Está en la página 1de 32

This file was generated with the demo version of the PDF Con verter

‚žÁâ§ÁÅ € ÁѨ ¥ÁÅžÁÅ⨠œÁ¥ÁÅé™ÁÅ (±Â§÷Û1-5)

‚¡Áôå™ÁÅ þÊþÁÅ úÉ¡Áå£ÍœÁÅþÁä Á Á œÉ Á £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅžÁâ ,¡ÉžÁâ ¡ÉžÁâ ¬Á®ÁÅò „þÁä þ ‚žÁâ§ÁÅ € ÁѨ ÁŧÃÏúÃ,‚Ï Â ©Â®ÁòœÍ þÊþÁÅ, ¥Á  €œÁà¨Å,¥Á Â¥Áé¦Áê ‡þÃä §Á ¨Š žÉÏ ÃÏúÁÅ ÁÅþÂä¥ÉÂ, žÂþÃ

ÁŧÃÏúÃ.¥Ä €ÏžÁ§Ã ¥ÉÅ™ÁݨÅ,¡Áõ ÁŨŠ‚Ï Â ÁÅžÁâ¨Å ÁÅ¨É ÊÑ §Á ÁÏ Â

ƒ Á Á „ÏýÅÏžÃ. Á Á ¡ÉžÁâžÃ £ýÃÛ ,žÂþÃä ¡ÁžÃ ¤Â ¨ŠÂ

§Â¬ÁÅàþÂä.‡Ïü¦÷ úʬÃ,¥Ä €¤Ã±Âë¦Á ¨ŠœÉ¨¡ÁÏ™Ã!

þ ÁÅ 10 years „þÁä¡Áô™ÁÅ ¥Á  €¥Á Âé,þÂþÂä

±Í©Á™ÁÏœÍ,þÁþÁÅä ¥Á  € ÁѨÞÁâ§Ê ¡ÉÏúà ¡ÉžÁâúʳ§ÁÅ. ÏžÁÅ©Á¨ì ©Â®Áò

£Íϙ¨ÂìÏýà ¬Á®ÁÅò ,¡ÁôúÁÖ Â¦Á¨ìÏýà ¡Ã§Áë¨Å úÁƬà úÁƬà þ ¥ÉÅ™ÁÝ

œÉ Á þà Ùà ±Í¦ÊžÃ.¡ÉžÁâ € ÁÑ ¡Ê§ÁÅ ü¦Á,úÃþÁä ÁÑ ¡Ê§ÁÅ

¥Á ¨ÃþÃ.¨Ïü¨Å,‚žÁâ§ÁÅ þÃüÏ Á ü¦Á¥Á ¨Ãþà ¨Â Ê œÉ Á £¨Ã¬Ã

„Ïý§ÁÅ.ü¦Á ÁÑ ¬Á®ÁÅò Š ÁÑ Áýà ¡ÉžÁâ ¥Á ¥Ùà ¦Á¨Âì  œÉ Á £¨Ã¬Ã

"¡Ã¬Á ÁÏ™Âë" €þÁäýÅÛ „Ïý¦,žÂþà ÁÅžÁâ ÁÆ™Á ‡ÏœÁ ¡ÉžÁâžÁÏýÊ þÂ

§ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠÁ¨Ã¡Ã ©Â™Ãþ Áƙ žÂþà Š Á ¡Ã§ÁëþÁÅ ¡Ã¬Á ÁýÏ

Á«ÁÛÏ.ü¦Á ÁÑ ÁÅžÁâÏýÊ þ ÁÅ £Â Á ‚«ÁÛÏ.€žÃ þÁ™ÁŬÁÆà „ÏýÊ žÂþÃ

¡Ã§Áë¨Å Š ÁžÂþÃþÌ Áýà ©Ì§ÁŬÁÅ ÁÅÏýÆ ¡Ë à ÃÏžÁ Ä

¡Ã§Áë¨Æ ÁÅœÁÅÏýÊ,žÂþÁ¥Áé ÁÅžÁâþà žÉÏ Â! ¦Á¥Á Á¬É ÃÑ ±ÍœÁÅÏžÃ! ÌžÃâ Á ±ÌýÃÛ Á „ϙà œÉ¨ì  „ÏýÅÏžÃ.¥ÁÅýÅÛ ÁÅÏýÊ ¥Á ¬ñ̦ÊýÅÛ „Ï™Ê žÂþà œÉ¨ìþà £Â™Ä à ¡ÉžÁâ ¡ÉžÁâ ¬Á®ÁÅò Š Á asset.©ÉþÁ ¨ þÁÅϙà úÁƬÊà žÂþà ÁÅžÁâþà ¥ÁÅžÁÅâ¡ÉýÅÛ Í ÁÅϙ „Ï™Á¨ÊÏ.

This file was generated with the demo version of the PDF Con verter

Á úÃþÁä ÁÑ ©Ã«Á¦Á Âþà ̬Êà €žÃ ¡ÉžÁâ ÁÑ ÁÏýÉ ÌžÃâ  ±Ì™ÁÅ ÁÅ „ÏýÅÏžÃ.žÂþà £Â™Ä ¨Í £Â  ÌýÌÛúÊÖýÅÛ ÁþáÃÏúÊžÃ

žÂþà œÉ Á £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅžÁâ

£Ì™ÁÅÝ¨Í ¡ÉýÃÛ žÂþà £Ì™ÁÅÝþà Áƙ žÉÏ ÁúÁÅÖ.žÂþà ‡§Áëýà ¡ÉžÂ¨

¨ÍœËþÁ

£Ì™ÁÅÝ.Š Á úÃþÁä ¡Ã¨Âì™Ã ¨Ï™ÁÅ

¥ÁŸÁê¨Í žÁƧÁþà ¥ÉÅ™ÁÝ ,¥ÉÅ™ÊÝ ÂžÁÅ

Á žÂþà ¬Á®Áò ¥ÁÅúÃÖ Á¨

ÁŧÃÏúà ̞Ãâ  úɱÂå¨Ã.¡ÉžÁâ ÁÑ ¬Á®Áò ÁÏýÊ žÄþéà ú¨ ¡ÉžÁâ©Ã.úÃþÁä

¬ËüÅ ÁÅ¥Áé™Ã ¦Á¨Âì  „Ïý¦.žÂþà ÁÅ쪃 ¥ÄžÁ €©Ã §ÉÏ™ÁÅ ¡Ê§ÃÖþÁ ÌÏ™Á¨Âì  „Ïý¦.žÂþà ¡Ã§Áë¨Âì  Š ÌÑ ÁÑ £Â¦ ¡ÉžÁâ

ÁÅ¥Áé™Ã ¦Á¨Â  „ϙà ÁÅ¥Áé™Ã ¦Á œÌ™Ã¥Á ¨Â  £Â¦ ¥ÁÅúÃÖ Á

Áƙ £Â  ±Ì™ÁÅ ÂÓ žÂžÂ¡Áô ¥ÁűÂåœÃ Á €Ï ÁÅ®ÁÏ žÂ Â

„ÏýÅÏžÃ.©Â®Áò ÁÅžÁâ¨Ãä,£Â¦¨Ãä,¡Áõ ÁŨÃä ‡¨Â žÉÏ ÂþÍ,€ ÁѨÞÁâ§ÁÅ

±ÌýĨŠ¡Á™Ã þÂúÊœÁ ‡¨Â žÉÏ ÃÏúÁÅ ÁÅþÂä§Í,¥ÁÅÏžÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ

¥Ä ʜɨŬÁÅàÏžÃ.€ÏœÊ žÁÅ,þÊþÁÅ ¥Á Â¥Á¦Áê œÍ þ €œÁà¨ÃžÁâ§Ää þÂ

ÁѨÞÁâ§Ã ‡žÁÅý ‡ÏœÁ ¡ÁúÃÖ Â žÉÏ ÂþÍ Áƙ ¥Ä ÁÅ úɱÂàþÁÅ.

‚¡Áô™ÁÅ ü¦Á ÁÑ Ã 28 years,¥Á ¨Ãþà à 25.þ ÁÅ

20.þ ÁÅ ¡ÁžÃÿÊþÊ®ÁÅò ©ÁôþÁä¡Áô™ÁÅ ©Â®ÃòžÁâ§ÁÅþÁþÁÅä œÉ Á §ÉúÁÖ ÌýÃÛ

¡Áõ ÁÅ, ÁÅžÁâ žÉÏ ÃÏúÁÅ ÁÅþÂä§ÁÅ.þ ¥ÉÅžÁýà €þÁŤÁ©Á¥Ê œÉ Á ¡ÁúÃÖ Â

ü§Ã ÃÏžÃ.

Á §ÍüÅ þÊþÁÅ ÿÍÏ ©Á§÷Ñ úʬà Ìþà ,žÂÿÁ¥Ê¬Êà

¥ÁÏúÃþÄ®Áò ͬÁÏ ÃúÉþ÷ ©Ë¡Áô ©É®Âò.þÊþÁÅ €¡Áôå™ÁÅ ¬É¡Á§Êý÷ £É™ÁÆëϨÍ

¡Á™ÁÅ ÌþÊ ©Â™ÃþÃ.¥Á  € ÁѨÞÁâ§ÁÅ ‚Ï Ì Á §ÁÆ¥ÁÅ¨Í ¡Á™ÁÅ Ìþʩ§ÁÅ. ÁѨÞÁâ§ÁÅ ©ÁôþÁä §ÁÆ¥ÁÅ ¨ÍÏúà £Â  ¥ÁƨŠÁŨŠ©ÃþÁ¡Á™ÁÅàÏýÉ €ýÅ ©Ë¡Áô þÁ™ÃúÂ. ÌžÃâ Á žÁ Ãӧà à ©É®Ãò Ãýà à ¨ÍÏúà ©Â®Áò §ÁÆÏ ¨Í à œÌÏ Ã úÁƳÂ.þ ÁÅ œÉ¨Ã¦Á ÁÅÏ™ÂþÊ, þ ¥ÉÅ™ÁÝ þà Á™Á™ÁÏ start €¦ÏžÃ.

This file was generated with the demo version of the PDF Con verter

¨Í¡Á¨ ¡ÉžÁâ ÁÑ ü¦Á £ýÛ¨Êì ÁÅÏ™Á ¡ÁÏ Á ¡Á Á¨ žÄ¬Ã ¡Á™ÁÅ ÁÅþéÁôÏýÊ,úÃþÁä ÁÑ žÂþà ¥É™Á žÁ ÁÓ§Á ÌÏœÁÅ ÁÅ ÁƧÌÖþà žÂþà £Ìϙ¨ÂìÏýà ¡ÉžÁâ ¡ÉžÁâ ¬Á®Áòþà ¡Ã¬ÁÅ ÁÅœÍÏžÃ.ü¦Á ÁÑ ¬Á®ÁòþÁÅ €ÏœÁ žÁ ÁÓ§Á  úÁÆ™ÁýÏ €žÊ ¥ÉÅžÁýà ³Â§Ã! žÂþà ¬Á®ÁÅò Š ÁÑ ÁÑýà ¡ÉžÁâ ¥Á ¥Ùà ¦Á¨Âì Á „ϙà žÂþà ¥ÁÅúÃÖ Á¨Å €§Á €Ï ÁÅ®ÁÏ žÂ  „þÂä¦.œÉ Á £¨Ã¬ÃþÁ §ÉÏ™ÁÅ ¬Á®ÁòþÁÅ € ÁÑ £Â Á ÁÅ¨É ÃÑ ¡Ã¬Ã ÃÏúÁÅ ÌÏýÍÏžÃ.úÃþÁä ÁÑ ©ÌÏýà ¥ÄžÁ ÁÆ™Á £ýÛ¨Êì©Áô. žÃ ÌÏœÁÅ ÁÆÑúÁÅÖþéÁôϞà £ýÃÛ ©ÉþÁ ÁþÃÏúà ÁþÁ£™ÁÅàþÁä žÂþÃ

¡ÁôúÁÖ Â¦Á¨ìÏýà ¡Ã§Áë¨Å œÉ Á Á¬Ã ÉѬÁÅàþÁä¦. žÂþà §ÉÏ™ÁÅ ¡Ã§Áë¨Å ©Ã™Ã

±Í©Á™ÁÏœÍ ©Âýà ¬ÁÏžÁŨÍÏúà žÂþà ¡Áõ ÁÅ §É¥Áé¨Å ÁþÁ£™ÁÅàþÁä¦.

ü¦Á ÁÑ Á¬Ã  ¥ÁƨŠÁÅœÁÆ,¡Á®Áò ¥ÁŸÁê œÁþÁ ‡§Áëýà ¡ÉžÂ¨Ãä

̧ÁÅ ÁÅÑÏýÆ, ÁŨœÍ ÁÅžÁâþà ¨Íì à €™ÁÅ ÉœÁÅà ¨Ê¡Ã œÉ Á £ÆœÁŨÅ

¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÆ úÃþÁä ÁÑ Ã Á¬Ã ÊѨ ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÍÏžÃ.

