Está en la página 1de 52

Judith Prat

Pamplona. del 15 de diciembre
Pabellón de Mixtos de 2017
de la Ciudadela. al 11 de febrero
de 2018

Iruñea. Abeduaren
Ziudadelako 15etik 2018ko
Mistoen Eraikina. otsailaren 11ra

Judith Prat
(Altorricó, Huesca, 1973) (Altorricó, Huesca, 1973)

JUDITH PRAT
Tras licenciarse en derecho y especia- Zuzenbidean lizentziatu ondoren eta
lizarse en derechos humanos comenzó giza eskubideetan espezializatu eta
a formarse en fotografía documental gero, argazkilaritza dokumentalean eta
y fotoperiodismo, pues pronto fue argazki-kazetaritzan trebatzen hasi zen.
consciente no solo de su pasión por la Alde batetik laster jabetu baitzen argaz-
fotografía sino también del poder de la kilaritzarekiko zuen pasioaz eta, bestetik,
imagen para contar algunas de las reali- aurrez aurre ezagututako egoeretan
dades con las que se encontraba. hartzen zituen irudiek transmititzeko
sekulako indarra bazutela konturatu egin
En los últimos años ha trabajado funda- zelako.
mentalmente en África y Oriente Medio
fotografiando temas como el conflicto Azken urteotan Afrikan eta Ekialde
armado y las minas de coltán en la R.D. Hurbilean aritu da lanean hainbat egoera
del Congo, la violencia de Boko Haram argazkitan biltzen: Kongo EDko gatazta
en Nigeria, la extracción de petróleo en armatua eta koltan meatzeak, Boko
el Delta del Niger, las condiciones de Haramen indarkeria Nigerian, Nigerko
vida de los refugiados sirios en Líbano, deltan petrolio ustiaketa, Siriako erre-
Jordania y Turquía o el conflicto en el fuxiatuek duten bizimodu latza Libanon,
Kurdistán. Jordanian eta Turkian, edota Kurdistango
gatazka.
Sus trabajos han sido premiados en fes-
tivales y concursos internacionales como Haren lanak sarituak izan dira nazioarte-
Human photojournalism contest 2015 ko jaialdi eta lehiaketetan: Human photo-
en Canadá, el Julia Margaret Cameron journalism contest 2015ean Kanadan,
Award 2014 en Reino Unido, Photofest Julia Margaret Cameron Award 2014an
Award 2014 en México, Prix de la Erresuma Batuan, Photofest Award
Photographie 2014 París, International 2014an Mexicon, Prix de la Photogra-
Photography Awards (IPA) 2014 y 2013 phie Parisen 2014an, International
en EEUU, Moscow International Photo Photography Awards (IPA) 2014an eta
Awards 2014 o el Seminario de fotografía 2013an AEBetan, Moscow International
y periodismo de Albarracín 2013. Photo Awards 2014an edo Seminario de
fotografía y periodismo de Albarracín
Publica en diferentes medios nacionales 2013an.
e internacionales y sus fotografías se han
expuesto en ciudades como Quebec, Argazkiak argitaratzen ditu hainbat
Montreal, Moscú, Querétaro, Barcelona hedabidetan Espainian zein nazioartean
o Vitoria. eta haren argazkiak erakutsi dira hiri
frankotan: Quebec, Montreal, Moscú,
Querétaro, Bartzelona edo Gasteiz.
Frente a un espejo, un hombre se afana Quizá ella nunca sintió el sofoco del

UNA MIRADA LÚCIDA,UNA FORMA DE RESISTIR en su afeitado. Entrecierra los ojos,
rebuscándose por dentro, en un gesto
adolorido y cautivador. Atrás, un río, un
puente y las luces de una ciudad. Digamos
que ahí, bajo el puente, empezó todo.
estereotipado sol africano ni la sombra
de tantos otros tópicos que alimentamos
con frenesí cuando nos referimos a todo
espacio que no es Occidente. Antes al
contrario, la imagino con su mirada lúcida
que ampara, el semblante curioso ante
Es una de las primeras fotografías conoci- el descubrimiento y la empatía profunda
das de Judith Prat. Captada en Zaragoza, de quien ha visto ya demasiadas veces la
la imagen aglutina la bravura que la autora infamia y reconoce su sello, la impunidad,
explorará siempre y el carácter de un la mordaza y el abandono.
tejido visual en desarrollo y, sin embargo,
anticipa como pocas lo que vendría Esta exposición recoge gran parte del
después. A saber: alimentar con fruición trabajo fotográfico de Judith en Nigeria y
la necesidad de ocuparse del reverso del en la República Democrática del Congo y
mundo y contar con elegancia narrativa se concreta, a modo de atlas, en los ci-
qué ocurre en ese lugar abandonado a mientos de la guerra: las materias primas
medias por nuestra arrogancia y por nues- y la lucha por su control; el testimonio
tra pereza. De esa rendija luminosa nace del conflicto en sí (la guerra en Congo y la
su afán por ser testigo: contra el olvido, la presencia de Boko Haram en Nigeria) y se
indiferencia y la desmemoria. La objetivi- ocupa, con particular intensidad, claro,
dad no existe, y Judith lo sabe, igual que de Ellas. Del mismo modo que buena par-
tampoco un lugar neutro y elevado desde te de los conflictos se nos venden como
el que todo se ve, pero si el periodismo no pugnas locales y no lo son –porque es la
es compromiso, es marketing, publicidad respuesta fácil y rápida y barata y parece
o turismo. Aunque luego la vida se encar- que nos exculpa de nuestra responsabili-
gue de mostrar lo peliagudo que es estar a dad allí-, lo que no se ve, no se nombra y
la altura de las buenas intenciones. no existe.

