Aportacions del grup Bibliomèdia al treball de la competència informacional en relació a la biblioteca escolar en l'era digital.

Lleida, 26/11/2011

Objectius per al curs 2010/11: -Reflexionar i definir el paper de la biblioteca escolar en relació a la competència informacional. -Reflexionar i definir el perfil i el paper del/de la responsable de la biblioteca escolar.

Objectius pel curs 2011-2012 • Recollir experiències de pràctiques reeixides que puguin servir de model als centres educatius. • Fer difusió del document elaborat durant el curs 2010-11: centres educatius, Departament d‘Ensenyament. • Formar-nos en eines 2.0 per ampliar el coneixement del grup BBM a les xarxes socials i la seva aplicació a la BE.

La Biblioteca escolar i la competència informacional JUSTIFICACIÓ: La nova dimensió de la informació, l’entorn digital, les eines tecnològiques, fan que, ara més que mai, l’alumnat dels nostres centres educatius necessiti que la biblioteca i el professorat, treballin activament per posar al seu l’abast les estratègies d’aprenentatge que conduiran el seu futur. Per dur a terme el treball plantejat s’ha partit de la idea que: • La nova realitat als centres educatius necessita de la biblioteca per impulsar aprenentatges de qualitat • La biblioteca escolar ha de redefinir les seves funcions per integrar-se a les noves realitats educatives.

MARC ACTUAL
La Biblioteca escolar i la competència informacional

BE poc dotades en llibres de coneixements i ordinadors per accedir a Internet amb grups d’alumnes. BE dotades mínimament, però amb activitats que s’adrecen principalment a la dinamització lectora sense cap programa específic en relació a la competència informacional. BE ben dotades i que coordinen algunes activitats relacionades amb la competència informacional, però que resulten insuficients o deslligades de l’activitat de l’aula.

També són variades les situacions en què es troben les persones responsables de les biblioteques o les comissions:
Segons la formació dels responsables: • Docents que no han fet cap formació específica • Docents que participen en seminaris, grups de treball... de BE • Docents que han seguit la formació del programa puntedu • Docents amb formació universitària en temes de biblioteques o lectura (diplomatures, llicenciatura, postgraus, màster...) Segons la disponibilitat horària: • No es disposa de temps en l’horari lectiu • Docents que tenen menys de dues hores de dedicació a la setmana • Docents que tenen una dedicació detectada al voltant de les cinc hores a la setmana

MODEL DE BE
La Biblioteca escolar i la competència informacional

La BE com a recurs educatiu i agent interdisciplinari de suport pedagògic. Aquesta és la dimensió que diferencia la BE de qualsevol altra tipologia bibliotecària.
• • • • La BE com a recurs estratègic per a la promoció de la cultura escrita La BE com a recurs didàctic per a la innovació metodològica i la utilització de mitjans, tecnologies i recursos per a la pràctica docent La BE com a servei i lloc de trobada de la comunitat educativa, en horari no lectiu i per vincular les famílies en la promoció de la lectura La BE com a agent interdisciplinari de suport pedagògic i de coordinació educativa que pretén incidir en la millora de l’ensenyament

Dimensió física - Dimensió educativa
En ambdues dimensions la biblioteca i les TIC col·laboren i es complementen. En el moment actual en què l’accés a la xarxa proporciona una allau d’informació cal visualitzar encara més el caràcter híbrid de la biblioteca, com un espai també no-físic que es fa present apropant els recursos a les aules per mitjà de blocs, wikis, webs, etc.

La Biblioteca escolar i la competència informacional

MODEL DE BE c-informacional

MODEL DE BE en relació a la competència informacional
El paper d’aquest model de BE és clau en el tractament de la competència informacional al centre educatiu en les seves 3 fases:

1. Cerca i recuperació de la informació • Ús de la biblioteca per al coneixement dels recursos disponibles • Ús de fonts d’informació diverses i biblioteca digital • Preparació d’estratègies de cerca • Localització i selecció de la informació 2. Tractament de la informació • Anàlisi del contingut, estructuració de les idees i ús de programari adient (ús d’eines TIC i eines 2.0) 3. Comunicació de la informació • Composició de textos i ús ètic de la informació i del programari. (ús d’eines TIC i eines 2.0).

