Está en la página 1de 77

Hướng dẫn thực hiện công việc driving test bằng phần

mềm TEMS Investigation và TEMS Pocket

Hanoi, 15th May 2018


NỘI DUNG

Phần I. Giới thiệu về công việc driving test Phần II. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm
TEMS Investigation
 Giới thiệu về công việc driving test  Giới thiệu về phần mềm TEMS Investigation
 Mục đích của việc driving test  Kết nối thiết bị
 Giới thiệu về các test mode trong drive test  Thiết lập workspace cho các bài đo
 Chuẩn bị cho việc driving test  Thiết lập Script
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm  Kiểm tra và giám sát trong quá trình đo
TEMS Pocket
 Export kiểm tra dữ liệu
 Giới thiệu về phần mềm TEMS Pocket
 Những điều cần lưu ý trong drive test
 Thiết lập các Script/Chạy Script
 Giám sát trong quá trình đo
 Các chú ý giám sát quá trình đo
 Cài đặt drive máy TEMS Phone và Copy dữ liệu
Phần I. Giới thiệu về công việc driving test
Giới thiệu về công việc driving test
Xây dựng, phát sóng
các trạm mới

 Driving test là gì? Drive test kiểm tra

Driving test là phương pháp đo lường và đánh giá vùng phủ, chức năng các site
đơn lẽ (SSV)
năng lực và chất lượng dịch vụ (QoS) của một mạng di động. Với việc
Chưa sẵn sàng
sử dụng các phương tiện cơ giới và các thiết bị đo với giao diện vô cho việc tối ưu
vùng, cluster Phân chia vùng, cluster
tuyến mạng thông tin di động có thể phát hiện và ghi lại các thông số vật theo khu vực địa lý
bao gồm nhiều site đơn lẽ
lý và các thông số ảo của dịch vụ thông tin di động trong một khu vực
Đã sẵn sàng cho việc tối ưu theo
địa lý nhất định. Được thực hiện trong phase đầu mới triển khai mạng vùng, cluster

hay trong quá trình tối ưu mạng truy nhập vô tuyến mạng thông tin di Tối ưu, điều chỉnh các
động thông số vô tuyến, ăng-ten

Drive test thu thập log-file ghi


nhận hiện trạng mạng

 Các kiểu thực hiện driving test


- Đo so sánh chất lượng giữa các mạng (Network Benchmarking) No Phân tích đánh giá
- Đo phục vụ cho việc tối ưu hóa (Optimization & Troubleshooting) các KPI đã đạt yêu cầu?

- Đo kiểm tra theo dõi các dịch vụ mạng (Service quality


monitoring) Yes

End
Phần I. Giới thiệu về công việc driving test
Giới thiệu về công việc driving test
Drive test: Thực hiện đo, kiểm tra việc phủ sóng và
chất lượng các dịch vụ mạng trên một vùng rộng lớn
(cluster, province…)
- Việc drive test sẽ di chuyển trên các route đã được
định sẵn bằng ô tô, xe máy…
- Quá trình di chuyển trên route sẽ được định vị qua
GPS

Walk test: Thường thực hiện việc đo, kiểm tra việc phủ
sóng và chất lượng các dịch vụ mạng trong môi trường
indoor như tòa nhà, công trình xây dựng
- Viêc thực hiện đo sẽ đi dọc các khu vực trống của
công trình theo bản vẽ công trình trong chế độ
indoor map
- Trong quá trình đo sẽ không có GPS định vị, thay
vào đó sẽ pinpoint để ghi nhận kết quả đo
Phần I. Giới thiệu về công việc driving test
Mục đích của công việc driving test

- Dữ liệu driving test ghi nhận lại hiện trạng


mạng qua dữ liệu vô tuyến, được lưu trữ
trong các logfile.