ü¦Á ÁÑ:

¡Ã¬Á Á©Ê ¨ÏüÂ!!þÄ €¥Áéþà žÉÏ Â! ‚ÏœÁ ¡ÉžÁâ ¬Á®ÁÅò

„þÁä ¨Ïüþà úÁƳ©Ê? þÄ €¥Áé,þÄ £Â¦¨Å ÁÆ™Á ¡ÉžÁâ©ÊþÊ ¨ÏüÂ! þÂ

¬Á®Áòþà þÄ ¬Á®Áò œÍ §ÁÅžÁÅâœÁÆ þÄ ¡Ã§Áë¨Ãä ¡Ã¬ÁÅ ÁÅœÁÆ, þÄ ÁÅžÁâ¨Ì

©Ê¨ÉýÃÛ þÄ £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅžÁâþà žÉÏ ÁÅœÁÆ „ÏýÊ ¦Á¥Á Á¬Ã  „ÏýÅÏžÊ ! þÄ

€¥Áé !, ÁýÃÛ Â ¡Ã¬Á Á©Ê!,œÉ Á £¨Ã¬ÃþÁ þÄ ¡Áõ ÁÅ ,¡Ã§Áë¨Å, ÁÅžÁâ þ ÁÅ

£¨É Á¬É ÃѬÁÅàþÁä¦Êê ¨ÏüÂ! þÄ ¡Áõ ÁÅ ‡ÏœÁ £¨Ã¬ÃÏžÊ! ¡Áõ§Ä¨Â œÉ Á

„£Ãç ÁþÁ£™ÁÅœÌÏžÉÊ þÄ €¥Áéþà žÉÏ Â! þÄ œÁŨÊìþà ¡Áõ ÁÅþà þ £Â¦¨

¥ÄžÁ §ÁÅžÁâ©Ê ¨ÏüÂ!

¥Á  ¡ÉžÁâ ÁÑ ‚ÏœÁ ¡ÁúÃÖ £ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅÏžÁþà þÊþÁÅ ‡¡Áôå™ÁÆ €þÁŠͨʞÁÅ.žÂþÁ¥Áéþà žÉÏ Â!,‡ÏœÁ Á¬É ÃÑ „ÏýÊ €ÏœÁ ¡ÁúÃÖ Â ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅÏžÃ!! ü¦Á ÁÑ ¥Á ÂýÂì™ÃþÁ ¡ÁëœÃ ¥Á Âý þ úÉ©Áô¨Íì ¥Á §ÁťɠÁÅœÍϞà ‚¡Áôå™ÁÅ. ÁÅžÁâ, ¡Áõ ÁÅ, ¬Á®ÁÅò Š Á ™ÁžÂþà þÍýÃ

This file was generated with the demo version of the PDF Con verter

©ÉÏý ©ÃÏýÏ ‚žÊ ¥ÉÅžÁý ©Á™ÁÏœÍ þ ¥ÉÅ™ÁÝ žÂžÂ¡Áô 8'' ±Ì™ÁÅ ÁÅ ³Â ÃÏžÃ. þ ¥ÉÅ™ÁÝþà Ářà úÊœÌà ¡Ã¬ÁÅ ÁÅÑÏýÆ ‚Ï Â ˆ¥Ã ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅþÂä§Í €þà ©ÃÏýÅþÂä.

úÃþÁä ÁÑ ¥Á ¨Ãþà , ¡ÉžÁâ ÁÑ §ÉÏ™ÁÅ ¬Á®ÁÅò ÁýÃÛ Á ¡Ã¬ÁÅ ÁÅœÁÆ §ÉÏ™ÁÅ ¬Á®Áòþà žÁ ÁÓ§Á  ©ÌœÁÅàœÁÆ,žÂþà ¬Á®Áò ¥ÁÅúÃÖ Á¨Ãä þÁ¨Å¡ÁôœÍÏžÃ! §ÉÏ™ÁÅ ¥ÁÅúÃÖ Á¨Ãä ©Ê®Áò ¥ÁŸÁê¨Ì ¡ÁýÅÛ Ìþà ¥ÁÅúÃÖ Á¨Ãä ¡Ë Ã ¨Â ÁÅœÁÆ ,¥Á®Äò ¥ÁÅúÃÖ Á¨Ãä žÂþà £Â¦¨Íì Ê ÁÅúÁÅÖœÍÏžÃ! žÂþà £Â¦¨Å ú¨ ¡ÉžÁâ©Ã €©Á™ÁÏœÍ žÂþà ¬Á®ÁÅò §ÉÏ™ÁÅ £Â  žÁ Áӧà Ã

©ÌœÁÅà ÌþÃ, ©Âýà ¥ÁŸÁê ¨Í¦Á ¦Á¥Á Á¬Ã  ÁþÁ£™ÍàÏžÃ!

þ ÁÅ ©ÉÏ£™Ê ©ÁúÃÖþÁ ¨ÍúÁþÁ:žÂþà §ÉÏ™ÁÅ ¬Á®Áò ¥ÁŸÁê¨Ì þÂ

£¨Ã¬ÃþÁ ¬ÁŨÃìþà ¡ÉýÃÛ žÉÏ ÃœÊ ¦É¨Â ©ÁôÏýÅÏžÍ €þÃ!

¥Á ¨Ãþà € ÁÑ : ‹¬Ã þÄ ÁÅžÁâ¨Ì þ ̨Ãìþà žÉÏ Á! ˆ¥Ã

¬Á®Êò þÄ©Ã! Š ÁÑ ÁÑýà ¡Ã¬Á ÁýÂþà à þ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠ¬Á§Ã±Í©Á™ÁÏ

¨ÊžÁÅ.ˆÏœÃþÂä©Ê , ‚ÏœÁ £¨Ã¬Ã ÌýÅÛ ÁÅÏýÅþÁä¦ þÄ £Â¦¨Å! þÄ §ÉÏ™ÁÅ

¬Á®Áòþà ‡ÏœÁ ¡Ã¬Ã Ãþ þ Á¬Ã œÄ§ÁýÊìžÊ! þÄ §ÉÏ™ÁÅ £Â¦¨Ãä Š Áýà Â

úʬà ¡Ã¬Ã ÃþÁ ÌžÄâ ‚Ï Â ¡Ã¬Á ¨þáóÌàÏžÊ ¨ÏüÂ!.¨Ïü,©Äýà ¥ÄžÁ

þ ÁÅžÁâ þà ¡ÉýÃÛ œÉ Á §ÁÅžÂâ¨þáóÌàÏžÊ! §ÁÅžÁâþ ¨ÏüÂ!, þ ÁÅžÁâþÃ

©Äýà ¥ÄžÁ §ÁÅžÁÅâœÁÅÏýÊ þÄ ÁÆ,þ ÁÆ ‚žÁâ§Ã Ä Á¬É ÃÑ ±ÍœÍÏžÊ, þÄ

€¥Áé ÁÅžÁâ¨Ì þ ̨Ãìþà žÉÏ Á! ©Äýà ¥ÁŸÁê¨Í ¨Í¦Áþà úÁÆ™Á©Ê, ‡ÏœÁ

¡ÉžÁâžÍ ! þÄ €¥Áé! þÄ §ÉÏ™ÁÅ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê ‡ÏœÁ ¡ÉžÁ⠎®à „ÏžÍ ©ÄýÃ

¥ÁŸÁê €ÏœÁ ÁÏýÊ ¡ÉžÁ⠎®ÄþÊ „ÏžÊ ÁÅžÁâ £¨Ã¬ÃþÁ ¡Áõ ÁÅ ¨ÏüÂ!

€ÏýÆ úÃþÁä ÁÑ ¡ÉžÁâ ÁÑþà £ÆœÁŨŠœÃ™ÁÅœÁÆ £Â  Á¬É ÃѬÁÆà, žÂþà œÉ Á £¨Ã¬ÃþÁ §ÉÏ™ÁÅ £Â¦¨Ãä §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨ ¥ÁŸÁê ‚§Ã ÃÏúÁÅ Ìþà Á¬Ã Á¬Ã  œÉ Á ¡Ã¬ÁÅ ÁÅœÍÏžÃ!

This file was generated with the demo version of the PDF Con verter

þÃüÏ Â þÊþÁÅ €¡Áåýà žÂ  €ÏœÁ ¡ÁúÃÖ £ÆœÁŨŠ©ÃþÁ¨ÊžÁÅ. þ ÁÅ Š®ÁòϜ fever ©ÁúÃÖþÁýÅì €þáÃÏúÃÏžÃ. ÃÏžÁ þ ¥ÉÅ™ÁÝ þ ÁÅ œÉ¨Ã¦Á ÁÅÏ™ÂþÊ žÂžÂ¡Áô €™ÁÅ ÁÅ ±Ì™ÁÅ ÁÅ ³Â ÃÏžÃ! ‚¡Áô™ÁÅ þ ¥ÉÅ™ÁÝœÍ ˆ¥Ã úɦÁ Âê¨Í Áƙ þ ÁÅ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ.¥ÉÅ™ÁÝ ¨Í¡Á¨ÃþÃÏúà ˆžÌ œÁþÁÅä ̬ÁÅàþÁäýÅÛ €þáóÍàÏžÃ. Á¬ÃžÄ§Â þ ¥ÉÅ™ÁÝ þà žÊÏýÍì þËþÁ ¡ÉýÂÛ¨ÃþáÃÏúÃÏžÃ.‡žÁŧÁÅ Â þ ÁÅ ÃúÉþ÷ ¨Ì Š Á žÍ¬Á ¦Á ÁþÁ£™ÃÏžÃ.žÂþà à þ ¥ÉÅ™ÁÝ ÁÅÏ™ÁÅ ¡ÁýÊÛýÏœÁ £Ì ÁÑ úʬÃ, žÍ¬Á Â¦Ê ¥Á  € ÁѨ ÁÅžÁâ €þÁÅ ÌþÁÅ Ìþà žÂÏýÍì þ ¥ÉÅ™ÁÝ þà ÁÅÏ™ÁÅ žÂ Á žÁƧÃÖ Á³Â Á³Â žÉÏ Á³Â Â.€ýÂì þ ¥ÉÅ™ÁÝþà žÍ¬Á ¦Á

œÌ žÉÏ ÃÏúÁÅ ÁÅÏýÆ,‚Ï Â ÁÅžÁâ £¨Ã¬ÃþÁ ¥Á  € ÁѨÞÁâ§ÁÅ

ˆÏúʬÁÅàþÂä§Í úÁÆ™Á³Â Â.

¨Í¡Á¨ à œÌÏ ÃúÁƬÃþÁ¡Áô™ÁÅ þ ¥ÁœÃ ±Í¦þÁÏœÁ

¡ÁþËÏžÃ.¨Í¡Á¨ ¡ÉžÁâ ÁÑ úÁÏ Á¨ ÃÏžÁÅ Â úÃþÁä ÁÑ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ

úÊœÁŨþà ©ÉþÁ Á þÁÅ쪀 žÁƧÃÖ žÂþà ̩Éí ÃÑ £¨Ã¬ÃþÁ Ì£ç§Ã

£Íϙ¨ÂìÏýà §ÉÏ™ÁÅ £Â¦¨Ãä, Š ÌÑ ÁÑ £Â¦þà Š ÌÑ ÁÑ úÊœÍà Š™Ã¬Ã

¡ÁýÅÛ ÌþÃ, Á¬Ã ÌžÄâ úɱœà ¡ÃÏ™Ãþà ¡Ã¬Ã ÃþÁýÅÛ ¡Ã¬ÁÅ ÁÅœÍÏžÃ.‚¡Áô™ÁÅ

úÃþÁä ÁÑ,¡ÉžÁâ ÁÑ ©ÉþÁ ¨ ¥É ®Áò ¥ÄžÁ þèÌÖþà ©ÁôÏžÃ.©ÉþÁ ÁþÁÅÏ™Ã

žÂþà ̩Éí ÃÑ £¨Ã¬ÃþÁ £Â¦¨Ãä ¡ÁýÅÛ Ìþà Á¬ÃžÄ§Â ¡Ã¬ÁÅ ÁÅœÁÆ œÁþÁ

œÁŨÊìþà ¡Áõ ÁÅþà ¡ÉžÁâ ÁÑ þÁÅþÁäýà ÁÅžÁ⠥ĞÁ ¡ÉýÃÛ œÉ Á

§ÁÅžÁÅâœÍÏžÃ.¡ÉžÁâ ÁÑ Á¬É ÃÑþÁ ¨Ïü¨Â £Â¦¨Ãä ¡Ã¬Ã ÃÏúÁÅ ÁÅÏýÆ

ÁÅžÁâþà ÁÅÏ™ÁëÏ Â œÃ¡ÁôåœÁÆ œÁþÁ ÁÅžÁâþà úɨÉì¨Ã ¡Áõ ÁÅ ¥ÄžÁ §ÁÅžÁÅâœÁÆ

"¬Ä,¬Ä" €ÏýÆ úÃþÁä ÁÑ Ã Á¬É ÊѨ £ÆœÁŨŠ¥ÁýÂì™ÁÅœÍÏžÃ.

