Blog de Poesia Infantil i Juvenil

http://bibliopoemes.blogspot.com Muntatge: Sàlvia

Asguinaldo cego raïm de clotet una llimosneta per a este pobret.

Done-me-la prompte que me'n tinc d'anar a missa matines i a missa del gall.

Cantem ³l'aguinaldo´ Si l'hem de cantar, Que la nit és curta I hem de caminar. A peu de la muntanya, ens hem d'anar, a la bona catxupanda i al bon bacallar.

Esta nit és bona nit
Esta nit és bona nit, i venim per les estrenes, que nos trauen de damunt les tristors i moltes penes. Ací venim a cantar-li a la senyora Maria, que nos done d¶aguinaldo mes que siga una sardina. A la run-run, a la run-run, figues i panses, i apaguem la llum. Cavallers, ja estem ací, i venim a demanar que nos donen l¶aguinaldo estes festes de Nadal ...

Pastorets i pastoretes, a on aneu tan de matí? A fer esclata-sangs a la costera del pi. Trau l'aguinaldo, senyoret pollós, que si no me'n dóna li amussaré el gos

Els pastorets d'altres temps Pastorets i pastoretes, eren bons i eren sants. a on aneu tan de matí? I ara són un tall de pillos A llavar-se les que entren en hortes i camps. llaganyes a la basseta del riu. Trau l'aguinaldo, si me'n vol donar, Trau l'aguinaldo, que si no me'n dóna que jo sé que en té, no me'n tinc que anar que si no me'n dóna li arruixe el carrer.

El Jesuset de Nadal està cansat de plorar, perquè no te camiseta per a poder-se mudar. Pastoret, tu que li portes al Jesuset de la cova; un barralet d¶aiguardent i un bescuit de mitja arrova. El Jesuset de Nadal pujava paret amunt a buscar la camiseta per a mudar-se el dilluns.

El arguilando són tonyes, figues i ametlles torrades; i troços de cansalada i rastres de botifarres.

En el portal de Betlem hi ha botifarres penjades; alçarem la paella i les farem a tallades.

El Jesuset de Nadal deu estar molt devanit, perquè li diuen la missa a les dotze de la nit. Done¶m l¶aguirlando, si me¶l vol donar, que en esta cistella me¶l tinc que posar. La pandorga és un perol, el reclam un tros de llanda, i la pell és de conill, lo que furga, un tros de canya. Done¶m l¶aguirlando, si me¶l vol donar, que en esta cistella me¶l tinc que posar. La pandorga està borratxa i el que la toca també, li demanem l¶aguirlando, que no podem cantar més. Ai, que caroteta. Ai, que peüquets, que li fa sa mare al bon Jesuset

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful