Está en la página 1de 33

.....

.1

. - - ..

. '

I' - . - •

. ~.

~.

\

{(No: vlntRt9J' ·~uf a· lIor.r ni. 8' avDc.1f lIna 'tid. ,a P __ Q. Por'Aue a Ivlta RIlt H' I. lie,. nl sa ~ 18 1"00. -caIRO. un mll,ItD~ Vii .. n'bnD8 .qul- ca,lWOe8daa. pelr' I. .'gencla ravbl,aCleMHa de Eva •• r6n,. ·PGRlu.· ell. ft.. hi ,mu.r"" 10. EIII ·aatd tra .. nla, ... i Vlv. an naot_ , a" IUI.II, •. Ca~ clancd. ~nlsta!l PDrq~ •. EYlta~ COIIIO I.. comblill.n"'~ nunca ", ... nt. Estara prasenla .le"Ir •• .Ig~rla de ftOaatre. levant. ~u under. INIIr. U·eva. hUla, I. VI·1I;10118·' ~ -

1.811 pal •••• de Mayde Cllru~ 110 • CalP,lghl ~I tla ~.I ... ~ ruaran rtMIO~lda. de IJImadlil. 10 "F 1. multllad: "II Evil' vl~ viera, __ monlo~nanI'" t grita.

r. amocionaQme" _wadi. mil 1I.8tg11DI •••

EI _0 e., "cefdaCl6" • Ell· 'IlI" __ 1I1zYo. ~J la Jevanlu. ,.,.,lstlJ.t_ labia cameRe.a '

18 •. 10. I~o d.1 arribo da mite·. de ",umna8 ·piClC8danl.

d. I. ~Ilall (Iran JilJf- Airea,.

.Lal manlle8l8fttes .. eongNgaran an .. ~azalel. util •• da ,,,RIa a III Iglesia San ..Juan .1 PNcurtar'. del barlto President.

P8rih, an ViDa Ur_Hlza~

Pnnf.meJ1te. mO.. de Bell"lsta~ N. IlaItfBn cadc8nlrado an

I •• In~dla.c;jD(~. EI ..,aft_

~.obre 18 piau sa "Iza en parf._ araen, •• colladlls· 18. '.lumina. PD" un cerd6n da aegu-·' riII'.d d. II JU'I8Jdlld P.ran,.ta,

~u. 8~ coDrdlnada 41'" un aul •• WI -con aIIapariaRtas •

~ llrinclpel columna. ..Ia· O'Oft_dB _If,. I.. calr.. TrI"., ,I:rato. RepubllqualU, ConeOlu", :t',.nta8 , tma .p.,.,.18 a 18 8¥B-

nlda Gana~J P.2; pariaH ca~ f •

·tel •• qua IdanUJlcab. Q, 18 pMII _tic'. 4a· ·di81inlas f1u·a_ml:anili lea blmlf •• 4. I~. J.j P ~ , ra ... -

'senblnllt1J de I. Juventud Trab,aJadora Plllronjlim'J I. ,Juvsnfud Uni~8rsita:r'ia P~ronista ., I.

Union .de Est-udjantes Secund,ario~~

Mlanlr .. 8nnzab. ·18 mantr .. l,eI6n. 'Sagu[illn arrfbanito ., lu~ _r.' am lone. ra,lalo, ,d. :persanas~

A ta ca~ da' ·.a mbvllllJt;ldn p, lav_be UR in .... nso :carl8l

.,n 18 InllCrI~16n FAA~nIG· nera~ Tamblin· lI.bl·. asl.nt:la". In ~n lnacrlpclones de las FU8rz.. Armadas ".ronlst.s~

IL ACTO

La Inlclaclin del 8Ci9 esl .. v·o demllade por ., cau.lanla .'·ri ...

"0 da m.anilUti1nles, que .• .- disIrlbar.'ran alrai:lacto~ d8 un palco levanl.. frente a· I. 111_iL

D ••• 'anf ' •• dla cemlen&oal flo.men.,a m_laRle un ofl. ,.llg1_ COJ1u1'.braID RO' "II! cerda," del 1:~rcar IMlunle"

La .. 118 fue culml"ada can

- .

a81a. pal.bras~ "DI08 qUI] dan1-

b ••• I. ~roaa. , d.I •• lOs rica.· qun la. ~anti. vee'a"l 18- ba.... qua ttl luieJ8S qua I_

blenas .. ~cr. _ pa_r'. Parna ... rr par. lodDS '·1'" flcunbrea. EsCaeba lIOr la 111.10 ca,n ~ad I. ,rlle.oft qua d,IIie 81 'pn"., dQ n,ulstrQ cQrazO.;n, 11 __ '., JlQ

SQmOI 1us IJtJQB~ Ie: hacamoA por 18 campalera Evjl.. Que· t •• nuestro Pueblo parqlle qOIRo ,aDander.dB da IQS h:umn'deS. 8U~ ,po slempre ... " junto' • los pobres. p'ue, IUB revolucioDatla

partue 'lucho' st .. pre com,. I'os olleareae, para erradJcar da nUI."8 Patrla IGelS upla1aci6n r m1M]'''.. Qua 'ue la.1 carnp.~ iI,era de, nU'"s"m Ifd.r el' Genaral Per6n~ Que 8.1* PQr tado ... _ praenla .en me(tIQ de ·,adD'· nQaDlros. Ta pedimcr. ..lances que neB d~ fvaras para AU. Im'llandd 81 corB,Ia; d. 8U vida Yd., ·,U .obra luchemQI ttnta I.as ·llllilDas mI188Qu,.nci •• ~ar lao 11-liatl£ljn lOla I r.: d.finIU,a JI. lIeueslra Patr,t'-"J.

1aI~lo dal •• iciG religiose 'ha~f6 H.,dee Glrulh. cia Carn-.bi, la t{a Tala: '-Evlta viwr. en ... Dims ,111:.- porqu~ Cada .una de natblrbs _mo. EVil.';' ~ It~

Ol~. . agrel~ som .. ~·os~·.DIdad.> II. 'a16n. nosolros Utt~

1.VIlla.1! ftQHtrOe' ·MJlilan~, ... 01...,. '1XIJmbatl~nte." ftosalros,. 'lIUilblu- an [uchl...,. ella qua~:

rI f. .

.8". .

. M adelamst la ·ti., TD1a ex

P.as6: Las mul.res. que. la 'II· mos· a £·l1t. con 81 b.rno en altat sailalando II f_ enam,lgos fJI ~afuar. , marcend •• hie go it I" 'de adanefa. lui'''_' _Igos da au nluerta r tas'llas -Sll "amjnicldn &ab,r. -109 tt8iClore.

qU8- .... 'on a PaJ6n y prawroearan 8" eaid.·~. "Ell. I.8bia ] ail.~ ella lOs .,nal., , po'

.,,' .'1 barde 'cta I. mu.ne,. nas ha un ",11.,.: que euidaramos a PerOn,n.

.La coftce'nlraciin Interrumpl6 "arJaB vee.. con· aplauaos ~, cantos I .. "Iabras Cia I. lia "Total qulen lIi.lOrlo d .. ,u6a t. sputa de 18 reliSlancia paronll-. fa CQR'tt. 18 dletadura era Aramll buru" de fa cual panici_ Inla,,~ S111118n18'a' Ma,~ie Clrullo. .diJo _anc;es qu~ Inc.. mui.ras - p-

Noventa mil personas asistieron al homenaie en memoria de Eva Peron organizado por la Jurented Peronista el 26 de iulio en Saavedra" EI acto conl6 ton 10 presencia de 10 hermana de Eva Peron,

se~ora Herminia Duarte, quien testimonio su agradecimiento por 10 realization de la movilizacion.

Durante el transcurso de 10 reunion, un toniunto de sacerdotes del Tercer Mundo ontio una misa.

Hablaron representantes del Movimiento y de 10 Juventud Peronista y se leyo, asimismo, un mensaie de las organizociones FAR~Montoneros. Lo concentration restituyo lue90 un busto de Evita arroncado en 1955

EI pler'i~t dcdbul,IID de IE,vUa. JuniD a 81118. H'ermj,nla Du.art., ,su :ttarm:8Ift81 q;ue balillftlja6 a II',. P mi. j6ven:es qua 110nrBraft II 1,1, cQmp.fier,a, " revall!! Q;'ionarla sternlll]

i'onlsl.. no ~8I:)1.n alvtda"., Ltn lIIinul. aqUaI pidlda," Evtt8 .. htuvimoe pal_nile en t. R.,Islencla. 'en' las: eaainas iI8 RUM;. 1mB casas sa J&aID I- lucha da un ptJable. que 'marc6 una ... ca htstOri~~ Ahara allantOS ju.nto: .a una nu... gan.,.chin dB ~iaro.' que .. plI8Ia a II lucha .. con al_ cempatlnol 81

com bate , .Ivlmos 18 careal. IUfnm~. 1a taHura a que naa .SCh meH8nm an, d8Ios afiGs .de luM

thaI Estaa mujlres. £~J., na b1tn dejad" lilD • p • ., OIiJ I' II

UEvita nos die cahciencia de lucha", .~pre_ 18 Ii. TpW 'In olr. P!fIrte da au discurlD~ nEil'. no e_ -diiG; .uaga . 18 ra ...

'api-nina o·del Movl.lanto '.ronista' par. HI un eeree ~ furgj~ de cola. Pidio milita;ntes , AD caealilas qua corren B 18 PIluqueria antel de ~a8 BlovllizDOII eiones Y Qua mas bieR pareaan ol~g8rcas q,u8 per~nlstas'f~

"Nasatrol,lsremoalo que ella Clusria. Parqua r •• lIIujeres plJO.. nl .... v.m·os .8 recorrer. 81 ca· mlno Cle la lib:arac::i6n d.r nu_r.o Pu8bIG. Vlmos a hacar pallllGa y. no al eslClpJdo famln.mo que tanto daapracid. Evlla, dQnde 81 .nemi~ parae. ser II himbra cUlnrlG .n re.Ddad 8' •. 81 ill-

.0.

te.. fiberal, qua n~ 8610 'Opti'!

. 111. a~l" IluDlIQ:IJs 81_ que_· J1~t6 a la mul.r':J'I ~""If6< ~ •• rlGl11l8_ .

F'I .... bmt' fa Ii. 1". MIttt9! . 'lSi Evita vliIBra .81arla COlI ....

olro. cUidando Ii Perin, 1I.blan~ do nuaafrO I.nglla,. J lIIit .. nlO - Bontra 10-. 1,,.llIor. qb~ .110ra pretanden suplanta, a !arin.·

~v't. Cf)~ .. ii.r& Evftj ~~ .. mlead&. EvJ,- abaftdarada de ·au Pueblo para d_ir: Presa",~ra gritar-, dar. cama elf. qutlri.) 18 Vida ~r Parin".

Antea dBI dlscurso d. 18 _Ia Ta-II, _16 .., ulrado la "'rm ... na If. Evlta, _hr. H.rmlrrda Duarte,· 1IUlen lue ,"Ibtde ",R lartas a pJauso I. '1Gr.cl •• par aste acto ---dij~ MI _".,ana E'Vita 8gr:.06- ~abia ~ho: yo sa q.,. un dla los )6vena. I~ marin mI nDmbre y 10 lI~vltin como bandera a 18 vidol1aa No 10 alwid.nit ~

A cant1nuaclan 01.,., un O~ munlcacla conlunto dti liII: 0'1. Rlz.-cion .. Fuams Armada. R. voluc,iAnarla$ y M ont .. "I" La man.il •• t_o~n care6 duranla varlos mJnulos: uFAR y Madill.

or~ ."n nuesllos eORlpafteraa", y .c~EviIII e.la .presenle an cad. C8lhb,tlente' I •

, .'

I

.

o I

--

Ar-m' a II'lIid~ A "rftiall'o d-~pul-a"lo d - I J P iii iii IN' - I I .0-1 it'

- ~ 1_11-': v '" 'Vi -II)-II ' __ 0'" .,Ur. ~:~'l "I I- - :::: ,asCI lGI, ani a DI II -~

,EI .ensal_1 d; I.,: f",r.~e;la~ n,es, np.ci;al\es Idel Pe!r,oalsmo Ius al)gui~d'o IlanlaRleRle por' los 8:siJlentesl! II caMunieadu •• "',shi lis .dh.sion cle las FAIR y

__ onlaneros II homan.,I'.', _. re,ii fir,iio' Iamll1 iAn, a ,. situlaciild aeIIUII ,del Movimient. ParaDis,la, denuncianda cumo ~'n'_,giOci,alll! ,dore.itt , ·"~tJrafdB,F8~Sr all P,eronis~

111011" a ,Jose :L6~pez A",a, Olinde" R,Hcei y Alillerlo Irllo Lima. lao cbncen1racion 'I~RID;nces oonileslil: "J'Rucc:i IraU:lorlJ a YOS Ie va a pllur' 10 que, Ie pasO.a Vandor'"

~!tft ... -,.oil I I:t Ii ~I' R I •

. y "vShRl.ji ~ 'rl"O I.! ,mall '~U.Cfl~'t

CaJlabrd~EI puebla 181 I.hlda:: -

I,~ 'p I'IIU· I-s P ~:I!

.. _ •• I:!I !I '-1 __ ~J .v.', '.- Ii! ,Ii ~ i II

PDsteria,rm;an,le, habl6 GuUlar .. , me» Of.,ceo,. de 'Ia JlulBnlu:d 1r811O Ibajia,dara Parolnistlli G·receD, Iljue ii1!i!18' 'n'iIIiI'ael~o~' I- 1iI'~vrill'llillun- .. Rid de- ldii Ju'~ ~ - n

'!ill' .', -_ i!W!!....: ' _,.. '. 1M' , Ive '.

lull 'Tratia,l,ad.ra Peranisl3 dB imped/ir que se' roMp. el ¥iinc'u'lo enl,. Pe·:r10RI , el IPlufsbll:a!Ii't lSJ rdi'l,e-

renci,6 •• anljg,ua Pu,Rd'.cia,n "E¥~ Pe1f'Oftlili' da I'a qua ,lllralta,n de! impaner 8,_ra, un:a ven1ade~ ra litm'Dsna en la' ,puada ,die un ministeria'!·, e.pli;c6,~

Habld lI.spues II dipulad. "or la Juventud, Peran111s,Iai A'rmanda Croa'Ito'f' ce,ntra, 'qlulien 'sa ,pefpe~ Ira re'cien:leMen'l. U'R 1:1,,nadlo ,Clel qua ruu.:la II;eID., CreatlD

~ .. _ Hfaais, ~·en que "a Ewt1B le rendimoG, homen.a.je lin ~a. eaIle" ,na, en),. CUiatra pareclast de un edilicl~a rodes,dDll' 1£1. malo-' ne~"'!l Este lIS, ,I Pueblo' que sa'I., a I. ClJI:~ ~Itfiad;ia ", IRO se

, .

escande;. POrtllDe' Evil. etil reVD~

- .

luei,Gna,i. , :n,Q II_ leiRia mie,da I.

nadie ni •. Rad1a,'" ~

Finalmanlabizu US,D~ ,da! I~a PI:'" labra ,Jluanl Carlas IDan's Guilla, d'ii ta conduccia,n nacional de la ,Juv.nlud !Pera,nillt841l Entll'e oI'ra&, GO,'... el Cllrig~ent. lu •• nill <llir~ m6: 'll~uandar noaalres Grg.niza~,

MOl un _.dDI CORGUrren ·cuaretn/ii' 1:1 0 "cln:cue'rila ,tIIli I personas Ipor IU,S proplios m.dios~ Aqul i.a :ha,

'Bnt. arm.'I., Me ha, genl. r.~ ,coJectildac-on micral~ Hlan vani." do IBS qlle 1.'liIt,enlicam,e·nte Cluie~ rea hamenalaar a 'ma ca .. p~fiB,>a:

Eva PeJr6n:llIljjj ~·'eva Pardn -ca~

clur~ InQ PJI_lri ser' reem'pla,Icttla pe.r nadl.! Ini par na.l·r.~

Luego, -de culmina, Ips di.cUlf'iIi SOS'~, Iii caneemrac;i:6n,l, ""and. ,Inl8rchls, se' dlri"gi6 hlasl. al barrio, "'17 d:. Octdbref,jj·! dislanle pae'as, ,cu,adras dal lugBIF.. Se ,roeedio alII' a "8stBular un DUBio dBI Evllat ,ananoad .• en "155: Las! m,lIinilestllftlas, anlanDlronl In,uev~ilil ,mente f~al MarOh. P'er-Dnisl,. ,., se des_ntferdr,arDn despoil an· ail .as pe"·aGlo ard'IJn ..

\ '." .

, .

..

que 1--:-'"

en', a

s

,_ ~-IfIS+D PSI - fin~'t"ir~ 811

DESD[E EL, M~ERC'OrLE,S 25 idle jiull"'Q un ba .... rrio dandle vii'V19'111 2,,"000 tr~a,ba,~adiOreS"j y que 81e conocia eon e~ no,mib,n, Ide Sian Pa,b~o, sa itama P"es,li,d'ente, PeF16'1n~ Esta uoteado en ,el p,arUdo, ~d.e. TigrB~ Los ve,cinOI, IleJ pllls,~,e;ro,n ese nombrs d'8s,plIes de, ha'tj,uvllo tom.ado

eon ~a-' "....n~D~AiI':"iElIIi"'!!i;·o~··li"'II d~ lo £'!i corn '., 'p"'9Aar~Q de IUU' 11['.:·,. JV1uIIJuIU'!!JI!'1 aLUll. "~~lll ~ _.:_:.~ ~J~ II I[ alll~1 ~ ~'

1,8, Jluventu,d, [P1eronis,ta. de lis zona. La toma, una declslon de I[DS po'bll,sdoresf- ~tu'vo un !mo1:ir'V'Q princlpal: expulsa a una jefs de[1 tn~Jrr'iio -18e,8.tlrii,z V'ilnIOla.hes:-- 'y a un adml ... nis1rador ~lElf1riique RJaceido~~1 ~elprese,n ... tanteL$, de,11 p'rla," die Errl,dicae;ilio,tn! de- Vil~,a;s die Eme'rge'inJlei& e,nlgs'nlldr'sdo per I1I1 ,di,c;'!a ...

~~ - '. b JiI' "[1

dI U ra mill lta r. Su p reseneia B'e ~i Ilse:lla Ill!'r[d) e ...