Manteniendo no sin dificultad la fe en una Y aquí conviene situarse y no retroceder:
profesión malherida, una se pregunta si nombrar el relato de las mujeres es reco-
bastará aquello de querer contar para nocer en su experiencia la conquista de
que nadie pueda decir yo no sabía. Judith una voz, valorar la visión que tienen ellas
se repregunta el orden de las cosas para de sí, del mundo y sus matices, de sus
uno, reconocer privilegios y desvelos y vivencias de malestar y rebeldía, de sus
dos, insistir en su conjura: ni dar dignidad, contradicciones.
ni voz, ni alimentar el mito de la vocación
por el peligro. Habitar esa rendija también Porque sin ellas, la historia no se explica,
tramposa requiere valentía para abrir los no sucede, no es.
ojos en lo oscuro y soportar allí el eco del
llanto propio y del alarido ajeno.

Yo canto su elegancia con palabras que gimen
y recuerdo una brisa triste por los olivos

Federico García Lorca

Tamara Marbán Gil
Ispilu baten aurrean, gizon bat bizarra nean ireki eta hortxe egoteko norberaren

BEGIRADA ZUHUR BAT, EUSTEKO MOLDE BAT
kentzen arduratsu. Begiak erdi itxirik, bere negarra eta besteen orroak pairatuz.
baitan bilaka, keinu mindu eta xarmant
batean. Atzean, ibaia, zubia eta hiri baten Baliteke Judithek inoiz nabaritu ez izana
argiak. Esan dezagun hortxe, zubipean, eguzki afrikar estereotipatuaren beroal-
hasi zela dena. dirik, ezta Mendebaldekoa ez den zeinahi
bazterrez mintzatzen garenean jo eta su
Judith Prat-en (Altorricó, Huesca, 1973) sustatzen ditugun gainerako topikoen itzala
lehen argazki ezagunetako bat da. Zara- ere. Aitzitik, begirada zuhur eta babes-
gozan hartua da eta irudian uztartu egiten garri harekin irudikatzen dut, begitartea
dira egileak beti arakatuko duen kuraia jakinguraz beterik aurkikuntzaren aurrean
hori eta garabidean den ikusizko ehun eta enpatia sakona dariola gehiegitan ikusi
baten muina, eta, halere, beste edozein duelako doilorkeria, eta ongi ezagutzen
argazkik baino hobeki aurreratzen du duelako haren zigilua, inpunitatea, mozala
ondotik etorriko zena. Hots, gozamen eta abandonua.
handiz asebetetzea egileak duen premia
bai munduaren ifrentzuaz arduratzeko bai Erakusketak Judithek Nigerian eta Kon-
dotorezia narratiboz kontatzeko gure ha- goko Errepublika Demokratikoan eginiko
rrokeriak eta gure nagikeriak baztertutako argazkitako asko biltzen ditu eta, atlas bat
toki hartan gertatzen dena. Zirrikitu ar- bailitzan, gerraren sustraietan mamitzen
gitsu horretatik sortzen da lekuko izateko da: lehengaiak eta haiek kontrolatzeko
grina: ahanzturaren, axolagabekeriaren eta borroka; gatazkaren beraren testigantza
oroimen ezaren kontra. Ez dago objekti- (Kongoko gerra eta Boko Haramen jar-
bitaterik, eta Judithek badaki, ez baitago duera Nigerian) eta, jakina, Emakumeez
oro ikusteko parada ematen duen toki arduratzen da oso bereziki. Gatazka anitz
neutro eta garairik; kazetaritza konpromi- tokian tokiko borrokak direla sinetasaraz-
soa ez bada, ordea, marketina da, edo pu- ten zaigun modu berean –horixe delako
blizitatea edo turismoa. Nahiz eta bizitza erantzun erraz, arin eta merkea, eta ba-
etorriko den gero, erakustera zer nekeza dirudielako gure erantzukizunaz gabetzen
den asmo onen mailan jardutea. gaituela–, ikusten ez denari ez zaio izenik
ematen eta izenik ez duena, ez da.
Larri zauritutako lanbidean kostata bada
ere sinesten dugunez gero, batek bere Eta, honetaraz gero, gelditzea komeni da,
buruari galdetzen dio ea aski den kontatu eta atzera ez egitea: emakumeen konta-
nahi izatea inork esan ez dezan nik ez ne- kizuna izendatzeak esan nahi du aitortzea
kien. Judithek gauzen ordenaz galdetzen ahots bat lortu dutela beren esperientzian
dio bere buruari, zertarako eta, lehenik, eta balioestea beren buruaz, munduaz eta
pribilegioak eta eginahalak hautemateko ñabardurez, beren bizipen nahigabetu eta
eta, bigarrenik, haiek irmo uxatzeko: ez errebeldeez, beren kontraesanez duten
duintasunik emateko, ez ahotsik, ezta ikuskera.
arriskurako bokazioaren mitoa hauspotze-
ko ere. Zirrikitu tranpati horretan kokatuz Haiek gabe, ez baitago historia ez azaltze-
gero, ausardia behar da begiak iluntasu- rik ez gertatzerik, ez baitago historiarik.