- Dữ liệu driving test làm cơ cho việc phân


tích tối ưu phần vô tuyến của mạng. Thông
qua các phần mềm chuyên dụng như TEMS
Investigation, TEMS Discovery, Actix
Analyzer…

- Làm dữ liệu báo cáo đánh giá so sánh chất


lượng mạng của mạng đối thủ, đưa ra
phương pháp tối ưu tạo lợi thế cạnh tranh
(Dữ liệu đo Benchmarking).
Phần I. Giới thiệu về công việc driving test
Giới thiệu các test mode trong drive test. Bài đo Benchmark
Benchmarking thực hiện đo so sánh hiệu năng và chất lượng của các mạng. Benchmark được thực hiện
trên 2 công nghệ 3G và 4G với 4 mạng: Vietnamobile, Viettel, VinaPhone, MobiFone với các test mode
như dưới đây

Benchmark
Technology Mode Detail Note
Idle Lock in 3G
Short Call Lock in 3G, Mobile to Mobile, Duration: 120s, Idle:10s
PS Call DL Lock in 3G. Download from FTP server (1GB)
3G
PS Call UL Lock in 3G. Upload to FTP server (1GB)
R99 DL Lock in 3G. Download from FTP server (1GB). HS support only R99. VNM only
Short Call For MT Call. Lock in 3G
Idle Lock in 4G
CS Short Call Free mode (4G/3G/2G), Mobile to Mobile. Call Duration 120 secs, 10 secs (idle)
PS Short Call DL Lock in 4G. Ping to FTP server with 32 bytes. Idle time: 10s
4G
PS Long Call DL Lock in 4G. Download from FTP server (1GB)
PS Long Call UL Lock in 4G. Upload to FTP server (1GB)
CS Short Call for MT call, Free mode ( 4G/3G/2G )
Phần I. Giới thiệu về công việc driving test
Giới thiệu các test mode trong drive test. Bài đo Optimization

Province Optimization thực hiện drive test để thu thập dữ liệu xác minh các giải pháp cho việc tối ưu mạng
với cấu hình bài đo như bên dưới

Province Optimization
Technolog
Mode Detail Note
y
Scanner Band: 10763, 10738, 2964 Doing DT in
Idle Lock 3G U900 night time for
3G
Idle Lock 3G 2100 Center Area (>
Short Call Mobile to PSTN (#110), Lock 3G, Call Duration 120 secs, 10 secs (idle) 30 sites)
Idle Lock in L900
Idle Lock in L2100 Doing DT in
CS Short Call Free mode (4G/3G/2G), #110 night time for
4G
PS Short Call Lock in 4G. Ping to FTP server with 32 bytes. Idletimes : 10s Center Area (>
PS Long Call DL Lock in L900. Download from FTP server (1GB) 30 sites)
PS Long Call DL Lock in L2100. Download from FTP server (1GB)
Phần I. Giới thiệu về công việc driving test
Giới thiệu các test mode trong drive test. Bài đo SLA KPI Drive test

SLA KPI Drive test


Technology Mode Detail Note
CS Short Call Mobile to PSTN (#110), Lock 3G, Call Duration 60 secs, 10 secs (idle)
PS Call DL Lock in 3G. Download from FTP server (1GB) download 90s, Idle 10s)
PS Call UL Lock in 3G. Upload to FTP server (1GB)
3G
R99 Call DL Lock in 3G. Download from FTP server (1GB). Handset support only R99
Idle Lock in 3G
Scanner Band: 10763, 10738, 2964
Idle Lock in 4G

