, gizona nagusitasun-egoera batean jarriz. Manipulatutako
emakumea, askotan, mendetasun-egoera batean aurkitzen
da, eta mendekotasun afektibo handi bat izaten du».
Bere sormen-izpirituaren bitartez, indarkeria fisikoen edo
hitzezkoen biktima diren emakume hauek duten askatasun
falta interpretatzen saiatzen baita, artistak historia bat
kontatzen du, gizakiaren egunerokotasunarena, eta genero-
indarkeria salatzen du.

El grito interior // violencias de género 24 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 24 05/09/2022 12:03


Dago Nadi Jessica - Côte d’ivoire
Dago Nadi Jessica es una joven y dinámica fotógrafa Dago Nadi Jessica argazkilari gazte eta
marfileña, amante de los viajes y de la cultura. Es kementsu bat da, bidaiak eta kultura maite
diplomada en comunicación visual, especializada en dituena. Ikusmen bidezko komunikazioan
programación de páginas webs. diplomatua da, web orrien programazioan
Tras los estudios de grado superior, en el 2017 comenzó espezializatua.
a practicar la fotografía, y muy pronto se convirtió en Goi mailako ikasketen ondoren, 2017an
una gran aficionada. En el 2018 se hizo miembro de la argazkilaritza praktikatzen hasi zen, eta
sección marfileña de la Federación Africana sobre el laster zaletu handi batean bilakatu zen.
Arte Fotográfico (FAAP), participó en la sexta edición 2018an, Argazki Arteari buruzko Afrikako
de la Bienal Internacional de Artes Naïfs de Abiyán, en Federazioaren (FAAP) Boli Kostako saileko kide
la exposición colectiva « Le OFF de la BINA » y en 2021 egin zen, Abiyango Naïfs Arteen Nazioarteko
en la exposición intitulada: « Dévoilée » en la Galerie La Biurtekoaren seigarren edizioan parte hartu zuen, «Le OFF de la BINA»
Rotonde des Arts contemporains de Abiyán. talde-erakusketan, eta 2021ean, berriz, «Dévoilée» izeneko erakusketan
A Dago Nadi le gustan los retos, y su pasión por la parte hartu zuen Abiyango La Rotonde des Arts contemporains Galerian.
aventura la convierte en una fotógrafa muy versátil, Dago Nagiri erronkak gustatzen zaizkio, eta abenturarako duen grinak
capaz de trabajar bajo presión. Pasión, determinación y argazkilari oso moldaerraza bihurtzen du, presiopean lan egiteko gai
éxito son las palabras que mejor definen su personalidad. dena. Pasioa, determinazioa eta arrakasta dira bere nortasuna hobekien
A través de sus fotografías, nos muestra la vida cotidiana definitzen duten hitzak.
de las marfileñas y los marfileños, así como los lugares Bere argazkien bidez, bolikostarren eguneroko bizitza erakusten digu, baita
que va descubriendo en África. Vive y trabaja en Costa Afrikan zehar aurkitzen dituen lekuak ere. Boli Kostan bizi eta lan egiten du.
de Marfil.

El grito interior // violencias de género 25 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 25 05/09/2022 12:03


« L’œuvre de la honte » (La obra de la vergüenza) « L’œuvre de la honte » (Lotsaren argazki-lana)

Ante el recrudecimiento de las violencias infligidas a las mujeres, Emakumeei, batez ere gazteei, eragindako indarkerien gaiztotzearen
especialmente a las jóvenes, la fotógrafa se interesa particularmente aurrean, argazkilariak mundu mailako izurrite horri buruzko interes
por dicha plaga mundial. Su interés se ha centrado en el caso de una berezia agertzen du. Bere auzoko neska baten kasuan jarri du arreta,
muchacha de su barrio, víctima de una violación orquestada. bortxaketa antolatu baten biktima izan baitzen.

« La obra de la vergüenza » es una serie narrativa que reconstruye los «Lotsaren argazki-lana» 12 urteko neskato baten aurkako ekintza
peores momentos de aquella vil y traumática acción contra una niña zital eta traumatikoaren unerik txarrenak berreraikitzen dituen serie
de 12 años, cuya inocencia fue robada y su dignidad pisoteada. En un narratibo bat da, zeinaren errugabetasuna lapurtua izan baitzen eta
contexto en el que todo el mundo habla de la igualdad y equidad de bere duintasuna zapaldua. Mundu guztiak genero-berdintasunaz eta
género, la dignidad humana —especialmente la de la mujer— sigue zuzentasunaz hitz egiten duen testuinguru batean, giza duintasunak
siendo ultrajada en nuestra sociedad, en nuestras sociedades. — bereziki emakumearenak — laidoztatua izaten jarraitzen du gure
gizartean, gure gizarteetan.
¿Quedan impunes la mayoría de este tipo de crímenes por motivos
Zigorrik gabe geratzen dira honelako krimen gehienak itxuragatik,
de apariencia, por mantener una pseudo cohesión familiar y por otras
familia-kohesio faltsu bat mantentzeagatik eta beste sasi-arrazoi
falsas razones?
batzuengatik?
¿De cuántas violaciones deberemos informar todavía, o cuántas Zenbat bortxaketaren berri eman beharko dugu oraindik, edo zenbat
deberemos silenciar bajo el pretexto de que se produjeron « por culpa isilarazi beharko ditugu «nesken erruz» gertatu zirelako aitzakian?
de las propias chicas »?

El grito interior // violencias de género 26 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 26 05/09/2022 12:03


