Está en la página 1de 4

I ANUO 171

CILNolfJUU-""
... ...,l'.:I9.'....
MEMDltAJrJllIlll

~.
l. ¡,.. ='¡""ri" U~ l{lu 00 ~"O 1oe r"c L"rea de iee UU. NIl. t j.nI¡lll'1.t.::'Út.
aun u,o"dnLc'" 111'1 lo~ pri,If,eror; m.su c101aJ'.c 1982.

~. C,,~i ~cdoo ,,110<1 h"n Il~.. o,,"·""" un .. Potan participación y ecc-
H...u~l .. ncjaoión oon el PHll. al c1lriglr l .. a .lt ... : .. ~.. e (le u~...
111Q' in
...o... t.~~~ 4Uicllu I1t J.•• it\Ul.,,~ón ''''01011111.

1~9~..=~d~,,~b~~~:~~~:t":~a~~
!¿nd". p:~~h~a
slrl1l<IUlJ.Ntl •.
d~~::;:~t~d:~ ~~~~~c.~:.
4. :;"lw}u,,,,un "ocunool:llionto de la"P'F.AA. {:le1oSrar,ett.l
COIU¡'O~O ero la J¡,j), a 1. tC'ta r.all~ada por 108 roo,orao.
5. Sr¡ CQoC de nc ...tI~tr1"lhar •• W'. reoonoci.a.i<!nto OOQJl,llItc, .lli
Fll l1.t.:-'; haoerl" '1'1formu =l.l"te'·III.. 11 L'·uv<Í.. do untl l'eGtllUC1011. (Ac.e-
~o 1) :¡ ~" ubjaLu ..~ccrdu~orl0 (J.n"KO2). ~"l'a :lajar taStlu;""al1o 01
"e;rbh~ll11l."to .. 5\1. .... rtLQ1;>ac .. ón en 91 logro d~ loa "bJetLvo~ ~~l PRll.

G. 1""l ..i1' "" jJl·,j,_iJil(l, ""un;'';" de ~S,CC. la forma y c1rc ..nute"cla9
!lo 'OllLialllnj_or el tll;!;rll.dll.clm.1."to " lo~ r e e ecz-ee di llts lJU.~:¡. per pur_
t. 11. las IF.U., en ~u i"lr~~~LF<'-c~ú" en 01 l'HtL

SO DE RfOJeGAlJlZACIOIJ IJA.I-IT~ I:t.CASA DE ESTUDIOS COUWTE • EL P~OCe.AL SEOOR ~ECTOR DE U UIJIVI!Ii'!SIDAD I-IACIOlJALDE D.CIOIJA. EN TE::'TIMONIO Oe"AGFeADECIMIElJTOA LA LA!3OI: CUMPLIDA ~lJDICI1A.l jE. 6OEIIOSAIRes . A~EXO ~ El COMAI-IDA.fE Df LA I"UERZA A1:J:EA • A~Gft.lTllJA .L.

• AMVERSO .

lTO ~EVE~SO _.. _.110 DE AG~ADECtMrel.. \ \ o__._ Et.I TESTIMOt. . ._ •••• OE -1982. .._. Al':~:~~ UUIVERSIDAO IJACIONAlI>E.