Está en la página 1de 52

Judith Prat

Pamplona. del 15 de diciembre


Pabelln de Mixtos de 2017
de la Ciudadela. al 11 de febrero
de 2018

Iruea. Abeduaren
Ziudadelako 15etik 2018ko
Mistoen Eraikina. otsailaren 11ra

Judith Prat
(Altorric, Huesca, 1973) (Altorric, Huesca, 1973)

JUDITH PRAT
Tras licenciarse en derecho y especia- Zuzenbidean lizentziatu ondoren eta
lizarse en derechos humanos comenz giza eskubideetan espezializatu eta
a formarse en fotografa documental gero, argazkilaritza dokumentalean eta
y fotoperiodismo, pues pronto fue argazki-kazetaritzan trebatzen hasi zen.
consciente no solo de su pasin por la Alde batetik laster jabetu baitzen argaz-
fotografa sino tambin del poder de la kilaritzarekiko zuen pasioaz eta, bestetik,
imagen para contar algunas de las reali- aurrez aurre ezagututako egoeretan
dades con las que se encontraba. hartzen zituen irudiek transmititzeko
sekulako indarra bazutela konturatu egin
En los ltimos aos ha trabajado funda- zelako.
mentalmente en frica y Oriente Medio
fotografiando temas como el conflicto Azken urteotan Afrikan eta Ekialde
armado y las minas de coltn en la R.D. Hurbilean aritu da lanean hainbat egoera
del Congo, la violencia de Boko Haram argazkitan biltzen: Kongo EDko gatazta
en Nigeria, la extraccin de petrleo en armatua eta koltan meatzeak, Boko
el Delta del Niger, las condiciones de Haramen indarkeria Nigerian, Nigerko
vida de los refugiados sirios en Lbano, deltan petrolio ustiaketa, Siriako erre-
Jordania y Turqua o el conflicto en el fuxiatuek duten bizimodu latza Libanon,
Kurdistn. Jordanian eta Turkian, edota Kurdistango
gatazka.
Sus trabajos han sido premiados en fes-
tivales y concursos internacionales como Haren lanak sarituak izan dira nazioarte-
Human photojournalism contest 2015 ko jaialdi eta lehiaketetan: Human photo-
en Canad, el Julia Margaret Cameron journalism contest 2015ean Kanadan,
Award 2014 en Reino Unido, Photofest Julia Margaret Cameron Award 2014an
Award 2014 en Mxico, Prix de la Erresuma Batuan, Photofest Award
Photographie 2014 Pars, International 2014an Mexicon, Prix de la Photogra-
Photography Awards (IPA) 2014 y 2013 phie Parisen 2014an, International
en EEUU, Moscow International Photo Photography Awards (IPA) 2014an eta
Awards 2014 o el Seminario de fotografa 2013an AEBetan, Moscow International
y periodismo de Albarracn 2013. Photo Awards 2014an edo Seminario de
fotografa y periodismo de Albarracn
Publica en diferentes medios nacionales 2013an.
e internacionales y sus fotografas se han
expuesto en ciudades como Quebec, Argazkiak argitaratzen ditu hainbat
Montreal, Mosc, Quertaro, Barcelona hedabidetan Espainian zein nazioartean
o Vitoria. eta haren argazkiak erakutsi dira hiri
frankotan: Quebec, Montreal, Mosc,
Quertaro, Bartzelona edo Gasteiz.
Frente a un espejo, un hombre se afana Quiz ella nunca sinti el sofoco del

UNA MIRADA LCIDA,UNA FORMA DE RESISTIR en su afeitado. Entrecierra los ojos,


rebuscndose por dentro, en un gesto
adolorido y cautivador. Atrs, un ro, un
puente y las luces de una ciudad. Digamos
que ah, bajo el puente, empez todo.
estereotipado sol africano ni la sombra
de tantos otros tpicos que alimentamos
con frenes cuando nos referimos a todo
espacio que no es Occidente. Antes al
contrario, la imagino con su mirada lcida
que ampara, el semblante curioso ante
Es una de las primeras fotografas conoci- el descubrimiento y la empata profunda
das de Judith Prat. Captada en Zaragoza, de quien ha visto ya demasiadas veces la
la imagen aglutina la bravura que la autora infamia y reconoce su sello, la impunidad,
explorar siempre y el carcter de un la mordaza y el abandono.
tejido visual en desarrollo y, sin embargo,
anticipa como pocas lo que vendra Esta exposicin recoge gran parte del
despus. A saber: alimentar con fruicin trabajo fotogrfico de Judith en Nigeria y
la necesidad de ocuparse del reverso del en la Repblica Democrtica del Congo y
mundo y contar con elegancia narrativa se concreta, a modo de atlas, en los ci-
qu ocurre en ese lugar abandonado a mientos de la guerra: las materias primas
medias por nuestra arrogancia y por nues- y la lucha por su control; el testimonio
tra pereza. De esa rendija luminosa nace del conflicto en s (la guerra en Congo y la
su afn por ser testigo: contra el olvido, la presencia de Boko Haram en Nigeria) y se
indiferencia y la desmemoria. La objetivi- ocupa, con particular intensidad, claro,
dad no existe, y Judith lo sabe, igual que de Ellas. Del mismo modo que buena par-
tampoco un lugar neutro y elevado desde te de los conflictos se nos venden como
el que todo se ve, pero si el periodismo no pugnas locales y no lo son porque es la
es compromiso, es marketing, publicidad respuesta fcil y rpida y barata y parece
o turismo. Aunque luego la vida se encar- que nos exculpa de nuestra responsabili-
gue de mostrar lo peliagudo que es estar a dad all-, lo que no se ve, no se nombra y
la altura de las buenas intenciones. no existe.

Manteniendo no sin dificultad la fe en una Y aqu conviene situarse y no retroceder:


profesin malherida, una se pregunta si nombrar el relato de las mujeres es reco-
bastar aquello de querer contar para nocer en su experiencia la conquista de
que nadie pueda decir yo no saba. Judith una voz, valorar la visin que tienen ellas
se repregunta el orden de las cosas para de s, del mundo y sus matices, de sus
uno, reconocer privilegios y desvelos y vivencias de malestar y rebelda, de sus
dos, insistir en su conjura: ni dar dignidad, contradicciones.
ni voz, ni alimentar el mito de la vocacin
por el peligro. Habitar esa rendija tambin Porque sin ellas, la historia no se explica,
tramposa requiere valenta para abrir los no sucede, no es.
ojos en lo oscuro y soportar all el eco del
llanto propio y del alarido ajeno.

Yo canto su elegancia con palabras que gimen


y recuerdo una brisa triste por los olivos

Federico Garca Lorca

Tamara Marbn Gil


Ispilu baten aurrean, gizon bat bizarra nean ireki eta hortxe egoteko norberaren

BEGIRADA ZUHUR BAT, EUSTEKO MOLDE BAT


kentzen arduratsu. Begiak erdi itxirik, bere negarra eta besteen orroak pairatuz.
baitan bilaka, keinu mindu eta xarmant
batean. Atzean, ibaia, zubia eta hiri baten Baliteke Judithek inoiz nabaritu ez izana
argiak. Esan dezagun hortxe, zubipean, eguzki afrikar estereotipatuaren beroal-
hasi zela dena. dirik, ezta Mendebaldekoa ez den zeinahi
bazterrez mintzatzen garenean jo eta su
Judith Prat-en (Altorric, Huesca, 1973) sustatzen ditugun gainerako topikoen itzala
lehen argazki ezagunetako bat da. Zara- ere. Aitzitik, begirada zuhur eta babes-
gozan hartua da eta irudian uztartu egiten garri harekin irudikatzen dut, begitartea
dira egileak beti arakatuko duen kuraia jakinguraz beterik aurkikuntzaren aurrean
hori eta garabidean den ikusizko ehun eta enpatia sakona dariola gehiegitan ikusi
baten muina, eta, halere, beste edozein duelako doilorkeria, eta ongi ezagutzen
argazkik baino hobeki aurreratzen du duelako haren zigilua, inpunitatea, mozala
ondotik etorriko zena. Hots, gozamen eta abandonua.
handiz asebetetzea egileak duen premia
bai munduaren ifrentzuaz arduratzeko bai Erakusketak Judithek Nigerian eta Kon-
dotorezia narratiboz kontatzeko gure ha- goko Errepublika Demokratikoan eginiko
rrokeriak eta gure nagikeriak baztertutako argazkitako asko biltzen ditu eta, atlas bat
toki hartan gertatzen dena. Zirrikitu ar- bailitzan, gerraren sustraietan mamitzen
gitsu horretatik sortzen da lekuko izateko da: lehengaiak eta haiek kontrolatzeko
grina: ahanzturaren, axolagabekeriaren eta borroka; gatazkaren beraren testigantza
oroimen ezaren kontra. Ez dago objekti- (Kongoko gerra eta Boko Haramen jar-
bitaterik, eta Judithek badaki, ez baitago duera Nigerian) eta, jakina, Emakumeez
oro ikusteko parada ematen duen toki arduratzen da oso bereziki. Gatazka anitz
neutro eta garairik; kazetaritza konpromi- tokian tokiko borrokak direla sinetasaraz-
soa ez bada, ordea, marketina da, edo pu- ten zaigun modu berean horixe delako
blizitatea edo turismoa. Nahiz eta bizitza erantzun erraz, arin eta merkea, eta ba-
etorriko den gero, erakustera zer nekeza dirudielako gure erantzukizunaz gabetzen
den asmo onen mailan jardutea. gaituela, ikusten ez denari ez zaio izenik
ematen eta izenik ez duena, ez da.
Larri zauritutako lanbidean kostata bada
ere sinesten dugunez gero, batek bere Eta, honetaraz gero, gelditzea komeni da,
buruari galdetzen dio ea aski den kontatu eta atzera ez egitea: emakumeen konta-
nahi izatea inork esan ez dezan nik ez ne- kizuna izendatzeak esan nahi du aitortzea
kien. Judithek gauzen ordenaz galdetzen ahots bat lortu dutela beren esperientzian
dio bere buruari, zertarako eta, lehenik, eta balioestea beren buruaz, munduaz eta
pribilegioak eta eginahalak hautemateko abardurez, beren bizipen nahigabetu eta
eta, bigarrenik, haiek irmo uxatzeko: ez errebeldeez, beren kontraesanez duten
duintasunik emateko, ez ahotsik, ezta ikuskera.
arriskurako bokazioaren mitoa hauspotze-
ko ere. Zirrikitu tranpati horretan kokatuz Haiek gabe, ez baitago historia ez azaltze-
gero, ausardia behar da begiak iluntasu- rik ez gertatzerik, ez baitago historiarik.

