Está en la página 1de 6

Num. 7882 / 27.09.

2016 26851

Conselleria d’Educació, Conselleria de Educación,


Investigació, Cultura i Esport Investigación, Cultura y Deporte
ORDRE 59/2016, de 23 de setembre, de la Conselleria ORDEN 59/2016, de 23 de septiembre, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de que se establecen las bases reguladoras para la concesión
beques academicoesportives per a esportistes d’elit de la de becas académico-deportivas para deportistas de élite
Comunitat Valenciana. [2016/7438] de la Comunitat Valenciana. [2016/7438]

Índex Índice

Preàmbul Preámbulo
Article 1. Objecte Artículo 1. Objeto
Article 2. Persones beneficiàries i requisits Artículo 2. Personas beneficiarias y requisitos
Article 3. Naturalesa jurídica i procediment Artículo 3. Naturaleza jurídica y procedimiento
Article 4. Finalitat de les beques Artículo 4. Finalidad de las becas
Article 5. Sol·licituds Artículo 5. Solicitudes
Article 6. Comissió tècnica d’avaluació i barem aplicable Artículo 6. Comisión técnica de evaluación y baremo aplicable
Article 7. Pla de control Artículo 7. Plan de control
Article 8. Resolució de concessió Artículo 8. Resolución de concesión
Article 9. Publicitat de les beques Artículo 9. Publicidad de las becas
Article 10. Obligacions de les persones beneficiàries Artículo 10. Obligaciones de las personas beneficiarias
Article 11. Modificació de la resolució de concessió Artículo 11. Modificación de la resolución de concesión
Article 12. Compatibilitat de les beques Artículo 12. Compatibilidad de las becas
Article 13. Procediment de pagament Artículo 13. Procedimiento de pago
Article 14. Invalidesa de la resolució de la concessió Artículo 14. Invalidez de la resolución de la concesión
Article 15. Reintegrament i/o revocació de les beques Artículo 15. Reintegro y/o revocación de las becas
Disposició addicional única. Incidència pressupostària Disposición adicional única. Incidencia presupuestaria
Disposició final primera. Normativa aplicable Disposición final primera. Normativa aplicable
Disposició final segona. Delegació i desenvolupament Disposición final segunda. Delegación y desarrollo
Disposició final tercera. Entrada en vigor Disposición final tercera. Entrada en vigor

Preàmbul Preámbulo

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, aprobado por
la Llei Orgànica 5/1982, d’1de juliol, en l’article 49.1.28 estableix la la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, en su artículo 49.1.28 establece la
competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports. competencia exclusiva de la Generalitat en materia de deportes.
Per la seua banda, l’article 6 del Decret 7/2015, de 29 de juny, del Por su parte, el artículo 6 del Decreto 7/2015, de 29 de junio, del
president de la Generalitat, pel qual es determina les conselleries en què president de la Generalitat, por el que se determina las consellerias en
s’organitza l’Administració de la Generalitat, atribueix a la Conselleria que se organiza la Administración de la Generalitat, atribuye a la Con-
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport la competència en matèria selleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte la competencia
d’esport. en materia de deporte.
La Llei 2/2011, de la Generalitat, de 22 de març, de l’Esport i l’Ac- La Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la
tivitat Física de la Comunitat Valenciana, en l’article 17 estableix mesu- Actividad Física de la Comunitat Valenciana, en su artículo 17 establece
res de protecció i suport als esportistes d’elit, i de forma específica la de medidas de protección y apoyo a los deportistas de élite, y de forma espe-
convocar beques i ajudes per als esportistes d’elit en consideració als cífica la de convocar becas y ayudas para los deportistas de élite en consi-
seus resultats esportius i a les exigències de la seua preparació. deración a sus resultados deportivos y a las exigencias de su preparación.
El Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, El Decreto 13/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat,
sobre els Esportistes d’Elit de la Comunitat Valenciana, diu que per a sobre los deportistas de élite de la Comunitat Valenciana, dice que para
afavorir la formació acadèmica dels esportistes d’elit i en consideració favorecer la formación académica de los deportistas de élite y en consi-
als seus resultats esportius i exigències de la seua preparació, la Gene- deración a sus resultados deportivos y exigencias de su preparación, la
ralitat convocarà beques academicoesportives, destinades a sufragar les Generalitat convocará becas académico-deportivas destinadas a sufragar
despeses ocasionades per la seua formació. los gastos ocasionados por su formación.
Les beques que s’atorguen a l’empara de les presents bases no Las becas que se otorguen al amparo de las presentes bases no pre-
necessiten notificació a la Comunitat Europea, en no reunir els requisits cisan notificación a la Comunidad Europea al no reunir los requisitos
de l’article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, segons del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
disposa el Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, en la mesura según dispone el Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, en
que no afecten els intercanvis comercials entre els estats membres per la medida en que no afectan a los intercambios comerciales entre los
tractar-se d’una convocatòria de beques dirigida a l’alumnat d’ensenya- estados miembros por tratarse de una convocatoria de becas dirigida al
ments reglats i esportistes d’elit. alumnado de enseñanzas regladas y deportistas de élite.
De conformitat amb l’article 164.a de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, De conformidad con el artículo 164.a de la Ley 1/2015, de 6 de
de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Ins-
Subvencions, per Resolució de 30 d’agost de 2016, del conseller d’Edu- trumental y de Subvenciones, por Resolución de 30 de agosto de 2016,
cació, Investigació, Cultura i Esport, s’aprova el Pla Estratègic de Sub- del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, se aprue-
vencions 2016-2019 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura ba el Plan Estratégico de Subvenciones 2016-2019 de la Conselleria de
i Esport, que inclou la línia de subvenció objecte d’aquestes bases. Educación, Investigación, Cultura y Deporte, que incluye la línea de
subvención objeto de estas bases.
Per això, en virtut de les facultats que em confereix l’article 28 de Por ello, en virtud de las facultades que me confiere el artículo 28
la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, l’article 160.2 de la de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, el artículo 160.2 de la
Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública del Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública del
Sector Públic Instrumental i de Subvencions, la Llei 38/2003, de 17 de Sector Público Instrumental y de Subvenciones, la Ley 38/2003, de 17
Num. 7882 / 27.09.2016 26852

