Está en la página 1de 26

'I

EViTA
Aevill. Atlol N,02·

MONTONERA
0l1cl~1 de Monlone.o. Energ.F"brero 1975

" ... d.d.... ,1I""'1~_ •• ~••• 11t ,I p'" do! ~... b.. '.dm;."'" ~•• ofl.l "d .. Il.Ilo.~. ,,, 1""' .. ',ilid.d ",PO"ln"l·pYtlll.'i .. .. ~" •• mW_parl.d.laab'ri'.flola"_''''d''l, 10 t1'!!O ~ I. 1IHLI,l. il""...... ~... d•• 100 .. t
do "''''. YPI" 1J4 1 1-',8 n' .. _'.

'" ,",IJd.", ," .. do. <l "

".<!...

1 ,•• I"", .. •• dmlttI.t",d"I'",.,


r...'.nF D<'I d.".~ ••

".dldo"',,
.. ~.

•• H.. l ... ~"

d",•••

SUMARIQ

r.. IlD

••

tIopotG6

•••

11 ....

La,..Ud.d

1»..

'.'10.:

...

1 .. , I,4.

• • •

EI impcri:dismo avanza Forla: l7 dJasdehudga

p. 2 p.9

P'" R<~ , 'K, pool"" < •• 1 .", ... "',., d. rIoI : .1 T.O!Iori ~.". r'o" "", tor"'." •• I•• ~.. .-u.-Io.: I. t,p" .. 6. "'J.I. di''''.io.d.b,Fo''' ''''.d ;• • 1 pi... """.n.i-=-i., Ijb ... ,,6. d. ", .. i "do

,.t ••

~,,'dD"

d.

priTilipI

Santa Rosa: Unidad J' Mo. \·JJiuci6n parae! tril,lnfo p.13

• i·.1<, ... ·' ....

~" '·... n. r _.,.....,...•. .

~::.:.;::;::..~<.~D~:7d·:::.,:=::~:d:.~.i;I:

"'"to . d."""i .. , ••• '.I.,·d .....


•• I. alj~"",,1a

e
I

Rodolfo

Rey; pcrc nisra p.


20

rnonroncro

La r"siHencia perornsta araca; Fundamentos deja ofcnsiva t:ktica p. 25 U.E.S.; EStudiamcs peronfstas para la Jibcrad91l p.35 Crooica
tencia EI '1"""" "P ... IT~II••• mo .. " , ,,,,.,,.,10 ~o ."'i~h' .. ",·,in'd •••• dld""b ••• ~~ .. 10 .. r ;"'ptI.i<lod ~. I•• ""po. ",01 "'" ••
I d.., lObi •••• 1 ~ •• do.;.,..

d.

de: l a

rcsis. p. 30

·'''D.
r.. '

_I.I.,~. ',p'''ioo. T.. "

r~.

r''''¥'

~••

<.;,,;~

L6",<
0 ! .... I,!I

I....

' •• i

R.p .. 'D
est. po.

iji d •• to ~.

n 0;

""roo
"""""end. ~.! I.. "6.lfi.d

pol[II •• 10 po.

b.nd. .
ofl. t. ... p . ...

•ij•• ~ e"b

Gna .hi.rt< Jo. FT_ AA. :P.'o i

EL IMPERIALISMO AVANZA
MAS

..

" ••

1 .. ~ ••

""rian e. '.1'«'
.1

S
Y REj.,
u.ol pOP", po.

LatoD ....

d.J,

•... ""··'·\""~';" •• trI< .....

~orio,. ~ .

r_~."

.. l.fil"_

10........

I.....
ft Ii •

~.d. d. Gollu...r "'" d, .. ,.b". I•• .1 .r.


1..

il.,~."
....

~.I

!!TO' P''lIli

ri.a ••• U .. oI .. l ..

EXPLOTACION

PRESION PAPA EL PUEBLO


I" '.'8 '. '.. IIIl., .1 li,",po ~. moilldo.. •••d•• oll".... ~.I ,obi"., 4. I., ,,,14.,... "••'

~~~1i~~~l~~~j0¥E
\,

do •• ld.d""''''.Il>

1"'0" i"'b.,bOOi.'''."I'' ..... h••,•• ,,,,. ".1 P'l1"'1, >6'~u, I. SI.mw,." I. 8u'JI~'''' ~1."rI"r I. f

q ••

".

I•• II~"'" ...... '. ''''''0'

."

"·2",6 •• ". ,,~."". 'I'" ." _Irll'"".' .. ~."" "'J",n •• dl<H.,J O,"J."'""I,,,,, 1",1",1",,; • •• d, I", """Jo""" .105'/' nO, .... 1'... ~ •• ",,"

p',,,,,,,,,:,,",, ,,,III,,,,,.I,,j,\',, .., ,r"'''''''''j' •• ~."'" ~r.",,,,,,,.,,. 110I."i/,,, , '"""""

;~~ ,~.~,,:~,;;,. ~::~;~< :,,:;;.:I';;:::I;II.:~:;


.,,,,, '·· ..."".IH"',..'·I'I
<)U"

,.","" '" J,:; o"j.,ho

."l~idoJ • I,,, .1.,,,... ,~ .. "prj,,,; •• 1 'nlxl1O"

,"" 1'."j;III""
,J ... 1,,100"

t.a

••• 1.w.' .,'.i.lr ~;o .. I. ..... d. ~O .. iII .... ,1. ,MI.", ,. ' •• "p'. d. ,••• ", •••• , r~.t' .. '.• aool ~,,~rI' ,i. ::0<1 "'. S. h.". ""'-'''''' 10,·",'0." "'''.J''''. ,.~. <1Io',",c'~ Y'.~'u r .•q •• J... r,.,'co1 d, 1:0
p",~·."~d

r:~~t~~~ ~:~i::,II!~;l ;··~·~~~E:\~;j~l:.: '.ml'.... I f~:~.~7:fl~~~:~·~·:1:f~~IE~~f!~~U~I: ~;::'':.~:;:: ~!":~~~; :::':."". I"'" H'''''' .1 ."pt'''." 01, ;',.':;'~:; d~~'~·"I":::~~:~. 0I~.<i.~~. ""'<Ie.,. ""b.~ ... ~u, 1::~~<1:' <.mpH, ,,,HI.,,, d. ~~I ..,. • •.
, .. f .. J", <I.

',d "0.6..1· . " j"I~;, •.•• ,"I,!~,I. ''''''''' l. • I•• ,I. ,",.. " ... ""I ..... t'.m«;,."" •• hloo

.1 ~of'I""" ..... 'in. I"" ""1I""" I..... 1.111 I. "'d,lt",.I, "Ion., ... A~""'''M

p<'" ,,, ,~, .' """r;, •• I.z•• rrohl.",. ,",,',n•


... I."'p •• I....

M'."',

''''p'' ...

;.",(I

~"....•••'" ,I.d6l." d~I..... . • Wb

r"~, ... I. . po"''' ,__ n•. 1(,0,,, ,,,~ ........... u••,lo ••• ' ••, I"' ••• O", .. " ...... ;.,. ••••• &1;"" •• _"".fi.1Io1,.r p... .. ,] >< 01.100 • q .. 10> _b,_, ~. ~ d. ''''<Ojo p.
"". ~, ..... '1" 01 ],1. .. "" ••• ,fl ••• 4 I.

.h...1t~

~:I',,~~. I",D'" '~;~;~.1~' ~,;,:~;'I,::.:::.:::. 1'''.u.~1 (,,,,,•.1.,,. 10ublig,,;.n ~:~~~:.I~.,:. .:~ ";"::':"!:";;:~:~~~J:~' d::'.J;I.':U:::
old .~ ... oIo 1.0 m.'I1 .... ". del ,1• .,1.

;~":~.:: ..... "","" ",,"',,' .!::~~i~'~~/·,.~'


J. O!;"'"

H.~

..

mi.

;",.",

•• 1< """"";,

u ....

ioU••

h.c<.

10 I"

d ••

".,,..

....

d,

".,

.. j<>

'.porJ'·.l"'l ..... """ •••• ;••u".,."' yl ..


.. '"" l .. ,•• , ... ""101;.,,,

4. ",·'.I~", 1I

""m .. '. u16 ,·1 'OIL'''''. J" "p,oy!.lo,,-, ,-1o,,,,",., do I"'''j·'' •• 1""'''.' .... ,I1l<i~" <1.1 t.m~,Jo PO 1. It ,." .... -'-, "., l.. (""d.m.,,,<io" ,I. I... ,~1'!' ,.", ~••. '"" "~. """,h.,
""".,. <1 ••

I. ""'Innl.

OUb

••

~I .. '."

J ••

,.1•.

:~~:~~::..;::~.I.: ::~'.1::ho.I:::: p.,


1•• ""'.' ..... ;6"

."Iomol .• "0 •

'p,,,h.,,,,

.... "., ••• ".<1."" ........


16p.,

<"1"""'.'

I"''''' mi"""I' .. It ... o' •. 1"'_""0>10 ~mt."",.d, po' ••••• 11'" .1. , ... d...

.m;~o. ~011m"",...I1" q.«1. •••

u".i.. "",

~"•• " ••• vl, ...

e[;f~[~~!.:~f:~~E[~~:{!if:~~;;~;~~~
EL IMPEIUALUlMO CONBOLillA SIT ~ODER A TRAVEs DELllRIT10 VAlfD(l!l.I8MO ~n ,ud".b,. y .n,," 01110010"'0 d, .\I,,,""u_y ,..;~. H••• di,m6 •• ''''~""

;:~;T4H;,~":.~:v::',~d;~~~~:..iS~:l:!·;OJ~~;~; ~;,' 1.,1,,,. 1g"III", "u, boy .... 'U~· .':'':'ot~::_'~:,;." ~I.~"I~:j.:~~:'tf: ~ :: a.,p<fol·.,"····I""Y""" .. "''''<lu!, ,on-U.nl .. ". ,:. p'h"" '"~n. """.". :~:~:!:;t.:'~~·;::",o :~::~~'. ;;:.~~~". "'.r ~~:Ul: ~:~n',~~~~
11,1, d•. 1. l:1IS~. , ~" ... b ". .. pot "". ".,,, ..,;~" ,I. ,.".~"n ..
• I" ~"" .. ,& ~"h",IO!. 1''' t •• old pl •• ''''llol_ .ll~

"''')''"0' .• "

.~~",.I.I~n"~I1"'" "' .v'"o h ~"a'''" ,p''''m] ..


"",,,,~ 1,.10.

to ...

,.

bn'"to. quo I., nor".

«, •.tom"'_

~~~~. r.r.j'~.~~i,!:' d:;.';9",";."';' ••h~~~. m7.~,,~'d::


.1 ~""i, quo ..

1I<1'"~' M.rtl.",

'0"'"

tro.,

lJ"

hn" .up... d. b. .,j. I. ~ul~ldd.Jd.

'of

~. 10. ~""OI linJ

~",

~J,. <I, WI~. ~" •• tl.,.,,.lnunol,,'lvi •• il""'I,O,,,I

.. ,,o,.,,u"

1,""'y,1'io .•••

;.1 .. ;... " " I" •• "lid,,1 p,oH

""'i< ..I~ ".


,,, ••• J ...

man'I"'I"'__~I~.<on, •• ~'''.,., ..... nt'_ .1


ha .. n mi-o •• ~. 10.

"'"J" "

d•• ~,nt. <I. 10' .. u;.d•••,.",A.o,...n ..


.1 ,.."".' .... 0 •• 0 ... 10 Ali•••

IA"boJ' dol in~. P.r. 1"",."•• ... "po" •• i"'''d ••• ' hl.". ,11"'.'1. •~_b'Q q". II...... ,'" 1_.'''-' ,..,.0. PO' ,W ••. " ",.Iflea u•• d,·.oJ.".16.
,.. ,,~"" 1

MJo'""','.1IO •••

q ••

"'."""'

!do ...

"p' .. I~.

,.'ko' .... I.d.C ...... ;••• • ,,1' .. or.'" 11 y 2!~ •• I.. P'''Lo< dol ~ ~. ....... r 110 11"''''''~n •• 10, p".I", "" .I~".... •• To><I oIo., '_II.! ip;(l.o.. ... ,ri.,· .!".~I•• 1*'. '.' """ •• 1 ,., .. •• •• Ii" ,,!d~ bl •• 1''''' .. po.
•• "",rI

1"'1"' .. ' .... E. ".1 lG<:1" f~".hn ••'•• Ub'Io ...... ' q•• oI<t

S •

.l~n -d •• pd. on I. 6,bllOd.1 PO"" )'.q"" C.o.rI. ,I " do !•..1'" ~ ". q""'~' ~v; '. r •• <l<mol", "", p '6~ ••• 1 I- • d. • 'iio.,o-----d.. pw..d I"'''n.'4.d--il ... ... . i . I. h...od. Uro'
bug.> E.

,,<.,""

<'.~I<,".l".

""1"""""'" '..
Q

10 """'" ••• 1. ,I 1ol"I...,poJ,ltd.l


Y O.

~"J"

r.-"""""'.'
•• d dld

\hgu": PO'

"'~l'" ..~.<J._~".. Ihl..... o.o<..... •b;.. .


P" ... ,••• ,,, ,_., ..

.. 01••.

..

h.r ~" •• 1
0il~

p".J

u.,.•.,,,,,
••.. 1""'0 " •••

,.tl

.u., •••
.. ~.".

'Ja

, •••

q••

J ". 1•• ,. 10 pm•• ,. "


,,! •• ~••

,.""

i6"

••

ld.,,"""" "troUpca: do. ::~i~;':,·~ ..·~"::~~~:·~.l"'e:~':J~~'!;';:-I~·r.-;.,:';·;~ ,ruocIlI.<w'pMonl..onw"""o,,,.vlllLl""'d,llbt


Lo pt1l1ctpo' .... aJ

J" 1 I' •• t:,lQlI.1",",.,.;


I' do ••••

1'1.1' .... .i" ••,•••


'1' ....

•• 1•••

",-I.:ob;o'''''.
~'.'

,o. ••••• ~"

110 ,.. d. ....


T

l""i ..... tool.vlo "' •• .. 'dot.,o


I. "'!i~"~.l'

.. """, •• di<t •• .01 ~,.jo( " .. ,. l ~ 10, fo."" .........

~;·.~~t::: ~,~;-r~;·:'~~j:;:,; :' !:t~~!':: 1.0'''''' .•


I. d... (U ......... I'.. 'I~~ AII •• d ••

""I""""U..6.'e.."'_.l.o.od.p""

b..

!a

I""~.

"

d•

......

I,.".v.u"
...

,"p •• ...,."""" ,.-.1•• ~~:~~:~:~~;;:l "1"'''"' 10 prl.


'0' ".dl<..I

~~::,,:'~:":'~.l:.·;nl~',: ~~i:,:':.I:Od!'"::":

•,•• "'II~" ,",n'oto.,I. 0 """,,.";,"~, ,u•• ,'"'' ",I ..... Co,"" "'LI"~.rU'I. c. 1,,,,.1,11.1. u. "".
, ... ~ t.ul!b16.t1. I•• mon.poll ••••• Gill .... do "'0

'rp.rt ••'lo

;<1 ~"~

d. ur •••• I,.,,, .. I"" •• 'd .. 00

,; •••

,,"

".'.Oo.,jo""

I .. po.

,10).
oldo

:.:=~ =A~;';!t~~:~" ";


imporlo!!<to. T d. 1~ """ 10 r~bula"'!a """" .. d, 1'00:60; O.""'-It •. .1 dol",,"" do I•• ",.nol .. oliprq"!&.; d) "'.""1'0]1 .. Imp. "1:ru<tunoi6. d' t.<ly <r1l!1W>', ...... oubo'dlnOll •• I...

".<I."'.m.,

"!;j:':'''~~ I~:"~~~\:~' .I=~~'l;:.ro. ~~!""~:'

~. I •• "' .. r 1i.U. .... Y d.lo

.... 11...,." 1<1>01'01. 11 1. 1•• 1~."'1& d. I. l.y iI. .. t"b.jo.I •• "'idh·.. d.I •• "'p" .... ,,

<o,,,.' •••

: l~~ ...:11':~:'oI.;;o :'i"~:!~~;~~~ "~l~


.<oId ••

,I

... , d... q.,.P<l. poll<1 hu<1.""I.,. ... ~~l\m"' .. ' .. ,.ol".I"'''''&I''k."' •:. 1. I.,. ~. ~.I
1l•••• IC.."""'

... J ••

J'"......
tl
'I1a, ....·

,1Ilq.".
hll.

I,.nln d• ..,. rbl dh ~o n C.. "" do a.1f"'~.

<l."'''lo;.dl."" •• ' ... ' .....

'

, ••~ad. ~"
I .. ''''.'

I"~,::·~~. °o~·:~~,' ~.~:~ );;.~~::!~~~ :'::r;:.


TIt

II J... p.".ld" 0. 10.


U .. I ...

~,j,,~, ''''0, "


ld. 1""

... '~tr •d.. 4.""._q •


.. "a.U.y" ..............

,."' .....

"""d •• J

d • ...d. q •• ,I.pb ... p...,;d •• S".h.b' •• ld ••••

'.'.poI

100 .. ., I..
d.

i.';,::!~,,:~.:.10 .I,ul
P"'

,I ",III,""" ~. JI·r. p.,,..ll.t. , ... ,. , 10 I

'''~

d. m ... b. qu.
"

d....

U•

,lbilJ.~o

I. R".

\l._, .. ,..
' .... 1

....... 6.'.'&I bi.",·1 ,.d.10 .. ' if •. l'l jd.dolE .... J.1Io1"C ••

•• Ci.oapo,.t1..tole.o .. 1ll· rat'"~DoJt.


1o .....

,.bo,lo<ltn'p,dw..no",o.Q.<J:• l.,... IDrd • •• 1 ti;;D'i~';~'t:~, '~.:~:;.~~~!'l.?~ ,.,.. :'~. .. ~~ •••,<1<". ~


¥BF.8IOX! '..... , .. li.... ):. nnu , •• q ..

);I.rI •• ---.dol .u.no. •• bo",Io. ,.. nll,,_bo"'lfl"!'d

........ aI,I.dn,"'_"" ..
""'" 01 .. ,

,."·ul.1P""'·"d

rtiI.d". £I

j.'''.,dij. ...... "" ••


...
»0

~, "'1.' '1''''
I...
"'pf<ll~'

u.IoI u ••

rod••• ,. ",n •••• 0..10""/0 "1" "P"';'" op",b.a .......

'od

d.l.

pol

p."M

I.

1,.,.1 ' •• "h.l~ • I..... pI\oId.~ pO'.!Mo .. q.. po-

od lorlola.ilio

" ...

d•• pl........
4].....

06'. I....

•• rtr<mlo"'qnool.j".t

.ji",Uo"b;J ..

d'jo _ d.1 pili"."

';!:,~I: .::I'=I0~·.!~~~ .. .
p' .. 1ou l.a

<tu •• ,1'1,•• ".!IOb ..... ". .. d U ,b.I""b .. dolp •• bl•. s.

·,=.:! ;"'~~~I~
W 1
pU • ol ol .... (Olu.1:1

'd.

do

k>'

",' ... ,aoll.pool,ld.d.'tool"_'o,.,,,

4"il!'.' b.
qo•••

DEI'E:XDEXGIA .. 01 Prof'"'' ~ ••• ;r ...... b.~ d fobi.,no. pTO.iAili., millt ..... ' .... rI ••• poHd ,.. .ol ... f:o ••

dol IO'

"'''''poU.fot
.... d....

~~::",:;;~'~'r;;:::;;..r:a
"'. .0.1 ;\I•• il ••• 1........ 1",,,, •• 1. ~.I

"_ •• , .... ""'""ll"" .••••• ~~~ !:~I~~~:;::d:.!'.':.. ol,,~{~,:!""'~:id~"~~' ,IJ·J·1"·'"1··,I<""· ..,,,..el,1,,,,,,,.101"·


tl

!.IIb• b.i. •

.. ,..,.eo,I''''''''od",,' .. ,o,
p''''' ....
lb ....

•• I<fll"'"

S.l,_,. 1 ~5~.

".J.. Io·.··... ~·C.Ii., C>6.1•, 1•• d. 8aoI.. rS.·'.en.., cJ. 1<00 d • ,101 , •• 1 '.q.iII.. ,••. l,U'Il.,W.d •• ,'.IP<l .. lo IlI" •• "I.l.Jloo'I·01I.. . ~,~,:J:.~~;:I::.:':;:·d:':;~;.:~~·~':' f~:'\=::~!:.
d. 1",•• ,.".d.l"plG Lo.I.", ••• ld... Dlri"". ••41 ••I1,,. , jol.,d l""f •• " •• 1">11.1 •• , ... p, ,.I.(I.d

'"I"'.I 'Id a .. ,.I )..,

a•• ,

•••

h~

jl;!!'p,~~~:~~. <" I.. ~'.. rIM'".,~ '0<10,,'.~I .. to J.-b .... '~: ~:. r,""~"" ",.u ... 1 ."",.4."." .. ~ I"'P,[II ..""I" 1'",,1 1'011,;. ,1a P""'. d j •• ,o. 10. " ... ""."ol .. q.ole,.i."lt •• lo d. a. "p'''i~ "".da_ A Ia ub." d., BIDE. •• EJ '''1".'''' ,.",,,1,.. h .. " lmyedh
,.",~,6.1 .1",1,.... P.y" ••• 1 b'oj-o· .... ,,,;."',eo ...... "".I.lm
f .. " f ••• ,,,,,

,.I~." .,
I.'u .... 1.0

holi ••••••

"a ••
".

.r... " un
J.

I.~.I,10 ~,.. '"'. 0.. 1 "oJ", •• og.d<\l 10. a.


~,

'I.~.

n. ". [ ....',...d. R "" ,.1.". ~"p.,i. "ME" ,loll",,", l..,.b •• ,., .l,b'g'lrid" Gu.!. R'F. ~'. "'''D. l!o"l. "."'''', O,l.u. S~ .. ~ '''''. C."'D
b••• 01m""

""""J'

p",....n&l

dol

ap"",~

.. p,...l

•• '''.II •.,''''''' ''16.,,''.J..o .. b••••.• (h .. 1. H.y. r.. C6.a,b.o, .1 T"<loO"!-uo ~u. kob' •• "I· b'.,.o ".pol.,d.Ob,,~.~ 1.6p"'" .'oro .. '0• vier" ... J b", .. i~"O!~ifl r mm", •• d<[l b,'p dl .. r.."b ••• u •• p.r •• <o .. o..... ' d.t .. olI •• ~ •• 1 i ",. r l"" bo •• •••,.p.... ,•• "q.. _"'y tl"Iu."a.

