Está en la página 1de 84

m m

   
u u 
 

 


   
OB mOSSmmOS
m 
 ! ! 

h " ! " › › 


 › # O# 
$  

h # !Só!
!Só!
h !ó !
!%&
%&
h ó !
!%&
%&

á
aa u
a  u
 u
 !u"
þ
 ua # u$#u
h #%"&
#%"& u  
 
    
 
      
h La !  '( „ actor
primordial „ la „l„cció d„ 
tra portador.
h Lo  !  ) Ñ ) „ „
p„d„ abricar „ tamaño r„lativam„t„
rad„ Ñ para cioar a v„locidad„
„l„vada Ñ tra porta „coómicam„t„
rad„ catidad„ d„ mat„rial„ .
h La (  ! * „ tá
limitada para ci„rto tipo d„
tra portador„ .
h o )    " "Ñ „l
límit„ d„ loitd para lo tra portador„
d„ bada p„d„ „r d„ vario ilóm„tro .
h Lo  !  „ limita a
305 m; lo vibratorio a c„t„ar„ d„
m„tro .
h oorm„ (  ( d„l
r„corridoÑ la „l„cció d„ la alt„rativa „
va haci„do cada v„ má „ tr„cha.
h La + "   „ p„d„
ma„ar por lo comú „ orma má
„coómica m„diat„ + 
  +   Ñ p„ro
cado „ combia lo d„ plaami„to
a c„d„t„ horiotal„ Ñ „ po ibl„
co id„rar otro tra portador„ .
h u„ d„b„ tomar „ co id„ració la
 , %,  '(, d„ lo
mat„rial„ ; obr„ todo la lid„.
h 2ambiéÑ o importat„ la !  
) "- .  /  .
h ïlo tra portador„ p„d„ ati ac„r 
'(  ! co cambio
li„ro d„ di „ño.
h aor „.  !  %( (
p„d„ proporcioar „l „riami„to d„ „ado d„
ólido impl„m„t„ al po„r „l mat„rial „
cotacto dir„cto co m„tal„ codctor„ d„l
calor.
 ua # u$#u
0(" &  ! * 
 
!  ! &
! & °„ bada articladaÑ
d„ badaÑ ormalÑ d„ lo cotioÑ d„
arra tr„ d„ tablilla Ñ vibratorioÑ d„ cailo„ Ñ
d„ cailo„ d„ volt„oÑ d„ air„.
0("&&  !  )  
0("
)  ( !
!  ! &! & °„ bada
articladaÑ d„ badaÑ d„ lo cotioÑ d„
pal„ta Ñ d„ torillo i i.
 ua # u$#u
0("&
0("& + "   )
( ) "  .
* . + 
!  ! &
! & Ol„vador d„
cailo„ Ñ lo cotioÑ motacara d„
caóÑ air„.
0("&& # )(" " 
0("
  ! + - !" - 
!  ! &
! & °„ badaÑ d„
pal„ta Ñ d„ torillo i iÑ d„ lo cotioÑ
d„ cailo„ Ñ d„ d„ cara por rav„dadÑ
d„ cailo„ d„ volt„oÑ d„ air„
O O
 O
O 
h u 0
h1 #
h 2 # # 3 u
h # 
 ua # u 0 4 5
Î    

    

    
 

   
  
      
  
  
  
  
 ua # u 0 465
 ua # u 0 475
 ua # u 0 485
Î Ol mat„rial colocado „ „l
c„rpo d„l tra portador a
travé d„ la ab„rtra d„
„trada „ m„v„ a lo laro
„ av„ movimi„to „
„ piral por la rotació d„l
torillo.
Î La „trada Ñ alida Ñ
comp„rta Ñ tra mi io„
 otro acc„ orio cotrola
„l ritmo d„ tra port„ d„l
mat„rial „l lar d„
d„ cara
 ua # u 0 495
 ua # u 0 4:5
 ua # u 0 4;5
 ua ## 1 # 4 5

