Está en la página 1de 7

Seccin 109

SECCION 109 PROSECUCION Y PROGRESO 109.1 109.2 109.$ 109.( 109.* 109.+ 109., 109.109.9 109.10 Sub-Contratos. Progreso e! "raba#o. %i&itacin e !as O'eraciones. )'titu e !os "raba#a ores. Registro e P!ani!!as. Sus'ensin e !a E#ecucin e !a Obra. C&'uto e! "ie&'o Contractua! 'ara !a "er&inacin e !a Obra. Sanciones 'or Retraso. Rescisin e! Contrato 'or Incu&'!i&iento e! Contratista. "er&inacin e! Contrato 'or causas e .uer/a 0a1or o 2erec3o a Sus'ensin e "raba#os 'or e! Contratista.

109.01 SU4-CON"R)"OS. E! Contratista so!a&ente 'o r5 subcontratar 'artes eter&ina as e !a obra6 cuan o est7 esti'u!a o en e! contrato 1 obtenga autori/acin 'or escrito e !a autori a contratante. %os subcontratistas eber5n estar inscritos en e! Registro e Preca!i8ica os 1 no estar co&'ren i os en ninguna e !as 'ro3ibiciones estab!eci as en esta !e1. Para ese e8ecto6 e! Contratista ebe so&eter6 con !a so!icitu res'ecti9a6 un 'ro1ecto e! subcontrato6 e! cua! a! ser a'roba o6 ebe ce!ebrarse en escritura ':b!ica. E! Contratista ebe 'resentar !as co'ias6 ;ue !e sean re;ueri as6 e! sub-contrato. En !os Contratos ;ue ce!ebre E! Esta o6 'or &e io e sus enti a es centra!i/a as o escentra!i/a as6 ;ue no 'ro9engan e 'roce i&ientos ;ue eter&ina !a !e16 o en !as ;ue e! ente a &inistrati9o act:e co&o su#eto e erec3o 'ri9a o6 se a'!icar5n !as nor&as e! erec3o co&:n. Ning:n sub-contrato crea una re!acin contractua! entre !os subcontratistas 1 e! Esta o. E! Contratista ten r5 !a res'onsabi!i a 1 ob!igaciones 'or cua!;uier accin o 8a!ta e accin e un subcontratista. 109.02 PROGRESO 2E% "R)4)<O. E! Contratista iniciar5 !a obra6 entro e! tie&'o estab!eci o en e! contrato 1 'ro9eer5 su8iciente 'ersona! 1 e;ui'o 'ara !!e9ar a cabo e! traba#o 1 asegurar !a ter&inacin e !a obra entro e! !=&ite e tie&'o esti'u!a o. E! tie&'o contractua! co&en/ar5 a contarse a 'artir e! =a siguiente en ;ue e! Contratista reciba !a noti8icacin 1 transcri'cin e! )cuer o e a'robacin e! Contrato. E! Contratista ebe 'resentar con su o8erta un Progra&a e "raba#o6 e acuer o con !o in ica o en 102.126 e! ;ue se uti!i/ar5 'ara e! contro! e 'rogreso e !os os 'ri&eros &eses6 tie&'o ;ue ebe a'ro9ec3ar 'ara organi/arse> estab!ecer sus ca&'a&entos6 ta!!eres 1 e&5s insta!aciones> 3acer to as !as e?'!oraciones e !os bancos e &ateria!es ;ue se 'ro'onga usar 1 e#ecutar to os !os traba#os ;ue sean 'osib!es e !os reng!ones contrata os. E! Contratista ebe e!aborar basa o en e! Progra&a 'resenta o con su o8erta6 un Progra&a e "raba#o eta!!a o6 ta! co&o se in ica en !a Seccin 1*(6 e! ;ue entrar5 en 9igor a 'artir e! tercer &es e 3aber inicia o !os traba#os. Este Progra&a ebe co&'ren er eta!!es sobre canti a es 'rogra&a as6 &ontos en ;uet/a!es6 &onto corres'on iente a !a esti&acin 'eri ica6 &ontos acu&u!a os 1 'orcenta#es e estos os :!ti&os &ontos con re!acin a! &onto contrata o e !a obra. Si en e! contrato6 en !as 2is'osiciones Es'ecia!es o en !os '!anos6 se esti'u!a e! or en en ;ue e! Contratista ebe e#ecutar !as i8erentes eta'as e !a obra6 7ste e!aborar5 ic3o Progra&a e con8or&i a con esas in icaciones. Cuan o en !os '!anos o 2is'osiciones Es'ecia!es6 se esti'u!e eter&ina a secuencia 'ara !a e#ecucin e !os traba#os6 e! Contratista ebe res'etar ic3a secuencia a! e!aborar su 'rogra&a e traba#o. En caso contrario6 se res'etar5 !a secuencia e o'eraciones 'ro'uesta 'or e! Contratista en su 'rogra&a e traba#o.

