Está en la página 1de 13

br ¿n btrg de ¡lsD sinó, p.

r de6
lll
edü6 p¿ú inÉF e.tl ino ¡handon¡mc ¿* rx,
p.riencitrnqatn, p.ñsinsnep
bii¡bi€tu la pü¿ú.1¿l vc¡d¡d€rc actc pfttico. prR ha.er
um b¡úll¡ h4¡ ¡lu€ bnPer lG huo6

aM Ma¿' t ¿i'!Ái¿n tu¡aú ¿.t eb, pao wtuqw, a


tu ao s u ¡x;¿ a mk hn k,. ¿¡t¿i t¿sú wtork
6¡ab
]AMüaIibÚibi'núb¿|sa4ñ¡'go\

Lihn siguió dribi..dó r ll¿gó i s


poeb d€l paí!, ¡nro que hoy F na
ra.hiLnG c 59rnd.du dc eb€¡ l quéjuesG r entre
s¡ba en sujuEntud su p..h n¡.ió¡al Por ló qu¿ 2 E; con-
ri¿ñ¿, ab¡odoDé h po$ta prcphmenre dicha pan dedjo

icótu taú tagú 64 bsÉtiónt


¡n'@deft l¡.rú¿tuobi.r$ Dnr¡e0ú6, u¡os
tíeB d. Ios qü. pmnro n ¿'1rol
qrc un objcró qu¿ )o h¡bi¡ tubn.2
o en n.ii¡ h rfo ¿.
'tu¿
lir.rc p¡á úiñ:rró, d F@najc eúp.¿ba
el a ¡ivif de una
I d.srrclló dc u.: p.nd
M. Pft(ía Gari¿f ün oficio d.

manipurado po¡ el
*
e es6r si¿¡do di¡isido,
D¡ñrór &b Era.ión en pmtun.b .óó
T
t
pE¡.odia
c¿¡ 16
ini6la
adtm¡n* nii3
mNn. a Di ¡n¡qo, na
!.alida4 po<lí¡
dhmSrúq ¡une.. P@b,.t g.é
o¡m d ¡i r u ¡FGdó¡fio UD üridid. Qu¡. tT ct
1 eh dcl @ ¡or ri.mplo, i!i¡ú'é uD ob¡¡ ¡Lnh d.
oiblco 6Fft¡¡ rn rü '$
'ubbd.tB
qúe É.oñ¡ l¿ liud¡d D. RF E l'¡h¡ qm ipa* / dmi
I
.In w¿d 6. qt n üb ! ptu o un t6t M. poñ¿ ¿n o 6 b.¡. lnDcmi¡kd, r D.Edq!:d @dEdoó.
¿ úi6 o@i.¡do.ko y laür L @h¿:. r* ¿x.
pcrj¿n.ia qu rc¡li.é rüm. d6pua Eiomda por oM
cuando 66b¡ ¡nunci¡do qü€ mi esp.ctáculo e deslmllTil
cónicD. No D. Búúba el kam Ficológ.o, d¿di.¡do l ini €n un @úo, a 8.4 n. llmb¡ a 16 6p.cbdoE! ¡ Io! róu'

¿xPmión wrsar en la que, prr' @ podí¡ praitrd¡r d.16 ¿;Fcado;t mr


,ida d. qE .l
d.bü dlpo¡E qu G¿@ or8lq4 Etud.r
e Pcrcibido nom¡lm€.k. 0.d o b¡ qlp '¡¡ '.É F.dr¡ indFú¡ Fn¿im.o
úd. d úund.
c, me pr.ció qE ifúpú u¡ p.Éoó¡j. d ioúd El &'
¡Fio de un orden Ducho nis mplio Me paEcí¡ ync p¡ bi p.tu¿ ¿rbóci drb. int¿nd intrpEb $ pmpió mie
reÉ¡ún qu¿ ¿r rah anrodenon tcrio, exr¿.ionk b que llffi d€.rrc. Uno no n al re¡tro pan
nin.a'mi*i.ad¿l¡t¡li' e'apa d€ í. lino FB ¡66ble.r el conB.b Gon .l nncno
are¡. had lm dl,
ro quennd.Gr paa tu,luiriarnos. trn g¿..ñr, b! con. ,J.'49" q* .-" i-".,-.tu * -@*i-im"l p-
p.tuienbs hunanG es¡in noúy¿d6 ell", út¡úlIr .rl9ÉEdóo. .üóá ,.i ró qp llrr¡ .lt
cient6, .u¡l¿squicE que pu€d¡n r. las ddnenEs Ecic

bonqrcn¿ó, 3fo una m¡ls¡ma de .q!¿6tuñb "t {m pannb?


