Está en la página 1de 4
09/10/2018 12:57 PONTECESURES Fanaeesse4as 62403 P.002f005 PREGO DE CARGOS CON PROPOSTA DE SANCION NO EXPEDIENTE (01/2018) SEGUIDO CONTRA 0 SOCIO D.XOSE ANTON DORRIO VAZQUEZ Dt. Marfa Tosé Grobas Garaboa, en calidade de Secretario/a do Consello Reitor de ‘Nosa Eueriia, Sociedade Cooperativa Galega, EXPON: Que en 3 de xallo de 2018, houbo reunién do Consello Reitor da Cobperativa, no que se adoptiron, cntre outros, os seguintes écordos: ‘N6 punto 7.- Incoar expedisnte sancionador contia 0 socio don Kosé Antén Dotrio ‘Vazquez nomear a dons Maria José Grobas Gardbos, como Initructora do Expediente a Seguir contré 0 socio D. Xosé Antén Doro Vézquez. Polo motivo expotto, comunicaselle a0 socid 0 seguinte;Prego dé Cargo’ ¢ proposte de Sanciétt no expediente sancionddor 8° 1/2018. FEITOS .-" 1. © th 18/8 don ond Ante Doro Vénguen pl una entrada no set blogue soopmmativa-alega-i) diversos documentor que non. soa de sc0e%0 piblico, provocando con esa publicacién que se sevelen secretos en prexuizo da cooperativa: «9. 6 documento dunha sancién da CNMC, que don Xosé publica na web htips:// ‘Ya sei comn/doeumend 89208119) ful. CNMC.a-Nosa-Ensrcia +f ftura web da cooperativa que, nése momento estaba en construccién, € not era piblics: htp://wrwrw nosaenerxia,gal/weh/ 2. .Nesa mesma publicacién artes referide; chimeselle “ginster” a0 presidente de cooperativa: “~..J E a sila exhibictin 0 outro dia'non.deixa de ser unhé conducia indis propta dion ganster da mafic que dim. presidnte duvha coop. parece mentira que se poida caer tan baixo e se trattoe aslo aprecio que sempre ile tver. f.” 3.0. de some publica» una’. nova’. entra’. to. cfiado. ° blogue asi cela eaEatmae ae gee meer aS DERG etoeeng alta, CRMC, awe como non € de gees piblico, @ wnéa of piblco ms web 5.0 18/07/18" abc i efeoas eocias para decidir a qué rede ou federacién asociarse dende ceopetiva ‘Nosa Enerxia 6, ® Coon Gales 09/10/2018 12:57 PONTECESURES FANRRESEGLAS. 8240 003/005 60 20/07/18" publica curd entrada (wawmoendo net2018/07/20/sabre-o-elevado= 8 ia/) na que volve' facer. referencia 20, publicado 0 16/07/18 sobre a niutta da CNMC. 7. Q 31/07/18 piblica outra entrada rio seu blogue revelands secretos da cooperativa entre os quo se inciien (ar anoendo:net/2018/07/3 linosa-enerxig-de-mnal-en-peor/): ') fragmento do.contrato laboral do’ empregado de Nosa Enerxia S.Coop,Galega ') “convooatoria da Asemblea XeralOrdinaria do 2017, 9) fragmentos do documento da mmulta da CNMC: 4 8) Na mesma catrada’ do blogue, citada . no i imero anterior, inolée varias desconsideraéiéns graves 8 persoas socias da Cooperativa: ') ‘chémalle “supertacaién”, a un ‘socio da cooperative, "Constaitine Gago: “[..JCando me dispua a explicar’ as razéns levantou, a maw un .dos supertacaiiéns de Espazo Coop, Tino Gago, presentes por vez primeira munha \, asemblea {..J" by