Oumou Kalsoum Baldé - Sénégal
Oumou Kalsoum Baldé —su nombre real—nació y creció en Oumou Kalsoum Baldé — bere benetako
Thiaroye, en la periferia de Dakar/Senegal. Su estancia en la izena — Thiaroyen jaio eta hazi zen,
escuela fue muy breve (estudios básicos). Dakar/Senegalgo kanpoaldean.
Eskolako egonaldia oso laburra izan zen
Para hacer frente a sus necesidades, en el 2005 abrió una (oinarrizko ikasketak).
pequeña tienda, y ha trabajado en actividades tales como la
venta de aparejos de pesca y de pescado. También abrió un Bere beharrei aurre egiteko, 2005ean
pequeño restaurante en el mercado central de pescado de Pikine. denda txiki bat ireki zuen, eta arrantza eta arrain-aparailuen salmenta
bezalako jardueretan lan egin du. Pikineko arrain-azoka nagusian
La afición por la fotografía le viene de su padre, fotógrafo de jatetxe txiki bat ere ireki zuen.
profesión. Su primera foto « profesional » la hizo en el 2011, y
gracias a ella obtuvo su primer empleo de fotógrafa y pudo Lanbidez argazkilaria den aitarengandik datorkio argazkigintzarako
comprar su primera cámara profesional. Del 2013 al 2018 zaletasuna. Bere lehen argazki «profesionala» 2011n egin zuen, eta
trabajó en una emisora de radio de la periferia como reportera hari esker lortu zuen argazkilari bezala bere lehen lana eta bere lehen
y fotógrafa. kamera profesionala erosi ahal izan zuen. 2013tik 2018ra, kanpoaldeko
irrati batean egin zuen lan, erreportari eta argazkilari gisa.
En el 2017 hizo un reportaje sobre la inmigración clandestina entre
Mali y Burkina Faso, un trabajo que la marcó profundamente, 2017an erreportaje bat egin zuen Mali eta Burkina Fasoren arteko
dadas las numerosas dificultades a las que tuvo que hacer frente immigrazio klandestinoari buruz, lan bat sakon markatu zuena,
(fue arrestada, le confiscaron sus papeles, obstaculizaron su zailtasun ugariei aurre egin behar izan baitzien (atxilotu egin zuten,
trabajo, etc.). También trabaja con el equipo de mini fútbol de paperak konfiskatu zizkioten, lana oztopatu zioten, eta abar).
Senegal, al que acompaña en sus salidas desde el 2017. Senegalgo mini futbol taldearekin ere lan egiten du, 2017az geroztik
haren irteeretan laguntzen duena.
Oumou es autodidacta, y ha adquirido mucha experiencia
práctica gracias a sus numerosos reportajes, realizados tanto Oumou autodidakta da, eta esperientzia praktiko handia eskuratu
en Senegal como en el ámbito internacional, especialmente en du, bai Senegalen bai nazioartean, egindako erreportaje ugariei
Agadez, con motivo del festival internacional de moda celebrado esker, batez ere Agadezen, Nigerren 2016an egindako nazioarteko
en Níger en el 2016. moda-jaialdia dela eta.

Desde 2018 hasta ahora, la artista ha participado en varias 2018tik orain arte, artistak hainbat erakusketa kolektibotan parte
exposicións collectivas con la Federación Africana sobre el Arte hartu du Argazki Arteari buruzko Afrikako Federazioarekin (FAAP).
Fotográfico (FAAP). Vive y trabaja en Senegal. Senegalen bizi eta lan egiten du.

El grito interior // violencias de género 27 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 27 05/09/2022 12:03


« La petite chaussure rouge » (El pequeño zapato rojo)

« La petite chaussure rouge »


(Zapata gorri txikia)

«Zapata gorri txikia» lana, haustura moduko


bat da, emakumearen indarguneak eta
gaitasunak erakusten dituen iraultza, batez
ere esparru profesionalean, askotan mugak
ezartzen dizkion gizarte batean.
Bera emakume horietako bat da, bere buruari
proposatzen diona gauza dezakeena.
Bera emakume hori da, hala eta guztiz ere,
bere etxea babesteko etxeko lanak egiten
dituena.
Bera emakume hori da, hilekoaren ondorioz
hilero sabelpean min izugarriak izaten
dituena.
Bera emakume hori da, egunero bereei plater
gozoak jaten ematen diena, xehetasunez eta
La obra « El pequeño zapato rojo » es prepara minuciosamente y con cariño. maitasunez prestatzen dituena.
una especie de ruptura, una revolución
que muestra las fortalezas y capacidades Ella es esa mujer que te ha llevado en su Bera emakume hori da, bederatzi hilabetez
de la mujer, especialmente en el ámbito vientre durante nueve meses. bere sabelean eraman zaituena.
profesional, en una sociedad que a menudo
Ella es esa mujer cuya leche te ha hecho Bera emakume hori da, haren esnea indartsu
le impone límites.
fuerte. jarri zaituena.
Ella es una de estas mujeres, que puede Bera nigatik borrokatzen da, zuregatik
llevar a cabo lo que se propone. Ella se pelea por mí, se pelea por tí, se
borrokatzen da, bizitzagatik borrokatzen
pelea por la vida, se pelea por el mundo, se
da, munduagatik borrokatzen da, bere
Ella es esa mujer que, pese a todo, cumple pelea por su empleo y por el respeto que
enpleguagatik borrokatzen da eta merezita
con las tareas del hogar para proteger su merecidamente le corresponde.
duen errespetuagatik.
casa.
Ella es esa mujer que te ama con tus Bera maite zaituen emakume hori da, zure
Ella es esa mujer que cada mes sufre atroces cualidades y con tus numerosos defectos. dohainekin eta zure akats ugariekin.
dolores en el bajo vientre a causa de la
menstruación. Ella es tu « madre », ella es tu « hermana », Bera zure «ama» da, bera zure «arreba» da,
ella es tu « mujer », ella es tu « amiga ». bera zure «emaztea» da, bera zure «laguna»
Ella es esa mujer que todos los días da de da.
comer a los suyos platos deliciosos que Ella es… ¡una mujer!
Bera … emakume bat da!

El grito interior // violencias de género 28 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 28 05/09/2022 12:03


NAN’ART (Nana Marie Hélène Faye) - Sénégal
Nana Marie Hélène Faye —nombre real de NAN’ART— es una gran aficionada al arte desde que
era muy pequeña. Al finalizar el bachiller, ingresó en la Universidad Gaston Berger de Saint-Louis
(Senegal) para estudiar comunicación. Combinando estudios y afición, en 2018 entró en el mundo
de la fotografía. La senegalesa es una apasionada de la fotografía artística, aunque también hace
fotos de paisajes, o retratos de personas de su entorno. Muy sensible a la causa de las mujeres,
Nana desarrolló en 2019 su primer proyecto fotográfico con el « Parlamento de las mujeres de
África » initiado por la Federación Africana sobre el Arte Fotográfico (FAAP) en colaboración con
la cooperación española en Senegal. El objetivo de su obra es mostrar la fueza y capacidades de
las mujeres en los ambientes profesionales.
Nana es también una gran aficionada al cine, a la literatura y al diseño. Todas estas aficiones la han llevado a sumergirse en el mundo del
arte. También escribe crónicas que publica en Facebook bajo el título « Les coups du destin » (Los golpes del destino). Dichas crónicas
ponen de relieve las difíciles condiciones de vida que padecen algunas mujeres en la sociedad, en nuestra sociedad. Las historias que
publica Nana en Facebook tienen como eje principal la denuncia de la violencia contra las mujeres, una problemática a la que es muy
sensible.