109-1

Seccin 109

E! 'rogra&a e traba#o eber5 estar en 8or&a e una gr58ica e 'rogreso con una esca!a con9eniente 'ara in icar6 a'ro'ia a&ente6 e! 'or ciento e traba#o 'rogra&a o 'ara co&'!etarse 'ara una 8ec3a a a urante e! 'er=o o. E! incu&'!i&iento e! Contratista en &antener !os 'rogra&as e traba#o 1 gr58icas e 'rogreso6 ser5 consi era o #usti8icacin 'ara retener !os 'agos e !as esti&aciones e traba#o. En caso e ;ue se etenga e! esarro!!o e !a obra6 'or cua!;uier ra/n6 e! Contratista eber5 noti8icar a! 2e!ega o Resi ente 'or !o &enos 2( 3oras antes e reanu ar !as o'eraciones. Si e! Contratista no cu&'!e con 'resentar 'ara su a'robacin e! Progra&a e "raba#o eta!!a o6 entro e !os os &eses cita os 1 en !a 8or&a escrita6 e! 2e!ega o Resi ente reco&en ar5 a! Ingeniero ;ue no se autorice ning:n ocu&ento e 'ago6 sino 3asta ;ue ic3o Progra&a est7 'resenta o 'or e! Contratista6 'ara su a'robacin. Si !as o'eraciones e! Contratista 8ueren &ateria!&ente a8ecta as 'or ca&bios en !os '!anos6 Es'eci8icaciones o en !as canti a es e traba#o6 o si 7ste 3a e#a o e cu&'!ir con e! Progra&a e "raba#o a'roba o6 ebe 'resentar a! 2e!ega o Resi ente un Progra&a e "raba#o re9isa o6 en e! ;ue in i;ue c&o se 'ro'one !!e9ar a cabo e! resto e! traba#o. E! 2e!ega o Resi ente re;uerir5 a! Contratista este Progra&a re9isa o6 cuan o sea necesario6 ;uien ebe 'resentar!o entro e !os 10 =as ca!en ario siguientes a !a 8ec3a e! re;ueri&iento. E! Contratista e&'!ear5 to os !os &e ios a su a!cance 'ara !!e9ar a cabo e! 'rogreso e !a obra6 e con8or&i a con !o in ica o en e! Progra&a e "raba#o en 9igor. Si e! Contratista se atrasa en ic3o 'rogreso6 3ar5 to o !o necesario 'ara &e#orar!o 1 en caso e e#ar e 3acer!o as=6 e! 2e!ega o Resi ente 'ue e re;uerir e! incre&ento e cua!;uiera o e to os sus traba#os6 turnos6 =as e traba#o6 e;ui'o 1 '!antas e construccin6 con e! 8in e &e#orar e! a e!anto e !a obra en !a 8or&a e?igi a en e! Progra&a6 to o sin costo a iciona! 'ara e! 0inisterio. Si e! Contratista e#a e su&inistrar e;ui'o su8iciente 1 a'ro'ia o6 &a;uinaria6 &ateria!es o 'ersona! 'ara !a 'rosecucin a ecua a e !os traba#os6 e! 2e!ega o Resi ente reco&en ar5 a! Ingeniero !as &e i as ;ue a su #uicio eban to&arse. E! Contratista noti8icar5 'or escrito a! 2e!ega o Resi ente6 con * =as e antici'acin6 !a 8ec3a en !a cua! se 'ro'one co&en/ar cua!;uier 'arte i&'ortante e !a obra. Si e! retraso 'ersiste urante $ &eses 1 a #uicio e! 2e!ega o Resi ente e?iste una e9i ente ten encia a no 'o er cu&'!ir con !a entrega e !a obra6 'o r5 reco&en ar a! Ingeniero ;ue se to&en &e i as &5s r5sticas6 ta!es co&o !as ;ue se esti'u!an en 109.09. Cuan o e! ca&bio e '!anos6 es'eci8icaciones o canti a es e traba#o a8ecten !a 8ec3a e ter&inacin e !a obra6 E! Contratista6 'resentar5 un nue9o 'rogra&a e traba#o 1 se !e otorgar5 una 'rorroga a! '!a/o contractua!. 109.0$ %I0I")CION 2E %)S OPER)CIONES. E! Contratista ebe or enar sus o'eraciones en una 8or&a ta! ;ue a! traba#ar en una seccin e !a obra6 no i&'!i;ue aban ono e otra 1a co&en/a a 1 &antener !a obra en ta!es con iciones6 ;ue 'er&ita e! 'aso e! tr58ico 9e3icu!ar a ecua a&ente en cua!;uier &o&ento. E! Contratista ser5 res'onsab!e e cua!;uier a@o ocasiona o 'or 7! o 'or sus e&'!ea os6 a !a obra ;ue est7 e#ecutan o otro Contratista. No se o'erar5 e;ui'o 'esa o tan cerca es'!a/a&ientos o a@os. e !as estructuras6 ;ue 'ue a ocasionar!es

