Está en la página 1de 96

Problemas Resueltos de

Resistencia de Materiales

7" Parte

'ru

'IIJJIIJII

\

rR

offim

o

rrua V a'

f'

\s¡s

l' ,l

\

\r

^--.-\/

Problema¡ Resueltos de Resistencia

:

.:

'

de Materiales

Miguel Angel Millán Muñoz

INDICE

Capítulo I. Diagramas a Estima

- I.l .- Vigas Isostóticas.

- 1.2 .- Vigas compuesta y pórticos isostáticos.

- 1.3 .- Estructuras Espaciales.

- 1.4 .- Problemas de examen.

Capítulo II. Traccién y compresión simple. Problernas isostáticos.

Cápítulo IIL Flexión @.

- Iil.l .- Tensiones.

- III.2 .- Giros yflechas. Ecuación de la elástica y teoremas de Mohr.

Capítulo IV, Flexión (II). Flexión simple.

Prohibida la rcproducció¡r lotal o parcitl sin pemriso.xprcso dcl auto. O Migucl Angel ñtiltán lvfuñoz 2000

Problemas Resueltos de Resistencia de Materialcs

I Millán Muñoz

I DIAGRAMAS A ESTIMA.

I. 1- Vigas Isostdticas. 1.2- Vigas compuestus y pórticos isosttiticos.

I. 3 - Estructaras espacíales.

1.4- Problemds de exflmen.

Cap. I-l.- Diugru uts t estitttu isostúticos, l igus isosttiticas

Protrlemas Resueltos de Resistencia de Nlaterialcs

iguel Aneel lvfillán Muñoz

Cap. I-1. Diagramas a estima. Vigas Isostáticas.

Dibujar a estima los diagramas de esfuerzos, así como las deformadas, de las siguientes vigas.

3)

8)

C--=--l--"-l

l3)

18)

Cap. I-1.- Ditrgrorttus u estiun isastáticr).r. Iig./s isost,it ¡cLts

@

Y

)

Problemas Resueltos de Res¡stericia de Nlateri¡les lvfillan Muñoz

.

¡^r ¡ $l&Éi1¿C4

Dq ahlIs

s rMEra

lNtM,

l

t-

le{¿¡¿ ¡xns.

R<f

ü

¡"g.r. 'l

óro'zo

1t/L

'¡ eI.

V" P

ol &J

e^ t't'n

par E

2)

@

r"ow,lo pndttadi ,Lbe

ler iludL

lr

(7

Tiataot ctes ¡o'c le'l.

cary*t ywtuah5

.¡msr 14 = r¿.61 *k

* iy,

G,f^ñwlu=Ly @

dL'cbqs r.,. e tgoa

pwuluabt

,(Í¡6/¡.{.:¡' o

a. I

.¡"

G,,qos p,r,.*ralo :

ulr¡iu¿¡

c{l

a,ry y*luolu

,1

R"p*|""ü^ zl\

potlyt'4

Grnlw,q+¿

1-da !"ait

rr¿f

G9^ pruluotr^"

lA+o^a lu

cz €-l i't Pu"*""l

no "f-'fo a Ia

A p.üo s"{l

,

l\

T

l,.h¿ 4,>[,\

e>P *

ú Lratt AI pr.j

a fitLh

^t^¿

I

!;¿;ü

egwu Lr

Cn,q^ p** = b

/" 'tr-io "fes

AU¡€l¡t

,

lalor l+"<

enele\

?1" d" u--o

Pl. ','/(lx.ú

Na

raag-

o

De,l f

hay

4J

l¿v pcq,J 7o

'!Jco'L@L

Problemas Resueltos de Resistencia de Materiales

ruo c-s estn¡¿t ¡xng{

o6¡qut uiaca[o) no Sor,'

t1

E. cf s

bs.dgls A{rts

g la geouLhl4 stt'(gp R-

ua.,t^tyla'Á '

'

i

T

,n

mns

S/!á¿

N no ¡"d Ár¡i

a.gos ¡"f :'lco*+ c{u

- 4iJn$t"t.

N eu

p," Ut

"j.
L

: ,to ¿,5 wlo

¡*fro'(

¡,

*{tú'AD,

$lto !( ¿J a1a\rc7s_

lt-u*do pr, Iq i4

.I

il'

(

>EF

14_

bf

la a$l,-tS* * *f*f"

a'| ot¡l z lc.i onü'eior.