•• <I

'''"l

•• n"..thd

•••

,o,hr.'". 1""",,1",., ... ' .in "I.~,,,,,, ",iIi"."I. l",lIU ... r .." •• PUt.'" • ~I'I'••I.J6. dtl p,.lor tJ" ,n')'.' ()"o'.b.~.~ ul,," .''''.~"' ••• ',,,od.t.. •• ow. ~,","lIi •• 1 Y.~I"uJ". • ••' ,,""I'.m"'" • ... ' •• 11 •• 'u"" O ... ~. 1',(•. t:, .bje,l..., .. ,m
]iO<It. ... hr.I • • I'O""1l.
u P""l"u ii 4. I.. d ,!h"" i.. <l" •• 'd ••. q ••• In.

1''''''

I")"~'*"

.,""

.-jlo. "K""

~:.~~I: .. vl~:.,~4~::: ~ ..: ~,~1',::~~~,,,,. ~;;'


•••

"t."••••• 1
A."",

,t.''''~"

"'."Io.

•• ,
q ••

I ..ld.J

h •• d. , .. ~.. ,ia

:~:•.';:~1.~: t:".~:.~od"'I0'·

Ub.,,~

q .....

hlo .d"

.. dD ...

,.

pt""''''

qee

_10••.. _u
Un •••

£1 'oal.... .., ... 01X''''''',iod..J"a.". • .lIu· ...... t.··l·ujo4.po' .. cr;T! ... &!.C ... d. r... ),"04_1"'" 400 ••• ';' d.1o COM ,... ~ X.urr. 'p, ••<dof po.. I.nni .... ,
p .. odld."'p,;.I

:~:.~Ir.P:~':lI~:;!~:.:, ~~~d~;.."::. ••";.:;~::I.;~·y •• a


,16'" ,

~"I •• "."" poll. ).Iu,,,. P,,6•• ,,..Iol••• d, .! '~tlo...


d., iO •• pO"

!d• I,IlI . por. ,o,,~, ...p"""d.... ol", • I.SOO1 politi ""..blo,.," ....... •• h'l d.,.. " I. p,ll" .. d.. ''"p.. !.".... ~••.
111. 4. p,.I' .... ~

••

I.' ....... r.1 .... poil"I. ,i."",

bo vI,

iJd

;~:,':'.::.,.~;"!~ ..' ..~~:.:::~~;~'::.~:.:::~ ..~.=: ::1,: I:~,~.::;:rd~l;!~~!:~~;., f~~~~§i~~n~?"tft~f.0~: !~,:::~.lI:."i':!:


p .... '1.4 .... TP..

._. ..

="';, ..
dup1lh .......

""".'0. o.~",

.J"d .........

' ••
h

P"'Y'''. ,."",,,,,, •.
011•• " .l ...

p.,..

10 ••

~!:",q~~: ";.!:,~:.!~~~::;6 .•,t~.. ~:,d.~~.::,:,;:~


", .. 10 X .... l",pl.o ••• •• bI.,I' !-u''''.<1 , ... q ••••• }a. I..

I Mo.i",! .. , •• '" '''I I to d ",,,ll.d .. d. "'lIo&l 160, .. ' d ..... l>.o (100 I •• h.,..,d.p"

.. ....

0.",,-

;::~:.[~ ..'~~i: ..:.:~~:'·':.:;:.,:~~'~: I :!


E .... I .. , "'. P " ..

R'T' ,001,,, folio.it,,,,,, .....

po'''''' ~.... '


I.,b,I'.',ol
.. " •• , •• oap

..... 1 ••••• ' ..;


... ' .. d

r...to.
I....

qu.

clbl ••

t••

ifUOr.,"'lbi'i.. '...,,; •<.d.t.OU. •


do' ~odi<.~ ••• • I. 1 ....; •• t. d. 10m ... "lOb ..

loIatll''ld

•.

Ibo.;'G

... 100.yn.j

,..

~~~~~::~~I~~:~~~::€V:!';··~p·~·i;:I~ ...;. :
d ... """'~"

do Oi,••• I>, S.,Io',

1>.I., ..

i....."Lo.n

.... ".q,.,lri/l.Lob'j.

~~~ li!p::,::~j,.-;.s::j~a;!:..~":::.::~::·~"'~·~:·~ ,I"""It"....1,J, ~.~I~"I.' q.. 10' 1<1,.· .Ikl.l"

FOYIA: 17 OIAS

DE HUELGA
1) DJlI)sicl6n ebsoluta a 14 l"trodUO<'/fi" <1" la. nlll'lu{nnsflllt'gI'llIe<, mienlr:lsl>O!O! .,Iop. !~ll ,ne<!id .. pal'ilsoh",lml.1T el prohle. mil d~LI de'iOCup<'ci6n. E1 !rai)aj<:> de "n" de m"IlO.de<[llaZlla200traml,d",,!s. 2)Real'erh,nodellngen;"I~I'lI"m.r ..... l~"""~ a In «>ciednd ""nl~l CONASi\. }".(>Or ....., Ia "1!~'n,,,ln.<e fl"mp,e a ..... e~p""ul'll. 3)lg, .. I,t.d de I". lrnl"j.du,,,,, de la fn.

Con""".<Io (Xlrla.\!e~PrO\in~illllle J.T.P. ~" JUII;(>d~ 1974 sr r<'ll1;7.o en Tu"""",,, el I'rinlf'r E""uentro de T ....bajod"r~ A:."tare", •. I'arlicillRron ",,,,,3(Xloilfe,,,<,"d;'-j'\II' ydeICll,d,,>.ycstuv"preSl'nte<'lC""'''joDi. ,""liv(>dclrt f"odcnoci6n Orn-ernTlJ('u"",,,,, de I~ Ind""'riII Azucart'1ll. (FOT_L\,_l'lueenrnbez.l Atilio!i;'ntil1:in. 1.1 imJlllrtnneia de e<fe en'-',I'11!m on rr· sidi';So'iloenlagrancantidadfactiv:lPJ." lidpacilindeJosc<>mpaiiM"osdeOOsepr",m' lc.-. r,'nniti6 rul~m6s unif!car en una agru.

it""'''

"I"'""

rep,,,"cntalarOTIA.Allerm;"deleTICUC'lun) _'""ro,d<\ronnituirlu Agrupuci6nPrm!inclal de T~,I.'j~d(lrc.- del A2Urnr "Geneml P~r6n··.

!:~t~ :~~':n~~~t:~~~. ~ ']:1:3:::

:~~~Ihn~ <1:;~'\,n~~~'lei~

1"'''' el pl'l"Wnal estuble de Ftlbrl"" (10 put d~nlO ripi WPm;o).

n~;:~~t, ~,;~

~) E.'~lhllk1a<l pam 1(1:1 obre,os. ~,i!lie"do fi I"" prod,lCIo ... , In 'It;'''llI,d6u d" lin h(""b,~ y medlo cndu mil5lu'CO<, De ... "nplirse ... tB )lulll". lo~ Mi,ieU;, d"c;;o~ ,leI rng~n;o f'mu I~rll". debi"" "umentn, de 80 " 42.'; .. I ni,. m",oJelnlhaj,uiorese5tablesonrisurco. rClll) '~i\"indic"d{'n. "I ;gll"] que I" 11nll'tiM. VB halo," sid" logudn ,\lor Ins obl"<'l'n, tie CO :-<i\SA S} Aumenl" ."I"rinl d~ 100,000 1'0'0'. La inelll,IOll (Ie e5IC plmto. !jl'e "n figH'Aha en

Luchn SillJic..i. E.lil Coonj;"atlo", J~bi" ,t>"nir~e en el local d~ I. f'OTIA ~~ Tu,'um' ... , ]a ""rnlucci6n del gremio l"'h~'p"nu ~" la ~I~'~ ,""donal Pn)\'isoria del nue\'O orl:" "'~~' m;<Jno din"" supo 'I'" Olero h.h',. i"l~r\'ellido In FOTIA_ La rI';pu~<lo ~'l'<mla· n~a de los lnli:lojado''''' rue p:lrnlizor in",,··

~,"l".

~~~~fi~Ef~?2~:;~~
rropu.'....
l.n <'<IrnlucciOn de In FOTtA--<l m.~'I"""i ",m .. nle S:uttilli\.o- ""metw eI error d~ no

~~~Efi~ :~~;7tl~nli:;r~;~~
',ia ..... d~.;llddalo"

U. RESPUESTA, PARO ron TlDIPO L"OET£R.\IINADO EI paro actlvo de 10. "br ... '" dd .~i,~"r duro 17 ill.s. Dumot ... e,e ~I (lIIpc\ d,

f~:~if~~i~:;~~~~fli:ii
lOS OU&"05 l!u Tuouman ~.~~~m~:i;:,~~eEloi:~~~l:!~d,,:! ~::L~'~ ,poL,., Je Deiogndo,

llempo
T~,I".

J:11=r;;~I~~~~~~ 10. del "",lorlnis ""mootivo. J",ohrero.dd ,uren--qui.<iero"t<'guirlahuel"".Elpem JKl];tiC<lglllladnpl>rlaAgrupacio"P.-<n·ill' ..iat Je Jll' ""n 511participll.<'ian ~eti'-" y [IC' monetite. y 10. fm,damo:n(OJ <'<1"",,1<1$ de 11 pe,miti.,on que elJO d. <diem hr~ .. 1.""nlara.1 pan>. Qu.w.ho. dam p:o. "'Io,ua~jll.dor .. qu• .....,eonflicton"tenni. oarf"""IJ~I.""nlamienrodeb illter,"~ndoll a] gr~mio. MO ""n I. satisfanMm <Ie la, re" vindirociontspl:lnt""das. Se pu..J~ ~fLrm:tr 'lU •• J ",w., del ron fuede empll'._ ]e. y 1~I\"iod""lh·n •. .-\"emi. d" la n""'l""r~ cloodemFOTlil.se]0gr-.tronlo.pnntos2\· 3d~1 prognml. un.umento ",l&rL.1 d.51,000 pe.<os. y el rompmmiso po.lrono.[ de t~<petar t.. Ley d. COIllr.>to,w, T",bajo.

~:;:~~~o

IiB"do< a l~ fTr

prop",i.r."

"'l'mpla'I,1'~ 1900 a In Conlp"fila Awen !'~~''''~'A':~:~'~~j~ '-"r.! Tucun'al~' (CAT). S" ,Iirect"rio ~uenla

.11"·,,,,

;",101<1"", E§I. entc ngrup.

a d"C<l rolbrle"j

ob"'r". 'I"" durant .. vorio. ,,,1,,, r".mn nnl"inoIM. p.rn ""I:m.ro" ',:"lid .. <I.1 ",,]or del trh'nfo declo",1 JIC"'_ m't~. IIOJ' de "lIos ... B""it" 11.,,,,,,,,.-. Il~ro"islaco",l"ti\"o ,Ie IMg:' tr:O}'""loriu l''''"'<:'~t"rJogeue,"1 d.l. FOTH. CO\'ASA p<l<I,;a InInsfonna' se. Ct\I, apoy" M!ottll"nunpolndeoo''U'e1enciJdelf'5 gr:u>d~. induSiriales. Los t",bajador ... de .us

""" d", ,cl'''~'''"I''"IC'

""Q

flklo

en"'--'aS~"II><g,.,,";a_

r~,;~~~~:~~~~~::~
I"'r10< palro" ..... LOS TRAIIAJAOOI!ES Y LA FOTl\ I'~ro <lul~ne, Cun >'L.L ,rahajn I~ "~ti\"ldJd <'Cc'''\lIliCo <",,"lnl <I~ TLloumdn son 10< ,,"si ci~" mn O)b,~,~, fnh,lh .. y del '"' 00 -Ta m:>rori. d. ~§t(lS "It,JIIlu, "golonrld. ,);]s"-, .fJlindol a 13 FOTIA. Li! Fe<leruclou Ilude, """lerUS" •• I"dle.lns [lO' i,,~ellj .. 0 per ,:,lantud6n. 1':1 numeru d~ "m'.do. y u. ImpQ"U1J('1L ~~'OII,lInl,';' del sr~,ul0 ~·'UCJr~ru. '~""od" u I;t trut\loi6" t'OnIWltl"" ~e hI 1'"0 1'1.'\. hac"" d~ ~lIa d ,·."I~defL) ~J~pblitioo dr J" prtlvind •.

,uovili",,,,

DEL !I.ZUCAR .1 l~gimen de

tell.llci~

d. '~~

Secclonnle'

.t

nllnifwldio,

",,,,ehalL

u,

III

~~;<: ~t::~ ~~i~"rx:J~'::::~~";'~ '~~;~~~,~~IJl~~~~; r::~f~i~:"~~~t~'t~~~~~':";~~E: ~~J~"'~:ncl'~il~\·del,~~.k'~t~' ~~:'~J{a:~~:~"~~~l1~:~~~~£;1~


tlc :100 del.gudo, pre«:ntC$, 10< godo'

nl'!~:~J':',~;~:~~ ~~~~~"I~"b~~;~r~~,~~,In,,~;'
rI'"

De 10' I.TOO fundo, c"'-'er~j 'l"e 1,,,.do,, I"""rlblu. en li\ entegoria d. *nledluL1o' )' 1"'(!"~llo''', mlo WO lio"e" '''' pnlm.din d.

]!,-Qttlo.;"."led~,d"

d ''!JnllerJM (Ie]~ dlc

:~~:O~~;?~6~d~~~;i~::fE~
qu· ...... "" hizo mD)' dlficil I~ ",b.;,len<'ia de "'" f~n:Iil.il1s U> pridcipll] ntaniob", del ""ndllri,m". IQ inl",,'encloll ~ b FOTH. frno;oa<o\ d~ltHo ~ b profunda jdl9ltifsc:aci6n d. los lrabsj~d" riS con "" organizn~Kn' y ~ b ""IT~13 cm, dncci6ndelcunflitlodesdeb.oo"'p<>rpar Ie de 10' ""ml"'ileros de Jll'. El inlenlO dedesttueciOn de Ia FOT[A ... reali26 ""nlaado coaslgonm.dkigent •• ,·"n·

~I'I~:~~;~\~ .,,,,,,,,(31),,,,,1'e''')' P.",lo'grolldeltlerra!..ruenl es, lorauli, dod d. SUreD' que ""sun.~ eI~VLI~ "iira. .. trooomi"".; .1 oUgarta Ja,'; ~I",i~ POL. oJuotidado en !!IN por M""!ou"'IlS,~ra du~ 00 de un miIIOo)' media de ,ur"",,- 311.000 hoclbeas, r.. f~milia prnplelaria del lngenloFronterila,""....,250mil.ur~"'(5,1lOo h.ctAreL\5). Mlenu-..Io.~u.finsym.dia:nO!:prodnc10'0"$0" agrupan en Ia IJniOO de c..n.ms I . depend;e"les w, Tueu""''' (UCITJ. los gr ... d<$terrat .. 'i.llte.lohacen.o~lC=t"'Agri. cultores Caii • .".(CAcrtI) Y ]OJol:g:>.rra.irl. dwtria]""y t~m>.lenienles"" 10 Cu"", .. Azu e;lrer;t lIegional(CAR).

~'H"'"'ti,

dire,-,oi~n ,,,,idv"'"u l"'pldi6 '1u~'" e.pre~ .. " I" ""mi.,tivid.,d tie lv' lrah ..j,,,lor ...· d.t ... ". "It.n el ·Tucumn"a~tl·.ln~ lOn,.U de illg"ni~, y 01",. mCllluraLles jon,~JIlS d~ lu,:I1". f'(jslerlonn"tl~. e" unIL aoomLI~a d ••• ,.,,~. Inrin' gcn"",le~' con,'wad. nmp ]. cre<Oi"n\e (i~1 gremio. BasualJo rue rl!-emplnzad(l pot.~lillGSa"ti!lb,.n un prooc. ID '1u~ ltl\'{) on", m:.tonaje que d~""",rac", >lndlcal, Sin ~onba,go II nuevo ",,"duccilm P.rmiti(' que du"'nl~ 1973·74 Ie pro<iujer." _"" .,] cootexto d.] de loti" el pue.

tltsmOvi!izncI6"

~~i~~7:clL~~:'

