Está en la página 1de 6

FRANCIS UNDERWOOD EN SAN VALENTN

Jue, 13/02/2014 - 11:26


Cultura Dicen en BASTION

P r !ar"a Cele#te $i%li B & 'a c n#trucci(n narrati)a * cine+at %r,-ica .ue l # aut re# /e 0 u#e - Car/# 1acen /e 2ranci# 3n/er4 / 5er+ite recu5erar #u +atri+ ni c + un /i#5 #iti) -un/a+ental /e #u )i/a 5er# nal * 5 l"tica6Claire e# el 7nic 5er# na8e cr"tic 5ara 2ranci#: tiene una 5 tencia /e /e#trucci(n c +5leta # 9re #u +ari/ * e#t la c n)ierte en -act r /eter+inante /e #u )i/a 5 l"tica6

'ue% /e la lecci ne# .ue 0OC 5ue/e /arle a l # le% # /e la 5 l"tica, c +en:are+ # a.u" a 1acer - c # 9re l # c +5 nente# -un/a+entale# /el e#cenari 5 l"tic .ue la #erie n # 5re#enta ;e# /ecir, n #(l re-erire+ # a l # 5er# na8e#, #in ta+9i<n a la# relaci ne# entre ell #=6 >n l .ue re#5ecta a nue#tr a55r ac1, a5elare+ # a #u#5en/er cual.uier 8uici c n#i/eraci(n + ral <tica6 >#t 5ue/e 5arecer reali#+ e&5l"cit , 5er en reali/a/ e# una /eci#i(n 5erati)a, ca#i +et / l(%ica: c l car la + ral en epoj #i+5li-ica el trata+ient * 5er+ite .ue ca/a lect r a%re%ue a l e&5ue#t #u# c n#i/eraci ne# <tica#, 1acien/ /e ca/a lectura un en- .ue /i-erente * le%"ti+ /e la# arte# /e 3n/er4 /6 'a c n#trucci(n narrati)a * cine+at %r,-ica .ue l # aut re# 1acen /e 2ranci# n # 5er+ite a9 r/arl 8unt a Claire, recu5eran/ #u +atri+ ni c + un /i#5 #iti) -un/a+ental /e la )i/a /e 2ranci# ;5er# nal * 5 l"tica=6 'a /eci#i(n /e a9 r/arl # a#" #e 9a#a en / # c n#i/eraci ne#: 1= >n e#te a#unt , 0OC * la 5r,ctica 5 l"tica real #e c n/icen c +5leta+ente ;+atri+ ni # .ue +antienen intere#e# c +une# 5 r -uera /e l r +,ntic # n alta+ente -unci nale# a la 5 l"tica=? * 2= Claire e# el 7nic 5er# na8e cr"tic 5ara 2ranci#, 5 r l .ue n 5 /e+ # 5er+itirn # rele%arla al lu%ar /e la e#5 #a %ua5a c n c nciencia # cial * una )i/a 579lica6 Claire % :a /e una ca5aci/a/ +u* c +7n en )aria# +u8ere#: una 5 tencia /e /e#trucci(n +a#i)a # 9re #u# +ari/ # ;* el ri%en /e e#a ca5aci/a/ re#i/e en una 5 te#ta/ .ue ell # +i#+ # le t r%ar n al a+arla#=6 P r car,cter tran#iti) , e#t la c n)ierte en un -act r /eter+inante en la )i/a 5 l"tica /e 2ranci#6 Ante# /e /e#%ranar a 3n/er4 /, tene+ # .ue 1acer un c +entari %eneral ine)ita9le: la 5ri+era te+5 ra/a /e 0OC n e# un 5r /uct uni- r+e6 'a 1i#t ria )ar"a l # t n # /e #u# c +5 nente#: inau%ura en cla)e +u* #1a@e#5eriana, 5re#entan/ a 2ranci# .ue 5arece #(l /i-erenciar#e /e Aicar/ III 5 r n e#tar c ntra1ec1 -"#ica+ente ;la e#cena /e a5ertura * la