Haren dotorezia abesten dut intzirika datozen hitzekin eta
gogoan dut brisa goibel bat olibondoen artean

Federico García Lorca

Tamara Marbán Gil
Las organizaciones que componemos la tas personas y comunidades por vivir con

CONOCER, SENTIR, Y ACTUAR
agrupación de ONGD “ÁFRICA IMPRES- dignidad. También pretende mantener el
CINDIBLE” participamos en la coopera- ánimo indignado frente al sufrimiento y
ción para el desarrollo en África, donde las injusticias, que afectan a millones de
acompañamos y compartimos tarea con personas, cuestionar nuestra propia ma-
asociaciones africanas que trabajan en el nera de vivir, y llevar a un activismo social
continente. accesible y eficaz.

Salud, educación, economía, agricultura, Esta exposición “EXPOLIO”, de Judith
protagonismo de las mujeres, trabajo por Prat, busca interpelar al espectador
la paz y los derechos humanos, defensa mostrando una de las principales causas
del medio ambiente, movilización social, de dos grandes conflictos africanos, que
incidencia política, presión internacio- asolan la RD del Congo y Nigeria, que no
nal… son esenciales en estos proyectos es otra que sus riquezas: el coltán y el
compartidos. petróleo. También muestra la guerra y sus
consecuencias. Y por último rinde un pe-
Pero, nuestro propósito es también queño homenaje a las mujeres que en los
sensibilizar y formar a la población de conflictos sufren una violencia específica,
Navarra, y contribuir a la educación para diseñada y organizada para destruirlas y
el desarrollo. Ese empeño conduce a destruir así la sociedad. Son mujeres so-
tener una imagen más completa y real del brevivientes, ejemplo de dignidad y valor,
mundo, a conocer las causas de la des- el motor de cambio y el futuro de África.
igualdad, y a apreciar el esfuerzo de tan-

África Imprescindible y la Educación para el Desarrollo
AFRIKA BEHAR-BEHARREZKOA GGKEen hartzeko. Eta, orobat, nahiko luke gure

EZAGUTU, SENTITU, ETA EKIN
elkartea osatzen dugun erakundeok bihotzak sumindurik segitzea milioika
garapenerako lankidetzan dihardugu lagun kolpatzen dituzten sufrimendu
Afrikan, kontinentean lanean ari diren eta injustizien aurrean, geure bizimodua
elkarte afrikarrei lagun eginez eta haiekin zalantzan jartzea eta gizarte aktibismo
lankidetzan. hurbila eta eraginkorra sorraraztea.

Osasuna, hezkuntza, ekonomia, nekazarit- Judith Prat-en ESPOLIAZIOA erakus-
za, emakumeen protagonismoa, bakearen ketaren xedea da ikuslea interpelatzea
aldeko lana, giza eskubideak, inguru- begi aurrean erakutsiz Kongoko ED eta
menaren babesa, gizarte mobilizazioa, Nigeria txikitzen ari diren bi gatazka afrikar
eragin politikoa, nazioarteko presioa... handiren arrazoi nagusietako bat, hots,
funtsezkoak zaizkigu elkarrekin ditugun bi herrialdeetako aberastasunak: koltana
proiektu horietan. eta petrolioa. Erakusketak gerra bera eta
haren ondorioak ere erakusten dizkigu.
Ordea, gure asmoa ere bada nafar he- Azkenik, omenaldi txikia ere egiten die
rritarrak sentsibilizatu eta trebatzea, eta emakumeei, indarkeria zehatz, diseinatu
garapenerako hezkuntzari gure ekarpena eta antolatu bat jasaten baitute gatazke-
egitea. Eginahal horrek munduaren irudi tan, haiek suntsitu eta halaxe gizartea
osoago eta egiazko bat lortzeko balio du, bera suntsitu asmo duen bortizkeria. Bi-
desberdinkerien arrazoiak ezagutzeko, zirik dirauten emakumeak dira, duintasun
eta jende eta komunitate anitzek duin eta adore eredu, Afrikako aldaketaren eta
bizitzeko egiten duten ahalegina aintzat etorkizunaren eragile.

