Está en la página 1de 13

CARDIOVASCULAR II

MEMPELAJARI ;
• BAGIAN DALAM COR
• PEREDARAN DARAH DARI DAN KE
JANTUNG
A. Pulmonalis dextra

A. Pulmonalis sinistra

V. Cava superior

V. Pulmonalis sinistra

V. Pulmonalis
dextra

V. Cava inferior
V cava inferior
Crista terminalis

Ostium venae Auricula dextra


cava superior
m. pectinati

Limbus fossa
ovalis

Fossa ovalis

VCI Ostium venae cavainferior


Ostium sinus coronarii
Valva aorta
Valva A.pulmonalis

Cuspis septalis
anterior
Cuspis anterior
d
a
s
Cuspis anterior s d Ostium atrioventriculare
dextra

Cuspis posterior

Ostium atrioventricularesinistra
posterior
Cuspis posterior
Ostium trunci pulmonalis

Trabecula septomarginalis

Valva atrioventricularis
dextra (V. tricuspidalis)

Chordae tendineae
m. Papillaris anterior
Trabeculae carnae
Auricular sinistra Ostia venarum pulmonalium

Valvula foraminis ovalis


(falx septi)
Chordae tendineae

m. papillaris anterior Auricula sinistra

Trabeculae carnae

Valva atrioventricularis
sinistra (V. mitralis)

m. papillaris posterior
Valvula semilunaris sinistra
Ostium aortae
Valvula semilunaris dextra

Valvula semilunaris posterior