enunciaci(n /el a+ r a #u +u8er i/<ntic al /e l # ti9ur ne# 5 r la #an%re, # n recur# # /e alt i+5act narrati) .ue #ir)en 5ara B5lantarC a un 5er# na8e en una 5 #ici(n /eter+ina/a=6 Claire ta+9i<n a9re #u r l /i-erenci,n/ #e /e 'a/* !ac9et1 #(l 5 r #u# r 5a8e#: 5rue9a /e ell re#i/e en 5r 1i9irle /i#cul5ar#e a #u +ari/ , inclu# ante ella6 Per Tant 2ranci# c + Claire e) luci nan * )an + #tran/ tra# cara#, e+i%ran/ tant /e la# i+5r nta# .ue c n-i%uran %ran 5arte /e la narrati)a an%l #a8 na, c + /e la )er#i(n ri%inal /e 0 u#e - Car/# ;BBC, 1DD0=6 'a# ra: ne# /e la e) luci(n 5ue/en /e9er#e a /eci#i ne# #ur%i/a# %racia# al 5r ce/i+ient +,# c +7n .ue #e utili:a c n la +a* r"a /e la# #erie# ;#e la# # +ete a t / ti5 /e focus groups * +ecani#+ # /e e)aluaci(n cualitati) # 5ara )er el i+5act /el 5r /uct * reca9ar #u%erencia# /e la rece5ci(n=, c + ta+9i<n 5ue/e /e9er#e a la# 5 #i9ili/a/e# .ue 9rin/an a l # aut re# 5 /er narrar una 1i#t ria en trece 1 ra#6 Cual.uiera -uere la ra:(n, tene+ # .ue re-erirn # a ell 5 r.ue la re+ini#cencia #1a@e#5eareana en 0OC tiene un l"+ite +,# ac ta/ .ue el .ue #e le #uele /ar #i+5l na+ente 5 r la cr"tica n rtea+ericana6 Citar la# re+ini#cencia# /e 3n/er4 / a Aicar/ III al reali:ar apartes al 579lic , re% /ear#e en l # 5areci/ # /e D u%1 Sta+5er c n el Du.ue /e Buc@in%1a+, n # 1ace .ue/a+ # en un 5lan 9a#tante + /e#t /e an,li#i#: Aicar/ n -ue el 7nic .ue .ue9r( Bel cuart +ur C * 1a9l( al 579lic , * l # 5era/ re# 5 l"tic # actuale# 1an #i/ + #tra/ # en la cine+at %ra-"a * la literatura c n una ri.ue:a /e la .ue Sta+5er ta+9i<n 5ue/e e#tar 1acien/ u# 6 >n +en # 5ala9ra#, la c n- r+i/a/ c n #eEalar la# re+ini#cencia# ricar/iana# en 0OC 5arece +,# un act /e 5ere:a .ue una la9 r /e e#clareci+ient 5 r 5arte /e la cr"tica6

Francis deviene en Frank. Planteare+ # a1 ra la# caracter"#tica# %enerale# /e 2ranci#, cuan/ /e)iene en el Frank Congressman Underwood, en la )i/a 579lica6 Parta+ # /e al%un # 1ec1 #: 2ran@ e# un 1 +9re .ue n act7a en 5 l"tica e#5,#tica+ente6 P #ee un e#t,n/ar/ /e )i/a ac + /a/ , 1a /e/ica/ t /a #u )i/a a la 5 l"tica * c n ce el +ane8 /e la# C,+ara# * el CND ;C +it< Naci nal De+(crata=6 Tiene una +u8er .ue c n ce #u tra9a8 en 5 l"tica * l ali+enta c n acci ne# 1u+anitaria# /e#/e una cari/a/ t"5ica /e 9uen /e+(crata6 >lla 1a a)an:a/ en #u carrera %racia# al 5 /er /e #u +ari/ * c +5ren/e la# n c1e# -uera /e ca#a #ie+5re * cuan/ #ean 5ara reci9ir la +e8 r 5arte /el trat 6 T / e#t n # /ice .ue e# un 1 +9re e#ta9leci/ .ue 5ue/e ele%ir entre a)an:ar 5ara incre+entar #u 5 /er, 5ue/e c ntinuar c n #u )i/a /e ne% ciaci(n /iaria, /e ca9il/er #, 5eri /i#ta# * c nte+5laci(n /e la -auna 5 l"tica6 Ta+9i<n tiene una tercera 5ci(n, +,# a9ur%ue#a/a: reali:ar el +i#+ tra9a8 * acercar#e a la# c r5 raci ne# * ca9il/er # 5ara .ue +e8 ren #u c1e.uera6 Per t / n # in/ica .ue el 8ue% .ue 2ran@ + l/e( 5 r aE # e# el /e tra9a8ar 5ara #" +i#+ ;ni #i.uiera #e 5er+iti( /i#traer#e en tener niE #, c + le c n-e#( a un /e#)a#ta/ Peter Au## =, / n/e B#" +i#+ C alu/e al 5 /er * n al /iner 6 Si c +5ren/e+ # e#te 5 #ici na+ient /e 2ranci# ante la )i/a, t +are+ # c n +,# raci nali/a/ t / l .ue 1ace ;e#t n i+5lica .ue l a5r 