Free mode (4G/3G/2G), MO Call, Mobile to Mobile. Call Duration 60 secs, Idle 15s
CS Short Call
(ensure MO&MT Handsets are in LTE network before making the call)
4G
PS Call DL Lock in 4G. Download from FTP server (1GB) (download 90s, Idle 10s)
PS Call UL Lock in 4G. Upload to FTP server (1GB) (upload 90s, Idle 10s)
Ping Test Lock in 4G. Ping to FTP server with 32 bytes.
Phần I. Giới thiệu về công việc driving test
Giới thiệu các test mode trong drive test. Chi tiết các test mode
Test Mode Mô tả Mục đích KPI Thiết bị sử dụng
Quét các tín hiệu vô tuyến Đo kiểm tra tra vùng phủ của các cell, decode các tín - 2G: Coverage, BSIC TEMS Phone (Sony Ericsson
Scan trên băng tần, kênh tần số… hiệu thu được, phân tích đánh giá nguồn nhiễu, mức decode C702, Sony Ericsson W995),
đã chọn nhiễu - 3G: Coverage, Ec/No Scanner
Đo ở chế độ rỗi của điện Đánh giá vùng phủ hiện tại của các cell, cluster - 2G: Coverage
Idle TEMS Phone
thoại Đánh giá khả năng cập nhật vị trí LAU, re-selection cell
- 3G: Coverage, LAU
- CS CSSR,
- CS CDR,
Thực hiện cuộc gọi thoại Đánh giá khả năng phục vụ và chất lượng dịch vụ thoại,
Voice call - CS Call Setup time TEMS Phone
voice call trong quá trình đo và đánh giá việc chuyển giao cuộc trong mạng
- Voice Quality
- HOSR, SHOSR (handover)
Đánh giá khả năng chuyển mạch CS trong mạng LTE
Thực hiện cuộc gọi thoại - CSFB SSR,
(TEMS Phone sẽ chuyển từ 4G về 3G, 2G khi có yêu
CS Fallback voice call trong trong mạng - CSFB CDR TEMS Phone
cầu cuộc gọi), và đánh giá khả năng quay lại mạng 4G
4G LTE - CSFB Call Setup time
LTE
- PS CSSR,
Đánh giá khả năng phục vụ chất lượng, tốc độ của đường
FTP - PS CDR, Throughput
Download file từ FTP Server tải xuống của các cell, mạng. Cũng như việc chuyển giao TEMS Phone, Datacard
download - HOSR, SHOSR, InterF
cuộc gọi PS trong mạng
HOSSR (handover)
Đánh giá khả năng phục vụ chất lượng, tốc độ của đường - PS CSSR, PS
FTP upload Upload file lê FTP Server TEMS Phone, Datacard
tải lên của các cell, mạng - CDR, Throughput
Download file từ FTP Server
R99 Đánh giá khả năng phục vụ chất lượng, tốc độ của đường TEMS Phone (Sony Ericsson
với tiêu chuẩn UMTS - Throughput
download tải xuống của các cell, mạng ở tiêu chuẩn R99 C702, Sony Ericsson W995)
Release 1999 (R99)
Kiểm tra tỷ lệ thành công PS CSSR, Latency trong 4G - PS CSSR,
Short Ping Thiết lập Ping tới một server TEMS Phone, Datacard
LTE - Latency
Phần I. Giới thiệu về công việc driving test
Chuẩn bị cho việc drive test: Phương tiện, Thiết bị
Phần I. Giới thiệu về công việc driving test
Chuẩn bị cho việc drive test: Phương tiện, Thiết bị

 Máy Scanner: Là các máy quét tần số chuyên dụng dùng để đo cho mode scan: các hang máy
canner thông dụng: PCTEL, Rohde & Schwarz (R&S)…

 Máy TEMS Phone: Là các máy điện thoại đã được cài


Firmware và phần mềm mềm chuyên dụng cho công
việc đo sóng như: TEMS Pocket (TP), Nemo Outdoor,
HW Genex PHU… (thường sẽ sử dụng TEMS Pocket)
Phần I. Giới thiệu về công việc driving test
Chuẩn bị cho việc drive test: Phương tiện, Thiết bị

 Data card: Đây là thiết bị giúp truy cập internet


thông qua modem được tích hợp sẵn trên
datacard. Từng loại thiết bị sẽ tương thích với
các công nghệ tốc độ truy cập dữ liệu tùy theo
nhà sản xuất

 GPS: Đây là thiết bị định vị, sau khi được kết


nối với TEMS nó sẽ thể hiện vị trí tọa độ thông
qua tín hiệu di động của các máy TEMS phone,
data card.
Phần I. Giới thiệu về công việc driving test
Chuẩn bị cho việc drive test: Phương tiện, Thiết bị

 HUB USB: Là thiết bị chia cổng USB giúp tăng số lượng cổng USB
cũng như tăng khả năng kết nối nhiều thiết bị đến laptop

 Bộ nguồn: Bao gồm Acqui và inverter


chuyển đổi nguồn điện từ DC  220V
AC để cung cấp điện cho laptop và các
thiết bị sạc cho TEMS Phone.

 Phương tiện di chuyển: do quá trình thực


hiện đo sóng đi qua nhiều tuyến đường
trên khoảng cách lớn. Vì cần các phương
tiện như ô tô, xe máy để di chuyển
Phần I. Giới thiệu về công việc driving test
Chuẩn bị cho việc drive test: Phần mềm (Software)

 Với các bài đo yêu cầu sử dụng laptop (laptop sẽ kết nối với các thiết bị đo). Thì các máy
tính phải được cài đặt các phần mềm sau cho việc thực hiện công việc.

 Phần mềm TEMS Investigation (TI.), Nemo Outdoor, Huawei Genex Probe… (thông
dụng sẽ sử dụng TEMS Investigatio)

 Driver cho các thiết bị sẽ được kết nối với laptop


 Driver TEMS Phone, Datacar, Scanner….
 Driver GPS.