rne¡ de r¡ raridad más qu¿ l! aP
¡u.qu s disfrue de .rc+ LleB¡do! a 6t pu.b, d¿b¿ri¡ ¡.l¿rid¿ a un 6xta qü. pD
lFmo. Fdbnda @ d.G¡¡..t 6h €l!¡a dpr¡\¡ bliqu¿ .n.r9tten un übro concbid
hú E UrlM hri¡ h ¡nió¡ d. tul¡do ¿.¡6ixlEn .l iomdc lo é
c6ñló. ñFdr m h64nb pÉirdnk. p-f.i' úA ñn.ónc¿p.ion6 r,L-ai¿s: .P¡n üexa. a la €ufod¡ pá.i¿ h¡I
ú ühd L¡artzl qk m ¡l'lñ nrd¡ qk. .n pnms lusr, übsr: d.l .dtu EüV, D.¡d. d
M€ drj¿i "¡PoírDé apoFñe en u DrDb d. v¡n rqú¡li6liftq € .n'l
un¡ obE) roda púedr inkrpÍ!riér i!rcntñoÁe !o¡.dd, F, ld re¡r6 6rán concebidG r
@d a ¿@.1Ernid¡o d.rdi! uid b dro n¡t¡ oü.d@ . h Lr pdúddi¡l d.ljtr*o, qu.o.i¡E .¡ .t l,
t¡üo.o ¿ F¡dr¿ l¡ pfirf.É pb¡¡ iL ündri* a,.-F- EE¡_ü.ii6ó, 6 ¿..n, ¡dr l¡ cíú d. ¡r ú!d.¿ y pd
r hbai¡f ) ¿ sFnmen* un¡ ribrfLd q(,¿nE c¿mo no ú ú-F !o@oár (D.b6¡a bdd ¡iiiFtukotuD úF
c€pdón r prio¡i d. l¿s ¡cl&ion $ del adoi I d.t qpa.io A¡i6 qu¿ ¿lhba rtúdq y li PeEooal
qu. ,ad el rrof deb€ s¿Fi¡ r aqunedo y d¿sp¡és ¡l aror p.dia .riri.¡r a sü FMmj¿
d ftd, hombE F¡'co, no tu d un Epl*n@dh
,r Et
ih¡ .¡hnn ¡lo @Er¡Erc.l p.l!¡r|4
horbÍr pti.o int¡h ¿lú.tu ¡ l: prM¡, qur.sri si¿ddó.
cam¿¡r¿ r¡ .buh.! r la .i¡r¿9ruc qüe denúo d¿ ün¡ obn de teb se sté rprcknándo
m¿qr El lw dond. @nEa .lo
d.liniEir., d. ál ffi qu¿ ño
- !b. dóñd.
od;im¿ j¿ ¿.a ¿¡ l¡ qu¿ otd ¡dorcs
áEn¡ r dóna. @ida t¡ Ealid'df¡ <omplií¡ pÍúó,
é.ogd¡ cr lwr qu oit L ptad ü l.@ b.tdío. ü b.s EIPá¡icoPnngqGolaüd¡<,
qüc pha púb¡i4 ü qtriróh¡o, ¡m p¡dq u..* ;n rü, .[i'n diú¡2d6 i¡r.Frddo ü p.'5l¡jt y qtr. la
ruiE'Do biñ u r.h hdi.iont pqo .npleando todó !u Eüóú dd @ 6 nu¡ qE .l hmbc dqj. dc incr?@r
wrumeo rrnifesb.ion¿s eufón.a en ¿t p¡tio de buh.a, ¿.
-u F@1. 6.nE ¡ óld F¡smj.¡'l4 €b. .liñinbriü
'rop.nffip¡m¡pintl¿!.ih4
biénqldch¡nvE F! er (nino,qEM d. la! rusB rul:l cüil¡é.
"n
-.ftr@ b{od m'. d ú'úó¡, R u h raeidó u ¿c Ez d¿ ir d€ l¡ p€Mn¡ ¡l p.no¡aj¿
ffibio¡ ¡m brhnl¡d, un uEd.brun ¿sro de ¡n.!¡.dr duerF, el pa¡ico úEnD rcsar d.¡d€ el Fmnaje que 5
en u.á gtuh p¡€fi¡róri.a, .¡ uo b6¡ de hom*r!¡lcs, un con (por la ¿du.ación tiFirica inpl¡¡hd¡ pó¡ lG .¡ugNta, ¡
Edo o düm¡k un Eh.oriD. FuÁ
qu. deeiLtu o r, curd¡ É,¡r¡ n
de esp¡.io ), de d.npo: el ¿sp¡d,
nkmo. arg! in a rad¿ tuD et ¡ lib.n ió¡ de l¿s ru.,a sup¿riom, ar 6hdD d¿ gn.i¡.
tstrd. e¡nd6 ¡ ¡o
qE dum Eriada d d ñ@db En é. pten¡j¿q inúnb ¿n.ord su módo dc dpr€ión
tidpo r¡l 'rr * -cion6
sino qu¿
GPacio obj.riw 5
tor ft un hombÉ 9üe rPatu su a 6hdó d¿ ric¿. ([nknd¿ñó3 pó
na" y u¡ .p¿ñn{e". Anta dct pinico, poda. .on¿Ñ de brcD.s,si.c ¡r ¡deh cHdor)
€rnenr.o cr "Fnonde, .t:óNMó aul e trry¿tu ñif*hl
bl dDmi¡io qüe llcs.¡,
con
n a ¿xh¡i¡f 3u .peMn!" p¡m rclFftc oh, un FMmie Prcmoq r l"! áF¡dorprd¿ l" ptuü.¿ dc ún aú,
úgqDDtod'z@.n
]a sguDd¡ eruela, s¿ €.lcñaba a a r'!¡ú s rEero .¡tDtr¡dh/
z que ptno¡a, eb ii¡nurd. d. ún raúo.¡fFdo I d, tfmFuu
n.¡¡cnb pemn¡F. E! Dñ8rjn n
romu.l .+¡.ic h El2.íó. rlffiF.Edo4 ¡ún no h¡bi' úiü bd¡ l:! .údkion6 Pr .l :dEnirn¡b d. lo .fi_
¡u.¡dó d dopo. Al1¡ 6b¡. pIú d ¡¡ ida Egún l¡ o2l .l
6F.'nuro d.b. rr .EFdo . inkfpro-do d núnipl..
(¡'on6. b r. a!€ ¡ c l¡ ¡Érdqr¡o ¡ L qw. d w ud b PúotL hir' n @ w 4!iM
!uf!h a l¿ E¡¡e uoriL..t d ¡lada*Jr otp d. sto4¿w hb bd.x t8 t4qdñaa2 uui4hn¡@
&.b -lm¡a¡¡qer ó bE pm inaar aa ü*;
sE.h.ta
..f-¡-L qE C.ld{.cddÉ or
ú r.d¡ E E EH¡bü qu. inü.dD
fn.n (Úl PcF..¿.b- hu
L-q's.nÓhqd.E¡liE¡@qEnÓPodlürfEF¡dG
¿r
s'dpft .nmnú¿.1 din.D. tñ ¡lu eD ¡a!¡oÉ I
!J¿ma. En lllntóqn.n¡qü.rEh,.n ruaf d. Gnd.f h' hr¡ qú G pÉ.t eE ú 6a anon bio úndo uno
i oa lú to. hrr l¿nu.R,rclu he. un. ñ¿o, no obd ¡ !E infihd6 p¿r l¡ b.bid¿ o ró¡
. loi on¡ine,loñ¡3i¡ib,.lnomc.búnicoFn¡icmpE.En ¡rql¡¡q remPr. rÉibü
¡a¿n.t trúd1..h.ut, dub. Pl."a m{ .ui6,