.. b·'.... " ..... d

r',td,~e ,p!l,ira Ic's: vec;I'nos; SUo ,Bt".···II,~'r,arllelua' y

descare i,nl'lPOO i B,n c,u ,al!qll iJ,(~'lr so,lluc,iio,nf faviolrable paris - los pcbtadores. P'or -ejemlipltcl.:: para reu ni f' tas 14 casas Q:llIe th91llref JaJ su disPQsilcd (j11n I ,B. aom ~ niis;trac:i ,Q,fl dle~ barriic :sle' de~s,aIIQ:jD a 9 famli'l'iJ,a,s,~ En lie ac:tu,a[1 i dad. habl[ia sota ,4" oases habitadas, Para. colmo, semanaa atras 18 lie nlego una vivle·lnfla a. una muj Elf' eon 191 tlijofit. 1[]reSI'speradl", ne t:uvO otra sol[uc:ilorln! IqUI!: f,sp"a,rtiir SU:S hiijos ifn1 t:re' ,00t:r(UB, vee Ii nes ~

E,I ex barrto San Pabl,o, tieln·!! ciinc~o ,anO,s, ..-II - -;," 3\ - .- - ~ - Tedo f;il~- 0 de "1'1' n- Ii ~u~tl'I'~ las ,~a

.cUie. eX:l!)I,,\!'nlcmai! "'_. 1l.,1J(:'J.~,.: _, __ ~' :~, _ ~ Uta; ~~

eemetieron desde entenees eontra SUS pobladoree, que ftH!It"ion trasl,8,'da.dOls, die otras vi I la.s, ,a~ bar-rila con li!a. PI'r'OMle:Sa d!s- ate!ricton

m A,:"':' "11f'Ii.'01 eld-' U cae ~I'O~ n In ~fl\"'~ ~ U'~ ~h" 'I ill' AS' ao II U c'iIO'''' In'

uu I '~jJ;~~i, ~ _ .! '.-I~IV "." _ ~I~ ~ g ~ "~'_ ,d J l,lI U1 . 'jl ~. ~ •.. l " . ~ 11 .... "_

para sus IPlf'OID,llJml,8S m,BS gn3!Ve5~ Nad,a, de, ese sucsdlo. Ademas, 9Jsta,s; v:ivI1sndas!,. 111,a,,,, mad,s ,!·~tra,ns,noJia:s;'" , pOllr' las If-HAilS' se' 'Qbl'i ... galba a pag,sr ,EdquLler", ao se diifellr'en.elan ,d;em,asii:ad,Q die otras de I,ss v'i.llas~ Tres ,anos, at,rl%;s" to s- po lb I,ad:o[res dec ii'di,e,n!"n Ino, paglar

II. cuets qu e se ~e·s e)drgfa~ Nh~) fue U "I ,QjB,plrli'ciho: Is IQlr,an m~')torra, vive d,e chang,as. V' no .i,ene t'rab,a~,a fijl'o~ La, botsa de' tlf,a!ba,jio prometlda no fUlnciono !por negliiigl1nc:iha de' la,s, nJJnrcionar'iios h3cale. -----qUie no reelama,ran- y del m!inisl,e",i,o de Biielnes,talr' S,oci,alf qUlQ pedla ecuparles EH!1 ~a cOln,ItJlluc'ciion de vi,viendS:5 q'ue, ,S!! re,a,I~,za eeroa del barrlo,

- 'I I

l:a movi I izac:ii Olin d,e, 11;018 IOOl'lillpan:e res ide~

,~bl!.Irrl,Q Pre:siid,ents' Peron '''I su IOllm'8 tUV'Q, '0:1, s]gu'iien.'tes 1'18'c:b,l,mDls,:: separadiiOln d'e au car ... 19'0 a lOIS admini:s,tradolreJs i snu I,B,'cion die 11,8 cD,misiionl vec,~nall:jl el,eaida arb,i1r,ar'i,(I,me'flte " q,llJ.f:l' no 'tile ne nhlQunlS. Ire p rS:S,Blnta;Uv i d aid~ qUle, el b,a,rriiO p,8:S,Ji ,8· ,depe,nde·r :Q[e II a mliIJ nlclpaIlidad Idle T~'Qllre 'Y' no ........... como, hasta abera-«

de la Capita' F',d'eral~ De 'B,S,8 maJnel~a 1100'" I

dri!8,n Go,nse:gllliir sollulcion mas 0 menos ~ ~n ... , [

medlata para sus' nEH~;e:~f.d,ades, BIP'remtanles,;o

LOIS COmllP,anS'F'os die, 1,1, JPI ~'I,amadols POF los; ip!obl,B,do'res ocuparon a SU'S milltantss '\I - II ~e _. - - i ~- . n; Pt' lee i'" en i" co ..... - _. - -', - -, ~

I a~ ~·'q'U1-IP'D. p~~I .. ree-te ··.·11111,·:· .. ae a zona, que

comp'fobo lis presencia de Chh'~OIS, desc,aJ .. , .lOS~1 carenela abseluta de a;len,oiOrn medil!ca'~1

- I ,- .. )I; • ,

basural as '\I toees InifecCIOS'QS a,tll,ertols~ Los

~ ,

,comp'8ne,F,'OS e'mpe.z,aron inm'l!u~Uat\aMent'e a.

,.,t,elnaie,r los problemas sanitar;iios:, de salud

v A~ 'u'I{I'!luM~iSltnda~ ~a A rgiilll n' 'I'_~~ii '" n d' - d'

:I: W'~'¥v·I'~II.~ ':: r i 'V,~ Ig!, I~ IZ;g,~IO ._' .. ' ec un 0 ~S ...

I",an~-"m;~ lI"'I~ln oil t' rabaio ·£iinl Ila·· ii":Illllo!':!iir"d~l~r'~ h !lI1Ii!!',i'g,

r-"~i- ~JgIJ ~IU, g. .II'EI._-~ IQ.I.I.:: ~. ~ .. 1 ~)~g I..:.: ~ .1,• I·,gg~!g,

a,hO'[F',B pe!silmame!nte IQ,rg!snizada, .. , lEn una asamblea C'O'rll 300 !PIt)lblla"doresll se de'cridi6 8Intreg:a·r tr1e:s, cSlas ,8, famill:iLBS qjue· ~as neoosjil~abaln con urgenc1JIj." Una, mujsr, que disponl',a die I~u,at,r'o pIJiI!Z8;S chiilC2UJ1 Icedlio dos para q;,ue S9,8.n habitad'a,s'~ lFue S6ilo ell . prlmer [pasH:JI .. IUlna muestra die hi ,s!D~iidari ... , dad U' ~iiI!Ii ,AJrAl~,n'I·~'!'!i'~~~n·· 'd, ~i nlu'eklo Uln 'e- iie"'m

.. I!UlliJ"J 'I II'tt\I UII ~I~II liLUfIi;;;lUI I .. ~~ 11""'" ~ ... 'U-. ~ '. Ii III .' .I!., ....

plol,

o

.

EI~ lolit:hno n e gM iado diet lAz~alne est~. oons;~Glnado' len U1lrl (~o!mu n i eado de ~a V'illliil [J'Orlwsg'o q;ue ~ ,CT('JJ[lrU n u a,oi On- repfQdu~i m~os:

AJntes! ae nam;;rba San PabJloi abora "ii'.'eli:d.en'e III"r6n-,1 :&5 e'l l'r1.clmble elegis:o I itlremente ,or Ilos coIDpafi9rDS ,d~l, barrioli' &:1 camillO ,atectO- !II a1gun., iltalfli~I'lI'Ies de la po!Jr1e,l&

IRG1be'rtl Sa,avedra JII tie,lte t:ama en I a "ill hi Q,orrego; fli1llJ11t) lI.el SlUtS, ~'Inabi iidadesJ.11 es su Yiviend a,:, la. i~ic~ a'II d,os, IPisO&. E,I Q'~ ,p.erSOJ'UII,je" Miguel L.U:B'rle~ 'mmlbiell he .s,ldo denullIciiadol IF,)OW los hR.b, ita ntes, del barr 10, (uganlz,adlDs enl ,de_nlu d,11 ·sus inltu·e J~tS,~

II d'iB 20 ide lu!llo .'J\~4.d;Dr Ide I,as 1" baras, 11116 at ,b,.lido IlIn c.aml6n ooln

1 DO IIW.lU_ para vende;r en la vnla,~ til ,radn de 1..1IB ;pesos eada una. ~

Ibui I-'alas ve_;nl'an. a n.Dmbrre del ,Sefio,r LalJte, , ,dl8~ comp',alato Jorge: GoAiii ,En el, ,IIIO'men.lo de, Ilel_' el, ,e_f6111 " no eslamlo, n'lngll!Il.. de! las, peMG'IIISI

:98 eslaeJo-j Ire iii Ie .• If. cHa' del 8;rILajl.rte·~, - .

la, IJI,i.. de aale senolr Ie dl~O II tDs ,cal.iaD8rlD. qure po, ,arden 'de: BiU :D,.'-'e debian anl.e.ar 30 Irmal;as 81 S;F. Ruberto •• ,avedra'll '

L .• ,restaftles :!Je 'co'me~a~n a ¥elnde,r II, p:r'lllc~'pIO odenadlantente, lue ... ·· con ~Bn 'P cu:-as 18.11 1_ y 18118 tlnte nsaesllada, ,rue, II 11 des.o,~eJl Ilner,al , el call1'loliefO

ap.II 110' ,Ir:le del Ilg~r. -

,ARtl elto: Iia J u-venl,ud' Peronista:" 1,1, ICoJltl~91ilil de COIIin,paleos , ~a Comisian Vecln,atr ,de· 'Villa Danlo dalunDlan:

11'') N'1i Ipedemos U'ceptar qlel .el, SF'1i llBal1e Sill co:li1sulla a nadir,el ibaya ,entre/lado 30

larrp'al a'l It. R,ebell1o ·S.·allldrilii '

1'1 Ell IIF,. Sara:vura' ha ,especul adOI en b~elil.lie:io proplo, cornG Ila ihal heGho sl:elllp,re. can IlJa ,l1ltceBlllIad.-. de 11,1, ,ge'.te vendlle.ItdQ las, ,!mal:as 1:1.01 d'e l,clIerdlp aj 'preGJo IIJado ',OF' IN eamio'R91lfQS sino 81 precllo qiue qul~s. t1 •. IOOI, 1111111'11 Y' I.SOO pesos,), Co.MO 101 pued,.n [p.Qlb·ar 'i'esligas 'que e9tall: a dispolledo. de quillJ;lles los quleraR c.onsull:ari

99) LiDS com,pderos v~:lIems no, p.ermlUremOl, que SiB. aiga eiPl~uJill!ldo con nlles'r,RSI nwcesld a;des. Por eso ,deti!emos (ugalili~af.n pafa que no, se vue.iv,an a 'r,epetlr

. - .._ ,''' 6,il1iJ"A fto -

'DIU .I lJIl!ui~Il[lu.i

La. JUllilta viil~ I,era. de (~o,h~J1QIIale\Si !h,l, Imeetlo Ueg'~Jr B ! ~:IE I: De,se~;:lIn I:Sl.dOr~~ u nB. delll~u no i.8 $,gll,f'\f3' dh'JS ItHJ r6cf'atas hJ 0'IJ,e6, qlu.e hlS., han EUStla!i(W eslafJindo, IftJba,ndo, , ,SJ.d'e:mas inbenfsJru n Il1'pll iic'ar rarl 'ba~nrl)o en h,i, 1m S::Uilc're dJe eD:~za. Este as ,e'l IileSium~9 n d[e, la

'dI~nu IIlc'i81:: .

M i!Juell [Laz:an:,e~1 d,el~8gaft Q d!e'. iil!1t:erY~ 111~a~,': . ..

1'0) C bI ando se ~PJlo.x,;ilm'a. eli :10 de' j'un,j'ol esbB' S:eflOlf 'bu-sela QJu ardal~5 pa~ld lliil, en lis '"1/ Uta "BfJa 'q~te u,ap'o,en a~ s,i'rrud ~e,a'rCI die :pe~flo li~'rq8,~l~ (SU PiE).. 'L~ 1~'rr£ll"e QjJ alia gente: Ique reelu:ba briaz;9,letfJS ''I ,iI,rmas'i' diclEind.oh~'1 que: v'a,n a se'r G11J1tod'i'OB Id~eli Ge n eta II..

29) larzart1e se encalrg,8, die sa bgrtet~1r Li n p[l,an de: v'i~leu1id,as Qlue pl1l'l,eeta IliI eif) op·!! ra, ... ·

tiva ,de Vl~lofild\a~ Tvaba.jo y ConsiU mJO Y 8,!ploya el~ pllaln iimlj;' Qs,U"!de q U:B! 'se l,an,z,Q !tlle I M; i f1I~Sbilr~ 0, deB ienestar SQcii,s I del 1111$500 m: i I 'viiv iendas... S'el des£'LB~Hi1~a iq ue detr1b~i dei~ ;~lp'Dy'QI (te lazar~e hiS'; a~g(l n ne,go,c iia'dQ"c

IR,OBeRTO SAVA'VED'RA,

C;w~and,o, en 11911\0 me Ij1nc·en.dia, UlfUl vina Ullmada Pr·bgrEhs6r ~Oi; hatJ'i~ant,es de U1S v~ UilS ce,r;IEHina,;S'11 li1lm\~td ffi!lblm~nt,e' ,S~ 01£;;8n ilza,n IfHlra, ,I,u~ar . e fI, ,su re\CQlns,t:ru'ee.iI61~1" ,a que I liS, pr,omlesas, 'd:el~ entol[UZHdS! m~niis;n~t UilnrlQllue", no, hablan s:Ji,do c:UlHl'plli:lllas,. f;LU~' entO'lillCies cutin die este :le'll~~' ~ hil:mladD S'ii.,:aved'ta, ---o9li11plll,sdo 'mIU" ~ciip,ali V. d!e,~e ... IgladD d~e' 18 R'e.;glnrs~rueci,d,n Ide Vii II lias- Man da, U 111 calm 10 n de' hi IMID rric:ij p,a~1 idat;j p'81f·a ardqu'ir~lr' a :m"orh.') de donaci.()1'iI i~od,a, G'h)se dle Vle'rdilUlras para Ill1t;e'I'r'iJr !ra o,Ua ipllIP'L;I~ar~ Crent:Qs de Y'i~ le-ros' vie rDn "al iii" ,ese Cllm io n Il"1e:p~eto, de yl€i r,d ur~$ CilJe'l, mlerc lu:llch, p.e 00' n i nglu Hii) 110 V~9 ~ leJ~lali" Jtanu\s a 1;1, 'vilillil ..

iCQlllnOI les, '6gic'o~ ,S,I"iI.V19,dm-8 em sOle:~o Idle lLuane y ,se! Irepiart~n ~tJ.dG)s. ~Ios, n8gfO-'

C ~Qs: entire los d!06., I

nD 11':&19 -j ,curso

ft"

'_ ,'I-')C~ c'-' ....

- '11_'-

- '_' U

i -

I '-

"<,-,8,, ,

.. ·.-~Jes del abad.dol galpe m'irlitar que~ intent6 el 21 d... junia, en Chile la ext.ma derecha) 18 .~ :tua ... ,ci:on 'qua .nf-'nta 8J gob'"8lina d"

,8 Unidad ,Po Jul' _,' 'ell I. naci"= __ a ndina as&I ':_' : . ~. 'C' ·:rislic&I,·: rae. 'Iarm,enle dramaticas. &actamenle, en ei medio ~ e una stta,.ci·'" - de

..

C mb·•· Q pa"'=cu-' I arm· "- d"" -:- ml!'ca

i :., ;(-. ,_: _' .. ~ __ .II'·~ '_' I',' _

mi'enfras II. clase frabajadora acenr tUa SUs IUch, er un contr·- ~ ca-

·1 Vel: m~yDr [i - 811 -p". .sr' s r '~.}' aJ Y

palltico~ .ta coni'Ulra reaccionarlia,

~ ";ada por lias Estades Unidos

~canBa un solo i'nstante'l! S:D-bf8 eatos a~. -, ectos d'e - problema chll·· . '. d1' 'Iogamos[ co -_ uno . '. Ilos "Rltegra.ntea -' -., EjecufivD ,de,l Dapartamento I nIarna,cj10 [oal dell P'ar~!

1ido Seei[aUst_, ~. prof_or Jailme , .'. ~chl U.I: '~~ s . ~ ODD de 32 . :7'~

q II pas6 por Baenos Aires dl_ air ••

,aae .'lIaoid" ,58 abrl(J[ en eft;l. a partir de , ..• /ecciOlres· parlamen ... ., 'fas. del 4' de, RJ' .RO' rJllJ'mol:r cuan-

do ,loa ,pamdos' de te IJlJldatJ Po,pular (UP) "e;ga.r;on aJ ,44 po.r c;l:Iolo· d IfIlS voiGs? i.e iI.go esl. pregum. eli ,func;on· a.m8s~ del aborlado ·complol ,lIIil;'III' del' .281 de iuni~ ..

~sten -Ires: [as~ctos. . , '. ~ies

..- - . . . r-· Ii 'I JII

~ 'rededDr da -os.· ·ales -.: _reden Fe-

sumirse as· 'diJerentes IBelirl [ _ :8 que ha ido asu -i'ando ien IChi e I. o .osician aJ gobierno, p .'._ m,ar;o ,En p ." eRi ins a'~_cia 1e emus '-1 ~Dra dec,I!a(adlPllente faseis1aII que 88 prepara ydesarrDlla los, p .anes .plata una, altematJva secUciosa vio.enla, un go-pe mi'litar que lnslaure una dicladura reaccilonariL EXponentes -~ e es II varia' Ie - an eli '-ruP'OI _I _lIZi

Pa;t,,~,a Y !Jb.rl.atJ ,'I' sectores del Par.i'do Nacionall'l Luegol 'enemos a 10 Que ~p[odri·a deno',minalSS 81 ,p 0 10 democraticD""Ube,ral reaccionarioj ag,rupado ern tome a la de,r8cha Ide la lDem·acre,cia Clris-

-tian'• y un ala del Parli'do Naclonal;; Su -estra'fegia. consiate en Iratar de. i_ ,8CDrraiando a liS UIP ..

- ... - b~

.~- ~ ,:corra aml[-· nto d,. Igo ,.e'rna

de •. pU8,b·I.·._·, tratan de pon~lo en p_ .. rica lI'traYes de Ir,_ ,~:: metoda.:: " I' .dianle' reCU'fSOS ·"i,n&Htut:~'ana ... II "c,tI, b1Iscando los resquici'O& . ea· 181 q - ofre,C8, nuestra Cons '. ~

cion. :S.bo~:· -': __ -; sal' sistemati,camen~ te la ,sed_6n i"1 'c' obiu'rn'o'!i uti lizand.o con e·fi c sci _ el IPar'htment:o~ 18 Cronlrol,aria '(3. ft8,:al- de iii! Rep:u ... br ca y a la Co,,·, Su--· ema dll'

I -1,';"......,.. I-Ia' que- co "0 . -od-o el-I

=-u~._. , .. . - ~. ~. I _ ~ .._:.. .

, .:- '~'rakJ juridicf}1 Be haJla plen.

1 ~nte en manos ". ala bUfguesia ..

A!sf~1 esta ~ ~juatiCi a t~ iint"rpreta artiitftari,amanle'todas los Don ,liclOSil en contra de los t'rabajadoresl SU'S 'p,ar .... 'lidos y au gobierno .. Enl_:~1 h'anl lani·' 0 reI'ativo exito, . -emo q e Ieli confl,icto creado entre JOSl Poder:es E,jecuti'VD y~:Judiciial delerR1ina. una impasse insa tvab I:' , .~~

~) ~ntentan crellt luna CU(i. de m· ~ sas entre e gobierno . ~.:_ Is UP

Y !IOS"- 11'-1...-1-8- d·' or·' '£IiI.£! pig ..... ,_ d· A est-'.D

II. ' - ~ auG! .~, . I.. . ~~ -u.1 .~ ~ u; I ~ _ u,

&Str.legi.s las ~F· ejemp'[D- at parD palronai que desarro hlla b:ur ....

gu-'es-i'a An oc'lub- -n.- - -diD - - u,,jil-tli

' .. 'II':·...: I II;; _.:: __ ~ ,re' .,SBa·r·: Y, ~ '! ....

'mame_t 11:._ urUz:aci6n de ICI.- rtos

sac·····ta~lre-';i!;o' m:- ·llino·-·'·rGr~Ai:'!!I d· ... mlii- -:; ~

iIiJiiil . - I'"" _[ r '.. lila I~, .' e ,II n :_ r uo

- del cobra 'Ienl ... na, huelga cuyos in~

.,ases reinvindlcalivosr.·vioraban dir,ecl'smslnte los inlerese,s de'l pueblo , de la. UP len g ····neraJ .. Ests estr8Jtegia" utilizar a sectores ob eros [Bn

..

dlrech·-· --:

,. .

. _.' -',

peri_l_a, .1

d~'

···n

I

1.1

UClhl8S contra el· gab)Jrno popul\ar, fU"8' diBrro'tada en, aJ sena de faa m ailil!!ia--s

~-·.~l

· (:) desar ollan final'manlle una po;otica 'en r.B:aci6n a ~B9 . uerzas Airm[ad',u, mediranle u'na campana pubncifaria leglun 18 coal[ ha aida : II gobie'rna de 18 UP ell 'que 59 ·.U'IO fuera de 18 .eg~aI,jdad pDf 'vi&-

I[ar fa Oonsti: '. cc~6,n" 'si, I~aman a : [as F'F~N\.. palm que asum'an un :papal' da ··'gar,at1tes" de la ConS1j... lucian y dB •• IleY'i Estal 10 h,acen para acumular file rz as, :.:.' n vislas

~ '''; .. b I

[a",na Ilnaurr8cClonl'U_ ulasat 18

que 'Iendr~a ma;yores posib":n'd,sdes de exi-to qU'B I. 8slr,ategi;a de aemion

dl t d p, [i L ;II&,. -.... d-

, Irec·. I.~ .8' lIl,'8 ,r . lue':I:·a~. !!