Nana Marie Hélène Faye — NAN ‘ARTen benetako izena —arte zale amorratua da oso txikia zenetik. Batxilergoa amaitzean, Saint-
Louiseko (Senegal) Gaston Berger Unibertsitatean sartu zen komunikazioa ikasteko. Ikasketak eta zaletasuna uztartuz, 2018an
argazkilaritzaren munduan sartu zen. Senegaldarra argazkigintza artistikoaren zale sutsua da, baina paisaien argazkiak edo bere
inguruko pertsonen erretratuak ere egiten ditu. Emakumeen kausarekiko oso sentikorra, Nanak 2019an garatu zuen bere lehen argazki-
proiektua «Afrikako Emakumeen Parlamentua » lanarekin, Afrikako Argazkilaritza Arteari buruzko Federazioak (FAAP) Senegaleko
Espainiako lankidetzarekin sustatua. Bere lanaren helburua emakumeek ingurune profesionaletan duten indarra eta gaitasunak
erakustea da.
Zinema, literatura eta diseinurako zaletasun handia ere badu Nanak. Zaletasun hauek guztiek artearen munduan murgiltzera eraman
dute. «Les coups du destin» (Patuaren kolpeak) izenburupean Facebooken argitaratzen dituen kronikak ere idazten ditu. Kronika
hauek agerian uzten dute emakume batzuek gizartean, gure gizartean, pairatzen dituzten bizi-baldintza zailak. Nanak Facebooken
argitaratzen dituen istorioen ardatz nagusia emakumeen aurkako indarkeriaren salaketa da, problematika horren aurrean oso sentikorra
baita.

El grito interior // violencias de género 29 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 29 05/09/2022 12:03


« Na loti » (He tenido un sueño) « Na loti » (Amets bat izan dut)

Ella sueña con una sociedad en la que la educación se Berak hezkuntza sexu bereizketarik gabe ematen den
imparte sin distinción de sexo. gizarte batekin amets egiten du.

En su sueño, ella ve un cesto, Bere ametsean, saski bat ikusten du,


berarekin daraman xarma guztia jariatzen duena.
que rezuma todo el encanto que lleva consigo.
Bi pertsonak saskia daramate.
Dos personas llevan el cesto.
Bere ametsean,
En su sueño, berak emakume bat ikusten du.
ella ve una mujer. Oso emakume nekatua,

Una mujer muy cansada, gogor lan egiten duena gizonekiko berdintasuna lortzeko.
Berak emakume hau ulertzen du, sexuen bereizketarik
que trabaja duro para alcanzar la igualdad con los hombres.
gabeko
Ella comprende a esta mujer, que comienza a inculcar una hezkuntza irakasten hasten dena.
educación sin
Emakume hau pentsamolde batzuk aldatzen saiatzen da.
distinción de sexos.

Esta mujer intenta cambiar ciertas mentalidades.

El grito interior // violencias de género 30 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 30 05/09/2022 12:03


Samuelle Paul Banga - Congo/Sénégal
Su verdadero nombre es Samuelle Paul Banga,
y es de nacionalidad congoleña. Fotógrafa Bere benetako izena Samuelle Paul Banga da,
autodidacta, vive en Dakar. Desde que acabó eta Kongoko nazionalitatea du. Argazkilari
los estudios secundarios, la fotografía ha sido autodidakta, Dakarren bizi da. Bigarren mailako
su permanente pasión. Se dedica sobre todo ikasketak amaitu zituenetik, argazkilaritza
a los retratos, tanto de la naturaleza como de izan da bere pasio iraunkorra. Batez ere
eventos artísticos, y tiene una experiencia de erretratuetan aritzen da, bai naturarenak, bai
más de cinco años en el mundo de la fotografía. arte-ekitaldienak, eta bost urte baino gehiagoko
esperientzia du argazkigintzaren munduan.
Además de fotógrafa, es abogada junior en
la agencia de comunicación y eventos WÁTU Argazkilaria izateaz gain, abokatu juniorra da
Digital Lab, y miembro de la Federación WÁTU Digital Lab komunikazio eta ekitaldi
Africana sobre el Arte Fotográfico (FAAP). agentzian, eta Argazki Arteari buruzko Afrikako
Federazioko (FAAP) kidea.

El grito interior // violencias de género 31 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 31 05/09/2022 12:03


TOMBOY (Marimacho) TOMBOY (Marimutil)