109-2

Seccin 109

En genera!6 to os !os traba#os se !!e9ar5n a cabo urante !as 3oras iurnas 35bi!es. En o'eraciones es'ecia!es6 e! traba#o nocturno 'ue e 3acerse si 7ste es autori/a o 'or e! 2e!ega o Resi ente. %as !i&itaciones en !as o'eraciones e! Contratista eber5n ser es'eci8icas 'ara !os reng!ones e traba#o. E! Contratista 'o r5 ser re;ueri o ;ue co&'!ete una seccin en !a cua! e! traba#o est7 en 'rogreso6 antes e ;ue co&ience cua!;uier otra seccin cuan o !a a'ertura e ic3a seccin sea esencia! a !a con9eniencia e! ':b!ico. %a Su'er9isora 1 e! Contratista eben !!egar a un acuer o cuan o !as !i&itaciones se originen en con iciones e! tie&'o6 'rob!e&as e! erec3o e 9=a6 erru&bes o 'rob!e&as con &ateria!es. 109.0( )P"I"U2 2E %OS "R)4)<)2ORES. Sien o e! Contratista e! irecta&ente res'onsab!e e !as re!aciones !abora!es con sus traba#a ores6 corres'on e a 7! ca!i8icar !a a'titu e !os &is&os 1 no 'er&itir ;ue se co&'orten en 8or&a irres'etuosa en e! traba#o o contra9inien o cua!;uier is'osicin e! C igo e "raba#o. E! Contratista eber5 e&'!ear6 en to o &o&ento6 'ersona! co&'etente 1 eber5 'ro9eer &ano e obra 1 e;ui'o a ecua o 'ara !!e9ar a cabo e! traba#o 3asta su t7r&ino tota! en !a 8or&a 1 tie&'o re;ueri o 'or !as es'eci8icaciones. "o os !os traba#a ores eber5n tener su8iciente 3abi!i a 1 e?'eriencia 'ara ese&'e@ar su traba#o. %os traba#a ores res'onsab!es e tareas es'ecia!es6 tienen ;ue tener su8iciente e?'eriencia en e! &ane#o e! e;ui'o 'ara ese&'e@ar su traba#o satis8actoria&ente. En caso e ;ue e! Contratista no acate !a or en e re&o9er a cua!;uier e&'!ea o e! traba#o cuan o sea re;ueri o o en 'ro9eer 'ersona! a'to 1 su8iciente6 1 e;ui'o 'ara 'roseguir ebi a&ente con !a obra6 e! 2e!ega o Resi ente6 ba#o su entera res'onsabi!i a 6 'o r5 sus'en er e! traba#o6 &e iante a9iso escrito6 3asta ;ue se acaten ta!es r enes. 109.0* REGIS"RO 2E P%)NI%%)S. %os registros e '!ani!!as e! Contratista eben estar a is'osicin e! 2e!ega o Resi ente 1 e cua!es;uiera otros re'resentantes autori/a os e! 0inisterio 1 e&5s autori a es 8acu!ta as 'ara e!!o6 e con8or&i a con !a !e1. 109.0+ SUSPENSION 2E %) E<ECUCION 2E %) O4R). E! 2e!ega o Resi ente 'o r56 &e iante or en escrita6 sus'en er !a e#ecucin e! traba#o6 en 8or&a tota! o 'arcia!6 'or 'er=o os ;ue consi ere necesarios en !os siguientes casosA BaC 2ebi o a con iciones e! tie&'o o e! sue!o ;ue se consi eren ina'ro'ia os 'ara continuar e! traba#o o6 BbC genera!> B2C B$C No !!e9ar a cabo r enes a as 'or e! 2e!ega o Resi ente6 o No rea!i/ar cua!;uier is'osicin e! contrato. e acta6 in ican o !as Por 8a!!os e! Contratista enA B1C No corregir con iciones inseguras 'ara !os traba#a ores 1 e! ':b!ico en

