Está en la página 1de 49

I.E.S.

García Barbón
Curso 2018-2019
COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA
Xaneiro 2019
2º CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA
MÓDULO DATA HORA AULA

INGLÉS Xoves 21 de marzo 18:00 3

2º CICLO SUPERIOR
INGLÉS Mércores 20 de marzo 16:00 4

PROCESO Lus 18 de marzo 18:15 4


INTEGRAL /
XEST. DOCUMENT

OFIMÁTICA Martes 19 de marzo 18:15 4


2ª AVALIACIÓN MÉRCORES
1º BACHARELATO 27 DE MARZO
CICLOS
1º FPB
HORA SALA DE REUNIÓNS BIBLIOTECA AULA O1
15:15-15:45 2º CM Elve 2º CM Xestión 1º BAC

15.45-16:15 1ºCM Elve 2º CS


1º FP Básica
Servizos

16:15-16:45 1º FPB Auto 1º CS CM CAE

16:45-17:15 1º CM Mantemento 1º CM Xestión

17:15-17:45 2º CM Mantemento
CALENDARIO FIN DO 2º
TRIMESTRE
29 de MARZO de 2019

• Entrega de notas no recreo (Titores -


aulas de referencia)
• Asinar actas
VENRES
12 ABRIL 2019

PRIMEIRA AVALIACIÓN ESA


NIVEL I MÓDULO II
NIVEL II MÓDULO IV

SALA DE REUNIÓNS
HORA GRUPO
11:20-11:30 ESA 1
11:30-11:50 ESA 2
MÓDULO DATA HORA AULA
CIENCIAS APLICADAS I Luns 1 de abril 15:45 18

COMUNICACIÓN E Luns 1 de abril 18:15 18


SOCIEDADE
ALUMNADO CON PERDA DO DEREITO
Á AVALIACIÓN CONTINUA (PD)
*Resolución 24 de xullo de 2018:
O alumnado que perdera o dereito á avaliación continua nun
determinado módulo terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á
avaliación final do módulo correspondente, de acordo co artigo 25.5 da
Orde do 12 de xullo de 2011.

*Orde do 13 de xullo fo 2015:


No segundo curso do ciclo a Avaliación final de módulos realizarase
con anterioridade ao período establecido con carácter xeral para a
realización da FCT.
2º FPB SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
2, 3 e 4 de ABRIL
MÓDULO DATA HORA AULA
CIENCIAS APLICADAS Xoves 4 de abril 08:50 Aula 15
COMUNICACIÓN e SOCIEDADE Mércores 3 de abril 08:50 Aula 15

INGLÉS Mércores 3 de abril 09:40 Aula 15

PREPARACIÓN DE PEDIDOS Xoves 4 de abril 13:30 Aula 15

APLICAC. BÁSICAS OFIMÁT. Martes 2 de abril 11:50 Aula 15

ATENC. CLIENTELA Martes 2 de abril 08:50 Aula 15


2º FPB MANTEMENTO de VEHÍCULOS
2, 3 e 4 de ABRIL
MÓDULO DATA HORA AULA
CIENCIAS APLICADAS Mércores 3 de abril 08:50 Aula 13

COMUNICACIÓN e SOCIEDADE Xoves 4 de abril 09:40 Aula 13

INGLÉS Martes 2 de abril 08:50 Aula 13

ELECTRICIDADE do VEHÍCULO Martes 2 de abril 10:30 Taller 4

MECÁNICA do VEHÍCULO Mércores 3 de abril 10:30 Taller 4


MÉRCORES
10 ABRIL 2019

2ªAVALIACIÓN-AVALIACIÓN FINAL DE MÓDULOS


2º FPB

SALA DE REUNIÓNS

HORA GRUPO
14:30-15:00 2º FPB SERV
15:00-15:30 2º FPB AUTO
• XOVES 11 DE ABRIL

• RECREO
• Entrega de notas – 2º FP Básica
polos titores na aula de referencia.
• Asinar actas
23-25 ABRIL
2019
MATERIA DATA HORA AULA
L. CASTELÁ Mércores
(2 ALUMNOS) 24 de abril 16:00 12