En su país, a las mujeres que tienen una apariencia o look masculino, Bere herrialdean, itxura edo look maskulinoa duten emakumeei
se les llama Tomboy (Marimacho). Es el título de su enfoque artístico Tomboy (Marimutil) deitzen zaie. Eta bere ikuspegi artistikoaren
que se interesa por esa mujer a la que nadie «quiere» y que se expresa izenburua da, inork «maite» ez duen emakume horrengatik
en forma de la violencia o discriminación que sufre. interesatzen dena eta jasaten duen indarkeri edo diskriminazio
modu horren bidez adierazten dena.
Las Tomboys sufren violencia. La serie Tomboy pretende romper el
silencio sobre esta violencia contra esas «hermanas», esas «madres», Tomboyek indarkeria jasaten dute. Tomboy serieak «ahizpa» horien,
esas «esposas». Su único «ama» horien, «emazte»
error, tener un estilo de horien aurkako indarkeriaren
vestir o una identidad de gaineko isiltasuna hautsi
género con las que se sienten nahi du. Euren akats bakarra,
cómodas. eroso sentiarazten dituen
janzteko estilo bat edo
Es sexismo, lo conozcamos genero-identitate bat izatea.
o no. Tenemos muchos Sexismoa da, ezagutu ala ez.
machistas en nuestras Matxista asko ditugu gure
sociedades. Ser Tomboy gizarteetan. Tomboy izatea
está mal visto en muchas gaizki ikusia dago Afrikako
sociedades africanas debido gizarte askotan janzkera
al atuendo, a menudo dela eta; askotan ausartzat,
se le considera atrevida, probokatzailetzat edo
provocadora o inconformista. inkonformistatzat jotzen da.
Por eso, sufre una presión, Horregatik, presio bat jasaten
una violencia. Una violencia du, indarkeria bat. Oraindik
o una discriminación que gainditzetik urrun dagoen
aún está lejos de vencer, de indarkeria edo diskriminazioa,
la que se habla demasiado gutxiegi hitz egiten den
poco. Esta violencia es física. horretaz. Indarkeria hau
Esta violencia es verbal. Esta fisikoa da. Indarkeria hau
violencia es psicológica. ahozkoa da. Indarkeria hau
psikologikoa da.
La artista interpela, a través
de su serie de retratos, contra Artistak, bere erretratu-
esta forma de violencia, de sortaren bidez, indarkeria
discriminación y les da una eta diskriminazio mota
plataforma a las Tomboys honen aurka galdegiten du,
marfileñas. eta plataforma bat ematen die Boli Kostako Tomboy izeneko
emakumeei.
«Me visto así porque así me siento cómoda», expresa la artista Kitène.
Manu comenta: «Nunca he querido ponerme una falda y nunca lo «Horrela janzten naiz, horrela eroso sentitzen naizelako», adierazi
haré». Hilary añade: «Es mi estilo, es mi identidad, soy feliz así». Por su du Kitène artistak. Manuk dio: «Ez dut inoiz gona bat jantzi nahi
parte, Vanesa confiesa: «Hubo un momento en el que intenté tener un izan, eta ez dut inoiz jantziko». Hilaryk gehitzen du: «Nire estiloa
estilo mas «femenino» para no tener que responder a las preguntas da, nire nortasuna da, zoriontsu naiz honela». Vanesak, berriz,
de la gente sobre mi sexualidad, pero no me sentía cómoda ni feliz». honako hau aitortu du: «Une batean, estilo «femeninoago» bat
izaten saiatu nintzen, jendeak nire sexualitateari buruz egindako
Para la artista fotógrafa, mujer comprometida: «La sociedad galderei erantzun beharrik ez izateko, baina ez nintzen eroso
debe comprender y aceptar que no hay una mujer estándar y que sentitzen ezta zoriontsua ere».
ese modelo en el que quiere encasillar a todas las mujeres debe
Emakume konprometitua den artista argazkilariaren ustez
desaparecer. Tenemos que aprender a respetar las decisiones de las
«Gizarteak ulertu eta onartu behar du ez dagoela emakume
mujeres».
estandarrik, eta emakume guztiak sailkatu nahi dituen eredu hori
desagertu egin behar dela. Emakumeen erabakiak errespetatzen
ikasi behar dugu».

El grito interior // violencias de género 32 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 32 05/09/2022 12:03


Roxane N’da - Côte d’ivoire
Graduada en Calidad, higiene y seguridad ambiental Kalitate, Higiene eta Ingurumen Segurtasunean
(QHSE), Roxane N’da es una activista comprometida graduatua (QHSE), Roxane N ‘da aktibista konprometitu
y activista web para el Genre. Es una amante del bat da eta web aktibista Genre-rako. Ikusmen-artea
arte visual, especialmente de la fotografía artística. maite du, batez ere argazkilaritza artistikoa. Bere
Su padre, fotógrafo, contribuyó en sus primeros aitak, argazkilaria bera ere, argazkilaritzaren munduan
pasos en el mundo de la fotografía. Según la artista eman zituen lehen urratsetan lagundu zuen. Artistaren
«La fotografía es un método de autoexpresión y arabera, «Argazkigintza autoadierazpenerako metodo
de visibilizar las formas de discriminación y otras bat da eta diskriminazio moduak eta emakumeen
reivindicaciones y luchas por la defensa de las defentsaren aldeko beste aldarrikapen eta borroka
mujeres». La activista se define como una feminista batzuk ikusarazteko ». Aktibistak «amen», «ahizpen»
comprometida con los derechos de las «madres», eta «emazteen» eskubideekin konprometituta dagoen
«hermanas», y «esposas». feministatzat definitzen du bere burua.

El grito interior // violencias de género 33 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 33 05/09/2022 12:03


«DIS-CRIMI-NACIÓN»

La equidad, la igualdad en nuestras sociedades,


son derechos fundamentales para todo y toda.
Tanto en las tradiciones, en la política, en la
religión, en la vida profesional o matrimonial, las
amenazas contra los derechos de las mujeres
son muchas. ¿Qué ha hecho la mujer para
merecer tan poca consideración? El mundo
evoluciona, pero algunas personas se niegan a
evolucionar con las mujeres en esta sociedad
dominada por una cultura patriarcal. Además, se
crea un desequilibrio que entraña consecuencias
negativas sobre el bienestar de las mujeres y
favorece todo tipo de violencia contra ellas. El
artista, a través de su serie de retratos titulada
DIS-CRIMI-NACIÓN, denuncia la «segregación»
que sufren las mujeres en nuestra sociedad,
en nuestras culturas. El artista considera el
papel que juega la mujer tan importante que
debe poder disfrutar plenamente de todos sus
derechos para que la sociedad sea más justa e
igualitaria.

«DIS-KRIMI-NAZIOA»

Ekitatea, berdintasuna gure gizarteetan,


guztiontzako oinarrizko eskubideak dira.
Tradizioetan, nahiz politikan, erlijioan, bizitza
profesionalean edo ezkontza-bizitzan
emakumeen eskubideen aurkako mehatxuak
asko dira. Zer egin du emakumeak hain begirune
gutxi merezi izateko? Mundua bilakatzen ari da,
baina pertsona batzuek ez dute emakumeekin
bilakatu nahi kultura patriarkala nagusi den
gizarte honetan. Gainera, desoreka bat sortzen
da ondorio negatiboak dakartzana emakumeen
ongizatean, eta emakumeen aurkako indarkeria
mota guztien alde egiten duena. Artistak, DIS-
KRIMI-NAZIOA izeneko erretratu sortaren bidez,
emakumeek gure gizartean, gure kulturetan,
jasaten duten «segregazioa» salatzen du.
Artistarentzat emakumeak jokatzen duen papera
hain garrantzitsua da, non bere eskubide guztiez
erabat gozatzeko aukera izan behar duen,
gizartea bidezkoagoa eta berdintasunezkoagoa
izan dadin.