Afrika Behar-Beharrezkoa eta Garapenerako Hezkuntza
En el Delta del Níger se escucha el histórico olvido de la región del norte

VIAJE A LA AVARICIA
silencio y es una mala noticia. El sureste nigeriano, sin apenas infraestructuras y
de Nigeria era una región frondosa, de millones de niños sin escolarizar, ha dado
vegetación exuberante y que estaba llena alas al grupo yihadista. En Maiduguri, Wa-
de vida: el canto de los pájaros, el aullido kil Hassan acababa de llegar a un campo
de los monos, el chapoteo de los co- de desplazados de la ciudad huyendo de
codrilos. Ya no queda nada. Los sonidos la violencia en el interior de Borno State.
de la naturaleza desatada se han visto Lo había perdido todo, que no era mucho,
sustituidos por una oscuridad pegajosa. decía. Otros se habían quedado. “Llega-
Desde el descubrimiento de petróleo en ron hombres de Boko Haram, ofrecieron
la región en el año 1956, se han vertido dinero, una motocicleta y una esposa
por corrosión, mantenimiento deficiente gratis a quien luchara con ellos. Y algunos
de las instalaciones, robo o sabotaje has- dijeron que sí”.
ta 13 millones de barriles de oro negro en
uno de los parajes naturales más ricos del En República Democrática del Congo, el
mundo. AnSaint Emmah Pi, jefe del con- expolio cabe en un bolsillo. En el nues-
sejo de ancianos de Bodo, una aldea en el tro. De sus minas se extrae el coltán que
corazón de la desgracia, se le escapaban conecta los móviles y millones de dispo-
las lágrimas de rabia al relatar como la sitivos electrónicos del primer mundo.
avaricia de las compañías petroleras y de Es el último capítulo de una tierra herida
políticos corruptos ha condenado a los por el abuso y la guerra. Desde la llegada
suyos. “Lo han destruido todo. Shell y las de los europeos en el siglo XIX, Congo
otras. Mira a tu alrededor, no hay vida. siempre ha sido fuente de riqueza para
Estamos totalmente perdidos”. gente sin escrúpulos. Ayer fue el comer-
cio de esclavos, el marfil, el caucho, el
Miles de kilómetros al norte, en la región cobre, los diamantes o el uranio. Hoy es
del lago Chad, la banda Boko Haram el coltán, el oro o el estaño. Mañana,
pesca en una desesperación similar. El más violencia.

Xavier Aldekoa
Nigerren deltan isiltasuna da nagusi, latu gabe– hauspotu du talde yihadista.

BIDAIA ZEKENKERIARA
eta hori berri txarra da. Nigeriako he- Maidugurin, Wakil Hassan iritsi berri da
go-ekialdea landaretza hostotsu oparoko errefuxiatuen eremu batera, Borno Staten
lurraldea zen, bizitzaz beterikoa: txorien dagoen bortizkeriatik ihesean. Dena gal-
txioa, tximinoen marrua, krokodiloen plisti dua zuen, ez zen asko, baina dena galdua
plasta. Ez dago jada horren arrastorik. zuela zioen. Beste hainbat bertan geratu
Natura askearen hotsen ordez iluntasun li- ziren. “Boko Harameko gizonak ailegatu
katsua nagusitu da. Petrolioa 1956. urtean ziren. Dirua eskaini zieten, motozikleta
bertan aurkitu zutenetik, urre beltzeko eta emazte bat doan eskaini zizkieten,
13 milioi-upel bitarte isuri dira, munduko haien alde borrokatzeko prest zeudenei.
naturgune oparoenetakoa zen honetan, Eta batzuek baietz esan zuten”.
korrosio, lapurreta edo sabotajeak dire-
la-bide. AnSaint Emmah Piri, hondamen- Kongoko Errepublika Demokratikoan,
diaren erdi-erdian kokaturik dagoen Bodo harrapakina sakela batean kabitzen da.
herrixkako agureen kontseiluko buruari, Gurean. Bertako meatokietatik koltana
malkoak zerizkion, amorraturik, kontat- erauzten baita, lehenengo munduko
zen zuenean nola petrolio-konpainien mugikorrak eta milioika gailu elektroniko
zekenkeriak eta politikari ustelen jardunak lotzen dituen minerala. Azken kapitulua
galbidera eraman zituzten. “Dena suntsitu dugu, gehiegikeriez eta gerraz zauriturik
dute. Hala Shellek nola besteek. Begiratu dagoen lur honetan. Europarrak XIX.
inguruan, ez dago bizitzarik. Gureak egin mendean iritsi zirenetik, Kongo beti izan
du, guztiz”. da aberastasun-iturri eskrupulurik ga-
beko jendearentzat. Iraganekoak ditugu,
Iparralderantz milaka kilometrotara, Txad besteak beste, esklaboen salerosketa,
lakuaren eskualdean, Boko Haram bandak marfila, kautxoa, kobrea, diamanteak
antzeko etsipenean dauka arrantzagunea. eta uranioa. Gaur egunekoak, bestalde,
Izan ere, Nigeriako iparraldeko eskualdeak koltana, urrea eta estainua. Biharkoa,
bizi izan duen ahanztura historikoak –ia indarkeria gehiago.
azpiegiturarik gabe, milioika haur esko-