Haren dotorezia abesten dut intzirika datozen hitzekin eta


gogoan dut brisa goibel bat olibondoen artean

Federico Garca Lorca

Tamara Marbn Gil


Las organizaciones que componemos la tas personas y comunidades por vivir con

CONOCER, SENTIR, Y ACTUAR


agrupacin de ONGD FRICA IMPRES- dignidad. Tambin pretende mantener el
CINDIBLE participamos en la coopera- nimo indignado frente al sufrimiento y
cin para el desarrollo en frica, donde las injusticias, que afectan a millones de
acompaamos y compartimos tarea con personas, cuestionar nuestra propia ma-
asociaciones africanas que trabajan en el nera de vivir, y llevar a un activismo social
continente. accesible y eficaz.

Salud, educacin, economa, agricultura, Esta exposicin EXPOLIO, de Judith


protagonismo de las mujeres, trabajo por Prat, busca interpelar al espectador
la paz y los derechos humanos, defensa mostrando una de las principales causas
del medio ambiente, movilizacin social, de dos grandes conflictos africanos, que
incidencia poltica, presin internacio- asolan la RD del Congo y Nigeria, que no
nal son esenciales en estos proyectos es otra que sus riquezas: el coltn y el
compartidos. petrleo. Tambin muestra la guerra y sus
consecuencias. Y por ltimo rinde un pe-
Pero, nuestro propsito es tambin queo homenaje a las mujeres que en los
sensibilizar y formar a la poblacin de conflictos sufren una violencia especfica,
Navarra, y contribuir a la educacin para diseada y organizada para destruirlas y
el desarrollo. Ese empeo conduce a destruir as la sociedad. Son mujeres so-
tener una imagen ms completa y real del brevivientes, ejemplo de dignidad y valor,
mundo, a conocer las causas de la des- el motor de cambio y el futuro de frica.
igualdad, y a apreciar el esfuerzo de tan-

frica Imprescindible y la Educacin para el Desarrollo


AFRIKA BEHAR-BEHARREZKOA GGKEen hartzeko. Eta, orobat, nahiko luke gure

EZAGUTU, SENTITU, ETA EKIN


elkartea osatzen dugun erakundeok bihotzak sumindurik segitzea milioika
garapenerako lankidetzan dihardugu lagun kolpatzen dituzten sufrimendu
Afrikan, kontinentean lanean ari diren eta injustizien aurrean, geure bizimodua
elkarte afrikarrei lagun eginez eta haiekin zalantzan jartzea eta gizarte aktibismo
lankidetzan. hurbila eta eraginkorra sorraraztea.

Osasuna, hezkuntza, ekonomia, nekazarit- Judith Prat-en ESPOLIAZIOA erakus-


za, emakumeen protagonismoa, bakearen ketaren xedea da ikuslea interpelatzea
aldeko lana, giza eskubideak, inguru- begi aurrean erakutsiz Kongoko ED eta
menaren babesa, gizarte mobilizazioa, Nigeria txikitzen ari diren bi gatazka afrikar
eragin politikoa, nazioarteko presioa... handiren arrazoi nagusietako bat, hots,
funtsezkoak zaizkigu elkarrekin ditugun bi herrialdeetako aberastasunak: koltana
proiektu horietan. eta petrolioa. Erakusketak gerra bera eta
haren ondorioak ere erakusten dizkigu.
Ordea, gure asmoa ere bada nafar he- Azkenik, omenaldi txikia ere egiten die
rritarrak sentsibilizatu eta trebatzea, eta emakumeei, indarkeria zehatz, diseinatu
garapenerako hezkuntzari gure ekarpena eta antolatu bat jasaten baitute gatazke-
egitea. Eginahal horrek munduaren irudi tan, haiek suntsitu eta halaxe gizartea
osoago eta egiazko bat lortzeko balio du, bera suntsitu asmo duen bortizkeria. Bi-
desberdinkerien arrazoiak ezagutzeko, zirik dirauten emakumeak dira, duintasun
eta jende eta komunitate anitzek duin eta adore eredu, Afrikako aldaketaren eta
bizitzeko egiten duten ahalegina aintzat etorkizunaren eragile.

Afrika Behar-Beharrezkoa eta Garapenerako Hezkuntza


En el Delta del Nger se escucha el histrico olvido de la regin del norte

VIAJE A LA AVARICIA
silencio y es una mala noticia. El sureste nigeriano, sin apenas infraestructuras y
de Nigeria era una regin frondosa, de millones de nios sin escolarizar, ha dado
vegetacin exuberante y que estaba llena alas al grupo yihadista. En Maiduguri, Wa-
de vida: el canto de los pjaros, el aullido kil Hassan acababa de llegar a un campo
de los monos, el chapoteo de los co- de desplazados de la ciudad huyendo de
codrilos. Ya no queda nada. Los sonidos la violencia en el interior de Borno State.
de la naturaleza desatada se han visto Lo haba perdido todo, que no era mucho,
sustituidos por una oscuridad pegajosa. deca. Otros se haban quedado. Llega-
Desde el descubrimiento de petrleo en ron hombres de Boko Haram, ofrecieron
la regin en el ao 1956, se han vertido dinero, una motocicleta y una esposa
por corrosin, mantenimiento deficiente gratis a quien luchara con ellos. Y algunos
de las instalaciones, robo o sabotaje has- dijeron que s.
ta 13 millones de barriles de oro negro en
uno de los parajes naturales ms ricos del En Repblica Democrtica del Congo, el
mundo. AnSaint Emmah Pi, jefe del con- expolio cabe en un bolsillo. En el nues-
sejo de ancianos de Bodo, una aldea en el tro. De sus minas se extrae el coltn que
corazn de la desgracia, se le escapaban conecta los mviles y millones de dispo-
las lgrimas de rabia al relatar como la sitivos electrnicos del primer mundo.
avaricia de las compaas petroleras y de Es el ltimo captulo de una tierra herida
polticos corruptos ha condenado a los por el abuso y la guerra. Desde la llegada
suyos. Lo han destruido todo. Shell y las de los europeos en el siglo XIX, Congo
otras. Mira a tu alrededor, no hay vida. siempre ha sido fuente de riqueza para
Estamos totalmente perdidos. gente sin escrpulos. Ayer fue el comer-
cio de esclavos, el marfil, el caucho, el
Miles de kilmetros al norte, en la regin cobre, los diamantes o el uranio. Hoy es
del lago Chad, la banda Boko Haram el coltn, el oro o el estao. Maana,
pesca en una desesperacin similar. El ms violencia.

Xavier Aldekoa
Nigerren deltan isiltasuna da nagusi, latu gabe hauspotu du talde yihadista.

BIDAIA ZEKENKERIARA
eta hori berri txarra da. Nigeriako he- Maidugurin, Wakil Hassan iritsi berri da
go-ekialdea landaretza hostotsu oparoko errefuxiatuen eremu batera, Borno Staten
lurraldea zen, bizitzaz beterikoa: txorien dagoen bortizkeriatik ihesean. Dena gal-
txioa, tximinoen marrua, krokodiloen plisti dua zuen, ez zen asko, baina dena galdua
plasta. Ez dago jada horren arrastorik. zuela zioen. Beste hainbat bertan geratu
Natura askearen hotsen ordez iluntasun li- ziren. Boko Harameko gizonak ailegatu
katsua nagusitu da. Petrolioa 1956. urtean ziren. Dirua eskaini zieten, motozikleta
bertan aurkitu zutenetik, urre beltzeko eta emazte bat doan eskaini zizkieten,
13 milioi-upel bitarte isuri dira, munduko haien alde borrokatzeko prest zeudenei.
naturgune oparoenetakoa zen honetan, Eta batzuek baietz esan zuten.
korrosio, lapurreta edo sabotajeak dire-
la-bide. AnSaint Emmah Piri, hondamen- Kongoko Errepublika Demokratikoan,
diaren erdi-erdian kokaturik dagoen Bodo harrapakina sakela batean kabitzen da.
herrixkako agureen kontseiluko buruari, Gurean. Bertako meatokietatik koltana
malkoak zerizkion, amorraturik, kontat- erauzten baita, lehenengo munduko
zen zuenean nola petrolio-konpainien mugikorrak eta milioika gailu elektroniko
zekenkeriak eta politikari ustelen jardunak lotzen dituen minerala. Azken kapitulua
galbidera eraman zituzten. Dena suntsitu dugu, gehiegikeriez eta gerraz zauriturik
dute. Hala Shellek nola besteek. Begiratu dagoen lur honetan. Europarrak XIX.
inguruan, ez dago bizitzarik. Gureak egin mendean iritsi zirenetik, Kongo beti izan
du, guztiz. da aberastasun-iturri eskrupulurik ga-
beko jendearentzat. Iraganekoak ditugu,
Iparralderantz milaka kilometrotara, Txad besteak beste, esklaboen salerosketa,
lakuaren eskualdean, Boko Haram bandak marfila, kautxoa, kobrea, diamanteak
antzeko etsipenean dauka arrantzagunea. eta uranioa. Gaur egunekoak, bestalde,
Izan ere, Nigeriako iparraldeko eskualdeak koltana, urrea eta estainua. Biharkoa,
bizi izan duen ahanztura historikoak ia indarkeria gehiago.
azpiegiturarik gabe, milioika haur esko-