novembre, General de Subvencions, així com el Decret 155/2015, de de noviembre, General de Subvenciones, así como el Decreto 155/2015,
18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
funcional de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, orgánico y funcional de la Conselleria de Educación, Investigación,
i vistos els informes preceptius, el resultat del tràmit d’audiència i con- Cultura y Deportes, y vistos los informes preceptivos, el resultado del
forme amb el Consell Jurídic Consultiu, trámite de audiencia y conforme con el Consell Jurídic Consultiu,

ORDENE ORDENO

Article 1. Objecte Artículo 1. Objeto


La present ordre té per objecte establir les bases reguladores per a La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras
la concessió de beques academicoesportives per a esportistes d’elit de para la concesión de becas académico-deportivas para deportistas de
la Comunitat Valenciana. élite de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Persones beneficiàries i requisits Artículo 2. Personas beneficiarias y requisitos


1. Les persones beneficiàries seran aquelles persones físiques que 1. Las personas beneficiarias serán aquellas personas físicas que
acrediten els requisits establits en el present article, i que puguen obtin- acrediten los requisitos establecidos en el presente artículo y que puedan
dre la condició de beneficiàries per no concórrer-hi cap de les circums- obtener la condición de beneficiarias por no concurrir ninguna de las
tàncies que ho impedeixen, les quals es detallen en l’article 13 de la Llei circunstancias que lo impiden, las cuales se detallan en el artículo 13 de
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions: la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
a) Ser esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana de nivell A o a) Ser deportistas de élite de la Comunitat Valenciana de nivel A o
de nivell B, que apareguen en les llistes d’esportistes d’elit publicades de nivel B, que aparezcan en las listas de deportistas de élite publicadas
des de l’1 de gener de l’any anterior al de la convocatòria, fins al final desde el 1 de enero del año anterior al de la convocatoria hasta el final
del termini de sol·licitud que s’establisca en la convocatòria, i que no del plazo de solicitud que se establezca en la convocatoria, y que no
hagen perdut la condició esmentada per alguna de les causes previstes hayan perdido dicha condición por alguna de las causas previstas en el
en l’article 6 del Decret 13/2006, del Consell. artículo 6 del Decreto 13/2006, del Consell.
b) Acreditar durant el període establit en la convocatòria resultats b) Acreditar durante el periodo establecido en la convocatoria resul-
referits en l’article 6.2, o almenys en campionats oficials d’Espanya, tados referidos en el artículo 6.2, o al menos en campeonatos oficiales
resultats de: de España, resultados de:
b.1. Modalitats olímpiques o paralímpiques: resultats entre els 6 pri- b.1. Modalidades olímpicas o paralímpicas: resultados entre los 6
mers classificats en categories de més de 17 anys, o entre els 16 primers primeros clasificados en categorías de más de 17 años, o entre los 16
classificats en categoria sènior. primeros clasificados en categoría senior.
b.2. Altres modalitats oficialment reconegudes: resultats entre els b.2. Otras modalidades oficialmente reconocidas: resultados entre
3 primers classificats en categories de més de 17 anys, o entre els 12 los 3 primeros clasificados en categorías de más de 17 años, o entre los
primers classificats en categoria sènior. 12 primeros clasificados en categoría senior.
Tots els resultats hauran de ser obtinguts en campionats oficials Todos los resultados deberán ser obtenidos en campeonatos oficia-
que complisquen la resta de requisits de nombre mínim d’esportistes les que cumplan el resto de requisitos de número mínimo de deportis-
i equips participants per categoria establits igualment en l’article 6.2. tas y equipos participantes por categoría establecidos igualmente en el
artículo 6.2.
c) Tindre domicili en qualsevol municipi de la Comunitat Valencia- c) Tener domicilio en cualquier municipio de la Comunitat Valen-
na en el moment de la sol·licitud, excepte aquells esportistes inclosos en ciana en el momento de la solicitud, salvo aquellos deportistas incluidos
centres estatals de Tecnificació Esportiva o situació semblant, que hagen en centros estatales de Tecnificación Deportiva o situación similar, que
fet la seua carrera esportiva a la Comunitat Valenciana fins a aqueix hayan desarrollado su carrera deportiva en la Comunitat Valenciana hasta
moment, acreditant-se aquesta situació per la seua federació esportiva. ese momento, acreditándose esta situación por su federación deportiva.
d) Esportista que l’any de la convocatòria complisquen com a d) Deportistas que en el año de la convocatoria cumplan como
màxim 26 anys. máximo 26 años.
e) Estar en possessió de la corresponent llicència en vigor d’una e) Estar en posesión de la correspondiente licencia en vigor de una
federació esportiva de la Comunitat Valenciana. federación deportiva de la Comunitat Valenciana.
f) Tindre matrícula durant tot el curs acadèmic en un centre d’ense- f) Tener matrícula durante todo el curso académico en un centro de
nyança secundària o universitària oficialment reconegut per la conse- enseñanza secundaria o universitaria oficialmente reconocido por la Con-
lleria competent en matèria d’educació, cursant ensenyaments de règim selleria competente en materia de educación, cursando enseñanzas de régi-
general, ensenyaments de règim especial o ensenyament universitari. men general, enseñanzas de régimen especial o enseñanza universitaria.
2. Les persones interessades hauran de complir aquests requisits 2. Las personas interesadas deberán cumplir estos requisitos en el
en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds. momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Article 3. Naturalesa jurídica i procediment Artículo 3. Naturaleza jurídica y procedimiento