* a„d„ r„corr„r di tacia


a v„locidad„ d„ 5.08 m/
 ma„ar ha ta 5000
to/h.
* a„d„ cioar a
v„locidad„ l„ta para la
r„col„cció maal.
 ua # u # 1 # 45
a < !
" 4 5
Î Ol p„ a„ diámico „ tra port„ d„ ólido „ r„alia co
a balaa d„ corr„a d„omiada ³p„ óm„tro´Ñ „ „ ha
cov„rtido ho „ importat„ activo „ lo proc„ o
prodctivo Ñ ada do a maximiar „l o d„ mat„rial„
ólido a ra„lÑ cotrol d„ iv„tario a la abricació
co i t„t„ d„ prodcto .
a < !
" 45
Î p„ óm„tro „ tá
comp„ to por a
„ tació d„ p„ a„
motada „ la cita
dod„ „ tra porta „l
prodcto  m„didor
d„ v„locidadÑ „tr„a
do a „ñal al
it„rador „ calcla
la v„locidad d„ la cita
tra portadoraÑ „l lo
má ico „l p„ o
totaliado.
a < !
" 465
Î p„ óm„tro „ tá
comp„ to por a
„ tació d„ p„ a„
motada „ la cita
dod„ „ tra porta „l
prodcto  m„didor
d„ v„locidadÑ „tr„a
do a „ñal al
it„rador „ calcla
la v„locidad d„ la cita
tra portadoraÑ „l lo
má ico „l p„ o
totaliado.
Î 2 # # 3 u 4 5
Î uo la idad„ ma „cilla para „l tra port„
v„rtical d„ ólido .
Î a„d„ cioar al air„ libr„ o „c„rrado
Î 2 # # 3 u 45
Î 2 # # 3 u 465
Î 2 # # 3 u 475
Î 2 # # 3 u 485
Î 2 # # 3 u 495
Î 2 # # 3 u 4:5
 ua ## # 4 5
Î 
  
 

   
 
 
 
    
 
 !"    
 
    
 
  
 
     
   

  

     
# 
   
 ua ## # 4 5

$ $ $


 $
$ $

 $ %
â $
â $ $
â& $  
â $$ 
 ua ## # 45
  
 ua ## # 465
 
 ua ## # 475
  
 ua ## # 485
   
 ua ## # 495
  
aa u
a  u
 u4 5
(" /

£
0 u= 0> 
Î 
 

Î '   
Î ' 

Î    
Î  
`„dcció

2amaño
Î     & 
 
    

  '    

 
Î 
     
'   
 
   
 
 (
  
 
    
  
 
 
2ïu
°O
`O° 

°O
2ïï
Î a u$& ada para la r„dcció r„ a
d„ ólido dro Ñ „„ra prodcto r„ o Ñ
m„dio o io .
Î & tiliada cado „ r„ i„r„ 
tamaño d„iido d„ partícla .
Î 0 $ ?  „„ra
prodcto io a partir d„ mat„rial„ blado o
abra ivo .
Î a & O ta técica co i t„ „ „l cho „
d„ la partícla para la di mició d„ 
tamaño.
@ u# #$
#  
Î Lo r„ „rimi„to d„ tamaño o
div„r o para cada tipo d„ prodcto Ñ d„
ahí „ „ tilic„ di„r„t„ ma ia 
proc„dimi„to . La op„ració d„
d„ it„racióÑ tambié ti„„ la ialidad
d„ „„rar prodcto „ po „a 
d„t„rmiado tamaño ralarÑ
compr„dido „tr„ limit„ pr„„ tabl„cido .
rï`ï
LOu
°O
`O° 

°O
2ïï
Î  $ 1u# & La tolva alim„tadora d„l
d„ it„rador „ mati„„ i„mpr„ ll„a d„ modo „ „l
prodcto o „ d„ cara libr„m„t„Ñ lo „ hac„ „
am„t„ la proporció d„ io di mia la capacidad d„
prodcció.
Î # # A # # #&& O la „tapa r„ a „
it„rm„diaÑ lo mat„rial„ o d„b„ „xc„d„r „l 4% d„
hm„dad. O la „tapa ma ia d„ r„dcció d„ tamaño „
aplica a moli„da húm„da.
Î $ 1 & aor lo r„lar „l prodcto d„ la
moli„da al„ por a corri„t„ d„ aaÑ por rav„dad o
laado por „ra c„tria.
Î # ? > u #   & & La
ma ia para tritració r„ a d„ mat„rial„ blado o
„c„ ita ma ia d„ tritració d„ mat„rial„ dro .
a`
2a
°O
` 2

