Está en la página 1de 1

SERINCO DRILLING S.

A
INVENTARIO EQUIPO RIG D___
ITEM

COD ACTUAL

NOMBRE

MARCA

CANTIDAD

MODELO /
SIZE

NOTA A TODOS LOS


ACUMULADORES FALTA COLOCARLE
LA CAJA DE DISTIBUCION ELECTICA

COMENTARIO

SERIE

SDA

52

34

Tra i l er

Longi tud
40.5 ft
Ancho
7.74 ft
Luces l a tera l es
8
Stop
2
Ll a nta
1100
Ri n
Es ca l era de 5 pa s os
1
Acondi ci ona do con di que

SDA

24

20

Acumul a dor

Va l vul a by pa s s , va l vul a s pa ra a ri ete ci ego y de


tubera , va l vul a pa ra preventor a nul a r, 6 botel l a s 11
ga l , 3 ma nometros de 5000, 6000 y 3000 ps i , bomba
tri pl ex de 7/8'', a copl e ra pi do de 1''.

SDA

34

69

Bomba Tri pl ex

SDA

41

345

motor de i nducci n
el ctri co

SDA

32

98

Ta nque de a i re

SDA

37

12

Bomba neuma ti ca
a uxi l i a r 1

SDA

37

11

Bomba neuma ti ca
a uxi l i a r 2

SDA

32

234

CAPACIDAD

FOTO

Lo a ma ri l l o y rojo es l o que fa l ta por revi s a r.

1301.496

Ca ja a nti -expl os i n con di mens i ones 25X40X40 que


conti ene, 1 pa ra da de emergenci a , 1 peri l l a ma nua l
y a utom ti ca , 1 peri l l a encendi do, 1 conta ctor de 60
Amp, 1 tempori za dor de 220 Va c, 2 pi nes de corte de
6 Amp, 1 pi n de corte de i l umi na ci n uni pol a r, un
juego de regl eta s , 3 rel eva dores , Ca ja a nti expl os i n de di mens i ones ------------, conti ene 1
pres os ta to de 0 a 3000 Ps i , 1 pres os ta to de 0 3000
l bs , 1 toma cl a vi ja a pl eton 20-23, 1 bol l a control de
ni vel a cei te

Ca ja de
di s tri buci on
el ectri ca y control
de ba ja y a l ta
pres i n

UBICACIN

Ta nque de Agua

10

SDA

32

283

Ta nque de
combus ti bl e

11

SDA

41

337

Motor el ctri co 1

12

SDA

45

405

Bomba centrfuga

3x4 R11

SDA

52

36

Tra i l er

Ti po
Ampera je
Rpm
Longi tud
Di metro
vol umen

Pi s ta 29620, Rodi l l o coni co

RGZ1CH
38.7 / 18.4

15 HP

1740
39.36''
19.2''
1.18 bbl

7 3/8''

7 3/8''

Di metro

59"

33 Bbl

31 Bbl

Longi tud

d
l
vol (i n3)

50.7744
148.7808
301250.23

25.3872

19.2864

vol (bbl )

31.048018

114''

Di metro

50.7"

Longi tud

149''
Rpm

1700

Bomba centrfuga con eje mi s s i on 1/8 pedes ta l

Luces l a tera l es
Stop
Ll a nta
Ri n
Es ca l era de 5 pa s os

12
2
1200
22.5
1

di a m

8.1344

Acondi ci ona do con di que pa ra ta nque de


combus ti bl e y l a mpa ra ma r 800 a nti expl os i on

SDA

24

22

Acumul a dor

Ca ja de
di s tri buci on
el ectri ca y control
de ba ja y a l ta
pres i n

Ca ja a nti -expl os i n con di mens i ones 46X54X31 cm


que conti ene, 1 pa ra da de emergenci a , 1 peri l l a
ma nua l y a utom ti ca , 1 peri l l a encendi do, 1
conta ctor de 60 Amp, 1 tempori za dor de 220 Va c, 2
pi nes de corte de 6 Amp, 1 pi n de corte de
i l umi na ci n uni pol a r, un juego de regl eta s , 3
rel eva dores , Ca ja a nti -expl os i n de di mens i ones
28X31X21 cm, conti ene 1 pres os ta to de 0 a 3000 Ps i , 1
pres os ta to de 0 3000 l bs , 1 toma cl a vi ja a pl eton 2023, 1 bol l a control de ni vel a cei te

SDA

54

341

SDA

34

171

Bomba Tri pl ex

SDA

41

346

Motor de i nducci n
el ctri co

Encl os ed Motors

R-7507-000875

SDA

37

52

Bomba neum ti ca
a uxi l i a r

SDA

32

287

SDA

32

286

Ta nque de
combus ti bl e

SDA

41

347

Motor el ctri co 1

Wes ti nghous e

TBFC

Ta nque de Agua

Va l vul a by pa s s , va l vul a HCR, va l vul a pa ra a ri ete


ci ego y de tubera , va l vul a pa ra preventor a nul a r, 6
botel l a s 11 ga l , 3 ma nometros de 6000, 6000 y 3000
ps i , a copl e ra pi do de 1''.