9e+ #, # la+ente enten/ere+ # c n +en # 5rec nce5t # #u c n/ucta=6 A.u" e# / n/e 2ran@ n #e 5arece a Aicar/ III #u an#ia /e 5 /er n e#t, c nta+ina/a 5 r -alencia# .ue n 5ertenecen a la 5 l"tica, ni e# Peter Au## una 5er# na acec1a/a 5 r #u# /e+ ni # en la )i/a c ti/iana6 2ran@ n #aca /e la 9ili# #u an#ia /e 5 /er6 P r e# # 9re)i)e6 P r e# tiene una lar%a )i/a en l # lare# / n/e c rre al% tan c rr #i) c + el 5 /er6 2ran@ carece /e 9#ceni/a/6 Ja+,# -rece 5lata ;#i n e# 5 r +e/i /e tercer #=, +u8ere# /r %a#6 C .uetea c n un )a# /e 41i#@* 5ur 5ara / 9le%ar a un Au## .ue 5ue/e 5 ner atenci(n en un 5reci tan 9a8 , 5er #(l 5ara actuar #u 5 /er ;la 7nica )e: .ue l )e+ # /ar un t(&ic en t /a la te+5 ra/a ante# /e a1 %ar a #u 5r te%i/ , e# #(l un tra% a al%uien *a e+9 rrac1a/ * c n el -in /e 5 /er aca9ar c n al%uien .ue #e t rn( 5eli%r #"#i+ 5ara la carrera /e 2ran@ * t / # l # .ue e#t,n 9a8 #u re#5 n#a9ili/a/6 Au## 5ta 5 r act # /e /i%ni/a/ .ue n l r/enan #in .ue l e&5 nen a c n)ertir#e en la c +i/illa +e/i,tica * el 9lanc /e la )er%Fen:a a8ena /e +ultitu/e#6 Peter Au## #(l #ir)e /e#acti)a/ , 1acien/ 5a5el ne# n le #ir)e a na/ie6 A la lar%a, 1a#ta l # re5u9lican # #e can#ar,n /e /e#5e/a:arl ;/e8a /e tener %racia 5atear a al%uien .ue #e arra#tra, * tiene c #t # en la 5ini(n 579lica 1acerl /e+a#ia/ =6

2ran@ #a9e .ue t / # tienen un 5reci ;inclui/ <l=6 Per a /i-erencia /el c +7n /e l # + rtale#, c n ce el #enti/ c +5let /e e#ta i/ea6 'a +a* r"a /e la# 5er# na# #(l 5ien#an en la )er#i(n inc +5leta /e e#ta i/ea, * 5 r e# #e e#can/ali:an en un arre9at /e + ralina, a#e%uran/ .ue Bn 1acen al% 5 r la canti/a/ /e /iner .ue -uereC6 3n B5reci C en 5 l"tica ;* en la )i/a= n re-iere a /iner l".ui/ nece#aria+ente: re-iere a la i+5 #i9ili/a/ /e a-r ntar un c #t , n nece#aria+ente + netari 6 3n 5reci en 5 l"tica 5ue/e c n#tituirl n .uerer .ue al%uien /aEe a un +ie+9r /e nue#tra -a+ilia, 5 r e8e+5l 6 ># e# un 5reci 6 G un .ue +uc1 # n .uere+ # a-r ntar6 P r e# , t / # tene+ # un 5reci , /e#/e el + +ent .ue 1a* c #a# .ue )al ra+ # ;+ateriale# n =6

Curiosamen e! "as #ersonas $ue no ienen #recio son "as verdaderamen e #e"i%rosas en es a vida. 2ran@ n #(l tra9a8a en 5 l"tica, #e 1a a5r 5ia/ /e la# ca5aci/a/e# .ue la %i+na#ia /e la 5 l"tica 5r )ee6 Tiene la ca5aci/a/ /e re5 ner#e a un % l5e en #e%un/ # ;c + cuan/ le nie%an la 8e-atura /e e#ta/ =6 Tienetiming: #a9e .ue #i en-renta un /e#acuer/ c n el Pre#i/ente, tiene .ue #alir in+e/iata+ente /e la -icina 5ara n alar%ar la #ituaci(n * #e +al %re el e-ect 6 Cuan/ c +5r +ete a la e%re#a/a /e Stan- r/ n la /e8a ne%ar#e: le encar%a el -a) r c + 5er# nal * la /e8a 5ara .ue #e 5 n%a a tra9a8ar en #u cu+5li+ient 6 'e8 # /e #er una 5ericia /e la# relaci ne# inter5er# nale# c ti/iana#, e# una +e/i/a .ue un 9uen 5 l"tic t +a 5 r.ue #a9e .ue tiene e-ect # c ncret #6 3n 9uen 5 l"tic #a9e .ue la c +unicaci(n e# 5 r + +ent # la )"a 5 r / n/e c rre el 5 /er * 5 r e# 1a* .ue e#+erar#e c n ella6 2ran@ #a9e .ue n #e 5ue/e 1acer c +er 5 l) #ie+5re a l # /e+,#666 a )ece# l c +e un 6 >l e8e+5l 9)i 5ara e#t l tiene un Peter Au## e#cu5i<n/ le .ue #i l /erri9a ta+9i<n #e caer, <l +i#+ 6 Per e#te e8e+5l n # 9li%a a al%una# aclaraci ne#, 5 r.ue encierra tra# /i+en#i ne#6 Para c +en:ar, #e5a+ # .ue e8ercer 5 /er e#, c ncreta+ente, 1acer .ue tra/# 5er# na/# 1a%an al% .ue n 1ar"an #in nue#tra inter)enci(n6 Dic1 e#t , )ea+ # .ue 2ran@ #a9e .ue el 5 /er e# al% +u* 5areci/ a una Bener%"aC .ue c rre entre la# 5er# na#6 P r l tant , e# i+5 #i9le .ue #ie+5re #e #ea un e-ect r net #in #u-rir #u# c n#ecuencia#6 Al%una# )ece#, 3n/er4 / e# el .ue lan:a e#a ener%"a6 Otra# )ece#, e# el .ue la ca+9ia /e #enti/ ;la B) lanteaC 5 r a#" /ecirl =6 Otra#, e# el carrier .ue 5er+ite a e#a ener%"a #i%a c rrien/ 6 G al%una# tra#, e# .ue tra%a t /a# #u# c n#ecuencia#6 >#t e# ine)ita9le6 >l 5 /er -unci na c + un #i#te+a ter+ /in,+ic , * la# canti/a/e# /e +ateria .ue e#t,n en un la/ /el #i#te+a lue% ca+9iar,n a tra, / n/e ca#ual+ente 5 /e+ # e#tar n # tr # u9ica/ #6 A/e+,# /e e#t , tene+ # una #e%un/a cue#ti(n: el 5 /er n e# una canti/a/ a9# luta #in relati)a6 >#t, 5re#ente en /i-erente# canti/a/e# en )ari # act re# * re-racta /i-erente# e-ect # #e%7n la 5 #ici(n /e ell #6 P r l tant , cuan/ #e /eci/e 5atr cinar al l,9il Au## , el cr</it .ue <#te reci9e e# #encilla+ente 5arte /el 5re#ti%i 5r 5i 6 >r% , #i el 5atr cina/ #e cae, arra#trar, 5arte /e e#e cr</it c n-eri/ , /aEan/ a .uiene# a#e%urar n #u )ali/e:6 >n tra# 5ala9ra#, la# +acana# /el 5atr cina/ e+5ie:an a - r+ar 5arte /e la e#-era /e )ulnera9ili/a/ 5 l"tica /el 5atr cina/ r ;e#te e# el ra: na+ient .ue 5ri+a /etr,# /e la /eci#i(n /e 5reci5itar a Au## : e)itar .ue al%uien .ue n 5ue/e +ane8ar#e c n un +"ni+ /e /i%ni/a/, c +ience a /e#truir l # e#5aci # /e le%iti+i/a/ .ue le lle)ar n a 2ran@ aE # /e tra9a8 , /e /iner , /e ne% ciaci ne#, /e#en%aE # * #ati#-acci ne#6 ' # lect re# 5 /r,n ac r/ar n c n e#ta /eci#i(n, 5er e# n le .uita la raci nali/a/ .ue 5 #ee=6 2ran@ #a9e a%uantar la e#tu5i/e: a8ena /e +anera n ta9le6 3na c n/ucta e#t75i/a e# la /e 'in/a H,:.ue: c n-e#an/ #u ina#i#tencia al 7lti+ 5r *ect /e le* 5 r.ue )ia8( a 1a9lar c n el Decan /e Stan- r/6 ># una /eci#i(n e#t75i/a 5 r.ue l # 5r *ect # /e le* n -racan#an 5 r un #(l -act r ;* en e#te ca# , tene+ # la 5rue9a /e l # / # ) t # .ue -altar n 5r )ienen /e la e#t ca/a /e Claire=6 A/e+,#, 2ran@ 1a9"a ac r/a/ c n ella +antener en re#er)a #u )ia8e6 >#t e&5 ne a la 5er# na .ue allen/e #u# + ti)aci ne# le c n#i%ui( e#a entre)i#ta .ue ella n 5 #e"a6 3n e&ce# /e 1 ne#ti/a/ en un + +ent .ue n e# /eter+inante 5ara el e#cenari .ue tene+ # entre+an # e# clara+ente un act /e e#tu5i/e:6

