Teoríu y Prácticu deI Teoríu y Prácticu deI

CurrícuIum de Iu Educución CurrícuIum de Iu Educución
Físicu y eI Físicu y eI Deporte Deporte
CURSO: Z010-Z011 4" de CAFE
ASISNATURA: TPCEF
PROFESORES:
W Víctor Pérez Sumunieqo
W Joun Pere MoIinu AIventosu
ALUMNOSť
W RufueI Muicus Pruts
W Fruncisco Peris Cerveru
W José Rico ßIusco
W SumueI López CurriI
Obesidod y Obesidod y buIIyinq buIIyinq en Ios en Ios
cIoses de Educocion Físico cIoses de Educocion Físico
lødIce
Cbes|dad y 8u||y|ng en |as c|ases de Lducac|ón I|s|caŦ 1ŦÞŦCŦLŦIŦ 2010Ŵ2011
Realizado por: Rafa Maicas. Francisco Peris. José Rico y 8amuel López
|ntroducc|ón
cQué e: e| bu||u|nn!
H|oóte:|:
|nue:t|noc|one: :obre e| bu||u|nn u |o obe:|dod
F|cc|one: :obre e| bu||u|nn
Método: de |nteruenc|ón
Conc|u:|one:
Referenc|o: b|b||onróf|co:
øtreduccIêø
Cbes|dad y 8u||y|ng en |as c|ases de Lducac|ón I|s|caŦ 1ŦÞŦCŦLŦIŦ 2010Ŵ2011
Realizado por: Rafa Maicas. Francisco Peris. José Rico y 8amuel López
cÞor qué e:con|mo: e:te temo!
Nue:tro formo de trobo|o
ßLOC: htto:llcurr|obe:|bu||u|nn.b|on:oot.coml
løtreduccIêø
Cbes|dad y 8u||y|ng en |as c|ases de Lducac|ón I|s|caŦ 1ŦÞŦCŦLŦIŦ 2010Ŵ2011
Realizado por: Rafa Maicas. Francisco Peris. José Rico y 8amuel López
erbocbe, I.; ruz, I. (zoos}
"uê ter6 ete deI buIIøIøgt
Cbes|dad y 8u||y|ng en |as c|ases de Lducac|ón I|s|caŦ 1ŦÞŦCŦLŦIŦ 2010Ŵ2011
Realizado por: Rafa Maicas. Francisco Peris. José Rico y 8amuel López
Þoro :ober mó:.
Cbes|dad y 8u||y|ng en |as c|ases de Lducac|ón I|s|caŦ 1ŦÞŦCŦLŦIŦ 2010Ŵ2011
Realizado por: Rafa Maicas. Francisco Peris. José Rico y 8amuel López
Conceoto:
£| bu||u|nn e: e| térm|no |nn|é: que en e:ooño| |o entendemo: como ºoco:o entre
e:co|ore:º. Cuondo hob|omo: de bu||u|nn, no: e:tomo: ref|r|endo o cuo|qu|er
comoortom|ento que t|ene uno |ntenc|ón de cou:or doño: f|:|co: o o:|co|ón|co: en otro
oer:ono u ob|eto, u que :e :ue|e ||euor o cobo oor uno o uor|o: o|umno: :obre otro,
ex|:t|endo uno re|oc|ón de:|nuo| de ooder entre |o: |mo||codo:.
'JctImo
'JctImot ogreteret
Agreteret
Etpectoderet
Ro|e::
uImoroet R. ø opIøuttú I.M. (zooz}
Cbes|dad y 8u||y|ng en |as c|ases de Lducac|ón I|s|caŦ 1ŦÞŦCŦLŦIŦ 2010Ŵ2011
Realizado por: Rafa Maicas. Francisco Peris. José Rico y 8amuel López
Corocter|:t|co:
£x|:ten s corocter|:t|co: que :enun C|eoru (2OO2:1-4), tendrón todo: |o: conducto: de bu||u|nn:
¶Comoortom|ento de||berodo (oremed|todo) ooro ofender u hocer doño
¶A menudo, e: reoet|t|uo duronte un oer|odo de t|emoo
¶Þoro |o: u|ct|mo: e: d|f|c|| defender:e
¶Þoro |o: onre:ore: e: d|f|c|| oorender nueuo: comoortom|ento: :oc|o|mente oceotodo:
¶Lo oer:ono que oroct|co e| bu||u|nn t|ene u e|erce ooder de formo |nooroo|odo :obre |o u|ct|mo.