Fiún r¡ ciE d. H.á.|¡b, uo no - b.ñ:j¡DÁ 6 ¿l ¡ioó Dmhr Éó b{oft nóñbt itl h<hó 6 qu. ¿l i3d
no. c.n..bü an d l..h c ¡tc%¡to .t ctuo, r ¡t p¡e qu cúrdltff. nuno dr PDbr€n
xnmo d. 6u folü d. e. a h!ér dd [,p¡,i,llFd.kubd do .óno funúarc ..npÉ. 6 rc¡inúE mibSúl Por Io dG
( .l ..to ú¡r¡r y $ pocn i¿r Gnp¿uri.o. mn, .rc .n €l m'l.Fó, o mn b,en €n lt di!'kn(ra d. u l.t:
mir mkntund;n puÉ y h¿*. lo qu .Lbo hr.i .l di_
rñ t u.!.t¿ ..¿..t ¿ctaá @¡ i'ir-¡t¡
-
'jnm lk*:E d. un¡ n¡ñ.n u om I¿l E, nuna f,c lÓ qu
*' Elh¡uD@úne¡lrcdryn
Búcnó. }! d.8i.Fll|a. podr rr cu:hui.n el,. un e din.ro.n mi' aq lo inEnil.n !¡ hrPp.nins. L. Fr.gnn_
' ún: r¡ enú.b d. B.rh AiÉ, un p¡iqúüko, un turbno, r¡b¿ c¡Prtq Y to l. PÓ
un¡ c{u.l: pn p.Mn¿ can:índmD. dc Dtr... koari FÑ'omb¡ldmed.dp¡nhfdl
lú3¡6 dirhb | li¡übe o cll6 l¡ &ión. J h,DF-'" .'. F. F.l" -,", un elq EÉFüu.o EE
,
hbft ún¡ llD.n d. ónonw .n l¡ lina d. tc xtd pdl
11. ¿.jotd drrat idd bqm p.ú, ñ *¡a* tt uo.t ló qu h"ñd h¿l¡do
iat *tu'-c, Btd,.¡r,a/
d.
tsi. ú
¿ lo tuáúll@ d. Mért or k dirKiplin¡.¡ inc
xnGnk, r. p.mih h¡a¡ & ripo d. É un dl¡ ¡@E- Ldg¡.Lc¡ÉEÚLrdñuy'
n6 u. 3m b.Id .¡ u am.¡Ei
_ r,so¿d¡¡taa
ri.5 (l[io _
m.n ¡ ¡lpi.n k L oltú lr pú:bfl¡d¡d.oncd d.
.ú¡ ¡w, rofaÉ. rlia.& r.rr¡aÉr deEsr públ'¡Ú<nc --:ÚGÉ¡itP-
I .n o@n
-4.r.f L ¡l¡bú úrblo.iq'.¿', *.. F. . l¡ P.mn¿ dud. si Ya
'.
sn¡ d¡púaE I c¿lrr É F c rr$ t Érb
^hi
;.@".- q* --. s--. *"r
3üo d. qü¿ & e duniúa i.D¿di¡l:l@e ua 6pü..a, y !i llü l.ch. sbrc su eb.a. um Dujd d. larya ab.ncn G
de
EunieE re cóndi.ion.r prcpicia pm ta f¿riaión dc e bi¡, Eridr on m.djI nesr d(oEda con p€rla .n 16 c
'¡36b, rú .M.ia .ncfhdo d¿ pr¡icipar e¡ cljusó. billc, ,p6frió min¡.rid cóó ñur.b y Sribdo a pLoo pur.
Dón: nsoy indenúr iscy i¡cnr€!,. al nimo ri¿mp.,
¡ubl de enb€ !ü EnG Mn de came Nda qu. ran¿b¡
ebE d público. Lu€so x eo¡ó sbr. una.illa d€ ¡jño r € hi.
vó) ¡ d,c ¡lsun6 Emda d ld. ¡¡¡. 4E F bü¡r b mpar complebcnt l¡ c¡bez p.r ün p.luqu.ro. Fm¿ ¡
b¡ado a xan@ ú grrF hD(P, no.m rrorci y cm: .¡¡1 hahir un .(he ¡¡eno d€ .ab€a de nunss d. bd6 16
ftlb rno ron p.tuñr .ñturnur €n bút{ú.d¡ d. um m¡ i'frñ6, lii ój6 ni p.ró. un¡ É. áFá¿, h ñujr.oD.tuó ¡
n¿n ,nlénúa de *pE.¿e, Ljo! d. 6do conromimo, H¡- l¡nur l8 ab.a sbÉ d públió chill¡.do: .jsct y¡l is.y
r,i.ndo .om*uido .t Fdocnhr d¿ L.net¡ s¡¡ cartd!, un muh-ho E¡ido con €moquin mpujó h-ia €l
trcpu n¡
a mBa qE imasin¡d €l a.ió qu€ ¡e, sudí¡ 'or..
rdiá, lo 16 puutrl¡ ld D.di6 pn newb r aüo. El Por.l p.e, p.dí¡ ¡diún¡k qu. cáb¡ n.m d. liqüido. s¿i¡ó
ÉkbE pinbf
', MTU€I f.küe€ f un@ a ta mmifskióñ p4 d.l *enano y r.sr6ó ll@do €n !u bruG I una nuj.rjc
niq y d{idid ejauE i@ sarhm p
.onf.dióñf un (u:dfo ¿bm.b ¿on rd úip¡ y l¿ s3r. d.t ¡¡.na d. snsE. Stn d.j¡r d. a h ndia .oD.nzí 1 u-
riGr, ni.¡B , !u rdo !u 6p..¿ ri.i¡rL 16 snóq d pubL y '+d le pi¿me pm ¡.¡b&, .¡ri¡ %r
ndi d.bnta u¡ dd¿m d. h.os d. pono. ná .xci6do, por suneqi.l¡ €n h ffgr. s€ pM inn.dia¡-
ñde , fróbl, rón ura iilón viÉ mico@ .lla .¡oEb¡ un
n@¿ d¿ b@ s@ Rnttu.xq,tu ¿H6t ¿t€!tu ria d€ óp.n. u.¡ nnj.r snllElrn
iupild holllan]j.n*, on un 6ddo l¡¡go doEdo qu l€
nol.tc,b¡ ¿¡ .u€rpo, :preió sbft rl ¿¡¡üdió con m pe d¿
Ñ.nb'r un¡j(,h 6úhrch¡ qu¡o báile d6oud¡ at br tii.ru @d6.n h ndo. vIic h
de un rido a6i.ao ni.nh un bonbr barbüdó L.obí¡ i unó un dom¿ plá6ó
.l cu€rpo d. 6pm¡ d. ¡f.i¡r oM quio
"F€rd.r
como ln sE cna óúba ón !u rij.ru .iéndce I mrc¡jad*..
beirein¡ .rália, con ru¡í p.m dn b
krprhba l, mu¿tu d€t ose. un .rr!¡^ sti.rtu AktM üh¡ a a^ ¿66r.*im ta
s6
ú¿lnd un na'rjqú d. ¿{ap€Ek y fl lM .ota¡iúr d. Jú^M... u4.d haua FíM hc., d.t
v¿tor b\Nútu ¿. 46 @t4 pn ta tu ñ^ lnr ¿ ri4r d2
niqua tró dc s ¡funor nria riB d. .honzo y ci€nr6 d¿