FÍSCA E QUÍMICA Mércores 16:00 Laboratorio


24 de abril

MATEMÁTICAS CCSS Mércores 16:00 17


(5 ALUMNOS) 24 de abril

MATEMÁTICAS I Mércores 16:00 17


(1 ALUMNA) 24 de abril

L. GALEGA Xoves
(2 ALUMNOs) 25 de abril 16:00 12

INGLÉS Martes
(9 ALUMNOS) 23 de abril 16:00 12

HISTORIA MC Mércores 17:15 12


(1 ALUMNA) 24 de abril
AVALIACIÓN
PENDENTES DE BACHARELATO

VENRES 26 de ABRIL
11:20 h.(RECREO)
SALA DE REUNIÓNS
AVALIACIÓN FINAL
2º BACHARELATO
FINAIS DEMAIO
DATA PENDENTE DE
FIXAR EN FUNCIÓN
DO CALENDARIO DA
CIUG
AVALIACIÓN FINAL
2º BACHARELATO

HORA GRUPO
2º Bach A

Sala de Reunións
CONVOCATORIA ORDINARIA
DÍAS: 12-13-14 DE XUÑO
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
DÍAS 10-11-12 DE XULLO
6 – 9 MAIO
MATERIA DATA HORA AULA
ÁMBITO CIENTÍFICO Luns 6 de maio 20:00 12
Esa 1&2
INGLÉS Mércores 8 de maio 20:00 12
Esa 1&2
CIENCIAS SOCIAIS Martes 7 de maio 20:00 12
Esa 1&2
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Xoves 9 maio 20:00 12
Esa 1&2
Módulos I e III
VENRES 10 de MAIO
11:20 (RECREO)
Sala de Reunións
Luns 3 de xuño:
3ª Avaliación parcial de módulos de CCFF
(excepto FPB)

Luns 24 de xuño :
Avaliación final de módulos CCFF e FPB
Alumnado CCFF con módulos pendentes

• Para o alumnado que teña módulos pendentes logo de realizada a terceira avaliación
parcial, o equipo docente realizará un informe de avaliación individualizado que debe
servir de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación.
•A cualificación definitiva destes módulos farase efectiva na avaliación final de módulos
de primeiro curso. Non obstante, nos módulos superados a cualificación final coincidirá
coa obtenida na terceira avaliación parcial. (Art. 29 Avaliacións parciais de módulos de primeiro curso)

•No suposto de que se pase de curso con módulos pendentes, o alumnado deber ser
informado das actividades programadas para a súa recuperación, así como do período
da súa realización, temporalización e data en que serán avaliados, que coincidirá coa
sesión de avaliación parcial previa a realiazación da FCT en período ordinario. (Art. 29
Avaliacións parciais de módulos de primeiro curso)

Lexislación de referencia:
Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do
alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.
Informe de avaliación individualizado CCFF

Será elaborado polo titor ou a titora en colaboración co resto do equipo docente, e


nel consignarase a información que resulte necesaria para a continuidade do proceso
de aprendizaxe do alumno ou alumna.

O informe de avaliación individualizado realizarase para o alumnado que alcance a


promoción de curso con módulos pendentes, para o alumnado que non poida acceder
á FCT por ter módulos pendentes no réxime ordinario e para o alumnado que se
traslade a outro centro sen ter rematado o curso.