Xavier Aldekoa
Es un robo mltiple. Continuo. Intermi- vendido, las han comprado. Las han

MUJERES
tente. Torturador. Que habla todas las maltratado y violado. Secuestrado. Las
lenguas y se filtra, como un todopodero- han callado. Humillado y minimizado. A
so comodn, entre culturas. Es multilinge veces son militares, otras veces civiles
y multicultural. Como todo desprecio, o compaeros de profesin. Pueden ser
como todo crimen, asoma tanto en la jefes con corbata, milicianos extremistas
guerra como en la paz, pero se dispara o un vecino, sin ms. En una oficina con
con el desorden de una guerra, con la ascensor, en un hogar de un pueblo tran-
incoherencia que abate las barreras so- quilo o en ese campo donde se recoge
ciales en un conflicto. la madera para cocinar. Con cobarda,
han querido abatir su fortaleza. Han sido
El abuso a la mujer es un arma eficaz. Las vctimas, pero son mujeres.
desgarrara a ellas, a su fortaleza, y hiere
a su vez a la familia y a la comunidad. El A la absurda ferocidad de todos los abu-
dao es doble: individual y colectivo. sos evidentes el de prostituir a la nia, el
de violar a la madre, el de traumatizar a la
Se usurpa el cuerpo. Se usurpa la digni- estudiante, le acompaa otra ms sutil
dad. Se usurpa la voz. Y con la impunidad pero igual o ms nociva: la de amputar
y el silencio, se enaltece la injusta con- sus relatos. Ensalzar su sufrimiento sin
dena. denunciar los porqus, sin sealar lo que
hay detrs; difuminar quines son ellas
Sorprendente e inquietante. Que, como ms all de cmo las han atacado, redu-
el racismo, el abuso multiforme, imagina- cindolas a solo receptoras de agresin,
tivo y cruel contra la mujer sea tan uni- amplifica el dolor y perenniza los efectos
versal. En Nigeria, en Espaa, en Mxico o de los abusos. Adems, ensordece la
en la Repblica Democrtica del Congo. realidad.

Pero Claudine y Masika, Aminata y Aya, Por su poder, la verdad y la mujer, son los
Sandra y Lola, y todas las dems no son primeros objetivos de la guerra.
vctimas. Han vejado su cuerpo, las han

Gemma Parellada
Lapurreta anizkuna da. Etengabea. iraindu dute, saldu dituzte, erosi dituzte.

EMAKUMEAK
Aldizkakoa. Torturatzailea. Hizkuntza Bortxatu dituzte, eta tratu txarrak eman.
guztietan mintzatu eta kulturen artean Bahitu dituzte. Isildu dituzte. Umiliatu eta
iragazten da, komodin ahalguztidun baten txikiagotu dituzte. Batzuetan militarrak
gisan. Eleanitza eta multikulturala. Mes- izan dira, beste batzuetan, zibilak edo
pretxu eta krimen oro bezala, hala gerran lankideak. Gorbatadun buruzagiak izan
nola bakean ageri da, baina gora egiten daitezke, muturreko milizianoak, edo
du gerraren nahasmenduarekin, gatazka besterik gabe, auzotar bat. Igogailua duen
batean gizarte-hesiak hausten dituen bulego batean, herri lasai bateko etxe ba-
inkoherentziarekin. tean edo kozinatzeko egurra jasotzen den
zelai batean. Koldarkeriaz, haren sen-
Emakumeez abusatzea arma eraginkorra dotasuna eraitsi nahi izan dute. Biktimak
da. Emakumeak urratu egiten ditu, baita izan dira, baina emakumeak dira.
haien sendotasuna ere, eta zauritu egiten
du familia eta komunitatea. Kaltea bikoit- Ageriko abusu guztien basakeria zent-
za da: banakakoa eta kolektiboa. zugabeei neskatoa prostituitzea, ama
bortxatzea, ikaslea traumatizatzea bes-
Gorputza usurpatzen da. Duintasuna te bat gehitu behar zaie, zoliagoa baina
usurpatzen da. Ahotsa usurpatzen da. Eta besteak bezain kaltegarria edo are oke-
inpunitate zein isiltasuna nagusi direlarik rragoa: haien kontakizunak anputatzea.
kondena bidegabea goratzen da. Haien oinazea goratzea arrazoiak salatu
gabe, atzean dauden horiek aipatu gabe,
Harrigarria eta kezkagarria arrazismoa haiek nortzuk diren lausotzea nola eraso
nola, hain unibertsala izatea emaku- dituzten esateaz gain eraso-hartzaile
mearen kontrako abusu multiformea, huts bihurtzeraino, horrek guztiak mina
irudimenezkoa eta krudela. Nigerian, areagotu eta abusuen ondorioak betie-
Espainian, Mexikon edo Kongoko Errepu- reko egiten ditu. Gainera, errealitatea
blika Demokratikoan. gortzen du.

