Está en la página 1de 1

Num. 8947 / 09.11.

2020 43219

Ajuntament de Burjassot Ayuntamiento de Burjassot

Nomenament de personal funcionari en pràctiques com a Nombramiento de personal funcionario en prácticas como
agents de policia local. [2020/9343] agentes de policía local. [2020/9343]

De conformitat amb la Resolució d’Alcaldia número 2020002360, De conformidad con la Resolución de Alcaldía número 2020002360,
de data 25 d’octubre de 2020, per la qual es nomena funcionaris en pràc- de fecha 25 de octubre de 2020, por la que se nombra como funciona-
tiques, agents de policia local escala d’administració especial, subescala rios en prácticas, agentes de policía local, escala de administración espe-
serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, escala bàsica, cial, subescala servicios especiales, clase policía local y sus auxiliares,
grup C1, els següents aspirants que han superat el procés selectiu, amb escala básica, grupo C1, a los siguientes aspirantes que han superado el
efectes des del 2 de novembre de 2020: proceso selectivo, con efectos desde el 2 de noviembre de 2020:

1r Cognom 2n Cognom Nom DNI 1º Apellido 2º Apellido Nombre DNI


RODRIGUEZ MARTÍNEZ JAVIER 944-R RODRIGUEZ MARTÍNEZ JAVIER 944-R
PASCUAL SANCHIS BEATRIZ 808-B PASCUAL SANCHIS BEATRIZ 808-B
CERVERA PÉREZ CARLOS GUSTAVO 425-X CERVERA PÉREZ CARLOS GUSTAVO 425-X
MOLERO GARCÍA DAVID 768-K MOLERO GARCÍA DAVID 768-K
FARTO BASTIA NOELIA 513-N FARTO BASTIA NOELIA 513-N
SÁNCHEZ GIL ERNESTO 837-A SÁNCHEZ GIL ERNESTO 837-A
AGUDO LARA JOSE 497-S AGUDO LARA JOSE 497-S
MARCO BELLVER DAVINIA 949-L MARCO BELLVER DAVINIA 949-L
MOYA ZARZO MARÍA DOLORES 962-J MOYA ZARZO MARÍA DOLORES 962-J
BOLAÑO CAMINO IVAN 316-Y BOLAÑO CAMINO IVAN 316-Y
FUENTES DARAS JAVIER 834-Z FUENTES DARAS JAVIER 834-Z
CARPIO CRESPO EDUARDO 915-Z CARPIO CRESPO EDUARDO 915-Z
AYGUES APARISI SANDRA 982-M AYGUES APARISI SANDRA 982-M
TROYANO CUNQUERO SERGIO 143-E TROYANO CUNQUERO SERGIO 143-E

Cosa que es fa pública per a coneixement general i en compliment Lo que se hace público para su general conocimiento y en cum-
de l’article 58.1.b de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, plimiento del artículo 58.1.b de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la
d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana. Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, pot Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
interposar un recurs potestatiu de reposició davant l’alcalde, en el ter- puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo
mini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la present ante el alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de la recepción de la presente notificación, de conformidad con los artí-
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administraci- culos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
ons públiques, o, potestativament, un recurs contenciós administratiu, administrativo común de las administraciones públicas, o recurso con-
davant del jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, tencioso-administrativo, ante el juzgado de lo contencioso-administra-
a comptar des de l’endemà de la recepció de la present notificació, de tivo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46
jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’optara per interposar el de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-admi-
recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar el recurs contenci- nistrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potesta-
ós administratiu fins que aquell siga resolt expressament o se n’haja tivo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
produït la desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que puga aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
interposar qualsevol altre recurs que poguera estimar més convenient por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer cualquier
al seu dret. otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Burjassot, 5 de novembre de 2020.– L’alcalde president: Rafa Gar- Burjassot, 5 de noviembre de 2020.– El alcalde-presidente: Rafa
cía García. García García.