Cbes|dad y 8u||y|ng en |as c|ases de Lducac|ón I|s|caŦ 1ŦÞŦCŦLŦIŦ 2010Ŵ2011
Realizado por: Rafa Maicas. Francisco Peris. José Rico y 8amuel López
eteIbe, R. ., & Þrot rou, M. (zoos}
Con:ecuenc|o:.
IpêtetIt
Cbes|dad y 8u||y|ng en |as c|ases de Lducac|ón I|s|caŦ 1ŦÞŦCŦLŦIŦ 2010Ŵ2011
Realizado por: Rafa Maicas. Francisco Peris. José Rico y 8amuel López
øwettIgocIeøet tebre eI
buIIøIøg ø Io ebetIdod
Cbes|dad y 8u||y|ng en |as c|ases de Lducac|ón I|s|caŦ 1ŦÞŦCŦLŦIŦ 2010Ŵ2011
Realizado por: Rafa Maicas. Francisco Peris. José Rico y 8amuel López
umeøg, . Perrett, Þ.; AppugIIete,0. Et. oI (zoto}
0bIetIwet comorobor :| ex|:t|o uno re|oc|ón d|recto entre e| :er obe:o u :er orooen:o o :er
oco:odo.
1re: cur:o: de H|nht :choo|: omer|cono: (tercero, qu|nto u :exto). s2I n|ño: u n|ño:
e:todoun|den:e: de edode: entre s u II oño:. Un I1º de |o: oequeño: eron obe:o: u un Isº ten|on
:obreoe:o.
WVor|ob|e: como e| :exo, e| :totu: :oc|oeconóm|co o |o rozo, fueron tomb|én med|do: de coro o
comorobor :| ofectobon o| re:u|todo f|no| de |o |nue:t|noc|ón.
WLo: re:u|todo: ref|e|oron que tJ 6ue boø uøo reIocIêø ettodJttIcomeøte tIgøIIIcotIwo
entre :er obe:o u :er ob|eto de bu||u|nn
WLo: |nue:t|nodore: oñod|eron que |o: oo:|b|||dode: de :er oco:odo eron IguoIet ooro n|ño: que
ooro n|ño:.
W$e comorobó que |o: oo:|b|||dode: de :er oco:odo :on un m6t oItot ooro un n|ño obe:o
que ooro otro que e:té en :u oe:o.
W1omb|én :e comorobó que |o: n|ño: obe:o: que :on oco:odo: tomb|én tuIreø m6t deore:|ón,
on:|edod u :o|edod que un n|ño no obe:o oco:odo.
Cbes|dad y 8u||y|ng en |as c|ases de Lducac|ón I|s|caŦ 1ŦÞŦCŦLŦIŦ 2010Ŵ2011
Realizado por: Rafa Maicas. Francisco Peris. José Rico y 8amuel López
oøg, Þb.; ReøoId, I.; oøøettI, Þb.; Ieremø, ; ub, . (zoto}
0bIetIwet med|r |o re|oc|ón entre :er obe:o o de|nodo u :ufr|r oco:o.
WMue:tro en c|nco nronde: nruoo:: de|nodo:, en r|e:no de de|nodez, normo|e:, con
:obreoe:o, u obe:o:.