2ran@ c n ce el )ie8 Btreat+entC6 >#ta e# una +et / l %"a +u* c n ci/a /entr /e la 5 l"tica n rtea+ericana, .ue -uera i+5le+enta/a 5 r 'in/#a* J 1n# n6 C + e# un te+a .ue re.uiere la #u-iciente atenci(n, l a9 r/are+ # en una 5r(&i+a n ta6 2ran@ #a9e .ue l # err re# c +eti/ # )uel)en en el + +ent +en # 5en#a/ 5er tran#-i%ura/ # en 1iel a+ar%a 5ara in%erir /e un #(l tra% 6 A#" le /e)uel)e el Pre#i/ente ;.ue n 5reci#a+ente e# el +e8 r li/era:% .ue /i e#a naci(n= #u 5a5el(n c +eti/ en la TH naci nal c n el l"/er #in/ical / cente6 Sa9ien/ .ue e#t 5 /"a 5a#ar, n /ice una # la 5ala9ra * t +a l .ue #e 1a %ana/ 6 2ran@ c n ce la )i/a 5 l"tica * #a9e .ue ella re.uiere /e /i-erente# ca9le# a tierra 9li%at ri #6 ># /eter+inante c n#truir e#5aci # /e c ntenci(n 5r 5ia c + la )i/a c n Claire, la ca#a, el ali+ent c n#tante /e relaci ne# n nece#aria+ente a5 *a/a# en la 5 l"tica6 Para c +5letar e#a ec n +"a, l # e#crit re# /e9er"an 1a9erle /a/ un 1 99ie6 3na 5a#i(n /e#intere#a/a6 ># r/ena la# i/ea# 5ara la 5elea #e+anal c ti/iana6 Tal )e: 5 /a+ # e#5erarl lue% /el 14 /e -e9rer 6 2ran@ c n ce la re%la /e la# re%la# /el 5 /er6 'a +et ni+ia +,# e-ecti)a: la actuaci(n6 Actuar el 5 /er e# un + / ec n(+ic * acce#i9le /e 9tenerl ;a e#t a5elan Au## * C1ri#tina -in%ien/ una lla+a/a /el -la+ante Pre#i/ente /e la Naci(n, .ue neutrali:a a -uer:a /e /e+ #traci(n /e 5 /er * al% /e c1 luli#+ l # 5lante # /el 0enr* C1a5+an acerca /e una le* /e ur9ani:aci(n=6 3n/er4 / actua el 5 /er, 5er , tra )e:, c n ce una lecci(n +,# .ue Peter Au## acerca /e la 5 l"tica: la en r+e 5 tencia .ue tiene actuar la 1u+il/a/6 Cuan/ n tiene +,# .ue 9a8ar la ca9e:a 5 r.ue el a+9iente e#t, +u* /en# act7a el #er)ici : 5re5ara <l +i#+ un # #an/4ic1# a l # 5a/re# /e la niEa .ue +uri( en #u 5ue9l natal, 5 ne a /i#5 #ici(n #u renuncia, * )a 9ien +uni/ /e una c +5en#aci(n -reci<n/ le a l # 5a/re# una 9eca c n el n +9re /e la -ina/a ;cual #i -ue#e una 5er# na /e#taca/a 5ara la c +uni/a/, cuan/ en reali/a/ +uri( c +etien/ un /elit e)ita9le c + en)iar +en#a8e# /e te&t +ane8an/ 666 5er n 5r ce/e atre)er#e a e#ta cru/a )er/a/ en un a+9iente inun/a/ 5 r al% .ue l # #ere# 1u+an # n c +5ren/e+ # c + e# la +uerte /e 5er# na 8 )en, c n el a%ra)ante .ue n # #enti+ # a9ru+a/ # 5 r el / l r /e l # 5a/re#6 2ran@ #a9e .ue en e#e + +ent 1a* .ue 1acerle ca# a la# +a#a#, * #anti-icar a la +uerta=6 P r ciert , e#te inci/ente tiene un c +5 nente +,# +u* intere#ante: 2ran@ /e+ue#tra #a9er .ue el en 8 irraci nal ante una 5arte / l r #a /e la )i/a ;la +uerte /e un 1i8 * el /e#a#tre .ue *ace en la -al/a /e l # 5a/re#= #(l 5ue/en c +5en#ar#e ta5,n/ l c n +,# irraci nali/a/6 De a1" .ue n +ue#tre #u+i#i(n le*en/ la# >#critura#, * re/ 9le la a5ue#ta %ritan/ en un te+5l BTe /i , Di #IC6 2ran@ c +ete err re#6 >NOA!