Está en la página 1de 8
Conflicte Col-lectiu 265/14 Part demandada: Ferrocarril Metropolita de Barcelona AL JUTJAT SOCIAL N° 19 DE BARCELONA IVAN ARMENTEROS RODRIGUEZ, lletrat i en representacid de la part actora en el procediment de referencia, davant el Jutjat Social compareix i di u Que el passat dia 2 de mar¢ de 2017 es va notificar a aquesta part la Diliggncia de constancia i ordenacié que porta la mateixa data, concedint a la part actora el termini de 10 dies per manifestar el que en el seu dret convingués, i es per aixd que es passa per mitja d’aquest escrit a formular les seguents AL:LEGACIONS PRIMERA.- Que la proposta realitzada per ‘empresa executada sobre la integracié a estructura del conveni colslectiu del personal Directiu 1 Técnic (DIT), no s'ajusta al requeriment efectuat el passat 18 de novembre de 2016, ja que no només continua perpetuant la situacié de desigualtat entre col-lectius de treballadors (DIT i de conveni) sind que la fa més gran i sostrau, com veurem, moltes de les seves condicions laborals i salarials de la negociacié col lectiva. SEGONA.- No podem oblidar que aquesta proposta sha de contextualitzar en el procés d'execucié de senténcia que es porta a terme com a conseqliéncia de ! incompliment empresarial del mandat establert a aquesta, aixi com d'un AiDE vidQo primer mandat judicial derivat de l'acta de data 18 d'abril de 2016 on s'establia, entre daltres, que es portés a terme I’ integracié efectiva del personal DIT en el conveni d'aplicacié, Davant 'abséncia de mesures d’ integracié efectiva d'aquest collectiu, aquesta part es va veure obligada a tomar a instar 'execucié de la senténcia, sent citades les parts a compareixenga el dia 18 de novembre de 2016. En aquest acte, es va poder constatar que I'empresa no havia dut a terme la integracié efectiva i, a instancia del Jutjat, es va comprometre a aportar una proposta d’ integracié amb la data limit d' de marg de 2017 TERCER.- Hem de fer esment que, si bé en aquesta data s'ha aportat al Jutjat la proposta que després passarem a analitzar en detall, durant el temps transcorregut entre el 18 de novembre de 2016 (data de la compareixenga) fins a la data de presentacié de la proposta, I'empresa NO HA NEGOCIAT, ni tan sols ho ha intentat, cap proposta dintegracié dels DIT a I'estructura de! C.C., la qual ha d'estar basade l'actual estructura de categories professionals establerta pel conveni vigent i no en cap altre sistema de classificacié professional tal com s'estableix a l'acta de 18 de novembre. De Ia mateixa manera que ha de quedar clar i palés que la proposta aportada NO HA ESTAT MAI NEGOCIADA, ni tan sols comunicada a aquesta part, ni al CE, convé posar en coneixement de! Jutjat que sobtadament s'ha presentat com a definitiva directament i uns dies abans de ser aportada a aquest Jutjat al col-lectiu de treballadors afectats, evidenciant, de nou, una falta de respecte a la negociacié col'lectiva i als representats del treballadors/es. QUART.- Entrant a lanalisi de la proposta aportada, la mateixa presenta dos greus defectes de base: En primer lloc no es fixa una data a partir de ia qual el personal estar’ efectivament integrat al conveni i, en segon loc, no es fa el detall del personal afectat per ‘integracié aportant el nivell DIT d’origen amb especificacié de la seva retribucié i la categoria de conveni a on, segons I'empresa, han de ser integrats, especificant, cas per cas, com quedaria la seva estructura salarial Aquests fets sén transcendentals per poder controlar I'efectiu compliment de le senténcia i perqué el procés es dugui a terme de manera adequada sense dilacions i no representi cap perjudici pels treballadors/es i sense que aquest procés diintegracié sigui utiltzat, com ho és, per perpetuar diferéncies i fer encara més grans els privilegis de un grup de treballadors. CINQUE.- Peré, qué pretén I'empresa amb aquesta proposta? Tal com es pot veure de la simple lectura de la proposta, la intencid de empresa no es integrar els treballadors DIT’s en [estructura del conveni, respectant els seus drets consolidats, siné que el que pretén, és la seva integraci6 formal perd mantenint mecanismes per consolidar i fer més grans les diferéncies entre unes persones treballadores i unes altres amb total opacitat pels seus representants, ja que s'indica per part de I'executada que es crearan una série de complements que només es negociaran de forma individual, per poder , com ja s'ha dit, perpetuar i augmentar les diferéncies salarials i de condicions de treball respecte dels treballadors no DIT’s, sempre en detriment de la massa salarial d'aquests ultims Per aixd utilitza tres mecanismes. 