1. El procediment s’iniciarà d’ofici, per convocatòria pública mit- 1. El procedimiento se iniciará de oficio, por convocatoria pública
jançant una resolució dictada per la persona titular de la direcció general mediante resolución dictada por la persona titular de la dirección general
amb competència en matèria d’esport, en la qual es farà menció expres- con competencia en materia de deporte, en la que se hará mención expresa
sa d’aquesta ordre i es donarà publicitat de les línies de crèdit i l’import a la presente orden y se dará publicidad de las líneas de crédito y el importe
global màxim destinat a la concessió d’aquestes beques, d’acord amb global máximo destinado a la concesión de estas becas, de acuerdo con lo
el que establisca la corresponent Llei de Pressupostos de la Generalitat. que establezca la correspondiente Ley de Presupuestos de la Generalitat.
2. Les beques que es concedisquen tindran el caràcter de subvenció, 2. Las becas que se concedan tendrán el carácter de subvención,
corresponent la seua instrucció i ordenació al servei que tinga assignada correspondiendo su instrucción y ordenación al servicio que tenga asig-
la funció de tramitació de l’ajudes de les matèries relacionades amb nada la función de tramitación de la ayudas de las materias relacionadas
esportistes, adscrit a la direcció general amb competència en matèria con deportistas, adscrito a la dirección general con competencia en mate-
d’esport. La seua concessió es tramitarà en règim de concurrència com- ria de deporte. Su concesión se tramitará en régimen de concurrencia
petitiva, que es realitzarà per mitjà de la comparació de les sol·licituds competitiva, que se realizará mediante la comparación de las solicitudes
presentades, amb l’objecte d’establir-hi una prelació. presentadas, con el objeto de establecer una prelación entre las mismas.

Article 4. Finalitat de les beques Artículo 4. Finalidad de las becas


La finalitat de les beques academicoesportives objecte d’aquestes La finalidad de las becas académico-deportivas objeto de estas
bases reguladores serà ajudar els i les esportistes d’elit a sufragar en part bases reguladoras será ayudar a los y las deportistas de élite a sufragar
Num. 7882 / 27.09.2016 26853

les despeses ocasionades pels seus estudis i formació acadèmica, com a en parte los gastos ocasionados por sus estudios y formación académi-
incentiu econòmic a la seua formació, en consideració als seus resultats ca, como incentivo económico a su formación, en consideración a sus
esportius, les exigències en la seua preparació i el fet de representar un resultados deportivos, las exigencias en su preparación y el hecho de
model per a la joventut. representar un modelo para la juventud.