<>,:~~~"':.~~]a ... eiWl 0'l~"i

~v-"''''''

~~~~i~l:~.io~::" ':17":= (;;'''t~la.:~;


[,nl .• ] 1'''''[0 Soc",1 que dldoalelevarelp :;:!n~;et:~[,:]

gobiemll

despleg6
b.

~i\~~U~~;~ 4~~~e~~r,~~
In. dde·

I.. ndem. del "I ",i.ulO habiu tmn'gre... oiGdebeatia.l.npil.

La d~hilid.d del "",to,- d~ in· d"V"0d;."tes-oolo coolTolan.I~)'< dd 101lIId.caiia-yruse=pooibihdad""fi. 'lLI""ieru.le inlpid""'porntra pan., irllro<lu. cI, lo§ ad~l<imo. IOcni<:O' Cml que los hLlirun dbla. "umenlall aun mAs el rend;mJento de ,u.t!.rra •. Losob",ro'quedependelld.lo, pe<Jueiioo y mediano. produNares ",I'e".Il general la. condi.,;o ..... de tmLain rna, du_
~~:~!i~e~~::~ ~e~,~;~irl;:~ leye,laborales y ....tisiac.r ",ivind;Cllciolle. dement.le. delo,obre,o,. Ln Comp"nl. Nncional A~ucat"'a (eONA SA) con,Wur. el un;oo Immo .'tatal de]a

"""""mica

~::'~~~:i~~;~a:;n~::::t:,~a:n~~"p:;;~I"~I''_

I~i~~~~~d:d

ti~~';~~ I~edit~lo:i~~a~~,;,~':~~~(,',~'u::"t;;:v~~;
obrem. ~o COllflicto <lctOl'lui",', 'I"e

F,,~mt\ &-,,,,,(10<... 1<>. ~ind;"",o, d~ 10. in g~ni", t.. flo,id ... Leol~. y F,onl.rita. En .1 l"g.nioCo"".pclo",q"etJCUpA8,OOOlr.l.~. jador .... una larga luel);] culmioo con In re~ l"""'i6"deeJ.cdon~;oeco"f"r",ouna li,l. hCI~rng""ea )', mi.nlns (In sector ,esuho re. I'r.....ntutl\'o)·<1.'nocratico,elolra~t>Cah .. _ ... d., por eI."",.larlo ge"er.!1 Ch",·e2_ fre nO la lue"," y ,. canvirli6 ~(I d prinoip~l.po_ )"0 del ""ndud,,,,o ."e! gr."'i~. Ot",. ,iudi. ""ta •. COmOddel ingcni" Provid .... d3 •• evi.,. mn fOrlg]edd"'llOraSlllnbleu.oad" '=UIB' fre<'ueul~l 0 por I" "o'",01l20ci(\" de 311,'cII.r pn~ urgBnico.. • En e<e p,nc"""" d. d.mu~r"tI."d<lL] Ie rea Hzo \H' cllmbio deT .,'I"I'Ji<) ,Ie I" FOTIA. hnsta hoy no L!pwba\lo llOr ~I ~!lni.teri" de

Tr;,I,.,jn. 1':1",,,,,,blodei Co,,!~jn 1)1,~,<liv" ", ,.dujo ,Ie 4 n 2. ",1m. ~·<Hlhl~cll·"d""e ~" deccl6n 1""""!o'(OCr~la)' me<lmme Is pr.~"tn ~!('" dr II<I"~ Elnue..-nel(;lluIOCrl,o,,,,,i'l<lnnCi:J,el

-(kilo

d~~tl;~d~~;~'~~!<>:::'~~i~~" I" F,~lund,\n. Dr ~Sle cuerpo p;,rtkil",n Clisi 500 delegadn., n!J>rI'$(~'ln,,!.,. d~ ,",da "no de I;", .....-ci""t·.' d~ 11><1""I" •• i"dimtnt",UI<L riil... " b, FOTIA. Es nll~"..,nl~ rt'preo;cnt.lIi \'(,d"laha..,nzuearera,)'."'U<''''''oses11"0 I" co,Klul'ci6n del ronftklD d~ ..,U~m· I>re d~ 197,1, OOn el 'I"e "~<lr~oo" In IUlle;'" '~'mi~"lu. \-A.'\I.>ORJS,\IO l' NU};\,A C""",,'eoles de In i,nl)ortnndn d~ la FOTIA r dt' $I, i1l(,,,es(l'mnhlc IrnyC<'Iorla pcrollistll., cl vn"d"ri'lTJO IU(,u,ntlno !m!6 d~ A"'nt,,,'<e en ~II" a 11'Uvtl' de los se<:rdarios

~':'f~;i~;~1

I~:

!,o.iilas~![lf!e"':liodes"sl"",,l.s.Tambi"nrca-

t:~~~i=~ ~:~f~~:~I~;~:~:
-Ametmllamicntu dd domldl;o )' ""18d,,. ro del au!o de] ,':IndmiS!n 1.1lCII.,S."jj_ 11£".

-lnc.neIio d~ Olm, ~os mliqulna. por la. l>1ilioias. bomba, en ,,<)mpaiilas a1.uCa, ... "'s, <usa' de db<!ctiv'" de )," ~mp,.slls,

SANTA ROSA: UNlOAD Y MOVILIZACION PARA El TRIUiIIFO


El _~ol:>;'m 1a hnrtlC<acia li,,<HC'~1 ,. .., y rO!'Clna) 'm"",,;.lbtD_ no I,ud;eron ""~ 10. 3.000 .. hr ..... d., 13 ma,-", ""'PTe"" n,.la1U,gi~." del C'.n Hue"os Ai .... 1-:19 d.' n<>vi~Jnb,." ~"1{'i ----roo ~I po. '" ):enrrnl de lOll \rabaj:td" ~ de E,,"I>'eci\Ict.hirgico< Santa RC53- u"O d~ 1,1<ooom",os falniles miisi"'p"rlanle,dc 10, ,"'limo; Il~mp'''' Olcho ",,,,f!'c\n ""\mi",, '~1 6 de dide",hr~ ~on cl """""",illlknto por I'~rt~ d~ I~ ""'pr"" d. lo<bs las T~;";n,Iic:<· 'Iue fu~r"" JU .. rigen,)' d "ago .1<, 1", .. I.,i',' ~.i<lo .. l-"lS "ig~"ci ••• eivirnlicali".s n lr:o o<ocl"mo ji pago Ia (l('!~ "" 10,,,,, en",,, r,!ra: 21 P"gTl de1 100 1') la, hnm. e<tras tt"b;'i"d;.s ,to las 13 h",a. d~1 ,Ilhad,,)' lodo el donLi' 1(" Rdl·iL,<li,"~i,,"e. P~1a.1 N>nt~1T\[1'"d 1.< l"lT In I.r)' ~1,' C"ntraw (I~ Tr:ll"in. 1':Sh).pmht",,,,,,~·ran$rnthlo' p<lT looe, I,,, ,1~fl1rrn,".wlIlO>L''''''I''''''ro.''.'t''''''',!lIi".. ,"" d~d,lcn lanznr d l""'0 p<>r I'rml'" i»d"termin."lu ~" d I"S'" tie l",l)oi" a,r:>."''' rn"~"\ u.. .... >pailNO! dd n """he ,I~l .~hlldu, lI.gnl> • In (;;]"i<';o. J~ caternn de h ,,~"<'<Iad r d,,,,id~,, J,le")::tr'«'. 10 ,,,i<mo haCl'D '1U;l'!'~' i,.gr.:",n d ,km"'Il" po. I:. Fn e5;l< ro,>did,MlI")1<I lI"r ,,"~ dlTc('don ~cnt",\i"",i~ !]~~ f<J"'" ~n <us "'alll'S 1.1 ,W,' 11"('<'i'md,·Ie<",flicln.r,l,,rnnted<.lQnli-I';" r1 10",," S<' "IV<' ~n l'e""XHI~"I" ~'IO<ln ,I, "~1",],1~" ~"tre Ius ~a" ",it ~"mp.'fi('ro' 'I"" ITnlooi'''' por l"'''Il. Cun ""'. ~"&clil"J_ .no ASIlmhteH< pOt .=i(,,,, Per" no s~ 'r,H,,,

~::'~~ ~~r~~
pr<'si,,. •.

~~::~

~~'t:;:s l~,::

",;.,,1-.0.
oi,,,,,,.

"''''Ill

,',10"'' '

FUERZA dc~sP~=: :::~~~r ,t:m;Jr~~!~~~~~!t~ d~ ,nu~"ra. ju<13< pn>p" ... ta. poli!ico-rei",,,,lj. e." '.}' por esodio "ngru" impul""" 1;< lucl delo'trahajador""tueumalI<1L BAUNCE ORCAI'o'1ZATIVO DEL CONFI.ICTO Si ~l ba1an~e "c<m6m;""'grcmlnl nil'IOB>'UC"tCr6fued •• "'jlRle, I'Olilic(H}rg.nizntivosnrroi6un m~nle positi"o parillos ob'~TQS .~"m""t6 la cI",.idnd.tl~1 <'<lI'jLaltu ~obTe b

m."~'''''_

y~~~~~~.~I:z ';lli~',~~~~D~ ~h~':':~"f:" ;~~ gid.. I" r~"""da ~" ,,";, ",.,m\,I"" """h'.

:~S 1:~£~~~~f;s.;:'~~
·~'\~'~~~~~'~~~I~r.~:

bnil)

,I. 7hora.

"m",

,Ie

rie"h,,Ie

I,,~g~

~;::;~t;~;~::::~;:,;~E];,~~~:~::~;,'~ '~:,,:~~\:.~::~
',,""I~ -'b~'T,,,I()," lk'i <'oulllct;1 1(1 ,n;<,·l~' I~ ", ~Ii'trlb,,)'c ,." ]'.\hL"<:<1,,0 v")",,lc ,tr I" A"'''llnuion ~lm"v_H<'!u"H" (jTP) do Sm,ta 1l!\iU, 'Juo ~1"d'If" "npr.yor)' p"'tid,"'''' 1\"livl"l)('nl~ r" ~I 1""" po for",. IrrC<lric!u", )' e" lll'" d~ "" 1'"",,10' n,o\, Imr"rl"'''C~ tlama" "" til r"r""'('i6n U~ "" ,Ie Luchn. del~~a_ dos elcg'cl." pm ~('<'16n. ro:cnj:je~do I., ex_ pe'iencl" de los o~mpa~e'OS de \f;"tio Amato nnl inclie. I" IInidad y I" m,,' vilizad6n son 101 pri"eipnle' ~'m'" de Iw:ha d"I<I$trab<ljadoTe.s"_ E. import.1"!~ ","al", '1u~ .." dicho w>l,nlo Ito "" dIoounei3 fn fQrma ~.'Pre"l a b Comisi6n j"lm!;! v a la di.eccWIP de la UO~I Las coml"'iI~ros cl~ b MU"'Y,Rctam>r expli ranqll~ =ncon5ci('ftu:s de1adclccct6nde Balllleb, pero I~mhi~n "eran qu~ pa'" un An>plio """',,r d~ "hr.,os de San!" R"", \rnb"ia <10 ~I\uha d~"-''''naSCII",do el P.lp<"i Irnit!orde ~"d;rig.n!c.d~ 1;( """nKIn""'_ "" SI' t!'?1lu"da !~~lin Ilpan''('<'' ro"", una rna niobrn ,li,·"im,lnn, I,.., \,,, .. y.R~'am'" l""lJueI'SFimcJ.1m""\aI"",nl'merlnunidldd. 10' 3.000 l'()'nl~"'~r(l" mic"'r~' ..._. I'rufundi.... clr"f.enl:llni ... '(l"<>lIla pl,lrm",I,n laV( . <'!,,,'Io.it.,<).,! Ih,m;, d.mn.1nlr la Imido" tI" 83lhwh)' sus a'-'<J1i,·o', (,:,Ia sil"""ion 10-

Ini~::cl~'dl'~,:"i!,x.~~\'~'.'1 r"gioJ en Ia F~o(knld.\" de OIJ,e",,, tiel S",,,,, ). A",,~aruru. .I" TuculIl'\" (FOSYAT). "n engentiJ'l)di\'j,iani.>tncrI'Mlod,ml"lrladlc!"dll~l. de Onguol~ y rC>Jient"",e,lIe l'ello""I" p"rOlew (co"tmdic;w,olo "n,1 "or",,, c<pr~.', de I.. Ley d~ ProfCSionnles: I, <'<"lenci~ de una 5()1~ prgnninc;on gremiol por,n"",det"il,odu('<'!6n).

":I~~~~I"~"":"~'~,L';!'~~:

i\sociaclon",

;~~::~I<~:';,~:,d~~,~a';;ln~\\~ ~~::J:~;:'l,~,~ ~/~~~~ ~:t~~:~~r;~~~~~~f;!n~,r:?~~~~~~;~~~~:,: ~:~~:;:si,~e


<1lf"",]""I,]" Ia~ mocl;r;cacilme,
t}lliere di.lm"Llr '" cnr~clcr prn-

do':'grt:,~td;~':i~~";~~n~,~ ;'tt:%':,:~:nre:~e::t~~:..~rgnru"l10 Se d~sarroU6 y consol!d6 en

;r~~I:~~ Illr.,,, de CO"


eIpeti~ncias d£ nUlSll'

~~:-~~nf;;;~;'~;~:~Jd~J:~~F~~~~ ::cr;:~n~~:...e~;";:nd:i"ds:aI'J:7~::
Traiduf<'s<'U,,1O

En lo co"du~io"

de In FOSYAT

ngu"'~

~i.~~I·;!;~"'·_:;:=ia!· yn'"::i~'~la7
MO;o.;TONEROS I'RESENTE JUi'<'O A I.OS THAIl,\JADORFS

Lucas

S.nuMn,

Laur .... no

~~

"" peronista. que pnll:imamente "",Hum s"gundo EII,:uelllrod"Trnhajadon:sdeIAZ\'"

eI

~i,hs":J~=~z,:~~:r_Ias

Hlcurp.;ta,I", pi" la I.,. ,1pCOll!rnlo c1~T-,..b.1io, f<,fitm''"''io, In i"lu<lo d.1 ,isle"", h,1x>r.1 implant.do~" S."lT,U Rosa pnr Ius frnJlC<!>c, dU~~(ls de la cmpn:'I"_ Sin embo.og<>, b ma~or," de 10' integral>Ie. dpl ~"erp" de delegati"" 'f Inda III <:<>mi.ion;n!."'3",d~$enlendi30delprobl=,A 10 .,,"'" l1egOWll a piaolear q"" 101 red.~d.hrn"I","..,....,""-formaindi"idu"lyllO ""I~tl;';o. Par.> ju.lm"", "'" pmpllesta. los de I"il"dos argu"",nta~n la n..ee,idld de ~nn ~~Id~o~;:riel~~~a r>rd <'Omp",nder I",beli-

C"milt· 'I""

Cf)"fotm.,<l~ I'M

'I""

!l,.jo I~ C01'>d"""i6n poi!llc<o d" MONTO NEIIOS 51! i"'lluls6ln fnnnacl6n y d"'"-rrn\1" de .grup~clnn('S """ UIlJI. alIlJi"," part!~ip(ld6" de dcleg.ldos y 3ctlvis!a'S de brue. T,.mbi~n Iue nuc5tra prcocupaci6n perm.nente el forlalocimtenl<l dcl organlsrno de masa,d"lolob,,·rosdeluuco.r:eIConb'TC'lO<.Ie Delegn<.los 1.11p",,,,"lI;ia de MO~TONEROS y de la. ~1i\ici"5 ""nbMn Ie hizo sen!ir en el plano mUilar:

~.I .acci<>nar de MONTONEROS y de la. Milic"", en el plallO armado permiti6 a 1M traba)3dore!lincorpomr-lormassuperio,esde ::~.encorr"'JKllldellC'aooDelaecloJlllfde

que un

::::~.~:;;~)O~I ~'';'~~'~i":'~o In. nl ",;"11"" !cn~mns que P"l'lkar

"i"::::-~ :~M~n': ~%:c:::


MI<'gado e..,a qu~ col",

::~~E:i~Knd~nt=IS

~ ~:~~:

~~!'~~I;~:r?~~~:~~
~~l

\'~:~,I~~'::!~~":li~~~:~ed;e:'~t~~:::~~-Crl':i,;;(;,.:,,~~~;~p;~:~~t~1 l~r'~'i=:~:{':;-~P ~i:l~h:~~i~n~'r~::~~:~~I~~ ~,r,~:(),,:;~7~,~~::


.-L_

~~~=~~~
.....cionnly~"
~"nl " I" C""lbiou InICI'l1B. La <len"""'"
n

plan-

;.'!I~tl,. ULL ,00ho"(1 "" P, CB."",L d;,dn "I ",roc, :~:i:~~"~~~"~;:a~,~

~~::,\~~ol'f<~~lt~~,%.a:;.~hti~:it~~', ~I ~~~D~~r~~~i;
In ".o(onl"g"no 1'1"nl[;cnd6n ,te It" ,\\edi(],s

"h"lIuchismo"del>i"'>'''I'',,"jI1ctnah,co for(~~~~"~~~~~~I'~d~r~ ,Ie Luch", cOlnn o~a"il;",.cUm del Comile lnD ","",'0 ,Ie cond"...,i,j" d~ I. fi<hri~a. r;:"c C); u" I',obl"m~ muy ~~Ik",lo,

,101

)'U

r ~~~~:,;S~r~;E~:~~B~:j~:
~~i~~. ;"diIUl""yprod."""-gr.tcias,l<laber. rOR QUE ,\.8D.. \U. B.'!.LLUcn. SECRETAruO GE\'"ERj\L DE LA l'O)1 DE 1_" MATAt"IZA, ";0 M'Ol' A A TRABAJADORES?

Una Ie), p<l,ith-a dicltl<l. cOmo valvula de "'''''IX! ante 13 pre,ion ejerdd" pur [", trn· [",jndore'" 10 largo d .. I!Tt4 pa'" modifimr Ia ,ltuadon a que \0' wmetia 01 p"clo .1" oiaL 5io embargo, eI gob1cmo intent. p"" ....ntar fstn 1~· !:OrnO un '!'g"lo, COmn U,," <1.\<11"" la -Argentina I'ntencia', dooo~ In' de

:~;;::~O'c:~,!~S~~LL~~SO n~~L~L;~.:::;I~":.~ ;";:;f,~~~ :;~:1'Il;4~O I~:;~:n:~s :;~i,~~;~rtl(;',. ~~~I_ ~~~:~


'hlh,,-b I'n<~ ,Ie Ja""'~ rna"'" 10' ","(on'" (.1 1,.,..,.\ <\,. 10 t'O~[ '"

::'~~~cl~~;'~,l~ll~ ~~;:;l:~~< .." "oIa <'IJO<'ll Ira~I"nl d", 1'''' <k

.:~u~'i~;·~(~:,~';~;

"",,,,aT

n 1I~,,", de Ia rt'-

ins

1'..", .. <\",.\1" nn .Ican~.' ".m ""rael"";' 7'< n I. \"'m<:rII .. L~,I.. In 1'0\1 d~ I." \h 'n""'-_ El !«'C1"'" '~'Mlh,·tntl" p"r 1\,I1""h !li,h Pbnrnl ~,\~ ('1' 1'1".. ",. "",,,,..,,,,"'i/>,,

r '" "" .. """,-n" a \1i~"..1 -<. ''''~ "o"Ti~ ,~,," ""Tji><li<,.",,,,,\<' 0 11"11,,..1,- "'l 11('11"" ~"'on I",..... n~ ,~" I~..,I.\c"ct. tlr P,,'j,wh v

", """\" ,i"" b~'i""m~"! ...""'Ill'" .. _~!!"rl~ In, Iud"" .Ie '" d~ .. ITD.hnl.d".-n

I~"""

r~J<l ~5Iam", "l~nd" rorno clfa a dia "".so h,m'~ la' .'.o,;biliclacie, de hacc. "ce"lri> mo" ~n el movimientopemni.la_ En .. ta epo""d"rrncturn delperoni.mo no hayposibil;· ,bd d.. centro. p"rque l1li hay centro ""tre ,. l,h.rJ,<."l,sn ~ In dependencia. 'h~~d dcpcn,1"",-iJ. " ,~ cst;i lu lih<'ri!ciollO. " flalloch. "",her""!,, con eI ohj~"'" m;,rinlO (1"!olI"bur6craw.~UIlrse",,d<i1'0(1-- ,·rgi6 ~~ne-~fR' df!!rM de 'I"ien c:re. ,uel"l:df:tnlm. esasuper"h:"""i:l.IlIB)·O<
<,"DO

(1,..""dO:>,,,n'''C<i,'ntllCTlI .. dc"r;ict<''l,"',nllol " ,.·ni,n"....;nli". ,I~ I", bU'iirfOt., , h"" ,.,-, "",.,,,,<i,,I,) 1""le n!l"" """,,cn'nr el ""Illinn d~ Tn ",,,,,,,, ... n'"Ii,';d"lI" p.''''' ~I "n",to,i,mn. ~~Itl"tlc,b" ,'n,n"r~<I". n~'t"nc' " .. I '"'' T"" V d,,,,d(, ~n'm n i"g·', 11 ~~i'I,.-,~;,\ ,'~ 11" "11"",Lln 1"",,1. ~I Llc n~'h,"h, £:<i."O "" 11~<"'"'I''';n ~(ll",nli'''rl" ,I~ l~ I""",crn~h I.•~'"""'." , r~~ ",4, r""lIi"~d oue '''' n'"'' ~nn"< I'"" ,'e" )1"'1",.,, "" b,,'~~'''I" "u,'hil". Pern In ~"hili ,10,1 'I~ n~lh,th IOn ~c r~"nmln, .. "'" L, "I,," ?n" d~1 v""tlM,mn v d C. de 0 ",-."",p ~~ ,.. i<l.. ";"~",n .'J",~io jl~I;I;"" ~"n rlln. III d~.",,,.tlo;;nd .. l" \'u"".: .. oi" ,,1<::Ln.,. "",i!!.,,1

",,,,i ".'

",,~ 0'·'

p"L',I~r.",nliz,,,e ,,"{',",

~~~~'~::'~~IIif~~
"",,,M "inINvcnci6n·I"linknnll~ha,i ria a~"di~T ~I rnf,<,nr..m;""to """ pi

.,;r..!~ dc1~:;t;"~n~~,iO", P;'':';'ooh

~:;~~!,,'~r: 1~~tl;~7'':;;~':~'~~~
d~1 10,'1"<"11;',",, LII rl""",,~.,.,.[d"~ <I .. h ",rp""'("n'3,iy;d.d .,~,IH.",I" dr ·\h,hL 1~,I1"d, nl",nz~ lam llii'n > Ln'~n?ll \1i'!u~1. nu" Dn'~' "ue ,f'lp bays 1'''~'1'' "ie en b ot'ttirn>3L ",,, un ~"

"u;ra.

•. vo·

1£ (ONTRATO

H,,"'MO§ CIJMPilR LA LEY


J)f TRA BAJO
~V~

J.TP

I",,~d~nl",

"I <'<mliiolo de Ytlmn

~1l ""lllhr~

""ped=rohal
~(J~'~ :~

,I~ 1"."""",,",

leI,>" '~"nl~'l('t '" rel"I;,'II :""""',,,,;" d~<d(' I"/w"ij]",,,",, EII.i,M'i'<, "" prn'!;I"<"\'" ,1·_ ...... lInde\Jl'''j(''ni .... 'ci(mdelo.'inlh"in. lanl,', lri\l"f~. g,~minl,'<: Am"I". )" ~" II<!,'icmbrr. i~~;~~I~~'

~i., i;~ o ::'=:';~II~h ;~b~~,:;'it~~';~ "~,':~:;n',:~,1",,01. mollolilio:ameule pur 10.3.000b, ... ", ud C. d" 0. 'I". """ool.1n I, ~i~i,~~~;;:~i ' :::,,:~:::,d e~~i:i~~"'c:~~; .. ~1<'. 01,,1 ,i",II""II<>,"'''' .1 n,i,,,,,, 'i(''''l""' in· It,,_-,,! domlefunci"""ba lacomi,;unM I"~h,, I
PH"t";,, <1 •• 11.,l1".h,' I" ide,dili",,,,,,, I", ... ~"I ''()Ilj" In dr' In5 tr1'ooJad"rt'\ "~,t~li,r(!i,,m oJ

Iud,. I,,. ::~d,:·1!d~"~I~~_I~~'~::"I~r.:·~~~ <~~n~~~~ ~:!~,t>:~-~~~~"dJi~:'l:c~:~~;I~~~i> :I'~"I~(!C;:~~">"e·."·"11l161,,,,por\lig,,'·ll·,·I("~,,, .. ,,dnd 11,.I>';,.n':',.ed;";e~:::::.~ ~o'd:':="": On;,mizad"n. f.'tn, h""h". "'-"nll"'''''' ~I <l~,