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 34 05/09/2022 12:03


Hamien N’goran Yanick Michael - Côte d’ivoire
Graduado en Seguridad Informática por la NYS-África en
Abiyán, Hamien N’goran Yanick Michael nació en 1994 en
M’Batto, Costa de Marfil. Es un amante de las artes plásticas,
especialmente de la fotografía, en la que se inició desde
adolescente. Después de superar el bachillerato comenzó
a practicar la fotografía de manera profesional. Posee
una gran capacidad de análisis que utiliza en su trabajo
profesional. Hamien, como le llaman sus amigos, desarrolla
una investigación artística personal en la que da rienda suelta
a su creatividad para comprender mejor el mundo y los
seres humanos en su complejidad. Sus retratos sofisticados
se caracterizan por las percepciones y las emociones. El ser
humano es el núcleo de sus fotografías, y pone especial énfasis
en la reflexión sobre la igualdad entre hombres y mujeres. El
orden y la armonía reinan en su trabajo y todo lo que retrata
con su cámara. Hamien ha presentado sus obras en muchas
exposiciones fotográficas como Art Time en 2021 en la Galerie
la Rotonde des Arts en Abiyán, Grande Cimaises en 2019, la
Bienal Internacional de Artes Naïfs de Abiyán en 2018 con la
Federación Africana sobre el Arte Fotográfico (FAAP), como
inicios de su carrera artística. Ese mismo año, expuso también
en el Marché Ivoirienne des Ventes Artisanales (MIVA 2018)
y en 2021, en el Rencontre Internationale des Plasticiens de
Ouagadougou (RIPO). Vive y trabaja en Abiyán.

Segurtasun Informatikoan Graduatua NYS-Afrika-ren eskutik


Abiyan-en, Hamien N ‘goran Yanick Michael 1994an jaio zen
M’ Batto-n, Boli Kostan. Arte plastikoak maite ditu, batez ere
argazkilaritza, nerabezarotik hasi baitzen horretan. Batxilergoa
gainditu ondoren, argazkilaritza modu profesionalean
praktikatzen hasi zen. Analisiak egiteko gaitasun handia du,
eta bere lan profesionalean erabiltzen du. Hamienek, bere
lagunek deitzen dioten bezala, ikerketa artistiko pertsonal
bat garatzen du, non bere sormena askatzen duen mundua
eta gizakiak bere konplexutasunean hobeto ulertzeko. Bere
erretratu sofistikatuek pertzepzioak eta emozioak dituzte
ezaugarri. Gizakia da bere argazkien muina, eta arreta berezia
jartzen du gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari
buruzko hausnarketan. Ordena eta harmonia dira nagusi bere
lanean eta kamerarekin erretratatzen duen guztian.
Hamienek hainbat argazki erakusketatan aurkeztu ditu
bere lanak, hala nola Art Time 2021ean la Rotonde des Arts
Galerie-n Abiyán-en, Grande Cimaises 2019an, Abiyango
Arte Naïf-en Nazioarteko Biurtekoa 2018an Argazki Arteari
buruzko Afrikako Federazioarekin (FAAP), bere ibilbide
artistikoaren hasiera gisa. Urte berean, Marché Ivoirienne des
Ventes Artisanales-en (MIVA 2018) bere lana erakutsi zuen eta
2021ean, Ouagadougou-ko (RIPO) Rencontre Internationale
des Plasticiens-en ere. Abiyanen bizi eta lan egiten du.

El grito interior // violencias de género 35 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 35 05/09/2022 12:03


« Identité » (Identidad)

Estas obras constituyen una sublime mirada poética que difunde un mensaje lleno
de esperanza. Una mirada que amplía los ámbitos de posibilidades de las mujeres
africanas, cuyas condiciones de vida, las dotes, las profesiones… son todavía muy
limitadas. Por otra parte, Ly Lagazelle ha decidido homenajear a la mujer a su manera,
derribar mediante su mirada ciertos tabús y romper ciertos clichés imperantes en su
entorno profesional de África.

Ella cuenta con entusiasmo una historia de mujeres que han alcanzado cierto nivel de
igualdad, que asumen roles que se consideran masculinos y que se responsabilizan de
ellos. Ly Lagazelle pretende, por otra parte, mostrar los derechos y posibilidades de
estas mujeres, ofrecer una perspectiva diferente de la mujer en la sociedad africana.

Mediante su obra, la artista rinde también homenaje a todas estas mujeres valientes que
han atravesado situaciones difíciles y peligrosas en pro de una auténtica igualdad de
derechos en cada una de las sociedades en las que luchan por cuestiones relacionadas
con el género.

« Identité » (Nortasuna)

Lan hauek itxaropenez beteriko mezua zabaltzen duen begirada poetiko bikain bat
osatzen dute. Begirada bat Afrikako emakumeen aukera-eremuak zabaltzen dituena,
haien bizi-baldintzak, dohainak, lanbideak … oraindik oso mugatuak direnak. Bestalde,
Ly Lagazellek emakumea bere erara omentzea erabaki du, bere begiradaren bidez tabu
batzuk eraistea eta Afrikako bere ingurune profesionalean nagusiak diren zenbait klixe
apurtzea.

Emakumeak gogo biziz kontatzen


du berdintasun-maila jakin bat
lortu duten emakumeen historia
bat, maskulinotzat jotzen diren
rolak bere egiten dituztenak
eta rol horien ardura hartzen
dutenak. Ly Lagazellek, bestalde,
emakume hauen eskubideak eta
aukerak erakutsi nahi ditu, Afrikako
gizartean emakumearen ikuspegi
desberdin bat eskaini.
Bere lanaren bidez, artistak ere
omenaldia egiten die benetako
eskubide-berdintasun baten alde
egoera zail eta arriskutsuak bizi
izan dituzten emakume ausart
hauei guztiei, gizarte bakoitzean
borrokatzen direnak generoarekin
lotutako auziengatik.