En cua!;uier caso6 !a sus'ensin ser5 acor a a 'or &e io ra/ones ;ue !a &oti9aron 1 !a uracin e! 'er=o o e sus'ensin.

)s= &is&o6 cuan o 3a1an esa'areci o !as causas e !a sus'ensin 1 e! Ingeniero !o autorice6 e! 2e!ega o Resi ente !e9antar5 nue9a acta 'ara !a reiniciacin e !os traba#os6

109-$

Seccin 109

3acien o constar !a esa'aricin e !as causas ;ue !a &oti9aron 1 e! c&'uto contractua!6 inc!u1en o e! a iciona!6 cuan o 'roce a.

e! tie&'o

En caso e sus'ensin6 e! Contratista ebe a!&acenar ebi a&ente !os &ateria!es 1 to&ar !as 'recauciones necesarias a 8in e e9itar cua!;uier a@o o eterioro a! traba#o e8ectua o6 'ro'orcionar e! rena#e a ecua o e !a carretera6 construir !as estructuras te&'ora!es on e se !e in i;ue 1 &antener !a carretera co&o se in ica en 1**.0,. No se 3ar5 ning:n a#uste e 'recio ni e?tensin e tie&'o 'or sus'ensiones e traba#o 3ec3as ba#o BbC arriba e?'!ica os. Sin e&bargo si !a sus'ensin 'ro9iene e un error e %a Su'er9isora6 eber5n co&'ensarse a! Contratista !os costos 'or !a sus'ensin e! traba#o6 e?ten i7n ose e! '!a/o contractua! 'or e! tie&'o a8ecta o. %a sus'ensin e! traba#o en a!gunos6 'ero no en to os !os 'untos6 ser5 consi era o Sus'ensin Parcia!. "raba#os e natura!e/a e e&ergencia or ena os 'ara !a con9eniencia e! tr5nsito ':b!ico 1 o'eraciones &enores ;ue no sean a8ecta as 'or6 o conecta as con !a causa e !a sus'ensin6 'o r5n ser !!e9a as a cabo urante un 'er=o o e sus'ensin6 si !o 'er&ite e! 2e!ega o Resi ente. 109.0, CO0PU"O 2E% "IE0PO CON"R)C"U)% P)R) %) "ER0IN)CION 2E %) O4R). Para e! c&'uto e! tie&'o contractua! ebe to&arse en cuenta !o siguienteA BaC Princi'io 1 "er&inacin e! "ie&'o e! Contrato. E! '!a/o e! contrato 'rinci'ia a! =a siguiente en ;ue e! 0inisterio !e entregue a! Contratista6 'or &e io e acta6 !a noti8icacin 1 !a transcri'cin e !a a'robacin e! contrato. E! Contratista ebe co&en/ar !os traba#os entro e !os 1* =as ca!en ario siguientes a !a 8ec3a en ;ue se !e entregue !a noti8icacin 1 !a transcri'cin &enciona a> sien o e! 