Wßreue cue:t|onor|o en e| que |o: orenunto: |bon re|oc|onodo: con cuotro t|oo de
oco:o d|:t|nto:: oco:o f|:|co (I |tem), oco:o uerbo| (1 |tem:), oco:o :oc|o| (morn|noc|ón,
2 |tem:), u ºc|beroco:oº (oor móu|| u ordenodor, 2 |tem:).
WLo: re:u|toro: mo:troron que tonto |o: oer:ono: con :obreoe:o como |o: de|nodo:
t|enen uno moøer prebobIIIdod de ter ocetodet.
W£n e| co:o de |o: odo|e:cente: con :obreoe:o, t|enen uno mouor orobob|||dod de
:ufr|r un oco:o uerbo| (mote:, e |n:u|to:). M|entro: que en e| co:o de |o: odo|e:cente:
de|nodo:, t|enen uno mouor orobob|||dod de :ufr|r un t|oo de oco:o f|:|co.
Cbes|dad y 8u||y|ng en |as c|ases de Lducac|ón I|s|caŦ 1ŦÞŦCŦLŦIŦ 2010Ŵ2011
Realizado por: Rafa Maicas. Francisco Peris. José Rico y 8amuel López
ÞIttet, .; ercbteId, A. Abrê, . Et oI (zoto}t
0bIetIwet comooror |o oreuo|enc|o u |o |nten:|dod de
u|ct|m|zoc|ón en co:o: de bu||u|nn, en do: nruoo: d|:t|nto:.
Uno formodo oor e:tud|onte: con enfermedode: crón|co:
(entre e||o: |o obe:|dod) o con d|:coooc|dode: f|:|co:, u e| otro,
:|n e:to: corocter|:t|co: (nruoo contro|).
Lo mue:tro |o formoron un toto| de 1OOs o|umno: de e:cue|o:
de :ecundor|o. $e ut|||zó e| cuettIeøorIe tMAtoz, en e|
cuo| hob|o uno :er|e de |tem: o conte:tor con cuotro
o|ternot|uo: (nunco, uno o do: uece:, uno uez oor :emono, o o
menudo), |o: orenunto: ten|on re|oc|ón con e| oco:o e:co|or,
o|nuno: e|emo|o: :on: ºco|nuno :e ho re|do de t| |n:u|tóndote!º,
ºcho: :|do exc|u|do de formo |ntenc|ono|!º.
Lo: re:u|todo: ref|e|oron que boø uø moøer JødIce de
prewoIeøcIo poro tuIrIr buIIøIøg tI te tIeøe oIgúø tIpe
de eøIermedod crêøIco 6ue tI øe te tIeøe.
7ombIêø te demettrê 6ue Iet odeIetceøtet ceø
eøIermedodet crêøIcot tuIreø uø ocete etceIor m6t
Iøteøte 6ue Iet 6ue øe Iot tIeøeø.
Cbes|dad y 8u||y|ng en |as c|ases de Lducac|ón I|s|caŦ 1ŦÞŦCŦLŦIŦ 2010Ŵ2011
Realizado por: Rafa Maicas. Francisco Peris. José Rico y 8amuel López
AøoItIt, P. 'eIdermoø,M. ; tIeberer, 0. Et oI. (zoos}t
0bIetIwet comorobor cuó|e: eron |o: foctore: que ood|on
|nf|u|r en que |o: n|ño: :ufr|e:en oco:o e:co|or.
WLo mue:tro |o formó un toto| de Iõ.2IO n|ño: de entre s u Is
oño:, de II oo|:e: eurepeet
WÞoro e| e:tud|o :e ut|||zó |o e:co|o k|d:creen-s2, un
cue:t|onor|o :obre :o|ud u co||dod de u|do, en e| cuo| :e
m|d|eron uno :er|e de |tem: re|oc|onodo: con foctore: de t|oo
:oc|odemonróf|co:, o:|qu|co: u o:|co:oc|o|e:. 1omb|én
mIdIereø ceme worIobIe eI JødIce de moto cerperoI.