/

&¿> R,

8)

@

Pto t-.0 + fl L,n"

F"xr--

"1" h qfnoi,1 \

,

t

Y*¡:J

lo-

e á-rrlill'

F\¿,"

a"

pl,jonat *uolue,,É á h

"üu

'¿1

|l

hdb l, 4.fo9 aukn'oes

¡orr ¡r¿c¿ia rr',¡. &lslarJ.,- rk

. fu.

J'LFa

11 o, ln o¡,.¡:;

I'

l

ig h"zir=í¡

enr$

Millán Muñoz

firrUi6E¡e ¡ 8., ¡6i{'i

$. ob¡ec¡¡1 R,tp ("qril

ntótltaulq tu o¡o¡" d.rcl <i)

f-

R¿{ ¿e1u.üt¡.a ¡ñ¡

l,ne /e

R,)

& pa'te izq*. a,

hr'\ l!,Lrz¿-; to¡ Pt'\.

:"bie et c,F.

la-r p

Ia i4

Al scr P>R, pe.sa-

h lerT wXet +ps

olluL¡

o1o, ur*l,,a

znÁq. ou k ma#¡r "n

g,TEnlCA

ñ,M, bf , &acc !

L

¿.r ¿^rTts.

tq : *lor

f"

,l .;L '

.

¿. 4

{1 t'"

a,!

|

',

"z-

Jcb!¡rrr trlr¿h?*

^

'

?{! T=o F¿r

E¿ r¿ eü¿

¡¡lfl

t3- rrr-t6nl

SrHel rd .

Cap.l-l.- Diugruntus n eslilut isostúticos. I'igas ¡sosl(itic.ts.

@

J

o

t

@

ú 1,,,i.14=o\ i

J

\

/

j

1,1'o

A,a¡ 3o

Problemas Resueltos de Resistencia dc Nlaterialcs

R< F"4 ¡or scr ur. tac

hL brdb tnrlrL 14 or

,

-g .le, ,¡m{

,

{t

f

.

!q

el fiotttlrb &. alet

Al sc¡ Q<Feq,4 T

uL Ll ftL

ttA

Ut trtu tuLb

\,&¿

.t

.jf = R-ruSi?

ts*o P w a^Ftrs'j

@

\t

le,1 M on'fraitr.

[t cr" tja = o P,."¿ ü.c ln pJ':y"Q

¿.F,;h p

d la LgT

na , toi \oLla,iAa¡

{.i-

o^{¡'

(.ho "¡''e

srttfiRt(¡

lt¡ M, lef ¡Roac sttl

T ArB.

i4 nii's I lq!'o

Itr tiu¿h.

5o "r. tg&=I o

áew (u pót lotttt)t ttu|rk

f

(M

o

l^

I

{

P"ra! ao i

I Millán Muñoz

¡

,{¡Jhs,AL

i4

t

Á.t

sl

¡ D¿{, lü44

^1,

fli PolEsr.s l

l/o l4!L

joqul,fu u Fur.

t4

el L.a ho @hf

si R<E e{.

|

'

| Ul¿reE U

lrd I

q =t'1L1"

ei[ro

Aejl'o (itn

rjt

ÁNI|s |

er :0

¿(!¿h e

ks

pa, L lr"üt, '. Q,

üi.*'^^pou*ü

xXuA ú. c|

Jot*,

&- la ula

/o qc* Ji*golt, p fi¿',

@¡,. ÉJ¡{€ uU" ,l oiz q

A ü3c : a

tnrr.*i'.{e

,] -5

I"

a¡o¡o ir4 f

&r,l tie*

tu

Yt'1",'l0:-hlft

dr. coria,.tevpafito

Cap.l-L- Diugrtutts u csl¡ut( isosttíticos, I'¡gas ¡soslLitict$

tJ) trl

@

(I)

5

9\

zo

d r ¡ su¡¿'r¡-¿

b'l,R€4¿4 ¡r''ns

{N,^1,

!

T- s¡¡{srp-

!4)

a<F¿4 (ltoua Arqyr)

bi*,u* *#'*

for ¡¿F R 4'F.g

{Fq ourT"4il,i+¡ O

{ u¡s =¡ ,tl a¡i : a

u' la

p,[.