'ro'sito e esos =as e! e estab!ecer !a 8ec3a !=&ite en !a ;ue e! Contratista ebe co&en/ar !os traba#os 1 no 'ara 8i#ar e! co&ien/o e! 'er=o o e! contrato. En a!gunas obras co&'!e#as6 'ue e en e! contrato esti'u!arse otra 8ec3a en ;ue co&en/ar5 e! tie&'o contractua!. E! Contratista ebe entregar tota! 1 satis8actoria&ente ter&ina a !a obra contrata a6 e con8or&i a con !os t7r&inos e! contrato 1 entro e! 'er=o o e tie&'o esti'u!a o en e! &is&o. BbC E?tensin e "ie&'o. %a 2GC6 a so!icitu e! Contratista 1 'or e! con ucto ;ue se in ica en e! siguiente '5rra8o6 'ue e otorgar e?tensin e tie&'o 'or causas 8ortuitas o e 8uer/a &a1or6 'or au&ento e !as canti a es e traba#o origina!&ente contrata a6 'or ca&bios en !os '!anos o Es'eci8icaciones6 o 'or sus'ensiones e traba#o ebi as a otras causas no i&'utab!es a E! Contratista. %a so!icitu e e?tensin e tie&'o ebe 3acer!a e! Contratista a! 2e!ega o Resi ente6 e?'onien o eta!!a a&ente !as ra/ones ;ue tenga 'ara e!!o 1 si 8uere 'ertinente aco&'a@ar5 !as 'ruebas ;ue #usti8i;ue !a so!icitu . E! 2e!ega o Resi ente !a e!e9ar5 a !a consi eracin e! Ingeniero6 e?'onien o sus reco&en aciones 1 #usti8ic5n o!as con ocu&entos 1 actas ;ue se 3a1an suscrito6 ;uien a su 9e/ !a en9iar5 a! 2irector 'ara su reso!ucin6 ;uien !o noti8icar5 a! 0inisterio6 entro e !os - =as 35bi!es siguientes. E! tie&'o rea! e e#ecucin e !a obra estar5 con8or&a o 'or e! tie&'o contractua! e e#ecucin &5s !as a&'!iaciones autori/a as6 si !as 3ubiere. E! 2irector no otorgar5 ninguna e?tensin e tie&'o cuan o !a e&ora o sus'ensin e traba#o6 se eban a causas i&'utab!es a! Contratista.

