Está en la página 1de 19

SHE101 (HUBUNGAN ETNIK)

Agama dan Hubungan Etnik


Dr. Radieah Mohd Nor
Aras 5, Perpustakaan Hamzah Sendut
Universiti Sains Malaysia
Pulau Pinang
radieah@usm.my
04-653 6652
AGAMA DAN HUBUNGAN ETNIK

Kenali
Kedudukan agama-
agama di agama di
Malaysia Malaysia
Bentuk atau
pembahagian
agama
Peranan
agama

Apakah itu
agama?
Budaya,
tingkah laku,

APAKAH ITU AGAMA? amalan

• Satu sistem budaya, tingkah laku dan Pandangan


amalan, pandangan alam, kitab suci, alam
tempat suci, etika, dan organisasi
kemasyarakatan yang berkaitan
manusia dengan apa yang ahli Kitab
Etika
antropologi1 kenalinya sebagai
"sesuatu perintah kewujudan / "an
order of existence".
Tempat
Organisasi
• 1Antropologi berasal dari kata Yunani άνθρωπος
(baca: anthropos yang berarti "manusia" atau
"orang", dan logos yang berarti ilmu. Antropologi
mempelajari manusia sebagai makhluk biologis
sekaligus makhluk sosial Perintah
kewujudan
PENGERTIAN AGAMA SECARA UMUM
• Istilah agama dalam bahasa Sanskrit terdiri daripada kosa
kata:
PENGERTIAN AGAMA
MENURUT AHLI SOSIOLOGI
• Émile Durkheim - “Agama merupakan
kekuatan yang amat mempengaruhi
sikap manusia secara individu maupun
masyarakat”
• Franz Dähler– “Agama adalah hubungan
manusia dengan kekuasaan yang suci.
Kekuasaan yang suci tersebut lebih tinggi
daripada manusia”.
PERANAN AGAMA DALAM MASYARAKAT

• Agama yang hadir dalam sejarah Tuhan


peradaban manusia tidak hanya
berorientasi kepada Tuhan (spiritual)
namun juga berorientasi dalam
kehidupan bermasyarakat.

Hubungan
menegak
• Sekiranya agama tidak mengundang
penyelesaian, agama tersebut bukan
dari Tuhan.

Makhluk Manusia Manusia


Hubungan mendatar
Menentukan tradisi
dan budaya

Meningkatkan Memperkukuh
semangat sumber rujukan untuk
nasionalisme pemerintahan

Memperkukuh
sumber rujukan
perundangan

Menentukan nilai
hidup masyarakat
PERANAN AGAMA
Memperkukuh
sebuah ketamadunan
PEMBAHAGIAN AGAMA

Graham Harvey (2000) Secara umumnya


Agama Samawi
Agama-agama dunia (world religions):
•Agama yang bersumberkan wahyu daripada Tuhan
•Satu istilah yang merujuk kepada pelbagai
•Memiliki Rasul/Nabi atau pesuruh (Nabi Muhammad
agama antarabangsa
s.a.w, Nabi Isa a.s, Nabi Musa a.s dan lain-lain)
•Contoh: Islam, Kristian, Buddha dan Hindu.
•Memiliki kitab suci. Al-Quran, Bible (Injil), Talmud (Taurat).
•Contoh Islam, Kristian dan Yahudi
Agama pribumi,
•Merujuk kepada yang lebih kecil, kumpulan
agama budaya tertentu atau negara tertentu;
dan Agama Budaya
•Agama yang diilhamkan dan dilahirkan oleh falsafah
Gerakan agama baru manusia dan ada kalanya oleh ahli fikir masyarakat
•Merujuk kepada agama baru-baru ini •Contoh animisme, Confucius, Hindu, Buddha, Sikh,
dibangunkan Tao, Shinta dan juga primitif.
KEDUDUKAN AGAMA DI MALAYSIA
70
Taburan peratus penduduk mengikut agama di Malaysia (2010)
60
61.3