'41

nY+f n,a'Pu/a

w6r & H

bf

@

'J

Cap. I-1.- Ditgrumrs u eslitna isosttíticos- I,'¡gas isast(itices.

h i eot-6g¡ 5, B,7o

At>P¡ (e{ n rr*^to l-L

corupn.*e c[ .¡uy tEtr(a

-

¿l +

6 t"

tttLüAr t'(

h fX-, prt s*r fus arto¿J¿r Rr ¡ llr

e¡ ,'$+ (rEi ,eg4f)

firRorestE c¿ru\-RÁata

Rr¿o

R¿>R,

L> ¡nair,a te¿i)

Ár i""{., ",,.,É'

¿

lag 19 ou,r.r" d'rtl

"l "¡,{,

riurc

{

1,u.

i.1 "l ár,

aru 1*

+xL

.2

('1-t

.r

^l

I

Á -.

t1r"r'-

-/"

tlltorEss

(j"Ái" "'ür

".

la po.,{e

.

h1an,,a)

6l^"e,1

Problemas Resueltos de Resistencia de Nlatcriales I ¡vIillán Muñoz

ülPo:esls

Rr >o

ft)

tr

*l\

^{(,

@

la Ra pouva c"lfu

llJ

\l'l

po*l1:w

\zqdd .

P" la:-

>tprXo ^lt'ia,k 1ut, ,r

P'rt ¡\'c¡-

,

a. la ¡arlt

Al rcr R' zFt r |e¡e ea ál a¡"

4

Fr1 +

"r¡f itrcr

¡osa

@

4 l4 o^slto,

f{,sfr l¿'l¿,.¿.o PrL Ur

''+ r".F

\_Zkr

y ,rqof ¡^ lt Jnl'ta

w*g

polnL

ec rulafir,o, &,-

pol.h'& l.t-

G.

tL p,

I q={

le

tna P po, bA

Htp¿tEgs R¡v >ó

R n"

por ur L

;*lü'y e, L l'3

al

eft. &

Lt

*00 '

Lea, p la J,rolra- .g> corg. oJal., zo

t\\"

l"kor $ -- ralar f

C,rp. l- l .- D i t g r u t t uts t

csf üt ltt ¡s os tú ¡ ic os.

l' t gct s ¡.\ a.v tit l L us

Problemas Resueltos de Resistencia de Materiales

I Millán Muñoz

Cap. I-2. Diagramas a Ttiml:.

Vigas compuestas y pórticos

$ostattcos.

Dibujar a estima los diagramas de esfuerzos, así como las deformadas, de las siguientes estructuras.

I

ltill

28)

¡4/

#--<t

M

,L--^

t. \_r I'

)r.-

\ /

a

I

Cap.l-2.- Diugruntus r esliuu isosltilicos. I'igas contpuesk$ ) Pt)11¡co.¡ t.¡o.slcilitt¡t

,ol

il

problemas Resueltos de Rcsislencia de Nlateriales

hs ,oa. n,lr',ab, '¿r*,

¿utotca riualej.

.E^ la "-uX+ horizd.ta\ n

hy !rl*'fu.+ *l o

í4.r.(é- 1'1

ró'/Lle túu ¿u ¿l¿

(Nl

!'- liu,iL,ü la,,,iqs xlur 't't

.iL U,

H q.Ll^'" n,k'ü 1 ."0

, ü ,u1o

t*)

^;fnw ^lol

iry

¡Á,,i". "il

4'tc.,/t| qoL¡o

,¡ Q,, ,-

ta< Fe1 ,t' tc¿ '

4)

Lu ¡^ lo /,,k ü l" 4!1/'14

6^, azrFq (q*:l l4or'uula ez flo

iz4) , el

ofo.k aa la nf^. W

lz ryaf Q^*,lo) " ¡,Lh:a(ayYa),

'"- lh

ü1¡( le *

-L o ü oltL

t- TrnslaalÁ n'1^ lo

3f, Br i

i.,

a¡oy ár'1" : L."

lc,

uiltL (Xin) 1 i/ t- tupu)oe

,tt '¿:,Li",;e,,li . ,:'1,'¿d;,

4". C¡'n,lÁr, , ,lür'i ur,, t" "-u

tL.atvú l.atl;Ii

Miguel Angel Millán Muñoz

t-

If

E " ,1 .2r.to lll'

r

h w/,!;^',tuAial

V1u

Fü4 att¿ 4¿r'4

I e r.rla

h

:J',r b:,,iL i.^)" ill"s

41 tr4

t91 t. t:t/:¡tt,:¡, art A

't: (tt:2,!

(Í:>

t

la^ !1i.,ti.

,4 'u,ó¡¡t

irrq!