Baina Claudine eta Masika, Aminata eta Haien boterea dela-eta, egia eta emaku-
Aya, Sandra eta Lola, eta beste guztiak meak dira gerraren lehen jomuga.
ez dira biktimak. Haien gorputza

Gemma Parellada
Amanece en Rubaya, al este de

RIQUEZAS COLTN
ONDASUNAK KOLTANA
la R.D. del Congo y los mineros
comienzan su jornada de trabajo
en las minas de coltn. 2013.

Egunsentia dator Rubaya-n, Kon-


goko Errepublika Demokratikoaren
ekialdean eta meatzariak lanean
hasi dira. 2013.
Mina Nyange, Rubaya, R.D. del Congo,
donde se extrae coltn y manganeso.
2013.

Nyange meatzea, Rubaya-n, Kongoko


ED; koltana eta manganesoa ateratzen
dira handik. 2013.
En la mina tambin se realizan los Koltana meatzean bertan garbitzen
primeros lavados del coltn, para da, beste mineral batzuetatik bereiz-
separarlo de otros minerales. teko. Kongoko E.D. 2013.
R.D. del Congo 2013.
Un minero congoleo sale de uno de Kongoko meatzari bat mendiaren
los tneles excavado en el interior de la barrenean zulaturiko tuneletik
montaa. En poca de lluvias el trabajo ateratzen. Euri sasoian izugarri
en el interior de las galeras es extrema- arriskutsua da meazuloen barreneko
damente peligroso por los frecuentes lana, luizi anitz gertatzen direlako.
derrumbes. R.D. del Congo 2013. Kongoko E.D. 2013.
El gerente de la mina Nyange, uno de Nyange meatzeko kudeatzailea, meat-
los soldados que custodian la mina y zea zaintzen duen soldaduetako bat
un muchacho cargando un saco, a la eta mutil bat zakua bizkarrean, meat-
entrada del campamento cercano a la ze ondoko kanpaleku baten sarreran.
mina. R.D. del Congo 2013. Kongoko E.D. 2013.
Calle principal de Rubaya al caer Rubaya-ko kale nagusia gaua
la noche. R.D. del Congo 2013. heltzean. Kongoko E.D. 2013.
Tuberas para el transporte de fuel.

RIQUEZAS PETRLEO
ONDASUNAK PETROLIOA
Jala Community. Nigeria 2016.

Hodiak fuel-olioa garraiatzeko.


Jala Community. Nigeria 2016.
Tanques de petrleo refinado junto Petrolio finduko tangak Jala Commu-
a las viviendas de los vecinos de Jala nityko bizilagunen onodan. Nigeria
Community. Nigeria 2016. 2016.
Refineras en la orilla del rio
Etjaba a su paso por Warri.
Nigeria 2016.

Petrolio-findegiak Etjaba
ibaiaren ertzean, Warri-n.
Nigeria 2016.

Nios buscando pequeos


moluscos entre el barro
contaminado de la orilla del
ro Kono. Nigeria 2016.

Umeak molusku txikien bila


lohi kutsatuetan Kono ibaia-
ren ertzean. Nigeria 2016.
Mancha de aceite en el ro contami-
nado por vertidos de las petroleras.
Gokana, Nigeria 2016.

Olio-orbana petrolio-konpainien
isuriek kutsaturiko ibaian. Gokana,
Nigeria 2016.
Un hombre se lava en el ro NPA Gizon bat bere burua garbitzen
Nigerian Ports Authority in Warri. ibaian, NPA Nigerian Ports Autority
Nigeria 2016. in Warri. Nigeria 2016.
Polica y militares patrullan
por los alrededores de una
refinera en Eleme. Nigeria
2016.