~~~~~~,~~§~t~~'~f~~t~~:;~':":i~I;~
Esr~ <1",,;,;,," esponl:i,,""dobeoer ~on.i<l"",d" de.<1rdn'.P<""'pccti""s;s)coomoderrn'tmd6" ~It" ~'P!rilu de dc Imoojatio"," deS,on!:lH."",;b)coomoe;'lneslrindct\u<>Strn ,,,·I,;li<1l<1, porquc sin lin" clara o,iMltadi", l'"l;ti<'llymganiZ!l.ti"" e'lhl> medid", seago· "",en si mismas.

~~~~~:~:I:~~~~~~~t!~i1'~~~~:;~l~!;'\~~,~~~~

rt'SUllarl" de ru pmpia inlcialiv:t, ~()m~mmrOI1 ... rconrevt!lv<1"<'S2210.d". micilio.clp~lg""""<'Il",.rn5; desplle.incoo.,.",..

=s"i~:s~~I~:,~n;~~tj:~~:. t

<I~I

b::cl;~~ ~:!.~:~'~·I~t:!:~:
f,w po';bl~ par lu bOHl<lgenro "~Dlcte,ie"'" desronla"e <:ada uno 5.000 pesos N'H

""0

~:\"~~~~~3~:~~~~~t~cl ;j~'~~:::~Ji~I~~'~ ~\~ ~'!,~~"~~,i:11!:cl~:;~I~,i:..n~~~;~~ ,"1(:(~r~~:


S"ntn
en julin, \1",1" nr'.,~. Ell",

d",., ""'I"I("~k"~ '1''''

101:"'''(I,,, 1"".,.,,··
""0 ,,,.,
,-pr

:~~~'~I~'?'.l!~~~!~~~~IA;'~I~e::~I:~IOc~:~:

~~'''~~I ~fn!:'~~i~~~~~TG'0c:~~,,~:

omh." folhr;" .... y<'n"s(iluyclI lin ,'1."'1,1<)"" .. ~,. dillt"d. ~n ,·1 ,I. I", "'I"hl,'c;mien'''' ",rwl,;t!il",,, 'k I" I),·,d" ne.,I'f'<'';· ,'a rio In hllT(l<:nldn I, illll'l("iiJilid,d de ~nn I"m"'r ,,~a IUI!r'1.R1"'''' B In< ImlniodM", ~' ulla ",,,,I\isis pmg'~>iv" a<'l'l1t"",J, ''''. l~ t'Onl",di",,;,," exi,'t~nte .nt'~ n"I1\1('h r ~[i!(,,"I. ,(> (>Ivi<hr <I"e Ball"d, onti ... :"" """dilln ~n La """m"la y d pn<J''rll,· a"",l<~ <JllC."'~~ d~ dlo LOS ZG DlAS DE RES1STENC1A

r~:;(,~~~'; I1r,:""I,,,,o. '''''''I''" 1T,"illL_ '''':~'~~~~;~~i,~;I:"p~;;c~~ti~,::~~;~:, ,I,· !::)~i;~~:d~~'I~~~t~£~f.t":L~~~:i,~1L1::':Ii:~:~II,,;'1(:!,~:h:~";"~I';~: :::; :~~1:':I':~I:'~~~1,r<\7'~;:~~"1~:~ ,,: ,
~""t~, <1"'1'\1",<1,·1,,,

,blip",.

c·m,rI'<:,,,_,)' m~~n~,

t'"

"0,· In n"l~r"';o." e' ,n", ",,,,'inl>.n~i~ n"ll1ml ,"tas'!lofic""'"'_}"'I""pOrtl I'riunlnt_

'~~ luch~ qu~ "~g",d..:o a todo d pil~blo do La ~!~I.n2.ll I. ""lidaridnd d~most,ada. )'II q"~ e.la fue un elonlelllO Inuy in'purta"le P"'. ~1 trionfo' Olro 10..:110 imporl3nte fu~ la ronlli6n ~on"o~nda ,por lu Comi.i6n de Lucha, que c,,~ ,"ecinlco •• lextile., jabon~ro" UT .... 'lile ~x pre.6 to volmuad do mite. de trllUliiadol'el <Jue."" el partido de La M"\UlliIJI. '1\\e";~" ~po)'''r to hu~tga de &lnta lIo,a.

"" ,OCO""".
£,to "'

alLa unidBd del". Imb"j!ldn.e, do Sa,,_ Uo 110_<11, ~~Hh,d ,nidal d .. 10' 3.000 eomI"" ",,,i~rtl "te Ballud,. e" ded". ani. ];, •• re<'ciull"I",.·,,,,;S!."dd ,,'"W',,;.,n()'lne la ,n. eom" '" m'.nl<> r,,1 tle..J~ hone 30 ~i\<IS. rUe de t'onfu!ii6n r "a('lhldOn en ""'I,Ii" .""tur, ~ ..." mitud

<I;

"",,,j<od ••

".111'

i'U p"lIlicn de In fro~\Llr" ~,~~~~e~1Ur~"~\'\;bl:'~~!~~~~".:J~fuO;~j~~~: dol m"vlml~n\" h"tlll",c1Ile e~pl;t~ble ell

l',idel1,,,,Llfi,,,"'"

<In

I"

eI ",,,,.-

'"'In z""".

l'''~'t''l;

II

'''l'urIJrh.

In ~nf'l:Tltn'

:.:ii\~~~~~~j~:-?~~,~R, OTRO
lNl~:~'&n~~1 ~:il:" ~ 'l:,'~ ~~';~:~1~0":1~i.;
rAllA EL lRIUNFO

.< ' '

:~~:~~~~~!~~~~~~~lI£:'~f~: ~b::
"else po ... , ..mbl~.' en I.,. lug"'''' de 1",E", palronlil tvd.~1 la, e:lige"""", d" In! ubren,. y -'" I~rn,iuo la huelgll. Sin "",burgo. l~ ""m· ..... to~ ~~~~~11~1~~;"IE~;i~~~~!~,:~~;~1~

S~~,,;"~d~~li::~,'I~~::~i~~'i~~~;J.~a'~d~ ":;:
dendu de lu "'U'POCIOIl d. la hi<w,iQ d.1 IOl'lu"5e.,,'.enlall,lib.,,,oi6nodepeplleo cia. £SIn fnto\IInlnmc 1:1tIll';,u\Jt'!01I de OIl dirillenl~"!lC"to";'\.I" &lIudl, OOesUlI

~~rOt,'~;!",~,,::" 1l~'~;'~ld"~i::'I~:n,I~,~te<'o:~~d'~':I~:

'·""'I,o,i<.'m,ri~~~~r~:~;~~I~Jr.~~r:II~:£:!f~~J~~:'0i~~~~
\lurti"

~;~a~:~~cr!n~~"~~:~~,~~J;~"d;,:~L~':l~~~ If) e ;l1m",\int~. iii I)rohlcrn. ,I~ 1", , .. "", ..,, i!f'C~~,t~R;",p~,~:' f'~~~;~i';"~,~~' I :~~:;I~,~; ~~"~i~::lf:,,~o~~~~;?~,r~"~~~I~::I;,'~",\~' I~;: '~:
d~ ".ntn I\o,a)' "" r"n,'li.,. E., M""li\ 1o. 1.300eu'"J1"i;,''''., <11011"_

.3.~:':b.'!i~d~~"la mn I. t<"li5lcndn d"rnnlc 26 <Ii3$, Dllr,mlP ~'" I'=po $P <I.. n"C"3men t.. ,,"~ b onidad ~ l~ mn"ill"""io'm "on ,I"" d~ la. "~tT:I",ienl,,. f"ndnm~ntalcs de I". Imb.Ja'!or~< Sal,.., alguno.. !l<K:<I' c:\m~"', -<Iur "pill. y ",,,,mt~neam<'nl ... ~pri",i.m. ("tIn ~IMl'ru!o< em,l .. $I" domlcili", )' ,·~I,I~"I"._ "ruHe ,,,,b"f'; ~!l 05llS (~'~l", ":011\

J!b~~t!""'R~,~,t'~~i;~~~,~

1''''''

"",,,i[;('I"

f"~r""

.'!)"'" ~~~i~o~~~~/=~~I:ir~;=,~~~~:;~~~~~,~O\: ~,6'::~!,~:,'~:;~d:'~':~<I~'~ 1: fu::~d;'!.. \~~I~~': !;b7e::~~;~,-ro ~',,:~~'o ~im~: de "t~. EI I\I~ :F=~i:~:a :~!d.Er5~~:[?~~~f~~: ~~~;~~f~~~
pen"a"Clllem .. ~1""nn;clot1estruymdo los'nICQIO<"(lUhL,i,,. nist-;c;<ieB.>U"chqucprefendiuha''''rcfl'(:r 'Jue los mmpa"er-os eron '1~\'"c1m ,I~ I~~ n.~rke. ]lor profes;<Jo;ol,,,,'.

hajo.

mi''''"

ruafa

acq>tO

:;,~'e;"l)':~' i~~~te~':. t:: ~~::r~;t,~


"gi!adore.

'""""'.'<

::'~;::fhl~~f~i~!~il:~f.;;~~f:~:j':~:I~I~,~

sub,euntolald .. 1OO.OOOlmbajado .... de Le Malan .... 'joe en b< difidl""<'OIIdicioncs.J.~ resm""cia bublera<-'O"'t,tuJdo 'nlirll,pwlan· teh..,bopolitico-gremlal. 8.u..o.NCE DE UN 'fRIli"'FO EI""nfHctod"SantaJ\05il.ademisdedes· nudar eI Cftr3clerantipopular del .du"1 gohiemn. pone en primerpl.~lo'"'n;>blenll" delaunidadde1aclasel""baJadorayelp,,~ blapcrtlllUtlt, !11,,,.,,aliu,l<lde.<tlel::resperl,p"ctiv,"")res. p<'<'tode lap'''piaoo>ede ,espeolc> de la da,~ trabajadc>ra de La ~!alallza;~)""ipeclndejas=tores IDe<IiOS.

conflict" no pattimnni" tk ningu· n. tendon .. Ut. l'"lilica, .. ,egi'" ",ponl~"eo lie I"" prqpios !t;lWolw",es [Iu, g .. -m~o una lIueva dir...xi6n d .. ""' ....,. la "",,",,i61, d~ \",,1» La ~u~nci>. de direccUm p<,htk. no

~~~;~~~~~
sa.do,ltl.l.agntpll<;i6"\1u,.),-Rolo",,,rpa, 06 de "",,,dudr ",ovl1il.llcioll.' dr ccnl",,",e. do cO"'l'Q,iel'o,. y ten~r 10 n)8}'orio ¢n el CUOTpo de d~legados. a se, una .gn\1'"ci6n d~ ac' tivlSlas milloritarl.

Elpmbl<'>.l1ad~1avnidnddobeS.ntRlI.<I"'.b)

La ,lg"ul'aoi6" .\IIJ~I;-·Il"I"'O~" d. SonIa llo5fl "" IMli" pl.,nt~."e .~r "n .. uhe'ootil'll. ,I. ~'lIld",'dlin d~ '''1 ",O!lllS" de"IlI.' d~ clivi IIi,' il 1""""JL"lo,.o, f '11"~I"r "Isiad.l, Si p"di" \'"",,itLL~!'_' eLL un "'O«W ~e''''mdtlr <.Ie id~". 1 pr~l'n",,"" " oc, '''''''Ii",d"~ a"le I" nlll'" I''-'r I~c'''''''i6u de l"dlLl, 'I"" fue ef,,<'. Ih-"",on!" l.t Rl'lWlcI6t1 de la ~g"'p~ci,jn de L JT!'

'0"

La "",,,,i";{m d~ lud\-, f,,~ ,Iut;t.nrl' eI !lid", "tI Orgo.nl.ma 'Iu~ I~ b""" ere,'> ('n""__ ~rnJlI.,w ,h, t. cC,,,r.i6,, inl~n .... I,.!" .i~ll;fi rn 'I""J.., mo",s !II~",pn_'b""",,, "'pr,"",-r. ~ por ,,>£'diu de ()rg.nll"~1$ de Ill.,.,., ..... ,1. 'l"iet;t. "'"' SU Mmb,~. lIu)'. ~lJa"das.:t.a •.,.. IIovII<.I" ht<.lo "I cucrpo de- dJ:i..-g..dox)' b "",»i';Ib intc".,." r"cluJO ie ""haron de la r.lbril:~ ~ cmpui"ues u algu,,,>s b"'Ilc,..~ta., la C<'!,ll>ki" d~ Iud", sigue /u,,,,i<,mn,>d,,. I"" ro ahera ecnsc unnallfUp"<'16"ampifa de bare. ,eiv;,K1irnli"4 ). anliburoc"hico, du,Jd~ U Mu"y·IlNanmr l>arUcilla)' sigut .itnd<l III' g~uerador, ~n Su i"lcriar )' enlrc t!dcg~do•. ru11l~~grup.d6n ''''I,J;" Je b~",,' '" una .irunciOn IrnnlilOlia, product!> de L. Ilect!s'-d:ldl!$ tie 1a luch. d. ,,,,, ... y d~ la. tie. bilid.,les de In 9grup-"c;on JTP. I'e,u en el proce5(J .. deb..., d.llni, Jill.""'i~"t,,' .(Ioli. !ic(}-silldlcalesc'ad'lwzmospredln','1"ew l""'il~~) nI4QUvl""u y .1 00"1""lu tie 10', tm. bajadore. pam lia~or rr~n[e II u"evo. rlllr~1l lJl"ll~nl",. "'.." "h'idar 'I"t 10 ",,;(\u ~'p')III(" ,,~a d" 1<>. lruh.jallure, e.' "n. luenu I!llly do!bil "'Il~ In n1:"";:1( d~ I" pal'ulilli 1110. ""pOI;"", I" bUrOWR"i. "AnoJorista) '''' pc>d",- ."rat!ll pue,tf> ul ,.,"Id" d~ J:, d~pe". de"ciayl"e>!1'Iotuci611.

~o"

",,,I,,,

I",

h) L4 unidnd del ""'jun[o 0,,10' [mba/II 01"",,, En prim",- tem,i"o "OS te""",,~ rcrcrir.1 gremio mebolurgk'<t d""dc ~n HIT,I 'e produi""'" movilizac;"nd POLnr;J' Sec d""~I,,. imp<rt::mtes, 'ly~ dejatou cunk' Ial do la ~::<iste"d~ pokt. de'ref,..-,·,,,,,,,, "iIL de C"n~1ill"';t"'. con llt1.J .Ctti"'~,1 r"""per~da L. ]lL:,1a, dooo" Propnlson> ... "" ~j~mpl(]; L1 :l.JJtama. co .. S.,nLa R..... )"~btt'" ,\",,10 d' .1 ",i.run ~."tni<JO )' lID "'tado d~ eleryes_ ",,,,cia "1'05i[<>m ~n <:asi loda~ la< UbriC;t, gr.>nd"ymed"'na,delasettionalr .. sc>Ct.:I(l>!a1Lo MSlanza de lit 20.000 <tfflilldos,.,I, ..... un 1Ot3.1 25.000 ubr~ro, n", d" t.1hlrglcoo. II.l)' 1.500 ew.bl"d",;"nla. !".,." ";1" 4 I!enell d :l5por del'[" de I", "bt~ro, IS.,ntnR"",-,3.000; ~larlillAl""I<>.1..1OO;S:~m Eel<'Ctron,,-'cinica, L2.00; Yelmo, 800).

<]""

UO~llien~

lrlplc

10.L~~~;I~~~:'~~ de I" apl;Olld"fI d~ una metOOoJlosia In I''' b ",,!ual.ilu4cI6n, peron m<'llida que 'lePfGfuudic"ycl.v ... lnlvelme<.liodew,;cifn";a,,,. evlcleule que los acl!v;Slu d~ I.

't,:~"R<l~e'~::.:~::l~::;'
Ct,,.,.,,,,.

Ha)'que con..,lidar IOu", .,.Ia, Lrim,f" •. y la [<>mla de ""~~rIQ e< nRC;"",]" ;n!erv,,,,rr """'panera, de "" fll.brlca~ y S!."C1':jun~~ ,!u~ e,tAn en Ia prime," fib dd e"frel!loulliclllu " 1" burQtn'd" '''mdori<la, i;:'10 ",,;d"1I jJ,1 ~Ion"l de 10< trnU"i:ldores ",etalu,.~je",' ,6. I" ~era encoz pOa[ iL'" r "indicAI",enl e ,; c,h. I. Lilla !LW"l~"';Ul1nadonKI. 'IU~ ''''pr,." " I" ci6" politi"" <lei <""11mh') r"".I" !a" to .'" o""""olle en es~ '."tid". ~i"~IJ,,,I,,,.c;,\,, p"lill"" ,,"o;on.,I, D .'Of! .,in """ "W"il"dl"" oapazuet"I1;Jllzar rorganimr 101 lllcha d,.l,,~ !rahlli:tdu,,,, ,,_IW-glcu., I.l "u,,;da,1 n"e'". MI" del g,em;o mlo '<"tv;,i, P"L"ll oil",. In" "grupaciolles ~n 1Ina coordloacloJ1l 'lu~, ~" ~~~~;:~;;.'" e'!Ji.IL.[a po.,. c<'\mr,,,I;c~~,,,e.

,~,"rl". .

.ill

EuI.lJd~mo.- qu", esltt c"n'·O<:~luri~. re, p<lando los 'e"timiemo, pulitic(\, cld L"O" i""'o de los [rabo.jadcro'. "u S<ri. l~ln' "".,,, un Qrg;tIlL'OlO de reempla:lO d~ L L'O:l.I.• i.

11
I

RODOLFO
PERONISTA

REY
Y MONTONERO
"E1cruno todas no~{rus lueM PO' p", ron ... • La.fra_fue,on dichupor I... entr ....lstadns y haslan para ointelimr 10' ~~"Hmlen::~~:~'!btm':t:i6~1

1
CaDa Rey.

~!;~~:~~~~,~:e.~tI~!i~i~ueOr:·h~f;q,~~
_E!
~,tUvtl

en cI Operalivo ;,:~~~a

O()W,go. J::nI £~!a;:,

Algul.n reoucrdn <'l"e 10 ";0 "nO$ in,ton' \ru unle, de que 10 1T,~!nn"" "EI .'lnha pLI· rndof'I!Tl!.alnl)t!e,ladcLotlrdr.sCWlnd" yo ;00 " 1",.er "nn diligcpcb, 1'1", salucl"

d~~"::§:'!miu~~~~l~es~~ ~1 d:~t,';
b.e, "lred..Jor (It la< 13:)0, ~UIIlro polJclas 'nlorcepl~ron M Hooolfo Hey, 21 ailDS, ca ... ·

=~obl~~~Ud~~~

<11!:

J:~.;;"t'~1" n.~~~

~~~nCi~:~B';!J::!g~:.n~~i.fu ~ ~ ~":ro:,ti:i~,::,:
rna ~l Cai\a ""Ire los ,·edno ... e ...u,,,,,I'; <'On 101 cuatmpoUdos. Reyseellrontrabade "'I"'ld ..... "n10cald",..Jef"n"lon .. ha .. ,,,,verduleria.0., aUl ... ! empu,iiBndo un an .... "" .agente de .. la l'enltomcIRn., Quto. RodrIguez, que vi via en el lUiJ'lr,y,nquc"..,rropa<.dlsJ.""" sobre 1. "<pOIlda de Hey. F.l Joven ~I"nlone", ::io,lJn policln ... "cere_ y 10 r1'm.~h' ~n el

go un oficial y Ie pfegunl,; 'lu;W em d 'eS· ponsnbk, EI c"fta I., dijo:""'io". Enlonces e1 g{icia! Ie P""ll""lo por 'lui: estah<r trnhaiat~ do. Y.I,piheleexpli06qoe ""hiaun<'<lrt-

e"E~~:,.""=.,;~I~="''';'d~::o ~I ~ rrio por so militaocla. Todo~ r«"llenian. lamblen,alpibiloflaooqnedechloow1faltacer travestJras memorable •. _Sepue<ieeslabl"",er, mho m<'TIQ'. 1;"6. 0.0 empero el C:.ii.o B opo!hiOll.? -En cam oIetn,pre'" habl6-ftOSpondee! padre-. Muclta gente deSanlo,LugareJ !.Iue e<tuvo pl'rmanentemenle en I. Re'M.....,lII.. pa<aba por .....,11 ... Desde chiqullo el Caft~ ",,-,,,eM bahw, d. Perlin en 011."' ••• Yu te· nia un ,"",udito. "Il. tottena federal. Lo t~ Dla guatdadoyeoteundio m"I""fu,,6,Te,,.

@ ~~in~~~:;i~~#;~rt~~€~
I.rpa"" no.",. mllflQS., lamhi6l e5tu.. ban los ~kbdo.- que)'2 ernpnaban a """ .... nl:".E..,luel ... prime'osdia .. d"'1'ues nil dejahan que I", mucku:bGsy I. Iropa.,. ~Ia""n. _EI no him la ""n"'ripci6n. Se •• I."';. ou? _S;. En realid.d e<tu,·o una sema\la. U.,· pu~s Ie I;"""ron ]a lihrela. Segura flle pur i"f(mTl"~ de Servldos, ju,ln todD en""n. pri<>cipio. del 73 pm una ml Sa d~ hom<lf\ilj~ a 10' CaldDO en T,.lew, Ade TTlhl ~ra m"y ""noddo y 10 del Op=tivo D,... [f")!:O .•. Dlj~rnn que no d~ba cl pine y .1 fl,ico ... Qui~n ,e 10 ,'a ncr"'" ----<:.pIiN elp"cire.

po:rque

~Mboy herow. Cre! <]"~ hahla sl,I" por 9'go',n 0.. 1. topero ullmudlilchn medij'" .l1arunaR'~· n.d~ en ~I ."cllI. debe SCI' "n """'paftrTo •. "lu "ul,~ n~r=rm~. En ningun momcnto pen"" que cno d CaM. po"'l"~ emf que $<I l>.,b:.lon .. doc1co!<'CIi.·o.Lo'lu~..,d~n alIi entre 13 1I('1111l'. 'I"e "t' h ""br." d.~ em dn poe In cspald~ ... Un". di~~ dr,""f. ~,. "neb<! lin". I..n hab'an "cngad" 31 ("A;;a.~ te':,:~~ar.eadup. .... "npocod~13"'hitn.

n.;: ~~~b:.' ~ ;i

LUIV

",,,t,,,,,,,,,

A 10. IX"'''' <JIIlJ ..l agent!.' d. penjll.'l1cL<. r;~ de 8J}1'l11dQRodrigue.., 'lue hnbla h..,.l· dopor la "'II.aldaa Rey.fueejeculadUp<'rJa orga"lzac:ion ~rumun ... os. paredes de muchos on"'. <>Stnnpinladn$cQn

[0'
Q

EI

hahia ~.

_Yo ,;",,'pre <Il5pech<! Que A~d·.ba en .1· 1(0. k d.. a. sin p.oguntarl~ d ~da, m'e .... ru'd,.m. EI to~ Tis. ell.lito Iln~ .. l~ ,Ie ru casa n"'''''' Sllbe $I v"dy~, y" ~ "'~ ~;~l~~:e me t, ,\'IuCllcn dtr e~ llIl,I'I'>ier

<1"",.,

dt~'!'i~;'hu:SI~"~::: e~\uvl;~rr~~o.ct::
~rl~~lrr.~,;;~~~r~1I"!""aM U~~'~]Zl~~ U!,,,.

gar. &111";6,,

~\n~n~~~r~'IL~~~,,~uC~~i~~,"\~ flue al ,'ede c:!'!':~ A~g,~.~~ "" tipo Mo"to"cro llooo1f" Ca~" He)', k p'~\lnl(j <i snhl~
~ll:e~tlro15y.

a,:',:,,!,. ~0~6~':~' c~~o~~~'::

['" "''''',(" del Cull" oS ,In ~[)iiiOl.!io de la guerra populnr de lIbcrnd6n. Otm, h ... <'hos ComO oSle .uceder~n. P~ro [0. ",mb,· Uent"" del pueblo !.IU~ <"en p<llcando ,on ejemplo I",n' los mllltan!es, qLJe "I .<limn,' ... ONh'~m~nl" ~ ""t~ guerr~. van e,enndo el ejc.oHu !"'"mlst" q"c derramm definit~ ..... ."t~ ul inl""rlal;'mu ""plolsdo.r "" nu" .. m 1m palria, EI CeM",1 Pe.6n dilo: "l.Ji vid~ '" Iud., Y "[(IUe renuncian lu ludla .enun· cia. Is. vida". El Calla no b [ueha.Por<'50eICaila\'l\·c.

E~~,,;~u~~erkn cioHahsmo. A ~II" gusln!.> lucat In guilarrB y caoiRr y por e •• ""IOllees ~e enluli.sm6 conese ... nlo, .. Riul<I!diF"'gIj.Legu<to,. h. porque I. ~aulabo. II 1o. cnudill"s I.denl· I.,. y{odoe«l. Perounaw" ... fue~ Uti ""to que"" hoda "'" la Vue1tu. de Obllgadn. AlII

!:~~\~":~~i~·I;;:>~'i .:::~
:;~ ~m~ ~e'1:n::'."'::

el ....,udn ~n In s"l"l'~ que .<ignlfk1Ol1I!In " ..

,enunciol"

: ~~~~: n2l:En;'~:~£)'=~
Iaresi>l ..ucia. Esas luchu don flaul: 5;'" embargo. ~~altablnrdel·cuu.".no 10 endureclenm " cuando eQmeIl2.R. puedc oguan_Snbco<'\mo me 10 m31O.ron, no? (Su YOZ ... ~ho",). Me do hronca, yo 10 mell en e,' {O, yo Ie en",fie a ""r peroni.t3 ... ott~~nfu:"~:~~ del Caita. . en:;~ld~,'.l ~~~~,:~':.,;,:~,n~'~:n~~

UN PADRE

PEIIONISTA

oo? AlII '" clio "Illl'tlla de muc,,", CCSlJ y SC ~"OM6calnero ... Es ~ partir de ese mo· menlo que)'" "" mete ""0 tod~ en.,1 pm>:'';;;~. tiempito despu& ya se empiela la UN lDEAUSTA

~~~:}~:~::Ef.n:~;';;:E.
eI ca.a? _EI era un ideaI;,Ill. (La u.. d~l Con. !:!:).la=paranoconlogiamM5IlILlgri.

