Está en la página 1de 1

V Miércoles, 1 de julio del 2009 L13

Comarcas » LA SITUACIÓN POLÍTICA EN LA COMARCA La Voz de Galicia

ENTREVISTA | FRANCISCO DA SILVA BELLO El PSOE analiza la moción


NOVO RESPONSABLE COMARCAL DO BNG

de censura para garantizar


«Se o pacto en Fene non chegou la estabilidad en Pontedeume
a bo porto non sería polo BNG» R.P.P.
FERROL | Mientras la política de
LAS FRASES

pactos favorece la conforma- Mar Barcón


O novo líder dos nacionalistas na comarca avoga por retomar ción de mayorías para gober-
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL PSDEG-PSOE

nar, otros municipios sufren la «No es el momento de hablar de ren-


o contacto coa cidadanía para reflotar os resultados electorais inestabilidad de equipos en mi- tabilidad electoral, sino de que una vi-
noría. En Pontedeume el en- lla como Pontedeume, en un lugar es-
Rocío Pita Parada frentamiento entre oposición tratégico y con muchísimas posibili-
FERROL | Dous terzos da asemblea y el Partido Popular, que con dades, deje de vivir aletargado porque
de afiliados do BNG depositaron solo cuatro —tres, hasta que al PP no se le ocurra qué estrategias
o sábado en Francisco da Silva no se cubra la plaza de la con- de futuro seguir»
Bello (As Pontes, 1962) a respon- cejala dimisionaria Ruth Gar-
sabilidade de liderar a que agar- cía— de los trece concejales Francisco da Silva
da sexa unha remontada do na- gobierna un arco municipal, RESPONSABLE COMARCAL DEL BNG
cionalismo na comarca. Militan- va en aumento. «A asemblea local de Pontedeume
te no partido dende 1991 e con- PSOE, con tres representan- non está a avaliar a posiblidade dunha
celleiro na vila pontesa duran- tes, y BNG, con dos, se ponen moción de censura. É un mecanismo
te dezaseis anos, afronta agora o de acuerdo en descalificar al extremo e pode ser contra natura»»
reto de devolver a confianza no equipo del alcalde, Gabriel To-
BNG á cidadanía, en plena polé- rrente, pero no han dado el pa-
mica pola ruptura do pacto de so hacia la moción de censura tivas» a la moción aunque «so-
goberno en Fene. Tamén busca que desbancaría con relativa mos conscientes de que es algo
aunar as dúas candidaturas que facilidad a los populares. Mar que hay que plantear conjunta-
se presentaron —a súa, Alterna- Barcón, secretaria de Organi- mente». Por ello, asegura que
tiva pola Unidade, contará con zación del PSdeG-PSOE, cali- seguirá la ronda de contactos
sete membros na executiva do fica de «muy preocupante» la para sondear a los demás gru-
consello comarcal, por catro de situación política en la villa eu- pos «pero sin angustias».
Máis BNG—. «Agora somos to- mesa. Existe, dice, «tal inesta- Por su parte, el nuevo respon-
dos un», asegura. bilidad» que es incompatible sable comarcal del BNG, Fran-
—Mal momento para coller o con un bueno gobierno. De ahí cisco da Silva, no tiene clara la
testigo... que reitera la disposición del conveniencia de la medida. La
—Alguén ten que chegar e as grupo socialista, el mayorita- moción de censura «é un me-
cousas son como son. Pero ta- rio de la oposición, a «asumir canismo extremo e pode ser in-
mén son os retos con máis com- una responsabilidad que ve- cluso contra natura, aínda que
plicación os que resultan máis mos que hay que asumir». estea contemplado por lei».
apetecibles... Diversas fuentes han apun-
—O BNG deu o primeiro paso Contactos, pero sin prisas tado que los nacionalistas no
e rompeu o pacto en Fene... Pero... ¿está el PSOE a favor querrían acceder a respon-