¡r,'-":,

ti

itL'" a.';a-ü,

,ltL,* "li-

)

R¿n

i*[;¿¿"¡"

J3l"n' *

ln /a 2a a:q- l4d.\ty '

R1

Al ec A7r<9,

s.lTe^d '

,"t1" hotlrri ,l a\,ro

ar \

- pt;liw

6-**á"u^

' P, pro pr elt úia,

l^uiy: to d'z mt t,''lo

t'

(im

or\c ?a

'1

)*.a.k ¿ á r'

ptalla o.at Ptiaii

in¡¿.ll. z1 fl,o A

la Lrga. l-.

L

)21:

3" fua,aiÁ oPogo

L ti

a"l"

ary,ft,

d. h'

"¡"ÁJ

At

Juh'zaw-

nlqa -+'trotz

.loEtir

'

l;pélet,

iuaF{

Y*'aa!

4t

"L

ltl

¡-

,a { unlo ^o tta.¿L

+'. Flll¿'" z" u|¡.-z

"Ltuu^.0 3"o* U

qi.o,,ro, la- f

',

-c*

L1\4

e-i,a b f":r"t'

l" Uy d" l"t .

@

lnu pr Jnla e izl . En

ny *1"J. e ¿6hrw &.

11 pL& l" \

a a poah',"t

6\wotla/ A l'{ e" *"It)

P: fi'@ tq",t1, L

t. h^L,ai'

':1^ zo 1

xuo t,"'," 't

a' T@sldao" úXa '' A pou,o e" iultaF'tc

,

u I"

ni"¡

Qa) 1

t'¡,t( dú;".', J.t-

t,"' .,t,,," *'

t!

c't

L ú,.2\u t'u

!,,? l,', lt|'

i\' ,,

:,ü 'L\ \1

l!,, ;'

/.(

Cap.l^2.- Diogtufit(s t est¡tn(r isosltilicos. l,'¡ges con¡pueste,t ), pórt¡co., isoStitt¡c.)s.

Pu' 'l

t_

¿{nl.T

Problemas Resueltos de Resistenci¡ de Materiales

I Millán Muñoz

E, z;"i,i,. , ia'.

|

tt-i, ¡-,;.

/

¿¿', :t',a'14,

1

ü ",; ,," r:-:,, r'¿

,'rii,! A :'L-

¿rit. IqiI

:'

¡e'+te

tp./-í)-

c-,

Rz

4 lL.i_llv

i,i 8,,.r,,

1,",',*,ir'-!/:11ft'1

t.', >l:iq.:r-, ñ lttc¡';'

c¡eúr '^ ,.1:\) a tL.,::tr-

i",fiy,,t' .r.,1- i,. ct".1a w| .:,i':t

.lt-'-

,

¿n ¡

i

*.d ei'.,¡ l'itu ' t',

Cr. T "o

,,r[ 2(,

A1 l,{ *,u.r"t/rio R¿ ^o 'lt'

,,í**:io ,^ iJa inSa ?''

I d. *uJo t.o ¡ot LL

&to r€{ l(

d'-fu fita

lrsá¿- /.

ld t4uty ttt

*"1c> .-¿o"t

I

7 t't3a I

to/a ¿onoa¡'m

r'- &. /m

i

la

,

"kh t'¡'iu LY'ú /1'

Pa*. drk in^ n¿,.ioi

u4a¡¡)to;euLn

(", t,at¿"bue e% apojo '1

h"'b, o/^i'b

.fu| l"U

"hq"

¡-

B ü.,,1'o A,v rná h"i"

F, e1-L. /" fuuza" *^tndlu

p ln )zEh'n{* L

bet

ta1 Mk iuty&?irL . (rao

Ü, l'.u /J- h a)qo' inlau't'|'t+

,

d*^A

3^g

,";{e" cY"!/<

q clc'¡, ola 'tcLE¡ar'r uu ^

i,,,"1í u'ri' (J "ln

.,!!, , l,7,rr, ¡rn lo-

"t'.!')

)rJ'"

'E"'

fu'l'-

ell r+t4o 2d.

lrtr\€|]s

w r.4'"

- barr:, o,,lnl tt¡,:u i.t ,L

--i tt¡

Q

i¿u :wai:!¡¡, J¡ ',. i,¡ytrs

7 ü ,,u/,'zaa'e, i

tt-

'npu(

ü

utu tt .

!