 Các phần mềm GIS bổ trợ cho công việc trong việc quản lý test route, bản đồ, tabfile..
Phần I. Giới thiệu về công việc driving test
Chuẩn bị cho việc drive test: Các dữ liệu cần thiết

Bản đồ số
Phần I. Giới thiệu về công việc driving test
Các vấn đề cần chú ý trong quá trình drive test.

 Vấn đề về dữ liệu logfile: Dữ liệu logfile có thể bị mất do nhân viên đo kiểm không thực
hiện thu logfile trong khi vẫn drive test trên route, hoặc dữ liệu logfile bị mất do gặp vấn
đề thiết bị treo, lỗi một cách đột ngôt.

 Thiết lập tự động thu logfile trong các script


 Chú ý thiết lập, swap logfile theo thời gian, dung lượng nhất định, không nên để
logfile quá dài.
 Trong quá trình DT cần chú ý các biểu tượng ghi logfile trên chương trình TEMS

 Log-file bị lỗi không đảm đúng yêu cầu: Một số lỗi thường gặp với dữ liệu logfile như
logfile không có tín hiệu GPS khi đo route và outdoor.
 Giám sát GPS bằng cửa sổ GPS:
 Các show cửa sổ GPS. Từ Menubars  Presentation  Positioning  GPS
Phần I. Giới thiệu về công việc driving test
Các vấn đề cần chú ý trong quá trình drive test.

Các trạng thái của GPS

Trạng thái TEMS đang nhận được tín hiệu tốt của
GPS (Event: GPS Position Valid)

Trạng thái TEMS chưa nhận được tín hiệu GPS


(Event: GPS Position Invalid)
Phần II. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Investigation
Giới thiệu về phần mềm TEMS Investigation_Giao diện

Xem thêm hướng


dẫn sử dụng TEMS
Investigation như
đính kèm
Phần II. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Investigation
Giới thiệu về phần mềm TEMS Investigation _Menu &Toolbars

Toolbars: Thanh công cho phép truy cập nhanh một số


chức năng chính của TEMS Investigation

Menubars: Chứa các trường trong đấy bạn có thể truy cập
các chức năng TEMS Investigation

File Menu: Giữ một lệnh của menu file tiêu chuẩn,

Logfile: Trường cho phép thực hiện các chức năng, công cụ
của TEMS liên quan đến việc tạo, replay, Eidt logfile.
Phần II. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Investigation
Giới thiệu về phần mềm TEMS Investigation

Configuration: Đây là trường cho phép thiết lập định nghĩa các event cũng như
âm thanh cho các event và import các cell-file

Control : Trường control là trường giúp truy cập vào các chức năng cho việc
thiết lập điều khiển các cấu hình cho test mode (thiết lập các script)

Presentation: Đây là trường được sử dụng nhiều nhất. Tại đây bạn có thể show
ra việc trình bày các thông số cần giám sát trong quá trình DT tương ứng với
các công nghệ truy nhập vô tuyên khác nhau.
Phần II. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Investigation
Thiết lập các kết nối
Các bước kết nối thiết bị
 Cài driver trên máy cho từng thiết bị  để máy tính có thể nhận
diện thiết bị
 Cắm thiết bị vào máy tính (có thể thông qua HUB USB nếu có
nhiều thiết bị)
 TEMS Sẽ thực hiện quá trình Deteach các thiết bị được cắm vào
 Kết nối thiết bị  click chuột vào để kết nối các thiết bị

Lưu ý:
 Thiết bị được kết nối TEMS phải đủ số lượng và được thiết lập thứ
tự EQ (Equipment) theo đúng thiết bị tương ứng với test mode
Phần II. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Investigation
Thiết lập các kết nối

 Ngoài ra có thể kết nối riêng lẻ từng thiết bị bằng cách right click vào thiết bị muốn kết nối hoặc ngắt kết nối để thiết
lập.
Phần II. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Investigation
Thu dữ liệu log-file
 Dữ liệu logfile là dữ liệu ghi lại kết quả của quá trình đo đạc, logfile sau đó được dùng để phân tích và để đưa ra các
giải pháp tối
 Việc thu logfile có thể thực hiện thu manual hoặc được thiết lập tự động thu logfile trên các script