4- La creacié de tres categories noves en els nivells més alts i amb major retribucié, 2- Llextraccié del conveni de les retribucions REALS del personal sobre el qual recaura la integraci6 3- Perpetuacié i augment de les diferéncies respecte del personal ja integrat al conveni. SISE.- Respecte del primer dels punts, hem de dir que empresa pretén crear tres noves categories D1, D2 i D3 que es corresponen, segons I'empresa, amb els nivells DIT’s més alts, pero ni tan sols fa una descripcié funcional de les mateixes i les persones que han diintegrar cadascuna dielles. En aquest sentit, hem de deixar clar que la creacié d'una categoria professional ha d'estar sotmesa a la negociacié collective i per tant, aquest punt mai es podria incloure dintre de la proposta dintegracié. En qualsevol cas, en el sisteme de categories actualment vigents, existeixen totes les categories necessaries, incloses les de més nivell, per encabir a tots els treballadors ara considerats DIT’s, amb I'unica excepcié del personal d'alta direcci6 Des d'aquesta perspectiva no es poden admetre, per aquesta part, la creacié d'unes noves categories professionals aprofitant el context d'aquesta execuci6, SETE.- En referéncia al segon i tercer punt, empresa crea dos complements salarials en el prooés d'integracié fora de conveni, El primer el denomina millora voluntaria (punt 2.2.3) i el segon complement diintegracié (punt 2.2.3) La millora voluntaria, segons I'empresa, incorpora les possibles diferéncies retributives existents entre la retribucié actual del treballador DIT i la resultant de la integracié al conveni com a conseqiiéncia de I' aplicacié de les retribucions convencionals, si bé es pretén que a aquest complement no Ii sigui d’aplicacié el que estableix l'art 26.5 de I’ ET i que el mateix quedi fora del pacte convencional. Al respecte hem de deixar palés que efectivament els treballadors hauran de rebre un complement salarial que els permeti mantenir les seves retribucions perd en absolut es pot acceptar que no s'apliqui l'article 26.5 de I’ ET i encara menys que aquest complement no estigui regulat per conveni el que l'executada Pel que fa al denominat “complement d'integr: pretén és crear un complement que tingui com ella mateixa diu la finalitat de "compensar pel canvi de sistema retributiu que es duu a terme en aquest moment i, per tant, no s‘aplicara a cap altre treballador que no estigui inclds en la integracié actual, Aquest complement es reconeix individualment i no esta regulat per conveni.” Aquesta part, no pot acceptar de cap manera que es generi un complement com el que es pretén, en tant que no obeeix a cap fet objectiu, simplement té com a finalitat engrandir, encara més, les diferéncies salarials existents, com si les que ja hi son, entre el personal DIT i el personal de conveni, no fossin prou importants Els treballadors no han de ser compensats per aquest canvi de sistema retributiu dones no els hi genera cap perjudici, ja que les condicions retributives seran plenament respectades mitjangant el complement anterior A criteri d'aquesta part aquest complement, una vegada més, engrandiria les diferéncies salarials existents, no sent menys important el que també es pretén de contrari: “Aquest complement no tindra caracter de compensable i absorbible, es mantinaré a tito! personal i no esta regulat per conveni” Es a dir, l'empresa pretén negociar-lo individualment i fora de conveni, sent l'eina que li permet tornar a buidar de contingut la integracié dels DIT a estructura salarial, dones li permetria negociar a titol individual, augmentant unes condicions ja dentrada superiors respecte del personal amb igual categoria que ara es troba inclds al conveni i, a més, vulnerar el dret a la negociacié col lectiva daquest sindicat, aixi mateix també possibilitaria l'existencia de majors cesigualtats dintre del propi col-lectiu DIT. Respecte del manteniment de pélisses actualment vigents, aquesta part considera no ajustade a dret la clausula que es pretén introduir pel que fa a la polissa diassisténcia médica i a la pdlissa de vida i accidents, redactat en el sentit seguent: “A fi de mantenir el poder aaquisitiu, 'empresa compensaria la repercussié en I'import net individual, resultant de la transformacié de lantic benefici social en retribucié dineraria, mitjangant un complement compensator, tenint en compte que, per tal de facilitar 'exempoi6 fiscal dels primers 500€ per cada beneficiari, 'empresa podria faciltar junt amb el certificat d'IRPF, una altra certificacié dels imports deduits en némina. Aquest fet, suposaria un augment injustificat de les seves retribucions, en detriment de l'augment salarial de la resta de