Está en la página 1de 7
R R e e g g i i s s t t r r a
R R e e g g i i s s t t r r a
e e g g i i s s t t r r a a r r
T E M A S R E C BBeerrkklleeee WWoorrkksshhoopp -- JJaazzzz GGuuiittaarr TTeecchhnniiqquueess PedbaoCladraseor
T
E
M
A
S
R
E
C
BBeerrkklleeee WWoorrkksshhoopp -- JJaazzzz GGuuiittaarr
TTeecchhnniiqquueess
PedbaoCladraseor
por pivo750510
por
pivo750510
:: DDoo IItt YYoouurrsseellff
:: JJuugguueetteess hheecchhooss ppoorr llooss AAddiiccttooss
RReeaall BBooookk II,, IIII yy IIIIII
48
TTwwiitttteeaarr
Página 1 de 5.
1
2
3
4
5
MMee gguussttaa
13
por Master_Blaster
por
Master_Blaster
por braulio.guitarra el Mar 4 Sep - 23:15
1
JJeeffff bbeecckk ppddff
por
por Saul_Rigel
Saul_Rigel
PPeeddaallbbooaarrdd yy ggeeaarr -- DDaavviidd
AAlleejjaannddrroo GGaarrccííaa
por
por David A García
David A García
LLoovveePPeeddaall RRooaaddhhoouussee EEtteerrnniittyy
por
por edbarajas
edbarajas
MMii
ppeeddaallbbooaarrdd aanntteess yy ddeessppuueess ddee
sseerr
uunn aaddiiccttoo aall ggeeaarr
por Alex _Garcia
por
Alex _Garcia
b b
r r
a a
u u
l l
i i
o o
. .
g g
u u
i i
t t
a a
r r
r r
a a
¿¿QQuuéé ttee ttaattuuaarrííaass ddee ggeeaarr??
por
por amadiux _86
amadiux _86
AAddiiccttooss aall GGeeaarr,, !!ttee eenntteennddeemmooss
bbiieenn!!
por Chalo
por
Chalo
FFFFMM44 JJooee BBoonnaammaassssaa FFuuzzzz FFaaccee
MMiinnii
por edbarajas
por
edbarajas
BBuussccoo gguuiittaarrrriissttaa eenn EEddoommeexx
((NNaauuccaallppaann,, TTllaallnneeppaannttllaa,, eettcc
))
por MarkCorpse
por
MarkCorpse
Actualizado: 1:24
BBuueennoo,, pprriimmeerroo lloo pprriimmeerroo!!
MMaatteerriiaalleess qquuee uusséé::
11
bbaarrrroottee ddee 22"" xx 11""
11
bbaarrrroottee ddee 11"" xx 11""
MMaaddeerraa ddee 11//44"" ppaarraa llaa ttaappaa
22
jjaallaaddeerraass
44
jjaacckkss
11
sswwiittcchh ddee eenncceennddiiddoo--
11
ccoonneeccttoorr ddee ccoorrrriieennttee ((nnoo ssee ccoommoo ssee llllaammaa,, ppeerroo aahhii ssee vvee ppoorr uunn llaaddoo))
RReessaannaaddoorr ppaarraa mmaaddeerraa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
eemmppeecceemmooss!!!!!!
PPrriimmeerroo ccoorrttee llooss ppeeddaazzooss ddee mmaaddeerraa:: mmii bbooaarrdd eess ddee 3300"" xx 1188""
LLaass mmaass ggrraannddeess ssoonn ddee 3300"" yy llaass ddee llooss ccoossttaaddooss ssoonn ddee 1166"",, yyaa qquuee llaass mmaass llaarrggaass ttiieennee 11"" ddee aanncchhoo,, yy aassii ffoorrmmaann 1188
LLaa ddeell cceennttrroo eess ddee llaa mmaaddeerraa ddee 11"" xx 11"" yy mmiiddee 1166"" ddee llaarrggoo
LLaass ddee llooss ccoossttaaddooss lleess hhiiccee uunn ccoorrttee eenn ddiiaaggoonnaall,, aahhii ssee aallccaannzzaann aa vveerr llaass lliinneeaass ddee bbaassee
DDeessppuuééss ccllaavvéé ttooddaass llaass ppiieezzaass yy aassíí qquueeddóó
llaass lliinneeaass ddee bbaassee DDeessppuuééss ccllaavvéé ttooddaass llaass ppiieezzaass yy aassíí qquueeddóó
llaass lliinneeaass ddee bbaassee DDeessppuuééss ccllaavvéé ttooddaass llaass ppiieezzaass yy aassíí qquueeddóó
llaass lliinneeaass ddee bbaassee DDeessppuuééss ccllaavvéé ttooddaass llaass ppiieezzaass yy aassíí qquueeddóó
DDeessppuuééss ccllaavvéé ttooddaass llaass ppiieezzaass yy aassíí qquueeddóó converted by Web2PDFConvert.com
L L u u e e g g o o a a p p l