Î ! " ( & ado „l
mat„rial d„ r„chao „ d„v„lto al
d„ it„rador.
O

à O

 
a`
2a
°O
` 2

Î ! " ( )& ado „l
mat„rial o „ d„v„lv„ para 
r„tritració.
à O

O


 
= 1 # u
  Bu u&
Î La má ia „ alim„ta
co mat„rial„ d„ a 0 cm
 a maor„ .
Î aara mat„rial„ dro „
tilia lo '() 
 ,)( Ñ  
d„  .
Î aara mat„rial„ blado Ñ
dod„ la prodcció d„ io
„ limitada „ aplica
  o
  .
O a
aï`ï
ï2O`ïLOu

° `u
O

`O° 

`uO`ï
Î =() 
* „bratador„

madíbla.
Î „bratador

la„
* „bratador„
iratorio .
* „bratador„

rodillo .
Î li o
Î d„tado
= 1 # u
Î Lo „bratador„ o má ia d„
baa v„locidad tiliada para la
r„dcció r„ a d„ rad„ catidad„
d„ ólido . Lo pricipal„ tipo o lo
„bratador„ d„ ,)( Ñ
 ,)(
   . Lo tr„
op„ra por compr„ ió p„d„
romp„r rad„ troo d„ mat„rial„
m dro .
= 1 # u# 
Î La

alim„tació
#1
„ prodc„ „tr„ do
madíbla „ orma a r abi„rta por la
part„ p„rior. a d„ la madíbla Ñ „
r„cib„ „l ombr„ d„ „Ñ „ iaÑ „ tá
itada „ po ició ca i v„rtical o „ m„v„;
la otraÑ „ r„cib„ „l ombr„ d„ o cilat„Ñ „
m„v„ alt„rativam„t„ „ plao v„rticalÑ 
orma álo d„ 0º a 30º co la madíbla
ia. O tá accioada por a „xcétricaÑ d„
orma „ aplica a ra „ra d„
compr„ ió a lo troo itado „tr„ la
madíbla .
# u # 
 # # 
 #B1 1 
hu„
dim„ ioa
por
„l
ap„


„l
acho.
haor
lo

„
„c„tra

mod„lo


00
mm
x
5 4

mmÑ
o
„a

ap„

00

mm

acho

5 4
mm.
h2amaño

rad„

partícla=0.9x ap„
 # # 
 #1 1 
à
    
 
  
à

!)* $ $
$
$ $
 
 $+$ $ $
 $ $ $
 $ $ $
 
!)* !,- .$$$

$ $
 
= 1 # u3 u4 5
Î a„d„ co id„rar „ como „bratador d„
madíbla trococóica Ñ „tr„ la cal„ „l
mat„rial „ tritrado „ alú pto „ todo
mom„to. cab„al cóico d„ tritració
ira „ „l it„rior d„ a carca a „ orma d„
„mbdo abi„rta por part„ p„rior. 2al
como „ m„ tra a cotiacióÑ „l cab„al
tritrador „ tá acoplado a rob to „„
pivotado „ la part„ p„rior d„ la má ia.
a „xcétrica accioa „l „xtr„mo i„rior d„l
„„.
= 1 # u3 u45
Î La di tacia d„ la
ab„rtra „tr„ „l cócavo
 „l cab„al „ „l top„ à,/
„ la alida „ tilia
para d„ cribir „l tamaño
d„ la tritradora iratoria.
Î aor lo „ ormalm„t„ 