109-(

Seccin 109

BcC Constancia 0ensua! e 2=as Ca!en ario Pen ientes. E! 2e!ega o Resi ente ebe 3acer constar en e! acta e ca a esti&acin &ensua!6 e! n:&ero e =as ca!en ario traba#a os 1 !os ;ue ;ue an 'en ientes 'ara !a ter&inacin e! contrato6 inc!u1en o cua!;uier e?tensin e tie&'o autori/a a 'or e! 2irector. Si e! Contratista tu9iera a!guna ob#ecin a! res'ecto6 !o 3ar5 e! conoci&iento e! 2e!ega o Resi ente 'ara su consi eracin 1 as= se 3ar5 constar en e! acta cita a. En caso e estar en tr5&ite una 'rorroga e! '!a/o #usti8ica a6 es 8actib!e a! cobro 1 no se 3ar5 e uccin a!guna en e! )cta e Esti&acin. 109.0- S)NCIONES POR RE"R)SO. Si e! Contratista6 'or causas i&'utab!es a 7!6 no entrega !os traba#os tota! 1 satis8actoria&ente ter&ina os entro e! '!a/o esti'u!a o en e! contrato6 ebe 'agar a! Esta o en conce'to e sancin 'ecuniaria 'or ca a =a ca!en ario e retraso en !a entrega e !a obra6 !a canti a o 'orcenta#e con res'ecto a! &onto tota! e! contrato6 ;ue se esti'u!e en !as bases6 e con8or&i a con !a !e1 e i&'ortancia 1 natura!e/a e !a obra. Si e! Esta o consi era necesario estab!ecer otras sanciones 'ecuniarias en a!guna obra es'ecia!6 eben esti'u!arse en !as bases. En !os contratos ;ue re;uieran una sancin &ensua! 'or sub-e#ecucin6 se a'!icar5 cuan o !a e#ecucin rea! acu&u!a a6 sea &enor ;ue !a 'rogra&acin acu&u!a a a ese 'er=o o. 109.09 RESCISION 2E% CON"R)"O POR INCU0P%I0IEN"O 2E% CON"R)"IS"). E! Esta o 'ue e sin res'onsabi!i a a!guna6 ar 'or ter&ina o e! erec3o e! Contratista 'ara 'roseguir !a e#ecucin e !a obra contrata a6 'or !as causas se@a!a as en !as !e1es e !a Re':b!ica 1 es'ec=8ica&ente6 'or !as siguientesA BaC 109.0,BaC. Si e! Contratista no 'rinci'ia !os traba#os entro e! t7r&ino esti'u!a o en

BbC Si e! Contratista reitera a&ente no cu&'!e con !a ob!igacin e situar en e! !ugar e !os traba#os !a su8iciente &ano e obra6 &a;uinaria6 e;ui'o6 &ateria!es 1 8on os necesarios 'ara cu&'!ir con e! Progra&a e "raba#o a'roba o en 9igor6 1 ;ue 'or e!!o no se garantice !a ter&inacin e !a obra en e! tie&'o contractua!. Si co&o resu!ta o e e!!o no e#ecuta !os traba#os en 8or&a a ecua a6 interru&'e !a construccin e !a obra o 'or 7stas : otras causas no e#ecuta e! traba#o en 8or&a ace'tab!e 1 i!igente6 o se 9ue!9e inso!9ente6 1 e!!o a8ecte en cua!;uier 8or&a !a satis8actoria 'rosecucin e !a obra. BcC Si e! Contratista es ec!ara o en ;uiebra.

B C Si se !e e&bargare !a &a;uinaria6 e;ui'o6 8on os6 i&'!e&entos 1 &ateria!es ;ue usa en !a obra o cua!;uier su&a ;ue eba 'ag5rse!e 'or traba#o e#ecuta o6 sie&'re ;ue e! &onto e! e&bargo !e i&'i a cu&'!ir con sus ob!igaciones. BeC Si no 'resentare !os seguros a ;ue est5 ob!iga o con8or&e e! contrato.

B8C Si co&etiere serios actos o!osos o cu!'osos en 'er#uicio e !a Dacien a P:b!ica6 o en 'er#uicio e !a e#ecucin e !os traba#os contrata os6 a #uicio 1 ca!i8icacin e! 0inisterio. BgC contrato. Si e#are e cu&'!ir con cua!es;uiera e !as ob!igaciones ;ue contrae en e!

B3C Si e! Contratista re3usare 'roseguir o e#are e e#ecutar e! traba#o6 'arcia! o tota!&ente6 con !a i!igencia necesaria 'ara cu&'!ir con e! Progra&a e "raba#o a'roba o 1 asegurar su ter&inacin entro e! t7r&ino es'eci8ica o en e! contrato o cua!;uier e?tensin e tie&'o ;ue !e conce a !a 2GC.