Ju

,,¡16

r":

rnia, tt

)io

i r lraslc'"a' c't"1a X

I x;':

p. l¡sh")* ,so 3"

-

5 ea"i"

"¡1" l"h

4', 6ho,'lo', un,uf

iV- 1"1 u-

ka LL-"I .

0-

tá:-J"k ril*&l"n

'ti'ro,

o.úúou rido caw

punl,.olu r [oa"uoriua)

E

tq,

p' ,nu{rr! , Aa-'

G,t

wlu

woÁL',o

"C*q'*;F*)

E

l"'

*k

ü'"1-r^ú''

^"n4"¿ lL L

r'. f]lua 7't

x

,t'lovuo.

¡^

^li"¿o

h'

caoL

hc,"L

.ltf"

lt

t

1.

$ir" l,{',' *4,a

eL opuf

4'\P

z"-l¡*L"¿i, J "¡i(o 'ti7-zL

Cap.l-2.- Diugruntis ( eslit o iso\lt¡licos. L'igtt'; contpteslíts \ lrirl¡c()\ |sojtLíl¡car.

j0

21) I

Problemas Resueltos de Res¡stencia de i\Iaterialcs

Millán MLrñoz

l?ta,ciou,, io¡rola ,,

,^'L-u;" pI ntrt. * l:u¿n z- *.v'cl4

las c.t't'ow úto heua

p,,r.¡t'.r, -/1!y*

ta r.í,44\ r¿{

art (;L-

1'" **uk * ol{urr^

Ia tpt&r

T*k ¿" p*?n &

bl

qq¿f Uarc¡ou^)

f^Y"""!rt

No fi.a1 ¿a¡o;

Aoti¿onül I ,to e,

atojon'a

e1úhbti.

Pr,ro" cf.

12 16

.t14d6

!4ó q, .ou¿¿4¿ca

l" o,íl*,icl"l 4tttk

,y' Lq t4 p,Au "1,, n,/,.q!*

s.l+" ¿"b.tr" ,,!- t'1 p k^(

f-

tl ut!

tq nu"lo ltuit

o b*rfon c! z- o*lo

ü

l( d¿l z'utlo iuL

" \i*

4 tq,w,;a.D\ -

tL¿,,,tDS 4ct dt¿14r1 tvdog,

z:- fin f r;3* t"r-¡' [:Aq

t"-lrest*;; J 1ia uja,

za

í'D r\ a1a

( trsr¡

4,- lr sb,Á oiq" f

ono¡,,o[

ll

i 3; l*

atp\iriu

"* p^'Wo ^-

"

-+". "1,

go'i.i-

u¡¡''to *

eL Luüza*ie-h

A

,

,,tr

{,:.Flr",bt.!ü,t;,il0'[,,t/,L,^

,h

/'L

,

u¡As"k

-

t

:!f

,y*

r

h"a@

li

utr*

^g^

0,. h;

n'/t,1t'1

^,t*"

,TWtr *

-

(#

P*

A''ía*"

):f "nXnui

)

o /n*u *t', u lo, p"". 9,z**k

h","^*^ *4oJu

*o" ü*"!,

/-

@ "

\

^"ír*1" ¡r*|""!u

,¡"iy,k"lu)* (D

h ^F'*

l'- /oa conqon 4'* Prt " *"U

lo e"duilrua l,c,no la ;zyd'-.

¿'- & r'1"^ ^l* *¡ot?olo. &

*yi**k

^o' ¡ouük '(

Xiro & h ho'¿a e^ u¿ lru'fó

y L ,A¡^r-'t', ¿st6' l'*Y"/e '.

11 ¡^tJ,l

u urr't

n'nia"(' ,!'l ¡'1",a

,

L i-¡"

3"- tt uLlo *6^^ -1.'1

,,o

1r- L

'r.l 0- ,L

>¡,^rla)iqqdl

J"- P- la'ú-q fu

fh

+a,/.,,!*'J"

*{o./.; a

d' h uliuct""'q

k& M-"&-fi^z Lxn'" 'ü *'/o

"!',,z

/{'<t"-

ul?iJo 'uJ ¡ib,

,iL' L. "/o 1,, rosl ¡la h ro.y"d,,i.,,

cocla. *h/u- , l&rf"^'2., o&p't."l.'

