Está en la página 1de 3
$2004 OURENSE CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR “Fos, 986-360 81111827 Galicia Departamento Terttorial Fax 998 365 628 Baa Servizo de Promecién do Emprego nos XUNTA DE GALICIA dace, Naber pane ac XACOBEO 2010 EDINICIO ADMINIS THATIVS Avia. Habana OURENSE FR 15 ovr. ana Wrenn] Ga BED Nuestra ref. teléfono 988386823 PROCEDEMENTO: TR340A - CUALIFICACION DE INICIATIVAS DE EMPREGO N° EXPEDIENTE: — TR340A 2010/23-3 DENOMINACION DO PROXECTO/EMPRESA: XOSE ANTON VAZQUEZ DORRIO Para o seu cofiecemento ¢ para os efectos de notificacién, achégolle resolucién ditada polo/a xefe territorial da Conselleria de Traballo ¢ Benestar no expediente referenciado & marxe. Ourense, 15 de outubro de 2010 Oxefe do servizo de Promocién de Emprego iio Gonzilez Amaro XUNTA DE GALICIA nae ae XACOBEO 2010 CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR ‘Telfs. 988 386 811/18/27 Galicia Departamento Territorial Fay 088 986 809, = Senvizo de Promacién do Emprego See PROCEDEMENTO: TR340A - CUALIFICACION DE INICIATIVAS DE EMPREGO N° EXPEDIENTE: —'TR340A 2010/23-3 ? . DENOMINACION DO PROXECTO/EMPRESA: XOSE ANTON VAZQUEZ DORRIO Examinada a solicitiude presentada por XOSE ANTON VAZQUEZ DORRIO, en calidade de promotor do proxecto /representante da empresa identificado 4 marxe, para a cualificacién e inscricién como INICIATIVA DE EMPREGO, ¢ tendo en conta os seguintes: ANTECEDENTES PRIMEIRO A solicitude tivo entrada neste Departamento Territorial 0 05102010. No expediente consta toda a documentacién exixida no artigo 4° do Decreto 9/2000, do 12 de xaneiro. SEGUNDO : No proxecto empresarial, segundo consta na documentacién aportada, colabora ofa CONCELLO de OURENSE; e retine todos 0s requisitos para ser cualificado como ILE TERCEIRO : Na tramitacién do presente expediente, observaronse todos 0s requisitos e prescriciéns legais. FUNDAMENTOS PRIMEIRO : A competencia deste Departamento Territorial, para cofiecer ¢ resolver a presente solicitude, ‘ven determinada polo artigo 6°.1 do Decreto 9/2000, do 12 de xaneiro; polo Decreto 79/2009, do 19 de abril, polo que se establece a estrutura orgénica da Xunta de Galicia; polo Decreto 83/2009, do 21 de abril, polo que se fixa a estrutura orgénica dos departamentos da Xunta de Galicia; e polo Decreto 335/2009, do 11 de xuiio, polo que se establece a estrutura orgénica da Conselleria de Traballo ¢ Benestar, SEGUNDO : Do actuado e da documentacién obrante no expediente despréndese que 0 proxecto empresarial identificado como XOSE ANTON VAZQUEZ DORRIO, cumpre todos os requisitos ¢ condiciéns establecidos no Decreto ., para ser cualificado como Iniciativa Local de Emprego. ‘Vistos os preceptos citados ¢ demais de xeral e pertinente aplicacién, este Departamento territorial da Conselleria de Traballo ¢ Benestarl

También podría gustarte