La Biblioteca escolar i la competència informacional

MODEL DE BE c-informacional

La persona responsable de la biblioteca hauria de centrar el seus esforços a donar suport al desenvolupament de la fase de cerca i recuperació sense perdre de vista, però, qualsevol oportunitat de promoure la seqüència completa dins de la visió pedagògica del seu centre.

En relació a la competència informacional, les principals actuacions a les quals la BE ha de donar suport són les següents: • Projectes de recerca relacionats amb les diferents àrees curriculars • Projectes interdisciplinaris a Primària • Projectes transversals que es desenvolupin en el centre com ara: setmana cultural, jornades solidàries, tallers interdisciplinaris… • Treball de síntesi a l’ESO (1r-3r curs) que integri continguts relacionats amb les deferents matèries del curs • Projecte de recerca de 4 d’ESO (35 hores) • Treball de recerca de Batxillerat

MODEL DE BE 2.0
La Biblioteca escolar i la competència informacional

Però també, i avui més que mai alumnat i professorat necessiten disposar d’una bona biblioteca a la xarxa que enriqueixi la seva tasca educativa.
Les funcions bàsiques d’una biblioteca escolar 2.0 són: Utilitzar eines 2.0 per a la: •comunicació •col·laboració •recerca •creació de continguts Amb l’ajut de: •Cercadors •Agendes, alertes •Marcadors socials • Aplicacions col·laboratives • Blocs, wikis •Xarxes socials... •
• • • •

Facilitar continguts digitals :
Obres de referència. Enciclopèdies i diccionaris, mapes i atles en línia Col·leccions digitals. Objectes digitals: obres digitalitzades a text complet ,audiovisuals, imatges i registres sonors Directori de recursos web. Llocs web i portals especialitzats classificats temàticament Dipòsit de continguts educatius digitals. Materials didàctics web i objectes digitals d’aprenentatge (disponibles en portals educatius) Publicacions periòdiques. Revistes i periòdics digitals.

RESPONSABLE BE
La Biblioteca escolar i la competència informacional

La persona responsable de la BE. Perfils i funcions

1. Perfil:
• • • • • • Mestre o professor estable al centre Formació específica per organitzar i usar pedagògicament la BE Amb reconeixement administratiu: coordinador de la BE Idealment hi hauria d’haver titulació específica de bibliotecari Escolar Tenir habilitats socials que facilitin l’eficiència del seu treball:

és un referent / compta amb equip de suport

La Biblioteca escolar i la competència informacional

RESPONSABLE BE

La persona responsable de la BE. Perfils i funcions

2. Funcions:
A nivell general: • Funció tècnica • Funció pedagògica • Funció d’assessorament al professorat A nivell de la competència informacional: • materials en diferents formats • Iniciatives • formació d’usuaris

La Biblioteca escolar i la competència informacional

RESPONSABLE BE

La persona responsable de la BE. Perfils i funcions

2. Funcions:
Funcions de la comissió de BE/TAC: es proposa una comissió que integri funcions de la BE i de l’àrea TIC: • Dinamització dels recursos informacionals i de suport a la lectura • Assessorament i formació • Coordinació per al desenvolupament de projectes interdisciplinaris i/o altres projectes de recerca

• La biblioteca i l'àrea TIC dels centres tenen aspectes curriculars comuns que els han de dur a treballar conjuntament. • La biblioteca escolar resulta imprescindible en qualsevol escola que vulgui treballar la competència informacional. • Desenvolupar activitats de competència informacional planteja al bibliotecari escolar nous reptes tecnològics, però sobretot metodològics.

La Biblioteca escolar i la competència informacional

La proposta de recollir experiències, fase en la qual ara ens trobem, sorgeix de la necessitat de conèixer bon models d'activitats que impliquin la biblioteca en relació a la competència informacional treballada al centre.

La Biblioteca escolar i la competència informacional

Procés:

• Difusió del document a tots els centres • Invitació a enviar-nos exemples d'experiències com les que venim de definir • Recopilació i tria de les experiències més significatives • Difusió de les experiències per l'ús de tots els centres educatius.

• Si ens voleu fer arribar les vostres experiències. • Formar part de bibliomedia • Si voleu participar als nostres grups de treball

Bloc: http://

grupbibliomedia.blogspot.com

Twitter @grupbibliomedia Hastags que seguim: #bibliotecaescolar #cinfoa (competència informacional)