109-*

Seccin 109

Cuan o e! Contratista incurriere en cua!es;uiera e !os casos cita os anterior&ente6 e! 0inisterio6 con base en !os ict5&enes e !a 2GC : otras e'en encias o 8a!!os #u icia!es6 ictar5 'ro9i encia se@a!an o a! Contratista 1 a !a )8ian/a ora6 e! t7r&ino e 10 =as 'ara ;ue6 aco&'a@an o !as 'ruebas 1 ocu&entacin necesarias6 e?'resen !o ;ue esti&en 'roce ente en e8ensa e sus intereses. Eenci o e! t7r&ino in ica o6 e! 0inisterio reso!9er56 tenien o 'or es9aneci o e! cargo 8or&u!a o6 o en su caso 'ara ;ue se 'rosiga co&o a continuacin se in ica6 e acuer o con !as siguientes a!ternati9asA BaC Se@a!ar5 a !a )8ian/a ora un t7r&ino 'ru encia! 'ara ;ue inter9enga !os traba#os6 a e8ecto e garanti/ar !a co&'!eta 1 satis8actoria ter&inacin e !a obra> !a ;ue se !!e9ar5 a cabo en cua!;uiera e !as os 8or&as siguientesA B1C En caso e ;ue e! 0inisterio o'te 'or;ue e! Contratista contin:e !os traba#os6 !a )8ian/a ora no&brar5 un Inter9entor con 8acu!ta es '!enas 'ara a &inistrar !os 8on os e! Contratista 1 'ara ictar !as &e i as ;ue consi ere necesarias6 a e8ecto e garanti/ar !a co&'!eta 1 satis8actoria ter&inacin e !a obra. B2C En caso e ;ue e! 0inisterio o'te 'or ar 'or ter&ina o e! erec3o e! Contratista 'ara 'roseguir !os traba#os6 !a )8ian/a ora 'ro'on r5 a! 0inisterio una terna e Contratistas 'ara 'roseguir !os &is&os6 a e8ecto e ;ue e! 0inisterio6 're9ia !i;ui acin6 'ue a esignar 1 contratar con e! ;ue se encargar5 e ter&inar!os. Si ninguno e !os Contratistas 'ro'uestos satis8ace a! 0inisterio6 7ste en re'resentacin e! Esta o6 'roce er5 co&o se in ica en !as a!ternati9as BbC BcC6 siguientes. BbC Contratar5 con un Contratista6 ace'tab!e 1 ca!i8ica o6 !a ter&inacin e !os traba#os6 're9ia !i;ui acin6 e acuer o con !as con iciones6 t7r&inos 1 Es'eci8icaciones 8i#a os en e! contrato origina! 1 !as nue9as is'osiciones ;ue se inc!u1an en e! contrato ;ue 'ara e! e8ecto se suscriba6 ebien o !a )8ian/a ora 'ro9eer !a tota!i a e !os 8on os ;ue se re;uieran 'ara !a satis8actoria ter&inacin e !a obra. BcC E! 0inisterio 3ar5 e8ecti9a !a 8ian/a e cu&'!i&iento 'or !a su&a incu&'!i a 'or e! Contratista6 seg:n !i;ui acin ;ue e8ectuar5 !a 2GC6 con 'artici'acin e! 2e!ega o Resi ente 1 un re'resentante e !a )8ian/a ora6 !a cua! ebe 'ro9eer !a tota!i a e !os 8on os garanti/a os6 !a ;ue e! 0inisterio 'ue e uti!i/ar en !a 8or&a ;ue esti&e con9eniente 'ara co&'!etar !a obra. 109.10 "ER0IN)CION 2E% CON"R)"O POR C)US)S 2E .UERF) 0)YOR O 2ERECDO ) SUSPENSION 2E "R)4)<OS POR E% CON"R)"IS"). Pue en 'resentarse !os tres casos siguientesA BaC E! contrato 'o r5 ser cance!a o 'or e! Esta o6 'or causas e 8uer/a &a1or ;ue a su #uicio as= !o #usti8i;uen. En ta! caso e! Esta o 'agar5 a! Contratista una co&'ensacin #usta 1 e;uitati9a6 con9eni a e &utuo acuer o. Si no !!egaren a un acuer o sobre e! &onto e ic3a co&'ensacin6 e! Esta o 'agar5 a! Contratista una canti a igua! aA B1C E! 9a!or e! traba#o ter&ina o o en 'roceso e ter&inacin6 seg:n !o certi8i;ue e! 2e!ega o Resi ente6 &enos !os 'agos e8ectua os 're9ia&ente 1 &enos e! 9a!or e cua!;uier rec!a&o ;ue e! Esta o 'u iera tener contra e! Contratista6 con base en e! contrato> 1 B2C Un 'ago e;uitati9o 'or !os gastos incurri os 'or e! Contratista6 ;ue no 3a1an si o 'aga os a causa e !a ter&inacin e! contrato6 'ero sin to&ar en cuenta ning:n &argen 'or conce'to e ganancias 'reca!cu!a as sobre e! traba#o no e#ecuta o. En ning:n caso !a su&a e !os 'agos in ica os en B1C 1 B2C6 ebe e?ce er e! &onto tota! e?'resa o en e! contrato 1 !as a&'!iaciones autori/a as.

