Está en la página 1de 40

m 

Ú  
M9ng riêng o, ên ing Anh là ir
l
riv
 ork,vi là 
 là ng ngh xâ ng h hng m9ng
riêng o nhm đáp ng nh hi

hng in,r 
p x
và i kim hi
phí
 ho phép á má ính r n hng
v i nh
hng q
m mi rng hi

nh m9ng In rn nhng vn đ m b o
đ ính riêng và b o m
 li 
Ê 
 ½
 
 
 A mo A áp ng nh r

p li và ng ng ho ngi
ng x
,bên ngoài ng hng q

In rn 
 ´i o´i p ng ho á h
 nhi văn phòng hinhánh,gi
á
văn phòng n r
o đi li v i
nh

Inr
n In rn
l rong m 
 h,q á rình r n li gi

m b ph
n n b o đ m ính riêng
,khng ho phép nhng b ph
n
khá r 
p hng Inr
n 
 h đáp ng ình h ng nà 
l U
U 

½ 
 
 
   
± rA h ni
ion ng Èp h hng
h ngi ng,h ho phép ngi ng hp l
k ni và r 
p h hng 

Ar M
n
g m n ng Èp đ
h I hp
l ho ngi ng 
khi gi
nh
p h hng
 đ h r 
p ài ng ên rên m9ng ni
b


nr pion ngÈpgi iphápmã
hoá li rongq árìnhr nnhm
b ođ mínhriêng vàoànvn li 

[ M
n
g m n ngÈpgi ipháp
q nlýákhoánghoq árìnhmã
hoávàgi imã li 


nr pion ngÈpgi iphápmã
hoá li rongq árìnhr nnhm
b ođ mínhriêng vàoànvn li 

[ M
n
g m n ngÈpgi ipháp
q nlýákhoánghoq árìnhmã
hoávàgi imã li 
i !
½  " 

#

$ !% &' 
"$
à q á rình làm h
đi đnh 9ng 

li 
o ho n h h đ đ bi ngi
nh
n n gi đ hng inđ gi,ngi
nh
n li đ n ph i hính xá kh
gi i
mã ( r pionk 
bÜ &
'
 
"$ à q á rình
đ đ m b o li gi đi đn đ đúng
n i n nh
n và ngi nh
n li nh
n
đ hng inđ đM 9ng đ n gi n

n là ê xá nh
n í nhÈ là
 rn
m và p
orđ r 
p ài
ng ên

ó ( &
")
"$ là ho
phép h
 hi r 
p ài ng ên rên
m9ng 
khi ngi ng đã xá nh
n
hành ng
! 
 

U
" 
½ 
± 
  ng Èp h hng h ngi
ng,h ho phép ngi ng hp l k ni và r 
p h
hng 

   ng Èp đ


h I hp l ho ngi
ng 
khi gi
nh
p h hng đ h r 
p ài
ng ên rên m9ng ni b

ë 
  ng Èp gi i pháp mã hoá li rong
q á rình r n nhm b o đ m ính riêng và oàn vn 
li 

[  ng Èp gi i pháp q n lý á khoá


ng ho q á rình mã hoá và gi i mã li 
Oi
o h đng hm 
 gi
o h đng hm hính đ ng rong 

[*' 
&[*' $ 
I ´ là iê h }n m đ r n hng in
noàn xá nh
n ngi
 ng h hng m9ng ng ngI ´ hi hành phân l p
orkrong m hình O´I(Op n´ mIn ronn ođ n 
h h hi đ l
p v i ng ng m9ng

b"
+
"+"
, '- "
" "-&,$
 hi hành phân l p 2(

inkrong m hình O´Ivà
hng đ ng rong r n hng inh đi h nh Wino

 w 'Ê, '- "


