Está en la página 1de 57

EDUCACIÓ FÍSICA I HÀBITS SALUDABLES

EL PAPER DE L’EDUCACIÓ FÍSICA EN LA


PROMOCIÓ DELS HÀBITS DE VIDA SALUDABLES

Adrià Muntaner Mas

Codi: 22121
obesitat infantil
condició física
Physical fitness
Physical activity
Obesity

Ortega et al., 2014 Pediatrics


https://apps.caib.es/plasalutfront/html/prev1.htm
https://apps.caib.es/plasalutfront/html/prev4.htm
l'únic moment de pràctica
obligatòria d'activitat física dirigida per
personal capacitat per els nins i adolescents
currículum
10.78

6,05
4.73

Moderate PA (min/class) Vigorous PA (min/class) MVPA (min/class)

N= 1780 (6-18 anys) Esteban-Cornejo et al. 2016 Journal of Physical Activity & Health
Bailey et al. 1995 Med Sci Sports Exerc
intensitat (MVPA) recomanada
durant les classes d’EF (mínim
del 50%)

Del 60 minuts d’activitat MVPA,


30 s’han d’aconseguir a l’escola
per què activitat
física intensa?
edufit
Objetivo. Diseñar un programa de intervención
basado en el incremento del volumen e intensidad
de las sesiones de EF en el marco escolar con los
mismos objetivos y contenidos didácticos que
persigue el currículo oficial, haciendo especial
hincapié en la mejora de la condición física

Ardoy et al. 2010 Rev Esp Salud Pública


edufit

67 adolescentes, 43 niños y 24 niñas (12-14),


pertenecientes a tres clases diferentes de un centro
educativo de Murcia fueron asignados de forma
aleatoria a grupo control (GC), grupo experimental-1
(GE1) y grupo experimental-2 (GE2).

Ardoy et al. 2010 Rev Esp Salud Pública


edufit
La intervención duró 16 semanas, en las que el GC
reprodujo la carga lectiva de EF habitual en España
(2-sesiones/semana de 55 minutos), el GE1 duplicó
la frecuencia (4-sesiones/semana) y el GE2
incrementó igualmente la frecuencia y además la
intensidad de las sesiones (4-sesiones/semana alta
intensidad).

Ardoy et al. 2010 Rev Esp Salud Pública


edufit

Ardoy et al. 2010 Rev Esp Salud Pública


Ardoy et al. 2011 Rev Esp Cardiol
Ardoy et al. 2011 Rev Esp Cardiol
Ardoy et al. 2011 Rev Esp Cardiol
Ardoy et al. 2014 Scand J Med Sci Sports
Ardoy et al. 2014 Scand J Med Sci Sports
Insulina
Capacitat aeròbica
plasmàtica en dejú

Resistència a la
Adiponectica
insulina
Costigan et al. 2016 BJSM
Costigan et al. 2016 BJSM
Costigan et al. 2016 BJSM
ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES
PER L’INCREMENT DEL
TEMPS DE COMPROMÍS
MOTOR

Adrià Muntaner Mas


TCF= TCM + IS
50-60%
50-60%

70%

80%

100%
Analitzar la gestió del temps durant les sessions
d’EF en els centres de l’estudi
HIPÒTESIS
• TCM < 30 minuts
• TU < 75% TP
• Estil DG  + TCM
• + edat alumnes  - TCM
conèixer les variables • El TO i el TIV (-)
de pèrdues de temps
Establir relacions

VARIABLES: CURS, CONTINGUT,


ESTIL E-A, AVALUACIÓ
6 professors (38 – 56 anys) (13-26 anys
exp.)
3 centres públics (Palma)
1r ESO x 1
3r ESO x 2
4t ESO x 2
1r BATX x1
TCM < 30’ TU < 75%

El TO i el TIV/TIF (-) Són les causes principals de pèrdua de temps


Estil DG  + TCM
DG= descobriment guiat
AT= assignació de tasques
CD= comandament directe
+ Edat alumnes  - TCM
Desplaçaments Contraccions
Salts isomètriques
Reptacions Activitats complicades
Estirar a nivell motriu
Empènyer
Jocs
Activitats esportives
Activitats propi pes corporal
- Recomanable fer les dues classes d’EF i afegir sessions
d’aquest tipus
- Demanar a l’alumnat el tipus d’activitat que volen fer
- 7 setmanes de duració
- Repeticions entre 10-60 s, i entre 4 i 40 repeticions
- Ràtios treball:feina≤ 1
- Monitortizació de l’esforç individual
- Dues o tres vegades per setmana
INVESTIGAM?
INVESTIGACIONS 1

Quin tipus de
contingut
aconsegueix major
intensitat a les
sessions d’Educació
Física?

