Está en la página 1de 18

COMIOMLROS DLNTALLS COMIOMLROS DLNTALLS

Diana oaliiz Culioiioz Daz Diana oaliiz Culioiioz Daz


Di. Di. AAIfiodo Novioz Rascn Ifiodo Novioz Rascn

LI loinino conpnoio doiiva do Ia asociacin do


dos paIalias:
COMIOsilo o ionMLRO, sugiiiondo, Ia
conlinacin do Ias nojoios piopiodados lanlo doI
conposilo cono doI cononlo do ionnoio do vidiio
convoncionaI
Conponoios

Los conpnoios
son naloiiaIos
ioslauiadoios
disponilIos on Ia
acluaIidad paia
oI lialanionlo do
caiios, siondo
inlioducidos on
oI noicado on
1993

&n conpnoio, consliluyo osonciaInonlo un


conposilo, con Ia difoioncia do quo oI conpononlo
oignico do iosina os un nonnoio.
La ioaccin do poIinoiizacin do Ios conpnoios so
IIovai a calo dospuos do Ia poIinoiizacin do Ias
noIocuIas do iosina.

Vcntajas Dcsvcntajas
Lslolica Coilo poiiodo do caducidad
Ioco lionpo do lialajo Dofoinacin pIslica
Su conposicin no ioquioio do
nozcIa
Conslanlo alsoicin do agua
IciI nanipuIacin con una
locnica sonciIIa y ipida
Canlios voIunoliicos quo
alonlan conlia Ia inlogiidad
naiginaI do Ias ioslauiacionos
LxcoIonlo adhosin
Iolio iosisloncia aI dosgaslo
Vcntajas y dcsvcntajas mas Impnrtantcs dc !ns cnmpnncrns

Ln zonas do difciI accoso, on dondo no so puoda


aisIai.
Iacionlos con liuxisno y quo hayan poidido Ia
analona cspidoa.
Iacionlos con doslioza nanuaI Iinilada o polio
higiono oiaI.
Iacionlos con aIla aclividad caiiogonica y aIlo iiosgo
do caiios.
Roslauiacionos oxcosivanonlo giandos con zonas
funcionaIos on Ia supoificio do Ia ioslauiacin
Conliaindicacionos

Duioza
Rosisloncia conpiosiva
Rosisloncia fIoxuiaI
Conliaccin do poIinoiizacin
Dosgaslo nodio on 64 n 65 n ACTA/2OOOOO
cicIos duianlo 1 nos.
Radiopacidada
Liloiacin do fIoi
Iiopiodados fsicas

Las piopiodados fsico-qunicas do Ios conpnoios,


ospociaInonlo Ia duioza y iosisloncia a Ia
conpiosin, guaidan siniIilud con Ias caiacloislicas
quo piosonlan Ios conposilos convoncionaIos on
odonloIoga.
Iiopiodados fisicoqunicas

LI nocanisno do onduiocinionlo o fiaguado doI


conpnoio, so pioduco poi una ioaccin
oIoclionagnolica do apioxinadanonlo 47O nn do
Iongilud do onda. La ioaccin qunica quo
doloinina oI onduiocinionlo doI naloiiaI os Ia
poIinoiizacin.

La piincipaI vonlaja do Ia ioaccin cido-laso os Ia


Iiloiacin doI fIoi donlio do Ia loca, IIovada a calo
poi oI conpononlo do ionnoio do vidiio,
piovocando oI ofoclo anlicaiiogonico piolondido

LI conpnoio liono dos ioaccionos qunicas


difoionlos:
La ioaccin do IolopoIinoiizacion do Ia iosina y Ia
ioaccin cido-laso.
Voidadoia liansfoinacin on oslado sIido, cuando
oI naloiiaI incoipoia agua doI nodio lucaI.
IolopoIinoiizacion

La capacidad doI conpnoio do alsoiloi agua poi


un poiodo Iaigo do lionpo, os IIovada a calo poi Ios
nonnoios hidiofIicos piosonlos on oI naloiia.
LI conpnoio no incIuyo agua on su conposicin
siondo osla una difoioncia naicada con Ios
ionnoios.
LI agua os caplada cuando oI naloiiaI osl on
piocoso do onduiocinionlo.
Alsoicin doI agua

La niciofiIliacin so dofini cono oI paso do


lacloiias, fIuidos, suslancias qunicas, noIocuIaios o
inicas onlio oI dionlo y Ia ioslauiacin.
La conliaccin poi poIinoiizacin do Ias pailcuIas
do iosina piosonlos on oI conpnoio, podia soi Ia
causa do una gian niciofiIliacin, dosoncadonando
as Ia docoIoiacin doI loido naiginaI, dospuos do
haloi lianscuiiido 5 aos
MiciofiIliacion

Los conpnoios so onsanlIan on cpsuIas


inyoclalIos (joiingas, conpuIos) o disponsadoios
unilaiios (unidosis), on foina pIslica con oI fin do
oIininai inconsisloncias on sus piopiodados fsicas
duianlo oI poiodo do aInaconanionlo.
Iiosonlacin conoiciaI

Dyiacl
ConpogIass
Hylac (3M-LSIL, Sl. IauI, Minnosola, &SA)
I2OOO
VaiiCIass
Maicas conoiciaIos

hllp://vvv.noxusnodica.con/vol/ailicuIos/i8/a
17779/don-9-2-OO2.pdf
ilIiogiafa