Incluirá, de ser o caso, as cualificacións parciais ou valoracións de aprendizaxe


outorgadas ata ese momento ao alumno ou á alumna, as medidas tomadas de reforzo
educativo ou de flexibilización na duración das ensinanzas, as validacións ou exencións
concedidas, as actividades propostas para a recuperación de módulos, e cantos outros
aspectos de índole educativa se consideren salientables. (Art. 39 Informe de avaliación individualizado)

Lexislación de referencia:
Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das
ensinanzas de formación profesional inicial.
PROMOCIÓN EN CCFF

O ALUMNADO PODERÁ FORMALIZAR A MATRÍCULA NO SEGUNDO CURSO


CANDO TEÑA SUPERADOS
TODOS OS MÓDULOS DE PRIMEIRO CURSO OU SE A
SUMA DA DURACIÓN DO MÓDULO OU DOS MÓDULOS
PENDENTES NON SUPERA AS 300 HORAS
( Art. 4 Matrícula polo réxime ordinario na modalidade presencial)

Lexislación de referencia:
Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a
acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.
3ª AVALIACIÓN
PARCIAL CCFF
HORA SALA DE REUNIÓNS AULA 01
18:30-19:00 1º CS ADMÓN & 1º MANTEMENTO
FINANZAS

19:00-19:30 1º CM XESTIÓN CAE

19:30-20:00 1º ELVE
ALUMNADO CON PERDA DO DEREITO
Á AVALIACIÓN CONTINUA (PD)
E PARA ALUMNOS CON MÓDULOS
PENDENTES NA TERCEIRA
AVALIACIÓN
O alumnado con PD non terá dereito a realizar para eses módulos as
actividades de recuperación.
*(Resolución do 30 de xullo de 2013 polo que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos CCFF)
1º CS Administración e Finanzas
MÓDULOS DATA HORA AULA

FOL Xoves 20 de xuño 08:50 Aula 4

Proceso integral da actividade Venres 21 de xuño 11:50 Aula 4


comercial
Comunicación e atención á Venres 21 de xuño 08 : 50 Aula 4
clientela
Inglés Martes 18 de xuño 08:50 Aula 4

Xestión da documentación Mércores 19 de xuño 12:40 Aula 4


xurídica e empresarial
Ofimática e Proceso da Martes 18 de xuño 15:45 Aula 4
información
RRHH e responsabilidade social Mércores 19 de xuño 11 : 50 Aula 4
corporativa
2º CS Admistración e Finanzas

MÓDULO DATA HORA AULA


XESTIÓN DE RECURSOS Venres 21 de xuño 11:50 Aula 10
HUMANOS
XESTIÓN LOXÍSTICA E Mércores 19 de xuño 11:50 Aula 10
COMERCIAL

XESTIÓN FINANCEIRA Martes 18 de xuño 15:45 Aula 10

CONTABILIDADE E FISCALIDADE Mércores 19 de xuño 08:50 Aula 10

SIMULACIÓN EMPRESARIAL Xoves 20 de xuño 08:50 Aula 10


1º CM ELVE
MÓDULOS DATA HORA AULA
Sistemas de trans e freado Xoves 20 de xuño 12:40 Taller 2

Motores Martes 18 de xuño 15:45 Taller 2

Mecanizado Básico Mércores 19 de xuño 10:30 Taller 2

Circuítos de fluídos, suspensión e Martes 18 de xuño 08:50 Taller 2


dirección
FOL Venres 21 de xuño 13:30 Aula 01

Sistemas de carga e arranque Xoves 20 de xuño 09:40 Taller 2


2º CM ELVE
MÓDULOS DATA HORA AULA
Sistemas de seguridade Xoves 20 de xuño 11:50 Taller 1

Empresa e Inic. Emprend. Martes 18 de xuño 11:50 Pol iv. Taller 2

Circuítos Eléctricos Venres 21 de xuño 11:50 Taller 1

Sistemas Aux. do Motor Mércores 19 de xuño 08:50 Taller 1


1º CM MANTEMENTO
MÓDULOS DATA HORA AULA

FOL Venres 21 de xuño 10:30 Polivalente Mantemento

Electricidade e automatismos Martes 18 de xuño 08:50 Aula Automatismos


eléctricos
Automatismos pneumáticos e Mércores 19 de xuño 09:40 Aula Automatismos
hidráulicos
Técnicas de unión e montaxe Xoves 20 de xuño 08:50 Taller Mecanizado

