Báo cáo t t nghi p

Tìm hi u và m r ng Openbravo tri n khai h th ng ERP cho doanh nghi p
GVHD: ThS. Lê Phi Hùng GVPB: ThS. Mai Anh Th Sinh Viên Th c Hi n: T ng Nguyên H nh Nguy n Th G m Tr ng Thành Trung Nguy n Hoàng Phúc

N i dung báo cáo 
   Gi i thi u tài T ng quan v ERP Tìm hi u gi i pháp ERP: Openbravo Phát tri n Openbravo ánh giá Openbravo Quy trình tri n khai Openbravo cho công ty Ng c Phúc K t qu t c và h ng phát tri n Demo ng d ng Openbravo

I. Gi i thi u 

tài 

Trong th i i hi n nay, các ngành khoa h c và công ngh phát tri n nh v bão, c bi t là công ngh thông tin. Nh ng n m g n ây, H th ng Ho ch nh Ngu n l c Doanh nghi p (ERP-Enterprise Resource Planning) c nhi u công ty và t p oàn l n quan tâm và th c hi n tri n khai cho doanh nghi p mình nh m mang l i hi u qu kinh t cao.

Lý do ch n 

tài 

Khách quan: ERP là v n r t th i s hi n nay. Cung c p cho doanh nghi p m t gi i pháp qu n lý doanh nghi p hi u qu h n và ít t n chi phí. Ch quan: OpenBravo là h th ng ERP c vi t b ng ngôn ng Java. Chúng em nh n th y ây là m t tài hay, b ích và vô cùng th c t .

Tìm hi u quy trình tri n khai ERP cho doanh nghi p trên th c t . Nghiên c u Openbravo n m v ng c các ch c n ng. quy trình nghi p v c a t ng phân h .M c ích tài  Tìm hi u t ng quan v ERP và các quy trình nghi p v liên quan trong doanh nghi p. Tìm hi u các ch c n ng trong CRM và các quy trình nghi p v có liên quan. .

tùy ch nh. hi n th c Openbravo.M c ích tài (tt)  Tìm hi u quy trình d ng d li u vào Openbravo. Phát tri n và ánh giá Openbravo. Tri n khai Openbravo cho doanh nghi p. . cách c u hình.

Ph n m m OpenBravo: ch c n ng c a các phân h . Tìm hi u quy trình tri n khai ERP cho doanh nghi p trên th c t . các quy trình nghi p v liên quan bên ngoài. Tìm hi u CRM và các nghi p v th c t .N i dung nghiên c u   Tìm hi u ERP. . quy trình nghi p v trong t ng phân h .

D ng d li u vào trong OpenBravo. Cách áp d ng các quy trình nghi p v vào OpenBravo.N i dung nghiên c u(tt)   Cách c u hình OpenBravo cho phù h p v i yêu c u c a doanh nghi p. Tìm hi u cách b n a hóa Openbravo. tùy ch nh giao di n. . báo cáo.

Phân tích yêu c u doanh nghi p xác nh nh ng ch c n ng c n thi t. th c hi n l y yêu c u c a doanh nghi p.N i dung nghiên c u(tt) Tri n khai Openbravo cho doanh nghi p s n xu t d t may Ng c Phúc:   Ti p xúc tr c ti p. Th c hi n thu th p d li u c a công ty. . Ti n hành ch nh s a l i Openbravo ra phiên b n ch n l c cho doanh nghi p s d ng.

N i dung nghiên c u(tt)   a d li u th t vào h th ng. ào t o ng i dùng cu i. . Ch y th . bàn giao s n ph m. ch y th . ki m tra. Cài t phiên b n Openbravo ã ch n l c cho công ty. ki m tra.

báo cáo v. Qu n lý mua hàng. T ng quan v ERP ERP (Enterprise Resource Planning) là h th ng ho ch nh ngu n l c doanh nghi p giúp công ty qu n lý các ho t ng: Phân tích tài chính k toán. Ho ch nh và qu n lý s n xu t. Qu n lý nhân s .v« . Qu n lý t n kho.II. bán hàng. Qu n lý v t t . Qu n lý quan h v i khách hàng. các công c d báo và l p k ho ch.

. T ng quan v ERP (tt) Ki n trúc c a ERP.II.

có kh n ng chia s . T ng quan v ERP (tt) L i ích c a doanh nghi p khi tri n khai ERP: T ng n ng su t lao ng. c i ti n qu n lý hàng t n kho. Thông tin c a doanh nghi p c t p trung. K toán chính xác h n.II. y . Các quy trình kinh doanh c xác nh rõ ràng h n. qu n lý nhân s hi u qu h n. T ch c l i các ho t ng c a DN. k p th i. tính an toàn cao. .

T ng quan v ERP (tt) Các ph n m m ERP mã ngu n m ph bi n hi n nay:    OPENBRAVO COMPIERE OPENTAPS XTUPLE OPENERP ERP5 JFIRE .II.