Polizia eta militarrak petro-


lio-findegi baten inguruan
patruilan dabiltza Eleme-n.
Nigeria 2016.

Una chica trasporta vege-


tales junto a un rea seali-
zada como contaminada en
Gokana. Nigeria 2016.

Neska batek barazkiak


daramatza eremua kutsatua
dagoela dioen seinale baten
ondoan, Gokana-n. Nigeria
2016.
Militar nigeriano patrulla por las

CONFLICTOS
GATAZKAK
calles de Michika, poblacin re-
cuperada por el ejercito nigeriano
tras meses bajo el control de Boko
Haram. Nigeria 2015.

Nigeriar militarra Michitako kalee-


tan barna patruilatzen, hilabeteak
Boko Haramen kontrolpean egon
ondoren Nigeriar ejerzitoak askatu-
tako biztaneria. Nigeria 2015.
Muchachos junto a su casa en Munigi Mutilak beren etxe ondoan, Munigi-n.
bombardeada por el M-23, (grupo M-23 taldeak (Ruandak finatzaturiko
armado nanciado por Ruanda) cuando talde armatua) bonbardatu zuen,
trataba de tomar la ciudad de Goma. Goma hartzen saiatzen ari zenean.
R.D. del Congo 2013. Kongoko E.D. 2013.
Soldados de las Fuerzas Armadas de la Bertako Indar Armatuetako (FARDC)
R.D. del Congo (FARDC) en el frente a soldaduak frontean, Ruandako muga-
escasos kilmetros de la frontera con tik kilometro gutxira, 2013ko irailean,
Ruanda, donde en septiembre de 2013 M-23 talde armatuarekin borrokan ari
se libraba una batalla contra el grupo ziren garaian. Kongoko E.D. 2013.
armado M23. R.D. del Congo 2013.
Cascos azules uruguayos patrullan Uruguaiko kasko urdinak patruilan
en las afueras de la ciudad de Goma. dadiltza Goma-ko aldirietan. Kongoko
R.D. del Congo 2013. E.D. 2013.
Destacamento militar de las FARDC en Destacamento militar de las FARDC en
Kanyaruchinya, cerca de la frontera Kanyaruchinya, cerca de la frontera
con Ruanda. R.D. del Congo 2013. con Ruanda. Kongoko E.D. 2013.
Centro de Marraraba, donde la Mez- Marraraba-ko erdialdean meskita
quita ha empezado a ser reconstruida berreraikitzen hasi dira Boko Haram
tras los ataques de Boko Haram. taldearen erasoen ondotik. Nigeria
Nigeria 2015. 2015.
Pastor Yahaya y Ahmadu
en el interior de su iglesia
destruida por Boko Haram
cuanto tomaron el munici-
pio de Michika. Nigeria 2015.

Yahaya Ahmadu artzaina


bere elizaren hondarren ar-
tean, Boko Haramek suntsitu
baitzuen Michika udalerriaz
jabetzean. Nigeria 2015.

Estacin de Autobuses de
Damaturu tras el ataque de
una adolescente obligada a
hacer explotar la bomba que
llevaba oculta en su cuerpo.
Nigeria 2015.

Damaturu-ko autobus-gel-
tokia, nerabe baten erasoa
eta gero, gorputzean ezku-
tuan zeraman lehergailua
eztandaraztera behartu
baitzuten. Nigeria 2015.
Aldea cercana a Maiduguri, en el Maiduguri-tik gertu dagoen herixka,
estado de Borno, en la que todava Borno estatuan, agerian oraindik Boko
quedan vehculos quemados y restos Haramen erasoen aztarnak eta ibilgai-
de los ataques de Boko Haram. lu erreak. Nigeria 2015.
Nigeria 2015.
Refugiados nigerianos expulsados Nigertik kanporaturiko errefuxiatuak
por Nger en el campo de trnsito de igarobidean direnendako eremuan
Geidam (Estado de Yobe) a la espera Geidam-en (Yobe-ko estatua), lekual-
de ser trasladados a otros campos de datuendako beste eremu batera noiz
desplazados de la zona. Nigeria 2015. eramanen dituzten zain. Nigeria 2015.
Mujer desplazada y su hijo en el

ELLAS
EMAKUMEAK
GGC Camp de Maiduguri. Nigeria
2015.

Lekualdaturiko emakumea eta se-


mea Maiduguri-ko GGC Campean.
Nigeria 2015.
Mujer bajo la lluvia en el
campo de desplazados
Kukareta en Damaturu, que
en la actualidad no est
atendido ni por el gobierno
nigeriano ni por ninguna
ONG. Nigeria 2016.

Emakumea euripean le-


kualdatuendako Kukareta
eremuan, Damaturu-n. Egun
inor ez da eremuaz ardurat-
zen, ez Nigeriako Gobernua,
ez inongo GKErik. Nigeria
2016.