Article 5. Sol·licituds Artículo 5. Solicitudes


1. Les sol·licituds de beca hauran d’ajustar-se al model inclòs en 1. Las solicitudes de beca deberán ajustarse al modelo incluido en
cada convocatòria anual. Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades cada convocatoria anual. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la
de la documentació que determine la convocatòria esmentada. documentación que determine dicha convocatoria.
2. A més de la informació i documentació que es determine en la 2. Además de la información y documentación que se determine en
convocatòria anual, l’òrgan instructor podrà, en qualsevol moment de la convocatoria anual, el órgano instructor podrá, en cualquier momento
la tramitació de l’expedient, demanar-ne qualsevol altra que considere de la tramitación del expediente, recabar cualquier otra que considere
necessària per al millor coneixement i comprensió de l’aplicació de la necesaria para el mejor conocimiento y comprensión de la aplicación
beca. de la beca.
3. Les sol·licituds, junt amb la documentació corresponent, es pre- 3. Las solicitudes, junto con la documentación correspondiente,
sentaran preferentment en el registre de la conselleria competent en se presentarán preferentemente en el registro de la conselleria compe-
matèria d’esport, i en les direccions territorials amb competències en tente en materia de deporte, y en las direcciones territoriales con com-
matèria d’esports d’Alacant, Castelló i València, o en qualsevol dels petencias en materia de deportes de Alicante, Castellón y Valencia, o
llocs a què es refereix la llei de procediment administratiu comú. en cualquiera de los lugares a que se refiere la ley de procedimiento
administrativo común.
En cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la docu- En caso de envío por correo certificado, la presentación de la docu-
mentació a l’oficina de correus corresponent ha de fer-se en sobre obert, mentación en la oficina de correos correspondiente deberá efectuarse en
a fi que en la capçalera del primer full de la documentació presentada sobre abierto, con el fin de que en la cabecera de la primera hoja de la
es facen constar clarament el nom de l’oficina, data i lloc de l’admissió. documentación presentada se hagan constar claramente el nombre de la
oficina, fecha y lugar de la admisión.
Així mateix, aquest procediment estarà publicat en la seu electròni- Asimismo, este procedimiento estará publicado en la sede electrónica
ca de la Generalitat https://sede.gva.es i podrà realitzar-se la presentació de la Generalitat https://sede.gva.es y podrá realizarse la presentación
telemàtica de les sol·licituds; per a això, s’accedirà al catàleg de proce- telemática de las solicitudes, para ello se accederá al catálogo de procedi-
diments administratius de la Generalitat. Per a poder accedir a aquest mientos administrativos de la Generalitat. Para poder acceder a este sis-
sistema telemàtic, la persona que ho sol·licite haurà de disposar d’algun tema telemático, la persona que lo solicite deberá disponer de alguno de
dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu de la Generalitat. los sistemas de firma electrónica admitidos en la sede de la Generalitat. Si
Si alguns dels documents a aportar junt amb la sol·licitud no poden ser algunos de los documentos a aportar junto con la solicitud no pueden ser
presentats de forma telemàtica, se’n farà l’entrega per registre d’entrada, presentados de forma telemática, se realizará la entrega de los mismos por
en el termini més breu possible dins de l’establit. registro de entrada, en el plazo más breve posible dentro del establecido.
4. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun docu- 4. Cuando la solicitud no reúna los requisitos o falte algún docu-
ment complementari dels exigits, es requerirà la persona interessada mento complementario de los exigidos, se requerirá a la persona inte-
perquè l’esmene en el termini de 10 dies, amb la indicació que, en cas resada para que lo subsane en el plazo de 10 días, con indicación de
de no fer-ho, se la tindrà per desistida de la petició prèvia resolució dic- que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición previa
tada a l’efecte, de conformitat amb el que preveu la llei de procediment resolución dictada al efecto, de conformidad con lo previsto en la ley de
administratiu comú. procedimiento administrativo común.

Article 6. Comissió tècnica d’avaluació i barem aplicable Artículo 6. Comisión técnica de evaluación y baremo aplicable
1. Es constituirà una comissió tècnica d’avaluació formada per cinc 1. Se constituirá una comisión técnica de evaluación formada por
membres, designats per la persona titular de la direcció general amb cinco miembros, designados por la persona titular de la dirección gene-
competència en matèria d’esport, encarregada de l’estudi i valoració de ral con competencia en materia de deporte, encargada del estudio y
les sol·licituds presentades. valoración de las solicitudes presentadas.
Aquesta comissió estarà composta per la persona que ocupe el cap Esta comisión estará compuesta por la persona que ocupe la jefatura
del servei amb competències en la tramitació d’aquestes beques, qui la del servicio con competencias en la tramitación de estas becas, que la
presidirà, i quatre tècnics o tècniques de la direcció general amb compe- presidirá, y cuatro técnicos o técnicas de la dirección general con com-
tències en esport i de les direccions territorials d’esport, una de les quals petencias en deporte y de las direcciones territoriales de deporte, una de
actuarà com a secretari o secretària de la comissió. las cuales actuará como secretario o secretaria de la comisión.
El règim jurídic de la comissió serà l’establit en la legislació de El régimen jurídico de la comisión será el establecido en la legisla-
procediment administratiu comú vigent. ción de procedimiento administrativo común vigente.
2. La valoració de les sol·licituds s’efectuarà atesos els criteris 2. La valoración de las solicitudes se efectuará atendiendo a los
següents: siguientes criterios:
a) Resultats obtinguts en les competicions oficials en què haja par- a) Resultados obtenidos en las competiciones oficiales en las que
ticipat des de l’1 de gener de l’any anterior al de la convocatòria i fins haya participado desde el 1 de enero del año anterior al de la convoca-
a la data de final del termini de sol·licituds, llevat que la convocatò- toria y hasta la fecha del final del plazo de solicitudes, salvo que la con-
ria corresponent establisca un període diferent. Es puntuarà el millor vocatoria correspondiente establezca un periodo diferente. Se puntuará
resultat obtingut en cada un dels campionats de cada any que figuren a el mejor resultado obtenido en cada uno de los campeonatos de cada año
continuació agrupats en nivells. que figuran a continuación agrupados en niveles.