f,n Mén a 6ába pbhibido r¿riar en público ün -b


qú¿ EciEb¡ rw f¡tñui! rl8.bni.a, e perJ¡ m hlltr 6
ooo €n l¡ fr..r. otu ueaó .an uñ1 tiujr de bi.ft btú.o v qüe.ir tnc. pbbl.Da caD lajutici¡, €Fná ¡lsún dpo d.
Ei6 ¡itus d€ rrb¿. D. pi. €n h dmj¡, c p@ ¡ Eciu. u; con@¡ y d6@h¡ I rqu.llr pcñ
cr¡,ica peñ1d.t Díld€ t¡ M¡rif podido s. vist6 como r€.¡d6
t'
bf¡ tuinirmo, r.mprc porurc ¿r.i¡do d. l¿3 rt dc o .,p¡r¡¡ff: par lo .n.8¡¡b a¡i¿ndo ¡qu[o qú ¿
'lmheme
huion d. dó¿4 perc rn,i5h r¡úftud-b;eÉft,.en ddol5tn o¡ndc ror {¿
.*d6 don'ñ,o! un rh,n¿do a. i mnmo ,mpt,o .onechk
6brdsú om¡p¿rom¿qr¿.surbproduió un ftwé ón lo curc y vi.l¿¡ro, inconrebl. y ftpriñido qu¿ uno né
,ok!b en tG p¿ri.d,.or. n denro Po. p6itivo qE se¡, todo rto alBM úBigo .i.r
pc¡. no púdi.tun m¡nd¡tu. ¿ t¿ ortet. L an ú¿b¡D &E
nidó si e hubic¿ hhdo de u¡ ¿ránddo sxu¡l Fuen d¿t ¡, imFtu d qr o á.r*la d..fuiE, qE d. !d
so, rodó ¿¡Ebl pemirrdó. d¡ 'r'lr.E c¡rI;ro i¿l¡¡¡t¡Gl{
É d.dd6, !ü.d¡ t;d.ú d @ qFsión áül'¿¿¡ I
HLbt Lkd dt ú ]!Nk tñrBa ¿4d. 4 4tu bo k tt1 d¿ Erl"l{.mó¡de. b ¿lqúmú d¿l r
t¿ú. ¿q4 hú4 h^ h. ¿. 40 uñ difu?
^ht ^s
l¡ l¡bd6 u¡iü. ft aEUáE, 6 .l @ dc lo. h¡n' jtuawaülid¿d 4tutut M, ¿ltabú! .No ñ.1ri*
¡n¡F. á'r8.m ¡ 6p@ d. orsblrcoh.bB r r- qu¡ L, sa d. Psú 4t akúd, d¿ t ttol
P¡fupan'Bpfftedi{¿¡cÜi(u
jq { Nus yqr o d óús rus¡ft.. p.rc nmp; ddLn. r¡ p¡fu d. l¡ ud" Éi Uh qui@
@@ doü¡.¡b d o Dt
úytu4¡ p.rgú ñeditrnu rlp,¡menk dr que * u cE ,qEño m{io d6ddr u ñüi
ú .¡n¿jón &n ¡¡trd¡. Tado ú 6'.t@c r ¡¡d!.á m üD ú qú inpliw qponftrM.ior quedlk
n i¡bú ri¡ 'in
,0.ú ebpd. d. F;n4r¡f{ A¡om bicn, t¡ wr¡f, m .l hbajó qr púp..so
,6_.99t!tdi¡ ¡tu da&üdE b{o ¡. ¡Fimd; d. Lti,rú4 ¡o
r¡-n cri.bd nF'rl|m6'D n|& Im¡d. &tiiú: .i¡ qft ro .ó tni¡ ¿n ¡qu¿ll¡ ¿p.a lcjra d¿ 16 h,pFo;s!.
Pd lo demís, m G ffipo¡dír haf d. tr¡p.ú: m ¿n
FiFlüs¡@úióüd.dó¿rdlt hmbcd.bhdbu¿
"* m, - w;. ih¿.,,ü4efu, ñ d rú
¿. e u ñ "* ry ¿uía á t rifrlt¿. ¿. @
t& uD .atu bEl, dho ro dptd¡¡¿ a leD¡ d¿ l¿
E ú lr qú rat¡. Dor rLdd@.{..o mr¿rúqf H4 +€
*,^ tñ.t
ffi# r c," tt,','&eiór ffiiú ¿¿ Kjú .s dp.rtn.jú ú s ú
hab€¡ .om.r¡do .n $e nonenb algünü f¡nc. Por .jemplo,
l¡ ióó públiá d¿ la p¡roña o" páEcc noy u cror dG
.l¿ún
Konido, un ado pummenre d6m
r€.rp<r,sro d. ¿k up. d. pdcdcd pmn,ódJubñ qu.* pcEbar No D. úasin¿ qu. .E homb¡. pudieE ¡€aria arso
6|aDonoqf,fEo.lR} kD.jrtc, nunc¡ D. dal¡¡t qü¿ é
knk ¡ ks",; p.rqu. r¡ d.
De snti sbrpedo... Reónokó ni lüun d. e épd¡ Pé
ñ¡doaddgilóloo%EÚE5i'...b-.-r'.-ddÚ" ¡o uno rc weht ebio,ro.n la n€did¡ €n que thüs $
6 ñq dm.{c¿l¡.¿t ri..¡rc q¡- a a i,aao ri l, .i¿.
¡tslq E n¡ú sui| d¿ paz ¿ rotoa d¿ !n4 4rr @ ,fr qre .¡ftnlld.
¡ l¿s cobcu¿.cia d¿ ñn pbpi6 ú6&
¡clhdo 6naln4k n dccidí a b€b€r l¡ gr,8¿b¡ c@.
v harltu 4 poan pn t wsbr gulad¡l Er ñi élid.d d. cE¡dr d€ lo eñm€re pánicó, n¿ cn
¡npciblc ¿gbrnim¿: por ló hb, .ó b.bí ú¡o qur qe c
l¡n4t Hub. i.rhc! etun6, p.¡o cK b¡b¿, 6hdo ní b ngÉ d€ mü kguidoru...
¡iempr nLcnGnent prcesido. M. inpuionó nucha qiá.Er d.m.dido o e¡¡Idalm ¡ic ¡le! ¿x
M¡r ¡ll¡ d.l
b aJ.ny r¡. r2!i! qrenE s Pi F.¡id.i&, á.d n m ldói ióidrd.o.& d.ú. i ¡4-
16:.o me fft ¡Prcnd.rtuest, ¡lrl
!_ú¡r!. ü F E i-ere !¡ ¡I¡ d. l¡ úrióar¡b h
'i¿n
m dat;. c."rc
en ¿r b !a¿&¡d@ -¡h-L,¡.|ÚÉñ
eb qú. hrc htrbd¿, b
ni¡un¿(¡EaU.n¡deIr¡Bq 't'¿q! nuj.r6 n. pBi.ron cúnh €l nm, y ruw qu. ah6¡'
obft rr pubr,co. ipu¿d¿ im¡$n¿r d ap".¡llp$ ¿l qE h+ donú 16 di¡@! y la 6té¡ie pln
k.nquiboaD¡s¿l¡c 3i¿rpr. E¡lia&s, con-
adritió sobr e¡ FtiFo. .i.nci¡ r qu€ r h¡bá d€ u p€ríodo cxp€¡indr.l, p.o ¿!
rur 3úr,ih€ r b urón d€ un pJlj@ dp¡nrm¡ ¡@; ¡r inr¡dúiéndó& .n r, i¡ul¡ cono E don¡ el dF.
.ctu¿n p€Mn& p,e'€¡d¡ o ¿Pt¿r
Erüden aEhr€ D.d. a p$b ¿. titu dí1títu, aatni.ti. bútúntút
d6d un .t a$b dt
Ieihñ¿\biañtu d¿...
tPo¿N de¿!¿o w baso ,o
^o#futs I¡ p.lÉñiá tu¿ cooúd.nbre. R..ibí¡ nuha ¡ú a ld
qu .l diri'ubo s .¡daba có¡ r
En ¡qu.t en,on.¿i ,o fl j()h , b4 u. fl nundo del Etu m*i6o c vio mlücior¡do. De
por enD. ¡r3un¿ admiBfiod cu¡m d. €u4 quni.d pó Méno ne vin a P,Á, dónd. tu
h¡pp€nins d.r c€nh Amddo.
bn b.b.f kquh ¿comp¡i¡do d€ un¿ éF,. d. iúrc d. @
mnr Pú F nm¡do sgfia E ?oei. h¿uanB d. ¿th, a t¿ e¿kt¿ a qw F pa. ú