Xavier Aldekoa
Es un robo múltiple. Continuo. Intermi- vendido, las han comprado. Las han

MUJERES
tente. Torturador. Que habla todas las maltratado y violado. Secuestrado. Las
lenguas y se filtra, como un todopodero- han callado. Humillado y minimizado. A
so comodín, entre culturas. Es multilingüe veces son militares, otras veces civiles
y multicultural. Como todo desprecio, o compañeros de profesión. Pueden ser
como todo crimen, asoma tanto en la jefes con corbata, milicianos extremistas
guerra como en la paz, pero se dispara o un vecino, sin más. En una oficina con
con el desorden de una guerra, con la ascensor, en un hogar de un pueblo tran-
incoherencia que abate las barreras so- quilo o en ese campo donde se recoge
ciales en un conflicto. la madera para cocinar. Con cobardía,
han querido abatir su fortaleza. Han sido
El abuso a la mujer es un arma eficaz. Las víctimas, pero son mujeres.
desgarrara a ellas, a su fortaleza, y hiere
a su vez a la familia y a la comunidad. El A la absurda ferocidad de todos los abu-
daño es doble: individual y colectivo. sos evidentes –el de prostituir a la niña, el
de violar a la madre, el de traumatizar a la
Se usurpa el cuerpo. Se usurpa la digni- estudiante–, le acompaña otra más sutil
dad. Se usurpa la voz. Y con la impunidad pero igual o más nociva: la de amputar
y el silencio, se enaltece la injusta con- sus relatos. Ensalzar su sufrimiento sin
dena. denunciar los porqués, sin señalar lo que
hay detrás; difuminar quiénes son ellas
Sorprendente e inquietante. Que, como más allá de cómo las han atacado, redu-
el racismo, el abuso multiforme, imagina- ciéndolas a solo receptoras de agresión,
tivo y cruel contra la mujer sea tan uni- amplifica el dolor y perenniza los efectos
versal. En Nigeria, en España, en México o de los abusos. Además, ensordece la
en la República Democrática del Congo. realidad.

Pero Claudine y Masika, Aminata y Aya, Por su poder, la verdad y la mujer, son los
Sandra y Lola, y todas las demás no “son” primeros objetivos de la guerra.
víctimas. Han vejado su cuerpo, las han

Gemma Parellada
Lapurreta anizkuna da. Etengabea. iraindu dute, saldu dituzte, erosi dituzte.

EMAKUMEAK
Aldizkakoa. Torturatzailea. Hizkuntza Bortxatu dituzte, eta tratu txarrak eman.
guztietan mintzatu eta kulturen artean Bahitu dituzte. Isildu dituzte. Umiliatu eta
iragazten da, komodin ahalguztidun baten txikiagotu dituzte. Batzuetan militarrak
gisan. Eleanitza eta multikulturala. Mes- izan dira, beste batzuetan, zibilak edo
pretxu eta krimen oro bezala, hala gerran lankideak. Gorbatadun buruzagiak izan
nola bakean ageri da, baina gora egiten daitezke, muturreko milizianoak, edo
du gerraren nahasmenduarekin, gatazka besterik gabe, auzotar bat. Igogailua duen
batean gizarte-hesiak hausten dituen bulego batean, herri lasai bateko etxe ba-
inkoherentziarekin. tean edo kozinatzeko egurra jasotzen den
zelai batean. Koldarkeriaz, haren sen-
Emakumeez abusatzea arma eraginkorra dotasuna eraitsi nahi izan dute. Biktimak
da. Emakumeak urratu egiten ditu, baita izan dira, baina emakumeak dira.
haien sendotasuna ere, eta zauritu egiten
du familia eta komunitatea. Kaltea bikoit- Ageriko abusu guztien basakeria zent-
za da: banakakoa eta kolektiboa. zugabeei –neskatoa prostituitzea, ama
bortxatzea, ikaslea traumatizatzea– bes-
Gorputza usurpatzen da. Duintasuna te bat gehitu behar zaie, zoliagoa baina
usurpatzen da. Ahotsa usurpatzen da. Eta besteak bezain kaltegarria edo are oke-
inpunitate zein isiltasuna nagusi direlarik rragoa: haien kontakizunak anputatzea.
kondena bidegabea goratzen da. Haien oinazea goratzea arrazoiak salatu
gabe, atzean dauden horiek aipatu gabe,
Harrigarria eta kezkagarria arrazismoa haiek nortzuk diren lausotzea –nola eraso
nola, hain unibertsala izatea emaku- dituzten esateaz gain– eraso-hartzaile
mearen kontrako abusu multiformea, huts bihurtzeraino, horrek guztiak mina
irudimenezkoa eta krudela. Nigerian, areagotu eta abusuen ondorioak betie-
Espainian, Mexikon edo Kongoko Errepu- reko egiten ditu. Gainera, errealitatea
blika Demokratikoan. gortzen du.