¡ÉžÁâ ÁÑ: ˆÏ¡Ã¬ÁÅ ÁÅœÁÅþÂä©Ê,þ £Â¦ ¨Ïü¨Ãä,¡Ã¬ÁÅ ÁÅ ©Äý¥Áéþà žÉÏ Â!þ £Â¦¨Å þÂ Ê Á¬É ÃѬÁÅàþËä!þÄ €¥Áé, Á¬Ã ÌžÄ⠡ìÁÅ ÁÅ ¨Ïü¨Ãä!‹¬Ê©÷!, §Ê¡Áô ü§Á Á£Í¦Ê žÉÏ ÁŨÂýþà œÁ¨ÅúÁÅ ÁÅÏýÉþÊ þ ÁÅ ¡Áõ ÁÅ¨Ì Ì¨Ãì ÁÅžÁ⠞  ³Â ÁÅœÍÏžÊ!þÂ

This file was generated with the demo version of the PDF Con verter

̨Ãìþà úÁÆ™Á©Ê, €§ÁÏ ÁÅ®ÁÏ ±Ì™ÁÅ ÁÅ ³Â ÃÏžÊ! §ÂœÃë Áƙ ¬Á§Ã  þÞÁë ¡ÁýۨʞÊ!þÃþÁä §ÂœÃë þèÌÖþà „úÁÖ ±Í¬Êà ¥Á Â¥ÁŨŠ €™ÁÅ ÁÅ žÁƧÁÏ úÃ¥ÊéžÃ, §ÉÏ™Á™ÁÅ ÁŨ žÁƧÁÏ ¡Áõ ÁŨÍÏúà „úÁÖ úÃ¥ÃéúÃÖ ÌýÃÛÏžÊ ¡Áõ ÁÅ ¨ÏüÂ!þÄ ¡Áõ ÁÅ ‡ÏœÁ þÁÅþÁä  „ÏžÊ!§ÁÅžÁâ©Ê ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!þÄ €¥Áé ,þÄ €œÁŨÊìþà ÁÅœÁàþà þ œÉ Á £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅžÁ⠥ĞÁ §ÁÅžÁÅâ!

€ÏýÆ úÃþÁä ÁÑþà §ÉúÁÖ ÌýÃÛ ¥Á§Ä œÁþÁ ÁÅžÁ⠥ĞÁ ¡Áõ ÁÅœÌ §ÁÅžÃâÏúÁÅ ÁÅÏýÆ £Â¦¨Ãä ÁŨ œÄ§Ê¨Â ¡Ã¬Ã ÃÏúÁÅ ÌÏýÍϞà ¡ÉžÁâ ÁÑ.

‚ÏœÁ ¡ÁúÃÖ £ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™Ê ©Â®ÁÅò þ ÁÅ € ÁѨŠÂ

©ÁôþÁäÏžÁÅ ÁÅ þ ÁÅ £Â  þÁÏžÁÏ ©Ê¬ÃÏžÃ.‚ Á þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¬ÁÏ ÁœËœÊ

¬Á§Ê ¬Á§Ã!€žÃ ³Â à ³Â à ‚ Á ³Â Á ¨Ê Á ±ÍœÊ, Á¬Ã ÌžÄ⠞ͬÁ Â¦Ê € ÁÑ

¡Áõ ÁŨþÁÅ Ìþà Á³Â Á³Â žÉÏ Á ³Â Â!

¡ÉžÁâ ÁÑ ¡Áõ ÁÅ þÊ þÁÅþÁä úÍýÅ þÃÏúà £Â Â

ÁþÁ£™ÍàÏžÃ.‡ÏœÁ ¥ÁÅžÌâ³ÍàÏžÍ! þÁÅþÁä Á ©ÁôþÁä ±ÌýÛ ÃÏžÁÅ Â £Â Â

Ì©Éí ÃÑ £¨Ã¬ÃþÁ ±ÌœÃà Á™ÁÅ¡Áô ,žÂþÃä þÁÅ Ìþà ¡Áõ§Ä¨Â ©Áô£Ãç

ÁþÁ£™ÁÅàþÁä œÉ Á £¨Ã¬ÃþÁ žÂþà ÁÅœÁà,þ ÁÅ £Â  Á¬Ã ÉѬÁÅàþËä!¡Áõ ÁÅ

¥ÁŸÁê¨Ì ©ÁôþÁä úĨà Á žÂžÂ¡Áô ±ÌœÃà Á™ÁÅ¡Áô þÁÅϙà žÂþà ÁÅžÁ⠞ Â

ú¨ ±Ì™Á©Áô  ©ÁôÏžÃ.€þÃäýà ÁÏýÊ £Â  ¥ÁÅžÁÅâ³ÌàþÁä žÂþà ̨Ãì žÂþÃ

¡Áõ ÁÅ ¡ËþÁ §ÉÏ™ÁÅ §É¥Áé¨ ¥ÁŸÁê  ÌýÛúÃÖþÁýÅÛ ÁþÁ£™ÍàÏžÃ.žÂžÂ¡Áô

€§ÁÏ ÁÅ®ÁÏ ¡Ë  ³Â à ÁþÁ¡Á™ÁÅàþÁä œÁþÁ ÁÅœÁà ̨Ãìþà ¡ÉžÁâ ÁÑ œÁþÁ

Ářà úʜà §ÉÏ™ÁÅ ©Ê®Áò ¥ÁŸÁê ¡ÁýÅÛ Ìþà þÁ¨Å¡Áô ÁÅÏýÆ, €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁŠ̨Ãìþà ³Â Á žÄ¬Ã ¥Á§Ä þÁ¨Å¡Áô ÌÏýÍÏžÃ.

Á úÃþÁä ÁÑ ¡ÉžÁâ ÁÑ £Â¦¨Ãä ‚«ÁÛ¥ÉÅúÃÖþÁýÅÛ ¡Ã¬ÁÅ ÁÅœÁÆ Á¬Ã ÉÑþÁ¡Áôå™Á¨Âì §ÉÏ™ÃÏýÃþà žÁ ÁÓ§Á  ©ÁœÁÅàœÁÆ ©ÉþÁ ÁþÁÅϙà £Â¦¨

This file was generated with the demo version of the PDF Con verter

¥ÁŸÁê ˆ§Áå™ÁÅàþÁä ±Ì™ÁÅ Âýà ¨Ì¦Á¨Í à œÌÏ Ã úÁƬÁÆà þ¨à Áþà œÁþÁ ‡§Áëýà ¡ÉžÂ¨ ¥ÄžÁ œÃ¡Áå³Â ÃÏžÃ.¡ÉžÁâ ÁÑ ¬Á®Áò ¥ÁÅúÃÖ Á¨Å úÁƬÊà ‡©Á§Ëþ ©ÂýÃþà úÄ Á ÁÅϙ ©ÁžÃ¨Ã¡ÉýÛ§ÁÅ.Š ÌÑ ÁÑ ¥ÁÅúÃÖ Á žÂžÂ¡Áô €§ÁÏ ÁÅ®ÁÏ ±Ì™ÁÅ ÁÅ ©Áôϙà ,¥ÁÅúÃÖ Á úÁÅýÆۜ ¡ÉžÁâ §ÁƱ¦Á þ›ɥÁÏœÁ aerola úÁÆ™Á¥ÁÅúÁÖý  ÁþÁ¡Á™ÍàÏžÃ.úÃþÁä ÁÑ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ ©Ê®Áò ¥ÁŸÁê ¡ÉžÁâ ÁÑ £Â¦ ¥ÁÅúÃÖ Á¨Ãä ¡ÁýÅÛ Ìþà þÁ¨Å¡ÁôœÁÆ,€¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÅ ©ÂýÃþà ³Â ÁžÄ³ÍàÏžÃ.

úÃþÁä ÁÑ: þÄ €¥Áé ÁÅœÁà ¨Í þ £Â¦¨Ãä žÉÏ Â!±Í¦þÁ

³Â§Ã þÊþÁÅ hostel ¨Ì „þÁä¡Áô™ÁÅ þÁÅ©Áôí ,¥Á Â¥Á¦Áê ,€œÂà,úÃþÁäœÂà ‡þÃä

§Á ¨Š žÉÏ ÃÏúÁÅ ÁÅþÂä§Ê ÁÅžÁâ ÁÅœÁà ¨Ïü!! þÊþÁÅ ¨Ê ÁÅÏ™Â

žÉÏ ÃÏúÁÅ ÍýÂþà à þÄ ÁÅ ¥ÁþÁ¬É¨Â Š¡ÃåÏžÊ,¡Áõ ÁÅ ¨ÏüÂ? þ ÁÅ

œÉ¨Å¬Ê ,€œÁà þÃþÁÅä £Â Â §ÉúÁÖ ÌýÃÛ ©ÁôÏýÅÏžÃ.þÁÅ©Áôí Áƙ žÂþÃ

ÁÅžÁâþà úÁƬÊà ú¨Å, ¦É¥Á Á¬ÃœÍ §ÉúÃÖ ±ÍœÂ©Áô!. ¥Ä§ÁÏžÁ§ÁÅ

úʬÃþÁ©ÁþÃä œÁ¨Å¬ÁÅ ÁÅÏýÆ þÃþÁä §ÂœÃë þ ÁÅžÁâ¨Í Š Á ©ÁÏ Â¦Á,

¡Áõ ÁÅ¨Ì ‚Ï Ì Áýà ¡ÉýÅÛ Ìþà ¡Áõ ÁÅ, ÁÅžÁâ Š ʳ§à žÉÏ ÃúÁÅ ÁÅÏýÅ

þ ÁŨ œÄ§ÁÅÖ ÁÅþÂäþÊ, ̨Ãì ¨ÏüÂ!þÄ ÁÅ œÉ¨Å¬ÁÅ ÁžÂ, þ ÁÅ

ÁÅ¨É ÃÑœÊ þÊþÊÏúʳÂàþÍ! þ ¡Áõ ÁÅ¨Ì ©ÁÏ Â¦þà þÌýÍì Ã, ÁÅžÁâ¨Í

©ÁÏ Â¦Áþà ÁÅœÁà¨Í à ¥Á®Ãò þÍýÍì ©ÁÏ Â¦Áþà ÁÅžÁâ¨Í à ¥Á §ÃÖ ¥Á §ÃÖ

©ÁÏ Â¦Á¨œÍ ¡Áõ ÁÅ, ÁÅžÁâ,þͧÁÅ ¥Á §ÃÖ ¥Á §ÃÖ žÉÏ ÃÏúÁÅ ÁÅþÂä ÁŨ

œÁ ÁӨʞÊ, ÁŨ ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!.‚ Á þÁþÁÅä þÊþÊ £ÆœÁŨŠœÃýÅÛ ÁÅÏýÆ,þÂ

£Â¦¨Ãä þÊþÊ ¡Ã¬ÁÅ ÁÅÑÏýÆ,£Â  Á¬Ã ÃÑþÁ¡Áôå™Á¨Âì ÁÅžÁâ¨Ì ÁÆýϨÂ

žÃ ÃþÁ ©ÁÏ Â¦Áþà þÍýÍì ¡ÉýÅÛ Ìþà úÄ ÁÅœÁÆ, ÁÏý ¬Ê¡Áô ¡ÃúÃÖ ÃÑþÁ

¨Ïü¨Â þ œÉ Á £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅžÁâþÃ, Ì©Éí ÃÑ ¡Áõ§Ã¨Â ©Áô£Ãç ÁþÁ£™ÁÅàþÁä þ ¡Áõ ÁÅþà ÁŨ œÄ§Ê žÂ  ¡ÃúÃÖ ¡ÃúÃÖ Â žÉÏ ÃÏúÁÅ ÌþÂäþÊ, £Â¦ ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!!

This file was generated with the demo version of the PDF Con verter

‚ÏœÁ ¡ÁúÃÖ Â úÃþÁä ÁÑ ¥Á ÂýÂì™ÃþÁ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ‚ Á þ ¥ÉÅ™ÁÝ þ ÁÏýÍë¨Å œÁ¡ÃåÏžÃ.žÍ¬Á ¦Áþà §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ ¡ÁýÅÛ Ìþà þ ¬ÁŨÃìþà Á¬Ã ÌžÃ⠞ͬÁ ¦Á¨Í à žÁƧÃÖ Á³Â Á³Â žÍ¬Á ¦ÁþÃ

žÉÏ Á³Â Â.þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅþà üÉý÷ ¬Äå™Íà ¥ÁÅÏžÁÅ ÁÆ ©ÉþÁ ÄÑ ÁžÃ¨Ã¬ÁÆà žÍ¬Á ¦ÁþÊ ¡ÉžÁâ ÁÑ ÁÅžÁâ €þÁÅ ÁÅÏýÆ þ ÁŨ œÄ§Ê¨Â žÉÏ Á³Â Â.þ ÁÅ œÉ¨Ã¦Á ÁÅÏ™ÂþÊ þ þÍýÌìÏúà £ÆœÁŨŠ©ÁúÊÖ¬ÁÅàþËä."¥Ä €¥Áéþà žÉÏ Â!.‡ÏœÁ £¨Ã¬ÃþÁ¦Éê ¥Ä ÁÅžÁâ¨Å,£Â¦¨Å.!.þ € ÁÑ ÁÅžÁâ¨Ì þ ¬ÁŨÃìþà žÉÏ Â!.žÉÏ ÁÅœÁÅþÂäþÊ ,ƒ žÌ¬Á Â¦Ê þÄ ÁÅžÁâþÁÅ Ìþà žÉÏ ÁÅœÁÅþÂäþÊ!‹¬Ê ¡ÉžÁâ ÂÑ! þÄ €¥Áé,

þÄ £Â¦¨Å ‡ÏœÁ ¡ÉžÁâ©Ê. ͬÁÅ ÁÅ œÃÏýÂþÊ ! œÉ Á £¨Ã¬ÃþÁ £Â¦¨Ãä

¡Ã¬ÁÅ ÁÅœÁÆ ©Âýà ¥ÄžÁ þ £¨Ã¬ÃþÁ ¨Ï™ÁÅ §ÁÅžÁÅâœÁÆ Á¬ÃžÄ§Â þÄ

¬Á®Áòþà žÉÏ ÁÅœÂþÊ ÁÅœÁà £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!" €ÏýÆ þÁþÁÅä þÊþÊ

Á¬É ÃÑÏúÁÅ Ìþà Á³Â Á³Â žÌ¬Á ¦Áþà žÉÏ ÁÅœÁÆ žÂÏýÍìþÊ þÂ

§Á³ÂþÃä §ÊÖ³Â.€¨Â §Ì¡ÁôåœÁÆ §Á³ÂþÃä §ÊÖý¡Áôå™ÁÅ žÍ¬Á ¦Á þÃ

¡Á ÁÑ Ã ¨Â ʬà ,þ ¥ÉÅ™ÁÝ ‡ÏœÁ žÁƧÁÏ §Á³ÂþÃä úÃ¥Ãé¬ÁÅàÏžÍ úÁƬÊà

,žÂžÂ¡Áô §ÉÏ™Á™ÁÅ ÁŨ žÁƧÁÏ žÂ  úÃ¥ÃéúÃÖ ÌýÃÛÏžÃ.žÂþÃä £ýÃÛ,

þ ÁÅ ‡ÏœÁ ÁÅ¨É ÃÑÏžÍ ¥Ä§ÁÅ €§ÁãÏ úʬÁÅ Ì©ÁúÁÅÖ.