~g~

~~~

-"co""' .....

Ie

i~~~ IJ':~,.~~~,:~ I:~eersl' 'Iuer~r

~~;~~t}~~~~t£f~E ~1:!.1n.lJn
I~tu: lO~O~~~:"i~: -:~~i!~e~~i
Caft~

LASPOESIAS A Rodolfo Can" II")' ,e k clab~ pm ,,",cri· bie, EI padro f,d!i16 alguno, manl15Crlt(/S '1uecomorva,Mar".lo~ cnyO 'e llIula uM de I", VINOO'. E. e'{<' Un ~rilo '" apagO Se qued6 tirado en la vrred31 Con un p:i. larogri' sobre.u m.no/ Con dosfr~ en d ti~mpo. Ma,celo.c cay'; 15e cayo LIt citlo. / En c1 aire j~ quedo flolamlo / D, 'us mano' ~metg'. un sueiio I Y yo. vo •. el air~, lodes bion .. bemos I Que I. ,epr"';6J:! lermi"'; ""n Mart"'" / Un grilo.., apage.. .., pr<:ndicron mil", I l' !KJy que ~!a"",lo ~~t:i. flolando I Ha)' mucll<o mas de I,es p:I.. jams Qne 'in sabe, a,pw>tan va",.1 de10. I EI SolID ,'in c:ter, tom6 ~u IlJ"ito.1 La ,."red:! "",jll>, <'<lmo UO<3OOo C"ando 'u· poqn("unll\,ozseapagD.ba/\la""''''''' c:ty6,secay6alcielo ... En un volante de prnvaganda comemal "ncontr:unll' ntr'" v.,..-,;os. &1", <on l!tuto: "E! ...,1 d~1 mediodia / ba ,,,,,,,,do mi .. n· sre ymip:elr=I,·uelaporelpar· '1ue, .. I Yo cs(llre aU; / perl> IIIl me "enh. I )"a no me v~r:I. nadit I inUtil reo cm·darmi,co""'/roe.ilUc.peronoU>(."y,," ro1.<. ." 1.." Id~. de mori' c;M prescnle en 101 do. YCr$Q.(ln,un;<'<l.quellegaron."o>olro'\' Y j)'''''t'e q"e ..I Cafia bnya adivinaclo un. IOtlDn de morlr. Con un Sol que yo cOe' n alsu;"'" n\i<u,cn que m,,"'e), lIliles de \'0S<JIdel medi<:X!i. 'ItlC ~e~n "ml ~nl,gre".

10 ~"" j""go flue <leo,r ~! que anu! h ~e"le'Cp"r1<lnlU)'bicn-;llICrr""""Jcdon ney_.Cunndn tam. b;~" tlcgoro'l mi' n",I~Q' a .ore,l"r ." sail d"r;d~d. ~I" n<'OO\p;lftll",n Y me :I)'ud:u"u rarollllce'lo(](j,eIOSlra,,,ltf",lv;ste?'Ille """ ("0 i~,lidos. No Inc clcj;)r()n s~lo. al con initio. ;\l"d,,,~ 'ldnron ~e llncce JI" em.,,' paraacO"'I',,\an,o.<D""-lemon,ontn.AQu; ~, elm",l" ',,"0 ~. dn clIen\U ti,,",o oompafieJ'Oli.

_"1\

n.,\1

""~ll.!«>ln"Olici•.

'I""

,m

IHJ:lL~ LA RESPO~MILE EI Calla m",16 p~[,'arKlo com~ un M"" lonem. L" ",omron por la ~sp"lda cunndo ,,"ten1a un C<lmhate oontr., cUlltrOp"H~ios "Ero ",u" io'·m. tenia 21 ailo~ p.,.." mu'" .. rio~cli.",;olinado. DeH'IC(O~lldo.c .. i ",mirriodu, tal .'cz por..,;o 1" llamll\>amn. Cao". Dicen que Ie 1011<'6 ]a C<ln=ipci6n J,.>r "0 dar el pin<! e.igl~l". I':nlre ""SIll"'" d1lT.nl<,la;n!truccion'luc""dncn laor~' nizaci6n. mn)" poco Ie <-'1»1000 ",,,,,nl;e I", J>rUeIxt~ .n~. forobodos. Era m"y de II ,ku ydt ml'Ilte. Mlksd~ el ",omento <jue pasO n ser <'<lInha!i",'le<e IlI"tOCl\P">muchoporsuprep:lr". "'<'tn milit:l," Eso nO Ie ltadn dcs<!ei\;1T ~11r.i· J.,;,wl'"lItiw. al ronlrario. ~lIocuenl" cu.ndo ~ Ie plunl"o que 5C '~<lIdto 1'1'0"""';0,,",10 con'" comba· 'i~"I~. EI $OS!""O que iba a tenet qtle <J~mos. lrare" 1... to.. d>U1l yeon el !icn,pa que enl n".(',"",,,lor de ~r Mont"n~"". E," mllv inl~· liU{'l1tC~I C.liiA. ;0.;0 S<l de,lucaba )Jor h,b1", 11",.·1.0. Yu clirj~ que hab1nh~ muy poco. Pe,u tenin 1a .. Irlucl de 5{nteti.a. ~" pOe'''_' p.

,;gil

hnhi"

"~, 'I"" ""

~~;~'~~J~d\~%;'~C~O s;-t~r~'.I~~of~,>'I~~~req~~
!)(]~~~

I~~~l~~~'~' ,~~~

";I;,,"~,~,~~rPd~t,,~~~~ud:o~

~<n In dd;nlri" <:'<:1"'0 pil\~ ,Ic 1"",;0: ,en. u" d\\o, jod6", so:ntim""lal y COil uu. gml1 <,<)fl. d...,d~ del "on\~R'i~riJn'O Y In mIlillincin. "TIJ(L .. ','10< c,,"\ir\n,lcs In ,'o"ian d"tg. ~'nclQ en 11' r so: hicie,vn "n,)' I"'tahles cu"n. du 1'8'tidp6 en d Op~mlh'n 1)~rr<'I:", l'llr " mi', ,Ie tndo est" 'I"r 'Ie In promn<:l"cID, )'yaltdijecn"",,,,,,,,eill,,o,,,",,,r\ps..lr romunk", r." ]>rimen, '1U~ se I" ~ncnmendu. <'0""" 'i~,,,p,e, ru. h c~, ttn c.. d,. )' a p:>r, .. lir de an; ",udu'l ~'S "',,'.s 'Iur ",,"~ pHil "1';1 un 1""lidl~) ~" njugtt"" :<,-,,'lon, p!"ro ,.", u" Ilnita d~ '1'" romh.,ti~ >I~, ,\" ~> n....,,,,,,i,, ;"I~I'\'.'u, .... a{'('i<\" I~'~'d~""'<I"lrIue ... ' Utt ""mhoti~n'e, 1':1 '''''''l~'rI'm,j~ntj) <,<,lid ,,!) ~, I" 'Ine 10 .. d~"n,~stm_ l. """d"c!~ ,Ie t"'~,,· I,,, di;u<, ~d~mA, ~l CO". hahi. e.id" d,,< \'0<:" ", ... '" y ,,\\1d~m"OI'o I~nlhi"" 'Iu. t~"i~ n"cur. '"'' )!:m" ,,.,,,duet,, "eua",l" I" m"tn",,, h.,,'. "n ... 1" <~. ... 'n~"a, 'we ~<I"h" ~n \iho-rt,rl, F,I ,;lIi",,\ 17 d~ ,"'i1lh,'p I" P:l'c, ",]""im. I~, "!:.rrum" clln"d" r'tnh" ,,,,,,,,end,, "" t'o<'II. ''''~'~ " "UliZl<r en "n~ AtT;on "''')' ;tn""'t"nt~. A ;1 I~ I",hi.n ""i!n<1~ 'I"r ,~ 10 Ih"" " I'"rqttr ~rn "''')' ,'<m<><;i<io In 7.!I~1I v>l'l"e ~tt ,,"('ili )'<""'I<\~" S;,nl", !'tt,:nr." Ern dcolll' I"",el'll ;"'PO,t:!1I11' d~'o com" If. "er, ~",,,n tip" ,.,,,1 hAr,;'" 'I"~,';d,, '~'r f.~ d,,~, C,,,,tld,, I" '~"""'rn" W<. fl 1'.'"'' 'I'" In '~l'''~'lr"h"tt, u~i 'I"~ ,"f~"Il'''' I" II". ,'"]-",,\nnh.hhl Pen'! .le',T\ttf< ,~ ,Ii.. ""~'H" Ij"~ In {'"no In t.ulahn """'" ~ "" C<lln,',n, A_,j 'I"~ ,'"d,l "" I'hme' ~' ~n1r.;rii " 1",,,,,, •• ~I t~,.:uh~I

-Te h~gl) u,,~ p'ogunrn: llnaoar\.?

"ror

'j~'"

,,,"I,,

!"..,.,m

r".r-~ "" ,tI'" r'

mn?

1~:_~I;'i~"~:"~u;!~ \,~'i~~I~' ~ ~ ~:,~:

:::,~~~~:1: ~-:e;:;c.:a:: ~:t>tr~~~d:: "

f:~;~;f:~~~I~~~~~~~:li:
rra U!l:il",,-..da, Tamb,~n n","'OlU"b., '!U~ ,.".

~;e:'~~~:(:~~nri~~,I,;~;· ~~~~~;

_B,,~OQ, esas ")n cosa, p''Il'ja, del c;.,. fhL En realidau, el h"dlO ,Ie d~jat 1men,l"

,J."

II,.

",>I,

w"..,

'<i'

~r.:~

~;~ ~11"~~n:~~~~~) "~r.ljto 'I'" d"d. t'nid .. ,1 1'1,\,;"" )1."1;",,, Ptti.,h., )' dd lad" d~ "tri .• "~I IYo'p,1 t ... nia .nlllad" u" d~ t"~I""" 'Itt~ f"" dia ('fm"'rttmel..,. 1t "tn. &~nl~ -t'" dia In <"<hlMn Inl~rmll"nd~ y ~1 <r Meia "I Mt"'tin>, P~m vln 'lur ~" ,,"~ ,ne .J1a ~<I-:!M l"'~Il!!), n~<d~),"cla d,o, I". ~I '-d'~" e'lal~", ~unw"dd". 'I"~ ~! ~rd lar.t.'~), 'I',r ... ~ dia ,i",ul,) III' dOl. Ip,"" "IQ'I"~_ ,"id;,; ht di_,t"",,;. Im't' I~ ".--. "" r ... hi'" ~I n,,~ '" ["Ala, "-,,,iI>., d~ 11 S~ .... por ~I .. ,~h r'l~h;, ~" 1"",,,1,,- a,1 'I"e Ie ,"",It'lho d;fidl rf'("l'''''''-~r rl ""pel: ~n m~din rl~ ", "t"'l"~ In 1",<1" "~,. ITA, con]a I"","),,,, 10 tr.t.~,;, '-"<<:>Ina, n~' l~"'I,; desl'ue., "~ 2<u"',mn ""lI'hn, 1, "fr"d~J'<I" un ,.. ", <I. aeU" " """I;nnn,,,l,, """ 'It h,,,, In limtt' '1"er.r.~"",,,h AI fi. MII~ d..I"",,, lihr~. In''el1!'\ ""~ I" c;"";n"~t. h"hi"" I"'~stad,, )' ~I '"""," p"sii 1''''

;::,.~,\:"j~;;<i~:' ~:'I~~~
L. ,,,;of'>r d~finkii", que le ~"l", e. 'IUC r"e lin """,hoti~m~ ~lonloner<>, TKmhi~n un ~"'. d .. d,n de ho"'-;<>,*

tt1',",~",

'I"

0;'

,,,,i\:!

m~<;(,

",1c6

f"""

'-rr on,,,~h" .nlp, 'lt1P t~n;" ttno ~"m pro<r '''r>dnn T~)r I" "'ilil"', EI ,'n,tenf" M ok{,n d'o I" "~"nd"'n nr",,,d~ ,lcfcnur,l" >" .rmd, Y asi 1I(:",ri6, reulm~nt~:

fl''''

LA RESISTENCIA PERONISTA ATACA


FUNDAMENTDS DE LA OFENSIVA TACTICA
A partir de ),,,bc,- CllnU:lorizod" que I.,. fU~f7.1!' de la dependcllcia haman ""pado r.I r><><l~r.)' gnbiemo de L ~lartinn.,.,. ""l1l'~ro!\lsla. :.ntlpopular y proimf'l"ia\!.t •. plo"te;\mus nu".lrn campana de RETIIlADA ESTHATJiGtCA Y lIt:srSTE"CIA. E,le go· blerno, p.,m ~"gtlir ".. ndo la '''''ml'~la'' l'e' r~l1i'I". ,I~bla .prndu<'ir ;.Iguna, ,n..did., parO)Ci~rt'n nadunnlista< y pOpulare •. AI tni.· mutien'p<l'I,,·conv(J{"«aun_torclelpuebin, ,,,,,rimey ase>ina al pueblo que ~ mo· "jli,,, I'or ,eivindic;lo;:ionesy PO' la Lihe· .. <'inS.clonal. En nu,,!lro "n~HSi! de D1wi"'nbr. de 1974 d;jimn, '1,,~"10 tdirnda tsIr.Itegica )' la ,.... ,i'I~!I('ia ~, apartn, ... d" posidones Ile<>gri.f[·

'l"~"I

'I""

,0'

-CeogronCQ' OnieD"nU"nto de lR.fucna, de ~lonl<Jner(lO y d~ las agrupacionc. de llCU.rdU. hIS pricridad"" ge(Og,Mkn~ '!\'C ,e d~flni"" J>riorid.de, de b. fuel7.a,· prol';"~: Co"e.n""~i<Jn ~n b tarea .iodl",,1 cl Del """lru "I~ peri{erin: -DC!!l'lazau,i"nto da IQ" eje, de t,'"h~j" d">tle 10' e""lr<,, IId",ini'!""tjvo~, in\'lOr!an t.. '..,1 la. of"1ISh"l. a 10. een(ms induSir!n Irs f zona< de concen!rncion 11Opnl.r. d) Del Qe<:ion,.,.abiuto~ I... romull c""U' ~:::I'S, d.ndcrtinas, di.<ti"gulr en·

0.,,,,,_.
n,."

cklnd'-"1inid.d.dific l!llndo)·Jl:\clcndOinefi· ~.':.;~::. ,~:~~~,';'~t~:;:n:'iah~~t.: enemigo. CazbH<'tii>ndel


u

-EsI""'lllra de cwodros, (U)'" fl"''';o",,m'~IO '" ha garantizado Ighllme"l~ en 1m

d" 010"';". popul.,. I..cia 1,,0 cspadQ;l '1UC $On inaCCCliblt'fl't><:<> fa~ombl"p;!r;l de"'" ",igo, 'p,e "",.,.,tlt",.e" 10 remg,m,d'n g~og"i(,en. mHi(~r)' ""'ial d~l p,,~blo. rle<de dll"d~ i1Uf'(lcprOrH,rllr5C I. <'ontraoftmri",,-.

-E'.>truCtu1" d~ .grup.cion ... ,!(",dc Sf! .>'ul1z6h.d. con""lirlarb ligno" C)1tr"nIlM' (WI ",ilitlmtes)" la pt'l'"ni>tn. EVALliACION DE L... CA~n'At<lA

D,·£Io;lI1o.lol limile. de lB rctiTodft. BS clecir. <le .•d. d6nd~ y hacia <l6nde ibamD', Se;;n. I.o.Il1OJ entnnc..l ""a(m maniobra. dO"lro <.Ie •• 1. campana, .) d~ III ,uper~ltructun>. a la, base. bld.·laapan.i4nalacuocenlraciOn c) ddcentro ala perifEria d) dcl • .,.,io ... rabintoalrncuhi ....t:o. Bola".,., .ctuo.l de las maniohra., oj n., I. ""I"'Testruotu'a ",,,onodadC>3uprclo.: a I"" ha>e, 'lU~

UnA de la~ c"""'teri5tio~. de n"~~lrn II. l""ci6n d~ d..!eo.i"a. f ~n <'Onlecucncl. d~ esla oampaii. de rcfir",la), res;"t~ci ... '" '1t1e al no habet 'erri'oTioo Hhe",dQS nO ~, fpnrlamenlal b !ud .. poT ~I lerril<1rio. En eI ""_",denue5trague<T1ldelibcracl6n!a4,,. d,. pord e<pacio·~, Ia luchapormay.".rer>""""lati>'idad ~' o,g'IIliucia.. de 10. trabo· .. do,,,,) d pueblo. ESlo ... funrlamen",l por'lU~ ",h,e I~ r .... prwmlll;'id3d polit;"~ ginn 10< .j~5 de nue~· t",accit''''"yaimp.ru,la-b\1sca"dflnue:!lro oislamknlO~stn dlriglcla "na do I"~ mses dulucHmpajl.deleltcmigo

,1

\,Ii.
'

-n..",lojo de 10•• upetO$tnLCh" ... , Il~rnn' ab.ndon~do pnkti<'o.m.nle tod •• la. ",,,or' ~'!rL,ct"ru contr"l~bamos, £1 nbandOILO ,Ie nlgunn~ lignif''''; un costo m"l' alto nl on"ml~(), por eI desgast. politico n "ue IQ wmctimol. I'm ~I~ml'l". ~" In Ullh'.r.idad de !lueno. Air~s

'I""

POR

ESTO ... QUE PAGUE BUNGE Y BORN MONTONEROS

-lnM'rcl4n "" I.. lucha popular de ma"'~ Y"" ""J O'llani<m'" ",;v!ndicath''''': £'l~ ,,3· mi'l(!~'Irre<!I1Ipi.azahl"para pod.,.,. c<,ruo1j<lar

~~E=::,~::~~ EI::~~a!~:?~~~
dc<.d.._10' inlrrt'5eS ron~rel<>S ,Ie la. n-..sa'. SO-

~b:~L~J~n~'~;;,~~ r:l";:~I:,od~al~~i~

~~:'e'!\Jt:;,~~~~~,::

1:::;"~fame~1!~;,,~~ti~)1::~ea.

hi J:t.: 1" ~'I,"n.i6n ~ Ia <:on""nt,"ci';n, Es· I., ooLLulubn, debt.:. ~r""l,,"r"" d~"le lr~i ni· ,·('I~. <""")lle"'~llh\rios:

1. .... Iucbapor lurupo""tn,clur •• : j,;" d <'35<1 de Ia Uni\,Er<idad "" Buc'>!ls Aires cI ,-"""mlgo 'Iu"ria caplunu u,1B pic"" 'I"~ 1l1<S!>lro! <Iuerlamo:< cnlreg:>r. A'lu, ~l enenligo .... mer .. u'''' d~ .IIS mayo"," E",,~. ,1>0' un" mala ""luacion d~n"estnlesh1ltl1t:i","pors" ILLd", '''lenIR. doooe bar ,liferent." Ir"I'''' tli!<pul,,,,d<l cuotas de puder. Sc I~"w n una C""'p,,,'n J.·,e<;pcrad" Il'"'' ilLLilurn... I" IjU~ ""SUI",, 'lu~riQmo~ t'l1lrc~"r. :-;"t'IL1' b""" plunh"l'> ladieu en ",In ","nlob,". el ~","hli(" rclUru",,!~. I" Jesga,16 ;nUlllmcnh.

ilrt
anl<luilam;""j" :}, t... hod", I".... ""~<tr" "";'t"lIan,ienln ",iIi,"" ,",te ,,1'jrtil'O drl ,,,,,ll')!;.,, [''''''. ti~IIC , ,,,,,,lnI hr. I;",il"~i"".' 'I'" 1" I",e... un nructi""hlc'

jarsc gr"venwnt •• La c:<presi6n inlTlecll~la dc "jln fmet"ra e.la co"[w<i6n de la, ,a. b,e la' ~"""<:tcri,ti<;a. u~l ao("al p,..,.,em.

,,,,,s.~.

;7~J :~t~2~~;:'~~:~~:U~'~::~~;'lr:'i£~:[~

E.tot).'pltcapor'lu';]QSu,galli'n>c;>,dcm;l. sa, ~uc ~'I"du a Ia <>I~' d~ I" Ind,a reivillf]j<'llth.,. (S\I.'l.TA COrduba, FOTIA. old y ~lon'OIlcT'" ~l'" n Ia cah."" d. la )" ch.. d"'conjunlodel".lmbaja<lorp,) ell'''''' hlu, ha},an sid" los prime"", ell cnf,erna". ~'U" "";<'lles """due"" est" pn>c'eSO 'Iur I.,. conin lno trnhojauo,es }' c1 ~uebloc ~U"'I"" to<.h... ia ",,,'OS 0«10 .... popul~rt'$" all" oh,... ~~n."" '."Ilan "'''rieneL.1 dam d~ Ill!

'Ill"

dlLs~t;~

Icrt<>rC''lllepmlltimportancfn cuanlitnth"" r"niltal;\"n Ic"nc~nlmci<i", Jl"flelLencia ~ J.~ n"","s "':\. im,porio"h',. <i~ la i'r<wl"C<'ion in· ::,n~!!L,i~I;,: ~~!L~;'i~i~'n:;:'uomos .in

".,t:i.

~.~;:i,~!~:;~~~~~t:'~~~ :!:.'~', ~~~~~i,~"!:\~


"io".I, ",dal"")f'II)la tama deli ..... '" 1,1",·

~'I":r"' <Iue 1"0005 10< In>rn.ind"",s yd puehI" 3I'n'e~1"''' ,,,lr4,1, .. ~n i" direccipn 'l"a pen"'m(). ""e ~"'"""JXIO"le. dO'cir, """ ""~'tra ...... <In '"m''' m""""~I,, "" ""minll, Se~n'Uf ,.. ,,~,a,di •• n la ll>e<lid. flue """n. <.'<'010< eond"cit,"'o nl """j""lo (fiia",l" me-

ro.

E, Ion""" 'e<:<>nL,r 'I"e b Iud .. rei,indi_ ....tR. IU\"Q m. ~j"" "". imp<>rtanle. ~n e! inlmQr(;OnlO}I .. , TUl-uman, Lal'lata\, \. en I". 'edn'~' ;nd".b-;"[e<. Enl'~ b"", ... hf. t!~, la~g, d" •• ih,.don,,,,, los co...... dond. ",e.;sI~" In """,..,nlmc·ion d~1a P91>1"doo\rl mOT_ !:;"ilmi~nt'" ·'r Io-,'»Crt"""cientesn la'industdo'n!>l,<lin,;mi,,,-,(Mccilloo: S_\!,\TArAr dnh";"J~tnlt''',e;ku'': Ac;ndaT. 'br.tlhon y ~Jcl "~n ell ViiI" C"'l<tihldon; l'ropul.n," e" I.., I'lala. S.nla L~ ~Jat~1\za: Quimie,,,: J>"li,~ ,Ie S.n L",e(]~,).

1'"'"

~;~~;S:,~I~~:~<':~e 1~~:~,~f
<1"'1"", In

r,,~ ...

rId ""~mf~o.

fl,,~,""

;;~';,;:u~~:l:e~~[~:,:: ;:;;:~~t~;! ':i


""ml"", dp -be.-."~rns d., Perlin" Y "f(oh;e-rnn 1"'",,,iS!3', a"n'l"~ .... "'" enlon"", nO}hal"" 'i<ln 'i.u"!i",d"" por ~I ""'juntn d.. los 1m o.fodpre, \' ~I pll~hlo pt'rnnma "'''''' "n ~". bi<'Tnollnlip"pul"r, Hidmos .. to "',""""""1..-"",, 10 apn",di do ~n mleslra p";cti"" r Ttt'Ogido oJ... t. upc. ,;~"" ... de at", •• pueblos: "<"rna, de .cu ... do • 1", ;"te,..,..,.- del """ju"to de t ... trnb"io>dh'~J rd 1'".,1>10, l'an' dt"lerm;ll.' <"il." Ia me;n' fon"" de .cloar,J~ acurtdo """ inl"",,,,-,, ... r<''J,,;~r .. h"CI.'r UJI "nonen d~ I. realKlnU. dr I•• rnlll,..,Jicd,m, .. ~.. i_'tl'lltes " .'" ,J=""iIR d~1 1I;,'d de <:-(Incie""il q"~ _<Db,,,~S<I' na:IK" H~ nCI1I.u I",haj.dme. r el p,,~blu. ni\'d <l~ <'On. rienc'D ~,,~ "'~'''''''rin",enl~d~l)<' e'p"""r>l' ~ 1 h~d~", """Oret", 1l1\~nif"''''dGH''' " Iud,., l. o.'bcl1l05 M~",in~r cse ",,'.1 de l't>n";""ci,) l'n p,:\ctic"_'mnc,""las'.']lcda)IIlcnledtll to", j"IIto ,I" b Qlnse"hrera, ,'<IetJlro,ie ~lIn ~n I",

Mnnton~'Q' ",,,,eno,; H <'Ue,';o"a, "qudl., politicas quc fifcctaban" 1. dBse trahaiadllrn Y'<'Qrno"z,;" e"f,entar.bie'tamenleal gilhie",,, rC'pon_,.ble d" 1. ,;I"".d60. """,,,10 el p,ncp<n tmo'fn'm6 ~n irre.""ihlc, Por ",,~,tl" leall".d a In, lral"'ilodn,,,,, no d"damQ' r" """"m", ~ ]a htthn dol S~!AT'" cm"oh~" rnu,Jucid" poe 1m I11jlitant~ nn p"'on;'I" (Sa. l'manra\<"O."tm lIngobi.",,, 1l"n1.,,J"pernni. la, <'n ago.to. l'\i ffimpoco d"dam". ~uandn '~Imt,\ de .,"mir}' romenlllr I" re"'tenci. ('~Iipmh,~) ~nntrn ~1 gnbicmo. po'r mRS q,,~

.F

~I'r~'r"'n~id~ d~I., f".n:a, ",..-\~i., t~~ ~I o~nl'n ,i~I(ra\'I:<I,,(1 d~ 1", fl1~~>"< "~",,h, •• , eip ,nh,. ~I <'Il1~"' \1'"'<ihlr~nMIn,ir l,,"~~ b ,o\lmul\lcion ~~ 1"0"",, <'I"" ~~""i'n '''''rTli, 1,1';!',".;~T\ \. pa<•• n I, """. Il1Iofl'T\,iv~

""",<i'~<l~

"...""1,,

~I ... r''',,"kdnn d~lllT"''''''

-I.. ,I~I, re.i"e"'" '''nH-od<J • t~, ],'~h"s "hrrm. <'(In,,, ~I~ \' ,..,""'" I, for. "'" ,~I'<1~ no", ~""lnT""r. RI """1""1,, ~~I ~,,~ hln .nll, .. "" "" ...~t~i<ti",,~ del '"IJtl<'r'<>\- rl~1 Imhi"",,,

i',;<i"rion

<1. ~,,~ 1.1n,;pnl"c!6" .... ;""'""f'r.;h'~.

anti

"'0'

,11""", ..

ae

Q.

A LOS TIl,IIDOI!ES ACAlIA EI.. TtEMPO

51': LES