Baina Claudine eta Masika, Aminata eta Haien boterea dela-eta, egia eta emaku-
Aya, Sandra eta Lola, eta beste guztiak meak dira gerraren lehen jomuga.
ez “dira” biktimak. Haien gorputza

Gemma Parellada
Amanece en Rubaya, al este de

RIQUEZAS COLTÁN
ONDASUNAK KOLTANA
la R.D. del Congo y los mineros
comienzan su jornada de trabajo
en las minas de coltán. 2013.

Egunsentia dator Rubaya-n, Kon-
goko Errepublika Demokratikoaren
ekialdean eta meatzariak lanean
hasi dira. 2013.
Mina Nyange, Rubaya, R.D. del Congo,
donde se extrae coltán y manganeso.
2013.

Nyange meatzea, Rubaya-n, Kongoko
ED; koltana eta manganesoa ateratzen
dira handik. 2013.
En la mina también se realizan los Koltana meatzean bertan garbitzen
primeros lavados del coltán, para da, beste mineral batzuetatik bereiz-
separarlo de otros minerales. teko. Kongoko E.D. 2013.
R.D. del Congo 2013.
Un minero congoleño sale de uno de Kongoko meatzari bat mendiaren
los túneles excavado en el interior de la barrenean zulaturiko tuneletik
montaña. En época de lluvias el trabajo ateratzen. Euri sasoian izugarri
en el interior de las galerías es extrema- arriskutsua da meazuloen barreneko
damente peligroso por los frecuentes lana, luizi anitz gertatzen direlako.
derrumbes. R.D. del Congo 2013. Kongoko E.D. 2013.
El gerente de la mina Nyange, uno de Nyange meatzeko kudeatzailea, meat-
los soldados que custodian la mina y zea zaintzen duen soldaduetako bat
un muchacho cargando un saco, a la eta mutil bat zakua bizkarrean, meat-
entrada del campamento cercano a la ze ondoko kanpaleku baten sarreran.
mina. R.D. del Congo 2013. Kongoko E.D. 2013.
Calle principal de Rubaya al caer Rubaya-ko kale nagusia gaua
la noche. R.D. del Congo 2013. heltzean. Kongoko E.D. 2013.
Tuberías para el transporte de fuel.

RIQUEZAS PETRÓLEO
ONDASUNAK PETROLIOA
Jala Community. Nigeria 2016.

Hodiak fuel-olioa garraiatzeko.
Jala Community. Nigeria 2016.
Tanques de petróleo refinado junto Petrolio finduko tangak Jala Commu-
a las viviendas de los vecinos de Jala nityko bizilagunen onodan. Nigeria
Community. Nigeria 2016. 2016.
Refinerías en la orilla del rio
Etjaba a su paso por Warri.
Nigeria 2016.

Petrolio-findegiak Etjaba
ibaiaren ertzean, Warri-n.
Nigeria 2016.

Niños buscando pequeños
moluscos entre el barro
contaminado de la orilla del
río Kono. Nigeria 2016.

Umeak molusku txikien bila
lohi kutsatuetan Kono ibaia-
ren ertzean. Nigeria 2016.
Mancha de aceite en el río contami-
nado por vertidos de las petroleras.
Gokana, Nigeria 2016.

Olio-orbana petrolio-konpainien
isuriek kutsaturiko ibaian. Gokana,
Nigeria 2016.
Un hombre se lava en el río NPA Gizon bat bere burua garbitzen
Nigerian Ports Authority in Warri. ibaian, NPA Nigerian Ports Autority
Nigeria 2016. in Warri. Nigeria 2016.
Policía y militares patrullan
por los alrededores de una
refinería en Eleme. Nigeria
2016.