Competició/Resultat esportiu Puntuació Competición/Resultado deportivo Puntuación


Haver participat i tindre resultats en els Jocs Olímpics i Jocs Haber participado y tener resultados en los Juegos Olímpicos y
Paralímpics en l’última edició Juegos Paralímpicos en la última edición
120-200 120-200
Classificació en Campionat del Món sènior, llocs 1 a 16 Clasificación en Campeonato del Mundo senior, puestos 1 a 16
Classificació en Campionat d’Europa sènior, llocs 1 a 8 Clasificación en Campeonato de Europa senior, puestos 1 a 8
Classificació en Campionat del Món, inferior a sènior i majors Clasificación en Campeonato del Mundo, inferior a senior y
de 17 anys, llocs 1 a 8 mayores de 17 años, puestos 1 a 8
80-120 80-120
Classificació en Campionat d’Europa, inferior a sènior i majors Clasificación en Campeonato de Europa, inferior a senior y
de 17 anys, llocs 1 a 4 mayores de 17 años, puestos 1 a 4
Num. 7882 / 27.09.2016 26854

Resultats en competicions oficials de Campionat del Món i Resultados en competiciones oficiales de Campeonato del
Campionats d’Europa en llocs posteriors als apartats anteriors Mundo y Campeonatos de Europa en puestos posteriores a los
80-100 apartados anteriores 80-100
Altres campionats internacionals amb la selecció en categories Otros campeonatos internacionales con la selección en
d’edat de més de 17 anys fins a categoria sènior categorías de edad de más de 17 años hasta categoría senior
Resultats en Campionat d’Espanya sènior llocs 1 al 16 80-100 Resultados en Campeonato de España senior puestos 1 al 16 80-100
Resultats en Campionat d’Espanya en categories de més de Resultados en Campeonato de España en categorías de más de
17 anys, entre els 3 primers llocs, o 6 primers llocs en prova 20-80 17 años, entre los 3 primeros puestos, o 6 primeros puestos en 20-80
olímpica o paralímpica prueba olímpica o paralímpica

1r En modalitats individuals es consideren únicament proves indi- 1.º En modalidades individuales se consideran únicamente prue-
viduals, dobles, relleus i grups d’actuació simultània, excloent classi- bas individuales, dobles, relevos y grupos de actuación simultánea,
ficacions obtingudes per puntuacions com a equip o selecció. No es excluyendo clasificaciones obtenidas por puntuaciones como equipo
valoraran en modalitats individuals resultats en categories que no hagen o selección. No se valorarán en modalidades individuales resultados
registrat una participació mínima de 16 participants, sempre que no es en categorías que no hayan registrado una participación mínima de 16
tracte de fases finals per a les quals ja s’hagen classificat. En aquestes participantes, siempre que no se trate de fases finales para las que ya se
modalitats individuals es valorarà: hayan clasificado. En estas modalidades individuales se valorará:
– Els resultats com dobles, relleu o grups d’actuació simultània es – Los resultados como dobles, relevo o grupos de actuación simul-
valoraran amb el 75% dels punts. tánea se valorarán con el 75% de los puntos.
– Es podrà considerar als efectes de classificació el rànquing mun- – Se podrá considerar a efectos de clasificación el ranking mundial,
dial, europeu o nacional certificat per la federació esportiva. europeo o nacional certificado por la federación deportiva.
2n En modalitats d’esport col·lectiu es consideren resultats amb el 2.º En modalidades de deporte colectivo se consideran resultados con
club i per seleccions, sempre que hagen registrat en aqueixa categoria el club y por selecciones, siempre que hayan registrado en esa categoría
una participació mínima de 12 equips o seleccions participants. una participación mínima de 12 equipos o selecciones participantes.
3r No es valoraran resultats obtinguts en aquestes mateixes compe- 3.º No se valorará resultados obtenidos en estas mismas competi-
ticions com a integrant d’equips d’altres comunitats autònomes. ciones como integrante de equipos de otras comunidades autónomas.
4t Tindran la consideració de campionats del món atenent a la seua 4.º Tendrán la consideración de campeonatos del mundo atendiendo
singularitat els tornejos de Màsters i Gran Slam en tennis, i el Tour de a su singularidad los torneos de Másters y Gran Slam en tenis, y el Tour
França, Gir d’Itàlia i Volta a Espanya en ciclisme. de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España en ciclismo.
5é Per categoria júnior, als efectes d’aquesta resolució, s’englobaran 5.º Por categoría junior, a efectos de esta resolución, se englobarán
totes les categories que complisquen 17 anys l’any del resultat esportiu todas las categorías que cumplan 17 años el año del resultado deportivo
fins a la categoria absoluta. hasta la categoría absoluta.
b) Els punts aconseguits es multiplicaran per un coeficient corrector b) Los puntos alcanzados se multiplicarán por un coeficiente correc-
en funció de la condició d’esport olímpic o no olímpic, sense que supere tor en función de la condición de deporte olímpico o no olímpico, sin
el 20%. El mateix coeficient s’aplicarà respecte a esport paralímpic. que supere el 20%. El mismo coeficiente se aplicará respecto a deporte
paralímpico.
c) Els esportistes que complisquen criteris i acrediten resultats en c) Los deportistas que cumplan criterios y acrediten resultados en
campionats del món i/o d’Europa en modalitats olímpiques o paralím- campeonatos del mundo y/o de Europa en modalidades olímpicas o
piques amb la selecció nacional de categoria absoluta o júnior, amb una paralímpicas con la selección nacional de categoría absoluta o junior,
participació de més de 16 països, rebran sempre dins de la disponibilitat con una participación de más de 16 países, recibirán siempre dentro de
pressupostària, almenys la beca mínima arreplegada en la corresponent la disponibilidad presupuestaria, al menos la beca mínima recogida en
convocatòria. la correspondiente convocatoria.
3. Finalitzada la valoració, s’establirà un ordre de prelació entre 3. Finalizada la valoración, se establecerá un orden de prelación
les sol·licituds ordenades de major a menor puntuació, i es realitzarà entre las solicitudes ordenadas de mayor a menor puntuación, y se reali-
entre elles la distribució econòmica corresponent distribuint mòduls de zará entre ellas la distribución económica correspondiente distribuyendo
subvenció proporcionalment a la puntuació, des dels de major puntuació módulos de subvención proporcionalmente a la puntuación, desde los de
fins als de menor, fins a esgotar el crèdit pressupostari. En el cas de pro- mayor hasta los de menor puntuación, hasta agotar el crédito presupues-
duir-se empat entre els sol·licitants que reunisquen els requisits es valo- tario. En el caso de producirse empate entre los solicitantes que reúnan
rarà, per al seu desempat, la major puntuació en la competició de major los requisitos se valorará, para su desempate, la mayor puntuación en
nivell, i si persistira l’empat en el de nivell immediatament inferior. la competición de mayor nivel y si persistiera el empate en el de nivel
inmediatamente inferior.