boru& una de rqúh r om d. s tzt @ 6taú d. atd&, I tu Mwttíú | p,,ij d.
tdr¡ d. equit4 pidiándc
m€qu. b€bien rL e!¡. una wz qu ¡o hub. h.cho, vino ú lu 66¡ srudiG, um c.l
Sí tue
medirc ) L smlo un prtñ d. flgf. ¡ .¡d¡ m. Ee srr x d. r,
rin¡¿br8 eii.rcó d. r¡ tu
lu con lA nl¿la bDinlla, u combar ¿nk á4ls t br}
b€b.l¡9n3nu'b.bchqngfud. ca un no:l sndo de e¡idu¡í¡ y d.ldun' B. sFc-
enb¿qE.n un r@;di} pániú h¡bí¡ sido minüil¡d¿nÉ pEp¡¡¡dd.Yc [abi]
tácuro
.nM eb.€ el pan, .l vino, h c.m, h ú¡tim ..m de c¡ifo, I dqundo ci.ú qFridcia r F n
l, €z qn m. decí¡ qü€ pu¿ro qü€ rqg6 ¿ ¡trúdc cób pkno óndiñi¿Db d¿ ae. ni
nenr osdo cono pa ofFnib .g happ.nios!, ahoa 6
¡¡inindom€ hei¡ ün¡ nu.ú,
un db de ll:rtirión d.l cud mile de p.llit6 9u. piab6¡ prcdü.
sólo p.dd, erif dsNidc bnfófrudo... pa nr no € r
o La Pnoc6¡ nao¡bab¡ ur cuemo del toro hd6 qu. s¿rí¡ un
6b¡d¿diwdid.mftgándon€ dG pnmeru p¡G .onsri-
Gión inrel.cúl fr.nr ¡ uD Éblico s.csidó. ¡Yó ¡o Eni¡ n¡ úím a ni €.r€nd.r .r p¡rago .óDi.o?óéli.ó dcr "M.rodn-
sud¡b p¡@oi.nE¡ m¡ sBnm6l". Aknn6 de lor p..
d€ ..f¿bc d6n€dcdor dc aigm .ér¿bf6 dr rá sql]Eión l,car, enr€ elos AIen cirob€lg y
cienrar Me PEórup6h¡ 6¡ pqo de rff a Fdli.ghdri, aisticm¡ ¡l romftiñi¿¡b. &e úrú-
n d.l oedio En.rm .t¿ la i¿lpinrurid¡d¡, rt¿ la ópinión d. nó E n6uó 6n inpEsionado que me pidió p¡á su c,t
dspeMB.oo!¡nknent aüád ¡qübu EfuBjó.n ¿{ta./dru¡ um d¿dpción d.r ndrdl l scnmenhl,
un nim¡a d. pacódn¡ p¡n eid 6n¿r q¡. enfmere ¡ l,r pKedida de un bft p¡rago dpriarib. vóy ¡ l¿¿rr * dG
¡nónihGid:de d€ 12 úd¡, la dimúsión pini.a d¿ lo oddia c¡D.nb, publi.ldo en san Fmdrc
no .. ño r hbbá d. ñ lor dc aqftl d¿óro, dpre n jo¡ bd¡ ra rGuB y b€[% de
sk ernm F¡nico de la qre podrí
¡qo la vida, la ñEtu, l¡ lcu. l¡ sbiduía E¡lia uóá e
¡t¡6rü¡Hdd@:@¡dd.@ |.1

