Está en la página 1de 31

Trng s quan ch-kt thng tin Khoa: hu tuyn tip sc

Bi tp
Thit k mng vin thng

GVHD: thc s Nguyn vn Chnh Sinh vin: Nguyn vn Phng, th hng Duyn,

Trn vit Thnh,


L minh Hun. Lp: vt-6b

M U

La chn thit b A
Da theo yu cu t chc mng tai A nn ta s dng cc thit b l: 1 tng i EWSD loi classic 1 thit b truyn dn SDM-16R 1 thit b ghp tch quang 1626 LM 1 thit b truyn dn quang 1660 SM 1 gi phi quang ODF, 5 b EDFA v cc cun cp quang

gi phi s DDF, v gi phi dy MDF


4000 my in thoi + my fax, 1000 modem ADSL v 1000 my tnh v 1000 in thoi s. khi dn knh v tch knh DSLARM

b routor v cc swich
hp cp, cp in thoi, 5000 dy in thoi dn n thu bao 5 b thit b truyn hnh hi ngh (camera,tivi, micro, remote, mcu)

La chn thit b C
Da theo yu cu t chc mng tai c nn ta s dng cc thit b l: s dng 1 tng i definity g31 2000 in thoi + my fax, 500 my tnh 1 thit b truyn dn SDM-1 1 tng i starex 1 tng i ts-824 2 thit b viba cylink, 2 thit b ghp knh kilomux 2000 2 thit b thu phat viba s D2G-1000

1 thit b truyn dn HDSL


3 gi phi s DDF, v 5 gi phi dy MDF, cc hp cp 1 gi phi quang ODF, cc cun cp quang cc cun cp in thoi, 2000 ng dy thu bao 1 b thit b truyn hnh hi ngh

TNG I CHUN TIP H NI

TNG I CHUN TIP NNG

SDM 16
50

TNG I CHUN TIP TP.HCM

GATE WAY

Lung 2mb/s

thnh ph
EWSD B

SDM 16
HUYN

F R-DLU

SDM 1

RING
SDM 1

SDM 1

DEFINITY

HUYN

G31

HUYN

SDM 1

HUYN

R-DLU

R-DLU EWSD

Truyn hnh hi ngh MCS

VCS
TRUNG TM

O D F

HUYN C HUYN D HUYN E

SWITCH

O D F

Dch v Dch v Dch v S liu Thoi internet 2Mb/s


HP CP HP CP
M D F
ROUTER

EWSD
DSLAM

D D F

O D F O D F

60Lung 2mb/s

O D F

HUYN F
EDFA

TRSO
T SDM R 16-R 2
A S F 16

M D F

O D F

WDM

TNG I

Chuyn Tip

D D F

T SDM A O S R 16 F D 16 F 2

EDFA
WDM

50 lung 2 mb/s

EDFA

T CHC MNG VIN THNG S DNG EWSD

HUYN C

7 km

Nh vn ha

3.5 km D D
HDSL HDSL

Cm Dn c 2

DIFINITY

F
VIBA VIBA

G31
PO

KHU Dn c 3

40 km
VIBA VIBA
O D F

Dch v Thoi v S liu

KHU Dn c 4

SDM 1 Dch v internet


HP CP

MDF

DSLAM

THNH PH B

Truyn hnh hi ngh 2mb/s ca tnh A

O D F

SDM-1

D D F

switch

VCS

Trung tm

Huyn C
O D F D D F

switch

VCS

SDM-1

VCS

Trung tm

tnh A
switch
E/O MIXER

Huyn D D D F SDM-16
O D F

O D F

SDM-1

D D F

switch

VCS

O/E

Huyn E
O D F D D F

switch

MCU

VCS
Trung tm

SDM-1

VCS

Huyn F

DSLAM IP

M D F

ROUTER

M D F

HP CP

A D S L

ROUTER

Mng WAN tnh A

HUB

Dch V truyn s liu 2mb/s


HUB

HP CP

HUYN

C
ADSL HP CP
HUB
A D S L

ROUTER

ROUTER

HUB

HUYN D,E, F MNG LAN

40 km

CM DN C 2

DM2G 1000

DM2G 1000

DIFINITY D D G31 F

D D F

SDE

M D F

PO

HP CP C 300-400 thu bao ( 100 thu bao s dng internet modem dialup)
DiaLUP 100 DiaLUP 1