Filn~alm'ente~ .,dsten sectores: claramente d:~ ,mOCIJj: ·Ii·cos de la DemiJ.. crL~cia ICriS'liranla~ ; ule sil b:· en' no esmn d ~~,erdo ,con 10 metodoto--' Igila de ~os rca .. b~ios conc,reiados. pDF e~ gobj[Q.rno ;pqpuI1alr, Be opo'nenl draslicamente a cualquier i'ntarrup-' IP!! "0[· n Viii alan' rtg de- "I 8',r.do;U[' a'l Ii"U~ ,.rn ~. .-:' .. ..-' IJ~ _ ,g.-., ~ I' . .: _~'" II ~,,;.' ~~

I·~ '!!2~I_'\e·""·I·'m' ii1~ntQ'ie En-[' e-I,ee-·no ,~

( ~~ _·-..±'WIIIJI\I . ~ II _ ._:.' .~!IIi ","., Q._.:." .:_:.. u ..

bl d~recci'c}ll democrialiana lea un sector minoritario J)ero !cuernta co:n bases POPUlta res[ fi·rm,QSI" 'Cu[andq ell £ioJpe abortado' del 291 ,de jun.io~ trabajadores ide .[8 Uni,;dad PO,pufar

'':/ de :18 DC man"festaron j~ ·.·tos por 18 cafle en delenaa del . obierna :r ~e 10. i;nslituc:iofles~ Este I Il,p 010' democraltico'~I1" con e~ cual ,a IUP ·tiene- qUi. d[ialog1ar''j[ 's8: ·expresa len [dlrigentes com'a Radom:iro T'om:"c I(e:x candid,~".· I alia, presindencia en 1970)" ·al diiputado B.srnar: 0 Leiilgh"-

~ ton,1 e'- rector de- la Utniv',B,rsidlad Catdl,iea, Feir'f118Hldlo Calf·II'lo Veil.". CO,~ 0 en .e- cOfli nto de I·a Juventud DemOcraf, 'C, .·'sti,ana" encab,ziI!aa

y

,.

Ie eVI 'ar

,ClI '5 explG'Id·ns.

por' el di putacio Ricard,Q Hor'maz6lba,t 'I' en 1& 'gran rnasa de los 1:rabajado res de moe rata-erh ~ 'Ii ano$ ...

.iQue, actilll'd tactics se dan 103 par[t;das' populares trente & est" 'VlJrdafle'ro [8'IOan;(;0 de ,alte.rnativa·s

- - - ~ ......... ,-' Up- ?

IOP,f!JS,.,U,r:ifB a ,a· - .~/

~Pensam,os que resulta '"n,d:.snensa;ble 'convene·sr· a 'los sect[ore&

I"'" # ~

democralticos de la opo!Uci;,On -q,ue

ta Qusrr. cjvU plU·ed.· r debe ser e,vifa,[dai E di[6lugo que .favo:rece-·

m ~S, y del cual [Ie aba d:e nalcer ex-I'~c:i'ta 'rm's[renc,"a ai' . re ",,-ente Salvador A[lle,ndetl· no siignif,ica, U':Ra be'sf"fica Ipaz. soeia entre- explotadorss y. ex:plota,d,os, sino £lIe· deber[8 Illevarae a cabo ,en me,Uoide u·na .g'uda lucha de' [cla'ses~

. uchos ss prfl:' untan _, ... el ac,u,al Eat.do chil:eno, ,con au Parlamenta control.do por 18.. Oposlf:;,;6n.r I. Justk;la en manos .' Is liurg'ues·i:a •. _"es:ponde a" [m'omenm his,Mrico fie sa' pais y _fa a I. a#tu.ra' de I_

ne'ce.lelades de," pu.bl'o~ !! ..

E'n es1e m,omenl,o al Slado

demacf'a.fi,co...-I'iberat ctilil,eno, es 50&-, ieni·do pOl" I as- Imasas popul·ares'j ·'o,rque 118 burgues;Fa m:ono[po~i[ca

~usca.y necasita, en Iri'g'Q,r de'ver .... diadl, una di,c·tadura m~I'ita, 0 d,ilrec;o!!

tam,e;n e un si,sl'~,nla de derecha .. .AhQlra b'ient ~'Os[ traba,jadores Man desarrolll,ad:o ,con fuecfz;a en estos 1'''lfimos' meses, Din -poder crleci'e.nte~ como c'onsecu8'ncia de una bataUa dIe ·snaGi' SUI proplo podel' socia~1 y po,li'tic'O .. Es,te a$pacta fund'amentall

~ de Iia lrea'fldad chi'ena~, no ha m,do. hast. ahora contrladi'ctolf'io con e~' ,.st,ad'o democratico ... j,be,ralq1ue

m'erncilonAbamos antest 01 ,sea: sa

, - II u.~

-.

·s

\I,

'In'

-

. "

. .

Los arl,lloti'IDS, vivimus d,e aSDll1bro III l:sDlm,brD. Los pera1ni:stas SD!mos

los lias surplJmlidDS. TDdavia DO se CIDIIHen "oficialmeJIte'" -IUDql. todD- II mlnda II··' quienes sIn iDS- respa;nsatlles de la lIa~nn die (IlliZI. "g,davi'l DQ II i,Dvesti,:ID la maslera de 'Trilew'~ 'EI £'D.m,palne~ Campara reRUlicio pan que Perin ISBIII.a el II,biernlD _, lellelllDS de presidenta.8 lin senar Raul Lastiri. a qllien Ildi'tatO. Y IbD;~a, .ID in~ tcreibl8: 1:1"~milnis'rD dll p_uebID'" ,JD5i Lipez I"IJ ardl~nti re-prtmlr con liDS ha.beros 'J II pllicia a un lrupll de lisiados que bab". cllrtadD. 81 tri!II'sil_ en 1'1 "'a(el1~ida del' LUJlrtaJdar~ lr i.nic'a, que: III1 Ili:siadls hactall era reibelarsillon'lra lias ~1·~slcild;ldes de b8nefielncia~' Iqle 118S IlPlataA pq:indilies sulldls menslllies qlle, en los mejlfes caSDS, 1181an :8

2B.IOO PISIIS 'iljas ;p.Dr 'mes~l

MANO DE 0BJRA ,BARA,TA

C.OR, (Coardin,aei6n da Qbr.. 'd,. Rebabilrilaci6n'.

Los lisia-dol! [eslaD811 segura·s de

q- ',. hab;Ol:a II~adD el 1D0.aale de

ue .., J - .'-;, ~.. . ~ - --

I. jusli,ei.11

EllosIF[lbaJ,an 8,111 dOl, enl[ida;d8s que bJlia, ~a apariencia dB ayudar~ 1:05 din,daJes IratHljDI 101 que lI.can an raalidad e, (DlreClltie mano de

b 11.0: ,;Ii. ,.... I '''' iii. J.C -

e fa narata • 1- gUII •• l aNnD.SiIl

Elllre GIrDs iaClivid:a.des.. lIas nsiadDB; alr .. a:n ~ batlles , aajas de amllllfi~ eaciiu'l de looadiscoa· par,a labrica, CORIO ta WiIlC01~ Las pag;an 1.700' ,plJlDs viejtO,s per di[a~, -Per, las rechaa Clon gran 'aeiUded: a ¥leces saJa, por lallar un d.ia por' anl.nne.dad.. La va cari11l' as Icubi.rta! e~11 oIro lisi.do:, die las intermi,n+ables, Iialas da IDS, q'UB :lalh"U,n Irallaja. iDe lal modu. 81 final _.t Illes mlu, ·poco., son ras que 111.gan a GD_rar 2.0 .. 100 pesos viejasil

,Las enlidl'dltS da l'afUdau Imas Gonoci'das ~SDtI I. AOI (Asoel.ci6n d;e G,'lanlaciDn al Inv6Ucdo) j 18

....

_ 'EL-NE,GDICIO' DE;L ~I'CONITO'·

La ,AO.I ,as rliirig!da par' I·a. !58iotal dill 11.,,:·r81 "a.aach. .' B,usta~n~ Ie. Hast., ., ~25 de.. .,.,81 01- chH

de Bustamanla " alias "C-oni[lo"'-

I .. -' .. -~ de·,. Primal EiircilG de m.

ue l.!!!iii,.. -, , ~ - - '. c - , .

.'do Que el R8gacio de 1:8 If'b.ne':i,-

.ftOi8:,I, .lIa II -las mil Ift.ravillaa.

lEI gan.r,11.! S:~lI:ch_ de BuS\aIftliAte sa hizD DGI.na,cidu· anlr. las :pe~ii.disral '-8,lInque RunDe. lei pUb.lie6 ninglin diarllJ- palftlU ' que .. ria dar' IlIn, ga';pe· p.r. que no .. ~Ie erilregara 8. gD'blarne al campa~ liaral Cjlll)bia~ CuaBlip 81 General Peren regl1l~ pa, primera vez 81 pais" .1 17 de nDW.llbra, , .•• dD!,. iiJ·Cani'taiJ:, $8rta_ da lullama" .slabs, ,en EZBiza, acupindase de

18- .. JP .... i,~n IlUIr-'§ alile el p- - ebl- . Rift " I~' 1)1!iii·~U. r~ QI ,,,, ' .... ' II .. ' • II'IIU~

iPudia,a II .. ar~;; 'laE 'IDCar Ii .". el, aWli_] ·de nu,esira lide,', II: unico co-

PDr un dia que, 'la'llan" pietellsn, el 'lf8ibai~~ A Ila sumo, cobral., 2D~8mO pesos pDr mes, Pa,r asa diiQ8;n:: 'frLiibres D ,RlUe,r10s; iBmas, esclavos"Jj

I .

. - -

. ~

; .;:-:iif;. I ~ •• -- .. ~;;->J ',

" t' ..

I ." r I

-i;;pl_-

~-

'L

].

"

,

I'

Tilmls fiaeliles repladas a benll:miritll Ord.'IIIS R,eligilDtaS. Un millon de It'ctireas el 'Man D'S Ide uaa salafamUil. descll1lldi,lnbs de P,ltrIn CDstas, que no lalll impuls,II' "plr 20 anls". IlIiDS argentinls - traojando,h.orBriDs de 13 l_lli-:bar.s pDr dia, IISill 'saber cuinta phal". Dbrems rurales pap.das en banot COD, un Jllc,r,11 del 100 % en I~as ,mercl,d;erils qui campraln~ Altos jetes Militarls, P;I,dres rllnc,i,scanID;sJJI Ex Inte,od,entes, contnbandislls ,anquis-, illtrlldaeciio ilegal die Ina Y IBRadD, del y bacia Bolivia, lod,D en lunl slla balsa die 'inmundic;ia's~

,

,(L, DESelMISADO, 'i'i6~r gJrab6 , '1ItDII1,lii durllnte cincol di~als en un :millcar ~due kilDllDltras Irecarr'idlD'1

PQr'~ 'Iiierras: sallenaL 'Pa'r IDlamentas, dab a la s~l:n,sac,ion que I"n II ChacD :sa'III'oo 81 I,n la,s Vall,es :Calchllqules, en Ilb,rlndlento PUCO!InI,' II pDr enbt la. bosques habhad. par Iabe'ls, Tobas y . ISIS, II tiem'po :,' III h,is,toris, se hlbilera:o 'delenidl. Este es el' tiltiD1a'nlDi~

API!L,LfDQS QUI!I NO ,BE 'OL,VIDAN

no i~n'os dev:U;r!,/rvan nuestrils itieJras,ljl iirnrtar~fiere, Do'minl01 ,Pd,ez~, 40 anoB" 4 hijos vivos y 4 muerto« par ts tu,be,reu'/osia Y' I'. IDI oon'vlI.lsa"

lue~o nes en~eramlm." qlue t;a'm ... bi in son IGS plriiH:cip,ales; 'tril,U'C'(j n .... tes de Igalll1adlo chln,desti'no H,a,eiil'~ T'artagaJl ~y que 'Illte'rarn t8ltigCHii, pri n~'

C- lp a I £iI,e d' e-:' u:n !I!f!oon ~,d,A, iIl,il ;'Ui.;-t;I"A' ~4J1i1!:'1t £"'0

I '.laJ~IU~' '""_' J • ~J' ~'._., QYu 1/1,' !I'~ U l'~'~~"-'[~.·

a ,los' ina/g,e'n'B's por b/anl(;IDS (Vie, recusdto),

COS,~ ante 1,8 presentslci6n de una, mujelf b lanea, ASII.s;tente' Socilal que vi'v!e e,m" elloa" fue ti,e'rno, 'y exigen-, tel. At,ras hablan qUlldadlo '10 horas de mareha '(vlliri,IQs di:,as euando Ilfru,e!'vB') entre hUlell,ss "J' picanas ,8 tra.ves de '100 killome!tr'os de espe,SOs. basques de gran! rlqueza 1'0- r,estal-'fisca~~ rapJjinada IG,ontinuam'en ... 'tie '(~,po.r bal1\das organfza'dlHs ,desd'e 'f,artag?a:', IQ,uel Bon las' ml.lsrlJas in'vo-'

"'iI!~'IA"!'I3lrJ- ~i~ GIi iiE!Ii~ al co'n' tr~'~ '!!:.Ii A1.J,1"Ii1 .A,a

'ILl' ~ ~ - IClg ~ I~·lr I~I L '_ r- _ ~P:Ugi'" 'lUlU Y·v

Oloeal V g,a,nado~, desrJe y h,a,oitd ,Bo .... liv-lao ,;j,,,

A,I decilr dell Comi'SIl:riQ' A:viJra dle' T,art'agal,. '''·sus ,c;abezl'=. plincip.'es est'" a,ctua/mente su:m,ltl,.da,s Jl lel,ntre e:/' al lig,u,an ex ... ,II1te.nae,nte·s y un a'/tol IOt~cia'I,del' ~,'e,r,c:itb,j Je'e de! R,sg;rnienl,rl"' y otra se.rie de ,cd\,m ... plice'S m,Slno',res ~

'TR I tAil DE PESCADO

La c'Ospjlde de,~ poder IconOlmico regional Mortle'no, particularmente' en SaltaJ~1 se e,ncue~rii!tra en las, ma .... nos de unas proc,s fami'li,as 'y un par de oente'f'l8S Ide intelrmediafiilQ8~

Robu'sti.ano Pa'r'(j'n' cosr:ss' rlll/oJl cuyo pad'ine :inm'i'granta dijro un 4; de, Junia ,de~ 1948:, uH'e millrj4'cJo a/,9,m'pl',e ell' IDS p\lrtidlOl de oerectt«, 10 pffJc/amD blan ,lito '11' co'nl ariA ullo' ,~, e,(\!i!"o hi ora- n fJh e'" " 1·'~n~I'ie',~

" ~l' ,.-', ,J g; Iy 1!i01!I' , lU ", . '''''1'- ~ - 'iiir3'~tU~,

aism't' ell;;,& en bogaj!~~ ESti8, f:lamlil~i,a, es pr'lop~letarila de un miililon de hec'ta:I",e!2s, ,s_pnlxmm.sdamentsj, qlue, 1118"" ga,n . hasta 18 fron'te ra chli'len,8J" ('10 qP.' facil:ita. 01 ICQ:nlraba,ndo de ga,-' ,naldo) ~ ~! nc~ujld,o e~1' In gento "Tabacalf. 'ccn sus 300 mil h,ect,are!8S't ju nta a bien 8911 trs:bajado res Big 1'1-'

. . ~ -

colas, Y' her'ralmi~e'ntas ,que pDf Ley'

Provl:Dci a" N~ 346" del B\RO 196'" j ,e:stti ,I'x:,'mid'o de Im,plti'estem ..

,Fa'· ~ ~a Btafl1Uli'er J1 con au I:ngs'n i',o u'l.e,d~e51m,a,~ ~ ,8. ,300 kn6mel:ros de

Slnlta'1' emparentado a la :SOciiiB'dad ,A,noni,m,a ~impQrtadlo(r,a 'l EX,prDft:adora ,ce Is P,a~aglolni,!a, de los Misnenl""'

'fIaz Behety y los (Jam(pIDs; MenenF' dez,f ~i'IPlropi,et',alrios d'I' lis, Patagolni;a 'Trig,iilcaj!', "1' con gr'3If1:des inte'resea

, '~II S"-'I11I11 -' d' IC"h'"le en e __: 'ur J9 , _, I, -.

"(;'O'''8jOI ,ljn'lllre&~ h),ti'flll n d~sta, es~ pee~i,alilJad'o en canave,ra_es,~ eixplo'I'ador y niHJllBro dentfo d,a I,as filas ,dell ,Prer·onl~smo., A,ctua;lmenie S~lna ... dor po,r 81 Frente JIU:lticial~:sta de, liibe,raci,6,n~

Bung,e r ,Born" con 4GD~rDOO tJe\c~ ta.'r~luls, (so I amenle en 8,al'l:l) con ganado Y' can,aV!e'rl~de,Il.~

Una. 10 'fam'i~il'as mil eOlmplletan es~e rnS3:ri'DI d~e ,alpleJ~U Ch,tl. clent:rtl del una ecol1omia ,semli ... elsclavista, de' IN t:rabaj adcu',&I, ru ralles,~:1 CHo:I')lQI

prometUo de v~'lda,tt no neg.. '., los

-40 anos~:~" CI'n h~Qjrat~os Ide 1. 18 16

I.., d"" ,if ~ ,r. ~i d-'

l'ldJfilS pOf' u.8, .In nlngun 'IJJ po ~,;e

benefic:ios sDci.;;),fas y con safa.rios. ,a~lados en bD'nos" canj'B,ablre's en ~ll~oyedurias pa,'ttonales,.

N. debe' ekl,aIi;ar que ,el aefu,al ,Go,tJ.,naaor Miguel R,a'gans , :BII Mi'niJtr,o de Gob~:erno, de\'eos(J,r cle' "reaos ,poll'iC'os du',:ante' I:a dlcta''du,a~, DaClo., -Enrique Pfis.ter:," ffllp'.108 ,se,m;an,tes. un a'utlnllco' G,o:bie,mo ,Papular, "ge,an' b#atJc'o de ona Q,'en~ ,si',a ,muv bien DfQu1es'fa\fJa ,PDf pa;rte de l'i~,e.lla ,ma/di,Ia oI:19,a'flU,la'"'~ I C~ rna I,a' de,nunc.ia' 1,8: calle~

Borth!ando e~ Pil~Go\m'aYD1 I ,at I! ra,l ... Im,ante ,6 Ii! coma ,B!Dlti'vil,8)ne, 'Y Palr,a ... guays lflnas aCaIIrCa,m~as: a un grupo de IJl~~cadores, indigena's I ,que vaciabsn elll product,o extr,ai'dro de,1 rio" comi,(jn,dOlJe I,IS !ripas por 't~cllantD len es,t. B;po,e. ,Is p8SC8 110' Ej'blUnd'a ~,' ~ nlDS acta.ran ~;i::y 'cuo aque ... 1,101 "tlUia peac,.m,OI debe ser ,"."ado a Sali'via::. /J.D.' OU:S 11' to' ,/6s I~yes' "'Ule

Id .. lige,n ,1'1)1- "U8.':,0 ,pai'Sl nos impideln

,E~sta ,plr~mer,a 't,O;I.' _e'rI8, con sus

'1150 fSJmH'ias; son ta ,av,anlZ,B"d:a, d:e 'venda,/o aqui':!,.,

QtralS rdn11laJr'8,g 'QIUI8 viv,en ,9 oriltas E:sta denuncia qrue a1ec1a ,.,4,,,c100

Idel~ P:Uco,mi.ya'i deSde ha,c)s Si'g,l~iOS; Ic:iudad,l,nos II flgenii'lnos", a,utoictcllnIOiS,

'''I que el nbl'al1:co se ha apfop,l'ado ,de la 201n18. 'f cuya unic,. fuente Ide

,.' ,A' d 'i"fI,~ ~,n ,~,~'''a ,iI!!':dsa,uJ~ reeurscs ,~~. ~,a, Ip;.Blc~a D.-Sirs ref~re,nd,a-

B;rr "l1cgln,ii~.dl " ,OI1'~@i- ~.,,-, 1Ii;.nili,I,'g ,f~' '~-"Q~, _ iQ ~gc" ~.