Técnicas de fabricación Martes 18 de xuño 15:45 Taller Mecanizado


2º CM MANTEMENTO
MÓDULOS DATA HORA AULA

Montaxe e mantemento Venres 21 de xuño 08:50 Taller Mecanizado


mecánico

Montaxe e mantemento de liñas Mércores 19 de xuño 11:50 Aula Automatismos


automatizadas

Empresa e iniciativa Martes 18 de xuño 08:50 Polivalente


emprendedora Mantemento

Montaxe e mantemento Xoves 20 de xuño 08:50 Aula Automatismos


eléctrico- electrónico
1º CM XESTIÓN ADM
MÓDULOS DATA HORA AULA
FOL Venres 10 de xuño 08:50 Aula 2

Técnica contable Mércores 19 de xuño 08:50 Aula 2

Op. Axu. Xest. Tesourería Martes 18 de xuño 15:45 Aula 2

Trat. Informático da información Venres 21 de xuño 11:50 Aula 2

Inglés Martes 18 de xuño 08:50 Aula 2

Op. Advas de Compravenda Xoves 20 de xuño 08:50 Aula 2


2º CM XESTIÓN ADM
MÓDULOS DATA HORA AULA
Tratamento da Xoves 20 de xuño 09:40 Aula 3
documentación contable
Operaciónes advas. De Martes 18 de xuño 11:50 Aula 3
RRHH
Empresa na aula Mércores 19 de xuño 11:50 Aula 3

Empresa e Martes 18 de xuño 15:45 Aula 3


administración
Comunicación Venres 21 de xuño 11:50 Aula 3
empresarial e atención á
clientela
CAE
MÓDULOS DATA HORA AULA
TAO Mércores 19 de xuño 12:40 Taller enfermería

Promoción Venres 21 de xuño 09:40 Taller enfermería

FOL Venres 21 de xuño 08:50 Poliv. enfermería

Hixiene Martes 18 de xuño 08:50 Taller enfermería

RET Mércores 19 de xuño 11:50 Poliv. enfermería

Operación Xoves 20 de xuño 11:50 Taller enfermería


Advas.
TBE Martes 18 de xuño 15:45 Taller enfermería
ALUMNADO CON PERDA DO DEREITO
Á AVALIACIÓN CONTINUA (PD)
*Resolución 3 de agosto de 2017:
O alumnado que perdera o dereito á avaliación continua nun
determinado módulo terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á
avaliación final do módulo correspondente, de acordo co artigo 25.5 da
Orde do 12 de xullo de 2011.

*Orde do 13 de xullo de 2015:


No primeiro curso do ciclo a avaliación final de módulos realizarase
coincidindo coa finalización das actividades lectivas.
1º FPB SERVIZOS ADMINISTRATIVOS

MÓDULO DATA HORA AULA


CIENCIAS APLICADAS Venres 21 de xuño 08:50 Aula 18

COMUNICACIÓN e SOCIEDADE Martes 18 de xuño 08:50 Aula 18

INGLÉS Xoves 20 de xuño 13:30 Aula 18

TÉCNICAS ADVAS BÁSICAS Mércores 19 de xuño 11:50 Aula 18

TRATAMENTO INFORMÁTICO DE Xoves 20 de xuño 08:50 Aula 18


DATOS
ARQUIVAMENTO e Martes 18 de xuño 10:30 Aula 18
COMUNICACIÓN
1º FPB MANTEMENTO de VEHÍCULOS