~~~~I~:~~:~~f~~f~~lcl?~ organizllcf6n)·
'010 ~"n ,,>da forma de li""don pnpuhlr. ~in<>con r,,"oslo, ",,,,ial.,detr.uliciQnliberal mo,'!· =t<lr.s

Pom:>~~Ia< ,~",'ol",~ r~aliz:.d,.~ ~" 1"" mese.o, 'I"C dabo.n MI):Iri""'l'il> d~ rorlaltzll, ~nln "",<,I .=Ir.ni" Und m,,~"'" de dcbilid ..d os bucturaL de "" ron, .. d,tt!"""5 I".~no",)" fa h""",;dad,ie"pe1ara,,,rd;dasdclipoderna. goglro eo"" cllf, .."la,nicn(n ~'(", n"",,"os. En eseiutentod"pnll;ur..r"u",lrnnip;doai.r..· mimto polHknpo", I" 1""" .....;'" <le.,I,,,,"<'Ion mililar. nn dcbenl'id",se la ~rd~ in· len", ~ntre rl brujn l d ,""rl"ri""" p!lf mao ~ur.,. CIJ<>IlI.de pod ..... Esn I""t., im,,"," I". hizo p<",d~f la di""da en "'''ui"bn~~ len drion que b.. l)("rle~ ,."did" un Fr"ta poliU<:o mayor. como por "i"",pla I. «'pat,i"cioll de Ins , ... 'o, tiP E.-i(l.

I'K·ha

<I""

II

I . ~~tr~;~~~:~~~~~~~::;I~~:~~~~;~,,~~,~~?~ eI ~~1[C~~'~!~:IJ£~~~7~r:":~:7n~:~! ~~~


~;':~)~;lle~c~~R~"':;: ~ 1 Sru,htRTl,",'tu h"cjH emllco".micnt<l ,l~ I,," co"~k;""e, de vl,l" d" In" ()I.'e$ p')pulnr~~. l'ero "dem~.< de est~ lin,;te (~r(""ci<'m fC<)o6. mien lIel!",;s) I,,'Y "u elpmPillo unmlldOI""'. (~ que [leriudi~A .1 gQhi~rM ,Ir )"1",tinC'"l. ) .on IRS h~rr.mi~n(.s. In'("""."(o., """n',wn que oonduoen .st. Ofo"5i'·a. Porql'e I:, ~on· du<:cion do L6pc. Rcsn t<'mol~ ",,,,rC$ qur aim rna. ~5C~50 (jcmpn 'I"" lp d.L, La ,iluad611 objcti~a pam kacer dcma!lo~ia da.,. por '"

En c"n~"~"lin, la mom;"" (j\eti("ll '1M l"nJ<.~npam sana. ",,,,,cio en '" o"I,ent.mion W""nnQ'ntrns("".la,e['!rc.,,,,,tn(iv;,1,,den.1

,"I~"",,, de la, C"O"""'u~"ci. de ";1lI'_C<>I1 dieione. I. F.I rie'PJa<amit!J1!od ... l'du,,,.dcl IInon en'l'rc",riado "aeiona] (Celbo.rd) v.n reem I,law por grupos,."nrlori5las proi!!lPf1iaU .. (as ICdnoez ~Ior.tles). Z lalil",,,,dnnpro<:rcsj,.,,dclusl""'·"''' 'Jued<'Salaunagr.minl1acilm. 3, 1...,. a~"rn:l", con I. 0ligarrlui3< c<m<:., ..... !~d<l' en I. polaim d~ <1In,,,)' el "nUeno de "'-,If'}agr.uia. ~. 1..(><'><"11",,10> """.1 imperialismo c.<prc· .",dosenl. prop"FSh1 mrxlificacion de I. I." de 'o'·""';ion'" e.~tr."'j.nur e1 ",anl""jmlcnto <1cl anonin11lto de las aecilme,.

""'>;

E)",~ politicas

at,'n(an c(lnh" 10 que ,'tIt6 01

~~!1~::,~t'~:i"~

btlmeote 'U

limit.n cl

La uni~ po.ibilidad dt I:>[Io1oiol»' IItkor, mMrcncr[>O, mud", li.n.pouna poIIticadeconn>lnne.yd.""'Rogia.)· .. iml><><ibl" ]lor:

ll'l"~'

n"c'

E'tr:~~,:~~;;~~:~~;n~;~
~;;~:i~~haJ:~:~~~eft~
cooe...-tepr"""",<

;~l:~:~~ii~i~i:;;~§~~:;ai!~~ ;.g:':~~d:~ :~~:~I:~i:~':~ ~


<:an'

parte.

nUn 110 b~n mo,lrado 10. porq~c M le< re."llI! Fllell

~:o~~;!;;'

a) L.. rd~do" obieliv" c~lstcnt" ent,,, "n .ector d" I~ a!;'n7JO gober"Qnt~ -d risrno--- 00" los "lOno[>OHo~.)· las ""ntnldi". doneJ que se"""''''''' 10, tr~lupod"reo )<1<1< pc<]udio,)·nlCdi.nosetlll',t$IIri<ls.

,.,.ml.,.

~~~~~n£;~~g.~~:~~g;i[~~

SINTESIS DE LA SITUACION ACTUAL I. M"yor control de 1m 'oo"o]>o);u", Su; c"O«secuencias directn. ,on incremen(".J. In superexplotadcln de lu. (,nbllr"do,...~.«ue "" e.•pr""" en una relaoiun de'fa~orllble ell tre prcci<»y ""Ia;iol'yel dc.mejor.Hn[eHto d· bs rondlownes de y la l'ri,C' d~ lu~ pe<J"eiiO'y oJedlano.productow, ""mo l'UU .ecuencia de In cOI>Ceotrad6n ,uooop6li<":l C6me2 !.I"",I ... ests. di.pue.,(o. focilitu, 1o. med;o, para Iarontinnaci<!lu .c<:I~",da del 1'''' ct!SOdt ror.ccnl!"lWi6o mon0p61ir:1. 000<10<"1' y ... in.,n"""n'o.",,,,~ LI proxima db,:wiuu ell Ia.paritarias 2. CoruoIirlaci6ddelp<)dcrmilitar:Sepl"u. I.,. nUr>":Imente ~ las fuerzas annad". comu eI punto de rfiereocin oob", el que de",~",," politico. de]", fuena. ar· "",<hs el may.".avance es el de I. :>.brinn. q"" tieu" credente inf)""""ia ..,hT~, alia P"< II";a fed"",1 (fuerD de eOOque del e' ....mlg..l ~n II e!~pa), im:o'l"'",,,do nfici.l .. del arne, en eoclcterde b) I"',",rv~i"sd' Inf"''''''cion .... ponieudo.1 almi"mte P,~"on. a]a cabe-ZIl del SIDE; ~ ~i crecientt' ("<,n· trolsobrc", pre'idcnci. moohn(cbd",jg"n. cl6nrleunofici:lt de marim .. romo jefede I" casn1lliUlor. 3. DI.perJlOo de I,,~ ulul<Ju. del •• mpo de III ""dOn, L.s reunion", mullisel'lorl"t •• ~ "I ~-REJULI, (lrgani,mOil Iinc elpT.S;\I",,, aO\J~r·

el

t",hajo;

d", ~"P"I~'!t'''c'tura],., t1~ tmenu p'rle de b, ru~ ", q«e 1'0,lr,,'" 1los"r « f",,,,or un f,c!,(" .. de hbenlt'i6" !ladonal, )un de,ul~"ecido m" e'lrU~II1"'-' )'01;1;"", de vigenda y" Ill.!,\l·ti,"" ~()rn() base politi< ... rlc ~llQ~O at go I,i~",,, y ,u, dectaracione' ind;v!d"~tes c~ 11l;e,w.an. se, oriti,·~s p;orci~lt"< de I" gr5titi" d~ I. \1",,101'2 Y 1.61'e:t n~g;,< ~ Il"pturn n"'ltri"1 del n,o'i()\i~"t" p.,.o",!<1o, £1 ,,,,,nel" ~«tilri"'rio d~ la. (;<lructum< del p~"mi""", 1., i'"lkl~ibllidad d. parti<-ipa

reol.

('O-

l:i~~,,;'(~'i.I~~r~v:ln~C~~!~gil'~~r";'l~dude!

g;:;

el pode,

Denrro

nel

".sesnre"

o
~v,

Mi,i, h~,,1 drl 111_' J' a la imJlO"ibilidad his· luric... de I'1'CU(lCmr ... t~J eSU!.l(iUNS l'..r~ un 1""''"'"'' d~ Ui)<'rUCi6.. , ('."' .... u.;""t>: En ~.stm: 1110111enl,,,e,eioon. I iun,o de Ins t,.lhaij.o.lor~. r ~11'"ebl" qui ..""" ""in t(>n","do c"Ondencia de la silUII~ion defen,i,~, de t. ;rre"p"ibilid"d de f"<I~ pro<eso h"d~ I" "msl1lJd"d6n de r" d'1X'nd~nc;a_ :-':0 nbSllolll(·. ~5 pro!~lh!~ 'I"" rooav;a cl .. rrumle d~ft" !iemi''' I" l:"'wntli'r,,~i6llde In "'5i,h,,,cia ~"<Jnt", e'l~ Kobi~",o """(>IIdor d .. L. "0· luntad JlIJplllur. O~ lml". ,<100"1 yu II\>""llCn Mnd"' .ohru h.. ca'"cl<'rl"ic., de .. t~ ~obi~r"0. ",m 10 'P"'l'" u" pl."" rchtti"',,"ent~br"'_ vel,,''''''' CQu,"""ido un oiljeU"o hmrlamcn. ltol:,I"""r., I"defeu$ivu <1'" "I cu"inl1lod.1 l'uol>l(>. LII ,'I,,~e 1l1'l>"Jadum y rl pl<cbl<>,;e". len I" (Iefc"';""tll el C{)!to ,I~ vida, en I. im·

llO.<lbilld~<.I<.Ie porlicipar)' p."I'r""" ..... "u.1 I'roc~50 .•. " In ~.istenda de una burocm~la 'iOOi"",1 'I"e '\<'gO<'i" ..,," el imp ..... 1i<m<t un sitl" .,,' 10.. 11;" rcivindimtJv;l.< .in" ~I I""ler . 'I'''' 1...- l"'rI~""'_"'. 1"" \Hha}ad<>n'S. Po, ,',1· U",,, In si,.nt.."~,, Is ",presiOn ",,, .. tu.nl~.«>h,~ su' intent", d~ oo-g.nizat"iUn ~ ll1I'l.. P'''' <u, rt'i'·I",H~;,ci9ne'. La ''''')'.r p'Jrt~ d~ll""" blo l"'t()u"l,, 'i,'''I~ 1n ,iluncio" """'" "n" ""~'" "f,'n,I,·" imp~riolistn pa", de'tTnir "I ",,"'imi~lIl". henllmientn ~"'"$truldn en In 1t;1 1"",ln cl.~'-""deg<lbi~rMyrc';st"'wI" hA'W Ie. victori" d~1 II de mnnll de 197.1.)' '1U" "hi] '" ... Ir.l",f>o,"c\, elL ~u ~xp,e>iou ,up~re't"uc· t",ul, ~n eI inslrument" di'- d.nninaci6n dl'l Imp"tlal;smo CUHSOS PROBABLE!> DR .oI.CCIO:\' E11"""ew.., orient;> ffi dos IiDe8S com· pl~me"t"ri(t" oo,,.,,lidaC;';n d" 13 depend"" cia)' ~umcnt" de Itt repreiOn. Cull"lde ....m.... <JQ~ ~'la< >on las ""1ea,.1 ternali'''-$posible<''''elfuturo;nmedia.lo, P<>' ~ .... nt" no e~l<te!a m"oor p<><:Ibilidad d. ",<lIlifl~ar ''''tantialm~''t~ I:t <"O!T~hwi61\ d~ fnenaspor.l <'3mbillt el rumooalp"""e'Q_ L<t co"S{lli,l"doll ,Ie t~ de'p~nd~lIciu. H'1l11Cnla,,· do eJ p<xl~r cl" 1</' mOJlopolios, e. d L"-mi"o 11I1I""li«j",I'IIrnlrLtp",fe,eldeonrrollnciee; In aliernntivil ). "" ~om_~"c"endM eC<lnoml· cu~ Ilc, ... riin n ""to, ".o.tnre.. R un cnf ... ,la· mlellto ereL'irolle <~JlIlrn el gnhi~I'n<>. [" ,mi,,, fonno de contene' cst" d"",_.t:mtelllos"ci cl uro d~ I. ,"p",,;on, lont" legal com<>"iJegaJ", E,· h_,a"!lwnl"de", ,ep,esiou<e relaciomo lonl' IMn oo,,1a """""ldadde] enemigu de inte,,· tn,nueJtrode,tmcci6n"e'"juwtop:'l"'cllo!;ro de un tl.lnimo d" ",l~bilid:od. Hoy .1 puder est.! comrolttdo por un. nlian:t;;o'llledeuomina"""AbNJID,mdori.mo", [1'"'' '1~e ~" re.oliua,j cootienc 1"" s'gui.nte' ..lem"lItoo:a)oomose<'l""predominlUlte"" ..!"""trul L!.lgoblemoacluaL6pe~ !lega.'ln. domh'" • ~I..rll"ez, Ac:lUa comp «'Ctor Hli,,· do In MOfina, 'Iue ~i bi~n "" debe e.'lnr <1;' ,,""en)o (,nn I" Wooing;. fas<:i>ht do L611~z Ile~". ", """e,ilu" nmtu.melltelr,U'!lconlrnh" d "pan'll" del J;:,tano. E,le'ector.'i hien lie· ne pi lacit" ~"n'enti",i"oo del im]1cri.H,,"c. 10" ,"""n lnmedial3 "",torl'>' "dLlS~.' I'fUl'iamrnlc dieha, es ill\ P'''Y""to d.. Mgventurcros"q"en""",itapara ""d-=tI" R!",>·ar,.~"clM .. .".,ial""'l"e""pued""..,.

<I"" I"''' d EjerNto!'

'"

~:'l~ ~'-'8'".JO bloqut". que !to)· .,,,,,,,ta ,'011 ",'" mellOr Cl>D)a de pod",._." In ~lianz.1 ,0. be.. ..! d" ""'l·"" I""lcr "'''''''1"",1, T",~la po<ibilfuad.lirru{mLtp"dtipn,popt"· "'''''"~r"",.d"r".~li=lusinte,.t"",,dcl ,·Jpi. t;d''''-'''''IIOIi;ramne] .. ",Jd ..l'I''''''lo,;n. di<:'>ll'file I,,,, gnmllli .. eiertu ,,,,,,Iml ,nhrc 1" e'.I'"e,d",1 d~ roo""i,;" de los tr.""j;od<lre<, Aclo'""h o",'ntn!;'Qn la simplllJu ,\.1 Ejerdto, 'l"~~.'"I art"" mil m"yor poder imIM,l\"li ." 'I"" ",l~ c\i$j1".'III·~ ·.,er ~i ~"'lodl" fi~i cit> I. alLH,za, !':.{u ,<li,m41 lim;l.du en 1'" I>o,i],jlidnd •• de avn""e inmeciiolollOr In o)P' «,.I<Iad d" m""t~"~r la fa~hQda d.. t, ~I~rll· n"".PeroMprohablequeentlllp"-"onon"" largo \,a},a "" dcspla'lJlIl'i"nlu ;"l"rull ~" I" ulla"ugo"",,'aJlt~y5eadvandor"nlO--<,un e1 e~rcito r 10. monopo]ios---~1 'Iue tengll lnsbellemoni •. E\tO.n05UPO"" """.s.riamen, te el BleJumie<>lode L )lartinel...,..ro si 1m plkariaeld'-"Plazarnientoolnpenlldad.p<> d~r de LOpez Rego..

Ii"".

I", p.>tronal •• n,ono!l<'>

"."t~,."

~,t"

r.."'e"Clltual""de'piazJ.mienlo<inlPn",sde I. klla~ go\Jen'unle no rombi,,,, "l~"rro probnble de ""cion "" ~'" Ilne~. fundamen· t"l.s. Significarim una m~' ootid" <"lIn$l.)lldo' c16" de b d'·I'~ndenCiQ )' 1 retlre,I';" .~ri .. "I (m;cn camino pora ,oslen .. iu 1'UESTno 1'1.."-''1 OE1:CCION en]a <"<>mien..",Ie Lo nf~nsh'a ta..tica en la,eri<I.."cl:l

Fill de 1m relino.t..

rc.i~le""ia)

8.1D1C

tI"""

refereD!lia

",tA comen",,,do R <'mlStn>ir un pod..,. <:Indi· <'<11 proplo cuya bast! eo hoy pom",rios, man timos y e"'J11~adOll de comereio. £] poder nli, I1turdc e'leSI'Ctor, aden.a.de la ~!arl"""''''~l '''n~', e<t4 e<)n~IIl\1;"lo por Ia P<>licla Federal h) 001111>lliado hoy me:nQrae!Ua el 'llndori. J IT~', I;c,,~ SU bIi..e cn el cootl'o] del .pa· !'lila Sinilicnl,)' des.le alii pr()f1lodi", Slls~cuer·

:[~~i'~~ri~iS~:~~t~US;rq',~!~~~~=

<I""

~[ientra. MoutOllem5cumpliooon la m:o.yor partedeSUliobjetivOidelareti,ada,eLc"'" 'Oligo ;van"" en el control de 11< '"JH-"r""ln'~. lUrII' l>em e.t> perdieodo ell ~I puulO cen· 1",1-ln lucha por ill ,epre.~nt..l;vidad ~u pi lJl(>\'lnliento!,eroni'ln-e]",paciol'()!it1"",r~ duci~n(losea 10 <jne esrealme"te "" gold", Ill! ""tipoll\!lac, pr"imperialist. y '~l'resi"n. 1." .'itto:tcic\n de def.n<i'li !jut hn)· "i~"uli•• Jn mayorp.,tede n 10, jrabaiLI,lnrcs),el puebl" ~< nl,n "lementL> " toner en CILCOl!, A)'~' ~~ cl"I",,'a, nu"'trn ph,n do ilccion, Po, ',I(i,"o rs,,,,,,.,,,,iQcoLlcluirc<)nunaetapadcndalo' .,(uer"'1 (,,,,d,u,ental.s .._ "Qkarun "~<'l1 adentro, C<)n la oon<:lgtlienle m~nnr pmd"c, cion lml;!iCll ymilitru- hacia l<tSm""'". Cn""'n ....""'" a '''''''rrer ,,"" nuevO ~IOP:O dc t",,,~jciOn qu~ ;00111)'" aspe<:to, de Ia ",ti"", u.), "uevns ej"",""tnsd" prcpar.ldtln de I. c<mtl'll<>r~ ... i'... &ta tran<icic\n <e dar en el DlIlI'COd~ I. defeo'n-a ~'lnItelti"", "" Ia 'I"" a"D "'l~m ... ye<la,.'''"""porun!argotietnpo,Enronl.· <'uenc;',el""emigonuruluen<>e.I':I,on"" gcnd.:,do en un proy""to ""ieo j;cn~ varin' "Ito.,."nl;v"~ d" "<"Cion JlOr<Jue no l_ler(li6 .1 COHlrol d~ In sltWlciclll y conscrvo !ll ool",oi·

~~;'O~t;J.~~~:gl:~~,:."d"

Y Io"~le"do (leNe,

la