Polizia eta militarrak petro-
lio-findegi baten inguruan
patruilan dabiltza Eleme-n.
Nigeria 2016.

Una chica trasporta vege-
tales junto a un área señali-
zada como contaminada en
Gokana. Nigeria 2016.

Neska batek barazkiak
daramatza eremua kutsatua
dagoela dioen seinale baten
ondoan, Gokana-n. Nigeria
2016.
Militar nigeriano patrulla por las

CONFLICTOS
GATAZKAK
calles de Michika, población re-
cuperada por el ejercito nigeriano
tras meses bajo el control de Boko
Haram. Nigeria 2015.

Nigeriar militarra Michitako kalee-
tan barna patruilatzen, hilabeteak
Boko Haramen kontrolpean egon
ondoren Nigeriar ejerzitoak askatu-
tako biztaneria. Nigeria 2015.
Muchachos junto a su casa en Munigi Mutilak beren etxe ondoan, Munigi-n.
bombardeada por el M-23, (grupo M-23 taldeak (Ruandak finatzaturiko
armado nanciado por Ruanda) cuando talde armatua) bonbardatu zuen,
trataba de tomar la ciudad de Goma. Goma hartzen saiatzen ari zenean.
R.D. del Congo 2013. Kongoko E.D. 2013.
Soldados de las Fuerzas Armadas de la Bertako Indar Armatuetako (FARDC)
R.D. del Congo (FARDC) en el frente a soldaduak frontean, Ruandako muga-
escasos kilómetros de la frontera con tik kilometro gutxira, 2013ko irailean,
Ruanda, donde en septiembre de 2013 M-23 talde armatuarekin borrokan ari
se libraba una batalla contra el grupo ziren garaian. Kongoko E.D. 2013.
armado M23. R.D. del Congo 2013.
Cascos azules uruguayos patrullan Uruguaiko kasko urdinak patruilan
en las afueras de la ciudad de Goma. dadiltza Goma-ko aldirietan. Kongoko
R.D. del Congo 2013. E.D. 2013.
Destacamento militar de las FARDC en Destacamento militar de las FARDC en
Kanyaruchinya, cerca de la frontera Kanyaruchinya, cerca de la frontera
con Ruanda. R.D. del Congo 2013. con Ruanda. Kongoko E.D. 2013.
Centro de Marraraba, donde la Mez- Marraraba-ko erdialdean meskita
quita ha empezado a ser reconstruida berreraikitzen hasi dira Boko Haram
tras los ataques de Boko Haram. taldearen erasoen ondotik. Nigeria
Nigeria 2015. 2015.
Pastor Yahaya y Ahmadu
en el interior de su iglesia
destruida por Boko Haram
cuanto tomaron el munici-
pio de Michika. Nigeria 2015.

Yahaya Ahmadu artzaina
bere elizaren hondarren ar-
tean, Boko Haramek suntsitu
baitzuen Michika udalerriaz
jabetzean. Nigeria 2015.

Estación de Autobuses de
Damaturu tras el ataque de
una adolescente obligada a
hacer explotar la bomba que
llevaba oculta en su cuerpo.
Nigeria 2015.

Damaturu-ko autobus-gel-
tokia, nerabe baten erasoa
eta gero, gorputzean ezku-
tuan zeraman lehergailua
eztandaraztera behartu
baitzuten. Nigeria 2015.
Aldea cercana a Maiduguri, en el Maiduguri-tik gertu dagoen herixka,
estado de Borno, en la que todavía Borno estatuan, agerian oraindik Boko
quedan vehículos quemados y restos Haramen erasoen aztarnak eta ibilgai-
de los ataques de Boko Haram. lu erreak. Nigeria 2015.
Nigeria 2015.
Refugiados nigerianos expulsados Nigertik kanporaturiko errefuxiatuak
por Níger en el campo de tránsito de igarobidean direnendako eremuan
Geidam (Estado de Yobe) a la espera Geidam-en (Yobe-ko estatua), lekual-
de ser trasladados a otros campos de datuendako beste eremu batera noiz
desplazados de la zona. Nigeria 2015. eramanen dituzten zain. Nigeria 2015.
Mujer desplazada y su hijo en el

ELLAS
EMAKUMEAK
GGC Camp de Maiduguri. Nigeria
2015.

Lekualdaturiko emakumea eta se-
mea Maiduguri-ko GGC Campean.
Nigeria 2015.
Mujer bajo la lluvia en el
campo de desplazados
Kukareta en Damaturu, que
en la actualidad no está
atendido ni por el gobierno
nigeriano ni por ninguna
ONG. Nigeria 2016.