MÓDULO DATA HORA AULA


CIENCIAS APLICADAS Venres 21 de xuño 08:50 Polivalente auto

COMUNICACIÓN e SOCIEDADE Martes 18 de xuño 10:30 Polivalente auto

INGLÉS Xoves 20 de xuño 11:50 Polivalente auto

MECANIZADO e SOLDADURA Martes 18 de xuño 08:50 Taller 3

AMOVIBLES Mércores 19 de xuño 11:50 Taller 3

PREPARACIÓN de SUPERFICIES Venres 21 de xuño 11:50 Taller 3


INFORMES FINAIS DE CURSO CCFF

Art. 24 Informes finais de curso

Ao remate de cada curso académico, o profesor ou a profesora que


exerzan a titoría, elaborarán un informe que deberá conter os seguintes
puntos:
-Distribución dos módulos que integran cada curso do ciclo formativo
entre o profesorado que o imparta, incluíndo os criterios empregados
para tal distribución.
-Datos sobre matrícula, promoción, titulacións e calquera outro interés.
-Breve resumo das actividades de recuperación dos módulos e
valoración do resultado obtido.
-Actividades complementarias e extraescolares desenvolvidas.

ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de
formación profesional inicial
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3F1-120711-4341_gl.pdf
INFORMES DE AVALIACIÓN
INDIVIDUALIZADOS ALUMNOS
BACHARELATO

Despois da avaliación ordinaria cada


profesor realizará un informe
individualizado no que reflectirá (Na
memoria usb entregada a principio
de curso están os modelos)
MATERIA DATA HORA AULA
L. CASTELÁ Mércores
12 de xuño 11:50 12

FÍSCA E QUÍMICA Martes 12:40 Laboratorio


11 de xuño

MATEMÁTICAS CCSS Luns 18:15 17


10 de xuño

MATEMÁTICAS I Luns 18:15 17


10 de xuño

L. GALEGA Xoves
13 de xuño 12:40 17
INGLÉS Martes
11 de xuño 16:00 17

HISTORIA MC Mércores 17:15 12


12 de xuño
AVALIACIÓN
EXTRAORDINARIA
PENDENTES DE BACHARELATO

VENRES 14 de XUÑO
11:20 h.(RECREO)
SALA DE REUNIÓNS
MATERIA DATA HORA AULA
INGLÉS Luns 17
de xuño 11:50 14/17

PSICOLOXÍA Luns 13:30 17


17 de xuño

MATEM. APLIC/ Xoves 09:40 AULA 17/


DEB.TÉCN/ QUÍMICA 20 de xuño AULA DEBUXO/
LABORAT F Q
BIOLO/ ECONOM/ FÍSICA Martes 09:40 LABORATORIO/
18 de xuño AULA 17
/ LABORAT FÍSICA
L. CASTELÁ Mércores
19 de xuño 09:40 12/17

HISTORIA Mércores 11:50


19 de xuño 17

HISTO FILO/ Martes 11:50 17/14


MATEMÁT II 18 de xuño

L. GALEGA Xoves 11:50 17


19 de xuño

MÉT ESTATÍSTICOS/ Venres 08:50 17/14


XEOGR E HIST GAL 21 de xuño

CTMA/ TICII Venres 10:30 LABORATORIO/


21 de xuño
AULA INFORM
Venres
21 DE XUÑO 2019
Luns
24 DE XUÑO
2019
1º e 2º BACHARELATO
CCFF ESA FPB

HORA TALLER CAE BIBLIOTECA SALA DE REUNIÓNS


9:00-9:30 1º CS 1º FPB SERVIZOS 2º CM Mantemento
9:30-10:00 1º CM Xestión 2º FPB SERVIZOS 1º CM Mantemento

10:00-10:30 2º CM Xestión 1º BACH A 1º CM ELVE


10:30-11:00 2º CS 2º BACH 2º CM ELVE
11:00-11:30 ESA 1 & ESA 2 1º FPB AUTO CM CAE
11:30-12:00 2º FPB AUTO
ENTREGA DE BOLETÍNS: MARTES 25 DE XUÑO - 9:00 HORAS
TITORES EN AULAS DE REFERENCIA

ATENCIÓN AO ALUMNADO: 25 DE XUÑO DE 9-12 HORAS

RECLAMACIÓNS : 25-26 XUÑO. Oficina 9-14h. -