DIFINITY

G31

D M D D F F

7 km

HP CP

CO TES 824

PO

Khu vc nh vn ha 20 thu bao t + fax

Khu dn c 4

40 km

C 20 thu bao

CYLINK
KILOMUX

CY Lo link mux

Ki

DIFINITY D

G31

D F

M D F

HP CP

DIFINITY

G31

D D F

3,5 km ELU 2 mb/s NTU

D D F

STAREX

M D F

PO

HP CP

Cm dn c 3 c 150 thu bao

Thit b

Ghp knh
ng b SDM-16

CCP
101 102103 104 105 106 107108109 110 M C P 4 / N V M

111

112

113

114

T R 2 1 6

T R 2 1 6 T R 2 1 6 T R 2 1 6

T R 2 1 6 T R 2 1 6

T R 2 1 6 T R 2 1 6

B I M

B I M

A S F

A S F

C O M

201202 203 204 205 206207 208 209210

A M U-4 211

F T PS 212

F T PS 213

SDM-16R

truyn dn tn hiu trn si quang s b suy hao trn c li khong trn 100 km v th khong cch t 100 km th ta c 1 b EDFD n khuch i tn hiu trn si quang ln, trong bi t trung tm tnh A n tng i chuyn tip l 550 km th ta dng t nht l 5 b EDFA khuch i tn hiu nh sng trong si quang

Ta s dng 6 t DLU trong EWSD, mi t DLU (952 cng thu bao) ta dng cc 250 card SLMA v 125 card SLMD. Trong EWSD ta dng 28 khi LTG (112 ng trung k)