109-+

Seccin 109

BbC E! Contratista 'ue e so!icitarA !a cance!acin e! contrato6 o !a sus'ensin te&'ora! e !os traba#os corres'on ientes6 sin res'onsabi!i a a!guna e su 'arte6 en a&bos casos6 si e! Esta o retrasare !os 'agos a ;ue se re8iere e! contrato6 'or e! t7r&ino e $0 =as 35bi!es o &5s6 a contar e !a 8ec3a e 'resentacin a! Ingeniero e to a !a ocu&entacin necesaria 'ara e! 'ago. Se e?ce't:an !os casos en ;ue !a 8a!ta e 'ago6 se eba a !a circunstancia e ;ue e! Contratista no 3a1a 3ec3o e8ecti9as !as sanciones 'or e&ora ;ue tenga 'en ientes> o 'or;ue no est7 so!9ente con !os 'agos ;ue co&o 'atrono !e corres'on a 3acer. Eenci o e! t7r&ino e $0 =as 35bi!es6 e! Contratista co&unicar5 'or escrito a! 2irector6 su intencin e ar 'or ter&ina o e! contrato o e sus'en er !os traba#os> 1 si entro e un '!a/o e 1* =as 35bi!es es'u7s e 3aber entrega o ic3o a9iso6 e! Esta o no 3a 'aga o a! Contratista o !o ;ue se estab!e/ca en !as bases e !icitacin6 7ste 'ue e so!icitar !a cance!acin e! contrato 1 ;ue se !e co&'ense con8or&e !o in ica o en B1C 1 B2C e! inciso BaC anterior o sus'en er !os traba#os 1 ;ue se !e co&'ense con8or&e a! inciso BcC siguiente. BcC En caso e ;ue e! Contratista 3ubiere o'ta o 'or !a sus'ensin te&'ora! e !os traba#os 1 e! &oti9o e ic3a sus'ensin sea subsana o6 e! t7r&ino 8i#a o 'ara !a ter&inacin e !a obra se 'rorrogar5 auto&5tica&ente6 'or igua! n:&ero e =as ;ue 3a1a ura o !a sus'ensin te&'ora! e !a &is&a> 1 se 'agar5 a! Contratista6 'orA to os !os gastos e &anteni&iento e !a obra 1 e !a 9igi!ancia e sus insta!aciones6 renta e! e;ui'o ;ue estaba traba#an o a! &o&ento e !a sus'ensin 1 ;ue 'er&ane/ca en !a obra> 'ri&as a iciona!es 'or !a 'rrroga e !a 8ian/a e cu&'!i&iento 1 seguros6 ;ue 'or esta causa tu9iera ;ue 'agar> as= co&o a;ue!!os gastos a iciona!es ebi a&ente co&'roba os6 ;ue origine !a sus'ensin te&'ora! e !a obra. Este 'ago se 3ar5 a! Contratista6 'or &e io e un )cuer o e "raba#o E?tra. B C E! Contratista ta&bi7n 'ue e so!icitar !a ter&inacin 're&atura e! Contrato en caso e incu&'!i&iento e! Esta o a sus ob!igaciones6 ta!es co&o 'ro'orcionar e! 2erec3o e E=a6 ecisiones tar =as6 tar an/a en corregir sub- ise@os6 etc.6 ;ue i&'i an a! Contratista e! cu&'!i&iento continuo e sus ob!igaciones 'or 0ora e! Esta o.

109-,