—Non é unha decisión que de presentar una moción de sabilidades de gobierno, pe-
guste tomar, pero é un exerci- censura? «Sí, estamos a favor ro sí darían su apoyo a la me-
zo de responsabilidade. Dende O nacionalista Francisco da Silva, onte en Ferrol | CÉSAR TOIMIL de presentarla en determina- dida. Sin embargo, «seríamos
que empezou o pacto se lle vén das circunstancias y siempre respectuosos coa decisión da
facendo un seguimento a cada to non sería porque o BNG non nos parece como se nos alonxá- que se pueda abrir a los gru- asemblea local» que, non obs-
un dos existentes na comarca. o intentou. ramos da base social. pos de la oposición». Pero ma- tante, puntualiza, «non se es-
E neste xa se vían dificultades, —¿Cal é o estado de saúde dou- —Coma Ferrol... tiza: «La cuestión no está tan- tá a avaliar esa posibilidade».
sobre á hora de exercer as fun- tros pactos na comarca? —Coincidimos que a maio- to en presentar la moción co- «Quen debe liderar esas recla-
cións de goberno do BNG. É o —Non hai nada que faga saltar ría dos esforzos teñen que es- mo en garantizar la gobernabi- macións non son só as forzas
último intento para que o go- as alarmas. Gozan dunha saúde tar nesta cidade, espello onde lidad de Pontedeume». Barcón políticas, senón tamén a socie-
berno socialista espabile e se aceptable e así o entenden os nos poden mirar dende o inte- reconoce que «no hay alterna- dade», añadió.
desperece do impás e a inercia. veciños. O que pasou en Fene rior e o exterior e referencia da
É histórico, porque é a primei- non quere dicir que sexa unha comarca. O primeiro é recupe-
ra vez que o BNG pasa á oposi- ficha de dominó e vaia arrastrar rar a organización e o contac- La dirección provincial del PP arremete contra la
ción en Fene. ao resto. As circunstancias son to cos cidadáns e o movemen- oposición y defiende la gestión de Gabriel Torrente
—¿Houbo un detonante? distintas. to asociativo.
—Non hai un feito concreto e —¿Que vai cambiar coa súa —¿Confía nun cambio nos re- El Partido Popular no tira, la descalificación y en los dos años que lle-
puntual, é un cúmulo de cir- chegada? sultados electorais? escatima calificati- la manipulación, centra- va gobernando que los
cunstancias. É o que se vén fa- —Non cremos que faga falta —Queremos modificar a visión vos para la actitud de da más en atacar al al- que están ahora en la
cendo dende hai tempo. O BNG marcar tanta diferencia. Hou- do nacionalismo que existe na los grupos de la oposi- calde que en defender oposición consiguieron
non era quen de levar a cabo as bo situacións e circunstancias comarca, que pode dar a impre- ción. Desde la dirección los intereses de los ve- en veinte años». La crí-
súas competencias e a cidadanía que fixeron perder o bo posicio- sión de estar a caer en picado.. provincial del partido cinos». En este sentido, tica al regidor, asegu-
estaba a responsabilizarnos de- namento que sempre tivo na co- Se o BNG comarcal é quen de se asegura que es una aseguran que el alcalde, ra el PP, «es lo único en
sa situación. Houbo moitos con- marca o BNG pero que no mo- superar iso, os resultados vi- oposición «destructi- Gabriel Torrente, en mi- que se pone de acuerdo
tactos e se non chegou a bo por- mento de chegar aos seus gober- rán sós. va, instalada en la men- noría, «ha logrado más la oposición».

CENTRO DE DÍA
Especializado en Alzheimer y otras
demencias y
Gabinete Psicológico
Para atención a las familias y cuidadores
C/. Río Castro nº 43 – 45 Bajo • Telf. 981.370.692 • Fax: 981.931.830 • 15404 FERROL Email: afalferrolterra@afalferrolterra.com