El grito interior // violencias de género 36 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 36 05/09/2022 12:03


Ly Lagazelle - Côte d’ivoire
Autodidacta, su afición por la fotografía A u t o d i d a k t a ,
surgió durante el Festival de Artes Visuales de argazkigintzarekiko
Abiyán, organizado por la Fundación Donwahi zaletasuna 2007an
en el 2007. Donwahi Fundazioak
antolatutako Abiyango
Tras largas inmersiones en las obras de Ikusizko Arteen
diversos colegas —Sébastiao Salgado, Josef Jaialdian sortu zitzaion.
Koudelka, Raymond Depardon y Seydou
Keita—, descubrió su nueva pasión. El universo Hainbat adiskideren
de dichos célebres fotógrafos terminó de — Sébastiao Salgado,
convencer a Ly Lagazelle, que utiliza la Josef Koudelka,
fotografía digital para el amplio abanico de Raymond Depardon
posibilidades de sus tomas. eta Seydou Keita —
lanetan luze murgildu
En esa búsqueda de imagen del mundo y de ondoren, bere pasio
sensibilidad artística, ella enfoca su trabajo berria deskubritu zuen.
hacia la fotografía documental, de retratos y Argazkilari ospetsu horien unibertsoak Ly Lagazelle
de paisajes. Una fotografía voluntariamente konbentzitzen amaitu zuen, argazki digitala erabiltzen
expresiva. Ly ha recorrido el África subsahariana duena bere hartualdien aukera zabalerako.
—de Mauritania a Ghana, pasando por Togo,
Benin, Senegal, Burkina Faso, Mali—, diversos Munduaren irudiaren eta sentsibilitate artistikoaren
países europeos y Myanmar para intentar bilaketa horretan, argazkigintza dokumentalera,
mostrar nuestras sociedades mediante su erretratuetara eta paisaietara bideratzen du bere
pasión por la fotografía. lana. Naturaltasunez adierazgarria den argazki bat. Ly
Saharaz hegoaldeko Afrikan ibili da — Mauritaniatik
Las fotos que ha hecho en dichos viajes han Ghanara, Togotik, Beninetik, Senegaletik, Burkina
sido luego sometidas a una lenta maduración Fasotik, Malitik igaroz —, Europako hainbat herrialdetan
a fin de comunicar las experiencias humanas eta Myanmarren, argazkigintzarekiko duen grinaren
vividas y de expresar su espiritualidad. bidez gure gizarteak erakusten saiatzeko.
Ly ha intentado captar con su objetivo la Bidaia horietan egin dituen argazkiei ontze geldoa egin
singularidad de cada momento como una zaie gero, bizitako giza esperientziak komunikatzeko
impresión de eternidad. Las sombras bailan eta bere espiritualtasuna adierazteko.
y se mezclan entre ellas, dejando espacio —
furtivamente— a la luz que las define. Tras Une bakoitzaren berezitasuna betikotasun-inpresio
presentar en el 2017 en Marrakech su proyecto gisa antzematen saiatu da Ly bere objektiboarekin.
« LesSilencieuses », en el paradisiaco jardín Itzalek dantza egiten dute eta haien artean nahasten
ANIMA de André Heller, Ly Lagazelle volvió dira, espazioa utziz — ezkutuan — haiek definitzen
en el 2018 a su país natal, Costa De Marfil, dituen argiari. 2017an Marrakexen «LesSilencieuses»
para presentar sus obras en la exposición « proiektua aurkeztu ondoren, André Hellerren ANIMA
INSTINCTIV », de Cité des Arts # 3 (Abiyán). lorategi paradisiakoan, Ly Lagazelle bere sorterrira
En el 2018, representó a su país y a Marruecos itzuli zen 2018an, Boli Kostara, Cité des Arts-en
en « afrOURban », una exposición colectiva «INSTINCTIV» erakusketan bere lanak aurkeztera.
de artistas africanos que fue instalada en 2018an, bere herrialdea eta Maroko ordezkatu zituen
Nueva York y, posteriormente, en Montreal. «afrOURban» artista afrikarren erakusketa kolektiboan,
Ese mismo año, Ly se hizo miembro de la lehenik New Yorken jarri zena eta, ondoren, Montrealen.
Federación Africana sobre el Arte Fotográfico Urte berean, Ly Argazki Arteari buruzko Afrikako
(FAAP) y participó en la 13ª edición de la Federazioko (FAAP) kide egin zen eta Senegalgo
Bienal de Arte Africano Contemporáneo de Afrikako Arte Garaikidearen Biurtekoaren 13. edizioan
Senegal, con la obra « Le carrefour OFF », en parte hartu zuen «Le carrefour OFF» lanarekin,
el Centro Cultural Daniel Brothier de Dakar. El Dakarreko Daniel Brothier Kultur Etxean. 2019ko
8 de marzo de 2019, presentó su trabajo en martxoaren 8an, bere lana aurkeztu zuen Marrakexko
el Museo Boucharouite de Marrakech, en una Boucharouite Museoan, «L‘AmeuFil» erakusketan,
exposición —« L’AmeuFil »— que homenajeaba Marokoko brodatzaileak eta ehuleak omentzen zituena.
a las bordadoras y tejedoras marroquíes.

El grito interior // violencias de género 37 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 37 05/09/2022 12:03


« Amazones » (Amazonas) « Amazones » (Amazonak)

El reino de Abomey fue el primero de la historia de Benín en admitir Abomey erresuma Beningo historiako lehena izan zen emakumeak
a las mujeres en el ejército. Preparadas para fines bélicos, sus armadan onartu zituena. Gerra-helburuetarako prestatuta, honako
misiones eran las siguientes: defender el reino y al rey, y participar misio hauek zituzten: erresuma eta erregea defendatzea, eta lurralde
en la conquista de nuevos territorios, para así alcanzar un estatus berrien konkistan parte hartzea, horrela emakume eraginkorren
particular de mujeres influyentes. Pero ellas permanecían sumisas a estatus berezi bat lortzeko. Baina haiek erregearen esanetara
las órdenes del rey, exhibiendo sus particulares atuendos. zeuden, otzan, beren jantzi bereziak erakutsiz.

El enfoque del autor se centra en las vestimentas típicas africanas Autorearen ikuspegia «amazonak» izeneko emakume haien Afrikako
de aquellas mujeres denominadas « amazonas » —como el título jantzi tipikoetan oinarritzen da — arduratzen gaituen argazki-sailaren
de la serie fotográfica que nos ocupa—, con el fin de interpretar la izenburua bezala —, emakume benindarren historia interpretatzeko
historia de las mujeres beninesas y rendirles un emotivo homenaje. xedearekin eta haiei omenaldi hunkigarri bat egiteko.