LLuueeggoo aapplliiqquuéé rreessaannaaddoorr

p l l i i q q u u é é r r e e s
p l l i i q q u u é é r r e e s

LLuueeggoo ppuussee llaa ttaabbllaa ddee aarrrriibbaa,, llaa ccuuaall ssee ttiieennee qquuee ccoorrttaarr aa llaa mmeeddiiddaa eexxaaccttaa LLaa ccllaavvéé yy ppiinnttéé ddee ccoolloorr nneeggrroo mmaattee uu ooppaaccoo,, ddeejjaannddoo uunn mmaarrggeenn ddee 11""

u u n n m m a a r r g g e e n n

LLuueeggoo hhiiccee llaass ppeerrffoorraacciioonneess ppaarraa ccoonneeccttoorreess yy ttooddaass eessaass ccoossaass!!

c t t o o r r e e s s y y t t o
DDeessppuuééss ssee aapplliiccóó llaa ppiinnttuurraa
DDeessppuuééss ssee aapplliiccóó llaa ppiinnttuurraa
DDeessppuuééss ssee aapplliiccóó llaa ppiinnttuurraa converted by Web2PDFConvert.com
YY ppoorr úúllttiimmoo llaass ccoonneexxiioonneess YY aassíí eess ccoommoo qquueeddóó::
YY ppoorr úúllttiimmoo llaass ccoonneexxiioonneess
YY aassíí eess ccoommoo qquueeddóó::
úúllttiimmoo llaass ccoonneexxiioonneess YY aassíí eess ccoommoo qquueeddóó:: converted by Web2PDFConvert.com
EEssppeerroo lleess ssiirrvvee ddee mmuucchhoo!! SSaalluuddooss!!!!!!!!!! 5 personas les gusta esto por Marco_Duval el
EEssppeerroo lleess ssiirrvvee ddee mmuucchhoo!!
SSaalluuddooss!!!!!!!!!!
5 personas les gusta esto
por Marco_Duval el Mar 4 Sep - 23:17
2
MMuuyy bbiieenn!! TTooddoo uunn DDIIYY
SSaalluuddooss
MM
aa
rr
cc
oo
DD
uu
vv
aa
ll
bbiieenn!! TTooddoo uunn DDIIYY SSaalluuddooss MM aa rr cc oo DD uu vv aa ll converted
por Abel Olvera el Mar 4 Sep - 23:22 3 YYeeaahhhh qquuee bbiieenn ,, aauunnqquuee
por Abel Olvera el Mar 4 Sep - 23:22
3
YYeeaahhhh qquuee bbiieenn ,, aauunnqquuee eenn eell ggrruuppoo ddeell ffaaccee ppeennsséé qquuee eerraa aalluummiinniioo oo uunn mmeettaall eell ddee llooss bboorrddeess ppeerroo nnoo eess llaa mmiissmmaa mmaaddeerraa
MMuuyy
bbiieenn hheecchhoo
SSaalluuddooss
AA
bb
ee
ll
OO
ll
vv
ee
rr
aa
por braulio.guitarra el Mar 4 Sep - 23:29
4
jjaajjaa,, ppuurraa mmaaddeerraa,, yy ssee mmee oollvviiddoo ddeecciirr qquuee eenn ttoottaall ppeessaa 22
33