50

40

30

20
19.8

10
9.2
6.39 1.3 1 0.7 0.4
0
Islam Buddha Kristian Hindu Konfusianisme, Tidak diketahui Tiada agama Lain-lain agama
Tao dan
Puak/suku/folk/
agama tradisi
lain orang Cina
AGAMA-AGAMA DI MALAYSIA
ISLAM
1. Islam bersifat menyeluruh- ditujukan kepada
semua makhluk termasuk manusia
2. Surah al-Sabak: 28 “Dan kami (Allah) tidak
mengutuskanmu wahai Muhammad melainkan
untuk manusia seluruhnya: Memberi berita baik
(kepada yang taat) dan berita buruk (kepada
yang ingkar)
3. Tidak kira dari mana asal, warna kulit, bahasa,
jantina, peringkat umur, status atau keturunan
4. Islam sentiasa menyuruh melakukan kebaikan
dan melarang melakukan keburukan
5. Islam menyuruh manusia menggunakan akal
untuk mencari kebenaran
6. Islam menganggp dunia sebagai jambatan ke
akhirat.
7. Untuk bahagia di akhirat, kebaikan perlu
dilakukan di dunia
8. Darjat manusia adalah sama.
9. Tidak ada sistem pendeta atau hamba abdi
10. Semuanya sama di sisi Tuhan
11. Tidak ada perbezaan dari segi keturunan,
bangsa, warna ataupun kedudukan
12. Yang membezakan hanyalah amalan kebaikan
(kepada Allah dan manusia)
13. Setiap manusia mempunyai hak dan
tanggungjawab yang tersendiri
BUDDHA
1. Jangan membunuh
2. Jangan mencuri
3. Jangan melakukan perkara
buruk atau yang tidak
bermoral
4. Jangan menipu atau
berbohong
5. Jangan minum benda yang
memabukkan
6. Tidak boleh makan selepas
tengah hari
7. Tidak boleh berhibur
8. Tidak boleh berhias
9. Tidak boleh bermewah-
mewah atau bersenang-
senang
KRISTIAN
• Secara asasnya terdapat tiga aliran
mazhab utama dalam agama Kristian
iaitu Roman Katolik, Protestan dan
Evangelikal.
• Holy Bible adalah kitab suci dalam
agama Kristian.
• Ia terbahagi kepada dua bahagian
iaitu Old Testament (perjanjian lama)
dan New Testament (perjanjian Baru)
• Penganut Kristian mengakui kitab suci
agama Yahudi iaitu Old Testament
adalah sebahagian dari kitab sucinya.
(Sou'yb, 1996 : 318)
• Terdapat 5 doktrin utama dalam
agama Kristian sebagaimana berikut:
• Doktrin Dosa Warisan (The Original Sin)
• Doktrin Anak Tuhan (The Sonship of God)
• Doktrin ketuhanan Jesus (The Divinity of Jesus)
• Doktrin Kesucian Triniti (The Holy Trinity)
• Doktrin Penyaliban Jesus. (The Cruxifixion Jesus)
HINDU
Agama ini berkonsepkan kitaran
semuala (cyclical religion), sama
seperti roda yang tidak ada
permulaan dan pengakhiran.

Perbuatan yang baik dipanggil


PUNYA dan perbuatan buruk
dikenali sebagai PAPA.

PAPA dan PUNYA menetukan


nasib seseorang pada kelahiran
yang akan datang.

Tujuan kitaran semula ialah untuk


mencapai kebebasan dan
keselamatan yang dipanggil
MOKHSA.
SIKH
• Lebih berbentuk peraturan kemasyarakatan

• Percaya kepada kelahiran semula

• Sekiranya seseorang pada kehidupan lalu


jahat, dia tidak akan dilahirkan dalam
kedudukan yang lebih tingga atau rendah,
tetapi dilahirkan dalam keadaan yang sama.

• MUHKTI adalah keselamatan dan kebebasan


rohani seperti hidup yang kekal abadi.

• Salah satu cara untuk mencapai MUKHTI ialah


melalui amalan menuntut ilmu, berdisiplin dan
berkhidmat pada manusia.

• Terdapat beberapa larangan, salah satunya


tidak boleh berkelakuan buruk ataupun tidak
bermoral.
Agama Lambang Perpaduan
Bukan untuk Perpecahan
Saling kenal mengenali
Mengeratkan sesama bangsa
Persamaan dalam etika, perbezaan
dalam berakidah
Mengelakkan berlakunya salah faham
Sikap toleransi
Menghargai perbezaan
“Kenalilah agama rakanmu sebaik-
baiknya. Nanti kamu akan lihat
dirimu juga ada bersamanya.
Kalau kamu tidak kenal dia, mana
mungkin akan lahirnya cinta”
- Radieah Mohd Nor
TERIMA KASIH