>S err re#6 un /e ell # e# +u* t"5ic /e .uien e#t, en 5 l"tica, * a/e+,#, e# el .ue +,# c #t # acarrea6 3n/er4 / l)i/a, 1acia el ca5"tul D * 10, .ue la# re%la# /el 8ue% #e a5lican a t / # l # 8u%a/ re#, t / el tie+5 ;n # la+ente cuan/ n # -a) recen a n # tr #=6 >#e err r l lle)a a .ue t / # l # -rente# .ue/en a9iert #: Claire, J e, Peter6 A/e+,#, c +ete tr err r c n Au## , c + e# #u9e#ti+arl * enca#illarl en #u /e9ili/a/6 Per la# 5er# na# a7n +,# /e#)enci8a/a# tienen + +ent # /e reacci(n c ntra #u 5r 5ia /e9ili/a/, c ntra la en)i/ia .ue le# 5r /uce la - rtale:a /e l # tr #6 ' .ue #uce/e c n J e e# +,# 5re)i#i9le, 5er e# n l 1ace +en # / l r # 5ara #u r%ull 6 >l 5unt cr"tic re#i/e .ue t / e# #uce/e en un + +ent en .ue Claire ta+9i<n #e #ale /e #u e#.ue+a6 G el ca#ti% /e Claire e# tri5le: 5 /r"a 1a9erle 1ec1 la )i/a i+5 #i9le en la )i/a 5ri)a/a, 5er n e# una /a+a tan )ul%ar, 5 r e# l ca#ti%a en #u la9 r * l 9li%a a 9a8ar la ca9e:a c n el Pre#i/ente * a .ue la 5ini(n 579lica * l # +ie+9r # /el C n%re# )ean .ue n t /a el ala /e+(crata #e r/ena 9a8 #u /irecti)a6 A5arte /el ca#ti% 579lic , Claire cu9re tr # -rente#: r/ena a e#a 8 )encita t4ittera .ue #e t +a /e+a#ia/a# atri9uci ne# ;#i #u +ari/ n la c ntr la, ella 1ace l 5r 5i = * re5ara #u aut e#ti+a: )uela a Ne4 G r@ a )er al a+ante /el -ree #5irit=6 P r 7lti+ , una cue#ti(n .ue e#t, a 1 rca8a/a# entre la 1i#t ria * el - r+at en .ue e# narra/a ;una #erie=: la cue#ti(n narrati)acine+at %r,-ica a )ece# mete la cola en el /e#arr ll /e la e#cena 5 l"tica * 9li%a al 5er# na8e /e 2ran@ a 1acer aclaraci ne#: %ran 5arte /e l # a5arte# ;la# )ece# .ue 3n/er4 / r +5e la -icci(n * le 1a9la al 579lic = e#t,n c l ca/ # 5ara e&5licar enri.uecer #ituaci ne# al 579lic .ue n c n ce la 5 l"tica6 Hea+ # un e8e+5l clar : Cuan/ 'in/a H,:.ue: le 5re%unta #i t / l .ue -ue ac ntecien/ inclu# el intent /e .ue #u 1i8 in%re#e a Stan- r/ n era +,# .ue un + / /e lle)arl a la )ice5re#i/encia6 >n e#te ca# ,

el aut r * el /irect r #e )en 9li%a/ # al a5arte 5ara e&5licitar el +ecani#+ .ue 5era entre a+9 # 5er# na8e# * re#altar a -a) r /e la c 1erencia /el 5er# na8e la e&i#tencia /e un artilu%i ;rec r/e+ #: 2ran@ /ice .ue #i le +iente a 'in/a ella l u#ar, en #u c ntra, * #i la elu/e ella n + )er, un /e/ =6 >#a e# una treta +u* c +7n /e la 5 l"tica, 5er 5ue/e n #er )i#ta 5 r el 579lic 5r -an , * /e8arla a la /eri)a /e #er /e/uci/a ; n = i+5lica 5er/er un recur# narrati) .ue 5ue/e #er u#a/ a -a) r /el 5er# na8e /e 3n/er4 /6