1iiiiI1" 2- lh~iili!Iifa '-T - ~ ~ ~;PD~!f'!Ii Jd. -~ per iU,I, A, De-:;c'-:;r'~J"iA,- Lev,", Na_~_rc_jo_~',niat,

n,os u I ce .' ,QUgQ!~G ,10"., ~8 ~' r8Q··' ~·.,lllr'" u I~ ~ ._~ 'V._ 'W' _ - "J .,

_ble de 1,1 comunlidad,! quh!rI el,20 ala la (lh:tadlura mlililtar Y' I.jeeutado

Ide ,Junlio eqs-tu~\O '81n E,za;~za 'slillend1o par la, Di,r'l~c,£,ionl del Basques"" obJ~lga

'reati1goJ" junlto Icon 40 mas de I,a rna... a,l ,comprBda,l"?) ,I'S ,decir' e~l inll3h~,e""

s.ac:rre dilrigida ~I:a mis hermra'nol PfJ- diario a ,pags1r ,'a' .sumlil! de 1,2 .. 000

,o,,'ist:asl:,~ . pesos' po-' ,carla 2DOI ulJ/darJe8~ Esla

~~Aca Ino h,ay' 'frabaj'fJJ" 8(1lreg8, B~' Ley ,ablilga a los, ,abori,ge,nn ,I, ~Ie(y,a'r

Jet,. ab'olri:gen" miie,nflll"as recor,n!mQS, :9U' me,rcanc:'ia a lmerc;ade"r!es, boll-

I ,a, e,scBrpad,. o'r'iiI1Ia del Pil,coma'yo.. vianos "I' cambiarl'8 P,g',' productDS

UN,u,es;tro Inuj:eres trat,s'J,an Is ,Ir,yls'''' die p,ri,m,er,a nacesi,dad~

,cla"J'~ AJlanta flspin',osa, nos s'.plica, lias de,5ven~aJas de asia oips'ra:-

C,Dn til.: eUEI,1 IU1eg'D ide U,11 proce30 c~on as dable yell pesea,do que s,e

, qua dUla '" 'dIal, ae' sa"l.n "lJr,BscoMume len Tattagall~ leI.be sal' il,a~

fie ,gr,I'!rI reBi.,fencia 'Que te'/_" pafa~ gada ,a, '1 .. 5'00 :puos ,e'~ kUoli

h' '"" , I., t lIi,i f;~'E"I'~_lml_,D~ IP;A_, ,rc,~d,os B'n lellta, re-

_-,Ice'l u£b<I'as eOlganl;.S:~' m,an',as q,w'e, i!1Jl_Q _ ~ "~'- _ ~

nunc"., 'v'end'emols d;,ectame,nt!:P~'" 8,S!rtB de ·1''1900 heciirs,asj con un

lPtJs,te,rior,menle d,eJBcubrimos que 50'% de nlOnBlidad iftl:anJil~ si,n 'Ii

lodo ,13 arte,18;nliia es dcomprad,a:j1' tu~os de p:r,opie'dad dB '·"',lIna :rie,,.'IJ'

por al almac"ne'rQ de' Santa Ma1r1is;c que nlflS pe"'en:~8' coma ,nuesfro

Ide o:ri,ge,n estadoun:idens& con p'a~, cueJ'I'W' ,U,.' no ,R 'wende ,n; ,E' Com--

rJeles' de' ,adicaclfJn rJudosos~ de p'a~~ nos lransmitel ,calma y desde

n.ambre ,Sa'm A,lsm qUia j'Dllto con 'su ,metr'o ,ochenta, ,al jete Z,ebed'ea

T tII'''"A;iI' cI< ~ «Ad - r '

,IoU Ihermano, Williams, ;SOrl ,dos· nol"" orresl~ _ 'qUI .,aID ,'u _os' ,n,ues,'os

"a-bias £Ie, SantI iMarir,8'1 8,mos y &~' "al1,~~pa:I'adOli, ,eJI'08 nos ,"Iriblan r co ...

nores que 've~nden a ~as niiMOs indl~'- IRa pas'. CrOll loa peces':J: no los' Ife~

gen., ~I~'tres r:slame;los pla;r ,50 p. mos;, ,los _cu'e&amoo Y' sabemoS

SOl"": el' ,8ZUC'ill,iI 500 ",esos~, hlaflna qUle BBfan ah",rJ'., Con urn en,terme,ro,

II $' _,0,., rerba a,$ "'50., cu's_f1;o' ,1<1#0 mestizo que vi val ,e;nlre blancos, a

(alimeR,to lJase) y ac'ei:'e Q'ue n'o 500"matrDs de la tal,deria" cerca lete,

comp,an ,po,r el'ta,' Ius,ra ,de aU8r Is ,gen,dafRle!l]:ia y que mi'eo,tt" no

posibilj'd:adtHl;, EI~tDS mi,smosl al~i~ demDs mati'fOB ae port.·n ,bi,en eon

1m antos" '~'~!aj,"a en trenrf,f!:r en' Bo:1wifJ tJosM,roaj1-,',,,

,nQS cuesls',n la' ml18trJ dIe precJlon,P' La ,blajlB temperatura, reiinante no,

E:stDSdosl parsQlnajes ,de orjlg'en nos pe!f,m'itia sacaroos, II!d ,abrigo"

no'rteamericano son :~os Rue presio .... , que contrasts con :1,8 :Bsc:asa y'ml''''

E~ r~ic'ibi,m!ie,~'io dlati,o '8 EI ,DefJ~ nan ,1,1 Cor'on:e~ .Puch,e'u;a~ Jefe de~! nlml8 indlUmelRtl;r~,a, de liDS h,I'Ditanr

,_,~e __ am~advi Dor los_~~~~~~M~),~~a~'l-_, __ ~-~~~~~lnm=~~-'e=n~_to~.~,~d~'e~,~T~a~,~'=~~:,~~~,~'~,e~>~~le~~s~~:~a_I_' ~_Ia~. _to_Jd_Je_~,r_~~a_,. ~ ~~

I"N SA'NTA MA:R,IA A, ORIIILLASI DE:L PIL'CQiM, - YO

-

JD~ge eej_, DipJlti

_"

, vean h''!!!IIIbl'a'ndnu 'C'oll!llne,lIlo ,iilln, - -,-, !I o'~'rden a

',~.'. .111;" "', _Vi Iii r~, .1 , ,':, ' ares'!!!,. " ',' ,,'_

'recisas en Ii

- ~_, "!i!'\. •

. ~:..

.... ,

'"

..

.

