Está en la página 1de 1

Manifiesto contra las elecciones Manifiest contra les eleccions

Han sido cuatro años de mandato. Ocho años con el PSOE. Ya Han sigut quatre anys de mandat. Vuit amb el PSOE. Ja heu vist
habéis visto lo que han hecho, si han solucionado la crisis, si ha el que han fet, si han solucionat la crisi, si ha crescut l'atur, si la
crecido el paro, si la corrupción los ha salpicado, si te han pre- corrupció els ha esquitxat, si t'han prejubilat, si t'han embargat el
jubilado, si te han embargado el piso, si pagas una hipoteca, si la pis, si pagues una hipoteca, si la hereves, i si et sents impotent
heredas, y si te sientes impotente por no poder hacer nada, per no poder fer res, perquè el poder no es a les teves mans...
porque el poder no esta en tus manos... No votis al PSOE, però tampoc votis al PP. No alimentis la seva
No votes al PSOE, pero tampoco votes al PP. No alimentes su força. La seva força es la teva debilitat. No soc de ningun partit,
fuerza. Su fuerza es tu debilidad. No soy de ningún partido, no te no et diré que votis a ningú, ni que entris a una secta, ni que
diré que votes a nadie, ni que te hagas de una secta, ni que te t'afiliïs a un diari, però no els votis a ells. Si et ve de gust votar,
afilies a un periódico, pero no los votes a ellos. Si te apetece fes algo que faci canviar les coses. No votis als de sempre perquè
votar, haz algo que haga cambiar las cosas, no votes a los de estaràs donant la volta a la truita, sempre el mateix, diferents
siempre porque se dará la vuelta a la tortilla, siempre lo mismo, eslògans, mateix objectiu...
diferentes eslóganes, mismo objetivo... Vota a un partit desconegut, als minoritaris, no votis... i estaràs
Vota a un partido desconocido, a los minoritarios, no votes... y ajudant en part a aquest mon, per dir-l'his que nosaltres tenim el
estarás ayudando en algo a este mundo, para decirles que poder i no ens agrada el que estan fent, per deixar-l'his clar que
nosotros tenemos el poder y no nos gusta lo que hacen, para ser tan descarat acaba sent dolent.
dejarles claro que ser tan descarado es malo. Que la seva corrupció reflecteix la decadència del nostre país,
Que su corrupción refleja lo decadente de nuestro país, la escoria l'escòria que ens governa i a la que hem d'obeir.
que nos gobierna y a la que debemos obedecer. No votis, no facis cas a ningú que et digui que el què ell diu es
No votes, no hagas caso a nadie que te diga que lo que dice él es millor, ni tan sols jo. No facis cas de la televisió i la seva
mejor, ni siquiera yo, no hagas caso de la televisión y su basura porqueria i pensa en el teu futur i en el que et vulguis convertir, i
y piensa en tu futuro y en lo que quieres llegar a ser, y dime si te diguem si et serà possible aconseguir-ho.
va a ser posible conseguirlo. Per últim pensa en la teva llibertat. No deixis que te la robin. No
Por último piensa en tu libertad. No dejes robártela. No dejes deixis que els mitjans de comunicació et mengin el cap, no
que los medios te coman la cabeza, no demuestres debilidad ante demostris debilitat enfront d'ells i, revelat en contra de l'establert,
ellos y ¡rebélate en contra de lo establecido, establecido por establert per aquells que et volen callat i quiet!
aquellos que te quieren callado y quieto!

Anònim
Anónimo

Intereses relacionados