!,t cuu.dy'u,q'7,,* l",Lt Ly ,!4,i, i ,/^ lo ¿u¡'"J:ul:",',

Cap.l-2.- Diagra 6 ( est¡t ( isosttiticos. I/igas co¡rpuestd.t y p{)t.t¡co.s t.\o.rtdt¡co.r

ll

.l

,

Problemas Resueltos de Resistencia de Material€s

Millán Muñoz

*,r

?As l

I t.\$lc, ua., d!

tu-a¿o,

q baÍcL|
J

f - Gr,,,u t:r.,-",¡r A p^i,u,l

e' - Ei ¡nl ';w''

c&-[r,"cu c, Ji,

ca ,' "

fa " t ¡,, k

¡

fa 'f ,r¡",

r,i ¡/.:,- ,

eo- Mui

^za¡ tt'd,a'o¡nia

/" 'i,,i'

h"slilo*1o & uolo Jrz¿

tau ,il

h ú,1 tt. -1,l* t,, .,^,olu,o Ji

lri'*" v Q '¡iro '/"'/ u,tt,

,,,,-

to. tl .J",lu ,1i.' 4 **o *yr!'

4r:

&¿',"1f"

s'l1tL (^ -L cr vL:J1-

& tu"t"t4,o^lot

o

@)

lvo tye,j;";-

"lal

Il

R et'-

d, *")o i4l"

Lhl" ^l'N-

ftt'+,."!, ^ /|r¡)

1o- (6rqa r,rn¿.

o L

z"- ú!,¡kza, ulo

EteV^^

^{,.u.t{^o

't7/q

,a¡,.a.n t".l ¡t^ ;4)o ^ L é.g.1

t,ru cl ",yXo úioo

uh y!* i" n' zl 7u

lt a'a'a &

¡" - f!

¿{

wlu

Mqo

+u,,u/m

cLu,c4fra a

o

la, 4,qa.

lo,

,4

q+ Zn,

¿

,

ard

Sllo

h

(d

I ,

t

-\

nú*-

44Jla.ct1

/ tLro

,

¡u,

xl

,L fr*laclarc,

ttdiLa(o^K

po,há y'^i" aV^

/ loMta Trarl 4h<t

u{" 7ro ^o , ^¡"'/,M ,^ J'^*6. P. t".L

f ;r;í

ft.f^

- k no)taq ú,¡"'2,,"{al,

la ,nil za

ri^¡oL

,

Pea

18

4"- ¡.1" po&*^ , olulra 1, p, a',li

*

,ln

2 +

tlttt

h

"/" l,

f

lt

,",,{fir"e4^-,

a¿ co",upan

"

^J,

nl

o {

r

"n^k

p*

el

no

n0

*'ry'r^ nu < puko, ln qr'a fr

l,

, f4u

*.(,:*

,.)'

¿/-

!,

ún

''/)

tu-{i

IA h/¿.dt, .

#w,;

no

yu,!u',Á.k.

t

J",?,'o-

g'h¡x:k:

lul,roo'r-\

,.1 ,,!ril" ,o*

¡,&"" )'

f-LL^)

Cap.l-2.- Diugruutas r ¿sl¡ ú isostit¡cos. I'igcts cottryueslat )' pótlico.t ¡to.tl.il.'ori

t7

i,I

Pt:sc L "

tr:by,i¡',

Problemas Resueltos de Resist€ncia de Materiales

I Millán lvluñoz

to- /o., tn

.',¿ c i4

,

!:]1,

|,;1.j

,,r' 1,r."

,1 r rt

.lJ,

u. i,, u,.1.,.'

"z

i)

no f,úi:., .

;1.

.7,.t,/a

I

I

G,

.

nil ,,* .¡rL

) ,i"i ,

"

,1,,

,to , sn d, tr",¡) .(

(tLara,íLv¡ 1

./¡"ri::(. tá u¿af:uo uq"ú'^¡.

e

cí|, hlu

n! Viro 9' i}

ucl¿ ?".

J'"-

k

f',

3q ü*

^" f úaa ,!

s¡¿ /'[:0 . '.;.')tu,-,tt.!

YJ É ut;h'¿Llt re.h

/t

Po- eq,iLünu wkc^l lrk

xc R, > P (jo yz R'' P+ Pz1

¡¿

J"¡,1" ".1

uu*.b

p^1,t ta ia,o'í" Fh f^ ,! + .

,talo /'. /l pal,t It y,¿

fo1 tc. ¿c.,d?,t fit'

a fs l

.{'

La et ¿

nl .*faul, , uib*

fu"!t" . l"

v&i lo ,ubn^oJo

¡oci*'* , u la;l

"l

p;L ,i,,'!,i'ado /r, "wu.!io ie

& P q {,

l- ,^f^"lc

fu, p

la ,1,,h,-

coua'ú)qulo sélo k zsrooi. Qr.