‚ÏœÁ Â¨Ï Â þ ‚ÏýÍì þ ÁÅ œÉ¨Ã¦Á ÁÅÏ™ÂþÊ ¥Á Â¥Á¦Áê

,€œÁà¨Å þ ‚žÁâ§ÁÅ € ÁѨÃä ¡ÁúÃÖ ¡ÁúÃÖ Â žÉÏ ÁÅœÁÅþÂä, þ ÁÅ

œÉ¨Ã¦Á Á±Í©Á™ÁÏ þ ÁÅ €ªÁÖ§Áê¥Ê¬ÃÏžÃ.¥Á  ¥Á Â¥Á¦Áê à ‚žÁâ§ÁÅ

¡É®Âò¨Å.©Â®ÃòžÁâ§ÁÆ € ÂÑúɨÉì®Êò.‚žÁâ§ÁÆ ¥Á Â¥Á¦ÁêþÊ ‚«ÁÛ¡Á™ÁàÏœÍ

‚žÁâ§Ää ¥Á Â¥Á¦Áê ¡É®Ãò úʬÁÅ ÁÅþÂä™ÁÅ.¡ÉžÁâœÁà ¡Ê§ÁÅ ©ÁþÁü,©Á¦Á¬ÁÅð

42.úÃþÁäœÁà ¡Ê§ÁÅ §ÂªÃ,©Á¦Á¬ÁÅð 29.žÂžÂ¡Áô þ ÁÅ …ÿÁ œÉ¨Ã¬ÃþÁ¡ÁåýÃþÁÅ쪀 €ÏžÁ§ÁÆ ¥Á  ‚Ïýà à ©ÁúÃֱ͜ÁÅþÂä§ÁÅ. Âþà ‡¡Áôå™ÁÅ ©Ä®ÁòϜ ‚ÏœÁ ¡ÁúÃÖ Â žÉÏ ÃÏúÁÅ ÁÅÏýÅþÁä§Áþà œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ.‡ÏœÁ ¥Ã¬÷ €¦þÂþÁÅ!

This file was generated with the demo version of the PDF Con verter

à §ÍüÅ, €ÏýÊ þÊþÁÅ ¥Á  € ÁѨÞÁâ§Ã ¡Áõ ÁÅ, ÁÅžÁ⨠£Â ÍœÁÏ úÁƬÃþÁ¡ÁåýÃþÁÅϙà þ ¥ÉÅ™ÁÝ þ ¥Á Âý ©ÃþÁ ÁÅϙ ±Í¦ÏžÃ.§ÂœÃë ¡ÁžÃ €©Á ÂþÊ ‚žÃ©Á§Á ËœÊ þÞÁë ±Í¦Ê©Â™ÃþÃ, ÂþÄ ‚¡Áôå™ÁÅ € ÁÑ ©Â®Áò £É™ÁÆëÏ ©Ë¡Áô þ ¥ÁþÁ¬ÁÅ ¥Á®ÁÅòœÍÏžÃ.©Â®Áò £ÆœÁÅ ¥Á Âý¨Å,þ úÉ©Áô¨Ìì §ÍüÆ ¥Á §Íé ÁÅœÁÅþËä. §ÍüÅ žÍ¬Á ¦Áþà žÉÏ ÃþÁ §ÍüÅ þÁÅ쪀 ¥Á  ‚žÁâ§Á ÁѨŠþ ©ÁÏ Á €žÍ¨Â úÁÆ™ÁýÏ ±Âë§ÁϤÃÏú§ÁÅ.úÃþÁä ËÑœÊ þÁþÁÅä "ˆÏýÂë! Š Á žÌ¬Á ¦Á ÁþÁ£™ÁàÏ ¨ÊžÁÅ,œÃþÂä©Â ‡ÏýÄ?" €þà €™Ã ÃÏžÃ.þÊþÁÅ €£žÁâ¥Á ™ʳÂ, œÃþÂäþÁþÃ. Âþà € ÁÑ þ ©ÁÏ Á €žÍ¨Â úÁƬÃ, ¥ÁŬà ¥ÁŬà þÁ©Áôí¨Å

þÁ©Áôí ÁÅÏýÆ ©É®Ãò±Í¦ÏžÃ.€ÏýÊ þÊþÁÅ úʬÃþÁ žÍ¬Á ¦Á žÉÏ ÁÅ™ÁÅ

©Â®Áò à œÉ¨Ã¬Ã ±Ì¦ÏžÂ ? €þáÃÏúÃÏžÃ.©Â®Áò ©Ê«Á ¤Â«Á¨Å, £ýÛ¨Å

©Ê¬Ã ÌþÊ ¡ÁžÁâœÃ Áƙ ¥Á §ñͦϞÃ.‚ÏœÁ ÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ ³ÂäþÁÏ úʬÃþÁ

œÁ§ÂíœÁ £ýۨŠ£ÂœÁÆëÏ ¨ÍþÊ ¥Á §ÁÅÖ ÌþÊ ©Â§ÁÅ.‚¡Áôå™ÁÅ œÌ™Á¨žÂ Á

ý©Á¨÷ ,€žÄ £¨Ã¬ÃþÁ ¬Á®ÁÅò ¬Á Âþà à ¬Á ÁÏ ¡ËþÁ £¦Áýà à „£Ãç

ÁþÁ£™Ê¨Â úÁÅýÅÛ Ìþà þ ¥ÁÅÏžÁÅ þÁÅÏ™Ê Â©Â¨þà ÁÅžÁ⠜áÁôå ÁÅÏýÆ

©É®Êò©Â®ÁÅò.‚ Á þÂ ËœÊ ýËÏ ¨Í €¥Á ÂÏœÁÏ ©ÉþÁ ÁþÁÅϙà ‚žÁâ§Ää

©ÂýʬÁÅ ÌþÃ, Á¬ÃžÄ§Â ©Â®Áò ÁÅžÁâ¨Ãä, ¡Ã¬Á ¨þáÃÏúÊžÃ.

Š

ÌÑ ÁÑ¡Áôå™ÁÅ,¡ÉžÁâ ËÑœÊý©Á¨Ãä ¨ÆüÅ Â úÁÅýÅÛ ÁÅþÃ,þÂ

¥ÁÅÏžÁÅþÁÅϙà ©Á¦Á Âê§ÁÏ Â œÁþÁ £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅžÁ⠜áÁôå ÁÅÏýÆ,©É®ÁÅœÁÆ

ý©Á¨÷ ü§ÊÖžÃ.€¡Áôå™ÁÅ úÁƙ¨Ã,žÂþà Á¬Ã ÉÑÏúÊ ÁÅžÁâ.œÉ¨ì  žÂþÃ

œÉ Á £¨Ã¬ÃþÁ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê žÂžÂ¡Áô ¥ÁƧÁ ±Ì™ÁÅ ÁÅþÁ „þÁä ¡Ã§Áë¨

¨Í¦Á,þ ³Â¥Ã §ÁÏ Â!€¥Á ÂÏœÁÏ ©É®Ãò ¡Ã§Áë¨ ¬ÁÏžÁÅ¨Ì þ £¨Ã¬ÃþÁ

¥ÉÅ™ÁÝþà žÁƧÃÖ žÂþà ¡Ã§Áë¨ ÁÅžÁâþà žÉÏ Â¨þáÃÏúÊžÃ

Á ¡Ã§ÁëþÃ

§ÉÏ™Í ¡Ã§Áë Š§ÁŬÁÅ ÁÅÏýÆ §ÉÏ™ÁÅ ¡Ã§Áë¨Å þ Á®Áò ¥ÁÅÏžÁÅ €¨Â

ÁžÁŨÆà „ÏýÊ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ³ÂÏœÁÏ ³Â à ±Ì¦ÊžÃ.©Â®ÁÅò þÁþÁÅä §ÉúÁÖ

Ì™ÂàþÃ Ê €¨Â úʬÁÅàþÂä§ÁþáÃÏúÊžÃ

©Á™ÃÝÏúÊý¡Áôå™ÁŠ©¨þà œÁþÁ ¡ÉžÁâ ¬Á®ÁÅò ¬Á ÁÏ ÁþÁ¡Á™ÊýÅì ŠÏ Íþà ©Á™ÃÝÏúÊžÃ.þ ¥ÁÅÏžÊ úħÁ¨ ¥ÄžÁ þÁÅÏ™Ê ¡Ã§Áë¨Ãä ¡Ã¬ÁÅ ÌÑ©ÁýÏ,©ÂýÃ

¡ÉžÁâ

ËÑœÊ þ ÁÅ €þÁäÏ

This file was generated with the demo version of the PDF Con verter

¥ÁŸÁê Ì ÍÑ©ÁýÏ úʬʞÃ.Š ÌÑ Áѳ§Ã, ©¨þÊ¥ÉÂ, úħÁþà œÁþÁ ‚§ÁÅ ÁÅ ¡Ã§Áë¨ ¨Í¦Á¨Í ¥ÁŸÁê ÁƧÁÅ Áűͦ „ÏýÊ,þ ¥ÁÅÏžÊ þèÍÖþà œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨÃä ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê à œÄ¬ÁÅ ÁÅ ±Í¦ ÁýÃÛ Â úħÁþà ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê  £¦Áýà à ¨Â ÊžÃ.Š Í ³Â§Ã €¨ÂþÊ œÁþÁ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê úħÁþà ‚§Á Á ¡ÉýÃÛ þ ¥ÁÅÏžÊ ¡ÁžÃ ³Â§ÁÅì œÃ§Ã ÊžÃ.€ÏýÊ žÂþà „žÊâªÁÏ þÁþÁÅä € úħÁþà ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê þÁÅ쪀 ¨Â Á¥ÁþÊ¥ÉÂ!úÃþÁä ÁÑ ‰œÊ þ ¥ÁÅÏžÁÅ þèÌÖþà ©¨þà úħÁ ¥ÄžÁ þÁÅÏ™Ê œÁþÁ ¡Áõ ÁÅ ¡Ã¬ÁÅ ÁÅÑÏýÆ,œÁþÁ ¡ÉžÂ¨ ¥ÄžÁ ‡§Áëýà þ¨à Á þà œÃ¡ÁôåœÁÆ,¦É¥Á Ë¡Áô  þ ©ÁÏ Á úÁƬʞÃ.¨Ïü ,þÁþÁÅä §ÉúÁÖ Ì™ÁœÂþà à œÁþÁ ÁÅžÁâ ,¡Ã§Áë¨Ãä ‡¨Â

©Â™ÃÏžÍ œÁ¨ÅÖ ÁÅÏýÊþÊ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÁƧəÁÅ ³Â ÁÅœÁÅÏžÃ. §ÍüÅ žÂ Â

©Ã™Ã©Ã™Ã  ³ÂäþÁÏ úʬÃþÁ ¨Ïü¨Å, €¡ÁåýÃþÁÅ쪀 Á¨Ã¬Ã ³ÂäþÁÏ

úʦÁýÏ ¥ÉÅžÁ¨Å¡ÉýÂÛ§ÁÅ.£ÂœÁÆëϨÌÏúà Š ÁýÊ ¥ËþÁ £ÆœÁŨÅ

©ÃþÁ£™Ê©Ã. žÂžÂ¡Áô, ÁÏýËœÊ Âþà £ÂœÁÆëÏ ¨ÌÏúà £¦Áýà à ©ÁúÊÖ

©Â®ÁÅò žÁÅ.¥Á  ‚ÏýÍì ¨Í¡Á¨Ê £ÂœÁÆëÏ ©ÁôÏ™ÁýÏœÌ ¥Ê¥ÁÅ úʬÊ

¡ÁþÁŨŠ‡©Á§Ã à ÁþÁ¡Á™Á©Áô.