" "-&wÊ,$
2 là phi hp 
2F(1lo9i r n hng in
noàn rên
In rn và hng đ ng đ mã h
á kh ng © 
 © ©  ( đ gi rên á m9ng X25,FAvà AM
-'
.
"+ 
'&È  [*/*'0'
Ê i1'2-- 0
3 
*'0'$

á b in hành


 n
bl ´ rv r
 9o m A A l ho phép li nr

p vào In rn
l ork
 [im r
á k ni 
$ 4-'*'0'
h omđnh, rv rrênI´A´ rv rb
i
bl 

 M ! ""5
[
''
*' 
/ '-'
"
*'0'Ê im
n
g m nonol ,m rng rv r
n
m likrên
-0
''
2"&$
no 
likrên,
brong
k
n lik4-'-'
/ '
 lik/- đ l nhngh
đivà
pnh
ir 
ll
poli 
 lik”rong/- '2"5 
"i
logbox
 lik"5 '-'
/ '
 rênf''-
b,h
đigiár là
!6 '"5 -'
--"2' !đnÚ 
likrênf" 
brênf" 
b,lik/b on
 rong*'-'
f" i
logbox,likw" 
"b on

rongw" 
"i
logbox,lik 0'
0 nr vàlik”
 rong*'-'
f" box,đi në"7'rong
4
'
'"8'
'
"'-'
 xboxlik' 'b ongro p
n
m nà L g9h ikhinđìmhÈ rongAiv ir or lik”
 lik"
" "-
brên"
" "-
b,đánhÈ h kvào
4-'wÊ,9[*' h kbox
 lik7'! 
bánhÈ h kvào4-'7'! box
ánhÈ h kvàoÂ' ''"'"
 "
":
'
"h kbox
i nvào 0'
0rongë"' xbox
lik/- l l9inhngh
đivà
pnh
hoir 
llpoli 
 A 
rI´A´ rv r2004ir 
ll
b,"
/ '; -' "<-'

 0"[
'-'
2"
inhànháb 
đ 9o li nA A l 
 rong! ""5
[
''
*' 
/ '-'
"*'0'Ê i
m
n
g m nonol ,m rng rv rn
m vàlik1'2--"- no 
Aighlik1'2--"- no ,hn'2vàlik/ '; -'
 rongÂ'- "'
"
''2/ '; -'Â)p
g ,
đênhor l rong/ '; -'' xbox
rongví nà ,húng
L đênhor l là -'

"
'lik'6

 rên; -'/
"p
g ,hn/--"2vàlik'6

 rên"
" "-p
g ,hn/--"
" 
55 
nh
áh, -'-'
"lik'6

 rên/ '; -'*" 'p
g ,lik/rong/'
2"4

'
box,lik'
2"ol rvào bl likrên-'
lik-"'
 lik'6
rên/ '; -'*" 'p
g 

 rên/ '; -'ë'" ': - / ,#/'
2"4

'
box,lik'
2"5"-'0" -' - 
#[
'- - -"'
 rên7'*'
p
g ,hÈpnh
nxál
pmđnhlà,/--7',vàlik'6

 lik1rên"-'
 
''2/ '; -'Â)p
g 
 lik/- đ l nhngh
đivà
pnh
ir 
llpoli 
4-'
 ( ½ ë-+/ ' "/

"/ " 

inhànháb 
rênom
inonroll rđ n
bl i
l-in
 ho
riêngAminir
or
o n

 lik*

vàhn/

0',""-lik/
0'ë'
" 7'
"
'

 rong/
0'ë'
" 7'"
'onol ,likrên7'
no rongkh ngráio bl likrên/

"
o nrong
kh ngph i
 likrênë-+
brongkh ng;'"
'/ ''"
&ë-+"$:hn/--"2 'lik/- vàlik”
U

½
I´A´ rv r2004 rv rgi đâ đãhÈpnh
nákni 
li ninhànháb 
đ kimr
 ´ rv r
 rên -li n,righlik! '
2"- 'ionrên
 kopvàlik"'
'