h Pdnen pm€ 6uba b ada ¿n ror.nd.. s ¡Md ¡ s pqd¡ !e!ú. h oB tu d+¡ po31n4
po¡ A'abal y Al:ún lla lzFoüc Topor m¿ psó cñ di :hü.lhob}&Ñgucdólr
bujc qu¿ yó pu €n tr.m .on t¡ .@p¡ní¡ de b¿r.r d¿ c* o,Po¡l!Pft,!o¡t.hf¡du.
d.ra Mfi..4 ón hj6 d€ rla bt n ¡ sbE tG cnal* ct .uhoobcAF@ddq
e'¡á en Fnona dibnjó, y p.non{€ Ea¡bd6 .n D¡den. dcEú oon¡ oesd&. b únrr hDdb qE d€¡É 6qri 3*
D púbrico püdo ri 5nú d balld d. Tópor qm d.(uñó
. risüab¡ h .bpu d€ r¡ FicolóAicq,sh6nJfud.b!06¡e6crc¡0b6bñnli
inni¿.ión & una m(heh¡ múy i

piell6, ¿ pnm{ p¡. ¿p¡bq .l p.in.r sr¿n (d6 Fre


dc
p:áda Fbr ün cnom.
n¡jes ripD chaplin E ab¡lanaba¡ ¡
*no h<ho €n rt$, l¿tuhdo unl nüb€ d¿ póIre), .l pdm€.
, {,",'o***o **^$
'un dn @ É¡t@ pre,€Ddo d a de ¡r¡ro d.
rápü d¿ r¡bid, ru pdne6jorB... ¡ d a e¡ú ¡6úd d. ePGióD ühc & k¡'e66
b¡bar n. €negó u¡¡ con.dia d€ .Dtu plsiru: ta hi;
c u pnnoF úñ ¿ib.a
dc p"ro Cu€ ¿obd ¿ns¡ñandoio r ¡dendod6p0isded
z¡ dc totu. P¡a s6 d.m, p hlbí¡ ¡¡enada cl ddrio d€
Todod¡leirdo&dIs,iictud.lo. ebi. r¡ dd mui.6br.na r@( b
un añ¡rúl tuo éddo
n sñ Gn
mneñ eu" e Pu.d¡ sue objtu {¡{aba pdb dqouú h aE rck
fo@cthiab¡ru
Dq ais bbna &bG b qG ó6 d¡ellld objcb d:rtq.
r' ñuÉ¡ rc¡¡, .on lc pi.5 ÑDs! o b ú¡¡¡, o¡dd¡ h c¡
rddrdnujerc,'júóbencü dB.
com'l.hencpinda
L¿oujefp¡¡ldabrcld.müor ¿me¡6 sB újetu. ¡tu, ñ
oh nuj.i
Phod¡ eF, éú ¡*F
dc
D€l'!.Júb¡d¡,o4Finud¡ & ld ¡ b pce r^ ¡¡j.8 ¡ la dd ñujcÉ
n.E6 o uu r.qú dDia d. ph¿
un¡ núq, co un E ddo b4o phP¿d hy.n ni f¡jc ftdo ú bBy
. ro!G¡-6 hdén, h d6 ouj.E úmii¡i dcr¡nndo ni hr.
b(a Dq asuj.n d d 6
un @ PT d. ¡ije6 & pr¡¿
oh ouj!¡ oó, qu. u uÉ qPu.h l¡ ñujñ * .tu rcbE h <¡mc rc¡ y L üpé
^ulLndo,

.onclpdoah¡rMe . b b¡cs eD .r cic hini.ndo. (b p¡diddd & L qidu¡ y


d. ld c@F odqo@ & rd nujercr pdua 3dpé.tr(do.)
N¡dj.&bbbiryfidodqf,¿(.'ólGEúc unpbbdu@ilsqq
u@ mr¡ ürc d deDúo on er rúbú@. b oqt"d y !!d llc on<o b Pbd a b úú &' Pudtco.
llilidqduruc.l6p.ddodn
¡P.funódby6hodcddGlón dhni@o¡¿ú16ú'g¡doF
Erú on ú hj. d. pÉ ¡ I MuG. d Hérur6 d.r pcbl¡ ibr
^per4o,
Reqjo.r h-h¡ r ftño.n o
'ajd¡
L nnjer ¡.3e oñrib d. ru .4
6 Éjer d.mbrdu, 1gó6 r¡
r¡ !+d dü dDá in Fñr. E údir¡¡nb ¡ ¡r. sob¡t
dr, ¡dd?h r, pqt¡E ¡r. ¡en, N d.rpo, r pcrúmdo ddd. d ú.nh, F¡. 16 cab.Dd qE n. @F

qE.ük rmdd Ernusa $ c.r,o d ¡.bda ¡á¿ u8 Qu¡.b e l¡ hFó & qE s rro Fú¡¡d ffi (@
F.hdfu@Ioqu'o.¡Popod.m' ú baqE. ind.n údo o.frobtuc&rp.ruqum.¡¡'
dándor. r¡É dPid ¡r