~~~;d~~~l~i:!'~:~t'rl'

~) t.o, 'loe ""olnm I~ a~~l<)" en el a'I>IlCIO ... ",i"dicolh·o, En este easo se prc..,nlll h"J~
~:o~~~:~~,S~t~~,I:··noLa~I::~:~:.:,,~crl~ fe'ovindit'llHvade rnasa'elproblcn",detpo--

"'~\ ~ft~Jn~.';~I;i:":a~~;::fi~C,m;:~~~~io
~:~~~~~~~~ ~~e.~;::d~. ~t::tiD~asm~::·~s o~;...~it'~::~: nl~~~g~:,,,,,~t:~ra:.l.;";::!"~

P;O!;~~~~I:n:el~"[I1~~:

~!:~~

~~ .. i::~~~:\~~

l:eld"e:'~~6;~ d~,~:~: pod .... limitandO$e ~ III ,elvlndlt'llc!6n cop"" d£iCll. 1..0. "basi.1U". (I"" sostlcoen 10 ..... cHidad de ~I..,... r I•• ""'6n ,elvlndiC!lth';l al ""'el politico y nun mililar. pero <610 d"""~ III miirna lueba de rnasas Toda ~""16,, que lIO,""n", de 11111"'''' ~ ",uplantar a b d ..."," .. acd6ndeolll$lllodqulernmcorr",pondiente nivt\dellCumulaei6ndefuenapolill""y caylo.. ~In~~~ d.otra.e.pcrlendas

t.l

,·,,10$.
OIlJETIYOS REI\'INJ)lCATJVOS C~rnnri ... r nue<tnl ;Il5crdm. f prIl('lIl"Jt Ia condU<'Cion en1a< luel""de II'>' tmbal!tdo,.'

~1~1""";!rvi:-'::'lIpo.!'!:.rs;j!::,J

a'l;~e

~~6C"

~~,~:%..~;:'"..!' ..,~;:: ~; "~1l:~~~~. ~ ~~a~::"~~\~",,~:7~:'t

polltiC"~ Y a DU.,s!rO_P"'Yecio "" Ia coyunl"ra.

~:y!:~ ,,;~~~t::

mi·

:~g~I:::,~r

:,~es:;:'~~:~ "'Y0ludonarlns,

:nl~o~:den I:"r::~~'yq~~ simple. coordJn~doras de lu estructums de bnse.dondelo""cjores£uad,,,s.odc,<!!ono exclus;vam.me at trahllja de bose de,vulor! ....ndol.acciOnrnlllta' Condu..ionc" ..jLoldHioltdcl.ult1",np.,t.dclure. limd •. t~"l~ tn o"ntid"d en <'~lid.d de ]U~ op<:racione< 1I,lIll0,.$. Inl·luy.T~" "CgRU· .....Inclll" • 10' "{",,p.liero. I~ prnpuesl. de Io.n~'l!"lcntu del p",Udo politic", ere"",]" cuncildon.s p..r~ (jue .lgoo"" al.nlanln e~· pcc1.Uva, refo,mil;\tU, y desconde,to <obr. I~ in,eg,~cit\n de 10. acd6n ,,~III"r con In propuesto. d. deoarrolJo d. ulll< ,,<.'d6n I.gal." elrnllJ't'Olil,o,raL b) Respe<:!o Q l~$ fut"nlS oa,nl'"fi ..s e' 1mptcocindiblcplanllk:Arla, con Un cnf<lquc In tcgndqU.CC"15id""c1M lIivcl ... ",ivindIcaU. vns. polltko y milltou". como trC1 d. ;:;~..:!~".rtll')OBoQ.nl""slY"'~poy:>,,",u.

<.'0"'' ~"t.

d~ \os diferent". conflicto, f desde.1H impnl ..... unaaoci6I1 unita"". Emocnn.'mo<la lu ~ba reivindicati\." COIlun a"'plle proyectO d. all,,,,zacontodoslo •• eclaresqned,,,,,rroll.,, um..citlzpoliticare!vindicativn..a condld6n denodUoirnue>t",idetlHdadpolltica,nlcic j.rde respansabili>:).r.l gobierno porla .c· 11Ul1";IUlIcion.Serapreci.uCO""""t",rnueslnl ucd<'in en las ,iguiente' mllniobm" n) P.rtidpar ""lIvom<mt" "" I. ,."ep~",," d6a. dlscusion ). ()f!;'luizad6n 0,.';"0 pora la'p,6'i"""p.ritaria"le"lendoentuenta que.1 v""d,.,.l,ma. aplltandu .iej. ",etodolng!n, utili",,..\' 1.<> I'nritarl", l"'nI In''~llf 'ec<lmj>oner""dal.rimad",~pr",ellt).lt"·idnUf ,!mullllm.'l\rn~"t. Vre;;I}G~r ~I gobicrno. Aqui !<CJ8. devar I., fOl"'''" de lud,a.crenll· do ",(molu"" Y fomm .• d. "colon que IImi· ten el prop<'isito v.udor!,tg y gnnmtlc~n.1 c,l'(;imi~nIOdenu">tr.1 repr ... "tdi,;d.d. De· bema, <",lcular tI periodo critic!> desch: I1'IIlr· 2oenadelante.

I:~b!~

'tl

p"''';''''

""'.1".

tes~~ ~r:~t~~' contra lo.de<equilibri""pri!duCidospor.n. (pr«>iosdetransporte.ga .. cn"'1tIB.CUlllU. ule;tciones. ~rlicul", de ~ansumn ma,i.a) c)Orga_laslucbascontr:olasarbilnl.

~~~b: ~~<'C!~c5rr!~~

CARA",ElUSTICAS DE U oF'ENID'A TAcna EstK ""mplno. 110 riene nlngUn p«I(IOlIto &olpl".,no ..... lnter_ptOV<>"",elgQlpeo", ....,.1osrnlli\Ue$ala""U •. E .... camp&lloi.Cfp"rlcd.n" .. n.prop.,.,to d. Gu.".. hll.sraI en I. C..."... de Ubcn· ci6n.YopuiNyProlonpdttcn q"" "..""'" cmp"".dos. ElubjctivocSlrlllqicoydetcrmlnanlcdc lu'"'mpon.e •• continuandocoolaroiot .... cia, d<!$lltllr ofenSiv. 16cti .. inlew~1. No c' ,u.()bjetiva modif!co.r I. 'ituad,'" d~ de. feru;!vae.<trn'<'gi .. e>1(I"·nns""",,nlroo"'s, 51. ell (".""bin, COII""'~"" la [>'ep ......ci6" de I~oonn.m"",i,, •• c,e~IIIlo h'l oo"di"ion~"S nlll· lerial"", ~n 10 politico. ",llitar y orgon;:<3tl· vo. par. ccmenanr el oDOrnl"IMlue coni," .1

~:t;d. ;:t':::' :i ;~~~~n(k~~


vo""darl. inlen-end"n"" pro,incial",,}. d) C"""rar ""mpaiia.l" rub am,pl .... po <ible.desdelo<otg.nismo,de"""",sindi.

~~":;.i:::~t~~~I~~
~!a~:;. la ,epresi6" ORJETIVOS POLITICOS A.''1!nz.~r ell d esclarcdmiento

un.

=:;7~~7:1~~~:.;~r::~~E~ d:~::li!~
Y iii entre·

I:mr~~~:

~l4fn:;I7~~1~:';;,;~~~:~~~~~?~~e~dfi

ue

I~ ,,"L,,·

U. E. S. ESTUDIANTES PERONISTAS PARA LA LlBERACION


E"ln,eolcgioS""",,,,,1ari..,,-pli,npe'lntj\ ~~od;~I;i;I'i~I~:~~;""~jl~ll!,,,:;,>~.n",,~":li~ll;:, <1_, Idlll'll" 1".-)," 'luc ol:.l~ng. e1 p"~blo PI1 II,

Au" r.~nrcl.om'" 'Inc In,b, """,Ir." r~"i"rl ""donr, rllRb.!n rClIt,",ht$ en I" ~,,,,ni/n

~~~;fi~(:[~~;~r~,~;~i:~f::f;~~'~~~~,:I:\~~
~:

!f:o'';:.~,:~fd~n~~;

T~"o I"" ",n "xl'r~'It\11 d~ BI~" ., ..~ ", ;'" I'orlul,,,,',, <I, firu"~ n nj"",t~ 1"" ... n'L1~I", lil'mpo, In c"""pl" 'c,"'"nnrin '""n,n It..,,,,, ",lentil dn I" ,Iq,"",r""<:in. E'l" '" I" nli",,,, flue '''''''i''nrr In C~nTolnd!in " I, ,i'M,'!'" de d~l'a"dl"f\ci;1 de lL"~llrn [I.';'. p","" d_.fp-,. dr,'" .,i_'I<'mn. "ece<il. del". FF.-'.\. <lrl F.,'tnd~ " d~ b. in.til"""'n~< ...,,~ , ... a .us pen) ol mi""" 1"",,,0 """" ,i~n ""'''1';'' ""do r"~<lo d~ I. ,,,,,1,,,( rl " ",I, m:\$ ~"mn'i~"'. 1.1 runliuuid.,,1 <1.,1""."" a Im,f, ,Ip I. f""n.d""', L.~ c"'_lI""~i<,,, 'r l"",. '';l'I'te rn rSl> ..."Ikl.o pn un. h~mtn';enl'.' indiJ~('1"':lhlc "M Im~riahmol "" 'l"~ "n ,(, In l'j~"'r domi""don In i,le,)16<1;~" d~1 """ bIn" In, 1",llHj:"I~re" ,;nn 'I"" r~,,,,,,h, I". "",dro, ;"I,""",,~li"" ~" I" "",,;,',h~, 1'", 01'0 Tad" nIl cil'mer'O .dUC-Hi,'n, Tn "",,""" "~o"nll"'i" 'r c"""i~'tr ~" .1 "">l1W'jn ,~,i· im!)n,I""lp ,Ic' e'" fl}nnacii'll, ya """ ~".I ~., rI",l ... rll tI"e ~1 "'llId'nntc <I,-finc '" iIl~n. I,,!tin

d';d"~c",~;,~::;~~~n·,' );':hl~~;~~:"~"';c;:: ;::~~~~!~~ m'~:~:i-;'~:,~~':~a;i~ 'I~~'~~::;~!": \·",d,'To"pe,,,,(iario.,

xiH",~, ,!IIe ,botonoe.l!l.lI' 1a ~cti<-i,1.,,1 m\";<11 "" l<»cull')l'O< parR 3""]",,- Cnn 1o, .,-" .. ;(1"

c!b~~~, '~~~~~'I:":;;~

i,,'~'~""'"

""",l-<

1'5 ."Io"~c' lin deber d~ h,<1o, I", "". I". rl,m, I'n. I, Un.,m<io!! ~"'''r!ir In "'....'rb SCl"IlOd.dn de T:I ,Ir!,<,''''''''~b "n .. ,," hem' mient" de 10 Libe,~d6n. 'lU;I:u-I~ RI .".''''Il' In es<'U~ln 'Iue 10."," id'ola. ctll •• "I cio del iml",,;nli.mo P"'" lrnn<f"'",or1a ~" Tn escudn ""dtm..1 y popul .. al ';",.,-id" ,I~I I'u~blo t",bojado., etapo d. 1','[,;,;0 d

.~,,'i.

'1\

'l:ISSF\'ICil

= DEPE'iOr;Xt:J;\'

p,",,, ... ri. r:""~;,,

1'01ill"Q Ia C'Jl

b 1,,01 por ...

[""(1,,,".,,,"1 r. """,<til,,;, ''''~ hem,,,,i,,,,lo pa", 'I". I~s""'-',,,1<1 """"' .. "n i""h' " ~a. • .-1<11

"" ~r"'r pen<;u- </U,' "" N<la !.> IlT,~",d[m d <ld ,"",uelo 51''''''''"';",'' d~ lu. l'mgrHma. de <>;I"cll", lA'

"j.

""1,1., ~,

~"ril" <Ie h'''''''''''ich q"" ''OJ ["",n, 'lem.n" , iIiI'''·'...t ,el'udiodei "sludi.nr,,,I,, v i,,, d" g;.tral~s- d,,,,,,,,,,,_ ~:I CO

:~<;~,~:t~:i:~;~::::=?~H :1~:~~;1~
>'"
-Jl ..

II~~':: ~e;~~~~~:;~':~:l~ ;~~'LJ"~~:;~!td~ ~~i:;

~~~~~,:' ~';~~~(c~~I';"~h'~~~ ':::I~;;k;~'~"

;;~e:~,"e,~::~:':m ~~~1\~lil~"'~IT;'~a.I';'i,~;:", 'Ill,"~ grurlo "0 t""~r una i,!!rup-,d'",. ,,1>. I~''''r d r""",,,,dmicnln d~1 ~I~vi",i"uto E, tu<1;o"H\. [),'-S<.I~ d =donoii<mo rc,·"lutiona'

,,,T,,

~j,,,,

1"'I"C!Cl,,,,,til")'cenel objcnyo d. nlw,un I" 'rlol,,: la I'.otrb J"'I". l.ib,e )' $"1""",,,, ,\~l I" d"",,,w.nll' lingo 0",,,, L'''vrr. <""".d" ,·"r,o,,!<,> >u· tl,.-h" " I". 1~,I.,. """inns dd

I" ~~~~, ~~~~I~;~~~~~~fr~~;~ ,:~"~~,;~,:~z<~ \~;'l;

!~s:
d~
,,,:,,,,,,"ie.do

,-,dotrw
.. , ,·"I,e "t·'u

;;~t'~'~~;'~"'k~;;?",~'~ ll"'I\':,,~,~)1,:;~;, ~n\';~~~r~~


2::! <!~ O)("lro 1',,1;0;" fedcrnl.

dd 7-1"":.,,.10 iadliallrl SIDE. Coo,dl .'IJ-;::~~

~~~~7~~~'r=;,~~,~~,t,\:~;~;

\-""

1;~:;"~/~I:ld~' 1.i,·nJ~.

£<t> 'I"e<lo clarnmentc dc_ftdo c"~'hlo el ~ iunin b LIES cn Tucu n"II, Sanla Fe, Mi"'f)O,e<. COrdob •. )Iur dd Hal". L. rla!~ y Capiln! Fed.",!. Alii, m,t~ u"n handero azul y por In b.mde.. d~ b Liberod6n NneioOlnl. !>Or la libertad ,I; 10. pre,_ pr>pnlnres, par nUllO Omnr UtI'>'·e,. y 100'" 100 caid .... en b Iud,.,. por "n, ~<l'Ueh ,1 .... "·ci dIP bl T 00' d

r~"lhQ ~cI".

blanca.

aline"

d",';r,

'1"~

';lS

nl,,,,,,,"'

gui,;""

:,:,~~~~~rl~S~)I:~,',ll~r

d:;~~~,::;~s. ~I;',I~~:
".a,

~l~~:~;l:~·~;;,I,~~·'~r~~:'~~~I~~~:::"l~~';::;~~l~~;: g'''' L, orsan;w.d6" que les pcrmit"

~:~:c~:~~:f~~1:C~a i\;~E~~:'~:: ;:I~


Inc!"" hac...:r.c en ~mpre"M pri""d,s y 100 ~n

o-r~"

:::5;<>1I~tl:~~~~~~d~:p!:rp~:"::;~~'·~~:"I'::.
gia para la 1;lxorucl6n, ). CSIO cs ~Il e<Jucrelo :~~"lal~' un .. l"""ulnl'tl. pa"" h d~"d"n-

::~~~F~:'"Z~~::~~~:~~:~~:L ~~df.7.:~
11,,,, c"p"'""b
'U

Q"e d"'.1" .... 11"sitim .. 10< hucill-" ,I~ I", • d"""nl~' ,. d'''~'la<~' ~m' 11",;0",·"\,,, e" C<1~ d~ ~<'"di;" riLlS, c< d~ .."g,,"i"''', <1".,,~,,-i\i

ell lil:>r.-dd'>I), lao I"d""

,lei l'uehl"

I~"

~;lrl~;~~7'~~.a;,~ V~O~l'(;OL£CJOS
OJ!:I'ENDENCL\ hi ,:;~ \~:lj I~~,:', dr,~;:;,

~~: ~'~:,~;~~,\~:~;;;j':: ~ :~::,I,f,7~\~~I~~\~l~~~:~~:,; ,"~Iea


IIUC"ruI l,.bi<' r~I,,.~,j,·,,, pal.! 1",1"",,, "LI I,,~

t::;~~~(:" :~'!'":,~~',y~~' :
1~.,,::;:

ron l'ret"-'t~s di'dpli~"rJo!. ,err, obtrm,r d recanocimiontu~" Ins coleglos. L~ repre,;o;\n ..,ni mas "bi ....tn ,,11; clonde I~ "~",pacion .. te rruU d .... rr91t.da. po,,, ." <lara rn d'.. plano.: 11."r6.burocr't\co.rcgb. nll"Tl!ari" /<'i,out.r ... regl.mentos. dl,po.ici<>· " .... ctc.deautorid.d ... rcllcrporu.<'ipJj· ~ario de! rolegio\.)· 2) ,evltnlizadiin d~ los '~'I<u1", con aparato rep,,,,;vu /("13d,,,., co· nas. al~~hucte>, gente del SlOE m~tlda en 1".rnlrgi,,<.CoonJm:.~i6o. <>tm,_>os. ' .. ndmist!~ . .eclare< de Ia {lliga"lWa ,- a"lorid ..d", del ",,1'-11'0 'irJl'UIodn< a Ia< FF.... A\ ,·Ia part'dpaci6n polid,.ldircMn en I",ron(lid", ",mdiantilrs Imu'·iliZ1r~io"rs. t<)nllU. ~k.', La ",1re>j{", nrl.i,l" ",(nni diri,,;.\a I"" ,1""'r"1~ll1le"t~"""!rn Ia a~"'[lJIci(",. trd (,"I", 1", in!f"t"" ,1..1 \I,,,,in'I~~t,, E'lu· dLwlil ,I~ ~,rgirnizad"", "",'>in. C"n ;\,nni...,,·;oh eU d \!ini't~r;". I:. 10"".. ~md" l'(j,'<"a[jV~ Hgado (J01;tk-~ e kl""lol(iCl!' "'rlJt~ ~ to pnlitica proh~p"rl~'I'ta d~l f'l('lo l1<"""'j" mini.'lro .• '"-",,,,lronl e'.Hoci" I""" d,· ,",wlbr ",.politiCll, sin el "\",101<'1,1,, 'In~ 'i~· I\lliroh~ Talaun. U.E,S., L-\ IJNICA ACI\UI-',ICION N,\(:ION ~L. LA UN1C .... EXPflESION I'lmOMSTA I." l'ES cs b e'prrSj~" l'eroll"I~

dil,e,1

""1; clUt':S'j:t:~'~~"a"c
O"'<le ""da

~~I>~;,,~~~I:';'~,r~~!u~, '~c,:~~~;i~~ o<!t"lin"!,,, po, Eol,·gio. In siu!",;,; del Wifu~r. 20 ~I"C mile, dc <'<}nlIWlcl-o<.,""·,,n,br'/!> I)C' "",,_'In, en In UES habi."