Yuste, J. L., García-Jiménez, J. V., & García-Pellicer, J. J. (2013). Intensidad de las clases de Educación Física: Deportes de equipo vs. deportes individuales. Cultura, Ciencia
y Deporte, 8(24), 183–190.
Yuste, J.L.; García-Jiménez, J.V. y García-Pellicer, J.J. (2015). Intensidad de las clases de educación física en adolescentes. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte, vol. 15 (58) pp. 309-323
INVESTIGACIONS 2

Molina-García, J., Queralt, A., Estevan, I., & Sallis, J. F. (2016). Ecological correlates of Spanish adolescents’ physical activity during physical education classes. European
Physical Education Review, 22(4), 479–489
INVESTIGACIONS 3

Tipus de contingut de la sessió

Senne, T., Rowe, D., Boswell, B., Decker, J., & Douglas, S. (2009). Factors associated with adolescent physical activity during middle school physical education: A one-year
case study. European Physical Education Review, 15(3), 295–314.
INVESTIGACIONS 4

El tipus d’agrupació afecta al TCM?

Yanci, J.; Vinuesa, A.; Rodriguez, J.; Yanci, L. (2016). El tiempo de compromiso motor en las sesiones de Educación Física del primer y segundo ciclo de Educación
Primaria. Sportis Sci J, 2 (2), 239‐253
INVESTIGACIONS 5

L’estil d’ensenyament dins classe d’EF

Logan, S. W., Robinson, L. E., Webster, E. K., & Rudisill, M. E. (2015). The influence of instructional climates on time spent in management tasks and physical activity of
2nd-grade students during physical education. European Physical Education Review, 21(2), 195–205.
INVESTIGACIONS 6

L’hora de realització de la sessió

Yanci, J.; Vinuesa, A.; Rodriguez, J.; Yanci, L. (2016). El tiempo de compromiso motor en las sesiones de Educación Física del primer y segundo ciclo de Educación
Primaria. Sportis Sci J, 2 (2), 239‐253
INVESTIGACIONS 7

ràtio alumnes per classe

Elementary physical education: A focus on fitness activities and smaller class sizes are associated with higher levels of physical activity
INVESTIGACIONS 8

L’escola afecta al TCM

Factors affecting school physical education provision in England: a cross-sectional analysis


INVESTIGACIONS

Què influeix positivament en el


temps de compromís motor durant
les classes d’Educació Física?

Sex (boys), ethnicity (White), class gender


(boys-only), PE activities (team games),
lesson location (outdoors), expectancy
beliefs, subjective task values, and enjoyment
are positively associated with students’ MVPA

Correlates of physical activity of students in secondary school physical education: A systematic review of literature
INVESTIGACIONS

Què influeix negativament en el


temps de compromís motor durant
les classes d’Educació Física?

Class gender (girls-only), PE activities (movement


activities) and lesson context (knowledge) are negatively
related to students’ MVPA

Correlates of physical activity of students in secondary school physical education: A systematic review of literature
ACCIONS PER INCREMENTAR EL TCM

Com intervenir?

Effective intervention strategies


included teacher professional
learning focusing on class
organization, management and
instruction, and supplementing
usual PE lessons with high-
intensity activity

A systematic review and meta-analysis of interventions designed to increase moderate-to-vigorous physical activity in school physical education lessons
ACCIONS PER INCREMENTAR EL TCM

ASPECTES ORGANITZATIUS

ASPECTES MOTIVACIONALS

ASPECTES METODOLÒGICS

Lectura obligada

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2257146
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/UDA_EXPLICACION.pdf
REVISTES INTERNACIONALS RECOMANADES

Journal of Physical Education, Recreation & Dance


Physical Education and Sport Pedagogy
European Physical Education Review
Journal of Teaching in Physical Education
South African Journal For Research In Sport Physical
Education And Recreation
Journal of School Health