Article 7. Pla de control Artículo 7. Plan de control


La documentació que es presentarà amb la sol·licitud de la beca per- La documentación que se presentará con la solicitud de la beca per-
metrà comprovar que les persones beneficiàries es troben en la situació mitirá comprobar que las personas beneficiarias se encuentran en la situa-
acadèmic esportiva que els permet obtindre aquestes beques. No obstant ción académico deportiva que les permite obtener estas becas. No obs-
això, la direcció general amb competència en matèria d’esports podrà tante, la dirección general con competencia en materia de deportes podrá
adoptar les mesures que considere oportunes per al seu adequat control. adoptar las medidas que considere oportunas para su adecuado control.

Article 8. Resolució de concessió Artículo 8. Resolución de concesión


1. Una vegada formalitzats els actes d’instrucció corresponents, la 1. Una vez formalizados los actos de instrucción correspondientes,
comissió tècnica d’avaluació elevarà, a través de l’òrgan instructor, la la comisión técnica de evaluación elevará, a través del órgano instruc-
proposta de concessió o denegació a la persona titular de la direcció tor, la propuesta de concesión o denegación a la persona titular de la
general amb competència en matèria d’esport, que resoldrà sobre la dirección general con competencia en materia de deporte, que resolverá
beca i en determinarà la quantia. sobre la beca y determinará la cuantía de la misma.
2. La persona titular de la direcció general amb competències en 2. La persona titular de la dirección general con competencias en
matèria d’esport resoldrà la concessió o denegació de les sol·licituds materia de deporte resolverá la concesión o denegación de las solici-
presentades en el termini màxim de sis mesos a comptar de la publicació tudes presentadas en el plazo máximo de seis meses a contar desde
de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana o des la publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat
de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, segons s’es- Valenciana o desde la finalización del plazo de presentación de solicitu-
tablisca en la convocatòria. No obstant això, les sol·licituds sobre les des, según se establezca en la convocatoria. No obstante, las solicitudes
Num. 7882 / 27.09.2016 26855

quals no recaiga una resolució expressa en el termini esmentat podran sobre las cuales no recaiga resolución expresa en dicho plazo podrán
entendre’s desestimades o denegades, sense perjuí de l’obligació legal entenderse desestimadas o denegadas, sin perjuicio de la obligación
de resoldre establida en la legislació de procediment administratiu comú legal de resolver establecida en la legislación de procedimiento admi-
vigent. La direcció general amb competència en matèria d’esport notifi- nistrativo común vigente. La dirección general con competencia en
carà a les persones interessades la resolució de concessió o denegació de materia de deporte notificará a las personas interesadas la resolución de
les sol·licituds presentades dins del mateix termini de sis mesos. concesión o denegación de las solicitudes presentadas dentro del mismo
plazo de seis meses.