Á §ÌüÅ £Â Á ÁŧÁÅà. §ÌüÅ žÃ©Â§ÁÏ.þÉþÁÅ ¨ÊýÅ

 ¨Ê³ÂàþÁþà œÉ¨Ã¬Ã ‚žÁâ§ÁÅ ¨Ïü¨Å, Á§É ÁÅÛ Â þÊþÁÅ ¨ÊúÊ ¥ÁÅÏžÊ

£ÂœÁÆëÏ ¨Í žÁƧ§ÁÅ.þ ÁÅ ‡þÂä®ÁòþÁÅÏ™Í ©Â®ÃòžÁâ§ÁÆ ³ÂäþÁÏ

úʬÁÅàÏýÊ úÁƙ¨þéÁôϙʞÃ.¥Á  ‚ÏýÍì „þÁä £ÂœÁÆëÏ ±ÂœÁ ‚ýÅ Á¨œÍ

ÁýÃÛþÁžÃ.€ÏžÁÅ©Á¨ìªÁþé§Á¥Ê ‚ýÅ Á¨ ¥ÁŸÁê „þÁä ¬Ã¥ÉÏý÷ þà ̞Ãâ Â

úÉ ÊѬÃ,£ÂœÁÆëÏ¨Ì Š Á Í™Á à ÁþÁäÏ ¡ÉýÃÛ ©ÁôÏúÂ.§ÂœÃë €ÏœÂ þÞÁë

¡ÁýÛ¨Â.€ ÁѨ ÁÅžÁâ¨Å,©Â®Áò £¨Ã¬ÃþÁ ¡Ã§Áë¨Å, Á¬ÃœÍ „£Ãç ÁþÁ£™Ê

¡ÉžÁâ ÁÑ ¬Á®ÁÅò þ Á®Áò ¥ÁÅÏžÊ ™ÃþË.þÞÁë¨ÍþÊ þ þ¨à Áþà ©Â®Áò ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ, ÁÅžÁ⠥ĞÁ ,£Â¦¨ ¥ÄžÁ ¡ÉýÃÛ þ à þÁýÅì Á¨ ÁþÂäþÁÅ.þ Á¨ þÃü¥Ë¦Êê §ÍüÅ ‡ÏœÍ žÁ ÁÓ§ÍìþÉ „ÏžÁþáÃÏúÃÏžÃ.

§ÌüÅ ©É§ËýÄ Â „ÏýÅÏžÁþà ©Â®ÃòžÁâ§ÁÅ £ÂœÁÆëÏ¨Í Ã

This file was generated with the demo version of the PDF Con verter

±Í¦þÁ œÁ§ÂíœÁ þÉþÁÅ þ £ýۨáÊå¬Ã þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¡Ã¬ÁÅ ÁÅÑÏýÆ ÃúÉþ÷ ¨Í à ©É®Ãò Š Á £Â§Âýà €§Áýà ¦Á ¬ÁþÁä  „þÁäžÂþÃä œÄ¬ÁÅ ÌþÃ,þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÄžÁ §ÁÅžÁÅâ ÁÅÏýÆ £ÂœÁÆëÏ žÁ Áӧà à ±Í¦Á Â.þ ÁÅ £Â Â

Á¬É ÃÑþÁ¡Áô™ÁÅ þ ÁÅžÁâ¨Ì €§Áýà ¦Áþà žÁƧÁÅÖ Ìþà þ ¥ÉÅ™ÁÝþà Š Á úÊœÍà ¡ÁÏ¡Áô ÌýÅÛ ÁÅÏýÆ ‚Ï Ì Á úÊœÍà þ ÁÅžÁâþà €§Áýà ¦ÁœÌ žÉÏ ÃúÁÅ ÁÅϞ¥Áþà €§Áýà ¦Áþà þ ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ §ÁÅžÁÅâ ÁÅÏýÆ £ÂœÁÆëÏ ©Ë¡Áô €™ÁÅ ÁŨʳÂ. ¡ÁåýÃ Ê £ÂœÁÆëÏ ¨ÌÏúà ¡Á Á¡Á Á¨Å,‚ Á

Á¨Å ©ÃþÁ¡Á™ÁÅàþËä.¨Ïü¨Å €¡Áôå™Ê žÉÏ ÁŨÂý ³ÂÛ§÷Û úʳ§ÁþÁä¥Á Âý! þÊþÁÅ þ ¥ÉÅ™ÁÝ …¡Áô ÁÅÏýÆ Á£ Á£Â ¡Á§ÁÅ ÉœÁÅà ÁÅÏýÆ þÊþÁÅ

£ÂœÁÆëÏ Í™Á ÁÅ ÁÏœÁ ¡ÉýÃÛþÁ úÍý ÁÅ ©ÁúÂÖ.…¡Ã§Ã £Ã Á ¡ÁýÅÛ ÌþÃ

¥É¨ì  ¨Ì¡Á¨Ã à œÌÏ Ã úÁƳÂ.

©Ä®Áò ÁÅžÁâ¨Ãä žÉÏ Â! ©Â®ÊòÏúʬÁÅàþÁä§Í úÁÆ™Á ÂþÊ þÂ

¥ÁœÃ ±Í¦ÏžÃ. ¡ÉžÁâ ÁÑ ¡ÁÏ Á ¡Á Á¨Äâ¬Ã §ÉÏ™ÁŠ®ÁÅò ©É™ÁÏ úʬÃ

þèÌÖþà œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ œÉ Á £¨Ã¬ÃþÁ ¡Áõ ÁÅ §É¥Áé¨Ãä ©Ã™Á žÄ¬Ã

¡ÁýÅÛ Ìþà ©ÁôÏýÊ úÃþÁä ÁÑ œÁþÁ £Â§Âýà þ¨à ÁœÌ ¡ÉžÁâ ÁÑ ¡Áõ ÁÅ

³ÂÏœÁÏ þ ÁÅœÍÏžÃ.úÃþÁä ÁÑ ¥É ®Áò ¥ÄžÁ ÁƧÌÖþéÁôÏýÊ ,

¡ÉžÁâ ÁÑ¡Áõ§Ä¨Â „£ÃçþÁ œÁþÁ £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅœÁàþÃ, ÁÅžÁâþà ÁÅÏ™ÁëÏ Â

öÁ§ÁœÃ ¡Á®ÊòϨ œÃ¡ÁôåœÁÆ £  þ ÃÏúÁÅ ÁÅÏýÍÏžÃ

¡ÉžÁâ ÁÑ

¡Áõ ÁÅþà €ÏœÁ žÁ Áӧà  úÁÆ™ÁýÏ €žÊ¥ÉÅžÁýà ³Â§Ã €©ÁýÏ œÌ ‚Ï Â¬Áà

¬Áå«ÁÛÏ Â úÁƳÂ.žÄþÁ¥Áé ˆÏ œÃþà ¡ÉÏúÃÏžÍ Âþà œÁþÁ ¡Áõ ÁÅ,

ÁÅžÁâ¨Ãä, ±ÌœÃà Á™ÁÅ¡Áô ÃÏžÁ §ÁÏ Á٨ ¥ÁÏžÂþÁ £þÁÅä §ÌýÉۨ „£Ãç

ÁþÁ¡Á™ÁÅœÍÏžÃ.žÂþà ÁÅžÁâ ¡Áõ ÁÅ žÂ Á £¨Ã¬ÃÏžÍ ,¨ÊžÂ ¡Áõ ÁÅ ÁÅžÁâ

žÂ Á „£ÃçÏžÍ œÉ¨Ã¦Á ÁÅϙ ¡Áõ ÁÅ ÁÅžÂâ §ÉÏ™ÁÅ Á¨Ã¬Ã±Ì¦ ÁþÁ¡Á™ÁÅàþËä.€§Áýã͞ɨÂì ÁþÁ£™ÁÅàþÁä žÂþà œÉ Á £¨Ã¬ÃþÁ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê žÂžÂ¡Áô €§Á™ÁÅ ÁÅ ¥Ê§Á ¡Á§ÁÅÖ ÁÅþÁä žÂþà ÁÅœÁàþà úÁƬÁÅàÏýÉ úÃþÁä ÁÑ ¥Á¨Êì þ ÁÅ Áƙ ¡ÉžÁâ ÁÑ ¡Áõ ÁÅ þ ¨þà ͧà Á Á¨ÃÓÏžÃ.¡Áõ ÁÅ úĨà Á Ář ¨Ïü žÃ ¡ÉžÁâžÊ!žÂžÂ¡Áô €§Á™ÁÅ ÁÅ ¡Ë  ±ÌœÃà Á™ÁÅ¡ÁôþÁÅÏúÄ

This file was generated with the demo version of the PDF Con verter

ÁÅžÁâ €ÏúÁŨžÂ  ÁÅœÁàúĨà Á ÁþÁ¡Á™ÁÅàþÁäžÃ.úÃþÁä ÁÑ žÂþà ¡Áõ ÁÅþà ¥ÁÅžÁÅâ¨œÍ ¥ÁÅÏúÉœÁÅàœÁÆ þ¨à ÁœÌ ¡Áõ ÁÅ ¡ËþÁÅ쪀 ÃϞà žÂ Á þ ÁÅœÍÏžÃ.£Â  Á¬É ÃÑÏúÊ¡ÉžÁâ ÁÑ ¡Áõ ÁÅþÃ,úÃþÁä ÁÑ £  þ ÁÅœÁÆ,úÄ ÁÅœÁÆ,€¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÅ œÁþÁ þ¨à Á ÌþÁþÃ,žÂþà ÁÅœÁà ̨Ãì ¥ÄžÁ ¡ÉýÃÛ ¡ÉýÃÛ ±Ì™ÁųÌàÏžÃ.

"ˆÏœÁ £Â ÁÅÏžÊ þÄ £ÅüÃØ ¡Áõ ÁÅ! ¨ÏüÂ, ±Â¨ ͩ¨Â

„£ÃçÏžÊ þÄ ÁÅœÁà!.þ ÃþÁ ÌžÄâ þ ¨þà ¡Ã³ÍàÏžÊ þÄ ¡Áõ ÁÅ.þÄ ÁÅœÁà ‡ÏœÁ þ Ãþ þ œÁþéà œÄ§ÁýÊìžÊ,¡Áõ ÁÅ þ ÃÏúÁÅ ÌþʨÏüÂ!.ƒ ̨ÃìþÃ

úÁÆ™Á©Ê úÃþÁä ¡Ã¨Âì™Ã ¬ÁŨÃì¨Â þà Ùà ÁþÁ£™ÍàÏžÃ

£¨Ê¥ÁÅžÍâ³ÍàÏžÊ.¨ÏüÂ, þÄ ¡Áõ ÁÅ ¡ÉþÁϨ ¨ñ͜ÍÏžÊ!þÄ £Â¦¨Âì Â

þÄ ¡Áõ ÁÅ

ÂÑ

þÄ ¡Áõ ÁÅ Áƙ œÉ Á £¨Ã¬Ã ÌýÅÛ ÁÅÏýÍÏžÊ ¡Áõ ÁÅ, ÁÅœÁà

¨ÏüÂ!‚©Âí®ÁòϜ þÄ ¡Áõ ÁÅ, ÁÅžÁâ ¥ÉÅœÁàÏ þ ÃÏúÁÅ Í©Ê Á¬Ã ÁÅžÁâ

¨ÏüÂ!¥ÁÅÏžÁÅ þÁÅ쪀 þÄ ©ÉþÁ ¨ ÁÅÏ™ÁëÏ Â þÁÅ©Áôí œÃ¡ÁôåœÁÅþÁä þÄ

ÁÅžÁâþà úÁƬÁÅàÏýÊ €¥Á ÂÏœÁÏ ‚¨ÂþÊ þÃþÁÅä ©ÉþÁ ÃÑ œÃ¡Ãå þÄ ÁÅžÁâþÃ

Ář þ ¨þáóÌàÏžÊ ¡Áõ ÁÅ ÁÅœÁà ¨ÏüÂ!"€ÏýÆ úÃþÁä ÁÑ ¡ÉžÁâ ÁÑ

ÁÅœÁà þà £  þ ÁÅœÁÆ ¥ÁŸÁê ¥ÁŸÁê ¨Ì þ¨à ÁœÌ ¡Áõ ÁÅ úĨà Á¨Í

±Ì™ÁųÍàÏžÃ.

