Está en la página 1de 1

GIPUZKOAKO

METALEKO HITZARMENA
NEGOZIAZIO MAHAIA/ 10. BILERA DONOSTI, 2010ko EKAINAK 8

1 1
ADEGI NO HACE NI UNA SOLA PROPUESTA ADEGI-k EZ DU PROPOSAMEN BERRIRIK
) La mesa negociadora del convenio del metal de Gi- ) Gipuzkoako Metaleko Hitzarmena negoziatzeko ma-
puzkoa se ha reunido el día 8 de junio, en la sede del haia ekainak 8an bildu da, Lan Harremanetarako Kont-
C.R.L. en Donosti. En el transcurso de la reunión ADEGI seiluak Donostin duen egoitzan. Bilera horretan, ADEGI
ha intentado desactivar las huelgas convocadas para los días ekainak 10 eta 11rako deituta dauden greba egunak indarga-
10 y 11 de junio, manifestando su supuesto interés en desblo- betzen saiatu da, negoziaketarako prest dagoela esanez. Itxu-
quear la situación. Sin embargo, cuando desde la parte sindical rakeri hutsa! Izan ere, sindikatuetatik akordiotara iristeko ustezko
se le ha exigido concreción, la representación de los empresa- borondate hori proposamen konkretuetan islada dezala eskatu
rios gipuzkoanos se ha negado a realizar ninguna propuesta diogunean, ADEGI-ren partetik ezezko borobila baino ez dugu
concreta. Es más, la responsable de negociación colectiva de jaso. Are eta gehiago, ADEGI-ko negoziazio kolektiboko ardu-
ADEGI, Nerea Zamacola, ha llegado a insistir, incluso, en que su radunak esan duenez, enpresaburuen proposamen konkretu
propuesta concreta es la plataforma empresarial que ya todos guztiak sindikatuok jada ondo asko ezagutzen ditugu, ADEGI-k
los sindicatos conocemos. mahairatutako plataformak jasotzen baititu.

2 2
MENOS CHULERÍA, MÁS NEGOCIACIÓN HARROKERIA GUTXIAGO, MESEDEZ
) Desde el sindicato ELA valoramos de manera muy ) ELA sindikatutik ADEGI-k beste behin ere mantendu
negativa la actitud intransigente, chulesca y provoca- duen jarrera itxia eta harroputza salatu beharrean
dora de ADEGI. No en vano, durante toda la reunión el re- gaude. Izan ere, gaurkoan, Juan Ramón Apezetxea,
presentante de la patronal gipuzkoana, Juan Ramón Apezetxea, ADEGI-ko arduradunak, sindikatu guztien aurka (CCOO izan
ha arremetido con saña contra todas las centrales sindicales ezik) hitz gogorrak jaurti ditu, ELA, LAB eta UGT sindikatuok ez
(excepto CCOO), porque ni ELA, ni LAB (¡ni siquiera UGT!), baitugu ADEGI-ren planteamendutan inolako jarrera aldaketarik
hemos apreciado cambios significativos en la posición de ADEGI antzeman. Alderantziz baizik. Izatez, gaur ADEGI-k negoziat-
respecto a la última reunión de la mesa negociadora. Todo lo zeko duen borondatearen leloarekin, sindikatuak engainatzeko
contrario, ADEGI hoy ha intentado engañarnos con el camelo saiakera egin du. Haatik, azkenean, enpresaburuek ez dute in-
de su supuesta voluntad negociadora, pero se ha negado ha re- olako proposamen konkreturik egin, eta hurrengo bilerako data
alizar ninguna propuesta concreta y ni siquiera ha fijado una ere ez dute zehaztu. Beraz, Gipuzkoako Metaleko Hitzarmenak
fecha para la próxima reunión. Así pues, ante esta grave situa- bizi duen testuinguru latz honetan, ekainak 10 eta 11rako dei-
ción de bloqueo, no sumarse a la convocatoria de huelga para tuta dauden greba egunetan parte hartu nahi ez izatea ulerte-
los día 10 y 11 de junio supone ejercer de esquirol de la peor es- zina bezain lotsagarria litzateke. Eskirol negargarrien pare
tofa, al alinearse con ADEGI en su estrategia de intentar des- kokatzea litzateke. ADEGI-ri joko zikina egitea litzateke, metal-
movilizar a los/as trabajadores/as del metal de Gipuzkoa. gintzako langileon interesen aurka.

3 3
ADEGI TRABAJA PARA LA COMPETENCIA ADEGI-k NOREN ALDE EGITEN DU?
) Ejerciendo de pirómanos, una vez más, los responsa- ) Piromano jantziarekin, berriro ere, ADEGI-ko ardura-
bles de ADEGI han vuelto a hacer un flaco favor a la ma- dunek gipuzkoako enpresa gehienei fabore eskasa egin
yoría de las empresas gipuzkoanas (cuyos intereses dicen diote. ADEGI-k, berriro ere, gipuzkoako metalgintzako sek-
defender). ADEGI, una vez más, aboca al sector del metal a la tore osoa grebara darama. Egoera honetan, enpresaburu askok
huelga. Numerosos empresarios se quejan en privado de la ez dute ulertzen ADEGI-ko zuzendaritza berriaren jarrera, ara-
nueva dirección de ADEGI, que en lugar de solucionar proble- zoak konpondu beharrean, gipuzkoako langile guztiak harrot-
mas ha desarrollado la extraña “habilidad” de poner en pie de zeko abilezia ikaragarria erakusten ari da-eta (batzutan badirudi
guerra a la mayor parte de l@s metalúrgic@s de Gipuzkoa (y es ADEGI konpetentziaren mesedetan lanean ari dela). Kezkatuta
que cualquiera diría que ADEGI trabaja para la competencia). dauden enpresaburu hauek ADEGI-ko zuzendaritzaren norabi-
Estos empresarios preocupados, sin duda, deberían obligar a dea berbideratzen saiatu beharko dira, lehenbailehen. Izan ere,
la dirección de ADEGI a reconducir el rumbo de inmediato; de lo horrela egiten ez badute, epe laburrean metalgintzako sektoreak
contrario, en breve tiempo se van a encontrar con un nivel de gipuzkoako enpresaburuek inoiz imaginatu ere egin ez duten ga-
conflictividad en el sector que nunca antes hubieran imaginado. tazka bortitza ezagutuko baitu.

+
NO DEJAREMOS QUE NOS ROBEN Ekainak 10, ESKUALDETAKO MANIFAK:

MANIFESTAZIOAK
Eibar (Plaza Unzaga), Errenteria (Alameda),
Hernani (Rotonda carabel), Tolosa (Triangulo),
Azpeitia (Plaza ayuntamiento), manifa guztiak
11:30etan.

TOD@S A LA CALLE Ekainak 11:


Donosti (11:30 Boulevard)