Pri'1II8rar A,ngUcanos, Ju'ego Pe:,n &cos'la es,

m

. as 'Iarae FI,ancisc'anDs,!! ,Aho',ra: P'uc,he'lla-

Sen'ado, der' :' ,5' ~rgiD Rojas. "I"Soy ,'_ bo:rigen y

-

~~~SiJ ee 'is rd,2I,d', sca 'v;e',r;8:n mu-

cho« p,S,ro s.;smpre ,se han quedado

~.' . t . rab/' 0' con J'nC!!O blan'cos!'~ ,t'i"A en e PUfiJ. '. U v "IUQ'~' , . .', ",,' , ~J!J'"

menta DomIngo Pere~z~ invitand,o ....

no' a ~.~ mo' rz - e'n"" LIIirU easa" 'IQ~·U·Iifl!Ii,-·

:,5 '.: U~J.·· ar-','I ~I ~'~~ . ~

remo« un;:c'ame'nte- aue "i , a." ,c,o,n nosetres, qua coman y trahajen con n'U9st,'8S ,faJnilias~, E.sta es J'a uin'i,ca~ ,fat'ma ae GonocernO'$ .. ,Enfonces ,t"Oom' p"fAb§rdin qu« no !Glom"Q"D ri,rI'i!!:::Il,nna

~", I .~" ~ -·;UI:_'QiII'!I' . __ .: ,,-. gc;_'-, l ,_ .-.~'JJ ",u,~wv,

Que nuestras enfermeda'des nos .fue'f,,'n Iran'smitidas PI":' los blan ... COB", Qu,e no somos suci'os Y Que no ;o'btjmDS~'il~ Para 'telr'minar ,eli ... otendo qu,e l~a'i principio' v;enen' ""'0 ' I ~ IJ' ~e··n "!:IIi: I"n t,_a," """," ~n de ,!lillY' "· ..... '1Or !!i.J,1 ~n "iI " II . III il'1~ _. ~~"1I/iI!' v' ,u· '!!iii, LiJ'U'U: ....

nos p' er» eomo no vivIen ,'.~ ftabaJ'an

.:1 . ", '.. '_ ~ . - - .' .- " ,. - --

con nosotros -,rep,Ite Dbmi,n,go

perez~:f. en'tonc'es .no ,/JfJ1ede;n C'8'm .... bi 8( SUI ac;ti,u',gI de ,bl an cos" ~

TITULOS

A I(JOS meses el Gobierno Popul,fiI del d,octo r .R,ag'Qne,-, he puesto en mareha m .. · didasi 1'al'Bs ~omol:: ,c'a'mi on as ":rigorf1i'cJos q'Uft venIdran a buscar el peseado pairs ser diistribu'ido en las eludades: ,e~ reconoclmler 't:o, con tJ:t"U/os d'e'

'"d'd.....li ~ ~I t

prtJ:p,e' a:_:T uS SUtS nerras: 113 r D's

ma'%n ,de enermsr,os tnidrge:nas 'dLe cads 1oldar.a" ''''P'Of cuanto sl,Vo'

-d d'· te · rJ

p'~. 0 un ,.eme,·: I'D' 'I un en ermeroae

m,; rez« y que he.bJe' mi llengus, &1

.' A r"~ a' . .....!I!ii!:iii "Prio,_" - t .' d - , . ~ I . nJ' ,"Ie' "'n-

me f:;;n, 1'~nUI'<ii'", nOS ra:: ucen" -,'., , I" -

tTas QU'9 ,ell seno.r Array'o" eJ enter-

100. I ~.,

mara que tenem08 8,-"O,f,I." '0 un'leD

ciue te ,inte'resa as 8/ dinero/", acusan va,ri,osil E:S1as medidas· laSian

d ,. d' f ,

. - -. I ,! I"~' - '1' ," ·.1' ,',-. .' '-:. '-"1' __; "", . ," .•. : .... -.- ::

pro, ,u.CJen 10 sus e ectos a _ ,aVDr y

comrs, por parle" del .tos gr'and,e,s terra1e ientes q:ue ven enl - estas

- ~'d II b ., I' d ~

meu~·- as ,8 ami· nonSina '.: esap,art ... ,

""";10"" n ~~d' ~ il!iJ,f....J,iul''":no·· V ,0, - - .·-','"a,r'II'''O' "","L I ,··el U,g' UoI"v.;', 'I I" ~an,gIYU'II .. ·

plodel" tesrenet". Est,o tamblen axp,rica pDr que, e11 doetcr R,ag',ons' y,

.' M'·" t ~ ~ I

au eqlH~o· 'Inu1rerl,Eh son para ',8

t'" ,; III ,_ I' ,.

odgarqUIB sartens lOS IBnemllgo,s a

ei'jimin,Br par cua,lqu-er me'dj~c~ Para

sus fines" Ic1Jentan con ra·dilosJ, dlartos locales y porlenlost seeteres de la Ig,'esia loca~ (velf recuadro), PCderQ'5UaS ,com'8rcia,ntes e inter'me d1i,8,rios. contrebandtstas y ,de los otros, 'n una palaora, tod~ 81 antii:~

..... ~ Iii d II ,. · ,. I-

pueUIIIlO St1ta·· 0 a rrnpenansmo, co-

mo es lei easo d,e' Bung"e' '1 Born.

SPER.A .' ZA!

Hecla ,e.I-atardecer nGS aleijamlol de San a, M,aria, en '. uestro 'vi,a,je Ide regreso lih:aci.,. otras t,oJderfaslle m,ss privilegiadas: par so. ccer'c,.n":a urbana IOesgues com probam os ql e para os hR_ lman,os 'T'obas 'y

C'ha-'Re~'1£'10 e'-+a' ucerc~·a~·inii'a~··~ era rela

~ _ JV" .:".181"': ',:,:: ... ~J,.-, JI]!o1l111l·~.:.1 ~,_ .~~ 1-

tlva" . ado qu.e, su Grado de exp;t~

t ~... _;,ii. nt ,",'

sCion y marglnam'le".o era mas

pronuneiada, por' la misma elrcunsl,c1ncia que sus imisiOlnfJ.S estin mas, "cerca" de Ley:es beche« po« bla'nc'QS~ .pat:a' blancos",

A,Lin resuenan en Inuestros Q·idos Las tilUmas' palabl as de una to~de~ ria oue varD por prtmera vez ,en au

hi s·o· r,ila Iil;l' ~ r.,..b gndo· h~et'a ,cIA L~

Ik-~il·· III'~ ~ '11f'LrDIrI~rlgl. '_ :", a~ IJU1 nll§E

16me;f.I'OS h'BC.is' I. urn',a elelct ora I mas ee,re'ana al P;e.r.onismof~" , Y que .tradueldas s~gnifica,banl: '''·Et G,obi'erno Pefonista q'us' vot,amos 'es' nueslra e.speranzau ~

Dos dias despueBj I 'Iegando a Salta "nos enteramos de I[a tenuft-. cia der camp'a~ero. Ciimpora'F

1

, 'n'" "~".' 10'· S' , ~'

"_. ...., r

..

':'penonc " I'

H ab '.' H', len': i ~.~

~

Fr ancisca I no q

un c:i:e,' ~.,

,0..

Gil

ELI

,

de

-

;.;1 II

-A:

. ,

.' IL-

... ',

~ "L« C~G1 d,e' ·S'a,'~ta es h:"m'ad';a pial - un ,8ec~tD' ,cle,1 Pero,ni,am'o, ,Re''llfJ'/u', ... , clo,na,:f,o, r ,d,ecIS't,ada casa de" PfJe~ 1:J,1',o~~ ', dice'n a~ u n}l..aoo I·os ,di aries s1Ilteftol, acompans:do,! '-par todas las, rad,iD5~ Est._ exuberante P'Ir-OP,BiiiJ aanda ~·!i;i'''BU- ~I-,a."d· ·j;ft;fia,!II·I' pn'r part £!Ii ...!liB

'Q tI, - Q~. . II L'~i '_ ~.~:i -, Ii 1i:i)\1l, ., r 1'-.'-. :U!I. '-, ~ ~. -. - ~ IU~

dla.rl'IDS Iq]u,e obett:ecen financieramenl'B, ,junto con It as radios, a 1106· I nrte'rs5se:s 01. 18 01 i 13 arq u f,a re,g!i.ona I ~ ti.nll! un solo con'tenlidio: ,U'quidar af Gob.I,er,no PO,p1ular de't eoetor Mi' ... , guet Ragone r a au MiRlisl"r'rJL d!fiJ,1 G,Q-bl a,r.n 0., .IE n',rlquf!) Phiste,',~

Q'ue I"E~I 1,H'tra.nsige,nt@ilj, dediqlue

d1ur,l,nl·e. v'B'lrli,Ds dmas'Bl 'Varias GHtlitumr""" nas, d~'f;e'ndiilend,o la t:!o,ma de Is C'GT' .f I'r·,ans.miiita sus diecla,raciio,nes li1~ eomre la' ,bulrJ'cra,c'i'a si,ndl c,I'r" no

conl'lJ'tJd'e~. sino a los '~"contu."dirJ'DS

P,rJ" na:,ci:m'len'tlo""J! nos; dricen COim!"'" plan.'f·OS dB' Ilia. ·J,P.

L,as crttlcas que se haeen, a quienes ;narn l'om,l,do ~a 'DGT de· Saltls, .sstan dirigliida~.·a las diOI pro- ' moteres pr:inciipa,les ,J,fJi'me .v Sll,o~· ffl,OIJ'j1 yes, en tlunci6n que ha ter'·' milnla(to sie'ndo ,antlplOpUilar; pair I cuanto 'I\Orl,B,lece: la D",en,sh.t3 g'Q,ri 1,8 .. Las cons'j"gnas lanzadlBs pOl' los plar~ant.es y escrltas en 81 frente d:e,j ecJii1iciQ, posibI1emB:n'le' corres-

aendan a 1::::_-=-rlg.".-entiFl::. d: e,.··:1 91=0 -e n

pv_ .. __ _ _8 2t _: 8 . QII

2.~,rOOO'i'

Esto tilene uo nom,blre: "resotu-

,clo\na-rismo",. al cu a~ 105 tlf'",I;b'8!jadoIres de,Se.lt.a le han ,d,ad··Q 1,1- espalda ..

Y' .e,n alerts: ·~.p,ovocac·l,d"· ~d'e la u,II'r'a~ izq'u;erdtl."" ji' nos senal B!n d i rigeinl'8ls ,campesi nes pl~!fOnlsltas~

,. - - - _...... -I!'

S' 1',-' 'IM',,',,"',: p'. -·E-;,--' ·R·,-··.·".I,I'

< UP'RMEICAD,O

3214:

FBIL.RAINO Y SiAN . ARliN

TAII,1',AG'A;L C;S AL'YA,

s

,

,

I~~I __ -- ----~~ __ --------------~

\f'

. -~ '.'- .,.-

'.-.- _._, - - •. ,._-- _.-. -. -, ,-.~ • .' ••• ~~'~:' •. ,""~~~, •. -. L' •••• ,. _r, ••• , ,I!:::.'-" - ...

;'~'lrma

... .;. .:1_.1. --It'.

Con ,la, presenela del Frente Barrlal, F'renrs Uni've,rSli'taF'iloll Frente or.:: d'el l,nteriD r de la IPr'o'v-lncia en la cual se eneuentra el Fre'n,te ds' G:alml:pesinDs!t :s U s_ ' .. responsables CQ,nve,s-aron con uEil1 Caseamisa ... do",

~tEn lei ana 197.2 ;se hacs un lla ... mado a todes I as 1I1gr.UP'8CioRe's de Ia JUVBI1II\ud Peron;is1a (JP,) y se ;feaJli,~a Ulna Asamlbl~ea 'GenersllJ1 Ide I a Qua)1 sa ,de,sp'r;"IBlnd8 una ,c1o'rdiln. dora! 'Esta ,emiite IUln' dD:cumento p 0 ~ ('1' i C '0 que ,postelriormrB!nte ss 8Gep,t,ad,o en airs Asaml[b~ea Gen., ral y q~ue pro,hit)e: B todo i'H'teYQ,riulte de 118:1 ,JUY1enrtu,: Pe:ro,n,hs.tas,lmls,z-,

e;tar's,e en eualquler Icolmlp'D'nenda e.lec:taraJI qUII no: eorrasponda :a 10

o'rde'nado per 191 Gens'ral Pe,r·6tml,. lista ,cli!Usula. mo ilva el rechazo d'l,l

- ~ ~ ~ ~ -, . "_ ~ "

documente po,r ua seetor mlnorltario li:g,8;d,o B'I' n~eopefoni5mo ,elect·orell lista, .relpreSEultadlQ per clertos eh!'mento,sfJ ho'" cada'Blf8S po I f1iICOS .. ,

Es- e·n e,sltas c:ircunsla,nci.as qlue las JUV'e'nl'udes PerorDii-slas eomienzan a 'est.ructura,rse como ,JI",P,., d.s, 90- S,a~t'a.

La, campana eilect:or.s.1 a.ce·l:era 8·1 COlrRponente de IDS: ta,rMina,s:' prj~. t·jDa~(:J,ga'ni2:,aci(J'R de ra J,P';,~ has,t.a dese~mb,ocalr' en e.1 Conlgreso (h~d 2 de Matr'zlf) d:e 1973~ ,COln 1,1. 'prese,n,cia dlel Secre'1ar:io (j'ene'rslll d~eJ Ulavimi.ento~ cD~mpan,erDL Ab'a~ IMledin,a,~ • UI ,da 'c:om'o reslultadc, la con8DIi~·

d'8,cion y afirmacj,on de la J'P~il dentro, de' la,s c;onsign,as. o'nm,8,rg:achls

por la JJP ,en el plano nacional'~1 que· son:' Cam;p;o.'!Q 8:1 G'o,biel'n~Pe,rtm' a/ ,Po~e, Y' L.j,be,raci6nl 10 DepefJdeAr;ilfJ·.~

S··, .. .. ... - ,... . - ... .. .~, -. . ..~"..iI ·d- . ...111 ...

·urge 6:nl.onces 18 neCegu.J18-::_: uS

Olfna~'n--·I"I,.,al!fe'~1 ,A~e'''''''~' t.- ,--.- ~ -, .. ... " I .

HI.-- Lpll~ Y~.~,ue ras u8Se,S y se .

dliv'id,le 118 ciud;ad en 4 zonas" ~as; Ique· a su vez ,estln represE!lnt:adal per 1 d,e~elgadlD e,n cada Ulna y que as e'leg'idJo pOI" el c',D1nJunro. d:e deI'egados de' barries, La c:o,nducc,ii6n IQcal 8S; Ip.rac'ticad'B, pOlf los 4 del'e~' 'g,ados ImBftC;.ionatiDI· mas, otro del ilnt,e.rior de· ~,a proVtinc;i,B y un dele-,

d· . d·~ .. ~ fIi ~ " - .

- ... I" ,. '1 .. ~. ,-' _ .. - ... - ,.-

Q,B' 0 estu. la.n1~ , Junlo con e_ S&

eret·ariol Gener'8cl cD,nifirm,.,do e,n ell Ql1im'fJ Cong'reso.

PEAS;PEICTtVA·S I '-,_JED'IATAS DCI! LA IJPI DE SA,tTA

·-Jorge Oeies Dipulador de 1& ,JPI~

19') Sa I i.r ,del reg i ,on a~ ism f) y Ifac, a- ' llsmo a trav8S, de una iin~egr',aci6n or,gsJoizst:i'va y polii'ti,ca, con la JP N,8cion,at D,eU:io que las parl'il'cula~ rldadrea re·,do!nallss Ina pueden d:e ... , s8lrroliar,se ftJJ~u·'a. de una estraleglia

""0-- m Ili"lIi n' n U m III"Iii,A '£!!;e'~ ~ n·j! "Ji~ I n-' ·s- ~~ ,n n~1 ~. -, u _ ~ .. I~ IIIU J~f. 1& PI _ 1¥~5 _ ," _~~IUII~P !i!

20' A trave~s, ds nuestra ofg,aniza.~ . ~-=~c::: za,c;lio,n IDca,t y deSlde ~a,s basee, 8'SI'" ~ablece'moJi come priolridad= ,a) el tr~bajo; en w,iIUas, y ba'JJios; b) Ira ... b·a.jo 'e,nel infe·ri'o,[" cOin prio~hlhld ~Je!11 c,ampsfdnad,o ..

,3') UtJ]~'izalr para IC'umplli r ·astol objle1~vos, ,1,1' DIg S nfZfj'Cli(Jn' ,Y' mo'vili ... . ZIB'ciiJn,. com,o trab'ajo pril1~i,pal ,8 .rleaU,zar:~ denl,r;D del Iia ,d;efensa~ ,8110- 'yo y control Ide, nuest-r'o GQb~i,e'rlrro Pop,ular .. ,

La d'ilgnlda,d de, un 'Taba, a p:ssar ciJe todD,.,

,Ric,ardo 'Torres" '1}11 aios" '.'laba,ls 1'2 Illarasi pori dfa~ au ~'ipalrantl .se naDIa IC"lln;'~iD·ILinll'r.,s, aB, sanacior Perlalnista~

FRA",,"NC~IS,' C.'&, ,NO,','.,S-"

_~ _ ~ _+ ft "

,L'OIRDEN REL'I~IOSIA'I ANGLICANOS 'y P,I!NTE~COST,ALES

GT'A BIEN?

A,I 'viaja,r· por Saito} EI Descami-I

d ,J:!.. .. iI" d

sa 0 cOmprODg que ciertas ore e-

nes re ~ igiosas se. n,sn d iilvid'~cllo la p,rovi:ncia, per 20'na5 de influencte.11 par lejampl'o:

Ulnivalfsid:ad 'Cal6liDa d,., ,Salla" SLIi ree'llDr as de n,iI,cionaiidlad norIB8'''' merlil~cana, (,EE .. UU'.I)~ su reg lame n'k)1 Y' e&tatu\o& iMlternlOS,r. COlma asl 'la!Mlbien sus Iplroglr,amas die .stu ... dios;~1 110 d',elpenden del Miilni:s'~erio de EdlUlcac,iolnl N:ach.lnall 0 Pro'v'in ... , elal, sino, si:m1iJllem,enlte, ~,Iin in ... cillidos denllra de la juri:d:ilccian de

n Estado Narleamerh::ano; cCin ' •. i;· nlo . n lOB 1!'-I~adQS Unldos~1

FRANC,ISC:ANOS ~

Padre Gual:ter'~o' IAnssftdJ, iltalianD,. 60 anos,. solteif"oll V:iaJ,J. 'bQ(lIOI los aJi,D:S a 'T oscana I( ital i,a,) I, Expo ria

~ -I - -- ~ ~ 0 - d "", -- n ~ Y' r-o. - nl'iI"OI' ~ iIl)~iiIi'iillii;e

ar:esanllB Iln'~_II,ge" ,ii' ~D -t _Il'_:'~ '!IiJ; 11 , ~'Iii

Ilianamenle9 .nisi.nel Ide tobaa r ,mataGas"'". nos resefta en su ParrQ,'"

ui - d :T n' H - ~~ IliAc' , ,- a1iil'. IAnemo' jI!!;,

,qiJS .... e al_l,ggtl,~.. " 'I . i~-,_, ~.'~

quel alen;tier a - miuchos bl\aacas , no daMGS ab811,0 CD,n .as ilndi'os, len Ilin" uated. clamp',rend.n~~" nos, des ... Ii za e~s,te fu'ncibn,arhl relllilg~IO~SO!'1 que!

, i'glnDntJ nUIlstrol paso - ,par su m,ision {Tlolde,rila,) 1l"T'y'u I'tin II errll Agu ar'ay II el cUa aI'nts:rior"

IE,s de ssta miStl6n que ftle expulsalal y .lIc,arcelado lei dDGig,' . _ari. l.cII,ln'il de ~. IUln,jvelrs,idad die-II ·Sah/adar de Buenos; Aitresl, junltO Icon, SUI r esposa qlue le!ra ,As~sb~me So,c'ia,ljl Y

,5 -medic,o,. por 81 aclua,11 .lei. del' 'R-g)"m"'BnID 28" d-'e It nl,m-I-n"·' a- T--

I~: ·:v.·.1 I ~[' _' ., :..' I.':.. Ii _1I'~1I l"iiiii:.· '_'" 1!iiiI'_

,nienle CGronel ,Puch.lra!; flOJ' no haber "aplaudido r h.lbsera.1 puesto de p'ie, eln un~ recepc]on o'flreci,da .1,1 t!UltOlnces Gobeirn1adOir de ,S1altai IMa,ar Rrc_ rda J. Spa Riie mber:l, en fabre·,re de 119'1'3"

'E:st.iI ari>i'l.rar ~ a, y sob,f,ebia ejpul~"" I,ion" 'contO con el spayo de lias pelrSDlna~lidades de Ta.rtaga,II,' entre las cu,ales: estanl ihlclulidas,'f .1 :Pa_ Damilngtl, 'I'anes; Padre Quall.rna Ansaldi, ,capellan au.JiBr del ,Regi-I .'Ianla, " eJ Inland. nl8 dial 'T,artagal!1I1 Alberlo .rabamll

Coni lesta a rbitra ria e injU'st'B aC;"1 titud'~i no ,solo s. incurnpU6 un con .. trato tri Pl21,rt.t1O enl.l'1e III 1Ulni'versiidlad'll el ,goblierno Provinci,al J hi, ,Inten ... ' de,ncia del AglUaraYl11 sino.q~le :00' 'vi., lOin olbrj.ilgados a abandonar 1!7' con~ sultorios Il'1ur'a_es que ,atend:iero,n du-, rant; glOl anos~,

lEn le,sta mislion comlpul8stas parjamiUasi de uChaneses"~·, II :De5ca~ m'isado caRver,sa· ~Iargamrente COin S~ Jeff!, Sf) r'glio Rojas; ,30 8,nos" ca ... s'a'dol~i ~I hiiijos~, L,D Siscuc:hado Y vista

EI anallaballanto illega ,lIil ·18~S % ~ La mortatidadl ini,anlEII era eft '872 de 111,,11 segin 10 regi&lra8D par IUNIC,Elpl_ 6'inl ,amilarll'. ,un .pre.d'g de Idiclad 0 r!IJ l,anl.Ale ccu'QRel .dll11 Eje rei 101, dlitiienel , .xpullsl de 18 ciu,dad I. 'Tart_agal a 7 lRidins, per liD parars;e r silluclar a olre milKar'rll laccidenlal,~ man,le IGabarniadar d'e S'alla~ Franeiscan,a. qll,e Vll)jl.1 Ipa;ra. mundo 'lIf,.t!!!!

- • - ~ 1- Ii.;. , ",_:I!i -I " ' e.-'. > dl '81, ' I D • rI' -~, 1iIiiIt>, d~ e' IIA~ ~'''';"ii;'n''g''en, as

IGlil51 II fas uSBal CIS q,'P:.' a. ,: (aJlan aD. a' BS8!1lillllBli ~.','. Iva Bini ',. -:. -.I!!'

F.nm'IDnarias lR:eligJoS8S,' qu~: It'lgastanUI 4'Jl miUane,11 4a~ p8HB en 1,'161, "'en Ifos i1odlige;nas del P.:IG.maJD~u ~ en .1 IC.enlro de .ste GUadlOr narteiio;, [lin Gobi.rna, PUlu,.a, Patr:ollisla:!I' dale'l!J:di:6.ndDse Ida lamajios len'emigQsll