¡ÉžÁâ ÁÑ œÁþÁ £¨Ã¬ÃþÁ ¡Áõ ÁÅþà ¡ÁÏ Á £Â  ¡Á Á¨Äâ¬Ã

úÃþÁä ÁÑ úÊœÁ þ ÃÏúÁÅ ÁÅÏýÆ œÁþÁ Ì£ç§Ã £Íϙ¨ìÏýà £Â¦¨Ãä

§ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ žÁ Áӧà à ©ÁœÁÅà Ìþà œÁþÁ ¬Á®Áòþà œÁþÊ

¡Ã¬ÁÅ ÁÅÑÏýÍÏžÃ.©Âý¥Áé ¬Á®Áòþà žÉÏ Â! Š ÌÑ ÁÑýà ¡ÉžÁâ ¡ÁôúÁÖ Â¦Á

¨Â Á £¨Ã¬Ã žÂþà ÁÅ쪃 ¥ÄžÁ §ÉÏ™ÁÅ ¡ÉžÁâ ¡ÉžÁâ ÁÅÏ™Á¨Å £Í§ÃìÏúÃ

„þÁäýÅì ÁþÁ£™ÁÅœÁÅþËä.Š ÌÑ ÁÑ ¬ÁþÁÅä þà Š ÌÑ ÁÑ úÊœÍà ¡ÁýÅÛ ÌþÃ

§ÉÏ™ÃÏýÃþà žÁ Áӧà à ŠœÁÅà ÌþÃœÁþÁ £Â¦¨Ãä œÁþÁ úÊœÁŨÍàþÊ ¡Ã¬ÁÅ ÁÅÑÏýÆ,¨Ïü œÁþÁ ÁÅœÁàþà ¡Á®ÉòϨ Á œÃ¡ÁôåœÁÆ úÃþÁä ÁÑ þÍýà à €þÁÅ©Áô  ¡Áõ ÁÅ þà ©ÂýÏ Â ¡ÉýÃÛ ¥Á§Ä þ ÃÏúÁÅ ÁÅÏýÍÏžÃ. "þ Á©Ê ¡Áõ ÁÅ þÂ Ê ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!þ ¡Áõ ÁÅþà þÄ

This file was generated with the demo version of the PDF Con verter

Á¬ÃžÄ§Â þ ÁÅœÁÆ úÄ ÁÅ!.¬÷ ¬÷ ¬÷

€£ç ˆÏ þ ÁÅœÁÅþÁä©Ê þÂ

ÁÅœÁàþÃ!,€žÄ!,þÄ þ¨à Áþà ¡Áõ§Ãà  þ ¡Áõ ÁϜ Á¨Ã¦ÁžÃ¡Áôå.¡Áõ ÁÅ ¨Ì¡Á¨Ã à þ¨à Á žÁƧÃÖ ¡Áõ ÁÅþà þ¨à ÁœÍ žÉÏ Á©Ê.‚Ï Â žÁƧÁÖ©Ê þÄ

þ¨à Áþà þ ÁÅœÁà¨ÍžÁƧÁÅÖ þÄ €¥Áé , þ ÁÅœÁà¨ÌÏúà þ ÁÅžÁâ¨Ì¡Á¨Ã Ã

±Í©Â¨ÃþÄ þ¨à Á

þÂ

̨Ãì ¥ÄžÁ þÄ žÁÅë«ÃÛ ‚Ï Â ¬Á§Ã  ¡Á™Á¨ÊžÊ!þÂ

̨ÃìþÃþ ÁÅœÁÅ úà Á©Ê, þÄ €¥Áé þÄ ÁÅ œÉ¨Å¬ÁÅ ÁžÊ, þ ̨Ãìþà £Â  úÄ ÃœÊ Š Á úÃþÁä ¡Ã¨Âì™Ã ¬ÁŨìÏœÁ ¡É§ÁÅ ÁÅœÁÅÏžÊ þ ¥ÁÅžÁÅ⨠ÁÅžÁâ

¨ÏüÂ!±Í¦þÁ ³Â§Ã ¥Á Â¥Á¦Áê ,€œÁà¦Áê¨Å ©ÁúÃÖþÁ¡Áô™ÁÅ,¥ÁþÁ ‚žÁâ§ÁÅ €œÁà¨Å ,¨Ïü¨Å œÉ Á ¡ÁúÃÖ Â ƒ ̨Âìý ™Â§Ê ̨Ãì ¨ÏüÂ!.

¨Ïü¨ÃžÁâ§Ã Ä Ì¨Ãì ÁþìÁÏ €Ï ÁÅ®ÁÏ ¡ËþÁ „Ï™ÁýÏœÍ ‚žÁâ§ÁÅ

Š Á®Áò ÉžÁŧÁÅ Â Š Á§ÁÅ þèÌÖþà ¡Áõ ÁŨŠ©ÃúÁ֞ĬÁÅ Ìþà ̨Ãì¨Ãä

£Â  þà ÙÃúÁÅÖ Ìþà ̨ÃìœÍ ̨Ãì §ÁÅžÁÅâ ÁÅþÂä§ÁÅ ¨Ïü¨Å.¥Á Â¥Á¦Áê

©Â®ÃòžÁâ§Ää §ÉúÁÖ Ì™ÁÆà ,£ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÆ ©Â®Áò ¡Ã§Áë¨Ãä

©ÁÏœÁŨ ©Â§Ä  ¡Ã¬Ã à ¡Ã¬Ã à Á¬Ã§Ê¡Ã ¥Á§Ä ̨ÃìœÌ ̨ÃìþÃ

§ÁÅžÃâÏú™Ê.œÁ¨ÅÖ ÁÅÏýÊþÊ úÁÆ™ÁÅ! þ ̨Ãì ‡ÏœÁ þà Ùà ±Í¦ÏžÍ!¬÷

¬÷

žÁƧÃÖ žÉÏ Â!" €ÏýÆ ¡ÉžÁâ ÁÑ úÃþÁä ÁÑ úÊœÁ œÁþÁ ÁŨ œÄ§Â œÁþÁ

¬÷

þ ̨Ãìþà ¡ÁÏýà œÌ ̧Á Á©Ê!þÄ €¥Áé ÁÅžÁâ¨Ì þ ̨ÃìþÃ

,€£Âç

¡Á¡Áå þ ÃÏúÁÅ ÁÅÏýÍÏžÃ.

Á þ ¡Á§Ã¬ÃáœÃ ¥ÁžÁ¥É ÃÑþÁ ϣ͜ÁŨÂ

œÁ¦Á §ËÏžÃ.þ ¥ÉÅ™ÁÝ œÉ Á þà Ùà ±Í¦, ¥ÁÅϞͨŠ©ÉþÁ ÃÑ ±Í¦

¡ÁÏ™ÃþÁ ‡§Áëýà ýÌ¥Á Âý̨ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ÁÅÏ™ÁÅ žÂþÁÏœÁý €žÊ£¦Áýà Ã

œÁþÁÅä ÌúÃÖÏžÃ. ÁÅÏ™ÁÅ ¨Â©Ë žÂþà úĨà Á £Â  ©ÃúÁÅÖ Ìþà úÃþÁä

¡Áõ ÁŨ ÁþÁ£™ÍàÏžÃ.Š Á ¡Á ÁÑ úÃþÁä ÁÑ , ¡ÉžÁâ ÁÑ ÁÅœÁà þ ÁýÏ

úÁƬÁÆà §ÉÏ™Ì ¡Á ÁÑ þÊþÁÅ þ ¬ÁŨÃìþà úÊœÌà ¡Ã¬ÁÅ ÁÅÑÏýÆ úÉ¡Áå¨Êþà œÄ¦Áêýà ÁŨþà ±ÌÏžÁÅœÁÅþÂä.Š®ÁòϜ üí§ÁÏ ©ÁúÃÖþÁýÅÛ ©Ê™É ÃÑ ±Í¦ÏžÃ.þ ¡Ã§Áë¨Ãä þÊþÁÅ þ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ ©É™ÁÏ úʬÁÅ Ìþà §ÉÏ™ÁÅ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê úÊœÁŨœÍ §ÁÅžÁÅâ ÁÅÏýÆ Š Á úÉœÍà ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê

This file was generated with the demo version of the PDF Con verter

¡Ã¬ÁÅ ÁÅÑÏýÆ ‚Ï Ì Á úÊœÍà þ ¥ÉÅ™ÁÝþà ¡ÁÏ¡Áô ÌýÅÛ Í³Â Â. ¨Í¡Á¨ € ÁѨÞÁâ§ÁÅ úɬÁÅàþÁä žÉÏ ÁŨÂý à þ ÁÅ þåëÁ þåôÂþà à ÁŨ ¡É§Ã à ±ÍœÍÏžÃ.žÂþà à œÍ™Áũ®ÁÅò ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅþÁä

¡ÁúÃÖ £ÆœÁŨÅ,©ÃÏýÅþÁä ÌžÄâ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¬ËüÅ ¡É§Ã ñͳ ÃÏžÃ.þ ¥ÉÅ™ÁÝþà ³ÂÏœÁÏ ¬Á©Á§Á žÄ¬ÁÅ ÁÅÏýÆ ¥ÉÅžÁ¨Å þÁÅ쪀 úéÁ§Á ÁÏý ¡Ã¬ÁÅ ÁÅÑÏýÆ þ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê þÊþÊ §ÉÏ™Ì úÊœÍà ÁŨ  §ÁÅžÁÅâ ͳ Â.€¡Áåýà Êþ ¥ÉÅ™ÁÝ ÁÅÏ™ÁÅ ‡§Áë  œÁ¦Á §ËÏžÃ. ÁÅžÁâ £¨Ã¬ÃþÁ þ € ÁѨÞÁâ§ÁÅ ‚Ï Â ˆÏ úʬÁÅàþÂä§Í ¨Ì¡Á¨Ã à ÁÏœÁ ¨ÍÏúà úÁƳÂ.

‹¬Ã ¡ÉžÁâ ÍÑ©÷!þ ¡ÉžÁâ ÁÑ úʬÁÅàþÁä ¡Áþà ¥Ä ÁÅ úÉ¡Êà ¥Ä ÁÅ ‡ÏœÁ

ÁÅ¨É ÁÅÑœÁÅÏžÍ þ ÁÅ œÉ¨Å¬ÁÅ. ¡ÉžÁâ ÁÑ œÁþÁ Ářà £Â¦þà §ÉÏ™ÁÅ

úÊœÁŨœÍ ¡ÁýÅÛ Ìþà œÁþÁ Á™ÂÝþÃä ÌžÃâ  ÃÏžÁ à ŠÏúà £Â¦ ¥ÁÅÏžÁÅ

¤Â ÂþÃä ÌžÃâ  ¡Ë à ‡œÃà¡ÁýÅÛ Ìþà œÁþÁ £Â¦þà œÁþÊ

þ ÁÅœÌÏžÃ.¨Ïü à £Â  ÁÅžÁâ¨Í ÁÅ¨É ÃÑþÁýÅÛÏžÃ! Š Á úÊœÌà œÁþÁ

£Â¦ ¥ÁÅúÃÖ Áþà §ÉÏ™ÁÅ ©Ê®Áò ¥ÁŸÁê þÁ¨Å¡Áô ÁÅÏýÆ §ÉÏ™Í úÉœÍà œÉ¨ì Â

Ì©Éí ÃÑ £¨Ã¬ÃþÁ œÁþÁ ÁÅ™Ã

¬ÁþÁÅä ¥ÉÅžÁ¨Åþà ÁýÃÛ Â úÊœÌà ¡ÁýÅÛ Ìþà ¥ÉÅœÁàÏ £Â¦þà ¡Ë à ‡œÃà,

þ¨à Áþà £Â¦ ¥ÄžÁ €ÏžÃþÁœÁ ¥Ê§Â œÃ¡ÁôåœÍÏžÃ.‡ÏœÁ ¡ÉžÁ⠣¦ÉÂ!œÁþÁ

úÊœÌà ŠœÃà¡ÁýÅÛ ÁÅþÁä žÂþà Ářà £Â¦ žÂžÂ¡Áô žÂþà Á™ÁÝÏ žÂ  „£Ãç

žÂþà þÍýà à ú¨ žÁ ÁÓ§Á  ©ÁúÃÖÏžÃ.þÊþÁÅ ‚¡ÁåýÞ  Š Á ™ÁžÃ œÁþÁ

¬Á®ÁÅò œÁþÊ þ Á Á¨žÁþà Á¨¨Í Áƙ €þÁŠͨʞÁÅ.

þ Á®Áò ¥ÁÅÏžÁ§Á ü§ÁÅ ÁÅœÁÅþÁä ƒ ¨Ïü¨Å úʬÊ

¡ÁþÁŨÅ,þ ÁÅ £Â  Á¬Ã ¡ÁôýÃÛ¬ÁÅàþËä. œÁþÁ £Â¦¨ ¥ÄžÁ œÁþÁ ±Ì™ÁÅ Âýà þ¨à Á úÁÅýÅۜ œÃ¡ÁôåœÁÆ, ÃÏžÁ œÁþÁ úɨÃì þ ÁÅœÁÅþÂä œÁþÁ ¡Áõ ÁÅþà žÂþà þÍýà à €þÁÅ©Áô  €ÏžÃ¬ÁÆà,¡ÉžÁâ ÁÑ œÁþÁ ¬ÁþÁÅäþà œÁþÁ þ¨à ÁœÍþÊ þ ÁÅœÌÏžÃ.

This file was generated with the demo version of the PDF Con verter

"€£Âç

‡ÏœÁ ¥ÁÅžÌâ³ÌàþÁä¦Êê þ £ÅüÃØ £Â¦¨Å!

œÉ Á £¨Ã¬Ã ÌýÅÛ ÁÅÏýÅþÁä¦Êê ¬Á®Áò ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!þ £Â¦¨Å þÂ Ê œÉ Á

Á¬É ÃѬÁÅàþÁ¦Éê £Â¦ ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!¥÷é

¥÷é

¥÷é.

þ £Â¦ ¥ÁÅúÃÖ Á¨Å

£Â  ±Ì™ÁÅ ËþÁ¦Êê!þÄ úÊœÁþ £¨Ã¬ÃþÁ þ ÁÅœÁà þ ÃÏúÁÅ ÁÅÏýÆ,©ÄýÃþà ‚¡Áôå™ÁÅ þÊþÁÅ úÄ ÁÅœÁÆ þ ÁÅœÂþÊ! ÁÅžÁâ ̨Ãì

¨ÏüÂ!€öÁ

þ Á©Ê,þÄ ¡Á®ÁòœÌ þ ̨Ãìþè ÁÅœÁÆ

̧Á Á©Ê!€žÄ,€¥ÁÁÁé

,‡ÏœÁ

£Â ÁÅÏžÊ þÄ ¡Áõ ÁÅ þ ÁÅ™ÁÅ, ÁÅžÁâ¨Í üè

¡É§Ã ñ͜ÌÏžÊ!Š¬É¬÷,þÁÅ©Áôí þ ¡Áõ ÁÅ þ ÃþÁ œÁ§ÂíœÁ þ ÁÅžÁâ

Áƙ þ ¨Ê,

ÁÅœÁàþà þ ÁÅœÁÆ ¥Á ¥Ùà ¦Á ýÉÏ Áþà úÄ ÃþÁýÅÛ úÄ ÁÅ, ÁÅœÁà¨Í þÄ

þÄ

€¥Áé ÁÅžÁâ¨Í þ ¬Á®Áòþà žÁƧÃÖ žÉÏ Â! þ Á©É þÂ

þ¨à Áþà ¡Áõ§Ãà  žÁƧÃÖ þ ÁÅœÁàþà þÄ þ¨à ÁœÍþÊ žÉÏ Á©Ê,þÄ €¥Áé

ÁÅœÁàþà þ ̨ÃìœÍ žÉÏ Â!," €ÏýÆ ¡ÉžÁâ ÁÑ ÌœÁà ÌœÁà £ÆœÁŨÅ

ÁþÁÅ ÌÑþà ¥Á§Ä úÃþÁä ÁÑ þà §ÉúÁÖ Ì™ÁÅœÌÏžÃ.