Thực hiện thu logfile bằng tay Thực hiện thu logfile tự động trên
script
Phần II. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Investigation
Script cho các test mode_Tạo Script
Xem hướng dẫn tạo các script cho các test mode như file đính kèm
Phần II. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Investigation
Script cho các test mode_Mở và chạy Script
Việc tạo hoặc mở các script được thực hiện tại cửa sổ "Service Control Designer”. Để trình bầy cửa sổ này Từ
MenuBars  Control  Service Control Designer. Ngoài ra Cũng có thể thấy cửa sổ này tại worksheet “Ctrl & Config”)
Phần II. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Investigation
Giới thiệu về phần mềm TEMS Investigation
Bài đo 2G:
 Giám sát việc duy trì liên tục các kết nối MS với laptop bằng cửa sổ
GSM Serving+Neighbors (Idle mode)
 Giám sát chất lượng thoại (voice call) bằng cửa sổ GSM Radio
Parameter. Việc thực hiện cuộc gọi bằng cửa sổ GSM Line Chart
(Voice call mode)
 Giám sát tốc độ download bằng cửa sổ EGPRS Line Chart (FTP
Download)
Phần II. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Investigation
Giới thiệu về phần mềm TEMS Investigation
Bài đo 3G:
 Giám sát việc duy trì liên tục các kết nối MS với laptop bằng cửa sổ
WCDMA Serving/Active Set+Neighbors (Idle mode)
 Giám sát việc thực hiện cuộc gọi bằng cửa sổ WCDMA Line Chart
(Voice Call mode)
 Giám sát tốc độ download/upload bằng cửa sổ WCDMA
HSPA/GSM Line Chart (FTP Download/Upload)
Phần II. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Investigation
Giới thiệu về phần mềm TEMS Investigation
Bài đo 4G:
 Giám sát việc duy trì liên tục các kết nối MS với laptop bằng
cửa sổ LTE Serving+Neighbors Cell (Idle mode)
 Giám sát việc thực hiện cuộc gọi CS Failback/Ping bằng cửa
sổ Event Counter (Voice Call mode)
 Giám sát tốc độ download/upload bằng cửa sổ LTE
Throughput Line Chart (FTP Download/Upload)
Phần II. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Investigation
Giới thiệu về phần mềm TEMS Investigation
Bài đo Scanner
 3G: Presentation  WCDMA  Scanning  WCDMA CPICH Best UARFCN Data

 2G: Presentation  GSM  Scanning  RSSI Scan Moniter


Hoặc qua cửa sổ RSSI Scan Bar Chart
Phần II. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Investigation
Trình bầy Workspace
Phần II. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Investigation
Export và kiểm tra dữ liệu_Export
Phần II. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Investigation
Export và kiểm tra dữ liệu_Kiểm tra dữ liệu tabfile bằng Mapinfo
Phần II. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Investigation
Upload và quản lý dữ liệu logfile
Phần II. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Investigation
Một số chú ý trong việc giám sát việc, dẫn đường

 Giám sát việc kết nối liên tục của các thiết bị đo với TEMS Investigation
 Đảm bảo đi đầy đủ các route yêu cầu DT.
 Cân chụp hình ảnh chứng minh đối với các tuyến đường không thể di chuyển được
 Đảm bảo việc ghi logfile đã được thực hiện trước khi bắt đầu DT
 Đảm bảo các logfile không bị lỗi do mất tín hiệu GPS
 Đảm bảo dữ liệu đo các các mode không xảy ra các bất thường
 Mức thu của các mode kém bất thường. (do chất lượng mức thu kém của thiết
bị, hoặc do vị trí đặt máy MS không phù hợp dẫn tới mức thu quá kém)
 MS không thực hiện được cuộc gọi, Dropped call, Handover failure liên tục
trong quá trình đo (do vấn đề lỗi thiết bị)
 MS không thực hiện được download,
Phần II. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Investigation
Một số chú ý trong việc giám sát, dẫn đường

 Thiết lập chế độ “Track Theme” cho GPS để TEMS lưu các dữ liệu GPS của các
tuyến route đã qua dù có swap logfile. Điều này giúp ích cho việc dẫn đường DT
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Giới thiệu về TEMS Pocket - Giao diện

Xem thêm hướng dẫn sử


dụng TEMS Pocket như
đính kèm
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Giới thiệu về TEMS Pocket – Data View Header

Phần cao nhất trong phần xem dữ liệu luôn hiển thị nhóm dữ liệu tổng quan liên quan đến công nghệ di động hiện tại
được sử dụng. Cũng như một cột chứa các icon phản ánh trạng thái hiện tại của TEMS Pocket.
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Giới thiệu về TEMS Pocket – Các Icon Trạng thái

Trong quá trình DT cần chú ý kiểm tra khi có bất kỳ icon nào trong 4 icon này ở trạng thái màu vàng, đỏ.

