Está en la página 1de 3

lOMoARcPSD|2582424

Boletín - Tema 6

Cálculo (Universidade da Coruña)

Su distribución está prohibida | Descargado por Nathalia Urbina (nathaliaurbina@gmail.com)


lOMoARcPSD|2582424

Boletı́n de exercicios do Tema 6:


Integración múltiple.
Asignatura: Cálculo

Curso 2014/2015

1. Calcula-la área da rexión acotada polas gráficas de f (x) = 16−x2 e g(x) = −x+4 = 0.
RR
2. Sabendo que a integral dobre D f (x, y) dxdy de certa función continua e positiva f
Z 1 Z x 
é igual a f (x, y)dy dx, debuxar a rexión D e intercambiar a orde de integra-
0 x2
ción.

3. Sexa D a rexión triangular en R2 con vértices (0, 0, 0), (0, 1, 0) e (1, 1, 0). Calcula-lo
volume baixo a gráfica de z = 3x + y 2 sobre D.

4. Atopa-la área da figura limitada polas hipérbolas xy = a2 , xy = b2 , con x > 0, y > 0,


0 < a < b, e as rectas y = αx, y = βx con 0 < α < β.

5. Calcula-la integral:
1
ZZ
I= p dx dy,
D 1 + x2 + y 2
con D = {(x, y)/x2 + y 2 ≤ 1, 0 ≤ x, 0 ≤ y}.

6. Calcular ZZ
(x2 + y 2) dxdy,
D

onde D é o interior da circunferencia x2 + y 2 = 2ax.


x2 +y 2
7. Calcula-lo volume do sólido limitado polo paraboloide f (x, y) = 2
e o plano z = 2.

8. Calcula-la área exterior ó cı́rculo r = 2 e interior ó cardioide r = 2(1 + cos θ).


RR x−y
9. Atopar D e x+y dxdy, sendo D o triángulo limitado polas rectas x = 0, y = 0 e
x + y = 1.

10. Atopa-la área comprendida entre as circunferencias x2 + y 2 = 2x e x2 + y 2 = 4x e as


rectas y = x e y = 0.

11. Calcula-lo volume do corpo limitado polos planos z = 0 e y = 0, o cilindro x2 + y 2 = ax


e a esfera x2 + y 2 + z 2 = a2 .

12. Atopa-lo volume do corpo limitado polas superficies z = x2 + y 2 e z = 2 − x2 − y 2.

Su distribución está prohibida | Descargado por Nathalia Urbina (nathaliaurbina@gmail.com)


lOMoARcPSD|2582424

13. Comprobar a fórmula do volume dunha esfera S de radio 1:


4
vol(S) = π.
3

14. Sexa a rexión W limitada polos planos x = 0, y = 0, z = R2 Re Ra superficie z = x2 + y 2 e


que está no primeiro cuadrante (x ≥ 0, y ≥ 0). Calcular W
x dxdydz.

15. Calcular Z 1 Z x Z 2
dzdydx.
0 0 x2 +y 2

16. Atopa-lo volume dun corpo limitado polas superficies x2 +y 2 +z 2 = a2 e x2 +y 2 +z 2 = b2 ,


con a < b, e cuxos puntos verifican x2 + y 2 ≤ z 2 e z ≥ 0.

17. Atopa-lo centro de gravidade dun sólido de densidade constante δ acotado inferiormente
polo disco x2 + y 2 ≤ 4 e superiormente polo paraboloide z = 4 − x2 − y 2.

18. Calcúlese o volume do sólido determinado por dúas esferas concéntricas de radios a e
b, con a < b.

19. Determı́nese o volume comprendido entre a esfera de centro na orixe e radio 2 e o


cilindro de base (x − 1)2 + y 2 = 1.

20. Sexa o sólido limitado polos planos z = 0, y = 0, y = 3 e x = 1 e o cilindro parabólico


x = 2 − z 2 . Sexa a súa densidade a dada pola función f (x, y, z) = y 2 z. Calcula-la súa
masa e o seu centro de gravidade.

21. Calcula-lo volume comprendido entre os cilindros z = x2 e z = 4 − y 2 .

22. Calcula-lo volume comprendido entre o cilindro r = 4 cos θ, a esfera r 2 + z 2 = 16 e o


plano z = 0.

23. Atopar o valor medio de f (x, y) = x sen2 (xy) na rexión D = [0, π] × [0, π].

24. A temperatura nos puntos do cubo W = [−1, 1] × [−1, 1] × [−1, 1] é proporcional ao


cadrado da distancia á orixe.
a) Cál é a temperatura media?
b) En que puntos do cubo é a temperatura igual á temperatura media?

25. Atopa-lo centro de masas do rectángulo [0, 1] × [0, 1] se a densidade de masa é ex+y .

26. O cubo [1, 2] × [1, 2] × [1, 2] ten densidade de masa dada por d(x, y, z) = (1 + x)ez y.
Atopa-la súa masa total.

27. Atopa-lo centro de masa de W , a rexión semiesférica definida polas desigualdades


x2 + y 2 + z 2 ≤ 1, 0 ≤ z (supóñase densidade constante e igual a 1).

Su distribución está prohibida | Descargado por Nathalia Urbina (nathaliaurbina@gmail.com)