,

Pot e'fo, eu e! ra uob , I'abri ,*í*'4",1 /¿ ü .

1o, L,¡, ,.o^ /,*ok p 1,"h. tL

do e(. n"luo 4t( lJ'ylt

aa ld h iurh^au'o. &

llovaaq

h \

I

^X-

¡,r.1,

G,¿1tu, o

hur'! '

,"h. ?*r!r, Jo/",'^t. uno/r'-u.

* y*v4, b 4¿"r /,4

ü*tJ l,ecldol"

q.,'m paro b\J¡{r c4ü

>:-

\

,"- a'-

i,

*,1o *n^ lo ,ü,ú-o o lo dnLa F: '1 "k.,b p'la'ca 'ü.P

d,f,t?

"fy, úiu¡

s",l'¡/aza,"t 2",:P a.h i'q|'a,f f, pY.

yu{.tuu

,1 ofry, dtd" (u^pzaaos a:e'"¡:,e ¡o 4

o (a bon'',,

.('" ltu ¡{o zr" oéu A. I

¡onJoJo '

l\

'¿\

z'- se f;L¿", & .Lnl"( u'u'{" o! *do,

, ,lrr;,

7-

I

u'fo b, a p/n/o Vr,,r,.

& e,¡a,,f. "i

"h

u J- o

o'" poiio' i-i,'cJ

'u,, flu''

\

6nyo rc o1o,'7a u

p"z'*:ol '

¡:n"t *1"

t

, "/ /."t'!"*. ¿ a¿{"L

Guo ,ltle tt?uútt¿t!,t,

c.l tü ,u,,!t, f,.,,¡,

,it¡

"ütt:at,u*.lo

w¡nf,'ab,

att.rifo c. &rt'1.tá L J" "lra

er, dlo , n! J,,jt! J¿le g,rar La,ia,lo

ú ccn,u r¿ aqo. c\t'ou.t¿) ir) cúr!:t tul,:.,t,-,c

Cap.I-2.- Ditgruntus o esl¡trttt i.toslt¡licos, I'i.qa., colnl)tksle5 ) pór'l¡cos íso.slLilit.);

ti

Problemas R€sucltos de Resistencia de Materiales

Miguel Angel Millán Muñoz

4' S tp.f^*

h. n"p"' ¡rr'; la fr

¡

I

inllt,¡d"

t e,,p.¡a",J.o ¡,0, i

¡,io,,

& ¡^q

pa4a

;

n.

,{^^al,,o {o,,, /.t-, ¿,tu", d .t.,n,

rq't"

¡l

dolafrI/,.z d! ¿ir¿ V' dt L¡,t r¿t./¿.

r"' tl otld&p

V'*,3, J u¡.^, olu¡tJ.,s 9' u eu,í

¿t)11 uvLizl)li4a U4Á DtJ:t .

,.:;i ' ¡","'

tttú¡¿sts,. rudatu¡ * ,1 ind''cado , h.txuf*

¿'

?

d'[ p',Áha

e

O,

Ri1

g.ú 6'a

4o, P

ü (a.

¿t!

"]J"

.

rL*Ja

***t',o¿ nbi'lat

,

% porytcic'tu Á*'rrloh

i

"'t"f" ,o*o k:/d*,b 7u

R > p,y""

oah¡rc(.

& P ( &pu"L & lcu uuÁu.ri:t4

uc,ttal.tü ú.ak ca/l¿'l oo{

Fr

&

s

tl- t,

s

I

Ér

e' r

- -.

n

&- cor,q,ilJM. ,! *o ru,,,,.lp 1.,. Á,,

7-

'

uola

7,

P',, o!

ft*b,

utqo"h 'm,

J "!¿ P. EJ*(q

', a;¡a

g,,o/,

coulraa.r6

,1.^ ,n li

f - Wz"^.

z'-

'l)u¡'!azan-

It lo uL*{ o (o LnLr. pt^ ú}ra4

"&l pt.lo li a- la,.l,'Q. orr*"h*.2"

4|il )^*

y

,^

prok&*a

h

L toJn

4,

,n7

< la Za ny

oo ¡xuA |U {"

t( u*1,¡ 7,

{ [n¡o o.