Emakumea euripean le-
kualdatuendako Kukareta
eremuan, Damaturu-n. Egun
inor ez da eremuaz ardurat-
zen, ez Nigeriako Gobernua,
ez inongo GKErik. Nigeria
2016.

Niña en el interior de la
casa en ruinas en la que vive
junto a otras familias huidas
de Gwoza hace más de tres
años. Bulunkulu, Maiduguri.
Nigeria 2016.

Neskatila etxeko erorkinen
artean, orain 3 urte Gwo-
za-tik ihes egindako beste
familia batzuekin batera bizi
da han. Bulunkulu, Maidugu-
ri. Nigeria 2016.
Mujer y su hijo rescatados del Bosque Emakume bat eta semea Sambisa
Sambisa, permanecen en el Federal basotik salbatuak; Yola-ko Federal
Medical Center de Yola, recuperándo- Medical Centerean daude, armadaren
se de las heridas sufridas durante los eta Boko Haramen arteko borrokal-
enfrentamientos entre el ejército y dietan jasandako zauriak sendatzen.
Boko Haram. Nigeria 2015. Nigeria 2015.
Dos niñas se asoman a la ventana de Bi neskatila gelako leihotik begira
su habitación en uno de los campos lekualdatuendako eremuetako
de desplazados de Maiduguri, ubicado batean, Maiduguri-n, herriko eskola
dentro de una antigua escuela de la zaharrean. Nigeria 2015.
ciudad. Nigeria 2015.
Mujeres y niños rescatados de su Emakumeak eta umeak, Boko Haram
cautiverio en manos de Boko Haram taldearen eskuetan atxilo bizi eta
en el bosque Sambisa, se recuperan gero Sambisa basoan; Yola-ko Federal
en el Federal Medical Center de Yola. Medical Centerean oneratzen ari dira
La mayoría sufre desnutrición y deshi- orain. Gehienak desnutrizioak eta des-
dratación. Nigeria 2015. hidratazioak jota daude. Nigeria 2015.
Un grupo de chicas desplazadas por Gatazka dela-eta lekuz aldaturiko
el conflicto se han visto obligadas neska talde bat, prostituitzen hasi
a prostituirse para sobrevivir. Viven beste aukerarik izan ez dutenak. Gela
todas juntas en una habitación en Ka- berean bizi dira denak, Kabutembo-n,
butembo, barriada a las afuera de la Goma hiriko aldirietako auzo batean.
ciudad de Goma. R.D. del Congo 2013. Kongoko E.D. 2013.
Chica a la salida de su casa para ir a Neska bat etxetik ateratzen lanera
trabajar. R.D. del Congo 2013. bidean. Kongoko E.D. 2013.
Aline junto a la puerta de Chepati, el Aline, Chepati izeneko burdeleko
prostíbulo en el que trabaja. R.D. del atearen ondoan, bertan lan egiten
Congo 2013. baitu. Kongoko E.D. 2013.
Aline siguiendo a su cliente hasta la Aline bezeroaren atzetik bere burde-
zona de habitaciones del prostíbulo leko logelen eremura bidean. Kongoko
donde trabaja. R.D. del Congo 2013. E.D. 2013.
Organiza / Antolatzailea Organiza / Antolatzailea
África imprescindible
Asamblea de Cooperación por la Paz
Medicus Mundi
Oxfam Intermón
Proclade Yanapay
Solidaridad | Educación | Desarrollo
TAU Fundazioa

Colaboran / Laguntzaileak
Flor de África
Ateneo Navarro

Gestiona / Kudeatu
Espacio REDO
Colaboran / Laguntzaileak
Con la financiación / Finantzaileak
Gobierno de Navarra
Ayuntamiento de Pamplona
Fundación Caja Navarra

Fotografías / Argazkiak
Judith Prat

Comisario / Komisarioa
Colectivo 4F
Gestiona / Kudeatu
Montaje y Exposición /
Erakusketaren muntaleka
Cloister

Diseño del catálogo /
Katalogoaren diseinua
12caracteres

Textos / Testua
Xavier Aldekoa
Gemma Parellada
Comisario / Komisarioa
Tamara Marbán

Traducción / Itzulepna
Itziar Díez de Ulzurrun
Ayuntamiento de Pamplona

Impresión / Imprimaketa
Gráficas Arga

Depósito Legal / Lege-gordailua
NA 2713-2017
Con la financiación / Finantzaileak
© Fotografías/Argazkiak
Judith Prat
© Textos/Testua
Xavier Aldekoa, Gemma Parellada,
Tamara Marbán
EXPOLIO
ESPOLIAZIOA

ORGANIZA / ANTOLATZAILEA

Asamblea de Cooperación por la Paz
Medicus Mundi
Oxfam Intermón
Proclade Yanapay
Solidaridad | Educación | Desarrollo
TAU Fundazioa

CON LA FINANCIACIÓN / FINANTZAILEAK