kkgg!! nnoo eess mmuucchhoo qquuee ddiiggaammooooooss!!
bb
rr
aa
uu
ll
ii
oo
gg
uu
ii
tt
aa
rr
rr
aa
por Guillermo Sifuentes el Mar 4 Sep - 23:31
5
eessttaa ddee lluujjoo bbrrootthheerr,, ooyyee ccoommoo ccoonneeccttaassttee eell sswwiittcchh ddee eenncceennddiiddoo aa llaa ffllaauuttaa??
GG
uu
ii
ll
ll
ee
rr
mm
oo
SS
ii
ff
uu
ee
nn
tt
ee
ss
por VanDonis el Mar 4 Sep - 23:40
6
ddee lluujjoo hheerrmmaannoo,, aall ddeemmoonniioo ccoonn mmii llaammiinnaa iinntteennttaarree hhaacceerrmmee uunnaa ddee eessttaass
VV
aa
nn
DD
oo
nn
ii
ss
por mkiavik el Mar 4 Sep - 23:52
7
DDee lluujjoo eessttee ttuuttoo!!!!
ccoonn ttuu ppeerrmmiissoo mmee vvooyy aa aavveennttaarr aa hhaacceerr uunnaa iigguuaall oo aall mmeennooss ppaarreecciiddaa
mm
kk
ii
aa
vv
ii
kk
por Pedro Valtierra el Miér 5 Sep - 0:20
8
mmuuyy cchhiinnggoonn ttuu DDIIYY !! FFeelliicciiddaaddeess!! ssaalluuddooss!!
PP
ee
dd
rr
oo
VV
aa
ll
tt
ii
ee
rr
rr
aa
por Abisai_Benitez el Miér 5 Sep - 0:24
9
oorraallee mmuuyy bbiieenn!!!!!!!!
AA
bb
ii
ss
aa
ii
BB
ee
nn
ii
tt
ee
zz
por MisaMX el Miér 5 Sep - 2:18
10
SSee vvee eexxeelleennttee!!!!,, YYoo eessttooyy eenn pprroocceessoo ddee hhaacceerr llaa mmiiaa,, ttoommaarree ffoottooss ccuuaannddoo llaa tteerrmmiinnee ppaarraa ccoommppaarrttiirrllaa
MM
ii
ss
aa
MM
XX
Página 1 de 5.
1
2
3
4
5
TTeemmaass rreellaacciioonnaaddooss eenn AAddiiccttooss aall GGeeaarr
▶▶ TToodddd GGuummmmeerrmmaann PPeeddaallbbooaarrdd
▶▶ ""AAggrruuppaarr"" ccaabblleess ddee ppeeddaallbbooaarrdd aa aammpplliiffiiccaaddoorr
▶▶ AAqquuíí lleess ppoosstteeoo mmii ppeeddaallbbooaarrdd
▶▶ BBaajjoo FFrreettlleessss CCaasseerroo
▶▶ BBaassss PPeeddaallbbooaarrdd
▶▶ CCaarrttoooonn yyoouurr PPeeddaallbbooaarrdd
▶▶ CChhaalloo CCuussttoomm PPeeddaallbbooaarrdd DDoowwnnssiizzee
▶▶ DDee qquuéé mmaatteerriiaall eess mmááss ffaaccttiibbllee hhaacceerr uunn ppeeddaallbbooaarrdd
▶▶ DDeellaayy ddee cciinnttaa ccaasseerroo
▶▶ DDIIYY ,, TTaallkk--BBooxx CCaasseerroo ""IIxxbbaall""
▶▶ DDIIYY ,, TTaallkk--BBooxx CCaasseerroo ""IIxxbbaall"" converted by Web2PDFConvert.com