Bomba tri pl ex con pl onger de 7/8'' y tra ns mi s i on con


Pi s ta 29620 y rodi l l o coni co

Ampera je
Rpm
Vol ta je
Hz

1760
230/460
60

15 HP

7 3/8''

52.5 Bbl

44 Bbl

10 HP

40/20

Di metro

33.45"

Longi tud

SDA

45

64

Bomba centrfuga

3x4 R11

N111586

SDA

52

28

Tra i l er

SDA

24

19

Acumul a dor

SDA

54

475

Ca ja de
di s tri buci on
el ectri ca y control
de ba ja y a l ta
pres i n

SDA

34

194

Bomba Tri pl ex

SDA

41

147

Motor de i nducci n
el ctri co

SDA

32

685

Ta nque de a i re

SDA

37

Bomba neum ti ca
a uxi l i a r

SDA

37

Bomba neum ti ca
a uxi l i a r

10

SDA

32

281

11

SDA

32

280

Ta nque de
combus ti bl e

12

SDA

41

349

Motor el ctri co 1

Ba l dor el ectri c

d
l
vol (i n3)

30.15"

1700

Bomba centrfuga con eje mi s s i on 1/8 pedes ta l ,


i mpel l er 5170-44-01
Longi tud
44.28 ft
Ancho
7.90 ft
Luces l a tera l es
10
Stop
2
Ll a nta
Ri n
Es ca l era de 5 pa s os
1
Acondi ci ona do con di que

vol (bbl )

Fa l ta

Fa l ta

Ca ja a nti -expl os i n con di mens i ones 44x53x32que


conti ene, 1 pa ra da de emergenci a , 1 peri l l a ma nua l
y a utom ti ca , 1 peri l l a encendi do, 1 conta ctor de 60
Amp, 1 tempori za dor de 220 Va c, 2 pi nes de corte de
6 Amp, 1 pi n de corte de i l umi na ci n uni pol a r, un
juego de regl eta s , 3 rel eva dores , Ca ja a nti expl os i n de di mens i ones 23x33x21, conti ene 1
pres os ta to de 0 a 3000 Ps i , 1 pres os ta to de 0 3000
l bs , 1 toma cl a vi ja a pl eton 20-23, 1 bol l a control de
ni vel a cei te

Fa l ta

Di a metro de pl onger 7/8'', tra ns mi s on con Pi s ta


29620 y Rodi l l o coni co

Fa l ta

20 HP

7 3/8''

7 3/8''

54 Bbl

33 Bbl

10 HP

Fa l ta

Fa l ta

Fa l ta

Fa l ta

Longi tud
Di metro

Di metro

63''

Longi tud

168.5''

Di metro

51''

Longi tud

156''

Ampera je
Rpm
Vol ta je

SDA

SDA

45

52

104

37

Bomba centrfuga

Tra i l er

SDA

24

21

Acumul a dor

SDA

54

477

Ca ja de
di s tri buci on
el ectri ca y control
de ba ja y a l ta
pres i n

SDA

34

165

Bomba Tri pl ex

SDA

41

36

Motor de i nducci n
el ctri co

SDA

Bomba neum ti ca
a uxi l i a r

3x4 R11

Longi tud
Ancho
Luces l a tera l es
Stop
Ll a nta
Ri n

483929.59

19.2864

vol (bbl )

49.875662

395

21/10.5

12
2

131

0-Ja n

Va l vul a by pa s s , va l vul a HCR, va l vul a pa ra a ri ete


ci ego y de tubera , va l vul a pa ra preventor a nul a r, 8
botel l a s 11 ga l , 3 ma nometros de 6000, 6000 y 3000
ps i , a copl e ra pi do de 1''.

Fa l ta

Bomba tri pl ex con pl onger de 7/8'' y tra ns mi s i on con


Pi s ta 29620 y rodi l l o coni co

Fa l ta

Ampera je
Rpm
Vol ta je
Hz

1700

15 HP

Fa l ta

Ancho

72''

Al to

82.65''

Profundi da d

70''

Di metro

65.5''

Longi tud

143.4''

32.7672

143.4672

vol (i n3)

Ca ja a nti -expl os i n con di mens i ones 30x44x54que


conti ene, 1 pa ra da de emergenci a , 1 peri l l a ma nua l
y a utom ti ca , 1 peri l l a encendi do, 1 conta ctor de 60
Amp, 1 tempori za dor de 220 Va c, 2 pi nes de corte de
6 Amp, 1 pi n de corte de i l umi na ci n uni pol a r, un
juego de regl eta s , 3 rel eva dores , Ca ja a nti expl os i n de di mens i ones ------------, conti ene 1
pres os ta to de 0 a 3000 Ps i , 1 pres os ta to de 0 3000
l bs , 1 toma cl a vi ja a pl eton 20-23, 1 bol l a control de
ni vel a cei te

65.5344

1725
230/460

Bomba centrfuga con eje mi s s i on 1/8 pedes ta l

44.253162

Fa l ta

1700
Vol ta je

13

d
-

230/460
41''
24''

Rpm

l T136816

30.1104

150.7''
Rpm

Ampera je

Ta nque de Agua

60.2208
150.7488
429376.04

19.2864

145.63''

Di metro
Longi tud

10

Foto

Fa l ta

22.437
7

SDA

SDA

32

32

84

288

Ta nque de Agua

Ta nque de
combus ti bl e

SDA

Motor el ctri co 1

10

SDA

Bomba centrfuga

SDA

42

69

Genera dor

STAMFORD

SDA

167

Motor de
combus ti bl e

Doos a n

P086TI

SDA

42

Genera dor 1

10

Motro de
combus ti bl e 1

4 Bbl

Fa l ta

49 Bbl

Fa l ta

vol bbl

Fra me
Rpm
XI3E224439 Ampera je
Vol ta je
Frecuenci a
Ra di a dor
Bomba de Inyecci n
EBPOA330287 Arra nque
2 Ba teri a s
Pl a nta
-

UCI274H1
1800
306.7
480
60 hertz
s eri a l DH 13-1198-21507
Seri a l 106674-412A 308a 1224
s eri es 38MT 24V 6KW CW
12 V
Seri a l A000002A

Fa l ta

Fa l ta

3.9959

18845.6621

20045.6621