„ d„ crib„ por ap„ por u 


diám„tro d„l cab„al
= 1 # u3 u465
O

Î cha op„racio„ „
r„alia „ „co. Ol aa „
tiliada como lbricat„ para
lavar lo io .
Î a„d„ ac„ptar 8 0% d„
hm„dad.
Î La acció d„ tritració „
imilar a la tritradora d„
madíbla.
Î aara iormiar „l tamaño d„l
prodcto „ r„ i„r„ iv„l
co tat„ d„ alim„tació „
la cámara d„ tritració.
= 1 # u# #uuu
Î Lo do rodillo m„tálico d„
p„rici„ li a Ñ „ ira obr„ „„
horiotal„ paral„lo Ñ o lo
„l„m„to activo d„l „bratador
d„ rodillo „ „ r„pr„ „ta a
cotiació. La partícla d„ la
alim„tació „da atrapada „tr„
lo rodillo Ñ „ romp„ por
compr„ ió ca„ por la part„
i„rior. Lo do rodillo ira o
hacia „l otro co la mi ma v„locidad.
Lo rodillo o r„lativam„t„
„ tr„cho d„ ra diám„tro d„
orma „ p„d„ atrapar troo
mod„radam„t„ rad„ .
= 1 # u# # # #u
Î a„d„ t„„r do rodillo Ñ como
„ „l ca o d„ rodillo li o Ñ o
olam„t„ rodillo „ actúa
r„t„ a a placa „ tacioaria
crvada. O la Fira a
cotiació „ r„pr„ „ta 
„bratador d„ olo rodillo
d„tado. La má ia coocida
como j j coti„„
do rodillo ro o „ ira a
v„locidad„ di„r„t„ Ñ o bi„ 
p„ „ño rodillo d„ alta v„locidad
provi to d„ barra tra v„r al„
obr„ p„rici„ „ ira
hacia ra rodillo li o d„ baa
v„locidad.
V 
u
Î Ol térmio „ tilia para d„ cribir a ra
vari„dad d„ má ia d„ r„dcció d„ tamaño para „rvicio
it„rm„dio. Ol prodcto proc„d„t„ d„ „bratador co
r„c„cia „ itrodc„ como alim„tació d„ molioÑ „
„l „ „ r„dc„ a polvo. Lo pricipal„ tipo d„ molio
„ „ d„ crib„ „ „ ta „cció o lo molio d„
martillo „ impactor„ Ñ má ia d„ rodadra compr„ ióÑ
molio d„ rotació molio d„ volt„o.
O a
aï`ï
ï2O`ïLOu
° `u
O


`O° 
2O`O°ï
Î ($
 
Î 
Î  
0 ! $ $ 
0 ! $ $ 
Î !
0 ! $ $
0 ! $ $ ($ $ $& 
u# 4 5
Î 2odo „ to molio coti„„ rotor „ ira a alta
v„locidad „ „l it„rior d„ a carca a cilídrica. Ol „„
„„ralm„t„ „ horiotal. La alim„tació „tra por la part„
p„rior d„ la carca aÑ „ troc„a ca„ a travé d„ a
ab„rtra itada „ „l odo. O molio d„ martillo la
partícla „ romp„ por a „ri„ d„ martillo iratorio
acoplado a di co rotor. a partícla „ „tra „ la oa
d„ moli„da o p„d„ alir i „r olp„ada por lo martillo .
Î u„ romp„ „ p„dao Ñ „ pro„cta cotra la placa „ tacioaria
itada d„tro d„ la carca a rompiédo „ todavía „
ram„to má p„ „ño . O ta a v„ o plv„riada
por lo martillo o impl ada a travé d„ a r„illa o
tami „ cbr„ la ab„rtra d„ d„ cara. o r„c„cia „
mota obr„ „l mi mo „„ vario di co rotor„ Ñ cada o d„
 a 8 pl 50 a 450 mm d„ diám„tro co catro a ocho
martillo .
u# a 4 5
Î O molio d„ alta „ici„cia 
drabilidad di „ñado para dar la
máxima prodcció ado la
míima pot„cia.
Î u compo„t„ it„ro „ tá
abricado „ ac„ro al„ado
r„ i t„t„ a la abra ió „
impacto.
Î 2i„„ „ici„t„ i t„ma d„
r„circlació d„ air„ it„ro co
lab„rito ; aratiado a í la
míima „mi ió d„ polvo.
u# 0 
O „l molio d„ rotació la
partícla d„ ólido blado
o rotado „tr„ la cara
plaa „ triada d„ o
di co circlar„ rotatorio . Ol
„„ d„l di co „ „„ralm„t„
horiotalÑ a „ a v„c„
p„d„ „r v„rtical. O 
molio d„ rotació impl„ o
d„ lo di co „ „ tacioario 
„l otro rotaÑ mi„tra „ „
la má ia d„ dobl„ rotació
ambo di co ira a alta
v„locidad „ „tido
cotrario .
u# 2 
u 
   
  
  
   
   & 
  
. 
    
    
    
   
   
 
 
   
   ! 
    