Article 9. Publicitat de les beques Artículo 9. Publicidad de las becas


1. De conformitat amb l’article 18.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 1. De conformidad con el artículo 18.2 de la Ley 38/2003, de 17
novembre, General de Subvencions, la Conselleria d’Educació, Inves- de noviembre, General de Subvenciones, la Conselleria de Educación,
tigació, Cultura i Esport remetrà a la Base de Dades Nacionals de Sub- Investigación, Cultura y Deporte remitirá a la Base de Datos Nacional
vencions informació sobre les convocatòries i les resolucions de conces- de Subvenciones información sobre las convocatorias y las resolucio-
sió recaigudes en base a aquesta ordre, en els termes establits en l’article nes de concesión recaídas en base a la presente orden, en los términos
20 de l’esmentada Llei 38/2003. establecidos en el artículo 20 de la citada Ley 38/2003.
2. L’extracte de cada convocatòria anual es publicarà en el Diari 2. El extracto de cada convocatoria anual se publicará en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, a través de la Base de Dades Naci- Oficial de la Comunitat Valenciana, a través de la Base de Datos Nacio-
onals de Subvencions. nal de Subvenciones.
3. Les beques que es concedisquen es publicaran, com a mínim, en 3. Las becas que se concedan se publicarán, como mínimo, en la
la pàgina web de la conselleria amb competència en matèria d’esport, página web de la conselleria con competencia en materia de deporte,
amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i persones beneficià- con indicación de su importe, objetivo o finalidad y personas benefi-
ries. ciarias.

Article 10. Obligacions de les persones beneficiàries Artículo 10. Obligaciones de las personas beneficiarias
Sense perjudici del que disposa l’article 14 de la Llei 38/2003, de Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions són a més obligacions de les 17 de noviembre, General de Subvenciones son además obligaciones de
persones beneficiàries d’aquestes beques: las personas beneficiarias de estas becas:
1. Mantindre’s en la situació que legitima la seua concessió durant 1. Mantenerse en la situación que legitima su concesión durante el
el curs acadèmic per al qual es concedeix la beca i complir la seua curso académico para el cual se concede la beca y cumplir su finalidad.
finalitat.
2. Acreditar el compliment dels requisits i condicions que deter- 2. Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
minen la concessió o gaudi de la beca. determinen la concesión o disfrute de la beca.
3. Sotmetre’s a les actuacions de control financer que corresponen a 3. Someterse a las actuaciones de control financiero que correspon-
la Intervenció General, en relació a les beques concedides. den a la Intervención General, en relación a las becas concedidas.
4. Comunicar a la direcció general amb competència en matèria 4. Comunicar a la dirección general con competencia en materia de
d’esport l’obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a deporte la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la mateixa finalitat o per la seua activitat esportiva, provinents d’altres la misma finalidad o por su actividad deportiva, procedentes de otras
administracions o ens públics o privats. Aquesta comunicació haurà administraciones o entes públicos o privados. Esta comunicación deberá
d’efectuar-se tan prompte com es conega. efectuarse tan pronto como se conozca.
5. Acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seues 5. Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, només en el cas obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, solo en el caso de
de no haver atorgat autorització expressa a l’administració valenciana, no haber otorgado autorización expresa a la administración valenciana,
perquè obtinga directament les dades necessàries. para que obtenga directamente los datos necesarios.
6. Representar en competició oficial la Comunitat Valenciana i la 6. Representar en competición oficial a la Comunitat Valenciana y
selecció nacional en cas de ser seleccionat, excepte cas de lesió o causa a la selección nacional en caso de ser seleccionado, salvo caso de lesión
justificada per la federació corresponent. o causa justificada por la federación correspondiente.
7. Fer el reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos 7. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos
en l’article 15 d’aquesta ordre. contemplados en el artículo 15 de la presente orden.
8. Així com la resta d’obligacions previstes en l’article 15 del 8. Así como el resto de obligaciones previstas en el artículo 15 del
Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els Decreto 13/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, sobre
esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana. los deportistas de élite de la Comunitat Valenciana.

Article 11. Modificació de la resolució de concessió Artículo 11. Modificación de la resolución de concesión
1. Tota alteració en les condicions tingudes en compte per a la con- 1. Toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la con-
cessió de la beca i, en tot cas, l’obtenció concurrent de subvencions cesión de la beca y, en todo caso, la obtención concurrente de subven-
o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, ciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o
podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2. En el cas que augmentara la dotació pressupostària de la línia 2. En el supuesto de que aumentara la dotación presupuestaria de la
pressupostària es distribuiria l’augment entre les persones sol·licitants, línea presupuestaria se distribuiría el aumento entre las personas solici-
sense obrir nou termini de sol·licituds, en aplicació dels criteris establits tantes, sin abrir nuevo plazo de solicitudes, en aplicación de los criterios
en les presents bases, i d’acord amb el que disposa l’article 58.2 del establecidos en las presentes bases, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
general de subvencions. aprueba el Reglamento general de subvenciones.
3. Així mateix, en el cas de produir-se renúncies o revocacions, la 3. Asimismo, en el caso de producirse renuncias o revocaciones, la
convocatòria podrà establir la possibilitat de prorratejar l’import desa- convocatoria podrá establecer la posibilidad de proceder al prorrateo del
fectat entre les persones beneficiàries de les beques, respectant en tot importe desafectado entre las personas beneficiarias de las becas, respe-
cas els criteris de valoració establits en les bases. tando en todo caso los criterios de valoración establecidos en las bases.

