Está en la página 1de 17   |


 | 

| 
R|  

R| 
ë  | 
ëë  || |||  ||| | | | !"!#$%&' |
|  |(
R | | | '  |
) |*" |"| | &ë  |  || 
  | | |   || || | | 
| | |   "  | | &+%,
ë| ||ë | | | !
| |!#$%"ë - . /0 " || ||  | || || | 
 | |&1-|  ||  | || ||| 
| 2||2  |&3  |"  |4ë 5 6 
7)89 | |  8*"ë :7ë; )ë"| *&
ë-<=| | |||  !| | 3| 33ë| |> 
 |&ë ||| " "| ||| | 
|& | -<=|  | ? "  |  | 
 |" | %@"@@@  | !@@ |  " 
$AA || |" ?|  "BCCAD  "| 
| |&+#,ë  ||  ||   | 
|&
ë ||| |  || | " 
E | | | |"  | ||  & 1|F
  || | -<=?|  :|||F &
R |||G|    &R  |
| || " ||   | 
 " |   ||  ||| "
 |" ||| || &
ë  | 
 | | || 
 |||#"@B%R | 
 || || |&
| " | 
|
:!$&&RG2AB
| 
:!$

RG2AB
Firearm AK-47 M16

Design year 1947 1957


Weight 3.8 kg (8.4 lb) 3.6 kg (7.9 lb)
Length 87 cm (34 in) 99 cm (39 in)
Cartridge 7.62 x 39 mm 5.56 x 45 mm
Rate of fire 600 round/min 780 round/min, cyclic
Effective range 350 m (380 yd) 550 m (600 yd)
1. Side-Closing Panji Trap 2. Door Trap 3. Whip Trap 4. Venus Fly Trap 5. Grenade Trap
6. Side Closing Trap
O 
‡ Vite Congs used Guerrilla tartics and tunnels to bring
grat demage to the American troopers
‡ bombing is like daily bread!
‡ you need to be very careful if you enter Viet Congs'
area, 'cause booby traps all over
‡ this is a war of wasting, to waste your resource, your
capital, your determination
 |

HII &&I |JK|$CL 29@

HII &&I |JK( F @M


|K
ëN