treballadors, ja que surt de la massa salarial conjunta En el mateix sentit, els imports de dietes i altres compensacions de despeses dels trebaliadors DITs tindran necessériament que complir el establert en el conveni col-lectiu. Per uiltim, s’estableix, com a cldusula de tancament, per si el proposat fins ara no fos suficient, que l'empresa pretén reconéixer individualment altres condicions que els treballadors DIT integrats tinguessin a titol individual si sén superiors al conveni, perd la qiiestié és que aquestes no han diexistir dones en primer lloc, no s'especifiquen, i per tant, mai poden ser reconegudes per aquesta part, i en segon loc, suposaria un altre mecanisme c’opacitat i d’ increment de les desigualtats entre grups de treballadors/es. VUITE.- D'alld que acabem a’ exposar s‘evidencia la nul-la voluntat empresarial d'acomplir el contingut de la senténcia i de nou, tomar, a vulnerar el dret a la negociacié col'lectiva d'aquest sindicat_ i actuar en perjudici de la resta de treballadors emparats en el conveni dones, les mesures diintegracié preteses per |’ empresa suposaran un augment incontrolat de la massa salarial del col-lectiu “integrat” que, a causa de les limitacions pressupostaries que lempresa al-lega en tot moment, només poden sortir del conjunt de retribucions de la resta de treballadors als quals se'ls aplica estrictament les retribucions i condiciones pactades al conveni NOVE.- Qué s'hauria de fer? A criteri d'aquesta part, el prooés diintegracié s'ha de fer segons els segiients principis: - De Transparancia i Bona Fe: Facilitant a aquesta part i al Jutjat tota la informacié necessaria per conéixer la situacié actual i real de cadascun dels treballadors DIT’s, aportant la descripcié de les seves condicions salarials i laborals actuals (inclis el seu nivell retributiu concret amb descripcié de les seves tasques actuals) i la descripcid de les seves condicions salarials i laborals que resultarien de lefectiva integracié en el conveni, inclosa la seva nova categoria amb descripcié de les seves funcions. 6s Només d' aqueste manera, es podré controlar que durant el procés els treballadors afectats no vegi'n minvades les seves condicions. - De Respecte de les condicions existents dels treballadors.- El procés ha de garantir que els treballadors afectats per la integracié no perdin cap condicié laboral o retributiva, - D' Homogeneitzacié i adaptacié de les condicions laborals al conveni ‘Tanmateix el procés ha de garantir que la integracié en el conveni no suposi un augment de les retribucions dels treballadors afectats, ja que perpetuaria les diferéncies i les faria encara més grans a les que ja existeixen. Per aixd sha de procedir a adapter les condicions dels DITs a les del conveni, respectant-ies perd homogeneitzant-les amb la de la resta de treballadors, aplicant el que disposa l'article 26 5 del ET respecte de les condicions establertes per sobre de les previsions convencionals, = De primacia del conveni col-lectiu- El conveni col-lectiu ha de ser la norma que amb cardcter prioritari, amb ple respecte de les normes superiors, regeixi les noves condicions dels treballadors que s'integren. Amb aquest criteri, no poden quedar fora de la negociacié col-lectiva les retribucions daquests treballadors, per tant, el complement "ad personam" que pugui aparéixer sthauré de recollir al propi conveni col lectiu, explicant la seva procedéncia, Per tant aquest denominat “procés d'integracié’ no pot emparar unes negociacions individuals amb cadascuna de les persones afectades, a fi d'establir retribucions diferents i individualitzades, per sobre de les que ja perceben, DECIM.- Per concioure, a la vista de tot el que s’acaba d'exposar, queda palés que empresa pretén continuar perpetuant i augmentant les diferéncies entre el col lectiu DIT i la resta de treballadors als que els hi es d'aplicacié el conveni col lectiu aprofitant 'oportunitat que li déna I'anomenat “procés d'integracis” per incrementar les retribucions sense control dels representants de les persones treballadores, sempre en perjudici de la resta de companys de la plantilla que veurien minvats els possibles increments salarials que es poguessin negociar en e| marc del conveni col-lectiu d’empresa, doncs |'augment de la massa salarial que pogués haver per repartir aniria sens dubte destinat basicament a un increment de les retnbucions del personal DIT’s de! qual es demana la integracié al conveni Per tot aixd DEMANO que és tinguin per realitzades les anteriors manifestacions en relacié a la proposta dintegracié aportada per l'empresa acordant allo que en Dret procedeixi Barcelona a 16 de marg de 2017 \ J Sofas os. 28346 J