Các phiên b n th ng m i: QuickStart Edition SMB Edition Enterprise Edition .III. Tìm hi u gi i pháp ERP: Openbravo  Openbravo là 1 gi i pháp ERP mã ngu n m c thi t k cho các doanh nghi p v a và nh .

Các ch c n ng chính .

Quy trình qu n lý mua hàng .

Quy trình qu n lý bán hàng .

Quy trình qu n lý kho .

Quy trình qu n lý s n xu t .

IV. Phát tri n Openbravo Ki n trúc chính c a Openbravo .

.

Ba cách phát tri n Openbravo .

Các công ngh s d ng trong Openbravo      MVC Foundation Framework (MVC-FF) XmlEngine SQLC HttpBaseServlet Data Access Layer MDD (Model Driven Development) Java và JavaScript SQL và PL / SQL XML XHTML .

giao di n p. Thi t k theo mô hình web. Tích h p y tính n ng c b n c a ERP. giao di n cho t ng ch c n ng. ng b v c u trúc.V. . qui t c. ánh giá Openbravo u i m: Mã ngu n m .

net ± Openbravo là ph n m m c download ph bi n nh t th 3 (Compiere th 147). . ánh giá Openbravo(tt) Ki n trúc m i (MDD) áp ng c nhu c u s d ng c a công ty v a và nh .V. D a trên sourceforge.

Tính ph bi n c a Compiere .

Tính ph bi n c a Openbravo .

Gi i Th ng Bosssie .

ánh giá Openbravo(tt) H n ch : Phiên b n source code khó cài t. . Có nhi u báo cáo d ng .V. c bi t bi u chart. xem c.pdf không xu t c.

 Tài li u không rõ ràng. tính linh ng ch a cao.V. C ng ng phát tri n ch a th t s m nh m . ánh giá Openbravo(tt) Tính s n sàng áp ng c a h th ng còn th p. . c th . h th ng ch a th t s n nh. kh n ng c p nh t ch m.

Th c hi n thu th p d li u c a công ty. . Phân tích yêu c u doanh nghi p xác nh nh ng ch c n ng c n thi t.VI. Quy trình d ng d li u cho công ty Ng c Phúc   Ti p xúc tr c ti p l y yêu c u doanh nghi p. Ti n hành ch nh s a l i Openbravo ra phiên b n ch n l c cho doanh nghi p s d ng.

ki m tra. bàn giao s n ph m. ki m tra. Ch y th . Quy trình d ng d li u cho công ty Ng c Phúc(tt)   a d li u th t vào h th ng. Ti n hành cài t cho công ty. ào t o ng i dùng cu i.VI. ch y th . .

K t qu t h ng phát tri n c và .VII.

build b n source code vào Eclipse. CRM.K t qu  t c V m t lý thuy t và v n d ng: N m c nh ng ki n th c v ERP. Cài t OpenBravo.  . N m c ch c n ng c a t ng phân h và các quy trình c a OpenBravo. N m c quy trình tri n khai ERP trên th c t .

.K t qu t c (tt)  N m c quy trình d ng d li u c a doanh nghi p trong OpenBravo và th c hi n a d li u vào. công ngh c a OpenBravo. Tìm hi u JasperReports và công c iReport t o thêm báo cáo cho Openbravo. Bi t c cách cài t module m i vào OpenBravo. Tìm hi u và n m c ki n trúc.

Ti n hành tri n khai Openbravo cho doanh nghi p th c t . Th c hi n ch nh s a giao di n và các ch c n ng c a Openbravo. .K t qu  t c (tt)  Ti n hành t o các workflow. Ti n hành b n a hóa Openbravo. ánh giá Openbravo và so sánh v i các ph n m m khác.

Th c hi n i u ch nh các ch c n ng theo yêu c u c a công ty. .K t qu t c (tt) V ph  ng di n áp d ng th c t : Ti p xúc tr c ti p v i công ty Ng c Phúc. Ti n hành l y yêu c u c a công ty.

Ch c n ng xu t báo cáo. Ph i c p nh t phiên b n th ng xuyên. . kh n ng c p nh t ch m. h th ng ch a th t s n nh. không có trình t . d li u ch a t t.Các v n g p ph i  Tài li u h ng d n n i dung còn l n x n. tính linh ng ch a cao. Tính s n sàng áp ng c a h th ng còn th p.

Các v n g p ph i(tt) Chúng em không có i u ki n ti p c n v i công ty thu th p d li u th c t s m h n. Không có tài li u gi i thi u hay gi i thích d li u m u trong OpenBravo. .

0.H  ng phát tri n Hoàn thi n h n v m t Vi t hóa. C i ti n sao cho h th ng có tính s n sàng. . áp ng cao h n. óng góp thêm cho c ng ng Openbravo v m t tài li u. Tìm hi u v phiên b n Openbravo 3. ho t ng n nh h n.

qu n lý chu i cung ng.H ng phát tri n(tt) Hoàn thi n h n các ch c n ng. . xây d ng thêm nh ng phân h Openbravo còn thi u nh qu n lý nhân s .

Demo ng d ng Openbravo Cám n th y cô và các b n ã l ng nghe ! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times