Padre daclar EmiliD - AnlOniDI Unez, dele dell Ueparlamanlo ,d. A-niDI Iindigsnas Id. 18 ". acidlll~ Las; M'ataGD8 dal Pille.mara .. Ie

recuerdul CGRI .Irado~

-

Unl cristiana, Padre MnciScall'o

"Gu.lteri'g . de Ta ria sa I, d';,

naeionafidad 'ita'ian_, habla Ide nueslN, III'lindios", camo el' .USi UiI'!!! Dla. Los aburig.nes, ftD hall.an dal iii ,,, menu .an - del Padrel DDm~itga,

TaIra •. , -'

R- b I'" Palr6' C ta I Au b'" d I II

., I 1- " ' " ~ . : ," . . " '. I' .' \', . --:. , - ~. ~ . .' - ~ . . - ~ .

. a_,USI,~na - J.n~as s,. ' .. 015p.0. 8-a a Mil

per nosotros OOJntraalecia 1o,ta~lmen'le 10 q1ue el Padre GuaJler'io Ansa,ldil~: nos re'Sen,aba d,esde~ su ·6sc;ritQ,rilQ e;nl la I g le'sia, dle 1,a,rtag1all,.

. Hab;lslndo del dacltor IMalF'io 180 ... , mini y demas expullsa,dos~ flergio Rojas clJilo; LIliEs un lI,ermano para ,nosotras, ,atlora nadia, naB aliande!", mi,entras r!I,DS acompafiaba ,8 una chola en liB cual a,gDJilliizabla~1 por gri'pe, una an clilan,;a, ilil'dfg,ena.

Mha:n\lr;as que la, e~p~ilcaciI6n dada

IROIIiI" '9- il ~'t"'~lfi-:litl!Iii n,'d- 0:-:' 'f'uS: ~ u-N1 D'· JfiI!!i!-A ~l~I'~!!!l

~'" 'II _,'11 '~¥lgl~~1l .'_" .1. ~lI! _'. 'Qg 1.,,_,-

1II!IIiiI;,..... ....... u an bl- ~- .. , IRA, d" eb·e vildr

III Hit . lU, !II! _ _, QI!!;i~ !lll,V ,_.. . _.11

I .,.. d·· E 'iI!. ... h

eon .. In~ lOS" 'n .,I'Rla .. aria I.,

una blanca que, .stl vii.enda, can ,ta Mat.aGa ''I' Ipgr casas qq •• IOUcito:. que! an mu, leas;tl en tin'll eu _Ia mu, lmal,~ N.satros len •• as I Cittie :subir a IDa indie. Ihacia RGtSf),III

IlfDS, naRCa "'ba1l-lr , menas vi,ir enIrl8 e~fl."

Va, Viani q1uedan,do muy peces y Bon los q'ue IIBva,ron la esclJei,8 'S tas t0111c;jerias del P'i Ilcornayo,.

PEN'ECOS~ALES • 18 Milian

ID~,hl iR~nilll "'. 1I1!!i~ __ 1!

,

De Q,rigs1n Suseo pero tQdQ:S lOIS

'Misionerosi qlue, he, aholr. sen ctre naC~olnalid,ad no'rteaIM,srica.na.. Vi'len len reserve d:e Matacos y iI·lil~ li.'a...... seencuen1ra_· ~:ueil!l

~'~

i,QS abGri~geRe. Icanl Gjos 2018&;11'11

- ~ 'a; - - "

denunc'i'a 81 Dlp:utado pair ,la, JP" dlB

Salta JD".! CjfAl', q'U'e nos acompanarlB ·dulrante Iodo el vlaje .. "Ts.rm:"" ·bi~- - ,~(> h :-b--I·,A de LI~---n' pi-an d· AI a~.

. "~n nos , _ a )I,u .. St U r ~~ . ~ _ n,v

119' 1'71 '-Dr .a;i!iI!. d\8JI G·· -~'I.":"·e- ill-lUI',.

" _ . c· P·',·I ... _111 ..- !vl~ .. oulr D ('!II.!!!!

clanal d c ,47 IId.lonss de p.SQ. de

c L._ '<-. ill -

.nlOnaas~1 en ,wHet.CIG d'el los abo!!!

rigenes, Ill" ftI. Imanaj.dD .en tal ID".,a que 10 ,'ni'. ql'~ qu.d6 lua

tracte h d 10

1-' C" , ' , - , ' " " " " , ' ,

un " '~._r, _D' 1~.8C.mpual_ , a

Orillas Idal PilcOIll8,rGi~', i'ndignad!o a medids, que Ina!;1 narraba la, ca,l;i~.d de tricftlico Sr e lingeniefos contra.ta ... ,dOl, "qua .-. ,lOU ,an Salla,t,t:, '81 jDven

IDiputad,o PeronJsta vom,itO contr,(l

I P, ,.I E "'JI A- - eM> "

ea.ra ~RlI_D . ,D,l8nIO ',', I ,

IJete!:del Departamento de Asu:niol Ilndlfgeln,s de 18 N,acion y e~ IPral'8~

-sar F '~ri .. lou_nnel ''1 contra, 91 IDitec,lor local, expulsada par 10,s

'Dro'·' nl~IAIC, riln·'.d,: 'r,'n\£lin~ alS· M, ,a''''-'i'!'!I'o. Q ~l~ 19"'8n'[",

.~' . ~ U~ "' .. Co _~. _Ut . ,'Q1IwIi .. i:I UI~ _ _ 1

oI;!l31 Ma·'- rj"a' 1.5~re-- ~', D"-a:-:'m-"'r'nnft, TiOi .... e, -

lliou ,_, C 1.1 ., I. r',I;I!I,U. . '. ,I ,.:;,_ " •• ~'~I

en el anD 1'9'72~1

Acompan,ando su e'~flOsici6n V8r ... , ball con, la Revis,ta lillC,Aslii" d~1 18uanas

Ai' ~ N0 A'6'1' d"I' 3'0- d 'i,_ - ,~J_ ,AI-

, ... res!, '0 ;'~:" ' .. '~I . e ~:'_" :- e Jltln~,QI lJ e

11972, en ~a cual ap;nvcenl ~t.s ,DS ,.II8MrDS lJ(urlicr~ta.: a nombre de Di:os:· IBnnirianl mintieado , dBSlfIJ,·' reala Iia re de mi. her.lInos .1I8~j' .. gilnas,I!J,•

21

II

6L ClJERPCJ TOODI ES' UNR'LLRMR DE DOLOIe. ALLR' EN LEI' ,FORTRLEZR LE .. F1PLlCRRQN EL rDICIHENr:O' OURRNTE' MUQiFlS ,MOCHF:5~ PEJlO' lUI' tt» " '.' F/NFlL, LR UL'TIA1R'"

SERR Ff(jJLJ1~ EN' LR P'-F1ZR~··, SIN PlEOlfD u: ~ .. ",HRC:E PICESR EN' LFI LENGUff, L_ _ Ali.' :NCIf. ,aE ,ut4

. ,~rsREN LR BDCR.~~ EL HIEitRO ,8RtJTFI'L,8'~"~ T11iIISN IfTICOZ.,

I EL DOLOR QUtf VENCE; I.R SRN,...6RE @lJE FlHOGR~ P!;Ro E5 TRN P060 TOQRVliI'. ,.LLI- ,E_S7F1 "",CIIEUI. Llf HERNIOSFI ESPCJ,SR QUE TRNTO F#MR'_", ... ,

.. u,MUElftrR EN ~L GRFtRcne I' EL SUPLIC.IO' '(iUE EL velttlU60 oeSt! I6!Pe'TIR ,UNR Y OTRR VEZ' PO~~ , (iUE . EL CUELLO ES ,OSMRS'RI2O FINO Y tiL HIE-

~RO NO TEFeIl1INR' DE' ESTfl!RNGULR~LR.· _-, RLL/~

_ -ERNA.HDO" EL HliJO:"..... ~~ '~. _.......______, ........

.u08Llt5ROO ,R MIRFiR EL INRCFlBRBLE TOR:MENTO OE' L.OS PFloRES~-~

~. -

i TA ··~·ANJ a IjAPU,IC5~O'

. l.RIlf'-. < If'_·· ~- - ~

SEN~O':-"R c -0; 'I-RR' E:~JD- 'O-:R-l

.....• "", - ···.r~~0 ..... '.:,

, __ . __ e .- _- ;I'

1:5 UN, CJRI:ME'N!

.~, ".A,:,,~ C" -'.:t"'\\-,.' C-I' ''''0'' ',~'~",I""h"""\D '-II':I!I!I'a~1!I! n, Ir-

. . ~~. ~"¥' ~L ~ ~"'I~~_~~~ "'" • ~,ll'l!l'_""-Vrn' ~~

Ms:l\.,'~ro ""U~:r.:i .. ~;,,'cl""rDD-·~E:ftj' t8~_I!:'A.LIe At" JilCS'C.' /!21l::t1 j'

,~g;L':JN'~ :i'.':~';~V5-·.:"~~ '~LOS~~,n~/-Q--~ - ."',~:'p·'~~5' ~~~( .. ;,-

f...J71' Llj .'- ~'/t:.FU~' -", V II' ....•.. '. - c, It"fIV.I_:·~!i!l _I" W,I 'Wt;;;;~, ''''''' - ry'£,;."""

CRBFlLFI) (;JUS: S,6N1RCFl LR .,'. _ . ". .' AN"'_ Pff-

RR 05·· .. ·· ~.-. -- M-'S- "~R,,'aLES-

~-' .-11 . __,~ ,,' ,~".' _~ _d '."

, I

LFi REBEL/ON CREelS "I CRECE. ARIlIRSFI CON )000. TUPRC R;~AAU TFeRTR DE' Or:,DS:NRRtR,,~ SHSS GUE' RSJ~ se Pfi::ECJFI'TRN R'L Dt=SPI'S'TR.E~, .

, ~"anB r» 't:::"",~A,j t::." r-n,C1D:7r x» nt=~•• hurl ,rU't:::.,UCIV J;;-£-. I~~',f;;" (;;;~, V~.;;J , .....

PREClO: R LR ,N1,~ERTEJ ,CONTRR EIMEOOltt. FlRMRW1ENTO v LRS P051,C1ONt=S FoRTIFlcRDFf5 •• S>UlfJE,R.ROTFI~ Ff LR tJ;Uf! St6Ue, LR AIIt"S"~ , EN EL PUEBlO ,De TIN'TA.

1 '

g6=:::f~J'::'':ER ~:~6~E~e

EN'TRe6.RRR R CRISTO •.

1R OSCU/<R MRZMOR'RFf EN LFI FORfffLSZR I EL TORMENTO ~ue D,r='5COYUN'TA'~ ~UE'GiUEBRRN'TR' LOS HUE5106u.~EL VI$ITII, 0 _ "RISCHI:. L,R RUTOR!IDRCJ MAXIMR DE -LOS' E5PR,flOLt=:5, 1:5

·QU,eN HA'CE LRS Pfre<iUN'TRS. ~..-.:

N;OSQTROS ,DOS -SOMQS

..",

1'0' 'e' U'''_ 1111''''''0' "5'" C'ULDA iOlES'

I~'" =:l I "I~, l,...',',' ',,:_ -, -' r~ ~_,' ";" , If'.

VUE5T'RA, ME,f<:CED; POR aPR -:50R 'Y'YO' PO":11i!

- - - ".'' ". "

LleE'II,TA, ." "R. ,

fit. .,s

,BOFtRflN LRS

M~. AO', ,If:JJ'jac_ ~"'I '- ",,- Ir:.;;:)~,

TU,PIIC "-,M,, -U

. ,eSTR DE'

ESPRtDFlS EN LF1 ,RFeENR, CON io« B~RZOS' y LFiS PIERNflS'

.t::::S' ' ".'''\'-.£:ID' 0' S' I

~.-',.~,~,,'~!" :__.,' ,', "

CROff MleM8RD HR 51DO RTFfOO Ii; LR CINC-HFI

DE tJ'l:r<>T/m.

VI

" PlLZR ,EL

- S1iOlN

' ,

BPI.' ~ '._,',': I

EL S,U,PLJCIO

COM',EN:ZRi~ ~.

CFfEN CON' FUf<IFI' ,LO~5 LRTIGOSil. .':, ·ENCR8RI'TFIN LOS ,POTROS;BLRNG,..__", .. ·. '.~",,~ '()S' ,E5PUAI1F1 ,PDfl ,EL' e,S'FUE,RZQ ~

<iii I~~'._ #.l~'

.... _

paptCi' TEFi3t1,1NRFt PE I UNFl VE2; ei: VIS.JT'R'DOR: 'OIeOe:NR' RP:S ~ LFlte ,RL HRCHR'j',~,.,

/

..En la ciludad ,de s,an Nii'l:o,l6s 'UI. asesinada e·1 domingo 2.2 de iulio ultimo el milltante· de la Jl,lventud P.r:on·sta I~ocal.,. Be .. niil. SiPalhn. Segun relatas d,e Itestilos plreseneiales de crimen,.1 Clutor del disparo que 1. ocasion' lamuelrte f'ue Toma's Raberto Card,ozo, oriulnda • eBtI lo:,talidad y actualm,enltecust.dio de Jose Rucci. Despues del-asesinato, representante, ,de I.a' C.G. T. Y de Iia Union Obrera Metal16rgicII de San Nicolas, n,eSllron sU' relaci6n cOin .I,h,echo y afirm,grCl:n qUI. 1110. eKisti'JI

- ~

,nilnguna vi'n,c:u'laci'on snltr,e CGfdo,z;a y ,I,U,. QlrlanizG.c:i:an'Bs,. ,Sin, embafglD, Ca:"d.,zD cllumpli6 palra eSGcS d:ir'i'gentes talreas ", e

guardaespaldal ~como 10 ·testimonian hlumerosas fQfografias~y .1 autom6vll en que huyo "uegodel crimen pertenace a I. Uni6n Obr·era MetalulrgiclI. Benito Spalhn y ofrOI activistas del P.eronismo de San INicolaS: habian siclaflnteriarmenfe oblate

... e G'menla'ZQI!S, y agr,esi.Dnes. ~LDS ,sindlic:a,lli',stlos", que no puciliefllin imponerl parpf Ila,s e,leccianes 4.,1 11 cI. mrarzo s,us candiClatDs faVDrrirtos, rup.laln ah,QrG a 10 viiDI~;nci~a Ipara int'ilmid,ar y a,c:r_eJntar IU IPoa:erioJt, Como lu .a'f'i;rlmalran Irec'i,entemel1te 8,n una r.uni6n de preIIl'lS,Q, utilizando su c:lcSsiCD' ICitiguil:lo: "impedirem'os la presencia de comunistas en e justic:ialisme; 10 har,.mos sea c:u'al flule,re el medii. que, pa,ra, ello deb-ami •. ! ,utiliza,r"'~

EI cof)e,jo l'lun.br'. conduce '1,1

il!!i ulil!II1rf!!I.A .116 L~, .:..1 r'lil _I P"'I!I!I!' "IIiiI'

,Banila Spahn 'I ca,iid'tQ pair la.

bai.l'as de un gu'arda,espll,da Ida rJu'se Rucc:i1~

La m'ue'rte de 8enito, Sll~atnl Ie prroe ujo mlile,nlrtiS J)a~l~i c irlpaba de Ulna flesta arganli:l,ad,8 por la aseciaoiron evec'1n,ar dell bar rio ~ ~g ch~1 ju-

r~ - tlJi II "

1_0 ,",

Spahn vivia en 11:58 barriada de Ssn 1~~HCiO~,'S~ iiJ 'ml,di,. ,cuadrll d:e

ttistancia de Tomas Flobe'rto Car' ... dezo, Clluh!n desde hacla meses re,sldfa IBR IBuenos A~resr!j desBlmplloo' nan. fUflCiones de.:.. _.CJJ$tocUa de:~ ,s!sc,I",B'tar,io Igener,al de ~a, leGT" ,Jo"se

Rlu C .'-: i, U na o AO!iO!' vee 'e' IC!D II me "e~

r :_ ·Ct _1111' U ~ i!iiiJ 'I'.' .. ~ '-~ QI IU~,~I

Cardo.zo se' tralada a Scanl Nicol,as" ~Ie do,nde es ,oriundo-' para viisitar a SUI es;posa e h ij[o(1 ~

Bs'niilo Spahn habia, re,sulltado etag i do ICQlnee la, :supl~l~enrte por 1,9 local-tdlad en Iial e,ll,ecc i ones dell l' '1 de' marzo .. E,n su barrio habta consti'tuido unl;! CQlm~'5ion Ide t:raba,~o :PIOlr lia reconstrUrclcilo'n naciolnia~ y colabar'ab,., ,ii l,B 'vez~ activameln'ts' con la aSQ'c:iia,cdon v8:ci;If1,8J,1 6:n lis, 't'.a,re,B de necaudfj,r flQnpdos, Y' r,ec,ursos" F~c~llli ...

b· . I ., d

I I" I': I" >_ : •• ' • I [.', -. I -., 'I' I. I, ~ - ~

ta iQ", _nc USD,~ su equ_po - e tranlSi

mlsion pa,na [Ia:s re,unh,nes ba,Ua"", Dlles!1 I ,as; Icuales se enlcargab,ti ,t! veele's de CICH1duc:iJr",

r I

l

I

.• Como \Cle pra,duj',Q lei aBeS_AI,le

E:I ,baJ,I!t! d(Jnde ,se lna,bria de pro-, duci:r I,a, tiragediia se r~e"anl)O en un toea t a i EHllran 01 a II a, lescue~:a INO 34 dielill cls,rlrie 1101'9 de ju II 101 J j'.. La f iest~a t:r'a,n'scuflrilQ, norm,slmlelnte. haste las CUl,atIc de ~A madrugad,I.,. aprox:imad a,mren tIt, En :e'IDS m'DJmenJtos~, Cat ... dOzo genera un'Sl d'i.slc:usiQ:n etCH un slsi:stentle d:e ,Bpe,lilido Con'tre!lrl. a.11 iqUI ~uegQ ch~ ~gol:llpa,ar, a;pl~aD' un fue'lrte' eLi latazo .'n 13 ~c:ableZ2ti'

Beg on, -el herm8AD de:-Spah'n (wr n,b! lsntecedentes del ,camornltro. H,albl'., prrotagon1zado dih/ers;8J; ,argre!dones- y tinJ'teo,s, f",ar:'Qn pOlr la e:u,al la comi,silon organ:izaciolira habla plro'h~ blj do ,SlU linI11F'ada, a.~ 10,c,8,1 ~

SalQun 81 hermlano de Spahn ~,v'er' recula~dnl) IpU.dD in'Qlresar finalmenle PQllrque concl)Jlrrio ,lc1ompaiila1lndol ,.,1 :5ecr~e,ta,riQ ,gene,r',a!1 de' ~a CGT' loeal, ~nton~o M,aga:lld'i~ E1 gremia,~jsta a,firlmQI po,s;tBr'io,r'mente q'tJ8 no 't:en~,a ninlguna vincul,lcton con Cardozo,t

Ante la, gr'8'veidad de,1 iincildenlte protagolniz8rdo per Carch:;)zol 1,09 mirle'mllbros d,e' la asociacic'n solfiic:'ii ... tll,ron a, IDS des po,l!il~i',eui Ique C:uatltr~ dl:i:,ab,an el Ilos,sll [qUB' Jo desarmara,n y ,de~tU'v<h!ran I, los, PQr~!ic:i',8S se negs-' ron' ,8 i'n't)e'fVenir B:rgume'n'tando que, C\i!If\CjOZO 11e,,£',a un I,mlilgol '''I' quel ooll,a,..boralb,a con reihl,S en ~!8 'ta,re!1 de m ant,e Ill1r el 'Drden ~j ~

Gozando die li[m'plunllilda,d~ Ca,rc'D"" ,Ie l~e mQ'f,QI de IICHi, plI"esE!'n t,e's, Y' le',e,Q .. ·Iuo con ,su p~stD~a dlos diispa,ros al ,a'i ret Allgun os' te,st:igos ,sJi rlm,B n que!

, ,/ . - - - -,

entorU::;il!:,1 d,ab;a. mUl8:stras de ha,l~a,r, ...

se IPr;aJ1n:iJ,almLente' a,lcolho~j~ado~

..:.ill

E:sQ, situaci;D1n' motfiv"D que, los ,cllr ... '

ganii:zl,ldore(s i,ntent:aran comUlniclar ... st!' con I:s. cen'ljria~ de [pOll i,ci'a en Ide ... ImanCiI de r,efuerz,os," Pen) 181 fJ .,dic ... do se frus,tr6 poco, despues, c·usn ... do~ IGardozo r-ecQlnlocic! a, Sp,ahn y ,I!e dese,argo' dOlI b,al.z'os~ fl- prim;elr' tH~dazd 51! pe:r:d~o i,in l1a:ri r'~D en"fre lias .piern,as:;, 1,1 selgundQ 10 ,aic&nzo e'n e~ plelcho'~:: se dobld sobre sf Imi,sIrno 't mlurh,; CH!S'iI 'jllnmlsdl!iiatamente,.,

M:af'galf,ita Acosta,~ BG,pOsa dell rJtrusiidente d'e, I,. ,Co m~si 0 n VeGt'nall

Y' t.estigo presenct,a,11 de 'los, tJechOiS ~ "asegurO rl ,E:I ,DlJs,camisado qUle ~ "Cslrdoz'D di,$·n8rO ~nte,nciolJl.ad a ... ,

t-'"

mente eentra Slpahni'~~ uYo estaba

"en e~1 mQstrador- ............. ex~pr~l:iico ........ pega ...

Ida al luga,r do,nde se prodUj'efon lo,s dlsparos, y vi euande ICa~n:h,zo !&slll ... 'td sabre; e~ Imue,rlo y emp,rend~O Is fuga~! IGon.lallez 'J ,e'~ etro po'lllici,9 ,que es:tBban de consjj'gnls 110 deiaron

, - ,- -, . '. -. - - - Ir - - - - ,J - . ,

• scapar",

., -

Ctros t8sU,gOS~'1 qlue no Iq,u!~sieraln dar IU nOlmIDre~'1 afilrm:a.ron que 1'01 ~~' - I"~' - ~aof! nlil"\ ~Q 10 ... ~I~~, ~'n ft~~ a par' -~PQdCili ~ ~ _ -~ ~"-.' u:~lgll'Uj- ~~u: I_r~ -

a carda,!)) ,sino qUIIJ ~o encubr:ieronjl impidien,do ,SIlJ persecU'sJ,6n por Ipar ... te d,I' ,algunos, v'IC~,nOrS;'11 ~

lEn etra ,:ul:rte de su deetarae ion, IM1El'f'garits, AEQ5ta seriadD que: "uri tal Arcs" 'cQ!mp,adrre de, Cardo,m'l Ilis aIC,aJ'l~O un c,8,rglador ~uego de los, 'liilp~aros,;p LaJ.~o Ca!balllier-o; 'un ve,ei,'" no' del ,ba,rr',mo, y orb,rero de ,50mli:sa!~ p.~so en 'flJ'nm:i:on,amielnto el 'CO'C:RI'~ ,Nilltglllln,D de I'os ,dosi '~i'ndh.?6 AC9S~ ta----, Itt!a p'res;lada dec~l~a'r.dDn '8lale

1- D_ili' if' !II !Ii

,iI ' .... ~111 c,a .. ,~

OtrOI vec:ino, Luis; Diazt hbr;,Q notar ,."I,e I!I De.Hamisado'l que la, :poUci',a illieuln' MID edtano 18 vi<Y'ienda

de Ca· AlA ftllliii QAgu'~n D' "~7 ~I 1~ln- ',',..6 _,. ...,=J·i"':h~~~ '" ~~..... , '.@.(;;t ~, IU· :~Ui

8111lanami;enrto que tfH If'9cuerda, se reia:Uzo hate tre~s .nos i cuanrdo rJ"f'.ue acu,safio de ha1cer' ejercer 11[8 plros ... t~tuci 6 na 'va'rias mujle,ras que yij vian en IlII do miclii I iIO-~1 ~ ;; if, NUlnc a trab,a,iol

.......... d,iice Dia~ pelro t~ni,1 IUIl1I f'ord Fc,alloao nu.evo y los bals~1 ~os :siie'mnre '-I,I,a'nloclil!!o a-' ,a, n,llat:'8IJ't

Il""" c' I ~J . . 'Iii:I!I' . ~ ~ .. ,I.. ..

