Está en la página 1de 3

1 tsuitachi 17 j shichi nichi 2 futsuka 18 j hachi nichi 3 mikka 19 j ky nichi 4 yokka 20 hatsuka 5 itsuka 21 ni j ichi nichi 6 muika 22 ni j ni 7 nanoka

23 ni j san nichi 8 yka 24 ni j yokka 9 kokonoka 25 ni j go nichi 10 tooka 26 ni j roku nichi 11 j ichi nichi 27 ni j shichi nichi 12 j ni nichi 28 ni j hachi nichi 13 j san nichi 29 ni j ky nichi 14 j yokka 30 san j nichi 15 j go nichi 31 san j ichi nichi 16 j roku nichi

1 Enero -(ichi gatsu). 2 Febrero -(ni gatsu). 3 Marzo -(san gatsu). 4 Abril -(shi gatsu). 5 Mayo -(go gatsu). 6 Junio -(roku gatsu). 7 Julio -(Shichi gatsu). 8 Agosto -(Hachi gatsu). 9 Septiembre -(ku gatsu). 10 Octubre -(juu gatsu). 11 Noviembre -(juu ichi gatsu). 12 Diciembre -(juu ni gatsu).