El grito interior // violencias de género 38 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 38 05/09/2022 12:03


Emmanuel Alexis Aïko - Benin
Su nombre completo es Emmanuel Alexis Aïko, y Bere izen osoa Emmanuel Alexis Aïko da, eta 1987an
nació en 1987 en Cotonú, Benín. Licenciado en el 2011 jaio zen Cotonun, Benin. 2011n ekonomia zientzietan,
en ciencias económicas, gestión y administración kudeaketan eta nazioarteko administrazioan lizentziatu
internacional, estudió en la Universidad Littoral Côte zen, eta Littoral Côte d ‘Ôpale Unibertsitatean (ULCO,
d’Ôpale (ULCO, Francia) y en el Instituto Superior Frantzia) eta Dunkerqueko Nazioarteko Merkataritzako
de Comercio Internacional de Dunkerque (ISCID, Goi Institutuan (ISCID, Frantzia) ikasi zuen, Informatika
Francia), con el patrocinio de la Escuela Superior de eta Zientzia Kudeaketako Goi Eskolaren (ESGIS,
Gestión Informática y Científica (ESGIS, Benín). En Benin) babesarekin. 2014an argazkigintza ikasten
el 2014 comenzó a estudiar fotografía para poder hasi zen, informatu, sentsibilizatu eta munduarekin
informar, sensibilizar y comunicarse con el mundo. komunikatu ahal izateko.
Apasionado de las actividades audiovisuales, es Ikus-entzunezko jardueren zale amorratua da, eta
miembro de la Federación Africana sobre el Arte Argazki Arteari buruzko Afrikako Federazioko
Fotográfico (FAAP), así como socio y fundador — (FAAP) kidea da, baita Free-Screen Entertainement
desde el 2008— de la asociación cinematográfica zinematografia-elkartearen bazkide eta sortzailea ere
Free-Screen Entertainement, que tiene por objetivo la — 2008tik —. Elkarte honen helburua etorkizuneko
formación y preparación de futuros actores y actrices. aktoreak trebatzea eta prestatzea da.
Nació en la ciudad de Kpassè (Ouidah) y ha vivido en Kpassè hirian (Ouidah) jaio zen eta Acran (Ghana) bizi
Acra (Ghana) del 2014 al 2017. Colabora con diversas izan da 2014tik 2017ra. Ghanako hainbat erakunderekin
organizaciones ghanesas; entre otras, con Star’s kolaboratzen du; besteak beste, Star ‘s club house,
club house, New World studio y Adage multimédia. New World studio eta Adage multimediarekin. Gaur
Actualmente vive y trabaja en Cotonú. egun Cotonun bizi eta lan egiten du.

El grito interior // violencias de género 39 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 39 05/09/2022 12:03


« L’œuvre aux noirs » (Obra de negros)

Bajo ese título llamativo y provocador, « Obra de negros » es


una serie de retratos, una obra que muestra y expone la fuerza
y la capacidad de las mujeres de Guinea, que quiere reivindicar
su riqueza y reforzar el respeto por la imagen de la mujer en la
sociedad africana.

¿Hay que tratar a la mujer como a una reina? ¿Es una madre, una
hermana, una seductora y una esposa que lucha por sus derechos?
¿Merece ser escuchada, ser respetada?

Frecuentemente vejadas por una serie de agresiones, violaciones,


embarazos no deseados, etc., terminan por perder prácticamente
la alegría de vivir. Pese a todo, luchan sin descanso para cambiar
su sociedad y hacer que sea más igualitaria.

El artista nos interpela con sus imágenes, nos interroga, y se


interesa por la mujer, por su estética, su capacidad, su entusiasmo,
su solidez y su valor, para enviarnos un mensaje sobre los derechos
de las mujeres y todos los abusos que estas sufren en todo el
mundo.

Se trata de un enfoque artístico, lírico, que nos muestra fielmente


a la mujer de nuestras sociedades; una manera de magnificarla, de
rendirle un emotivo homenaje por su incesante labor.

« L’œuvre aux noirs » (Beltzen lana)

Izenburu deigarri eta probokatzaile horren atzean, «Beltzen lana»


Gineako emakumeen indarra eta gaitasuna azaltzen eta erakusten
duen erretratu sorta bat da, emakume horien aberastasuna
aldarrikatu eta emakumeak Afrikako gizartean duen irudiarekiko
errespetua indartu nahi duena.
Emakumea erregina bat bezala tratatu behar da? Bere eskubideen
alde borrokatzen duen ama bat, arreba bat, limurtzaile bat eta
emazte bat al da? Merezi al du esaten duena entzutea, errespetatua
izatea?
Sarritan erasoengatik, bortxaketengatik, nahi gabeko
haurdunaldiengatik eta abarrengatik irainduta, azkenik, ia-ia
bizitzeko poza galtzen dute. Hala eta guztiz ere, atsedenik gabe
borrokatzen dira bere gizartea aldatzeko eta berdintasunezkoagoa
izan dadin lortzeko.
Artistak bere irudiekin interpelatzen gaitu, galde egiten digu, eta
emakumearengatik interesatzen da, bere estetika, bere gaitasuna,
bere suhartasuna, bere sendotasuna eta bere kemenagatik,
emakumeen eskubideei eta emakumeek mundu osoan jasaten
dituzten abusu guztiei buruzko mezu bat bidaltzeko.
Ikuspegi artistiko bat da, lirikoa, gure gizarteetako emakumea
leialtasunez erakusten diguna; hura goraipatzeko modu bat, bere
etengabeko lanagatik omenaldi hunkigarri bat egiteko modu bat.

El grito interior // violencias de género 40 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 40 05/09/2022 12:03


