Está en la página 1de 1
A Atencién do Fiscal Xefe de Ourense, Don Florentino Delgado Ayuso Ourense, 29 de novembro de 2010 Eu, Xosé Antén Vazquez Dorrio, con DNI 4 N, con domicilio na Rua da localidade de Ourense, CP 32005, pofio no seu cofiecemento os seguintes FEITOS O dia 30 de Setembro de 2009 o Boletin Oficial da Provincia de Ourense publica a lista de candidatos para contratacién de interinos do Concello de Ourense, na que aparece por vez primeira o nome do Sr. Alberto Cardama Cid (achégase unha copia). O dia 12 de Outubro de 2009 esta persoa contacta comigo a través de facebook, solicitando a mifia amizade —que acepto- e enviame un correo no que se presenta e no que me comenta que neses momentos traballaba en Lalin, pero que pronto se viria a traballar a Ourense (proba documental que achego xunto a esta denuncia). Meses mais tarde, en febreiro de 2010, o Sr. José Luis Quintas Coello, concelleiro do BNG en Xunqueira de Ambia, dime que aquela persoa traballa no Concello de Ourense. Ese mesmo mes, logo dun enfrontamento a raiz dun artigo publicado no meu blog, continuamos a discusi6n por correo electrénico (no documento adxunto achégolle a conversa integra), onde, entre outras cousas, me fala da sta relacién de amizade co Senador do BNG Xosé Manuel Pérez Bouza (este sefior antes de ser nomeado senador xa colocara a sua parella na Conselleria de Cultura da Xunta de Galicia) e de como chegou ao posto que actualmente ocupa no Concello de Ourense. Para min non existe dubida de que o cargo que o Sr. Alberte Cardama Cid ocupa na actualidade é 0 resultado da informacién privilexiada coa que contou por parte do Sr. Pérez Bouza, os responsables da Concelleria de Infraestruturas do Concello de Ourense, tamén gobernada polo BNG, e en concreto por persoas pertencentes a mesma corrente interna deste partido (+Galiza), primeiro o Sr. Alexandre Sanchez Vidai e logo o Sr. Andrés Garcia Mata. Sé asi pode explicarse que esta persoa se aptintase nas listas Concello de Ourense no momento preciso en que a persoa que ocupaba ese posto se fa xubilar. Por suposto, non consta que exista un rexistro ptiblice dos funcionarios que se van a xubilar -seria ilegal- sen embargo esta persoa cofieciao de anteman, ademais, vivindo lonxe desta cidade. Por todo isto SOLICITO: Que se investiguen os feitos sinalados xa que de ser certas as mifias sospeitas serian comisivos dun deiito de trafico de influencias. "AUDIENCIA PROVINCIAL - OURENSE Sen mais, satidao atentamente, Xosé Antén Vazquez Dorrip,