Nia en el interior de la
casa en ruinas en la que vive
junto a otras familias huidas
de Gwoza hace ms de tres
aos. Bulunkulu, Maiduguri.
Nigeria 2016.

Neskatila etxeko erorkinen


artean, orain 3 urte Gwo-
za-tik ihes egindako beste
familia batzuekin batera bizi
da han. Bulunkulu, Maidugu-
ri. Nigeria 2016.
Mujer y su hijo rescatados del Bosque Emakume bat eta semea Sambisa
Sambisa, permanecen en el Federal basotik salbatuak; Yola-ko Federal
Medical Center de Yola, recuperndo- Medical Centerean daude, armadaren
se de las heridas sufridas durante los eta Boko Haramen arteko borrokal-
enfrentamientos entre el ejrcito y dietan jasandako zauriak sendatzen.
Boko Haram. Nigeria 2015. Nigeria 2015.
Dos nias se asoman a la ventana de Bi neskatila gelako leihotik begira
su habitacin en uno de los campos lekualdatuendako eremuetako
de desplazados de Maiduguri, ubicado batean, Maiduguri-n, herriko eskola
dentro de una antigua escuela de la zaharrean. Nigeria 2015.
ciudad. Nigeria 2015.
Mujeres y nios rescatados de su Emakumeak eta umeak, Boko Haram
cautiverio en manos de Boko Haram taldearen eskuetan atxilo bizi eta
en el bosque Sambisa, se recuperan gero Sambisa basoan; Yola-ko Federal
en el Federal Medical Center de Yola. Medical Centerean oneratzen ari dira
La mayora sufre desnutricin y deshi- orain. Gehienak desnutrizioak eta des-
dratacin. Nigeria 2015. hidratazioak jota daude. Nigeria 2015.
Un grupo de chicas desplazadas por Gatazka dela-eta lekuz aldaturiko
el conflicto se han visto obligadas neska talde bat, prostituitzen hasi
a prostituirse para sobrevivir. Viven beste aukerarik izan ez dutenak. Gela
todas juntas en una habitacin en Ka- berean bizi dira denak, Kabutembo-n,
butembo, barriada a las afuera de la Goma hiriko aldirietako auzo batean.
ciudad de Goma. R.D. del Congo 2013. Kongoko E.D. 2013.
Chica a la salida de su casa para ir a Neska bat etxetik ateratzen lanera
trabajar. R.D. del Congo 2013. bidean. Kongoko E.D. 2013.
Aline junto a la puerta de Chepati, el Aline, Chepati izeneko burdeleko
prostbulo en el que trabaja. R.D. del atearen ondoan, bertan lan egiten
Congo 2013. baitu. Kongoko E.D. 2013.
Aline siguiendo a su cliente hasta la Aline bezeroaren atzetik bere burde-
zona de habitaciones del prostbulo leko logelen eremura bidean. Kongoko
donde trabaja. R.D. del Congo 2013. E.D. 2013.
Organiza / Antolatzailea Organiza / Antolatzailea
frica imprescindible
Asamblea de Cooperacin por la Paz
Medicus Mundi
Oxfam Intermn
Proclade Yanapay
Solidaridad | Educacin | Desarrollo
TAU Fundazioa

Colaboran / Laguntzaileak
Flor de frica
Ateneo Navarro

Gestiona / Kudeatu
Espacio REDO
Colaboran / Laguntzaileak
Con la financiacin / Finantzaileak
Gobierno de Navarra
Ayuntamiento de Pamplona
Fundacin Caja Navarra

Fotografas / Argazkiak
Judith Prat

Comisario / Komisarioa
Colectivo 4F
Gestiona / Kudeatu
Montaje y Exposicin /
Erakusketaren muntaleka
Cloister

Diseo del catlogo /


Katalogoaren diseinua
12caracteres

Textos / Testua
Xavier Aldekoa
Gemma Parellada
Comisario / Komisarioa
Tamara Marbn

Traduccin / Itzulepna
Itziar Dez de Ulzurrun
Ayuntamiento de Pamplona

Impresin / Imprimaketa
Grficas Arga

Depsito Legal / Lege-gordailua


NA 2713-2017
Con la financiacin / Finantzaileak
Fotografas/Argazkiak
Judith Prat
Textos/Testua
Xavier Aldekoa, Gemma Parellada,
Tamara Marbn
EXPOLIO
ESPOLIAZIOA

ORGANIZA / ANTOLATZAILEA

Asamblea de Cooperacin por la Paz


Medicus Mundi
Oxfam Intermn
Proclade Yanapay
Solidaridad | Educacin | Desarrollo
TAU Fundazioa

CON LA FINANCIACIN / FINANTZAILEAK