Está en la página 1de 4

Ama Namin

(Elim)
Ama namin sumasalangit
ka. Sambahin ang ngalan
Mo. Mapasa-amin ang
kaharian Mo, sundin ang
loob mo dito sa lupa para
ng sa langit.
Bigyan Mo kami ngayon
ng aming kakanin sa
bawa’t araw. At patawarin
Mo ang aming sala tulad
ng aming pagpapatawad
sa nagkakasala sa amin.
At h’wag Mo
kaming ipahintulot
sa tukso, At iadya
Mo kami sa lahat ng
masama.