t¡ rüs G Pr+D un l,isa l'D üq fÉ llF ¡6i! 0 Do.ood.k ¿. c¿¡r,.rim H.¡Lt r¡


lrcdfthÓ.dunEpl¡bM, dde y h@ d. Édco üG ¡¡ rd..
d¡ nuy 6'¡d (¡ Ddd prz E oa¡&), ru r lnrcn, dFr
do.ldtuioÚsnnd.rpllE
(D ¡rd b4iD tu tutu, Fr ¡
ñá. beb. 0¡ a¿do F¡.or4io q
d. abrc p.rc @&. l,
'lm.fu5r¡.n6DqúEnuPdrdliohbd.Fr¡m.l¡t
b&lún & dnr.@d dtr d F
d Eóao Fúó.r dú!¡, p.¡!*
'm9¡i¡f{m.E¡4úgo'Fft!E
ao
o d' l!¡!ü . u h6bE. r¡ tun F¿ (úPLhoc .¡d b¡466fu¡lFdold.''n
P.Eso ¡ b ñ+f ,qd¡.o b¡ sri.
r: ¡'t r qüa qú 8dpárdcrcr ü .ñ¡t d bd¡¡ s ¡¡0¿in'(ú¡údt{¡osoFrofu
lÉ6.l¡'.fudEd.dd&le[odoyu'6yo¡!ód r¡.qi.EunF¡aÚruio'
,u.ro (Plfr h.bqqc rcro lI létuh ¡ub ¡ uB d. b d6 nod.b Erh d.j
fdo 6Édo .ftid .n qE E. .
d.UDFl¡.d¡¡óiel.} un c+@da E. r. r¡rD d F. ¿ r¡ .a (DudÉ d G
{Fd.l.[r¡m.rb ffi brid¿) t ¡¡.ho.l boFn& eFiói. r8!d db d4u¿r e !+f I e 4.8ó r De dto qE
r, núán.¡n @ @ rü@B a dd úúr
Én,
Drngri ó@oi rr L hubiln bdu¡do |q 8i3l.la har¡¡ .
r¡¿+d\¡o.¡ tñoñ d¡xrc i{G
UnFi¡qltoF!fu¡ml'de¡'Jlepor.loúdoc&F D.P¡{b,l{¡d.¡E¡lPúdro6bdo
sú pentiad4 hr¡trú, .dda Fó iDEeh, itr prticip>
b E¡¡q db¡lú d. nr.r i h.j¡ d.¡ kb ón.dFd,em¿¡.Fl.la¡q
bso q4 b¡'r.r b sF6B o b&d..4b..
ld.qD¡¡to.*Ñ'
nrr r.d. b hipdEa Ddi, 15 ñÓ ¡h pr6úb r!'¡.tu Fr Grñatuí.L&Lne hmc
u 6d6 um4 d. dr. ¡¡.j4 D h YuÚ¿Fdr:fu¡ D
túk¡ón & b Dúr. sl¡ oi- stc'¡¡d $ dÉó n¡o.¡r
s¡lso l w.n! .d úr pa¿. (ry hkhr .fr d ng! d. le d¿dd r¡nqd3 aóm ¡i dúid Éd.rdo s.l.€¡¡, eo
d4. s.bE r¡ cu. u e.Io cru.iñ.rdo ob.¿ :b4ó, .r .ur. hú d. o *no u bb¡ d. .uho y 3dp.¡ ón él ¡l FP. .r pbó P!
&l:ñtua¿luhbó!¡.f r FdEk4o.l b.bé
se
d.¡to Fndc d|!rur uú xl¡¡¡4 ,ridcduE¡FloYd4od. ^bo
lilúbi ¡t ¡o, u LUñ.ú üD k,r d!!5o€&hl. 11Fhd.t¡tu
db':.xih¡&lp.llo'u¡|.ftoÓ l¡F,qwÑdé¡deldblt¡¡
riF.k. Esob@¿!hnDjcf phc¡d¡ rErsoo@Do.h@u dmpri he qc 6plóh
indiedd€ d.mDÉ no ¡b¡io qu indr al s.ó@ h op¡m ro ElrF ú¿o,
.fj.F¿EFÓ¡ñ't¡b!fl*ojr.
L Pq) r. tu¡üq & k lcilG d. D&LMBaoúd.lF'bb@
¿.ro e h.nE8o ¿ L on muj.¡ d. bLró.
b dü mu¡H c¡bcrs.n Ebe r¡ .ru únü ju¿¡. Hlbrc lft¿ hdurd,
8ta¡¡kd ald: rutu !r¡¿ dbi D
d¡ó tjlr $ tu4 u huD.úd; úqi4s
x¡bsúb¡lllfuYo'¡idoclEbg+üdokun'.¡rú
o¡enp 12 ú¡'¡¡ rda ¡h tu flF rtún¿o.D.tdlmoaaab.á'
,pc!-¡doE Ddúd .rf r.i si.nb a.fp.: un cds hjo h fo¡E
¿ d¡o & q&ó dl:l r¡
El qjo.¡ek nei.6¡{Erqkdm.l6eh''3r's '!dirl{.
t r,E6.d u htd. d.do.i..l¡ 3.¡.! ü¡ F4É tro !¡!b d ¡P¡tu d. tu do
slár¿o ¡rEd.do' dr ur ph.E n@ kún.
k nujfti ü ¡!dir¡, .bED r. bdr -dr'!.ú&
Á€ü].tu l¿ r.nsu o ur Pqr:ói: e
un nEt FÉn:ic w úúla ¡¿ú @o !r E rbrpbjobdb4@bb
^Fre
r'tu, '¡+
(mo qD bñd. P1..^ b¡¡ád.&Ej..qüm,¡r.rir ¡ ó!ñp. qc J. ¡lr r¡ !¡ m b boa ¡li.É
r¡ ¡dad. !ú.tulfu FFl. m dlganF.¡ú. u! FF tJ¡Nü,do!h'9.6m.i.nI.jio.l.l
'tdq- d¡,blkol@dl'¡¿lido'kh&P
ü Dúro, iñihdo br 3s6 & u s. &bú É¡u É erE.l
&e ú d.6 Eqlñ. ilEb hs¡ r¡6 ú r¡bó (ü. ru ü&É ¡!!l!g ! t¡ ¡t¡).
rlarleurhd3o..'p'urntiñ¡.!p'¡Dbrb.
uD¡ rujq ocñ¡ hr u ¡F¡i.r¡rn. ¡¡ tüno,jFM4 kum. tunr.m Ptuú¡n t'r d. pl.
.Fr'c4dhlh¡yl.rcc
PGcf¡ilFüll1,¡bE.ld¡ó.¡4.d¡énd*d.W'¡úh¡
(aí¡o ssñ Fñ dEq¡r L hio @rc¡G). ¡ú ú¡ ctiü.dñ l¡r¡r:sr¡ ¡@
h.bnüd.rftd.adó¡¡ro'd.|.!:l.i¡¿ÚDdk
M.@F¡boEjuy@"&uerc+dodoohb€ su súdo.núi¡ryd6UGgp<led.
dqñnud'Tobülq 3 s di y P4e um.!oc
ocwh P16d.ó náfuja úfl'& cdn d

ora¡@6áaPoF¿¡rcbGotéFl&.m cuido me ,i0. .rh ñ. siN.. s.