WEI zo, de Io muettro, tIeøe rIetge de tuIrIr ocete
etceIor oIguøo wez duroøte tu pote per Io etcueIo.
WLo: foctore: e:tod|:t|comente mó: :|nn|f|cot|uo: que |nf|uuen
en tener oo:|b|||dod de :er oco:odo fueron: ter Ieweø (o
meøer edod m6t rIetge}, teøer uø boIe øIweI de
educocIêø IomIIIor, teøer tebrepete e ter ebete, teøer
prebIemot ptIceIêgIcet e meøtoIet ø teøer uøo IoIto
de opeøe tecIoI (morgIøocIêø}.
PIccIeøet tebre eI buIIøIøg
Cbes|dad y 8u||y|ng en |as c|ases de Lducac|ón I|s|caŦ 1ŦÞŦCŦLŦIŦ 2010Ŵ2011
Realizado por: Rafa Maicas. Francisco Peris. José Rico y 8amuel López
Co:o n.? I: De:de e| ounto de u|:to de| oco:odo
PIccIeøet tebre eI buIIøIøg
Cbes|dad y 8u||y|ng en |as c|ases de Lducac|ón I|s|caŦ 1ŦÞŦCŦLŦIŦ 2010Ŵ2011
Realizado por: Rafa Maicas. Francisco Peris. José Rico y 8amuel López
Co:o n.? 2: De:de e| ounto de u|:to de |o: oodre: de| oco:odo
Mêtedet de IøterweøcIêø
Cbes|dad y 8u||y|ng en |as c|ases de Lducac|ón I|s|caŦ 1ŦÞŦCŦLŦIŦ 2010Ŵ2011
Realizado por: Rafa Maicas. Francisco Peris. José Rico y 8amuel López
D|recto
|nd|recto
W toøcIeøet. ¶0te de uøo web6uett:, ßote|ho, R. (2OO9).
¶eøttruIr uøo IdeøtIdod meroI.
OC|or|f|coc|ón de uo|ore:.
Oe|erc|c|o: outob|onróf|co:.
¶Ad6uItIcIêø de crIterIet de IuIcIe meroI.
OD|:cu:|ón de d||emo: moro|e:.
O£|erc|c|o: de ro|-o|ou|nn.
¶0eteøweIwImIeøtet de copocIdodet de cempreøtIêø crJtIco.
OComoren:|ón cr|t|co.
O£nfoque: :oc|oofect|uo:.
¶Pemeøtor Iot dItpetIcIeøet poro uøo oute-reguIocIêø.
O£|erc|c|o: de outo-renu|oc|ón.
¶Receøecer ø otImIIor woIeret ø IøIermocIêø meroImeøte reIewoøte.
O£|erc|c|o: de ro|-mode|.
O£|erc|c|o: de con:trucc|ón conceotuo|.
¶Receøecer ø woIeror e perteøecer o Iot cemuøIdodet de ceøwIweøcIo.
eøcIutIeøet
Cbes|dad y 8u||y|ng en |as c|ases de Lducac|ón I|s|caŦ 1ŦÞŦCŦLŦIŦ 2010Ŵ2011
Realizado por: Rafa Maicas. Francisco Peris. José Rico y 8amuel López
£| bu||u|nn e: uno reo||dod. c$omo: con:c|ente: de e||o!
£| :er obe:o e: un foctor que oumento |o orobob|||dod de
:ufr|r oco:o.
1emo muu como|e|o, en e| cuo| |nteru|enen mucho: foctore: u
|nd|u|duo:, |o: co:o: t|enen con:ecuenc|o: muu d|:t|nto:. no
o|u|dor que :omo: Þ£R$ONA$
£:co:o |nue:t|noc|ón en £:ooño.
c£:tón |o: docente: formodo: ooro |nteruen|r!
Lo £.F. orooorc|ono un comoo de nron ootenc|o| ooro
|nteruen|r.
ReIereøcIot bIbIIegr6IIcot
Cbes|dad y 8u||y|ng en |as c|ases de Lducac|ón I|s|caŦ 1ŦÞŦCŦLŦIŦ 2010Ŵ2011
Realizado por: Rafa Maicas. Francisco Peris. José Rico y 8amuel López
Ano||t|:,F.: Ve|dermon,M. : $|eberer, U. (£t o|.). ße|nn ßu|||ed: A::oc|oted Foctor: |n Ch||dren ond Ado|e:cent: s to Is Veor: O|d |n II
£urooeon Countr|e:. Þed|otr|c:. 2OO9: I21: sõ9-s11.
ßote|ho, R. C. (2OO9). Ut|||zoc|ón de uno webque:t como recur:o d|dóct|co ooro |nteruen|r en co:o: de bu||u|nn de:de e| óreo de
£ducoc|ón F|:|co. £ducoc|ón F|:|co u Deoorte, |$$N OI2O-õ11X, Vo|. 2s, N?. I, 2OO9, oon:. 4I-sI.
ßote|ho, R. C., & Þrot Crou, M. (2OOs). ßu||u|nn en c|o:e: de £ducoc|ón F|:|co: Þrooue:to: de |nteruenc|ón o oort|r de |o
educoc|ón en uo|ore:. Acto: de| Connre:o |nternoc|ono| de Act|u|dode: F|:|co: Coooerot|uo:, Åu||o, õ., I-Is. Vo||odo||d: Lo Þeonzo.
ßote|ho, R. C., & $ouzo, l. M. C. (2OO1). ßu||u|nn e educonóo f|:|co no e:co|o: Corocter|:t|co:, co:o:, con:eqüénc|o: e e:troten|o: de
|nter-uennóo. Reu. de £du. F|:. I19, ss-1O.
£uon:, l.: R|ch, £.: Dou|e:, ß. 1he £moeror': New C|othe::Fot, 1h|n, ond Ouerwe|nht. 1he $oc|o| Fobr|cot|onof R|:h ond ||| Heo|th.
lourno| of 1eoch|nn |n Þhu:|co| £ducot|on, 2OO4,21, 112-19I.
Lumenn, l.: Forre:t, Þ.: Aooun||e:e,D. : (et o|.). ve|nht $totu: o: o Þred|ctor of ße|nn ßu|||ed |n 1h|rd 1hrounh $|xth Crode:.
Þed|otr|c:. Vo|. I2s No. õ, 2OIO, oo. 1OI-I1O1.
Þ|ttet, A ßerchto|d, C Ahré, et o|. (2OIO). Are odo|e:cent: w|th chron|c cond|t|on: oort|cu|or|u ot r|:h for bu||u|nn! Arch D|: Ch||d.
9s:1II-1Iõ.
Vreemon, R.: Aoron, £.: Corro||, M. A $u:temot|c Reu|ew of $choo|-ßo:ed |nteruent|on: to Þreuent ßu||u|nn. Arch Þed|otr Ado|e:c
Med. 2OO1: IõI: 1s-ss.
vonn, Þh.: Rono|d, l.: |onnott|, Þh.: leremu, v: Luh, ß. (2OIO). ßu||u|nn V|ct|m|zot|on Amonn Underwe|nht ond Ouerwe|nht U.$.
Vouth: D|fferent|o| A::oc|ot|on: for ßou: ond C|r|:. lourno| of Ado|e:cent Heo|th. 41 (2OIO) 99-IOI.
Referencias pel|culas:
Corbocho, l.: Cruz, l. (2OOs). Coborde:. £:ooño: Þroductoro: F||mox. s9 m|n
rocIot per wuettro
oteøcIêøl
Cbes|dad y 8u||y|ng en |as c|ases de Lducac|ón I|s|caŦ 1ŦÞŦCŦLŦIŦ 2010Ŵ2011
Realizado por: Rafa Maicas. Francisco Peris. José Rico y 8amuel López