Luego' de haber Qo,meUdo, lei c:ri'~ men, C8,(1'020 SLe ditig,i6 ',l.irecta.mlsntle 11 SU c:as~ dOlnde VlolrY'~16 ,I

48tectuBr a,'lgrunlJl g;jsparosr y -dar vi ...

vas, a RlUcclii ~ "'I III, g~ente- qu Ej: 110

... ' - !I! I' J' - '- ., - "', '"'I~

,8,eom'panl8· iI ~ unto coni :SIl!I 'Icam~ _ ~ ,I ~

abandc1nd pos;ter'iorme,nl:e Is "Iinea,",

Veci,no',s, de Calrdozo GO,mlentsnl

-- - - ~- -

que daB di'as dlespues 81 crlmle,n .. ,pl~fson,a,s dSisconac:ltdas pon8illrarOIf;1 81 domicUiol de 4!Qnd~e retirar,on efe.cto s pe rsona!les~, e:1 !Desc:a1Illi.SI;O-r clo pudo comprebar que no exlste

-~en 'fa -easa n'ir~lllln -~ipo-de Yi,g1~tan-, c~a po~:jcJia II ..

La Juventud IPeron~:sta de' San Nicoll"s Idio a cenecsr des,nJs'l" un 'Go'municado enl e,l que, senlaiia a I~I J~ose Ru~cci respensab lie d'fd asest ... na,~o:I'(lr ~ La deelarac lieln j u veni I ~ Ique! call ifj'c,a a, CalrdDz!o de IQ l1,sim,p~e IP,ie'" 'za :po I~ticamenl,e: inconsc:ienle;<f I - po .. , rte 'iTlf,asi~s en que, los p'rQcfu;J![:Mi:en'toiS uti~i,z:Jidos;-' pOllr' 13 'U,",O"M,~ ~~han Ire,em1IpJaz;ado a,! aparto reprl,s,iYo Ide

l,sin LI s,se I" i ,

Aldlslmits de pe,rtene,cer Cardozo B ,IU c,us~odia,~ i,tie,ne algulna, ol~a ,,'i~I"'1ul:~,~,i,A:n ,J-o;, ~~ QU','IC··'~'i' ~,~n Ila~

... _~ .!QV. v.. 0'. ~I: nl """" _ !IIi.ii~, _

, " ,I . ,d··' EI" ~ 1-, ~. . S~-·,· :- k ?

muer!!8 .. B ~ enh;O pllilin ~,

-Tomras; Robert,o CJerduz,o se inicio como glu8:rdae:sp'sJdas de Jo~

fa R .. tIn 1967

.~.) .1, _~ ['-."1.". (.......- <~ I :, .-' ,,' :-,'

S _ .DCJC. en _ra ,os alos,,~. y

'1'961,~ E,niDrnce'S 181 actuall Idirigente maxiimlo 'dle' Ira CGT' hab,ia ,sido 0.0'" m,isi:onla,do f)or au gremio' para co-' Ilabor,ar ,con 181 d,iiri'gente. R.oq,ue Al~ 20rillf1a~ qlUilloO SI: h'.'bla, hl,chol ~fgO de h:l, seCCilOnBl1 San NilQo'llas ,def,

- ~ j I'" .'

Igreim~o me,al_'Dlrgl~Co~

..

La fUf~al de Mistahirgicos ha,llia Stido ocu,patt1a pDr lias t,ra,bajatlolires

de S'olR;msa ~uleglD de un cDnf~icto 'inic:~adio unos, meSIE!:s, anltes~ t.a co,n'" ducc:icn naclenal dle'll gremhJ ,de~li,6

Ii ~A'

illMtelNe.nir y env:hj .' u;na, eo mlSlu n

'- . I'· - ~ -

_.. .. a, -. -'- '." '. -. - . 'U!I'n

'I) reslfCl11dl,. po Ir Az:t.o .. 1, na;, a q ~ - . - .

aClomlpa.nalfon RU1cai" M,ariano M.iI,r'" Un:" !Ju'Uan Mlar'e'n~· (e~ di'f'igs,ntll ejecuta·do en A'ye'~II,nechl per las Fuerzas A,rm'adas Re¥olllU,ciIDlna,riilas)

y otros,

Az,zo,11 na ,s'e "Iure BII e1jall1 dOl pau lat~, ... nl,Bl,m,ente dad: control del .I,indj,calo, Ii!!,ntonoes regre'san JI IBueno:s Air~eNs" M,artano MarUn y MOJreno. A, c,iiI:rga de la ,se,c·;;joll8,1 q,ue·dan R'ucci~, RodriguBtZ 'y Mandol8'j' apa,ren,tle~me~ntle l&'On, el ava I die Aug1uSlQ Vandor~.

A, los ·s.,I;s m~eBes eire 'ilnaugur',ar R,U'C'Ci Ie c,o,nd:uccion de Sen Nico ... , ~as.j ia· 'co'mi~siOn intern,., diS Som~:s.a, rJe'nunc:~iD e·n ip!lren91' p:Dr 'I"~falta de apoyo d,el s~ndica~BH" CrBn~s S,a.tag:'" ,nlaro, lm~embro de eSB CJo,mi$~iQ!n y

J I" .. ·aJ.~~:ual con.ce'ja~ de,l Frt$n,te us. 'i,ela-

II'istsl1 1"9C:UI::r,dia 'q:u,e ~'II,a CO'lmmsi'on :hab!-jr,a, coneY rrido ,1,1 gremio ,iJ)L reqiuertf :mls,dh:hl;S POII'" el d,BS,pid·o d'e 'vllJ,r'ttll obiflerC& y' ~os ataJal"on ,con: ,iQue qU'~le'ren ,que hagla:mo's~ mlJohaG:htlls;?~ ~a emprs'·sa t,iene,er,. -. no a -nace r'lo:1 'I'

I' '. '. - I".' - ,-

c _ .'" . - .. ,~ " .. ' . ,_.' '"

Ell, III. ,e.pac'.8( !qllJe' Ongsnlila co ... men2Bba ,8, ,ap,reta,r los p;l'eIUIPue\I~' to's QOultas de los sinlcUcalos 'y ulla gran .parte de gf.migs abanGDnaba a,~ PerOl1i,smo para a.cerc,arS,9 a.1 f'e ... glilme.n mi U1a,,~

..

I. La. PlIOS de .,Jase 1~)uQ:Gi

Ru eel d'Bsprestig.i,D 1:8 - 'Comi:si 0 If ,s,alien'. die S,omi:sa aped!l/ndO a. ~a'8 mlsmos argumient.os ',q,ue: ulilUz2ri'a en 1 9']3 para dUalmar a 0lr08 -lper'D-

nistBs;~ Los Irenunc~Jantles eran "traskos!!', 'Que,ri,lln un ~jgobiJ!Jl1~_ d, ZIJ rda~" Ii -IIOS m,a,neja,b,an ~os, "l nmun ...

d ~ - - .. .. tas". os ,comUflJ:l'S,1 ,u~ ,",

l.a "f'ilr,m'fltZ8. d.II' ~as ,dslnunc·ias se pe'n,dria a (If'ue'ba. m,eMsla,~ miss l~lr'de~1 euando Sblmls·a, ,exQuhso ,8 9, ,mlelmbros de' la lromisii6n I,nlelrna y o~-rols diel'Ia'Qs(tlols de pI8n:,II" E~ glre'ml]O rnet;alurg teo, pO'f supu esto, '1I:,mIBJtilo via ... Hn en bQI:s.a,~'': y perman:ecio tot,Ed~ men~e' iii n activ~D 1 rents ,a ~:os d eSlpi~' des, Un·a eesa era hacerss el maclhil·to ,con los, ,~e~~o,n'islas. ~~zur,dD's,'J. y o·tra m IUly d:hsti n la 19Jntlr'llll1 talr a ~,a, patre n a II ~ QI,U8 ,caslU,sJllm·ent,e ~~ i i 1m pie, ... ba" a. los deleigad:o"s mas ciomllba1i'-

. ,

ves,

A p\art~r' d"e' ILa slep1sraci:on aiell cu~,rpo, ~edeJ!eg,adosr RUCC~i~ co .. ,m,s,nzO a, formar ,8U p,rop'iio eqU!ipo':" C:O If') ,1,,1 e u a I se h,i~),r:it:a desi:glna r a!1

'fre,n'te' dis II g'l"e'm,io, ati'Os, ma_. ta.rds,.

LIB. m:aniobra. ftle c,ompl'l,ta,da ape'la,ndo a u~n ',.IIG C8,rlllicadu de· elllp"leo, eo'nce,ditlo por hi elmp'resa uProtto, Hno8J~, en ~a ClI1B,I, DltJvia ... mEUJ1tle~J' Rlucci "IUne'a, tr,aba,j6 ..

Sin le1rnbargo:" 101 It'fh''M,8.ban Ilos, pap,!';le1sc y con 18 ie'g,Ji2Ic'ilon Ie' hil'" z·o ch!si~gnar; mlsdllante 'ersclc=-ilonls!'s, oo,n unl8 salta· ~iista, secretario g8-' nelrt,s.l del s~indic'alo .Mislalurlgl'oo de ,Sa,n N'iicOlhss, IPues:lo qllue .aun €O,rl.&' :t;!A,tva_

.: liE III c:aba 110 de I comi-:s3lriD Dorlrh5

-- - -ro- - ~ .•.. • _ _ _ _ _ __

so 10'; " ,d ije;,FO n 1101: lnt:SIQlrll.nites de !lls. ii'm p u'gnad,s. ~ li'stll OpDlIltJDr'a~ Qlue! S,I~ volvi'tl • IP·rasentar al: comic~Dl en lei1lols die,splt,J1e.S" P,e'rar una Sf!'m,llna entiat'S de 118'S eleccionres~ S,c,hi8Ira,n'

de So,m,j,~a 8J :Slcretaf'iiQ general~ ., id aldjunto de Illa- lagrupae!~6n contra .... rii"I a Rucc:ii,., _A, otnJ's ca.nldid\alol 'm,e .. no rIB'S, los se~fn~r!a,rOII!1 de~ g~ern i,o y Ie aplicaron, represalli,as en la ernpre-

la.

C'on miDth/lO de 18 san,ci6n dim I,Q

111"- '18J11 D de Q'b'fQS S8ci;,a,.11~5I'r_ tos 's,ervillcios· medicos que b.rilnda1ba SQ'mi:lga pasaron ,I, clap'snd.r de!il' gr,elmio rnetaJliJ!-rgi~DI,", .Co,ma no tenia entoncee elll Siifl,dicalo una infra-es .. , tru ctura san i IIar'i a, adeeuada para 'la, a:tencI,6,n de los D,brera,~" I'Q:s 't'r,altls'", jl.,dOlreil inic'~a,fonl una "_uelg,8, qU11 :se prolDngo durante var~IOI'l dlas,",

'Un ,lctivi,s:la d',e I,a epoc:a" PDI,te .... , riO'f'm,ente' ,dlesp.c·i,dr>o c;I·e la elmpr·8'sa n,arro qUle mr'ie,ntt'as I!Qs ebreres ,a!gIUls.rd,aban B'n 18 pJ,snta el c~ ... rnlenze de una 're:uni10ln con los, dil'""' ,relct:irYQS die ,So,m~sa'i' eJn el Ho"lel t~EI Co loni;Edj, :,Ru eel 'efe,Q'tu aba ann'e i',"", ip'B,da;Mente ta fllulrddln, en &jee,fie(Q~ CUI,;Fj'nd,o ;fiue, des,cllJbi,e'lr-tal~ con'ts'sto la, IIi081 fec,l8Jmos de! 10:1 tr',sbal«dofl'S, eon sstas p,ahEllrb ras: ~ ~ Nthlo't:ro:s~ en BUB!no6, Aires:'1 estames 8oostllm, ... ,Dlr,ad'cus a ·elstas cosas" ..

RUlcci estaba, I;iCD,I,tlJlmlbrado tamb~'n a usar ,gluil'rd1aespa,ltlas~ ICle S,I,n INllQoias II,e'v8r:ia dos a Bue'n,Ds A,ire's!! c1usindo au gremi,Q I,D plrIOpU!IiQ' 8.111 frente die Is, CG'l n aeilcu"Uid ':' T,Q ... miss pt,o·berto Ca,rdo2c' y e,1 Inl81grc

ROle hrlJ"

-

• Las, .eusRciona. de, la Ull"O'"M,~ ,

de ~a CliG~'Tii

Antes de qlue Benito, Spahln fuera ,ases~nado por ROlbe'rl,o Card,oz<o, [hllUlbo ,Icu.saciiones Y BJgn!s,iio,nJiS, 'CO flltrs ~',os ,secto'f'BS pe' ron i'stas die ,S,8,", INlicoll,ss 'I'n los cualest jil' milil"" 'ta,blat

EI '18 ·d,e' junio, d',e e'stel afl'D liDS tntegfBnlels- de I,a J'tUWlrrtu,d S,jlndi, ... e,a,1 P<sro,nista dB' fa ta'canida.d ~·~a ... , ra:cterizadla, pOlr ~a, Juve,ntuldl P.,r,o", niista co'ma, u'na "ac"ha,da Ique en,clU~

_

:bre la ,gu~G'ion de gIUl8.rd,aespat,d:8s ~s,in~diicahe.s-- pen1el.rO en III, 'iun~ten ...

- ........

dl9·n"c·ia, m,un~i,c:ilpa,1 "I' se a co,m.o~lg en

los p,s,1 CJQS, dal recin:to de ses [0 nes, DJ9s,de a Illii prete,n,d haro,n que 13 to ... t,a~'illd,ad de 10:8, IrelplreSBln'tan'tss ento,n,BJ8, con el~e),s la. MI,8,rc'ha P'II!!fO'· nlsta ''I aeussron al pr-s\s:identB d:1 la Camara:, cQnlcejaJ Pedro e,is:aF' Mlarchi", de aJJ,sndona.r all peronismo pDf" ~:u!ldiir 'S·iillSln,ci,o. La masJva Imo~ ~ii I i,;zac:iiionl haci a la G'I,I a de : re'pre'"" :s·entanteis, fue d,e1inid.a per Malrehi

L .. ' "d ,I' .'1

CIQm,o II un ~lnte'nil'D~:[e cOlp,ami~elrhO'

,de 18 IMurnicipaUdad'i

I

Uno de 101 acl'ivil-IBI de .•• Ju'velnluld Per.nilta, qU>8 ,cuslDdiaba Iii' raeinlu, B:18 B.tn!II~D Spahn, Alberto VivianrDi,,! ,1e·8re.aria, del Conseli. D:eliiJeranla!, "U'I' ':t:8Siliiga d:e I. agl'·B~ s'i:,6n, quel TCUltjl Rob.'JD· C·.lr·dOI:D 'hlizD' coni,. Spahn[J' a '~qul.·n :I'na:"~ po r .r.t.jd UIII:I calilll'a: de ci ga,rr I iii 0,

.'111 ." rear.".

Dras a,n~es; e'l, d1elslQ,8,dIO' RegilD'"' nill de ~8 CGT'; Pedrol M.aga.ldi, h,8- Iblla ac:ussdlO ,8.11 IOQlnLs,ejfd p\!ldro 'Ma~ .. , c'hi Y,8, otroa cOM:'p,aniefos de "deslIse Iltl:d e i nlcDlnd ucla ,p'a,rt~ da:ria i' ~ ~

La acusalchj:n~ que nD 'us aeem ... parfi,l,da ',pOlr ninl~l'una prueba, ,Ie repitio at 24, de iullo pasado, en una n!!uinhjn de IP,rens,1 :~llue Magaldi IconvOC1o en ~,a, sed,e' centr:al de .8, 'CGT p,ara desUnda.r r'les'ponsualbiiiilda,~ des so:bte hi mue{le de Bpahn~

E'n esa 'colnfe·re!nciial, 'Magxlldi dt ... jo Iq1ue h,a.bfa cDnlcela~es qIUB~ esta ... bani ~'~d'j5frazados de peron~stas~!1 y

8,lud"iIO a la slJlpuest·zt. pr~senc,ia. de' 'colmunil·tas, ,enl fj!1 ,juslii,ciiaIUsm:o d,e S,an NiicO,liis:" ,81m,ern8zan,do c'on, ap'.''''' I·af ,a ,I'(C'U a~IQ uie~r media" para. d,ete-

rle" Ilia fntiillracicnl"

Pese \ ,S las, Vaglulsd,a:dlas y las. im'"' pm·cisiones de~1 eOlmu1ni,cadJo (MI,.'" 'galdi s,fi,rm6 que dUlra.nle 911, ,s!epe·~io de Spa,hn' habl10 e!il d'i,tt'g,eln:t,• eas ,del ,Pa,rtiloo CCllmunih;,la, eosa, QIU, no slU,c,e'oio,) 11:., C(iT ir,ei ta fO :I,ar an ~ siadlaol po,r de'slv'lneul,u~,Sll Idle C;ar ... dozOI, 18 quiien vo~vb!ron ISJ sep,arar

I _

de :J12t CG:T y hi U'ni6fl OID:rera Me-

ta:lulrQicBIJ

En tla. misma reunlan GOrin lea pe ...

V:~t::~'e~~:~II~~ aJ~:t'~.~~I~:te:;~

S,an Nilcol!,is, Dr" ,H:umberf,o Pa.l1"igi· ... nl, acerca de II, intilrOlmhlilon tie· ~l:'" q'Ui,sr'dil.stjtU; en e~ pero,n~:lm,Q" P,ari, ...

~, ~

gilni, qu,e :mi:tita dln;,de '1 '51 en 18

rama p1ol:ftica.· ale'~ Mo,vimi,ento Pe-' r'on lsta, ea a ~a, V're'! asesor lietlr'aeh~)

d~ II~ C"G; T' 'Y" '~I~' ~,~~. 6·.)'2:::-: ·O···· .• roanlzaete ... ,

--~ ,I~ V ._ J', Ug ~~Ig " . ~·I ~g) _l.[~~~III:

na-'s' ~n'lI""ia' IIIB~' 'S' U .- ~rI'!!i ado 'h- - brt,"' - '0

ne Ii ec 1 ,~:~~. • u p:g.~·au '~' ",a" ~ ,a SII-

do brlndsr II,a ,sed!e d,e',l P,arUIla.o para, e~ '~,elllaJ'tolri'o d~e S!IP'~hlf:1; que estab'B aJUildo con @1!1 Nip :202~

Pairs ~I, Uoii'oln Ob!rer;i, IM'eitaliQr'~' ~ g.hca, en camoio; Spahn no era mi-

[I i'tantLI! lPelrCHnliisl!a~ S'elQ,llnl un cornunics,dlQ publtic:~u~,o aln Sill diario 'I;~ E~

Nor1e':"j die San N'~ccoJI,asll.' la UIOM, ~·deseonocl la ml~li:tancbl poll'it;ica de ta persOln~ ,que perdi,Q la. vildla (,Spa,hn) V' menos 8Jirln que PJ~'rl,e' ... nezca a- I'a:- J P n

I . ~ .. "' ~':.U ['_, 11 .. -.: ',". !il, [II ~

Los obj.lima da los ,amlgDSi ,de ICalrdo,ID

T,an~o Ia UOM como Mag,sJdi I:u'i,e'lenden een sus dec'iafJ8ci:ones af1f!u:tar' mas 18 es!r'uctura 'p,olftl,c:a y muruilcilped de Saln Nicoifus que d,e:lende'r a ,~u e:,!mnlle'~:!a.·:-·d~· 0= '~,a: ,r···'I....;II~,z. 'IA

. - ~ Ii ~ ~ If' . ."" v U U U'I

Pedr'!cl IMar'chit uno, delos ICOlnce ... jaJ es ,cues,tiic1nad,os, 01' i rna q'U e e~ oriit;JJe n delll l!nff1s!n fa m,~ien'to se reml .... Ie a. ta R.6iSlollucion NO 1 dll:1 0011'1- ce'jo, i3,e.[ii be r'8,nle , que DbUga a, la 19·mIRlre,s,B SrQ'Miisaa tomar nue-v'a = , mlentea ,~'DS dapp8~dides pOlf If,azo ... nes po;1 ~"tii;cas y Igr,eml'ial,es,~, Entre ~ CUj c!esantes~ eXli'sl'iirl[',3. una ,gran cBnl:i~ 'd- a-'d diD a'#!"il"t'I'lv~sta~ o pUBs'IR~ ~i 'II~

'. _: ~~. I.:' : ._. ~ l ~ WIt.: '". I: ~I' ~ ~ Jii1i1 '_: i '._. ~ g.~'. '~. I~ lip

conducci,O,n actuall d'slll glraimiio me'" la I Olr"Qlico,,!

Los hectfOs. sin 81r1)bargoll v,an maSi ,a~li~ La U:sta de cancUdato:s de Sa,n Nico,les fue una d!a' ~as cua'tr'o' Iq:'Ue -seg,[jIH se ,8,fi'rma'- Rue,eli Iro,-!

bo dell II'Dc~al' de~ Pa.rl:ido Conserva-

TES'T!I,MONI\O DIE. HI:iRM.ANID DEL MILl ANTE:

AS,ESINADO" HEICTQIR IUIBEN SPA'HN:

II AIViSE ... I A, LOS ,CHOS ·.,UE MEVaV ,i B . .. ·OS

liliES Y QUE E'· LA CGIT ME 'VA,N A E~JCOIN'IAR""

'4HacoB unQS diez .fiOSi que lUI :Calne.\eG a' Cardoza, p8ra desd. hllJee CUlatro aRos lIaR 'BlJp.aiat PUIO una camtiearlia 'B.n .1 ba,rriD" dalnLd'. hi!:,D Ira:ba,l.,r a SUI pI.pia mu,ir~.IfI1"~CualldD' win • Sanl N'icolis..1 Dr. ,HeclDr C ·'mpora,1 C:ardDZo

lava un' il"noidelola CDD aanile, 110111118 Ino 10 ,d.j6 8Jnlrar a I'·· ce'DB que: se re.liz6 eft 1,1 :ciud,.d. 'C·arde'le) 'era: c;ustDCII,.· ,d·e' I. oe.,nl'ii'~1"~EJlI as.sln! •• da mi iher.an~ "ue, premedltado,._· alalldi " IU

genie· p,as6 a pIe [rJG:rl 'reate a casa 18 naG:h~ que 110'" mallrCl:n~ EIf;8R I,a. 2J~405 .. , iDaSPlieS se rauniaran Bin .1 balr' .1 ~"Rlo~'J, en .1 barria y juntas IUaron can C-dJDao, .1 b.>ileH~"Hu'bo un.' pel._8 al,Rtre! C' _rclOZD , Cconl)rer1ilS; cuando m;il :her--

,III,IDa fa'., baala. ,.11111 lIe d is,s,r' 'llas tllral~ Un,a D, hiS, pl •• 1 , • Dlm, 81

D_rpo, qua itA •• 16l1'I'. . - .

.1

~~Adelllis;. IIno d. ICls a,.,e.nI81 diSR8rO 81 a,iratl C8rdG&Q rIIeg:o I: su .casa , Ilnl6: Avlsen a los l1Iucl1illclaas, que me VID, a auein.os Aires, 'I q •• en, 18 caT mre van a .nCQnlr,.r,~ T,l'mbidift vi~d a AJlicci , a su aenl.'i-.,

I. diolr Popul a,r, en P aragUiay' 2012'1, 18,11 di:a 2' d,e' enern d'e 1'913~

'Veflciendo e~ Iplszo par',8 II~a p:re ... selntach!'" Ide, las, Ili.tas" ilnl"en'taron esa mlsma n'Dche borrar Ii 11011 represantanles d,esign.ados y Ir'ee,m" Iplazca,rl,OIJ, per hDmbrres del SU Icon, ... ,

'n,lnZet -

la manh'l,bra~ que, as -reaJiziQ ius'" 'Qo, die ser ellPu:IIS8Ldos del Pe·rQ'nis"'"' rne M'anuelll ,de l\,nc:horen,iI, Alban'o Arlmels,'t'D y o'ros, dlicrig,entel 'paf~t·ida, ... rios, 'cu.~mlln6 en ell fraease. San NiIco~as le~liiiQlli6 a los candida'l:os, ds'siig ... nados inliclia,l,melnte ':y Rucc:'i' no' pu ... do lmponer sus favoritos~