ah.úPLhoF.6¡ d bó1
qj¡ bñiciú y pBio]:¡ft rú purnónd Fa bdq ¡ siú
de mi rido ejo b rb / n< Etuio !n h qi
o¡E4,M.od'g¡¡n!4me'Mesn@Úm0umñáqub..mo pim¡. eoidido n er sd¡ rcsó De un so aódido júb i
un DbL aquú. rlnp q@ &jü & *¡ uü núqúl sü!ft'ddgot:¡l4o¡bfugafu
Dé'üo[imomkei.ñ* b¡Ó Pe@Dqi¡d.hoon.qiü'c
(}m¡¡b¡¡¡tr cfid d. u¡¡ñuj.
ln¿j¡ft , h iEi8o qe F da d

6cii6 (nirh nc nP6 h Éb¿


cú do d. ni üe), <bu4 d" nn
b oúrljuda e weh ú to.tu: (
{ éc oudo. Mi! 8]fu enEjD rq
¡!{{eUqml..D'tí¡doonu¡smbrtÚ,un¡bdeo'ftDc vqo ahoo, n d'n'¿ dómd 6tu.l4 q'ftub Nuó6 dd I

b nujeri¡dre .mpúj: hei¡ ñí a la ñú.jer n sn. h rtrnb. h


ÓR:ónenl¡.fu¿'h'¡!FdaodcdFbchrc'
luñn.¡ñ3uejfturi.¡!E
cqo h cu r r¡ Po¡s¡..€ d.r nbinc a tu" b dda b nuj{ h¡ b@do
h h3¡& prátu rcjoy ¡¡¡re i hqnbt únd'an ón erñ¿4¡ir¡j. d. miFdi¡
, @F, (ü4 rro &jo
c&¡ po¡ h rupo qE u¡ úa .r púukü (Dr úr, $ d. D5 b Duj.E Dq ¿@¡rÜ d uno do @n w¡dü. crq \4e
'd "r

btuh qun6bb@, rcr,úyc¡tú.


hPdg4q uu dua Nq &j@q
bo u 'ue peen¡j.: uÉ ñ¡j.
k o+E b¡¡n6) l\lje Dq dPbn on jmLs & ocn4 linpio de Dí nimo qü¿ lG Éjmi kní¡n ¡ p..¿*
d. Bn r rnón. n LiqDido ü'Ñ, wdq rcio f u¡ri o 16 EG c¡h.a ¡in qE lo n€ perabn de elo.
dtú ba sl,..ttt túttlat
¿/8!ótqa
s .rd @oLu ¡ bej¡r rnhoc
nDd. QDqemo! r€múes, lñ @ müihúdúr!.t íEl & L, c dF
I¡ Eb ó-F-b.¡¡ -iñdo
d vrdt&u h.H;,"s,
-F,ó.do
(TodG rGiqdLrE, 4Pred6 cr . sclíaso6dod.é1,dusn,],p€númucho€né1.veiasienpr
tu@n bads, púbriG ü¡d, úch n.rcdd . ni ¿rr¿.t¿rior ¿l 6pft
b'w y &nti¿, más qü€ nün.a, que cl caM tní¡ qü. ir €n cl
ñlhEl'qú'NoqEdóDú) En¡ido d. ra ru. sin .Dh¡¡8o, n€ d.cí¡ I ni mimo: .No ol-

M¿ ftstnb 3i t@ú h.hdtu h¿kt' e h4$.n¡ns o :i tu t


A-Filffi u dD p.dü6, ¡lMiEdd t libd¡df M¿
rElpfa ¡h, nó &¡b¿ r¡ cqn Mi€nh.tpubt,cñ f drpu rEnD d€qE hü 4( @b'rr h&'a una rolm bhlmfl-
r di3iiná y .of.'c¿ : pó.ri.¡i ¿r r¡reóó*jd d zlsujo
écn, rclvi a snL¡ir t eenaio y m€ difisj ¡r público ú lü s <lr¡lquier p.Ro¡l- dr€br heer
glid6 .éminc "c-n¿.,iñdG u isucnE bonatl-! ó h Á!¿ a,ÚÉ @.q6i+
d E¡m pm fkib; FXo ¡ dbio Hq h rnrñd¿ fú. gñ
do¡-d_wd;¡óg.ua.d¡üit.llsiÉóa
a pltu del Pcm, ¡r4i- t¡&a. b tilJ Y¡ é hoE dr qu d s
humo bDF on 16 renejG condicionadd, ld circdd hip
n lm , la dG d. la Dri2fi". nóri.o!, l¡ ú@tu¿pdóD6 .Fóo.r. La lieEon uiERl
Todo el nübrio ,Praudió y ab¡.donó ón.¿dc ü. lwr iDp.tutc ar úD¡ .t¿l .dóbL, qü., p..o a
grc, qpülll I un honbr de $ prcpia üd:, s apDpia de sü
arcnoni,i qE n€ babí¡ pmpu¿ró Al¡in-}t,e Leottrc. lnsffi f¡dibr dr rü d¡hd6, d. 3ú bñili. d. !u r¡b{o,
vardo on un mj. d" rq 6 rinr€, tuué ct puhl de 3ujc hahhnsro ¡do €n ün pei¡. i.
En Épd: ar on de xm mriid erü gú¡ als!¡r Eojooé d. .E nib uniEü1. En lo qu€ I ni ce
&b-r mn; r.! p..4rt6{t!d d .d.¡rb' !¡ ú.t dtC¡d,
rl ¿lpñd on qu. .n ráriado $n.nba hD¿dlab.n¿
un¡adósf.nGli8i€llabíaám ¿Qtú¿ kn qu 8 ,¿.ntiJitotu ñ t" !4tuP qL rc 6 s.
dr d. Rodin.n h cu¿r hrimd asüFrcs.on uó o¡n¡ o. w! ro rtM d. ¡e idrnnd¿d Mt¡d¿l
¿¡b<ad.|tsnqdD''lU.F
I Ar ñn¡r dd hjrnnF¿

Intereses relacionados