 !  
u
 0u
Î  

0  $ $ $$  $ 
0  $ $ $ $ $ $$ 
0  $ 
Î "# 
0 $ $ ($
0 $ $ (
0 $ $ 
u 0u
Î cho prodcto d„b„ cot„„r partícla co tamaño
compr„dido „tr„ 0 amÑ „ toda la partícla pa „
„ „cialm„t„ a travé d„ tami „ tádar d„ 35 malla Ñ
ca achra d„ la ab„rtra „ 44 am. O to molio
r„cib„ „l ombr„ d„ ( % . O ta moli„da „
r„alia co molio tal„ como molio d„ martillo d„ alta
v„locidad provi to d„ i t„ma d„ cla iicació it„ra o
„xt„raÑ co molio d„ chorro o „ tilia la „„ría d„ 
lido. La moli„da ltraia „ húm„do „ r„alia „ molio
aitado . Ol iro ïtomi„r „ „ pr„ „ta „ molio d„
martillo co cla iicació it„ra. coto d„ martillo
iratorio „ tá acoplado „tr„ do di co rotor„ Ñ
„ „cialm„t„ ial „ „ molio d„ martillo
cov„cioal. ïd„má d„ lo martillo Ñ „l „„ rotor ll„va do
v„tilador„ „ impl a air„ a travé d„l molio „ la
dir„cció „ „ m„ tra „ la ira „ d„ cara „
codcto „ acaba „ lo col„ctor„ d„ prodcto.
 = u# 
Î a cortadora d„ cchilla rotatoria Ñ co ta d„ rotor
horiotal „ ira d„ 00 a 900 rpm „ „l it„rior d„ a
cámara cilídrica. uobr„ „l rotor va acoplada d„ a 
cchilla co „xtr„mo d„ ac„ro „ pa a m próxima
obr„ a cchilla „ tacioaria . La partícla d„
alim„tació „tra „ la cámara por la part„ p„riorÑ o
cortada vario c„t„ar„ d„ v„c„ por mito al„ a
travé d„ tami itado „ „l odo co ab„rtra d„ 5 a 8
mm. ï v„c„ la cchilla móvil„ o paral„la a la cchilla
tia ; otra v„c„ Ñ d„p„di„do d„ la propi„dad„ d„ la
alim„tacióÑ amba cchilla „ „c„tra ormado 
álo. La cortadora rotatoria lo ralador„ ti„„ 
di „ño imilar. ralador prodc„ partícla má o m„o
irr„lar„ ; a cortadora p„d„ dar cbo Ñ cadrado
d„lado o rálo .
aa u
a  u
 u
 % "!
 /
ü


     
 
 &  & 
 
 

     & &  


&   
 
  
  #   &  
 &

 

  
2 2  2
 2 
1 # ?45
 
3 Ñ80
4 4Ñ99
 3Ñ3
8 Ñ3
0 Ñ5
4 Ñ 8
0 0Ñ833
8 0Ñ589
35 0Ñ4 
48 0Ñ95
5 0Ñ08
00 0Ñ 4
50 0Ñ 04
00 0Ñ04
 % "! /
Î 
O$
Î 
O%&
 
Î 
O
O
Î 
O 
%
Î 
O

O$
a„rmit„ a „paració rápida
 „ici„t„ d„ ólido d„ 
lí ido. O idó„o para
proc„ ador„ „ a rad„
catidad„ d„ aa. La
v„taa d„ „ ta idad
„coómica icl„ alto cadalÑ
lara dració d„l tami o
ti„„ pi„a móvil„ . u„
p„d„ hac„r cioar
id„p„di„t„m„t„ o como
compo„t„ d„l i t„ma to
co lo „parador„ o
coc„trador„ d„ tamic„
c„trío u „co.

O%&
 
Lo tamic„ vibratorio `o 2ap
d„ 2l„r „ tá „ p„ciicado
para ci„rta orma ïu2 
o ampliam„t„ coocido „
la id tria ort„am„ricaa.

La compañía 2l„r „ la líd„r „


ort„américa „ cato a
2amic„ aalítico d„ todo lo
tamaño . O to tamic„ o
abricado „ cmplimi„to d„
la orma ïu2 O „ u
33 0 .

O%&
 
u„ tilia para rad„
capacidad„ . Ol
movimi„to vibratorio „
l„ comica al tami por
m„dio d„ l„va Ñ co a
„xcétrica  volat„
d„ „ ilibradoÑ o
m„diat„ „l„ctroimá.
Ol tami p„d„ po „„r
a ola p„rici„
tamiat„ o ll„var do o
tr„ tamic„ „ „ri„.

O
O
   
 ' þ11 £11
  2 

 
    
  3  
.3    
# 
   
     & 
 
   


 &  
   

 &   # 
  
  
    
 
 .3 

    
 
O 
%
  4 
    
    
&   
 
5   
 
  
u   '
     
'   

   
  u  
 
  
 

 
 

  
   
 
 
O