.

Oespules die la ,derrotra" sa eta res, Uga;dos a ~a, C,GT' Y' ,al gremio, meta ... h]lrgi,oID iniiciar01rli una camp,an,s, de arnenazas ,clQntra los re'pressnta,nr'" t,es e'~ solos,.,

. E I 20 dJ! junioll m,i anlras an EZ8'i .. za sa re,sBlr'rol'laba II,a lm,o\iiI 'iizac ion

• L

mas grandle de II'a, his,toria argieni:i ...

n8 -q,ue IClUlmin,arl,3l tra.gi,cli,mente a, m,s,nos d,.,1 gllrupo e,nlcabJ!9~a,do por el 'Tllni1e'nt:e C,or'o,nrd ,Jorge OI,9;llnode,~,

" " d "i b

un CIOHIU,nIIJD'- e p1erso:nas "~n:g,r,es.a .·18

en el: d',oml,io:iUo del d.e'legado reerganlz:ador _,dJI!1 f$'indicat:o die la Consi1r'Ucc:~16n en ,San Ni'G!onl,s~, Hec~ tor ,P'ed~r'D Quiroga,., y pro,c.Bidio a i'nc.8,ndia[ 'to:talm,etlnle ~'aiS habit'aeionBS .. Quiroga esl,,'- enf're,ntadol a la cond'Ulcclon de ,Magaldi "I' seg'un sec.toras a~lelg,a,dcuJ .ed s;i In tU c:ate II R ueel ,hs,b rli',a. m,anif;esrlafhl qlue Ii 'ss j~!ga,r[ia e~1 t,odo por eJ~ lodo Ipar;. d esl f'QZi1!Uf a Qu'i reigl. ~ j ;,.

_ !I

La po~i'c:r,a,. qlue, no, observO' 81 I'DS desoo,nocidos, que asaltaron e in ... ell,nld'iaron II~a casa de Qu~r,ogaL~ tampOCiP linv,es,'t~go a fondo 'el diest:inol de Rob,ett:o 1iIQim,as Car'd!qzQ, qu'ie,n s,e~gIQn ,el herm,sno de S,pa.hn, gr~fto l.us'Qjgl ch!'~ crimen: 'f'~,cUg,a.nllel It 1101;' mlulc'hac'hor QUill m,e lbusquen e:n ,~a caT de Buenos Aires,ui

. -

,In'risJI die I ,M'o,vimie'n'to' Villel,,.o~ ,Fue

'I'

,:!:1m" e·.·.ln',~z.ad .. a-I

~_ .... ,IQ_U .. !i

u os £,p!mp,a,nI8'F'OS, ,qUit- viY'imlcIS en Is ViUa EJ Ma,laderol y que ,e'n au gr',;!nl m!sY'olrf'a iuvim'Qs qUI8 aban'd,onar,la ante el avanoe de, las ISgU18S que ,.ne1ga nuest'raSi easas, 'vis1. Y' comprobada hI necesida.d Id,e que sd/D el pueblo' sa,'v.:ars al pueD'/'o, fall olrQan·zarnos en forma espontanea 'para slslvarnos y salvar a; los, d,emas~ euando ell lunes a, ta tarde cion temperatura bajO eero ''I conlas ,ag'U,sls que nos tapaban

. las rodUlasl,. euando eiY'8c.uamos a ninos!! mule,res~, anelancs, e1IC~ y eon Ihl olrgaF1liz~a,ciOn di~spue·s'ta ripidame'nte con los eempatieros d'ei A4110~ vim/en to' Vil/erlOr Pe',oniBta~ e:nt una camioneta Ide un companero, sjn rttinguna aYUld,a one,ild, SilQluhJ!lnda ,el vi6'j,o axloma de que: c~~ndD Ilegaj II-ega rafd.e~ s'i' Ile'ga~, en una easa particular nos rerugia,mlos, setenta c,o.mpa:neros, de~ MQvimlienl'o P[eronli,st;a~ La a,yuda qu.e dim,os, fU}8·nJn fG'paS'i ,~,nlmen1ol,~ remedlos, abrigosj etc, y eon 11& s,o~idarldad de los £;om'lPSlner'os 'q[uel Irab,aj'8.n en e~ H'aspital deJ' Pu,e.blo de Quil--ces 'y ~"abe . na rnenclon especial a JOB compatieros que d'ir1lg'en el hospl'ta,l, 81 disponer en torma inmedisfa, eemida c,aUenl',." Irazadas, cOIII~ chenes, medicos~ aIIIIQjam~~elnjt'Q ''1 8, nUI"str,81 dms,pos~ci6n un '-sarvi,cio die am~bulancias, conslderando que e,r1:J M~.atad8ro IClonlamas con un ~·diUiciD gtrand,e en graa,rte' desco pade, resolvemos oeuparlo pa,r Cons;'i-de'ralf'lo de ,utiJida,d ,pullllc'a Y para qiua slrva en sttuac~:ones de

,CtJ'm,ite Ide Oe,t.ens8 del Triu.n,to M.crvi·ffl'ien,to' Vill'er,o' Peronlst«. - 116 de Julio de 197'a~

.ttffraSlad'05 (J,or e.1 agua~, '1ivislAdo e.Mlt·IS s·l b,s-rro, ,Io,s hlabftan,tes de ,Ia Vi:lla EI Ma'a'de-ro'" de Bernal, deben soportar ,aldem'ss, los. manejo.

Idel '~M/niS1e"io de'l' Pueblo" ..

rle

~y'IOr sOY' uno de tos atectadee, iHa.y colehones y frazadas?

. ~t. a 'V'OS que C,BF,sio' tie ImpOr't,a~? No tn .• hag-,an ,ninguna cagada IJ,orr;rue abajlD ,ts,n91o a los muan,8·chos ~ ..

ii Q" A. - h -: - h--' .?

~G· ue muenae '10,8,-:.,

-Los muchscbo« 8'on runcionatio6 de la; mIJ',n,i,c~palida,d .. "

E~ ,diallloglDI se entabla '81.' ·re' un COrflJpanero peronlsta die ta V1illa E.I Matade'ro, ublcada a unas 15, CU:aC,f,8S de I. a 'estaci,on Bern,al1, parttdo de' (luUmlIJs Y' Alng'e~ Men·na., sec'r'ela,lrio d'e B,j'enest'ar SOlei 81 de lila m un iC'ipalli Et ad,

Bie=!nestar S,OC,'" ,at parece un 'nOlMb'l'e m~allefirco,.! La malQ:iia 1;0 con .. ' virU6 en un ,agente del ffll/es't8'r B~c,;ai/ .. Sea en el mini:sts'rio n,ac~onai 10 en oual'q,uile'r otro a,ml;b~ .o, como eir de, la lntendencla de 'Quir,mes"

E:J 16 de [ullo eJ desborrde de~1 rio de ta Ptata .il1lulnda las que un .I~ig,tlo y medlo ,ltr6sf eran las p3l,ayas de Qunmes" ,De tao viUs E~, Mat. dS'f'Q'1 con unos 2: .. 000 lha,bitantesi un a.e,ctor quade, I'olta~mlente ba]o las agua,s,,,

CAlm' 0" 1:0 cuenta nal o omenzar esta In' eta los erooles ct"iIil'm"'p"aAe

v. ~. I' ···-u~ -L-""l~ _.Y_ ~/v { I_ :~. r _~~ 1, ... I .... ll'.. . u' •. : Q l~ 'It .• ~ IU:~ :'-!W' . ""', 11·"t-.

ros de la villa, se IsrragI2l,'rlon solos, sablendo Ique mushes veces pedlr a,y'uda as pe[,rder el th9miPO,., Trasladados al viejo:" absindonadg, '''I derruldo ,eu~titi'ci'o dle~ mat;a,de~o ·---que esta 81 lado de ;lla propiia 'v~n,a~ se acomodaron ,afli come pUJd.iercln" ,apllr,etados y a,mbar rad es, ID~es~ plue,s, Isab,er MartJnez die P'ero,n .. ac;ompaiia.d,a de JOSIS Lopez Re,gla~ v'isita,lrOin las zonas :nundsldas Y' de.J,a,ronen 1,8, rn n~[cipanda;d de, QUii!lm 818, 3 m i IloiIiUl,S de pesos 'vli ejos,

E] 2':5 d9 jullo, diez dras dles:pues, de eomenzar I,a i;null1d,aiCh):n~ en 121 vi~la E'~ MataderQ n!ad:ie habla vis't'·o nad,a de los 3 m·flones, d,s .- yuda ILA - da .n.g~d-o d - II M' O"iL""1 rniento V· tllero P"e ro n"'lsta d· 1- c; d ~I eron ~ r a.·[·.-·o; 'uS ·_C;:'~,"Q,'·;,S ~.el ",'-,'yii :~~.',,'~' ~~ .. rc :-":-I':·_·,e·:,~,· erot I"

a pre,guntar a, ta intendencJi!a~ Aunque S8· las habtan ,arregl,ado ,s'oII0'6t rnuchos se,gui.an nacasitando u!n collch;On a una frazada, Foe entonces ctJtanld,o tuvieron con el ta,~ ,Menn·s e. dhiliQgs qlue contamos all prlncipio, Y otros dlialogos inter'es,a;ntes~ oome esl'e:

Me~hnja: Esosres millones qU'i!:da-on para 1,21 munilCiirDand,ad~ Una co'[mpa,ne,.a,"~ ,P[er,Q ese AO es para a inunda,cipln?'

Menna ,.7 .0 que I es puedo deel r as. que, ta:fTlp[occr los dej·o ssa

mujer . ~.

Un c'ompan,sra: LQue mujer?1 Menna: Esa que vas nomlbr.aste,.

Un complan'ero,: ~'Isabe:~ de pieron?

Mennl(J,.7 ESB mlsma, No "fue ella que deljo' 18 plata, flue Lopez

Re[Q"8.,,

TClda 1'8 conversaelon ,enlna' 8,1 secretane de Bhenesltaf' ,Soci.a~ de

Qu:ilmle,s, y los comp,afieros d·s' is vmUs, resulta increibh!" IE,mpez6 por deeirles que no querla Uintermediariios'" y: qfue 11 os, que ne'cesitaiballl allgo t:~"ian que 'iir de a unOI 18 pel1iirlo,~

Siln e'mbatrgo,[ ,c:U',andi,o 4 m;,adres de Iia 'vU'la f'ueron ,8 sorc·· a.r ml,a-n~ t:8:S Y' co,lle,ho,nes 10 unico Ique hicile'f"On [I·n ~,B intend1encia fUie anE),ta'rl;'B,S

en u 11 at I"i s.ta,~

Clar,o qlU~e, de atglu' -1_ mo'd1o h,sb,'ia que jiusli,fi,c"sr que Iia mlun~rCiipa ll:ild!ad habia .r',eci'Oiidc, :1109 ,3 millones" ,ntonc@s ee- 'repartiero'n a,~'glunos frascos Ide Ileche [sin. pOllv,O" qUia en Ell Matader-c ,solo 8~canzaron ~r ,r,s u :n,2IS 310 fam;i ~ias,,,

Frenta a lias func:ienari'os es, muy dilf'iicU h)QJs:r nada, .. , to,s CIClm:palneros die EI M8tade1rlc cuent·a.nl que e'n 118 Muni:ci'pa,Ud,ad ha,y 'mJ8S, de m,edlilo cents'na,r de gU[8rdae'sp[aldas[:~ la lmaY,Q,ria, da eUos vi n c.u II a ... das a. 13 sec:cio'- al QIU" mes de I"a A,s[ociac,1'llonl Obrera '-e'xlill~ 'La e;x_ i cae·'on es qlue Mlenna. 1P~!lrt'elnleci6 a, la dirs!&.cipln die es,s gremh)',~ a.1 q1ue si~gue 'vi;nclu:~ado Ii 1raves de ,A,ng8:1 Abas1lo, act.ual se~creta,r:i'o gener,sll de la Uj,at Cuatr'o de IIQlS mli)t,ones 5e ace,rC8ron a la 'vUla ~y a'me'nazar'on alia c,ompafierB ~ne,s, _'n,8 die' lias deJlegad,as de'l Movl'-

- V·u· Ip' .. t

!milento"1 u8ro ,eronlS _3[0

n 1'1 v·'Ua 18 vi ,d a, es, 'urna luch,Cl permanente,", En el ipu@sto sanila,riol qU.e fenen elencarg,sdo' I. un go'rUa., QIU8: junta,be, ta.rrols dl(J' lelche y no :Jos le'ntr'egab:a~ lOS comp';aneros 'tu'\ij,eran 'qlue. ir a L.a plJata y ,apeJ,ar all co'mps,nte:-Q Oscar Birdeg'aiin, go'bernado'r de' la p'r',ov~nc'ia de BUenos Aires!, Ipara cOlnlsegui1r' qUia imand,a'f8 una in"specci6n y ob;1i ... gaff'an a que ,se:' iilstricuy'era J! lec'he a,cum'Ulad,8.jj

En EI Matadero recuerdan~, ,en c,ambrno', 1& ve'rdadera soUdarHiad pero,nist,aque encontrairc[n en el hospi,tl811 ~de QuUmlM310 AIIH 1:'96 m,ero·n fraz,ad,as, .al1ilimlentos, Y' m'edic3.·menfcs>" Toone ccdabo'raran: dEHsdle e!1 Or., Arena" que 'as ate·odh5, hasta [8- 'interY"ento~ D -~. Sans,ou~et

a

A is izq,uie,'lcJa .. " 11,1 oam,'fJaiJg,o p,res;delJ"'I!' Ba,h/a'do, AII,en.r:le a'c'om:pB:n~ leI ,ter,stIO d'eJ 6om"ndan,te A.raJ,ya' '.'.'8 ,hasll -su .ultlma Rlofada,.d U,na i,nmel1's~a' ,c·oncrJ./a en los ,r;Ji:"igenfes de,' gobierno p·O/J,ulrl/ .. IUft' pall' ,nuevamenl,re s,lcutlid:o 1)'0' la viol'enc;a bel"'sl de I.a· ol'garqu,;a reac~io"\~'la' ,v au Ifl!ado~

e~ Imperia/ismlD IJ'·o"81Ime"icII'ft.Q,,, A, ,'a de,,,.,s,ha .• la c''a,Pi''a arr:J;'enf:1 dand,,' 'lJe,on ".adOBel," el' P'a'iasio de Is MOIJleda de Sa',ntia,'rJ de 'Chil:e I/os

. ,.e,S~·Q8 de.1 a,se'sinad'o lete 118".'1 ~ GIJ's:todian' q1a'l,ine,'os' Ide I,a 1;'nltitucidA~

"CD'nciu:dadanas,!'

C,o,n prufundo' ,seRti'mie:n'ID' y han'do p •• a uamunli·

ee-Gliaialmente-. ·als44U8 en ~ 1& madRigada_.de boy lue asesln~ildlo' al Idiechl' die I'I Cas. _I illil.,r de Iii Prelldanei. de I,I Republica, capil'an de navio, com.nd,a,nle don ,Arlulro A.r'.va Pelerl\.'·

,Asi 10 afirma Sa,lv,s(fo,r ,Alh!nde, .,1 plresiidlenle. socialists de~ Clhi~el, hOrras desiPlJrls, que un c,am,IJ!1:do de P,.lrla , L,lb.".d, (e,1 ~Irupo gori'la q ue, adlesl'r,ad,Q Y- 'filna!nci ado po r 1,1, C:,liA, opera en t. naci!on a~ d inial . 8'SBsi:naba, a b,.,lszas al Ij:",. n.,val.

F'tle poco antes de ta una, de la Im1adliugada d,,1 '¥ierne,s ,Ultimo ..

Ar,ara. Peters habl'ia 1IIIIegado a au hoga11r ,enl 18 calle F11del Oteiz8, ,entrs' PedfD d'e' Va,ldliirv:~a y !M,ar'ch,lll!l't .Pe,r8iril~ en e,l resldenetal blsrrlo de, Plrovi,tienci'fi:1 luego de- ,asISlt~;lr a. una rscelpc,i,on br'indada, [polr I,a. embaJada ~cu[bana para. celebra,r lsi 200 a.n,ive.rs,B,rio did asalto ,&1 cuarle~ M,onca,da.,

e·n la, cUiI.1 paniclpo GD,m.O ede1clIln de: SI!Nichl d'e,I' pre(!ddente ,A~leftde, ..

EI' operativo d,e 108, 10 6 12 terrariislas que parfic:ipsron en 119,1, asesi:nato fue simplei P'rime'f'D 10, que se Ilhl:mlB en. IJenrgd,B.je. miiili'la:r- .~·una lalna de· di've'fsi6,n;;:!':, sagon e!11 vespe,rtlno :soc~aJi$ta UI'lima Haral) "ape ... 'nas :10,1 terr,oriisias vieron ne'gsr all: co'mand,aRts' Ar'aya a su easa habi~, tSlci,on pacoa.n'les de Ilia bin,s de ~ia ma.dlruga,dll" '1" ,?Gmando ases~nOlt 'jntegrado por' doee per,&On:8;S,. b~oqlue61,a. c~aUe Fid,el, Ot'~iza:1 donde ,ettA, ubircada la re.side,nc:la del aHlinado cOlma,ndlft'lec~ cOllo'c:an;do auto,m,ov,ile. ,en P'Sdif'O de Va,l(liilv1a, y IMIBrehant Pereira" aseguralilldos8: la. huida e.'lpeditll,. Lues'o :t1i:cieroln detonar un 'CBlr1UCho, de diinl,mita~ Ibajlo un lee'p que se enoon1rabJi ellaQ;ionado eerea de 18 res'ji,dencia del eomand;anl AraYi2!l,ji Lu~g'o lanz8fon un n,uevo Bttelac,to ex,p,ilo,sivQ en el j.a,r(Un mismo Ide II re\s,tdenc,ia. aiel marinO'1! ,EsJto eb1ligo' II of'ieial ,",I.val a airoma~'se ,sl blalcon~. p'D'rlando, au mel'ralll'st8. ,Sin e,mbalrgaj red ca ... mando 8sesi'"o'J quel Ellpsir,sb'l .ju.stamenlis Iia lI,parici6n ,dell of ic h!l,1 'I 10

.-.... "'b"IIA. b'I'" II.II,.&, d . d'! '-. '" ... -.. ·t·· - ..... ~..... . .. --II f .,' t", .od. aC'lflh ,10 a "aLazos~ Nld,S,_ e~'DC6! Impa,c,,~os ~,Ie·ron en 81 . ron IS, ue

~a C,lsa ''/ o'tros tanio,s· en e~ 'ieclhro y e,1 ~GrmiLtolriol ,de rl~a' resl,delnc i a"" E~ comlan,do fssc.i'sla 18Slcapo po:sterio,rmenle l,anzand,D bam:baa e':xp,I'o ... 'Siva& -pafiHmpedi~ -euatrqtRar ,.erseouci6n: F-uBi u--jQicjo-"'de 8r~PDfic\fa.,Iliin aStlUilU10 ejecu'ta,do con pre,mEu!i1itacion y ealiitula'" +

,

Ell a.lesinalO €I'e':f 11,111'0 j'ef1el m~ililta, ch'illenol mares e~ al tG glrado de d,e;aesperacU:'ln que oomien,r:~ ,I .a,pod"I'r,arse de 1:8 elCtr~ma ·dSlrecha manejad'a pOlr los Estad,o~ Ut1iiHO&~, EI p'forglralmad,o d:ij1Ilo,go entre el~ plresidente Alllenal'I' Y 1,8 opos~tof'a d'smoera,lc,ia cr'i'stian,a pareoe,r'i'a,, un i:n'lento de' aisllar a esa cmh!t·~~vid.ad del b!f[oque elnecml~go a;1 gab,ie'rno popu tar ~ Si sho'r.. mat'an jeres navale~s Ide lal'la Ig rattilLuaJ,ci'cl:n t, no, 0:8tJe:

IJ.spera,r' de eUos sino' m,a.s vi'o·len,(da" de fa. peor' ,e::s:pec,ie, 8:1 'ti'emgo q1ue se ClYleina'r ml~entr,as ta UnlidaH P'opula.r y 1811 go,biierno del pue,blo march~n hac'ia e'll soci'a:JiilsD1a.~ oon iintlnidad de plro,b,hJmas :pe,m oo,n una ~,;I'D,IU'n'-"ila'" d··' p.nm';- ,b· 'a-"iI!'~Uf~ .' l:\·e·-b·at'·'·~b·I·· .

~ • ..:. II· .. ilL...· '~. ~'~. 1111 'I' Q. I r I ' " g II, 1 e ..

EI le'c,relar;iio, gen~!ral de:1 P'8Jlrtido S,ociaUstal Carlos AUslmirano",

" indi'CD q'ue culpab~8'sl' d~r:eClGs, de'l asesina'to '.f'an a,1 m,is vis,i'ble de los \lucero,s re'.ccjlo.rhlrilDs,~ .,11 ex Ipr'o:,sidente Eduardo, .Fnej~ Il p:ri;nclpal clslbe1ciUa del autod'enGmi;ns1J'o 1~,rUdQ' Macional,t Satgi'o 'O',nofre Ja1rpa, y liDS ,propie'tarios d'8'1 di,arilB ul'l,f,ago,rna EI 'Merc.urla~ herlmllno d',e 1ache de nues,tra conocida La PrenSlil Dij'Q AI'tam,irM'Qi qU'.1 leSDS 'hld~vjduOI elran loS' 8!u'tores lilntell~ctualesl d,e" ,cri:men.,

A,rs,y.'8 Pete'rSI tan':a 4·'7 lanOS'1i H:abfs, InIJcida el an de e'nero de 1: 19,2\& !I-

~ , .-

eg Ires a nldo' Ide' r~a E:scU"B~a INawal: a flnces ,de '1146" L:uego de una brl-

I~anrte carrara mUiiiltarl "tUB cam,sndlante dell submalrino iIi'Th'omrR,sonr't 'li

. . '\ ~ ;"

.iefe del DepsJrtamento de, Renae,ianas, Pulblicas de, ~a ,A~rmacJa cl1~lenal

,alnte:s de ser d,esignado' 'B'n 19'71 ,edec,4n Aaval de~~ pre!sjdente Allende," I Casli.d'o con tCalrm,en Ali'CI., Mod,s,r E,che've'rlry', ale, •• c;.ua,tro hijo,s" ,Su mue·r'le cfJlnrf-~rma nuevamiBnt.e fa, decjs~6n de 1,$ derecha die Iuc,har[l

- a,rm,IS en lam,ano 'Jl med1ian't,e una. IQUe:rra, ,s'Uc,ia" conitr,3 el gabis'rna

!pop'U~ar y on general~· cOlnlra e'll pueblo ch'ile,n\a~

-- _. ._ ... ~----.-----------.. --

·
( > _
_ :::~
~
[ , u
"
J
~ -e-

También podría gustarte