Trạng thái
Trạng thái màu xanh Trạng thái màu vàng Trạng thái màu đỏ
Chế độ

GPS
Tín hiệu GPS tốt Chưa bật GPS chưa nhận được tín hiệu GPS

Phiên dữ liệu
Phiên trước thành công Chưa chạy script Phiên trước bị lỗi

Đang trong quá trình ghi


Ghi logfile logfile, nhưng bộ nhớ trong
Đang lưu logfile Chưa bật chế độ lưu logifle
của máy còn lại là rất thấp
<20MB

Control Funcition Đang thực hiện chế độ Không sử dụng đến chế độ Chức năng lock ở lần lock
Go to Hyperlink slide lock RAT/Band Control Function trước không thành công
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Giới thiệu về TEMS Pocket – Các Menu
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Giới thiệu về TEMS Pocket – Chức năng khóa công nghệ (RAT), Băng tần (Band)

Mỗi bài đo cụ thể đều gắn với việc sẽ test trên các công nghệ truy nghệ truy nhập vô tuyến (RAT), băng tần (Band)
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Giới thiệu về TEMS Pocket – Chức năng khóa công nghệ (RAT), Băng tần (Band)
Lock RAT:
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Giới thiệu về TEMS Pocket – Chức năng khóa công nghệ (RAT), Băng tần (Band)
Lock Band:
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Đổi thứ tự thiết bị (EQ-Equipment)
Mỗi test mode sẽ được thực hiện trên một thiết bị TEMS Phone. Và sẽ được đánh số thứ tự EQ tương ứng. Để đổi thứ tự
EQ theo thứ tự EQ yêu cầu ta sẽ thực hiện theo các bước sau

Go to Hyperlink slide
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Download
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Download
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Download
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Download
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Download

Mục Ý nghĩa Thông tin cần điền


Get (download)
Command Chọn "Get"
Put (Upload)
Server Địa chỉ server 113.164.4.28 (ví dụ)
Directory Đường dẫn thư mục chứa file cần download /CBG Driver test (ví dụ)
File Tên file cần download /dl.rar (ví dụ)
User Tên tài khoản đăng nhập vào FTP Server Caobang (ví dụ)
Password Mật khẩu tài khoản đăng nhập vào FTP Server CBG@vnpt (ví dụ)
End session after Ta có thể đợi download hết file 1GB hoặc chúng ta có thể setup 1 khoảng thời
Not Set (Default)
time: gian để khi sau 1 khoảng thời gian đó phiên sẽ tự động chuyển sang phiên mới.
Preguard: Thời gian trước khi vào phiên 10 (Default)
Postguard: Thời gian sau khi kết thúc hết repeat action 5 (Default)
Repeat action Số lần lập lại phiên download (Maximum: 99) 1
Chú ý một số thông số thiết lập:
 Thời gian giữa 2 phiên download (wait time or idle time) = Preguard+Postguard
 Repeat action: 1
 End session after time: Thời gian thiết lập phiên download nếu có yêu cầu. “ Not set” nghĩa là chương trình
sẽ download trọn file đã thiết lập
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Download
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Download
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Upload
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Upload
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Upload
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Upload

Các trường trong


Ý nghĩa Thông tin cần điền
Script
Command: Put (Get là DL, Put là UL) Put
Server: Điền địa chỉ IP của FTP server 113.164.4.28 (ví dụ)
Directory: Đường dẫn vào thư mục chúng ta upload file tới /CBG Driver test (ví dụ)
Ta chọn Timestamp and serial Number là file ảo. Hoặc chúng ta cũng có thể chọn
Filename Fomat:
User selected để có thể chọn 1 file có sẵn trong máy.
User: Đây là Username của FTP server Caobang (ví dụ)
Password: Mật khẩu của FTP server CBG@vnpt (ví dụ)
File size: Độ lớn của file (dung lượng file) upload lên server 1024000 (ví dụ)
End session after Ta có thể đợi upload hết file 1GB hoặc chúng ta có thể setup 1 khoảng thời gian để
Not Set (Default)
time: khi sau 1 khoảng thời gian đó phiên sẽ tự động chuyển sang phiên mới.
Preguard: Thời gian trước khi vào phiên 10
Postguard: Thời gian sau khi kết thúc hết repeat action 5
Chú ý một số thông số thiết lập:
 Thời gian giữa 2 phiên Upload (wait time hoặc idle time) = Preguard+Postguard
 Repeat action: 1
 End session after time: Thời gian thiết lập phiên download nếu có yêu cầu. “ Not set” nghĩa là chương trình
sẽ download trọn file đã thiết lập
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Upload
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Shortcall
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Shortcall
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Shortcall
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Shortcall
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Shortcall
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Shortcall

