Está en la página 1de 5

MODELO DE VAN DER WAALS.

Ecuacin:
P=

RT
a
2
vb v

Parmetros:
27 R 2 Tc2
a=

64 Pc

1 RTc
b=
8 Pc

Forma polinmica:
RT 2 a
ab

v + v
=0
v3 b +

P
P
P
Criterio de Maxwell:
v g b 1
1
+ a
P v g v f = RT ln

vf b vg vf

Propiedades residuales:
b
2a

h r = h gi h = RT
RTv v b
b
s r = s gi s = R ln Z1
v
Reglas de mezclado:
a = yi y j ai a j
i

b = yibi
i

MODELO DE REDLICH-KWONG.
Ecuacin:
P=

RT
a

v b
Tv( v + b)

Parmetros:
R 2 Tc2 ,5
a = 0, 42748
Pc

b = 0,08664

RTc
Pc

Forma polinmica:
v3

RT 2 1 a

ab
v +
bRT Pb 2 v
=0
P
P T

P T

Criterio de Maxwell:
v (v + b )
vg b
a ln g f
P v g v f = RT ln

v b b T
+
v
v
b

f
f
g

Propiedades residuales:

1,5a
b
ln
h r = h gi h = RT1 Z +
1 +

bRT1,5 v
b
a
b
s r = s gi s = R ln Z 1
1 +
ln
v 2bRT1,5 v
Reglas de mezclado:

a = 1 k ij y i y j a i a j
i

b = yibi
i

0, i = j
k ij =
es el parmetro de interaccin binaria (0 si no se conoce).
k ji 0, i j

MODELO DE REDLICH-KWONG-SOAVE.
Ecuacin:
P=

RT
a

v b v( v + b)

Parmetros:
a = 0,42747

R 2 Tc2
Pc

b = 0,08664

RTc
Pc

T
= 1 + 0,48508 + 1,55171 0,15613 2 1
Tc

Forma polinmica:
v3

RT 2 1
ab
v + a bRT Pb 2 v
=0
P
P
P

Criterio de Maxwell:

v g b a v g ( v f + b)

P v g v f = RT ln
ln
vf b b vf vg + b

Propiedades residuales:
a Ta' b

h r = h gi h = RT1 Z +
ln 1 +
v
bRT

b a ' b
ln 1 +
s r = s gi s = R ln Z 1 +
v bR v

donde ' = 0,48508 + 1,55171 0,1561 2

TTc

Reglas de mezclado:

a = 1 k ij y i y j
i

(a ) i (a) j

a' = 0,5 1 k ij y i y j
i j

b = yibi
i

(a ) j
(a ) i
(a') j +
( a') i
( a) j
( a) i

0, i = j
k ij =
es el parmetro de interaccin binaria (0 si no se conoce).
k ji 0, i j

MODELO DE PENG-ROBINSON.
Ecuacin:
P=

RT
a
2
v b v + 2bv b 2

Parmetros:
R 2 Tc2
a = 0,45724
Pc

b = 0,07780

RTc
Pc

= 1 + 0,36464 + 1,54226 0,26992 2 1


Tc

Forma polinmica:
RT 2 a 2bRT
RTb 2 ab

v3 + b
3b 2 v +
+ b3 = 0
v +

P
P
P
Criterio de Maxwell:

v g b
a

P v g v f = RT ln
ln
v f b 2 2b

[ v g + (1 2 )b][ v f + (1 + 2 )b]
[ v g + (1 + 2 )b][v f + (1 2 )b]

Propiedades residuales:

(
(

a Ta' v + 1 +
h r = h gi h = RT1 Z +
ln

2 2RTb v + 1


v +
a '
b
s r = s gi s = R ln Z 1 +
ln
v 2 2bR v +

donde ' = 0,37464 + 1,54226 0,26992 2

)
)

2 b

2 b

(1 + 2 )b
(1 2 )b

TTc

Reglas de mezclado:

a = 1 k ij y i y j
i

(a ) i (a) j

a' = 0,5 1 k ij y i y j
i j

b = yibi
i

(a ) j
(a ) i
(a') j +
( a') i
( a) j
( a) i

0, i = j
k ij =
es el parmetro de interaccin binaria (0 si no se conoce).
k ji 0, i j

MODELO DE PITZER-CURL.
Ecuacin:
Z=

BPc Pr
Pv
BP

= 1+
= 1+
RT
RT
RTc Tr

Parmetros:
BPc
= B 0 + B1
RTc

B 0 = 0,083

0, 422

B1 = 0,139

Tr1,6

0,172
Tr4,2

Propiedades residuales:
dB

h r = h gi h = P T
B
dT

dB
s r = s gi s = P
dT

donde

dB R 0, 6752 0,7224
=
+ 5,2
dT Pc Tr2, 6
Tr

Observaciones:
La ecuacin de estado de Pitzer-Curl no predice volmenes de lquido.
La ecuacin es adecuada slo cuando Pr 0,5Tr .
Para una mezcla puede utilizarse la regla de Kay como una aproximacin.
____________________________________________________________________________

REGLAS DE MEZCLADO DE KAY Y GUNN-PRAUSNITZ.


Regla de Kay:
Tc = y i Tc ,i
i

Pc = y i Pc , i
i

i = yi i
i

Regla de Gunn-Prausnitz:

Tc = y i Tc ,i
i

RTc y i Z c ,i
Pc =

y i v c,i
i

i = yi i
i