Vn A-, p;lr,^ cl,( ca.,,.tk a

L o lr. ñ¡nfra'" a "ú,,4 -

4or^u e"fo y na ¡ruu1,2 arotfran".

idk-L, J *'i" ,' c 7-ulct et 1o u,^-o b'^/1

f,b"h ,10.tr tq ¡'[", I

tE ¿"lL

t"/ /*"{t ¡

,.&oúz^ ,*,

,'-

U'' a"

fa

"( V,

g', e

¿rr, /1= O

ntro- 4

z' ¡^!on, ,;n Oh.ü,,

Cap.l-2.- Dútg utas

a esl¡nu isostdticos. l/igct.s conpuest.ts ), pót.tico.t ¡s.):;ttitico.\

ti

39

I

f tt

¿= Ft+

I

t\

+--+

I

o.l

sL,o

b ,u"l^,Lrno e4

iailna

^:**"!ot,

+

y'{ s¡¡aErR .PLA¿¿ a,4

, T Á^l¡9¡&!

fo. ^{" r^o N a ftu/;k:b 6^1tu

l-

J-

@ Crrutffl

Prottlemas Resueltos de Resistencia de Nlateriales

I Millán Muñoz

d, t \,lb

& la nula , ,l

.h 7" !

hr,

¡

^,r"

",iroA

,l

*,1,., &. t?. a u,c,ora

*¿t y- L" o,fuol. )"lu

a,

'

,

ü

r¡,,d" ¡ct lt

(

'

t¿t,

'f

o (a Lrcha ,),u,/e.oda "¡ay.

,

,

r'- V4&n; d

,4

"a

arl la

vt*"

4.¡{a*,se ho'¿ [" l"l*.

,

lt4Li"i A ¿'^A qÁa-

hauí afato t

, &la a|1, a

-lV

I

\

9*pü&.n

1o * poqa' rr'

Ynk/"

a Ia ? ' $ir" ü p\'la^ f (4 ylt'¿^(

roht+

1 1,t1

¡{:) t^ffi:^ ¿¿t t¡'f& + f:

@: ho"a"Lyb ¡^l^t^yu)

i" - T@^(r^if:,t!- ?" rb" ("',,*ü!" 4^.'A 4;W1 X Vn "y*", !,aaa

to*¡oLta&

4r'

"*

utxJt 4 ,

,

uo.lrili¡,; .*i l^ ;ú"J"(¡,; ,W i*;ló Ju ¡,*o**

alt 41^Atar/.4¿4ú

&¡h'za'ai¿"# .

u. p"-c;Á *

h t, N

{^ *¡xr,J. ú

l^

40- nu6" Ar b",r;¡u

H

.t

t

Ct 4t^t cu ef

t,Jt

4aa¡r,(

a,!"kll ¿ib " h ¡n¡'t

a2"kw"lc

GnAr^'rl¡,ol d!

Pr* &, */q

Cap. I-2.- Dio¡;nnurs ( estima isosttit¡cot. Iiig(!s cot¡tP|c.\ttr- t) pórticos ¡st)st.iticos.

li

t;."1¡

Protllemas Resueltos de Resistencia de Nlaterialcs

I Millán lvluñoz

34)

," ib^

lu¡af,)cle +

,

)

qi;

b.o u

Ii.o u

toa

toa

tAl1o4 \

F\1'elt

f'

"

¿¿

¿iz

'

p* f*f¡

'

"L,.lel

*|^, to u,

'

no 9iror.,,

ot¿kolo { ",u/" 2o

"1^ !^ houzo*Ll i^ao!

l-

l

lR;r¿+ llz

t,'l

grt€nlc^ .]t

n'r*k,

$d

6Jr ¡,( , &4.¿ slüÉr¿,

T A^rn Étu,

l+ Jn]-^^rla n, t yu&

o¡ud&n iuij.ic"t-

L'

t

q Lariz

'Cr.o *;d ci,)

@

T¡o' lu /aa,

rz lfu.l^ lr. l^.o1

lo,

eqi" !" ü1

,u k' et

^^d^

"o^L *, V,"l*á ln¡'l^'k

eL u ¡ou""'Á /¡"Q hosf" o'oru J ?ro g' e.+

*1

.to'*o|o,

;i

W¿utO

r¡c40¿ V

l:

¿ ()[ot 21" "t:.n; ,^l{

I aclLut^¡ n0 l[(taaa

fn'& w,t,¡n ^,l,- , *ri^*kol-

l"¡" r^'lev