Article 12. Compatibilitat de les beques Artículo 12. Compatibilidad de las becas
Les beques que s’atorguen a l’empara de les presents bases regu- Las becas que se otorguen al amparo de las presentes bases regu-
ladores seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos ladoras serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
Num. 7882 / 27.09.2016 26856

o recursos, provinents de qualssevol administracions o ens públics o recursos, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos
privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos interna-
excepte aquelles altres destinades directament a esportistes que convo- cionales, excepto aquellas otras destinadas directamente a deportistas
que la direcció general de la Generalitat amb competència en matèria que convoque la dirección general de la Generalitat con competencia
d’esport. en materia de deporte.

Article 13. Procediment de pagament Artículo 13. Procedimiento de pago


Una vegada resolta la convocatòria i efectuats els tràmits compta- Una vez resuelta la convocatoria y efectuados los trámites contables
bles preceptius, se’n farà l’abonament d’una sola vegada, en el compte preceptivos, se procederá a su abono de una sola vez, en la cuenta ban-
bancari indicada per la persona beneficiària. caria indicada por la persona beneficiaria.

Article 14. Invalidesa de la resolució de la concessió Artículo 14. Invalidez de la resolución de la concesión
Són causes de nul·litat i d’anul·labilitat de la resolució de conces- Son causas de nulidad y de anulabilidad de la resolución de conce-
sió de la beca les previstes en l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 sión de la beca las contempladas en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de
de novembre, General de Subvencions, resultant d’aplicació en aquest 17 de noviembre, General de Subvenciones, resultando de aplicación en
supòsit les previsions establides en el referit article. este supuesto las previsiones establecidas en el referido artículo.

Article 15. Reintegrament i/o revocació de les beques Artículo 15. Reintegro y/o revocación de las becas
1. Escaurà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigèn- 1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
cia de l’interès de demora des del moment del pagament de la beca o, si del interés de demora desde el momento del pago de la beca o, en su
és el cas, la revocació de la beca, en els casos següents: caso, la revocación de la beca, en los siguientes casos:
a) Obtindre la beca sense reunir les condicions requerides. a) Obtener la beca sin reunir las condiciones requeridas.
b) Incompliment de la finalitat per a la qual la beca va ser conce- b) Incumplimiento de la finalidad para la que la beca fue concedida.
dida. c) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las personas
c) Incompliment de les condicions imposades a les persones bene- beneficiarias con motivo de la concesión de la beca.
ficiàries amb motiu de la concessió de la beca. d) Así como todos aquellos casos que establece el artículo 37 de
d) Així com tots aquells casos que estableix l’article 37 de la Llei la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i l’article 172 de artículo 172 de la Ley 1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público
la Llei 1/2015, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Instrumental y de Subvenciones.
Subvencions.
2. Els supòsits de reintegrament s’estableixen sense perjuí dels 2. Los supuestos de reintegro se establecen sin perjuicio de los casos
casos en què s’haja d’iniciar un procediment sancionador, d’acord amb en que se deba iniciar un procedimiento sancionador de acuerdo con lo
el que estableixen els articles 52 i següents de la Llei General de Sub- establecido en los artículos 52 y siguientes de la Ley General de Sub-
vencions, i els articles 173 a 177 de la Llei d’Hisenda Pública, del Sec- venciones, y en los artículos 173 a 177 de la Ley de Hacienda Pública,
tor Públic Instrumental i de Subvencions. del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Incidència pressupostària Única. Incidencia presupuestaria


La present ordre no suposa increment de la despesa i, per tant, la La presente orden no supone incremento del gasto por tanto su apro-
seua aprovació no ocasiona cap incidència pressupostària. bación no ocasiona ninguna incidencia presupuestaria.

DISPOSICIONS FINALS DISPOSICIONES FINALES

Primera. Normativa aplicable Primera. Normativa aplicable


La present ordre es dicta en desplegament del que disposa la Llei La presente orden se dicta en desarrollo de lo dispuesto en la Ley
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública del Sector 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública del Sec-
Públic Instrumental i de Subvencions, en els preceptes bàsics de la Llei tor Público Instrumental y de Subvenciones, en los preceptos básicos
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i del Reglament de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del
que la desplega, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio.

Segona. Delegació i desenvolupament Segunda. Delegación y desarrollo


Es delega en la persona titular de la direcció general amb compe- Se delega en la persona titular de la dirección general con compe-
tència en matèria d’esport la facultat de convocar, concedir o denegar tencia en materia de deporte la facultad de convocar, conceder o denegar
aquestes ajudes, i se l’autoritza a adoptar les mesures oportunes per al estas ayudas, y se le autoriza a adoptar las medidas oportunas para el
compliment i aplicació d’aquesta ordre i per a resoldre totes les incidèn- cumplimiento y aplicación de esta orden y para resolver todas las inci-
cies que es plantegen en la seua interpretació i execució. dencias que se planteen en su interpretación y ejecución.

Tercera. Entrada en vigor Tercera. Entrada en vigor


La present ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. ción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 23 de setembre de 2016 Valencia, 23 de septiembre de 2016

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte,
VICENT MARZÀ IBÁÑEZ VICENT MARZÀ IBÁÑEZ