Lo $ue "a san%re a "os i&urones. Claire e# +uc1 +,# .ue una 'a/* !ac9et1 .ue a:u:a a #u +ari/ a c n#e%uir el +,&i+ /el 5 /er a cual.uier 5reci 6 ># una +u8er .ue c n ce el 5 /er a tra)<# /e #u +ari/ , * entien/e .ue l # -a) re# # n #i+5le+ente e&cu#a# 5ara c ntra5re#taci ne#6 Per 5 #ee una %ran )enta8a /e la .ue 2ranci# carece: n e#t, c n#tante+ente en un +e/i / n/e la ) r,%ine /el 5 /er e# la re%la, * 5 r e# 5ue/e t lerar tra% # a+ar% # #i el -in e#5era/ e# +a* r6 2ranci#, en ca+9i , e#t, in+er# en e#e +ar /e ra5iEa, .ue l lle)a a la nece#i/a/ /e an#iar un e#5aci /e #e%uri/a/ ;en t<r+in # /e #u5er)i)encia=6 >#ta #en#aci(n tan c +7n /e la 5 l"tica e# l .ue e+5u8a a +uc1 # a la 97#.ue/a /en /a/a /e +,# 5 /er6 Claire n #iente e#a a+ena:a a /iari 6 ># #u +ari/ el .ue la 5a/ece6 Claire e# /i#tin%ui/a ;e&i#te una %ran -a#cinaci(n entre la au/iencia a+ericana 5 r el e#til * l # /i#eE # .ue luce A 9in Kri%1t en e#e r l=, * -un/a+ental+ente, c ntr la/a6 C n ce #u lu%ar en la e#tructura 3n/er4 /, 5er e# n la 1ace rele%ar #u# intere#e#6 Sa9e .ue el tra9a8 /e #u +ari/ 5ue/e re%alarle una n c1e en )ela la au#encia /e #u +ari/ en la ca+a, 5er e# n la #aca /e #u# ca9ale#6 3na +u8er +,# 8 )en n la )ulnera en #u aut e#ti+a *, cuan/ #e #iente ataca/a n #e /e#tru*e 5 r.ue l # aE # 5a#ar n, #in .ue )a * e8erce #u 5 /er aclar,n/ le a la intere#a/a la# /i-erencia# /e altura -"#ica, /iner * /i#tinci(n6 Ta+9i<n le #u%iere .ue a una +u8er .ue 5a#( l # cuarenta la #e5ara una )i/a entera /e una c1ica .ue c +ien:a a c rretear el +un/ /e l # a/ult #6 Claire, a /i-erencia /e 2ranci#, 5 #ee l"+ite# +,# c rt #6 G e#t e# l .ue la 1ace la +,# -uerte /e a+9 #6 Sa9e .ue la carrera /e ca/a un 5ue/e 5 tenciar#e c n la /el tr , * #e +ane8a c n re#er)a * 5ericia en e#e e#.ue+a6 Al n e#tar # +eti/a al an#ia /e 5 /er, 5ue/e /ar#e el lu8 /e 5en#ar #u# + )i+ient # * .ue e#t # #ean +,# incre+entale#6 Ta+9i<n 5ue/e e#5erar .ue la# )enta8a# )en%an /e .uiene# le /e9en un -a) r a #u +ari/ #in # +eter#e al /e#%a#te .ue ell c nlle)a6 Claire e# una +u8er a5l +a/a en el +e8 r #enti/ /e la 5ala9ra: la -en/e .ue un ca9il/er a+9ici # la in)ite a #u #uite 5re#i/encial, * n la in+uta .ue un 1 +9re le c n-ie#e #u a+ r * /i%a .ue /ia a #u +ari/ 6 >lla l a+a * c n e# alcan:a6 Claire #a9e .ue l .ue un 1 +9re n 1ace tiene .ue i+5le+entarl ella6 G e# 5 #i9le .ue #e5a el e-ect .ue tienen e#a# acci ne# n 5re)i#ta# # 9re un 1 +9re .ue +ane8a #u )i/a 9a8 el c ntr l /e l # act re# ;e#t 5ue/e re-le8ar#e en el %e#t /e#enca8a/ /e 2ran@ cuan/ J e le c n-ir+a .ue Claire e#tu) en #u ca#a=6 Claire u#a, +e8 r .ue #u +ari/ , cierta 5re/ +inancia ani+al, /i%na /e un +a+"-er , .ue acu/e al territ ri /el a/)er#ari a )er #u# c #a#, 5er ta+9i<n a /e8ar #u l r * 1acer .ue la )"cti+a #e inun/e /e a/renalina6 >n la 5r(&i+a n ta ret +are+ # e#te te+a cuan/ 1a9le+ # /el arte /e 2ran@ al a5licar l .ue #e c n ce en la 5 l"tica n rtea+ericana c + Bt1e treat+entC6 Claire n e#t, entre%a/a 5 r c +5let a #u +ari/ , * e# n i+5lica .ue l a+e +en #6 Cuan/ 2ran@ n cu+5le c n l ac r/a/ * la trata c + una 5ie:a +,# /e #u ta9ler , ella /e)uel)e el % l5e 5 r ele)aci(n c n un 5r *ect /e le* .ue n #ale6 2ranci# .ue9r( un c ntrat 9,#ic , .ue la# +u8ere# n # le+ # 5er/ nar: l)i/ar .ue Claire n e# un 8u%a/ r +,# 5ara +ani 9rar, #in e#a +u8er .ue <l /ice a+ar +,# .ue l # ti9ur ne# a la #an%re6 Si e# e# a#", 5 r el 9ien /e la c 1erencia, /e9e cui/arla * tratarla c + l .ue e#: la Aeina /e #u ta9ler 6 'a +i#+a Aeina .ue #i /e#a5arece, 1ace .ue el Ae* #ea in7til en t / el 8ue% 6 A +5er e# # c ntrat # e# 5atear un ta9ler .ue n tiene 5 r .u< #er 5atea/ #i ella c ntri9u*( tant a .ue la# 5ie:a# e#t<n 9ien /i#5ue#ta#6

!r#6 3n/er4 / e# un 5er# na8e en + )i+ient .ue 5arece e) luci nar, +uc1 en la #e%un/a te+5 ra/a: el a)i# a 2ranci# acerca /e n # 5 rtar cual.uier 5reci , la c nclu#i(n a la .ue lle%a c n #u a+ante en una 5la:a ;)er l .ue re#i%n( 5 r un 2ranci# .ue n lle%a a retri9uirla=, * la /eci#i(n /e a-r ntar un trata+ient /e -ertili/a/ # la ;al% .ue n nece#aria+ente c ntinuar, a#", 5er la c n#ulta +</ica la reali:( en # le/a/ #in 5artici5ar a #u +ari/ =, n # +ue#tran una Claire .ue #e%uir, crecien/ 6

Una ven ana! un ci%arri""o ' e" si"encio. >l +atri+ ni /e l # 3n/er4 / e# un e#5aci /e re5ar 5er# nal 5ara 2ranci#, /e c n#trucci(n /e 5 /er, * /e acuer/ # e#ta9leci/ #6 >n l c ti/ian , #e c n-ir+a /e una +anera +,# -uerte .ue ante un altar: la cere+ nia #e -icia en una )entana c n un ci%arrill c +5arti/ , en)uelt # 5 r el #ilenci n cturn 6 ' .ue +,# lla+a la atenci(n /e #u +atri+ ni e#, curi #a+ente, l +en # n )e/ # /e <l: 2ranci# utili:a 5rinci5i # .ue a5lica a la 5 l"tica 5ara #u )i/a +arital6 G Claire ta+9i<n l 1ace6 Cuan/ la #erie c +ien:a, 2ran@ #e /e-ine c + el 5l +er .ue 1ace .ue l # #e/i+ent # cl acale# -lu*an6 >#te +i#+ 5rinci5i #e a5lica a #u +atri+ ni 6 3na # cie/a/ 579lica e "nti+a e# un e#5aci /e c n)i)encia c n l # a)atare# 579lic # e "nti+ #6 ' .ue el c +7n /e la %ente a )ece# n #a9e, e# .ue la )i/a /e l # 5 l"tic # n tiene e#t # / # e#5aci # /i)i/i/ # /e +anera e#tanca6 >l 5 /er e# una acti)i/a/ l #u-iciente+ente /e+an/ante c + 5ara .ue l .ue c nce9i+ # c + )i/a 5ri)a/a /e una 5er# na #e /e#/i9u8e6 >n el ca# /e l # 3n/er4 /, #u +atri+ ni e# la 9a#e /e #u#tentaci(n /el a5 * 5er# nal a cau#a /e acti)i/a/e# 579lica# ;in/i)i/uale# * c +5arti/a#=6 C + cual.uier )i/a +atri+ nial, a )ece# la# c #a# #e 1acen /i-"cile# /e lle)ar, l # 5r 9le+a# #e acu+ulan * la# tra9a# #e 1acen 5er#i#tente#6 Pue# 9ien, en e#e + +ent , 1a* .ue /e#ta5ar la# caEer"a#6 N e&acta+ente /el +i#+ + / .ue en 5 l"tica ;/ n/e #e 5re#i na, #e recuer/an -a) re# /e9i/ # #e arrinc na=, #in a5elan/ a /ar &"%en : 5er+itien/ )i#ita# a a+ante#, n e&i%ien/ e&5licaci ne#, +ani-e#tan/ l .ue n # + le#t( /e la c n/ucta /el tr #in ) l)er a in#i#tir # 9re e# 6 Claire * 2ranci# l 1acen +utua+ente6 N l 9u#can en un tera5euta, #in .ue # n ell # l # +e8 re# - ntaner # /e #u +atri+ ni 6 2uente i+a%en: li9rar*6creati)ec 46net
L 2011-2012 Ba#ti nDi%ital6c +