Papa Youssoupha Seck (Pyspic) - Sénégal,
Guinée-Conakry
El verdadero nombre de Pyspic es Papa
Youssoupha Seck. Nació en 1978, en Dakar
(Senegal), donde comenzó —en el 2009—
su carrera profesional como técnico de
radio tras finalizar sus estudios.
Gran aficionado a la fotografía,
independiente y autodidacta, comenzó sus
estudios sobre dicha materia en el 2010,
con especial interés en los tutoriales de
fotos de gran calidad para profesionales
y principiantes. En ocasiones, ha contado
con la colaboración de otros fotógrafos en
jornadas relacionadas con su profesión. Pyspic-en benetako izena Papa Youssoupha Seck da. 1978an jaio zen Dakarren
(Senegal), eta han hasi zuen — 2009an — bere ibilbide profesionala irratiko teknikari
Tras estudiar las técnicas fotográficas gisa, ikasketak amaitu ondoren.
básicas y los programas de tratamiento de
imágenes, decidió instalarse en Conakry Argazkigintzaren zale amorratua, independentea eta autodidakta, 2010ean hasi zen
(Guinea), donde vive y trabaja desde hace gai horri buruzko ikasketak egiten, profesional eta hasiberrientzako kalitate handiko
cuatro años. La fotografía es su nueva argazkien tutorialetan interes berezia jarriz. Batzuetan, beste argazkilari batzuen
profesión, y se dedica a ella en cuerpo y laguntza izan du bere lanbidearekin erlazionatutako jardunaldietan.
alma.
Oinarrizko argazki-teknikak eta irudiak tratatzeko programak ikasi ondoren,
Gracias a su talento artístico ha trabajado Conakryn (Ginea) gelditzea erabaki zuen, eta bertan bizi eta lan egiten du duela lau
con diversos actores y músicos, así como urtetik hona. Argazkigintza da bere lanbide berria, eta gorputz eta arimaz lantzen du.
en proyectos tales como « La voix des
Bere talentu artistikoari esker, hainbat aktore eta
jeunes » (La voz de los jóvenes), tanto en
musikarirekin lan egin du, baita «La voix des jeunes»
Guinea como en otros países.
(Gazteen ahotsa) bezalako proiektuetan ere, Ginean
Pyspic ha recibido numerosos premios en zein beste herrialde batzuetan.
varios certámenes fotográficos; entre otros,
Pyspic-ek sari ugari jaso ditu hainbat argazki-
en el organizado por Castel Beer Guinée en
lehiaketatan; besteak beste, Castel Beer Guinée-k
el 2019 y en el Paris Match Afrique (2017).
2019an antolatutakoan eta Paris Match Afrique-n
Miembro de la Federación Africana (2017).
sobre el Arte Fotográfico (FAAP), es un
Argazki Arteari buruzko Afrikako Federazioko (FAAP)
gran aficionado a la fotografía artística,
kidea, argazkilaritza artistikoaren zale sutsua da, baina
aunque también hace fotos urbanas, de
hiriko argazkiak, paisaiak eta gizon, emakume eta
paisajes, y retratos de hombres, mujeres
haurren erretratuak ere egiten ditu. Bere lanak argi eta
y niños. Su trabajo muestra bien a las
garbi erakusten du Afrikako emakumeen kausarekiko
claras su sensibilidad para con la causa
duen sentsibilitatea, eta etengabe nabarmentzen ditu
de las mujeres africanas, destacando
emakume horien dinamismoa eta gaitasuna. GKEekin,
continuamente su dinamismo y capacidad.
komunikazio-agentziekin eta kamerarekin duen
Trabaja regularmente con ONGs, agencias
trebetasuna estimatzen duten hainbat erakunderekin
de comunicación y diversos organismos
erregulartasunez lan egiten du.
que aprecian su habilidad con la cámara.

El grito interior // violencias de género 41 Barneko garrasia // genero-bortizkeriak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 41 05/09/2022 12:03


© Béatrice-Nicole Nyom Kouadio /FAAP

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 42 05/09/2022 12:03


ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 43 05/09/2022 12:03
© Ismaïla Diouf /FAAP

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 44 05/09/2022 12:03


© Emmanuele Aholou/FAAP

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 45 05/09/2022 12:03


© Lina Mensah /FAAP

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 46 05/09/2022 12:03


© Emmanuel Alexis Aïko /FAAP

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 47 05/09/2022 12:03


Erakusketa Comisariado/Komisarioa:
Mamadou Gomis. Presidente / Fundador de la Federación Africana sobre el Arte

Barneko GARRASIA
GENERO-BORTIZKERIAK
Fotográfico (FAAP), iniciador del proyecto y Comisario de la Exposición / Argazki Arteari
buruzko Afrikako Federazioko (FAAP) Lehendakaria/Sortzailea, proiektuaren Abiarazlea
eta Erakusketaren Komisarioa.

Javier Aisa (Espacio REDO. Pamplona/Iruñea).


El grito interior
Textos/Testuak:
Mamadou Gomis; Ángeles Jurado Quintana (periodista y escritora/kazetarria eta idazlea)

Fotografías/Argazkiak: Artistas / Artistak.


Béatrice-Nicole Nyom Kouadio, Côte d’ivoire
Lina Mensah, Togo
Emmanuele Aholou, Côte d’ivoire/Togo
Ousmane Goïta, Mali
Ismaïla Diouf, Sénégal
Koukambakana M. Urielle, Congo/Sénégal
Mystic Bram’s, Sénégal
Dago Nadi Jessica, Côte d’ivoire
Oumou K. Baldé, Sénégal
Nana Marie Hélène Faye, Sénégal
Samuelle P. Banga, Congo/Sénégal
Roxane N’da, Côte d’ivoire
Yanick Hamien, Côte d’ivoire
VIOLENCIAS DE GÉNERO

Ly Lagazelle, Côte d’ivoire


Emmanuel Alexis Aïko, Benin
Pyspic, Sénégal, Guinée-Conakry

Diseño de la Exposición/Erakusketa diseinua:


Mamadou Gomis

Diseño del catálogo/Katalogoaren:


Willy Kemtane

Agradecimientos/Eskerrik Asko:
AECID; PNUD.

Producción paneles/Panel ekoizpena:


Estudios Pigmento.

Exposición Montaje Exposición/Erakustetaren muntaketa:


Global Servicios Culturales S.L.

Traducción/Itzulpena:
Afrikako gaur egungo argazkiak Karrikiri; Arantza Pignaut.
Fotografías africanas contemporáneas
Impresión catálogo/Katalogo imprimaketa:
Gráficas Arga.

Depósito Legal/ Lege-gordailua:

www.africaesimprescindible.org
cataloguefaap@gmail.com

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 48 05/09/2022 12:03


Organizan/ Antolatzaileak

Colaboran/Laguntzaileak

Coordina (Pamplona)/Koordinatu

Financian/Finantzaileak

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 49 05/09/2022 12:03


ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 50 05/09/2022 12:03
Erakusketa

Barneko GARRASIA
GENERO-BORTIZKERIAK
El grito interior
VIOLENCIAS DE GÉNERO
Exposición

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 51 05/09/2022 12:03


Erakusketa

Barneko GARRASIA
GENERO-BORTIZKERIAK
El grito interior
VIOLENCIAS DE GÉNERO
Exposición

ASAMBLEA COOPERACIÓN POR LA PAZ


FUNDACIÓN FELIPE RINALDI
MEDICUS MUNDI
OXFAM INTERMÓN
PROCLADE YANAPAY
SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN, DESARROLLO
TAU FUNDAZIOA

ElGritoInterior_MiseEnPage.indd 52 05/09/2022 12:03

También podría gustarte