Các trường trong Script Ý nghĩa Thông tin cần điền


Phone number Số điện thoại cần gọi tới (thiết lập theo yêu cầu của khách hàng) Số máy nghe
Call Duration Thời gian đàm thoại của 1 cuộc gọi Thời gian đàm thoại
Redial on dropped call Quay số lại khi bị rớt cuộc gọi Enable
Preguard: Thời gian trước khi vào phiên 5
Postguard: Thời gian sau khi kết thúc hết repeat action 5
Số lần lặp lại việc gọi (không có thời gian giãn cách giữa 2 cuộc gọi) -->
Repeat action 1
đặt repeat action =1
Repeat guard Thời gian trước khi lặp lại cuộc gọi (Sẽ bị disable nếu repeat action =1) Disable
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Shortcall
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Ping
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Ping
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Download
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Ping
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Ping

Các trường trong


Ý nghĩa Thông tin cần điền
Script
Host Địa chỉ FTP server 113.164.4.28 (ví dụ)
Packet size Độ lớn của gói tin 32 byte
Timeout (s) Thời gian tối đa đợi 1 ping phản hồi là 1s 1s
thường short ping sẽ là 10 và
Number of pings Số lần ping trong 1 phiên
long ping sẽ là 100
Interval (ms) Khoảng thời gian thực hiện lần ping tiếp theo 1000
Preguard thời gian đợi trước khi vào phiên 5
Postguard thời gian đợi sau khi kết thúc phiên 5
Repeat action số lần lặp lại trong 1 phiên 1
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thiết lập Script đo TEMS Pocket - Ping
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thực hiện bài đo – Chạy Script
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thực hiện bài đo – Chạy Script

Sau khi Script đã được chạy. Cần chú ý các thông số tương ứng với bài test đã đạt yêu cầu. Việc này cũng
đồng nghĩa với việc các thông số yêu cầu cho bài test đã hoạt động bình thường và script đã thiết lập đúng
Ví dụ:
- Với bài đo download/upload/Ping: Các thông số về tốc độ đã đạt yêu cầu chưa?  Đã thực hiện được phiên
download/upload/ping
- Với các bài đo voice: Cuộc gọi đã thiết lập thành công chưa?

Go to Hyper link slide


Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thông số giám sát- Download/Upload
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thông số giám sát- Shortcall
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thông số giám sát- Test Status

Tất cả các dịch vụ đều có thể trace trong mục Test Status. Chúng ta sẽ lựa chọn mục phù hợp với nhưng dịch vụ đang DT.
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Thông số giám sát- Test Status
Ngoài ra có thể theo dõi việc thực hiện các script thông qua phần “Statistics“
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Copy dữ liệu

Dữ liệu logfile được nằm trong dường dẫn: ….\Xperia Z3\Internal storage\pocket\logfiles

Xem hướng dẫn việc cài driver và về máy TEMS tại file đính kèm
Phần III. Hướng dẫn drive test bằng phần mềm TEMS Pocket
Một số lưu ý khi thực hiện drive test bằng TEMS Pocket

 Việc thực hiện drive test bằng TEMS Pocket. Các test mode sẽ thực hiện trên từng máy riêng và thu logfile riêng trên
từng máy. Vì vậy cần sử dụng đúng máy đã thiết lập với test mode tương ứng  việc quản lý dữ liệu logfile sẽ dễ
dàng hơn. Xem việc thiết lập thứ EQ tại đây

 Chú ý các trạng thái màu sắc của các icon status để giám sát việc thực hiện các bài đo, thu logfile và tín hiệu GPS.
Xem các trạng thái của icon status tại đây

 Chú ý các thông số và trạng thái sau khi thực hiện chạy script và bắt đầu di chuyển. Xem tại đây
Thanks you!