SN

LTG 1

LTG 2

LTG 28

DLU 1
CARD CARD SLMA SLMD

DLU 2

DLU 6
CARD CARD SLMA SLMD

1
Cng thu bao 1 CARD SLMA Cng thu bao 16 CARD SLMD Cng thu bao8 Cng thu bao1

250 125

Cu trc cc ngn card ca t DLU trong tng i EWSD


RG 0 SL M/ EM SP
013 1-0

SL M/ SAS C
019

SL M/ SAS C
025

DC C

SL M/ LC M M
031

SL M/ FM TU
037

DL UC 0

DIU D0/ LDI D0


049

GC G0

BD 0

GCG 1

DIU D1/ LDI D1


073

DLU C1

SLM /AL EX

SLM /MT AM

EMS P/L TA M
103

SLM /EM SP

SLM /EM SP

RG1 DCC

Shelf 0,

007

00 1

043

055

061

067

085

091

097

109

115

121

127

10

11

12

13

14

15

0-2

00

DC C

SL M

SL M

SL M

DC C

SL M

SL M

SL M

SL M

SL M/ MG B

BD 1

SLM

SLM

SLM

SLM

SLM

SLM

SLM

SLM

DCC DCC

Shelf 1

007 1-1

013

019

025

001

031

037

043

049

055

061

067

073

085

091

097

103

109

115

121

127

1-0

10

11

12

13

14

15

1-2

1-3

DCC

DC C

SL M

SL M

SL M

SL M

SL M

SL M

SL M

SL M
055

BD 2

SLM

SLM

SLM

SLM

SLM

SLM

SLM

SLM

DCC DCC

Shelf 2

00 1

007 2-1

013 0

019

025

031

037

043

049

061

067

073

085

091

097

103

109

115

121

127

10

11

12

13

14

15

2-2

2-3

2-0

DC C DCC

SL M

SL M

SL M

SL M

SL M

SL M

SL M

SL M

BD 3

SLM

SLM

SLM

SLM

SLM

SLM

SLM

SLM

DCC DCC

Shelf 3

001

1-0

007 1-1

013

019

025

031

037

043

049

055

061

067

073

085

091

097

103

109

115

121

127

10

11

12

13

14

15

1-2

1-3

Kt ni vi mng di ng ca viettel bng lung 2 mb/s

BTS
BSC BTS viettel

MSC

GMSC
BTS

Thu bao

TRUNG TM TNH A

Cu trc bung card ca Thit b Ghp knh ng b


101 102 103 104 105 106 107

CCP
108 109 110 111 112 113 114 115 116

SDM-1

M C P 4

A C C T T R R M O P 2 2 U M I - 1 1 8 1 6

S S P P U U

A T R O

Cu trc t ca tng i starex, c 176 thu bao v 8 trung k tng t.

LB1

LB2

LB3

LB4

LB5

LB6

LB7

LB8

LB9

LB 10

LB 11

LB 12

LB 13

LB 14

LB 15

D S S S S S S S S S L L L L L L L L S S S S L M L L L L L P P C C C C C C C C C C C C C S S M M

S dng card trong TES 824 ta dng 3 trung k co v 24 thu bao,c card disa, c card hin th v card doorphone
CARD CARD CARD CARD CARD CARD

82483

82474

82474

82491 82493/ 82460/ 94 61 (DISA)

Cu trc ca t tng i SDE khi p ng cho 300400 thu bao l:


iu

DC
DLUCR 077 DIU 083 BDCG 071 BDB 065

Khin
RGMG 058 SUR 045 STM LMEM LVMN

DC Shelf 0 Shelf 1

IU KHIN
SL M A1 SL M D1

IU KHIN

SL
MA

13

SL MD 38

Shelf 7

Cc thit b nm trong VCS ca truyn hnh hi ngh 2 mb/s

S dy trong 1 cp quang

Si thu

3 i dy truyn lung 3 mb/s ti trm BTS ca viettel

Cc i dy trong mi cun cp( 10 i, 50 i, 100 i, 200 i v 400 i)

Ta s dng 94 card thu bao tng t


(1504 cng thu bao) v 32 card thu bao s (512 cng thu bao). Trong tng i DEFINITY G31

CARD CARD CARD CARD CARD CARD CARD CARD CARD CARD CARD THU CARD THU THU THU THU THU THU THU THU THU THU BAO NGUN BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO TNG S S S S S S S S S S T

1
1

32

TN 67 6C

T D

19
CARD CARD CARD CARD CARD CARD CARD CARD CARD CARD CARD THU THU THU THU THU THU THU THU THU THU THU BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO TNG TNG TNG TNGTNGTNGTNG TNG TNG TNGTNG CARD T T T T T T T T T T NGUN T

TN 67 6C

T C

19
CARD CARD CARD CARD CARD CARD CARD CARD CARD CARD CARD THU THU THU THU THU THU THU THU THU THU THU BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO TNG TNG TNG TNG TNG TNGTNG CARD TNGTNGTNGTNG T T T T T T T T T T NGUN T

TN 67 6C

94
18
CARD CARD CARD VI IU NH X KHIN CARD L MNG NGUN CARD CARD CARD PHN IU TONE LP KHIN CLOCK CUC GI GI

T B

19

TN 67 6C T iu khin chnh A
19

Mng bng rng (IP/ATM)

Dch V internet
ADSL

STMn/ ATM

DSLAM MDF DDF 5km HP CP SP ADSL

TNG I

HUB

Mng in thoi PSTN

Dch V thoi

ng dy thu bao

Thu bao S

Thit b Truyn dn

HP CP

TNG I

Thu bao tng t Pha thu bao

Mng in thoi PSTN