:::f~~:~~'~~~:!E~ir;~:l:<:~~.:~:f{'~ ~:r;F~12~1~~~!::~I:~i~:li~~lt;~~~:~~,I~~;:~. ~~~::~~~~'~~~t~~"~:~~~r:~;:~ ;;~:~ "~::' 1:~":",~1~ ;~!~';~:o~~"'~~0";,~ri~~~1~' ~ :~t~~:,:~,:~' j~;:~,~'r


'I"" In Olll"ni,.c;o" .\!n"tonc,,,, E.lemlcr y ,,,,,,.,,lid,.,., hncer polilico de

nESISTm r"s ORCA"17.AII uhom 'I"~ ~'L,od" ~I I> .I~ ..,1;"",l>r" .leI H. ,,"estm .g",!",ciOn, , ... Nn()',;rndn "Il I,,! ~Innl()n.,,,,, " ", cnndll~· tiM poliri"". ,1~idi6 SU'''''t"Se n b Re,i>lell('i~ 1'''1'"1",, o:s1,u,",,,.,. did""du a 10, Se<>unda oj"" ,M ftuehlo 'I'''' wisHr <:II 101 col~gin, e.' org~'II ... rilc n lrnq's de centro; "'1",..,,,tl1!;. ,'n, .. u" c'\C"r~n desd .. ..J cpnj"nlo del 0.1,,·

P"dcn"" ~nW.d~r

orgnni;eado,

rcali.

:::::::~:t~II,,~~ s:":~:;~r~',~:~~i~;c~on:~l~:,~·;,.:,Q~,~;!: tic,.. ,I~ "'!1n"i,~ci6" ,,,n.,hon ,lei e't",H"ow,l{) ,1d>crel1l('_, formll' c,,"d'05 <!"" I"~v;c"~n <In ~'luriin,,,,,,I,, '11'" orgnni7J,mn,

~~f:::~'~~ "d~e1.~c i:,i:::"Z;;; ::'~e..I::~c,~NI;a "Ul5iI.<. ;,.e;:r~:'=n;~~ <"'''''' pt'fOru.mo ..


ny:.,,,-,,,,, en I. oqp.ninci6opopuhtr. L.. UES expre.i6" dtl perulllin'lO "" roda ..... I~g;o .pa.~~ ('01I<ta"tC"""'I~ ""pr_"do 'u politic;>. qu~ c. b politit:a <kl 8ul~utlt'U, d~ 1"" lelIles a los inter ..... del puc ~I~f~':~~ru:i~~.,::::d~ hu".,..ndn I;go, ""da h",ha ~~:d~ I:"" bs luchas de .ul.".

el rec",,,,,,imienlL> del .\lLw;mi."to EshldL,ntil. y mg.,nI7-ilrl" 'na.'!I'.. m~nte ~n 11><centro. d~ estudiantt"S agnopacl6n i>M< w, Lo UES en c!Lda coleg;o. desde .,.~da at"""". d~he,,~ mn. lie"", prOI'U"5t~. r~i\·in<l[catj,·"", imp"l. .. rLl. 'f conduclrlas COn el obieto de fa""", un or~a";"""" de masas "erdademmcnte n"

de

r"'''~;i>,,1 cs I" l"'liti~n de mn"",<. pO"t'''' .", 10 In pr~~tT"" en ~I Ir."te p<lSjhiljt~ la lorma· dOn de per<> •• J "0 planil"'''m", el e,Iurii{) <16 "'"' I'ro('t;ca l truv& ad""b'i· ,""njento. Ia d/'''''''Il6n pr>ll!kll, el"., 10 que h.. ~a",.,. 1.,,<1,4 I>"tA~ nlUY C{lrtn•. S610 10< ~"adru! I'tn,nnH..,,,, que Iony pr>li'",~ rn d

!';~:I~"~' 1~:,;1ili,~,~ '~~t;~~~~'id~~c,~~I~~~ ~".dt....

~'" n""'TIl

'1~

d~1

I"" 't'''' h~cer pr>lItit.. ri" e., <Imr, "". g.~ui>ar ml ~~l"dj."t.dn S('cund:nin. "0 <'Om. prerrdc. c'lo ..,,;~ I" m;,;mo 't'oe C{ln,<truir un j.lrc;tt) sill rtlagun,d ... 'u<'Slro .s.upaciOn debe se, "~rdad~m-

are~t'::::;

sI,~,,,,,,.

~"ml"";cro.
<I" nl~"e"

~~"":I~a~:~,n::::~~:~,e ,1IlIs bnnest ... y ""mlinti""". t~I~,~~·it'~= I~ de1a~gn,p~iQIOyel:lfl%""S!Bnteeol""

I!~~;::~:-:' ~: : 1
,1::~':

b ~~li~:~~~.;~;rt: ;,,~a;'e"'nIDnt) li.o",yol~onnrioenc1lrCllle=nd.';n :~c~;<I~rt:;:

;,~,~rtl~e;:;I.~ ,~~:~
yC~":n~;~~g;~::d~UI: ,Ie e.<tu<liantcs. "'iii e<r~

~::;;:':f;;'c~:~:~uj::~,~:;. ~~'%~ ~~~;~i ~~"::~;::,,:::::,~; :


~~;. de f'<. "" «""'0

::~7,n;i'I~:;~~~v:l:g:a~'~:t~l;t drQ.5 0 " lud.1r rontra 1(15progrllmas

d.l"~~e~io (\~I:j';',.:~, ~eo,~:. :: r~~,::~~n~~';~ ~~:;"'I~~~:"'~:~';:'l'~~~~;: 1l"".i.llci6n IJOpul"r: d~",o,trar 4U~ I", '<'I:u,,· ,,~ ,Ie Tn b".c ~u cl ~,Ilt."o de g.star ,orl:" <'Inr1<).dru:emD' lamb,,!n nue'tr.15 ylda, . .l'Orr:::::~:6ll' producto de I" repfel1<O"tahwla<l

d~~::~

~::I~~~:' ~~~~l;~'~~~::
,i,~'

g~~,.1~1

~~'

,,,,,t.d I~p<l~tico. reprp.<iva, f''''tr~ Ia cult"r~ d,· I~ d.,)~tod~tlCi.1; ("I)1I1r.tI""'lilic-'" """" I~~ old II,I,J,,,,, h·:mi......·id •. 'IU'· ..... 1,) nli.. "" 'I"'· 10 1,,, .t>"r Und co;curL. ~ uOa ~u1tu", ,,~.... ,·""",1 \'!N'I'"Lral ",ry;dnd.·I",trol)Ajndnn·', l~" I~ ;""'''"I",,,,do,, d....I", ,,<:lu,~s '1;1d", ...k.. ,· [>cpnla,-e,1is.dp<" laf'IC:nrl. (pa_ '!>e", ,In''Ptlk'', t", dOCt""i<'<. uuiorid."lcs) ~I 1''''<''.''' t1.. 1ucloll I"",·la Iihl'rod6", pori" In I"~,.",',i" tl"l c(lle~;" a I~ I't'ah'~t"MIcIt tit· 1,1 ~r,tt.' en 1.< '1'''. '" ~t"'ul·nlm, 1'0. 1;) fN'tn~-

~;~,;:~ :1::

~'."aU""dOt\

,~,::'~~:;:w:;;~r;:;":::~t1~~,~ I'I'1l d:r.\:r~~~~'


,1(" IQ' ml,,,,,,,.

EL

PUEBLO HEREDERO

ES EL UNICO EVIT A ES

SU ABANDERADA

CRONICA DE LA RESISTENCIA

CRONICA DE LA RESISTENCIA

.-~~
~,."..,

:~~ .
-',"

""" ...~" t ,

LilJ:'fl;..1''1Of.;I

[5

TO

,II., ... ". eos ~AS~RE 0 'iI:-; ~~"(\R~ !,_\ ,,~~~ )'.\I.IJ1TA /1;;],(>8 EXP!.()T.\HOHr.~ .\<.".\ !.lAMA!:.~ &<TI:S1GLO. I'£IIOS svne're KAST" l.A \'Icrona.!oI1

CO~:~'\ Sl:Cm:S'I'R.O

\'I~TOlll.A. D.,,, "I:..>.

}II

~~~~~R08. .... t1NlIIl

P"~'•• d._

.. a ......

\,1\'1, !..\ P.\T~lA OI!..~"kAl,

c!oTJ'Ol ...

MON'I'ONllllOB IlUI:JlO • 00 DilDIClEHB!tE .u>tEB ElU' "",,6 • do>

•...

T'.I,n,I J".,;.;.~:... •..• ",I


EXl'LO'rADOl

"0'

~[o"'.<io ...

P.. bl. 1'.,010

Il"',ad'p;"u, .. •• " .. ,~v,.. d. I" ,ld,.,do"

I. ID!"',Q"""'.ro.,.." . r Uol,"". ;I"':~~."'''''''' '1'""';""' I. eo'" p.o,.',


d. P'",h" On

,'~ , ..... "v ~.,

I"'"''

raecs

vrve

~ Sl'.:STIiO

;~":~:r:l:'·:,.'t,~~I~~J~-:~O:""';::::01"'" ,::~~: f:. I~':..~:"~~ "',n. (!::o"'hol~, ). '""0"'' •• l,d", .•


J

C;uJod Ev .. ]>""•. 9 d. notu l~lG ecsaco, C 4.' .. lu""'.S. .... lxuci."' ••• I,,".m• ... :

A.. ld,,,, .. , !)."i~" ., ;""",1,11,"1.,,,., ~T r'''' ,I. I~ ,,",,,,1 s.u.;". d, io l,gbl"t6. ~, •• , •

L'b~,;;b~~~'~"'~ •• ~~~~~ «,"


.. b'~ 'I<W~ \n~",<TI".

1'1"';0"'"<1.

,"A,

/,.,,"

1'0' ","jo",. ,""did""" ~. ". .- lIto I.d,.. do

to. , ..... ) d.l. \' U,;~


•• ~.. ,Ioj."..,

on;.C:;I!~..'•• "'iol •• dolF.;f,';, •. "., ••• 11", :::~.~. , ':::::'::'':D:~~~~':..: ~.I."•• "".1<
1 l[ CO<tpa.g< .... 1 $.Ip~o _ .... I'I.%.fn._qJ"bri<l.adr_lu«lDdlcIo p"

b., "D. ~"" •••


J ..

,1

f.l,..
""

d. l.f .. ' ......

I •• " 01.,'16.
d~ I.... ,,,,,,,.

bJ&ieM: A
.....

bah ..
1o

no;", d

1' ., ••
_oI

..
••

p"'hl

l"'I=;i

11"1"'041

j.d."

~. ,o<!" '"

p'!'" lokio ia h",b. I.'••I,...... i,d·'··fll'

•..:4.d.,.

"" •• lu.l.b~ddt"'b,J.qo ... lI .. I'fIOlj .... !. I•• d •• bi.".m"",. In b .. b... '"b,,~.d o.",.ottox.l .. salorlDo_lIojoa"..", ..... ,A

"!" ..

~'j,"' P t.dlbllld.d • 'M "'p"'.d." d'. ~!'; L" ,,1.16"',., '"to,". '" ... ",1,1 .... I~"

;.,:::

~~:':~:::

••

!';:'~ 1~';'~'~';:l,~:~b~t!,,:· '\:'" .; t~~~r4~""~"


•~ M, v "

~i:j:~::;I~:i::~f;~:,:~~~~~F.:~:o:::::::;~:~I~:'O .O:::::,::;:~'~::: ;:~,~~~~;,,:,;",:,: : :~:'


d. I. ,.... ,'" S••• I". no. ' .. b.J.do",

...,....

";.~::·I:··

p~:I":'':.':',~

c:

:;~.:~lJ.',:;~),I~~,'~~~1:L'~~i.§;I,~~n'!~:.:fi:"'~2:n:0!:~~~~;;~~: ~~:D::·:~& Vii'S


w",.. I••••
1',',,111,0 ~d~~ ~~'T~~~~' ! d~ ."". 1&.; ~::~~~

.rq~;:,~

l::~'I:~:;~:~~:::: ::;~,~~. ~~~,~;;~~~r:::"::


~~:::t.p.:'"..:!.~":~;jo,,:,n;"i.': :,;~,:.
, .... m;.~,..~;;o.t~I.d
.. mh

d" .... ~". 1;,..., n••

MI

••.......

<on

d/'~:"~~' ~!i1~~'~!;,~'t,,~ r~~{:::-L~~:~t;';:;


r
~TAn(T.~ ~. If. 0'11"'''';" .\IOS'l'I\SEROS.

,'-.0 ...

;:~::~~::.:r S::~"~f';:!~~: ~!.~:~~:.

~='~~I~I'I;~~;:=~~':pC':::::;, ~.~~.~
d.E;~ i.~:M~ .. ' II"" .0
J"'J"

;~,:':.,C~:.::,;~:' i".d.. dT,l1,O'go.I1'01'" ;:;,:,~!;,.'I',:"';:,,;';l:,;••tl~~:i~'~" ',;;. ."j~~:!~~.~~;:~" ..,,~. "''':~'''I';: Eo r"" .. I.,. ••• E... ll. el<o"'llo'.Dr.d,,,o"lO,I.,,,,,,,,
',.d,'
Q i."m.~ ••

:::'~,~~:,;:':::,.":=~::~: ,':~It~·,l:"::l~!!~~~:\'~. ~. 1~:';."::1::q~~"::


I,
I"", •. '""", po •• v, ,' ...

d:~!~:

t:.:n:~.~.:fm~'::,::~"":~: ':,~:,:,:,
q ..
I. II.

~.~:~ ·'1J1~.~;""'"·,4;;,t~:· ~ """'€::":":;:"~~"":'j"~,.t":~:; :~;:1;:;:::

mo.t.

,ti",.

I. 4,,,,"" ~. I,

po

"'Y. d.
f"II

.16. ,••• 1 ,,«kb··r .. d.f...... '...,.. "·, ••".1.... '. t"a"_"_'rl'1"I"lrd'1:3~n wr~
., •• ~ ..

,,"q",.

'"' ,.... d. I. .Ido d",.Hlo,

l:'~'~~;:;,~~·~:;/7~':,~.?',t,~:,~;;· l"" Jnv""'.~ rl. TIIIP. l.,.I. 1.


,I fi Pm",I". ~. ,no",.

P'" ,.

P"i<"Jo

lot

""p.,"",
"rOtH'.

""'of~ 1'.7.,:·;rr;': .. • ..
In """ ~. 01 I .• IJirl,6!"n d. •.

ntrvl<05AlREli

,... La

yo'''' ••.. In"'rl"'~' "'mrn>m.'''' •• bon.'I<o,

""'1'00

'~I .. in~

'"

,."1;, "'"

..

j.,'IIJ.'''.,O.'bj':;:~~~~o

m'",,,,

~,;:;'::';.~ ::. I:o':;:~i,;~~.~'~::"~~:' r!::~~~ 1;l,,~2"'

lo.~ , •• Ioom~. q.,

I.. I"~,

,j.......... "

<I,,,,,,,,,"
d.

)IO);1"[);I:IIOf1

.1 00,.1<1110 I., ~.

' ..

.1,",",." 1',,·.,,;.,.

I'O~I"'~P'"'

~••

-<I.bl

1>""""'''' •,d, . , •

r~~!;t;~:l~r.~i~~ji;~~~
I.

7",~~:.~ ~ ": !"I~":~;, ~!~~';. r~;. d;,;~I ";,~ ; ;:;,:'i~~'

d." , 'iro, I"" .. ".,,,. "~l ~"'"'i-o. ,,,I.,,,,", " 1'."1,,, "."11,, .. dol ]0',,",. l"·.!,oI,·. ,.:,.. r,,~n

l'""p .. lon" m,!." .. ~ <I. r.• lJ."~n" f~''''n

.~"d

d, I,

'0"""" ..... 4 ,otb.d... ,..,.li.n , • ,... ...""•• I._ ••"'C."'. 1.'"


V"'<-dnd

.. -f .. d. ~••

J.,'~.

"

lo,.....o,"'.".,

d.,.

b•• I.I •••

.. I,•

""'1,'''1 ".~I""

lI;(I!AlUO

.. 16. d •• ,. p"
.1 ....

1:".,

pod ...... ~ •• '

::·m:;;':"~".i,~' ,;:!":~~,r::,:.'.;:~":i"~;
,".,1

r..lI. "·,_.,I" ',.0 10. :.IOl<1'tl"~R08",

;~::. -:'-"~"Ii!;:·~.dbl ~ ·;!":~a:;~:.4,,~:;,:~~ .:.t",,~.


~•• 01. I. ('OY d.

~". L.a

p...!h 100 .. .,..

".1.<0 Mo"'".,,,, ••• ,I "".1 .... I•• ~2 , 1. /"(;1" ,'''do 1.0 Lo",",'~"~" ".,''' • "",
~ ••

"".,bo

~"'''''roI ~..

,..1"*01

m"'l

dl,pu." ....

"

;§~t~~!:':~:;~i:~"~: ~£~£~~;~~,:I~:r~,·,·r;.
~L~::i .. ;:~:;,::'"h''' ~~
A pM z,>bI., •••• :~~~~. d ••• ~. , .I_j.! ",., "It.;\ ••. 'Vli ~.

1:01\D08"

n~"""'e'" """"b'"
,l"'p.,d ..

M"" .. , d. n. eO)[ ""''''" .'"" ...... I.. ~ .. "..... ,.,hl,·. d,lo"'.o,l,d." Tr.h.j.d",.. ,.1 t:ot"nl.ITI,:,.,\IiIl."o,4.ATt:,hj""bq"".,

", " ••otld•• ~"....."" .. "'. ,.. ~....


f~.",.

,•.-l~.d,I. t·ml,."''' I

··,_,·1".
P.. "i ••"

'.'m-."'.

I. 1 ~_5ftn nop! ... 4 ..

P'""'""' .•

t. ~._~ d.

LA CASA DE LAS lCNTAS


1

S.A.C.I.

Y F:

AL PERSONAL DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA fJ A

lli-

Nu !lHn~f fepl'e,~ha< de nmglin tipo

ton!r~ e! perwnal

tA fASA DE LAS JU~TAS S.A.C I. )' F.

I-

EL PLAN CAFIERO

to trepaba -en las estadistices oficiales- a un 6 per ciento. Esta cifra es mayor en la reaUdad ya que solo se consideran desocupados, para la . estadfstlca oficial a los que trabajan menos de La propagandizada mlsicn Cafiero necesita una hora par semana. para su comprension dos pre!Jlntas: 1} len que El deficit de la balanza de pagos [le dlferenplan y que situaci6n economlca se inscribe esta cia entre el dinero que debe entrar y el que de· negociaci6n financiera? ; 2) lque es en realidad be salir del pais) para este ana se estima en 10 conseguido, y a que precia? . '.500 mill ones de d61ares Iel mas grande de la Para los primero debe saberse que dos son historta del pars, son algo mas de 13 billones de los problemas econ6micos que preocupan a las pesos). De todos modos, se cree que podria lie· clases dominantes en la actual coyuntura nacio- gar incluso a mas de esa citra. Las reserves del nat. Por una parte, la caida en la tasa de gananpars asclenden en total a 700 rnillones de d6lacia de las empresas; y por la otra, la falta de dires, 10 que significa que de mantenerse el deficit visas para enfrentar los compromises externos. de 1.500 millones de d61ares, feltaren 800 miPara resolver ambos problemas de cuajo es Hones para hacer frente a las deudas con el exque el ex-rnlnistrc Rodrigo sacudic a toda la terior. Este es el dinero que Cafiero fue a buseccnomfa con sus medidas. las intenciones y car a Washington. los logr05 de este shock son conocldas: 1) meVeamos ahara la se~nda pregunta: lque diante un monumental aumento de la lnflacion consiguio Cafiero? Seg(Jn sus propias declaradisminuyeron los ingresos de los trabajadores y clones, obtuvo 820 millones de dclares que in de las pequefias y medienes empresas, aurnenqresaran al pars antes de fin de ana. Afirm6 tendo los lnqresos de los moncpollcs: 2) a tratambien que para obtenerlo nada debi6 negeeiar ves de una brusca devafuacion del peso, fevorecon el Fonda Monetario Internacional ni con cia a las exportaciones, desalentando las Imporlos banqueros norteamericanos. taciones. Ambas cosas son falsas. En primer. termtnc Una vez logrado estc 5010 habia que manteo el FMI no se compromet6 hasta ahora a entrener, can medidas mucha mas tibias, la oriengar los 220 mill ones de d61ares de que se habla, tacicn de la pol Itica planteada por Rodrigo. sino que prometi6 estudiar la posibilidad de Modificar tal pclttica -como pretende hacer dartos. Para esto se requertra que sus tecnicos creer Cafiero que es su intenclcn-. hubiera reo aprueben los informes que debera presenter el querido un contrashock tan intenso como el gobierno pr6ximamente; las mismas dudas provocado par el anterior ministro. No es esto presentan los 100 millones del Banco lnterame10 que esta haciendo Cafiero. Sus medidas ricano de Desarrollo, ya que estes tienen como mantienen inalterados los objetivos y los resetdestine obras de infraestruetura y parece difitados del plan Rodrigo, ell que puedan userse para pagar deudas can el Una rapida vision de la situaci6n de los distlntos sectores ecan6micos demuestra 10 antes exterior. Hay otros 290 millones que prestarta dicha: los incrementas salariales de junio fuela banca privada norteamericana que sequramenron relativizados par 10 siguiente: 1) muchos te ingresen v, eJ restc, 210 mill ones se obtendra mediante prestemos de devoluci6n a corte de ellos (empleados pubticos, par elemplol aun plazo par parte de las empreses ptivedas [openo fueron efectlvizados: 2) 1a suspension de raciones de pases). heres extras y reduccion de jornadas laboreles No hay seguridades, entonces, que esos 820 en la industria; 3) el ritmo inflacionario que se millones de d61ares vayan a ingresar al pais anmantiene en un 30 par cientc mensual, 0 sea, un 1.600 par ciento anual. EI salario real a fin tes de fin de ana. Para terminar, queda por ver de agosto es ya inferior al de mayo teste es, des- el precio que deberla pagarse par estos prestapues del shock Rodrigo y antes de las paritarias). mos. EI primero y mas evidente de los conclicionantes es garantizar las ganancias de los moLa desocupaci6n si~e en aumento. Cuando en mayo era de un 2 por ciento, a fines de agos- nopolios (continuidad del plan Rodrigo)..

1
\