úÃþÁä ÁÑ Áƙ œÁ ÁÅÑ©Á œÃþÁ¨ÊžÁÅ ¨Ïü! €žÃ

¡ÉžÁâ ÁÑ ÁÅœÁàþà ±Â©Áô €Ï ÁÅ®ÁÏ Áƙ ©ÁžÁ¨ýÊìžÁÅ!¡Áõ ÁÅ €ÏúÁŨ

žÂ  þ ÁÅœÁÅ ,žÂþà ¡Áõ ÁÅ §É¥Áé¨Ãä£Â  ©ÃúÁ֞ĬÃ, ̨Ãìþà þ¨à Á

ÌþÁœÍ ɨ Á³Â ÃÏžÃ.€¡ÁåýÃ Ê ¡ÉžÁâ ÁÑ ÁÅœÁà ̨Ãì,œÉ Á þà Ùñͦ,

Í™Á à ÌýÃÛþÁ ¥Ê ÁÅ ¨Â £Ã§Áë £Ã Ã¬Ã±Í¦ÏžÃ.žÂþà ¡Áõ ÁŠ̨Ãìþà ¡Á®Áò

¥ÁŸÁê ¡ÁýÅÛ Ìþà ¡Á®ÁòœÍ žÂþà €Ï ÁÅ®ÁÏ ¥Ê§Á £Ã§Áë£Ã ìÃþÁ ̨ÃìþÃ

£¦Áýà ó ÁžÄ¬ÁÆà, €¨ £¦Áýà à ³Â ÃþÁ žÂþà ̨Ãì £Å™Ã¡Éþà œÁþÁ

þ¨à Á ÌþÁœÍ ɨŠÁÅœÁÆ Ì¨Ãìþà œÁþÁ þ¨à Á ÌþÁœÌ €ýÆ ‚ýÆ

ÁžÁÅ¡ÁôœÁÆ Š Á úÃþÁä ¡Ã¨Âì™Ã ¬ÁŨÃìþà úÄ ÁÅœÁÅþÁäýÅÛ žÂþà ̨ÃìþÃ

úÃþÁä ÁÑ úÄ Á³Â ÃÏžÃ.œÁþÁ £Â§Âýà þ¨à Áþà ¡ÉžÁâ ÁÑ ±Â¨ ͩ¨ œÉ¨ì  £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅœÁà ¥ÄžÁ ¡Áõ§Ãà  œÃ¡ÁôåœÁÆ €ÏžÃþÁ úÍý¨Âì œÁþÁ ¡Á®ÁòœÍ žÂþà ¡Áõ ÁÅ ÁÏ™Áþà ̧ÁÅ ÁÅœÁÆ ¡Áõ ÁÅúĨà Á¨Ì œÁþÁ þ¨à Áþà ³ÂÏœÁÏ žÁƧÃÖ þ Á ³Â ÃÏžÃ.

This file was generated with the demo version of the PDF Con verter

"þÄ €¥Áé ¡Áõ ÁÅþà žÉÏ Â!‡ÏœÁ Á¬É ÃѳÍàÏžÊ þÄ £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅœÁà! þÄ Á¬Ã ¡Áõ ÁÅ ÁÅžÁ⠞  £¨Ã¬ÃÏžÊ ¡Áõ ÁÅ ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!‚ÏœÁ ‚ÏœÁ £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅœÁàþà þ ÁýÂþà à þ Š Á þ¨à Á ¬Á§Ã±ÍžÊ,¡Áõ ÁÅ þ ÃÏúÁÅ ÌþÊ ÁÅœÁà ¨ÏüÂ!þÄ €¥Áé,þÄ ÁÅœÁàþà þÂúÊœÁ þ ÃÏúÁÅ ÁÅÏýÆ Á¬É ÃÑ þÄ ¬Á®Áòþà þÁÅ©Êí þ ÁÅœÁÆ úÄ ÁÅœÁÅþÂä©Â ¬Á®Áò ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!‡ÏœÁ ÁÅ¨É ÃÑÏžÊ þÄ ÁÅ þÄ €¥Áéþà žÉÏ Â!úÄ ÁÅ ¨ÏüÂ,þÄ £Â¦¨Ãä þÁÅ©Éí þ ÁÅœÁÅÏýÊ þ ÁÅ Áƙ ÁÅ¨É Ãѱ͜ÍÏžÊ, Á¬Ã ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!,þÄ €¥Áé,þÄ ÁÅœÁà¨Ì þ £Â¦¨Ãä žÁŧÃÖ þÄ ¡Áõ ÁÅþà þ ¬Á®ÁòœÌ žÉÏ ÁÅœÂþÊ ¡Áõ ÁÅ ¨ÏüÂ!

žÉÏ Áþ ¨ÏüÂ!þÄ ÁÅœÁà¨Ì þ £¨Ã¬ÃþÁ £Â¦¨Ãä ¥ÁÅúÃÖ Á¨ žÂ Á žÁƧÃÖ

þÄ ¡Áõ ÁÅ ÁÅœÁàþà þ £Â¦ ¬Á®ÁòœÌ þ Á¬ÃžÄ§Á žÉÏ ÁÅœÂþÊ ¡ÁôœÃà

£¨Ã¬ÃþÁ ¡Áõ ÁÅ ¨ÏüÂ!" €ÏýÆ úÃþÁä ÁÑ, ¡ÉžÁâ ÁÑ ¡Áõ ÁÅþà œÁþÁ Á¬Ã

žÄ§Â þ ÁÅœÁÆ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨÌì Š Á úÊœÃþÃ,¡ÉžÁâ ÁÑ ±ÌœÃà Á™ÁÅ¡Áô

¥ÄžÁ à œÄ¬ÁÅ É®Ãò, Ì©ÁôíœÍ £Â  ÁÏ™Á ¡ÁýÃÛ œÉ Á £¨Ã¬ÃþÁ žÂþÃ

±ÌœÃà Á™ÁÅ¡Áôþà Á¬Ã  Á³Â Á³Â ¡Ã¬Á Á ³Â ÃÏžÃ.

þÃüÏ Â þ € ÁѨÞÁâ§ÁÆ ¡ÁúÃÖ¨Ïü¨Âì  ‚¨

£ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™ÁÅ ÁÅÏýÆ Á¬Ã  œÉ Á ÁŨ  žÉÏ ÃúÁÅÖ ÁÅÏýÅÏýÊ

Áþ ¡Á§Ã¬ÃáœÃ ͧÁÏ Â œÁ¦Á §ËÏžÃ.þ ¨Ï™ÁÅ žÂžÂ¡Áô €™ÁÅ ÁÅ

±Ì™ÁÅ ÁÅ ³Â à ¨Êúà ™ÁÅœÍÏžÃ.þ ©ÉÏý œÉúÁÅÖ ÁÅþÁä €§Áýà ¦ÁþÃ,þÂ

¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê §ÁÅžÁÅâ ÁÅÏýÆ,þ §ÉÏ™ÁŠ®Áòþà £Â Á ©É™ÁÏ úʬà ͙Á Ã

„þÁä £Ì ÁÑ žÁ ÁÓ§Á ÌÏœÁÅ ÁÅ ÁƧÌÖþÂä.žÂÏœÍ þ ¡Ã§Áë¨Å ©É™ÁÏ €¦

þ ÁÅžÁâ £Ì ÁÑ ©ÃúÁÅÖ ÁÅÏžÃ.€¨Â ©ÃúÁÅÖ ÁÅþÁä þ ÁÅžÁâ £Ì ÁÑúÁÅýÆÛœÂ

, €§Áýà ¦Áþà §ÁÅžÁÅâœÁÆ, þ ¨Ï™ÁÅ¥ÉÅžÁ¨Åþà ¡ÁýÅÛ Ìþà ¥ÉÅ™ÁÝþÃ

¬Á©Á§Á žÄ¬ÁŠͳ Â.þ ‡™Á¥Á úʜà §ÉÏ™ÁÅ ©Ê®Áò ¥ÁŸÁê þ ¨Ï™ÁÅ ÁÅÏ™ÁÅ þà ¡ÁýÅÛ ÌþÃ,ýÌ¥Á ÂýÌ §ÁÏ ÁÅ¨Ì ‡§Áë  ¥É§Ã¬Ã±ÍœÁÅþÁä þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¬Áű™Âþà ¡Ã¬ÁÅ ÁÅÑÏýÆ,‚Ï Ì Á úÊœÌà þ ÁÅžÁâ £Ì ÁÑ úÁÅýÆۜ €§Áýà ¦ÁþçÁÅžÁÅâœÁÆ¥Á®Ãò ¨Í¡Á¨Ã à œÌÏ Ã úÁƳÂ.

This file was generated with the demo version of the PDF Con verter

¨Ì¡Á¨ ¡ÉžÁâ ÁÑ Á¬ÃœÍ úɨ§Ê à ±ÍœÌÏžÃ.œÁþÁ úÊýÏœÁ ¡Áõ ÁÅþà úÃþÁä ÁÑ ¥ÁÅŽÏ ¥ÄžÁ §ÁÅžÁÅâœÁÆœÁþÁ ÁÅžÁâþà ÁÅÏ™ÁëÏ Â œÃ¡ÁôåœÁÆ œÁþÁ þÁÅþÁäýà ¡Áõ ÁÅþà úÃþÁä ÁÑ ¥ÁÅŽÏ ¥ÄžÁ Á¬Ã Á¬Ã  §ÁÅžÁÅâœÁÆ œÁþÁ £¨Ã¬ÃþÁ Ářà £Â¦ ¥ÁÅúÃÖ Áþà œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ ©Ê®Âò ¥ÁŸÁê þÁ¨Å¡Áô ÁÅÏýÅ žÂþÃä §Á£ç§ÁŨ  ³Â Á žÄ¬ÁÆà œÁþÁ þÍýÃþà œÁþÁ £Â¦ Ã

žÁ ÁÓ§Á  ¡ÉýÃÛ ¥ÁÅúÃÖ Áþà œÁþÁ þ¨à ÁœÍ þ ÁýÂþà à ýËë¦÷ úʳÍàÏžÃ. žÂþà ¥ÁÅžÁÅâ³ÌàþÁä þͧÁÅ ‡¨Â ©ÁôÏžÁÏýÊ žÂþà þÍýÌì þ £¨Ã¬ÃþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþÃ

³ÂÏœÁÏ žÁƧÃÖ žÂþà þÍýÃþà Á³Â Á³Â žÉÏ Â¨þáóÍàÏžÃ.œÁþÁ

¡ÉžÂ¨Ãä ‡§Áëýà ¥ÁÅúÃÖ Á ¥ÄžÁ §ÁÅžÁÅâœÁÆ œÁþÁ £Â¦ ¥ÁÅúÃÖ Áþà Á¬ÃœÍ

œÁþÁ ¡ÉžÂ¨œÍ ¥ÁÅžÂâ™ÁÅœÍÏžÃ.€¨Â Š Á ÁÅžÁ⣨ìÃþÁ Š Á ™Á ¨Ïü

œÁþÁ £Â¦¨Ãä œÁþÊ ¥ÁÅžÂâ™Ê ¬ÄþÁÅ Š Áѳ§à ¥Ä§ÁÅ …ÿÃÏúÁÅ ÍÏ™Ã.¥Ä

¥ÉÅ™ÁݨÌì ,¡Áõ ÁŨÌì , ÁÅžÁâ¨Ìì, ÁŨ §Ê Á Á ±ÍœÊ €¡Áôå™ÁÅ €™Á ÁÏ™Ã.

úÃþÁä ÁÑ €¨Â ¡Áõ ÁϜ þ ÃÏúÁÅ ÁÅÏýÆ,œÁþÁ ÁÅžÁâþà ÁÅÏ™ÁëÏ Â

œÃ¡ÁôåœÁÆ,œÁþÁ þÍýÃœÍ ¬Á®Áò ¥ÁÅúÃÖ Á¨Ãä ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅÛ ÁÅÏýÆ,

"Š¬Ê©÷! þÄ €¥Áé ,ˆÏ þ ÁÅœÁÅþÂä©Ê,þ œÁŨÊìþà ÁÅœÁà

¡Áõ ÁÅþÃ!þ ÁÅ €¨ÂþÊ ¨ÏüÂ!‚©Âí®Áò þ ÁÅœÁà žÁƨþà žÃϱ¨Ê

þÁÅ©Áôí!±Ì™ÁÅ þÄ €¥Áéþà žÉÏ Â! þÄ þ¨à Áþà þ ¡Áõ ÁÅ¨Í £Â Á žÁƧÃÖ

ÁÅœÁàþà þ¨à ÁœÍ žÉÏ ÁÅ ¨ÏüÂ!€žÄ!€¥Áé

Ï

Ï

þ ÁÅžÁâ¨Í

üèɜÃà±ÍœÍÏžÊ!þ ÁÅžÁâþà Áƙ ‚¨ÂþÊ þ Á©Ê ÁŨ ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!€žÃ

¥ÉÅ™ÂÝ?þÄ þ¨à  ? ¥ÉÅ™ÂÝ ¨ÏüÂ?,þÄ €¥Áé,þÄ þ¨à Á œÍ þ ÁÅœÁàþÃ

³ÂÏœÁÏ þ ÁÅœÁÆ þ ÁÅœÁà Á¨Ã œÄ§ÁÖ©Ê,þÄ þÍýà à þ ¡Áõ ÁÅ ÁÅžÁâ¨Íà ¬Á¨Â¥ÁÅ úʳÂàþÊ!þ ¥ÁÅžÁÅ⨠ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ!"

€ÏýÆ þ ¡ÉžÁâ ÁÑ úÃþÁä ÁÑþà §ÉúÁÖ Ì™ÁÅœÁÆ œÁþÁ ¡Áõ ÁÅþà Á¬Ã Á¬Ã  þ ÃÏúÁŠͳ ÃÏžÃ. ‚ Á þÊþÁÅ Á¨Ê Á þ Ářà úÊœÌà þÂ

This file was generated with the demo version of the PDF Con verter

¥ÉÅ™ÁÝþà ¡ÁýÅÛ ÁÅþà ,‡™Á¥ÁúÊœÌà þ ÁÅžÁâ¨Í €§Áýà ¦Á úéÁ§ÁœÍ §ÁÅžÁÅâ ÁÅÏýÆ žÂþÃä þ ÁÅžÁâ¨Í à þÉý۳ Â.€§Áýà ¦Á þ ÁÅžÁâ¨Í à €œÃ Á«ÁÛÏ ¥ÄžÁ ±Â©Áô ©ÁÏœÁÅ žÁƧÃÏžÃ.þÊþÁÅ Á¬Ã ¥ÄžÁ ©ÁôþÂäþÁŠ£ýÃÛ

þ ÁÅ þÌ¡Ãå ˆ¥Ä €þáÃÏúÁ¨Â!‚ Á ¥É¨ì  þ ÁÅžÁâ¨ÍžÁƧÃþÁ €§Áýà ¦ÁœÌ Š Á úÊœÌà €¨Â þ ÁÅžÁâþà žÉÏ ÃÏúÁÅ ÁÅÏýÆ ‚Ï Ì Á úÊœÍà þ £¨Ã¬ÃþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà Á¬Ã  Á¬Ã  ¡ÁÏ¡Áô ÌýÅÛ Í³Â Â. ‡¥Á Á¬Ã  ©ÁôϞà þ ÁÅ,©Â®ÃòžÁâ§Ã ¡ÁúÃÖ žÉÏ ÁŨÂý úÁƬÁÅàÏýÉ! Á®Áò ¥ÁÅÏžÁÅ ¬ÃþÃ¥Á  ³ÍÑ¡Áô¨Í þ ¡ÉžÁâ ÁÑ ¡Áõ ÁÅ,žÂþà ¥ÄžÁ ÁžÁŨÅàþÁä úÃþÁä ÁÑ ±Ì™ÁÅ Âýà þ¨à Á,©ÉþÁ ¨ þÁÅϙà ÁþÁ ¡Á™ÁÅàþÁä úÃþÁä ÁÑ

£¨Ã¬ÃþÁ ¡ÉžÁâ ¡ÉžÁ⠡çÁë¨Å, £Â  ©Ã™Ã ±Í¦ ÁþÁ ¡Á™ÁÅàþÁä¦.þ ÁÅ ‡ÏœÁ

Á¬É ÃÑÏžÁÏýÊ,þ úÃþÁä ÁÑ ©ÉþÁ ¨ É®Ãò žÂþà ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê ¨Ï™ÁÅ

žÁƧÃÖ €¨ÂþÊ žÂþà ÁÅžÁâþà žÉÏ Â¨þÁäÏœÁ Á¬É ÃÑ ±Í¦ÏžÃ.þ úÊœÌà

þ ¥ÉÅ™ÁÝþà ¡Ã¬ÁÅ ÁÅÑÏýÆ, ÁÅžÁâ¨Í €§Áýà ¦Áþà ™ÃÏúÁÅ ÁÅÏýÆ Á³Â

Á³Â þ ¥ÉÅ™ÁÝþà úÊœÍà ¡ÁÏ¡Áô ÌýÅÛ Í³Â Â.þ ÁÅ œÉ¨Ã¦Á ÁÅÏ™ÂþÊ þÂ

©Ì®ÁÅò ©Ê™É ÃÑ ±Í³Â ÂÏžÃ.þ ÁÅ ‚ Á §ñ͜Âþʥɠ€þáÃúÃÖÏžÃ.

‚©Âí®Áò ‡ýÂÛ Ëþ þÊþÁÅ ©Â®ÁÅò úʬÁÅ ÁÅÏýÅþÁä žÉÏ ÁŨÂý úÁƬÁÅàþÂäþÃ

©Â®Áò ÃúɱÂå¨þÁÅ ÁÅþÁä.€ÏžÁÅ ÁþÄ ÌžÃâ  ¡ÉžÁâ ÂþÊ £ÆœÁŨÅ

¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÆ

" ¥Ä €¥Áéþà žÉÏ Â ! ¡ÉžÁâ ÁÑ úÃþÁä ÂÑ!þÁþÁÅä ‚ Á

ˆ™Ã¡ÃÏúÁ ÁÏ™Ê! þÊþÁÅ œÁýÅÛ Í¨Ê Á ±ÍœÁÅþÂäþÊ! þÁþÁÅä ¥Ä§ÃžÁâ§ÁÆ ¥Ä

¡Áõ ÁŨÅ, ÁÅžÁâ¨Å úÁÆ¡ÉýÃÛ ¡ÃúÃ֩™Ãþà úʳ§Ê!.‚ýÅ úÁÆ™ÁÏ™Ê!

¥Ä§ÃžÁâ§ÁÅ úʬÁÅàþÁä ¡ÁúÃÖ žÉÏ ÁŨÂý úÁÆ™Á¨Ê Á Á¬ÃœÍ þ ÁÅžÁâ¨Í

€§Áýà ¦Á žÁƧÁÅÖ Ìþà þ ÁÅžÁâþà žÉÏ ÃÏúÁÅ ÁÅÏýÆ þ ¨Ï™ÁÅþà ‡¨Â ¡ÁÏ¡Áô ÌýÅÛ ÁÅÏýÅþÂäþÍ!€£Âç!þ ÁÅ ‰±Í©Á³ÌàÏžÊ ¡ÉžÁâ ÁÑ! úÃþÁä ÁÑ žÂþà ¡Áõ ÁÅþà €ýÂìþÊ úÄ ÁÅœÁÆ þ Á©Ê,©ÉþÁ ¨ þÁÅϙà þÄ ¡Ã§Áë¨Ãä úÁƬÁÅàÏýÉ Á¬Ã  ©ÂýÃþà ¡Ã¬Á ¨þáóÍàÏžÊ!þ ÁÅ "

§ñ͜ÍÏžÊ ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ! Ï

Ï

This file was generated with the demo version of the PDF Con verter

€ÏýÆ ÁýÃÛ Â Â©Â¨þà €§ÁŬÁÆà ¬Á§÷ ¬Á§÷ €þà §ÊÖ³Â. §ÊÖý¡Áôå™ÁÅ þ ¨Ï™ÁÅþà ͙Á ÁÅþÁä £Ì ÁÑ¨Í ³ÂÏœÁÏ žÁƧÃÖ ¥ÉÅ™ÁÝ ÁÅÏ™ÁÅ £ÂœÁÅëÏ¨Í ¡É™ÃœÊ þ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏ € ÁѨÞÁâ§ÁÅ ©ÁôþÁä úÍýà à žÂžÂ¡Áô €™ÁÅ ÁÅ žÁƧÁÏ žÂ  úÃ¥ÃéúÃÖ ÌýÃÛÏžÃ. žÂžÂ¡Áô ¥ÁÆ™ÁÅ ‚ϳÂÛ¨ÉéÏýÅì  þ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏ ²ÎÏýÉþ÷ ¡ÉþÁÅä ¨ÍÏúà ‚Ï ÷ úÃ¥ÃéþÁýÅÛ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨ÌÏúà §Á™ÁÅ ÁŨ žÁƧÂþà à úÃ¥ÃéúÃÖ ÌýÃÛÏžÃ. úà ÁÑ Â ©ÁôþÁä þ §Á¬ÁÏ ¥Ä Á™Á¨Â ¥É§ÁŬÁÆà ÁþÁ £™ÁÅœÍÏžÃ.

ÿÁýÂœÁÅà  ü§Ã ÃþÁ ÁýþÁœÍ € ÁѨÞÁâ§ÁÆ þÊþÁÅþÁä

©Ë¡Áô œÃ§Ã à úÁÆ™Á³Â §ÁÅ,¡ÉžÁâ ÁÑ ¡Áõ ÁÅ þ ÁÅœÁÅþÁä úÃþÁä ÁÑ œÁþÁ

þÍýÃþà €¨ÂþÊ œÉ§Ãúà œÁþÁ ¡ÉžÂ¨ ¥ÄžÁ œÁþÁ ‡§Áëýà þ¨à ÁþÃ

œÃ¡Áôå ÁÅÏýÆ þ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏ úÃ¥ÃéþÁ úÍý úÁÆ™Á³Â ÃÏžÃ.¡ÉžÁâ ÁÑ

œÁþÁÅ þ ÁÅœÁÅþÁä œÁþÁ £Â¦ ¥ÁÅúÃÖ Áþà ©Ã™Ãúà ¡ÉýÃÛ œÁþÁ ¡Áõ ÁÅ ¥ÄžÁ

œÁþÁ €§ÁúÊœÃàþà ±Â¥ÁÅ ÁÅÏýÆ úÃþÁä ÁÑœÍ ±ÂýÅ þ ¥ÉÅ™ÁÝ Â§ÃÖþÁ

§Á¬ÁÏ ©Ë¡Áô úÁÆ™Á³Â ÃÏžÃ.þ ¥ÉÅ™ÁÝþà ͙Á £Ì ÁÑ¨Í œÄ¬Ê¬Ã ©Â®ÊòÏ

úʳÂà§Í úÁÆ™Á ³Â Â.úÃþÁä ÁÑ ¥ÁÅÏžÁÅ Â þ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏ ©ÁôþÁä úÍýà Ã

©ÁúÃÖ, Ářà úʜà úÁÆ¡Áô™ÁÅ ©Ê¨Ãþà §Á¬ÁÏ ¨Ì ¥ÁÅÏúà œÁþÁ ©Ê¨Åþà ¡ÉžÁâ ÁÑ

¡ÉžÃ¥Á¨ ¥ÄžÁ ¡Áõ¬ÃÏžÃ.¡ÉžÁâ ÁÑ œÁþÁ þ¨à ÁœÍ þ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á³ÂþÃä

þ ÁÅœÁÆ

"€£ç ‡ÏœÁ §ÁÅúà Â,úà ÁÑ Â ©ÁôÏžÊ!‡þÂä®ÁòþÁÅ쪀 ³ÂÛ ÁÅ

¡ÉýÂÛ™Ì úÃýÃÛ Â™ÁÅ! Š§Êà œÁ¥ÁÅé™ÁÆ! þÁÅ©Áôí Í™Á ©ÉþÁ ¨þÁÅÏ™Ã

¥Á¥Áé¨Ãä úÁƬÁÅàþÁä©Áþà œÉ¨Å¬ÁŧÂ! ‚þÂä®Áò à ¥Á  œÁ¡Á¬ÁÅð ¢Á¨ÃÏúÃϞçÂ!. ‚ Á €¨Â þÁÅ©Áôí žÌÏ ÁúÂýÅ Â ¥Á¥Áé¨Ãä úÁÆ™Á ÁѧÊìžÁŧÂ!§Â§Â £ÅüÄØ!¥Á¥Áé¨Ãä ‚¨ÂþÊ þÁÅ©Êí ©ÁúÃÖ þÁ™Ã¡ÃÏúÁÅ ÁÅÏýÆ ¥ÁþÁ £É™ÁÆëÏ¨Í Ã þÁ™Ã¡ÃÏúÁÅ ÁÅÏýÆ œÄ¬ÁÅ É®Áò§Â þ ¥ÁÅžÁÅ⨠œÁ¥ÁÅé™ÁÆ!þÄ ÁÅ ¬Áí§ÁÓÏ úÁÆ¡É™ÁœÂ¥ÁŧÂ,úÃýÃÛ ÁþÂä!

This file was generated with the demo version of the PDF Con verter

"€ÏýÆ þÁþÁÅä ¡ÉžÁâ ÁÑ ¥ÁÅžÁÅâ  ¡Ã¨ÃúÃÏžÃ. þ ¡ÉžÁâ ÁÅžÁ⨠€ ÁѨŠþÁþÁÅä €ÏœÁ ÁŨœÍ þÁþÁÅä invite úʬÃþÁ¡Áôå™ÁÅ þ ÁÅ ¥ÉÅžÁý ¬Ã ÁÅÓ ©Ê¬ÃÏžÃ. ‡ÏžÁÅ ÁÏýÊ þ ÁÅ €¡ÁåýÃ